FLERE I JOB OG UDDANNELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FLERE I JOB OG UDDANNELSE"

Transkript

1 FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Opdateret version, februar 2016

2 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB Version 3 af 11.februar 2016 Investering i udvidet rehabiliteringsindsats Flere i job og uddannelse 1. Hvorfor investere i at få flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet? Arbejdsstyrken i Hjørring Kommune falder. I perioden fra 2009 til 2014 faldt arbejdsstyrken med personer, svarende til 7 %. Udover fraflytning er de små ungdomsårgange årsagen til faldet. For at kunne fastholde arbejdspladserne og sikre kommunens økonomi er vi nødt til at øge arbejdsstyrken. En af vejene er at gøre dem, der i dag står uden for arbejdsmarkedet, i stand til at træde ind på arbejdsmarkedet. Det vil politikerne i Hjørring Kommune gerne investere i! Mange ledige og sygemeldte lever på offentlig forsørgelse alt for længe. En del af dem slås med forskellige udfordringer. Det kan være manglende uddannelse, fysiske og psykiske begrænsninger, misbrug og andre sociale problemer. Et liv med en eller flere af disse udfordringer er besværligt, og det påvirker for nogen deres evne til at have et job. Det er også dyrt for samfundet, og der er brug for intensiv og tilstrækkelig støtte helst så tidligt som muligt. Det vil politikerne i Hjørring Kommune gerne investere i! Politikerne i Arbejdsmarkedsudvalget arbejder med et værdigrundlag, der bl.a. siger, at arbejdsmarkedspolitikken bliver virkelighed gennem investeringer i mennesker, kompetencer og tiltag bl.a. med afsæt i disse arbejdsmarkedspolitiske værdier: Meningsgivende indsats: Den beskæftigelsesrettede indsats skal give mening for den enkelte borger, for virksomhederne, for kommunen og for samfundet. Værdighed og selvhjulpenhed: Borgerne skal mødes med respekt, tillid og åbenhed og inddrages tidligt og aktivt med henblik på at fastholde medansvar for eget forløb. Individet og det hele menneske: Indsatser og forløb på arbejdsmarkedsområdet skal tage udgangspunkt i det enkelte individs ressourcer og behov og inddrage den nødvendige tværfaglighed på tværs af sektorerne for at sikre en helhedsorienteret tilgang. 1

3 Vi har i Hjørring Kommune tidligere haft succes med investering i personale og indsatser for særlige grupper. For nogle år siden blev antallet af langvarige sygedagpengesager bragt væsentligt ned ved at investere. I et treårigt samarbejde med Falck Jobservice blev Jobcentrets måde at arbejde på omlagt og forbedret, nye indsatser for de sygemeldte blev sat i gang, og flere hænder blev ansat til at løse opgaverne. Kommunen sparer årligt 27 millioner kr., efter projektet er gennemført. Vi har senest haft succes med at investere i ekstra personaleressourcer til etablering af et rehabiliteringsteam og i de såkaldte ressourceforløb for personer med komplekse udfordringer. Med de ledige og de sygemeldte i centrum er der sat et stort antal tværfaglige og helhedsorienterede forløb i værk. Hjørring Kommune er blandt de kommuner i landet, der tidligt iværksatte flest ressourceforløb baseret på en intensiv indsats, nye metoder og en tro på ideerne bag reformerne på beskæftigelsesområdet. Vi tror på, at det nytter at gøre en ekstra indsats, og at de gode erfaringer kan overføres til en bredere gruppe af personer, der har andre problemer end blot ledighed. Intentionerne i de nye beskæftigelsesreformer, særligt tankerne om ressourceforløb, har været en vigtig inspiration. Derfor har politikerne i Hjørring Kommune besluttet at investere i en udvidet, arbejdsrettet rehabiliteringsindsats! 2. Hvem er i målgruppen? Kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere, der er i risiko for at ende på langvarig offentlig forsørgelse, hvis vi ikke gør en særlig indsats. 3. Hvad er målene med investeringen? Investeringen har overordnet to mål: Det ene mål er at forebygge og nedbringe den tid, hvor ledige og sygemeldte modtager kontanthjælp og sygedagpenge. Det andet mål er at sikre, at de bliver tilknyttet arbejdsmarkedet, så den fremtidige arbejdsstyrke øges. 4. Hvordan måler vi, om investeringen er en succes? Investeringen skal betale sig for de ledige, de sygemeldte og for samfundet. Derfor måles succesen på, om det lykkes at nedbringe den tid, som de er på offentlig forsørgelse. Vi har som konkret mål, at tiden, de er på forsørgelse, nedbringes med 53 uger i (vægtet) gennemsnit fra 121 uger i gennemsnit til 68 uger i gennemsnit. 2

4 5. Hvad skal der til af nye indsatser og personale for at nå i mål? Hjørring Kommune investerer både i indsatser og personale til at stå bag indsatserne. Indsatser Vi investerer i en række indsatser inden for beskæftigelse, sundhed og det sociale område. Vi udvider eksisterende indsatser og etablerer nye indsatser eller nye kombinationer af indsatser. Overordnet tager vi udgangspunkt i otte indsatsspor for grupper af personer, der overvejende har: 1. fysiske lidelser 2. lettere psykiske lidelser 3. psykisk sygdom 4. udviklingsforstyrrelse og/eller kognitive vanskeligheder 5. sociale problemer 6. misbrugsproblemer 7. livsstilsproblemer 8. diffuse/uafklarede lidelser Hver gruppe tilbydes en række primære og sekundære indsatser, der oftest er individuelle, men også kan være i hold. Den enkelte ledige eller sygemeldte vil typisk få indsatser fra flere spor. Forskellige kommunale forvaltninger og praksissektoren uden for kommunen leverer indsatserne. For alle grupper er målet at give dem en sammenhængende og koordineret indsats for at øge den enkeltes evne til at fungere på arbejdsmarkedet, hvad enten han eller hun skal tilbage eller fastholdes i job eller for første gang skal ind på arbejdsmarkedet. Vi planlægger at sætte de relevante indsatser i gang hurtigst muligt. I en række situationer vil vi med fordel kunne sætte ind parallelt. Når vi sætter parallelle forløb i gang, er det vigtigt, at vi i høj grad koordinerer, måler fremskridtene og eventuelt retter indsatserne til, så den enkelte når sine del- og hovedmål. Derfor er det afgørende, at det tværfaglige samarbejde og samarbejdet på tværs af forvaltningerne fungerer godt. Hjørring Kommune har allerede etableret et godt fundament, hvor samarbejdet på tværs er præget af engagement og vilje til samarbejde og nytænkning. Samarbejdet sker på alle niveauer og imellem alle relevante fagligheder, både i Sundheds-, Ældre- og Handicapforvaltningen, Arbejdsmarkedsforvaltningen og Børne- og Undervisningsforvaltningen. Vi investerer samlet 124,7 mio. fordelt med hhv. 19,3 mio., 30,1 mio., 37,0 mio. og 38,3 mio. kroner over de fire år. 3

5 Beløb i mio. kr I alt Sagsbehandlere, administration mv. 10,1* 8,8 8,8 8,8 36,5 Mentor- og virksomhedsindsats 4,5 5,9 5,9 5,9 22,2 Øvrige indsatser, sundhed, behandling mv. 4,7 15,4 22,3 23,6 66,0 I alt 19,3 30,1 37,0 38,3 124,7 * 2015: inkl. undervisning af nye medarbejdere, udvikling mv. En stor del af det første år er gået med udvikling, test og implementering af nye redskaber og arbejdsgange, herunder udvikling og iværksættelse af nye indsatser. Desuden har både de nye og de eksisterende medarbejdere gennemgået opkvalificeringsforløb og trænet i at arbejde tværfagligt og anvende redskaberne. Udgifterne til indsatser akkumuleres henover årene, da forløbene ofte strækker sig over flere kalenderår. De foreløbige erfaringer med ressourceforløb viser netop, at de svageste borgere har brug for længerevarende indsatser. Personale For at tilbyde de ledige og sygemeldte en bredere og bedre indsats har vi ansat flere socialfaglige, sundhedsfaglige og andre medarbejdere. Det drejer sig om flere: beskæftigelsesmedarbejdere til opgaverne, der er konsekvens af sygedagpengereformen og den udvidede, arbejdsrettede rehabiliteringsindsats. sundhedsfaglige medarbejdere, der skal bidrage til de planer, der skal gøre de ledige og syge i stand til at arbejde. mentorer til at give de ledige og sygemeldte personlig og vedholdende støtte, mens de arbejder med deres udfordringer og øger deres kompetencer. virksomhedskonsulenter til at skabe et godt samarbejde med flere virksomheder, så de kan hjælpe med at træne de ledige og sygemeldtes kompetencer. Derudover vil der blive ansat flere medarbejdere i forvaltningerne, der skal levere forskellige indsatser. Det vil ske løbende og i takt med at eksisterende og nye indsatser bliver sat i gang for de ledige og sygemeldte. 4

6 6. Hvad er forudsætningerne for, at indsatsen virker? For at høste gevinster af en udvidet, arbejdsrettet rehabiliteringsindsats skal flere vigtige forudsætninger være til stede: Vi skal kunne sætte så tidligt ind, at udfordringerne for den enkelte ikke bliver så store, at det resulterer i manglende tro på sig selv og manglende motivation. De ledige og sygemeldte skal opleve at blive inddraget, så de får ejerskab og er motiverede for at yde en større indsats for at kunne forsørge sig selv. Vi skal fokusere på en intensiv og tilstrækkelig indsats, men samtidig ikke mere end den nødvendige indsats. Princippet er rette indsats til rette borger på rette tidspunkt. Rette indsats til rette borger på rette tidspunkt princip for den udvidede indsats Kort sagt skal den ledige eller sygemeldte med risiko for langvarig offentlig forsørgelse spottes og visiteres tidligt. Han eller hun skal så udredes tværfagligt. En tværfaglig analyse af borgerens evt. funktionsevnebegrænsninger, og deres specifikke betydning i forhold til job og uddannelse, skal ende ud i forslag til overordnet beskæftigelsesmål, indsatser og indsatsmål i et arbejdsrettet rehabiliteringsforløb, her kaldet udviklingsforløb. I samarbejde med den enkelte sætter en koordinerende sagsbehandler forløbet sammen. Det vil typisk bestå af en række indsatser fra beskæftigelse, sundhed og det sociale område afhængigt af, hvilke indsatsspor, der skal i spil (se afsnit 5). Den koordinerende sagsbehandler har ansvaret for, at forløbet bliver sat i værk, koordineret med dem, der skal levere indsatsen, og at alt sker i tæt samarbejde med den ledige eller sygemeldte. Hvad sker der typisk, når en ny person søger kontanthjælp eller sygedagpenge efter den nye model? 1. Tidlig screening af personer med risiko for langvarig offentlig forsørgelse Når personen søger kontanthjælp eller sygedagpenge, udfylder han eller hun et spørgeskema. Skemaet er baseret på forskning. Sagsbehandler anvender svarene som grundlag for en samtale, der munder ud i en vurdering af graden af risiko for langvarig offentlig forsørgelse. Hvis der er høj eller moderat risiko, sætter hun næste fase i værk. 2. Hurtig tværfaglig udredning som grundlag for indsatsplan Sagsbehandler henviser straks til en tværfaglig udredning i et af flere tværfaglige teams. Den ledige eller sygemeldte besøger på en og samme dag en psykolog, fysioterapeut og sygeplejerske, der hver gennemfører en screening, der ender ud i en kort skriftlig vurdering. 5

7 Det tværfaglige team, der har screenet vedkommende, mødes derefter til konference sammen med den koordinerende sagsbehandler og borgeren. Teamet drøfter, kvalificerer og samordner de sundheds- og de socialfaglige vurderinger. Resultatet er et forslag til en samlet plan over de indsatser, de foreslår, den ledige eller sygemeldte skal igennem. 3. Indsatsplan og indsatser Den koordinerende sagsbehandler konkretiserer indsatsplanen i samarbejde med den ledige eller sygemeldte. Hun tilrettelægger og iværksætter de indsatser, der er nævnt i planen i samarbejde med de aktører, der leverer indsatsen. Det sker på tværs af de forvaltninger, der administrerer indsatserne. 4. Tæt opfølgning med progressionsmåling Den koordinerende sagsbehandler håndterer opfølgning på indsatsplanen via et nyt it-redskab, der understøtter forløbsstyring. It-redskabet 1 består bl.a. også af et særligt modul til progressionsmåling, hvor udviklingen følges. Modellen for udvidet, arbejdsrettet rehabiliteringsindsats er baseret på en række redskaber, vi allerede i dag anvender i Hjørring Kommune ved ressourceforløb. Redskaberne er bl.a. Screeningsredskab Tværfaglig analyse via funktionsevnediagnostik ICF-helhedsmodel og klassificering fælles sprog Empowerment Nye beskæftigelsesmæssige, sundhedsfaglige og sociale indsatser Tværgående indsatskatalog Relationel koordinering Medarbejderne får undervisning og træning i at anvende de forskellige redskaber. 7. Hvordan implementeres projektet? Investeringen er stor og den samlede indsats er omfattende. Derfor er detaljeret planlægning og styring vigtig for at sætte det hele i værk på en koordineret måde. En projektorganisation håndterer implementeringen af det store projekt. Chefer fra de forvaltninger, der er involverede, er styregruppe for en projektgruppe, der består af relevante afdelingsledere, en konsulent og en koordinator fra Arbejdsmarkedsforvaltningen. Projektgruppen kan nedsætte arbejdsgrupper, der leverer input til og konkrete løsninger på de mange opgaver. Projektleder har udarbejdet en projektplan for, hvordan investeringen implementeres. De forskellige delprojekter bliver løbende sat i værk. 1 Udvikles i samarbejde med konsulentvirksomheden KIApro. 6

8 Styringsstrategi Siden starten af 2014 har styregruppen arbejdet med at udvikle en styringsstrategi, der skal håndtere anvendelsen af ressourcer fra de forskellige forvaltninger, der leverer indsatserne til ressourceforløb. Arbejdet er intensiveret med investeringen i den udvidede rehabiliteringsindsats. Styregruppen udarbejder f.eks. et budget for indsatserne. Budgettet danner grundlag for en fordeling af investeringen i de konkrete indsatser. Projektgruppen orienterer løbende den politiske og administrative ledelse om forbruget i forhold til budgettet og om, hvordan implementeringen og udviklingen forløber i forhold til målet. Styregruppen kan løbende justere fordelingen af investeringen. En arbejdsgruppe analyserer de eksisterende indsatser som led i styringsstrategien, herunder behovet for at udvikle og etablere nye indsatser eller nye kombinationer af eksisterende indsatser. Uddannelse og træning De fleste nye medarbejdere blev ansat ved starten af Alle medarbejdere, der skal arbejde med den udvidede rehabiliteringsindsats både de nye og mange af de nuværende instrueres i og uddannes til at arbejde efter den nye model. Det omfatter medarbejdere fra alle de involverede forvaltninger. De vil stifte bekendtskab med detaljerne i modellen på en række workshops, hvor de får viden om de forskellige nye redskaber, fulgt op af konkret træning. It-understøttelse Der er mange aktører i kontakt med den enkelte ledige eller sygemeldte i et udviklingsforløb. Derfor er der behov for at udveksle informationer og koordinere arbejdet på tværs af forvaltninger, m.v. De eksisterende it-løsninger er koncentrerede om lovområderne i de forskellige forvaltninger med forskelligt fagligt udgangspunkt og er ikke integreret indbyrdes. Vi samarbejder derfor med konsulentvirksomheden KIApro og KL om at udvikle såkaldt databaseret forløbsstyring af den arbejdsrettede rehabiliteringsindsats. Aktuelt er de vigtigste basisfunktioner (screening, tværfaglig analyse og konference) udviklet, afprøvet og i drift for at understøtte processerne i modellen. Alle udførende fagpersoner, der er i kontakt med den ledige eller sygemeldte, skal kunne indberette egne aktiviteter og progressionsmålinger og skal desuden have læseadgang til relevante oplysninger fra andre aktører. Den koordinerende sagsbehandler vil få adgang til alle oplysninger i systemet og vil derfor nemt få overblik over alle de aktiviteter, der indgår i et forløb. Hvis hun har brug for det, kan den koordinerende sagsbehandler hurtigt gribe ind og tilrette en eller flere indsatser og i givet fald afslutte indsatser, der ikke virker. 7

9 På sigt er det hensigten at give de eksterne aktører i den almene praksissektor og den ledige eller sygemeldte adgang til relevante oplysninger i systemet. Sammen med KIApro ønsker vi desuden at udvikle et program til at overvåge og sikre kvaliteten ved løbende at måle, om vi følger modellen (audits), om vi lykkes med at koordinere indsatserne og omnå de mål, vi har sat for de ledige og sygemeldtes rehabilitering. 8. Hvordan evaluerer vi projektet? Når de største opgaver i forbindelse med implementeringen er afsluttet, er der planlagt en intern evaluering. Her skal styregruppen kunne se, om vi arbejder efter den nye model som forventet, og om de forskellige elementer fungerer efter hensigten. Styregruppen vil også anvende programmet for overvågning af kvaliteten og den løbende afrapportering til at vurdere behovet for at udvikle og tilpasse modellen. Vi er nysgerrige og vil også afsøge området for nye og bedre metoder. Hvis andre kan vise evidensbaserede resultater, vil vi se på det med åbne øjne det vigtige er, at de indsatser, vi anvender, virker. Vi har besluttet at supplere med ekstern evaluering af investeringen i samarbejde med Aalborg Universitet. Evalueringen skal understøtte den løbende prioritering af indsatser, og der evalueres i tre spor: 1. Effektevaluering når vi de overordnede mål? 2. Virkningsevaluering hvad virker for hvem? 3. Brugerevaluering hvordan opleves indsatsen? En ph.d.-studerende arbejder med opgaven i perioden Der er bl.a. færdiggjort en survey omkring borgernes forventninger, og heraf ses bl.a. følgende: 9 ud af 10 på kontanthjælp og sygedagpenge ønsker at komme i job eller uddannelse 9 ud af 10 tror at deres kompetencer kan bruges på en arbejdsplads Ca. 50 % angiver fysiske, psykiske eller sociale vanskeligheder som vanskeliggør dette. Se også metodebeskrivelsen Hjørringmetoden, maj

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE. Hjørringmetoden. 125 mio. kr. i perioden 2015-2018. Byrådets investering i arbejdsrettet rehabilitering

HJØRRING KOMMUNE. Hjørringmetoden. 125 mio. kr. i perioden 2015-2018. Byrådets investering i arbejdsrettet rehabilitering HJØRRING KOMMUNE Hjørringmetoden Byrådets investering i arbejdsrettet rehabilitering 125 mio. kr. i perioden 2015-2018 Kolding 10. november 2015 HOVEDFORMÅL 1. Hensynet til den enkelte borger - Vi skal

Læs mere

Beskæftigelse og sundhed

Beskæftigelse og sundhed Beskæftigelse og sundhed Investering i arbejdsrettet rehabilitering Seniorkonsulent Torben Birkeholm torben.birkeholm@hjoerring.dk Tlf. 41 22 60 22 29. November 2017 Værdigrundlaget for Arbejdsmarkedspolitikken

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE Hjørringmetoden

HJØRRING KOMMUNE Hjørringmetoden HJØRRING KOMMUNE Hjørringmetoden Byrådets investering i arbejdsrettet rehabilitering Fredericia 7. september 2015 AGENDA Baggrund Investering Målgrupper Redskaber Proces Evaluering HOVEDFORMÅL 1. Hensynet

Læs mere

Arbejdsrettet rehabilitering i teori og praksis

Arbejdsrettet rehabilitering i teori og praksis Arbejdsrettet rehabilitering i teori og praksis Pixiudgave Indhold Baggrunden for Hjørringmetoden reformer og værdier... 2 Arbejdsrettet rehabilitering... 3 Rette indsats til rette borger på rette tidspunkt...

Læs mere

Handleplan Arbejdsmarkedsforvaltningen

Handleplan Arbejdsmarkedsforvaltningen Handleplan 2017 2018 Arbejdsmarkedsforvaltningen Indsats: Investering i udvidet arbejdsrettet rehabiliteringsindsats - videreførelse af handleplan for 2015-2016 Målsætning, som indsatsen vedrører (Derfor

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE Forord Store forandringer. Store udfordringer. Men også nye og store muligheder for at hjælpe vores mest udsatte

Læs mere

Arbejdsrettet rehabilitering i teori og praksis

Arbejdsrettet rehabilitering i teori og praksis Arbejdsrettet rehabilitering i teori og praksis Maj 2015 Indhold Mere af det gode... 2 Arbejdsmarkedsudvalgets værdigrundlag... 3 En tværsektoriel indsats der virker... 4 Arbejdsrettet rehabilitering...

Læs mere

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år Arbejdsmarked Hvem er de aktivitetsparate borgere Borgere der ikke vurderes parate til at komme

Læs mere

Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem

Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem Notat Dato 24. marts 2017 MLJ Side 1 af 5 Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem Beskæftigelsesområdet, har gennem en årrække været præget af store reformer.

Læs mere

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen NOTAT Jobcenter Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen 4. marts 2015 Beskæftigelsesområdet er genstand for mange reformer og ændring af tankesæt senest med beskæftigelsesreformen. Som et led i denne

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.000,7 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige).

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige). Bilag 2 initiativer på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område Initiativ Sikre sammenhæng i overgange Forankring Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Udfordring Hvad ønsker man at forandre og

Læs mere

Sammenhængende rehabiliteringsforløb skaber bedre resultater

Sammenhængende rehabiliteringsforløb skaber bedre resultater Sammenhængende rehabiliteringsforløb skaber bedre resultater Vi har viden, metode og IT-teknologi, der hjælper kommunerne med at skabe sammenhængende forløb i krydsfeltet mellem sundheds- og beskæftigelsessektoren

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

Implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen

Implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Beskæftigelsesrådets konference Januar 2013 Oplæg ved adm. dir. Niels Kristoffersen, mploy Indhold i oplægget Kort om den nye reform om førtidspension

Læs mere

Opsamling efter udvalgets dialogmøde med Sygedagpengeafdelingen og Helhedstilbuddet

Opsamling efter udvalgets dialogmøde med Sygedagpengeafdelingen og Helhedstilbuddet Hjørring Kommune Arbejdsmarkedsforvaltningen Afd.: Initialer: Adm. & Service JNM NOTATARK 5. december 2016 Opsamling efter udvalgets dialogmøde med Sygedagpengeafdelingen og Helhedstilbuddet Ivan bød velkommen,

Læs mere

Erfaringer med ressourceforløb i Hjørring Kommune. Aalborg 3. oktober 2013

Erfaringer med ressourceforløb i Hjørring Kommune. Aalborg 3. oktober 2013 Erfaringer med ressourceforløb i Hjørring Kommune Aalborg 3. oktober 2013 Agenda Organisering vedr. ressourceforløb Fordeling af sager i rehabiliteringsteam antal ressourceforløb hvor kommer de fra hvilke

Læs mere

Midtvejsstatus for Handleplaner 2017 & 2018

Midtvejsstatus for Handleplaner 2017 & 2018 Midtvejsstatus for Handleplaner 2017 & 2018 December 2017 Implementering af Hjørring Kommunes Handicappolitik Arbejdsmarkedsforvaltningens handleplaner Indledning Byrådet i Hjørring Kommune vedtog februar

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

Model for implementering af. reform af førtidspension og fleksjob. i Tønder Kommune

Model for implementering af. reform af førtidspension og fleksjob. i Tønder Kommune Model for implementering af reform af førtidspension og fleksjob i Tønder Kommune Oktober 2013 Indhold Indledning... 2 1. Organisering... 2 2. Visitering til rehabiliteringsteamet... 3 3. Ressourceudviklingsforløb

Læs mere

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Benyttes hvis kommunen allerede har indsendt ansøgning til empowermentprojektet Ansøger Kommune Hedensted Navn og titel på projektansvarlig HC Knudsen, beskæftigelseschef

Læs mere

ressourceforløb, fleks

ressourceforløb, fleks Rehabiliteringsteam, ressourceforløb, fleks og førtidspension Et tilbud om samlet vurdering, vejledning og hjælp til at få overblik. Den nye førtidspensionsreform, der trådte i kraft d. 1. januar 2013,

Læs mere

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015 Handicaprådet i Ballerup 25. marts 2015 Det specialiserede handicapområde Jobcenteret mål: Få borgere i uddannelse Få borgere i job Fastholde sygemeldte på arbejdsmarkedet 2 Indsatser Vi arbejder ud fra

Læs mere

Forskellene i selvforsørgelsesgraden er dyrt for samfundet. Dette gælder f.eks.:

Forskellene i selvforsørgelsesgraden er dyrt for samfundet. Dette gælder f.eks.: 1 : 7 INDLEDNING Jobcenter Furesø ønsker at investere i, at flere personer med anden etnisk baggrund end dansk bliver selvforsørgende. Forskellene i selvforsørgelsesgraden imellem personer med dansk og

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Brug for alle - en særlig indsats for kontanthjælpsmodtagere i match 3. Informationsmøde den 14. juni 2012

Brug for alle - en særlig indsats for kontanthjælpsmodtagere i match 3. Informationsmøde den 14. juni 2012 Brug for alle - en særlig indsats for kontanthjælpsmodtagere i match 3 Informationsmøde den 14. juni 2012 Program Brug for alle et nyt initiativ Ved Beskæftigelsesregionen Formål med initiativet, elementerne

Læs mere

Omstillingskatalog Budget Beskæftigelsesudvalget. Høringsversion

Omstillingskatalog Budget Beskæftigelsesudvalget. Høringsversion Omstillingskatalog Budget 2017 Beskæftigelsesudvalget Høringsversion Omstillingsforslag Nr. Forslag (1.000 kr.) Beskæftigelsesudvalget 0-1.700-4.100-6.500 P5: Arbejdsmarkedsområdet 0-1.700-4.100-6.500

Læs mere

Reformen af førtidspension og fleksjob - med fokus på rehabiliteringsteam og klinisk funktion. Oplæg ved Anne Thuen, den 19.

Reformen af førtidspension og fleksjob - med fokus på rehabiliteringsteam og klinisk funktion. Oplæg ved Anne Thuen, den 19. Reformen af førtidspension og fleksjob - med fokus på rehabiliteringsteam og klinisk funktion Oplæg ved Anne Thuen, den 19. december 2012 Disposition Kort om baggrund for reformen Indholdet i reformen

Læs mere

Anvendelse af ressourceforløb i Østdanmark

Anvendelse af ressourceforløb i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 23. maj 2013 J.nr.: 2013-0006947 Anvendelse af ressourceforløb i Østdanmark Ressourceforløbet er et centralt element i den reform af førtidspension og fleksjob,

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob pr. 1. januar Flere personer får tilknytning til arbejdsmarkedet

Reform af førtidspension og fleksjob pr. 1. januar Flere personer får tilknytning til arbejdsmarkedet Ressourceforløb Reform af førtidspension og fleksjob pr. 1. januar 2013 Mål: Færre personer på førtidspension Flere personer får tilknytning til arbejdsmarkedet Målgruppen Borgere med større begrænsninger

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Hvor kom rehabilitering fra i forhold til arbejdsmarkedsområdet? Anette Larsen Socialfaglig konsulent

Hvor kom rehabilitering fra i forhold til arbejdsmarkedsområdet? Anette Larsen Socialfaglig konsulent Hvor kom rehabilitering fra i forhold til arbejdsmarkedsområdet? Anette Larsen Socialfaglig konsulent Arbejdsrettet rehabilitering Reform af førtidspension og fleksjob, der trådte i kraft januar 2013,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige, og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Sammenhængende rehabiliteringsforløb skaber bedre resultater

Sammenhængende rehabiliteringsforløb skaber bedre resultater Sammenhængende rehabiliteringsforløb skaber bedre resultater Vi har viden, metode og IT-teknologi, der hjælper kommunerne med at skabe sammenhængende forløb i krydsfeltet mellem sundheds- og beskæftigelsessektoren

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Line Laursen Teamkoordinator Kort om mig. Uddannet Klinisk diætist og Civiløkonom Projektleder i Horsens kommune fra 2008 Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Sidder i det

Læs mere

Ressourceforløbsstrategi

Ressourceforløbsstrategi Ressourceforløbsstrategi I januar 2013 blev beskæftigelsesområdet fornyet med en omfattende fleks- og førtidspensionsreform. Reformen ændrede grundlæggende ved både betingelserne for førtidspension og

Læs mere

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag 1 Ansættelse af borgere på ledighedsydelse... 2 Forslag 2 Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere... 5 Forslag 3 Intensiveret indsats

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.008,2 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

Notatet danner grundlag for udvalgets temadrøftelse af sygedagpengeområdet og redegør for følgende elementer:

Notatet danner grundlag for udvalgets temadrøftelse af sygedagpengeområdet og redegør for følgende elementer: Notat: Udvikling af og nye aktiviteter på sygedagpengeområdet Notatet danner grundlag for udvalgets temadrøftelse af sygedagpengeområdet og redegør for følgende elementer: Afslutning af Falck samarbejdet

Læs mere

Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter

Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter Udbredelse af lænderygsmerter og omkostninger Sundhedsprofilen (Hvordan har du det 2010) viser, at muskel-skeletsygdomme er den mest udbredte lidelse i

Læs mere

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter)

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 19. august 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Eksisterende forløbsprogrammer På nuværende

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark

Beskæftigelsesregion Syddanmark Beskæftigelsesregion Syddanmark Netværksmøde om implementering af føp/fleksreformen 13.dec. 2012 Beskæftigelsesregion Syddanmark Program for workshops 13.00-13.30: Drøftelse af opgaver og opmærksomhedspunkter

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Strategi flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Flere unge skal have en uddannelse Indledning Virksomhedernes krav til medarbejdernes kvalifikationer stiger, og antallet af stillinger, som kan udføres

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen - Fokus i 2015? Kontorchef Jens Erik Zebis

Status på beskæftigelsesindsatsen - Fokus i 2015? Kontorchef Jens Erik Zebis Status på beskæftigelsesindsatsen - Fokus i 2015? Kontorchef Jens Erik Zebis Hvad er på STARs program i 2015 for de udsatte Implementering!: Reform af førtidspension og fleksjob (Januar 2013) Kontanthjælpsreformen

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSPOLITIK 2011-2015. for alle

ARBEJDSMARKEDSPOLITIK 2011-2015. for alle for alle Udfordringen - Udviklingen har ikke været gunstig. Juli 2011 er der 2.000 flere borgere i Vejle på overførselsindkomst end i 2007. Årsagen er dels, flere ledige, primært dagpengemodtagere, og

Læs mere

Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler

Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler Den tværsektorielle organisering og de ledelsesmæssige rammer er centrale for driften af den koordinerende sagsbehandlerfunktion. Rammevilkår,

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark. Førtidspensions- og fleksjobreformen Oplæg på netværksmøde for hjerneskadekoordinatorer

Beskæftigelsesregion Syddanmark. Førtidspensions- og fleksjobreformen Oplæg på netværksmøde for hjerneskadekoordinatorer Beskæftigelsesregion Syddanmark Førtidspensions- og fleksjobreformen plæg på netværksmøde for hjerneskadekoordinatorer isposition Baggrund og intentioner Indhold i indsatserne Processen før og under indsatserne

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.035,9 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

Det politiske partnerskab om beskæftigelse. Beskæftigelsesudvalget Aarhus Kommune

Det politiske partnerskab om beskæftigelse. Beskæftigelsesudvalget Aarhus Kommune Det politiske partnerskab om beskæftigelse Beskæftigelsesudvalget Aarhus Kommune Lone Englund Stjer, KL Arbejdsmarked og Erhverv Den 27. februar 2014 1 Partnerskabets formål At kommunerne skal være stærke

Læs mere

Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet. Sagsnr. 2014-2531

Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet. Sagsnr. 2014-2531 Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet Sagsnr. 2014-2531 Tema: Beskæftigelsesområdet overordnet Indhold Vi kommer kort rundt om: Formål, lovgivning og reformer på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Aftale om udmøntning af satspuljen for 2017 på beskæftigelsesområdet

Aftale om udmøntning af satspuljen for 2017 på beskæftigelsesområdet 07-11-2016 Aftale om udmøntning af satspuljen for 2017 på beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesministeren har indgået en aftale ved de decentrale forhandlinger med beskæftigelsesordførerne fra Venstre,

Læs mere

Favrskov-modellen Favrskov Kommune har siden oktober 2014 afprøvet en model for arbejdsfastholdelse

Favrskov-modellen Favrskov Kommune har siden oktober 2014 afprøvet en model for arbejdsfastholdelse NOTAT 11. maj 2017 Sammen om fastholdelse J.nr. 16/17959 Arbejdsmarkedsfastholdelse GBH/CFR Baggrund Det er omdrejningspunktet i sygedagpengereformen, at sygemeldte skal hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det?

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? 25. oktober 2016 Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? Manglende tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked er forbundet

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-501 X Generel driftsreduktion af Ungdommens Uddannelsesvejledning Politikområde 502 Arbejdsmarkedsindsats Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Investeringsforslag 2017

Investeringsforslag 2017 [1] Investeringsforslag Indledning Ved vedtagelsen af Tønder Kommunes budget for 2016 blev der afsat en investeringspulje på 2,8 mio. kr. i 2016 og 5,8 mio. kr. i. Investeringsstrategien skal ses i sammenhæng

Læs mere

Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune er i kontakt med den afdeling i Jobcenter Horsens, der hedder Arbejdsmarkedsfastholdelse.

Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune er i kontakt med den afdeling i Jobcenter Horsens, der hedder Arbejdsmarkedsfastholdelse. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-6-14 Dato:30.3.2014 Orientering om Arbejdsmarkedsfastholdelse Udfordring Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

Kommissorium for udvikling af pakkeforløb

Kommissorium for udvikling af pakkeforløb NOTAT Kommissorium for udvikling af pakkeforløb Introduktion Gode helhedsorienterede borgerforløb Ligesom mange andre kommuner ser Frederikssund Kommune et potentiale i at udvikle bedre tværgående velfærdsløsninger,

Læs mere

Oplæg til hvordan Holbæk Kommune bliver bedre til at forebygge og håndtere sygefravær hos egne medarbejdere

Oplæg til hvordan Holbæk Kommune bliver bedre til at forebygge og håndtere sygefravær hos egne medarbejdere HOLBÆK KOMMUNE Oplæg til hvordan Holbæk Kommune bliver bedre til at forebygge og håndtere sygefravær hos egne medarbejdere Dato: Januar 2017 Sagsb.: Martin Koch Pedersen Sagsnr.: Dir.tlf.: 72363636 E-mail:

Læs mere

Evaluering af Arbejde & Sundhed

Evaluering af Arbejde & Sundhed Sundhed og Forebyggelse Dato: 19.06.2016 Sagsnr.: 16/16229 Sagsbehandler: Michael Metzsch Direkte tlf.: 7376 7820 E-mail: mme@aabenraa.dk Evaluering af Arbejde & Sundhed Projektenheden Arbejde & Sundhed

Læs mere

BI25 - Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb

BI25 - Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUDGETNOTAT BI25 - Sundhed, social mobilitet og

Læs mere

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Handicapkonsulent Region Sjælland, PsykInfo Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Sektoransvar Når man har brug

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Er sygdom et privat anliggende?

Er sygdom et privat anliggende? Er sygdom et privat anliggende? De første sygedagpenge krav om inaktivitet og sengeleje Den 3 delte førtidspension Den tidligere førtidspensionsreform & arbejdsevnemetoden Aktiv syg og ikke længere en

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget Politiske forslag budget 2018 og overslagsår

Arbejdsmarkedsudvalget Politiske forslag budget 2018 og overslagsår Arbejdsmarkedsudvalget Politiske forslag budget 2018 og overslagsår Forslag 1 Afkortning af ressourceforløb Medio 2017 er der i Norddjurs Kommune ca. 125 personer i ressourceforløb. Antallet af deltagere

Læs mere

Åben referat Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service

Åben referat Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service Åben referat Arbejdsmarkedsudvalget 2014-2017 Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. 11:30 Mødested: 5. sal, JC-mødelokale,

Læs mere

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Beskæftigelse og sundhed hvordan kan det hænge sammen? Parallelsession - konference om social ulighed i sundhed 29. November 2017

Beskæftigelse og sundhed hvordan kan det hænge sammen? Parallelsession - konference om social ulighed i sundhed 29. November 2017 Beskæftigelse og sundhed hvordan kan det hænge sammen? Parallelsession - konference om social ulighed i sundhed 29. November 2017 04.12.2017 Program for sessionen Hvorfor sundhed og beskæftigelse? /v.

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

Sygedagpengereform Tidlig indsats og fast track. Signe Schertiger STAR

Sygedagpengereform Tidlig indsats og fast track. Signe Schertiger STAR Sygedagpengereform Tidlig indsats og fast track Signe Schertiger STAR Direktion HR Ledelsessekretariatet Erhvervsservice Arbejdsmarkedsydelser AMK Midt-Nord & WIDK Økonomi og Ressourcestyring Uddannelsesservice

Læs mere

Forslag til aktiviteter i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken

Forslag til aktiviteter i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken Forslag til aktiviteter i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken Udvidelse af antallet af virksomhedscentre Norddjurs Kommune samarbejder i dag med 28 virksomheder, hvor der er etableret et virksomhedscenter.

Læs mere

BI5: Investering i lavere sagsstammer

BI5: Investering i lavere sagsstammer KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI5: Investering i lavere sagsstammer Baggrund Som en del af budgetaftalen for 2017 blev det besluttet at det skal undersøges,

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Politisk involvering og ejerskab

Politisk involvering og ejerskab Politisk involvering og ejerskab Arbejdsmarkedsområdet er på landsplan genstand for stort fokus. Der er igennem de senere år gennemført større reformer, og der forventes yderligere større reformer. Der

Læs mere

Hvordan dokumenterer og evaluerer vi på tværs? Med udgangspunkt i BeskæftigelsesIndikatorProjektet

Hvordan dokumenterer og evaluerer vi på tværs? Med udgangspunkt i BeskæftigelsesIndikatorProjektet Hvordan dokumenterer og evaluerer vi på tværs? Med udgangspunkt i BeskæftigelsesIndikatorProjektet Oplæg v. senior manager Charlotte Hansen Temadag i Sund By Netværket Tendenser Mere og mere påkrævet at

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Principper for. den gode indsats. i ressourceforløb

Principper for. den gode indsats. i ressourceforløb Principper for den gode indsats i ressourceforløb Vejle jobcenter Juni 2013 - 2 - Forord Vejle jobcenter ønsker en fælles retning i arbejdet med ressourceforløb og rehabiliteringsplaner. Denne pjece skal

Læs mere

Indsatser på tværs af beskæftigelse og sundhed

Indsatser på tværs af beskæftigelse og sundhed Indsatser på tværs af beskæftigelse og sundhed Job- og borgerservicechef Michael Maaløe Silkeborg Kommune 1 Krav til alle niveauer Niveau Politisk Organisation Ledelse Faglig Drift vilje og investering

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

Rehabiliteringscenter Strandgården. Helhedsorienterede og intensive rehabiliteringsforløb

Rehabiliteringscenter Strandgården. Helhedsorienterede og intensive rehabiliteringsforløb Rehabiliteringscenter Strandgården Helhedsorienterede og intensive rehabiliteringsforløb Rehabiliteringscenter Strandgården Rehabiliteringscenter Strandgården tilbyder rehabilitering til personer, der

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Netværksmøde for teamledere Kontanthjælpsmodtagere match 2 og 3 Tirsdag den 18.

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Netværksmøde for teamledere Kontanthjælpsmodtagere match 2 og 3 Tirsdag den 18. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Netværksmøde for teamledere Kontanthjælpsmodtagere match 2 og 3 Tirsdag den 18. juni 2013 Formål og tema Formål med netværket Bidrage til at begrænse tilgangen

Læs mere

Kort status rehabiliteringsteam og reform Jobcenterchef Anne Haarløv. Roskilde Kommune 30.1.2014 1

Kort status rehabiliteringsteam og reform Jobcenterchef Anne Haarløv. Roskilde Kommune 30.1.2014 1 Kort status rehabiliteringsteam og reform Jobcenterchef Anne Haarløv Roskilde Kommune 30.1.2014 1 Baggrund for reformen fleksjob og førtidspension Den grundlæggende intention bag dette lovforslag er at

Læs mere

Projektgrundlag. Projektnavn: Projektperiode: SBSYS sagsnummer: Nedbringelse af tilgang til permanent forsørgelse 15.04.10-P20-9-20.

Projektgrundlag. Projektnavn: Projektperiode: SBSYS sagsnummer: Nedbringelse af tilgang til permanent forsørgelse 15.04.10-P20-9-20. Projektnavn: Projektgrundlag Projekt Brug for Alle Projektleder: Heidi Andersen Indsatsområde: Nedbringelse af tilgang til permanent forsørgelse Projektperiode: 01.08.2012 31.07.2013 SBSYS sagsnummer:

Læs mere

Rehabiliteringsteam og Ressourceforløb. Præsentation af indsatsen i Frederiksberg kommune

Rehabiliteringsteam og Ressourceforløb. Præsentation af indsatsen i Frederiksberg kommune Rehabiliteringsteam og Ressourceforløb Præsentation af indsatsen i Frederiksberg kommune Rehabiliteringsteamet Sundhedskoordinator fra Regionen I alt ca. 20 medarbejdere på tværs af forvaltningsområderne

Læs mere

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug Skema 2: Projektbeskrivelsesskema 1. Projektets titel: En vej væk fra misbrug - arbejdsmarkedsrettet sundhedsindsats 2. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper Indsats(er) der ansøges

Læs mere

Masterplan Horisont 2018

Masterplan Horisont 2018 Service Kvalitet Styring Trivsel Masterplan Horisont 2018 Vores fælles grundlag på Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune Arbejdsmarked betjener borgerne, så de får mulighed for et aktivt liv på arbejdsmarkedet

Læs mere