Forslag. Lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (registreringsloven) 1) Lovforslag nr. L 171 Folketinget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (registreringsloven) 1) Lovforslag nr. L 171 Folketinget 2009-10"

Transkript

1 Lovforslag nr. L 171 Folketinget Fremsat den 23. marts 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (registreringsloven) 1) (Ændret beregning af registreringsafgift ved nedvejning eller ombygning af varebil til personbil) 1 I lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (registreringsafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 631 af 25. juni 2008, som bl.a. ændret ved 4 i lov nr af 19. december 2008 og senest ved 2 i lov nr af 21. december 2009, foretages følgende ændringer: 1. I 1 a, stk. 1, indsættes efter»skal afgiftsberigtiges på ny«:»efter reglerne for brugte køretøjer i 4 eller 5«. 2. I 1 a, stk. 2, 1. pkt., ændres», modregnes ved opgørelsen af den nye registreringsafgift, jf. 7 b, stk. 2«til:»opgjort efter reglerne for brugte køretøjer i 4 eller 5 på grundlag af køretøjets afgiftspligtige værdi før nedvejningen, modregnes ved opgørelsen af den nye registreringsafgift«. 3. I 1 a, stk. 2, indsættes som 3. pkt.:»ved nedvejning af en varebil til 3 tons eller mindre, der er afgiftsberigtiget efter 5, stk. 2, 2. pkt., kan der højst modregnes med kr.«4. I 4, stk. 1, ændres»afgiften beregnes for nye køretøjer og køretøjer, der har mistet deres identitet«til:»afgiften beregnes for nye køretøjer og for genopbyggede køretøjer, der skal afgiftsberigtiges efter 7«. 5. I 5, stk. 1, ændres»for nye biler og for biler, der har mistet deres identitet«til:»for nye biler og for genopbyggede biler, der skal afgiftsberigtiges efter 7«. 6. I 5, stk. 8, ændres»beløbene i stk. 1, 2, 4, 5 og 7«til:»Beløbene i stk. 1, 2, 4, 5, 7 og 12«. 7. 5, stk. 12, 2. og 3. pkt., ophæves og i stedet indsættes:»for biler, der er omfattet af stk. 1, nedsættes afgiften efter reglerne for brugte varebiler i stk. 8, med 50 pct. af den del af bilens afgiftspligtige værdi før ændringen, der overstiger kr. (2010-niveau). For biler, der er omfattet af stk. 2, nedsættes afgiften efter reglerne for brugte varebiler i stk. 8, med 30 pct. af den del af bilens afgiftspligtige værdi før ændringen, der overstiger kr. Dog kan nedslaget højst udgøre kr., reguleret efter stk. 8, for biler omfattet af stk. 2, 2. pkt.«8. I 5, stk. 13, ændres»beløbet i stk. 1«til:»Beløbet i stk. 1 og 12«. 9. I 7 b, stk. 2, nr. 3, indsættes som 2. pkt.:»dog godtgøres afgiften af en varebil, der er afgiftsberigtiget med 95 pct., på grundlag af en afgiftssats på 95 pct.«10. I 29 a, stk. 2, ændres», modregnes ved opgørelsen af den nye registreringsafgift, jf. 7 b, stk. 2, nr. 3«til:»opgjort efter reglerne for brugte køretøjer i 5 på grundlag af køretøjets afgiftspligtige værdi før nedvejningen, modregnes ved opgørelsen af den nye registreringsafgift« b, 2. pkt., affattes således:»afgiften nedsættes dog efter reglerne for brugte varebiler i 5 med 95 pct., respektive 50 pct., af den del af varebilens afgiftspligtige værdi før ombygningen, der overstiger kr. (2010-niveau). Beløbet reguleres efter personskattelovens 20.«1) Loven har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet) som ændret ved direktiv 98/48/EF. Skattemin., j.nr AN010373

2 2 2 Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Stk. 2. Loven har virkning for køretøjer, der anmeldes til registrering i Centralregisteret for Motorkøretøjer den 23. marts 2010 eller senere.

3 3 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund Der har vist sig en stor interesse i at ombygge brugte varebiler til personbiler. Registreringsafgiftsloven muliggør, at en personbil kan erhverves billigere ved ombygning af en brugt varebil til personbil end ved køb af en tilsvarende brugt personbil. Kombineres ombygningen af en brugt varebil med en forudgående nedvejning af varebilen til 2 tons eller mindre, eller anvendes en importeret brugt varebil på 2 tons eller mindre som grundlag for ombygningen, kan der spares yderligere registreringsafgift. Formålet med lovforslaget er at sikre, at registreringsafgiften af en brugt personbil bliver den samme, uanset om bilen købes brugt som personbil eller er en ombygget varebil. Det sker ved i tilfælde, hvor der skal betales ny registreringsafgift som følge af ombygning af en bil, konsekvent at bruge brugtbilsreglerne ved beregning af registreringsafgiften af den bil, der kommer ud af ombygningen, og lige så konsekvent brug af brugtbilsreglerne på bilen før ombygningen ved beregning af nedslag for tidligere betalt registreringsafgift af den ombyggede bil. Der foreligger således et hul i skattelovgivningen. Derfor stilles der forslag om, at loven får virkning allerede fra lovforslagets fremsættelse. 2. Gældende ret 2.1. Generelt Efter registreringsafgiftsloven skal der betales registreringsafgift af motorkøretøjer mv., før de tages i brug. Registreringsafgiften af en personbil er højere end registreringsafgiften af en varebil. Registreringsafgiften beregnes på grundlag af køretøjets afgiftspligtige værdi. Den afgiftspligtige værdi for et køretøj er køretøjets almindelige pris inklusive merværdiafgift, men uden registreringsafgift. For et brugt køretøj findes den afgiftspligtige værdi ved, fra køretøjets almindelige pris ved salg til bruger her i landet at fradrage restværdien af registreringsafgift i køretøjet, beregnet efter reglerne for registreringsafgift af brugte køretøjer. Registreringsafgiften af en brugt person- eller varebil beregnes på samme måde som for en ny bil. Men de beløb, der indgår i beregningen for nye biler, herunder tillæg/fradrag for sikkerhedsmæssigt eller miljøfremmende udstyr, nedsættes med samme procentdel som bilens værdi er ændret sammenholdt med en tilsvarende bil, der er afgiftsberigtiget som ny. Reglerne indebærer, at afgiftsniveauet i brugte biler svarer til afgiftsniveauet i nye biler. Ændres et køretøj eller brugen af et køretøj, hvoraf der er betalt registreringsafgift, skal der i visse tilfælde betales ny registreringsafgift. Et køretøj kan eksempelvis miste sin afgiftsmæssige identitet ved en op- eller nedvejning af køretøjet, ændring af en varebil til en personbil, genopbygning af en bil efter en trafikskade eller isætning af en større motor. I de fleste tilfælde, hvor der skal beregnes ny registreringsafgift som følge af mistet afgiftsmæssig identitet, gives et nedslag for en del af den tidligere betalte registreringsafgift Nedvejning af varebiler Registreringsafgiften og vægtafgiften, herunder privatbenyttelsestillægget af en varebil er gradueret efter bilens tilladte totalvægt. En varebils tilladte totalvægt er den største samlede vægt, som køretøjet er registreret til. Det er summen af bilens egenvægt og den last, herunder vægten af de personer, der transporteres med bilen. En bils tekniske totalvægt er den største samlede vægt ifølge fabrikantens specifikationer. En varebil, for hvilken der er udstedt en typegodkendelse, har en tilladt totalvægt, der svarer til bilens tekniske totalvægt. Er en varebil ikke typegodkendt, eller ønsker bilens ejer en tilladt totalvægt, der er forskellig fra bilens tekniske totalvægt, skal bilens tilladte totalvægt fastsættes af en synsvirksomhed. En synsvirksomhed kan tillade en registreret totalvægt, der er op til 30 pct. lavere end bilens tekniske totalvægt. Efter 1 a i registreringsafgiftsloven skal en bil - uanset bilens type, der op- eller nedvejes hen over en af de vægtgrænser for køretøjets tilladte totalvægt, der er lagt til grund for afgiftsberegningen, eller en af de vægtgrænser for køretøjets tilladte totalvægt, der gælder på tidspunktet for nedvejningen, afgiftsberigtiges på ny. Afgiftsberigtigelsen sker efter de almindelige regler for nye køretøjer efter omvejningen. I den beregnede registreringsafgift modregnes den del af bilens værdi, der

4 4 er registreringsafgift fra den tidligere afgiftsberigtigelse. Det beløb, der modregnes med, opgøres på grundlag af den omvejede bils afgiftspligtige værdi efter omvejningen. Ved siden af 1 a er der en særlig værnsregel i 29 a i registreringsafgiftsloven mod nedvejning af visse varebiler. Bestemmelsen skal ses i lyset af den omlægning af registreringsafgift og vægtafgift, herunder privatbenyttelsestillæg, der skete i foråret 2007 ved lov nr. 541 af 6. juni Reglen værner mod spekulation i overgangen til de nye afgiftsregler. Efter 29 a skal en varebil, der er afgiftsberigtiget med 30 pct. efter de regler, der var gældende indtil 25. april 2007, og som nedvejes fra en tilladt totalvægt over 2 tons til en tilladt totalvægt på 2 tons eller mindre, afgiftsberigtiges på ny med 95 pct. Hermed sikres, at den ønskede balance mellem registreringsafgiften og vægtafgiften opretholdes. Omregistreres en varebil, der i perioden 25. april til og med 27. november 2007 er nedvejet fra en tilladt totalvægt over 2 tons til en tilladt totalvægt på 2 tons eller mindre, til en anden tilladt totalvægt, udløser omregistreringen ny registreringsafgift med 95 pct. Dette gælder dog ikke varebiler, der er afgiftsberigtiget med 50 pct., idet der for disse biler er den ønskede balance mellem registreringsafgiften og vægtafgiften. I begge tilfælde modregnes den del af bilens værdi, der er registreringsafgift fra den tidligere afgiftsberigtigelse, med 50 pct. Det beløb, der modregnes med, opgøres på grundlag af den nedvejede bils afgiftspligtige værdi efter nedvejningen Import af varebiler Der skal betales registreringsafgift af en importeret bil, før den tages i brug. Dette gælder, uanset om bilen er fabriksny eller brugt. Registreringsafgiftsloven har i 29 en særlig regel om import af små varebiler. Bestemmelsen skal ses i lyset af den omlægning af registreringsafgift og vægtafgift, herunder privatbenyttelsestillæg, der skete i foråret 2007 ved lov nr. 541 af 6. juni Reglen værner mod spekulation i overgangen til de nye afgiftsregler. Efter 29 i registreringsafgiftsloven skal en varebil fra før 25. april 2007, der registres første gang her i landet i Centralregisteret for Motorkøretøjer med en tilladt totalvægt på ikke over 2 tons, afgiftsberigtiges med enten 50 pct. eller 95 pct. efter ejerens valg. Vælges afgiftsberigtigelse med 50 pct., skal der betales forhøjet vægtafgift, herunder privatbenyttelsesafgift af køretøjet efter reglerne for køretøjer med en tilladt totalvægt i intervallet kg. Tilsvarende gælder en varebil, der hidtil har været fritaget for registreringsafgift efter de særlige fritagelsesregler i 2 i registreringsafgiftsloven, men nu overgår til anden anvendelse, f.eks. en varebil, der udelukkende har været anvendt af en statsinstitution. Tilsvarende gælder også en varebil, der har været eksporteret med afgiftsgodtgørelse, men nu registreres i Centralregisteret for Motorkøretøjer på ny. Med 29 i registreringsafgiftsloven sikres, at den ønskede balance mellem registreringsafgiften og vægtafgiften opretholdes Ombygning af varebil til personbil Ombygges en varebil til personbil, mister varebilen sin afgiftsmæssige identitet, og der skal betales ny registreringsafgift af bilen. Hovedreglen for afgiftsberigtigelse ved ombygning af en varebil til personbil findes i 5, stk. 12, i registreringsafgiftsloven. Efter bestemmelsen skal der i sådanne tilfælde beregnes ny registreringsafgift efter de almindelige regler for nye personbiler. I den således beregnede registreringsafgift gives et nedslag for tidligere betalt registreringsafgift. Det beløb, der gives nedslag med, opgøres på grundlag af personbilens afgiftspligtige værdi. Nedslaget gives med 50 pct. af den del af bilens afgiftspligtige værdi, der overstiger kr., medmindre varebilen havde en tilladt totalvægt på over 2½ tons, i hvilke tilfælde nedsættelsen gives med 30 pct. af den del af personbilens værdi, der overstiger kr. For varebiler med en tilladt totalvægt på over 3 tons, kan nedslaget dog højst udgøre kr. Ved siden af hovedreglen i 5, stk. 12, om ny afgiftsberigtigelse ved ombygning af en varebil til personbil, er der en særlig værnsregel i 29 b i registreringsafgiftsloven om ombygning af varebiler, der er afgiftsberigtiget med 95 pct. efter de særlige værnsregler i 29 eller 29 a i registreringsafgiftsloven, til personbil. Efter 29 b i registreringsafgiftsloven afgiftsberigtiges en varebil, der ombygges til personbil, som udgangspunkt efter de almindelige regler i 5 i registreringsafgiftsloven. Men er varebilen afgiftsberigtiget med 95 pct. efter de særlige værnsregler i 29 eller 29 a i registreringsafgiftsloven, gives et nedslag i den beregnede afgift med 95 pct. Det beløb, der gives nedslag med, opgøres på grundlag af personbilens afgiftspligtige værdi.

5 Afgiftsfrie bundgrænser Reglerne for beregning af registreringsafgift bygger på, at der i visse tilfælde alene skal betales afgift af den del af køretøjets afgiftspligtige værdi, der overstiger et grundbeløb. Dette grundbeløb varierer fra beregningsregel til beregningsregel. Tilsvarende anvendes i tilfælde, hvor et køretøj skifter afgiftsmæssig identitet, grundbeløb ved beregning af den kompensation, der gives for tidligere betalt registreringsafgift. Efter 5, stk. 1, i registreringsafgiftsloven om beregning af registreringsafgift af nye varebiler udgør grundbeløbet kr. i Beløbet satsreguleres. Efter 5, stk. 12, i registreringsafgiftsloven om beregning af ny registreringsafgift, når en varebil skifter afgiftsmæssig identitet, udgør grundbeløbet for det nedslag, der gives for tidligere betalt registreringsafgift, kr., respektive kr., og maksimum for nedslag for tunge varebiler er på kr. Beløbene satsreguleres ikke. 3. Lovforslaget Herefter vil en brugt varebil, der importeres, registreres og derefter ombygges til personbil, få afgiftsrefusion på samme grundlag som det, der blev anvendt ved importen Brugtbilsreglerne Der er forskellige regler for beregning af registreringsafgift af nye og brugte person- eller varebiler. Det foreslås, at i tilfælde, hvor et køretøj skal afgiftsberigtiges på ny som følge af ændret afgiftsmæssig identitet, skal den nye afgift beregnes efter reglerne for beregning af registreringsafgift af brugte biler. Det foreslås således, at der skal ske en forholdsmæssig reduktion af de beløb, der lægges til grund for beregningen af registreringsafgiften af en ny bil, f.eks. grænser for skalaknæk, bundgrænsebeløbet, fradrag for sikkerhedspuder, tillæg/fradrag for at køre kort/langt på en liter brændstof mv. Afgiftslempelsen for biler, der registreres som personbil via. identitetsskifte, bortfalder hermed, og der betales registreringsafgift af alle brugte biler efter brugtbilsreglerne Mål og midler Formålet med lovforslaget er at sikre, at registreringsafgiften af en brugt personbil bliver den samme, uanset om bilen købes brugt som personbil eller er en ombygget varebil. Det sker ved i identitetsskiftetilfældene konsekvent at bruge brugtbilsreglerne ved beregning af registreringsafgiften af den bil, der kommer ud af identitetsskiftet, og lige så konsekvent at bruge brugtbilsreglerne ved beregning af nedslag for tidligere betalt registreringsafgift af den bil, der ombygges Grundlaget for opgørelse af den afgiftspligtige værdi og nedslag heri Ved beregning af ny registreringsafgift som følge af, at et køretøj har skiftet afgiftsmæssig identitet, opgøres efter gældende ret den afgiftspligtige værdi på grundlag af det nye køretøjs afgiftspligtige værdi. Det nedslag, der gives for tidligere betalt registreringsafgift, opgøres også på grundlag af det nye køretøjs afgiftspligtige værdi. Det foreslås, at det nedslag, der i disse tilfælde gives for tidligere betalt registreringsafgift, fremover opgøres på grundlag af køretøjets afgiftspligtige værdi før ændringen. Dette beregningsgrundlag vil give et nedslag, der i højere grad svarer til afgiftsindholdet i bilen før identitetsskiftet Bundgrænserne Der anvendes forskellige bundgrænser for beregning af registreringsafgift og forskellige bundgrænser for beregning af nedslag for tidligere betalt registreringsafgift i tilfælde af at et køretøj har skiftet afgiftsmæssig identitet. Og disse bundgrænser satsreguleres i nogle tilfælde, men ikke i andre. Det foreslås, at bundgrænserne harmoniseres og satsreguleres. Der foreslås dog ingen satsregulering af de beløbsgrænser, der gælder for varebiler på over 2½ tons, der ændrer afgiftsmæssig identitet, jf. 5, stk. 12, i registreringsafgiftsloven. Det har sammenhæng med, at de tilsvarende beløbsgrænser ved beregning af registreringsafgift af sådanne tunge varebiler ikke satsreguleres, jf. 5, stk. 2, i registreringsafgiftsloven Eksempler I eksemplet nedenfor er registreringsafgiften beregnet for den samme bil registreret 1. gang i udlandet i 2006 og nu i Danmark som almindelig personbil henholdsvis som varebil på 95 pct.-afgift (lavt tillæg for privat anvendelse). I disse tilfælde anvendes de almindelige regler for brugte importerede biler. Den anden beregning viser registreringsafgiften og modregningsbeløbet, når samme bil registreret som 95 pct. varebil her i landet og skifter status til almindelig personbil.

6 6 Eksempel. Audi A6 stationcar fra 2006 Tabel Hovedreglen (almindelig import af brugt bil) Særregel (ændring af afgiftsstatus) Forskel mellem almindelige regler ved import og særregler ved ændring af status Anslået markedspris som personbil Heraf registreringsafgift Anslået markedspris som varebil (95pct.) Heraf registreringsafgift kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Når bilen ændrer afgiftsmæssig status fra varebil til personbil, opstår uhensigtsmæssigheden på 2 måder. Dels giver beregningen af den nye registreringsafgift, der skal betales, et lavere beløb end det, der efter de almindelige regler skal betales ( kr. i stedet for kr.). Dels giver beregningen af den gamle afgift, der skal trækkes fra, et højere beløb end det, der kan beregnes efter de almindelige regler ( kr. i stedet for kr.). I eksemplet giver denne dobbelte fordel en samlet besparelse i afgift på godt kr. ved at ændre varebilen til en personbil i stedet for at betale den sædvanlige afgift for personbiler. 5. Økonomiske konsekvenser for det offentlige Lovforslaget forhindrer et utilsigtet provenutab. SKAT skønner, at der hidtil væsentligst i har været omkring sager, der formentlig tager sigte på at udnytte asymmetrien i de gældende regler med et utilsigtet provenutab i størrelsesordenen mio. kr. til følge. Loven har ikke økonomiske konsekvenser for kommuner og regioner. 6. Administrative konsekvenser for det offentlige Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for det offentlige. 7. Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget har ikke har økonomiske konsekvenser for erhvervslivet. Men loven vil gøre det mindre attraktivt for bilbranchen at importere og ombygge brugte varebiler til personbiler. 8. Administrative konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for erhvervslivet. 9. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne. 10. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. Men loven vil fjerne et utilsigtet incitament til at importere og ombygge brugte varebiler til personbiler. Ellers ville registreringsafgiften modvirke en foryngelse af bilparken. 11. Forholdet til EU-retten Lovforslaget notificeres efter Europa-parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF af 22. juni 1998 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter. 12. Hørte myndigheder og organisationer m.v. Der stilles forslag om at lukke et hul i skattelovgivningen. Derfor iværksættes høring over lovforslaget først samtidig med lovforslagets fremsættelse. Følgende myndigheder og organisationer vil blive hørt: Autobranchens Handels- og Industriforening i Danmark, Business Danmark, Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark, CEPOS, Centralforeningen af taxiforeninger i Danmark, Danmarks Motor Union, Dansk Automobilforhandler Forening, Dansk Automobil Sports Union, Dansk Bilforhandler Union, Danske Biludlejere, Dansk Erhverv, Dansk Landbrug, DI,

7 7 Dansk Taxi Råd, Dansk Transport og Logistik, De Danske Bilimportører, Den Danske Bilbranche, Ejendomsforeningen Danmark, Finans og Leasing, Finansrådet, FDM, Foreningen af Danske Revisorer, Foreningen af Registrerede Revisorer, Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, Håndværksrådet, Landsskatteretten, Motorhistorisk Samråd og Skatteministeriets retssikkerhedschef. 13. Sammenfattende skema Samlet vurdering af konsekvenser af lovforslaget Positive konsekvenser/ mindre udgifter Hindrer et betydeligt provenutab. Negative konsekvenser/ merudgifter Økonomiske konsekvenser for det offentlige Administrative konsekvenser for det offentlige Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for borgerne Miljømæssige konsekvenser Forholdet til EU-retten Lovforslaget notificeres efter informationsproceduredirektivet. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til nr. 1 Til 1 Med bestemmelsen tilsigtes, at den beregning af ny registreringsafgift, der skal ske efter 1 a som følge af op- eller nedvejning af et køretøj, skal ske på grundlag af reglerne for beregning af registreringsafgift af brugte køretøjer. Beregningen skal således ikke ske på grundlag af reglerne for beregning af registreringsafgift af nye køretøjer. Til nr. 2 Med bestemmelsen tilsigtes, at det nedslag, der gives for tidligere betalt registreringsafgift, beregnes på grundlag af køretøjets afgiftspligtige værdi før op- eller nedvejningen. Som hidtil beregnes nedslaget efter reglerne for beregning af registreringsafgift af brugte biler. Til nr. 3. Med bestemmelsen tilsigtes at udelukke, at der kan gives et nedslag for tidligere betalt registreringsafgift, der overstiger det beløb, der faktisk er betalt. Bestemmelsen finder kun anvendelse på varebiler med en tilladt totalvægt før op- eller nedvejningen på over 3 tons, der er afgiftsberigtiget med det maksimale beløb på kr. efter 5, stk. 2, sidste pkt. Til nr. 4 og 5 Med bestemmelserne tilsigtes en begrænsning af reglerne for beregning af registreringsafgift af nye køretøjer til kun at gælde fabriksnye køretøjer og køretøjer, der skal afgiftsberigtiges efter de særlige regler for køretøjer, der genopbygges efter færdselsuheld, eksplosion, ildebrand og lignende. Andre køretøjer afgiftsberigtiges efter reglerne for brugte køretøjer. Til nr. 6 Efter bestemmelsen udvides princippet med forholdsmæssig reduktion af beløb til beregning af registreringsafgift af en brugt varebil til også at gælde de beløb, der anvendes ved beregning af nedslag for tidligere betalt registreringsafgift, der anvendes ved ombygning af en varebil. Til nr. 7 og 8 Med bestemmelsen tilsigtes, at det nedslag, der gives for tidligere betalt registreringsafgift, beregnes på grundlag af varebilens almindelige pris før ændringen. Med bestemmelsen tilsigtes endvidere en harmonisering af de grundbeløb, der anvendes ved beregning af det nedslag, der gives for tidligere betalt registreringsafgift,

8 8 med de grundbeløb, der anvendes ved beregning af registreringsafgift af nye varebiler. Til nr. 9 Efter bestemmelsen godtgøres afgiften af en varebil, der eksporteres, ikke som ellers med 50 pct., men med 95 pct. i tilfælde, hvor varebilen er afgiftsberigtiget med 95 pct. Til nr. 10 Med bestemmelsen tilsigtes, at det nedslag, der gives for tidligere betalt registreringsafgift, beregnes på grundlag af køretøjets afgiftspligtige værdi før nedvejningen, og under anvendelse af reglerne for beregning af registreringsafgift af brugte varebiler. Til nr. 11 Med bestemmelsen tilsigtes, at det nedslag, der gives for tidligere betalt registreringsafgift, beregnes på grundlag af køretøjets almindelige pris før ændringen. Endvidere bestemmes, at der anvendes samme grundbeløb ved beregning af det nedslag, der gives for tidligere betalt registreringsafgift, som det grundbeløb, der anvendes ved beregning af registreringsafgift af nye biler. Til nr. 1 Til 2 Efter stk. 1 træder loven i kraft dagen efter lovens offentliggørelse i Lovtidende. Efter stk. 2 har loven virkning fra dagen for lovforslagets fremsættelse. Det skyldes, at der foreligger et hul i skattelovgivningen. Med loven lukkes dette hul. For at undgå yderligere udnyttelse af dette hul i registreringsafgiftsloven, er det nødvendigt, at loven får virkning allerede fra lovforslagets fremsættelse. Loven har virkning for køretøjer, der anmeldes til registrering i Centralregisteret for Motorkøretøjer dagen for lovforslagets fremsættelse eller senere. Det betyder, at loven gælder for køretøjer, der anmeldes til registrering tirsdag, den 23. marts 2010 eller senere. Anmeldelser der er modtaget før den 23. marts 2010, behandles efter de hidtidige regler. Efter praksis afvises anmeldelser til registrering i Centralregisteret for Motorkøretøjer, hvis der ikke er bevis for, at eventuel registreringsafgift er betalt. Loven kan imidlertid ikke håndhæves, før loven er trådt i kraft. Derfor vil anmeldelser til registrering i Centralregisteret for Motorkøretøjer, der modtages den 23. marts 2010 eller senere, men før lovens ikrafttræden, blive ekspederet efter de gældende regler, men borgeren vil blive oplyst om, at der vil kunne ske en efterregulering af registreringsafgiften senere, hvis Folketinget vedtager loven. Anmeldelser, der modtages efter lovens ikrafttræden, vil, hvis Folketinget vedtager loven, blive behandlet efter de til den tid gældende regler.

9 9 Gældende formulering Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Lovforslaget Bilag Lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (registreringsafgiftsloven) 1 a. Et køretøj, der er afgiftsberigtiget efter denne lov, og som derefter op- eller nedvejes hen over en af de vægtgrænser for køretøjets tilladte totalvægt, der er lagt til grund for afgiftsberigtigelsen, eller en af de vægtgrænser for køretøjets tilladte totalvægt, der gælder på tidspunktet for registreringen af op- eller nedvejningen, skal afgiftsberigtiges på ny. Stk. 2. Den del af bilens værdi, der er registreringsafgift fra den tidligere afgiftsberigtigelse, modregnes ved opgørelsen af den nye registreringsafgift, jf. 7 b, stk. 2. Overskydende registreringsafgift tilbagebetales ikke. Stk I lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (registreringsafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 631 af 25. juni 2008, som bl.a. ændret ved 4 i lov nr af 19. december 2008 og senest ved 2 i lov nr af 21. december 2009, foretages følgende ændringer: 1. I 1 a, stk. 1, indsættes efter»skal afgiftsberigtiges på ny«:»efter reglerne for brugte køretøjer i 4 eller 5«. 2. I 1 a, stk. 2, 1. pkt., ændres», modregnes ved opgørelsen af den nye registreringsafgift, jf. 7 b, stk. 2«til:»opgjort efter reglerne for brugte køretøjer i 4 eller 5 på grundlag af køretøjets afgiftspligtige værdi før nedvejningen, modregnes ved opgørelsen af den nye registreringsafgift«. 3. I 1 a, stk. 2, indsættes som 3. pkt.:»ved nedvejning af en varebil til 3 tons eller mindre, der er afgiftsberigtiget efter 5, stk. 2, 2. pkt., kan der højst modregnes med kr.«4. Afgiften beregnes for nye køretøjer og køretøjer, der har mistet deres identitet, af køretøjets afgiftspligtige værdi med følgende satser: 1) Motorcykler: 105 pct. af kr. (2010-niveau) og 180 pct. af resten. 2) Andre køretøjer, jf. dog 5-6 a: 105 pct. af kr. (2010-niveau) og 180 pct. af resten. Stk I 4, stk. 1, ændres»afgiften beregnes for nye køretøjer og køretøjer, der har mistet deres identitet«til:»afgiften beregnes for nye køretøjer og for genopbyggede køretøjer, der skal afgiftsberigtiges efter 7«. Stk. 7. Afgiften for brugte køretøjer beregnes på samme måde som for nye køretøjer. Beløb i stk.1-3, 5 og 6, 3, stk. 2, og 8, stk. 7, nedsættes med samme procentdel, som køretøjets værdi inklusive afgift er ændret, sammenholdt med et tilsvarende køretøj, der er afgiftsberigtiget som nyt.

10 10 Stk For nye biler og for biler, der har mistet deres identitet, udgør afgiften 0 kr. af de første kr. (2010-niveau) af den afgiftspligtige værdi og 50 pct. af resten, hvis 1) bilen har en tilladt totalvægt ikke over 4 t og 2) bilen utvivlsomt er konstrueret og indrettet til godstransport. Stk Stk. 8. Afgiften for brugte biler beregnes på samme måde som afgiften for nye biler. Beløbene i stk. 1, 2, 4, 5 og 7, 3, stk. 2, og 8, stk. 7, nedsættes med samme procentdele, som bilens værdi inklusive afgift er ændret, sammenholdt med tilsvarende biler, der er afgiftsberigtiget som nye. Stk Stk. 12. En bil, som er berigtiget med afgift efter stk. 1-11, afgiftsberigtiges efter 4, når betingelserne for den foretagne afgiftsberigtigelse ikke længere er opfyldt. For biler, der er omhandlet af stk. 1, nedsættes afgiften dog med 50 pct. af den del af bilens afgiftspligtige værdi, der overstiger kr., og for biler, der er omhandlet af stk. 2, nedsættes afgiften med 30 pct. af den del af bilens afgiftspligtige værdi, der overstiger kr. For biler, der er omfattet af stk. 2, 2. pkt., kan nedsættelsen dog højst udgøre kr. For biler, som er berigtiget med halv afgift efter tidligere lovgivning, nedsættes afgiften med 40 pct. Stk b Stk. 2. Godtgørelsesbeløbet fastsættes i medfør af 10 således: 1) ) ) For varebiler afgiftsberigtiget efter 5, stk. 1, 2 eller 8, 29 eller 29 a, som afgiften efter 5, stk. 8. Stk a Stk. 2. Den del af bilens værdi, der er registreringsafgift fra den tidligere afgiftsberigtigelse, modregnes ved opgørelsen af den nye registreringsafgift, jf. 7 b, stk. 2, nr. 3. Stk I 5, stk. 1, ændres»for nye biler og for biler, der har mistet deres identitet«til:»for nye biler og for genopbyggede biler, der skal afgiftsberigtiges efter 7«. 6. I 5, stk. 8, ændres»beløbene i stk. 1, 2, 4, 5 og 7«til:»Beløbene i stk. 1, 2, 4, 5, 7 og 12«. 7. 5, stk. 12, 2. og 3. pkt., ophæves og i stedet indsættes:»for biler, der er omfattet af stk. 1, nedsættes afgiften efter reglerne for brugte varebiler i stk. 8, med 50 pct. af den del af bilens afgiftspligtige værdi før ændringen, der overstiger kr. (2010-niveau). For biler, der er omfattet af stk. 2, nedsættes afgiften efter reglerne for brugte varebiler i stk. 8, med 30 pct. af den del af bilens afgiftspligtige værdi før ændringen, der overstiger kr. Dog kan nedslaget højst udgøre kr., reguleret efter stk. 8, for biler omfattet af stk. 2, 2. pkt.«8. I 5, stk. 13, ændres»beløbet i stk. 1«til:»Beløbene i stk. 1 og 12«. 9. I 7 b, stk. 2, nr. 3, indsættes som 2. pkt.:»dog godtgøres afgiften af en varebil, der er afgiftsberigtiget med 95 pct., på grundlag af en afgiftssats på 95 pct.«17. I 29 a, stk. 2, ændres», modregnes ved opgørelsen af den nye registreringsafgift, jf. 7 b, stk. 2, nr. 3«til:»opgjort efter reglerne for brugte køretøjer i 5 på grundlag af køretøjets afgiftspligtige værdi før nedvejningen, modregnes ved opgørelsen af den nye registreringsafgift«.

11 11 29 b. En varebil, der er afgiftsberigtiget efter 29 eller 29 a, afgiftsberigtiges efter 4, hvis bilen ophører med utvivlsomt at være konstrueret og indrettet til godstransport eller have en tilladt totalvægt på ikke over 4 t. Afgiften nedsættes dog med 95 pct., respektive 50 pct., af den del af køretøjets værdi, der overstiger kr. 18. I 29 b, 2. pkt., affattes således:»afgiften nedsættes dog efter reglerne for brugte varebiler i 5 med 95 pct., respektive 50 pct., af den del af varebilens afgiftspligtige værdi før ombygningen, der overstiger kr. (2010-niveau). Beløbet reguleres efter personskattelovens 20.«

L 171 Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven).

L 171 Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven). Page 1 of 10 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 171 Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven).

Læs mere

2007/1 LSF 6 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar Fremsat den 2. oktober 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2007/1 LSF 6 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar Fremsat den 2. oktober 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2007/1 LSF 6 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-511-0011 Fremsat den 2. oktober 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

2007/2 LSF 15 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2007/2 LSF 15 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2007/2 LSF 15 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-511-0015 Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

2009/1 LSF 171 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Fremsat den 23. marts 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag.

2009/1 LSF 171 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Fremsat den 23. marts 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. 2009/1 LSF 171 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-511-0048 Fremsat den 23. marts 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen)

Læs mere

Lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love LOV nr 1386 af 21/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 22. august 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-511-0042 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1051 af 02/09/2010

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven og vægtafgiftsloven m.v.

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven og vægtafgiftsloven m.v. Skatteministeriet J. nr. 13-0161737 31. oktober 2013 Forslag til Lov om ændring af tobaksafgiftsloven og vægtafgiftsloven m.v. (Værnsregel imod unaturlig lageropbygning af tobaksvarer, teknisk justering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registreringsafgiftsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om registreringsafgiftsloven 1) Lovforslag nr. L 69 Folketinget 2015-16 Fremsat den 20. november 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af lov om registreringsafgiftsloven 1) (Nedsættelse af registreringsafgiftens

Læs mere

Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24)

Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24) Page 1 of 5 Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24) Dato for 18 dec 2008 11:14 offentliggørelse Til Sagsnummer 08-129094 Resumé virksomheder, der er registreret efter registreringsafgiftsloven

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 9. november Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 9. november Forslag. til Til lovforslag nr. L 4 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 9. november 2017 Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og brændstofforbrugsafgiftsloven 1) (Ændring

Læs mere

2008/1 LSF 205 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 205 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 205 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skatteministeriet, j.nr. 2009-511-0035 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 L 69 Bilag 8 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 L 69 Bilag 8 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 69 Bilag 8 Offentligt 14. december 2015 J.nr. 15-3097916 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 69 - Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgiftsloven (Nedsættelse

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og lov om vægtafgift af motorkøretøjer 1)

Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og lov om vægtafgift af motorkøretøjer 1) Skatteministeriet J. nr. 16-0623007 Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og lov om vægtafgift af motorkøretøjer 1) (Ændring af reglerne for registrering og udstedelse af EU-registreringsbevis

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love O:\Skatteministeriet\Lovforslag\7737\Dokumenter\7737.fm 21-4-9 13:21 k7 KFR Lovforslag nr. L 2 Folketinget 28-9 Fremsat den 22. april 29 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0035 Den 20. marts 2009

Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0035 Den 20. marts 2009 Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0035 Den 20. marts 2009 Udkast Forslag til Lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven, registreringsafgiftsloven, vægtafgiftsloven, lov nr. 1337 af 19. december 2008

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr.120, 121, 122, 123, 124 og 125 af 9. januar 2007. (Alm. del). /Tina R. Olsen

Hermed sendes svar på spørgsmål nr.120, 121, 122, 123, 124 og 125 af 9. januar 2007. (Alm. del). /Tina R. Olsen J.nr. j.nr. 07-005333 Dato : 7. februar 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.120, 121, 122, 123, 124 og 125 af 9. januar 2007. (Alm. del). Kristian Jensen /Tina R. Olsen

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 38 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 38 Offentligt Skatteudvalget L 217 - Bilag 38 Offentligt Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (Omlægning af bilbeskatningen for at mindske

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2013-14 Fremsat den 5. december 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven (Tilpasning af procenttillæg

Læs mere

2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Forslag. til

2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Forslag. til 2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2030000-00009 Fremsat den 25. januar 2012 af transportministeren

Læs mere

Ændringsforslag. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og forskellige andre love

Ændringsforslag. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 61 Folketinget 2015-16 Ændringsforslag stillet den 17. december 2015 uden for betænkningen Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-511-0012 Udkast (2) 9. oktober 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-511-0012 Udkast (2) 9. oktober 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 34 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-511-0012 Udkast (2) 9. oktober 2007 Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven (Justering af afgiftsberegningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven Skatteministeriet J. nr. 2011-231-0053 Forslag til Lov om ændring af tobaksafgiftsloven (Regulering af pakkerstørrelser på cigaretter) 1 I lov tobaksafgifter (tobaksafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven (Kompensation for kommunale skatteforhøjelser)

Læs mere

L4 Bilpakken. Medlemsmøde hos DI-bilbranchen den 11. december 2017

L4 Bilpakken. Medlemsmøde hos DI-bilbranchen den 11. december 2017 L4 Bilpakken Medlemsmøde hos DI-bilbranchen den 11. december 2017 Fra SKAT: Clark Henriksen (Motor i Århus) Claus Rytter Hedegaard (Motor i Aalborg) Kurt Vittrup og Jørn Nysum Schoop (Procesejere - København)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registreringsafgiftsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om registreringsafgiftsloven 1) 2015/1 LSF 69 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-3097916 Fremsat den 20. november 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 24 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 10 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 10 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 10 Offentligt 16. december 2015 J.nr. 15-1604999 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 61 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven

Læs mere

LOV nr 1564 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016

LOV nr 1564 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 LOV nr 1564 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-231-0039 Senere ændringer til forskriften LBK nr 124 af 08/02/2011

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven 1) 2011/1 LSF 82 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-231-0053 Fremsat den 8. februar 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen)

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Lov om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven

Lov om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven LOV nr 545 af 26/05/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 9. juli 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-711-0026 Senere ændringer til forskriften LBK nr 175 af 23/02/2011

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2008-511-0021 Udkast. Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven (Udenlandske firmabiler og leasede biler)

Skatteministeriet J. nr. 2008-511-0021 Udkast. Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven (Udenlandske firmabiler og leasede biler) Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 172 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2008-511-0021 Udkast Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven (Udenlandske firmabiler og leasede

Læs mere

I redegørelsen neden for omtales ikke spørgsmålet om forhandleres muligheder for at berigtige demobiler til forhandlernes indkøbspriser.

I redegørelsen neden for omtales ikke spørgsmålet om forhandleres muligheder for at berigtige demobiler til forhandlernes indkøbspriser. LETT Advokatpartnerselskab Artur Bugsgang Advokat J.nr. 281312-ARA 17. juni 2013 TIL HVILKEN PRIS KAN ET LEASINGSELSKAB A F- GIFTSBERIGTIGE BILER INDKØBT TIL UDLEJ- NING/LEASING? Bilbranchen og De danske

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-3881387

Skatteministeriet J. nr. 14-3881387 Skatteministeriet J. nr. 14-3881387 Forslag til Lov om ændring af momsloven, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love (Ophævelse af fradragsbegrænsningen for moms på hotelophold og harmonisering

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget (2. samling) L 42 - Svar på Spørgsmål 18 Offentligt J.nr. 2007-511-0012 Dato: 31. marts 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 42 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. Lovforslag nr. L 172 Folketinget 2008-09 Fremsat den 25. marts 2009 af transportministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. (Krav til miljøegenskaber og energieffektivitet

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat

Grund- og Nærhedsnotat Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0185 Bilag 1 Offentligt Notat Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) 22. juni 2012 J.nr. 2012-721-0039 Grund- og Nærhedsnotat Forslag til Rådets

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat Skatteudvalget, Finansudvalget, Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget, Europaudvalget 2011 KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2 Offentligt Notat

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 122 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2011-511-0075 Dato: 28. marts 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 129 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning

Forslag. Lov om ændring af lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning 2009/1 LSF 218 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 2010-2654 Fremsat den 26. maj 2010 af indenrigs

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven 2013/1 LSF 95 (Gældende) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-6090528 Fremsat den 5. december 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag

Læs mere

Lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og forskellige andre love 1)

Lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og forskellige andre love 1) LOV nr 1889 af 29/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-1604999 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om ændring af registreringsafgiftsloven,

Læs mere

2011/1 LSV 34 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december Forslag.

2011/1 LSV 34 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december Forslag. 2011/1 LSV 34 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-511-0082 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december 2011 Forslag

Læs mere

2007/2 LSF 42 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Fremsat den 14. december 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2007/2 LSF 42 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Fremsat den 14. december 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2007/2 LSF 42 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-511-0012 Fremsat den 14. december 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 34 Folketinget Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december til

Forslag. Til lovforslag nr. L 34 Folketinget Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december til Til lovforslag nr. L 34 Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december 2011 Forslag til Lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af registreringsafgiftsloven

Forslag. Lov om ændring af registreringsafgiftsloven Lovforslag nr. L 64 Folketinget 2008-09 Fremsat den 13. november 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven (Udenlandske firmabiler og leasede biler)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven, registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v.

Forslag. Lov om ændring af momsloven, registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. Lovforslag nr. L 43 Folketinget 2014-15 Fremsat den 30. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af momsloven, registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.) Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 283 Offentligt MBUL 23. september 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 2 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 642

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den xx. april 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen)

Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen) Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 5 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 15-2660247 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen) 1 I ligningsloven,

Læs mere

Side 1 af 13 LBK nr 221 af 26/02/2013 Gældende (Registreringsafgiftsloven) Offentliggørelsesdato: 07-03-2013 Skatteministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 649 af 12/06/2013 9 LOV nr 789 af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om tobaksafgifter1

Forslag. Lov om ændring af lov om tobaksafgifter1 Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 157 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-231-0044 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om tobaksafgifter1 (Forkortning af kredittider) 1 I lov om tobaksafgifter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 18 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Forlængelse af

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 34 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2011-511-0082 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 34 Forslag til lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om forskellige

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 208 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2010-321-0016 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende Forslag

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-201-0010 Udkast 27. juni 2008

Skatteministeriet J. nr. 2007-201-0010 Udkast 27. juni 2008 Skatteministeriet J. nr. 2007-201-0010 Udkast 27. juni 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. og registreringsafgiftsloven (Smidiggørelse af 60-dages

Læs mere

Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

Loven træder i kraft den 1. januar 2007. Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 163 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 1. september 2006 Kontor: Kommunaladm. kt. J.nr.: 2006-2400-44 Sagsbeh.: MWP Fil-navn: L grundskyld produktionsjord

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af registreringsafgiftsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af registreringsafgiftsloven 1) Lovforslag nr. L 93 Folketinget 2016-17 Fremsat den 22. november 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven 1) (Nedsættelse af registreringsafgiften)

Læs mere

Foretræde for Skatteudvalget den 2. maj 2007

Foretræde for Skatteudvalget den 2. maj 2007 Skatteudvalget L 217 - Bilag 4 Offentligt Foretræde for Skatteudvalget den 2. maj 2007 Kommentarer til forslag til omlægning af bilbeskatningen 1. Mangel på overgangsordninger Forslaget indeholder ikke

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 111 Bilag 34 Offentligt J.nr. 2010-231-0038 Dato: 28.02.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven).

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love 1) 2011/1 LSV 33 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-231-0049 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december 2011 Forslag

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

Skatteudvalget L 195 - Bilag 14 Offentligt

Skatteudvalget L 195 - Bilag 14 Offentligt Skatteudvalget L 195 - Bilag 14 Offentligt J.nr. 2009-311-0027 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 195 - Forslag til lov om ændring af personskatteloven og forskellige andre love. (Forårspakke

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 31 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 31 Offentligt Skatteudvalget L 199 - Bilag 31 Offentligt J.nr. 2009-311-0028 Dato: 14. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for soldaterlegater) 1 I ligningsloven,

Læs mere

2010/1 LSV 195 A (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 27. maj Forslag.

2010/1 LSV 195 A (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 27. maj Forslag. 2010/1 LSV 195 A (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skatteministeriet, j.nr. 2011-231-0042 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 27. maj 2011 Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil 2016/1 LSF 84 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0741503 Fremsat den 16. november 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen)

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven 1) (Fastsættelse af brændstofforbrug for særligt store personbiler)

Forslag til Lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven 1) (Fastsættelse af brændstofforbrug for særligt store personbiler) Skatteministeriet J. nr. 16-0048101 Forslag til Lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven 1) (Fastsættelse af brændstofforbrug for særligt store personbiler) 1 I brændstofforbrugsafgiftsloven, jf.

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven og forskellige love om energiafgifter

Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven og forskellige love om energiafgifter LOV nr 481 af 30/05/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-511-0075 Senere ændringer til forskriften LBK nr 615 af 07/06/2012 LBK

Læs mere

Almindelige bemærkninger

Almindelige bemærkninger Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 284 Offentligt Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund og indhold Lovforslaget indebærer, at der i taxiloven indsættes en bestemmelse om, at transportministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms Lovforslag nr. L 75 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt

Læs mere

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis Lovforslag nr. L 209 Folketinget 2016-17 Fremsat den 3. maj 2017 af sundhedsministeren (Karen Ellemann, fg.) Forslag til Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis 1. Økonomiprotokollat

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget (2. samling) L 42 - Bilag 2 Offentligt J.nr. 2007-511-0012 Dato: 14. december 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU)

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) Skatteministeriet J. nr. 14-3930511 Udkast Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Forslagets baggrund For motorkøretøjer, der er registreringspligtige i henhold til færdselsloven for Grønland skal der som udgangspunkt svares

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

Afgørelse om værdifastsættelse

Afgørelse om værdifastsættelse Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 227 Offentligt Anmelders navn og adresse Richardt Nordberg Bygaden 16, Karlstrup 2690 Karlslunde Afgørelse om værdifastsættelse Dato Ekspeditionsnr. 12-101032

Læs mere

Skatteudvalget L 93 Bilag 6 Offentligt

Skatteudvalget L 93 Bilag 6 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 93 Bilag 6 Offentligt 9. december 2016 J.nr. 16-1708178 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt høringssvar modtaget efter

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. december Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. december Forslag. til Til lovforslag nr. L 29 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. december 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. 11. februar 2009 Forslag til Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. (Krav til miljøegenskaber og energieffektivitet for køretøjer omfattet af taxilovgivningen) l I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft)

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft) Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 123 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om fordeling af skattenedslaget mellem staten og kommunerne som følge af personskattelovens skatteloft (Tilpasning af det skrå

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån (Forøgelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven) 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven) 1) Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 188 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-231-0045 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven) 1)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af registreringsafgiftsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af registreringsafgiftsloven 1) 2016/1 LSF 93 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-1708178 Fremsat den 22. november 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

Udskrift af L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de

Udskrift af L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de nordiske lande. (Lempelse af dobbeltbeskatning for danske søfolk på skibe indregistreret i Finland, Island,

Læs mere

DBI08:002. Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. Vedr.: Foretræde for Folketingets Skatteudvalg

DBI08:002. Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. Vedr.: Foretræde for Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 41 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K DBI08:002 10. januar 2008 BM/ach Vedr.: Foretræde for Folketingets Skatteudvalg

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven)

Bekendtgørelse af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven) Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 219 Offentligt Bekendtgørelse af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven) Herved bekendtgøres lov om registreringsafgift af motorkøretøjer

Læs mere

Spørgsmål om afgiftsfri rustbeskyttelse af biler

Spørgsmål om afgiftsfri rustbeskyttelse af biler Spørgsmål om afgiftsfri rustbeskyttelse af biler Henstillet til ministeriet for skatter og afgifter, at ministeriet - i forbindelse med anden ændring af registreringsafgiftsloven - søger tilvejebragt en

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 189 Folketinget 2014-15 Fremsat den 22. april 2015 af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene

Forslag. Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2014-15 Fremsat den 7. oktober 2014 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2013-14 Fremsat den 21. januar 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af timefradraget ved

Læs mere