Ad. 2. Bestyrelsens beretning Ole Kloth-Jørgensen afgav bestyrelsens beretning siden sidste generalforsamling:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ad. 2. Bestyrelsens beretning Ole Kloth-Jørgensen afgav bestyrelsens beretning siden sidste generalforsamling:"

Transkript

1 Referat fra generalforsamling i A/B Korsdal den 21. april 2015 Generalforsamlingen blev afholdt på Nyager Skole, og var repræsenteret ved bolig 1 (Ole), bolig 2 (Jeppe), bolig 3 (Adrian og Marie), bolig 4 (Bente og Sten), bolig 5 (Lene og Prosper), bolig 6 (Axel), bolig 7 (René), bolig 8 (Allan), bolig 9 (Bjarne), bolig 10 (Tove), bolig 11 (Susanne og Mogens) og bolig 12 (Arne) Under punkt 3 deltog Poul Marth og Caspar Mahrt fra Revisionsfirmaet Revico og under punkt 4 b) deltog Michael Nygaard og Jacob Stender fra EnergyXX. Marie Beck Jensen var referent. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse og eventuel revisionsberetning, samt godkendelse af årsregnskabet og værdiansættelse 4. Forslag Bestyrelsen vil om muligt senest 8 dage inden generalforsamlingen omdele forslag til: a) Reviderede vedtægter Med henblik på bemyndigelse til bestyrelsens videre arbejde, vil bestyrelsen endvidere fremlægge forslag om: b) Renovation af tag + evt. anlæg af solceller c) Optagelse af lån til renovation af tag + evt. solcelleanlæg d) Videre arbejde med overdækning/indhegning af vores 2 affaldsøer 5. Valg til bestyrelsen Bestyrelsesmedlemmer Lene og Marie på valg Bestyrelsessuppleant Jeppe på valg 6. Valg af revisor 7. Valg af administrator/selvadministrerende forening 8. Valg til festudvalg 9. Eventuelt Ad. 1. Valg af dirigent Prosper valgt. Ad. 2. Bestyrelsens beretning Ole Kloth-Jørgensen afgav bestyrelsens beretning siden sidste generalforsamling: Efter at Korsdals resterende lån blev omlagt til et 30 års og derved til en lavere årlig ydelse, er det nu blevet muligt at sætte diverse renoveringsprojekter i gang uden huslejeforhøjelse. Vinduer: Som det blev vedtaget på den ordinære og senere på den ekstra ordinære generalforsamling, blev alle bundglaslister udskiftet til aluminiumslister. Uheldigvis blev der i den forbindelse ødelagt nogle termoruder, men dem udskiftede glarmesteren på sin regning.

2 Parkeringspladsen: Der blev også vedtaget en udskiftning af belægningen på parkeringspladsen. Det var firmaet Pankas som kom med det billigste tilbud og renoveringen vil finde sted den 4 6. maj I den periode vil det ikke være muligt at holde på parkeringspladsen. Affalds-øerne: Bestyrelsen har afholdt møde med teknisk forvaltning efter deres afslag om at opføre overdækning af affaldscontainerne mod Ejbyvej. Det var ikke muligt at få dem til at ændre holdning omkring dette punkt. Afslutningen på vores samtale blev at der måtte opføres et lavt hegn, hvor der kan plantes krybende planter opad. Affaldsøen ved fællesskuret har vi fået tilladelse til at overdække affaldscontainerne. Det er bestyrelsens ide at opføre begge affalds-øer som lette konstruktioner med beplantning, som kan krybbe opad et gitter net. Bestyrelsen vil gerne have generalforsamlingens tilladelse til at indhente tilbud på arbejdet under punktet 4. Forslag d) Tag/ solceller: I forbindelse med den lave lånerente har bestyrelsen talt om hvilke større renoveringsarbejder, der kunne komme på tale i fremtiden. Her faldt talen på taget, om hvor lang levetid vores eternit asbestholdige tag har og hvilken tilstand det er i. I den forbindelse talte bestyrelse om, at hvis der skulle udskiftes tag, om det var en god ide at få opsat solceller på taget. Bestyrelsen har haft kontakt med Jysktagteknik og BK Consult for at få to forskellige vurderinger på tagets tilstand. Begge firmaer finder, at vores tag ikke står lige for en udskiftning og at det godt kan holde mange år endnu, da det indeholder asbest. Bestyrelsen mener på trods af, at vores tag ikke står for en udskiftning, at det kunne være en god ide at høre noget mere om vedvarende energi og de besparelser der kunne ligge der i. Af den grund har vi indhentet et tilbud fra Energyxx A/S ved Jacob Stender & Michael Nygaard, som vil komme senere og fortælle mere om solcelleenergi under punktet 4. Forslag punkt b) I forbindelse med evt. renovering af tag og opsætning af solceller har bestyrelsen bedt Nykredit om at give et tilbud på lån af ca. 2 mio. kr. til renovation af tag + solceller, som vil blive forelagt under pkt. 4, c). Bestyrelsen har der ud over bedt om et tilbud på omlægning af det eksisterende lån. Fugt: Efter henvendelse fra andelshaver om gene med fugt og indeklima problemer omdelte bestyrelse spøgeskemaer for at afdække om det var andelshaver som havde det samme problem. Bestyrelsen tog kontakt med firmaet BK Consult Michael Spove som er energikonsulent. Michael Spove gennemgik spørgeskemaer og efterfølgende gik han igennem ejendommen. Det vil sige, at bygningen blev beset udefra og bolig 1 og 11 blev gennemgået indvendigt. Det var Michael Spoves opfattelse at bygningens tilstand er sund og de fugt problemer der er kan skyldes manglende varme, udluftning (gennemtræk), evt. gardiner og persienner som hænger foran vinduer og skaber dårlig luftcirkulation foran glasset. Det skal den forbindelse nævnes, at luftristene skal stå åbne hele året. (BK Consults udtalelse om solceller, tag og indeklima, og brochure om indeklima vedlagt referatet).

3 Hjemmeside: Bestyrelsen har renoveret foreningens hjemmeside AB-Korsdal.dk. Her er det muligt at finde foreningens regnskab, husorden, vedtægter, sneturnus, praktiske tips til hvordan man udbedrer revner i vægge etc. Har man noget der er for godt til at blive sat ud til storskrald, kan man også få det lagt ud på hjemmesiden under Køb og salg. Diverse: Fejemaskinen har fået skiftes strømspole, så nu kan den starte igen med startermotoren. Bestyrelsen tænker på at udskifte lamperne på skurerne, da Dorthe og Jeppes er gået i stykker. Måske skal vi kikke på nogle strømbesparende led lamper. Der henstilles til at man letter foden fra gaspedalen når der køres ned gennem bebyggelsen. Husk der er børn, voksne og dyr som kan komme ud fra haverne. Vedtægter: Bestyrelsen har bedt ABF om at gennemgå vores vedtægter, så de ikke er i strid med gældende regler for vedtægter i en andelsboligforening, pkt. 4, a). Vi har desværre ikke fået svar endnu, og bestyrelsen vil derfor indkalde til ekstraordinær generalforsamling når vi har fået svar fra ABF. Ombygninger: Bestyrelsen skal og oplyse, at hvis der sker der indgreb i boligens faste installationer så som el, varme og vand, samt flytning/nedrivning af vægge skal bestyrelsen ansøges og godkende ansøgning, før arbejdet kan påbegyndes. Se 10 stk. 1, i vedtægterne. Tilbygninger så som overdækning mod øst skal også godkendes af bestyrelsen før arbejdet kan iværksættes se vedtægternes 10 stk. 2, og byggetilladelse skal indhentes hos Rødovre Kommunes tekniske forvaltning. Husdyr: Vi har fået en ny beboer i Korsdal. Det er den lille Holly som er flyttet ind hos Bente og Steen. Efter man har hilst på Holly, kunne det måske være man selv have fået lyst til at anskaffe sig et kæledyr. Igen skal bestyrelse gøre opmærksom på, at husdyrhold kræver forudgående godkendelse af bestyrelsen, at husdyr ikke må være til gene for de øvrige beboere, og luftning af hunde og katte er forbudt på ejendommens arealer. Se i øvrigt husorden pkt. 5. Mærkedage: Bolig 2. Dorthe og Jeppe har holdt barnedåb for lille Emilia og Jeppe blev 40 år den 5. april Festudvalget: Der blev igen afholdt sommerfest, som dog blev til en høstfest og fastelavn begge med faldende tilmelding, hvilket forhåbentligt kun har været et tilfælde. Ifølge dem som deltog i arrangementer var de begge meget vellykkede. Det er bestyrelsens holdning, at disse arrangementer er meget vigtige at bibeholde for vores sammenhold i foreningen. Pligter: Nå man vælger, at bosætte sig i en andelsbolig, har man valgt en boligform som forpligtiger. En boligform hvor man kommer hinanden ved og sammen løfter de opgaver der måtte være. Som det at vedligeholde vores boliger, vores fælles arealer, deltage i fælles arrangementer som fastelavn, sommerfest og fælles arbejde, samt diverse turnusser(græs og sne).

4 Vi har det forgange år desværre haft flere i foreningen der har været ramt af alvorlig sygdom, og det er i sådanne tider, at vi skal huske at hjælpe og støtte hinanden. Lad os huske hinanden på hvorfor vi har valgt denne måde at bo på og at, vi ikke kun bor her pga. af den billige husleje. Vigtige datoer: Fællesarbejde juni 2015 og oktober 2015 Sommerfest 8. august Bestyrelsens beretning blev sat til debat. Vedrørende affaldsøerne, blev spurgt om der kunne sættes nogle lamper op ved øerne, hvilket bestyrelsen kunne bekræfte. Angående nye lamper på skurerne oplyste bestyrelsen supplerende, at nye lamper ud over et energibesparende synspunkt, ønskes ud fra et æstetisk synspunkt. Til bestyrelsens forslag om, at omlægge vores eksisterende lån hos Nykredit, bemærkede Poul Marth, at vi skal være opmærksomme på, at selv ved lavere forrentning og hurtigere afdrag, kan vi få stigninger udgifterne til lånebidrag. Ad. 3. Forelæggelse og eventuel revisionsberetning, samt godkendelse af årsregnskabet og værdiansættelse Poul Mahrt fra Revisionsfirmaet Revico gennemgik regnskabet, og udvalgte noter. Poul gennemgik i øvrigt foreningens Nøgletalsoplysninger, der fra 2014 er blevet lovpligtige for alle andelsforeninger. Nøgletalsoplysningerne vil fremadvendt indgå som en fast del af årsregnskabet. Generelt om årsregnskabet skal fremhæves: - Nettoresultatet for 2014 er kr. - Afdrag på kreditforeningslån er kr. - Der overføres kr. (90 % af overskud efter afdrag af lån) til foreningens vedligeholdelseskonto. - Foreningens vedligeholdelseskonto udgør kr. (før overførsel af kr.) - Bestyrelsen indstiller til at andelsværdien fastholdes på kr. Om foreningens nøgletalsoplysninger, skal fremhæves: - Vores tekniske andelsværdi er kr. pr. kvm. - Boligafgiften er 551 kr. pr. kvm. - I 2014 brugte vi 62 kr. pr. kvm. på vedligeholdelse. - Foreningen har 81 % i friværdi af vores regnskabsmæssige værdi Regnskabet blev enstemmigt godkendt. Det blev herefter vedtaget, at andelsværdien i 2013 fastholdes på kr. pr. andel

5 Ad. 4. Forslag Ad 4 a) Reviderede vedtægter: Da ABF endnu ikke har nået at gennemgå vores vedtægter, udskydes dette punkt til en ekstraordinær generalforsamling. Ad 4 b) Renovation af tag + evt. anlæg af solceller: Som nævnt i beretningen har bestyrelsen efter konsultation af eksperter vurderet at der ikke er et aktuelt behov for at skifte vores eksisterende tag. Denne del af forslaget bortfalder derfor. Bestyrelsen har derimod arbejdet for et forslag om etablering af et fælles solcelleanlæg i foreningen. Michael Nygaard og Jacob Stender fra EnergyXX præsenterede under dette punkt deres bud på et solcelleanlæg. Med det foreliggende tilbud, er der tale om et 12 kwh-anlæg på ca. 80 kvm. Forbruget er beregnet ud fra en undersøgelse hos andelshaverne. Anlægget fungerer således, at den energi vi producerer fordeles mellem andelshaverne, og energien skal så at sige bruges mens den produceres også i dagtimerne. Den overskydende energi leveres tilbage til DONG og vi får 1,02 kr. pr. kwh før skat, hvis vi når at få del i EU s solcellepulje, ved ansøgning inden 31. maj Ellers kan vi få 88 ør pr. kwh. Anlægget vil i alt koste ca kr., og vil være tjent ind over en ca. 10- årig periode, og vil herefter give et årligt overskud. Anlægget opføres med 2 invertere og 12 bimålere. Levetiden på anlægget er (garanteret) 25 år, 10 år på panelerne, og vi kan forvente en årlig besparelse på ca. 10 kwh ud af vores samlede forbrug på ca. 40 kwh. Foreningen have en række spørgsmål til EnergyXX og bestyrelsen. På baggrund af en foreløbig meningstilkendegivelse, blev det besluttet af bestyrelsen arbejder videre med forslaget. Der vil blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, hvor der vil være udbygget beslutningsgrundlag for om vi skal investere i et solcelleanlæg. Bestyrelsen indhenter tilbud fra anden leverandør, indgiver konkret ansøgning til teknisk forvaltning om opførelsen, undersøger forsikringsmæssige konsekvenser mv. Ad 4 c) Optagelse af lån til renovation af tag + evt. solcelleanlæg: Da forslag om renovation af tag trukket tilbage (restlevetid vurderes til mindst 10 år), og da foreningen ikke har behov for låneoptagelse kun til etablering af evt. solcelleanlæg (der henstår knapt 1 mio. kr. på vedligeholdelseskonto), er det ikke aktuelt med yderligere låneoptagelse. Bestyrelsen fik af generalforsamlingen mandat til at omlægge nyværende realkreditlån efter rådførsel med vores revisor. Ad 4 d) Videre arbejde med overdækning/indhegning af vores 2 affaldsøer: Bestyrelsen fik af generalforsamlingen mandat til at gå videre med arbejder som beskrevet i beretningen, således at begge øer indhegnes med lette konstruktioner, og affaldsøen ved fællesskuret overdækkes. Ad. 5. Valg til bestyrelse Marie Beck Jensen og Lene Raaberg modtog genvalg som menige medlemmer af bestyrelsen. Jeppe Klitte blev genvalgt som bestyrelsessuppleant. Bestyrelsen består herefter af formand Ole Kloth-Jørgensen, kasserer Marie Beck Jensen og menigt bestyrelsesmedlem Lene Raaberg. Suppleant er Jeppe Klitte.

6 Ad. 6. Valg af revisor Poul Mahrt fra Revisionsfirmaet Revico blev valgt til foreningens revisor. Ad. 7. Valg af administrator/selvadministrerende forening A/B Korsdal fortsætter som selvadministrerende forening. Ad. 8. Valg til festudvalg og flagmand Prosper (bolig 5) og Jeppe(bolig 2) blev valgt til festudvalg. Festudvalget har kompetence til at uddelegere opgaver til de øvrige festdeltagere. Ad. 9. Eventuelt Vigtige datoer i foreningen: Fællesarbejde juni 2015 og oktober 2015 Sommerfest 8. august Bjarne spurgte, om de enkelte andelshavere kan tages med i en fælles låneoptagelse hos Nykredit. Bestyrelsen vil undersøge dette nærmere. Lene oplyste, at problemer med at få hække til at gro/meget fugt i haverne skyldes traktose. Lene vil undersøge ved havespecialist hvordan vi kan udbedre problemet for de andelshavere der har traktose. Bjarne har doneret sin sækkevogn til foreningen. Bente spurgte, om vi igen kan få et privat -skilt op. Forslaget tages med til fællesarbejde. Ref. Marie Beck Jensen/

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE Beboerhåndbog Forord til Beboerhåndbogen 01 Januar 1998 revideret den 17. maj 2015 Denne reviderede udgave af Beboerhåndbogen er en genudgivelse af den første

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE Vedtægter for Andelsboligforeningen Ladegård Bofællesskabet FÆLLESHAVE 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er (1.2) Foreningens hjemsted er i Haderslev Kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Vedtægter for. A/B Lindøhusene

Vedtægter for. A/B Lindøhusene Vedtægter for A/B Lindøhusene Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er A/B Lindøhusene, beliggende Toften, Bakkely, Højvangen, Rosendalen, og Solbakken, 5330 Munkebo. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Møllelundgården, Hovedgaden 72, 4140 Borup

Møllelundgården, Hovedgaden 72, 4140 Borup A / B B O R U P S Ø P A R K S Ø P A R K E N 2-5 8, 4 1 4 0 B O R U P M Ø D E R E F E R A T A/B BORUP SØPARK Forum: Ordinær generalforsamling c/o DO SUM v/ LINDA FERRÉ JENSEN Tidspunkt: Torsdag den 9. april

Læs mere

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 1. Foreningens navn og hjemsted 2. Foreningens formål 3. Medlemmer 4. Indskud 5. Hæftelse 6. Andel 7. Foreningens formue 8. Boligaftale 9. Boligafgift l0.

Læs mere

Andelsbasen.dk. Guide til Andelsboligkøbere Version 2.0. Udgivet: 2013-01-10. Andelsbasen.dk. St. Kongensgade 40 H, 2.

Andelsbasen.dk. Guide til Andelsboligkøbere Version 2.0. Udgivet: 2013-01-10. Andelsbasen.dk. St. Kongensgade 40 H, 2. Andelsbasen.dk Guide til Andelsboligkøbere Version 2.0 Udgivet: 2013-01-10 Andelsbasen.dk St. Kongensgade 40 H, 2. 1264 København K 2012, Andelsbasen.dk http://www.andelsbasen.dk Et hurtigt kik i boligannoncerne

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse.

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse. GF-FYN Ref: nr. 4612010 PROTOKOLAT: Ordinær generalforsamling afholdt den 14. april20l0 kl. 18. 00-19.30. Sted : Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Der var tilmeldt 79, næsten alle tilmeldte

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokol for. Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit.

Udskrift af forhandlingsprotokol for. Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Udskrift af forhandlingsprotokol for Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Mandag den 19. maj 2014 kl. 19,30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Generalforsamlingen

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf.nr.: 33 15 01 02 Opdateret den 16. december 2010 efter Generalforsamlingen den 10. november 2010. Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København

Læs mere

Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Kan vi ikke bare undvære lys på vejen?

Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Kan vi ikke bare undvære lys på vejen? Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Holbæk Kommune og alle andre offentlige myndigheder kan kun påtage sig en udgift, hvis der er hjemmel i loven, dvs. hvis

Læs mere

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2013 Læssøesgade 9, 3.th. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Budget for år 2013 Medlemsadministration

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

nr. 3 SEPTEMBER 2010 nyt på miljøet Lykke Friis: "Grib chancen for at energiforbedre" På fælles jagt efter ukrudt Kort nyt s. 12

nr. 3 SEPTEMBER 2010 nyt på miljøet Lykke Friis: Grib chancen for at energiforbedre På fælles jagt efter ukrudt Kort nyt s. 12 nr. 3 SEPTEMBER 2010 nyt magasinet for andelshavere TEMA Tjen penge på miljøet POLITIK Lykke Friis: "Grib chancen for at energiforbedre" ANDELSLIV På fælles jagt efter ukrudt Kort nyt s. 12 nyt fra kredsene

Læs mere

REFERAT. fra ordinaer generalforsamling i A/B Henriksh0j onsdag den 6. oktober 2010, kl. 18.00 i Teatersalen, Valby Kulturhus, Valgardsvej 4-8, Valby

REFERAT. fra ordinaer generalforsamling i A/B Henriksh0j onsdag den 6. oktober 2010, kl. 18.00 i Teatersalen, Valby Kulturhus, Valgardsvej 4-8, Valby A D M I N I S T R A T I O N Altid b e d r e service REFERAT fra ordinaer generalforsamling i A/B Henriksh0j onsdag den 6. oktober 2010, kl. 18.00 i Teatersalen, Valby Kulturhus, Valgardsvej 4-8, Valby

Læs mere

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE NR. 3 SEPTEMBER 2014 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE TEMA Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? ANDELSLIV Kendskabskampagne for nye købere MESSE DELTAG I FREMTIDENS ANDELSBOLIG 2014 leder Mægler

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

1. Bemærkninger til referat den 8. april 2014? Nej

1. Bemærkninger til referat den 8. april 2014? Nej Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Onsdag d. 14. maj kl. 16.00 18.00, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra Else, Bo (på mail lige inden mødet), Janni (sygemeldt), Noel (udtrådt) 1. Bemærkninger

Læs mere

Kom godt i gang med solceller fra OK

Kom godt i gang med solceller fra OK 1 Kom godt i gang med solceller fra OK Brug strømmen, når solen skinner få gode tips til hvordan! Grøn energi er fremtiden Hvad kan du spare med solceller? Time for time afregning det betyder det for dig.

Læs mere

Ostebogen. Side 1 af 64

Ostebogen. Side 1 af 64 Ostebogen Side 1 af 64 Velkommen Om Ostenfeld Kollegiet Kort om Kollegiet Historie Miljø og økonomi Plantegninger Grunden Kælderen Værelser Køkkenerne Faciliteter Festkælderen Vaskerummet Motionsrummet

Læs mere

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde.

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre Rødby den 24. august 2007 Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre ønsker herved at søge om et støttebeløb på kr.

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

TIDENDE TIDENDE. Herringløse. Herringløse. Julelysene blev tændt - side 8. Ny sti blev indviet og våd - side 4. Gambia inspirerede - side 10

TIDENDE TIDENDE. Herringløse. Herringløse. Julelysene blev tændt - side 8. Ny sti blev indviet og våd - side 4. Gambia inspirerede - side 10 Herringløse Herringløse TIDENDE TIDENDE Februar 2015 Julelysene blev tændt - side 8 Ny sti blev indviet og våd - side 4 Gambia inspirerede - side 10 Forrygende jazz på skolen - side 22 Historien om byens

Læs mere