Tunngatillugu/Vedr.: Profiler for elever og restgruppen for hele landet og kommunerne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tunngatillugu/Vedr.: Profiler for elever og restgruppen for hele landet og kommunerne"

Transkript

1 NALILIISARFIK Ulloq/dato : 29. maj 2013 Allat/init. : CPE Journal nr. : Brev nr. : Tunngatillugu/Vedr.: Profiler for elever og restgruppen for hele landet og kommunerne - 1. Indledning For tredje år i træk har Inerisaavik/Evalueringsafdelingen udarbejdet elevprofiler og indsamlet tal for restgruppen for de prøveaflæggende r, senest for afgangseleverne fra sommeren. Med data for tre år er det nu muligt at vurdere udviklingen i elevprofiler og restgruppen over en årrække. I dette notat vises tallene for hele landet samt de fire kommuner. I notatet er fokus på at beskrive: Udviklingen i antallet af afgangselever, herunder fordelingen på piger og drenge. Udviklingen i andelen af stærke, gode og svage elever. Udviklingen i elevernes overgang fra folke til efterr og uddannelse. Udviklingen i restgruppen og dens aktuelle status. Kommunen sammenholdes med landsgennemsnittet. I afsnit 2 præsenteres hovedtendenserne i analysen. Afsnit 3-7 præsenterer tallene for kommunerne på baggrund af figurer, mens selve tallene bag figurerne fremgår af bilagsmaterialet. Afsnit 8 beskriver udviklingen i restgruppen fra. Endelig indeholder afsnit 9 en kort beskrivelse af kilder og metoder. For analyserne af rne er der tale om små tal i statistisk forstand. Det er derfor vanskeligt altid at drage sikre konklusioner om tendenser og udviklinger, der ofte kan være præget af tilfældige udsving. Det er vanskeligt for Evalueringsafdelingen helt klart at skelne mellem tendens og mere tilfældige effekter på tallene. Det er op til kommunerne selv og andre, med kendskab til de lokale udviklingstendenser, at drage mere håndfaste konklusioner på baggrund af de data, der fremlægges i notatet. Postboks 1610 DK-3900 Nuuk Tlf Fax

2 2. Hovedresultater Ifølge indberetningen af antallet af elever til Inerisaavik pr. 1. oktober, var 846 elever indskrevet i 10. klasserne på tidspunktet for opgørelsen. Dette tal omfatter også elever under vidtgående specialundervisning. Ud fra indberetningerne til Inerisaavik om udstedte prøvebeviser er det opgjort, at 756 elever forlod folken med et prøvebevis med karakterer. Et antal på 31 elever blev af forskellige grunde fritaget for prøver. Det er forventningen, at en del af disse tager 10. klasse om i indeværende år /2013. Endelig var der 45 elever under vidtgående specialundervisning, som forlod folken med afgangsbevis uden prøver. Sluttelig bemærkes det at der er 14 elever på Ado Lyngep Atuarfia, som er indskrevet i 10. klasser. Hermed er der redegjort for samtlige 846 elever. Langt størsteparten af eleverne aflagde prøver i alle obligatoriske skriftlige discipliner, nemlig knap 80 %. En mindre del af eleverne tog ikke prøver i en enkelt eller to obligatoriske skriftlige discipliner, hvilket der kan være naturlige grunde til, så som sygdom. Inerisaavik er dog opmærksom på udeblivelse fra prøver og vil skærpe opmærksomheden på problemstillingen fra og med året 2013 for at vurdere om, den udvikler sig i uheldig retning. Afgangselever: I alt 756 elever forlod landets r med et prøvebevis. Elevtallet er faldet med ca. 11 % siden. Det gælder for alle landets kommuner på nær Kommuneqarfik Sermersooq, hvor elevtallet har været stabilt. Kønsfordelingen: For landet som helhed er der flere piger end drenge blandt afgangseleverne med prøvebevis med karakterer. En forklaring herpå er, at der er markant flere drenge end piger blandt elever under vidtgående specialundervisning. Elevprofilerne: Blandt afgangseleverne er der ca. 72 % gode elever. De flankeres af 18 % stærke elever og 10 % svage elever. Elevprofilerne har ikke ændret sig markant i perioden -. To kommuner skiller sig ud. Både Kommeqarfik Sermersooq og Qeqatta Kommunia har således væsentligt flere stærke elever end landsgennemsnit, hvilket modsvares af færre svage elever. Efter n: Fortsat går meget få, nemlig kun ca. 11 %, direkte videre i et uddannelsesforløb. Der er ikke stor variation i dette tal på tværs af kommuner. Til gengæld går en markant større andel videre på efterr. Særligt Qaasuitsup Kommunia sender en stor andel af sine afgangselever videre på efterr, nemlig 53 %. Restgruppen: Det noteres med tilfredshed, at restgruppe-procenten er reduceret betragteligt siden og nu udgør 44 % mod 53 % i. Udviklingen skyldes primært, at flere tager på efterophold. Den positive udvikling gør sig gældende for alle kommuner, særligt Qaasuitsup Kommunia, pånær Kommune Kujalleq, hvor restgruppen udviser stagnation. 2

3 3. Land I alt 756 elever forlod de prøveaflæggende r med et afgangsbevis med prøvekarakterer i. Af disse var 399 piger, mens de resterende 357 afgangselever var drenge. Udviklingen i antallet af afgangselever fra landets r viser en klart faldende tendens, jf. figur 1. I var antallet på 847 afgangselever mod årets tal på 756, så der har altså været tale om et fald på 90 elever eller 11 % siden. Figur 1: Afgangselever fra rne i hele landet Fordelingen af afgangseleverne mellem piger og drenge fremgår af figur 2. Det ses, at der har været flere piger end drenge i alle de år under betragtning. Som nævnt i afsnit 2, kan det hænge sammen med, at flere drenge end piger er under vidtgående specialundervisning og dermed forlader folken med et afgangsbevis uden prøvekarakterer. Figur 2: Afgangselever fra rne i landet fordelt på køn 3

4 I figur 3 vises fordelingen af rnes afgangselever på profiler. Profilen God dominerer i alle tre år og ligger på ca. 70 %, med en vis varition. I sås en vis stigning i andelen af svage elever, men i er andelen i denne elevkategori igen faldet, Figur 3: Elevprofiler på afgangselever fra r i landet I figur 4 vises andelen af afgangselever, der påbegyndte et efterophold, et uddannelsesforløb eller er i beskæftigelse og dermed indgår i restgruppen. Figur 4: Uddannelsesmæssig status for afgangselever fra r hele landet Det ses, at ca. 45 % af afgangseleverne tager på efter her i landet eller i Danmark. Kun 11 % af eleverne går direkte videre i et uddanelsesforløb. Her er der primært tale om gymnasial uddannelse. Restgruppen udgør 44 % i. Det noteres med tilfredshed, at restgruppen er reduceret betragetligt siden, hvor den udgjorde 53 %. 4

5 Endelig viser figur 5, hvordan restgruppen fordeler sig på aktiviteter. Figur 5: Restgruppen i hele landet fordelt på aktiviteter Det ses, at ca. 23 % af restgruppen er i anden form for uddannelse, herunder ophold på den lokale Piareersarfik. En lige så stor gruppe er i arbejde, enten heltid eller deltid. Desværre må det kontateres at den største andel af restgruppen, nemlig 31 % ikke er i arbejde. 5

6 4. Kommune Kujalleq I alt 85 elever forlod kommunens tre prøveaflæggende r med et afgangsbevis med prøvekarakterer i. Af disse var 43 piger, mens de resterende 42 afgangselever var drenge. Udviklingen i antallet af afgangselever fra kommunens r viser en klart faldende tendens, jf. figur 6. I var antallet på 112 afgangselever mod årets tal på 85, så der har altså været tale om et fald på 27 elever eller 24 % siden. Figur 6: Afgangselever fra rne i Kommune Kujalleq Fordelingen af afgangseleverne mellem piger og drenge fremgår af figur 7. Året var specielt, med en betydeligt overvægt af piger. I og har der, som forventeligt, været nogenlunde balance mellem piger og drenge. Figur 7: Afgangselever fra rne i Kommune Kujalleq fordelt på køn I figur 8 vises fordelingen af rnes afgangselever på profiler. Profilen God dominerer i alle tre år og ligger på mellem 70 % og 80 %. Stigningen i antallet af svage elever, der sås fra til blev vendt i, hvor andelen af svage elever faldt til 9 %. Kommunens fordeling mht. de tre elevprofiler ligger på linje med landsgennemsnittet. 6

7 Figur 8: Elevprofiler på afgangselever fra r i Kommune Kujalleq I figur 9 vises andelen af kommunens afgangselever, der påbegyndte et efterophold, et uddannelsesforløb eller er i beskæftigelse og dermed indgår i restgruppen. Landsgennemsnittet for er markeret med vandrette sorte streger. Figur 9: Uddannelsesmæssig status for afgangselever fra r i Kommune Kujalleq Kommunens r sender en væsentlig lavere andel af afgangseleverne videre på efterr end øvrige kommuner, med en andel på 32 % mod landsgennemsnittet på 43 %. Andelen af kommunens elever, der går direkte i uddannelse ligger på linje med landsgennemsnittet, med en andel på ca. 13 % mod et landsgennemsnit på ca. 12 %. Her er der primært tale om optag på lokale uddannelsessteder, primært GU Qaqortoq. Den relativt lave andel af unge, der tager et efterophold, slår igennem på størrelsen af restgruppen, der modsat er høj og udgør 55 % mod landsgennemsnittet på denne indikator på 45 %. Fordelingen på efter, uddannelse og restgruppe har været nogenlunde konstant i perioden. 7

8 Endelig viser figur 10, hvordan restgruppen fordeler sig på aktiviteter. Figur 10: Restgruppen i Kommune Kujalleq fordelt på aktiviteter Restgruppen i kommunen domineres af elever, der ikke er i lønnet beskæftigelse, svarende til ca. 35 %. Faktisk er kun omkring 15 % af de unge i restgruppen i beskæftigelse, enten hel- eller deltidsbeskæftigelse. Godt 25% er i en anden form for uddannelsesmæssig aktivitet, primært opkvalificeringsforløb ved Piareersarfik. Endelig bemærkes faldet i gruppen Andet, hvilket primært skyldes et fald i registreringer af elever uden oplysning. Dermed bliver registreringen af de øvrige grupper mere præcis og retvisende. 8

9 5. Kommuneqarfik Sermersooq I alt 277 elever forlod kommunens ti prøveaflæggende r med et afgangsbevis med prøvekarakterer i. Af disse var 145 piger, mens de resterende 132 afgangselever var drenge. Udviklingen i antallet af afgangselever fra kommunens r er tilbage på niveauet fra, efter et fald mellem og Figur 11: Afgangselever fra rne i Kommuneqarfik Sermersoq Fordelingen af afgangseleverne mellem piger og drenge fremgår af figur 12. I var der balance mellem piger og drenge, mens der i både og har været en lille overvægt af piger blandt kommunens afgangselever. Figur 12: Afgangselever fra rne i Kommuneqarfik Sermersoq fordelt på køn I figur 13 vises fordelingen af rnes afgangselever på profiler. Profilen God dominerer i alle tre år og har ligget på ca. 65 % i alle årene. Det er noget lavere end gennemsnittet for landet som helhed. Gruppen af stærke elever er tilgengæld højere end landsgennemsnittet med en andel på ca. 24 % i alle år. Andelen af svage elever ligger på linie med landsgennemsnittet. 9

10 Figur 13: Elevprofiler på afgangselever fra r i Kommuneqarfik Sermersoq I figur 14 vises andelen af kommunens afgangselever, der påbegyndte et efterophold, et uddannelsesforløb eller er i beskæftigelse og dermed indgår i restgruppen. Landsgennemsnittet for er markeret med vandrette sorte streger. Figur 14: Uddannelsesmæssig status for afgangselever fra r i Kommuneqarfik Sermersoq Kommunens r under eet svarer til landsgennemsnittet for efterophold, uddannelse og restgruppe. Det bemærkes samtidig, at kommunens r har nedbragt restgruppen markant, fra et niveau på 53 % i til niveauet på 44 % i. Denne positive udvikling skyldes først og fremmest en markant forøgelse af andelen af elever, der tager på efterophold, mens andelen af elever, der går i uddannelse, har været stabil over hele perioden. 10

11 Endelig viser figur 15, hvordan restgruppen fordeler sig på aktiviteter. Figur 15: Restgruppen i Kommuneqarfik Sermersoq fordelt på aktiviteter I er størsteparten af eleverne i restgruppen, nemlig 32 %, i anden form for uddannelse, primært ophold på den lokale Piarerersarfik. Også Boot Camp og Timi Asimi spiller en vis rolle i denne kategori. Næstflest, nemlig 24 %, er i arbejde og langt de fleste heraf arbejder heltids. Det noteres, at gruppen, der ikke er i arbejde har svinget mellem ca % og udgør i helt præcist 11 %, hvilket er markant under landets gennemsnit på 31%. 11

12 6. Qeqqata Kommunia I alt 129 elever forlod kommunens fem prøveaflæggende r med et afgangsbevis med prøvekarakterer i. Af disse var 69 piger, mens de resterende 60 afgangselever var drenge. Udviklingen i antallet af afgangselever fra kommunens r viser en noget faldende tendens, jf. figur 16. I var antallet på 145 afgangselever mod årets tal på 129, så der har altså været tale om et fald på 16 elever eller 11 % siden. Figur 16: Afgangselever fra rne i Qeqqata Kommunia Fordelingen af afgangseleverne mellem piger og drenge fremgår af figur 17. I var der en lille overvægt af drenge, mens der i og har været flere piger end drenge blandt afgangseleverne fra kommunens r. Figur 17: Afgangselever fra rne i Qeqqata Kommunia fordelt på køn I figur 18 vises fordelingen af rnes afgangselever på profiler. Profilen God dominerer i alle tre år og ligger på mellem 70 % og 80 %. Gruppen af svage elever er gået markant ned og udgør i kun 4 % mod % de foregående år. Hermed ligger kommunens r under landsgennemsnittet med hensyn til elever i kategorien Svage. 12

13 Figur 18: Elevprofiler på afgangselever fra r i Qeqqata Kommunia I figur 19 vises andelen af kommunens afgangselever, der påbegyndte et efterophold, et uddannelsesforløb eller er i beskæftigelse og dermed indgår i restgruppen. Landsgennemsnittet for er markeret med vandrette sorte streger. Figur 19: Uddannelsesmæssig status for afgangselever fra r i Qeqqata Kommunia Kommunens r sender en lidt lavere andel af afgangseleverne videre på efterr end øvrige kommuner, med en andel på 40 % mod landsgennemsnittet på 43 %. Andelen af kommunens elever, der går direkte i uddannelse ligger helt på linje mod landsgennemsnittet, med en andel på 12 %. Her er der for hovedpartens vedkommende tale om optag på lokale uddannelsessteder, primært Sanaartornermik Ilinniarfik. Restgruppen ligger en anelse over landsgennemsnittet med en andel på 48 % mod landet på 45 %. Det bemærkes, at restgruppen er reduceret støt siden, hvor den udgjorde 66 %. Faldet kan helt overvejedende henføres til at flere tager på efterophold. 13

14 Endelig viser figur 20, hvordan restgruppen fordeler sig på aktiviteter. Figur 20: Restgruppen i Qeqqata Kommunia fordelt på aktiviteter I er størsteparten, nemlig 37 %, i beskæftigelse, hvor det året før kun drejede sig om 22 %. Andelen af de unge i restgruppen der ikke er i arbejde er dog fortsat høj og udgør over 30 %. Andelen der er anden form for uddannelse, typisk i den lokale Piareersarfik, har ligget stabilt på lidt over 20 % igennem de sidste tre år. 14

15 7. Qaasuitsup Kommunia I alt 265 elever forlod n med et afgangsbevis med prøvekarakterer i. Af disse var 142 piger, mens de resterende 123 afgangselever var drenge. Udviklingen i antallet af afgangselever fra n har været kraftigt faldende siden, jf. figur 21. I var antallet af afgangselever på 313 elever mens det altså i var faldet til 265 elever. Det er et fald på 48 elever, svarende til 15 % i forhold til elevantallet i. Figur 21: Afgangselever fra Qaasuitsup Kommunia Fordelingen af afgangseleverne mellem piger og drenge fremgår af figur 22. I alle år - har der været flere piger end drenge blandt afgangseleverne. Figur 22: Afgangselever fra Qaasuitsup Kommunia fordelt på køn I figur 23 vises fordelingen af ns afgangselever på profiler. Kommunens fordeling af elever på de enkelte profiler, svarer stort til gennemsnittet for landet under et. 15

16 Figur 23: Elevprofiler på afgangselever fra Qaasuitsup Kommunia I figur 24 vises andelen af ns afgangselever, der påbegyndte et efterophold, et uddannelsesforløb eller overgik til fx beskæftigelse og dermed indgår i restgruppen. Landsgennemsnittet for er markeret med vandrette sorte streger. Figur 24: Uddannelsesmæssig status for afgangseleverne fra Qaasuitsup Kommunia Det ses, at kommunens restgruppe er nedbragt betragteligt siden, og kommunen ligger markant under landsgennemsnittet. Det er i høj grad en stigende andel af elever på efter, der driver denne positive udvikling. Endelig viser figur 25, hvordan restgruppen fordeler sig på aktiviteter. 16

17 Figur 25: Restgruppen i Qaasuitsup Kommunia fordelt på aktiviteter Det noteres med bekymring, at en meget stor del af restgruppen, nemlig 54 % ikke er i arbejde. Samtidig er det bekymrende, at denne andel har været stigende siden. 17

18 8. Restgruppen - status september Restgruppen (bred definition) udgjorde sidste år 402 personer på landsplan, eller ca. 50 % af alle afgangselever fra sommeren. Denne gruppe er medio september reduceret med 69 personer, der nu er gået i gang med et uddannelsesforløb. Dermed er restgruppen fra faldet til 333 personer, et fald svarende til 17 %. Restgruppen (snæver definition) udgjorde 311 personer på landsplan, eller ca. 38 % af alle afgangselever fra sommeren. Denne gruppe er ligeledes reduceret med 69 personer til nu at udgøre 242 personer. Tabel 1 viser restgruppens fordeling på statuskoder, oplyst af rne sidste år, samt en beskrivelse af, under hvilke statuskoder faldet i restgruppen på de 69 nye studerende, er sket. Ikke overraskende er de største fald sket inden for kategorierne Anden uddannelsesmæssig aktivitet og Beskæftigelse heltid. Det at bevare tilknytningen til en eller anden for form for uddannelsesaktivitet, fx højophold, eller i øvrigt at være på arbejdsmarkedet, ser ud til at øge sandsynligheden betragteligt for at komme videre med en egentlig uddannelse. Omvendt betyder det at stå helt uden for arbejdsmarkedet efter folken, at risikoen for at hænge fast er meget stor. Kategorien Andet/uoplyst dækker over den gruppe af elever, som rne ikke har oplysninger om. Denne gruppe har også en stor risiko for at hænge fast. Igen peger det på betydningen af, at rne følger deres elever tæt efter folken. Tabel 1: Restgruppen pr. medio september fordelt på statuskoder Anden Beskæf- Beskæf- Ikke Sygdom Fangst og uddannelse tigelse tigelse beskæf- mv. fiskeri mæssig aktivtivtet heltid deltid tiget Andet/ Oplyst Fald I alt Fald i % 41 % 20 % 13 % 6 % 0 % 6 % 9 % 17 % Faldet i restgruppen på de 69 personer, fordeler sig stort set ligeligt mellem piger og drenge. Således er 35 piger påbegyndt et uddannelsesforløb, men 34 drenge er gået i gang med en uddannelse. Personerne i den tilbageværende restgruppe på 333 personer fordeler sig stort set ligeligt på piger og drenge. De 69 påbegyndte uddannelsesforløb fordeler sig som vist i tabel 2. 18

19 Tabel 2: Uddannelsessteder GU Nuuk 20 GU Aasiaat 14 GU Qaqortoq 9 Bygge- og Anlægsn 9 Lærlinge 7 NI Nuuk/NI Qaqortoq 3 Landbrugsn 3 Andet 4 I alt 69 De tre gymnasier står for størsteparten af optaget blandt restgruppen, nemlig 43 personer, eller ca. 62 %. Det kan umiddelbart virke overraskende, idet man skulle tro, at restgruppens elever var bogligt svagere. Dog skal man huske på, at mange af disse har været i gang med anden uddannelsesmæssig aktivitet eller har været fuldtidsbeskæftigede. Desuden hænger den større søgning mod gymnasierne givetvis også sammen vanskelighederne lige nu med at skaffe praktikpladser i en trængt konjunktursituation. Kun 9 personer fra restgruppen, eller 13 %, er påbegyndt et praktikforløb. Landbrugsn har optaget 3 elever, hvilket har hjulpet til med at reducere restgruppen i Kommune Kujalleq. Kategorien Andet dækker over personer, der er optaget på danske gymnasier. I tabel 3 vises restgruppen fra og status september fordelt på kommuner. Tabel 3: Restgruppen og status september fordelt på kommuner Restgruppe Status september %- vis ændring Kommune Kujalleq % Kommuneqarfik % Sermersooq Qeqqatta Kommunia % Qaasuitsup Kommunia % I alt % Der er markant forskel på hvordan, restgruppen er bragt ned i de enkelte kommuner. Relativt set har Kommune Kujalleq været bedst til at nedbringe restgruppen, med et fald på 26 %. Kommuneqarfik Sermersooq har samtidig haft et fald på 21 %. Qeqqatta Kommunia og Qaasuitsup Kommunia har nedbragt restgruppen med henholdsvis 12 % og 13 %. Der er givetvis mange forklaringer på disse kommunale forskelle. Kommune Kujalleqs succes kan hænge sammen med de kommunale initiativer, som er taget omkring restgruppen. Desuden ligger der gymnasium, handels samt landsbrugs i kommunen. Endelig har kommunen landets mindste elevgrundlag, hvilket givetvis gør det nemmere at overvåge afgangseleverne og sætte ind med vejledning. 19

20 Med hensyn til Kommuneqarfik Sermersooq opdeles den i Nuuk og Øst, jf. tabel 4: Tabel 4: Restgruppen og status september Kommuneqarfik Sermersooq Restgruppe Status september %- vis ændring Nuuk % Øst mv % I alt % Note: Øst mv. inkluderer og Paamiut. Tabellen viser, at Nuuk har nedbragt restgruppen betragteligt. Den store restgruppe i udgangspunktet kan hænge sammen med de gode beskæftigelsesmuligheder i byen. Den store reduktion i restgruppen kan sikkert tilskrives adgangen til GU-Nuuk. Endelig vises Qaasuitsup Kommunia i en opdeling på Disko-regionen og Nord-nord regionen. Også her er der betydelige forskelle inden kommunen, hvor Disko har nedbragt restgruppen med 16 %, mens nord-regionen har nedbragt den med 8 %. Tabel 5: Restgruppen og status september Qaasuitsup Kommunia Restgruppe Status september %- vis ændring Disko mv % Nord-nord % I alt % I tabel 6 vises endelig restgruppens fordeling på de prøveaflæggende r. Tabel 6: Restgruppen og medio september fordelt på r Antal Nummer Navn Status september Pct. 101 Nanortalik % 201 Qaqortoq % 301 Narsaq % 501 Atuarfik Tuisaq % 601 Atuarfik Samuel Kleinschmidt % 602 Ukaliusaq % 603 Qorsussuaq % 605 Nuussuup Atuarfia % 606 Kangillinnguit Atuarfiat % 707 Atuarfik Kilaaseeraq % 711 Kangaamiut atuarfiat % 801 Minngortuunnguup Atuarfia % 20

21 802 Nalunnguarfiup Atuarfia % 806 Qinnguata Atuarfia % 901 Kangaatsiap Atuarfia % 1001 Gammeqarfik % 1101 Juunarsip Atuarfia % 1201 Mathias Storch % 1202 Atuarfik Jørgen Brønlund % 1401 Qeqertarsuup Atuarfik % 1501 Edvard Kruse-p Atuarfia % 1601 Upernavik % 1701 Qaanaq % 1801 Tasiilami Alivarpik % 1901 Ejnar Mikkelsenila Aluarpia % I alt Specielt bemærkes rne i Qaqortoq og Narsaq, som har haft betragtelig succes med at nedbringe restgruppen. Det samme gælder for de fleste r i Nuuk. 21

22 9. Baggrund, kilder og metoder I og var der stor opmærksomhed omkring folken og dens virke i forbindelse med udarbejdelsen og offentliggørelsen af rapporter og redegørelser fra Det Økonomiske Råd og Skatte og Velfærdskommissionen. Samtidig blev folken underkastet en midtvejsevaluering i november. Sammenfattende pegede alle analyser på, at kun ca. 15 % af en folkeårgang starter direkte på et uddannelsesforløb, hvilket er meget lavt i en international sammenligning. Her skal det dog holdes for øje, at en meget stor del af afgangseleverne fra folken, ca. 40 %, påbegynder et efterophold. I foråret igangsatte Inerisaavik derfor i samarbejde med Departementet for Uddannelse og Forskning et pilotprojekt, der havde til formål at afdække folkens afgangselever. Der blev taget udgangspunkt i afgangseleverne fra sommeren. For det første blev eleverne for opdelt i såkaldte elevprofiler. Ved en elevprofil forstås en meget bred og generel vurdering af elevens karakterer over de fag, som der er aflagt prøve i. Det sker ud fra en betragtning om, at eleven kan opnå gode og dårlige karakterer side om side. Der kan være store variationer fra fag til fag. En samlet vurdering af elevernes faglige og boglige evner opnås derfor ved en mere bred betragtning hen over fag, frem for en fokusering på enkeltfag. Profilerne dannes for at skabe overblik over den mangfoldighed af færdigheder, som eleverne udviser, men siger ikke noget om elevernes standpunkt i enkelte fag1. Der opereres med tre profiltyper: Stærke elever, defineret som elever, hvor 30 % eller flere af deres karakterer ligger på B (10) eller A (12). Gode elever, defineret som elever, hvor 50 % eller flere af deres karakterer ligger mellem E (2) og C (7) (begge karakterer inklusive). Svage elever, defineret som elever, hvor 50 % eller flere af deres karakterer er på F X (0) eller derunder. Der findes ingen på forhånd givet måde at fastlægge elevprofiler på. De anvendte definitioner har indtil nu vist sig at give en ret entydig afgrænsning af eleverne på landsplan såvel som på kommuneniveau. Udover dannelsen af elevprofilerne blev elevernes status med hensyn til uddannelse søgt sporet via tilgængelige dataregistre. For det første blev det undersøgt, hvor mange af eleverne der var optaget på Villads Villadsen. Derudover blev det undersøgt, hvor mange af eleverne der var optaget på en 1 I stedet for at danne elevprofiler kunne man alternativt beregne gennemsnit for eleverne, og herefter gruppere disse. Som bekendt kan gennemsnitstal ikke stå alene, men skal som minimum suppleres med mål for spredningen omkring gennemsnittet. Billedet kan derfor hurtigt gå hen og blive uoverskueligt og derfor er ovenstående metode anvendt. 22

23 efter i Danmark, hvilket er muligt via Sprogn i Sisimiut, der har oplyst navn og cprnumre på elever optaget i Danmark i året /. For det andet blev det undersøgt, hvor mange af eleverne der ultimo var registreret som aktiv i uddannelse med grønlandsk uddannelsesstøtte, enten her i landet eller i udlandet. Det skete via en samkøring med data fra Uddannelsesstøtteforvaltningen. Det har ikke været muligt at fremskaffe cpr-numrene for udlandsophold via AFS og sammenholde disse med cpr-numrene for afgangseleverne i hele landet. Heller ikke elever, der går på Piareersarfiit, er der cpr-numre for 2. Tilbage var en restgruppe. De kunne enten være på AFS-ophold eller på Piareersarfiit. Mange var dog enten i beskæftigelse eller forsørges på anden vis, men det var ikke muligt ud fra de foreliggende registre at sige noget mere præcist om denne restgruppe. Alle folker er med lister med navne og cpr.-numre på eleverne fra restgruppen er blevet bedt om at registrere eleverne med en af følgende koder: 1. Anden uddannelsesmæssig aktivitet (fx AFS, Piareersarfiit, ophold på skib eller lign.- angiv, hvis muligt, hvilken) 2. Lønnet heltidsbeskæftigelse (angiv, hvis muligt, virksomhedens navn) 3. Lønnet deltidsbeskæftigelse (angiv, hvis muligt, virksomhedens navn) 4. Ikke i beskæftigelse 5. Sygdom/Graviditet 6. Andet (fx rejst ud af landet) 7. Arbejde (fangst, fiskeri, fårehold) 8. Ej oplyst Materialet blev registreret af Inerisaavik. Alle kommuner og underliggende r modtog i foråret notater, der dels beskrev og sammenlignede elevernes profiler, dels beskrev og sammenlignede restgruppen og dens fordeling på ovenstående svarkategorier. 2 Mange Piarrersarfiit-centre optager ikke elever, der kommer direkte fra folken, og denne gruppe skønnes derfor at være meget lille. 23

24 I efteråret er undersøgelsen gentaget, nu for eleverne fra afgangsklasserne i. Proceduren har været den samme. Imidlertid er der fra Inerisaaviks side lagt vægt på at stille materialet til rådighed for kommuner og r ultimo november, således at materialet kan danne grundlag for udvikling af handleplaner for restgruppens elever, inden for fristen for ansøgning til uddannelse i. Undersøgelsen er nu gennemført for tredje gang for afgangseleverne fra sommeren. 24

25 Bilagstabeller: Hele landet Tabel 1a: Afgangselever fordelt på køn (-) Piger Drenge I alt Tabel 1b: Elevprofiler (-) Antal Antal Antal Stærke % % % Gode % % % Svage 80 9 % % % I alt % % % Tabel 1c: Elevprofiler fordelt på køn () Piger Drenge I alt Stærke Gode Svage I alt

26 Tabel 1d: Status for afgangselever (-) Efter- Efter- Efter- Gym- Erhvervsuddannelse Rest- I alt ( Villads Villadsen ) (Maniit soq) (DK) nasium gruppe I alt % 8 % 28 % 9 % 2 % 44 % 100 % 8 % 5 % 27 % 8 % 2 % 50 % 100 % 7 % - 26 % 6 % 9 % 53 % 100 % Tabel 1e: Status for afgangselever fordelt på køn () Efter- Efter- Efter- Gym- Erhvervsuddannelse Rest- I alt ( Villads Villadsen ) (Maniit soq) (DK) nasium gruppe Piger Drenge I alt Tabel 1f: Status for afgangselever fordelt på elevprofiler () Efter- Efter- Efter- Gym- Erhvervsuddannelse Rest- I alt ( Villads Villadsen ) (Maniit soq) (DK) nasium gruppe Stærke Gode Svage I alt

27 Tabel 1g: Restgruppen (-) Anden Arbejde Arbejde Ikke i Sygdom Arbejde Andet Ej I alt uddannelse (heltid) (deltid) arbejde mv. (fangst, fiskeri, fårehold) oplyst I alt % 17 % 5 % 31 1 % 2 % 1 % 19 % 100 % 22 % 16 % 4 % 31 % 1 % 4 % 4 % 17 % 100 % 24 % 20 % 15 % 22 % 1 % - 3 % 16 % 100 % Tabel 1h: Restgruppen fordelt på køn () Anden Arbejde Arbejde Ikke i Sygdom Arbejde Andet Ej I alt uddannelse (heltid) (deltid) arbejde mv. (fangst, fiskeri, fårehold) oplyst Piger Drenge I alt Tabel 1i: Restgruppen fordelt på profiler () Anden Arbejde Arbejde Ikke i Sygdom Arbejde Andet Ej I alt uddannelse (heltid) (deltid) arbejde mv. (fangst, fiskeri, fårehold) oplyst Stærke Gode Svage I alt

28 Bilagstabeller: Kommune Kujalleq Tabel 2a: Afgangselever fordelt på køn (-) Piger Drenge I alt Tabel 2b: Elevprofiler (-) Antal Antal Antal Stærke % % % Gode % % % Svage 8 7 % % 8 9 % I alt % % % Tabel 2c: Elevprofiler fordelt på køn () Piger Drenge I alt Stærke Gode Svage I alt

29 Tabel 2d: Status for afgangselever (-) Efter- Efter- Efter- Gym- Erhvervsuddannelse Rest- I alt ( Villads Villadsen ) (Maniit soq) (DK) nasium gruppe I alt % 4 % 20 % 12 % 1 % 55 % 100 % 6 % 6 % 16 % 14 % 0 % 56 % 100 % 7 % - 25 % 11 % 5 % 53 % 100 % Tabel 2e: Status for afgangselever fordelt på køn () Efter- Efter- Efter- Gym- Erhvervsuddannelse Rest- I alt ( Villads Villadsen ) (Maniit soq) (DK) nasium gruppe Piger Drenge I alt Tabel 2f: Status for afgangselever fordelt på elevprofiler () Efter- Efter- Efter- Gym- Erhvervsuddannelse Rest- I alt ( Villads Villadsen ) (Maniit soq) (DK) nasium gruppe Stærke Gode Svage I alt

30 Tabel 2g: Restgruppen (-) Anden Arbejde Arbejde Ikke i Sygdom Arbejde Andet Ej I alt uddannelse (heltid) (deltid) arbejde mv. (fangst, fiskeri, fårehold) oplyst I alt % 13 % 2 % 36 % 2 % 0 % 9 % 13 % 100 % 26 % 4 % 4 % 20 % 0 % 2 % 11 % 33 % 100 % 22 % 9 % 10 % 38 % 5 % - 15 % 0 % 100 % Tabel 2h: Restgruppen fordelt på køn () Anden Arbejde Arbejde Ikke i Sygdom Arbejde Andet Ej I alt uddannelse (heltid) (deltid) arbejde mv. (fangst, fiskeri, fårehold) oplyst Piger Drenge I alt Tabel 3i: Restgruppen fordelt på profiler () Anden uddannelse Arbejde (heltid) Arbejde (deltid) Ikke i arbejde Sygdom mv. Arbejde (fangst, fiskeri, fårehold) Andet Ej oplyst I alt Stærke Gode Svage I alt

31 Bilagstabeller: Kommuneqarfik Sermersooq Tabel 3a: Afgangselever fordelt på køn (-) Piger Drenge I alt Tabel 3b: Elevprofiler (-) Antal Antal Antal Stærke % % % Gode % % % Svage 26 9 % % % I alt % % % Tabel 3c: Elevprofiler fordelt på køn () Piger Drenge I alt Stærke Gode Svage I alt

32 Tabel 3d: Status for afgangselever (-) Efter- Efter- Efter- Gym- Erhvervsuddannelse Rest- I alt ( Villads Villadsen ) (Maniit soq) (DK) nasium gruppe I alt % 5 % 34 % 12 % 1 % 44 % 100 % 4 % 5 % 26 % 6 % 1 % 57 % 100 % 2 % - 30 % 12 % 3 % 53 % 100 % Tabel 3e: Status for afgangselever fordelt på køn () Efter- Efter- Efter- Gym- Erhvervsuddannelse Rest- I alt ( Villads Villadsen ) (Maniit soq) (DK) nasium gruppe Piger Drenge I alt Tabel 3f: Status for afgangselever fordelt på elevprofiler () Efter- Efter- Efter- Gym- Erhvervsuddannelse Rest- I alt ( Villads Villadsen ) (Maniit soq) (DK) nasium gruppe Stærke Gode Svage I alt

33 Tabel 3g: Restgruppen (-) Anden Arbejde Arbejde Ikke i Sygdom Arbejde Andet Ej I alt uddannelse (heltid) (deltid) arbejde mv. (fangst, fiskeri, fårehold) oplyst I alt % 23 % 1 % 11 % 0 % 1 % 1 % 32 % 100 % 23 % 25 % 3 % 17 % 1 % 0 % 5 % 26 % 100 % 32 % 16 % 1 % 12 % % 33 % 100 % Tabel 3h: Restgruppen fordelt på køn () Anden Arbejde Arbejde Ikke i Sygdom Arbejde Andet Ej I alt uddannelse (heltid) (deltid) arbejde mv. (fangst, fiskeri, fårehold) oplyst Piger Drenge I alt Tabel 3i: Restgruppen fordelt på profiler () Anden Arbejde Arbejde Ikke i Sygdom Arbejde Andet Ej I alt uddannelse (heltid) (deltid) arbejde mv. (fangst, fiskeri, fårehold) oplyst Stærke Gode Svage I alt

34 Bilagstabeller: Qeqqata Kommunia Tabel 4a: Afgangselever fordelt på køn (-) Piger Drenge I alt Tabel 4b: Elevprofiler (-) Antal Antal Antal Stærke % % % Gode % % % Svage % % 5 4 % I alt % % % Tabel 4c: Elevprofiler fordelt på køn () Piger Drenge I alt Stærke Gode Svage I alt

35 Tabel 4d: Status for afgangselever (-) Efter- Efter- Efter- Gym- Erhvervsuddannelse Rest- I alt ( Villads Villadsen ) (Maniit soq) (DK) nasium gruppe I alt % 6 % 29 % 2 % 10 % 48 % 100 % 7 % 6 % 23 % 10 % 1 % 53 % 100 % 6 % - 13 % 12 % 3 % 66 % 100 % Tabel 4e: Status for afgangselever fordelt på køn () Efter- Efter- Efter- Gym- Erhvervsuddannelse Rest- I alt ( Villads Villadsen ) (Maniit soq) (DK) nasium gruppe Piger Drenge I alt Tabel 4f: Status for afgangselever fordelt på elevprofiler () Efter- Efter- Efter- Gym- Erhvervsuddannelse Rest- I alt ( Villads Villadsen ) (Maniit soq) (DK) nasium gruppe Stærke Gode Svage I alt

36 Tabel 4g: Restgruppen (-) Anden Arbejde Arbejde Ikke i Sygdom Arbejde Andet Ej I alt uddannelse (heltid) (deltid) arbejde mv. (fangst, fiskeri, fårehold) oplyst I alt % 19 % 18 % 31 % 2 % 3 % 0 % 10 % 100 % 18 % 19 % 3 % 40 % 1 % 4 % 6 % 9 % 100 % 18 % 26 % 13 % 31 % 2 % - 2 % 8 % 100 % Tabel 4h: Restgruppen fordelt på køn () Anden Arbejde Arbejde Ikke i Sygdom Arbejde Andet Ej I alt uddannelse (heltid) (deltid) arbejde mv. (fangst, fiskeri, fårehold) oplyst Piger Drenge I alt Tabel 4i: Restgruppen fordelt på profiler () Anden uddannelse Arbejde (heltid) Arbejde (deltid) Ikke i arbejde Sygdom mv. Arbejde (fangst, fiskeri, fårehold) Andet Ej oplyst I alt Stærke Gode Svage I alt

37 Bilagstabeller: Qaasuitsup Kommunia Tabel 5a: Afgangselever fordelt på køn (-) Piger Drenge I alt Tabel 5b: Elevprofiler (-) Antal Antal Antal Stærke % % % Gode % % % Svage 28 9 % % 23 9 % I alt % % % Tabel 5c: Elevprofiler fordelt på køn () Piger Drenge I alt Stærke Gode Svage I alt

38 Tabel 5d: Status for afgangselever (-) Efter- Efter- Efter- Gym- Erhvervsuddannelse Rest- I alt ( Villads Villadsen ) (Maniit soq) (DK) nasium gruppe I alt % 13 % 25 % 9 % 0 % 37 % 100 % 14 % 6 % 27 % 6 % 1 % 44 % 100 % 11 % - 25 % 10 % 5 % 50 % 100 % Tabel 5e: Status for afgangselever fordelt på køn () Efter- Efter- Efter- Gym- Erhvervsuddannelse Rest- I alt ( Villads Villadsen ) (Maniit soq) (DK) nasium gruppe Piger Drenge I alt Tabel 5f: Status for afgangselever fordelt på elevprofiler () Efter- Efter- Efter- Gym- Erhvervsuddannelse Rest- I alt ( Villads Villadsen ) (Maniit soq) (DK) nasium gruppe Stærke Gode Svage I alt

39 Tabel 5g: Restgruppen (-) Anden Arbejde Arbejde Ikke i Sygdom Arbejde Andet Ej I alt uddannelse (heltid) (deltid) arbejde mv. (fangst, fiskeri, fårehold) oplyst I alt % 11 % 4 % 54 % 0 % 4 % 0 % 11 % 100 % 23 % 10 % 5 % 46 % 2 % 9 % 1 % 4 % 100 % 18 % 11 % 6 % 48 % 3 % - 6 % 8 % 100 % Tabel 5h: Restgruppen fordelt på køn () Anden Arbejde Arbejde Ikke i Sygdom Arbejde Andet Ej I alt uddannelse (heltid) (deltid) Arbejde mv. (fangst, fiskeri, fårehold) oplyst Piger Drenge I alt Tabel 5i: Restgruppen fordelt på profiler () Anden uddannelse Arbejde (heltid) Arbejde (deltid) Ikke i arbejde Sygdom mv. Arbejde (fangst, fiskeri, fårehold) Andet Ej oplyst I alt Stærke Gode Svage I alt

Tunngatillugu/Vedr.: Profiler for elever og restgruppen -2010-2012 for Kommune Kujalleq

Tunngatillugu/Vedr.: Profiler for elever og restgruppen -2010-2012 for Kommune Kujalleq NALILIISARFIK Ulloq/dato : 5. Marts 2013 Allat/init. : CPE Journal nr. : Brev nr. : Tunngatillugu/Vedr.: Profiler for elever og restgruppen - - for Kommune Kujalleq 1. Indledning For tredje år i træk har

Læs mere

Tunngatillugu/Vedr.: Profiler for elever og restgruppen for Kommuneqarfik Sermersooq

Tunngatillugu/Vedr.: Profiler for elever og restgruppen for Kommuneqarfik Sermersooq NALILIISARFIK Ulloq/dato : 8. Marts Allat/init. : CPE Journal nr. : Brev nr. : Tunngatillugu/Vedr.: Profiler for elever og restgruppen for Kommuneqarfik Sermersooq - 1. Indledning For tredje år i træk

Læs mere

Ilisimatitsissut Notat. Profiler for restgruppen Lands- og kommunetotaler. 1. Indledning. Uunga Til. Assinga uunga Kopi til

Ilisimatitsissut Notat. Profiler for restgruppen Lands- og kommunetotaler. 1. Indledning. Uunga Til. Assinga uunga Kopi til Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Ilisimatitsissut Notat Uunga Til Assinga uunga

Læs mere

Ilisimatitsissut Notat. Profiler for afgangseleverne 2010 i Kommune Kujalleq. 1. Indledning. Uunga Til. Assinga uunga Kopi til

Ilisimatitsissut Notat. Profiler for afgangseleverne 2010 i Kommune Kujalleq. 1. Indledning. Uunga Til. Assinga uunga Kopi til Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Ilisimatitsissut Notat Uunga Til Assinga uunga

Læs mere

Ilisimatitsissut Notat

Ilisimatitsissut Notat Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Ilisimatitsissut Notat Uunga Til Assinga uunga

Læs mere

Restgruppeprofiler for afgangseleverne 2010 i Qeqqata Kommunia

Restgruppeprofiler for afgangseleverne 2010 i Qeqqata Kommunia Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Ilisimatitsissut Notat Uunga Til Assinga uunga

Læs mere

Restgrupper Hele landet og kommunevis. Elever fordelt på efterskoler, GU mm., erhvervsuddannelser og restgrupper

Restgrupper Hele landet og kommunevis. Elever fordelt på efterskoler, GU mm., erhvervsuddannelser og restgrupper Restgrupper Hele landet og kommunevis Elever fordelt på efterskoler, GU mm., erhvervsuddannelser og restgrupper Det statistiske beredskab - 1 I udviklede Inerisaavik et statistisk indikatorsystem til monitorering

Læs mere

1. Anden uddannelsesmæssig aktivitet (fx AFS, Piareersarfiit, ophold på skoleskib eller lign.- angiv, hvis muligt, hvilken)

1. Anden uddannelsesmæssig aktivitet (fx AFS, Piareersarfiit, ophold på skoleskib eller lign.- angiv, hvis muligt, hvilken) Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Ilisimatitsissut Notat Uunga Til Assinga uunga

Læs mere

For at skabe overblik i forbindelse med analysen over perioden , opererer notatet med en opdeling af eleverne i fire grupper:

For at skabe overblik i forbindelse med analysen over perioden , opererer notatet med en opdeling af eleverne i fire grupper: NALILIISARFIK Ulloq/dato : 30. September 2013 Allat/init. : Journal nr. : Brev nr. : Tunngatillugu/Vedr: Folkeskolens afgangsprøver 2013 1. Indledning Dette notat giver en status på resultaterne fra folkeskolens

Læs mere

FORTEGNELSE OVER CENTRALT BESKIKKEDE CENSORER TIL FOLKESKOLENS AFSLUTTENDE Mundtlige PRØVER, maj/juni 2014 ( )

FORTEGNELSE OVER CENTRALT BESKIKKEDE CENSORER TIL FOLKESKOLENS AFSLUTTENDE Mundtlige PRØVER, maj/juni 2014 ( ) (11.02.14) Ekstern konsulent Lise Vogt GR 601 Atuarfik Samuel Kleinscmidt Dansk, 10A 22 Østergårdsparken 20 Dansk, 10B 24 8410 Rønde GR 1601 Prinsesse Margrethe Skole Dansk, 10. a 17 e-mail: Lise.Vogt@uvm.dk

Læs mere

NOTAT. Folkeskolen afsluttende evaluering INAARUTAASUMIK NALILIINEQ AFSLUTTENDE EVALUERING. Vedr.: Folkeskolens landsdækkende afsluttende prøver 2014

NOTAT. Folkeskolen afsluttende evaluering INAARUTAASUMIK NALILIINEQ AFSLUTTENDE EVALUERING. Vedr.: Folkeskolens landsdækkende afsluttende prøver 2014 INAARUTAASUMIK NALILIINEQ AFSLUTTENDE EVALUERING NOTAT Ulloq/dato : 14. oktober 2014 Vedr.: Folkeskolens landsdækkende afsluttende prøver 2014 Folkeskolen afsluttende evaluering Dette notat giver en status

Læs mere

INERIARTORTITSIVIK UDVIKLINGSAFDELINGEN

INERIARTORTITSIVIK UDVIKLINGSAFDELINGEN INERIARTORTITSIVIK UDVIKLINGSAFDELINGEN Qeqqata Kommunia Ulloq/dato : 28. februar 2011 Allat/init. : lhb Journal nr. : 51.48.03 Tunngatillugu/Vedr.: Vedr. oplysninger om kurser Kursuslisterne omfatter

Læs mere

2013 statistisk årbog

2013 statistisk årbog 2013 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

FORTEGNELSE OVER BESKIKKEDE CENSORER TIL FOLKESKOLENS AFSLUTTENDE Mundtlige PRØVER, maj/juni 2013

FORTEGNELSE OVER BESKIKKEDE CENSORER TIL FOLKESKOLENS AFSLUTTENDE Mundtlige PRØVER, maj/juni 2013 Afdelingsleder GR 301 Narsap Atuarfia Religion og filosofi, 10.a 13 Lone Hindby Religion og filosofi, 10.b 10 Inerisaavik Tysk, 10.a og 10.b 4 Postboks 1610 GR 650 Nuuk International Friskole Religion

Læs mere

Censor Skole Fag/klasse Antal elever

Censor Skole Fag/klasse Antal elever Klaus Fink GR 802 Nalunnguarfiup Atuarfia Matematik, 10. E 17 Vestre Kvartergade 14 A Matematik, 10. DE 12 2650 Hvidovre Tlf.: 2565 9218 GR 602 Atuarfik Ukaliusaq Matematik, 10. 1 12 e-mail: klaus.fink@uvm.dk

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

2015 statistisk årbog

2015 statistisk årbog 2015 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

2014 statistisk årbog

2014 statistisk årbog 2014 statistisk årbog 1. december 2014 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning

Læs mere

INERIARTORTITSIVIK UDVIKLINGSAFDELINGEN

INERIARTORTITSIVIK UDVIKLINGSAFDELINGEN INERIARTORTITSIVIK UDVIKLINGSAFDELINGEN Qaasuitsup Kommunea - bygdeskoler - Ulloq/dato : 24. oktober 2011 Allat/init. : lhb Journal nr. : 51.48.04 Tunngatillugu/Vedr.: Vedr. oplysninger om kurser Kursuslisterne

Læs mere

Boligstatistik 2010:2. Boligstatistik

Boligstatistik 2010:2. Boligstatistik Boligstatistik 2010:2 Boligstatistik 2009 Indholdsfortegnelse Tekst Side Indholdsfortegnelse... 2 Tilgangen af boliger for året 2009 3 Figur 1 Byggeriet af boliger fordelt på byer og bygder 1999-2009...

Læs mere

INERIARTORTITSIVIK UDVIKLINGSAFDELINGEN

INERIARTORTITSIVIK UDVIKLINGSAFDELINGEN INERIARTORTITSIVIK UDVIKLINGSAFDELINGEN Kommune Kujalleq Ulloq/dato : 29. marts 2011 Allat/init. : lhb Journal nr. : 51.48.01 Tunngatillugu/Vedr.: Vedr. oplysninger om kurser Kursuslisterne omfatter Inerisaaviks

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2010. Udvalgte indikatorer Observationer Ændring

Overnatningsstatistikken 2010. Udvalgte indikatorer Observationer Ændring Turisme 2011:2 Overnatningsstatistikken 2010 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger faldt med 3,9 pct. i 2010 Færre overnattende gæster i 2010 Antallet af registrerede overnatninger faldt

Læs mere

Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt

Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt Side 1 af 11 I dette baggrundsnotat præsenteres et uddrag af analyser og fakta for 10. klasse i Aarhus Kommune: Udviklingen i søgningen

Læs mere

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008 PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008 Denne statistiske undersøgelse er lavet på baggrund af de rådgivningssamtaler, der er foretaget på Børne-Ungetelefonen i 2008. Det er kun de samtaler,

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Socialstatistik Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Grundbeløb i december måned 2011-2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af pensioner i december i årene 2011-2014... 4 3. Tilgang- og afgang

Læs mere

Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2014/2015

Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2014/2015 Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2014/2015 Elevtallene for børnehaveklasse i grundskolen for skoleåret 2014/15 viser, at: I skoleåret 2014/2015 startede knap 67.600 elever i børnehaveklasse i grundskolen.

Læs mere

2016 statistisk årbog

2016 statistisk årbog 2016 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

INERIARTORTITSIVIK UDVIKLINGSAFDELINGEN

INERIARTORTITSIVIK UDVIKLINGSAFDELINGEN INERIARTORTITSIVIK UDVIKLINGSAFDELINGEN Qaasuitsup Kommunia Ulloq/dato : 27. februar 2011 Allat/init. : lhb Journal nr. : 51.48.04 Tunngatillugu/Vedr.: Vedr. oplysninger om kurser Kursuslisterne omfatter

Læs mere

Praktikpladssøgende elever

Praktikpladssøgende elever Praktikpladssøgende elever Af Kontor for Analyse og Implementering, Undervisningsministeriet Med vækstpakken 2014 blev der stillet forslag om en mere aktiv indsats over for de praktikpladssøgende elever,

Læs mere

Børne- og Ungetelefonen

Børne- og Ungetelefonen Børne- og Ungetelefonen Årsopgørelse 2010 Om Børne- og Ungetelefonen Børne- og Ungetelefonen blev oprettet i 2001 som et led i PAARISAs arbejde med forebyggelse af selvmord og seksuelt misbrug af børn.

Læs mere

INERIARTORTITSIVIK UDVIKLINGSAFDELINGEN

INERIARTORTITSIVIK UDVIKLINGSAFDELINGEN INERIARTORTITSIVIK UDVIKLINGSAFDELINGEN Kommuneqarfik Sermersooq Ulloq/dato : 17. marts 2011 Allat/init. : lhb Journal nr. : 51.48.02 Tunngatillugu/Vedr.: Vedr. oplysninger om kurser Kursuslisterne omfatter

Læs mere

Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2016/2017

Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2016/2017 Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2016/2017 Elevtallene for børnehaveklasse i grundskolen for skoleåret 2016/17 viser, at: I skoleåret 2016/2017 startede ca. 66.300 elever i børnehaveklasse i grundskolen.

Læs mere

Naturfag. Evaluering, orientering og vejledning

Naturfag. Evaluering, orientering og vejledning Folkeskolens afsluttende prøver Naturfag 2015 valuering, orientering og vejledning Institut for Læring Afsluttende evaluering i naturfag 2015 Skriftlig prøve Der blev afholdt skriftlige prøver i naturfag

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 I 2014 dimitterede i alt 48.100 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på hf 2-årig, hf enkeltfag, hhx, htx, studenterkursus og stx. Studenterne

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse. Baseret på data for skoleåret 2010/11

Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse. Baseret på data for skoleåret 2010/11 Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse Baseret på data for skoleåret 2010/11 Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse Baseret på data

Læs mere

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Bilag 2: Tabelmateriale Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Sammenhængen imellem satspuljebevillinger, udgifter og aktivitet. Indhold REGION NORDJYLLAND... 3 1.1 Ressourcer tilført behandlingspsykiatrien...

Læs mere

Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre

Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre Organisation Udgangspunktet Arbejdsløsheden var stigende For mange på offentlig forsørgelse Ikke match mellem arbejdsmarkeds- og socialindsatserne Ikke match

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

MIKRO-FLEKSJOB. Økonomi og analyse. Resume

MIKRO-FLEKSJOB. Økonomi og analyse. Resume MIKRO-FLEKSJOB Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer Økonomi og analyse 4-11-14 14-739 14-123272 Resume Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Denne kortlægning af anvendelsen

Læs mere

Tillæg til LEKS-Longitudinal

Tillæg til LEKS-Longitudinal 1 Tillæg til LEKS-Longitudinal En undersøgelse af uddannelsesforløb for unge, der i 2007 gik ud af 9. klasse i de københavnske folkeskoler Vibeke Hetmar, Peter Allerup og André Torre Institut for Uddannelse

Læs mere

Markedsanalyse af turismen 2006-2007. - Turisterne i gennemsnit brugte ca. 2.500 kr. under deres ophold. Det svarer til et døgnforbrug på ca. 250 kr.

Markedsanalyse af turismen 2006-2007. - Turisterne i gennemsnit brugte ca. 2.500 kr. under deres ophold. Det svarer til et døgnforbrug på ca. 250 kr. Turisme 2008:2 Markedsanalyse af turismen 2006-2007 1. Sammenfatning Ny metode besvarelsesprocent Ny viden Hermed offentliggøres resultaterne for en ny markedsanalyse af turismen med tal for årene 2006

Læs mere

Profilmodel 2015 Højeste fuldførte uddannelse

Profilmodel 2015 Højeste fuldførte uddannelse Profilmodel 15 Højeste fuldførte uddannelse En fremskrivning af en ungdomsårgangs højeste fuldførte uddannelse Profilmodel 15 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang vil uddanne sig i løbet af

Læs mere

Folkeskoleelever fra Frederiksberg

Folkeskoleelever fra Frederiksberg Folkeskoleelever fra Frederiksberg Analyse af 9. klasses eleverne 2008-2012 Aksel Thomsen Carsten Rødseth Barsøe Louise Poulsen Oktober 2015 Danmark Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø FOLKESKOLEELEVER

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Liste med indstillingsberettigede offentlige myndigheder, offentlige og private institutioner, organisationer og foreninger mv.

Liste med indstillingsberettigede offentlige myndigheder, offentlige og private institutioner, organisationer og foreninger mv. Liste med indstillingsberettigede offentlige myndigheder, offentlige og private institutioner, organisationer og foreninger mv. (jf. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 11 af 30. juli 2012 om indstilling og

Læs mere

Overnatningsstatistikken Udvalgte indikatorer Observationer Ændring

Overnatningsstatistikken Udvalgte indikatorer Observationer Ændring Turisme 2010:1 Overnatningsstatistikken 2009 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger faldt med 5,1 pct. i 2009 Færre overnattende gæster i 2009 Antallet af registrerede overnatninger faldt

Læs mere

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel De fleste unge er enten i uddannelse eller beskæftigelse. Men der er også et stort antal unge, som ikke er. Næsten 1 pct. i alderen 16-29 år har hverken været i

Læs mere

Boligsikring. Modtagere af Boligsikring i december

Boligsikring. Modtagere af Boligsikring i december Boligsikring Modtagere af Boligsikring i december I nærværende statistik opgøres en husstand som boligsikringsmodtager, hvis summen af registrerede boligsikringsbetalinger til personerne i hustanden er

Læs mere

Vedrørende: Elevtal pr. 30. september 2011 (skoleåret 2011/2012) Skrevet af: Line Steinmejer Nikolajsen og Mathilde Ledet Molsgaard

Vedrørende: Elevtal pr. 30. september 2011 (skoleåret 2011/2012) Skrevet af: Line Steinmejer Nikolajsen og Mathilde Ledet Molsgaard Notat vedr. elevtal Vedrørende: Elevtal pr. 30. september 2011 (skoleåret 2011/2012) 21.11.2012 Skrevet af: Line Steinmejer Nikolajsen og Mathilde Ledet Molsgaard Indledning Dette notat beskriver eleverne

Læs mere

Allakkiaq Notat. Uunga Til Offentliggørelse. Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau

Allakkiaq Notat. Uunga Til Offentliggørelse. Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik Finansdepartementet Allakkiaq Notat Uunga Til Offentliggørelse Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau I Landsplanredegørelse 2015 er der blandt andet en

Læs mere

Profilmodel 2011 på regioner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2011 på regioner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 11 på regioner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Profilmodel 11 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne

Læs mere

HS ANALYSE BOX NUUK TLF / Ældres livsvilkår

HS ANALYSE BOX NUUK TLF / Ældres livsvilkår Bilag 1 1 HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF 322285/533531 SKYDS@GREENNET.GL Ældres livsvilkår - En undersøgelse af befolkningen over 55 år Undersøgelsen er gennemført på foranledning af Departementet for

Læs mere

Hver sjette elev forlader skolen uden at bestå dansk og matematik

Hver sjette elev forlader skolen uden at bestå dansk og matematik Hver sjette elev forlader skolen uden at bestå dansk og matematik AE har set på resultaterne fra folkeskolens afgangsprøve for alle 9. klasseelever sidste sommer. Godt 16 procent eller mere end hver sjette

Læs mere

Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2007

Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2007 Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2007 Af Asger Hyldebrandt Pedersen Fra 2006 til 2007 var der 15 pct. færre deltagere på produktionsskolerne. Alderen på startende elever faldt. Tæt på én ud af

Læs mere

Valg af ungdomsuddannelse efter 9. og 10. klasse

Valg af ungdomsuddannelse efter 9. og 10. klasse Dato 21. juni 2010 Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 Valg af ungdomsuddannelse efter 9. og 10. klasse Undervisningsministeriet har med stor

Læs mere

Sammenhængen mellem folkeskolens faglige niveau og sandsynligheden for at gennemføre en ungdomsuddannelse

Sammenhængen mellem folkeskolens faglige niveau og sandsynligheden for at gennemføre en ungdomsuddannelse NOTAT 18. MARTS 2011 Sammenhængen mellem folkeskolens faglige niveau og sandsynligheden for at gennemføre en ungdomsuddannelse Jørgen Søndergaard, SFI Danmark er fortsat langt fra målet om, at 95 pct.

Læs mere

Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår 2016

Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår

Læs mere

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater Erhverv Rekvireret opgave August 2004 Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt Hermed bringes resultaterne fra et pilotprojekt om iværksættere, som oprindeligt blev aftalt mellem Sulisa A/S,

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 August 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 3 2. Samlede konklusioner - Medlemmer af Lif og

Læs mere

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015 Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Uddannelsesprofil for arbejdsstyrken i Grønland 2013 (seneste tal) Antal Procent af arbejdsstyrke

Læs mere

Børne-Ungetelefonen Årsopgørelse 2009

Børne-Ungetelefonen Årsopgørelse 2009 Børne-Ungetelefonen Årsopgørelse 2009 OM ÅRSOPGØRELSEN Nærværende årsopgørelse er lavet på baggrund af de rådgivningssamtaler, der er foretaget på Børne-Ungetelefonen i 2009. Det er kun de samtaler, hvor

Læs mere

NAALAKKERSUISUT. Til medlem af Inatsisartut, Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit. Svar på 37 spørgsmål nr. 239 fra Aqqaluaq B. Egede. Spørgsmål 1.

NAALAKKERSUISUT. Til medlem af Inatsisartut, Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit. Svar på 37 spørgsmål nr. 239 fra Aqqaluaq B. Egede. Spørgsmål 1. Inuussutissarsiornermut, Suliffeqarnermut, Niuernermut Nunanuliu Allanut Naalakkersuisoq Naalakkersulsoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender NAALAKKERSUISUT GOVERNMENT OF GREEN l

Læs mere

Religion og filosofi. Evaluering, orientering og vejledning

Religion og filosofi. Evaluering, orientering og vejledning Folkeskolens afsluttende prøver Religion og filosofi 2014 Evaluering, orientering og vejledning Institut for Læring Indhold Faget Konklusion Prøverne i religion og filosofi Årets prøver 2014 Den skriftlige

Læs mere

Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1

Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1 Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1 Af Katja Behrens I skoleåret 2009/10 startede knap 85 pct. af eleverne rettidigt i børnehaveklasse, dvs. de inden udgangen af 2009 fylder 6 år. Kun få elever starter

Læs mere

Profilmodel Ungdomsuddannelser

Profilmodel Ungdomsuddannelser Profilmodel 2015 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en 9. klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 2015 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Offentlige finanser 17. juni 2016

Offentlige finanser 17. juni 2016 Offentlige finanser 17. juni 2016 Førskole dagtilbud, kommunale nøgletal 2015 Førskole dagtilbud 2015 I 2015 var der 3.572 børn indskrevet i offentlige førskole dagtilbud i januar måned, heraf 241 børn

Læs mere

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Uddannelse Uddannelsesniveauet i Region

Læs mere

Trivsel og social baggrund

Trivsel og social baggrund Trivsel og social baggrund Den nationale trivselsmåling i grundskolen, 2015 Elevernes trivsel præsenteres i fire indikatorer - social trivsel, faglig trivsel, støtte og inspiration samt ro og orden. Eleverne

Læs mere

Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultater fra PISA Etnisk 2012. Notatet består af følgende

Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultater fra PISA Etnisk 2012. Notatet består af følgende PISA Etnisk 2012: Kort opsummering af de væsentligste resultater Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultater fra PISA Etnisk 2012. Notatet består af følgende afsnit: Fem hovedresultater Overordnede

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

Benchmarking på anbringelsesområdet i Aabenraa Kommune

Benchmarking på anbringelsesområdet i Aabenraa Kommune Benchmarking på anbringelsesområdet i Aabenraa Kommune Aabenraa Kommune har henvendt sig til for at få belyst, hvilke forhold der er afgørende for udgiftsbehovet til anbringelser, og for at få sat disse

Læs mere

Elevtal for grundskolen 2010/2011

Elevtal for grundskolen 2010/2011 Elevtal for grundskolen 2010/2011 Af Mathilde Ledet Molsgaard I 2010/11 er der ca. 713.000 elever i grundskolen. Andelen af elever i frie grundskoler og efterskoler har været stigende i perioden siden

Læs mere

Evaluering af. Den ekstraordinære indsats for ledige 2012

Evaluering af. Den ekstraordinære indsats for ledige 2012 Inuussutissarsiornermut Aatitassaqarnermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Evaluering af Den ekstraordinære indsats for ledige 2012 Evalueringen viser: Hvor mange af de kursister, som gennemførte

Læs mere

Aftalebilag. driftstilskud og resultatmål. for Job, Vejlednings- og. Opkvalificeringscentre. Kommuneqarfik Sermersooq

Aftalebilag. driftstilskud og resultatmål. for Job, Vejlednings- og. Opkvalificeringscentre. Kommuneqarfik Sermersooq Aftalebilag om driftstilskud og resultatmål for Job, Vejlednings- og Opkvalificeringscentre i Kommuneqarfik Sermersooq 2016 Departement for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel, 2015 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rådgivning om krabbefiskeriet for 2015 2016 samt status for krabbebestanden. Opdatering

Rådgivning om krabbefiskeriet for 2015 2016 samt status for krabbebestanden. Opdatering Rådgivning vedrørende krabbefiskeriet 15/1 Rådgivning om krabbefiskeriet for 15 1 samt status for krabbebestanden. Opdatering Den grønlandske vestkyst er i forhold til krabbeforvaltningen inddelt i seks

Læs mere

Kvalitetsrapport 2015/16 Kommuneqarfik Sermersooq

Kvalitetsrapport 2015/16 Kommuneqarfik Sermersooq Kvalitetsrapport 2015/16 Kommuneqarfik Sermersooq Forvaltningen for Børn, Skole og Familie Indtast skolen navn: Arsuup Atuarfia Hvad skal kvalitetsrapporten bruges til? Kvalitetsrapporten fungerer som

Læs mere

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor.

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. NYT OM LØN Nr. 1 / 2012 *** 3. februar 2012 *** Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. Hovedpointer Reguleringsordningen

Læs mere

Ejnar Mikkelsenila Aluarpia

Ejnar Mikkelsenila Aluarpia Ejnar Mikkelsenila Aluarpia Atuarfiup aqqa /skolens navn Tlf._367862 Fax: 941132 _andp@sermersooq.gl Atuarfiup/skolens telefonnr., faxnr. og e-mailadresse Post box 504 Atuarfiup/skolens postadresse 3980

Læs mere

Overnatningsstatistik 6. februar 2017

Overnatningsstatistik 6. februar 2017 Overnatningsstatistik 6. februar 2017 Overnatninger i 2016 Overnattende gæster i 2016 Der har i 2016 været det højeste antal overnatninger siden registreringen begyndte i år 1994. Der blev foretaget i

Læs mere

Analyse 21. marts 2014

Analyse 21. marts 2014 21. marts 2014 Adgangskrav på 7 til gymnasier vil få stor betydning for uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen Reformen af landets erhvervsuddannelser indfører karakterkrav til ungdomsuddannelserne.

Læs mere

Modtagere af sociale ydelser 2013

Modtagere af sociale ydelser 2013 Modtagere af sociale ydelser 2013 Socialstatistik 2014:1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af sociale ydelser i perioden 2011-2013... 4 3. Lovgrundlag... 11 4. Datagrundlag og behandling... 15 5.

Læs mere

Analyse 18. december 2014

Analyse 18. december 2014 18. december 214 Unge efterkommere med ikke-vestlig baggrund halter stadig efter danskere i uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen og Christoffer Jessen Weissert Unge med ikke-vestlig baggrund klarer

Læs mere

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4*

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4* 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2003

Overnatningsstatistikken 2003 Turisme 2004:2 Overnatningsstatistikken 2003 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger steg med 3,8 pct. i 2003 Færre gæster trods flere registrerede overnatninger i 2003 Figur 1. Antallet af

Læs mere

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF 322285/533531 SKYDS@GREENNET.GL. Kendskab og holdning i Grønland til aluminiumsprojektet efterår 2011

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF 322285/533531 SKYDS@GREENNET.GL. Kendskab og holdning i Grønland til aluminiumsprojektet efterår 2011 HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF 322285/533531 SKYDS@GREENNET.GL Kendskab og holdning i Grønland til aluminiumsprojektet efterår Undersøgelsen er gennemført på vegne af Greenland Development A/S November

Læs mere

Knap 80.000 unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder

Knap 80.000 unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder Ny kortlægningen af de 15-29-årige i Danmark Knap. unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder Denne nye kortlægning af de unge i Danmark viser, at ud af de næsten 1. mio. unge imellem 15

Læs mere

De sociale klasser i Danmark 2012

De sociale klasser i Danmark 2012 De sociale klasser i Danmark 2012 Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Her opdeles befolkningen i fem sociale klasser: Overklassen, den højere middelklasse, middelklassen,

Læs mere

Boligstatistik 2010:1. Boligstatistik 2008

Boligstatistik 2010:1. Boligstatistik 2008 Boligstatistik 2010:1 Boligstatistik 2008 Indholdsfortegnelse Tekst Side Indholdsfortegnelse... 2 Figur 1 Tilgangen af boliger og bestanden 2008... 3 Datagrundlaget... 4 Hovedresultater... 5 Tabel 1 Tilgangen

Læs mere

NOTAT. Notatets opbygning:

NOTAT. Notatets opbygning: NOTAT Allerød Kommune Skole og Dagtilbud Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Notat om resultaterne af de nationale trivselsmålinger for folkeskolerne

Læs mere

Tilgangen af boliger og boligbestand Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen

Tilgangen af boliger og boligbestand Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen Boliger 2006:1 Tilgangen af boliger og boligbestand 2005 Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen 192 nye boliger flest i storbyerne Der var en tilgang på 192 boliger sidste år. Af disse

Læs mere

Overblik over elevfravær i folkeskoler og specialskoler for børn, 2014/15

Overblik over elevfravær i folkeskoler og specialskoler for børn, 2014/15 Overblik over elevfravær i folkeskoler og specialskoler for børn, 2014/15 Det samlede fravær i skoleåret 2014/15 for folkeskoleelever er på 5,4 procent, svarende til knap 11 skoledage for en helårselev

Læs mere

Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1

Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 12 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1 I dette

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Som en del af udmøntningen af Aftale om en vækstpakke 2014 blev det besluttet at igangsætte en kvalitativ gennemgang

Læs mere

Uddannelse og beskæftigelse for unge

Uddannelse og beskæftigelse for unge Uddannelse og beskæftigelse for unge Uddannelse og beskæftigelse for unge 2014 Ved udgangen af 2014 var 5.795 eller 65 pct. af de grønlandske unge mellem 16 og 25 år tilknyttet uddannelsessystemet eller

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og 1. klasse 213 Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere