Alabu Bolig, afd. 10 PRÆKVALIFIKATION. Brandstrategi. Renovering og ombygning af boliger Peter Freuchens Vej Dato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alabu Bolig, afd. 10 PRÆKVALIFIKATION. Brandstrategi. Renovering og ombygning af boliger Peter Freuchens Vej Dato:"

Transkript

1 Alabu Bolig, afd. 10 Renovering og ombygning af boliger Peter Freuchens Vej PRÆKVALIFIKATION Brandstrategi Dato: Dato rev: Arkitektfirmaet NORD as Kjellerupsgade Aalborg Tlf.: MOE Rådgivende Ingeniører Østre Havnegade 18, 1. th 9000 Aalborg Tlf.: Rosseels Tegnestue Hasseris Bymidte Aalborg Tlf.:

2 Alabu Bolig Afd Peter Freuchens Vej 1-39 Side : 1/18 Version Dato Initialer Revision PEDY Rettelser og tilføjelser efter KS TKE Tilrettet prækvalifikationsmateriale Udarbejdet af : Brandrådgiver Per Dyrvig Kontrolleret af : Brandrådgiver Tina Kudal Enoksen Godkendt af : Projektleder Mads Vangsgaard Dato : Version nr. : 03 Projekt nr. :

3 Side : 2/18 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Generelt Kort projektbeskrivelse Lovgivning Strategi for brandsikringen Placering på grund Afvigelser fra EBB2012 [1], Retningslinjer, vejledninger og lign. samt opmærksomhedspunkter Røgudluftning af trapperum via vinduer Slukningsmulighed - Fremføring af slanger til brandslukning Oplag i bygning (og /eller i det fri) Solceller Flugtvejsforhold Beskrivelse af flugtvejsforholdene Redningsåbninger Solafskærmning Automatisk dørkontrol (ADK) Bærende og adskillende bygningsdele Aktive brandsikringstiltag Røgalarmanlæg (RA) Røgudluftning (RU) Passive brandsikringstiltag Ydervægge og udvendige overflader: Vægge og tagdækning Isolering Indvendige overflader på vægge, lofter og gulve Brandmæssig opdeling i brandsektioner Brandmæssig opdeling i brandceller Gennembrydninger i brandadskillende bygningsdele Brandtætning af gennembrydninger for installationer Brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg Redningsberedskabets indsatsmuligheder Tilkørselsforhold: Brandveje / indtrængningsveje / håndstigeredningsarealer Røgudluftning Brandsikring i byggeperioden Drift, kontrol og vedligeholdelse Reference / litteraturliste Bilag Bilag A Brandplaner i henhold til tegningsliste dateret

4 Side : 1/18 1 Generelt 1.1 Kort projektbeskrivelse Nærværende brandstrategi omhandler ombygning / renovering af 4 tre-etageboligblokke på Peter Freuchens Vej 1-39, (blok A, blok B, blok C og blok D). Blok A og B er udført med kælderetage. Boligblokkene er opført Ombygningen / renoveringen omfatter bl.a.: - At 138 lejligheder bliver til 117 lejligheder, (nogle 1-værelses boliger nedlæggelse og sammenlægges til større boliger). - At der etableres elevatorer i blok A s flugtvejstrapper. - At altanerne udskiftes. - At entredørene til lejlighederne udskiftes. - At affaldsskakte i trapper aflukkes. - At vinduer og yderdøre udskiftes. - At den yderste tagdækning udskiftes. - At der udføres efterisolering af ydervægge og uudnyttelig tagrum. Ingen af boligblokkene i bebyggelsen har redningsåbninger mere end 10,8 meter over terræn. Byggeriet henføres til anvendelseskategori 4, som iht. BR15 kap stk. 1 omfatter bygningsafsnit til natophold, hvor de personer der opholder sig i bygningsafsnittet, har kendskab til bygningsafsnittets flugtveje og er i stand til ved egen hjælp at bringe sig i sikkerhed. Figur 1-1 Oversigtsplan; Bebyggelsens på Peter Freuchens Vej 1 39, (Blok A, Blok B, Blok C og Blok D). Brandstrategien skal læses i sammenhæng med brandplaner.

5 Side : 2/18 Brandstrategirapporten er bygget op, så den primært følger den rækkefølge emnerne behandles efter i Eksempelsamling om brandsikring af byggeri, 2012 [1], (EBB2012). Tabel 1-1 Byggesagens parter Matrikelummer: Adresse: Sohngårdsholm Hgd., Aalborg Jorder - 1yø Peter Freuchens Vej 1-39, 9210 Aalborg SØ Bygherre Alabu Bolig Arkitekt Arkitektfirmaet NORD a/s Evt. Totalentreprenør Bygherrerådgiver Ingeniør Brandrådgiver MOE, Projekt nr Byggemyndighed Journal nr. (endnu ikke oplyst) Evt. Brandmyndighed Journal nr. (endnu ikke oplyst) 1.2 Lovgivning Bygningen brandsikres iht. Bygningsreglement 2015 (BR15) [2], kap. 5 med udgangspunkt i anvisningerne i Eksempelsamling om brandsikring af byggeri, 2012 [1], (EBB2012). Der vurderes, at være afvigelser / opmærksomhedspunkter i forhold til anvisningerne. Disse forhold er listet op i afsnit 1.5. Brandsikringen sker desuden på baggrund af gældende vejledninger, retningslinjer, forskrifter og lokale retningslinjer/vejledninger. 1.3 Strategi for brandsikringen Brandstrategien baseres på anvisningerne i EBB2012 [1]. Med udgangspunkt i disse opnås et passende sikkerhedsniveau for personer med ophold i bygningen samt redningsberedskabets indsats samt værdisikring. Bygningens brandstrategi er principielt gældende i bygningens levetid. Ved om- og tilbygning eller ved ændring af anvendelse er bygherren ansvarlig for, at bygningens brandstrategi opdateres og tilpasses de nye forhold og for at der udarbejdes opdateret brandstrategi. Bygherren er endvidere ansvarlig for, at aktive og passive brandtekniske tiltag vedligeholdes.

6 Side : 3/ Placering på grund Der ændres ikke på bebyggelsens eksisterende placering ift. skel, vej- og stimidte, idet ombygningen / renoveringen holdes indenfor bebyggelses nuværende geometri. Da den indbyrdes afstand mellem boligblokkene ikke er mindre end 5 meter, kan hver boligblok i bebyggelsen, i brandmæssig henseende betragtes som sin egen bygning som fritliggende bygning iht. bestemmelser om afstande til bygninger på anden grund, jf. EBB2012 afsnit 5.3. Figur 1-2 Udsnit af matrikelkort med anført indbyrdes afstand mellem bebyggelses boligblokke.

7 Side : 4/ Afvigelser fra EBB2012 [1], Retningslinjer, vejledninger og lign. samt opmærksomhedspunkter Røgudluftning af trapperum via vinduer. Opmærksomhedpunkt: Tiltag / vurdering: Iht. BR15 kapitel 5.6.2, stk. 1 skal der i redningsberedskabets primære indsatsveje være mulighed for røgudluftning - og iht. anvisningen i EBB2012 afsnit kan muligheden for røgudluftning i trapperum f.eks. sikres ved, at der for hver etage er et let tilgængeligt og oplukkeligt vindue eller ved, at der foroven i trapperummet placeres en røglem. Flugtvejstrapperne i det eksisterende byggeri er udført med oplukkeligt vinduer placeret så de kan åbnes fra mellemreposerne. Idet vinduernes anvendelse til røgudluftning er af hensyn til redningsberedskabets indsatsforhold, og ikke af hensyn til beboernes sikkerhed i tilfælde af brand, vurderes den ikke helt optimale placering af vinduerne, (der er mulighed for røgophobning i toppen af trappen), værende forsvarlig i forhold til redningsberedskabets indsatsforhold. Såfremt redningsberedskabet vil forcere / bedre røgudluftningen ifm. indsats er der gode betingelse for, at de kan anvende deres overtryksventilator sammen med de åbne vinduer i trappen. Transportabel overtryksventilator

8 Side : 5/ Slukningsmulighed - Fremføring af slanger til brandslukning Opmærksomhedpunkt: Iht. BR15 kapitel 5.6.1, stk. 3 skal bygninger udformes på en sådan måde, at redningsberedskabets sluknings- og redningsmateriel kan føres hensigtsmæssigt frem til ethvert sted i bygningen. Hvor slanger ikke kan føres frem af de primære indsatsveje som trapper mv., skal der installeres stigrør. Iht. EBB2012 afsnit vil det normalt ikke være muligt at fremføre vand i bygninger, hvor gulvet i øverste etage er mere end 22 m over terræn samt i bygninger, hvor trapperummet udføres med en lysningsbredde, som er mindre end 0,2 m. Hvor trapperum til flugtvejstrapper er udført med let tilgængelige sidelysvinduer for hver trapperepos, og gulv i øverste etage er højst 22 m over terræn, kan lysning på trappe dog udelades, såfremt redningsberedskabet har mulighed for at foretage udvendig ophaling af slanger. Tiltag / vurdering: Opmærksomhedspunkt: Flugtvejstrapperne i det eksisterende byggeri, som bevares uændret, er udført med lysning mindre end 0,2 meter og der er en mindre overdækning over udgangsdørene i terræn. Med henvisning til snit og facade illustrationerne nedenfor vurderes det, at det er muligt for redningsberedskabet at foretage udvendig ophaling af slanger fra vinduerne på trappernes mellemreposer. Begrundelse for vurdering: 1. Afstand fra underkant vindue til gulv er max 1.3 meter, hvilket muliggør at redningsberedskabets personale, uden større besvær bør kunne kaste sin ophalerline ud af vinduerne og hejse en slange op. 2. Idet overdækningen over udgangsdørene i terræn ikke går længere ud fra facaden end 1,5 meter - og overdækningen stopper / flugter med den ene side af vinduerne, bør overdækningen ikke være til hindring for slangeophaling, se pilene på facadeillustrationen. Overdækningens afslutning flugter sidelysvinduerne - og den røde, grønne og blå pil viser slangeophalingsvejen til etagerne

9 Side : 6/ Oplag i bygning (og /eller i det fri) Det forudsættes, at der ikke er oplagsmængder eller oplægstyper, der skal håndteres iht. Beredskabsloven bestemmelser; Tekniske forskrifter. (Brandfarlige væsker eller gasser). 1.8 Solceller Der etableres ikke solcelleanlæg på boligblokkene. 2 Flugtvejsforhold 2.1 Beskrivelse af flugtvejsforholdene Hver bolig / lejlighed udføres med adgang til flugtvejstrappe, hvorfra der er adgang til terræn i det fri. Flugtvejsudgang i stueetage til det fri udføres med dørtrin med en højde på maksimalt 2,5 cm, jf. BR15 kap stk. 2. Døre i flugtveje kan passeres i flugtretningen uden brug af nøgle eller særligt værktøj. Flugtvejsdørene udføres med en fri bredde på minimum 0,77 meter, jf. BR15 kap stk. 4. Åbningsbeslag på flugtvejsdøre udføres iht. DS/EN179. Flugtveje, (fælles adgangsveje iht. BR15 kap.3.2.2, stk. 1), vil være belyst så man med sikkerhed kan færdes der. Belysningen i flugtveje udføres iht. Stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 6, kapitel 804. Flugtveje indrettes ikke til andet formål end trafik. 2.2 Redningsåbninger Hvert opholdsrum udføres med redningsåbning iht. anvisningerne i EBB2012 [1] afsnit Der henvises i øvrigt til brandplaner, hvor redningsåbninger er angivet. 2.3 Solafskærmning Der etableres ikke solafskærmning foran redningsåbninger. 2.4 Automatisk dørkontrol (ADK) Flugtvejsdøre udføres ikke med automatisk dørkontrol i flugtvejsretning.

10 Side : 7/18 3 Bærende og adskillende bygningsdele Tabel 3-1 Bærende konstruktioner iht. EBB2012 afsnit 3.3. Bygningsdele Krav Evt. bemærkninger Trapper Bygningsdele i bygningens øverste etage Bygningsdele i bygningens øvrige etage R 30 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 30] R 30 R 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60] Altaner R 60 [BD-bygningsdel 60] Iht. EBB2012 afsnit 3.3 kan trapperne også udføres som bygningsdel klasse R 30 D-s2,d2 [BD-bygningsdel 30] [klasse B materiale], hvis trapperne på undersiden og langs siderne er udført med beklædning klasse K2 30 A2-s1,d0 [30 minutters brandbeskyttelsessystem] Altanerne betjener kun én brandcelle*. *) Altaner der kun betjener én brandcelle kan iht. EBB2012 kan også udføres på følgende vis: Figur 3-1 Brandkrav til altaner der kun betjener én brandcelle iht. EBB2012 afsnit 3.2, tabel 3.2

11 Side : 8/18 Tabel 3-2 Adskillende bygningsdele. Bygningsdele Krav Evt. bemærkninger Brandsektionsadskillelse Bygningsdel klasse EI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60] eller EI 60 D-s2,d2 [BD-bygningsdel 60] [klasse B materiale] udført med beklædning klasse K2 60 A2-s1,d0 [60 minutters brandbeskyttelsessystem] Iht. EBB2012 afsnit tabel 5.4. (Bygninger med mere end 1 etage, hvor gulv i øverste etage er mindre end 9,6 m over terræn i anvendelseskategori 4) Brandcellevægge EI 60 (BD-bygningsdel 60) Brandcelleadskillelse mod uudnyttelige tagrum Husk at brandsektionsvæggene i tagrummene skal udføres med brandkam eller brandkamerstatning. EI 30 (BD-bygningsdel 30) Iht. EBB2012 afsnit Aktive brandsikringstiltag Iht. BR15 kap. 5.4 og EBB2012 afsnit 4, tabel 4.1 skal der i anvendelseskategori 4 bygningsafsnit installeres følgende brandtekniske installationer: 4.1 Røgalarmanlæg (RA) Lejlighederne forsynes iht. BR 16 kap. 5.4 stk. 13 med røgalarmanlæg tilsluttet strømforsyningen og med batteribackup. Anlægget udføres efter DS/EN for røgalarmer Anlægget skal være tilsluttet bygningens normale strømforsyning og med batteribackup. Røgalarmer skal være iht. DS/EN Røgalarmer [3]. Røgalarmerne skal i øvrigt placeres iht. anvisningerne i EBB2012 [1], kap Røgudluftning (RU) Røgudluftning betragtes ikke som egentlig aktiv brandsikring, men som indsatsfremmende foranstaltning. Der etableres kun manuelt oplukkelig røgudluftningsmuligheder i bebyggelsen. Der henvises til afsnit 6.2 under redningsberedskabets indsatsforhold.

12 Side : 9/18 5 Passive brandsikringstiltag 5.1 Ydervægge og udvendige overflader: Vægge og tagdækning Ydervægge Bebyggelsens nye udvendig beklædning er beklædnings klasse K 1 10 B-s1,d0 (Klasse 1 beklædning) - den udføres af puds på mineraluld udenpå bebyggelses eksisterende teglvæg. Bemærkning: Iht. EBB2012 afsnit kan mindre partier med et samlet areal på omkring 20 % af ydervæggens areal kan udføres som beklædning klasse K 1 10 D-s2,d2 [klasse 2 beklædning] eller som ydervæg med udvendig overflade klasse D-s2,d2. Partierne skal placeres, så risikoen for brandspredning fra en brandmæssig enhed til en anden enhed minimeres. Tagdækning Den nye tagdækning udføres mindst som tagdækning klasse B ROOF (t2) [klasse T tagdækning]. 5.2 Isolering Til isolering af ydervægge og tagrum anvendes der mineraluld, som min. er materiale klasse B-s1,d0 [klasse A materiale]. Til efterisolering under eksisterende etagedækskonstruktion anvendes der mineraluld, som min. er materiale klasse B-s1,d0 [klasse A materiale]. Iht. EBB2012 [1] afsnit 3.2 kan isoleringsmaterialer der opfylder kravene til materiale klasse B-s1, d0 [klasse A materiale] anvendes uden begrænsninger for bygninger hvor gulv i øverste etage er mindre end 22 m over terræn.

13 Side : 10/ Indvendige overflader på vægge, lofter og gulve Tabel 5-1 Indvendige overflader Krav iht. EBB2012 afsnit 5.1.1, tabel 5.1. Bygningsafsnit/område Krav Vægoverflader Flugtveje K 1 10 B-s1,d0 (klasse 1 beklædning Boliger / Lejligheder K 1 10 D-s2,d2 (klasse 2 beklædning) Loftoverflader Flugtveje K 1 10 B-s1,d0 (klasse 1 beklædning Boliger / Lejligheder K 1 10 B-s1,d0 (klasse 1 beklædning Evt. Nedhængte lofter inkl. ophængningssystemet Klasse B-s1,d0 (klasse A materiale) Gulvoverflader Flugtveje Gulvbelægning klasse D fl -s1 Boliger / Lejligheder Ingen krav til gulvbelægning 5.4 Brandmæssig opdeling i brandsektioner Iht. EBB2012 afsnit 5.2.5, tabel 5.4 er den maksimale tilladelig brandsektionsstørrelse for usprinklede brandsektioner i anvendelseskategori 4: 600 m 2. Bygningerne opdeles i brandsektioner på maksimalt 600 m 2. Flugtvejstrapper inkl. elevator indrettes i egen brandsektion. De nye elevatorer i blok A betjener alene flugtvejstrappebrandsektionen, hvori de opsættes. Iht. EBB2012 afsnit kan elevatorskakt, som placeres i samme brandsektion som trapperum, udføres af materiale klasse A2-s1,d0 [ubrændbart materiale]. Flugtvejstrapperum og elevatorskakte afsluttes foroven med vandret brandsektionsadskillelse mod tagrum, jf. EBB2012 afsnit Det adskillende krav til brandsektionen er anført i afsnit 3 tabel 3.2. Hver etage i boligblokkene udgør sin egen brandsektion og hver etage opdeles i min. 2 brandsektioner, herunder uudnyttelig tagrum. Mod de uudnyttelige tagrum udføres de adskillende loftkonstruktioner som bygningsdel klasse EI 30 [BDbygningsdel 30], jf. EBB2012 afsnit Boligblok Etageareal * Antal brandsektioner A 1074 m 2 2 B 731 m 2 2 C 771 m 2 2 D 674 m 2 2 *) Etagearealet er hentet fra bebyggelsens BBR oplysninger på OIS.dk Der henvises i øvrigt til brandplaner, hvor brandsektionsopdelingen er angivet.

14 Side : 11/ Brandmæssig opdeling i brandceller Følgende områder i byggeriet udgør selvstændige brandceller: Hver lejlighed / boligenhed Pumperum og el-scooterrum i blok A s kælder Depotrum o.lign. i kælder* Personalerum i blok A s kælder Vaskeri i blok D s kælder *Beboernes mindre pulterrum i fælles kælderrum udføres ikke som selvstændige brandceller. Brandcelleopdelingen fremgår af brandplanerne. 5.7 Gennembrydninger i brandadskillende bygningsdele Døre, lemme og porte i brandadskillende bygningsdele udføres iht. afsnit 2.5, 2.8 og i EBB2012. Loftlem til uudnyttelig fra trapperum udføres min. EI Dør / låge i brandsektionsadskillende væg i tagrum udføres min. som EI 2 60-C. (Disse branddøre nævnes specifik, idet der ikke udarbejdes brandplaner over de pågældende områder). Krav til døre, lemme og portes brandmodstandsevne fremgår af brandplanerne Brandtætning af gennembrydninger for installationer Gennembrydninger for installationer i brandadskillende bygningsdele skal udføres iht. Brandteknisk Vejledning 31 Brandtætninger. Alle installationsskakte udstøbes i etageadskillelserne.

15 Side : 12/ Brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg Ventilationsanlæggene brandsikres iht. DS 428, [4] Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg. Hver lejlighed forsynes med sit eget decentrale ventilationsanlæg. Dvs. hvert ventilationsanlæg tager luft ind via facaden og har egen afkastkanal, der brandisoleres iht. DS428, 4. udgave og føres op gennem etagerne til afkast over taget. Figur 5-1 Princip for brandsikring af de decentrale ventilationsanlæg

16 Side : 13/18 6 Redningsberedskabets indsatsmuligheder 6.1 Tilkørselsforhold: Brandveje / indtrængningsveje / håndstigeredningsarealer Brandveje Der foretages ikke ændringer af bebyggelsens nuværende brandveje / indtrængningsveje / håndstigeredningsarealer. Den 3 meter bredde brandvej til bebyggelsen er forsat Peter Freuchens Vej, hvortil der er tilkørsel fra Sohngårdsholmvej. Der er fri tilkørselsmulighed til brandvejen, idet der ikke opsættes hindring i form af port, bom el.lign. Idet byggeriet ikke har redningsåbninger mere end 10,8 meter over terræn, skal der ikke udlægges brandredningsarealer i bebyggelsen - men alene brandvej og håndstigerejningsarealer. Brandvej, til fremføring af brandslukningmateriel og håndstiger, skal udlægges frem til en afstand af mindst 40 meter fra enhver indtrængningsdør. Nugældende krav til brandveje: Brandveje skal fremtræde tydelig, have en fri bredde på mindst 3 m og stigning eller fald på højst 1:10. Drejeradius for brandvæsnets køretøjer: Ydre drejeradius skal mindst være 12 m og indre drejeradius højst 6 m. Endvidere skal brandveje befæstes således, at de kan optage et akseltryk på mindst kg og en totalvægt på kg. Indtrængningsveje og fremføring af vand til brandslukning: Udvendig slangeophaling. Redningsberedskabets primære indtrængningsveje er adgangsdørene til trapperummene. Idet trapperne ikke har en lysningsbredde på mindst 20 cm skal der foretages udvendig slangeophaling. Se opmærksomhedspunkt Figur 6-1 Oversigtsplan: 3 meter brandvej (påført med grønt) frem til ca. 40 meter fra fjerneste indtrængningsdør (påført med røde trekanter).

17 Side : 14/18 Areal til opstilling af håndstige under redningsåbning Under redningsåbninger skal et areal på mindst 2 meter friholdelse for opstilling af håndstiger. Arealet skal anlægges med inderste kant 2 meter fra facaden. Skal håndstige opstilles til redning via altan, skal arealet anlægges med kant 2 meter fra altanens forkant. I håndstigeopstillingsarealet må der ikke anbringes genstande eller udføres beplantninger, der kan være til gene for opstilling af håndstiger. Figur 6-2 Principsnit der viser areal til opstilling af håndstige 6.2 Røgudluftning Røgudluftning af flugtvejstrapper. De eksisterende røgudluftningsmuligheder fra flugtvejstrapperne ændres der ikke på. Flugtvejstrapperne kan røgudluftes via manuelt oplukkelig sidelysvindue på hver etage. Forholdet er beskrevet i afsnit Røgudluftning af boligenhederne. De eksisterende røgudluftningsmuligheder fra boligerne ændres der ikke på. Boligerne / lejlighederne kan røgudluftes via manuelt oplukkelige vinduer. Røgudluftning af uudnyttig tagrum. Der isættes manuelt oplukkelige ovenlys i uudnyttig tagrum svarende til 0,5 % af rummets etageareal, hvilket muliggør røgudluftning til det fri fra tagrummene. Røgudluftning af kælder (Kun blok A og B er udført med kælderetage). Kælderetage i blok A og B kan røgudluftes via manuelt oplukkelig døre og vinduer til det fri. 7 Brandsikring i byggeperioden. Boligblokkene er tømt for beboer i byggeperioden. Beboerne genhuses imens deres boligblok renoveres / ombygges. I byggeperioden skal Peter Freuchens Vej friholdes i en bredde på min. 3 meter med frie drejeradius på henholdsvis 12 meter og 6 meter, idet vejen skal kunne anvendes som brandvej til de øvrige bebyggelser på Peter Freuchens Vej.

18 Side : 15/18 8 Drift, kontrol og vedligeholdelse Byggeloven kræver, at bygningen og dens sikkerhedssystemer alle holdes i forsvarlig stand i hele bygningens levetid. Dette sikres ved, at der nedsættes en driftsorganisation for byggeriet herunder en person, der er ansvarlig for drift, kontrol og vedligehold af byggeriets brandsikringstiltag (passive såvel som aktive) og som sikrer, at flugtveje/ indsatsveje er anvendelige uanset vejrlig. Driftsorganisationen og dens opgaver skal beskrives i en Drifts- og vedligeholdelsesplan, der udover beskrivelse af driftsorganisation og ansvarlige personer indeholder opgavebeskrivelse for ansvarlige personer samt drift, kontrol og vedligehold af passive brandsikringstiltag (branddøre brandtætninger m.v.), procedure for eksterne håndværkere, plan for intern og ekstern kontrol af aktive brandsikringstiltag samt kontrolplan for evt. funktionssamvirke af aktive brandsikringstiltag. Drifts- og vedligeholdelsesplanen skal fremsendes til udtalelse hos myndighederne og bør foreligge inden udstedelse af ibrugtagningstilladelse 9 Reference / litteraturliste [1] Trafik- og Byggestyrelsen, Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012, 2. udgave 2016, København K: Byggecentrum, [2] Trafik- og Byggestyrelsen, Bygningsreglement 2015, 1. udgave, Byggecentrum, [3] Dansk Standard, DS/EN udgave. Røgalarmer, København: Dansk Standard, [4] Dansk Standard, DS udgave. Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg, København: Dansk Standard, Bilag Bilag A Brandplaner i henhold til tegningsliste dateret

Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1. Vejledning Udarbejdelse af Brandteknisk dokumentation

Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1. Vejledning Udarbejdelse af Brandteknisk dokumentation Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1. Vejledning Udarbejdelse af Brandteknisk dokumentation Indholdsfortegnelse Formål... 2 Brandteknisk dokumentation indhold:... 2 Indledning... 2 Lovgivning:... 2 Lovhjemmel...

Læs mere

Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet

Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet BRANDTEKNISK DOKUMENTATION Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet Akademiingeniør Svend Poulsen A/S Industriparken 7, Valsgaard 9500 Hobro Tlf. 9851 0866 Rådgiver : Akademiingeniør Svend Poulsen A/S Side

Læs mere

C. LA COURS SKOLE NY SKOLEBYGNING. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse

C. LA COURS SKOLE NY SKOLEBYGNING. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse C. LA COURS SKOLE NY SKOLEBYGNING Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse Revision : Revisionsdato : Dato : 19.06.2015 Sagsnr. : 15.03.072 Udarbejdet

Læs mere

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Dok. nr. 3176-005 Dato: 07.05.2014 RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse side 1.1 Beskrivelse af projektet... 2 1.2 Anvendelseskategorier... 2 1.3 Flugtvejs-

Læs mere

INDRETNING AF LEJLIGHEDER VORUP BOULEVARD 33, 8940 RANDERS SV

INDRETNING AF LEJLIGHEDER VORUP BOULEVARD 33, 8940 RANDERS SV INDRETNING AF LEJLIGHEDER VORUP BOULEVARD 33, 8940 RANDERS SV Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse Revision : Revisionsdato : Dato : 30.10.2017 Sagsnr. : 16.11.209 Udarbejdet

Læs mere

INDRETNING AF LEJLIGHEDER VORUP BOULEVARD 33, 8940 RANDERS SV

INDRETNING AF LEJLIGHEDER VORUP BOULEVARD 33, 8940 RANDERS SV INDRETNING AF LEJLIGHEDER VORUP BOULEVARD 33, 8940 RANDERS SV Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse REVISION A 06.04.2018 Revision : A Revisionsdato : 06.04.2018 Dato : 30.10.2017

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Erhvervs- og Byggestyrelsen Erhvervs- og Byggestyrelsen Vejledning om brandsikring af fritliggende enfamiliehuse, helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse, sommerhuse og campinghytter samt dertil hørende småbygninger 22. december

Læs mere

Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold ETAGEBOLIGER BORGERGADE Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold Indhold INDLEDNING... 2 BYGNINGSBESKRIVELSE... 2 BRANDSEKTIONER... 4 BRANDCELLEVÆGGE... 4 BYGNINGENS INDRETNING... 4 BYGNINGSDEL KLASSER... 4 BYGNINGENS

Læs mere

Indretning af faste arbejdsplader i transportable konstruktioner henføres til anvendelseskategori 1.

Indretning af faste arbejdsplader i transportable konstruktioner henføres til anvendelseskategori 1. Notat Version: 1 Init.: AVE E-mail: ave@dbi-net.dk Dir.tlf.: 61220663 Antal sider: 6 Indretning af faste arbejdspladser i transportable konstruktioner, opsat i forbindelse med udførelse af byggearbejde

Læs mere

Fordelingsgangene 1.05 og 2.06 udføres med udgang direkte til terræn i det fri. Fordelingsgang 1.05 udføres med udgang via multirum benævnt 0.01.

Fordelingsgangene 1.05 og 2.06 udføres med udgang direkte til terræn i det fri. Fordelingsgang 1.05 udføres med udgang via multirum benævnt 0.01. William Tolstrup - Arkitekt Ap isegårdsvej 4, Lov 4700 Næstved William Tolstrup 2010-03-30 Jour.: D30912543-8 ag: E10044-2 Init.: L/WJ E-mail: lvr@dbi-net.dk Dir.tlf.: 20 21 89 01 Hald ø Lejren enovering

Læs mere

BOGENSHOLM - SYDLÆNGEN PROVSTSKOVVEJ 2A, EBELTOFT. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse

BOGENSHOLM - SYDLÆNGEN PROVSTSKOVVEJ 2A, EBELTOFT. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse BOGENSHOLM - SYDLÆNGEN PROVSTSKOVVEJ 2A, EBELTOFT Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse Revision : Vestlige del ændres til Erhvervsformål Revisionsdato : 03.06.2016 Revision

Læs mere

Odense Brandvæsen Forebyggende Afdeling

Odense Brandvæsen Forebyggende Afdeling Brandvæsenets adgangsforhold i Odense Kommune Odense Brandvæsen Forebyggende Afdeling Åsumvej 35 5240 Odense NV Telefon 6551 1800, Telefax 6591 8574 www.odense.dk/brand Juni 2013 FORMÅL Disse retningslinier

Læs mere

Beredskab Fyns adgangsforhold. Beredskab Fyn Myndigheds Afdeling. Åsumvej Odense NV Telefon , Telefax

Beredskab Fyns adgangsforhold. Beredskab Fyn Myndigheds Afdeling. Åsumvej Odense NV Telefon , Telefax Beredskab Fyns adgangsforhold Beredskab Fyn Myndigheds Afdeling Åsumvej 35 5240 Odense NV Telefon 6551 1800, Telefax 6591 8574 www.beredskabfyn.dk August 2017 FORMÅL Disse retningslinier er udarbejdet

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

NØRBÆK EFTERSKOLE OMBYGNING OG UDBYGNING Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse

NØRBÆK EFTERSKOLE OMBYGNING OG UDBYGNING Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse NØRBÆK EFTERSKOLE OMBYGNING OG UDBYGNING 2017 Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse Revision : Revisionsdato : Dato : 01.09.2017 Sagsnr. : 17.06.134 Udarbejdet af : Niels

Læs mere

Har du styr på brand...? rambøll arkitektur landskab og proces

Har du styr på brand...? rambøll arkitektur landskab og proces Har du styr på brand...? Hvem er jeg? Hans Bang Munkholt Bygningskonstruktør 2006 Fire Protection Manager CFPA Ansættelser: KPF Arkitekter, WITRAZ & Rambøll Arbejdsområder: Brandteknisk rådgiver Projektering

Læs mere

Nørregadeforbindelsen

Nørregadeforbindelsen Brandstrategi T Nørregadeforbindelsen Brand strå teg i Version 1 08-12-2010 BSCEEID Nørregadeforbindelsen Brandstrategi Ref. 10696018 LDOOOlO-l-TONC Version 1 Dato 08-12-2010 Udarbejdet af TONC Kontrolleret

Læs mere

RANDERS KOMMUNE RUSMIDDELCENTER RANDERS BYGNING A. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse

RANDERS KOMMUNE RUSMIDDELCENTER RANDERS BYGNING A. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse RANDERS KOMMUNE RUSMIDDELCENTER RANDERS BYGNING A Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse Revision : Revisionsdato : Dato : 11.12.2015 Sagsnr. : 15.08.160 Udarbejdet af : Niels

Læs mere

Østjyllands Brandvæsen, november 2017 Version 3.

Østjyllands Brandvæsen, november 2017 Version 3. Østjyllands Brandvæsen, november 2017 Version 3. Vejledning Brandveje og brandredningsarealer Indhold 1. Formål... 2 2. Lovhjemmel... 2 3. Anvendelsesområde... 2 4. Regler for arealer til redning og slukning...

Læs mere

REDEGØRELSE FOR BRANDFORHOLD

REDEGØRELSE FOR BRANDFORHOLD REDEGØRELSE FOR BRANDFORHOLD LANDVEJEN 84; 8543 HORNSLET SAG: 1451 Udført af: CONSULT-ING Rådgivende ingeniørfirma Bjørnkærvej 7 8471 Sabro den 31.07.2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning Side 1 2. Bygningens

Læs mere

Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1.

Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1. Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1. Vejledning Brandveje og Brandredningsarealer Indhold 1. Formål... 2 2. Lovhjemmel... 2 3. Anvendelsesområde... 2 4. Regler for arealer til redning og slukning...

Læs mere

5. Bygningsreglement 2015 (Brandforhold af )

5. Bygningsreglement 2015 (Brandforhold af ) MØLLER & ROSENØRN Byggerådgivning Logistik Arkitektgruppe 5. Bygningsreglement 2015 (Brandforhold af 01.01.2016) 5.1 Generelt 5.2 Flugtveje og redningsforhold 5.3 Konstruktive forhold 5.4 Brandtekniske

Læs mere

5.5.2 Brand- og røgspredning i den bygning, hvor branden opstår eller til bygninger på samme grund

5.5.2 Brand- og røgspredning i den bygning, hvor branden opstår eller til bygninger på samme grund Page 1 of 18 Bygningsreglementet (http://www.ebst.dk/bygningsreglementet.dk/br10_00/0/42)» 5. Brandforhold (http://www.ebst.dk/bygningsreglementet.dk/br10_00_id76/0/42) 5. Brandforhold 5.1 Generelt 5.2

Læs mere

Brandtætning af el-installationer

Brandtætning af el-installationer Brandtætning af el-installationer Udarbejdet af: Se Esben Pretzmann og Ole Thestrup lukke huller Se mere på www.brandsikker.dk 1 Selv en stor brand kan komme igennem et lille hul Branden udvikler sig i

Læs mere

NÅR BAGTRAPPEN SKAL NEDLÆGGES

NÅR BAGTRAPPEN SKAL NEDLÆGGES NÅR BAGTRAPPEN SKAL NEDLÆGGES RETNINGSLINJER Byggeri, Teknik og Miljø Aarhus Kommune 2017 1 Bor I i en ejendom, hvor I ønsker at nedlægge bagtrappen for eksempel for at få plads til badeværelser er brandsikring

Læs mere

Notat. A. Enggaard A/S DLG TÅRNET Overordnet brandstrategi INDHOLD. 1 Indledning Bygningsbeskrivelse... 2

Notat. A. Enggaard A/S DLG TÅRNET Overordnet brandstrategi INDHOLD. 1 Indledning Bygningsbeskrivelse... 2 Notat A. Enggaard A/S DLG TÅRNET Overordnet brandstrategi 27. juni 2016 Projekt nr. 217465 Dokument nr. 1220210666 Version 1 Udarbejdet af HHi Kontrolleret af Godkendt af INDHOLD 1 Indledning... 2 2 Bygningsbeskrivelse...

Læs mere

Brandteknisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Brandteknisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE Indhold BESKRIVELSE AF BYGGERIET... 2 ANVENDELSESKATEGORIER I BYGGERIET... 2 BRANDTEKNISK KLASSIFIKATION AF KONSTRUKTIONER... 3 BS-KONSTRUKTIONER... 3 BS-60 OG BS-120... 3 BD-KONSTRUKTIONER... 3 BD-30

Læs mere

Facadeelement A/S Bøgekildevej 10 8361 Hasselager, Aarhus. Brandstrategi for produktionshal og administrationsbygning.

Facadeelement A/S Bøgekildevej 10 8361 Hasselager, Aarhus. Brandstrategi for produktionshal og administrationsbygning. Facadeelement A/S 8361 Hasselager, Aarhus for produktionshal og administrationsbygning. Indhold 1. Formål... 4 2. Beskrivelse af projekt... 4 3. Hovedprincipper for brandsikring af udstillingslokaler...

Læs mere

AAB - HORSENS VESTERPORT BRANDSTRATEGI

AAB - HORSENS VESTERPORT BRANDSTRATEGI Til Bygningsmyndighederne Dokumenttype Brandstrategirapport Dato december 2015 Bygherre Arbejdernes Andelsboligforening af 1938 Horsens Afdeling Vesterport AAB - HORSENS VESTERPORT BRANDSTRATEGI Revision

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i de byggepladsskure, der traditionelt anvendes i Danmark.

Dette notat tager udgangspunkt i de byggepladsskure, der traditionelt anvendes i Danmark. Projektnummer: E30884-001 - 04. september 2015 Notat Version: 1 Init.: AVE E-mail: ave@dbi-net.dk Dir.tlf.: 61220663 Antal sider: 5 Overnatning i transportable konstruktioner, opsat i forbindelse med udførelse

Læs mere

Nærværende notat indeholder redegørelse af en brandteknisk gennemgang for bygningen på Roskildevej 53-55, 2000 Frederiksberg.

Nærværende notat indeholder redegørelse af en brandteknisk gennemgang for bygningen på Roskildevej 53-55, 2000 Frederiksberg. 6 Notat Version: 1 Init.: MBT/MOJ E-mail: MBT@dbi-net.dk Dir.tlf.: 27 57 75 06 Antal sider: 7 Notat vedr.: Brandteknisk gennemgang af E/F Azaleaparken Efter henvendelse fra Keld Hansens ved E/F Azaleaparken,

Læs mere

Ombygning af Slotsgade 3, 2. sal Slotsgade Randers C

Ombygning af Slotsgade 3, 2. sal Slotsgade Randers C Ombygning af Slotsgade 3, 2. sal Slotsgade 3 8900 Randers C Brandteknisk redegørelse 2. udgave September 2018 Udgivelsesdato : September 2018 Vores reference : 15044.03 Udarbejdet af : Søren Christian

Læs mere

Brandteknisk dokumentation UCH Tilbygning

Brandteknisk dokumentation UCH Tilbygning Brandteknisk dokumentation UCH Tilbygning Lars Anton Pedersen Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Bygningens udformning... 3 1.2. Byggemetode og materialevalg... 3 1.3. Personbelastning... 3 2. Bygningens

Læs mere

VEJLEDNING OM BRANDREDNINGSAREALER, TILKØRSELSVEJE OG BRANDVEJE LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN

VEJLEDNING OM BRANDREDNINGSAREALER, TILKØRSELSVEJE OG BRANDVEJE LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN VEJLEDNING OM BRANDREDNINGSAREALER, TILKØRSELSVEJE OG BRANDVEJE LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN Formål I forbindelse med brand er brandvæsnets indsats i bygningen afhængig af, at grundenarealet omkring, indrettes

Læs mere

Brandtætning af Vvs-installationer

Brandtætning af Vvs-installationer Brandtætning af Vvs-installationer Udarbejdet af: Se Esben Pretzmann og Ole Thestrup lukke huller Se mere på www.brandsikker.dk 1 Selv en stor brand kan komme igennem et lille hul Branden udvikler sig

Læs mere

Brandteknisk redegørelse vedr.: Ny tribune bygning ved Helsingør Stadion

Brandteknisk redegørelse vedr.: Ny tribune bygning ved Helsingør Stadion Brandteknisk redegørelse vedr.: Ny tribune bygning ved Helsingør Stadion Dato : 1. november 2017 Version: : 4A Projektnummer : RE31659003 Projektadresse : Helsingør Stadion Helsingør Udarbejdet af : Mikael

Læs mere

Brandsikring af byggeri. 3. udgave, 1. oplag April 2012 Udgivet af DBI. Anvendelseskategori 1. Anvendelseskategori 2. Anvendelseskategori 3

Brandsikring af byggeri. 3. udgave, 1. oplag April 2012 Udgivet af DBI. Anvendelseskategori 1. Anvendelseskategori 2. Anvendelseskategori 3 3. udgave, 1. oplag April 2012 Udgivet af DBI IND UST RIA/S SKO LE Anvendelseskategori 1 Anvendelseskategori 2 CEN TER Anvendelseskategori 3 Anvendelseskategori 4 HO T EL Anvendelseskategori 5 HOS PITA

Læs mere

Bilag 2 til Bygningsreglementets vejledning til kap. 5 Brand. Præ-accepterede løsninger for brandsikring af bygningsafsnit med etageboligbyggeri

Bilag 2 til Bygningsreglementets vejledning til kap. 5 Brand. Præ-accepterede løsninger for brandsikring af bygningsafsnit med etageboligbyggeri Bilag 2 til Bygningsreglementets vejledning til kap. 5 Brand Præ-accepterede løsninger for brandsikring af bygningsafsnit med etageboligbyggeri Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen Version: 20-12-2018 Bilag

Læs mere

Ved granskning af brand ift. KUBUS projektet vil der blive brugt Træ 66 og brandeksempelsamlingen.

Ved granskning af brand ift. KUBUS projektet vil der blive brugt Træ 66 og brandeksempelsamlingen. Granskning af brand Ved granskning af brand ift. KUBUS projektet vil der blive brugt Træ 66 og brandeksempelsamlingen. Træ 66 Generelt Kilde Hvad står der? Er det taget med i projektet? s. 4 Afstand til

Læs mere

Bilag 9 til Bygningsreglementets vejledning til kap. 5 Brand. Præ-accepterede løsninger for brandsikring af bygningsafsnit med garageanlæg

Bilag 9 til Bygningsreglementets vejledning til kap. 5 Brand. Præ-accepterede løsninger for brandsikring af bygningsafsnit med garageanlæg Bilag 9 til Bygningsreglementets vejledning til kap. 5 Brand Præ-accepterede løsninger for brandsikring af bygningsafsnit med garageanlæg Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen Version: 01-02-2019 Bilag 9 til

Læs mere

Dan Smed Per Bo Austin Hans Dyrby Kloch. Lynge Hus, gennemgang den 10. december 2018

Dan Smed Per Bo Austin Hans Dyrby Kloch. Lynge Hus, gennemgang den 10. december 2018 Dan Smed Per Bo Austin Hans Dyrby Kloch Falck Assistance Nordic A/S Brand - DK Meterbuen 14-16 2740 Skovlunde CVR 38049372 : +45 7011 3344 WWW.FALCKTEKNIK.DK : + 45 24 65 20 33 Mail : gerner.nielsen@falck.dk

Læs mere

og at de tilstødende bygværkers funktion og tilstand ikke forringes under og efter udførelsen.

og at de tilstødende bygværkers funktion og tilstand ikke forringes under og efter udførelsen. BYGNINGSREGLEMENT 2018 KAPITEL 28 141 og at de tilstødende bygværkers funktion og tilstand ikke forringes under og efter udførelsen. 496 Dokumentation for de bærende konstruktioner for bygværker, som er

Læs mere

Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri

Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri TILLÆG 1 TIL EKSEMPELSAMLINGEN OM BRANDSIKRING AF BYGGERI 1 Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri Til side 9, forord, sidste afsnit ændres meget høje bygninger, hvor der er mere end

Læs mere

Aarhus Brandvæsen 2014. Vejledning om Anlæg af arealer til redning og slukning

Aarhus Brandvæsen 2014. Vejledning om Anlæg af arealer til redning og slukning Aarhus Brandvæsen 2014 Vejledning om Anlæg af arealer til redning og slukning 1. Formål Denne vejledning er grundlag for administration af bygningsreglementernes bestemmelser om en bebyggelses arealer

Læs mere

Bilag 7 til Bygningsreglementets vejledning til kap. 5 Brand

Bilag 7 til Bygningsreglementets vejledning til kap. 5 Brand Bilag 7 til Bygningsreglementets vejledning til kap. 5 Brand Præ-accepterede løsninger for brandsikring af bygningsafsnit, hvor personer ikke kan bringe sig i sikkerhed ved egen hjælp Trafik-, Bygge- og

Læs mere

Præ-accepterede løsninger. Etageboligbyggeri

Præ-accepterede løsninger. Etageboligbyggeri Præ-accepterede løsninger Etageboligbyggeri Delvejledning til Bygningsreglementet om brandsikring af traditionelt etageboligbyggeri Delvejledning: Etageboligbyggeri 1 INTRODUKTION / FORORD... 4 1.1 Formål...

Læs mere

Bilag 4 til Bygningsreglementets vejledning til kap. 5 Brand

Bilag 4 til Bygningsreglementets vejledning til kap. 5 Brand Bilag 4 til Bygningsreglementets vejledning til kap. 5 Brand Præ-accepterede løsninger for brandsikring af bygningsafsnit med forsamlingslokaler, butikker mv. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Version:

Læs mere

BRANDSTRATEGI I EN STØRRE SAMMENHÆNG. v/ Brian Vestergård Jensen, afd. leder Brandrådgivning 5. oktober 2017

BRANDSTRATEGI I EN STØRRE SAMMENHÆNG. v/ Brian Vestergård Jensen, afd. leder Brandrådgivning 5. oktober 2017 BRANDSTRATEGI I EN STØRRE SAMMENHÆNG v/ Brian Vestergård Jensen, afd. leder Brandrådgivning 5. oktober 2017 HVEM ER DBI? DBI er Danmarks førende videncenter for brandsikkerhed og sikring. Vi kombinerer

Læs mere

Præ-accepterede løsninger. Kontorbygninger

Præ-accepterede løsninger. Kontorbygninger Præ-accepterede løsninger Kontorbygninger Version: 04-06-2018 Delvejledning til Bygningsreglementet om brandsikring af traditionelle kontorbygninger Delvejledning: Kontorbygninger 1 INTRODUKTION / FORORD...

Læs mere

Brandteknisk dokumentation

Brandteknisk dokumentation Dokument A.X.02 - REVISION A 12. december 2011 1. Indledning Brandteknisk dokumentation Byggeriet omfatter opførelsen af en ny friskole i Ugelbølle. Bygningen opføres i 2 etager med et samlet bruttoetageareal

Læs mere

SUPERBRUGSEN MARIE MAGDALENE BRANDSIKRINGSBESKRIVELSE OG BRANDSTRATEGI

SUPERBRUGSEN MARIE MAGDALENE BRANDSIKRINGSBESKRIVELSE OG BRANDSTRATEGI SUPERBRUGSEN MARIE MAGDALENE BRANDSIKRINGSBESKRIVELSE OG BRANDSTRATEGI Bygherre: Superbrugsen Marie Madalene Emne: Tilbygning og ombygning Adresse: Vestergade 63, 8550 Ryomgård Sag nr.: 14.035 Dato: 24.04.2014

Læs mere

7. semester speciale. Brandteknisk dokumentation Vedr. opførelse af fritidshjem, Børneby Ellekær.

7. semester speciale. Brandteknisk dokumentation Vedr. opførelse af fritidshjem, Børneby Ellekær. 7. semester speciale Brandteknisk dokumentation Vedr. opførelse af fritidshjem, Børneby Ellekær. Bygningskonstruktøruddannelsen VIA University College, Aarhus Forfatter: Lasse Lyng Pedersen Vejleder: Henning

Læs mere

Eksempelsamling. 2. udgave 2016. Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri. Trafik- og Byggestyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S

Eksempelsamling. 2. udgave 2016. Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri. Trafik- og Byggestyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S beskriver formålet med at gennemføre forskellige brandsikkerhedsforanstaltninger, og hvordan dette formål kan opnås i praksis. Eksempelsamlingen dækker først og fremmest det mere traditionelle byggeri.

Læs mere

Bilag 3 til Bygningsreglementets vejledning til kap. 5 Brand. Præ-accepterede løsninger for brandsikring af bygningsafsnit med kontorer mv.

Bilag 3 til Bygningsreglementets vejledning til kap. 5 Brand. Præ-accepterede løsninger for brandsikring af bygningsafsnit med kontorer mv. Bilag 3 til Bygningsreglementets vejledning til kap. 5 Brand Præ-accepterede løsninger for brandsikring af bygningsafsnit med kontorer mv. Side 1 af 85 Version: 06-12-2018 Bilag 3 til Bygningsreglementets

Læs mere

RANDERS LILLE SKOLE UDVIDELSE. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse

RANDERS LILLE SKOLE UDVIDELSE. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse RANDERS LILLE SKOLE UDVIDELSE Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse Revision : Revisionsdato : Dato : 20.10.2015 Sagsnr. : 15.05.111 Udarbejdet af : Niels Callø Carstensen

Læs mere

Luftsluser. Åben luftsluse Varm luftsluse. Sikkerhedstrappe Luftsluse (Røgudluftning kontra Brandventilation)

Luftsluser. Åben luftsluse Varm luftsluse. Sikkerhedstrappe Luftsluse (Røgudluftning kontra Brandventilation) Luftsluser Åben luftsluse Varm luftsluse Sikkerhedstrappe Luftsluse (Røgudluftning kontra Brandventilation) What to do! Mulige løsninger iht. Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012 2. udgave 2016

Læs mere

Branddokumentation. Børnehaven Troldebo

Branddokumentation. Børnehaven Troldebo Branddokumentation Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

Nye regler om højlagre. FKB-temadage 2013

Nye regler om højlagre. FKB-temadage 2013 Nye regler om højlagre FKB-temadage 2013 Arbejdsgruppen vedr. fremtidig regulering af højlagre 2009 Arbejdsgruppens anbefalinger 2010 Ændrede regler angående højlagre Oprettelse af en følgegruppe, som

Læs mere

Vejledende retningslinjer for udførelse af adgangsveje, tilkørselsveje og brand- og redningsarealer.

Vejledende retningslinjer for udførelse af adgangsveje, tilkørselsveje og brand- og redningsarealer. Vejledende retningslinjer for udførelse af adgangsveje, tilkørselsveje og brand- og redningsarealer. December 2016 1. Indledning Denne vejledning er tænkt som inspiration til, hvordan arealer til redning

Læs mere

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri beskriver formålet med at gennemføre forskellige brandsikkerhedsforanstaltninger, og hvordan dette formål kan opnås i praksis. Eksempelsamlingen dækker først og fremmest det mere traditionelle byggeri.

Læs mere

Præ-accepterede løsninger. For bygninger med forsamlingslokaler, butikker mm.

Præ-accepterede løsninger. For bygninger med forsamlingslokaler, butikker mm. Præ-accepterede løsninger For bygninger med forsamlingslokaler, butikker mm. Side 2 af 85 Version: 04-06-2018 Delvejledning til Bygningsreglementet om brandsikring af traditionelt byggeri for forsamlingslokaler,

Læs mere

Vejledning om brandsikring af højhusbyggeri

Vejledning om brandsikring af højhusbyggeri 2013 Vejledning om brandsikring af højhusbyggeri Denne vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns brand- og byggemyndigheder og omfatter principper og inspiration

Læs mere

TITELBLAD DATO/UNDERSKRIFT: 04/04-2014 STUDIENUMMER: 179716 OPLAG: 1 TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE

TITELBLAD DATO/UNDERSKRIFT: 04/04-2014 STUDIENUMMER: 179716 OPLAG: 1 TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TITELBLAD RAPPORT TITEL: Brandteknisk dokumentation VEJLEDER: Torben Clausen FORFATTER: Dan Knudsgaard DATO/UNDERSKRIFT: 04/04-2014 STUDIENUMMER: OPLAG: 1 SIDETAL (à 2400 anslag):

Læs mere

Præ-accepterede løsninger. Bygninger med hoteller, kollegier mv.

Præ-accepterede løsninger. Bygninger med hoteller, kollegier mv. Præ-accepterede løsninger Bygninger med hoteller, kollegier mv. Delvejledning til bygningsreglementet om brandsikring af traditionelt byggeri med hotel, kollegie mv. Version: 25-06-2018 Delvejledning:

Læs mere

Præ-accepterede løsninger. Undervisningsbygninger. Side 1 af 79

Præ-accepterede løsninger. Undervisningsbygninger. Side 1 af 79 Præ-accepterede løsninger Undervisningsbygninger Side 1 af 79 Version: 04-06-2018 Delvejledning til bygningsreglementet om brandsikring af traditionelle undervisningsbygninger Delvejledning: Undervisningsbygninger

Læs mere

Brandteknisk dokumentation

Brandteknisk dokumentation JOHAN FUNN Brandteknisk dokumentation Afgangsspeciale på bygningskonstruktøruddannelsen TITELBLAD TEKNISK-MEKANTIL HØJSKOLE SPECIALE TITEL: Brandteknisk dokumentation (Brand) VEJLEDE: Torben Clausen FOFATTE:

Læs mere

Præ-accepterede løsninger. Bygninger i anvendelseskategori 6. Side 1 af 73

Præ-accepterede løsninger. Bygninger i anvendelseskategori 6. Side 1 af 73 Præ-accepterede løsninger Bygninger i anvendelseskategori 6 Side 1 af 73 Version: 25-06-2018 Delvejledning til Bygningsreglementet om brandsikring af traditionelle bygninger i anvendelseskategori 6 Delvejledning:

Læs mere

Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold. September 2008

Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold. September 2008 VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold September 2008 I overensstemmelse med: Bygningsreglement 2008 Tekniske forskrifter Indholdsfortegnelse Indledning Generelt

Læs mere

D. 12.10.2015. Hermed ansøges på ejer og bygherres vegne om tilladelse til ombygning af Møllens Annex til midlertidigt opholdssted for flygtninge.

D. 12.10.2015. Hermed ansøges på ejer og bygherres vegne om tilladelse til ombygning af Møllens Annex til midlertidigt opholdssted for flygtninge. Ballerup Kommune Miljø og Teknik, Byggesagsafd. Hold-an Vej 7 Store Kongensgade 40 G DK 1264 København K Tlf: 33 13 81 11 Fax: 33 93 20 95 E-mail: mail@box25arkitekter.dk D. 12.10.2015 ANDRAGENDE Vedr.:

Læs mere

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI Uddannelsestilbud på DBI DFPB Side1 Brandteknisk diplomuddannelse CFPA The European Confederation of Fire Protection Associations Kursus 2004 (5 x 3 dage) Modul 1. Modul 2. Modul 3. Modul 4. Modul 5. Passiv

Læs mere

Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder

Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.10 December 2003 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.2 af januar 1989 1. Afgrænsning Denne vejledning oplyser om kravene

Læs mere

Landbrugets Byggeblade

Landbrugets Byggeblade Landbrugets Byggeblade Love og vedtægter mv. Love og vedtægter vedr. byggeri Brandkrav til jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger Bygninger Teknik Miljø Arkivnr. 95.02-01 Udgivet 01.02.2008 Revideret

Læs mere

Ud over at kunne glæde sig over at stråtage er smukke, er der i dag tre nye forhold, man kan glæde sig over i forbindelse med stråtage.

Ud over at kunne glæde sig over at stråtage er smukke, er der i dag tre nye forhold, man kan glæde sig over i forbindelse med stråtage. Til den ansvarlige for kommunens byggesagsbehandling 23. juni 2016 Orientering om nye muligheder for byggeri med stråtag Smukke stråtage af god kvalitet og med lang levetid Ud over at kunne glæde sig over

Læs mere

RÅDGIVNING. Svanekøkkenet - Århus. Brandsikringsbeskrivelse inklusive brandstrategi

RÅDGIVNING. Svanekøkkenet - Århus. Brandsikringsbeskrivelse inklusive brandstrategi RÅDGIVNING Svanekøkkenet - Århus Brandsikringsbeskrivelse inklusive brandstrategi Svanekøkkenet - Århus Brandsikringsbeskrivelse inklusive brandstrategi Sags nr. RE06081 Revision nr. 1 Dato 26.06.2006

Læs mere

Version: Bygningsreglementets vejledning til kap 5 - Brand. Kapitel 2: Evakuering og redning af personer

Version: Bygningsreglementets vejledning til kap 5 - Brand. Kapitel 2: Evakuering og redning af personer Version: 25-02-2019 Bygningsreglementets vejledning til kap 5 - Brand Kapitel 2: Evakuering og redning af personer 2.1.0 Generelt... 2 2.1.1 Strategi for evakuering... 3 2.2.0 Tiltag til at gøre opmærksom

Læs mere

Frederiksborgcentret - træningsafsnit

Frederiksborgcentret - træningsafsnit Bilag 04-1 Side 1 Frederiksborgcentret A/S Frederiksborgcentret - træningsafsnit Rev. 1 Juli 2015 Udgivelsesdato : 12. november 2014, Rev. 1: 14. juli 2015 Projekt nr. : 16.7000.01 Udarbejdet : Gitte Reng

Læs mere

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold I overensstemmelse med: Bygningsreglement 1995 Tekniske forskrifter Indholdsfortegnelse Generelt Brandkam og brandkamserstatning.

Læs mere

Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri.

Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Myndighedskrav: BR10 Trapper der skal godkendes af Teknisk forvaltning Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Fri bredde: Fælles adgangsveje og

Læs mere

BRANDNOTAT. Udkast til hovedprincipper for brandsikring. 1. Formål. 2. Projektet

BRANDNOTAT. Udkast til hovedprincipper for brandsikring. 1. Formål. 2. Projektet BRANDNOTAT Projekt Lillerupparken Plejeboliger og offentlige faciliteter Notat nr. 01, rev. 7 Dato 2016-09-23 Til Fra Kontrol Kopi til Syddjurs Kommune Agnete Banner Pedersen (AGPE), Christina Söderlind

Læs mere

VEJLEDNING. Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold. Januar 2006

VEJLEDNING. Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold. Januar 2006 VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold Januar 2006 I overensstemmelse med: Bygningsreglement 1995 Tekniske forskrifter Indholdsfortegnelse Indledning Generelt Brandkam

Læs mere

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg 2013 Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg Denne Vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns beredskaber. Anders Brosbøl Beredskabscenter Aalborg 31-05-2013 18.

Læs mere

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. 2. reviderede udgave 2016 med tillæg af 1. juli

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. 2. reviderede udgave 2016 med tillæg af 1. juli Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2. reviderede udgave 2016 med tillæg af 1. juli Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012 2. reviderede udgave 2016, 1. oplag Publikationen kan bestilles

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15) 1 I bekendtgørelse nr. 1601 af 14. december 2015 om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15), som

Læs mere

Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer

Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer Brian Vestergård Jensen, DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 / BR 08 Historik Bygningsreglement 1995 Tillæg 1-15, heraf Tillæg 8 og 14 (nye

Læs mere

Brandkompendium for installatøruddannelsen

Brandkompendium for installatøruddannelsen Brandkompendium for installatøruddannelsen Resume: Brandkompendium for installatøruddannelsen er en tilegnelse af viden og færdighed i udarbejdelse af Brandteknisk Rapport for de studerendes byggeprojekter

Læs mere

Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri Eksempelsamling om brandsikring af byggeri April 2006 Eksempelsamling om brandsikring af byggeri Publikationen kan bestilles hos: Byggecentrum Lautrupvang 1 B 2750 Ballerup Tlf. 70 12 06 00 bog@byggecentrum.dk

Læs mere

Brandteknisk dokumentation

Brandteknisk dokumentation Brandteknisk dokumentation En rapport om Rønde Idrætscenter Christian lund øster 04-04-2014 7. semester speciale, omhandlende et tilbygningsprojekt på Rønde Idrætscenter. TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TITELBLAD

Læs mere

Udover de enkelte bemærkninger i høringssvaret vedr. kapitel 8 henvises i øvrigt til Anders Brosbøls og Gerner Nielsens høringssvar.

Udover de enkelte bemærkninger i høringssvaret vedr. kapitel 8 henvises i øvrigt til Anders Brosbøls og Gerner Nielsens høringssvar. Erhvers- og Byggestyrelsen Att. Charlotte Michelsen Direkte tlf.: 7472 8700 Mail: jc@toender.dk Sags id.: 3. december 2010 Høring over eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri. Foreningen af Kommunale

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Beredskabsstyrelsen 17. september 2007 BRS sagsnr.: 2007/000863 BRS sagsnr.: 2007/000863 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 2 2. VILKÅR

Læs mere

Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri

Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri TILLÆG TIL EKSEMPELSAMLINGEN OM BRANDSIKRING AF BYGGERI 1 Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri På side 9, forord, sidste afsnit ændres meget høje bygninger, hvor der er mere end 22

Læs mere

RENOVERING OG OMBYGINNG AF AFDELING 2 UFFESVEJ 20 TIL 26

RENOVERING OG OMBYGINNG AF AFDELING 2 UFFESVEJ 20 TIL 26 RENOVERING OG OMBYGINNG AF AFDELING 2 UFFESVEJ 20 TIL 26 ARBEJDS OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE BRANDSTRATEGI RAPPORT Totalrådgiver/ingeniør Ingeniør ne Sivlandvænget 27B 5260 Odense S T +45 7518 0111 www.ingenior-ne.dk.dk

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse af Brandstrategi

Vejledning i udarbejdelse af Brandstrategi Myndighed g Frebyggelse Rev. den: 08-03-2016 Vejledning i udarbejdelse af Brandstrategi Aabenraa, Tønder g Haderslev Kmmuners bygningsmyndighed anbefaler sammen med Brand & Redning Sønderjylland, at nedenstående

Læs mere

Speciale i Brandteknisk Byggesagsbehandling

Speciale i Brandteknisk Byggesagsbehandling Speciale i Brandteknisk Byggesagsbehandling Damhavens Skole, Vejle Udført af Kasper Dybdal Terney Hansen 7. semester, 16/05-2010, Bygningskonstruktøruddannelsen Vejleder: Ove Bjerregaard Borch VIA University

Læs mere

Forskrift om ændring af tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og

Forskrift om ændring af tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og Beredskabsstyrelsen den 1. juni 2007 Forskrift om ændring af tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og foderstofvirksomheder, fremstilling og oplagring

Læs mere

At-VEJLEDNING. Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder. A.1.10 December 2003

At-VEJLEDNING. Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder. A.1.10 December 2003 At-VEJLEDNING A.1.10 December 2003 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.2 af januar 1989 Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

Overnatning i skurvogne på byggepladser

Overnatning i skurvogne på byggepladser Overnatning i skurvogne på byggepladser Når der er behov for at indrette skure (skurby) til egentlig beboelse med overnatning, kommer spørgsmålet om brandsikkerhed på banen. Hvordan skal man gøre? Lovgivning

Læs mere

Præ-accepterede løsninger. Industri- og lagerbygninger

Præ-accepterede løsninger. Industri- og lagerbygninger Præ-accepterede løsninger Industri- og lagerbygninger Delvejledning til Bygningsreglementet om brandsikring af traditionelle industri- og lagerbygninger Version: 25-06-2018 Delvejledning: Industri- og

Læs mere

Brandteknisk dokumentation. Bachelor speciale Bygningskonstruktøruddannelsen Af: Tommy Johansen Vejleder: Ove Bjerregaard Broch Forår 2013

Brandteknisk dokumentation. Bachelor speciale Bygningskonstruktøruddannelsen Af: Tommy Johansen Vejleder: Ove Bjerregaard Broch Forår 2013 Bachelor speciale Bygningskonstruktøruddannelsen Af: Tommy Johansen Vejleder: Ove Bjerregaard Broch Forår 2013 Titelblad Speciale titel: Vejleder: Ove Bjerregaard Broch Forfatter: Tommy Johansen Dato/underskrift:

Læs mere