Ændringer til indberetning til Landspatientregisteret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ændringer til indberetning til Landspatientregisteret"

Transkript

1 Ændringsoversigt Side 1 Ændringer til indberetning til Landspatientregisteret Hvert år kommer der ændringer til indberetning til Landspatientregisteret. Ændringerne findes i indledningen af Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter. Denne liste indeholder ændringer fra år 2000 og frem. Fællesindholdet udgives sidste gang i sin nuværende form til 2018, hvorefter indberetningen i løbet af 2018 vil overgå til det nye landspatientregister LRR3. Der vil til 2018 ligesom til 2017 kun være justeringer og ændringer på et niveau, der kan betegnes nødvendige ændringer. Vedr. version (9. marts 2017): Krav om indberetning af uafsluttede somatiske indlæggelseskontakter er fjernet. Der stilles uændret krav til indberetning af de uafsluttede psykiatriske indlæggelseskontakter. Dette er rette flere steder. Der er tilføjet et eksempel på diagnose- og procedureregistrering ved screeningskontakt i afs Vedr. version c (1. februar 2017): Kravet om udvalgte diagnosekoder som aktionsdiagnose på afsluttede psykiatriske patientkontakter er efter beslutning i Koordinationsgruppen udgået med øjeblikkelig og tilbagevirkende effekt. Listen har nu status af anbefaling se nærmere i Kap. 8 i Fællesindholdet. Version 2017 (2017-1) Opdatering januar 2017: Der er ændringer i Fællesindholdet 2017 på følgende områder: krav og vejledning til oplysninger ved indgreb over for inhabile patienter i somatikken: Se nyt afs 4.6 med underafsnit Se også vejledning på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside krav og vejledning til nye registreringer på neonatalområdet: o tillægskode for gestationsalder på barnets fødselskontakt (tabel a) o tillægskode for gestationsalder på sekundære kontakter i neonatalperioden (nyt afsnit ) o tillægskode for varighed af visse behandlinger (nyt afsnit 10.14) krav til tillægskodning med ATC-/forgiftningskoder er udgået til De berørte afsnit er taget ud af Fællesindholdet (vejledning og Teknisk del) indførelse af generelle obligatoriske M-specificerede koder for forenklet registrering af metastaseret kræftsygdom ved fjernmetastaser for alle kræftsygdomsområder. Koderne indføres fra 1. januar Ændringen omfatter primært afsnittene: o Kodning ved metastaser o Figur Flow-diagram o med eksempler og skema s. 124 Der valideres (fra 1. juli 2017) for anvendelse af M-kode ved TNM=(+)AZCD41* og omvendt. Se nærmere i Teknisk del

2 Ændringsoversigt Side 2 nye koder (DZ768E*) vedrørende kønsidentitetsforhold tilføjet den psykiatriske aktionsdiagnoseliste (Tabel 8.1) Der er ændret i de obligatoriske administrative koder til brug for monitorering af Udredningsretten. Der henvises til den reviderede vejledning på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside. Ændringer til indberetning for 2016 Opdatering juli 2016 (version ): Fejlrettelse af tabellerne i Kap 12 afs og (b), hvor lukkede koder (pr ) ikke var fjernet. Opdatering januar 2016 (version ): Fra januar 2016 skal uafsluttede indlæggelseskontakter obligatorisk indberettes løbende se nedenfor. Ellers er der i forhold til version ikke væsentlige ændringer. I denne version er der sket en omskrivning af dele af Kap 13 om cancerregistrering og anmeldelse til Cancerregisteret. Sundhedsdatastyrelsen har for at fokusere på korrekt registrering og anmeldelse af den tilgrundliggende kræftsygdom og på ønske fra flere kliniske specialer og regionsrepræsentanter besluttet at reducere de obligatoriske krav til specificering af metastaselokalisationer ved metastatisk kræftsygdom. Omskrivningen af Kap 13 omfatter primært afsnittene , (inkl. Fig ) samt ikke mindst afs (inkl. nyt skema i afs ). Der er foretaget sproglige korrektioner og enkelte forenklinger af forklaringer og formuleringer som led i det fortløbende vedligeholdelsesarbejde. Ændringer til indberetning for 2015 Opdatering juli 2015 (version ): I denne version er der i forhold til version foretaget ændringer i Kap. 12 vedrørende kravene til registrering for børn, der fødes efter udgangen af 22. svangerskabsuge. Pga. manglende lovhjemmel for den tidligere anbefalede praksis er det pointeret, at der skal foretages udfyldelse af fødselsattest og dødsattest for alle børn, der først fødes efter 22 svangerskabsuger. Vedr. fødselskontakter Det tidligere (Tabel ) krav om registrering af koblende bidiagnose ved komplikationer til fødsel, der klassificeres i andre diagnosekapitler er bortfaldet til fordel for, at der er oprettet en række relevante specificerede underkoder i SKS, der dækker de hyppigste komplicerende tilstande til fødsel. Der er desuden foretaget en forenkling af Kapitel 12 s afsnit vedrørende aborter og dødsfødsler. Alle steder, hvor der står noget om indberetning af besøgsdato i forbindelse med hjemmebesøg og udebesøg, er formuleringerne ændret, idet det ikke længere er et krav at indberette besøgsdato ved hjemmebesøg og udebesøg. Besøgsdato kan dog fortsat - fakultativt - indberettes. I afs 10.7 vedr registrering ved neonatal hørescreening er det præciseret, at registreringen af procedure og tilhørende resultat dækker undersøgelse af begge ører ved den givne metode. Der skal således ikke registreres for hvert øre for sig.

3 Ændringsoversigt Side 3 Uafsluttede indlæggelser Fra 1. juli 2015 åbnes LPR for løbende indberetninger af uafsluttede indlæggelseskontakter. Uafsluttede indlæggelseskontakter skal indberettes umiddelbart efter oprettelse og derefter ved enhver tilføjelse og ændring i registreringerne på kontakten. Der er krav om, at uafsluttede indlæggelseskontakter skal have en aktionsdiagnose senest 1 måned efter kontaktstart. Der er ikke yderligere krav til eller validering af indholdet i afsluttede stationære patientkontakter. Kravene er ens for somatiske og psykiatriske uafsluttede indlæggelseskontakter. Indberetning af uafsluttede indlæggelseskontakter er obligatorisk fra januar Se yderligere i den tekniske del Indberetning af registreringer på henvisninger Alle røntgenydelser og forløbsmarkører for pakkeforløb skal indberettes til LPR. Hvis der er en eller flere af disse registreringer på henvisninger, skal der i alle tilfælde være en efterfølgende patientkontakt, der sikrer indberetningen af disse registreringer. Se er nærmere beskrevet i afs 3.4 Opdatering januar 2015 (version ): I forhold til v er der følgende væsentlige justeringer og Kap 1 Indledning Nyt afsnit 1.4 om indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser via LPR indsat Registrering af hjernedøde afs 4.5 Nyt afsnit 4.5 indsat under kapitlet for indlagte patienter. Teksten flyttet fra Kap 9 og justeret lidt Multiple årsager til akut patientkontakt afs Tekstafsnittet (uændret) flyttet fra afs Kap 8 Psykiatri De særlige krav (afs 8.7) til indberetning af administrativ kode (AAF22) og tidsforbrug ved ambulante besøg samt personale-involvering ved ambulante besøg i børne- og ungdomspsykiatrien udgår fra 1. januar Dette omfatter også krav beskrevet i forbindelse med ambulante ydelser uden besøg Afs 10.6 Genoptræning Afsnittet er helt nyskrevet efter de nye kategorier for genoptræning og rehabilitering Afs 10.7 Neonatal hørescreening - der er sket justeringer i kravene til resultat-indberetning ved neonatal hørescreening, idet der var krav til resultat ved visse procedurer, hvor det ikke giver klinisk mening - proceduretabellen (afs ) angiver nu kun det obligatoriske minimums indberetningsniveau Afs Telemedicinske ydelser Tydeliggørelse af, at der kun må indberettes ambulant besøgsdato på dagen, hvis patienten også møder på sygehuset til ambulant besøg, eller der er et hjemmebesøg på samme dato Kap 12 Graviditet - kapitlet om svangerskab, fødsler, aborter og misdannelser omdøbt til det kortere Graviditet, og kapitlet er enkelte steder i afsnittene justeret strukturelt og sprogligt - nyt afsnit 12.4 om registreringer for mor og barn i barselsperioden indsat Kap 13 Anmeldelse til Cancerregisteret - nyt underafsnit indsat vedr undtagelser til anmeldelsespligt for onkologiske og radiologiske afdelinger jf nyeste bekendtgørelse - ny diagnosekoder for (DC800) Primær kræftsygdom uden kendt lokalisation samt (DC799) Sekundær kræftsygdom uden kendt lokalisation medtaget i oversigten i afs

4 Ændringsoversigt Side 4 Ændringer til indberetning for 2014 Opdatering april 2014 (version ): I forhold til v er der følgende væsentlige justeringer og Nyt kort afsnit (afs 3.5) om udredningsretten indsat. Henviser til Fællesindholdets hjemmeside Nyt afsnit (afs 4.4) om Hjemmebesøg og udebesøg indsat under kapitlet om indlagte patienter Nyt afsnit (afs 5.4) om Hjemmebesøg og udebesøg indsat under kapitlet om ambulante patienter Kontaktårsag 3 omdøbt fra Vold til Voldshandling Kap 6: Indledning til kapitlet omstruktureret Kap 7: Skaderegistrering: Teksten er gennemgået, flyttet lidt rundt og justeret. - beskrivelsen af kontaktårsag (afs 7.1) udvidet - underafsnit (7.1.2) om Multiple årsager til akut patientkontakt er tilføjet - indberetning ved voldshandling har fået eget afsnit (7.3) Kap 9: De basale principper (afs 9.1.1) er sprogligt let justeret og udbygget - der er tilføjet et underafsnit ( ) om diagnoseregistreringen ved Multiple sygdomme - nyt afsnit (9.5.6) om Klassificering af skader tilføjet inkl underafsnit ( ) om diagnoseregistrering ved Multiple skader Fra 1. marts 2014 skal der ske en udvidet indberetning via Landspatientregisteret af forskellige supplerende oplysninger i forbindelse med patientkontakter som led i screening for kolorektal-kræft (CRC). Der henvises til regionernes registreringsvejledning vedr dette. Opdatering januar 2014 (version ): I forhold til 2013-udgaven af Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter er de væsentligste Kap 4 om indlagte patienter og Kap 5 om ambulante patienter er revideret i forhold til ændringerne vedr akutte ambulante patienter (Kap 6), kontaktårsager og obligatorisk skaderegistrering (Kap 7) Kap 6: Akutte ambulante patientkontakter som erstatning for skadekontakter Rækkefølgen af kapitlerne om psykiatri (nu Kap 8) og skaderegistrering (nu Kap 7) er ændret Kap 7: Skaderegistrering - forenkling og reducering af krav til registrering af ydre årsag ved skader som følge af ulykke, vold og selvmordsforsøg, herunder klassifikationsændringer i bla skademekanisme - kontaktårsag og skaderegistrering er kun obligatorisk for akutte somatiske patientkontakter - kontaktårsagerne 5 Senfølge og 9 Ukendt/uoplyst er udgået Kap 8: Psykiatri - afsnit (afs 8.5.3) om obligatorisk registrering af absentering indsat - det er tydeliggjort, at der skal være to indlæggelser ved indlæggelse af tvangsindlagt psykiatrisk patient på somatisk afdeling Kap 9: Diagnoser - diagnosearten M er fjernet for somatiske patienter - diagnosearten C er fjernet for alle patienter

5 Ændringsoversigt Side 5 Ændringer til indberetning for 2013 Opdatering juli 2013 (version ): I forhold til v er der følgende væsentlige justeringer og Kap 14: beskrivelse af kræftpakkerne er taget ud. Kapitlet beskriver nu kun, at der findes registreringsvejledninger på nettet for obligatoriske pakkeforløbsmarkører. Fra 1. juli 2013 indføres der også pakkeforløb på hjerteområdet. Der henvises til disse vejledninger på Seruminstituttets hjemmeside under Monitorering samt til Pakkeforløbsbeskrivelser på Sundhedsstyrelsens hjemmeside links er tilføjet oversigten i afs efter ønske fra Cancerregisteret er vejledningen i Kap 13 vedrørende ikke kendt primærtumor forenklet med fokus på, at det ved fund af metastaser uden kendt primærtumor (kræft-grundsygdom) er metastasen, der skal anmeldes. Konsekvensrettet i figur afs 9.2.1: de særlige diagnosekoder (DX-DY) for (ydre årsager ved) selvmordsforsøg og vold må ikke anvendes som aktionsdiagnoser på somatiske patientkontakter afs (mulig tillægskodning i forbindelse med kirurgisk indgreb) og 10.7 (ICF funktionsevnevurdering) taget ud, da de beskrev ikke obligatoriske registreringer der er foretaget konsekvensrettelser af brug af ordene afdeling og afsnit i relation til assistancebegrebet I forhold til 2012-udgaven af Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter er de væsentligste Kap 12: Indførelse af mulighed for indberetning af fødsler som ambulant patient. Hjemmefødsler skal indberettes som ambulant patient med særlige diagnosekoder, der angiver, at fødslen er sket i hjemmet Ændringer til indberetning for 2012 Opdatering oktober 2012 (version ): Kap 11 med underafsnit rettet, idet kravene om tillægsoplysninger er udgået Kap 14 er omskrevet i forhold til de nye administrative pakkeforløbskoder pr. 1. oktober 2012 o pr. 25. oktober tilføjet 2 nye koder (AFBxxC2B og AFBxxC2C) til frivillig specificering af obligatorisk AFBxxC2 Kap 15 "Data til brug for kvalitetsmåling" er udgået (kapitlet står tomt indtil FI-2013) Denne ændring er trukket tilbage og genindført i Fællesindholdet 2013 (2013-1) Opdatering juli 2012 (version ): Nyt afs 6.3 "Indbragte døde" tilføjet Nyt underafs Afkræftet obs. pro tilføjet Nyt underafs Telefonkonsulation tilføjet Kap. 12 indledning: Tekstafsnit tilføjet: "Fødselskontakten kan inkludere ophold på barselsgang/i barselsseng efter fødslen. Kontakten skal overholde kravene til fødselskontakter." Afs 12.6 om krav til tillægskodning af svangerskabslængde. Afsnittet revideret pga reducerede krav til hvilke aktionsdiagnoser, der kræver obligatorisk tillægskodning. Eksempler justeret. Afs 13.3 og underafs er revideret pga indførelsen af AZCA9 - anmeldelsesstatus til brug for onkologiske afdelinger

6 Ændringsoversigt Side 6 Opdatering januar-juli 2012 (version ): Fejlrettelser og tekstjusteringer i det nye elektroniske fællesindhold Nye koder tilføjet på følgende lister: o Tabel 7.1 Psykiatriske aktionsdiagnoser o o DZ0462* Kontakt mhp psykiatrisk undersøgelse ifm dom til anbringelse Afs Koder der kræver tillægskodning for stadium ved nyanmeldelse DC884* Ekstranodalt marginalzone B-celle lymfom DC903 Solitært ossøst plasmacytom Afs Koder der kræver tillægskodning for stadium efter Ann Arbor lymfom-klassifikation ved nyanmeldelse DC884* Ekstranodalt marginalzone B-celle lymfom o DC903 Solitært ossøst plasmacytom Afs Koder der kræver tillægskodning for anatomisk lokalisation ved nyanmeldelse DC884* Ekstranodalt marginalzone B-celle lymfom DC903 Solitært ossøst plasmacytom Opdatering januar 2012 (version ): I forhold til 2011-udgaven af Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter er de væsentligste Generelt er samtlige diagnoser og beskrivelser i tabeller og eksempler tilrettet den reviderede diagnoseklassifikation Kapitel 7 Psykiatri, der er tilføjet 2 nye startvilkår, Tvangstilbageholdelse (5) for indlagte og Tvungen ambulant opfølgning (O) for ambulante Afsnit Aflyste og afbrudte procedurer, er fjernet, da indberetningen er ophørt Afsnit 12.2 Svangerskab, er opdateret med ændret registrering og nye koder Kapitel 17 Teknisk del, der er ændret i valideringerne for operationer, da det er et krav at der er art (P, D eller +) på alle K-koder Ændringer til indberetning for 2011 I forhold til 2010-udgaven af Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter er de væsentligste Ny kontaktårsag 7 Komplet skaderegistrering foretaget på tidligere kontakt, kapitel 8 Indberetning af besøgsfelter ved fødselsoplysninger på moder er fakultativ, afs Obligatorisk registrering bortfalder i forbindelse med kræftpakkerne (ZZ5650 Aktuel mistanke om sygdom afkræftet), afs Tidligere krav om tilbageretning af afsluttet kontakt ved anmeldelsespligtigt patologi-svar fremkommet efter kontaktafslutning bortfaldet; vejledningen tilrettet i kap. 13 og afs samt Anmeldelse til Cancerregisteret bortfaldet for (DD076(T)) carcinoma in situ i testis; tilrettet på diverse lister og valideringer

7 Ændringsoversigt Side 7 Ændringer til indberetning for 2010 I forhold til 2009-udgaven af Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter er de væsentligste Afslået behandlingstilbud er fakultativ, afsnit Færdigbehandlede patienter vejledningen ændret, afsnit 4.6 Psykiatri, der er flere ændringer til kapitel 7 o Kontaktårsag er fakultativ for indlagte psykiatriske patienter fra 1. juli 2009 o For indlagte psykiatriske patienter er Fys/ergo-terapeutiske ydelser frivillig fra 1. juli 2009 o Der skal indberettes retspsykiatrisk diagnose for startvilkår G fra 1. juli 2009 o Der skal ikke indberettes til DIPSY ved udgangen af 2009, derfor er afsnittet fjernet Udebesøg må nu indberettes med besøgsdato, afsnit 10.8 Medikamentel behandling, nyt afsnit Aflyste operationer, indberettes ikke via LPR, afsnit er fjernet Jordemoderbesøg som led i den almindelige svangrekontrol registreres med APFA13 Jordemoder som primærkode, afsnit Indberetning af kræftsygdomme (Kap. 13) flere afsnit er omskrevet Godartede (benigne) nyretumorer skal ikke længere anmeldes til Cancerregisteret, afsnit Cancerregistreringen er udbygget med flere vejledningsafsnit, bl.a. beskrivelse af TNM-specificering af udbredelse Ændringer til indberetning for 2009 I forhold til 2008-udgaven af Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter er de væsentligste der er tilføjet et nyt kapitel kapitel 14 Pakkeforløb for kræft. der er tilføjet et nyt afsnit Registrering af hjernedød. Ændringer til indberetning for 2008 I forhold til 2007-udgaven af Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter er de væsentligste kapitel 3 Henvisning og venteperiode er omskrevet. intern ventetid og erfarede ventetider er beskrevet (afs ). afsnit om afslutning af ambulante kontakter ved indlæggelse for samme sygdom, er tilføjet i kap. 3, 5 og 13. de psykiatriske startvilkår som var gældende i 2006 er genindført. Startvilkår G retslig patient indlagt frivilligt, som blev indført i 2007, bevares. (kap. 7). DIPSY vejledningen er fjernet, der er henvisning til Center for Psykiatrisk Forskning (kap. 7). kapitel 8 Skaderegistrering er revideret. afsnit om fejlagtige oplysninger, som skal rettes og genindberettes er beskrevet i kap. 9, afs og kap. 13, afs hvis en opsporingskontakt i forbindelse med screening af personer, resulterer i at der skal ske en videre udredning eller behandling, oprettes en ny kontakt (afs ). det er nu muligt at registrere udebesøg (afs. 10.8).

8 Ændringsoversigt Side 8 grænsen for abort er ændret til 22 svangerskabsuger efter gældende bekendtgørelse/vejledninger. Definitioner er ændret i konsekvens af dette (afs. 12.4). Misdannelser er også tilpasset, og der er indført en ny DUM-kode (DUM03 Mistanke om misdannelser ). Abortvalideringen lempes, således at DO088J og DO088K accepteres som aktionsdiagnose til en abortprocedure (afs ). TNM klassifikationen er udvidet med ny kode: AZCD302 (kap. 13). anmeldelsesstatus AZCA5 ændring af tidligere anmeldt sygdom til ikke anmeldelsespligtig sygdom er udgået (kap. 13). koden DE340 Karcinoidt syndrom er udgået fra listen over anmeldelsespligtige diagnoser (tabel 13.1, kap. 13). kapitel 13 Cancer er omskrevet. Krav om tillægskodning af operationens karakter bortfaldet. i kapitel 14 er en hel del af kvalitetsindikatorerne udgået. Registreringskravene vedr. brud på lårbenshals, hofteledsalloplastik og luxation af hofteledsprotese er de eneste tilbage. Ændringer til indberetning for 2007 I forhold til 2006-udgaven af Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter er de væsentligste der er foretaget nogle konsekvensændringer i rækkefølge og opdeling af afsnit og underafsnit. færdigbehandlede patienter regler indført pr. 1. januar 2006, men nåede ikke med i den trykte udgave af Fællesindhold 2006 (afs. 4.6). anbefalinger vedr. opdeling af ambulante forløb, hvor slutdiagnosen ikke dækker hele forløbet (afs. 5.3). psykiatri (kap. 7) Der er medtaget en del af vejledningsteksterne fra Psykiatrisk registreringsvejledning - fra 1. januar 2007 skal kontaktens sluttidspunkt indberettes for psykiatriske skadestuekontakter (afs. ) - registrering af retslige forhold er uændret i forhold til 2006, da der ved redaktionens afslutning ikke er endelig afklaring af, om der skal indføres procedureregistrering (afs. 7.3). Der henvises til yderligere information under: - DIPSY ny vejledning til indberetning indsat. genoptræning Nyt afsnit (10.4) indsat. Nye krav for administrative markører for almindelig hhv. specialiseret genoptræning. indberetning vedr. hørescreening skulle være ophørt i Der er dog endnu ikke afklaring på, om indberetningen skal fortsætte (afs. 10.6). Der henvises til yderligere information under: obligatorisk ydelsesregistrering (afs. 10.8) Der er indsat tabeller for obligatoriske ydelser til statistisk brug. aflyste operationer skal ikke indberettes til LPR, men direkte til Sundhedsstyrelsen (afs ). udvidelse af indberetningen af infektioner som komplikation til undersøgelse og behandling (afs. 11.3) til at omfatte undersøgelse og behandling. Aborter o grænsen for abort er ændret til 22 svangerskabsuger efter gældende bekendtgørelse/vejledninger. Definitioner er ændret i konsekvens af dette (afs. 12.4). Abortvalideringen lempes, således at DO088J og DO088K accepteres som aktionsdiagnose til en abortprocedure (afs ). cancerindberetning (kap. 13) Krav om tillægskodning af operationens karakter bortfaldet.

9 Ændringsoversigt Side 9 Ændringer til indberetning for 2006 I forhold til 2005-udgaven af Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter er de væsentligste ændringer af registreringsprincipper for det psykiatriske område. obligatorisk indberetning af postoperative sårinfektioner. revidering af regelsættet for anvendelse af TNM-klassifikationen i forhold til diagnosegruppen DC77*. revidering af cancerregistreringen skønnet radikalitet. Koderne ZKC0, ZKC1 og ZKC2 udgår og erstattes med ZKC4 og ZKC5. revidering af cancerregistreringen diagnosegrundlag. Tillægskodningen udvides med 2 nye koder AZCKX og AZCLX. abortregistrering skærpes, således at det ikke er muligt at registrere abortprocedurer uden samtidigt at registrere abortdiagnose. værdisættet for Afslutningsmåde udvides, således at der skelnes mellem om patienten ved afsluttes til andet sygehusafsnit overføres direkte til andet sygehusafsnit eller ej. fejlsøgning for hørescreening er lempet, så der alene fejlsøges for børn yngre end 90 dage. det er muligt at indberette 6 nye kommunekoder til LPR. Ændringer til indberetning for 2005 I forhold til 2004-udgaven af Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter er de væsentligste der skal indberettes startklokkeslæt, på ambulante kontakter, så det er muligt at indberette flere ambulante kontakter pr. dag, pr. afdeling. startminut på indlæggelseskontakter skal indberettes. det er muligt at indberette positiv talværdi i forbindelse med indberetning af Base-excess. der er ikke krav om registrering af producent og proceduretidspunkt for moders højde og vægt før graviditet og proceduredato må ligge før kontaktens startdato. for uafsluttede ambulante patienter må slutdato for den sidste ventestatus være blank. funktionsevne kan indberettes efter ICF-klassifikationen (Klassifikation af Funktionsevne, Funktionsevnenedsættelse og Helbredstilstand). Registrering sker i procedurefeltet, se afsnit 10. der kan indberettes op til 50 tillægskoder pr. SKS-kode. pr. 1. juli 2004 kom der ændring til cancerindberetning. Der er tilføjet koder i forbindelse med stadium, TNM og lokalisation. Der er tilføjet koder i listerne over diagnoser med obligatorisk angivelse af lateralitet og obligatorisk angivelse at stadium. procedurearten V (Vigtigste operation) udgår fra 1.januar fra 1. januar 2005 er det obligatorisk at indberette data om hørescreening af nyfødte. Ændrede krav til indberetning for 2004 I forhold til 2003-udgaven af Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter er de væsentligste nye regler for ventetidsregistrering. Det er et problem, at der traditionelt har været sat lighedstegn mellem henvisningsperiode og ventetid. Med den nye ventetidsregistrering bliver det muligt at indberette patientens korrekte ventetid. passiv ventetid udgår. Som konsekvens af de nye regler for ventetidsregistrering, afskaffes indberetningerne af passiv ventetid samt datoerne for forundersøgelse og endelig behandling. henvisningsmåde og afslutningsmåde er ændret. Som et element i den ændrede ventetidsregistrering, indgår registrering af henvisende sygehusafdeling, og dette har medført reduktion i værdisættet for variablen Henvisningsmåde og da værdisættet også anvendes i forbindelse med Afslutningsmåde, ændres disse tilsvarende.

10 Ændringsoversigt Side 10 ukendt/uoplyst fjernet fra henvisnings-/indlæggelses-/afslutnings-måde. mulighed for at kunne anvende ukendt og uoplyst fjernes fra henvisnings-/indlæggelses- /afslutningsmåde. registrering af afslået behandlingstilbud. ved registrering af afslået behandlingstilbud er det er ikke mere obligatorisk at indberette sygehusafsnit. Det er tilstrækkeligt med en dato. udvidet cancerindberetning. fra 1. januar 2004 vil al blanketanmeldelse til Cancerregisteret udgå og indhentning af cancerdata vil foregå elektronisk. For stadig at kunne indhente oplysninger i samme omfang som ved den nuværende anmeldelsesmåde, bliver det nødvendigt at supplere de allerede eksisterende oplysninger i LPR med flere tillægskoder. indberetning af Fysioterapi/Ergoterapi-ydelser. Det er obligatorisk at indberette udførte ydelser fra fysioterapeuterne og ergoterapeuterne. diagnosearten G grundmorbus udgår. Diagnosearten G grundmorbus for psykiatriske diagnoser udgår. udvidet fødselsindberetning. de obligatoriske obstetriske fødselsoplysninger er blevet udvidet med procedureindberetning. Moderens højde og vægt indberettes som procedurer med resultatet som tillægskode. For barnet indberettes ph og base-excess fra navlesnorsblod på samme måde, hvis de måles. procedure art V udgår. fra 1. januar 2004 valideres der ikke for kodearten V ved indberetningen af operationer til LPR, og fra 1. januar 2005 udgår procedurearten V. Ændrede krav til indberetning for 2003 I forhold til 2002-udgaven af Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter er de væsentligste registreringer af ambulante besøg. Fra 1. januar 2003 skal alle ambulante besøg indberettes til LPR, dvs. at det nu er muligt at indberette flere besøg pr. patient pr. dag pr. afdeling. anmeldelsespligtige kræftsygdomme. Kravet om registrering af anmeldelsesstatus for recidiv er bortfaldet. registrering af passiv ventetid. Det er kun muligt at registrere 2 årsager til passiv ventetid enten Ønsket af patienten eller Afventer udredning/behandling på anden afdeling. Denne ændring trådte i kraft pr. 1. juli 2002 registrering af afslået behandlingstilbud. Hvis der gives et tilbud om behandling på et andet sygehusafsnit, som patienten afslår, skal der registreres dato for afslået tilbud og hvilket sygehusafsnit tilbuddet var til. Denne ændring trådte i kraft pr. 1. juli registrering af elektrochok. Fra 1. januar 2003 er det obligatorisk at indberette udførte elektrochok behandlinger. reviderede definitioner til patientregistrering. En revidering af de anvendte definitioner er med i denne udgave af Fællesindholdet, se kapitel 15. assistancer i henvisningsperioden. Fra 1. januar 2003 er det muligt at indberette assistancer, fx røntgenydelser, i henvisningsperioden. registrering af hjemmebesøg. Fra 1. januar 2003 skal hjemmebesøg indberettes som et besøg med en obligatorisk procedurekode: AAF6 Hjemmebesøg, hvilket gør det muligt at adskille ambulante besøg fra hjemmebesøg. Udførte kliniske procedurer, fx iltbehandling, kan indberettes med separate procedurekoder udover AAF6. udvidet indberetning i forbindelse med kunstig befrugtning (IVF). Fra 1. april 2004 dannes IVF-registeret på baggrund af elektronisk indberettede data. En nærmere beskrivelse vil i marts måned 2004 kunne findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, under IVF-registeret.

11 Ændringsoversigt Side 11 vi gør opmærksom på, at der er udviklet nye tillægsklassifikationer som kan anvendes i forbindelse med anatomi og morfologi. Ændrede krav til indberetning for 2002 I forhold til 2001-udgaven af Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter er de væsentligste indberetning af deldøgnspatienter udgår fra Patienterne skal enten indberettes som ambulante eller indlagte patienter, jf. definitioner af disse typer. fra 1. januar 2002 skal alle radiologiske procedurer indberettes til LPR. Det betyder, at både procedurer, givet til en patient, der har kontakt til en afdeling på sygehuset, og procedurer, givet til patienter oprettet med en selvstændig ambulant kontakt i røntgenafdelingen, skal indberettes. der er ændringer i hvilke procedurer, udover operationer og radiologiske procedurer, der obligatorisk skal indberettes til LPR, jf. bilag 2. der er forenklet indberetning af skønnet radikalitet for cancerpatienter, som har fået foretaget kirurgisk indgreb. der er indført en ny kodeart C til brug ved registrering af eventuel komplikation. Ændrede krav til indberetning for 2001 I forhold til 2000-udgaven af Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter er de væsentligste der foretaget en reduktion i den specielle registrering på psykiatriske afdelinger, så den nu næsten er sammenfaldende med registreringen på somatiske afdelinger. Det gælder distriktkode, indlagt fra, udskrevet til, personalekategori, psykiatrisk ydelse og ydelsessted. til anvendelse i forbindelse med DRG er der indført obligatorisk registrering af forskellige undersøgelser og behandlinger jf. bilag 2. Det drejer sig bl.a. om radiologiske procedurer, kardiologiske undersøgelser, kemoterapi og strålebehandlinger. kapitlet om indberetning af anmeldelsespligtige kræftsygdomme (kapitel 10) er helt omskrevet. Registreringsmæssigt er den tidligere registrering af behandlingsmodaliteten erstattet af en egentlig registrering af undersøgelser og behandling fx strålebehandling, kemoterapi samt radiologiske procedurer. Kravene er her i væsentlig omfang sammenfaldende med kravene til registrering/indberetning til Landspatientregisteret i forbindelse med DRG. da Landspatientregisteret siden 1. juli 2000 på visse områder også skal anvendes til brug for opgørelse af kvalitetsmål er der udarbejdet et helt nyt kapitel 11, hvor de obligatoriske krav i forbindelse med data til dette brug er beskrevet. Kravene her er også i nogen grad sammenfaldende med kravene til registrering/indberetning i forbindelse med DRG. der foretaget mindre ændringer vedrørende registrering af svangre og aborter. Ændrede krav til indberetning for 2000 I forhold til 1999-udgaven af Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter er de væsentligste der er indføjet et nyt afsnit vedrørende anvendelse af SKS-koder ved indberetning til LPR (side 17), hvor der er redegjort for, hvilke hovedgrupper, der ud over de obligatoriske kan indberettes. afsnittet om aflyste procedurer er redigeret om, og der er tilføjet et nyt bilag 4, der bl.a. indeholder en mere detaljeret klassifikation over koder, der eventuelt kan anvendes til lokalt brug. Til LPR skal som minimum indberettes de på side 32 nævnte koder. der er foretaget enkelte mindre ændringer vedrørende registrering af svangre, fødsler og aborter. Det gælder regler ved registrering af moderen i forbindelse med fødsler. der er sket ændringer af behandlingskoden for medicinsk induceret abort, der er udskifter til en kode fra behandlingsklassifikationen (BKHD40).

12 Ændringsoversigt Side 12 afsnit 10 Cancer er omredigeret og udvidet bl.a. ved at gennemgå eksempler på forskellige registreringer. Der er ikke sket tekniske ændringer ud over, at antallet af anmeldelsesstatus for Anmeldelsespligtige diagnoser er reduceret fra 7 til 6. Anmeldelsesstatus 6 er udgået, og anmeldelsesstatus 5 må fremover kun anvendes i forbindelse med afkræftelse af en tidligere registreret anmeldelsespligtig diagnose til en ikke anmeldelsespligtig diagnose.

FÆLLESINDHOLD 2010 SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB FÆLLESINDHOLD 2010

FÆLLESINDHOLD 2010 SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB FÆLLESINDHOLD 2010 SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER FÆLLESINDHOLD 2010 SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB FÆLLESINDHOLD 2010 Den 22. december 2009 J.nr.: 4000-V1074-09 CSC Scandihealth A/S P.O.

Læs mere

FÆLLESINDHOLD 2010 SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB FÆLLESINDHOLD 2010

FÆLLESINDHOLD 2010 SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB FÆLLESINDHOLD 2010 SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER FÆLLESINDHOLD 2010 SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB FÆLLESINDHOLD 2010 Den 13. november 2009 J.nr.: 4000-V1074-09 CSC Scandihealth A/S P.O.

Læs mere

FÆLLESINDHOLD 2011 ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB ÆNDRINGER I RELATION TIL FÆLLESINDHOLD 2011

FÆLLESINDHOLD 2011 ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB ÆNDRINGER I RELATION TIL FÆLLESINDHOLD 2011 ÆNDRINGER I RELATION TIL FÆLLESINDHOLD 2011 FÆLLESINDHOLD 2011 ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB J.nr.: 4000-V1248-10 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse 1. Skaderegistrering ny kontaktårsagskode...3

Læs mere

FÆLLESINDHOLD 2013 ÆNDRINGER I RELATION TIL ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OPUS PATIENTFORLØB. Den 28. januar 2013. J.nr.

FÆLLESINDHOLD 2013 ÆNDRINGER I RELATION TIL ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OPUS PATIENTFORLØB. Den 28. januar 2013. J.nr. ÆNDRINGER I RELATION TIL FÆLLESINDHOLD 2013 FÆLLESINDHOLD 2013 ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OPUS PATIENTFORLØB J.nr.: 4000-V0033-13 CSC Scandihealth A/S P.O. Pedersens Vej 2 DK-8200 Århus N Side

Læs mere

FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER

FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER Vejledningsdel 2015-2 Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering 24. udgave af Rapport nr. 6 FORORD Fællesindhold for basisregistrering

Læs mere

FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER

FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER Vejledningsdel 2013 Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering 22. udgave af Rapport nr. 6, 2012 Fællesindhold 2013 / Vejledningsdel

Læs mere

FÆLLESINDHOLD for basisregistrering af sygehuspatienter

FÆLLESINDHOLD for basisregistrering af sygehuspatienter FÆLLESINDHOLD for basisregistrering af sygehuspatienter 2008 17. udgave Fællesindhold 2008 Forfatter: Sundhedsstyrelsen Udgiver: Sundhedsstyrelsen Ansvarlig institution: Sundhedsstyrelsen Copyright: Sundhedsstyrelsen

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for ustabil angina pectoris og akut myokardieinfakt uden ST-elevation Denne vejledning indeholder,

Læs mere

FÆLLESINDHOLD for basisregistrering af sygehuspatienter. 20. udgave

FÆLLESINDHOLD for basisregistrering af sygehuspatienter. 20. udgave FÆLLESINDHOLD for basisregistrering af sygehuspatienter 2011 20. udgave Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2011 Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering 20. udgave

Læs mere

Fællesindhold 2013 / Vejledningsdel

Fællesindhold 2013 / Vejledningsdel 20132 Fællesindhold 2013 / Vejledningsdel Forfatter: Statens Serum Institut Udgiver: Statens Serum Institut Ansvarlig institution: Statens Serum Institut Copyright: Statens Serum Institut Version: 2013-VEJL-2

Læs mere

FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER

FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER 2017 Vejledningsdel version: 2017-2b Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering FORORD Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter

Læs mere

FÆLLESINDHOLD 2012

FÆLLESINDHOLD 2012 Page 1 of 329 FÆLLESINDHOLD 2012 Page 2 of 329 Indhold Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter Ændringer til indberetning for 2012 1 Indledning 1.1 Private sygehuse og klinikkers indberetning

Læs mere

FÆLLESINDHOLD for basisregistrering af sygehuspatienter

FÆLLESINDHOLD for basisregistrering af sygehuspatienter FÆLLESINDHOLD for basisregistrering af sygehuspatienter 2007 Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2007 Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering 16. udgave af Rapport

Læs mere

FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER

FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER Vejledningsdel 2017 Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering 26. udgave af Rapport nr. 6 FORORD Fællesindhold for basisregistrering

Læs mere

FÆLLESINDHOLD for basisregistrering af sygehuspatienter. 19. udgave

FÆLLESINDHOLD for basisregistrering af sygehuspatienter. 19. udgave FÆLLESINDHOLD for basisregistrering af sygehuspatienter 2010 19. udgave Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2010 Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering 19. udgave

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt Denne vejledning indeholder, efter en indledning med blandt andet

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet beskrivelse

Læs mere

Koderne logik, hierarki og anvendelse

Koderne logik, hierarki og anvendelse Koderne logik, hierarki og anvendelse Richard Farlie www.regionmidtjylland.dk Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2 www.regionmidtjylland.dk Fællesindhold Fællesindhold beskriver reglerne

Læs mere

FÆLLESINDHOLD 2014 ÆNDRINGER I RELATION TIL ÆNDRINGER I GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OPUS PATIENTFORLØB. Dato 17. december 2013. J.nr.

FÆLLESINDHOLD 2014 ÆNDRINGER I RELATION TIL ÆNDRINGER I GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OPUS PATIENTFORLØB. Dato 17. december 2013. J.nr. ÆNDRINGER I RELATION TIL FÆLLESINDHOLD 2014 FÆLLESINDHOLD 2014 ÆNDRINGER I GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OPUS PATIENTFORLØB Dato 17. december 2013 J.nr.: 4000-V2213-13 CSC Scandihealth A/S P.O. Pedersens Vej 2

Læs mere

FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER. Vejledningsdel. Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering

FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER. Vejledningsdel. Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER Vejledningsdel 2016-1 Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering 25. udgave af Rapport nr. 6 FORORD Fællesindhold for basisregistrering

Læs mere

Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype

Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 1211027 26. september 2012 Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype 1. Indledning

Læs mere

Ændring af et register metode, konsekvenser og erfaringer - Cancerregistret

Ændring af et register metode, konsekvenser og erfaringer - Cancerregistret Ændring af et register metode, konsekvenser og erfaringer - Cancerregistret November 2011 Disposition Historik Metode for produktion af CAR Cancerregistrering Automatiseret kodning Manuel kodning / Validering

Læs mere

FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER

FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER Vejledningsdel 2014 Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering 23. udgave af Rapport nr. 6, 2013-2 Fællesindhold 2014 / Vejledningsdel

Læs mere

Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2004

Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2004 Sundhedsstyrelsen Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2004 Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering 13. udgave af Rapport nr. 6, 2003 Fællesindhold for basisregistrering

Læs mere

FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER

FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER Vejledningsdel 2018 Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering 27. udgave af Rapport nr. 6 FORORD Fællesindhold for basisregistrering

Læs mere

FÆLLESINDHOLD 2015 ÆNDRINGER I RELATION TIL ÆNDRINGER I GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB. Dato 16. december 2014. J.nr.

FÆLLESINDHOLD 2015 ÆNDRINGER I RELATION TIL ÆNDRINGER I GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB. Dato 16. december 2014. J.nr. ÆNDRINGER I RELATION TIL FÆLLESINDHOLD 2015 FÆLLESINDHOLD 2015 ÆNDRINGER I GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB Dato 16. december 2014 J.nr.: 4000-V2102-14 CSC Scandihealth A/S P.O. Pedersens Vej

Læs mere

Nyt Landspatientregister introduktion til LPR3. Karen Marie Lyng, Afdelingschef, Sundhedsdatastyrelsen

Nyt Landspatientregister introduktion til LPR3. Karen Marie Lyng, Afdelingschef, Sundhedsdatastyrelsen Nyt Landspatientregister introduktion til LPR3 Karen Marie Lyng, Afdelingschef, Sundhedsdatastyrelsen Landspatientregistret (LPR) Har eksisteret siden 1977 Har været elektronisk siden 1994 Der er senest

Læs mere

Psykiatrisk registreringsvejledning

Psykiatrisk registreringsvejledning Psykiatrisk registreringsvejledning Indberetning til Landspatientregisteret version 7.3 / maj 2012 Psykiatrisk registreringsvejledning er en aftalt del-leverance fra projektet Udvikling af den psykiatriske

Læs mere

Vejledning til Canceranmeldelse via - MiniPas. Elektronisk canceranmeldelse som tillægskoder til diagnosekoder i MiniPas

Vejledning til Canceranmeldelse via - MiniPas. Elektronisk canceranmeldelse som tillægskoder til diagnosekoder i MiniPas Vejledning til Canceranmeldelse via - MiniPas Elektronisk canceranmeldelse som tillægskoder til diagnosekoder i MiniPas Februar 2016 Kolofon Titel: Elektronisk canceranmeldelse som tillægskoder til diagnosekoder

Læs mere

4.1 Assistancer 4.2 Indlagt patient på patienthotel 4.3 Færdigbehandlet patient 4.4 Oplysninger om indlagte patienter, der medtages ved indberetning

4.1 Assistancer 4.2 Indlagt patient på patienthotel 4.3 Færdigbehandlet patient 4.4 Oplysninger om indlagte patienter, der medtages ved indberetning FÆLLESINDHOLD 2012 Indhold Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter Ændringer til indberetning for 2012 1 Indledning 1.1 Private sygehuse og klinikkers indberetning til Landspatientregisteret

Læs mere

Elektronisk canceranmeldelse som tillægskoder til diagnosekode i MiniPas

Elektronisk canceranmeldelse som tillægskoder til diagnosekode i MiniPas Side 1 Vejledning til Canceranmeldelse via MiniPas Elektronisk canceranmeldelse som tillægskoder til diagnosekode i MiniPas Med skæringsdato 1. januar 2004 er blanketbåren anmeldelse af kræft til Cancerregisteret

Læs mere

FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER

FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER Teknisk del 2013 Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering 22. udgave af Rapport nr. 6, 2012 Fællesindhold 2013 / Teknisk del Forfatter:

Læs mere

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Monitorering af diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Nærværende dokumentet beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

MiniPas - Henvisninger

MiniPas - Henvisninger - Henvisninger Beskrivelse af MiniPas I MiniPas generelt findes beskrivelse af de forskellige knapper og funktionaliteten i MiniPas. Der er følgende beskrivelser: Opdeling af skemaet Oprettelse af ny patientkontakt

Læs mere

Danmark indtager sammen med de øvrige nordiske lande en særstilling med hensyn til

Danmark indtager sammen med de øvrige nordiske lande en særstilling med hensyn til REGISTRERING Danmark indtager sammen med de øvrige nordiske lande en særstilling med hensyn til befolkningsregistrering, idet enkeltpersoner har kunnet identificeres via CPR personnummeret siden oprettelsen

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet

Læs mere

Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb

Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 1211027 26. september 2012 1 Indledning Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Ministeriet for

Læs mere

Konvertering af LPR-kontakter ved skift af sygehus-afdelingskoder

Konvertering af LPR-kontakter ved skift af sygehus-afdelingskoder Konvertering af LPR-kontakter ved skift af sygehus-afdelingskoder Sundhedsstyrelsen, Sundhedsdokumentation 22. juni 2011 Indhold: 1 Baggrund... 2 1.1 Anvendte forkortelser og termer... 2 2 Generelle retningslinjer...

Læs mere

MiniPas. Beskrivelse af MiniPas. I MiniPas generelt findes beskrivelse af de forskellige knapper og funktionaliteten i MiniPas.

MiniPas. Beskrivelse af MiniPas. I MiniPas generelt findes beskrivelse af de forskellige knapper og funktionaliteten i MiniPas. - Diagnoser Beskrivelse af MiniPas I MiniPas generelt findes beskrivelse af de forskellige knapper og funktionaliteten i MiniPas. Der er følgende beskrivelser: Opdeling af skemaet Oprettelse af ny patientkontakt

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for stabil angina pectoris Denne vejledning indeholder, efter en indledning med blandt andet beskrivelse

Læs mere

INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006*

INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006* INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 10 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

BESKRIVELSE af MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE af MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 BESKRIVELSE af MONITORERINGSMODEL Monitorering af pakkeforløb for stabil angina pectoris Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2003

Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2003 Sundhedsstyrelsen Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2003 Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering 12. udgave af Rapport nr. 6, 2002 Fællesindhold for basisregistrering

Læs mere

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Monitorering af pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt Nærværende dokumentet beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

Kodeark for Landspatientregisteret Ark over lokale koder.

Kodeark for Landspatientregisteret Ark over lokale koder. Kodeark for Landspatientregisteret Ark over lokale koder. c_blok 1 Medicinsk blok 01.01.1994 01.01.2500 2 Kirurgisk blok 01.01.1994 01.01.2500 5 Psykiatrisk blok 01.01.1994 01.01.2500 6 Laboratorie blok

Læs mere

Vejledning i - Diagnose- og - procedurekodning

Vejledning i - Diagnose- og - procedurekodning Vejledning i - Diagnose- og - procedurekodning Personaleinformation Hospitalsenheden Vest Hospitalsenheden Vest Forord Denne udgave af vejledning i diagnose- og procedurekodning er planlagt anvendt i det

Læs mere

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015 Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september 216 Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 215 Denne opgørelse er baseret på sygehusenes indberetninger til Landspatientregisteret og omhandler patienters erfarede

Læs mere

UDVIKLING AF PATIENTREGISTRE- RINGEN FOR PSYKIATRIEN I LANDSPATIENTREGISTERET

UDVIKLING AF PATIENTREGISTRE- RINGEN FOR PSYKIATRIEN I LANDSPATIENTREGISTERET UDVIKLING AF PATIENTREGISTRE- RINGEN FOR PSYKIATRIEN I LANDSPATIENTREGISTERET 2007 Udvikling af patientregistreringen for psykiatrien i Landspatientregisteret Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København

Læs mere

Diagnose- og Procedure Registrerings kvikguide

Diagnose- og Procedure Registrerings kvikguide Diagnose- og Procedure Registrerings kvikguide Indhold Denne kvikguide indeholder følgende emner Emne Side Generelt Cosmic kontakt / LPR kontakt 2 SKS SKS browser 3 SKS koder nye 3 Stamafdeling og lokalitet

Læs mere

VEJLEDNING TIL SYSTEMÆNDRINGER

VEJLEDNING TIL SYSTEMÆNDRINGER Koncern IT Anvendelse og udvikling VEJLEDNING TIL SYSTEMÆNDRINGER Systemændringerne gælder pr. for: PAS... 2 Vis belægningsmelding (IN,VBL)... 2 Patientfrekvens med orlov I05... 2 Validering på ny tillægskode

Læs mere

VEJLEDNING TIL INDBERETNING TIL LANDSPATIENTREGISTERET (LPR3)

VEJLEDNING TIL INDBERETNING TIL LANDSPATIENTREGISTERET (LPR3) VEJLEDNING TIL INDBERETNING TIL LANDSPATIENTREGISTERET (LPR3) 2018 Version: 1.0 Dato: 23-01-2017 Forord I forbindelse med overgang fra LPR2 til LPR3 vil Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter,

Læs mere

Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 240 Offentligt

Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 240 Offentligt Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 240 Offentligt N O T A T Notat vedrørende interne ventetider for 8 udvalgte kræftoperationer, 1. halvår 2007* (foreløbig opgørelse). I dette notat vises

Læs mere

Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2012

Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2012 11 Indledning Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2012 Version 2012-3 Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering 20. udgave af Rapport nr. 6, 2010 12 Indledning 1 Indledning

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 16/01463 14. september 2016 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i psykiatrien Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i psykiatrien.

Læs mere

OPUS Arbejdsplads. Knappen Godkend er fjernet i den nye løsning. KMD-profilen GODE_KORRESP_AUTO_GODKEND skal sættes til JA.

OPUS Arbejdsplads. Knappen Godkend er fjernet i den nye løsning. KMD-profilen GODE_KORRESP_AUTO_GODKEND skal sættes til JA. - GS!ÅBEN INDHOLD OPUS Arbejdsplads Afhængighed mellem korrespondancebrevet og kuverten Modul til nyfødte Omvisitere henvisning med bilag til eksterne sygehuse Validering af oprettelse af A-kontakt Indberetning

Læs mere

VEJLEDNING TIL INDBERETNING TIL LANDSPATIENTREGISTERET (LPR3) Version: 1.0.d Dato:

VEJLEDNING TIL INDBERETNING TIL LANDSPATIENTREGISTERET (LPR3) Version: 1.0.d Dato: VEJLEDNING TIL INDBERETNING TIL LANDSPATIENTREGISTERET (LPR3) 2018 Version: 1.0.d Dato: 04-08-2017 Forord I forbindelse med overgang fra LPR2 til LPR3 vil Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter,

Læs mere

Monitorering af hjerteområdet

Monitorering af hjerteområdet Regionale stormøder Monitorering af hjerteområdet April 2013 Dorte Johansen og Louise Nordentoft Furbo Agenda 1. Baggrund 2. Registreringsmodel 3. Monitoreringsmodel 4. Formidling 5. Vejledningsmateriale

Læs mere

NYHEDSBREV REVISION AF ICD-10

NYHEDSBREV REVISION AF ICD-10 NYHEDSBREV REVISION AF ICD-10 Revisionsbeskrivelse: Dato Version Initialer Revision Februar 2011 28. marts 2011 1 ASL og GB Nyt dokument. Bilag: Bilag 1 - Bestilling af specialopgave Revision af ICD-10.

Læs mere

Indhold. Systemændringer i PAS og WebPAS Pr. 9. december 2015

Indhold. Systemændringer i PAS og WebPAS Pr. 9. december 2015 Systemændringer i PAS og WebPAS Pr. 9. december 2015 Indhold 1. PAS generelt...2 1.1 LPR fejl 608...2 1.2 LPR fejl 177...2 1.3 LPR fejl 385...2 1.4 AFL Listen (ikke udførte procedure)...2 2. HE - Henvisning...3

Læs mere

VEJLEDNING TIL INDBERETNING TIL LANDSPATIENTREGISTERET (LPR3) Version: 1.1

VEJLEDNING TIL INDBERETNING TIL LANDSPATIENTREGISTERET (LPR3) Version: 1.1 VEJLEDNING TIL INDBERETNING TIL LANDSPATIENTREGISTERET (LPR3) 2018 Version: 1.1 vejledning til indberetning til LPR3 (v: 1.1) Forord Vejledning til indberetning til Landspatientregisteret (LPR3) erstatter

Læs mere

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet.

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet. Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 21. april 2016 Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet. Nærværende dokument indeholder

Læs mere

Indhold. Systemændringer i PAS og WebPAS Pr. 11. maj 2016

Indhold. Systemændringer i PAS og WebPAS Pr. 11. maj 2016 Systemændringer i PAS og WebPAS Pr. 11. maj 2016 Indhold 1. PAS generelt... 2 1.1 Cancerregistrering Urologien... 2 1.2 Tillægskoder ZPP*... 2 2. HE - Henvisning... 2 2.1 Ventestatus VAS (15) uden sygehus/afdelingskode

Læs mere

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 1211027 28. september 2012 BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Monitorering af pakkeforløb for metastaser uden organspecifik

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for kræftområdet Organspecifik kræfttype Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/900250 8. februar 2017 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i somatikken Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i somatikken.

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 16/01463 8. februar 2017 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i psykiatrien Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i psykiatrien.

Læs mere

Program orienteringsmøder ADHD database

Program orienteringsmøder ADHD database Program orienteringsmøder ADHD database Velkomst v/ databasekontaktperson Line Riis Jølving Præsentation af ADHD databasen v/ styregrupperepræsentant, herunder: - Gennemgang af indikatorer Præsentation

Læs mere

Registre. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet

Registre. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Registre Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Registre Landspatientregisteret (LPR) National Registry of Patients IVF-registeret (IVFR) IVF Registry Cancerregisteret (CR) National Cancer

Læs mere

Servicemål i somatikken hvad måles der på

Servicemål i somatikken hvad måles der på NOTAT Bilag 2 Dato: 31. juli 2012 Servicemål i somatikken hvad måles der på Forretningsudvalget har den 29. maj 2012 efterspurgt en særlig redegørelse om servicemålene i driftsaftalerne for de to somatiske

Læs mere

DRG-data i Sundhedsdatastyrelsen. Lars Falsted Karlsen og Katrine Facius Afdelingen for Dataformidling og Forskerservice

DRG-data i Sundhedsdatastyrelsen. Lars Falsted Karlsen og Katrine Facius Afdelingen for Dataformidling og Forskerservice DRG-data i Sundhedsdatastyrelsen Lars Falsted Karlsen og Katrine Facius Afdelingen for Dataformidling og Forskerservice LPR DRGgrupperet LPR esundhed 2 Hvad er Landspatientregisteret (LPR)? Nationalt register

Læs mere

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2008

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2008 Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Mads Bering og Birgitte Nyvang Egsgaard Afdeling: Sundhedsdokumentation E-mail: Mads.Bering@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/7419 Telefon: 76631452 Dato: 28. maj

Læs mere

HVF - Henvisnings/venteforløb.

HVF - Henvisnings/venteforløb. HVF - Henvisnings/venteforløb. Hvad er HVF? Et samlet billede til registrering af henvisning + venteforløb Har eksisteret i PAS siden efteråret 2004. HVF-billedet består af ét skærmbillede, som bruges

Læs mere

Vejledning i - Diagnose- og - procedurekodning

Vejledning i - Diagnose- og - procedurekodning Vejledning i - Diagnose- og - procedurekodning Personaleinformation 2015 Hospitalsenheden Vest Version nr. 2. Forord Denne udgave af vejledning i diagnose- og procedurekodning er planlagt anvendt i det

Læs mere

Vejledning til indberetning af ambulante behandlingsforløb i børne- og ungdomspsykiatrien.

Vejledning til indberetning af ambulante behandlingsforløb i børne- og ungdomspsykiatrien. Vejledning til indberetning af ambulante behandlingsforløb i børne- og ungdomspsykiatrien. Indhold: 1. Indberetning af ambulant forløb 2. Vejledning i de i standardkontraktens bilag 3 definerede undersøgelses-forløbskoder.

Læs mere

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid til operation på tværs af regioner, 2015

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid til operation på tværs af regioner, 2015 Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september 216 Ventetid til operation på tværs af regioner, 215 Denne opgørelse omhandler patienters erfarede ventetid til behandling på danske sygehuse, specifikt aktivitet på de

Læs mere

VisualDRG brugermanual

VisualDRG brugermanual VisualDRG brugermanual VisualDRG er en grafisk fremstilling af grupperingslogikken der bliver brugt i forbindelse med finansiering af sundhedsvæsnet, herunder mellemregional afregning og kommunal medfinansiering.

Læs mere

Indberetning i DLCR. Besøgsrunde 2008/9

Indberetning i DLCR. Besøgsrunde 2008/9 Indberetning i DLCR Besøgsrunde 2008/9 Dagens emner Baggrund for og formål med mødet i dag Resultater DLCR Indberetning i DLCR Problemer, spørgsmål og ønsker! Det Nationale indikator projekt MIS Kræft

Læs mere

Registreringsvejledning vedrørende udredningsretten

Registreringsvejledning vedrørende udredningsretten Registreringsvejledning vedrørende udredningsretten 1. Indledning Retten til hurtig udredning omfatter alle nyhenviste, elektive patienter (somatik og psykiatri), der er visiteret til udredning på sygehus,

Læs mere

2017-1c FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER. Teknisk del. Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering

2017-1c FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER. Teknisk del. Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER Teknisk del 2017-1c Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering 26. udgave af Rapport nr. 6 Fællesindholdet 2017-1c/ TEKN Forord

Læs mere

Registreringsomlægninger

Registreringsomlægninger Regionshuset Viborg Psykiatri- og Social Administrationen Planlægningsafdelingen Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Registreringsomlægninger Besøgstyper

Læs mere

Registreringsvejledning Pakkeforløb for kræftområdet

Registreringsvejledning Pakkeforløb for kræftområdet Registreringsvejledning Pakkeforløb for kræftområdet Organspecifik kræfttype Denne vejledning indeholder, efter en indledning med blandt andet beskrivelse af baggrunden for etableringen af registrerings-

Læs mere

Kodeark for DRG. Ark over lokale koder. t_amb<åååå>_10<mmm><åååå>

Kodeark for DRG. Ark over lokale koder. t_amb<åååå>_10<mmm><åååå> Kodeark for DRG Ark over lokale koder. c_casemix MG90* En betegnelse for de DAGS grupper, hvor prisen sættes lig 0 i Takstsystem 2008. MG90A Besøg, som ikke afregnes pga udmåde 7 (aflyst besøg) MG90B MG90C

Læs mere

Vejledning i - Diagnose- og - procedurekodning

Vejledning i - Diagnose- og - procedurekodning Forord Denne udgave af vejledning i diagnose- og procedurekodning er planlagt anvendt i det daglige arbejde som en kittelbog. Bogen beskriver de generelle regler for diagnoseog procedurekodning Den er

Læs mere

Indlæggelses kvikguide

Indlæggelses kvikguide Indlæggelses kvikguide Indhold Denne kvikguide indeholder følgende emner Emne Side Indlæggelse via Akutafd./AVA 2 direkte på sengeafsnit 2 direkte på Intensiv 2 booket (og se bookede patienter) 2 Indlæggelse

Læs mere

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15284 5. maj 2015 ÅRSOPGØRELSE 2014 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 13. maj 2015 Datagrundlag: Data fra

Læs mere

Skizofreni Henvendelser fra regionerne gennemgang: Pr. 18.02.2014 Version 2.1

Skizofreni Henvendelser fra regionerne gennemgang: Pr. 18.02.2014 Version 2.1 Skizofreni Henvendelser fra regionerne gennemgang: Pr. 18.02.2014 Version 2.1 Henvendelse Jeg har fået et spørgsmål vedr. indikator 2a og b: Svar Svar: Nej, I har helt ret. Datadefinitionerne er blevet

Læs mere

FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER

FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER Teknisk del 2015-2 Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering 24. udgave af Rapport nr. 6 Fællesindhold 2015-2 / Teknisk del Forfatter:

Læs mere

Årsopgørelse. Monitorering af kræftområdet

Årsopgørelse. Monitorering af kræftområdet Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15284 15. maj 2014 Årsopgørelse 2013 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 15. maj 2014 Datagrundlag: Data fra

Læs mere

Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015

Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015 Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2014 Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015 Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015 Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen

Læs mere

Elektronisk Indberetning. Vejledning i indberetning af cancer

Elektronisk Indberetning. Vejledning i indberetning af cancer Elektronisk Indberetning Vejledning i indberetning af cancer Elektronisk indberetning Udgiver: Sundhedsdatastyrelsen Ansvarlig institution: Sundhedsdatastyrelsen Design: Sundhedsdatastyrelsen Copyright:

Læs mere

GRUPPERING PLUS INTRODUKTION TIL VISUAL- OG INTERAKTIVDRG

GRUPPERING PLUS INTRODUKTION TIL VISUAL- OG INTERAKTIVDRG GRUPPERING PLUS INTRODUKTION TIL VISUAL- OG INTERAKTIVDRG Katarina Bjerg-Holm Sundhedsdokumentation Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Statens Serum Institut DRG GRUPPERING Opbygningen

Læs mere

Kliniske arbejdsgange i Region Syddanmark understøttet af nuværende EPJ/PAS

Kliniske arbejdsgange i Region Syddanmark understøttet af nuværende EPJ/PAS Kliniske arbejdsgange i Region Syddanmark understøttet af nuværende EPJ/PAS Nedenstående er en oplistning af emner med tilhørende aktiviteter, der understøttes af den nuværende EPJ/PAS løsning i Region

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 3. december 15 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 3. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter,

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/900250 29. november 2017 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i somatikken Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i somatikken.

Læs mere

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004 FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Indberetning af legalt provokerede aborter i speciallægepraksis

Indberetning af legalt provokerede aborter i speciallægepraksis Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem Indberetning af legalt provokerede aborter i speciallægepraksis Brugervejledning 1. udgave, juli 2005 Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler

Læs mere

INTRODUKTION: Kursus i Klinisk meningsfuld kodning. - for læger og lægesekretærer

INTRODUKTION: Kursus i Klinisk meningsfuld kodning. - for læger og lægesekretærer INTRODUKTION: Kursus i Klinisk meningsfuld kodning - for læger og lægesekretærer KVALITET I KODNING OG PATIENTREGISTRERING - KURSUS FOR LÆGER OG LÆGESEKRETÆRER Denne folder er en kort indtroduktion til

Læs mere

1.2 Udredning start 9 1.2.1 Patient ønsker udsættelse af tidspunkt for undersøgelse 9

1.2 Udredning start 9 1.2.1 Patient ønsker udsættelse af tidspunkt for undersøgelse 9 Sundhedsanalyser Sagsnr: 14/15288 30. november 2015 OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL (FAQ) Pakkeforløb for kræftområdet (organspecifik kræfttype) Dokumentet indeholder svar på ofte stillede spørgsmål vedrørende

Læs mere

MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE

MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med Danske Regioner/regioner, KL/kommuner, PLO og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse udviklet en række indikatorer, der kan bruges

Læs mere