BIRMINGHAM - INSPIRATIONSTUR FOR BOLIGSAMARBEJDET ODENSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BIRMINGHAM - INSPIRATIONSTUR FOR BOLIGSAMARBEJDET ODENSE"

Transkript

1 BIRMINGHAM - INSPIRATIONSTUR FOR BOLIGSAMARBEJDET ODENSE 1

2 INDHOLD Program Side 4 Kort om Birmingham Side 5 Kort om boligpolitik i England Side 6 Birmingham Byråd ved Lisa Trickett, Labour Side 8 Midland Heart Side 10 Opsamling - Dag 1 Side 12 Området Castle Vale og Castle Vale Community Housing Association Side 14 Området Perry Common og Witton Lodge Community Association Side 16 Opsamling - Dag 2 Side 18 Evaluering Side 19 Deltagerliste Side 20 ENGBERG ANALYSE Lars Engberg er seniorforsker på Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, København-afdelingen. I de sidste 10 år har han af og til arrangeret studieture, og givet strategisk rådgivning til kommuner og almene boligselskaber. I 2009 var Lars i Utrecht med en Odense-gruppe fra boligsiden og Odense kommune, og i 2012 arrangerede han en tur til Amsterdam og Rotterdam for Tryg By-udvalget i Odense. Lars har med interesse fulgt samarbejdsprocessen i Odense, og vi takker Lars for det gode samarbejde både her og på turen til Birmingham. 2

3 KÆRE ALLE Hermed en opsamling på vores tur til Birmingham. Formålet med turen var at lære noget om de engelske lejeres roller og muligheder i byomdannelse og byudvikling i Birmingham. Vi fokuserede specielt på koblingen mellem det boligsociale område (beskrives tit som empowerment i en engelsk sammenhæng) og det fysiske område, det vil sige renovering og omdannelse. Nogle af de spørgsmål, vi diskuterede med vores engelske kolleger, var: Hvordan uddannes beboere til også at være beslutningstagere, og hvilken rolle kan de med fordel spille? Hvordan skaber det boligsociale arbejdsfelt værdi i forhold til udvikling af bæredygtige boligområder og bydele? Hvordan kobler man i England i praksis det sociale og det fysiske i byggesager og renoveringer? Hvordan samarbejder de engelske boligorganisationer med kommunen, og kan de noget, som vi ikke kan i den danske model? Vi besøgte 3 forskellige boligselskaber, og mødtes med en Labour politiker fra Birmingham byråd. På turen havde vi følgeskab af Natasha Williams som er PhD-studerende, og David Mullins, der er professor i boligpolitik. Til at supplere denne opsamling, har Lars skrevet en lidt længere tekst om boligpolitikkens historik i England, om Birmingham Kommune og om de tre boligselskaber, som baggrundsinformation. God læselyst 3

4 PROGRAM 4

5 KORT OM BIRMINGHAM Birmingham er en by i England med ca indbyggere. Birmingham ligger i West Midlands og har været knudepunkt for kanaltrafikken i England. Birmingham er efter London den mest befolkningsrige by i Storbrittanien. I 0 erne flyttede der hver måned 1000 nye indbyggere til byen. Der bor 3,88 millioner mennesker i Birmingham-regionen, der er Englands næststørste økonomi. Den økonomiske krise, som ramte os alle i 2008, har ramt West Midlands og Birmingham forholdsmæssigt hårdt. For at spare er det offentlige derfor i gang med at reformere under overskriften Mere for mindre. Dette betyder, at færre ansættes i det offentlige, og flere afskediges. Antallet af hjemløse i West Midlands samt efterspørgslen efter sociale lejeboliger stiger, når færre har råd til private leje- og ejerboliger. Det er vanskeligere, at (gen)belåne ejendomme, og der er en stigning i asocial adfærd i Birmingham. Specielt unge mennesker er hårdt ramt, de har rigtig svært ved at få adgang til bolig- og arbejdsmarked. FAKTA FRA WIKIPEDIA Folk fra Birmingham kaldes Brummies, efter byens kælenavn Brum. Kælenavnet har sin oprindelse i byens navn som det udtales på den lokale dialekt - Brummagem, som formodentlig kommer fra byens ældre navn Bromwicham. I Birmingham taler man med en meget udpræget Brummie accent og dialekt 5

6 KORT OM BOLIGPOLITIK I ENGLAND EFTERKRIGSTIDEN OP TIL 1972 Efter 2. verdenskrig lagde kommunerne (City Councils) en stor indsats i at opføre kommunale lejeboliger for at genopbygge England og dække det voksende boligbehov. Den socialdemokratiske politiker Aneurin Bevans boligpolitiske vision, som inspirerede udviklingen, byggede på to mål: billige lejeboliger og mixed communities. Modellen var, at kommunerne optog lån og foretog engangsinvesteringer i boliger, som over tid blev betalt ud, og værditilvæksten/friværdien blev geninvesteret i flere billige boliger. Bevans vision blev i 70ernes England afløst af de konservatives vision om et ejendomsbesiddende demokrati ERNE Indtil 1972 udlejede kommunerne boliger baseret på balance-leje princippet (cost-balanced rents), men denne ordning blev ophævet af Heath (konservativ), som fordoblede lejen for kommunale boliger (council housing) og indførte boligstøtte. Skiftende konservative regeringer har siden ført en privatiseringspolitik med henblik på at få flest mulig ejere, og de indførte et system baseret på private rented consumer service (PRCS), hvor folk, der ikke havde råd til at optage lån for at købe bolig, fik adgang til lejeboliger plus boligstøtte. PRCS udhulede den kommunale udlejemodel, hvor investeringer plus friværdi fastholdt lave huslejer, friværdierne blev omsat, huslejerne blev sat op og pristalsreguleret, og samtidig fik folk (kraftigt voksende) boligstøtte, som skabte en fattigdomsfælde ERNE I 1980 var der kun 9 % private lejeboliger, og Thatcher indførte ordningen right to buy, der gav lejerne i de kommunale lejeboliger ret til at købe disse til meget fordelagtige priser. 10 år senere var 2 millioner kommunale lejeboliger overgået til privateje. Denne privatisering skubbede yderligere til PRCS-mekanismen, hvor de opsparede værdier blev omsat på markedet, og de gennemsnitlige boligudgifter voksede. Hvis en lejer stiger i indtægt, trækkes stigningen fra boligstøtten - en fattigdomsfælde som mange fortsat bokser med. 6

7 DE ENGELSKE BOLIGORGANISATIONER OG BOLIGMARKEDET De engelske boligorganisationer er private almennyttige organisationer, der tilbyder sociale boliger til mennesker med behov for et hjem, og som ikke har råd til at købe en bolig direkte. Boligorganisationernes overskud bruges til at vedligeholde eksisterende boliger og til at bygge nye. Selv om boligorganisationerne er uafhængige, er de reguleret af staten, og de modtager offentlig støtte. Thatchers reformer betød, at kommunerne ikke længere måtte subsidiere deres lejeboliger med lokale skatter. På grund af right to buy-ordningen, store besparelser på de kommunale budgetter samt det forhold, at boligstøtten var mere generøs, hvis man boede i en boligforening, valgte mange kommuner at overføre deres boliger til boligforeninger, som blev omtalt som large-scale voluntary transfer organizations. De vigtigste boligformer er ejerboliger, kommunale lejeboliger, sociale boligorganisationer (Registered Social Landlords) og private lejeboliger. Registered Social Landlords (herefter RSL) har en bestyrelse, som er frivillig, med repræsentation fra lejere, kommune, civil samfund, andre. I 2006 havde boligorganisationerne lån for 30 mia. 7

8 BIRMINGHAM BYRÅD VED LISA TRICKETT, LABOUR Birmingham Kommune har et City Housing Partnership (CHP) (Boligpartnerskab) med de sociale boligorganisationer, og andre der sætter en fælles dagsorden for at skabe bedre resultater for beboere i Birmingham. Et centralt element i dette partnerskab er The Housing Plan (Boligstrategi), som revideres årligt i en fælles styregruppe. INTRODUKTION TIL BEGREBER OG FORKORTELSER - BAGGRUNDSVIDEN TIL FORSTÅELSE AF LISAS INDLÆG På grund af fald i markedet på grund af finanskrisen, er der en opbremsning i nybyggeriet, og når der bygges færre boliger, indgås der færre 106-aftaler, som betyder, at der bygges færre billige boliger. 106 i Town and Country Planning Act 1990 betyder, at når private får en gevinst som følge af værdistigninger på jord som følge af byggetilladelser beskattes en del af disse gevinster, f.eks. i form af tilskud til billige boliger. Birmingham Municipal Housing Trust ( BMHT ) bygger billige boliger, med fokus på kombinationen af billige boliger, beskæftigelse og uddannelse. Byrådet har genforhandlet sine målsætninger for billige boliger i Local Area Agreement (LAA ), og der er forslag om at fastfryse RSL-huslejerne! The Tenant Services Authority (TSA) er den myndighed, som regulerer billige boliger. TSAs mål er at øge niveauet for de ydelser lejerne modtager i den sociale lejeboligsektor. De sociale landlords skal nu rette ind efter en ny lovgivningsmæssig ramme, som trådte i kraft april Kernen er seks nye standarder og specifikke forventninger, som udlejere bør opfylde. Der er vægt på lejernes rolle som kunder, og på deres inddragelse i levering af velfærdsydelser. Siden 2009 er alle engelske kommuner forpligtede til at informere, konsultere og inddrage borgere i velfærdsydelser. Den politiske målsætning er at skabe en aktiv deltagelseskultur, og styrke borgernes empowerment (at styrke dem som enkeltpersoner og som grupper), så de får størst mulig indflydelse på udviklingen af deres lokalsamfund og på deres egen fremtid. Total place- budgettering er et interessant element i denne bestræbelse. Med udgangspunkt i et geografisk område kortlægges de samlede offentlige udgifter, med henblik det formål at finde besparelser og effektivitetsgevinster, og besvare spørgsmålet kan vi gøre det bedre for mindre? Tre målsætninger er centrale for kommunen: 1: at udvikle service og velfærd så lokale beboere oplever forbedringer. 2: at udvikle mere effektive ydelser. 3: at udvikle viden om hvordan den tværsektorielle koordinering styrkes. Birmingham City Council har lavet sin første Comprehensive Area Assessment (CAA) og er blevet præmieret for at gøre dette rigtig godt. 8

9 VÆSENTLIGE POINTER FRA LISAS OPLÆG Ny virkelighed - ny velfærd er Odense kommunes strategiske sigte. I Birmingham er dette fokus en realitet. Man har derfor været tvunget ud i nye måder at sætte samfundsressourcer, virksomheder og borgere i centrum som ansvarstagende i forhold til udvikling af lokalområder og mennesker. Fokus i Birmingham ligger på strategisk byudvikling med et langsigtet perspektiv. Man arbejder med total place strategier, nemmest oversat til kvarterløftsplaner, organiseret ud fra managementprincippet. Kommunen ansatte forsøgsvis managere i en række områder. Managerne fungerede som facilitator, der forsøger at sætte områdets ressourcer i spil og skabe samarbejder til højnelse af områdets sociale sammenhængskraft og udvikling af lokalområdet. Idag arbejder man med kvarterløft mere ud fra devisen om, at det er boligorganisationer, politi og andre samfundsinstitutioner, der skal påtage sig rollen som managere i kvarterløftsplaner. Besøget hos Lisa understreger nødvendigheden af, at det er vigtigt at agere proaktivt som boligorganisation, for at kunne være med til at præge den politiske dagsorden i en retning, der er gunstig for os, samt for at kunne prioritere opgaver som vi ønsker at påtage os. 9

10 MIDLAND HEART Midland Heart er en af de ti største sociale boligorganisationer i Storbritannien, som ejer og administrerer mere end boliger på tværs af 54 kommuner. Midland Hearts har en gennemgående social profil. Ud over at stille boliger til rådighed for dem der har brug for det, er en del af Midland Hearts portefølje også at støtte dem, der har brug for hjælp til at tage ansvar for eget liv, at understøtte udviklingen af bæredygtige lokalsamfund samt at hjælpe lejerne med at opdage og udnytte egne kompetencer. Midland Hearts virke baserer sig i meget høj grad på brugerinddragelse. Midland Heart arbejder ud fra fem indbyrdes forbundne værdier: 1) kunden først 2) ambition 3) fantasi 4) empowerment 5) Inklusion Midland Heart sætter sine kunder i fokus og involverer så mange som muligt i gennemgang, udvikling og løbende forbedring af organisationens tjenester og ydelser. Organisationen arbejder med lokale kontrolprogrammer og paneler, hvor de professionelle arbejder med serviceforbedringer i dialog med kunderne på de af organisationens områder, som direkte påvirker kunderne. Kunderne deltager også i beslutninger omkring indkøb og drift. Målet er, at lejerne som kunder engageres og bidrager til den effektive styring af Midland Heart. Der er udviklet et uddannelsesprogram og kurser, som får meget positiv respons. Nogle nøgletal for Midland Heart CO2 regnskab for Midland Heart 10

11 VÆSENTLIGE POINTER FRA MIDLAND HEART Et af Midland Hearts formulerede mål er: Vi vil ikke bare tilbyde en bolig - vi vil tilbyde et hjem. Det er et meget tydeligt signal om det ansvar og den forptigelse som boligorganisationen påtager sig. Med fokus på sociale, kulturelle og tekniske forhold. I Midland Heart er ansat en lang række regeneration project officers. De arbejder som brobyggere med fokus på at få stakeholders (aktører) i de forskellige lokalområder til at arbejde sammen. Tilgangen minder meget om Birmingham Kommunes kvarterløftsplanstrategier. Midland Hearts arbejder med partnerskabsstrategier for at forpligtige aktører i Birmingham til at være aktive medspillere på lokalområdeudviklingsbanene. Eksempel: Birchfield Big Local. Her arbejder man med områdeudvikling ud fra en ressourcebaseret tilgang med rod i en langsigtet strategi. Et eksempel på en ubrugt ressource som åbnes op gennem projeket er den lokale folkeskole, hvor der nu er åbent for brug af lokaler til aktiviteter for alle - også uden for normale åbningstider. I Midland Hearts har man fokus på den generelle lejersituation, og man ser sig selv som værende advokat på vegne af lejerne. I Midland Heart har man 5 forskellige scrutiny fora. Scrutiny betyder, at man kritisk forholder sig til egen praksis og service. Beboerne opfordres til at melde sig til disse fora og bliver opkvalificeret til at være kritiske men vidende forbrugere eksempelvis gennem Midland Hearts Customer Academy. De går for eksempel på mystery shopping i organisationen og tester services. I Midland Heart tilstræber man, at 10% af arbejdsstyrken rekrutteres fra beboergruppen. 11

12 OPSAMLING DAG 1 HVAD TOG VI MED OS FRA DAG 1? TEMAER SAMT CITATER FRA OPSAMLINGEN Temaer Frivillighedsstrategi Kvarterløft Samarbejdsstrategi Hvordan får vi kommunen på banen i forhold til at skabe bedre rammebetingelser for vores arbejde. Hvis vi vil have kommunen på banen, så skal vi selv være proaktive - nogle der kan tænke de tanker skal ansættes. Fordi vi i forvejen er super til drift. Hvilke opgaver er det egentlig vores medarbejdere løser? De skal opkvalificeres til at løse sociale opgaver og skabe samarbejder. Vi skal tage vores sociale ansvar alvorligt. Vi skal være bedre til at udfordre kommunen på opgavefordelingen. Det er jo ikke raketvidenskab. Hvad er vi gode til, og hvad er vi ikke gode til? Tør vi tage diskussionerne. Vi er verdensmester i at drifte men vi skal redefinere os selv. Vi skal lære at forstå, at vi er og kan meget mere end ren drift! 12

13 På besøg hos Witton Lodge Community Association. Linda Hines viser rundt i Perry Common området. 13

14 OMRÅDET CASTLE VALE OG CASTLE VALE COMMUNITY HOUSING ASSOCIATION Castle Vale Community Housing Association (CVCHA) i Castle Vale i Birmingham forvalter boliger, og er en af de få beboerstyrede boligforeninger i England. Der er beboerflertal i bestyrelsen, formanden er beboervalgt, og mange af beboerne arbejder for boligorganisationen. Boligforeningen arbejder med en bred vifte af aktiviteter: - Forskellige ydelser til boligejere i Castle Vale og andre dele af Birmingham - En bred vifte af tiltag til fremme af lokalsamfundsudvikling og fremtidssikring af boligerne - Ungdomsaktiviteter, herunder et ungdomsråd - Tryghed og kriminalpræventive indsatser - Initiativer der modvirker økonomisk udstødelse Boligorganisationen ansætter Guide Neighbourhood Consultants, dvs. konsulenter, der fungerer som boligkvarterguides i Castle Vale, og som sælger ydelser til andre dele af Birmingham. Boligorganisationen arbejder målrettet for at sætte en strategisk dagsorden med rod i et stærkt partnerskab i Castle Vale. Organisationen er beboerstyret, og beboerne er dygtige ledere, der målrettet arbejder for, at Castle Vale skal blive et succesfuldt kvarter i samarbejde med lokale parter. CASTLE VALE OMRÅDET Castle Vale bebyggelserne er bygget i 60erne som et af efterkrigstidens største boligkomplekser i Midlands. Det åbne, flade område på kanten af Birmingham var engang Castle Bromwich Airfield, hjemstedet for Spitfire. Bebyggelsen blev hjemsted for familier fra nedslidte områder i indre by i Birmingham, hvis hjem blev erklæret uegnet til beboelse i 60erne.Oprindeligt bestod Castle Vale af huse, tæt lav samt 34 højhuse. Ca. en tredjedel af bebyggelsen blev bygget med henblik på salg. Det sociale miljø og levevilkårene gik ned ad bakke i løbet af 1970 erne og 1980 erne, og i Birmingham blev navnet Castle Vale forbundet med social udstødelse, arbejdsløshed og kriminalitet. I 1993 blev en Housing Action Trust (HAT) etableret for Castle Vale, der støttede en gruppe stærke og engagerede lejere og beboere. Lejeboligerne blev løftet ud af kommunal kontrol, og et meget omfattende regenereringsprogram blev indledt. I løbet af de følgende 12 år blev 2200 huse blev revet ned og yderligere 1333 er forbedret nye boliger er bygget sammen med et indkøbscenter, fællesfaciliteter og et sundhedscenter. Det fysiske miljø er forbedret, og der er anlagt en ny park, hvor der tidligere lå boligblokke. Den økonomiske genopretning omfattede oprettelse af nye arbejdspladser, og både sundhedstilstanden og levetiden er blevet forbedret. I 2005 blev HAT en opløst, og 98 % af beboerne stemte ja til at overføre lejeboligerne til Castle Vale Community Housing Association (CVCHA). Der er lavet en bestyrelse med lejere og lokale interessenter, der arbejder på områdets udvikling og vedligeholdelse. 14

15 VÆSENTLIGE POINTER FRA CASTLE VALE I Castle Vale måler de på en lang række nøgletal relateret til organisationens mål, som er : - Gode hjem og boligområder. - En stærk, effektiv og produktiv organisation. - Mennesker lever succesfulde liv. - Vi vil skabe nye muligheder. Beboerne er aktive på mange måder og i mange fora eksempelvis organisationsbestyrelser, ungeråd, scrutiny paneler, beboergrupper, partenerskabsbestyrelser, sundhedsfora, fritidsfond osv. Fælles fokus i Castle Vale er beboernes ret til at bestemme selv og tage ansvar i eget liv og boligområde. Grundlaget for beboerinvolveringen er møder, fokusgrupper, spørgeskemaer. Gennem beboermobilisering er der skabt en kultur for involvering, som er ekstremt deltagerorienteret. Samtidig giver man i Castle Vale beboerne ansvar, og opkvalificerer dem til at tage det ansvar. I Castle Vale arbejder man aktivt for at skabe nye partnerskaber med offentlige, private virksomheder samt frivillige organisationer og institutioner i området. 15

16 OMRÅDET PERRY COMMON OG WITTON LODGE COMMUNITY ASSOCIATION WLCA er stiftet for at Perry Common ligger i det Nordlige Birmingham. I starten af 90er blev ca sociale lejeboliger erklæret for usunde og sat til nedrivning. Beboerne, hvoraf mange havde boet i området hele deres liv, ønskede ikke at flytte til andre dele af Birmingham, og de etablerede en boligorganisation for at kæmpe deres sag og påvirke udviklingen. 4 beboerforeninger blev etableret og i 1994 blev de lagt sammen til Witton Lodge Community Association. 1) bevare fællesskabet i Perry Common 2) skabe et bæredygtigt lokalsamfund 3) forbedre det lokale miljø 4) bygge sociale lejeboliger for personer med behov 5) og styrke de lokale beboere og give dem indflydelse på processen. Der blev lavet en økonomisk aftale med Birmingham Byråd, der finansierede en 30-års plan. Planens elementer var bl.a., at penge fra salg af jord til ejerboliger i området blev brugt til at bygge sociale lejeboliger. Witton Lodge Community Association fik støtte i form af driftsmidler, og der blev lavet en juridisk model, hvor jord blev givet til foreningen til eje, og værdien af denne jord blev herefter belånt for at finansiere nybyggerier. Yderligere indtægter er husleje, andre tilskud og jordrenter fra solgte ejendomme solgt. 30-års planen betyder, at der genereres nok midler til vedligeholdelse over tid. Huse til nedrivning i Perry Common området. I dag er området omdannet med fine resultater. Beboerne har været en drivende kraft bag udviklingen, og der er etableret et lokalt partnerskab med blandt andre Birmingham Kommune. Da WLCA blev etableret, udpegede man 8 aktive beboere som beboerdirektører, der sidder i bestyrelsen for WCLA og repræsenterer lokalsamfundet. Der er i dag 8 beboerdirektører og 4 organisationsdirektører, alle er på valg, og alle arbejder ulønnet. 16

17 VÆSENTLIGE POINTER FRA WITTON LODGE Witton Lodge Community Association er en privat boligorganisation med en beboerstyret direktion samt bestyrelse på 12 medlemmer, hvoraf de 8 medlemmer skal bo i området. Selv om WLCA er en privat organisation, som ikke er underlagt de stramme reguleringer som den almene sektor i England (og Danmark), vælger de alligevel at tage socialt ansvar og arbejde med en høj grad af beboerinvolvering. Beboerne har taget initiativet til udvikling af lokalområdet og tager selv ansvar for områdets udfordringer. I Perry Common skete udviklingen på baggrund af en krise (husene skulle rives ned). Linda Hines understreger dog at beboerengagement og ansvar ikke behøver at udspringe af en krise. Det kan ligesåvel udspringe af et ønske om at være driver i udviklingen af sit lokalsamfund. Kernen i WLCAs arbejde er, at de gerne vil tage socialt lederskab i området. WLCA tilbyder derfor services, blandt andet sundhedsprogrammer, til egne ejere men også til andre i området. De udvider deres portefølje,og ser det som en naturlig udvikling, at de stiller services i området til rådighed for andre. WLCA arbejder med fysisk og socialt forandring i kvarteret og med en kombination af bolig og velfærdsopgaver. På den måde er WLCA med til at skabe en ramme for folks egen overlevelse og udvikling. Der er stor magt i at være frivillig og ulønnet. Også I Witton Lodge Community Association arbejder man med kompetenceudvikling og empowerment af beboerne. Eksempelvis er læringskurven hos direktørerne i den beboerstyrede direktion ekstremt stejl, i det de skal de have indgående kendskab til økonomi, jura, entreprenørskab osv., hvilket ikke nødvendigvis er noget, de ved en masse om i forvejen. 17

18 OPSAMLING DAG 2 Opsamlingsrunden på dag to blev brugt til at diskuterer og konkretisere forslag til fremtidige arbejdsfelter for Boligsamarbejdet. Arbejdet foregik i 3 grupper og opgaven lød: Giv et konkret forslag til, en vigtig arbejdsopgave som vi i Boligsamarbejdet kan arbejde med at realisere i praksis De tre forslag kan sammenfattes under følgende overskrifter: Frivillighedsregnskab Partenerskabsstrategier Forventningsafstemning og fælles anslag ved styringsdialog 18

19 EVALUERING Deltagerne på studieturen har efterfølgende udfyldt evalueringsskemaer. I evalueringen blev der spurgt til det faglige udbytte af de enkelte besøg, samt i hvor høj grad besøgene gav inspration i forhold til eget arbejde. Herudover blev der er spørgeskemaet spurgt til, hvordan studieturen som helhed blev opfattet. I forhold til såvel fagligt udbytte og inspiration til eget arbejde vurderes besøgene hos Midland Heart og Castle Vale (71%) at have givet det største udbytte. Henholdsvis 76% og 71% af deltagerne har svaret at besøgene i nogen grad gav et stort fagligt udbytte, medens henholdsvis 19% og 29% har svaret at besøgene i høj grad gav et stort fagligt udbytte. I relation til besøgene hos såvel Lisa Tricket som hos Witton Lodge Community Association har 62% svaret at besøgene i nogen grad gav et stort fagligt udbytte, medens 29% og 10 % har svaret, at besøgene i høj grad gav et stort fagligt udbytte. Svarfordelingen på spørgsmålene om inspiration til eget arbejde fordeler sig efter næsten samme kurve som den, der er beskrevet for det faglige udbytte af turen. Sidst men ikke mindst viser nedenstående diagram, at deltagerne har fået et godt fagligt udbytte ud af studieturen som helhed. 19

20 20

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

VELKOMMEN TIL VOLLSMOSE. "De vilde drenge og andre udfordringer" - Strategier i Odense

VELKOMMEN TIL VOLLSMOSE. De vilde drenge og andre udfordringer - Strategier i Odense VELKOMMEN TIL VOLLSMOSE Vores fælles vision I Odense Odense skal være landskendt for attraktive og tidssvarende almene boliger i velfungerende og trygge bydele. Vi skal fremtidssikre de almene boliger

Læs mere

SALG AF ALMENE BOLGER KAN KOSTE DYRT

SALG AF ALMENE BOLGER KAN KOSTE DYRT 14. maj 2003 Af Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17 og Martin Windelin - Direkte telefon: 33 55 77 20 Resumé: SALG AF ALMENE BOLGER KAN KOSTE DYRT Salg af almene boliger betyder, at der bliver

Læs mere

privat boligudlejning under lup

privat boligudlejning under lup privat boligudlejning under lup 82 En meget blandet sektor. Sådan lyder karakteristikken fra civilingeniør og økonom Hans Skifter Andersen, når han skal beskrive den private udlejningssektor i Danmark.

Læs mere

opsplitning og social udstødelse.

opsplitning og social udstødelse. By- og Boligministeriet Må først offentliggøres den 1. oktober kl. 9.00 Tale ved det uformelle EU-boligministermøde i Bruxelles og Charleroi den 1.-2. oktober 2001, holdes af kontorchef Charlotte Bro,

Læs mere

UDENLANDSKE ERFARINGER

UDENLANDSKE ERFARINGER UDENLANDSKE ERFARINGER Hans Thor Andersen, Ph.D. Lektor Geografisk Institut Indledning projektets baggrund Henvendelse fra BL om at analysere udenlandske erfaringer. Fonden Realdania har finansieret projektet

Læs mere

Fra udsat boligområde til hel bydel. Programbestyrelsen 2004-2008

Fra udsat boligområde til hel bydel. Programbestyrelsen 2004-2008 Fra udsat boligområde til hel bydel Programbestyrelsen 2004-2008 Agenda Tilbageblik - kort Signalement af områderne og deres beboere En strategisk dagsorden Tilbageblik Programbestyrelsen Strategiudvikling

Læs mere

Almen Boligforum 5. oktober 2017

Almen Boligforum 5. oktober 2017 Almen Boligforum 5. oktober 2017 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Omdømme Beliggenhed Erhvervsklima BYUDVIKLING NÆRHEDEN 3000 nye boliger HØJE-TAASTRUP C 1200 nye boliger UDSATTE BOLIGOMRÅDER Den almene sektor 28%

Læs mere

Frivillighedspolitik. Bo42

Frivillighedspolitik. Bo42 Frivillighedspolitik Bo42 Vedtaget på repræsentantskabsmøde afholdt den 4. juni 2013 Forord En af Bo42 s bestyrelses fornemste opgaver er at være med til at skabe og udvikle gode rammer og muligheder for

Læs mere

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser.

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser. Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. maj 2017 Fælles strategi for udsatte boligområder 1. Resume Med afsæt i Aarhus-fortællingens vision om en god by for alle har Aarhus Kommune

Læs mere

OMRÅDE- TILGANG STYRINGS- DIALOG HELHEDS- PLANER BYSTRATEGISK UDVIKLING NYBYGGERI NYBYGGERI BEBOERSAMMEN- SÆTNING

OMRÅDE- TILGANG STYRINGS- DIALOG HELHEDS- PLANER BYSTRATEGISK UDVIKLING NYBYGGERI NYBYGGERI BEBOERSAMMEN- SÆTNING OMRÅDE- TILGANG STYRINGS- DIALOG HELHEDS- PLANER BYSTRATEGISK UDVIKLING BEBOERSAMMEN- SÆTNING NYBYGGERI NYBYGGERI DET BYSTRATEGISKE SPOR DET BOLIGSOCIALE SPOR NYBYGGERI TRYGHED ORGANISERINGS- SPORET..

Læs mere

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE 1 Odense Kommune Bystrategisk Stab Oktober 2014 Indledning De almene boliger

Læs mere

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 1031 Taastrup Torv I og II 1032 Taastrup Torv Plejeboliger Opførelsesår: 2014 33 boliger 1029 Møllegården Opførelsesår: 1975 10 boliger 1028 Kongsgården Opførelsesår: 1975

Læs mere

Forankring og vidensoverførelse

Forankring og vidensoverførelse Forankring og videnoverførelse Afslutningskonference for kvarterløft den 12. oktober 2007 Jesper Nygård Administrerende direktør i KAB og formand for Landsbyggefonden Forankring og vidensoverførelse 10

Læs mere

ERFA-møde. Integration af fysiske og sociale indsatser

ERFA-møde. Integration af fysiske og sociale indsatser ERFA-møde Integration af fysiske og sociale indsatser Sammentænkning af fysiske og sociale indsatser? Almenboligloven 6 b. Boligorganisationen skal drage omsorg for, at de almene boligafdelinger er økonomisk

Læs mere

forbedringer Udvikle områdets profil/identitet Forbedret omdømme Omdanne boliger til ejerboliger Helhedsorienteret familieindsats

forbedringer Udvikle områdets profil/identitet Forbedret omdømme Omdanne boliger til ejerboliger Helhedsorienteret familieindsats Rådgivende politisk udvalg ( 17.4) Økonomiudvalget og Socialudvalgsformanden Politiske repræsentanter fra AKB, DFB og VIBO Programstyregruppe Direktion i HTK Direktører i KAB, DOMEA og VIBO Programsekretariat

Læs mere

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 HVORDAN BLIVER EN HELHEDSPLAN TIL? Helt overordnet er det Landsbyggefonden, der bestemmer, hvad en boligsocial helhedsplan skal indeholde.

Læs mere

Fremtidens smarte fjervarme. Nordkraft, Aalborg den 14. juni 2017 Udviklingschef Sven Buch, Himmerland Boligforening

Fremtidens smarte fjervarme. Nordkraft, Aalborg den 14. juni 2017 Udviklingschef Sven Buch, Himmerland Boligforening Fremtidens smarte fjervarme. Nordkraft, Aalborg den 14. juni 2017 Udviklingschef Sven Buch, Himmerland Boligforening Nøgletal Himmerland Boligforening > > > > > > > > > > > Ca. 7.000 boliger i 64 afdelinger

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Velkommen til Ghetto Bingo!

Velkommen til Ghetto Bingo! Velkommen til Ghetto Bingo! Hvem får først jammerpladen fuld? Hvor elendigt er der på Nørremarken Alt det vi ikke kan eller hvordan var det engang? Dette belastede område med de ressourcesvage beboere

Læs mere

Bestyrelse. Vollsmose Sekretariatet Sekretariatschef. Afdeling for Social udvikling, familier og unge. Afdeling for Byudvikling og erhverv

Bestyrelse. Vollsmose Sekretariatet Sekretariatschef. Afdeling for Social udvikling, familier og unge. Afdeling for Byudvikling og erhverv 1/6 ORGANISERING ORGANISERING Odense Kommune 3 Direktører/chefer Civica 2 Direktører/chefer Fyns almennyttige Boligselskab 1 Direktør Samarbejdsrådet/ Beboerdemokratiet 3 Beboerdemokrater Eksterne 1 Vollsmoses

Læs mere

BO-VESTs Frivillighedspolitik

BO-VESTs Frivillighedspolitik BO-VESTs Frivillighedspolitik Indhold BO-VESTs frivillighedspolitik................................................................... 3 Formålet med det frivillige arbejde i BO-VEST.............................................

Læs mere

Sociale partnerskaber

Sociale partnerskaber Sociale partnerskaber Projektbeskrivelse Projektleder: Ejnar Tang Senest revideret: 5/12/2016 Baggrund Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget igangsatte i august

Læs mere

Velkommen til KAB - en kundeejet og beboerstyret almen administrationsorganisation

Velkommen til KAB - en kundeejet og beboerstyret almen administrationsorganisation Velkommen til KAB - en kundeejet og beboerstyret almen administrationsorganisation Velkommen til KAB-fælleskabet! Mission, løfte og værdier Mission: Det er KAB s mission at skabe rammer for et godt liv

Læs mere

Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION

Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION Baggrund P Da VK-regeringen trådte til, blev det skrevet ind i regeringsgrundlaget, at man ville give de almene beboere mulighed for at købe deres bolig P Et embedsmandsudvalg blev nedsat for at forberede

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI I ESBJERG KOMMUNE Teknik & Miljø Esbjerg Kommune INDHOLD 1. Forord.................................. 3 2. Strategien i en sammenhæng................ 3 3. Bæredygtighed i strategien..................

Læs mere

Socialt udsatte boligområder

Socialt udsatte boligområder Socialt udsatte boligområder Nogle boligafdelinger i Danmark har en væsentligt større andel af arbejdsløse, kriminelle og personer på overførselsindkomst end det øvrige samfund. Disse afdelinger kæmper

Læs mere

Referat af Workshop 4. november 2010

Referat af Workshop 4. november 2010 Referat af Workshop 4. november 2010 PROGRAM 1. Velkomst v./ Kommunaldirektør Niels Ågesen, Vejle Kommune 2. Dagens fokus v/ Karen Sommer Møller, BolivVejle 3. Morgenmad og deltagerpræsentation 4. Introduktion

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014

Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014 Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014 Efter en udfordrende og spændende etablering af det nye administrationsfællesskab i BO-VEST er det nu tid til at udstikke en fælles kurs for det fremtidige

Læs mere

Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne?

Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne? Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne? Realdania, konference den 24. november 2014 Direktør Ole Nielsen, Himmerland Boligforening Nøgletal Himmerland

Læs mere

Redegørelsen skal forholde sig såvel til beretningens indhold og konklusioner som Statsrevisorernes bemærkninger hertil.

Redegørelsen skal forholde sig såvel til beretningens indhold og konklusioner som Statsrevisorernes bemærkninger hertil. T MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K MINISTEREN Dato: 24. oktober2014 Ministeriet har ved brev af 29. august 2014 modtaget

Læs mere

Samskabelse bedre samarbejde eller varm luft? Anne Tortzen

Samskabelse bedre samarbejde eller varm luft? Anne Tortzen Samskabelse bedre samarbejde eller varm luft? Anne Tortzen Hvem er jeg? Forsker erhvervs PhD Samskabelse i kommunale rammer Rådgiver om borgerinddragelse og samskabelse - Leder af Center for Borgerdialog

Læs mere

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor -

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor - Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014 - Ramme for investeringer i den almene sektor - Oktober 2014 Regeringens udspil til Boligaftale 2014 Sammenfatning Regeringen har siden tiltrædelsen

Læs mere

Opstart Har I brug for rådgivere, der kender alt til helhedsplaner og selv har arbejdet i det almene?

Opstart Har I brug for rådgivere, der kender alt til helhedsplaner og selv har arbejdet i det almene? Helhedsplaner Afklaring Hvordan kan jeres boliger og afdeling udvikles? ALECTIA tilbyder både individuelle og standardiserede løsninger. Ideer og/eller en strategi Gennem dialog og samarbejde med beboerne,

Læs mere

Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København

Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København Center for Byplanlægning Indledning Lykkes de så i Danmark? Hvad er vores udfordringer? Københavnske tendenser.

Læs mere

INDHOLD. Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning. Redaktion Østjysk Bolig

INDHOLD. Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning. Redaktion Østjysk Bolig 02 MÅLSÆTNINGSPROGRAM 2015 ØSTJYSK BOLIG INDHOLD 4 5 6 8 9 11 12 13 14 15 Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning Udgiver Organisationsbestyrelsen

Læs mere

3 ÅR MED BOLIVVEJLE STATUS OG FREMTID

3 ÅR MED BOLIVVEJLE STATUS OG FREMTID 3 ÅR MED BOLIVVEJLE STATUS OG FREMTID 3 år med BolivVejle status og fremtid 2 BolivVejle Læs om projekter og resultater fra de første tre år med BolivVejle og om fremtiden BolivVejle er den fælles platform

Læs mere

Fællessekretariatet for BolivVejle. Mai Norlyk Karen Sommer Møller Analysemedarbejder jan. 2010 Kommunikationsmedarbejder juni 2010

Fællessekretariatet for BolivVejle. Mai Norlyk Karen Sommer Møller Analysemedarbejder jan. 2010 Kommunikationsmedarbejder juni 2010 Fællessekretariatet for BolivVejle Mai Norlyk Karen Sommer Møller Analysemedarbejder jan. 2010 Kommunikationsmedarbejder juni 2010 Visionen for BolivVejle Vision for BolivVejle At boligselskaberne og Vejle

Læs mere

Arbejdsdrøftelse 2017

Arbejdsdrøftelse 2017 Arbejdsdrøftelse 2017 I år skal der arbejdes med foreningens vision for 2017-2018. Du kan her læse hvilke visioner bestryelsen har haft i tankerne. HVILKE DELE AF VISIONEN KOMMER TIL AT PÅVIRKE DIG, OG

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

Investeringer i udsatte boligområder. Velkommen til Odense Måske et eventyr?

Investeringer i udsatte boligområder. Velkommen til Odense Måske et eventyr? Investeringer i udsatte boligområder Velkommen til Odense Måske et eventyr? Erfaringer fra Odense Kommune Etablering af et fremadrettet samarbejde med boligorganisationerne om at sikre velfungerende boligområder.

Læs mere

Gåhjemmøde om indsatser i udsatte boligområder

Gåhjemmøde om indsatser i udsatte boligområder Gåhjemmøde om indsatser i udsatte boligområder Indsatser i udsatte boligområder Hvad virker, hvorfor og hvordan? Gunvor Christensen Det vil jeg tale om: Hvad har vi undersøgt og hvorfor? Hvad har vi fundet

Læs mere

Omprioriteringsbidragets konsekvenser for erhvervsskolerne i CASES

Omprioriteringsbidragets konsekvenser for erhvervsskolerne i CASES mio. kr. Omprioriteringsbidragets konsekvenser for erhvervsskolerne i 2017-3 CASES Regeringen har i sit finanslovsudspil fastholdt og videreført omprioriteringsbidraget i 2017-20, hvilket betyder en besparelse

Læs mere

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15 BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15 HELHEDSPLAN VOLLSMOSE 2016-2020 En kommende helhedsplan i Vollsmose skal gennem lokale indsatser understøtte de politiske udviklingsmål, som stat, kommune,

Læs mere

Den socialt bæredygtige by. 1. Hvad er den socialt bæredygtige by? Notat. Strategioplæg

Den socialt bæredygtige by. 1. Hvad er den socialt bæredygtige by? Notat. Strategioplæg Notat Den socialt bæredygtige by Strategioplæg I dette notat sættes den strategiske ramme for udviklingen af en plan for den socialt bæredygtige by. Notatet er struktureret på følgende måde: Først præsenteres

Læs mere

Boligsociale indsatser der virker. Gunvor Christensen, SFI

Boligsociale indsatser der virker. Gunvor Christensen, SFI Boligsociale indsatser der virker Gunvor Christensen, SFI Hvad vil jeg berøre? Missionen med boligsociale indsatser Hvad er problemet med/i de udsatte boligområder? Hvilke effekter ved vi boligsociale

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

BORGER- PANEL. Boligejere frygter stavnsbinding i eget hjem. August 2015

BORGER- PANEL. Boligejere frygter stavnsbinding i eget hjem. August 2015 BORGER- PANEL August 2015 Boligejere frygter stavnsbinding i eget hjem Mange boligejere i Region Syddanmark frygter, at det kan blive vanskeligt at sælge deres bolig. Det gælder især i landområder, hvor

Læs mere

UDSATTE BOLIGOMRÅDER DE NÆSTE SKRIDT REGERINGENS UDSPIL TIL EN STYRKET INDSATS

UDSATTE BOLIGOMRÅDER DE NÆSTE SKRIDT REGERINGENS UDSPIL TIL EN STYRKET INDSATS UDSATTE BOLIGOMRÅDER DE NÆSTE SKRIDT REGERINGENS UDSPIL TIL EN STYRKET INDSATS Almene boliger Indholdsfortegnelse Indledning Nye kriterier for særligt udsatte boligområder Værktøjskasse om indsatsen over

Læs mere

Stillings- og personprofil. Specialist til støttet byggeri Haderslev Kommune

Stillings- og personprofil. Specialist til støttet byggeri Haderslev Kommune Stillings- og personprofil Specialist til støttet byggeri Haderslev Kommune September 2017 Opdragsgiver Haderslev Kommune Adresse Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev 74 34 34 34 www.haderslev.dk

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

DE TRE STRATEGIER FOR VOLLSMOSE UDVIKLINGEN FRA BOLIGOMRÅDE TIL BYDEL I ODENSE I VOLLSMOSE VOLLSMOSE SEKRETARIATET 2016

DE TRE STRATEGIER FOR VOLLSMOSE UDVIKLINGEN FRA BOLIGOMRÅDE TIL BYDEL I ODENSE I VOLLSMOSE VOLLSMOSE SEKRETARIATET 2016 LOKALT ENGAGEMENT DE TRE ER FOR UDVIKLINGEN I SEKRETARIATET 2016 VÆKST I FYSISK SOCIAL Odense Byråds otte politiske mål for Vollsmoses fremtid fra byrådsbeslutning den 12.12.2012: Vollsmose skal gå fra

Læs mere

EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9

EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9 FREMTIDENS VOLLSMOSE EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9 ORGANISERING ORGANISERING Odense Kommune 3 Direktører/chefer Civica 2 Direktører/chefer Fyns almennyttige Boligselskab

Læs mere

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Salg og Udlejning Odense Slot Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512694 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Nybyggeri

Læs mere

Årsmøde Lean Construction Hvordan får vi mest værdi for renoveringsmilliarderne?

Årsmøde Lean Construction Hvordan får vi mest værdi for renoveringsmilliarderne? Årsmøde Lean Construction - 2012 Hvordan får vi mest værdi for renoveringsmilliarderne? Årsmøde Lean Construction - 2012 Policy værdier Sektor og branche værdier Bygherreværdier Projektværdier Brugerværdier

Læs mere

AB mod Mission, Vision og Værdigrundlag

AB mod Mission, Vision og Værdigrundlag AB mod 2020 Mission, Vision og Værdigrundlag Arbejdernes Boligforening AB mod 2020 AB har siden 1917 arbejdet målrettet på at sørge for gode boliger til alle. Denne mission er stadig gældende for os både

Læs mere

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftalens parter: Helsingør Kommune Boligselskabet Boliggården Boligselskabet Nordkysten Samarbejdsaftalen gælder i helhedsplanens

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Markedsanalyse i den almene sektor

Markedsanalyse i den almene sektor Markedsanalyse i den almene sektor Himmerland Boligforening, udviklingschef Sven Buch Boligkontoret Danmark, marketingchef Karina Lauridsen, Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg den 13. maj 2015 Deltagere

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Sådan finder du bolig i de store studiebyer. de 10 gode råd

Sådan finder du bolig i de store studiebyer. de 10 gode råd Sådan finder du bolig i de store studiebyer de 10 gode råd Vi ved, at boligsøgning i de store studiebyer kan være svært. Men både livet og boligmarkedet er fyldt med muligheder og vi vil rigtig gerne hjælpe

Læs mere

Sundhedsfremme i boligområder på Bispebjerg og Nørrebro

Sundhedsfremme i boligområder på Bispebjerg og Nørrebro Sundhedsfremme i boligområder på Bispebjerg og Nørrebro Kira Baun og Henrik M. Larsen Forebyggelsescenter Nørrebro KL temadag 21-05-2015 Dagsorden 1. Hvem er vi og hvordan ser vores område ud? 2. Etablering

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

WORKSHOP 1 UDVIKLINGSPERSPEKTIVER I DEN BOLIGSOCIALE INDSATS

WORKSHOP 1 UDVIKLINGSPERSPEKTIVER I DEN BOLIGSOCIALE INDSATS WORKSHOP 1 UDVIKLINGSPERSPEKTIVER I DEN BOLIGSOCIALE INDSATS KAMPEN MOD GHETTOER UDSATTE BOLIGOMRÅDER 2015 Kriterier for udsatte boligområder Udviklingen i Gadehavegård, Tåstrupgård og Charlottekvarteret

Læs mere

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner.

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner. Overordnede rammer 1. Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Strategi 2015-2020. - bolig med nærhed

Strategi 2015-2020. - bolig med nærhed Strategi 2015-2020 - bolig med nærhed Indhold Før strategiplan 2015-2020...5 Missionen...6 Om BOLIGNÆSTVED...7 Værdierne Troværdighed...8 Nærvær og engagement...8 Handlekraft...9 Visionen...10 Målsætningerne

Læs mere

Forslag til overordnede målsætninger for 2013 på Social- og Sundhedsudvalgets område er nedenstående.

Forslag til overordnede målsætninger for 2013 på Social- og Sundhedsudvalgets område er nedenstående. Målsætninger for Social- og Sundhedsudvalgets område 2013 Forslag til overordnede målsætninger for 2013 på Social- og Sundhedsudvalgets område er nedenstående. Sundhed (voksne) Betegnelse/ overskrift Tema/overordnet

Læs mere

AALBORG KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN

AALBORG KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN AALBORG KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN Borgmester Henning G. Jensen, Aalborg Kommune Indhold: INDLEDNING...2 AALBORG KOMMUNE SOM BYGHERRE...2 DET ALMENE BOLIGBYGGERI...3 DEN PROFESSIONELLE BYGHERRE...3

Læs mere

Målsætningsprogram 2016-2020 Arresø Boligselskab

Målsætningsprogram 2016-2020 Arresø Boligselskab Målsætningsprogram 2016-2020 Arresø Boligselskab Målsætningprogram 2016-2020 Indledning Arresø Boligselskab blev stiftet den 1. januar 2011, efter en sammenlægning mellem Ølsted Andelsboligforening og

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

Vision 2020 er udarbejdet i efteråret 2008. Layout og grafisk produktion: Aakjærs a/s

Vision 2020 er udarbejdet i efteråret 2008. Layout og grafisk produktion: Aakjærs a/s vision 2020 2 Vision 2020 er udarbejdet i efteråret 2008. Layout og grafisk produktion: Aakjærs a/s VISION 2020 3 "Vi er lejernes første valg!"...sådan siger omverdenen om AAB, når vi kigger dybt i krystalkuglen

Læs mere

Fattige i Danmark hvor kan den almene sektor gøre en forskel?

Fattige i Danmark hvor kan den almene sektor gøre en forskel? Fattige i Danmark hvor kan den almene sektor gøre en forskel? Program 13:00 Velkomst ved Finn Christensen, formand for KAB s bestyrelse 13.10 Socialminister Benedikte Kiær 13.20 Overborgmester Frank Jensen,

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Lokal demokrati potentialer og udfordringer. Annika Agger, Ph.D. Lektor, Roskilde Universitet

Lokal demokrati potentialer og udfordringer. Annika Agger, Ph.D. Lektor, Roskilde Universitet Lokal demokrati potentialer og udfordringer Annika Agger, Ph.D. Lektor, Roskilde Universitet Mit forskningsfelt Politikere og forvalteres rolle Institutionelle rammers betydning for deltagelsen Borgernes

Læs mere

Program for de næste 45 minutter

Program for de næste 45 minutter Program for de næste 45 minutter Lidt om Svendborg Kommunes boligsociale samarbejde Lidt om København Kommunes boligsociale samarbejde Hvad skal vi så med hinanden? 1 Boligsocial årskonference 2012 Både

Læs mere

Samarbejdsaftale om byudvikling i Tingbjerg/Husum. Mellem. SAB, fsb og Københavns Kommune

Samarbejdsaftale om byudvikling i Tingbjerg/Husum. Mellem. SAB, fsb og Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Indhold Samarbejdsaftale om byudvikling i Tingbjerg/Husum 1. Formål 2. Geografisk afgrænsning 3. Leverancer Bilag 1: Kort Bilag 2: Procesbeskrivelse

Læs mere

Forankringsmetode - Hvordan skal vi forankre?

Forankringsmetode - Hvordan skal vi forankre? Har I behov for bedre styring, ledelse og fremdrift? Arbejder I systematisk med en forankringsstrategi? Har I nok fokus på lokal bæredygtighed? Har I værktøjerne til at mobilisere de frivillige? Gør I

Læs mere

Fremtidens almene boligområder. Rasmus Cassøe, byplanlægger og projektchef

Fremtidens almene boligområder. Rasmus Cassøe, byplanlægger og projektchef Fremtidens almene boligområder Rasmus Cassøe, byplanlægger og projektchef MARKEDET PROJEKTER Organisation STABSFUNKTIONER OMRÅDE AARHUS BESTYRELSE DIREKTION FASTE UDVALG OMRÅDE KØBENHAVN BYGHERRE- RÅDGIVNING

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Græshøjvej Opførelsesår: 1953 12 boliger, etagebyggeri Plejehjem, Vesterled/Valby vej Opførelsesår: 70 boliger, rækkehuse Fløng Byvej Opførelsesår: 1975 5 boliger, rækkehuse

Læs mere

Resumé Bæredygtighed og smarte løsninger i Aalborg Øst

Resumé Bæredygtighed og smarte løsninger i Aalborg Øst Resumé Bæredygtighed og smarte løsninger i Aalborg Øst Himmerland Boligforenings erfaringer med bæredygtighed i praksis Lars A. Engberg Sven Buch SBi Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Læs mere

Frivillighedspolitik for Foreningen Den Boligsociale Fond

Frivillighedspolitik for Foreningen Den Boligsociale Fond Frivillighedspolitik for Foreningen Den Boligsociale Fond Hillerød maj 2011 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Tankerne bag Frivillighedspolitikken 4 Organisering og forankring 5 Foreningens visioner

Læs mere

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Gentofte Kommune Robusthed 2 Program: Præsentation og introduktion arbejdsplads\tr Hvad er organisatorisk robusthed for jer? Oplæg: Organisatorisk robusthed

Læs mere

MÅLSÆTNINGSPROGRAM

MÅLSÆTNINGSPROGRAM SAB s vision er at realisere brugbare, bekvemmelige og betalelige boliger til familien og singlen. I SAB tager vi fælles ansvar for, at det er en kvalitet at bo sammen. Repræsentantskabet 2014 Vester Voldgade

Læs mere

Beboerdemokratiet og styringsdialogen mellem kommuner og boligorganisationer.

Beboerdemokratiet og styringsdialogen mellem kommuner og boligorganisationer. Beboerdemokratiet og styringsdialogen mellem kommuner og boligorganisationer. Lotte Jensen. CBS, Kort om styringsreformen og tænkningen bag Den 1. Januar 2010 trådte den såkaldte styringsreform i kraft

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Boligsociale indsatser fremtidige udfordringer og løsninger

Boligsociale indsatser fremtidige udfordringer og løsninger Boligsociale indsatser fremtidige udfordringer og løsninger Kontor for Attraktive Bydele Gitte Brødsgaard Vesti Sociale og boligsociale indsatser Organisatoriske rammer Bydele i balance Fysiske forandringer

Læs mere

SÅDAN DET SIGES. Ni klare konklusioner på fem års kommunikation til beboere

SÅDAN DET SIGES. Ni klare konklusioner på fem års kommunikation til beboere SÅDAN SKAL DET SIGES Ni klare konklusioner på fem års kommunikation til beboere Albertslund Boligsociale Center, juni 2013 ABC 2008-2012 ABC var i 2008-2012 et boligsocialt samarbejde mellem ni boligafdelinger

Læs mere

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011 Boliganvisningen 15. august 2012 Boliganvisningen/Liz Boligrapport 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune Evaluering 2011 Dette er den 7. rapport. Rapporterne kan findes på kommunens hjemmeside www.ishoj.dk

Læs mere

TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007

TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007 TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007 Søren Hvas chefkonsulent Kuben Byfornyelse Danmark shv@kuben.dk MIN BAGGRUND Arbejdet og boet i Avedøre Stationsby 1979 til 2007 (med

Læs mere

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi?

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? v/ Ole Chr. Madsen Konsulent, CFSA Tlf. 6614 6061, mail: ocm@frivillighed.dk FFUK d. 4. december 2012 1 Center for frivilligt socialt arbejde Hvem er CFSA Et center for

Læs mere

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF).

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). 1. Velkommen til KØF 2012 Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). Dejligt at vi kan samle så mange til debat om kommunernes økonomiske udfordringer. Det er en god tradition.

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere