BIRMINGHAM - INSPIRATIONSTUR FOR BOLIGSAMARBEJDET ODENSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BIRMINGHAM - INSPIRATIONSTUR FOR BOLIGSAMARBEJDET ODENSE"

Transkript

1 BIRMINGHAM - INSPIRATIONSTUR FOR BOLIGSAMARBEJDET ODENSE 1

2 INDHOLD Program Side 4 Kort om Birmingham Side 5 Kort om boligpolitik i England Side 6 Birmingham Byråd ved Lisa Trickett, Labour Side 8 Midland Heart Side 10 Opsamling - Dag 1 Side 12 Området Castle Vale og Castle Vale Community Housing Association Side 14 Området Perry Common og Witton Lodge Community Association Side 16 Opsamling - Dag 2 Side 18 Evaluering Side 19 Deltagerliste Side 20 ENGBERG ANALYSE Lars Engberg er seniorforsker på Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, København-afdelingen. I de sidste 10 år har han af og til arrangeret studieture, og givet strategisk rådgivning til kommuner og almene boligselskaber. I 2009 var Lars i Utrecht med en Odense-gruppe fra boligsiden og Odense kommune, og i 2012 arrangerede han en tur til Amsterdam og Rotterdam for Tryg By-udvalget i Odense. Lars har med interesse fulgt samarbejdsprocessen i Odense, og vi takker Lars for det gode samarbejde både her og på turen til Birmingham. 2

3 KÆRE ALLE Hermed en opsamling på vores tur til Birmingham. Formålet med turen var at lære noget om de engelske lejeres roller og muligheder i byomdannelse og byudvikling i Birmingham. Vi fokuserede specielt på koblingen mellem det boligsociale område (beskrives tit som empowerment i en engelsk sammenhæng) og det fysiske område, det vil sige renovering og omdannelse. Nogle af de spørgsmål, vi diskuterede med vores engelske kolleger, var: Hvordan uddannes beboere til også at være beslutningstagere, og hvilken rolle kan de med fordel spille? Hvordan skaber det boligsociale arbejdsfelt værdi i forhold til udvikling af bæredygtige boligområder og bydele? Hvordan kobler man i England i praksis det sociale og det fysiske i byggesager og renoveringer? Hvordan samarbejder de engelske boligorganisationer med kommunen, og kan de noget, som vi ikke kan i den danske model? Vi besøgte 3 forskellige boligselskaber, og mødtes med en Labour politiker fra Birmingham byråd. På turen havde vi følgeskab af Natasha Williams som er PhD-studerende, og David Mullins, der er professor i boligpolitik. Til at supplere denne opsamling, har Lars skrevet en lidt længere tekst om boligpolitikkens historik i England, om Birmingham Kommune og om de tre boligselskaber, som baggrundsinformation. God læselyst 3

4 PROGRAM 4

5 KORT OM BIRMINGHAM Birmingham er en by i England med ca indbyggere. Birmingham ligger i West Midlands og har været knudepunkt for kanaltrafikken i England. Birmingham er efter London den mest befolkningsrige by i Storbrittanien. I 0 erne flyttede der hver måned 1000 nye indbyggere til byen. Der bor 3,88 millioner mennesker i Birmingham-regionen, der er Englands næststørste økonomi. Den økonomiske krise, som ramte os alle i 2008, har ramt West Midlands og Birmingham forholdsmæssigt hårdt. For at spare er det offentlige derfor i gang med at reformere under overskriften Mere for mindre. Dette betyder, at færre ansættes i det offentlige, og flere afskediges. Antallet af hjemløse i West Midlands samt efterspørgslen efter sociale lejeboliger stiger, når færre har råd til private leje- og ejerboliger. Det er vanskeligere, at (gen)belåne ejendomme, og der er en stigning i asocial adfærd i Birmingham. Specielt unge mennesker er hårdt ramt, de har rigtig svært ved at få adgang til bolig- og arbejdsmarked. FAKTA FRA WIKIPEDIA Folk fra Birmingham kaldes Brummies, efter byens kælenavn Brum. Kælenavnet har sin oprindelse i byens navn som det udtales på den lokale dialekt - Brummagem, som formodentlig kommer fra byens ældre navn Bromwicham. I Birmingham taler man med en meget udpræget Brummie accent og dialekt 5

6 KORT OM BOLIGPOLITIK I ENGLAND EFTERKRIGSTIDEN OP TIL 1972 Efter 2. verdenskrig lagde kommunerne (City Councils) en stor indsats i at opføre kommunale lejeboliger for at genopbygge England og dække det voksende boligbehov. Den socialdemokratiske politiker Aneurin Bevans boligpolitiske vision, som inspirerede udviklingen, byggede på to mål: billige lejeboliger og mixed communities. Modellen var, at kommunerne optog lån og foretog engangsinvesteringer i boliger, som over tid blev betalt ud, og værditilvæksten/friværdien blev geninvesteret i flere billige boliger. Bevans vision blev i 70ernes England afløst af de konservatives vision om et ejendomsbesiddende demokrati ERNE Indtil 1972 udlejede kommunerne boliger baseret på balance-leje princippet (cost-balanced rents), men denne ordning blev ophævet af Heath (konservativ), som fordoblede lejen for kommunale boliger (council housing) og indførte boligstøtte. Skiftende konservative regeringer har siden ført en privatiseringspolitik med henblik på at få flest mulig ejere, og de indførte et system baseret på private rented consumer service (PRCS), hvor folk, der ikke havde råd til at optage lån for at købe bolig, fik adgang til lejeboliger plus boligstøtte. PRCS udhulede den kommunale udlejemodel, hvor investeringer plus friværdi fastholdt lave huslejer, friværdierne blev omsat, huslejerne blev sat op og pristalsreguleret, og samtidig fik folk (kraftigt voksende) boligstøtte, som skabte en fattigdomsfælde ERNE I 1980 var der kun 9 % private lejeboliger, og Thatcher indførte ordningen right to buy, der gav lejerne i de kommunale lejeboliger ret til at købe disse til meget fordelagtige priser. 10 år senere var 2 millioner kommunale lejeboliger overgået til privateje. Denne privatisering skubbede yderligere til PRCS-mekanismen, hvor de opsparede værdier blev omsat på markedet, og de gennemsnitlige boligudgifter voksede. Hvis en lejer stiger i indtægt, trækkes stigningen fra boligstøtten - en fattigdomsfælde som mange fortsat bokser med. 6

7 DE ENGELSKE BOLIGORGANISATIONER OG BOLIGMARKEDET De engelske boligorganisationer er private almennyttige organisationer, der tilbyder sociale boliger til mennesker med behov for et hjem, og som ikke har råd til at købe en bolig direkte. Boligorganisationernes overskud bruges til at vedligeholde eksisterende boliger og til at bygge nye. Selv om boligorganisationerne er uafhængige, er de reguleret af staten, og de modtager offentlig støtte. Thatchers reformer betød, at kommunerne ikke længere måtte subsidiere deres lejeboliger med lokale skatter. På grund af right to buy-ordningen, store besparelser på de kommunale budgetter samt det forhold, at boligstøtten var mere generøs, hvis man boede i en boligforening, valgte mange kommuner at overføre deres boliger til boligforeninger, som blev omtalt som large-scale voluntary transfer organizations. De vigtigste boligformer er ejerboliger, kommunale lejeboliger, sociale boligorganisationer (Registered Social Landlords) og private lejeboliger. Registered Social Landlords (herefter RSL) har en bestyrelse, som er frivillig, med repræsentation fra lejere, kommune, civil samfund, andre. I 2006 havde boligorganisationerne lån for 30 mia. 7

8 BIRMINGHAM BYRÅD VED LISA TRICKETT, LABOUR Birmingham Kommune har et City Housing Partnership (CHP) (Boligpartnerskab) med de sociale boligorganisationer, og andre der sætter en fælles dagsorden for at skabe bedre resultater for beboere i Birmingham. Et centralt element i dette partnerskab er The Housing Plan (Boligstrategi), som revideres årligt i en fælles styregruppe. INTRODUKTION TIL BEGREBER OG FORKORTELSER - BAGGRUNDSVIDEN TIL FORSTÅELSE AF LISAS INDLÆG På grund af fald i markedet på grund af finanskrisen, er der en opbremsning i nybyggeriet, og når der bygges færre boliger, indgås der færre 106-aftaler, som betyder, at der bygges færre billige boliger. 106 i Town and Country Planning Act 1990 betyder, at når private får en gevinst som følge af værdistigninger på jord som følge af byggetilladelser beskattes en del af disse gevinster, f.eks. i form af tilskud til billige boliger. Birmingham Municipal Housing Trust ( BMHT ) bygger billige boliger, med fokus på kombinationen af billige boliger, beskæftigelse og uddannelse. Byrådet har genforhandlet sine målsætninger for billige boliger i Local Area Agreement (LAA ), og der er forslag om at fastfryse RSL-huslejerne! The Tenant Services Authority (TSA) er den myndighed, som regulerer billige boliger. TSAs mål er at øge niveauet for de ydelser lejerne modtager i den sociale lejeboligsektor. De sociale landlords skal nu rette ind efter en ny lovgivningsmæssig ramme, som trådte i kraft april Kernen er seks nye standarder og specifikke forventninger, som udlejere bør opfylde. Der er vægt på lejernes rolle som kunder, og på deres inddragelse i levering af velfærdsydelser. Siden 2009 er alle engelske kommuner forpligtede til at informere, konsultere og inddrage borgere i velfærdsydelser. Den politiske målsætning er at skabe en aktiv deltagelseskultur, og styrke borgernes empowerment (at styrke dem som enkeltpersoner og som grupper), så de får størst mulig indflydelse på udviklingen af deres lokalsamfund og på deres egen fremtid. Total place- budgettering er et interessant element i denne bestræbelse. Med udgangspunkt i et geografisk område kortlægges de samlede offentlige udgifter, med henblik det formål at finde besparelser og effektivitetsgevinster, og besvare spørgsmålet kan vi gøre det bedre for mindre? Tre målsætninger er centrale for kommunen: 1: at udvikle service og velfærd så lokale beboere oplever forbedringer. 2: at udvikle mere effektive ydelser. 3: at udvikle viden om hvordan den tværsektorielle koordinering styrkes. Birmingham City Council har lavet sin første Comprehensive Area Assessment (CAA) og er blevet præmieret for at gøre dette rigtig godt. 8

9 VÆSENTLIGE POINTER FRA LISAS OPLÆG Ny virkelighed - ny velfærd er Odense kommunes strategiske sigte. I Birmingham er dette fokus en realitet. Man har derfor været tvunget ud i nye måder at sætte samfundsressourcer, virksomheder og borgere i centrum som ansvarstagende i forhold til udvikling af lokalområder og mennesker. Fokus i Birmingham ligger på strategisk byudvikling med et langsigtet perspektiv. Man arbejder med total place strategier, nemmest oversat til kvarterløftsplaner, organiseret ud fra managementprincippet. Kommunen ansatte forsøgsvis managere i en række områder. Managerne fungerede som facilitator, der forsøger at sætte områdets ressourcer i spil og skabe samarbejder til højnelse af områdets sociale sammenhængskraft og udvikling af lokalområdet. Idag arbejder man med kvarterløft mere ud fra devisen om, at det er boligorganisationer, politi og andre samfundsinstitutioner, der skal påtage sig rollen som managere i kvarterløftsplaner. Besøget hos Lisa understreger nødvendigheden af, at det er vigtigt at agere proaktivt som boligorganisation, for at kunne være med til at præge den politiske dagsorden i en retning, der er gunstig for os, samt for at kunne prioritere opgaver som vi ønsker at påtage os. 9

10 MIDLAND HEART Midland Heart er en af de ti største sociale boligorganisationer i Storbritannien, som ejer og administrerer mere end boliger på tværs af 54 kommuner. Midland Hearts har en gennemgående social profil. Ud over at stille boliger til rådighed for dem der har brug for det, er en del af Midland Hearts portefølje også at støtte dem, der har brug for hjælp til at tage ansvar for eget liv, at understøtte udviklingen af bæredygtige lokalsamfund samt at hjælpe lejerne med at opdage og udnytte egne kompetencer. Midland Hearts virke baserer sig i meget høj grad på brugerinddragelse. Midland Heart arbejder ud fra fem indbyrdes forbundne værdier: 1) kunden først 2) ambition 3) fantasi 4) empowerment 5) Inklusion Midland Heart sætter sine kunder i fokus og involverer så mange som muligt i gennemgang, udvikling og løbende forbedring af organisationens tjenester og ydelser. Organisationen arbejder med lokale kontrolprogrammer og paneler, hvor de professionelle arbejder med serviceforbedringer i dialog med kunderne på de af organisationens områder, som direkte påvirker kunderne. Kunderne deltager også i beslutninger omkring indkøb og drift. Målet er, at lejerne som kunder engageres og bidrager til den effektive styring af Midland Heart. Der er udviklet et uddannelsesprogram og kurser, som får meget positiv respons. Nogle nøgletal for Midland Heart CO2 regnskab for Midland Heart 10

11 VÆSENTLIGE POINTER FRA MIDLAND HEART Et af Midland Hearts formulerede mål er: Vi vil ikke bare tilbyde en bolig - vi vil tilbyde et hjem. Det er et meget tydeligt signal om det ansvar og den forptigelse som boligorganisationen påtager sig. Med fokus på sociale, kulturelle og tekniske forhold. I Midland Heart er ansat en lang række regeneration project officers. De arbejder som brobyggere med fokus på at få stakeholders (aktører) i de forskellige lokalområder til at arbejde sammen. Tilgangen minder meget om Birmingham Kommunes kvarterløftsplanstrategier. Midland Hearts arbejder med partnerskabsstrategier for at forpligtige aktører i Birmingham til at være aktive medspillere på lokalområdeudviklingsbanene. Eksempel: Birchfield Big Local. Her arbejder man med områdeudvikling ud fra en ressourcebaseret tilgang med rod i en langsigtet strategi. Et eksempel på en ubrugt ressource som åbnes op gennem projeket er den lokale folkeskole, hvor der nu er åbent for brug af lokaler til aktiviteter for alle - også uden for normale åbningstider. I Midland Hearts har man fokus på den generelle lejersituation, og man ser sig selv som værende advokat på vegne af lejerne. I Midland Heart har man 5 forskellige scrutiny fora. Scrutiny betyder, at man kritisk forholder sig til egen praksis og service. Beboerne opfordres til at melde sig til disse fora og bliver opkvalificeret til at være kritiske men vidende forbrugere eksempelvis gennem Midland Hearts Customer Academy. De går for eksempel på mystery shopping i organisationen og tester services. I Midland Heart tilstræber man, at 10% af arbejdsstyrken rekrutteres fra beboergruppen. 11

12 OPSAMLING DAG 1 HVAD TOG VI MED OS FRA DAG 1? TEMAER SAMT CITATER FRA OPSAMLINGEN Temaer Frivillighedsstrategi Kvarterløft Samarbejdsstrategi Hvordan får vi kommunen på banen i forhold til at skabe bedre rammebetingelser for vores arbejde. Hvis vi vil have kommunen på banen, så skal vi selv være proaktive - nogle der kan tænke de tanker skal ansættes. Fordi vi i forvejen er super til drift. Hvilke opgaver er det egentlig vores medarbejdere løser? De skal opkvalificeres til at løse sociale opgaver og skabe samarbejder. Vi skal tage vores sociale ansvar alvorligt. Vi skal være bedre til at udfordre kommunen på opgavefordelingen. Det er jo ikke raketvidenskab. Hvad er vi gode til, og hvad er vi ikke gode til? Tør vi tage diskussionerne. Vi er verdensmester i at drifte men vi skal redefinere os selv. Vi skal lære at forstå, at vi er og kan meget mere end ren drift! 12

13 På besøg hos Witton Lodge Community Association. Linda Hines viser rundt i Perry Common området. 13

14 OMRÅDET CASTLE VALE OG CASTLE VALE COMMUNITY HOUSING ASSOCIATION Castle Vale Community Housing Association (CVCHA) i Castle Vale i Birmingham forvalter boliger, og er en af de få beboerstyrede boligforeninger i England. Der er beboerflertal i bestyrelsen, formanden er beboervalgt, og mange af beboerne arbejder for boligorganisationen. Boligforeningen arbejder med en bred vifte af aktiviteter: - Forskellige ydelser til boligejere i Castle Vale og andre dele af Birmingham - En bred vifte af tiltag til fremme af lokalsamfundsudvikling og fremtidssikring af boligerne - Ungdomsaktiviteter, herunder et ungdomsråd - Tryghed og kriminalpræventive indsatser - Initiativer der modvirker økonomisk udstødelse Boligorganisationen ansætter Guide Neighbourhood Consultants, dvs. konsulenter, der fungerer som boligkvarterguides i Castle Vale, og som sælger ydelser til andre dele af Birmingham. Boligorganisationen arbejder målrettet for at sætte en strategisk dagsorden med rod i et stærkt partnerskab i Castle Vale. Organisationen er beboerstyret, og beboerne er dygtige ledere, der målrettet arbejder for, at Castle Vale skal blive et succesfuldt kvarter i samarbejde med lokale parter. CASTLE VALE OMRÅDET Castle Vale bebyggelserne er bygget i 60erne som et af efterkrigstidens største boligkomplekser i Midlands. Det åbne, flade område på kanten af Birmingham var engang Castle Bromwich Airfield, hjemstedet for Spitfire. Bebyggelsen blev hjemsted for familier fra nedslidte områder i indre by i Birmingham, hvis hjem blev erklæret uegnet til beboelse i 60erne.Oprindeligt bestod Castle Vale af huse, tæt lav samt 34 højhuse. Ca. en tredjedel af bebyggelsen blev bygget med henblik på salg. Det sociale miljø og levevilkårene gik ned ad bakke i løbet af 1970 erne og 1980 erne, og i Birmingham blev navnet Castle Vale forbundet med social udstødelse, arbejdsløshed og kriminalitet. I 1993 blev en Housing Action Trust (HAT) etableret for Castle Vale, der støttede en gruppe stærke og engagerede lejere og beboere. Lejeboligerne blev løftet ud af kommunal kontrol, og et meget omfattende regenereringsprogram blev indledt. I løbet af de følgende 12 år blev 2200 huse blev revet ned og yderligere 1333 er forbedret nye boliger er bygget sammen med et indkøbscenter, fællesfaciliteter og et sundhedscenter. Det fysiske miljø er forbedret, og der er anlagt en ny park, hvor der tidligere lå boligblokke. Den økonomiske genopretning omfattede oprettelse af nye arbejdspladser, og både sundhedstilstanden og levetiden er blevet forbedret. I 2005 blev HAT en opløst, og 98 % af beboerne stemte ja til at overføre lejeboligerne til Castle Vale Community Housing Association (CVCHA). Der er lavet en bestyrelse med lejere og lokale interessenter, der arbejder på områdets udvikling og vedligeholdelse. 14

15 VÆSENTLIGE POINTER FRA CASTLE VALE I Castle Vale måler de på en lang række nøgletal relateret til organisationens mål, som er : - Gode hjem og boligområder. - En stærk, effektiv og produktiv organisation. - Mennesker lever succesfulde liv. - Vi vil skabe nye muligheder. Beboerne er aktive på mange måder og i mange fora eksempelvis organisationsbestyrelser, ungeråd, scrutiny paneler, beboergrupper, partenerskabsbestyrelser, sundhedsfora, fritidsfond osv. Fælles fokus i Castle Vale er beboernes ret til at bestemme selv og tage ansvar i eget liv og boligområde. Grundlaget for beboerinvolveringen er møder, fokusgrupper, spørgeskemaer. Gennem beboermobilisering er der skabt en kultur for involvering, som er ekstremt deltagerorienteret. Samtidig giver man i Castle Vale beboerne ansvar, og opkvalificerer dem til at tage det ansvar. I Castle Vale arbejder man aktivt for at skabe nye partnerskaber med offentlige, private virksomheder samt frivillige organisationer og institutioner i området. 15

16 OMRÅDET PERRY COMMON OG WITTON LODGE COMMUNITY ASSOCIATION WLCA er stiftet for at Perry Common ligger i det Nordlige Birmingham. I starten af 90er blev ca sociale lejeboliger erklæret for usunde og sat til nedrivning. Beboerne, hvoraf mange havde boet i området hele deres liv, ønskede ikke at flytte til andre dele af Birmingham, og de etablerede en boligorganisation for at kæmpe deres sag og påvirke udviklingen. 4 beboerforeninger blev etableret og i 1994 blev de lagt sammen til Witton Lodge Community Association. 1) bevare fællesskabet i Perry Common 2) skabe et bæredygtigt lokalsamfund 3) forbedre det lokale miljø 4) bygge sociale lejeboliger for personer med behov 5) og styrke de lokale beboere og give dem indflydelse på processen. Der blev lavet en økonomisk aftale med Birmingham Byråd, der finansierede en 30-års plan. Planens elementer var bl.a., at penge fra salg af jord til ejerboliger i området blev brugt til at bygge sociale lejeboliger. Witton Lodge Community Association fik støtte i form af driftsmidler, og der blev lavet en juridisk model, hvor jord blev givet til foreningen til eje, og værdien af denne jord blev herefter belånt for at finansiere nybyggerier. Yderligere indtægter er husleje, andre tilskud og jordrenter fra solgte ejendomme solgt. 30-års planen betyder, at der genereres nok midler til vedligeholdelse over tid. Huse til nedrivning i Perry Common området. I dag er området omdannet med fine resultater. Beboerne har været en drivende kraft bag udviklingen, og der er etableret et lokalt partnerskab med blandt andre Birmingham Kommune. Da WLCA blev etableret, udpegede man 8 aktive beboere som beboerdirektører, der sidder i bestyrelsen for WCLA og repræsenterer lokalsamfundet. Der er i dag 8 beboerdirektører og 4 organisationsdirektører, alle er på valg, og alle arbejder ulønnet. 16

17 VÆSENTLIGE POINTER FRA WITTON LODGE Witton Lodge Community Association er en privat boligorganisation med en beboerstyret direktion samt bestyrelse på 12 medlemmer, hvoraf de 8 medlemmer skal bo i området. Selv om WLCA er en privat organisation, som ikke er underlagt de stramme reguleringer som den almene sektor i England (og Danmark), vælger de alligevel at tage socialt ansvar og arbejde med en høj grad af beboerinvolvering. Beboerne har taget initiativet til udvikling af lokalområdet og tager selv ansvar for områdets udfordringer. I Perry Common skete udviklingen på baggrund af en krise (husene skulle rives ned). Linda Hines understreger dog at beboerengagement og ansvar ikke behøver at udspringe af en krise. Det kan ligesåvel udspringe af et ønske om at være driver i udviklingen af sit lokalsamfund. Kernen i WLCAs arbejde er, at de gerne vil tage socialt lederskab i området. WLCA tilbyder derfor services, blandt andet sundhedsprogrammer, til egne ejere men også til andre i området. De udvider deres portefølje,og ser det som en naturlig udvikling, at de stiller services i området til rådighed for andre. WLCA arbejder med fysisk og socialt forandring i kvarteret og med en kombination af bolig og velfærdsopgaver. På den måde er WLCA med til at skabe en ramme for folks egen overlevelse og udvikling. Der er stor magt i at være frivillig og ulønnet. Også I Witton Lodge Community Association arbejder man med kompetenceudvikling og empowerment af beboerne. Eksempelvis er læringskurven hos direktørerne i den beboerstyrede direktion ekstremt stejl, i det de skal de have indgående kendskab til økonomi, jura, entreprenørskab osv., hvilket ikke nødvendigvis er noget, de ved en masse om i forvejen. 17

18 OPSAMLING DAG 2 Opsamlingsrunden på dag to blev brugt til at diskuterer og konkretisere forslag til fremtidige arbejdsfelter for Boligsamarbejdet. Arbejdet foregik i 3 grupper og opgaven lød: Giv et konkret forslag til, en vigtig arbejdsopgave som vi i Boligsamarbejdet kan arbejde med at realisere i praksis De tre forslag kan sammenfattes under følgende overskrifter: Frivillighedsregnskab Partenerskabsstrategier Forventningsafstemning og fælles anslag ved styringsdialog 18

19 EVALUERING Deltagerne på studieturen har efterfølgende udfyldt evalueringsskemaer. I evalueringen blev der spurgt til det faglige udbytte af de enkelte besøg, samt i hvor høj grad besøgene gav inspration i forhold til eget arbejde. Herudover blev der er spørgeskemaet spurgt til, hvordan studieturen som helhed blev opfattet. I forhold til såvel fagligt udbytte og inspiration til eget arbejde vurderes besøgene hos Midland Heart og Castle Vale (71%) at have givet det største udbytte. Henholdsvis 76% og 71% af deltagerne har svaret at besøgene i nogen grad gav et stort fagligt udbytte, medens henholdsvis 19% og 29% har svaret at besøgene i høj grad gav et stort fagligt udbytte. I relation til besøgene hos såvel Lisa Tricket som hos Witton Lodge Community Association har 62% svaret at besøgene i nogen grad gav et stort fagligt udbytte, medens 29% og 10 % har svaret, at besøgene i høj grad gav et stort fagligt udbytte. Svarfordelingen på spørgsmålene om inspiration til eget arbejde fordeler sig efter næsten samme kurve som den, der er beskrevet for det faglige udbytte af turen. Sidst men ikke mindst viser nedenstående diagram, at deltagerne har fået et godt fagligt udbytte ud af studieturen som helhed. 19

20 20

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

UDENLANDSKE ERFARINGER

UDENLANDSKE ERFARINGER UDENLANDSKE ERFARINGER Hans Thor Andersen, Ph.D. Lektor Geografisk Institut Indledning projektets baggrund Henvendelse fra BL om at analysere udenlandske erfaringer. Fonden Realdania har finansieret projektet

Læs mere

SALG AF ALMENE BOLGER KAN KOSTE DYRT

SALG AF ALMENE BOLGER KAN KOSTE DYRT 14. maj 2003 Af Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17 og Martin Windelin - Direkte telefon: 33 55 77 20 Resumé: SALG AF ALMENE BOLGER KAN KOSTE DYRT Salg af almene boliger betyder, at der bliver

Læs mere

privat boligudlejning under lup

privat boligudlejning under lup privat boligudlejning under lup 82 En meget blandet sektor. Sådan lyder karakteristikken fra civilingeniør og økonom Hans Skifter Andersen, når han skal beskrive den private udlejningssektor i Danmark.

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor -

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor - Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014 - Ramme for investeringer i den almene sektor - Oktober 2014 Regeringens udspil til Boligaftale 2014 Sammenfatning Regeringen har siden tiltrædelsen

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 1031 Taastrup Torv I og II 1032 Taastrup Torv Plejeboliger Opførelsesår: 2014 33 boliger 1029 Møllegården Opførelsesår: 1975 10 boliger 1028 Kongsgården Opførelsesår: 1975

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Boligpolitisk Program

Boligpolitisk Program Boligpolitisk Program Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 22. november 2014. Boligpolitisk Program 1.0 Indledning Boligen er en helt grundlæggende del af alle danskeres

Læs mere

Velkommen til KAB - en kundeejet og beboerstyret almen administrationsorganisation

Velkommen til KAB - en kundeejet og beboerstyret almen administrationsorganisation Velkommen til KAB - en kundeejet og beboerstyret almen administrationsorganisation Velkommen til KAB-fælleskabet! Mission, løfte og værdier Mission: Det er KAB s mission at skabe rammer for et godt liv

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne?

Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne? Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne? Realdania, konference den 24. november 2014 Direktør Ole Nielsen, Himmerland Boligforening Nøgletal Himmerland

Læs mere

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Salg og Udlejning Odense Slot Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512694 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Nybyggeri

Læs mere

Oplæg torsdag den 6. marts 2014 - Konference om samskabelse i by- og boligområder

Oplæg torsdag den 6. marts 2014 - Konference om samskabelse i by- og boligområder Oplæg torsdag den 6. marts 2014 - Konference om samskabelse i by- og boligområder Michael Gravesen Sekretariatschef i Vollsmose Sekretariatet Sekretariatsleder ved Center for inklusion i Børn og Ungeforvaltningen

Læs mere

Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION

Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION Baggrund P Da VK-regeringen trådte til, blev det skrevet ind i regeringsgrundlaget, at man ville give de almene beboere mulighed for at købe deres bolig P Et embedsmandsudvalg blev nedsat for at forberede

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Fordél jer med max 6 ved hvert bord. Sæt dig gerne sammen med dem du kender fra dit lokalområde eller, Sæt

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET. Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET. Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Disposition De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Fra udsat boligområde til attraktiv bydel hvordan? Historien lys og luft. Livet bag voldene 2400 almene boliger og 32 blokke Opført

Læs mere

Forankringsmetode - Hvordan skal vi forankre?

Forankringsmetode - Hvordan skal vi forankre? Har I behov for bedre styring, ledelse og fremdrift? Arbejder I systematisk med en forankringsstrategi? Har I nok fokus på lokal bæredygtighed? Har I værktøjerne til at mobilisere de frivillige? Gør I

Læs mere

Målsætningsprogram 2005-2007

Målsætningsprogram 2005-2007 Målsætningsprogram 2005-2007 KAB bygger på fællesskab Forord 3 KAB s mission 5 KAB s vision 6 Grundlaget for indsatsen 7 Profil 1: Samfundsmæssige og politiske målsætninger 9 Profil 2: Byggemålsætninger

Læs mere

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Græshøjvej Opførelsesår: 1953 12 boliger, etagebyggeri Plejehjem, Vesterled/Valby vej Opførelsesår: 70 boliger, rækkehuse Fløng Byvej Opførelsesår: 1975 5 boliger, rækkehuse

Læs mere

TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007

TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007 TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007 Søren Hvas chefkonsulent Kuben Byfornyelse Danmark shv@kuben.dk MIN BAGGRUND Arbejdet og boet i Avedøre Stationsby 1979 til 2007 (med

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

DIS i strategisk alliance med Dan-Ejendomme as

DIS i strategisk alliance med Dan-Ejendomme as Pressemeddelelse 17. marts 2003 DIS i strategisk alliance med Dan-Ejendomme as Parterne opretter et fælles internetbaseret selskab, Ungdomsboliger.dk, der skal administrere ungdomsboliger og kollegier

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi?

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? v/ Ole Chr. Madsen Konsulent, CFSA Tlf. 6614 6061, mail: ocm@frivillighed.dk FFUK d. 4. december 2012 1 Center for frivilligt socialt arbejde Hvem er CFSA Et center for

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere. lea@viauc.dk

Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere. lea@viauc.dk I Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere Dogmeudfordring Styring Medborgerskabelse Viden der virker Ledelse og engagement Mål og resultater Tillid og ansvar Innovation

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

N OTAT. Fremtidens kommunestyre

N OTAT. Fremtidens kommunestyre N OTAT Fremtidens kommunestyre Debattens første fase og nyt udviklingsprojekt Vilkårene for kommunalpolitik har ændret sig markant over de seneste år. Danmark er midt i en økonomisk tilpasning, og det

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Charlotteager I Opførelsesår: 1979 182 boliger, etagebyggeri Charlotteager II Opførelsesår: 1981 186 boliger, etagebyggeri Charlottegårdshave Opførelsesår: 1982 71 boliger,

Læs mere

Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård

Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård Punkt 7 Hovedbestyrelsesmøde d. 30. august 2014 Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård Hvorfor denne diskussion i Hovedbestyrelsen? Ungdomsårgangene falder

Læs mere

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011 Boliganvisningen 15. august 2012 Boliganvisningen/Liz Boligrapport 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune Evaluering 2011 Dette er den 7. rapport. Rapporterne kan findes på kommunens hjemmeside www.ishoj.dk

Læs mere

Styringsreformen og beboerdemokratiet udfordringer for proces og indflydelse? 9. kreds konference LO skolen 3 marts

Styringsreformen og beboerdemokratiet udfordringer for proces og indflydelse? 9. kreds konference LO skolen 3 marts Styringsreformen og beboerdemokratiet udfordringer for proces og indflydelse? 9. kreds konference LO skolen 3 marts Lotte Jensen Professor Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, CBS lje.lpf@cbs.dk

Læs mere

Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer

Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer Konference Middelfart 13. november 2014 Søren Buggeskov 1 Oplæggets temaer Udfordringen Boligløsninger Hvem gør hvad og hvordan 2 2 Statsrevisorernes

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Sine Egede Projektchef for sociale formål

Sine Egede Projektchef for sociale formål Sine Egede Projektchef for sociale formål Bikubenfonden Er en uafhængig, erhvervsdrivende fond, der uddeler midler fra fondens afkast og formue til alment velgørende formål Har som primært formål at støtte

Læs mere

Sæt liv i Ballerup. Stem på Enhedslisten. ballerup.enhedslisten.dk

Sæt liv i Ballerup. Stem på Enhedslisten. ballerup.enhedslisten.dk Sæt liv i Ballerup Stem på Enhedslisten Sæt liv i Ballerup Enhedslisten ønsker et levende Ballerup på alle områder Vi vil puste liv i kulturen og beskæftigelsen, klimarenoveringer og billige almene boliger.

Læs mere

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition O. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan

Læs mere

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene.

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Indledning I det følgende vil vi give en kort oversigt over noget af den eksisterende forskning

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling 30. juli 2012. Forældrekøb en omkostningsfri investering i dit barns fremtid I dag, den 30. juli, får over 80.700 unge det længe ventede brev ind af brevsprækken, nemlig svaret på om de er kommet ind på

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Rapport 1 Nordfyns Kommune var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et udviklingsprojekt om medindflydelse

Læs mere

SPILLEREGLER 2.0 AFTALER MELLEM FRIVILLIGE OG ANSATTE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

SPILLEREGLER 2.0 AFTALER MELLEM FRIVILLIGE OG ANSATTE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SPILLEREGLER 2.0 AFTALER MELLEM FRIVILLIGE OG ANSATTE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SPILLEREGLER 2.0 Nye velfærdsløsninger kræver nye samarbejdsmodeller Vi står i de kommende år over for en omstilling i den

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Hovedaftale om Klimapartnerskab

Hovedaftale om Klimapartnerskab Hovedaftale om Klimapartnerskab Denne aftale er indgået mellem: Vejen Kommune og SE Service A/S Ravnevej 12 6705 Esbjerg Ø CVR-nr. 20 70 58 33 (i det følgende kaldet SE Big Blue ) Til denne Hovedaftale

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

og den ny Springbræt til det ordinære arbejdsmarked eller alternativ beskæftigelse

og den ny Springbræt til det ordinære arbejdsmarked eller alternativ beskæftigelse kommunerne, civilsamfundet og den ny socialøkonomi Springbræt til det ordinære arbejdsmarked eller alternativ beskæftigelse Konference på RUC den 29. november 2012 Aarhus Kommune, Center for Socialt Entreprenørskab

Læs mere

Ulighed i sundhed - en udfordring for den udsatte borgers retssikkerhed

Ulighed i sundhed - en udfordring for den udsatte borgers retssikkerhed Ulighed i sundhed - en udfordring for den udsatte borgers retssikkerhed Jørgen Lauridsen Center for Sundhedsøkonomisk Forskning (COHERE) Syddansk Universitet E-mail jtl@sam.sdu.dk 1 Udfordringen Danmark

Læs mere

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri AABs afdeling i Høje-Taastrup Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri Baggrund Hvert år i april/maj afholdes et styringsdialogmøde mellem Høje-Taastrup Kommune og de enkelte

Læs mere

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse Forældrekøbsguiden 2015 Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse 1 Forældrekøbsguiden 2015 Denne guide er til dig, der overvejer at købe studiebolig til dit barn. Guiden giver

Læs mere

Oversigt over kandidater på valg i 6. kreds. Kredsvalgmøde den 26. april 2012, kl. 19.00. Herning Kongres og Kulturcenter. Østergade 37.

Oversigt over kandidater på valg i 6. kreds. Kredsvalgmøde den 26. april 2012, kl. 19.00. Herning Kongres og Kulturcenter. Østergade 37. Oversigt over kandidater på valg i 6. kreds Kredsvalgmøde den 26. april 2012, kl. 19.00 Herning Kongres og Kulturcenter Østergade 37 7400 Herning Formandskandidat: Karsten R. Håkonsen Opstillet af: Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Fremtidens almene bolig i Danmark

Fremtidens almene bolig i Danmark Fremtidens almene bolig i Danmark Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) Mængdeindeks 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1853 1860 1867

Læs mere

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne.

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne. Projektleder Niels Johan Juhl-Nielsen, PRIMO Danmark Den 23. december 2013 Status for netværkssamarbejdet Den robuste kommune PRIMO Danmark besluttede i 2012 - i samarbejde med Foreningen af Kommunale

Læs mere

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder 1 2 Indledning Udsatte by- og boligområder er et kendt fænomen i de fleste kommuner. En del af disse udsatte boligområder

Læs mere

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder 1 Indledning Udsatte by- og boligområder er et kendt fænomen i de fleste kommuner. En del af disse udsatte boligområder er

Læs mere

Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne. Birgitte Hoffmann DTU Management

Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne. Birgitte Hoffmann DTU Management Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne Birgitte Hoffmann DTU Management De gode spørgsmål Hvorfor inddrage borgerne i håndteringen af regnvand? Hvilke forskellige roller kan borgerne spille?

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Nyhedsbrev Ændring af planloven op til 25 % almene boliger i nye lokalplanområder Folketinget vedtog den 26. februar 2015 ændringer i planloven, der giver kommunerne

Læs mere

Forebyggelse af udsættelser i Købehavn

Forebyggelse af udsættelser i Købehavn Forebyggelse af udsættelser i Købehavn Susan Fiil Præstegaard Socialforvaltningen Københavns Kommune 18. april 2013 Socialforvaltningen www.kk.dk Side 1 Status 2010 stigende antal udsættelser 900 Udsættelser

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Rådet for Socialt Udsatte har lavet denne guide til jer i de lokale udsatteråd

Læs mere

Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879

Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879 Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879 Et par systemisk opmærksomheder Handlinger er relationelt forbundet med andre handlinger Alle er

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune PLANSTRATEGISEMINAR Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia FLYT TIL STRUER V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune STRUER KOMMUNE Befolkning 21.533 i kommunen 10.427 Struer by

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

Pressevejledning Hillerød Kommune

Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning... 2 En åben kommune... 2 Orienterer altid kommunens kommunikationsrådgiver... 2 Hvem må udtale sig?... 2 Når journalisten ringer... 3 Tavshedspligt...

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse strategi Aktivt medborgerskab er en grundpille i et velfungerende

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM SKOVPARKEN/SKOVVEJEN. Initiativaftale mellem Kolding Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM SKOVPARKEN/SKOVVEJEN. Initiativaftale mellem Kolding Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM SKOVPARKEN/SKOVVEJEN Initiativaftale mellem Kolding Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

NOTAT. Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014

NOTAT. Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014 Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014 Nedenstående er de gode forslag og ideer mm., som udsprang af workshoppen den 18. november 2014. Der er forsøgt at danne et overblik

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Tingvej 7 4690 Haslev Børn, Familie og Uddannelse Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Dato j.nr. Direkte telefon 5620 3959 Mail

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI Notatet her beskriver først de prioriterede indsatsområder, vedtaget på landsmødet, der relaterer sig til ansvarsområdet. Her er de områder, hvor der kan være grænseflader

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Guidelines for økonomisk rådgivning i almene boligorganisationer og kommuner

Guidelines for økonomisk rådgivning i almene boligorganisationer og kommuner Guidelines for økonomisk rådgivning i almene boligorganisationer og kommuner 1 2 Guidelines for økonomisk rådgivning i almene boligorganisationer og kommuner Den almene boligsektor bidrager til at løse

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg:

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg: Budgetforlig 2016 Indledning Med denne aftale bekræfter budgetforligspartierne, at Herning Kommunes økonomi grundlæggende er sund og robust. Vedtagelsen af mulighedskataloget i foråret 2015 har skabt et

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Guide Flex Vælg det rig etlilege r fast? boliglån12sider Spar 15.000 kr. om året

Guide Flex Vælg det rig etlilege r fast? boliglån12sider Spar 15.000 kr. om året Foto: Iris Guide April 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Flex eller fast? Vælg det rigtige boliglån 12 sider Spar 15.000 kr. om året Boliglån INDHOLD I DETTE HÆFTE: Spar 15.000 kr. om året...

Læs mere

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016 Forslag til Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Indhold Styregruppen for SSP-samarbejdet i Faxe Kommune...3 Koordinationsgruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune...4

Læs mere

Kommunernes rolle i det boligsociale arbejde

Kommunernes rolle i det boligsociale arbejde Kommunernes rolle i det boligsociale arbejde V/ Mia Jauernik, boligsocial koordinator i Sønderborg Kommune & Kathrine Bek Nyboe, boligsocial konsulent i KL Hvad undrer dig? Er du i dit boligsociale arbejde

Læs mere