Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S"

Transkript

1 Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK Kastrup CVR-nr Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2016 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet for moderselskabet et uddrag af Købehavns Lufthavnes fuldstændige årsrapport. Den fuldstændige årsrapport inkl. koncernårsrapporten og den lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse kan rekvireres ved henvendelse til Københavns Lufthavne A/S eller downloades på Efter godkendelse på generalforsamlingen kan den fuldstændige årsrapport også rekvireres hos Erhversstyrelsen.

2 Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 153 Resultatopgørelse 154 Balance, aktiver 155 Balance, passiver 156 Egenkapitalopgørelse Egenkapitalopgørelse Noter 158 Ledelsesberetning Ledelsesberetning for Københavns Lufthavne A/S er indholdt i ledelsesberetningen for koncernen i koncernårsrapporten. Hoved - og nøgletal Der gives ikke særskilte hoved - og nøgletal for moderselskabet. Der henvises til hoved - og nøgletal for koncernen i koncernårsrapporten. 152

3 Anvendt regnskabspraksis Årsregnskabet for moderselskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Årsregnskabsloven samt øvrige regnskabsbestemmelser, der er gældende for selskaber noteret på Københavns Fondsbørs. Virksomheden har implementeret ændringer til årsregnskabsloven, der træder i kraft pr 1. janaur 2016 jf. lov nr 738 af 1. juni Ændringer til årsregnskabsloven har ikke påvirket moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. december 2016, men alene medført yderligere oplysninger i årsrapporten. Anvendt regnskabspraksis for moderselskabet er den samme som for koncernen, dog med nedenstående tilføjelser. Koncernens anvendte regnskabspraksis fremgår af koncernårsrapporten. Finansielle anlægsaktiver I årsregnskabet for moderselskabet indregnes kapitalandele i dattervirksomheder og associerede Andel af resultat i dattervirksomheder og associerede virksomheder er indregnet i moderselskabets resultatopgørelse. I moderselskabet henlægges den samlede nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder via overskudsdisponeringen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode. Pengestrømsopgørelse Der er ikke udarbejdet en særskilt pengestrømsopgørelse for moderselskabet i henhold til årsregnskabslovens 86. Der henvises til pengestrømsopgørelsen for koncernen i koncernårsrapporten. Segmentnote Der gives ikke særskilt segmentoplysninger for moderselskabet. Der henvises til segmentnoten (note 3) for koncernen i koncernårsrapporten. 153

4 Resultatopgørelse 1. januar december Trafikindtægter 2.600, ,6 Koncessionsindtægter 1.214, ,6 Lejeindtægter 182,3 180,4 Salg af tjenesteydelser med videre 193,8 165,1 1 Omsætning 4.190, ,7 Arbejde udført for egen regning 134,0 124,3 2 Andre driftsindtægter 6,2 3,0 3 Eksterne omkostninger 454,7 427,8 4 Personaleomkostninger 1.437, ,0 5 Afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver 681,2 650,1 Driftsresultat 1.757, ,1 6 Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder efter skat 27,7 4,9 7 Finansielle indtægter 6,6 19,8 8 Finansielle omkostninger 179,4 180,5 Resultat før skat 1.612, ,3 9 Skat af årets resultat 353,1 313,3 Årets resultat 1.259, ,0 Der disponeres således: Vedtaget udbytte i året 565,0 470,8 Forslag til udbytte 694,0 615, , ,0 154

5 Balance Pr. 31. december Aktiver ANLÆGSSAKTIVER 10 Immaterielle anlægsaktiver i alt 502,8 539,5 11 Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger 4.314, ,5 Tekniske anlæg og maskiner 3.736, ,5 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 530,5 446,8 Materielle anlægsaktiver under udførelse 795,3 770,0 Materielle anlægsaktiver i alt 9.376, ,8 Finansielle anlægsaktiver 12 Kapitalandele i dattervirksomheder 189,5 163,4 12 Kapitalandele i associerede virksomheder 0,4 0,4 Andre finansielle anlægsaktiver 340,0 246,7 Finansielle anlægsaktiver i alt 529,9 410,5 Anlægsaktiver i alt , ,8 OMSÆTNINGSAKTIVER Tilgodehavender 13 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 362,8 315,2 Tilgodehavender fra dattervirksomheder 195,6 200,5 Andre tilgodehavender 38,1 26,4 Periodeafgrænsningsposter 64,4 36,9 Tilgodehavender i alt 660,9 579,0 Likvide beholdninger 7,9 39,0 Omsætningsaktiver i alt 668,8 618,0 Aktiver i alt , ,8 155

6 Balance Pr. 31. december Passiver EGENKAPITAL Aktiekapital 784,8 784,8 Nettoopskrivninger efter indre værdis metode 31,4 5,3 Reserver for udviklingsomkostninger 36,5 - Overført overskud 1.491, ,3 Forslag til udbytte 694,0 615,2 Egenkapital i alt 3.038, ,6 LANGFRISTEDE FORPLIGTELSER 9 Udskudt skat 969,9 924,0 14 Kreditinstitutter 5.682, ,8 Anden gæld 51,2 - Langfristede forpligtelser i alt 6.704, ,8 KORTFRISTEDE FORPLIGTELSER 14 Kreditinstitutter 59,8 2,8 Forudbetalinger fra kunder 218,0 212,6 Leverandører af varer og tjenesteydelser 530,1 486,1 9 Selskabsskat 168,7 152,6 15 Anden gæld 352,4 335,1 Periodeafgrænsningsposter 6,6 5,2 Kortfristede forpligtelser i alt 1.335, ,4 Gældsforpligtelser i alt 8.039, ,2 Egenkapital og forpligtelser i alt , ,8 16 Økonomiske forpligtelser 17 Nærtstående parter 18 Koncession til drift af lufthavne og takstregulering 19 Finansielle risici, herunder finansielle instrumenter 20 Begivenheder efter balancedagen 156

7 Egenkapitalopgørelse 2016 DKK mio. Aktiekapital Nettoopskrivninger efter indre værdis metode Reserve for udviklingskom kostninger Overført overskud Forslag til udbytte I alt 1. januar december 2016 Egenkapital pr. 1. januar ,8 5, ,3 615, ,6 Årets resultat , ,0 Overført fra overfør overskud - 26, ,1 - - Årets værdiregulering af sikringstransaktioner ,2-31,2 Værdireguleringer af sikringstransaktioner overført til , ,5 finansielle poster i resultatopgørelsen, renter. Aktiverede udviklingsomkostninger ,5-36,5 - - Udbytte udbetalt i året , ,2 Egenkapital pr. 31. december ,8 31,4 36, ,4 694, ,1 Selskabets aktiekapital består af stk. á DKK 100. I overført overskud indgår forslag til udbytte på DKK 694,0 mio. Foreslået udbytte pr. aktie udgør DKK 88,42. På baggrund af halvårsresultatet blev der pr. 10. august 2016 udloddet et ekstraordinært udbytte på DKK 565,0 mio., svarende til DKK 72,00 pr. aktie. Egenkapitalopgørelse 2015 DKK mio. Aktiekapital Nettoopskrivninger efter indre værdis metode Reserve for udviklingskom kostninger Overført overskud Forslag til udbytte I alt 1. januar december 2015 Egenkapital pr. 1. januar , ,8 522, ,1 Årets resultat , ,0 Overført fra overført overskud - 5,3 - -5,3 - - Årets værdiregulering af sikringstransaktioner ,9-378,9 Værdireguleringer af sikringstransaktioner overført til finansielle poster i resultatopgørelsen , ,1 Udbytte udbetalt i året ,3-993,3 Egenkapital pr. 31. december ,8 5, ,3 615, ,6 Selskabets aktiekapital består af stk. á DKK 100. I overført overskud indgår forslag til udbytte på DKK 615,2 mio. Foreslået udbytte pr. aktie udgør DKK 78,38. På baggrund af halvårsresultatet blev der pr. 11. august 2015 udloddet et ekstraordinært udbytte på DKK 470,8 mio., svarende til DKK 60,00 pr. aktie. 157

8 Noter 1 Omsætning Trafikindtægter Startafgifter 459,7 430,2 Passagerafgifter 1.199, ,7 Securityafgifter 621,0 559,8 ETD afgifter 39,5 10,9 Handling 209,0 191,1 Opholdsafgifter, CUTE med videre 71,8 66,9 Trafikindtægter i alt 2.600, ,6 Koncessionsindtægter Shopping-center 793,0 759,9 Parkering 363,7 326,4 Øvrige koncessionsindtægter 57,8 50,4 Koncessionsindtægter i alt 1.214, ,6 Lejeindtægter Lejeindtægter fra udlejning af lokaler 118,6 118,1 Lejeindtægter fra udlejning af arealer 57,2 55,3 Øvrige lejeindtægter 6,5 7,0 Lejeindtægter i alt 182,3 180,4 Salg af tjenesteydelser med videre i alt 193,8 165,1 Omsætning i alt 4.190, ,7 2 Andre driftsindtægter Salg af materielle anlægsaktiver 6,2 3,0 Andre driftsindtægter i alt 6,2 3,0 3 Eksterne omkostninger Drift og vedligeholdelse 331,5 299,8 Energiomkostninger 43,8 44,8 Administrationsomkostninger 66,1 64,9 Øvrige omkostninger 13,3 18,3 Eksterne omkostninger i alt 454,7 427,8 Heraf udgør revisionshonorar følgende: Revisionshonorar til PwC 1,4 1,4 Honorar for andre erklæringer med sikkerhed 0,2 0,1 Skatterådgivning 0,1 0,1 Andre ydelser end revision 0,6 0,7 Revisionshonorar i alt 2,3 2,3 4 Personaleomkostninger Gager og lønninger 1.256, ,5 Pensioner 105,4 99,1 Andre omkostninger til social sikring 9,4 8,8 Øvrige personaleomkostninger 66,6 57,6 Personaleomkostninger i alt 1.437, ,0 I 2016 har der i gennemsnit været fuldtidsbeskæftigede i CPH (2015: fuldtidsbeskæftigede). For informationer vedrørende vederlag til bestyrelse og direktion henvises til note 6 i koncernårsrapporten. 158

9 Noter 5 Afskrivninger af immaterielle og materielle aktiver Software 117,1 111,0 Grunde og bygninger 189,6 169,7 Tekniske anlæg og maskiner 249,4 255,0 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 125,1 114,3 Afskrivninger af immaterielle og materielle aktiver i alt 681,2 650,1 6 Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder efter skat Copenhagen Airport Hotels A/S 26,3 5,5 Copenhagen Airports International A/S 1,4-0,6 Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder efter skat i alt 27,7 4,9 7 Finansielle indtægter Renter af bankmellemværender med videre - 0,1 Renter af mellemregning med dattervirksomheder 5,1 17,3 Renter af øvrige tilgodehavender 1,0 1,0 Valutakursgevinster, netto 0,5 1,4 Finansielle indtægter i alt 6,6 19,8 8 Finansielle omkostninger Renter af gæld til kreditinstitutter med videre 208,9 207,8 Aktiveret renter på anlægsaktiver under opførsel -36,8-44,8 Valutakurstab 0,6 0,8 Øvrige finansieringsomkostninger 1,9 11,9 Amortisering af låneomkostninger 4,8 4,8 Finansielle omkostninger i alt 179,4 180,5 For yderlige oplysninger om finansielle omkostninger henvises til note 8 i Koncernårsrapporten. 9 Skat af årets resultat Omkostningsført skat Årets aktuelle skat 298,5 265,2 Ændring i udskudt skat 45,9 63,2 I alt 344,4 328,4 Der fordeler sig således: Skat af årets resultat 353,1 313,3 Skat af egenkapitalbevægelser -8,7 15,1 I alt 344,4 328,4 Skat af årets resultat kan specificeres således: Beregnet 22,0 % (23,5 % i 2015) procent af resultat før skat 354,7 328,8 Skatteeffekt af: Ikke skattepligtige indtægter Ikke fradragsberettigede udgifter inkl. effekt af rentebeskæring -1,6-15,5 I alt -1,6-15,5 159

10 Noter 9 Skat af årets resultat (Fortsat) Hensatte forpligtelser til udskudt skat Regnskabsmæssig værdi 1. januar 924,0 860,8 Ændring i udskudt skat 45,9 63,2 Regnskabsmæssig værdi 31. december 969,9 924,0 Hensatte forpligtelser til udskudt skat kan specificeres således: Materielle anlægsaktiver 944,2 896,5 Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser -1,9-2,1 Anden gæld m.v. 27,6 29,6 I alt 969,9 924,0 Selskabsskat Regnskabsmæssig værdi 1. januar 152,6 155,2 Betalt acontoskat indeværende år -136,5-128,3 Betalt restskat tidligere år -152,6-155,2 Betalte skatter for datterselskaber 6,8 - Årets aktuelle skat 298,5 280,9 Regnskabsmæssig værdi 31. december 168,8 152,6 Københavns Lufthavne A/S hæfter fra 1. juli 2012 dels solidarisk for de danske dattervirksomheders skatteforpligtelser og dels subsidiært for skatteforpligtelserne i de danske holdingselskaber, som ejer 57,7 procent af aktierne i selskabet. Sidstnævnte hæftelse er begrænset til 57,7 procent af skattekrav, som forfalder 1. juli 2012 og senere. For yderligere specifikation af selskabskatten henvises til note 9 i Koncernårsrapporten. 10 Immaterielle anlægsaktiver 2016 Software Software under udførelse Total Anskaffelsesværdi Samlet anskaffelsesværdi 1. januar 748,5 267, ,9 Tilgang - 80,4 80,4 Årets afgang -53, ,1 Overført 200,8-200,8 - Samlet anskaffelsesværdi 31. december 896,2 147, ,2 Afskrivninger Samlede afskrivninger 1. januar 476,4-476,4 Årets afskrivninger 117,1-117,1 Samlede afskrivninger på årets afgang -53, ,1 Samlede afskrivninger 31. december 540,4-540,4 Regnskabsmæssig værdi 31. december 355,8 147,0 502, Software Software under udførelse Total Anskaffelsesværdi Samlet anskaffelsesværdi 1. januar 718,0 241,4 959,4 Tilgang - 153,6 153,6 Årets afgang -97, ,1 Overført 127,6-127,6 - Samlet anskaffelsesværdi 31. december 748,5 267, ,9 Afskrivninger Samlede afskrivninger 1. januar 462,4-462,4 Årets afskrivninger 111,0-111,0 Samlede afskrivninger på årets afgang -97, ,0 Samlede afskrivninger 31. december 476,4-476,4 Regnskabsmæssig værdi 31. december 272,1 267,4 539,5 160

11 Noter 11 Materielle anlægsaktiver 2016 Grunde og Tekniske anlæg bygninger og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver under udførelse Total Anskaffelsesværdi Samlet anskaffelsesværdi 1. januar 6.945, , ,2 770, ,2 Tilgang ,0 983,0 Årets afgang -60,8-45,0-170, ,0 Overført 318,8 430,1 208,8-957,7 - Samlet anskaffelsesværdi 31. december 7.203, , ,8 795, ,2 Afskrivninger Samlede afskrivninger 1. januar 2.756, , , ,5 Årets afskrivninger 189,6 249,4 125,1-564,1 Samlede afskrivninger på årets afgang -56,4-45,0-170, ,6 Samlede afskrivninger 31. december 2.889, , , ,0 Regnskabsmæssig værdi 31. december 4.314, ,1 530,5 795, , Grunde og Tekniske anlæg bygninger og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver under udførelse Total Anskaffelsesværdi Samlet anskaffelsesværdi 1. januar 6.543, , ,5 527, ,9 Tilgang ved fusion med P10/P12 A/S 176,2 30, ,0 Tilgang , ,6 Årets afgang -10,5-120,7-73, ,1 Afgang fra tidligere år , ,1 Overført 236,2 441,5 107,7-785,4 - Samlet anskaffelsesværdi 31. december 6.945, , ,2 770, ,3 Afskrivninger Samlede afskrivninger 1. januar 2.580, , , ,4 Tilgang ved fusion med P10/P12 A/S 16,2 14, ,9 Årets afskrivninger 169,7 255,0 114,3-539,0 Afgang fra tidligere år , ,1 Samlede afskrivninger på årets afgang -10,5-120,7-73, ,7 Samlede afskrivninger 31. december 2.756, , , ,5 Regnskabsmæssig værdi 31. december 4.189, ,5 446,8 770, ,8 161

12 Noter 12 Finansielle anlægsaktiver 2016 Kapitalandele i dattervirksomheder Anskaffelsesværdi Samlet anskaffelsesværdi 1. januar 158,1 0,2 158,3 Årets tilgang Årets afgang Samlet anskaffelsesværdi 31. december 158,1 0,2 158,3 Op- og nedskrivninger Samlede op- og nedskrivninger 1. januar 5,3 0,2 5,5 Årets afgang Årets værdiregulering -1,6 - -1,6 Resultat efter skat 27,7-27,7 Samlede op- og nedskrivninger 31. december 31,4 0,2 31,6 Total Regnskabsmæssig værdi 31. december 189,5 0,4 189,9 Kapitalandele i associerede virksomheder 2015 Kapitalandele i Kapitalandele i Total dattervirksom- associerede Anskaffelsesværdi Samlet anskaffelsesværdi 1. januar 151,0 0,2 151,2 Årets tilgang 161,1-161,1 Årets afgang -154, ,0 Samlet anskaffelsesværdi 31. december 158,1 0,2 158,3 Op- og nedskrivninger Samlede op- og nedskrivninger 1. januar -138,4 0,2-138,2 Årets afgang 139,4-139,4 Årets værdiregulering -0,6 - -0,6 Resultat efter skat 4,9-4,9 Samlede op- og nedskrivninger 31. december 5,3 0,2 5,5 Regnskabsmæssig værdi 31. december 163,4 0,4 163,8 Investering i dattervirksomheder omfatter de 100 procent ejede dattervirksomheder Copenhagen Airports International A/S og Copenhagen Airport Hotels A/S. For oplysninger om kapitalandele i associerede virksomheder, se note 25 i koncernårsrapporten. 13 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 396,0 349,1 Nedskrivning 33,2 33,9 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser netto 362,8 315,2 Nedskrivning til imødegåelse af tab Samlet nedskrivning 1. januar 33,9 31,1 Ændring af nedskrivning i året -1,0 2,3 Realiseret tab i året 0,3 0,5 Samlet nedskrivning 31. december 33,2 33,9 Årets bevægelser indregnes i resultatopgørelsen i posten Eksterne omkostninger. Den regnskabsmæssige værdi svarer til dagsværdi. 162

13 Noter 14 Kreditinstitutter og andre lån Gæld til kreditinstitutter og andre lån er indregnet således i balancen: Langfristede forpligtelser 5.682, ,8 Kortfristede forpligtelser 59,8 2,8 I alt 5.742, ,6 Lån Valuta Fast/variabel Udløb Kassekredit DKK Variabel - 57,0-57,0 - RD (DKK 64 mio.)** DKK Fast 23. dec ,3 56,0 56,9 56,0 Nordea Kredit** DKK Variabel 30. dec ,9 450,9 451,9 451,9 Handelsbanken DKK Variabel 02. apr ,0-200,0 Nordiske Investering Bank*** DKK Fast 12. feb ,0-145,3 - Europæiske Investering Bank**** DKK Fast 15. dec ,0-250,3 - USPP obligation DKK Fast 27. aug , , , ,2 USPP obligation USD Fast 27. aug ,5 683,0 764,2 765,4 USPP obligation USD Fast 29. jun ,5 683,0 741,6 741,1 USPP obligation USD Fast 29. jun , , , ,3 USPP obligation USD Fast 22. aug , , , ,8 USPP obligation GBP Fast 29. jun ,0 232,7 228,7 266,4 Total 5.773, , , ,1 Amortisering af låneomkostninger -30,3-34,8-30,3-34,8 Total -30,3-34,8-30,3-34,8 Kreditinstitutter og andre lån i alt 5.742, , , ,3 * Se note 18 i koncernårsrapporten for beskrivelse af metode for opgørelse af dagsværdier af finansielle forpligtelser. ** Der er tinglyst pant i CPHs ejendomme for en samlet værdi på DKK 173,5 mio. (2015: DKK 173,5 mio.). *** Til finansiering af udvidelsen af Finger **** Til finansiering af udvidelse af Københavns Lufthavn, som forventes afsluttet i Der henvises i øvrigt til note 15 i koncernårsrapporten for yderlig information. Regnskabsmæssig værdi Dagsværdi* Kreditinstitutter og andre lån opdelt efter forfaldstidspunkt Forfald indenfor 1 år Kreditinstitutter og andre lån 59,8 2,7 Forfald mellem 1 og 5 år Kreditinstitutter og andre lån 2.721, ,3 Forfald efter 5 år Kreditinstitutter og andre lån 2.992, ,4 15 Anden gæld Feriepenge og andre lønrelaterede poster 276,3 261,1 Skyldige renter 32,7 31,7 Øvrige skyldige omkostninger 43,4 42,3 Regnskabsmæssig værdi 31. december 352,4 335,1 16 Økonomiske forpligtelser For oplysninger om økonomiske forpligtelser henvises til note 15 i koncernårsrapporten. 163

14 Noter 17 Nærtstående parter Ud over omtalen i koncernregnskabets note 16 omfatter modervirksomhedens nærtstående parter dattervirksomhederne, jf. note 22 i koncernregnskabet. Virksomheder i koncernen er sambeskattede, se note 9 i koncernregnskabet for yderligere omtale heraf. Samhandel med dattervirksomheder har været som følger: Lejeindtægter 2,0 2,0 Lejeomkostninger 5,0 5,0 Renteindtægter 17,5 17,5 Salg af tjenesteydelser 11,5 1,5 Der har i årets løb ikke været transaktioner med væsentlige aktionære eller andre nærtstående parter. 18 Koncession til drift af lufthavne og takstregulering For oplysninger om koncession til at drive lufthavne og takstreguleringer henvises til note 17 i koncernårsrapporten. 19 Finansielle risici, herunder finansielle instrumenter For oplysninger om finansielle risici henvises til note 18 i koncernårsrapporten. 20 Begivenheder efter balancedagen For oplysninger om begivenheder efter balancedagen se note 20. i koncernårsrapporten. Der har ikke derudover været andre væsentlige begivenheder efter balancedagen. 164

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2013 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2015 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2011 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2005 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S er

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2010 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2012 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2008 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S

Læs mere

HB DETLEFSEN INVEST ApS

HB DETLEFSEN INVEST ApS HB DETLEFSEN INVEST ApS Industrivej 4 8641 Sorring Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/05/2017 Ole E. Mortensen

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2009 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S

Læs mere

ARKITEKT JESPER BRASK ApS. Årsrapport for 2012

ARKITEKT JESPER BRASK ApS. Årsrapport for 2012 ARKITEKT JESPER BRASK ApS Slotsgade 4 3400 Hillerød CVR-nr. 31933137 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. juni 2013 Jesper

Læs mere

Iluliaq Seafood A/S. Årsrapport

Iluliaq Seafood A/S. Årsrapport B 1354 Qassimiut 1 3920 Qaqortoq CVR-nr. 36087986 Årsrapport 12-09-2014-31-12-2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07-07-2016 Kim Høegh-Dam Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2016/17 Outforce A/S CVR-nr

ÅRSRAPPORT 2016/17 Outforce A/S CVR-nr ÅRSRAPPORT 2016/17 Outforce A/S CVR-nr. 15 66 09 45 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors revisionspåtegning 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Hoved-

Læs mere

KOED TØMRER- OG BYGGEFORRETNING ApS

KOED TØMRER- OG BYGGEFORRETNING ApS KOED TØMRER- OG BYGGEFORRETNING ApS Årsrapport 1. februar 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/10/2014 Kasper Salling Bang Dirigent (Urevideret)

Læs mere

LAIT ApS. CVR-nr Årsrapport 2015

LAIT ApS. CVR-nr Årsrapport 2015 CVR-nr. 31 05 39 19 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling d. 15. februar 2016 Anders Hjort Lund Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

MB Solutions A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

MB Solutions A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 MB Solutions A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2016 CVR-nr. 27 42 43 17 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Fjordager Tømrer og Snedkerforretning ApS. CVR-nr Årsrapport 2014

Fjordager Tømrer og Snedkerforretning ApS. CVR-nr Årsrapport 2014 CVR-nr. 31 58 62 08 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling d. 3. april 2015 Ole Kristian Nilsson Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

SLAGELSE SPECIAL SERVICE ApS

SLAGELSE SPECIAL SERVICE ApS SLAGELSE SPECIAL SERVICE ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/12/2014 Karl-Alfred Brylle Dirigent Side 2 af 9 Indhold

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Andersen & Busch ApS Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2015 Jesper Galle Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016 Business Trust ApS Smedekærvej 13 2770 Kastrup Årsrapport 18. maj 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2017 John Willem Norden

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for regnskabsåret 01.09.14-31.08.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 20.01.16 Thomas Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

LED LIGHT TRADING ApS

LED LIGHT TRADING ApS LED LIGHT TRADING ApS Årsrapport 1. september 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2014 Jens Christian Mess Dirigent Side 2 af

Læs mere

NOTAT. Udkast til delregnskaber for 2011. CVR-nr. 30 82 37 02. 13. april 2012

NOTAT. Udkast til delregnskaber for 2011. CVR-nr. 30 82 37 02. 13. april 2012 NOTAT Udkast til delregnskaber for 2011 13. april 2012 CVR-nr. 30 82 37 02 Indholdsfortegnelse Side 2 af 8 Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003 Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Fondsbørsmeddelelse Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk www.cph.dk

Læs mere

Hjem Fisk A/S Nordre Strandvej 62, 7730 Hanstholm

Hjem Fisk A/S Nordre Strandvej 62, 7730 Hanstholm Hjem Fisk A/S Nordre Strandvej 62, 7730 Hanstholm CVR-nr. 35 25 49 78 Årsrapport 1. januar - 31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni

Læs mere

Athena Internet A/S CVR-nr. 26 33 86 46

Athena Internet A/S CVR-nr. 26 33 86 46 CVR-nr. 26 33 86 46 Årsrapport for 2005/06 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / Dirigent: Gåskærgade 32-34 6100 Haderslev Tlf.: 74 52 18 12 Fax: 74 53 32 32 E-mail:

Læs mere

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2014. Bruno Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Holbæk Rørmontage ApS

Holbæk Rørmontage ApS Holbæk Rørmontage ApS Tåstrup Møllevej 4B, 4300 Holbæk CVR-nr. 32 22 54 11 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 9. marts 2015 Som dirigent:... Thorbjørn Mortensen

Læs mere

Energi Vegger A.m.b.a. CVR-nr Årsrapport 2016/17

Energi Vegger A.m.b.a. CVR-nr Årsrapport 2016/17 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Løgstørvej 14 9600 Aars Telefon 96 98 23 00 Telefax 96 98 23 23 www.deloitte.dk Energi Vegger A.m.b.a. CVR-nr. 14 92 83 75 Årsrapport

Læs mere

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N CVR-nummer: 30 70 29 72 ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 8/6 2013 Brian Madsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

BNC Holding ApS Markskellet 4 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 29 81 23 22

BNC Holding ApS Markskellet 4 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 29 81 23 22 CVR-nr.: 29 81 23 22 ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 (7. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 12. december 2015 Kirsten Kaagh Mogensen Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger...

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015 2200 HOLDING IVS Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N Årsrapport 4. december 2014-3. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2016 Mads Clausen

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014

Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014 Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 06 19 38 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/5 2015 Anders Stahlschmidt Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS LOLLIPOP INVESTMENTS IVS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2015 Richard Kaldal Andersen Dirigent Side 2

Læs mere

Høyer & Partner ApS Årsrapport for 2011/12

Høyer & Partner ApS Årsrapport for 2011/12 Høyer & Partner ApS Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 10 00 38 65 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den '

Læs mere

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016 Stampe Invest ApS Nygårdparken 43 7400 Herning Årsrapport 16. juni 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/01/2017 Hanne Thomsen Dirigent

Læs mere

TRIMIT A/S Toldboden 1, 6. sal, 8800 Viborg CVR-nr

TRIMIT A/S Toldboden 1, 6. sal, 8800 Viborg CVR-nr Toldboden 1, 6. sal, 8800 Viborg CVR-nr. 31 74 30 87 Årsrapport for 2016 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 05.05.17 Finn Kjærgaard Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

WENDELBO MØBEL DESIGN A/S

WENDELBO MØBEL DESIGN A/S Tlf.: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 WENDELBO MØBEL DESIGN A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten

Læs mere

BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S

BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S Tlf.: 76 35 56 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab kolding@bdo.dk Birkemose Allé 39 www.bdo.dk DK-6000 Kolding CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Høeghsmindevej 43 2820 Gentofte CVR nr. 34228612 Årsrapport for 2013/2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 DENTOOL ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 John Ole Petersen Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 MHA Invest Kolding A/S Slagelsevej 23, 6000 Kolding Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 25 01 40 14 Årsrapporten

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2009 CVR-nr. 10 01 64 52 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ortopædkirurgisk Klinik Sydhimmerland ApS CVR-nr. 30 71 68 92

Ortopædkirurgisk Klinik Sydhimmerland ApS CVR-nr. 30 71 68 92 Ortopædkirurgisk Klinik Sydhimmerland ApS CVR-nr. 30 71 68 92 Årsrapport for 2011/12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 24.01.13 Tom Burgdorf Ringstrøm Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012. CVR-nr. 77847715

Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012. CVR-nr. 77847715 Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012 CVR-nr. 77847715 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 28 /11 2012 Bent Støttrup Dirigent TimeVision

Læs mere

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S Tordenskjoldsgade 2, st 6700 Esbjerg Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

LED LIGHT DISTRIBUTION ApS

LED LIGHT DISTRIBUTION ApS LED LIGHT DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2014 Thomas Juul Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Jørn's Smedie & VVS ApS CVR-nr. 26085403. Årsrapport 2014

Jørn's Smedie & VVS ApS CVR-nr. 26085403. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Herningvej 34 4800 Nykøbing F Telefon 54 84 88 00 Telefax 54 84 88 11 www.deloitte.dk Jørn's Smedie & VVS ApS CVR-nr. 26085403 Årsrapport

Læs mere

TOP REJSER A/S 2011/12

TOP REJSER A/S 2011/12 Tlf: 74 52 41 41 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab haderslev@bdo.dk Jomfrustien 27, Box 391 www.bdo.dk DK-6100 Haderslev CVR-nr. 20 22 26 7020222670 TOP REJSER A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011/12

Læs mere

F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C 2014/15

F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C 2014/15 Tlf.: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Engrosbiler Jens Munk ApS

Engrosbiler Jens Munk ApS Engrosbiler Jens Munk ApS CVR-nr. 26 22 92 00 Årsrapport for 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/12 2014 Jens Munk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

KBS HOLDING HEDENSTED ApS

KBS HOLDING HEDENSTED ApS KBS HOLDING HEDENSTED ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/01/2015 Kenneth Sørensen Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

EDISERVICE APS MEJLSTEDGADE 1, 2. TH., 9700 BRØNDERSLEV 1. JANUAR DECEMBER 2016

EDISERVICE APS MEJLSTEDGADE 1, 2. TH., 9700 BRØNDERSLEV 1. JANUAR DECEMBER 2016 Tlf.: 98 82 32 88 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab broenderslev@bdo.dk Torvet 10, Box 2 www.bdo.dk DK-9700 Brønderslev CVR-nr. 20 22 26 7020222670 EDISERVICE APS MEJLSTEDGADE 1, 2. TH., 9700

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

Redblue Bus Tours ApS Vasbygade 30 2450 København SV. CVR-nr: 34 45 51 47. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Redblue Bus Tours ApS Vasbygade 30 2450 København SV. CVR-nr: 34 45 51 47. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Vasbygade 30 2450 København SV CVR-nr: 34 45 51 47 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16/6 2015 Hans Baarregaard Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger

Læs mere

MTN Lejebolig ApS CVR-nr. 28 30 55 67

MTN Lejebolig ApS CVR-nr. 28 30 55 67 CVR-nr. 28 30 55 67 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 19.02.15 Morten Taagaard Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Årsrapport for 2014/15

Årsrapport for 2014/15 DOC ApS Kløckersvej 1, 2820 Gentofte Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 15 13 68 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/11 2015 Ole Kjerulf-Jensen

Læs mere

Grafisk Arbejde ApS. Årsrapport for 2014. Kirkevej 16, Guderup, 6430 Nordborg. CVR-nr. 29 20 87 78

Grafisk Arbejde ApS. Årsrapport for 2014. Kirkevej 16, Guderup, 6430 Nordborg. CVR-nr. 29 20 87 78 Grafisk Arbejde ApS Kirkevej 16, Guderup, 6430 Nordborg CVR-nr. 29 20 87 78 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 14. april 2015 Som dirigent:... Bastian Dreier Jessen

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Vitamin Well Danmark ApS Esplanaden 40 1263 København K. CVR nr. 33503946

ÅRSRAPPORT 2014. Vitamin Well Danmark ApS Esplanaden 40 1263 København K. CVR nr. 33503946 ÅRSRAPPORT 2014 Vitamin Well Danmark ApS Esplanaden 40 1263 København K CVR nr. 33503946 Indsender: Revisionsfirmaet MBP ApS, registreret revisor Strandvejen 100 2900 Hellerup Fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Baby ApS CVR-nr. 30605616. Årsrapport 2013/14

Baby ApS CVR-nr. 30605616. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Baby ApS CVR-nr. 30605616 Årsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Dansk Carport System A/S Årsrapport for 2014/15

Dansk Carport System A/S Årsrapport for 2014/15 Dansk Carport System A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/10-30/9) CVR-nr. 30 69 04 51 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5 /11 2015 Søren Ladefoged

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

FAABORG KØKKEN OG BAD APS

FAABORG KØKKEN OG BAD APS Tlf.: 63 61 41 00 faaborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab L. Frandsensvej 2 A DK-5600 Faaborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 FAABORG KØKKEN OG BAD APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014

Læs mere

GUDHJEM CAMPING ApS. Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GUDHJEM CAMPING ApS. Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GUDHJEM CAMPING ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/02/2015 Gerda Serritzlew Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Hexa-Cover A/S. Årsrapport for 2014

Hexa-Cover A/S. Årsrapport for 2014 Vilhelmsborgvej 5 7700 Thisted CVR-nr. 27606555 Årsrapport for 2014 11. regnskabsår Vi er tættere på dig Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4. februar 2015

Læs mere

Forex A/S. Årsrapport for 2013/14. Ørstedsvej 1, 8600 Silkeborg. CVR-nr. 15 19 91 13

Forex A/S. Årsrapport for 2013/14. Ørstedsvej 1, 8600 Silkeborg. CVR-nr. 15 19 91 13 Forex A/S Ørstedsvej 1, 8600 Silkeborg CVR-nr. 15 19 91 13 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. april 2014 Som dirigent:... Kasper Lund-Jacobsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

HOTEL AMERIKA A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. april 2015.

HOTEL AMERIKA A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. april 2015. Tlf.: 96 57 48 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hobro@bdo.dk Nytorv 12, Box 170 www.bdo.dk DK-9500 Hobro CVR-nr. 20 22 26 7020222670 HOTEL AMERIKA A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

Dansk Dental Design ApS

Dansk Dental Design ApS Revisorerne Hostruphus Godkendt Revisionsaktieselskab Hostrupsgade 41,8600 Silkeborg Telefon 86 81 1033 Cvr. nr. 20 56 04 95 www.hostruphus.dk Dansk Dental Design ApS Helenelyst 105 8220 Brabrand CVR-nr.:

Læs mere

Ringsted Forsyning A/S

Ringsted Forsyning A/S Ringsted Forsyning A/S CVR-nr. 29 77 73 73 Budget for 2010 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens budgetberetning 1 Ledelsens erklæring 2 Budgetforudsætninger 3 Resultatbudget 7 Balancebudget 8 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

NJL Vikar og Flex Montage ApS. Nørregade 63, 7200 Grindsted. Årsrapport for 2013/14

NJL Vikar og Flex Montage ApS. Nørregade 63, 7200 Grindsted. Årsrapport for 2013/14 Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 NJL Vikar og Flex Montage ApS Nørregade 63, 7200 Grindsted Årsrapport for 2013/14 CVR-nr. 31 27 50

Læs mere

Esbjerg Autocenter ApS CVR-nr. 29829837. Årsrapport 2013

Esbjerg Autocenter ApS CVR-nr. 29829837. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Esbjerg Autocenter ApS CVR-nr. 29829837

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Poul Due Jensens Fond

ÅRSRAPPORT 2014. Poul Due Jensens Fond ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Resultatopgørelse for 1. januar - 31. december 2014 Note 2014 2013 Administrationsomkostninger 1 (14) (10) Indtægter fra kapitalandele i dattervirksomheder 481 956 Hensættelse

Læs mere

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB Storegade 37 8700 Horsens Årsrapport 1. maj 2015-30. april 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/09/2016

Læs mere

Razz Bolig ApS CVR-nr. 31590663. Årsrapport 2014

Razz Bolig ApS CVR-nr. 31590663. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vesterballevej 25A Postboks 454 7000 Fredericia Telefon 75 92 72 22 Telefax 75 93 39 88 www.deloitte.dk Razz Bolig ApS CVR-nr. 31590663

Læs mere

Sydvest Kloakservice ApS

Sydvest Kloakservice ApS Gasse Høje 25, Ullerup 6780 Skærbæk CVR-nr. 33262175 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2015 Jørn Hansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

AKSEL SØRENSEN MØBLER/CURT FRIBO, ODENSE A/S

AKSEL SØRENSEN MØBLER/CURT FRIBO, ODENSE A/S Tlf.: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 AKSEL SØRENSEN MØBLER/CURT FRIBO, ODENSE A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Inter-Graphics.dk A/S. Bytorvet 14, 8722 Hedensted. Årsrapport for

Inter-Graphics.dk A/S. Bytorvet 14, 8722 Hedensted. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Inter-Graphics.dk A/S Bytorvet 14, 8722 Hedensted Årsrapport for 2014 CVR-nr. 25 06 89 47 Årsrapporten

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR GBH REVISION & RÅDGIVNING A/S Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 K

Læs mere

Nørrebro Fysioterapi ApS ÅRSRAPPORT 2012/2013

Nørrebro Fysioterapi ApS ÅRSRAPPORT 2012/2013 Nørrebro Fysioterapi ApS Thorsgade 59, st. tv. 2200 København N CVR.nr.: 31 26 96 36 ÅRSRAPPORT 2012/2013 (5. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

DANSK PORTVIN IMPORT ApS

DANSK PORTVIN IMPORT ApS DANSK PORTVIN IMPORT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/02/2013 Johannes Madsen Dirigent Side 2 af 9 Indhold

Læs mere

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS CVR-nr. 89 77 36 28 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 3^/^2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Gert Jørgensen Holbæk VVS ApS CVR-nr. 81 17 66 12

Gert Jørgensen Holbæk VVS ApS CVR-nr. 81 17 66 12 Gert Jørgensen Holbæk VVS ApS CVR-nr. 81 17 66 12 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. maj 2014 Peter Hocke Dirigent Havnegade 2 Postbox

Læs mere