LEVERINGSAFTALE FOR PLEJE AF GRØNNE OMRÅDER OG VINTERTJENESTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEVERINGSAFTALE FOR PLEJE AF GRØNNE OMRÅDER OG VINTERTJENESTE"

Transkript

1 BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K CVR nr LEVERINGSAFTALE FOR PLEJE AF GRØNNE OMRÅDER OG VINTERTJENESTE MELLEM OG BIOFOS A/S [LEVERANDØREN]

2 LEVERINGSAFTALE FOR PLEJE AF GRØNNE OMRÅDER OG VINTERTJENESTE MELLEM BIOFOS A/S (CVR nr ) Refshalevej København K ( BIOFOS ) OG [NAVN PÅ LEVERANDØR] [(CVR nr. INDSÆT)] [ADRESSE] [POSTNR. / BY] ( Leverandøren ) (begge tilsammen benævnt Parterne og hver for sig en Part ) 1. BAGGRUND OG FORMÅL 1.1 BIOFOS har efter offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse [ ] gennemført et begrænset udbud af nærværende Aftale om pleje af grønne områder og vintertjeneste. På baggrund af de indkomne tilbud har BIOFOS valgt at indgå nærværende Aftale med Leverandøren. 1.2 Aftalen og dennes bilag fastlægger alle vilkår, som skal gælde for Leverandørens ydelser under Aftalen i dennes løbetid. 2. DEFINITIONER 2.1 Bortset fra hvor andet konkret er anført eller åbenbart fremgår af sammenhængen, skal nedenstående udtryk i denne Aftale have den her anførte betydning: Aftalen Arbejder Ikrafttrædelsesdato Denne leveringsaftale med tilhørende bilag. De opgaver, som Leverandøren udfører for Ordregiver i henhold til Aftalen 3. PARTERNES AFTALEGRUNDLAG 3.1 Parternes aftalegrundlag udgøres af følgende dokumenter: 1. Nærværende leveringsaftale af [DATO] 2. Eventuelle ændringer af udbudsmaterialet udsendt til tilbudsgiverne af [DATO] (bilag 1) 3. Eventuelle spørgsmål/svar udsendt til tilbudsgiverne af [DATO] (bilag 1) 4. [Arbejdsklausul og lærlingeklausul se bilagsparadigme] af [DATO] (bilag 2) 5. ABService med fravigelser og tilføjelser af [DATO] (bilag 3) 6. Kravspecifikationen af [DATO] (bilag 4) 7. Det øvrige udbudsmateriale, herunder dokumentet Information til eksterne samarbejdspartnere om sikkert og sundt arbejde af [DATO] (bilag 5) 8. Leverandørens tilbud af [DATO] (bilag 6) Side 2 af 6

3 3.2 I tilfælde af uoverensstemmelse mellem ovenstående dokumenter, gælder dokumenterne forud for hinanden i den nævnte prioriterede rækkefølge. 4. LEVERANDØRENS FORPLIGTELSER 4.1 Leverandøren er forpligtet til at udføre de i bilag X ( Kravspecifikation ) beskrevne arbejder på de vilkår, som fremgår af Aftalen og dennes bilag. Leverandøren er herunder ansvarlig for planlægning og udførelse inden for de aftalte frister. Levering anses først for sket, når når de aftalte Arbejder er udført i henhold til Aftalens vilkår. 4.2 Leverandøren modtager vederlag for de udførte Arbejder i overensstemmelse med priserne i tilbudslisten (bilag 7). Der sker afregning pr. måned. Alle priser er i danske kroner. Priser er ekskl. moms, men inkl. alle andre omkostninger, afgifter, gebyrer og evt. told. Leverandørens pris inkluderer herunder levering, kørsel samt alle øvrige ydelser, der måtte være påkrævet for opfyldelse af Aftalen. Tillægsydelser kan kun faktureres, såfremt BIOFOS forudgående skriftligt har godkendt dette, omfanget heraf og betingelserne herfor. 4.3 Leverandøren er ansvarlig for enhver skade og/eller tab, som Leverandøren forvolder Ordregiver ved udførsel af eller ved undladelse af udførsel af Aftalen. Leverandøren hæfter dog ikke for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. 4.4 Leverandøren er i Aftalens løbetid forpligtet til at opretholde alle lovpligtige forsikringer, samt sædvanlig erhvervsansvarsforsikring med sædvanlig selvrisiko og dækning, der omfatter udførte Arbejder. 4.5 Leverandøren er i Aftalens løbetid forpligtet til at sikre, at alle ansatte, som udfører opgaver omfattet af Aftalen, er vaccineret mod polio, stivkrampe og Hepatitis A & B. Arbejder skal endvidere udføres i henhold til kloakbekendtgørelsen. 4.6 Leverandøren skal på Ordregivers anmodning til enhver tid kunne dokumentere, at pkt. 4.4 og 4.5 er opfyldte. 4.7 Leverandøren er forpligtet til at udføre arbejdet loyalt over for Ordregiver og i overensstemmelse med god faglig praksis i branchen. Leverandøren er tillige forpligtet til at efterleve Ordregivers eventuelle anvisninger for udførsel af Aftalen. Sådanne anvisninger fritager dog ikke Leverandøren for ansvar efter punkt Ved mangelfuld eller forsinket levering er Ordregiver berettiget til at lade Arbejdet udføre ved tredjemand for Leverandørens regning. 4.9 Såfremt der i udbudsmaterialet er vedlagt bilag med supplerende kontraktbestemmelser, herunder eksempelvis et standardkontraktgrundlag, en arbejdsklausul og/eller en lærlingeklausul, er Leverandøren forpligtet til at overholde disse klausuler Leverandøren skal senest 10 dage efter kontraktindgåelse skriftligt beskrive i bilag [2] over for Ordregiver, hvordan Leverandøren konkret i kontraktperioden vil overholde forpligtelserne i bilag [2]. 5. ORDREGIVERS FORPLIGTELSER 5.1 Ordregiver betaler Leverandøren vederlag som specificeret i afsnit Side 3 af 6

4 5.2 Ordregiver skal, i det omfang det er rimeligt og relevant for Leverandørens opfyldelse af Aftalen, på anfordring give Leverandøren fyldestgørende oplysninger om Ordregivers forhold. 6. FAKTURERING OG BETALING 6.1 Leverandøren er berettiget til løbende at fakturere udførte Arbejder. BIOFOS yder ingen betaling for Arbejder, som ikke er udført og afsluttet i overensstemmelse med Aftalen og dennes bilag. 6.2 For Arbejder som er iværksat uden forudgående aftale med BIOFOS er Leverandøren ikke berettiget til betaling. 6.3 Fakturering skal ske ved fremsendelse af elektronik faktura, jf. Lov nr om offentlige betalinger og på baggrund af det oplyste EAN-nr. Korrekt og fyldestgørende faktura skal indeholde følgende oplysninger i aflæsningslinjen vedr. købet: Det af BIOFOS oplyste ordrenummer/rekvisitionsnummer Rekvirent for ydelsen Navn på leverandør samt angivelse af den medarbejder hos Leverandøren, der er ansvarlig for den pågældende ydelse Beskrivelse af tjenesteydelsen Leveringsdato, -tid og -sted Fakturadato og -beløb med og uden moms BIOFOS forbeholder sig ret til at afvise fakturaer, der ikke indeholder oplistede oplysninger. Leverandøren kan ikke i forbindelse med den elektroniske fakturering opkræve gebyr eller anden form for godtgørelse. Elektronisk faktura sendes til EAN-nr Såfremt den bestilte mængde/ydelse bliver leveret successivt, kan Leverandøren udelukkende fakturere for den leverede mængde/leverede ydelse. Renter kan alene opkræves i henhold til renteloven. 6.4 Betalingsfristen er 30 dage netto. Betalingsfristen gælder fra BIOFOS modtagelse af faktura udfærdiget i overensstemmelse med Aftalen. 7. TAVSHEDSPLIGT 7.1 Leverandøren må ikke uden BIOFOS direktions eller kommunikationschefs forudgående skriftlige samtykke benytte BIOFOS navn, logo eller handelsforhold i reference- eller reklameøjemed. 7.2 Leverandøren samt dennes personale og underleverandører skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til enhver oplysning om Ordregivers forretningshemmeligheder og andre fortrolige forhold. 8. IKRAFTTRÆDELSE, VARIGHED OG OPHØR 8.1 Aftalen træder i kraft på Ikrafttrædelsesdatoen og løber i 5 år hvorefter Aftalen bortfalder uden særskilt varsel, medmindre BIOFOS vælger at udnytte Optionen, jf. pkt. 7.2 BIOFOS meddeler senest 20 måneder efter Ikrafttrædelsesdatoen, hvorvidt BIOFOS ønsker at udnytte Optionen. Udnytter BIOFOS Optionen, således at Aftalen kan forlænges på uændret vilkår i 2 x 1 år Side 4 af 6

5 8.2 Aftalen kan opsiges med 6 måneders varsel efter 12 måneder. Uanset at Aftalen opsiges, kan BIOFOS på et hvilket som helst tidspunkt i Aftalens løbetid give meddelelse til Leverandøren om, at Aftalen forlænges 3 måneder, såfremt BIOFOS ikke har gennemført en udbudsproces, der har resulteret i indgåelse og ikrafttræden af en aftale med en ny leverandør. 9. UNDERLEVERANDØRER Leverandøren kan ikke lade arbejder under leveringsaftalen udføre af underleverandører. Dette forbud gælder dog ikke, såfremt Leverandøren i forbindelse med udbudsprocessen har støttet sig på underleverandørens tekniske eller økonomiske kapacitet. I sidstnævnte tilfælde kan disse underleverandører alene udføre de arbejder, som fremgår af Leverandørens tilbud, at den pågældende underleverandør skal udføre. 9.1 Leverandøren kan herudover alene overlade udførelsen af Arbejder under Aftalen til underleverandører, såfremt Ordregiver forudgående giver skriftligt samtykke dertil. Leverandøren skal i forbindelse med anmodning om anvendelse af en underleverandør fremsende dokumentation for, at underleverandøren ikke er omfattet af de udelukkelsesgrunde, som var beskrevet i udbudsmaterialet. Ordregiver giver alene samtykke til at anvende underleverandører, såfremt Ordregiver vurderer, at helt særlige vilkår gør sig gældende herfor, og såfremt samtykket ikke i øvrigt er til ulempe for Ordregiver. Leverandøren er forpligtet til oplyse navn, kontaktoplysninger og juridisk repræsentant for de underleverandører, der benyttes udførelsen af Arbejder. 9.2 Leverandøren er uanset ovenstående over for Ordregiver den eneste ansvarlig for Aftalens opfyldelse, herunder er Leverandøren ansvarlig for, at eventuelle underleverandører opfylder alle krav i henhold til Aftalen. 10. ÆNDRINGER OG MEDDELELSER 10.1 Enhver ændring af Aftalen skal ske skriftligt og optages som bilag til Aftalen. Ændringer kan alene aftales mellem de i punkt 11.4 angivne personer. Ændringer, som ikke opfylder dette pkt er ikke gyldige mellem Parterne Ordregiver kan overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til Aftalen til et med Ordregiver koncernforbundet selskab Alle meddelelser i medfør af Aftalen skal være skriftlige og anses for at være nået frem dagen efter fremsendelse via Meddelelser vedrørende nærværende Aftale skal fremsendes til følgende aftaleansvarlige eller til en anden adresse, som Parterne skriftligt måtte meddele den anden Part: For Ordregiver: [ ] (aftaleansvarlig) på til adressen [ ]. For Leverandøren: [ ] (aftaleansvarlig) på til adressen [ ] Begge Parter kan til enhver tid i Aftalens løbetid udpege en anden aftaleansvarlig. 11. KRAV OM REGISTRERING AF UDENLANDSKE TJENESTEYDERE 11.1 Såfremt Leverandøren eller dennes underleverandører har anmeldelsespligt til RUTregistret er Leverandøren forpligtiget til at sikre, at denne forpligtigelse overholdes. Leverandøren skal efter anmodning herom fremsende en kvittering for anmeldelsen til Ordregiver senest 5 arbejdsdage fra Leverandøren modtager anmodning herom. Ordregi Side 5 af 6

6 ver kan endvidere anmode leverandøren om at deltage i et statusmøde, hvor leverandøren redegør for leverandørens overholdelse af forpligtelsen i punkt Hvis Leverandøren ikke overholder sine forpligtelser i medfør af punkt 11.1 kan Ordregiver kræve en bod fra Leverandøren på kr. pr uge overtrædelsen varer Dansk rets almindelige regler om væsentligt misligholdelse finder endvidere anvendelse. 12. EXITKLAUSUL 12.1 Såfremt Klagenævnet for Udbud eller en domstol måtte annullere Ordregivers beslutning om at tildele Aftalen til Leverandøren, eller pålægger Ordregiver at bringe Aftalen til ophør, er Ordregiver berettiget til at opsige Aftalen med 14 dages varsel I tilfælde af at Ordregiver opsiger Aftalen som beskrevet i punkt 12.1, betaler Ordregiver for de ydelser, Ordregiver aftager fra Leverandøren, frem til det tidspunkt, hvor Aftalen i henhold til opsigelsen udløber Leverandøren kan ikke rejse krav, herunder krav om erstatning eller anden godtgørelse, mod Ordregiver i anledning af en opsigelse som beskrevet i punkt UNDERSKRIFTER 13.1 Denne Aftale er underskrevet i to kopier, hvoraf hver Part har fået et eksemplar, der hver for sig er at opfatte som den originale Aftale. Den: Sted: For Ordregiver: Den: Sted: For Leverandør: Navn: Titel: Navn: Titel: Side 6 af 6

7 BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K CVR nr BILAG 2 - ARBEJDSKLAUSUL OG LÆRLINGEKLAUSUL

8 LÆRLINGEKLAUSUL 1. Leverandøren er forpligtet til at sikre, at mindst [X] % af de arbejdstimer, der anvendes til at opfylde Aftalen, jf. nedenstående, besættes med arbejdstagere, som tilhører persongruppen af lærlinge. 2. Ved lærlinge forstås en arbejdstager, med hvem Leverandøren indgår eller har indgået en uddannelsesaftale. Uddannelsesaftalen skal indgås som led i et uddannelsesforløb, som lærlingen følger, og skal være rettet mod, at lærlingen opnår personlige, sociale og faglige kvalifikationer, som understøtter lærlingens uddannelsesforløb, og som giver grundlag for beskæftigelse på arbejdsmarkedet. 3. Uddannelsesforløb i medfør af lovbekendtgørelse nr. 987 af 16. august 2010 om erhvervsgrunduddannelser m.v. og i medfør af lovbekendtgørelse nr. 789 af 16. juni 2015 om erhvervsuddannelser anses at opfylde ovenstående krav til uddannelsesforløb. 4. Leverandøren kan indgå uddannelsesaftaler om uddannelsesforløb i medfør af andre tilsvarende uddannelsesordninger i EU, herunder med lærlinge fra andre EU-lande, som opfylder ovenstående krav til et uddannelsesforløb. 5. Leverandøren kan opfylde sin forpligtelse til at beskæftige lærlinge i henhold til nærværende klausul ved at overføre personer, som ved Aftalens indgåelse er ansat hos Leverandøren/Entreprenøren, til den udbudte Aftale. 6. Kan Leverandøren ikke på egen hånd ansætte lærlinge kan Leverandøren rette henvendelse til relevant erhvervsskole eller tilsvarende og anmode om at få formidlet lærlinge i medfør af lovbekendtgørelse nr. 987 af 16. august 2010 om erhvervsgrunduddannelse m.v. og i medfør af lovbekendtgørelse nr. 789 af 16. juni 2015 om erhvervsuddannelser, som anses at opfylde ovenstående krav til uddannelsesforløb. 7. Hvis Leverandøren kan påvise, at det ikke har været muligt at indgå uddannelsesaftaler til besættelse af arbejdstimer med lærlinge bortfalder vilkåret. 8. Leverandøren skal efterleve den fremsendte lærlingeplan, der redegør for, hvorledes lærlingeklausulen udmøntes. Af planen skal det bl.a. fremgå, hvor mange arbejdstimer der vil være beskæftiget med lærlinge, hvilke typer lærlinge der forventes beskæftiget og i hvilke perioder lærlingene vil være beskæftiget. Hertil skal den af Ordregiver udarbejdede skabelon anvendes, jf. bilag [X]. Sker der ændringer i lærlingeplanen, herunder hvis arbejdstimer i henhold til lærlingeplanen ikke kan besættes med lærlinge, er Leverandøren forpligtet til at underrette Ordregiver om de forventede ændringer hurtigst muligt. 9. Lærlingeplanen skal være et fast punkt på Leverandørmøderne i kontraktens løbetid. Ordregiver kan endvidere anmode Leverandøren om at deltage i et statusmøde, hvor Leverandøren redegør for Leverandørens overholdelse af den forpligtelse, som arbejdsklausulen fastsættes. 10. I Aftalens løbetid skal Leverandøren på Ordregiverens anmodning inden 10 dage dokumentere, at alle betingelserne i nærværende lærlingeklausul er opfyldt. Leverandøren skal sikre, at det fornødne samtykke fra den enkelte arbejdstager jf. gældende persondatalovgivning, er til rådighed for den ovenfor beskrevne overdragelse af oplysninger om de pågældende arbejdstagere, således af den fastsatte tidsfrist på 10 dage kan overholdes. 11. Hvis der opstår uenighed om, hvorvidt Leverandørens manglende besættelse af arbejdstimer med lærlinge er berettiget, kan Ordregiver forlange en uddybende redegørelse fra Side 2 af 4

9 Leverandøren. Hvis Ordregiver fortsat finder Leverandørens handling uberettiget, kan Ordregiver meddele dette til Leverandøren med tilkendegivelse af, at manglende besættelse af arbejdstimer med lærlinge vil blive betragtet som misligholdelse af kontrakten. Tilsvarende gælder hvis Leverandøren ikke overholder pligten til at dokumentere, at beskæftigelseskravet med lærlinge er opfyldt. Sker der fortsat misligholdelse fra Leverandørens side, er Ordregiver berettiget til efter påkrav at kræve en bod på kr. pr. begyndt uge, indtil Leverandøren har dokumenteret, at beskæftigelseskravet med lærlinge er opfyldt. ARBEJDSKLAUSUL 1. Leverandøren skal sikre, at ansatte hos Leverandører og eventuelle underleverandører, som medvirker til at opfylde kontrakten, er sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Leverandøren skal sikre, at ansatte hos Leverandører og eventuelle underleverandører orienterer de ansatte om de gældende arbejdsvilkår. Ordregiver kan endvidere kræve, at entreprenøren dokumenterer efterlevelse af den konkrete udmøntning af arbejdsklausulens krav, som fremgår af bilag [X]. 2. Ordregiver kan til enhver tid udbede sig relevant dokumentation for, at løn- og arbejdsvilkår for arbejdstagerne lever op til den forpligtelse, som arbejdsklausulen fastsætter. Ordregiver kan kræve, at Leverandøren efter skriftligt påkrav herom inden for 10 arbejdsdage fremskaffer relevant dokumentation såsom løn- og timesedler, lønregnskab og ansættelseskontrakter fra såvel egne som eventuelle underleverandørers arbejdstagere. Ordregiver kan endvidere kræve, at Leverandøren dokumenterer, at der er sket korrekt indberetning af lønudbetalinger og arbejdstimer til SKAT. Ordregiver kan til brug for sin vurdering af, om Leverandøren eller underleverandører har overholdt klausulen søge rådgivning hos relevante arbejdsgiver- og/eller arbejdstagerorganisationer. Ordregiver kan endvidere anmode Leverandøren om at deltage i et statusmøde, hvor Leverandøren redegør for Leverandørens overholdelse af den forpligtelse, som arbejdsklausulen fastsættes. Leverandøren skal sikre, at det fornødne samtykke fra den enkelte arbejdstager jf. gældende persondatalovgivning, er til rådighed for den ovenfor beskrevne overdragelse af oplysninger om løn- og ansættelsesvilkår, således af den fastsatte tidsfrist på 10 dage kan overholdes. 3. Hvis Leverandøren ikke overholder sine forpligtelser i medfør af nærværende arbejdsklausul kan Ordregiver tilbageholde og modregne vederlag med henblik på at sikre arbejdstagerne løn- og ansættelsesvilkår efter stk. 1 i denne klausul. 4. Hvis Leverandøren ikke overholder sine forpligtelser i medfør af nærværende arbejdsklausul, eller hvis Leverandøren ikke dokumenterer, at Leverandøren overholder sine forpligtelser i medfør af nærværende arbejdsklausul, kan Ordregiver kræve en bod fra Leverandøren på kr. pr uge. 5. Dansk rets almindelige regler om væsentligt misligholdelse finder endvidere anvendelse. Side 3 af 4

10 Leverandørens navn: Leverandørens CVR-nr: Dato: Underskrift: Side 4 af 4

11 BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K CVR nr REDEGØRELSE OM, HVORLEDES TILBUDSGIVER VIL OVERHOLDE RAMMEAFTALENS ARBEJDSKLAUSUL OG LÆRLINGEKLAUSUL Side 1 af 2

12 1. Tilbudsgivers overholdelse af Rammeaftalens arbejdsklausul (bilag 2) [Tilbudsgiver bedes beskrive, hvorledes tilbudsgiver vil overholde rammeaftalens arbejdsklausul. Tilbudsgiveren bedes herunder angive, hvilke løn- og ansættelsesvilkår, tilbudsgiveren vil tilbyde de relevante medarbejdere - gerne ved henvisning til en overenskomst. Tilbudsgiveren bedes endvidere redegøre for ovenstående forhold hos de underleverandører, som tilbudsgiveren påtænker at anvende.] Angiv arbejdstype (eksempelvis "Malerarbejde") Beskriv hvordan du vil overholde arbejdsklausulen (eksempelvis "Jeg tilbyder mine medarbejdere, der udfører arbejder omfattet af Rammeaftalen, løn- og ansættelsesvilkår svarende til den til enhver tid gældende overenskomst mellem Danske Malermestre og Malerforbundet i Danmark.") 2. Tilbudsgivers overholdelse af Rammeaftalens lærlingeklausul (bilag [X]) [Tilbudsgiver bedes beskrive, hvorledes tilbudsgiver vil overholde rammeaftalens lærlingeklausul. Tilbudsgiveren bedes herunder konkret angive i skemaet nedenfor, hvilke hvornår og hvordan de pågældende lærlinge vil deltage i udførsel af opgaverne.] Lærlingeplan Lærling nr. Type lærling/ elev/praktikant Antal timer Periode for beskæftigelse af lærling Type beskæftigelse/opgave Side 2 af 2

13 Bilag 3 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget) A. INDLEDENDE BESTEMMELSER ANVENDELSESOMRÅDE 1. Almindelige Betingelser for levering af Serviceydelser (ABService) gælder ved aftaler om levering af serviceydelser, når kontraktparterne har vedtaget dette. AFTALEGRUNDLAGET - KONTRAKTPARTERNE, DEFINITIONER MV. 2. Ved»aftalen«forstås kontraktparternes aftale om levering af serviceydelsen samt alle kontraktbilag og tillæg mv. til de nævnte dokumenter. Stk. 2. Ved»serviceydelser«forstås tjenesteydelser generelt. Stk. 3. Ved»kontraktparter«forstås ordregiver og leverandør. Stk. 4. Ved»leverandør«forstås den, som påtager sig at udføre en bestemt opgave i henhold til aftalen, og ved»ordregiver«forstås den, der antager leverandøren til at udføre opgaven. Stk. 5. Alle angivne beløb er eksklusive moms. Stk. 6. Aftalen er undergivet dansk ret. SAMARBEJDSORGANISATION 3. Såfremt en af kontraktparterne ønsker det, nedsættes en følgegruppe til løbende dialog og opfølgning vedrørende aftalen. Følgegruppen skal i øvrigt behandle spørgsmål, som ikke har fundet deres afklaring i aftalen. FORSIKRING 4. Leverandøren er forpligtet til at være dækket af sædvanlige forsikringer, herunder erhvervsansvarsforsikring. Ordregiveren kan forlange dokumentation herfor. Stk. 2. Betjener leverandøren sig af underleverandører, er leverandøren forpligtet til at sørge for, at underleverandørerne på samme måde opfylder de i stk. 1 nævnte krav om forsikringsdækning. Ordregiveren kan ligeledes forlange dokumentation herfor. B. LEVERINGEN - YDELSEN, ÆNDRINGER I KONTRAKTPERIODEN, KONTROL, TIDSFRISTER MV. YDELSEN OG ÆNDRINGER I KONTRAKTPERIODEN 5. Opgaven skal udføres i overensstemmelse med aftalen. I det omfang aftalen ikke giver tilstrækkelig vejledning, skal opgaven udføres fagmæssigt korrekt. Stk. 2. Opgaven skal udføres i overensstemmelse med gældende miljø-, arbejdsmiljø-, sundhedsog sikkerhedsforskrifter. Ordregiveren skal oplyse om alle forhold af relevans herfor, som denne er bekendt med. 6. Ordregiveren kan inden for den aftalte kontraktperiode forlange ændringer i den aftalte serviceydelses art, omfang og leveringstidspunkt, når ændringen og de fravigelser fra kontrakten, Side 1 af 7

14 som ændringen nødvendiggør, har naturlig sammenhæng med de aftalte serviceydelser. Begge kontraktparter kan forlange ændringer i den aftalte serviceydelses art, omfang og leveringstidspunkt, når det følger af nye lovkrav eller ændret offentlig regulering. Stk. 2. Leverandøren skal have lejlighed til at udtale sig om ønskede ændringer efter stk. 1, 1. pkt., og de fravigelser fra kontrakten, som ændringen nødvendiggør, inden krav herom fremsættes. Ændringer skal ske inden for rimelig frist fra fremsættelsen af kravet. Ændringer som følge af nye lovkrav eller ændret offentlig regulering skal dog ske i overensstemmelse med eventuelle frister i den pågældende lov eller offentlige regulering. Stk. 3. Dersom ordregiveren kan kræve ændringer i medfør af stk. 1, har leverandøren pligt til på forlangende at udføre de ønskede ændringer, hvis det kan ske uden væsentlig ulempe for leverandøren. Stk. 4. Såfremt ordregiveren kræver ændringer i medfør af stk. 1, har leverandøren ret til at levere de ændrede serviceydelser, medmindre ordregiveren påviser særlige forhold, der begrunder, at ordregiveren lader andre levere de ændrede serviceydelser. Stk. 5. Vedrører ændringen mængden af serviceydelser, hvorom der gælder enhedspriser, reguleres den aftalte betaling i overensstemmelse hermed. Stk. 6. Bevirker en ændring efter stk. 1 en forøgelse af leverandørens udgifter, reguleres betalingen. Såfremt leverandøren skal levere flere eller andre serviceydelser end oprindeligt aftalt, leveres serviceydelserne i mangel af anden aftale som regningsarbejde, i det omfang regulering ikke skal ske efter enhedspriser, jf. stk. 5. Stk. 7. Bevirker ændringen efter stk. 1 en formindskelse af leverandørens udgifter, reguleres betalingen. Såfremt leverandøren skal levere færre serviceydelser, skal leverandøren alene godskrive ordregiveren de udgifter, som herved spares eller burde være sparet, i det omfang regulering ikke skal ske efter enhedspriser, jf. stk Begge kontraktparter kan forlange ændringer i den aftalte serviceydelses pris, når nye lovkrav eller ændret offentlig regulering bevirker en fordyrelse eller billiggørelse af leveringen af serviceydelsen. Stk. 2. Ændringer efter stk. 1 får virkning fra det tidspunkt, hvor de nye lovkrav eller den ændrede offentlige regulering konkret fordyrer eller billiggør leveringen af serviceydelsen. KONTROL 8. Ordregiveren kan føre kontrol med leverandørens opfyldelse af aftalen. I det omfang det ikke er fastlagt i udbudsmaterialet, fastsætter ordregiveren og leverandøren i forening de nærmere vilkår for kontrollen. Stk. 2. Kontrol fra ordregiverens side fritager ikke leverandøren fra selv at føre kontrol og sørge for rigtig opfyldelse af aftalen. Stk. 3. Leverandøren skal løbende give ordregiver oplysninger om alle relevante forhold om overholdelse af gældende miljø-, arbejdsmiljø-, sundheds- og sikkerhedsforskrifter, som leverandøren bliver bekendt med. Ordregiver kan stille krav til detaljeringsgrad og dokumentation af oplysninger Side 2 af 7

15 C. FORVALTNINGSMÆSSIGE BESTEMMELSER VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER 9. Den private leverandør skal på anmodning fra den ordregivende offentlige myndighed videregive enhver oplysning til myndigheden, som leverandøren har fået kendskab til i forbindelse med udførelsen af opgaven for den ordregivende offentlige myndighed, og som myndigheden finder er nødvendig for, at myndigheden kan varetage sine offentligretlige forpligtelser. Stk. 2. Den private leverandør skal videregive de ønskede oplysninger snarest efter, at den ordregivende offentlige myndighed har anmodet herom. Den ordregivende offentlige myndighed kan fastsætte en frist for den private leverandørs videregivelse af oplysninger, såfremt det er nødvendigt, at myndigheden med henblik på opfyldelse af myndighedens offentligretlige forpligtelser har rådighed over oplysningerne på et bestemt tidspunkt. Fristen skal fastsættes under fornøden hensyntagen til omfanget af de ønskede oplysninger. VIDERESENDELSE AF KLAGER 10. Den private leverandør skal til den ordregivende offentlige myndighed videresende klager over leverandørens varetagelse af den pågældende opgave, såfremt klagen indebærer, at der skal træffes en forvaltningsafgørelse. Stk. 2. Den private leverandør skal videregive de klager, der er omfattet af stk. 1, snarest efter, at den private leverandør har modtaget eller på anden måde fået kendskab til klagen. D. BETALING, PRISREGULERING OG BONUS BETALING 11. Betaling skal ske inden udløb af den aftalte betalingsfrist. Stk. 2. En aftalt betalingsfrist kan tidligst regnes fra det tidspunkt, hvor ydelsen faktisk leveres. Stk. 3. Hvis ordregiver er uenig med leverandøren om betalingens størrelse eller forfaldstid, skal ordregiver uden ugrundet ophold gøre indsigelse herom, idet indsigelsen ellers fortabes. Den uomstridte del af kravet skal betales uanset indsigelse. Stk. 4. Hvis der mellem kontraktparterne er uenighed om betalingen, herunder om ordregivers adgang til at holde betalinger tilbage eller foretage modregning i leverandørens betalingskrav, finder reglerne i 29 anvendelse, hvis en kontraktpart begærer det. GENEREL PRISREGULERINGSBESTEMMELSE. 12. Medmindre andet fastsættes i udbudsmaterialet reguleres prisen i kontraktperioden én gang årligt med det af Danmarks Statistik offentliggjorte indeks, som i sin opbygning bedst muligt svarer til opgaven. E. MISLIGHOLDELSE - BEFØJELSER MISLIGHOLDELSE 13. Er serviceydelsen ikke udført i overensstemmelse med 5, uden at dette skyldes ordregiverens forhold, eller forhold i øvrigt som ordregiveren bærer risikoen for, foreligger der misligholdelse. Stk. 2. Der foreligger også misligholdelse, hvis serviceydelsen ikke lever op til ordregiverens berettigede krav ifølge 6, eller hvis leverandøren ikke opfylder andre krav, som ifølge aftalen stilles i forbindelse med levering af serviceydelsen, eller som følger af aftalen i øvrigt Side 3 af 7

16 14. Er der i aftalen fastsat tidsfrister for leverandørens udførelse af arbejdet eller dele heraf, og leveres serviceydelsen eller delydelsen ikke i rette tid, uden at dette skyldes ordregiverens forhold, eller forhold i øvrigt som ordregiveren bærer risikoen for, foreligger der ligeledes misligholdelse. Stk. 2. Betaler ordregiveren ikke i rette tid, eller undlader ordregiveren at opfylde sin forpligtelse til at medvirke til, at leverandøren kan levere rigtig ydelse, foreligger der tilsvarende misligholdelse fra ordregiverens side. 15. En kontraktpart, som må indse, at der er risiko for misligholdelse, har pligt til uden ugrundet ophold at give den anden kontraktpart begrundet meddelelse herom. FORCE MAJEURE 16. Ingen kontraktpart er erstatningsansvarlig for forhold, som ligger uden for kontraktpartens kontrol, og som kontraktparten ikke ved aftalens indgåelse burde have taget i betragtning. Stk. 2. Kontraktpartens adgang til at kræve bod, jf. 22, bortfalder ligeledes i de i stk. 1 nævnte tilfælde. Stk. 3. Forhold, som forhindrer en underleverandør, som leverandøren efter kontraktindgåelsen overlader opgaver til, i at opfylde sin aftale med leverandøren, kan leverandøren kun påberåbe sig som force majeure over for ordregiveren, i det omfang samme forhold ville have forhindret leverandøren i at levere serviceydelsen, dersom denne havde valgt en anden underleverandør eller havde valgt ikke at betjene sig af underleverandører. Stk. 4. Force majeure kan højst gøres gældende, så længe som force majeure-situationen varer. Stk. 5. Betalinger knyttet til leveringer, der forsinkes eller ikke leveres på grund af force majeure, udskydes eller bortfalder tilsvarende. Stk. 6. Såfremt en kontraktpart vil påberåbe sig force majeure, skal denne give skriftlig meddelelse herom til den anden kontraktpart uden ugrundet ophold, efter at force majeuresituationen er indtrådt. REKLAMATION OG VARSEL 17. Vil en kontraktpart påberåbe sig en misligholdelse, skal denne give den anden kontraktpart meddelelse herom uden ugrundet ophold, efter at misligholdelsen er eller burde være opdaget. Stk. 2. Vil en kontraktpart hæve kontrakten eller kræve afhjælpning eller omlevering, skal denne uden ugrundet ophold, efter at misligholdelsen er eller burde være opdaget, give den anden kontraktpart meddelelse herom. Undlader kontraktparten dette, har parten fortabt sin ret til at hæve kontrakten eller til at kræve afhjælpning eller omlevering. Det samme gælder for ordregiverens ret til at kræve bod efter 22. Stk. 3. Krav om forholdsmæssigt afslag eller erstatning skal opgøres og fremsættes uden ugrundet ophold efter meddelelse i henhold til stk. 1, idet retten ellers fortabes. 18. En kontraktpart fortaber dog uanset 17 ikke sin ret til at påberåbe sig misligholdelse, når den anden kontraktpart har handlet svigagtigt, eller når denne part har gjort sig skyldig i grove fejl og forsømmelser, og dette med fører betydelig skade for parten Side 4 af 7

17 STANDSNINGSRET 19. Hvis ordregiveren ikke har betalt i rette tid, kan leverandøren efter et varsel på 5 hverdage standse arbejdet. Standsningsretten ophører straks, når ordregiverens betaling erlægges. AFHJÆLPNING MV. 20. Ordregiveren kan, hvor dette er praktisk muligt, kræve afhjælpning, efterlevering eller omlevering, medmindre det vil volde leverandøren uforholdsmæssig omkostning eller væsentlig ulempe. Stk. 2. Såfremt afhjælpning, efterlevering eller omlevering kan ske uden væsentlig forsinkelse og uden væsentlig gene for ordregiveren i øvrigt, har leverandøren ret til at foretage dette. Leverandøren skal straks efter modtagelse af reklamation give ordregiveren meddelelse, hvis leverandøren ønsker at udøve denne ret. Stk. 3. Foranstaltninger efter stk. 1 og 2 skal ske uden ugrundet ophold, efter at kravet herom er fremsat. FORHOLDSMÆSSIGT AFSLAG 21. I det omfang den leverede serviceydelse ikke er kontraktmæssig, jf. 13, og dette har bevirket en værdiforringelse, som ikke er kompenseret ved afhjælpning, efterlevering eller omlevering, efter 20, er ordregiveren berettiget til at kræve et forholdsmæssigt afslag i den aftalte pris. BOD 22. Leverer leverandøren ikke serviceydelsen i overensstemmelse med aftalen, kan ordregiveren pålægge leverandøren en bod, såfremt og i det omfang der er truffet særlig aftale herom. FORÆLDELSE 23. Hvis tidligere forældelse ikke følger af andre regler, ophører ethvert krav 5 år efter aftaleforholdets udløb, hvad enten dette sker til et i forvejen aftalt tidspunkt eller efter opsigelse eller ophævelse. Hvis en tidsbegrænset kontrakt forlænges, medfører dette ikke en tilsvarende forlængelse af 5-årsfristen for forhold, som knytter sig til den første kontrakts periode. Afbrydelse af fristen sker ved påkrav. Stk. 2. Har en kontraktpart handlet svigagtigt, eller har han gjort sig skyldig i grov uagtsomhed med betydelig skade for den anden kontraktpart til følge, gælder bestemmelsen i stk. 1 ikke. ERSTATNING 24. Hver kontraktpart er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler for manglende medvirken til rigtig opfyldelse af kontrakten. Leverandøren hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. Stk. 2. En aftalt bod er ikke til hinder for, at ordregiveren kan kræve erstatning for et eventuelt yderligere tab. Dette gælder dog ikke, såfremt bodens funktion er at træde i stedet for erstatning. OPHÆVELSE 25. Aftalen kan ophæves af ordregiveren, hvis der foreligger en væsentlig misligholdelse fra leverandørens side. I bedømmelsen af misligholdelsens væsentlighed indgår serviceydelsens beskaffenhed, misligholdelsens karakter, risiko for gentagelse, misligholdelsens betydning for Side 5 af 7

18 ordregiveren, ordregiverens eventuelle offentligretlige forpligtelse til at sørge for serviceydelsen, ophævelsens betydning for leverandøren samt omstændighederne i øvrigt. Stk. 2. Der foreligger ikke væsentlig misligholdelse, så længe der kan ske afhjælpning, efterlevering eller omlevering efter 20. Stk. 3. Aftalen kan ophæves af leverandøren, hvis ordregiveren væsentligt misligholder sin forpligtelse til at medvirke til serviceydelsens rigtige levering eller sin betalingsforpligtelse. Leverandøren kan dog ikke hæve aftalen, hvis dennes interesser er tilstrækkeligt tilgodeset gennem adgangen til at standse arbejdet, jf. 17. VIRKNING AF OPHÆVELSE 26. Ved ophævelse af aftalen tilbagebetaler leverandøren eventuelt modtaget vederlag for endnu ikke udført levering, og ordregiver betaler for eventuelt modtaget, men endnu ikke betalt levering. Stk. 2. Kontraktparterne leverer så vidt muligt til rådighed stillede aktiver tilbage ved ophævelse af kontrakten. Stk. 3. Hvor et leveringsophør efter en ophævelse vil være velfærdstruende for borgere, der er afhængige af serviceydelsen, kan ordregiveren uanset aftalens ophævelse kræve, at leverandøren i en overgangsperiode stiller ressourcer til rådighed for levering af serviceydelsen, indtil leveringen med rimeligt varsel kan overtages af ordregiveren eller en anden leverandør. Levering i overgangsperioden sker på samme vilkår som i den ophævede aftale, idet den leverandør, som hæver aftalen eller frem til ophævelsen har udøvet standsningsret, dog kan forlange forudbetaling for ydelserne. F. FORPLIGTELSER VED ARBEJDSGIVERSKIFT MV. 27. Kontraktparterne vedkender sig deres respektive lov- og overenskomstmæssige forpligtelser over for de medarbejdere, som berøres af overdragelsen. Stk. 2. Kontraktparterne er pålagt en gensidig loyal oplysningspligt, bl.a. for at informationsforpligtelsen i 5 i Lov om lønmodtagers retsstilling ved virksomhedsoverdragelser bliver opfyldt. Stk. 3. Ordregiveren har pligt til i muligt omfang at oplyse leverandøren om de aktuelle og fremtidige forpligtelser over for medarbejderne, der gælder i henhold til kollektive overenskomster og aftaler mv., og som leverandøren skal respektere i henhold til lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse. Ordregiveren har tillige pligt til i muligt omfang at afgive oplysninger, der gør det muligt for leverandøren at vurdere, hvorvidt lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelser finder anvendelse. Stk. 4. I rimelig tid inden nærværende aftales ophør har leverandøren samme forpligtelse som ordregiveren efter stk. 3 til at oplyse ordregiveren om alle kollektive overenskomster og aftaler mv. af relevans for ordregiveren eller en eventuel ny leverandør i forbindelse med overtagelse af medarbejdere. G. TVISTER SYN OG SKØN 28. Hvis der i tilfælde af uoverensstemmelser mellem kontraktparterne eller for at sikre bevisets stilling ønskes syn og skøn, fremsættes begæring herom til Det Danske Voldgiftsinstitut. Hver kontraktpart kan ensidigt begære syn og skøn Side 6 af 7

19 Stk. 2. Begæringen skal ved fremsættelsen være ledsaget af oplysning om, hvilke kontraktparter sagen vedrører, samt disse kontraktparters adresse og telefonnummer, en skriftlig fremstilling, hvori gives en kort redegørelse for sagen, og som indeholder de spørgsmål, som skønsmanden skal besvare (skønstemaet), de dokumenter, der er af betydning for sagen, og eventuel angivelse af de ønskede tekniske kvalifikationer hos skønsmanden. Stk. 3. Der udmeldes i almindelighed én skønsmand. Hvis Voldgiftsinstituttet finder, at der er anledning dertil, kan der udmeldes to, eller under ganske særlige omstændigheder flere skønsmænd. Der skal ved afgørelsen heraf tages hensyn til kontraktparternes ønske. Stk. 4. Nyt syn og skøn ved anden skønsmand kan kun finde sted, hvis Voldgiftsinstituttet finder, at der er anledning dertil. Hvis begæring om voldgiftsbehandling af tvisten er indgivet, jf. 29, tager Voldgiftsretten stilling til fremsatte begæringer om supplerende syn og skøn eller nyt syn og skøn ved samme eller anden skønsmand. Stk. 5. Den eller de, der har fremsat begæring om skønsforretningen, hæfter for udgifterne herved, herunder skønsmandens honorar, der fastsættes af Voldgiftsinstituttet. Hvis tvisten eller en del deraf indbringes for Voldgiftsretten, tages udgiften og dens nødvendighed i betragtning ved fastsættelsen af sagsomkostninger. Voldgiftsretten fastsætter i så fald skønsmandens honorar. Stk. 6. Når nærværende almindelige betingelser gælder i forholdet mellem ordregiver og leverandør, gælder bestemmelserne i stk. 1-5 også i det indbyrdes forhold mellem flere»parallelle«leverandører. Stk. 7. For syn og skøn gælder de regler, som er fastsat af Det Danske Voldgiftsinstitut. VOLDGIFT 29. Enhver tvist mellem kontraktparterne, som måtte opstå i forbindelse med nærværende kontraktforhold, herunder om erstatning for skadegørende handling i forbindelse med serviceydelsens levering, afgøres ved voldgift efter Det Danske Voldgiftsinstituts regler. Voldgiftsrettens afgørelser er endelige. Stk. 2. Hver kontraktpart udpeger en voldgiftsmand, medens voldgiftsrettens formand udnævnes af Det Danske Voldgiftsinstitut. Såfremt en kontraktpart ikke inden udløbet af den ifølge Voldgiftsinstituttets regler gældende frist har udpeget en voldgiftsmand, udnævnes også denne af Instituttet. Stk. 3. Hvis en kontraktpart begærer det, suppleres voldgiftsretten med yderligere 2 partsudpegede medlemmer. De dermed forbundne merudgifter fordeles i forbindelse med voldgiftsrettens afgørelse af spørgsmålet om sagsomkostninger. Det kan bestemmes, at de udgifter, der er en følge af rettens supplering, skal udredes af den kontraktpart, der har rejst krav herom, når voldgiftsretten skønner, at det ikke var tilstrækkeligt begrundet at fremsætte kravet. Stk. 4. Når nærværende almindelige betingelser gælder i forholdet mellem ordregiveren og flere forskellige leverandører, gælder bestemmelserne i stk. 1-3 også i det indbyrdes forhold mellem de pågældende leverandører Side 7 af 7

20 BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K CVR nr BILAG 4 - KRAVSPECIFIKATION UDBUD AF PLEJE AF GRØNNE OMRÅDER OG VINTERTJENESTE Side 1 af 2

21 Den samlede kravspecifikation består af følgende dokumenter: A. Teknisk kravspecifikation (selvstændigt bilag) B. Elementoversigt (selvstændigt bilag) C. Oversigtstegninger (selvstændige bilag pr lokation) Side 2 af 2

22 BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K CVR nr UDBUDSBETINGELSER (BILAG 5) BEGRÆNSET UDBUD AF PLEJE AF GRØNNE OMRÅDER OG VINTERTJENESTE

23 Indhold 1. ORDREGIVER UDBUDDETS OMFANG ADGANG TIL BESIGTIGELSE KONTRAKTPERIODE UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG UDBUDSMATERIALETS BESTANDDELE TIDSPLAN SPØRGSMÅL UDELUKKELSE OG KRAV TIL EGNETHED Udelukkelse og egnethed Udvælgelse blandt ansøgere Objektive og ikke-diskriminerende kriterier for udvælgelse VURDERING AF TILBUD TILDELINGSKRITERIUM UNDERKRITERIER PRIS (55) % Kvalitet (45) % EVALUERINGSMETODE KRAV TIL TILBUDDETS OG ANSØGNINGEN UDFORMNING OG INDHOLD SPROG Dokumenter der skal indeholdes i ansøgningen Dokumenter der skal indeholdes i tilbuddet Alternative tilbud Forbehold VEDSTÅELSESFRIST TILBUDSFRIST OG AFLEVERING AF TILBUD UNDERRETNING OM TILDELINGSBESLUTNING KONTRAKTINDGÅELSE FORTROLIGHED VEDERLAG Side 2 af 13

24 1. ORDREGIVER BIOFOS A/S Refshalevej København K CVR: (i det følgende benævnt Ordregiver ). Ordregiver gennemfører udbuddet med konsulentbistand fra Dansk Servicerådgivning ApS. Al kommunikation vedrørende udbuddet skal rettes skriftligt til Dansk Servicerådgivnings kontaktperson, som er Pia Blæsbjerg. Dette udbud gennemføres elektronisk via Dansk Servicerådgivnings portal for elektronisk tilbudsafgivelse i EUS Complete Tender Management (CTM systemet) på Tilbudsgiver skal selv tilmelde sig udbuddet og downloade alt relevant materiale. Spørgsmål vedrørende udbudsmaterialet skal være på dansk og fremsendt elektroniske via CTM systemet via knappen "Ny besked", under fanen Besked. Spørgsmålene skal fremsendes til Dansk Servicerådgivning ved under vælg modtagere at markere Dansk Servicerådgivning ApS. Spørgsmålene tilgår så automatisk til udbuddets kontaktperson. Tilbudsgivernes opmærksomhed henledes på, at alle henvendelser skal ske skriftligt via CTM. Der kan ikke rettes telefonisk eller personlig henvendelse om udbuddet Kort om Ordregiver Ordregiver er Danmarks største spildevandsvirksomhed, som er ejet direkte eller indirekte af 15 kommuner i hovedstadsområdet. Ordregiver renser spildevandet for 1,2 mio. indbyggere på Renseanlæg Lynetten, Renseanlæg Avedøre og Renseanlæg Damhusåen. Derudover drifter Ordregiver et renseanlæg i Dragør og har ansvaret for en række pumpestationer og regnvandsbassiner i hovedstadsområdet. Ressourcerne i spildevandet udnyttes til klimavenlig energi i form af el, biogas og fjernvarme til forsyningsnettet. 2. UDBUDDETS OMFANG Udbud omfatter pleje af grønne områder og vintertjeneste på de 3 renseanlæg Lynetten, Avedøre og Damhusåen samt 9 mindre lokationer (pumpestation, regnvandsbassin mv) Opgaverne er mere detaljeret beskrevet i bilag 4 inkl. underbilag Kravspecifikation. 2.1 Sociale klausuler Såfremt Udkast til rammeaftale omfatter et bilag med en arbejdsklausul og /eller en lærlingeklausul, skal disse overholdes af leverandøren ved udførsel af arbejder omfattet af rammeaftalen. En arbejdsklausul indebærer krav om, at leverandøren og eventuelle underleverandører tilbyder sine medarbejdere visse løn- og ansættelsesvilkår, og en lærlingeklausul forpligter leverandøren til at lade en del af arbejdet under rammeaftalen udføre af lærlinge. Såfremt klausulerne ikke er vedlagt som bilag til "Udkast til rammeaftale" gælder klausulerne ikke for dette udbud Side 3 af 13

25 2.2 Optioner Vintertjeneste på Avedøre medtages som option. Endvidere enhedspriser iht. specifikation på tilbudsspecifikation 3. ADGANG TIL BESIGTIGELSE Tidspunktet for besigtigelsen fremgår af afsnit 7 nedenfor. Deltagelse i besigtigelsen er ikke et krav, men alle tilbudsgivere opfordres til at deltage. Prækvalificerede tilbudsgivere bedes tilmelde sig til besigtigelse med oplysning om antal deltagere. Tilmeldingen stiles til Pia Blæsbjerg og bedes være Dansk Servicerådgivning i hænde senest den [indsæt dato] via CTM systemets beskedfunktion på Besigtigelsen vil blive foretaget efter følgende plan: Dag 1: 1. Renseanlæg Lynetten, Refshalevej 250, 1432 København K 2. Renseanlæg Damhusåen, Parkstien 10, 2450 København SV 3. Renseanlæg Avedøre, Kanalholmen 28, 2650 Hvidovre 4. RB 02-Kontraklap, Afkørsel 22, Amagermotorvejen/Stamholmen, 2650 Hvidovre Dag 2: 1. Regnvandsbassin 02, Gammel Køge Landevej 691, 2660 Brøndby 2. Regnvandsbassin 03, Brøndbyvester Boulevard 100, 2660 Brøndby 3. Regnvandsbassin 08, Tranestien 2, 2605 Brøndby 4. Regnvandsbassin 06, Kirkebjerg Parkvej 5, 2605 Brøndby 5. Pumpestation 01, Ejby Industrivej 22, 2600 Grostrup 6. Regnvandsbassin 05, Roskildevej 303, 2630 Tåstrup 7. Regnvandsbassin 04, Mølleholmen, 2630 Tåstrup 8. Pumpestation 02, Lundbækvej 7, 2665 Vallensbæk 4. KONTRAKTPERIODE Leveringsaftalen indgås for periode på 5 år med mulighed for 2 x 1 års forlængelse. Aftalen forventes at træde i kraft på det i afsnit 7 nævnte tidspunkt. Tidspunktet for Aftalens ikrafttræden er fastsat i henhold til den foreløbige tidsplan for udbudsprocessens afvikling. Ændringer i denne tidsplan kan betyde, at tidspunktet for Aftalens påbegyndelse udskydes tilsvarende. 5. UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG Udbuddet gennemføres i henhold til Udbudslovens afsnit 2 (lov nr af ) som et begrænset udbud. Dette udbud gennemføres elektronisk via Dansk Servicerådgivnings portal for elektronisktilbudsafgivelse i EUS Complete Tender Management (CTM Systemet) på Den ansøgende virksomhed skal selv tilmelde sig udbuddet og ansøge om prækvalifikation til udbuddet via CTM Systemet. Kun ansøgninger modtaget via CTM Systemet vil komme i betragtning til prækvalifikation. Såfremt den ansøgende virksomhed ikke allerede er registreret i CTM Side 4 af 13

26 systemet, skal dette gøres viahjemmesiden Når der er logget på CTM Systemet, skal der klikkes på linket»offentliggjorte udbud«og det konkrete udbud findes. Der fås adgang til udbuddet ved at trykke på knappen»accepter«. Nærværende udbud er offentliggjort ved fremsendelse af udbudsbekendtgørelse til Supplement til Den Europæiske Unions Tidende den UDBUDSMATERIALETS BESTANDDELE Det samlede udbudsmateriale består af følgende dokumenter: Udbudsbetingelser (nærværende dokument) Udbudsbekendtgørelse fremsendt til offentliggørelse den (Herefter Udbudsbekendtgørelsen ) Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) (skal udfyldes af tilbudsgiver)bilag: eespd vil være at finde som en særskilt xml-fil under udbudsmaterialet i CTM systemet. Bemærk, at filen ikke skal åbnes. Den skal i stedet gemmes på et lokalt drev på din computer. Filen indlæses derefter i Europa Kommissionens elektroniske ESPDsystem på internetadressen Når det ønskede sprog er valgt i systemet, vælger du»jeg er en økonomisk aktør«og»importere ESPD«. Bemærk, at fil-navnet på den fil, der indlæses i ESPD-systemet, udelukkende må være»espd-request«. I en korrekt indlæst fil vil felterne under»indkøberens identitet«og»oplysninger om udbudsproceduren«være udfyldt af ordregiver. En fil med eksempelvis filnavnet»espd-request (1)«vil ikke blive indlæst korrekt. Du kan læse mere om udfyldelsen af eespd som tilbudsgiver i kapitel 2 i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning om det elektroniske ESPD på Leveringsaftalen Bilag 2 Arbejdsklausul og lærlingeklausul Bilag 2A Oplysning om, hvorledes tilbudsgiver vil overholde rammeaftalens arbejdsklausul og lærlingeklausul Bilag 4 Kravspecifikation Bilag 5 Information til eksterne samarbejdspartenere om sikkert og sundt arbejde Bilag 6 Tilbudsliste (Skal udfyldes af tilbudsgiver) Udbudsmaterialets generelle dokumenter kan hentes i CTM systemet i sektionen personlige forhold under se dokumenter. Tilbudsgiver bør indledningsvis læse hele det samlede udbudsmateriale meget grundigt igennem og nøje følge de angivne anvisninger ved udarbejdelsen af tilbuddet. 7. TIDSPLAN Udbuddets hovedtidsplan er som følger: Hovedtidsplan Dato Frist for spørgsmål til prækvalifikation Frist for ansøgning om prækvalifikation , kl. 14:00 Meddelelse om prækvalifikation (forventet) Besigtigelse Frist for spørgsmål til udbudsmateriale Tilbudsfrist , kl. 14:00 Underretning om tildelingsbeslutning (forventet) Side 5 af 13

27 Kontraktindgåelse (forventet) Uge 17, 2017 Kontraktstart (forventet) Inden for udbudslovens rammer forbeholder Ordregiver sig ret til at ændre på ovenstående tidsplan. 8. SPØRGSMÅL Spørgsmål vedrørende udbudsmaterialet skal være på dansk og fremsendt elektroniske via CTM systemet (se afsnit 2.2) via knappen "Ny besked", under fanen Besked. Spørgsmålene skal fremsendes til Dansk Servicerådgivning ved under vælg modtagere at markere Dansk Servicerådgivning ApS. Spørgsmålene tilgår så automatisk til udbuddets kontaktperson. Tilbudsgivernes opmærksomhed henledes på, at alle henvendelser skal ske skriftligt. Der kan ikke rettes telefoniske eller personlige henvendelser vedrørende udbuddet. Der kan stilles spørgsmål til udbudsmaterialet under henholdsvis prækvalifikationsfasen og tilbudsfasen. Tilbudsgiverne opfordres til at stille deres spørgsmål senest på de tidspunkter, som fremgår af afsnit 7 ovenfor. Spørgsmål vil blive besvaret i det omfang, det er muligt at fremkomme med en besvarelse senest 6 dage inden henholdsvis ansøgningsfristens og tilbudsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage inden udløbet af ansøgningsfristen og tilbudsfristen, vil ikke blive besvaret. 9. UDELUKKELSE OG KRAV TIL EGNETHED Tilbudsgiver skal fremsende det fælleseuropæiske udbudsdokument (ESPD) som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens 148 nævnte forhold. En økonomisk aktør, der deltager alene og ikke baserer sig på andreenheders kapacitet for at opfylde udvælgelseskriterierne, skal kun udfylde ét ESPD. En økonomisk aktør, der deltager alene, men baserer sig på en eller flere andre enheders kapacitet, skal sikre, at ordregivermodtager vedkommendes eget ESPD sammen med et separat ESPD med de relevante oplysninger for hver af de enheder, som denne baserer sig på. Når grupper af økonomiske aktører, herunder midlertidige sammenslutninger, deltager i udbudsproceduren sammen, skal der for hver af de deltagende økonomiske aktører udfyldes et særskilt ESDP med de oplysninger, der kræves i del II-VI. Det er et krav, at ansøger ikke er omfattet af en udelukkelsesgrund. Ansøger skal endvidere opfylde de fastsatte krav til egnethed jf. udbudsbekendtgørelsen pkt. III]. Det fælles europæiske udbudsdokument fungerer som foreløbigt bevis for, at ansøger ikke er omfattet af en udelukkelsesgrund, samt for at ansøger opfylder de fastsatte krav til egnethed. Ordregiver kan ikke tage ansøgninger i betragtning, der ikke indeholder det fælles europæiske udbudsdokument som foreløbigt bevis. Ansøger skal således benytte det fælles europæiske udbudsdokument som foreløbigt bevis. Alternative erklæringer mv. kan ikke anvendes. Ansøger skal udfylde det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) i overensstemmelse med Ordregivers anvisninger i Udbudsbekendtgørelsen pkt. II.2.4. (Se også nedenstående afsnit 9.1) Side 6 af 13

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget)

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget) ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget) A. INDLEDENDE BESTEMMELSER ANVENDELSESOMRÅDE 1. Almindelige Betingelser for levering af Serviceydelser (ABService)

Læs mere

AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE

AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K www.biofos.dk CVR nr. 25 60 19 20 AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE MELLEM OG BIOFOS A/S [LEVERANDØREN] AFTALE OM LEVERING,

Læs mere

RAMMEAFTALE FOR AFHENTNING AF SLAMASKE TIL GENANVENDELSE

RAMMEAFTALE FOR AFHENTNING AF SLAMASKE TIL GENANVENDELSE BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 19 20 RAMMEAFTALE FOR AFHENTNING AF SLAMASKE TIL GENANVENDELSE MELLEM OG BIOFOS A/S [LEVERANDØREN]

Læs mere

Bilag I. ABService A. Indledende bestemmelser

Bilag I. ABService A. Indledende bestemmelser Bilag I A. Indledende bestemmelser ABService 2003 Anvendelsesområde 1. Almindelige Betingelser for levering af Serviceydelser (ABService) gælder ved aftaler om levering af serviceydelser, når kontraktsparterne

Læs mere

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV.

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Side 1 af 5 KLAUSULER 1. TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Entreprenøren forpligter sig til at tiltræde [Charteret for Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, FN's Global Compact eller lignende], eller

Læs mere

Rammeaftale om levering af håndværkerydelser Delaftale [INDSÆT] Faggruppe [INDSÆT]

Rammeaftale om levering af håndværkerydelser Delaftale [INDSÆT] Faggruppe [INDSÆT] BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 19 20 Rammeaftale om levering af håndværkerydelser Delaftale [INDSÆT] Faggruppe [INDSÆT] Mellem

Læs mere

Containertømning og containerleje. Særlige betingelser. Juli 2014

Containertømning og containerleje. Særlige betingelser. Juli 2014 Containertømning og containerleje Særlige betingelser Juli 2014 Særlige betingelser ABService 2003 er gældende med de efterfølgende angivne fravigelser, udfyldninger og supplementer som grundlag. De angivne

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

PLUS Bolig, afd.55 Follingsvej

PLUS Bolig, afd.55 Follingsvej PLUS Bolig, afd.55 Follingsvej UDBUDSBETINGELSER November 2014 INDKØB AF FIBERNETFORBINDELSE OG INTERNET PROJEKT Projekt nr. 2193479347 Dokument nr. 1213825542 Version 1 Udarbejdet af JVI Kontrolleret

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler

Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 [Uddannelsesklausul]... 5 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 6 Lovvalg og værneting...

Læs mere

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [LEVERANDØR] CVR-nr. [***] INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KONTRAKTBILAG 11. Krav om uddannelses- og praktikaftaler

KONTRAKTBILAG 11. Krav om uddannelses- og praktikaftaler KONTRAKTBILAG 11 Krav om uddannelses- og praktikaftaler Sagsnummer.: 18/561 KRAV OM UDDANNELSES- OG PRAKTIKAFTALER Vejledning til tilbudsgiver/leverandør På baggrund af Regeringens og Danske Regioners

Læs mere

Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser

Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser 1 Informationsmøde vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser 18. december 2015 Dagsorden

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Udbudsbetingelser. Begrænset udbud af. Rammeaftaler om levering af håndværkerydelser. post@biofos.dk www.biofos.dk

Udbudsbetingelser. Begrænset udbud af. Rammeaftaler om levering af håndværkerydelser. post@biofos.dk www.biofos.dk BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 19 20 Udbudsbetingelser Begrænset udbud af Rammeaftaler om levering af håndværkerydelser Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

Indsamling af affald i Sorø Kommune

Indsamling af affald i Sorø Kommune Indsamling af affald i Sorø Kommune Bilag 3 Udkast til kontrakt Offentligt EU-udbud AffaldPlus Juni 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Kontraktparter... 3 2 Kontraktgrundlag... 3 3 Forventet årlig ydelse... 3

Læs mere

Faaborg- Midtfyn Kommune. Juni 2016 VINTERTJENESTE SÆRLIGE BETINGELSER (SB)

Faaborg- Midtfyn Kommune. Juni 2016 VINTERTJENESTE SÆRLIGE BETINGELSER (SB) Faaborg- Midtfyn Kommune Juni 2016 VINTERTJENESTE SÆRLIGE BETINGELSER (SB) PROJEKT Vintertjeneste i Faaborg-Midtfyn Kommune Projekt nr. 225389 Dokument nr. 1220070909 Version 1 Udarbejdet af: STLA Kontrolleret

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. AFTALE VEDRØRENDE TØMNING AF PUMPESTATIONER, SANDFANGSBRØNDE, OLIEUDSKILLER OG FEDTFANGSBRØNDE. 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous

Læs mere

Administrativ forskrift nr. 28

Administrativ forskrift nr. 28 Arbejdsklausul ved indhentning af tilbud på bygge- og anlægsopgaver og tjenesteydelser Administrativ forskrift nr. 28 Ved udbud af bygge- og anlægsarbejder samt tjenesteydelser i Aalborg Kommune skal der

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 7 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

AALBORG KOMMUNE LEVERANCE AF EVENTTELTE DGI LANDSSTÆVNE, AALBORG Bilag 2 Sociale klausuler

AALBORG KOMMUNE LEVERANCE AF EVENTTELTE DGI LANDSSTÆVNE, AALBORG Bilag 2 Sociale klausuler AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby LEVERANCE AF EVENTTELTE DGI LANDSSTÆVNE, AALBORG 2017 Bilag 2 Sociale klausuler Udbud November 2016 Arbejdsklausul

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde K O N T R A K T mellem NaturErhvervstyrelsen (i det følgende kaldet ordregiver) og [Her indsætter tilbudsgiver sit navn, sin adresse og sit cvr. nr. Ved konsortium indsættes oplysningerne for hver konsortiedeltager]

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

Standard arbejdsklausul

Standard arbejdsklausul Arbejdsklausul - Bilag 3 Juridisk Kontor Borgmesterens Forvaltning Boulevarden 13 9000 Aalborg Init.: FF Standard arbejdsklausul Principperne i ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler

Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 3 [Uddannelsesklausul]... 6 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 8 Lovvalg og værneting...

Læs mere

Rammeaftale September 2014

Rammeaftale September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Rammeaftale September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000

Læs mere

K O N T R A K T. mellem NaturErhvervstyrelsen (i det følgende kaldet ordregiver)

K O N T R A K T. mellem NaturErhvervstyrelsen (i det følgende kaldet ordregiver) K O N T R A K T mellem NaturErhvervstyrelsen (i det følgende kaldet ordregiver) og [Her indsætter tilbudsgiver sit navn, sin adresse og sit cvr. nr. Ved konsortium indsættes oplysningerne for hver konsortiedeltager]

Læs mere

KONTRAKT LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR. Mellem. Region Sjælland. Alleen Sorø. Tlf.: CVR nr.

KONTRAKT LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR. Mellem. Region Sjælland. Alleen Sorø. Tlf.: CVR nr. KONTRAKT OM LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR Mellem Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 CVR nr. 29190658 (I det følgende kaldet kunden ) Og [ ] (I det følgende kaldet leverandøren

Læs mere

Udbud farligt affald Kontrakt

Udbud farligt affald Kontrakt Udbud farligt affald 2017 Kontrakt Dato: 28-09-2017 Dokument id: 65140 Version: 1.0 Udarbejdet af: OFD Kontrol: - Godkendt af: MEL side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 5 Lovvalg og værneting... 5 Underskrifter... 5 Parterne Dette kontraktbilag

Læs mere

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT 1. Parterne Mellem Ankestyrelsen (i det følgende benævnt Ordregiver ) og Tilbudsgiver (i det følgende benævnt Leverandøren ) CVR-nr. er dags dato indgået følgende kontrakt (herefter benævnt "Kontrakten")

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Kunde CVR-nr. Adresse (herefter benævnt Leverandøren) (sammen benævnt

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser Direktoratet for Kriminalforsorgen Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser indgået mellem [Konsulentnavn/virksomhed] [Adresse] [Postnr.] CVR-nr. [xx xx xx xx] (Herefter leverandøren ) og Kriminalforsorgen

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

UDKAST TIL KONTRAKT. mellem. (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren)

UDKAST TIL KONTRAKT. mellem. (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren) Socialforvaltningen Bilag 1 UDKAST TIL KONTRAKT mellem Københavns Kommune Socialforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København V og (Leverandør) (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren)

Læs mere

Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg Skabelon for rammeaftale

Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg Skabelon for rammeaftale Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg 2015 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt anden

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Januar 2018 Sagsnr. 18/00 Dok.nr. 18/00/1 Side 1 af 8 Parterne Mellem Forsyning Helsingør Affald A/S Haderslevvej

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

Bilag 1 Almindelige og Særlige Betingelser

Bilag 1 Almindelige og Særlige Betingelser Bilag 1 Almindelige og 1 2 3 4 5 6 7 8-9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21,22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 a b c d e Indholdsfortegnelse A. Indledende bestemmelser Anvendelsesområde Aftalegrundlaget

Læs mere

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt Indkøb af halm til slamkompostering Kontrakt Dato: 22-10-2014 Udarbejdet af: PJH Version: 0 Godkendt af: FA side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk www.odenserenovation.dk

Læs mere

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr] Leveringsaftale mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato] Modellering af lokaliteter til

Læs mere

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse Udkast Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse i Region Syddanmark mellem Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle CVR-nr. 29190909 (i det følgende benævnt Region Syddanmark) og XXX (i det følgende

Læs mere

Bilag 3 Udkast til rammeaftale

Bilag 3 Udkast til rammeaftale Bilag 3 Udkast til rammeaftale 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem Vesthimmerlands Kommune Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27 9600 Aars i det følgende kaldet VHK og Leverandør Virksomhed

Læs mere

Kontrakt vedr. [tjenesteydelsen/udbuddets navn]

Kontrakt vedr. [tjenesteydelsen/udbuddets navn] Kontraktudkast Rettes endeligt til inden offentliggørelse Nærværende kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontrakten skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontrakten udfyldes af

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 ACCELERERET KONFLIKTLØSNING MED BRUG AF SAGKYNDIG UDTALELSE... 4

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

ABService med særlige betingelser

ABService med særlige betingelser ABService med særlige betingelser ABService 2003 er gældende for opgavefuldførelsen med nedenstående tilføjelser og ændringer, der har direkte henvisning til bestemmelse i ABService 2003. ABService 2003

Læs mere

BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT. Imellem. Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted. Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted

BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT. Imellem. Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted. Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT Imellem Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted og Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted (herefter " kunden") og Firma Adresse Postnr. By. (herefter "leverandøren")

Læs mere

UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING

UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING APRIL 2016 UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING 2016-2019 SÆRLIGE BETINGELSER FOR VINTERTJENESTE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL

Læs mere

Udbud - Indkøb af gummihjulslæsser. Kontrakt

Udbud - Indkøb af gummihjulslæsser. Kontrakt Udbud - Indkøb af gummihjulslæsser Kontrakt Dato: 24. august 2015 Dokument id: 26655 Version: 1.0 Udarbejdet af: Rasmus Olsen Kontrol: KontrolAf Godkendt af: GodkendtAf side 2 af 6 Odense Renovation A/S

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Februar 2016 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000 holst-law.com CVR nr. 35680470 ID: 40035 104586

Læs mere

OFFENTLIGT UDBUD AF AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE

OFFENTLIGT UDBUD AF AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K www.biofos.dk CVR nr. 25 60 19 20 UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE Indhold 1.

Læs mere

Bilag B, Arbejdstagerrettigheder

Bilag B, Arbejdstagerrettigheder om Udbudt af HOFOR A/S CVR-nr. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København S herefter betegnet HOFOR Version 0.1.0 / januar 2016 Indholdsfortegnelse 1 Forpligtelsen... 3 2 Dokumentation for overholdelse

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

[Indsæt Udbudsbekendtgørelsens nummer] Tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af kantinedrift og mødeforplejning til Faxe Kommune Side 1 af 10

[Indsæt Udbudsbekendtgørelsens nummer] Tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af kantinedrift og mødeforplejning til Faxe Kommune Side 1 af 10 [Indsæt Udbudsbekendtgørelsens nummer] Tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af kantinedrift og mødeforplejning til Faxe Kommune Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Ordregiver...3

Læs mere

KONTRAKT TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) mellem. Guldborgsund Spildevand A/S. CVR. nr

KONTRAKT TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) mellem. Guldborgsund Spildevand A/S. CVR. nr KONTRAKT TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) mellem Guldborgsund Spildevand A/S CVR. nr. 32 55 98 24 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. (herefter betegnet "Ordregiver") og

Læs mere

Indkøb af gummihjulslæsser tons. Kontrakt

Indkøb af gummihjulslæsser tons. Kontrakt Indkøb af gummihjulslæsser 18-19 tons Kontrakt Dato: 27-09-2016 Dokument id: 51101 Version: 1.0 Udarbejdet af: RAO Kontrol: KAJ, PP, FA side 2 af 6 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Levering af jordanalyser til Odense Nord Miljøcenter. Kontrakt

Levering af jordanalyser til Odense Nord Miljøcenter. Kontrakt Levering af jordanalyser til Odense Nord Miljøcenter Kontrakt Dato: 05-09-2017 Dokument id.: 70349 Version: 0.1 Udarbejdet af: RAO Kontrol: Godkendt af: side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren)

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) Udkast til kontrakt 1. Parterne Kontrakten indgås mellem: Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) og Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade

Læs mere

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune 1 Parterne Mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenå CVR: 29 18 99 86 (herefter: Ordregiveren) og [Leverandør] [Adresse]

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER Dato: 20. december 2013 J. nr.: 102907 RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER mellem Boligorganisationen Tårnbyhuse Saltværksvej 23C 2770 Kastrup (herefter bygherren ) og Og medundertegnede [indsæt

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Bilag 1 - kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - kontrakt Side 1 af 8 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf. 89591000 Norddjurs@norddjurs.dk og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.

Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr. K o n t r a k t [ f a s t h o n o r a r ] Kapitel 1 - PARTERNE 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.: 10150817 (i det følgende benævnt ERST)

Læs mere

ENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren )

ENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren ) ENTREPRISEAFTALE mellem Fonden Amager Bakke CVR nr. 37 23 43 38 c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31 2300 København S (herefter Bygherren ) og [Entreprenør navn] [CVR. nr.] [Adresse] [Adresse]

Læs mere

De samlede bilag til retningslinjer for anvendelse af sociale klausuler, arbejdsklausuler samt kædeansvar.

De samlede bilag til retningslinjer for anvendelse af sociale klausuler, arbejdsklausuler samt kædeansvar. De samlede bilag til retningslinjer for anvendelse af sociale klausuler, arbejdsklausuler samt kædeansvar. Bilag 1 Tillæg til kontrakt arbejdsklausuler mellem Horsens Kommune Teknik og miljø Rådhustorvet

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Udbudsbetingelser. HOFOR A/S CVR-nr Ørestads Boulevard København S. Brændstof, smøremidler & fyringsolie 2016+

Udbudsbetingelser. HOFOR A/S CVR-nr Ørestads Boulevard København S. Brændstof, smøremidler & fyringsolie 2016+ om Klik her for at angive tekst. Udbudt af HOFOR A/S CVR-nr. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København S herefter betegnet HOFOR Indholdsfortegnelse 1 Udbudsform... 3 2 Prækvalifikation... 3 2.1 Udfyldelse

Læs mere

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt Udbud - kørsel med affaldscontainere Kontrakt Dato: 6. januar 2015 Udarbejdet af: OFD, PJH Kontrol: PJH Version: 1.0 Godkendt af: MEL side 2 af 9 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] 2. Kontraktgrundlag

Læs mere

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK NSA 2 BO KRANTZ SIMONSEN J.nr. 16/00868 Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Læs mere

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet.

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet. Kontrakt Kontraktparadigme 2. oktober 2014 GEE/PBU Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia CVR-nr. 28980671 (herefter benævnt Energinet.dk ) og [ ] CVR-nr. [ ] (herefter benævnt Systemleverandøren

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere