HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP."

Transkript

1 HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling 3. Formandens beretning 4. Regnskab 5. Budget 6. Indkomne forslag 7. Fastsættelse af diæter 8. Valg ifølge vedtægternes 6 9. Eventuelt 10. Afslutning Formand Amy Lauridsen, have 150 bød velkommen til de fremmødte medlemmer. En særlig velkomst til nye medlemmer, der er kommet i det forløbne år. Herefter mindes Søren Gregersen, have 15, der er afgået ved døden siden sidste generalforsamling. 1. Valg af dirigent. På bestyrelsens vegne, foreslog formanden Nils Tornbo, som dirigent. Der var ikke andre forslag, og Nils Tornbo blev valgt. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og læste herefter dagsordenen og forretningsordenen op. Dirigenten meddelte herefter, at der var 110 haver repræsenterede, hvilket gav 220 stemmer. Der blev nedsat et stemmeudvalg bestående af Gunnar, have 72, Michael, have 61 og Jimmi, have Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling. Referatet godkendt. 3. Formandens beretning. Se vedlagte bilag 1. Carl, have 139, mente at man godt kunne få en advarsel før man fik bod. Gunnar, have 72, spurgte om prisen på hegn til Kongelundsvej, og mente at der findes forskellige tyverialarmer, der kunne tilsluttes mobiltelefon. Per, have 51, mente administrationsaftalen var for dyr, og at der var flere der havde tilbudt at hjælpe med regnskab. Christel, have 3, oplyste at der i forårsbrev var tegning over, hvor de enkelte haver havde lugepligt, samt henviste til vores reglement. Bente, have 29, spurgte om pris på automatik af lågerne, og om prisen på administrationsaftalen var inclusiv moms. Amy oplyste, at i forbindelse med reparation af hegnet, efter branden i Mejlgården, havde vi fået et tilbud på resten af hegnet op til lågen, på kr. Hegn mellem haver på A-gangen, ind mod Mejlgården, er på haveejernes bekostning.

2 Amy oplyste, at vi havde fået et godt tilbud på administrationsaftalen, og at det frigav mange resurser i bestyrelsen. Pris kr. Hvis medlemmerne ikke synes om aftalen, kan vi trække den efter 1 år. Bente, have 29, vi kan ikke få administrationsaftalen uden moms. Efterlyste kassereren. Per, have 51, synes det er op til generalforsamlingen, at tage bestemmelse om indførelsen af aftalen. Dirigenten satte herefter formandens beretning til godkendelse. Formandens beretning blev godkendt. 4. Regnskab. Kim fremlagde regnskabet, da kassereren ikke var til stede. Nævnte at regnskabet var gennemgået og godkendt af revisorerne.. Det samme gælder klubbernes regnskab. Disse findes på kontoret. Hanne, have 41, synes kr. i telefonpenge var meget og kr. til generalforsamling. Det blev oplyst at under konto generalforsamling, er der trykker, porto, dirigent, samt evt. gaver. Bente, have 29, hvem har lavet regnskabet? Havde flere spørgsmål til regnskabet, som Kim besvarede. Birgit, have 130, ønskede at posten til generalforsamling, blev splittet op. For Overvældende flertal Imod 24 Regnskabet blev herefter godkendt. 5. Budget. Kim Koblauch, fra bestyrelsen, forelagde budgettet. Mente at punktet med budget burde komme efter forslag. Bente, have 29, havde mange spørgsmål og rettelser til budgettet. Mente at man skulle have skrevet om administrationsaftalen på hjemmesiden. Ønskede en vedligeholdelsesplan fremover. Per, have 51, bestyrelsen skal tage op til overvejelse om vi skal fortsætte med administrationsaftalen. Birgit, have 130, mente at Kim har ret med hensyn til at budget skal komme efter forslag. Budget afstemning udskudt til efter forslagene. 6. Indkomne forslag. Forslag 1. Forretningsordenen. Var udsendt med indkaldelsen. Dirigenten oplæste forslaget og oplyste at der var rettelser til Pkt. 5 1 stemme pr. have rettes til 2 stemmer. Pkt. 6 vedrørende valgproceduren. Pkt. 8 rygning forgår uden for huset til generalforsamlingen Bente, have 29, havde forslag om udsendelse af indkaldelse til generalforsamling 6 uger inden generalforsamlingen.

3 Amy oplyste, at ideen med at få forslagene til generalforsamlingen 1 mdr. før, var at forslagene kunne sendes med ud sammen med indkaldelsen, således at de ikke skulle udleveres på generalforsamlingen. Bentes forslag vedrørende forretningsordenen blev sat til afstemning. For 53 Imod 92 Forslaget blev nedstemt. Bestyrelsens forslag blev sat til afstemning For 112 Imod 12 Forslaget blev vedtaget. Forslag 2. Ny lejekontrakt. - Var udsendt med indkaldelsen. Kim fremlagede den nye aftale for overnatningshaver, som indebærer følgende væsentlige forbedringer: Forlængelse af opholdsperioden i haveforeningen frem til 31/10. Sikkerhed for lejens størrelse og andre vilkår frem til Mulighed for afbetaling af eventuelle udgifter til kloakanlæg på fællesarealer over en periode på 30 år. Justering af byggereglerne, herunder en forhøjelse af arealgrænsen for byggeri til 15% af den enkelte havelods nettogrundareal, dog maksimum 60 kvm. Bortfald af pligten til at oprette en rydningsfond / stille depositum for evt. rydningsafgifter. Bortfald af loftet over værdiansættelsen af bygninger og haveanlæg, således at værdiansættelsen alene sker i henhold til Kolonihaveforbundets vurderingsregler. Indsættelse af en genforhandlingsklausul, hvorefter aftalen kan genforhandles i sin helhed, hvis lovgivningens krav om markedsleje bortfalder. Herudover nævntes også, at ventelister skal være offentlige tilgængelige ved opslag eller hjemmesiden ellers overtager kommunen dette. Nævnte også at overdækkede terrasser ikke indregnes i beboelse. Gunnar, have 72, hvad med kloakering og helårsvand. Birgit, have 130, kan det svare sig at lægge tank ned på nuværende tidspunkt. Skal vi betale ejendomsvurdering over kr.

4 Jytte, have 46, hvad med overdragelse i lige linje i henhold til den nye lejeaftale. Bente, have 29, er i besiddelse af den nye lejeaftale, hvorfor har bestyrelsen ikke sendt den ud til medlemmerne. Frederik, have 125, det er underligt at stemme om en lejeaftale vi ikke har fået endnu. Birgit, have 130, synes 10. april er en meget kort frist. Har regnet på at det koster 6000 kr. mere om året til Københavns kommune. Kim, fra bestyrelsen: Kloakering bliver finansieret via Københavns kommune over et 30 års lån, som bliver lagt oven på lejen. Der er et EU direktiv om at en vandmiljøplan skal foreligge i Mente der bliver lagt kloak ned i gangene, og haveejerne selv må bekoste tilslutningen til haverne. Når der skal kloakeres, vil det være smart at lægge helårs vand ned samtidig, Der kan evt. hensættes penge i budgettet til dette. Hanne, have 41, spurgte om der kunne laves ændringer i den nye lejeaftale. Nils Tornbo, dirigent: Der kan ikke laves om i lejeaftalen, da den er sendt videre til diverse udvalg, samt til endelig vedtagelse i Borgerrepræsentationen. Gunnar, have 72, mente ikke der kan stemmes om et udkast. Bente, have 29, har haft udkastet siden 26. marts. Der burde have været indkaldt til ekstra ordinær generalforsamling. Dirigent oplyste, at der skal tages stilling til om vi vil have den nye lejeaftale, samt at dette skal gøres nu. Amy har talt med Preben, Forbundsformanden, som beklagede at han havde udleveret en lejeaftale til Strandlyst. Årsagen til at lejekontrakten ikke er udsendt er, at der skal skrives særaftaler ind i nogle enkelte foreningers lejeaftaler. De haveforeninger der ikke vil havde den nye lejeaftale, står meget alene i 2017, hvor markedslejen kan komme op på 36 kr. pr. m 2. Hanne, have 41, har læst den nye lejeaftale og er ikke bekymret, og opfordre til at vi stemme for. Birgit, have 130, ser også flere fordele end ulemper. Steen, have 8, synes at vi skal lægge helårsvand ned samtidig med kloakering, da det vil sparer en masse tid og penge ved vandåbning. Bente, have 29: Hvis vi vedtager denne lejeaftale skal vores vedtægter laves om. Synes vi skal stemme for. Oplyste at hun har haft kontakt til Københavns kommune og overborgmesteren, der ikke kendte noget til en markedsleje på 36 kr. pr. m 2. Nils, dirigenten, oplyste at kommunen har haft en valuar ude og beregne prisen til ca. 36 kr. pr. m 2. Amy, formanden, oplyste at der ikke er ændringer i hvordan vi overdrager haver. Vi overdrager til børn i tilfælde, hvor forældrene er blevet for syge til at passe haven, samt ved dødsfald. Amy vil udarbejde et forslag, til næste kongres, hvor denne passus rettes. Bente, have 29: Dem der ikke har børn, som kan overtage haven, opfordres til at få skrevet en mere på kontrakten. Der kan stå 2 navne på kontrakten. Forslaget blev sat til afstemning. For Mange Imod 2 Blank 4 Forslaget blev vedtaget. Forslag 3.

5 Låger i vinter halvåret. Sendt ud med indkaldelsen. Fra Helle og Peter Bech, have 100. Bestyrelsen kom med et ændringsforslag på automatik på lågerne. Jeanette, have 78, hvad med taxa er som kommer på pladsen og sættes folk af, de kan ikke komme ud igen. Det kan de hele sommerhalvåret. Peter, have 100: Vi kan godt vælge bestyrelsens forslag. Ønskede kun at få sat fokus på problemet, men vi bruge kr. på at præmierer dem, der ikke selv gider lukke lågen. Michael, have 61: Hvem skal anmelde dem der ikke lukker efter sig. Ditte, have 64: Dem der er her hele året lukker lågen, når de tager bussen. Bente, have 29: I overkanten at bruge kr. på det. Birgit, have 130, bragte det på bane sidste år. Det er få mennesker, der ikke er ansvarlige, når de ikke lukker lågen. Søren, have 110: Udtrykte at han er her hver dag fra 11:00-17:00. Når han kommer, er lågerne lukket, og han lukker når han går hjem. Hanne, have 4: Har haft 2 indbrud efter porten er lukket. Det sker efter mørkets frembrud. Peter, have 100: Er kommet ca. 17:30 hvor lågerne står åben. Per, have 51: Håber de mennesker der kommer i vinterhalvåret, respekterer at lukke lågerne. Ændringsforslag om automatik trækkes af bestyrelsen Peter trækker ligeledes forslaget. Forslag 4. Bygning af skydebane. Forslaget udleveret på generalforsamlingen. Kim, have 111, fremlage sit forslag om skydebane på den gamle keglebane. Oplyste at til høstfest er flere glade for at skyde. Det skal godkendes af politimesteren m.m. Bente, have 29, det kan vi ikke godtage, når budgettet ikke er vedtaget. Ester, have 114, hvad med støjproblemer. Kim, have 111, det er med i godkendelsen. Lamper skal afskærmes og der skal 14 mm plader op. Forslaget blev sat til afstemning. For 102 Imod 1 Hverken for eller imod 35 Forslaget blev vedtaget Forslag 5 fra Bente og Bent, have 29. Forslaget udleveret på generalforsamlingen vedr. 7.3 Bente, have 29, motiverede sit forslag med, at vi bruger for mange penge, blandt andet på administrationsaftalen. Ønsker en vedligeholdelsesplan fremover. Kim, fra bestyrelsen: Hvis vi vedtager dette, skal vi have mange ekstraordinære generalforsamlinger fremover, tilføjede at bestyrelsen er forpligtet til at overholde budgettet. Bente, have 29, ikke nødvendigvis kr., men administrationsaftalen burde have været vedtaget på en ekstra ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen skal vurderer hvor meget bestyrelsen må bruge. Bente, have 29, trak forslaget.

6 Forslag 6 fra Bente og Bent, have 29. Forslaget udleveret på generalforsamlingen vedr. 6.3 Amy udtrykte, at bestyrelsesmedlemmer ikke hænger på træerne, samt at vi har haft meget glæde af genganger i bestyrelsen, gennem årene. Bente, have 29, ønsker at nye kunne komme i bestyrelsen. Hanne, 41, har selv været i bestyrelsen og kunne måske godt tænke sig det igen om et par år. Christel, have 3, der kan være mange årsager til at man går ud af en bestyrelse, det kan være arbejdsmæssig, små børn, sygdom, m.m. Derfor kan man godt få lyst senere igen. Forslaget blev trukket. 7. Fastsættelse af diæter. Dirigenten kunne oplyse, at bestyrelsen foreslår uændrede diæter. Hanne, have 41, hvad er diæter. Amy oplyste, at bestyrelsesmedlemmer får den rene haveleje. Der bliver afsat 4400 kr. om året til bestyrelsesmøder. I telefonpenge får formand og kasserer 1000 kr. pr. kvartal, næstformand 500 kr. om året og resten af bestyrelsen får 300 kr. om året. Ulla, have 42, hvorfor står der ikke noget om diæter i regnskabet. Bente, have 29, er det haveleje til forening og kommune. Gunnar, have 72, hvorfor gå i petitesser over de små beløb, hvem gider alt det arbejde for den løn. Diæterne blev enstemmigt vedtaget. 8. Valg ifølge vedtægternes 6. a) Kasserer Michael Holm Nielsen, have 160, ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen anbefalede Jutta Haahr, have 12. Bente, have 29, ønskede at stille op Skriftlig afstemning: Der blev afgivet 166 stemmer Jutta 104 Bente 60 Blank 2 Jutta, have 12, blev valgt til kasserer. Derudover blev følgende valgt: b) Anne Kitte Mortensen, have 94, genvalgt for 2 år, til bestyrelsen. c) Christel Weiss, have 3, ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen anbefalede Helle Beck, have 100. Helle Bech, have 100, blev valgt for 2 år, til bestyrelsen.

7 d) Dan Heino Jensen, have 60, ønskede at fratræde inden hans valgperiode udløb. Bestyrelsen anbefalede Carit, have 102. Carit, have 102, blev valgt for 1 år, til bestyrelsen. Gunnar, have 72, ønskede til referat, at Carit skal overholde bygningsreglerne. e) Kurt Sonny, have 149, ønskede genvalg som 2. suppleant, til bestyrelsen for 2 år. Per, have 51, ønskede at stille op. Skriftlig afstemning: Per 126 Kurt 30 Blank 30 Per, have 51, blev valg som 2. suppleant til bestyrelsen for 2 år. f) Revisor Lotte Larsen, have 32, genvalgt for 2 år. g) Revisorsuppleant, Charlotte Knoblauch, have 111. genvalgt for 1 år. f) Vurderingsudvalg: Formanden anbefalede Gunnar Larsen, have 72, Frederik Larsen, have 125, Dan Heino Jensen, have 60, og Amy Lauridsen, have 150 til vurderingsudvalget. Gunnar, have 72, Dan Heino Jensen, have 60, Frederik Larsen, have 125, og Amy Lauridsen, have 150, blev valgt for 1 år. Bente, have 29, mente ikke at formanden skal sidde i vurderingsudvalget. Nils, dirigenten, oplyste det var lovligt. Kim Koblauch, have 111, valgt som suppleant for 1 år. Tommy Andersen, have 144, valgt som suppleant for 1 år. Budget. Budget udskydes til en ekstraordinær generalforsamling om ca. 1 mdr. 9. Eventuelt. Formanden takkede de bestyrelsesmedlemmer der gik af for deres arbejde i bestyrelsen. Kim, efterlyste en ny flagmand. Kirsten, have 71, generalforsamlingen varer i 4 timer, hvor der henstilles til at ryge udenfor. Hvordan kan man så tillade sig at ryge i baren. Ditte, have 64, forslog, at der sættes vej nr. med solceller op ved Kongelundsvejen, da ambulancer har svært ved at finde vej. Anette og Christian, have 158, vil gerne starte en børne/ungdomsklub. Alle er velkommen til at henvende sig. Vil starte op med aktivitet 1. maj

8 Bente, have 29, ønsker at der foregår noget 1. maj og Sct.Hans. Gunnar, have 72, Carit skal ordne det ulovlige byggeri. Jens, have 119, rygelov skal respekteres. Søren, have 110, opfordre medlemmer til at melde sig til klubarbejdet. 10. Afslutning. Formanden afsluttede generalforsamlingen med at takke for god deltagelse. Takkede dirigenten for at have ført os godt gennem generalforsamlingen. Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. Amy Lauridsen Anne K. Mortensen Nils Tornbo Formand Sekretær Dirigent

9 Beretning ved Søndervangs generalforsamling den Bilag 1. Så er der igen gået et år, og vi er påbegyndt en ny sæson i Søndervang. En sæson, som jeg håber, vil blive til glæde for os alle sammen. Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen afholdt en række bestyrelsesmøder samt forskellige udvalgsmøder. Der har været flere møder i Kongelundshaverne med vores gode og værdifulde netværk samtidig med, at der også har været møder i kreds og forbund, alt sammen i forbindelse med haveforeningens virke. I perioden siden sidste generalforsamling har der været 8 overdragelser af haver: De 6 haver er solgt til ventelisten, og 2 haver er solgt til byttelisten. Der er i øjeblikket ved at blive udsendt opkrævning til gentegning til den eksisterende venteliste. Jeg kan oplyse, at der pt. står 94 på ventelisten, og på byttelisten står 6 medlemmer. Ventelisten er i øjeblikket lukket på grund af det store antal, som står på den. Max. prisen ved salg af haver i 2010 er sat til kr ,47 med et indekstal på 119,7. Undtaget denne regel er fortsat huse bygget før 1992 med samme ejer. Søndervangs aktivitetsklub og kegleklub udfører et stort stykke arbejde i haveforeningen. Der foregår mange sociale aktiviteter herfra, hvor det blandt andet kan nævnes, at der sommeren over kan købes grillmad på festpladsen om søndagen. Der er også mulighed for keglespil og billard i foreningshuset. I forbindelse med disse arrangementer kommer der er del penge ind. Disse midler bruges blandt andet til at vedligeholde vores foreningshus samt andre gode ting på festpladsen, således at denne fremstår pæn og funktionel og er et fint mødested for foreningens medlemmer. Jeg kan nævne, at der i sidste sæson blev lagt fliser på pladsen bag foreningshuset, hvor vi har vore forskellige renovationscontainere samt videre bag vores nye bygning, hvor vi blandt andet har indrettet værksted samt opmagasinering. Dette arbejde har kostet ca kr. Bestyrelsen har et fint samarbejde med klubberne omkring praktiske og økonomiske forhold i forbindelse med driften af foreningshuset. Vi mødes 2 til 3 gange i løbet af havesæsonen og drøfter samarbejdet, hvilket er meget positivt. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige klubberne tak for det store arbejde og de mange timer, der bruges i forbindelse med aktiviteter i og omkring foreningshuset. Sidste sæson har igen været præget af rigtig mange, gode og forskellige arrangementer, hvor mange har valgt at deltage. Jeg mener, det er vigtigt med et udbud af forskellige tilbud og arrangementer, således at der til stadighed er mulighed for at styrke det sociale samvær i Søndervang. Jeg vil også nævne foreningens 1. maj arrangement, hvor vi fik besøg af overborgmester Frank Jensen. En vældig hyggelig dag med masser af glade mennesker. Sæsonens høstfest var også en god oplevelse med flere nye tiltag med både minitog, heste, snobrød m.m. Her vil jeg også nævne det store arbejde, som en masse medlemmer udøver i forbindelse med dette store arrangement. En stor tak til alle jer, der medvirker. Nævnes skal da også, at en af grundstenene i kolonihavebevægelsen er sociale tiltag. Vand fik vi igen nok af, det sørgede vejrguderne for. Bestyrelsen har i den forbindelse indkøbt forskelligt materiel, således at vi skulle være nogenlunde rustet til at få afledt større vandmængder, hvis eller når der kommer skybrud igen. Det er dog vigtigt at understrege, at de enkelte haver selv er aktører og selv skal forebygge et eventuelt pumpningsarbejde. Der kan læses mere om dette i det udsendte forårsbrev.

10 I oktober måned modtog vi en ekstra regning på jordleje fra Københavns Kommune på godt kr. med en betalingsfrist på 3 uger. Det viste sig at være en efterregulering af jordlejen, idet Københavns Kommune havde glemt at regulere lejen i april I vores nuværende lejekontrakt står, at leje hvert 4. år skal reguleres i forhold til pristal fra Danmarks Statistik. Bestyrelsen valgte at betale beløbet fra foreningens formue, idet vi lige havde haft en lejestigning ved sidste generalforsamling. I efteråret afholdt Kolonihaveforbundet, Kreds 1, den sædvanlige præmiefest for de haveejere, der var udtaget til præmie af konsulenten. Udtaget til præmier var Yvonne og Johnni Nielsen, have 99 med 34 point, Inge og Frits Lauge Nielsen, have 134 med 33 point, Jan P. Schneider, have 57 med 32 point samt Anne-Lise de Renouard, have 103 med 32 point. Uden for præmierækken blev følgende haver udtaget: Kirsten Sørensen, have 89 med 31 point, Grith Hellemann, have 156 med 31 point, Lone og Steen Carstensen, have 17 med 29 point samt Ruth og Gunnar Larsen, have 72 med 29 point. Vi ønsker alle tillykke. Nu skal vi nødvendigvis ikke alle være præmiehaver, men vi skal alle passe vore haver og holde dem og vejstykket uden for fri for ukrudt. Bestyrelsen har tidligere år brugt oceaner af tid på at gå rundt og skrive sedler til de haver, som ikke fik klaret denne opgave. Vi er i bestyrelsen blevet enige om, at fremover vil proceduren være den, at hvis man ikke holder sin have i henhold til Søndervangs reglement, tildeles man en bod, idet alle medlemmer er pligtige til at overholde vedtægter og reglement. I ekstreme tilfælde kan det munde ud i en opsigelse af lejemålet. Jeg skal også oplyse, at hvis man får tildelt en bod, vil denne blive opkrævet på den halvårlige opkrævning. I vinterperioden har vi igen været plaget af en del indbrud, hvor mange haver har oplevet store gener. Dette kan få mig til at nævne, at det fortsat er et stort problem, at vore låger mod Kongelundsvej jævnligt står åbne i vintersæsonen, trods der i haveforeningens reglement står klart og tydeligt, at porten skal låses efter hver ind- og udkørsel i perioden 1/10 til 1/4. Dette har udløst mange henvendelser fra medlemmer mundtligt som skriftligt til mig, om bestyrelsen ikke kunne gøre noget ved dette. Vi har selvfølgelig drøftet problemet i bestyrelsen, og arbejder nu med en plan om at få installeret automatisk lukning af lågerne efter indkørsel, således at vi undgår problemet fremadrettet. Sidst på året indgik vi en administrationsaftale med Kolonihaveforbundet, hvor forbundet overtager varetagelsen af opkrævning af haveleje m.m., anvisning af betaling af fakturaer, opsætning af kontoplan samt bogføring. Begrundelsen for dette er dels de mange opgaver, der skal udføres samtidig med, at regnskab fremover kan opstilles i en anden form end nu. Normalt skal en sådan aftale være bindende for 2 år, men idet medlemmerne ikke tidligere har haft mulighed for at udtale sig om dette projekt, er aftalen derfor kun bindende i indeværende år til en pris af ca kr. Lidt om fremtiden og visioner. Forhandlingerne med Københavns Kommune som har stået på siden 2007, er nu afsluttet, og som alle ved foreligger der nu en ny aftale for overnatningshaver, som vi i dag skal stemme om. Det har været lange, seje forhandlinger, hvor kommunen satte krav om markedsleje og ville have 36,60 kr. pr. m2. Dette ville Kolonihaveforbundet på ingen måde være med til, så sagen har også været omkring Statsforvaltningen, som har slået fast, at kolonihaver ikke kan lejes ud til en billigere pris og var underlagt markedsleje. Kommunen ville også have, at vi igen etablerede en rydningsfond samt indbetalte depositum til dette. Det er dog lykkedes Kolonihaveforbundet at forhandle sig frem til en lempelig stigning, som først fra 2017 begynder at stige betragteligt, men alligevel med et loft på 17,64

11 kr pr. m2. i Ligeledes er pligten til at oprette en rydningsfond også bortfaldet, hvilket er positivt. Ellers har vi fået alle de ønsker ind i den nye aftale, som vi har ønsket. Nemlig en forlænget opholdsperiode, justering af byggereglerne, således at man fremover må have en bebyggelsesgrad på 15% af grundens størrelse dog max 60 m2, hvilket svarer til en 400 m2 grund. Jeg kan nævne, at overdækket terrasse fremover ikke vil tælle med i den tilladte bebyggelsesgrad. Den nuværende max. pris ved salg bortfalder også. Kommunen vil give mulighed for lån til eventuelle udgifter til kloakanlæg over en periode på 30 år. Dette er også meget positivt, idet især pensionister kan have svært ved at opnå lån i et pengeinstitut. Lejeaftalen giver også mulighed for genforhandling, hvis lovgivningens krav om markedsleje bortfalder. Hvis der i løbet af året sker en regeringsændring, vil Kolonihaveforbundet straks tage kontakt til Socialdemokratiet med henblik på en lovændring på dette punkt. Mange har sikkert et spørgsmål parat om, hvornår sker der en kloakering. Dette ved vi ikke noget om på nuværende tidspunkt, men vi ved, at der foreligger et EU-direktiv om, at der skal ligge en vandmiljøplan klar for alle områder inden Efter forlydende skulle København have en sådan klar i Dette betyder nødvendigvis ikke, at der så straks bliver kloakeret, der kan godt gå flere år. Det er helt klart, at ulovlige tanke med udsivning på ingen måde accepteres, det kan man lige så godt med det samme indstille sig på. Jeg synes, der er rigtig mange gode tiltag i den nye lejeaftale og kan kun anbefale, at vi siger ja til den. Bestyrelsen har planer om at få sat højere hegn op mod Kongelundsvej sidst på sæsonen, således at det bliver sværere at entre hegnet i vintersæsonen. Samtidig vil der blive rettet henvendelse til de haver på Anemonegangen, som ligger op mod vore naboer, Mejlgården, for at få sat hegn op mellem dem og os, således at denne flugtvej også bliver mere besværlig. Så vil jeg benytte lejligheden til at sige bestyrelsen tak for mange gode arbejdstimer og fine drøftelser. Jeg mener, at vi i fællesskab har fået meget fra hånden og medvirket til, at Søndervang fungerer godt såvel administrativt som praktisk. Tak for gode, hyggelige og sjove timer, som vi har haft i forbindelse med foreningsarbejdet. En særlig tak vil jeg gerne rette til foreningens næstformand og sekretær Anne Kitte Mortensen. Anne har i dag været i bestyrelsen i 10 år. Det er vigtigt at nævne og fremhæve Annes store indsats i bestyrelsen, hvor hun gennem årene har påtaget sig mange opgaver. Anne er utrolig flittig samtidig med, at hun altid går ind og tager ansvar. Forbundet har en speciel nål for sådan en indsats, hvilket du, Anne, i den grad har gjort dig fortjent til. En ny sæson er i gang. Lad os sammen glæde os over de herlige måneder, der venter os i vore haver efter en lang, kold vinter. Jeg håber, at vi også fremover kan løse de mange arbejdsopgaver i fællesskab på en god og saglig måde. Lad vore forskelligheder være vores styrke! Amy Lauridsen Formand

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 29. april 2012. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUINDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUINDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUINDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 28. april 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Søndervang nyt. Efterår 2008. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info

Søndervang nyt. Efterår 2008. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Søndervang nyt Efterår 2008 H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Kære medlemmer August 2008 På generalforsamlingen lovede bestyrelsen at undersøge muligheden for, at de enkelte

Læs mere

Søndervang nyt Efterår 2011

Søndervang nyt Efterår 2011 Søndervang nyt Efterår 2011 H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Se vedrørende informationsmøde inde i bladet. Kære medlemmer august 2011 På forsiden af dette efterårsbrev,

Læs mere

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år Referat at ordinær Generalforsamling i Sydgrænsen Mandag den 23. marts 2015. Formand Helle Stauning bød velkommen til generalforsamlingen og bad om 1 minuts stilhed for 3 medlemmer som ikke er hos os mere.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007 Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007 Der afholdtes ordinær generalforsamling på Avedøre Bibliotek med følgende dagsorden: Ad 1. Valg af dirigent. 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Søndervang nyt Efterår 2010

Søndervang nyt Efterår 2010 Søndervang nyt Efterår 2010 H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Kære medlemmer august 2010 Vi har nu taget hul på sidste del af havesæson 2010, men det kan jo ikke forhindre

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 29. april 2007

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 29. april 2007 HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Dagsorden: Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 29. april 2007 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Søndervang nyt Efterår 2013. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info

Søndervang nyt Efterår 2013. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Søndervang nyt Efterår 2013 H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Kære medlemmer august 2013 Igen i år har vores havekonsulent Lise-Lotte Juul Jensen udtaget 4 haver til Kolonihaveforbundets

Læs mere

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Formål og virke 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal i overensstemmelse med de bestemmelser,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25.

VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25. Side 1 VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25. november 1947 Vedtægter vedtaget ved generalforsamlingen den 2.

Læs mere

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 62 medlemmer fra i alt 46 haver deltog i generalforsamlingen. Generalforsamlingen fandt sted i selskabslokalerne Præstevangsvej

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 26. maj 2013

Referat af ordinær generalforsamling 26. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling 26. maj 2013 39 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Søndervang nyt. Efterår H/F Søndervang Kongelundsvej Kastrup

Søndervang nyt. Efterår H/F Søndervang Kongelundsvej Kastrup Søndervang nyt Efterår 2006 H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup Kære medlemmer Her på sensommeren vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige tak for en god sæson i Søndervang. Det har været

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Haveforeningen Trekanten, beliggende Hestehaven/ Folehaven 80 på matr.nr. 3074 Vigerslev, der er udlejet af Københavns

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling 21.04.2015 Gladsaxe Gymnasium

Ekstraordinær Generalforsamling 21.04.2015 Gladsaxe Gymnasium Dagsorden: 26. april 2015 1. Valg af dirigent(er) 2. Valg af stemmeudvalg. 3. Bestyrelsens endelige forslag ændringer af vedtægt som det blev forelagt og besluttet på den ordinære generalforsamling tirsdag

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Søndervang nyt Efterår 2012

Søndervang nyt Efterår 2012 Søndervang nyt Efterår 2012 H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Kære medlemmer august 2012 Årets præmiehaver er nu udtaget af vores havekonsulent Lise-Lotte Juul Jensen, og

Læs mere

Vedr. Kolonihaveforbundet

Vedr. Kolonihaveforbundet 1 PFH Dokument af 22.11.2013 vedr. Kreds 1 & Tårnby kommune Til Fra Tårnby Kommune Palle Flebo-Hansen Dato 22.11.2013 Vedr. Kolonihaveforbundet Jeg har via internettet læst et referat fra repræsentantskabsmødet

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 GYVELPOSTEN www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 Til medlemmerne. Bestyrelsen har nu afholdt sit første møde. På mødet konstituerede bestyrelsen sig som følger: Formand Ole Bjarno, Syrenkæden 8.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008

Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008 Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008 53 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Jesper Hesselholdt (have 87) bød velkommen. Jesper anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens.

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. 2. Formål. Foreningens formål er at virke til fremme

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse 1. Kredsens navn er Roskilde Haveselskab. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Roskilde kommune.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i H/F Lilletoften 2012

Referat af generalforsamlingen i H/F Lilletoften 2012 Referat af generalforsamlingen i H/F Lilletoften 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Kolonihavehave forbundets lokaler i Odense, mandag den 27. februar 2012. 63 stemmeberettigede var fremmødt, samt

Læs mere

1. Foreningens navn er Haveforeningen "XXXXXXXXX". Foreningens hjemsted er XXXXXXXXXX Kommune.

1. Foreningens navn er Haveforeningen XXXXXXXXX. Foreningens hjemsted er XXXXXXXXXX Kommune. V E D T Æ G T E R for Haveforeningen xxxxxxxxxxxxxx 1. Foreningens navn er Haveforeningen "XXXXXXXXX". Foreningens hjemsted er XXXXXXXXXX Kommune. 2. Formål og virke 2.1. Foreningen har til formål at administrere

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer.

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer. Referat Emne: Formål med mødet: Generalforsamling Ordinær generalforsamling Referent: Connie Sorth Dato: 11. oktober 2012 Sted: Svogerslev Kro Tilstedeværende: Antal deltagere: 20 husstande var repræsenteret.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

Referat af generalforsamling for N/F Faste Batteri d. 29/4-2012

Referat af generalforsamling for N/F Faste Batteri d. 29/4-2012 Referat af generalforsamling for N/F Faste Batteri d. 29/4-2012 42 stemmeberettigede er fremmødt. 1. Valg af dirigent. Christian h. 22 valgt 2. Valg af referent. Carsten h. 46 valgt 3. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum.

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum. Seniorbofællesskab Tingbjerg-Husum Vedtægter for Seniorbofællesskabsforeningen xx forslag til GF 16.7.17 1 Foreningens navn er xx. 2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 Referent: Rasmus A. Valg af dirigent. A: dirigent: Christian valgt B. Godkendelse af referat fra ordinær generalforsamling maj 2012. B: referatet blev

Læs mere

Søndervang nyt. Efterår 2007. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup

Søndervang nyt. Efterår 2007. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup Søndervang nyt Efterår 2007 H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup Kære medlemmer August 2007 Her på sensommeren vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige tak for en god sæson i Søndervang.

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Degnelodden Afholdt den 24. april 2012 kl. 18.30 på Sejlflod Hotel

Referat fra ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Degnelodden Afholdt den 24. april 2012 kl. 18.30 på Sejlflod Hotel Referat fra ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Degnelodden Afholdt den 24. april 2012 kl. 18.30 på Sejlflod Hotel Referent: Jørn Kjær Nielsen Til stede: 28 andele var repræsenteret. Generalforsamlingen

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Den 27. april 2010, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård. Generalforsamlingen afholdtes i Kildevældskirkens

Læs mere

Referat ordinære generalforsamling i H/F Fælles Eje, søndag den 27. april 2014

Referat ordinære generalforsamling i H/F Fælles Eje, søndag den 27. april 2014 Referat ordinære generalforsamling i H/F Fælles Eje, søndag den 27. april 2014 Dagsorden Valg af dirigent Valg af stemmetællere Godkendelse af beretning Godkendelse af regnskabet Indkommende forslag A

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Fungerende formand Lars Hansen bød velkommen og konstaterede at vi var 60 husstande til stede. Dette tal steg senere til 62. Dagsordens pkt. 1: Valg

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

SJOV SENIOR MOTION VEDTÆGTER

SJOV SENIOR MOTION VEDTÆGTER 1: Foreningens navn, hjemsted og stiftelse. Foreningens navn er Sjov Senior Motion med hjemsted i Lejre kommune. Foreningen er stiftet den 29. august 2000. 2: Foreningens formål. Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for H.U.F. - Håbefulde Unge Forfattere Vedtaget 04/06-2006 ved ordinær generalforsamling.

Vedtægter for H.U.F. - Håbefulde Unge Forfattere Vedtaget 04/06-2006 ved ordinær generalforsamling. Henvisning til for foreningen gældende andre vedtægter: Vedtægter for Skrivelyst Vedtægter for Arrangementsudvalget **Navn og formål** 1 Foreningens navn er HUF, hvilket står for: Håbefulde Unge Forfattere.

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Formanden Kell Iisager bød velkommen. 22 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter)

Læs mere

Generalforsamling HF Egebæk, Februar 2017 Referat Referent: Bestyrelsesmedlem og sekretær Niels Høg

Generalforsamling HF Egebæk, Februar 2017 Referat Referent: Bestyrelsesmedlem og sekretær Niels Høg Generalforsamling HF Egebæk, Februar 2017 Referat Referent: Bestyrelsesmedlem og sekretær Niels Høg 1.Valg af dirigent: Ejner Christiansen, Have 3 blev valgt 1a. Forretningsorden for generalforsamlingen

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

1 Formål og virke. 2 Medlemmer

1 Formål og virke. 2 Medlemmer Vedtægter for H/F Sommervirke, der henligger på matr. Nr. 15 o, 15 y, af Skelgårde, samt dele af nærliggende, som i henhold til lokalplan Nr. 58A er udlagt til kolonihaveformål. 1 Formål og virke Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling tirsdag den 8. april 2008, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab 2007 samt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

VEDTÆGT FOR HAVEFORENINGEN TRILLEGÅRDEN Stiftet 1943

VEDTÆGT FOR HAVEFORENINGEN TRILLEGÅRDEN Stiftet 1943 VEDTÆGT FOR HAVEFORENINGEN TRILLEGÅRDEN Stiftet 1943 Senest revideret - 19. marts 2013 Indhold 1. Foreningens navn og hjemsted 3 2. Formål og virke 3 3. Medlemmer 3 4. Kapitalindskud og hæftelse 4 5. Lejeafgift

Læs mere

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider Referat af Ordinært Kredsrepræsentantskabsmøde afholdt på Håndværkeren den 10. marts 2016 kl. 18.00 Grønne Kolonihaver

Læs mere

Vedtægt for haveforeningerne i Odense Havelodselskab

Vedtægt for haveforeningerne i Odense Havelodselskab Vedtægt for haveforeningerne i Odense Havelodselskab 1 11 FORENINGERNES GENERALFORSAMLINGER. 11.1. Hver haveforening holder generalforsamling hvert år i januar eller februar måned efter skriftlig indkaldelse

Læs mere

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag.

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. 1.0 Forretningsordenens hjemmel. 1.1 Forretningsordenen er godkendt af den ekstraordinære generalforsamling den 30. jan. 2012, i øvrigt jf. 13

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Referat af Haveforeningen Åbrinken årlige generalforsamling d. 3 marts 2011

Referat af Haveforeningen Åbrinken årlige generalforsamling d. 3 marts 2011 Referat af Haveforeningen Åbrinken årlige generalforsamling d. 3 marts 2011 Referent: Sekretær: Teena Winckler have 99. Bestyrelsen ved mødet start bestod af: Formand Christine Mosekjær, have 42, Næstformand

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug.

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Tremandsmøde i skurvognen på pladsen i Brønsodde Lørdag den 16. april 1988 kl. 10 Man blev enige om, at foreningen skulle hedde BRØNSODDE FISKERI OG BÅDLAUG,

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening

VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening Badminton - Billard Bordtennis - Cykelmotion Gymnastik - Håndbold - Idræt om Dagen - Motionsløb Tennis Side 1 VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening VEDTÆGTER FOR NÆSBY IDRÆTS FORENING Side 2 Paragraf 1.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere