HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP."

Transkript

1 HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling 3. Formandens beretning 4. Regnskab 5. Budget 6. Indkomne forslag 7. Fastsættelse af diæter 8. Valg ifølge vedtægternes 6 9. Eventuelt 10. Afslutning Formand Amy Lauridsen, have 150 bød velkommen til de fremmødte medlemmer. En særlig velkomst til nye medlemmer, der er kommet i det forløbne år. Herefter mindes Søren Gregersen, have 15, der er afgået ved døden siden sidste generalforsamling. 1. Valg af dirigent. På bestyrelsens vegne, foreslog formanden Nils Tornbo, som dirigent. Der var ikke andre forslag, og Nils Tornbo blev valgt. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og læste herefter dagsordenen og forretningsordenen op. Dirigenten meddelte herefter, at der var 110 haver repræsenterede, hvilket gav 220 stemmer. Der blev nedsat et stemmeudvalg bestående af Gunnar, have 72, Michael, have 61 og Jimmi, have Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling. Referatet godkendt. 3. Formandens beretning. Se vedlagte bilag 1. Carl, have 139, mente at man godt kunne få en advarsel før man fik bod. Gunnar, have 72, spurgte om prisen på hegn til Kongelundsvej, og mente at der findes forskellige tyverialarmer, der kunne tilsluttes mobiltelefon. Per, have 51, mente administrationsaftalen var for dyr, og at der var flere der havde tilbudt at hjælpe med regnskab. Christel, have 3, oplyste at der i forårsbrev var tegning over, hvor de enkelte haver havde lugepligt, samt henviste til vores reglement. Bente, have 29, spurgte om pris på automatik af lågerne, og om prisen på administrationsaftalen var inclusiv moms. Amy oplyste, at i forbindelse med reparation af hegnet, efter branden i Mejlgården, havde vi fået et tilbud på resten af hegnet op til lågen, på kr. Hegn mellem haver på A-gangen, ind mod Mejlgården, er på haveejernes bekostning.

2 Amy oplyste, at vi havde fået et godt tilbud på administrationsaftalen, og at det frigav mange resurser i bestyrelsen. Pris kr. Hvis medlemmerne ikke synes om aftalen, kan vi trække den efter 1 år. Bente, have 29, vi kan ikke få administrationsaftalen uden moms. Efterlyste kassereren. Per, have 51, synes det er op til generalforsamlingen, at tage bestemmelse om indførelsen af aftalen. Dirigenten satte herefter formandens beretning til godkendelse. Formandens beretning blev godkendt. 4. Regnskab. Kim fremlagde regnskabet, da kassereren ikke var til stede. Nævnte at regnskabet var gennemgået og godkendt af revisorerne.. Det samme gælder klubbernes regnskab. Disse findes på kontoret. Hanne, have 41, synes kr. i telefonpenge var meget og kr. til generalforsamling. Det blev oplyst at under konto generalforsamling, er der trykker, porto, dirigent, samt evt. gaver. Bente, have 29, hvem har lavet regnskabet? Havde flere spørgsmål til regnskabet, som Kim besvarede. Birgit, have 130, ønskede at posten til generalforsamling, blev splittet op. For Overvældende flertal Imod 24 Regnskabet blev herefter godkendt. 5. Budget. Kim Koblauch, fra bestyrelsen, forelagde budgettet. Mente at punktet med budget burde komme efter forslag. Bente, have 29, havde mange spørgsmål og rettelser til budgettet. Mente at man skulle have skrevet om administrationsaftalen på hjemmesiden. Ønskede en vedligeholdelsesplan fremover. Per, have 51, bestyrelsen skal tage op til overvejelse om vi skal fortsætte med administrationsaftalen. Birgit, have 130, mente at Kim har ret med hensyn til at budget skal komme efter forslag. Budget afstemning udskudt til efter forslagene. 6. Indkomne forslag. Forslag 1. Forretningsordenen. Var udsendt med indkaldelsen. Dirigenten oplæste forslaget og oplyste at der var rettelser til Pkt. 5 1 stemme pr. have rettes til 2 stemmer. Pkt. 6 vedrørende valgproceduren. Pkt. 8 rygning forgår uden for huset til generalforsamlingen Bente, have 29, havde forslag om udsendelse af indkaldelse til generalforsamling 6 uger inden generalforsamlingen.

3 Amy oplyste, at ideen med at få forslagene til generalforsamlingen 1 mdr. før, var at forslagene kunne sendes med ud sammen med indkaldelsen, således at de ikke skulle udleveres på generalforsamlingen. Bentes forslag vedrørende forretningsordenen blev sat til afstemning. For 53 Imod 92 Forslaget blev nedstemt. Bestyrelsens forslag blev sat til afstemning For 112 Imod 12 Forslaget blev vedtaget. Forslag 2. Ny lejekontrakt. - Var udsendt med indkaldelsen. Kim fremlagede den nye aftale for overnatningshaver, som indebærer følgende væsentlige forbedringer: Forlængelse af opholdsperioden i haveforeningen frem til 31/10. Sikkerhed for lejens størrelse og andre vilkår frem til Mulighed for afbetaling af eventuelle udgifter til kloakanlæg på fællesarealer over en periode på 30 år. Justering af byggereglerne, herunder en forhøjelse af arealgrænsen for byggeri til 15% af den enkelte havelods nettogrundareal, dog maksimum 60 kvm. Bortfald af pligten til at oprette en rydningsfond / stille depositum for evt. rydningsafgifter. Bortfald af loftet over værdiansættelsen af bygninger og haveanlæg, således at værdiansættelsen alene sker i henhold til Kolonihaveforbundets vurderingsregler. Indsættelse af en genforhandlingsklausul, hvorefter aftalen kan genforhandles i sin helhed, hvis lovgivningens krav om markedsleje bortfalder. Herudover nævntes også, at ventelister skal være offentlige tilgængelige ved opslag eller hjemmesiden ellers overtager kommunen dette. Nævnte også at overdækkede terrasser ikke indregnes i beboelse. Gunnar, have 72, hvad med kloakering og helårsvand. Birgit, have 130, kan det svare sig at lægge tank ned på nuværende tidspunkt. Skal vi betale ejendomsvurdering over kr.

4 Jytte, have 46, hvad med overdragelse i lige linje i henhold til den nye lejeaftale. Bente, have 29, er i besiddelse af den nye lejeaftale, hvorfor har bestyrelsen ikke sendt den ud til medlemmerne. Frederik, have 125, det er underligt at stemme om en lejeaftale vi ikke har fået endnu. Birgit, have 130, synes 10. april er en meget kort frist. Har regnet på at det koster 6000 kr. mere om året til Københavns kommune. Kim, fra bestyrelsen: Kloakering bliver finansieret via Københavns kommune over et 30 års lån, som bliver lagt oven på lejen. Der er et EU direktiv om at en vandmiljøplan skal foreligge i Mente der bliver lagt kloak ned i gangene, og haveejerne selv må bekoste tilslutningen til haverne. Når der skal kloakeres, vil det være smart at lægge helårs vand ned samtidig, Der kan evt. hensættes penge i budgettet til dette. Hanne, have 41, spurgte om der kunne laves ændringer i den nye lejeaftale. Nils Tornbo, dirigent: Der kan ikke laves om i lejeaftalen, da den er sendt videre til diverse udvalg, samt til endelig vedtagelse i Borgerrepræsentationen. Gunnar, have 72, mente ikke der kan stemmes om et udkast. Bente, have 29, har haft udkastet siden 26. marts. Der burde have været indkaldt til ekstra ordinær generalforsamling. Dirigent oplyste, at der skal tages stilling til om vi vil have den nye lejeaftale, samt at dette skal gøres nu. Amy har talt med Preben, Forbundsformanden, som beklagede at han havde udleveret en lejeaftale til Strandlyst. Årsagen til at lejekontrakten ikke er udsendt er, at der skal skrives særaftaler ind i nogle enkelte foreningers lejeaftaler. De haveforeninger der ikke vil havde den nye lejeaftale, står meget alene i 2017, hvor markedslejen kan komme op på 36 kr. pr. m 2. Hanne, have 41, har læst den nye lejeaftale og er ikke bekymret, og opfordre til at vi stemme for. Birgit, have 130, ser også flere fordele end ulemper. Steen, have 8, synes at vi skal lægge helårsvand ned samtidig med kloakering, da det vil sparer en masse tid og penge ved vandåbning. Bente, have 29: Hvis vi vedtager denne lejeaftale skal vores vedtægter laves om. Synes vi skal stemme for. Oplyste at hun har haft kontakt til Københavns kommune og overborgmesteren, der ikke kendte noget til en markedsleje på 36 kr. pr. m 2. Nils, dirigenten, oplyste at kommunen har haft en valuar ude og beregne prisen til ca. 36 kr. pr. m 2. Amy, formanden, oplyste at der ikke er ændringer i hvordan vi overdrager haver. Vi overdrager til børn i tilfælde, hvor forældrene er blevet for syge til at passe haven, samt ved dødsfald. Amy vil udarbejde et forslag, til næste kongres, hvor denne passus rettes. Bente, have 29: Dem der ikke har børn, som kan overtage haven, opfordres til at få skrevet en mere på kontrakten. Der kan stå 2 navne på kontrakten. Forslaget blev sat til afstemning. For Mange Imod 2 Blank 4 Forslaget blev vedtaget. Forslag 3.

5 Låger i vinter halvåret. Sendt ud med indkaldelsen. Fra Helle og Peter Bech, have 100. Bestyrelsen kom med et ændringsforslag på automatik på lågerne. Jeanette, have 78, hvad med taxa er som kommer på pladsen og sættes folk af, de kan ikke komme ud igen. Det kan de hele sommerhalvåret. Peter, have 100: Vi kan godt vælge bestyrelsens forslag. Ønskede kun at få sat fokus på problemet, men vi bruge kr. på at præmierer dem, der ikke selv gider lukke lågen. Michael, have 61: Hvem skal anmelde dem der ikke lukker efter sig. Ditte, have 64: Dem der er her hele året lukker lågen, når de tager bussen. Bente, have 29: I overkanten at bruge kr. på det. Birgit, have 130, bragte det på bane sidste år. Det er få mennesker, der ikke er ansvarlige, når de ikke lukker lågen. Søren, have 110: Udtrykte at han er her hver dag fra 11:00-17:00. Når han kommer, er lågerne lukket, og han lukker når han går hjem. Hanne, have 4: Har haft 2 indbrud efter porten er lukket. Det sker efter mørkets frembrud. Peter, have 100: Er kommet ca. 17:30 hvor lågerne står åben. Per, have 51: Håber de mennesker der kommer i vinterhalvåret, respekterer at lukke lågerne. Ændringsforslag om automatik trækkes af bestyrelsen Peter trækker ligeledes forslaget. Forslag 4. Bygning af skydebane. Forslaget udleveret på generalforsamlingen. Kim, have 111, fremlage sit forslag om skydebane på den gamle keglebane. Oplyste at til høstfest er flere glade for at skyde. Det skal godkendes af politimesteren m.m. Bente, have 29, det kan vi ikke godtage, når budgettet ikke er vedtaget. Ester, have 114, hvad med støjproblemer. Kim, have 111, det er med i godkendelsen. Lamper skal afskærmes og der skal 14 mm plader op. Forslaget blev sat til afstemning. For 102 Imod 1 Hverken for eller imod 35 Forslaget blev vedtaget Forslag 5 fra Bente og Bent, have 29. Forslaget udleveret på generalforsamlingen vedr. 7.3 Bente, have 29, motiverede sit forslag med, at vi bruger for mange penge, blandt andet på administrationsaftalen. Ønsker en vedligeholdelsesplan fremover. Kim, fra bestyrelsen: Hvis vi vedtager dette, skal vi have mange ekstraordinære generalforsamlinger fremover, tilføjede at bestyrelsen er forpligtet til at overholde budgettet. Bente, have 29, ikke nødvendigvis kr., men administrationsaftalen burde have været vedtaget på en ekstra ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen skal vurderer hvor meget bestyrelsen må bruge. Bente, have 29, trak forslaget.

6 Forslag 6 fra Bente og Bent, have 29. Forslaget udleveret på generalforsamlingen vedr. 6.3 Amy udtrykte, at bestyrelsesmedlemmer ikke hænger på træerne, samt at vi har haft meget glæde af genganger i bestyrelsen, gennem årene. Bente, have 29, ønsker at nye kunne komme i bestyrelsen. Hanne, 41, har selv været i bestyrelsen og kunne måske godt tænke sig det igen om et par år. Christel, have 3, der kan være mange årsager til at man går ud af en bestyrelse, det kan være arbejdsmæssig, små børn, sygdom, m.m. Derfor kan man godt få lyst senere igen. Forslaget blev trukket. 7. Fastsættelse af diæter. Dirigenten kunne oplyse, at bestyrelsen foreslår uændrede diæter. Hanne, have 41, hvad er diæter. Amy oplyste, at bestyrelsesmedlemmer får den rene haveleje. Der bliver afsat 4400 kr. om året til bestyrelsesmøder. I telefonpenge får formand og kasserer 1000 kr. pr. kvartal, næstformand 500 kr. om året og resten af bestyrelsen får 300 kr. om året. Ulla, have 42, hvorfor står der ikke noget om diæter i regnskabet. Bente, have 29, er det haveleje til forening og kommune. Gunnar, have 72, hvorfor gå i petitesser over de små beløb, hvem gider alt det arbejde for den løn. Diæterne blev enstemmigt vedtaget. 8. Valg ifølge vedtægternes 6. a) Kasserer Michael Holm Nielsen, have 160, ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen anbefalede Jutta Haahr, have 12. Bente, have 29, ønskede at stille op Skriftlig afstemning: Der blev afgivet 166 stemmer Jutta 104 Bente 60 Blank 2 Jutta, have 12, blev valgt til kasserer. Derudover blev følgende valgt: b) Anne Kitte Mortensen, have 94, genvalgt for 2 år, til bestyrelsen. c) Christel Weiss, have 3, ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen anbefalede Helle Beck, have 100. Helle Bech, have 100, blev valgt for 2 år, til bestyrelsen.

7 d) Dan Heino Jensen, have 60, ønskede at fratræde inden hans valgperiode udløb. Bestyrelsen anbefalede Carit, have 102. Carit, have 102, blev valgt for 1 år, til bestyrelsen. Gunnar, have 72, ønskede til referat, at Carit skal overholde bygningsreglerne. e) Kurt Sonny, have 149, ønskede genvalg som 2. suppleant, til bestyrelsen for 2 år. Per, have 51, ønskede at stille op. Skriftlig afstemning: Per 126 Kurt 30 Blank 30 Per, have 51, blev valg som 2. suppleant til bestyrelsen for 2 år. f) Revisor Lotte Larsen, have 32, genvalgt for 2 år. g) Revisorsuppleant, Charlotte Knoblauch, have 111. genvalgt for 1 år. f) Vurderingsudvalg: Formanden anbefalede Gunnar Larsen, have 72, Frederik Larsen, have 125, Dan Heino Jensen, have 60, og Amy Lauridsen, have 150 til vurderingsudvalget. Gunnar, have 72, Dan Heino Jensen, have 60, Frederik Larsen, have 125, og Amy Lauridsen, have 150, blev valgt for 1 år. Bente, have 29, mente ikke at formanden skal sidde i vurderingsudvalget. Nils, dirigenten, oplyste det var lovligt. Kim Koblauch, have 111, valgt som suppleant for 1 år. Tommy Andersen, have 144, valgt som suppleant for 1 år. Budget. Budget udskydes til en ekstraordinær generalforsamling om ca. 1 mdr. 9. Eventuelt. Formanden takkede de bestyrelsesmedlemmer der gik af for deres arbejde i bestyrelsen. Kim, efterlyste en ny flagmand. Kirsten, have 71, generalforsamlingen varer i 4 timer, hvor der henstilles til at ryge udenfor. Hvordan kan man så tillade sig at ryge i baren. Ditte, have 64, forslog, at der sættes vej nr. med solceller op ved Kongelundsvejen, da ambulancer har svært ved at finde vej. Anette og Christian, have 158, vil gerne starte en børne/ungdomsklub. Alle er velkommen til at henvende sig. Vil starte op med aktivitet 1. maj

8 Bente, have 29, ønsker at der foregår noget 1. maj og Sct.Hans. Gunnar, have 72, Carit skal ordne det ulovlige byggeri. Jens, have 119, rygelov skal respekteres. Søren, have 110, opfordre medlemmer til at melde sig til klubarbejdet. 10. Afslutning. Formanden afsluttede generalforsamlingen med at takke for god deltagelse. Takkede dirigenten for at have ført os godt gennem generalforsamlingen. Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. Amy Lauridsen Anne K. Mortensen Nils Tornbo Formand Sekretær Dirigent

9 Beretning ved Søndervangs generalforsamling den Bilag 1. Så er der igen gået et år, og vi er påbegyndt en ny sæson i Søndervang. En sæson, som jeg håber, vil blive til glæde for os alle sammen. Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen afholdt en række bestyrelsesmøder samt forskellige udvalgsmøder. Der har været flere møder i Kongelundshaverne med vores gode og værdifulde netværk samtidig med, at der også har været møder i kreds og forbund, alt sammen i forbindelse med haveforeningens virke. I perioden siden sidste generalforsamling har der været 8 overdragelser af haver: De 6 haver er solgt til ventelisten, og 2 haver er solgt til byttelisten. Der er i øjeblikket ved at blive udsendt opkrævning til gentegning til den eksisterende venteliste. Jeg kan oplyse, at der pt. står 94 på ventelisten, og på byttelisten står 6 medlemmer. Ventelisten er i øjeblikket lukket på grund af det store antal, som står på den. Max. prisen ved salg af haver i 2010 er sat til kr ,47 med et indekstal på 119,7. Undtaget denne regel er fortsat huse bygget før 1992 med samme ejer. Søndervangs aktivitetsklub og kegleklub udfører et stort stykke arbejde i haveforeningen. Der foregår mange sociale aktiviteter herfra, hvor det blandt andet kan nævnes, at der sommeren over kan købes grillmad på festpladsen om søndagen. Der er også mulighed for keglespil og billard i foreningshuset. I forbindelse med disse arrangementer kommer der er del penge ind. Disse midler bruges blandt andet til at vedligeholde vores foreningshus samt andre gode ting på festpladsen, således at denne fremstår pæn og funktionel og er et fint mødested for foreningens medlemmer. Jeg kan nævne, at der i sidste sæson blev lagt fliser på pladsen bag foreningshuset, hvor vi har vore forskellige renovationscontainere samt videre bag vores nye bygning, hvor vi blandt andet har indrettet værksted samt opmagasinering. Dette arbejde har kostet ca kr. Bestyrelsen har et fint samarbejde med klubberne omkring praktiske og økonomiske forhold i forbindelse med driften af foreningshuset. Vi mødes 2 til 3 gange i løbet af havesæsonen og drøfter samarbejdet, hvilket er meget positivt. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige klubberne tak for det store arbejde og de mange timer, der bruges i forbindelse med aktiviteter i og omkring foreningshuset. Sidste sæson har igen været præget af rigtig mange, gode og forskellige arrangementer, hvor mange har valgt at deltage. Jeg mener, det er vigtigt med et udbud af forskellige tilbud og arrangementer, således at der til stadighed er mulighed for at styrke det sociale samvær i Søndervang. Jeg vil også nævne foreningens 1. maj arrangement, hvor vi fik besøg af overborgmester Frank Jensen. En vældig hyggelig dag med masser af glade mennesker. Sæsonens høstfest var også en god oplevelse med flere nye tiltag med både minitog, heste, snobrød m.m. Her vil jeg også nævne det store arbejde, som en masse medlemmer udøver i forbindelse med dette store arrangement. En stor tak til alle jer, der medvirker. Nævnes skal da også, at en af grundstenene i kolonihavebevægelsen er sociale tiltag. Vand fik vi igen nok af, det sørgede vejrguderne for. Bestyrelsen har i den forbindelse indkøbt forskelligt materiel, således at vi skulle være nogenlunde rustet til at få afledt større vandmængder, hvis eller når der kommer skybrud igen. Det er dog vigtigt at understrege, at de enkelte haver selv er aktører og selv skal forebygge et eventuelt pumpningsarbejde. Der kan læses mere om dette i det udsendte forårsbrev.

10 I oktober måned modtog vi en ekstra regning på jordleje fra Københavns Kommune på godt kr. med en betalingsfrist på 3 uger. Det viste sig at være en efterregulering af jordlejen, idet Københavns Kommune havde glemt at regulere lejen i april I vores nuværende lejekontrakt står, at leje hvert 4. år skal reguleres i forhold til pristal fra Danmarks Statistik. Bestyrelsen valgte at betale beløbet fra foreningens formue, idet vi lige havde haft en lejestigning ved sidste generalforsamling. I efteråret afholdt Kolonihaveforbundet, Kreds 1, den sædvanlige præmiefest for de haveejere, der var udtaget til præmie af konsulenten. Udtaget til præmier var Yvonne og Johnni Nielsen, have 99 med 34 point, Inge og Frits Lauge Nielsen, have 134 med 33 point, Jan P. Schneider, have 57 med 32 point samt Anne-Lise de Renouard, have 103 med 32 point. Uden for præmierækken blev følgende haver udtaget: Kirsten Sørensen, have 89 med 31 point, Grith Hellemann, have 156 med 31 point, Lone og Steen Carstensen, have 17 med 29 point samt Ruth og Gunnar Larsen, have 72 med 29 point. Vi ønsker alle tillykke. Nu skal vi nødvendigvis ikke alle være præmiehaver, men vi skal alle passe vore haver og holde dem og vejstykket uden for fri for ukrudt. Bestyrelsen har tidligere år brugt oceaner af tid på at gå rundt og skrive sedler til de haver, som ikke fik klaret denne opgave. Vi er i bestyrelsen blevet enige om, at fremover vil proceduren være den, at hvis man ikke holder sin have i henhold til Søndervangs reglement, tildeles man en bod, idet alle medlemmer er pligtige til at overholde vedtægter og reglement. I ekstreme tilfælde kan det munde ud i en opsigelse af lejemålet. Jeg skal også oplyse, at hvis man får tildelt en bod, vil denne blive opkrævet på den halvårlige opkrævning. I vinterperioden har vi igen været plaget af en del indbrud, hvor mange haver har oplevet store gener. Dette kan få mig til at nævne, at det fortsat er et stort problem, at vore låger mod Kongelundsvej jævnligt står åbne i vintersæsonen, trods der i haveforeningens reglement står klart og tydeligt, at porten skal låses efter hver ind- og udkørsel i perioden 1/10 til 1/4. Dette har udløst mange henvendelser fra medlemmer mundtligt som skriftligt til mig, om bestyrelsen ikke kunne gøre noget ved dette. Vi har selvfølgelig drøftet problemet i bestyrelsen, og arbejder nu med en plan om at få installeret automatisk lukning af lågerne efter indkørsel, således at vi undgår problemet fremadrettet. Sidst på året indgik vi en administrationsaftale med Kolonihaveforbundet, hvor forbundet overtager varetagelsen af opkrævning af haveleje m.m., anvisning af betaling af fakturaer, opsætning af kontoplan samt bogføring. Begrundelsen for dette er dels de mange opgaver, der skal udføres samtidig med, at regnskab fremover kan opstilles i en anden form end nu. Normalt skal en sådan aftale være bindende for 2 år, men idet medlemmerne ikke tidligere har haft mulighed for at udtale sig om dette projekt, er aftalen derfor kun bindende i indeværende år til en pris af ca kr. Lidt om fremtiden og visioner. Forhandlingerne med Københavns Kommune som har stået på siden 2007, er nu afsluttet, og som alle ved foreligger der nu en ny aftale for overnatningshaver, som vi i dag skal stemme om. Det har været lange, seje forhandlinger, hvor kommunen satte krav om markedsleje og ville have 36,60 kr. pr. m2. Dette ville Kolonihaveforbundet på ingen måde være med til, så sagen har også været omkring Statsforvaltningen, som har slået fast, at kolonihaver ikke kan lejes ud til en billigere pris og var underlagt markedsleje. Kommunen ville også have, at vi igen etablerede en rydningsfond samt indbetalte depositum til dette. Det er dog lykkedes Kolonihaveforbundet at forhandle sig frem til en lempelig stigning, som først fra 2017 begynder at stige betragteligt, men alligevel med et loft på 17,64

11 kr pr. m2. i Ligeledes er pligten til at oprette en rydningsfond også bortfaldet, hvilket er positivt. Ellers har vi fået alle de ønsker ind i den nye aftale, som vi har ønsket. Nemlig en forlænget opholdsperiode, justering af byggereglerne, således at man fremover må have en bebyggelsesgrad på 15% af grundens størrelse dog max 60 m2, hvilket svarer til en 400 m2 grund. Jeg kan nævne, at overdækket terrasse fremover ikke vil tælle med i den tilladte bebyggelsesgrad. Den nuværende max. pris ved salg bortfalder også. Kommunen vil give mulighed for lån til eventuelle udgifter til kloakanlæg over en periode på 30 år. Dette er også meget positivt, idet især pensionister kan have svært ved at opnå lån i et pengeinstitut. Lejeaftalen giver også mulighed for genforhandling, hvis lovgivningens krav om markedsleje bortfalder. Hvis der i løbet af året sker en regeringsændring, vil Kolonihaveforbundet straks tage kontakt til Socialdemokratiet med henblik på en lovændring på dette punkt. Mange har sikkert et spørgsmål parat om, hvornår sker der en kloakering. Dette ved vi ikke noget om på nuværende tidspunkt, men vi ved, at der foreligger et EU-direktiv om, at der skal ligge en vandmiljøplan klar for alle områder inden Efter forlydende skulle København have en sådan klar i Dette betyder nødvendigvis ikke, at der så straks bliver kloakeret, der kan godt gå flere år. Det er helt klart, at ulovlige tanke med udsivning på ingen måde accepteres, det kan man lige så godt med det samme indstille sig på. Jeg synes, der er rigtig mange gode tiltag i den nye lejeaftale og kan kun anbefale, at vi siger ja til den. Bestyrelsen har planer om at få sat højere hegn op mod Kongelundsvej sidst på sæsonen, således at det bliver sværere at entre hegnet i vintersæsonen. Samtidig vil der blive rettet henvendelse til de haver på Anemonegangen, som ligger op mod vore naboer, Mejlgården, for at få sat hegn op mellem dem og os, således at denne flugtvej også bliver mere besværlig. Så vil jeg benytte lejligheden til at sige bestyrelsen tak for mange gode arbejdstimer og fine drøftelser. Jeg mener, at vi i fællesskab har fået meget fra hånden og medvirket til, at Søndervang fungerer godt såvel administrativt som praktisk. Tak for gode, hyggelige og sjove timer, som vi har haft i forbindelse med foreningsarbejdet. En særlig tak vil jeg gerne rette til foreningens næstformand og sekretær Anne Kitte Mortensen. Anne har i dag været i bestyrelsen i 10 år. Det er vigtigt at nævne og fremhæve Annes store indsats i bestyrelsen, hvor hun gennem årene har påtaget sig mange opgaver. Anne er utrolig flittig samtidig med, at hun altid går ind og tager ansvar. Forbundet har en speciel nål for sådan en indsats, hvilket du, Anne, i den grad har gjort dig fortjent til. En ny sæson er i gang. Lad os sammen glæde os over de herlige måneder, der venter os i vore haver efter en lang, kold vinter. Jeg håber, at vi også fremover kan løse de mange arbejdsopgaver i fællesskab på en god og saglig måde. Lad vore forskelligheder være vores styrke! Amy Lauridsen Formand

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B1 1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 2 N Y T F R A B E S T Y R E L S E N Resume af bestyrelsesmøderne d. 11. april og d. 9. maj På mødet d. 11. april blev

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub 1. Valg af dirigent Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Niels Chr., der startede med den første beretning.

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2013 Læssøesgade 9, 3.th. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Budget for år 2013 Medlemsadministration

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KREDSNÆSTFORMAND - SEKRETÆR KREDS 4 Til lokalforeninger i Kreds 4 Til Kreds bestyrelsen i Kreds 4 Til Hovedbestyrelsen Referat af Kredsgeneralforsamling

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokol for. Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit.

Udskrift af forhandlingsprotokol for. Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Udskrift af forhandlingsprotokol for Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Mandag den 19. maj 2014 kl. 19,30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Generalforsamlingen

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 Familien Vestergaard på kryds i frisk vind Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Kiosk Frugt & Grønt

Læs mere

Din forbindelse til fremtiden

Din forbindelse til fremtiden Danmarks mest fleksible TV-løsning Referat af generalforsamling Billigere mobiltelefoni 3 Formanden har ordet 5 Hvem er hr. og fru NALNET? 7 Referat af generalforsamling 12.02.2014 8 Kanaloversigt 10 NAL

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Bo, Nadia, Holland, Kåre, Steffen, Thorup, Kahtrine, Baagøe Afbud: Parbæk Ikke fremmødt: Daniel Kappers Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse.

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse. GF-FYN Ref: nr. 4612010 PROTOKOLAT: Ordinær generalforsamling afholdt den 14. april20l0 kl. 18. 00-19.30. Sted : Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Der var tilmeldt 79, næsten alle tilmeldte

Læs mere

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS SKRIFTLIG BERETNING GENERALFORSAMLING FREDAG D. 23. MARTS 2012 KL. 16 00 PÅ TEATERBYGNINGEN I KØGE 1 DAGSORDEN 1. Åbning af generalforsamlingen, valg af dirigent og valg af

Læs mere

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE NR. 3 SEPTEMBER 2014 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE TEMA Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? ANDELSLIV Kendskabskampagne for nye købere MESSE DELTAG I FREMTIDENS ANDELSBOLIG 2014 leder Mægler

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

Denne gang kan du læse om...

Denne gang kan du læse om... December 2014 Ny gangbro over kanalen. Foto: Finn Bye Andersen Bestyrelsen 2014-2015 Formand Per Skov Madsen 2173 3849 45madsen@mil.dk Næstformand Finn Holck Klausen 2036 3093 holck-klausen@mail.tele.dk

Læs mere

ORGANISATION, ROLLER, ANSVAR OG MØDESTRUKTUR I TROA

ORGANISATION, ROLLER, ANSVAR OG MØDESTRUKTUR I TROA TRoA The Realms of Adventurers ORGANISATION, ROLLER, OG MØDESTRUKTUR I TROA Kaldet ORAM Kåre Kjær 1/20/2015 INDHOLD Indhold... 2 Formål... 4 Hvordan bruger jeg ORAM?... 4 Organisation... 4 Roller og Ansvar...

Læs mere

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Forord. I sommeren 2011 blev der begået indbrud på Rimmen. Gerningsmændene gennembrød muren indtil klubbens kontor ved hjælp af en traktor med frontlæsser.

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere