ALM. BRAND BLADET. Alm. Brands resultat - tredje kvartal har åbent 24 timer i døgnet. EDC Kredit 105. Alm.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALM. BRAND BLADET. Alm. Brands resultat - tredje kvartal 2004. www.almbrand.dk har åbent 24 timer i døgnet. EDC Kredit 105. Alm."

Transkript

1 NR. 4 - NOVEMBER 2004 ALM. BRAND BLADET Alm. Brands resultat - tredje kvartal har åbent 24 timer i døgnet EDC Kredit 105 Alm. Brands gobeliner ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND

2 ALM. BRANDS RESULTAT - TREDJE KVARTAL IGEN ET KVARTAL MED OPJUSTERING OG MED BEDRE RESULTATER Alm. Brand A/S resultat for tredje kvartal 2004 blev et overskud på 140 mio.kr. For de tre første kvartaler blev resultatet 410 mio.kr. Det er et meget tilfredsstillende resultat. Årsagen er en god underliggende forretning og et mildt vejrlig med lave erstatningsudbetalinger. Koncernen opjusterer derfor atter forventningerne for hele 2004 til 475 mio.kr. Alm. Brand A/S Alm. Brands resultat for tredje kvartal 2004 blev et overskud på 140 mio.kr. før skat ekskl. minoriteter mod et overskud på 115 mio. kr. i den tilsvarende periode året før. For årets første tre kvartaler blev resultatet 410 mio.kr. mod 293 mio.kr. i samme periode året før. For så vidt angår tredje kvartal 2004 er det samlede resultat for koncernen påvirket af et fortsat gunstigt forløb i skadeforsikringsforretningen, hvor udbetalingerne til erstatninger ligger på et lavt niveau. Den øvrige del af koncernens forretningsområder udviklede sig som forventet. Forventninger Som følge af det gode resultat i årets første tre kvartaler opjusterer Alm. Brand A/S forventningerne til det samlede resultat for 2004 med 160 mio.kr. i forhold til forventningerne primo året. Alm. Brand A/S Koncernen forventer herefter et samlet resultat for hele 2004 i niveauet 475 mio.kr. før skat. I opjusteringen er der taget hensyn til udgifterne i forbindelse med storbranden i Kolding den 3. november For hele 2004 forventes koncernens samlede omsætning at blive i niveauet 6,4 mia.kr. Resultatet er meget tilfredsstillende Koncernens samlede omsætning i tredje kvartal blev på 1,6 mia.kr. mod 1,5 mia. kr. i samme periode Koncernens samlede administrationsomkostninger blev 541 mio.kr., hvilket er en besparelse på 40 mio.kr. i forhold til samme periode året før. Koncernens samlede investeringsresultat for tredje kvartal 2004 udgjorde 420 mio.kr. og er positivt påvirket af den faldende rente og deraf følgende kursgevinster. Hovedparten af koncernens investeringsaktiver er placeret i rentebærende obligationer. Varigheden af aktiverne er tilnærmelsesvis tilpasset løbetiden på koncernens passiver for derved at minimere risikoen. Resultatet for tredje kvartal medfører en forrentning af egenkapitalen på 16% p.a. mod 15% året før. Resultatet pr. aktie blev 6 kr., og den indre værdi pr. aktie var i tredje kvartal 160 kr. Egenkapitalen var 3,6 mia.kr. ultimo tredje kvartal mod 3,1 mia.kr. ultimo samme periode Skadeforsikring Resultatet af koncernens skadeforsikringsaktiviteter blev et overskud på 126 mio.kr. Resultatet i samme periode året før var et overskud på 77 mio.kr. Resultatet er meget tilfredsstillende. Bruttopræmierne steg med 65 mio.kr. til mio.kr. fra tredje kvartal 2003 til tredje kvartal i år. Dette svarer til en vækst på 7%. Årsagen til præmievæksten er primært indeksreguleringer og præmievarslinger. Alm. Brand har fortsat fokus på rentabel vækst, hvor en fornuftig balance mellem erstatningsudgifter og præmieindtægter er et vigtigt element. Erstatningsprocenten for egen regning var i årets tredje kvartal på 70% mod 69% i samme periode 2003, der ligeledes var præget af et godt vejrlig. Udover det ualmindeligt milde vejrlig og få store skader er erstatningsprocenten positivt påvirket af koncernens arbejde med at sikre balance mellem præmieindtægter og erstatningsudgifter i alle skadeforsikringssegmenter. Omkostningsprocenten for egen regning blev på 21% i kvartalet mod 25% i samme periode i År til dato blev omkostningsprocenten 23%. Den forbedrede omkostningsprocent betyder, at koncernen er meget tæt på målet om 23% i omkostningsprocent i Combined ratio for egen regning blev på 91 mod 94 i samme periode i Alm. Brand Bank Alm. Brand Banks resultat udgør 40 mio.kr. før skat. Resultatet er meget tilfredsstillende. 2 LÆS MERE OM ALM. BRAND 2 PÅ

3 Netto rente- og gebyrindtægterne blev i tredje kvartal på 113 mio.kr., hvilket svarer til niveauet i samme periode Bankkoncernens udlån udgjorde 8,4 mia.kr., hvilket er en stigning på 400 mio.kr. i forhold til ultimo samme periode Udlånet er påvirket af en stigning i udlånet til biler, bolig og landbrugskunder. Bankens indlån er ultimo perioden på 9,3 mia.kr., hvilket er en mindre stigning på 0,1 mia.kr. i forhold til ultimo tredje kvartal Udviklingen i bankens omkostninger følger forventningerne og lå på 85 mio.kr. i perioden. År til dato udgjorde de samlede udgiftsførte tab og hensættelser på debitorer 17 mio.kr., hvilket er 14 mio. kr. mindre end samme periode året før, og forløbet er således fortsat tilfredsstillende. Livsforsikring Resultatet før skat af koncernens liv- og pensionsaktiviteter udgjorde 13 mio.kr. for tredje kvartal 2004 mod et overskud på 28 mio.kr. i samme periode Bruttopræmierne udgjorde 129 mio.kr., svarende til niveauet for samme periode Forsikringsydelserne f.e.r. i perioden udgjorde som forventet 164 mio.kr., mod 187 i samme periode Livkoncernens omkostninger udgjorde 15 mio.kr. ligeledes svarende til niveauet året før. Afkastet af investeringsaktiver før pensionsafkastskat tilhørende liv- og pensionsporteføljen for perioden blev et overskud på 558 mio.kr. mod 447 mio.kr. året før. Investeringsafkastet er i underkanten af sammenligningsgrundlaget. Hoved- og nøgletal for forretningsområder Hele året 3. kvartal 3. kvartal kvartal Mio. kr Skadeforsikring Bruttopræmieindtægter Vækst i præmier 7% 7% 7% 7% Resultat før skat Combined ratio f.e.r Bankvirksomhed Netto rente- og gebyrindtægter Resultat før skat ekskl. minoriteter Udlån Indlån Livsforsikring Bruttopræmier Resultat før skat Forsikringsmæssige hensættelser f.e.r Afkast før pensionsafkastskat 4,6% 5,4% Koncern Resultat før skat ekskl. minoriteter Egenkapital Indre værdi pr. aktie (kr.) Kurs/Indre værdi 0,93 0,94 0,99 0,99 Afkastet af de samlede investeringer udgjorde 585 mio.kr. svarende til et afkast på 7,1% p.a. (5,4% for de tre første kvartaler). Aktieandelen af de samlede investeringsaktiver er på ca. 5%. Inklusive optioner og futures udgør aktieeksponeringen ca. 7%. Øvrige investeringsaktiver Øvrige aktiviteter Resultatet af øvrige aktiviteter i koncernen blev et underskud på 32 mio.kr. Øvrige aktiviteter består af reassuranceaktiviteter i afløb, koncernudgifter, regulering af egne aktier mv. er hovedsageligt rente bær- ende fordringer. Udviklingen i Kjøbenhavnske Re forløber som forventet. Resultatet i tredje kvartal 2004 blev Egenkapitalen i Livkoncernen udgjorde 962 mio.kr. ved udgangen af tredje kvartal svarende til en overdækningsgrad på 7,6%. Solvensgraden steg til 249%. et overskud på 2 mio.kr. før skat mod 2 mio.kr. i samme periode året før. Reassuranceselskabets fokus er fortsat på at lukke udestående forpligtelser og løbende sikre, at omkostningerne tilpasses aktiviteterne. Livkoncernens kollektive bonuspotentiale udgjorde 152 mio.kr. ultimo tredje kvartal 2004 svarende til en bonusgrad på 1,6%. Skyggekontoen udgjorde 111 mio.kr. ultimo perioden. Livkoncernen er fortsat i Finanstilsynets såkaldte grønne lys. Aktien Alm. Brand-aktien udviklede sig positivt i årets tre kvartaler. Fra en kurs ultimo 2003 på 133 kr. var kursen ultimo 3. kvartal 2004 på 160 kr. Efter offentliggørelsen af kvartalsregnskabet 17. november 2004 er kursen steget til omkring 190 kr. RING TIL ALM. BRAND BANK PÅ

4 HAR ÅBENT 24 TIMER I DØGNET Alm. Brands hjemmeside indgår som et naturligt element i serviceringen af koncernens kunder. I seneste udbygning af hjemmesiden har kunderne fået egen indgang til et samlet overblik over deres engagement i Alm Brand Koncernen. Digital signatur og Net-ID Alm. Brands hjemmeside understøttes af både Digital Signatur og net- ID. Over 2 mio. danskere har en net-id, som er samme adgangskode, der anvendes i netbankerne. Omkring har en Digital Signatur (TDC's elektroniske underskrift), og med disse to muligheder for elektroniske underskrifter og identifikation på nettet har Alm. Brand valgt at give kunderne adgang til at se egne fortrolige data og deres engagement i koncernen. Derudover tilbyder Alm. Brand en fuld elektronisk bankfilial - kaldet netbanken. Alm. Brands kunder har egen indgang Alm. Brands kunder har fået deres eget område på - som hedder Din indgang. Via Din indgang har kunderne adgang til et overblik over deres produkter i koncernen. På forsikringsområdet har kunderne mulighed for at se deres forsikringsprodukter, deres dækninger, hvornår præmierne sidst er betalt samt status på eventuelle skadeanmeldelser. Inden for bankområdet har kunderne mulighed for at få et overordnet overblik over egne konti og lån. Ønsker kunden dybere finansiel indsigt eller betaling af regninger, overførelse af penge eller reinvestering af Link pensionsopsparingsproduktet, sker det i netbanken. Fordel for os og kunderne Fordelene ved de elektroniske selvbetjeningsmuligheder er ganske betydelige - har åbent 24 timer i døgnet, og kunderne dermed kan foretage deres forsikringsmæssige og andre finansielle forretninger hurtigt og ukompliceret præcis, når de ønsker det og har tid til det. (Netbanken er dog lukket mellem kl. 2 og 6 om natten). For Alm. Brand er det naturligt at tilbyde og stille denne fleksible selvbetjeningsmulighed til rådighed for kunderne. Flere analyser viser, at kunder, som benytter elektroniske selvbetjeningsløsninger, i højere grad er tilfredse kunder, der bliver ved med at være kunder i Alm. Brand. Når selvbetjeningsydelserne først er implementeret på hjemmesiden, og kunderne er vant til at anvende dem, ligger der tilmed åbenlyse fordele i, at kunderne selv kan foretage forretningen on-line. Hvad bringer fremtiden Vi har valgt at tilbyde kunderne at benytte de to gængse standarder for elektroniske underskifter, så identifikation kan fungere let og uhindret via hjemmesiden. Adgangen til at se egne data er første trin på vejen til at kunne tilbyde kunderne en bred vifte af personligt designet service og rådgivning på finansielle områder. I udviklingen af netbanken er der opnået en solid erfaring, som forsikringskunderne i fremtiden skal nyde godt af med tilsvarende elektroniske ydelser. Inden for en overskuelig fremtid vil kunderne få mulighed for at hente skadeanmeldelse, hvor alle kundens stamdata er udfyldt på forhånd. Ved intelligent elektronisk skadeanmeldelse vil kunden, der anmelder f.eks. en skade på en kloakledning, allerede i skadeanmeldelsens første trin få besked om, at denne type skade, hvis skaden findes mellem huset og gaden, kun dækkes, såfremt der er tegnet en stikledningsforsikring. Hvis skaden vurderes dækningsberettiget, kan den i det videre forløb anmeldes fuldt ud via den elektroniske skadeanmeldelse. Der kan først afsluttes, når alle nødvendige informationer er indtastet. Der åbner sig mange nye muligheder, når Alm. Brand via elektronisk underskrift kender kunden på hjemmesiden. I forbindelse med udvikling af hjemmesiden er der opmærksomhed på den teknologiske udvikling i samfundet og i takt med, at kunderne bliver tryggere ved at anvende Internettet og efterspørger flere elektroniske ydelser - vil Alm. Brand være parat til at efterleve en ønsket om personlig tilpasset elektronisk betjening via 4 LÆS MERE OM ALM. BRAND PÅ

5 Lån op til 105% af boligens værdi EDC KREDIT NYT BOLIGLÅN SÆLGES GENNEM LANDETS STØRSTE EJENDOMSMÆGLERKÆDE. Alm. Brand Bank har i samarbejde med landets største ejendomsmæglerkæde EDC Mæglerne udviklet et nyt boliglånsprodukt med navnet EDC Kredit 105. Det nye bankprodukt blev lanceret i foråret 2004 og er blevet godt modtaget af markedet. Lånet benyttes ved både køb af ny bolig og ved tillægsbelåning gennem EDC Mæglerne. Lån op til 105% af boligens værdi EDC Kredit 105 er et meget fleksibelt boligfinansieringsprodukt, der fungerer som en kassekredit med en variabel rente og 30 års løbetid. Kreditten giver helt op til 105% af boligens handelsværdi, dog afhængig af en individuel vurdering af kundens økonomi. Produktet er velegnet til at samle lån og kreditter på én konto og derved både spare penge og skabe overblik over økonomien. Flere nye låneprodukter Der er det seneste år kommet et stort antal af nye boliglånsprodukter på markedet, som har både kundernes og mediernes store interesse og opmærksomhed. Flere af disse produkter giver kunderne mulighed for at låne mere end ejendommens værdi, og EDC Kredit 105 er et produkt i denne kategori. Kundernes samlede økonomi Når Alm. Brand Bank kan tilbyde et produkt, hvor kunden kan låne 105% af ejendommens handelspris, er det væsentligt at slå fast, at Alm. Brand Bank i langt højere grad tager udgangspunkt i kundernes samlede økonomi end tidligere og ikke blot i husets værdi separat. Finansiering af en bolig med et lån af en større sum end boligens handelsværdi kan være en økonomisk meget fordelagtig løsning, der kan give en bedre rente og lavere ydelser for kunder, der alternativt skulle optage en kassekredit og/eller et forbrugslån. Den almindelige huskøber får med denne type finansiering mulighed for at købe en ejendom og samtidigt beholde opsparingen som likviditetsreserve - til uforudsete udgifter. Reelt får både kunden og Alm. Brand Bank en bedre og mere sikker løsning på denne måde. Alm. Brand Bank ser EDC Kredit 105 som første fase i en ny måde at sammensætte privatøkonomien på. Kunderne skal - på en forsvarlig måde - kunne tilbydes de bedste helhedsløsninger og ikke kun finansiering af en bolig, bil eller andre enkeltprodukter. RING TIL ALM. BRAND BANK PÅ

6 ALM. BRANDS GOBELINER - FORTÆLLER KONCERNENS HISTORIE - Alm. Brand besluttede for godt fire år siden at bede professor og kunstner Bjørn Nørgaard om at nedfælde Alm. Brands historie på to gobeliner. Den 23. september 2004 blev gobelinerne afsløret ved en reception i Alm. Brand Huset. Alm. Brands historie fra 1792 Alm. Brand Koncernen tog i 2001 kontakt til professor og kunstner Bjørn Nørgaard med det ønske på en ny og spændende måde at få markeret og nedfældet Alm. Brand Koncernens lange historie og erfaring med forsikring i et historisk perspektiv. Bjørn Nørgaard indsamlede viden om forsikringens historiske udvikling og begyndte samme år udarbejdelsen af de to gobeliner for Alm. Brand Koncernen. Det blev til to helt specielle kunstværker, der skildrer Alm. Brands og forsikringens historie i en spændende og begivenhedsrig fortælling om hele samfundets udvikling. Receptionen De to gobeliner blev afsløret ved en reception den 23. september 2004 på Alm. Brands hovedkontor på Midtermolen 7, hvor gobelinerne skal hænge permanent. Gobelinerne skal hænge i Alm. Brands største og meget brugte mødelokale på 9. sal for, at flest muligt kan nyde dem og blive inspireret af de nærværende og handlingsfyldte kunstværker. Alm. Brands bestyrelsesformand Chr. N. B. Ulrich holdt åbningstale og takkede kunstner Bjørn Nørgaard for et ualmindeligt vellykket, spændende og unikt stykke dansk kunst, der både er smukt, giver inspiration og fortæller et stykke dansk historie. De to gobeliner er et stykke samfundshistorie, der formodentligt også vil være her om 500 år og overleve os alle - dog ikke nødvendigvis Alm. Brand, påpegede bestyrelsesformand Chr. N. B. Ulrich. Bjørn Nørgaard præsenterede de to gobeliner og fortalte historien bag de historiske begivenheder, som er vævet ind i gobelinerne. Han fortalte også om den meget omfattende proces, det er at skabe gobelinerne - fra idé, over skitser, til malerier, valg af farvekoder og til den endelige vævning, der foregik på væveriet Courant d'art i Frankrig. Alm. Brand - er også velfærdssamfundets historie De to gobeliner illustrerer dansk forsikrings og i særdeleshed Alm. Brands historie på en anderledes måde. Det viser sig, at forsikringens historie samtidig er velfærdssamfundets historie, hvor solidaritet bliver et bærende element., fortalte Bjørn Nørgaard og fremviste de historiske detaljer i gobelinerne. Bjørn Nørgaard har valgt at skildre samfundet før og efter forsikring i henholdsvis Apokalypsen og Paradiset. Apokalypsen - før forsikringen Denne første gobelin skildrer Johannes åbenbaring, hvor hele verden bryder sammen, og Kristus kommer som frelser. En lang række brande beskrives på gobelinen - herunder Københavns brand i Situationen var dengang, at ejerne i forbindelse med en brand mistede alt og var henvist til tiggerstaven. Københavns brand var omfattende, og mange borgere gik fallit. Statssamfundet kom borgerne til undsætning for at forhindre et totalt sammenbrud af samfundsøkonomien. 6 LÆS MERE OM ALM. BRAND 2 PÅ

7 OGSÅ OM 500 ÅR gobeliner Som følge heraf opstår - på kongelig anordning - i 1731 forsikringsselskabet Kjøbenhavns Brandforsikring, som forsikrede ejendomme indenfor voldene. Samfundet udvikler sig. Byerne udenfor voldene bliver større, og behovet for forsikringer opstår også i købstæderne. I 1761 etableres Købstædernes almindelige Brandforsikring. Et stigende behov for forsikring af landbrugsejendomme medfører i 1792 etableringen af Den almindelige Brandforsikring for Landbygninger - i dag Alm. Brand. Alm. Brands første hovedkontor i Stormgade er illustreret på gobelinen, ligesom selskabets fem første direktører er gengivet forneden på gobelinen og illustrerer herved, at der nu er taget hånd om alle trængsler for borgerne. Ornamentet i bunden af gobelinen er et Danmarkskort der illustrere det nationale fokus. Sidefløjene illustrerer ild og vand med væsener, uhyrer og lidende mennesker - Apokalypsen. Paradiset Den anden gobelin skildrer den periode, hvor forsikringen er en realitet, og værdierne er beskyttet ved solidarisk hæftelse. Forsikring udvikler sig fra alene at være forsikring af bygninger til at omfatte alle andre typer forsikringer - herunder maskiner, biler og personskader. Dette er illustreret for oven af gobelinen med landbrugsbygninger, beboelsesejendomme, industri, biler og genforsikring (reassurance). Alm. Brands hovedsæder - samt de fem direktører fra denne periode - er illustreret på gobelinen og repræsenterer således hver deres del af udviklingen. Terrorhandlingen på World Trade Center den 11. september 2001 er også illustreret, idet denne handling virkeliggjorde verden globalt. Det, som sker i den ene del af verden, påvirker nu også mennesker i den anden del. Forsikringens historie er således vores alles historie. Motorvejene og naturen med åen og vandløbene, som krydser hinanden i sidefløjene, illustrerer konflikten mellem civilisationen og naturen. Beskrivelserne af Apokalypsen og Paradiset er uddrag fra en brochure, der er udarbejdet om gobelinerne. Brochuren kan bestilles på tlf RING TIL ALM. BRAND BANK PÅ

8 ALM. BRAND Midtermolen København Ø Telefon PP DANMARK Returneres ved varig adresseændring ALM. BRAND BLADET udgives af: Alm. Brand A/S, Midtermolen 7, 2100 København Ø Telefon CVR-nr Redaktion: Søren Boe Mortensen (ansv.), Susanne Biltoft, Anne Høi Tuxen, Anne Mette Barfod, Michael P. Nielsen Layout: Alm. Brands tegnestue KURSUDVIKLINGEN FOR ALM. BRAND AKTIEN I DET SENESTE ÅR GNS.KURS PR. AKTIE DAGLIG OMSÆT., T.KR EJERFORHOLD 03-nov okt sep sep aug jul jun jun maj apr mar mar feb jan jan dec nov-03 25,1% 5,3% 60,1% 9,5% FINANSKALENDER Dato: Begivenhed Februar 2005 Offentliggørelse af årsrapport 2004 Alm. Brand af 1792 fmba Arbejdsmarkedets Tillægspension Købstædernes Forsikring G/S Øvrige Alm. Brand A/S ønsker at skabe værdi for sine aktionærer Alm. Brand A/S vil opretholde et højt informationsniveau om koncernens udvikling og aktiviteter. Koncernen holder sig samtidigt for øje yderligere at udvikle og forbedre informationen i forhold til selskabets interessenter, herunder ikke mindst selskabets aktionærer. Ud over analytiker- og investormøder i forbindelse med offentliggørelse af halv- og helårsrapporter, afholdes en række investormøder med deltagelse af direktionen samt koncernens Investor Relation Manager, hvor materiale gennemgås. Oplysninger om koncernen og offentliggørelser af års- og delårsrapporter, fondsbørsmeddelelser, koncernbeskrivelse og -mål, organisationsstruktur samt investorpræsentationer findes på Alm. Brands hjemmeside hvor der ligeledes er mulighed for at abonnere på nyhedsstof om Alm. Brand Koncernen. Du kan via bestille og afbestille abonnement på den trykte udgave af Alm. Brand Bladet, som sendes med posten. ALM. BRAND MIDTERMOLEN KØBENHAVN Ø TELEFON TELEFAX ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2007. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2007. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring Årsrapport 2007 CVR-nr. 78416114 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt koncernen 4 Endnu et godt år for Topdanmark Forsikring 4 Skadeforsikring 8 Livsforsikring 10 Investeringsaktiviteter

Læs mere

34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg REGNSKAB. 38 Regnskab. 107 Produkter

34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg REGNSKAB. 38 Regnskab. 107 Produkter Årsrapport 2014 Menu ledelsesberetning LEDELSESBERETNING 3 Resultatoversigt 16 Erhverv 18 Industri 34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg Få mere ud af rapporten 4 Forord: Forsikring i verdensklasse

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2013 Indhold Download pdf af Årsrapport 2013 Ledelsesberetning 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Begivenheder i 2013 8 Mål og strategi 12 Strategiske

Læs mere

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Indhold Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Forsikring - Gode råd

Forsikring - Gode råd Forsikring - Gode råd Henrik Westergaard Download free books at Forsikring Gode råd Henrik Westergaard 2006 Henrik Westergaard og OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives,

Læs mere

DANSKE BANK / ANNUAL REPORT 2013 3. Årsrapport 2013. Danske Bank koncernen

DANSKE BANK / ANNUAL REPORT 2013 3. Årsrapport 2013. Danske Bank koncernen DANSKE BANK / ANNUAL REPORT 2013 3 Årsrapport 2013 Danske Bank koncernen DANSKE BANK / ÅRSRAPPORT 2013 3 Indhold LEDELSESBERETNING 4 Brev til vores aktionærer 6 Hovedtal 7 Executive summary 8 Eksekvering

Læs mere

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge?

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? Ny på aktiemarkedet? AktieSkole Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? OM AKTIER Hvad er en aktie? En

Læs mere

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S 2012 Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S INDHOLD Ledelsens beretning 1 Hoved og nøgletal for koncernen 2 Resumé og koncernens udvikling 12 MT Højgaard koncernen og Højgaard Industri A/S 14 Aktionærforhold

Læs mere

Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08

Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08 - - 2012 Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf. 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

i lyntempo sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Kraftig stigning i dyre lån Vi gældsætter os Danskerne gældsætter Lån til Forbrug

i lyntempo sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Kraftig stigning i dyre lån Vi gældsætter os Danskerne gældsætter Lån til Forbrug Kraftig stigning i dyre lån 6. november - JP, Berlingske Tidende, Urban, 24 Timer, Nyhedsavisen, Børsen Vi gældsætter os i lyntempo Danskerne gældsætter sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Danskerne

Læs mere

Årsrapport 2013. Å rsrapport 2013 1

Årsrapport 2013. Å rsrapport 2013 1 Årsrapport 2013 Å rsrapport 2013 1 Sydbank-koncernens årsrapport for 2013 Bestyrelsen for Sydbank-koncernen har i dag godkendt den reviderede årsrapport for 2013. Hovedpunkter Sydbank-koncernen fik i 2013

Læs mere

En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i

En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i Forår 2008 HD 8. semester HD Finansiel Rådgivning Ledelse & Projektledelse Afhandling En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i Forfatter: Martin Bjærge Vejleder: Uffe

Læs mere

Lederne har aldrig haft mere tilfredse medlemmer end ved udgangen af 2013. Samtidig var 2013 året, hvor Lederne for alvor konsoliderede

Lederne har aldrig haft mere tilfredse medlemmer end ved udgangen af 2013. Samtidig var 2013 året, hvor Lederne for alvor konsoliderede dende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer flere medlemmer Uændret kontingent Ledere og LedeLse på edere og LedeLse på dagsordenen en spændende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 67 / 2011 Hellerup, 25. februar 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december

Læs mere

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere

Årsrapport 2014. Nykredit Realkredit-koncernen

Årsrapport 2014. Nykredit Realkredit-koncernen Årsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING Forord 1 Selskabsoplysninger 2 Koncerndiagram 3 Hoved- og nøgletal 4 Nykredits strategi 6 2014 kort fortalt 8 Resultat i forhold til 2013 8 Resultat

Læs mere

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår INDHOLD Ti års hoved- og nøgletal 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 Investment cases 12 Profil SmallCap Danmark A/S 14 Aktien og investorene 16 IR-politik

Læs mere

Uddrag af årsrapport 2014. Danske Bank-koncernen

Uddrag af årsrapport 2014. Danske Bank-koncernen Uddrag af årsrapport Danske Bank-koncernen Denne rapport er et uddrag af Danske Bank Annual Report. Rapporten indeholder en oversættelse af ledelsesberetning, resultatopgørelse, totalindkomst, balance,

Læs mere

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Juni 2014 2014 Betalingsservice Oplag [xxxx] stk. On-line ISBN [xxxx] ISBN [xxxx] Design: Liebling A/S Tryk: Rosendahls [Navn] Redegørelsen er udarbejdet

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning... 2

Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 ÅRSRAPPORT 2013 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 LEDELSESBERETNING: Begivenheder 2013... 3 Finanstilsynets inspektion... 3 Aalunds AMP barometer... 3 Pensionstjek... 3 Etiske hensyn... 3 Medlemmernes

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012 2 danske bank / Årsrapport 2012 ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE BANK / ÅRSRAPPORT 2012 3 DANSKE BANK KONCERNEN 15 lande 491 filialer 20.308 ansatte 5.000.000 kunder INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 Februar 2014

ÅRSRAPPORT 2013 Februar 2014 ÅRS- RAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 Februar 2014 6 Forord Indhold Forord... 8 Den store sammenhæng... 13 Kultur & Stategi... 13 Formålet med DSB... 13 Vores løfter... 13 Strategisk rejse... 13 Der skal

Læs mere

En verden uden pengeinstitutter?

En verden uden pengeinstitutter? 1 2013 pengenyt En verden uden pengeinstitutter? 13 situationer, hvor du ville have svært ved at undvære dit pengeinstitut Den lave rente århundredets gave Overførsler speedes op Hvor kvikt er dit lån?

Læs mere

forsikringer Sådan bruger du hjemmesiden Tema Skarpe kompetencer i bestyrelserne side 20 Har du tjek på lønforhandlingen? Side 22

forsikringer Sådan bruger du hjemmesiden Tema Skarpe kompetencer i bestyrelserne side 20 Har du tjek på lønforhandlingen? Side 22 Nr. 5 - August 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Ekstreme forsikringer Forsikring mod et kikset bryllup? Læs om ekstreme forsikringer Tema side 4-14 Skarpe kompetencer

Læs mere

Vores Bornholm. 6 7 Lene Grønning Ambassadør med fuld overbevisning. 9 Kim Caspersen Bornholm skal have del i øget rejselyst

Vores Bornholm. 6 7 Lene Grønning Ambassadør med fuld overbevisning. 9 Kim Caspersen Bornholm skal have del i øget rejselyst Vores Bornholm 6 7 Lene Grønning Ambassadør med fuld overbevisning 9 Kim Caspersen Bornholm skal have del i øget rejselyst 13 Andreas Jørgensen Først genoptræning - så gennembrud 12 Mærk naturen og kunsten

Læs mere

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 INDHOLD Side Ledelsesberetning Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resume 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold

Læs mere

spar penge Guide Skift bank og sider Sådan får du en bedre rente Sådan forhandler du med banken Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

spar penge Guide Skift bank og sider Sådan får du en bedre rente Sådan forhandler du med banken Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2 2 Skift bank og sider spar penge Sådan får du en bedre rente Sådan forhandler du med banken Spar penge INDHOLD I DETTE HÆFTE:

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S Årsrapport 2003

Dampskibsselskabet NORDEN A/S Årsrapport 2003 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Årsrapport 2003 Indhold 3 Til aktionærerne 4 Hoved- og nøgletalsoversigt for koncernen 5 2003 i hovedtræk 6 Påtegninger Ledelsesberetning 9 Året 2003 12 Tørlast 18 Tank 24

Læs mere