LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015)"

Transkript

1 1 LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) Mellem ejerne (herefter Udlejer) af 63 a og 63 f Sebbersund by, Sebber, benævnt Ejerskabet Navet, Sebbersund : - Sebber Borgerforening Engvej Nibe (Som ejer af 29/48) - Sommerhusforeningen Navet (Som ejer af 16/48) - Anne Mette Christina von Barnekow/Familiefonden Skipperstræde 9, Sebbersund 9240 Nibe (Som ejer af 1/48) - John Herdicheck Jepsen Skt. Nikolaisvej 3, Sebbersund 9240 Nibe (Som ejer af 1/48) - Poul Boe Andersen Mejsevej 7, Thorsager 8410 Rønde (Som ejer af 1/48) som Udlejer og medundertegnede som Lejer indgås der herved følgende lejekontrakt vedrørende et grundareal på Navet, Sebbersund på følgende vilkår: 1 Det lejede Lejeren, der har pligt til at være medlem af Sommerhusforeningen Navet, lejer et nærmere anvist jordstykke en sokkelgrund - af fællesjorden (matr. nr. 63 a+f Sebbersund by, Sebber) betegnet: Grund nr. med ret til at opføre og benytte et sommerhus i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning og den til enhver tid gældende lokalplan for området. Lejemålet omfatter et brugsareal, der i henhold til Lokalplan nr. 87, punkt 7.1, defineres som summen af sommerhus med lukket udestue + udhus + befæstede arealer. Lejemålet omfatter et areal på max. 108 m2.

2 2 2 Varighed og genforhandling Lejeaftalen tager sin begyndelse den og vedvarer indtil den, fra Lejers side med 1 års forudgående varsel, opsiges til ophør pr. en Fra Udlejers side kan lejemålet dog kun opsiges med 30 års varsel til en Lejens størrelse kan genforhandles hvert tiende år; første gang dog med virkning fra den Hvis Udlejer måtte ønske at gennemføre en ekstraordinær lejestigning, skal det varsles over for Lejer senest 6 måneder før lejestigningens påtænkte ikrafttrædelse. Lejens fastsættelse skal ske uden hensyntagen til værdien af en etableret kloak, idet det forudsættes, at kloakeringsudgiften er afholdt af lejer og således ikke skal påvirke lejeniveauet. Lejeren har valget mellem accept af vilkårene eller ophævelse af lejemålet ved salg eller bortfjernelse af bygninger og ryddeliggørelse af grunden jfr. 10. Når lejemålet ophører, skal lejeren, indenfor en af udlejer fastsat frist, sørge for at fjerne de lejeren tilhørende bygninger, medmindre andet aftales. I modsat fald tilfalder bygningerne udlejer, som ejendom uden betaling. 3 Leje og lejebetaling Fra og med fastsættes lejen til 6.240,00 kr. pr. år. Den årlige leje reguleres efter nettoprisindekset Såfremt det pågældende indeks ikke beregnes mere, er udlejer berettiget til at fortage regulering efter lignende indeks for pristalsregulering som måtte beregnes i stedet. Ved fald i nettoprisindekset, vil den årlige leje ikke kunne nedsættes til under det i nærværende paragraf nævnte startbeløb. Lejen betales helårsvis forud, hver den Beløbet erlægges på den af Udlejer anviste måde. Indeholdt i lejebetalingen er administration og de ejendomsskatter, der påhviler ejendommen matr. nr. 63 a+f Sebbersund by, Sebber. Stigning i ejendomsskatterne giver ikke mulighed for ekstraordinære lejeforhøjelser. Ved manglende betaling af leje, skal der gives en frist på 10 dage til at berigtige forholdet. Der pålægges opkrævningen et gebyr. Fortsat manglende betaling betragtes som misligholdelse af lejekontrakten og vil blive behandlet iht. reglerne i Øvrige udgifter Ud over den anførte leje afholder Lejer selv alle udgifter, skatter og afgifter til renovation,

3 3 vand, kloak, el, skorstensfejning og lignende, uanset hvorledes disse udgifter opkræves. Det samme gælder såfremt der pålægges ejendommen nye udgifter til vand, vej, kloak, el eller andet. Det er særskilt aftalt, at lejer afholder udgiften til etablering og fremtidig drift af kloak, hvis der fra kommunen fremkommer krav om etablering af kloak. Manglende betaling af lejers andel af kloakeringsudgiften skal betragtes som pligtig pengeydelse i lejeforholdet, der medfører at lejekontrakten vil kunne ophæves efter påkrav. 5 Pantsætning Lejer er berettiget til at pantsætte de Lejer tilhørende bygninger. En eventuel panthaver kan ikke erhverve større rettigheder, end lejeren selv har ifølge denne lejekontrakt. Såfremt denne lejekontrakt er opsagt af udlejer, ophører enhver panthavers rettigheder samtidig med kontraktens udløb. Udlejer erklærer følgende overfor panthavere, som har underrettet Udlejer om pantsætningen: Så længe lånet indestår i de på arealet opførte bygninger, kan lejerens misligholdelse af kontrakten ikke gøres gældende som ophævelsesgrund for kontrakten, forinden panthaver er underrettet om misligholdelsen, og der derefter er forløbet 1 måned, uden misligholdelsen er afhjulpet ved panthavers eller lejers foranstaltning. Hvis lejen ikke erlægges inden 1 måned efter forfaldstid, efter lejekontrakten, er Udlejer forpligtet til straks at underrette panthaver, der da er berettiget til at indtræde i kontrakten som lejer. Hvis panthaver indtræder i kontrakten er panthaver berettiget til at overdrage rettigheder efter kontrakten til tredjemand. Senest 1 måned efter panthavers modtagelse af underretning fra Udlejer skal panthaver give Udlejer besked om, hvorvidt Panthaver indtræder i kontrakten. Udlejer kan kun med panthavers samtykke indrømme lejeren henstand med betaling af leje ud over 3 måneder. Hvis Lejer i øvrigt misligholder lejevilkårene eller hvis lejeren helt eller delvist opgiver rettigheder, er Udlejer ligeledes forpligtet til straks at underrette panthaver, der da er berettiget til at indtræde i kontrakten som lejer. Hvis panthaver indtræder i kontrakten er panthaver berettiget til at overdrage rettigheder efter kontrakten til tredjemand. Senest 1 måned efter panthavers modtagelse af underretning fra Udlejer skal panthaver give Udlejer besked om, hvorvidt Panthaver indtræder i kontrakten. Såfremt en eventuel panthaver enten må overtage den pantsatte bygning på tvangsauktion, til brugeligt pant eller i øvrigt overtage administrationen af bygningen, er panthaver, mod at berigtige eventuelle lejerestancer, berettiget til at indtræde i lejemålet og til i forbindelse med de pantsatte bygninger at overdrage kontrakten til tredjemand. Ovenstående bestemmelser har til hensigt at give Lejer bedre muligheder for at opnå lån i de bygninger der tilhører Lejer. Udlejer er derfor forpligtet til, ved underskrift på dokumenter, at medvirke til, at der oprettes

4 4 et særskilt bygningsblad i Tingbogen i den udstrækning, at det ikke allerede måtte være sket. Udlejer er tilsvarende forpligtet til at medvirke til, at lejeaftale tinglyses på ejendommen alene med respekt af de byrder, der måtte bestå på tidspunktet for indgåelse af nærværende lejeaftale. Parterne er i tilknytning til dette opmærksomme på, at realkreditinstitutterne og andre långivere normalt vil kræve et særligt pantsætningstillæg oprettet i tilknytning til långivningen, hvorefter panthaver blandt andet får mulighed for at indtræde i lejeaftalen i tilfælde af misligholdelseaf det ydede lån eller af lejeaftalen dog forudsat, at panthaver samtidig tiltræder sit pant i ejendommen. Udlejer er indforstået med at tiltræde sædvanlige erklæringer overfor realkreditinstituttet/ långiveren, jfr. principperne i ovenstående. 6 Vilkår for benyttelse af området Sommerhusområdet Navet., matr. nr. 63a+f, er et naturområde, som iht. Lokalplanen for området skal bevares som sådan. Derfor er alle både Udlejere og Lejere forpligtet til på alle måder at efterleve de retningslinjer og regler, som til enhver tid er beskrevet i overordnet lovgivning, planlov og lokalplan for området, samt den til enhver tid af Ejerskabet godkendte Plan for pleje og vedligeholdelse af Navet. Adgangen til det lejede må kun ske ad de Lejeren/Udlejer anviste veje. Alle ubebyggede arealer skal i henhold til lokalplanen henligge som fælles friarealer. På disse arealer, samt på stierne i området har områdets Lejere, Udlejere og offentligheden ret til at færdes til fods og til kortvarige ophold med respekt for privatlivets fred. Udlejer kan dog indføre begrænsninger i adgangen til nyetablerede/renoverede områder såfremt dette anses for påkrævet af hensyn til bevarelse af landskabets karakter. Udlejer er uden ansvar for skader på personer, ting og bygninger på det lejede areal ved andres benyttelse af adgangen.. 7 Ordensregler og regler for benyttelse Det påhviler Lejeren at holde, såvel sit hus som de nære omgivelser i god orden, idet det er en pligt for alle såvel ejere som Lejere at bidrage til at sommerhusbebyggelsen i sin helhed fremtræder på en pæn og velholdt måde og som en del af den omliggende natur. Husets omgivelser må under ingen omstændigheder have karakter af have, og bevoksningen må ikke få karakter af hæk. Der må ikke foretages ukrudtsbekæmpelse med kemikalier. Der må slås græs i husets umiddelbare nærhed, og der må friholdes et græsareal til parkering af 1 bil. Lejeren har ligeledes ret til i umiddelbar nærhed af huset at beskære og fælde bevoksning, der er til gene for hus og færdsel. Udlejer har ret til at påtale overtrædelser af lokalplanens bestemmelser og de øvrige ordensbestemmelser, der er fastsat i nærværende lejekontrakt. Overtrædelse af ovennævnte kan efter besigtigelse og beslutning fra Udlejer medføre skriftlig

5 5 advarsel med krav om at bringe forholdene i overensstemmelse med lejekontraktens/lokalplanens bestemmelser. Der skal gives Lejeren en rimelig frist (8 uger) til at berigtige forholdene. Ved fortsat uenighed mellem Udlejer og Lejer om overholdelse af lokalplanens bestemmelser, sendes sagen af Udlejer videre til behandling og afgørelse i Aalborg Kommune. Særlig grove tilfælde eller gentagne overtrædelser af ovennævnte bestemmelser betragtes som misligholdelse og vil kunne medføre ophævelse af lejekontrakten jfr. 10. Lejer er forpligtet til straks at meddele flytning og adresseændring til Udlejer og Sommerhusforeningen Navet. 8 Afståelse og forandring Lejeren er berettiget til at afstå lejemålet til tredjemand, under forudsætning af, at denne udnytter lejemålet i overensstemmelse med de gældende bestemmelser i lejekontrakten. Afståelse af lejemål kan kun ske i forbindelse med, at man afhænder det på lejemålet opførte sommerhus. Sælger og køber er forpligtet til senest 1 måned efter handlen at informere Udlejer såvel som Sommerhusforeningen Navet om den nye sommerhusejers/lejers navn og adresse. Køber er forpligtet til at rette henvendelse til Udlejer for at få underskrevet et tillæg til lejekontrakten. Tinglysning af lejekontrakten sker for Lejers regning incl. udgifter til landinspektør til udfærdigelse af rids til brug for tinglysning. Nybygning af sommerhus såvel som ombygning af eller tilbygning til eksisterende sommerhus, må kun finde sted med Aalborg Kommunes godkendelse. Alle udgifter i forbindelse med ansøgninger påhviler ansøger. Det er Udlejers opgave at opmåle og fastlægge midterlinie ift. de berørte naboer. Når godkendelse/svar foreligger fra Aalborg Kommune, er ansøgere/lejer forpligtet til at sende en kopi heraf til Udlejer og Sommerhusforeningen Navet. Lejerens opmærksomhed henledes på, at byggeri, der var lovligt i perioden før vedtagelsen af lokalplan 87 kan bevares og benyttes, men ved ændringer i forbindelse med om- ny- eller tilbygning, skal forholdene bringes i overensstemmelse med bestemmelserne i Lokalplan 87. Lokalplanens bestemmelser er juridisk bindende for ejere, lejere og brugere af Ejendommen. Ved uenighed mellem Lejer og Udlejer om overholdelse af lokalplanens bestemmelser, sendes sagen til Aalborg Kommune. 9 Øvrige vilkår for benyttelse/beboelse Det på det lejede areal opførte sommerhus må alene benyttes efter retningslinjerne i den til enhver tid gældende lovgivning. Lejerne har ret til at anvende sommerhuset efter den gældende pensionistregel i Planloven.

6 6 Såfremt en Lejer herudover søger dispensation fra gældende regel om helårsbeboelse af sit sommerhus, skal ansøgningen sendes til Aalborg Kommune til sagsbehandling og samtidigt til orientering til Udlejer og Sommerhusforeningen Navet. Det er en forudsætning for at opnå en dispensation fra gældende regel om anvendelse af sommerhus til helårsbeboelse, at det ikke påfører Sommerhusforeningens medlemmer eller Udlejer øgede udgifter af nogen art. Sommerhuset skal primært benyttes privat og der må ikke drives nogen form for erhvervsmæssig virksomhed fra ejendommen, men udlejning efter reglerne i sommerhuslovgivningen er tilladt. Fremleje og egentlig erhvervsmæssig udlejning er ikke tilladt. Formålet hermed er at sikre, at området ikke får karakter af helårsbeboelse, ud over hvad der tillades iht. pensionistregelen. 10 Misligholdelse Hvis Lejeren misligholder eller tilsidesætter de i lejekontrakten nævnte bestemmelser, har Udlejer ret og pligt til at påtale disse overtrædelser. Misligholdelse kan medføre, at lejemålet ophæves. Inden lejemålet ophæves, skal Udlejer give Lejeren en passende frist på mindst 1 måned til at bringe misligholdelsen til ophør. 11 Erklæring Lejeren erklærer, at have modtaget og læst nærværende lejekontrakt, ligesom Lejeren erklærer at være bekendt med indholdet af Lokalplan nr. 87, samt plejeplan- og vedligeholdelsesplan for matr. nr. 63 a+f Sebbersund by, Sebber. Sebbersund Lejer dato For Udlejer dato

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf.nr.: 33 15 01 02 Opdateret den 16. december 2010 efter Generalforsamlingen den 10. november 2010. Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE Vedtægter for Andelsboligforeningen Ladegård Bofællesskabet FÆLLESHAVE 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er (1.2) Foreningens hjemsted er i Haderslev Kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for. A/B Lindøhusene

Vedtægter for. A/B Lindøhusene Vedtægter for A/B Lindøhusene Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er A/B Lindøhusene, beliggende Toften, Bakkely, Højvangen, Rosendalen, og Solbakken, 5330 Munkebo. Foreningens hjemsted er

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN 1 Matr.nr. 10 at, Ordrup by, Skovshoved sogn, og samtlige ejerlejligheder, hvori denne ejendom er opdelt. Beliggenhed: Ordrup Jagtvej 40 A-B-C Ny Ordrup Sidealle 1-7 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE Beboerhåndbog Forord til Beboerhåndbogen 01 Januar 1998 revideret den 17. maj 2015 Denne reviderede udgave af Beboerhåndbogen er en genudgivelse af den første

Læs mere

Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken

Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken VEDTÆGT FOR GRUNDEJERFORENINGEN EGEBAKKEN KAPITEL 1: Navn, hjemsted og formål 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er grundejerforeningen Egebakken

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Formål og medlemskab 1 Foreningens formål er at administrere alle fælles anliggender for ejerlejlighederne nr. 1-10 af matr. nr. 98 Husum, København - beliggende

Læs mere

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Matr. nr.52 a og 223 a Hillerød Bygrunde BIRKEPARKEN Slangerupgade 25 27 3400 Hillerød I medfør af 7 i lov nr. 199 af 8. juni 1966 om ejerlejligheder

Læs mere

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 1. Foreningens navn og hjemsted 2. Foreningens formål 3. Medlemmer 4. Indskud 5. Hæftelse 6. Andel 7. Foreningens formue 8. Boligaftale 9. Boligafgift l0.

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30 ERHVERVSLEJEKONTRAKT mellem SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 CVR 29 18 97 30 og SOM LEJER: Foreningen Kys Frøen Nu c/o Steen Juhler Caroline Amalievej 18, st. CVR 36 17 25 68

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE FORENINGENS NAVN, FORMÅL, VÆRNETING, M.V. 1. Foreningens navn er "Ejerforeningen Platanhusene". Foreningens hjemsted er Frederiksberg. Foreningens formål er at

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

AFTALE Maj 2013. Aarhus Kommune. Bassin 7, Aarhus Ø. Sagsnr. 029774-0256 tb/kkp

AFTALE Maj 2013. Aarhus Kommune. Bassin 7, Aarhus Ø. Sagsnr. 029774-0256 tb/kkp Sagsnr. 029774-0256 tb/kkp AFTALE Maj 2013 Aarhus Kommune og [ ] Bassin 7, Aarhus Ø Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C T +45 72 27 00 00 F +45 72 27 00 27 CVR-nr. 25089944 København

Læs mere

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde.

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde. Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Sælger og køber Stilling Adresse Tlf.priv./arb./mobil

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Sagsnummer 2008/002031 august 2011. Udbudsmateriale For. Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn

Sagsnummer 2008/002031 august 2011. Udbudsmateriale For. Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn Sagsnummer 2008/002031 august 2011 Udbudsmateriale For Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn Side 2 af 145 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Thyborøn Lodsstation

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber)

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber) KØBSAFTALE Mellem Vivian Schrøder Cpr. nr. 090560- Claus Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 150156- Kim Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 200757- Kaldet Samejet Eskerodvej 50 (i det følgende kaldet sælger) og Navn: Navn:

Læs mere

Leje af fast ejendom

Leje af fast ejendom Pensum: Formueretlige emner, 5. udg. kap. 9. + Mat.saml. Brugsret og servitutret Leje af fast ejendom - (begreber skal sidde fast, men ikke nødvendigvis omtales til eksamen) Brugsret: Ret til at råde over

Læs mere

Udkast til betinget købsaftale. (i det følgende betegnet sælger) (i det følgende betegnet køber)

Udkast til betinget købsaftale. (i det følgende betegnet sælger) (i det følgende betegnet køber) Hørsholm Kommune Udkast til Købsaftale - sydligt byggefelt 12042013 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk DATO 12 april 2013 SIDE 1/6 REF

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd

V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd J. nr. 37679 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd Foreningen, som er stiftet 8. august 1972, omfatter ejerlejlighedsejere i ejendommen omfattende: matr.nr. 5 bf Nærum by, Nærum, Langebjerg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring - Motorkøretøjsforsikring Forsikringsvilkår nr. 6500.2 Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring Hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Tlf.

Læs mere