Bekendtgørelse om statens uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om statens uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen)"

Transkript

1 Udkast 3. april 2009 Bekendtgørelse om statens uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen) I medfør af 2, stk. 8, 2 a, stk. 4, 3, stk. 6, 4, 5, stk. 2, 8, stk. 4, 10 a, stk. 3, 10 b, stk. 6, 13, stk. 2 og 4, 14, stk. 3, 15, 16, stk. 3, 4 og 6, 17, stk. 2, 18, stk. 3, 19, stk. 1, 2 og 6, 20, 20 a, 21, stk. 3 og 4, 22, stk. 2, 22 a, stk. 3, 24, stk. 10, 25, stk. 8, 27, stk. 2, 29, stk. 4, 30, stk. 6, 31, stk. 1, 35, stk. 1 og 3, 38, stk. 1, 38 a, stk. 2 og 3, 38 b, stk. 3, 38 c, stk. 4, 38 d, stk. 3, 39, stk. 9, 42, stk. 2 og 3, 43, stk. 1 og 2, 43 a, stk. 2, 45, 46 c, stk. 3, 46 d, stk. 4, 46 e, stk. 5, 46 f, 46 g, stk. 3, og 62, stk. 5, i lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 983 af 27. juli 2007, som ændret ved lov nr. 208 af 31. marts 2008, lov nr. 374 af 26. maj 2008 og lov nr af 27. december 2008, samt i medfør af 43 a, stk. 1, i samme lov efter forhandling med finansministeren og skatteministeren og 46 a, stk. 2, i samme lov efter forhandling med ministeren for videnskab, teknologi og udvikling og kulturministeren fastsættes: Afsnit I Uddannelsesstøtte indtil kandidatgrad eller magisterkonferensgrad Kapitel 1 Studieaktivitet 1. Uddannelsesinstitutionen kontrollerer løbende den uddannelsessøgendes studieaktivitet og træffer afgørelse om studieaktiviteten. Stk. 2. Den uddannelsessøgende anses for at være studieaktiv, indtil andet konstateres. 2. En uddannelsessøgende, der får uddannelsesstøtte uden for klippekortet, er studieaktiv, når den uddannelsessøgende deltager i obligatorisk undervisning og foreskrevne prøver, afleverer opgaver m.v. efter de regler, der gælder for uddannelsen. Stk. 2. Kravet om studieaktivitet kan fraviges på grund af sygdom, fødsel, adoption eller andre særlige forhold. 3. En uddannelsessøgende, der får uddannelsesstøtte inden for klippekortet, er studieaktiv, indtil den uddannelsessøgende er mere end 12 måneder forsinket i uddannelsen. Forsinkelsen er forskellen mellem klip, der er brugt til uddannelsen, og den studiemæssige fremgang efter de regler, der gælder for uddannelsen, målt i måneder. Stk. 2. Når den uddannelsessøgende har fået forlænget støttetiden med et antal klip efter 15, 16 eller 17, medregnes disse klip ikke i opgørelsen af, hvor mange klip der er brugt til uddannelsen. Stk. 3. Uddannelsesinstitutionen kan fastsætte nærmere betingelser om studieaktiviteten. Stk. 4. Uddannelsesinstitutionen kontrollerer snarest muligt efter uddannelsens start, at den uddannelsessøgende er begyndt på uddannelsen, og senest 7 måneder efter uddannelsens start, at den uddannelsessøgende fortsat er i gang med denne. 4. En uddannelsessøgende, der får slutlån, er studieaktiv, når den studiemæssige fremgang målt i måneder svarer til det antal slutlånsrater, der er brugt til uddannelsen. Den studiemæssige fremgang måles i forhold til de regler, der gælder for uddannelsen.

2 2 Stk. 2. Antallet af slutlånsrater kan dog efter ansøgning fra den uddannelsessøgende forhøjes til indtil i alt 12 rater, hvis den uddannelsessøgende bliver forsinket i slutlånstiden. Stk. 3. Ved opgørelsen af antallet af slutlånsrater, der er brugt, medregnes ikke slutlånsrater, slutlånstiden er forlænget med efter 20. Kapitel 2 Uddannelserne 5. Styrelsen for Statens uddannelsesstøtte (styrelsen) godkender, at en uddannelse i Danmark giver ret til uddannelsesstøtte, når uddannelsen 1) er a) en offentligt anerkendt ungdomsuddannelse, b) en offentligt anerkendt videregående uddannelse, c) en almen voksenuddannelse eller d) anden undervisning på folkeskoleniveau, og 2) foregår ved en offentligt anerkendt uddannelsesinstitution. 6. Styrelsen kan godkende, at en erhvervsrettet uddannelse i Danmark, der ikke er omfattet af 5, (privat uddannelse), og som foregår ved en bestemt uddannelsesinstitution, giver ret til uddannelsesstøtte, jf. lovens 3, stk Uddannelsesstøtte gives inden for klippekortet, medmindre styrelsen bestemmer andet. Stk. 2. Godkendelse efter stk. 1 sker for en tidsbegrænset periode, der normalt ikke overstiger 4 år. Stk. 3. Uddannelsesinstitutionen indsender ansøgning om godkendelse til styrelsen. Samtidig med ansøgningen indsendes forslag til censorer. Ansøgning indsendes senest 7 måneder inden semesterstart. Stk. 4. Styrelsen træffer afgørelse efter stk. 1 ud fra uddannelsespolitiske, arbejdsmarkedsmæssige og økonomiske hensyn og kan i den forbindelse indhente en SU-vurdering, jf. stk. 10. Stk. 5. En privat uddannelse kan ikke godkendes efter stk. 1, medmindre uddannelsen er tilrettelagt sådan, at eventuelle ulønnede praktikperioder højst udgør 20 pct. af uddannelsestiden og højst 6 måneder i alt. Styrelsen kan i særlige tilfælde dispensere herfra. Den ulønnede praktik skal have en specifik uddannelsesmæssig begrundelse. Stk. 6. Ferieperioder kan kun indgå i støttetiden i en privat uddannelse, hvis uddannelsestiden er på 12 måneder eller derover. Ferieperioderne kan højst udgøre 2 måneder om året. Stk. 7. Godkendelse efter stk. 1 kan gives på vilkår af, 1) at der kun optages et bestemt antal studerende hvert år, og 2) at eventuelle praktikperioder, der indgår i uddannelsen, er lønnede. Stk. 8. Godkendelse efter stk.1 omfatter ret til supplerende stipendium som tilskud til dækning af betaling for undervisning, hvis det er bestemt i godkendelsen. Stk. 9. Uddannelsesinstitutionen betaler for og anvender de censorer, der er godkendt af styrelsen. Censorerne udarbejder én gang om året en redegørelse til uddannelsesinstitutionen og til styrelsen om uddannelsernes kvalitet og andre forhold af betydning for godkendelsen. Stk. 10. SU-vurdering som nævnt i stk. 4 foretages af Danmarks Evalueringsinstitut ud fra kvalitetskriterier, der er udarbejdet af instituttet. Styrelsen kan for særlige typer af uddannelser fastsætte yderligere kriterier, der skal indgå i vurderingen. Uddannelsesinstitutionen betaler forud for vurderingens enkelte dele et beløb fastsat af Danmarks Evalueringsinstitut til dækning af instituttets udgifter i forbindelse med vurderingen. Efter hele vurderingen er gennemført, afregnes der endeligt. Stk. 11. Godkendelse efter stk. 1 kan tilbagekaldes, hvis 1) uddannelsesinstitutionen ikke kan godtgøre, at de formelle betingelser for godkendelsen, jf. stk. 5-7 og 9, fortsat er opfyldt,

3 3 2) uddannelsesinstitutionen ikke kan godtgøre, at forudsætningerne for SU-vurderingen i forbindelse med godkendelsen fortsat er opfyldt, 3) der ikke længere skønnes at være uddannelsespolitisk, arbejdsmarkedsmæssig eller økonomisk baggrund for at opretholde godkendelsen, 4) uddannelsen markedsføres på en måde, der er i strid med markedsføringslovgivningen eller i øvrigt med forudsætningerne for godkendelsen, eller 5) uddannelsesinstitutionen ikke længere opfylder de krav, der i øvrigt stilles til uddannelsesinstitutioner om administration af uddannelsesstøtten. Stk. 12. Styrelsen kan til brug for afgørelsen i stk. 11 indhente en SU-vurdering i overensstemmelse med reglerne i stk. 10. Stk. 13. Hvis uddannelsesinstitutionen ønsker godkendelsen forlænget, skal institutionen senest 7 måneder før udløbet af den periode, som godkendelsen er givet for, anmode styrelsen om at få godkendelsen forlænget, jf. stk. 4. Stk. 14. Uddannelsessøgende, der begynder på en uddannelse efter tilbagekaldelse af SUgodkendelsen efter stk. 11 eller efter udløbet af den periode, som godkendelsen er givet for, har ikke ret til uddannelsesstøtte. Stk. 15. Styrelsen træffer den endelige administrative afgørelse om, hvilke private uddannelser der opnår godkendelse efter stk Styrelsen kan godkende, at en uddannelse, der efter reglerne for uddannelsen omfatter både undervisningsperioder og lønnet praktik, giver ret til uddannelsesstøtte i undervisningsperioderne, hvis der indgår mindst 1 sammenhængende ulønnet måned i uddannelsen. Stk. 2. Undervisningsperioderne fastsættes i hele måneder og afrundes eventuelt opad til det nærmeste antal hele måneder. Styrelsen bestemmer, hvilke måneder der indgår i undervisningsperioden, og hvilke måneder der ikke kan gives uddannelsesstøtte i på grund af lønnet praktik. Stk. 3. Styrelsen kan bestemme, hvordan ferieperioder fordeles mellem undervisning og lønnet praktik. Stk. 4. Perioder med lønnet praktik medregnes ikke i slutlånstiden. Kapitel 3 Stipendium med hjemme- eller udeboendesats. 8. Uddannelsessøgende får stipendium med hjemmeboendesats, når de er hjemmeboende, og stipendium med udeboendesats, når de er udeboende, jf. dog 9. En uddannelsessøgende betragtes som hjemmeboende, hvis 1) den uddannelsessøgende i folkeregisteret står tilmeldt den ene eller begge forældres adresse, eller 2) den uddannelsessøgende, uanset hvilken adresse den uddannelsessøgende står tilmeldt i folkeregisteret, ud over ferier og søn- og helligdage jævnligt bor hos forældrene eller den ene af dem. Stk. 3. En uddannelsessøgende betragtes som udeboende, uanset hvilken adresse den uddannelsessøgende står tilmeldt i folkeregisteret, når den uddannelsessøgende bor på kostskole, skolehjem eller lignende. Stk. 4. En uddannelsessøgende skal ved skøde, slutseddel, lejekontrakt og huslejekvittering eller logiværterklæring kunne dokumentere at være udeboende i perioder, hvor den uddannelsessøgende modtager eller har modtaget stipendium med udeboendesats. Stk. 5. Den uddannelsessøgendes bopælsstatus den 1. i hver måned er afgørende for, om den uddannelsessøgende er hjemmeboende eller udeboende i den pågældende måned.

4 4 9. En uddannelsessøgende, der er udeboende og får uddannelsesstøtte uden for klippekortet, kan få grundstipendium og eventuelt tillæg til grundstipendium efter udeboendesatsen, hvis 1) den normale transportvej er 20 km eller derover mellem uddannelsesinstitutionen og forældrenes bopæl, 2) befordringstiden med offentlige befordringsmidler overstiger 75 minutter mellem uddannelsesinstitutionen og forældrenes bopæl, 3) den uddannelsessøgende dokumenterer efter 8, stk. 4, at have været uafbrudt udeboende i mindst 12 måneder før det tidspunkt, da den uddannelsessøgende fik ret til uddannelsesstøtte til den uddannelse, som den uddannelsessøgende er i gang med, eller 4) det på grund af ganske særlige forhold i hjemmet, f.eks. meget trange boligforhold eller langvarig sygdom, ikke med rimelighed kan kræves, at den uddannelsessøgende bor i hjemmet, indtil uddannelsen er afsluttet, eller den uddannelsessøgende fylder 20 år. Stk. 2. Hvis forældrene har forskellig folkeregisteradresse, lægges forholdene hos den af forældrene, som den uddannelsessøgende bor hos eller senest har boet hos, til grund ved afgørelsen i stk. 1, nr. 1 og 2, og stk. 2. Boede den uddannelsessøgende senest sammen med begge sine forældre, lægges forholdene hos den af forældrene, den uddannelsessøgende er nærmest knyttet til, til grund ved afgørelsen. Stk. 3. Ved dødsfald lægges kun forholdene for den længstlevende til grund ved afgørelsen efter stk. 1, nr. 1 og 2, og stk. 2. Der kan gives stipendium efter udeboendesats, hvis stipendium og studielån efter stk. 3 har været eller ville være blevet tildelt på grundlag af afdødes forhold. Stk. 4. Afgørelse om tildeling efter udeboendesats ændres til tildeling efter hjemmeboendesats, hvis den uddannelsessøgende bliver hjemmeboende. Afgørelsen kan i øvrigt kun ændres til tildeling af stipendium efter hjemmeboendesats, hvis 1) den uddannelsessøgende skifter til en anden uddannelsesinstitution, og 2) betingelserne i stk. 1, nr. 1 og 2, ikke længere er opfyldt. Stk. 5. Uddannelsesinstitutionen træffer afgørelse, om hvorvidt betingelserne i stk. 1 og 2, er opfyldt. Uddannelsesinstitutionens afgørelse kan ikke påklages til en anden administrativ myndighed. Stk. 6. Uddannelsesinstitutionen skal indhente dokumentation for, at de betingelser, der er nævnt i stk. 1 og 2, er opfyldt og kan til brug for sin afgørelse efter stk. 1, nr. 4, indhente en udtalelse fra de sociale myndigheder om de sociale forhold for støtteansøgerens forældre. Kapitel 4 Uddannelsesstøtte uden for klippekortet 10. En oversigt over uddannelser, der kan gives uddannelsesstøtte til uden for klippekortet, er optaget som bilag 1 til denne bekendtgørelse. Stk. 2. Uddannelsessøgende, der har gennemført en gymnasial uddannelse, kan ikke få uddannelsesstøtte til en ny gymnasial uddannelse. Af oversigten fremgår, hvilke ungdomsuddannelser der er gymnasiale. 11. Uddannelsessøgende kan få uddannelsesstøtte til enkeltfagsundervisning, når undervisningen 1) kan afsluttes inden for 23 måneder og 2) omfatter mindst 23 ugentlige skemalagte timer, normalt på samme kursus. Stk. 2. Uddannelsessøgende, der, når enkeltfagsundervisningen begynder, har et barn, der bor hos den uddannelsessøgende, og barnet er under 7 år, når undervisningen begynder, og uddannelsessøgende, der efter enkeltfagsundervisningens begyndelse får et barn, der bor hos den uddannelsessøgende, kan få uddannelsesstøtte, når undervisningen 1) kan afsluttes inden for 35 måneder og

5 5 2) omfatter mindst 17 ugentlige skemalagte timer, normalt på samme kursus. Stk. 3. Uddannelsessøgende, der følger undervisning, der er tilrettelagt som et forsøg med en samlet studieforberedende enkeltfagsundervisning til højere forberedelseseksamen, eventuelt i kombination med almen voksenuddannelse, kan få uddannelsesstøtte, når undervisningen 1) kan afsluttes inden for 35 måneder og 2) omfatter mindst 17 ugentlige skemalagte timer, normalt på samme kursus. Stk. 4. Enkeltfagsundervisning omfatter almen voksenuddannelse, prøveforberedende enkeltfagsundervisning til folkeskolens afgangsprøver og 10. klasse-prøver, studieforberedende enkeltfagsundervisning til højere forberedelseseksamen, studentereksamen og lignende undervisning på tilsvarende niveau eller en kombination heraf. Stk. 5. Sammen med almen voksenuddannelse kan forberedende voksenundervisning indgå i opgørelsen af det ugentlige skemalagte timetal efter stk. 1-3 for uddannelsessøgende, der er begyndt på forberedende voksenundervisning, før de fylder 20 år. For uddannelsessøgende, der fylder 20 år under forberedende voksenundervisning, kan uddannelsen alene indgå i timetalsopgørelsen, jf. stk. 1-3, indtil førstkommende 30. juni efter, at den uddannelsessøgende er fyldt 20 år. Stk. 6. I opgørelsen af det ugentlige skemalagte timetal efter stk. 1-3 indgår ikke fag, den uddannelsessøgende tidligere har gennemført på samme niveau, medmindre det er fag på folkeskoleniveau, almen voksenuddannelse eller forberedende voksenundervisning. 12. En oversigt over enkeltfag på gymnasialt niveau (GSK), der kan gives uddannelsesstøtte til uden for klippekortet, er optaget som afsnit A, nr. 4, litra a, i bilag 1 til denne bekendtgørelse. Stk. 2. Uddannelsessøgende kan kun få uddannelsesstøtte til supplering i fag på gymnasialt niveau (GSK), der er omfattet af oversigten i afsnit A, nr. 4, litra a, i bilag 1, og som den uddannelsessøgende ikke tidligere har gennemført på det niveau, der er anført i oversigten. Stk. 3. Suppleringen skal omfatte mindst 16 ugentlige undervisningstimer og skal bestå af mindst fire ugers sammenhængende undervisning. Der kan dog gives en måneds uddannelsesstøtte til supplering, der består af mindst tre ugers sammenhængende undervisning. Omfatter suppleringen mere end fire ugers undervisning, kan der dog gives uddannelsesstøtte, selv om der indgår op til en uges ferie mellem ugerne med undervisning. 13. Moderen har ret til ekstra uddannelsesstøtte i forbindelse med fødsel eller adoption, hvis fødslen eller adoptionen finder sted, 1) når hun er indskrevet på og gennemgår en uddannelse, der giver ret til uddannelsesstøtte, eller 2) inden for 12 måneder, før hun begynder på en uddannelse, der giver ret til uddannelsesstøtte. Stk. 2. Moderen har ret til ekstra uddannelsesstøtte i 12 måneder, hvis fødslen eller adoptionen finder sted, mens hun er indskrevet på og gennemgår uddannelsen. Hvis fødslen eller adoptionen finder sted inden for 12 måneder, før hun begynder på uddannelsen, har hun ret til ekstra støtte i 12 måneder med fradrag af 1) måneder mellem den måned, fødslen eller adoptionen finder sted, og den måned, hun begynder på uddannelsen, og 2) måneder, hvor støtten i en tidligere uddannelse er udbetalt med dobbelt beløb eller med 2 ekstra klip til en uddannelse inden for klippekortet i forbindelse med samme fødsel eller adoption. Stk. 3. Hvis fødslen eller adoptionen finder sted, mens moderen er i lønnet praktik, der afslutter uddannelsen, har hun dog ikke ret til ekstra uddannelsesstøtte til den igangværende uddannelse. Stk. 4. Faderen har ret til ekstra uddannelsesstøtte i forbindelse med fødsel eller adoption, hvis fødslen eller adoptionen finder sted, 1) når han er indskrevet på og gennemgår en uddannelse, der giver ret til uddannelsesstøtte, eller 2) inden for 6 måneder, før han begynder på en uddannelse, der giver ret til uddannelsesstøtte.

6 6 Stk. 5. Faderen har ret til ekstra uddannelsesstøtte i 6 måneder, hvis fødslen eller adoptionen finder sted, mens han er indskrevet på og gennemgår uddannelsen. Hvis fødslen eller adoptionen finder sted inden for 6 måneder, før han begynder på uddannelsen, har han ret til ekstra støtte i 6 måneder med fradrag af 1) måneder mellem den måned, fødslen eller adoptionen finder sted, og den måned, han begynder på uddannelsen, og 2) måneder, hvor støtten i en tidligere uddannelse er udbetalt med dobbelt beløb eller med 2 ekstra klip til en uddannelse inden for klippekortet i forbindelse med samme fødsel eller adoption. Stk. 6. Hvis fødslen eller adoptionen finder sted, mens faderen er i lønnet praktik, der afslutter uddannelsen, har han dog ikke ret til ekstra uddannelsesstøtte til den igangværende uddannelse. Stk. 7. Den ekstra uddannelsesstøtte til moderen udbetales i en periode på 12 måneder fra den måned, hvor fødslen eller adoptionen finder sted. Moderen kan bestemme, at udbetalingen af den ekstra støtte skal påbegyndes, fra 2 måneder før fødslen eller adoptionen finder sted. Den ekstra uddannelsesstøtte til faderen udbetales i en periode på 6 måneder fra den måned, hvor fødslen eller adoptionen finder sted. Stk. 8. Den ekstra uddannelsesstøtte til moderen udbetales efter ansøgning med dobbelt beløb i indtil 6 måneder. Den ekstra uddannelsesstøtte til faderen udbetales efter ansøgning med dobbelt beløb i indtil 3 måneder. Stk. 9. Den uddannelsessøgende skal være studieaktiv i måneden før den første måned i den periode, den ekstra uddannelsesstøtte udbetales. I udbetalingsperioden skal den uddannelsessøgende opfylde støttebetingelserne i lovens 2, bortset fra kravet om studieaktivitet. Kapitel 5 Uddannelsesstøtte inden for klippekortet 14. Styrelsen bestemmer, ved hvilke kandidatuddannelser eller lignende rammen udvides efter lovens 16, stk. 3. Styrelsen bestemmer, hvor mange klip rammen udvides med. Rammen udvides ikke for uddannelsessøgende, der har brugt klip i en periode med frivillig, ulønnet praktik tilrettelagt efter reglerne for uddannelsen. Stk. 2. Styrelsen bestemmer, ved hvilke uddannelser rammen udvides efter lovens 16, stk. 4. Styrelsen bestemmer, hvor mange klip rammen udvides med. Perioder, den gennemførte adgangsgivende uddannelse giver fritagelse for i den nye uddannelse, medfører ikke, at rammen udvides. 15. Støttetiden til en uddannelse forlænges efter ansøgning med klip, der er valgt fra eller i øvrigt sparet op i en tidligere gennemført uddannelse. Stk. 2. Støttetiden kan højst forlænges med et antal klip, der sammen med antallet af brugte klip i den tidligere uddannelse svarer til den normerede uddannelsestid i den tidligere uddannelse. Når den uddannelsessøgende har fået forlænget støttetiden i den tidligere uddannelse med et antal klip efter 16 eller 17, medregnes disse klip ikke ved opgørelsen af, hvor mange klip der er brugt til denne uddannelse. Stk. 3. Uddannelsessøgende, der begynder på en kandidatuddannelse umiddelbart i forlængelse af en bacheloruddannelse, betragtes i støttemæssig henseende som om, de er indskrevet på og gennemgår kandidatuddannelsen fra den første måned efter bacheloruddannelsens afslutning, selvom kandidatuddannelsen først påbegyndes efter indtil 2 måneders ferie. Styrelsen kan bestemme, at der på tilsvarende måde gives uddannelsesstøtte i ferieperioden mellem uddannelserne i lignende uddannelsesforløb. 16. Styrelsen kan bestemme, at der gives indtil 12 ekstra klip som tillæg til rammen og støttetiden, hvis den uddannelsessøgende er blevet forsinket i en uddannelse på grund af

7 7 1) deltagelse i institutionens styrelse eller 2) arbejde i forbindelse med de uddannelsessøgendes a) sociale forhold eller b) uddannelsesmæssige forhold. Stk. 2. Arbejde i de studerendes råd og lignende organisationer med tilknytning til uddannelsesinstitutionen kan give adgang til ekstra klip. Arbejdet indgår i vurderingen ved tildeling af ekstra klip efter stk. 1, nr. 1. Stk. 3. Styrelsen kan bestemme, at der gives ekstra klip som tillæg til rammen og støttetiden, hvis den uddannelsessøgende er blevet forsinket i uddannelsen på grund af sygdom eller andre særlige forhold. Stk. 4. Forsinkelsen skal indtræde i en periode med stipendium, aktiveringsydelse, uddannelsesgodtgørelse, orlovsydelse til uddannelse, revalideringsydelse eller uddannelsesydelse. Styrelsen bestemmer, hvor mange ekstra klip rammen og støttetiden skal udvides med. Stk. 5. Styrelsen kan bestemme, at der gives ekstra klip som tillæg til rammen, hvis sygdom eller andre særlige forhold har medført, at den uddannelsessøgende ikke kan gennemføre en uddannelse og derfor skifter til en ny uddannelse. Styrelsen bestemmer, hvor mange klip rammen udvides med. Rammeudvidelsen gælder kun for den uddannelse, den uddannelsessøgende er i gang med. 17. Moderen har ret til ekstra klip i forbindelse med fødsel eller adoption, hvis fødslen eller adoptionen finder sted, 1) mens hun er indskrevet på og gennemgår en uddannelse, der giver ret til uddannelsesstøtte, eller 2) inden for 12 måneder før hun begynder på en uddannelse, der giver ret til uddannelsesstøtte. Stk. 2. Moderen har ret til 12 klip, hvis fødslen eller adoptionen finder sted, mens hun er indskrevet på og gennemgår uddannelsen. Hvis fødslen eller adoptionen finder sted inden for 12 måneder, før hun begynder på uddannelsen, har hun ret til 12 ekstra klip med fradrag af 1) klip, der svarer til antallet af måneder mellem den måned, fødslen eller adoptionen finder sted, og den måned, hun begynder på uddannelsen, og 2) klip, der svarer til antallet af måneder i en tidligere uddannelse, hvor der er udbetalt 2 ekstra klip eller uddannelsesstøtte med dobbelt beløb til en uddannelse uden for klippekortet i forbindelse med samme fødsel eller adoption. Stk. 3. Hvis fødslen eller adoptionen finder sted, mens moderen er i lønnet praktik, der afslutter uddannelsen, har hun dog ikke ret til ekstra klip til den igangværende uddannelse. Stk. 4. Faderen har ret til ekstra klip i forbindelse med fødsel eller adoption, hvis fødslen eller adoptionen finder sted, 1) mens han er indskrevet på og gennemgår en uddannelse, der giver ret til uddannelsesstøtte, eller 2) inden for 6 måneder før han begynder på en uddannelse, der giver ret til uddannelsesstøtte. Stk. 5. Faderen har ret til 6 klip, hvis fødslen eller adoptionen finder sted, mens han er indskrevet på og gennemgår uddannelsen. Hvis fødslen eller adoptionen finder sted inden for 6 måneder, før han begynder på uddannelsen, har han ret til 6 ekstra klip med fradrag af 1) klip, der svarer til antallet af måneder mellem den måned, fødslen eller adoptionen finder sted, og den måned, han begynder på uddannelsen, og 2) klip, der svarer til antallet af måneder i en tidligere uddannelse, hvor der er udbetalt 2 ekstra klip eller uddannelsesstøtte med dobbelt beløb til en uddannelse uden for klippekortet i forbindelse med samme fødsel eller adoption. Stk. 6. Hvis fødslen eller adoptionen finder sted, mens faderen er i lønnet praktik, der afslutter uddannelsen, har han dog ikke ret til ekstra klip til den igangværende uddannelse. Stk. 7. Den uddannelsessøgende bestemmer, i hvilke perioder efter fødslen eller adoptionen de ekstra klip udbetales. Moderen kan bestemme, at udbetalingen af ekstra klip skal påbegyndes, fra 2 måneder før fødslen eller adoptionen finder sted.

8 8 Stk. 8. De ekstra klip udbetales efter ansøgning med 2 klip om måneden eller sammen med et andet klip efter 15 eller 16 eller efter lovens 17, stk. 1. Stk. 9. Den uddannelsessøgende skal være studieaktiv i måneden før den første måned i de perioder, de ekstra klip udbetales. I udbetalingsperioderne skal den uddannelsessøgende opfylde støttebetingelserne i lovens 2, bortset fra kravet om studieaktivitet. Hvis de ekstra klip udbetales sammen med et andet klip efter 15 eller 16 eller lovens 17, stk. 1, skal den uddannelsessøgende dog være studieaktiv i udbetalingsperioden. Stk. 10. Ekstra klip, der ikke er brugt, kan ikke overføres til en ny uddannelse. I en ny uddannelse kan ekstra klip, der ikke er brugt, efter ansøgning fås efter reglerne i stk. 2 og 5. Stk. 11. Hvis moderen efter lovens 19, stk. 3, overfører ekstra klip til faderen, kan faderen bruge de overførte klip efter de samme regler, der gælder for de ekstra klip, faderen selv får. Ved ansøgning om at overføre klip fra moderen til faderen skal faderens navn, personnummer, uddannelse og uddannelsesinstitution oplyses. 18. En uddannelsessøgende i uddannelser, hvor der indgår måneder med lønnet praktik kan efter ansøgning få udbetalt stipendium og studielån med to klip i måneden før den første praktikmåned. Den uddannelsessøgende skal have mindst to klip tilbage ved begyndelsen af denne måned. Der kan kun udbetales to klip i måneden før den første praktikperiode i uddannelsen. Hvis den uddannelsessøgende ikke har valgt klip fra eller i øvrigt sparet klip op, udbetales der ikke støtte i den første måned efter den sidste praktikperiode i uddannelsen. 19. Styrelsen kan bestemme, at perioder, hvor uddannelsessøgende har fået uddannelsesstøtte efter færøske og grønlandske regler, trækker fra i rammen og støttetiden. Kapitel 6 Slutlån 20. Styrelsen kan bestemme, at slutlånstiden forlænges, hvis den uddannelsessøgende er blevet forsinket i uddannelsen på grund af sygdom eller andre særlige forhold, der forhindrer den uddannelsessøgende i at være studieaktiv. Forsinkelsen skal indtræde i en periode med slutlån. Styrelsen bestemmer, hvor mange slutlånsrater slutlånstiden skal forlænges med. Kapitel 7 Tillæg til uddannelsessøgende med varig funktionsnedsættelse 21. Styrelsen kan bestemme, at der gives tillægsstipendium efter lovens 7, stk. 3, ud fra 1) en vurdering af arten og graden af funktionsnedsættelsen, og på baggrund heraf 2) en vurdering af funktionsnedsættelsens betydning for den uddannelsessøgendes evne til at påtage sig erhvervsarbejde som andre uddannelsessøgende. Stk. 2. Styrelsen kan til brug ved afgørelsen af, om der kan gives tillægsstipendium efter lovens 7, stk. 3, indhente en sagkyndig udtalelse om vurderingen efter stk. 1. Stk. 3. Det er en forudsætning for fortsat at modtage tillægsstipendium, at den uddannelsessøgende opfylder betingelserne i lovens 7, stk. 3.

9 9 Kapitel 8 Tillægsstipendium og supplerende studielån til forsørgere 22. Styrelsen kan bestemme, at der gives tillægsstipendium efter lovens 7, stk. 4, nr. 1, til enlige forsørgere, der ikke har ret til ekstra børnetilskud efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, som følge af, at de 1) sammen med barnet bor i udlandet eller 2) ikke er danske statsborgere. Stk. 2. Det er en betingelse, for at der kan gives tillægsstipendium efter stk. 1, at de øvrige betingelser for at få ekstra børnetilskud efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag er opfyldt. 23. Tillægsstipendium efter lovens 7, stk. 4, nr. 2, gives til uddannelsessøgende, der 1) er forsørger til et barn under 18 år, 2) bor sammen med barnet, som er tilmeldt samme folkeregisteradresse som den uddannelsessøgende, og 3) lever i et samlivsforhold med uddannelsessøgende, som modtager SU, og som er tilmeldt den i nr. 2 nævnte folkeregisteradresse. Stk. 2. En uddannelsessøgende modtager SU, som nævnt i stk. 1, nr. 3, når den pågældende med rette er tildelt uddannelsesstøtte for mindst én måned i det foregående kvartal. Stk. 3. Lever de uddannelsessøgende af hensyn til deres uddannelse midlertidigt adskilt, uden at samlivsforholdet er ophørt, kan der ses bort fra 1) stk. 1, nr. 2, og 2) kravet om, at den i stk. 1, nr. 3, nævnte uddannelsessøgende skal være tilmeldt den i stk. 1, nr. 2, nævnte adresse. 24. Supplerende studielån efter lovens 7, stk. 5, gives til uddannelsessøgende, der opfylder betingelserne i 23, stk. 1, nr. 1 og 2, eller som opfylder betingelserne i 23, stk. 1, nr. 1, og efter 23, stk. 3, nr. 1, har fået set bort fra betingelserne i 23, stk. 1, nr Det er den uddannelsessøgendes forhold ved begyndelsen af det første døgn i kvartalet, der er afgørende for, om betingelserne i er opfyldt i det pågældende kvartal. Stk. 3. Det er en forudsætning for fortsat at modtage tillægsstipendium efter lovens 7, stk. 4, nr. 1, at den uddannelsessøgende opfylder betingelserne i 21 eller i lovens 10 b, stk. 5. Stk. 4. Det er en forudsætning for fortsat at modtage tillægsstipendium efter lovens 7, stk. 4, nr. 2, at den uddannelsessøgende opfylder betingelserne i 22. Stk. 5. Det er en forudsætning for fortsat at modtage supplerende studielån efter lovens 7, stk. 5, at den uddannelsessøgende opfylder betingelserne i 23. Kapitel 9 Tillæg til grundstipendiet 26. Tillæg til grundstipendiet beregnes efter lovens 25, stk. 2-4, på grundlag af forældrenes samlede indkomstgrundlag opgjort på grundlag af deres indkomst i det andet kalenderår før støtteåret. 27. Hvis forældrene har forskellig folkeregisteradresse på det tidspunkt, hvor styrelsen træffer afgørelse om tildeling af tillægget, er det kun indkomstgrundlaget for den ene af forældrene, der lægges til grund for beregningen af tillægget til grundstipendiet.

10 10 Stk. 2. Ved beregningen af tillægget til grundstipendiet bruges indkomstgrundlaget for den af forældrene, som den uddannelsessøgende har folkeregisteradresse hos på det tidspunkt, hvor styrelsen første gang træffer afgørelse om tildeling af tillæg efter stk. 1. Har den uddannelsessøgende på dette tidspunkt ikke folkeregisteradresse hos en af forældrene, bruges indkomstgrundlaget for den af forældrene, som den uddannelsessøgende før dette tidspunkt senest har haft folkeregisteradresse hos. Stk. 3. Gør ingen af forholdene i stk. 2 sig gældende, bruges indkomstgrundlaget for den af forældrene, som har det laveste indkomstgrundlag på det tidspunkt, hvor styrelsen første gang træffer afgørelse om tildeling af tillæg efter stk. 1. Stk. 4. Indkomstgrundlaget for den længstlevende af forældrene lægges til grund ved dødsfald. Styrelsen kan se bort fra den efterlevendes indkomstgrundlag, hvis den uddannelsessøgende gennem en meget lang årrække ikke har haft kontakt med denne. 28. Styrelsen kan efter ansøgning fra den uddannelsessøgende fastsætte et andet beregningsgrundlag end forældrenes indkomstgrundlag, hvis forældrenes indkomst er faldet væsentligt i forhold til den bruttoindkomst, der indgår i indkomstgrundlaget, på grund af 1) længerevarende arbejdsløshed efter afskedigelse, 2) langvarig sygdom, 3) konkurs, 4) betalingsstandsning, 5) overgang til pension eller 6) overgang til efterløn. Stk. 2. Det nye beregningsgrundlag fastsættes for den del af støtteperioden (de måneder i støtteåret, hvor den uddannelsessøgende efter lovens 2 har ret til uddannelsesstøtte), der ligger efter tidspunktet for indkomstnedgangen. Beregningsgrundlaget fastsættes på grundlag af forældrenes forventede bruttoindkomst i denne del af støtteperioden omregnet til årsbasis. Stk. 3. I beregningsgrundlaget indgår efter styrelsens bestemmelse 1) fradrag i den personlige indkomst, der fremgår af indkomstgrundlaget, 2) positiv kapitalindkomst, der fremgår af indkomstgrundlaget, og 3) aktieindkomst, der fremgår af indkomstgrundlaget. 29. Indkomstgrundlaget nedsættes for hver af den uddannelsessøgendes forældres børn, der er under 18 år ved støtteårets begyndelse. Stk. 2 Hvor kun denne ene forældres indkomstgrundlag lægges til grund, jf. 27, nedsættes indkomstgrundlaget efter lovens 25, stk. 4, kun for børn af den ene af forældrene. 30. Styrelsen fastsætter beregningsgrundlaget for tillægget til grundstipendiet, hvis forældrene i det andet indkomstår før støtteåret havde indtægter: 1) På Færøerne eller i Grønland. 2) I udlandet, og indtægterne ikke var skattepligtige i Danmark. 3) I Danmark, og indtægterne ikke var skattepligtige i Danmark. Stk. 2. Beregningsgrundlaget fastsættes på grundlag af oplysninger om forældrenes økonomiske forhold i det andet indkomstår før støtteåret efter principperne for dannelsen af indkomstgrundlaget. Stk. 3. Den uddannelsessøgende skal give de oplysninger om forældrenes indkomst og formue, der er nødvendige for fastsættelsen af indkomstgrundlaget. Stk. 4. Indtægter m.v. i udenlandsk valuta omregnes til danske kroner på grundlag af et gennemsnit af de valutakurser, der er noteret i København i indkomståret.

11 11 Kapitel 10 Ansøgning om uddannelsesstøtte 31. Styrelsen bestemmer, i hvilke tilfælde der skal ansøges om støtte og om ændring af støtte. 32. Ansøgning om uddannelsesstøtte skal være modtaget i styrelsens selvbetjeningssystem, jf. 70, inden udgangen af den måned, som den uddannelsessøgende ønsker støtten udbetalt fra. Stk. 2. Ansøgning om uddannelsesstøtte i december skal dog senest være modtaget i styrelsens selvbetjeningssystem, jf. 70, den 1. december i dette støtteår, medmindre den uddannelsessøgende 1) indskrives på uddannelsen efter den 1. december i støtteåret, 2) i forbindelse med en fødsel eller adoption, der har fundet sted efter den 1. december i støtteåret, ansøger om a) ekstra støtte efter 13, eller b) ekstra klip efter 17, eller 3) har ret til ændring af uddannelsesstøtten som følge af den ene eller begge forældres dødsfald. Stk. 3. Efter en periode med orlov fra uddannelsen på 7 måneder eller derunder genoptager styrelsen på det foreliggende grundlag udbetalingen af støtte uden ansøgning fra den uddannelsessøgende. 33. Første månedlige rate af uddannelsesstøtten udbetales tidligst fra begyndelsen af den måned, hvor den uddannelsessøgende har ret til støtte, herunder begynder på uddannelsen. Uddannelsesstøtte udbetales først med virkning fra begyndelsen af den følgende måned, hvis uddannelsen begynder efter den 20. i en måned. Stk. 2. Studielån og slutlån udbetales tidligst, når det underskrevne lånebevis er modtaget i styrelsen. Stk. 3. Et lånetilsagn bortfalder, hvis lånebeviset ikke er styrelsen i hænde senest den 20. december i støtteåret, jf. lovens 12, stk. 2. Stk. 4. Studielånsrater, der udgør mindre end 300 kr. pr. støttemåned, udbetales ikke. 34. Den uddannelsessøgende kan søge om ændring af foreløbig tildelt uddannelsesstøtte, hvis 1) den uddannelsessøgende opfylder betingelserne for at få stipendium efter udeboendesats, 2) der sker en væsentlig ændring af forholdene for forældrene til en uddannelsessøgende, jf. 27 og 28, stk. 2, 3) skattemyndighederne ændrer forældrenes indkomstgrundlag, 4) der er sket en ændring i antallet af den uddannelsessøgendes søskende, 5) den uddannelsessøgende ønsker at få studielån sammen med tidligere tildelt stipendium, 6) den uddannelsessøgende ønsker at få ekstra uddannelsesstøtte i forbindelse med fødsel eller adoption, herunder ønsker at få den ekstra uddannelsesstøtte udbetalt med dobbelt sats, jf. 13 og 17, 7) den uddannelsessøgende ønsker at få stipendium som tillæg efter lovens 7, stk. 3 eller 4 sammen med tidligere tildelt stipendium eller slutlån, 8) den uddannelsessøgende ønsker at få supplerende studielån, jf. lovens 7, stk. 5, sammen med tidligere tildelt stipendium eller slutlån, eller 9) den uddannelsessøgende ønsker at få udbetalt stipendium og studielån med to klip i måneden før den første lønnede praktikperiode, jf. 18. Stk. 2. I det tilfælde, der er nævnt i stk. 1, nr. 1, sker reguleringen tidligst fra begyndelsen af den måned, hvor ansøgningen er modtaget i styrelsens selvbetjeningssystem, og tidligst fra begyndelsen af den måned, der følger efter den måned, hvor ændringen er sket. Reguleringen sker dog fra den 1. i en måned, hvis den uddannelsessøgende flytter den 1. i måneden.

12 12 Stk. 3. I det tilfælde, der er nævnt i stk. 1, nr. 2, sker reguleringen tidligst fra begyndelsen af den måned, hvor ansøgningen er modtaget i styrelsens selvbetjeningssystem og tidligst fra begyndelsen af den måned, hvor ændringen er sket. Stk. 4. I de tilfælde, der er nævnt i stk. 1, nr. 3 og 4, sker reguleringen fra støtteperiodens begyndelse. Stk. 5. I det tilfælde, der er nævnt i stk. 1, nr. 5-9, sker reguleringen tidligst fra begyndelsen af den måned, hvor ansøgningen er modtaget i styrelsens selvbetjeningssystem. 35. Ansøgning om fravalg af uddannelsesstøtte, jf. lovens 7, stk. 1, skal være modtaget i styrelsens selvbetjeningssystem senest den 15. i måneden før den første måned, som fravalget omfatter. Stk. 2. Hvis den uddannelsessøgende har valgt uddannelsesstøtte fra i en periode på 7 måneder eller derunder, genoptager styrelsen udbetalingen på det foreliggende grundlag. Stk. 3. Hvis den uddannelsessøgende har valgt uddannelsesstøtte fra i en periode på 8 måneder eller derover og ønsker støtteudbetalingen genoptaget, skal den uddannelsessøgende søge om støtte på ny. Stk. 4. Undladelse af at søge om uddannelsesstøtte sidestilles med fravalg. 36. Ansøgning om at standse udbetalingen af støtte med dobbeltsats efter 13 og 17, stipendium som tillæg efter lovens 7, stk. 3 og 4, eller supplerende lån efter lovens 7, stk. 5, skal være modtaget i styrelsens selvbetjeningssystem senest den 15. i måneden før den første måned, hvor udbetalingen ønskes standset. 37. En ansøgning om støtte eller ændring af støtte skal for at være modtaget rettidigt være indlagt i styrelsens selvbetjeningssystem senest den dag, hvor fristen udløber, jf. dog Uddannelsessøgende ved folkeskoler, ungdomsskoler, friskoler og private grundskoler skal uanset bestemmelserne i sende ansøgning om støtte eller ændring af støtte, herunder fravalg og standsning af støtte, i papirform til uddannelsesinstitutionen. Stk. 2. Styrelsen kan bestemme, at andre uddannelsessøgende, herunder uddannelsessøgende, der ikke er bosat i Danmark, kan sende ansøgning om uddannelsesstøtte, herunder fravalg og standsning af støtte, til uddannelsesinstitutionen i papirform. Stk. 3. Styrelsen kan bestemme, at dokumentation, der vedrører ansøgning om støtte eller ændring af støtte kan sendes til uddannelsesinstitutionen eller styrelsen i papirform. Stk. 4. Ansøgninger om støtte eller ændring af støtte, herunder fravalg og standsning af støtte, der kan sendes uddannelsesinstitutionen, anses for rettidigt modtaget, hvis ansøgningen er uddannelsesinstitutionen i hænde senest den dag, hvor fristen udløber. Fristen forlænges til den følgende hverdag, hvis fristen udløber en lørdag, søndag eller helligdag. 39. Styrelsen bestemmer, hvornår en ansøgning tidligst kan indgives. Kapitel 11 Ændring af foreløbig tildelt støtte i støtteåret 40. Styrelsen ændrer de foreløbige beløb, der er tildelt i uddannelsesstøtte, når styrelsen modtager oplysninger om, at den uddannelsessøgende i støtteperioden 1) fylder 20 år og får uddannelsesstøtte uden for klippekortet, 2) bliver hjemmeboende i stedet for udeboende, 3) kun har ret til mindre supplerende stipendium efter lovens 7, stk. 6, eller ikke længere har ret til supplerende stipendium, fordi betalingen for uddannelsen er nedsat eller ophørt,

13 13 4) kun har ret til mindre tillæg til grundstipendium eller ikke længere har ret til tillæg til grundstipendium efter lovens 25, stk. 2, på grund af ændringer i forældrenes indkomstgrundlag, eller fordi forældrene får samme folkeregisteradresse, 5) ikke længere har ret til tillægsstipendium efter lovens 7, stk. 3, 6) ikke længere har ret til tillægsstipendium efter lovens 7, stk. 4, eller 7) ikke længere har ret til supplerende studielån efter lovens 7, stk. 5, Stk. 2. Ændringen af beløbene sker fra begyndelsen af den måned, der følger efter den måned, hvor ændringen i den uddannelsessøgendes forhold er sket, jf. dog stk. 3 og 4. Stk. 3. Ændringen af beløbene sker fra den 1. i en måned, hvis den uddannelsessøgende flytter den 1. i måneden. Stk. 4. Ændringen af beløbene sker fra begyndelsen af det kvartal, der følger efter det kvartal, hvor ændringen i den uddannelsessøgendes forhold er sket, når den uddannelsessøgende ikke længere har ret til tillægsstipendium efter lovens 7, stk. 4, eller supplerende studielån efter lovens 7, stk. 5. Stk. 5. Styrelsen standser udbetaling af studielån, der er givet efter lovens 25, stk. 6, fra slutningen af den måned, hvor den uddannelsessøgende fylder 20 år. 41. Styrelsen standser udbetalingen af de foreløbige beløb, der udbetales i uddannelsesstøtte, hvis den uddannelsessøgende i støtteperioden ikke opfylder støttebetingelserne i lovens 2, stk. 1, herunder 1) afslutter eller afbryder uddannelsen, 2) får orlov fra uddannelsen, 3) får løn i perioder som led i uddannelsen, 4) får anden offentlig støtte, der udelukker uddannelsesstøtte, 5) erklæres ikke-studieaktiv eller 6) ikke længere er indskrevet på og gennemgår en heltidsuddannelse. Stk. 2. Styrelsen standser udbetalingen af de foreløbige beløb, der udbetales i uddannelsesstøtte til EU- og EØS-statsborgere, som modtager uddannelsesstøtte på baggrund af status som arbejdstagere eller selvstændige erhvervsdrivende, jf. 67, stk. 1, hvis den uddannelsessøgende ophører med at være arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende og ikke opfylder de øvrige betingelser i kapitel 20 for at få støtte på samme betingelser som danske statsborgere. Stk. 3. Styrelsen standser udbetalingen af de foreløbige beløb, der udbetales i uddannelsesstøtte til uddannelsessøgende, der får uddannelsesstøtte til en uddannelse i udlandet, og som ikke har dokumenteret indskrivning og studieaktivitet efter 63, stk. 3. Stk. 4. Udbetalingen standses fra udgangen af den måned, ændringen sker. Hvis ændringen sker den 1. i en måned, standses udbetalingen fra denne dato. Kapitel 12 Egenindkomst og fribeløb 42. Stipendium, herunder stipendium som tillæg efter lovens 7, stk. 3 og 4, og supplerende stipendium efter lovens 7, stk. 6, dernæst studielån, herunder supplerende studielån efter lovens 7, stk. 5, og slutlån, nedsættes efter lovens 22 og 30 ved den endelige støttetildeling for et støtteår, når den uddannelsessøgendes egenindkomst overstiger årsfribeløbet, jf. lovens 22, stk. 1, eller uddannelsesfribeløbet, jf. lovens 22 a, stk. 1, nr. 1. Stk. 2. Yderligere studielån efter lovens 25, stk. 6, nedsættes dog altid først. Når der ikke er mere af det yderligere studielån, sker nedsættelsen efter stk. 1. Stk. 3. Nedsættelsen sker altid, som om der er søgt størst muligt stipendium og studielån. 43. Den endelige tildeling af uddannelsesstøtte for et støtteår kan ske efter lovens 22 a, hvis

14 14 1) den uddannelsessøgendes uddannelsesperiode, jf. stk. 2, ikke omfatter månederne januar eller december i det pågældende støtteår, eller 2) den uddannelsessøgende er uden for uddannelse i mindst 4 sammenhængende kalendermåneder i det pågældende støtteår. Stk. 2. Uddannelsesperioden er de kalendermåneder i støtteåret, hvor den uddannelsessøgende er indskrevet på en uddannelse, der giver ret til uddannelsesstøtte, jf. kapitel 2, og lovens kapitel 2. Stk. 3. Egenindkomsten, jf. lovens 23, stk. 2 og 3, beregnes i de i stk. 1 nævnte tilfælde i uddannelsesperioden således: 1) Indkomst for en lønperiode, som de indberetningspligtige har indberettet til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister, og som ligger inden for uddannelsesperioden, jf. stk. 2, medregnes i egenindkomsten. Ligger en del af lønperioden uden for uddannelsesperioden, fordeles indkomsten ligeligt på kalenderdagene i lønperioden, så kun indkomst i kalenderdagene inden for uddannelsesperioden medregnes i egenindkomsten. 2) Indkomst, der ikke fremgår af indkomstregisteret, fordeles ligeligt på kalendermånederne i det støtteår, hvor indkomsten er skattepligtig, uanset om indkomstoplysningerne er indberetningspligtige efter lov om et indkomstregister, hvorefter kun indkomst i kalendermånederne inden for uddannelsesperioden medregnes i egenindkomsten. Stk. 4. Styrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra opgørelsen af egenindkomsten efter stk. 3, nr. 2, hvis den uddannelsessøgende ellers ville blive stillet urimeligt ringe. 44. Styrelsen kan efter ansøgning fra den uddannelsessøgende forhøje fribeløbet, hvis den uddannelsessøgende har modtaget legater, stipendier eller lignende, der er givet med uddannelsesformål for øje, og som indgår i den uddannelsessøgendes egenindkomst. Fribeløbet forhøjes med det beløb, legatet, stipendiet eller lignende indgår med i den uddannelsessøgendes egenindkomst. Stk. 2. Styrelsen kan efter ansøgning fra den uddannelsessøgende forhøje fribeløbet, hvis den uddannelsessøgende har fået udbetalinger efter lov om arbejdsskadesikring, lov om arbejdsskadeforsikring eller lov om erstatningsansvar, der indgår i den uddannelsessøgendes egenindkomst. Fribeløbet forhøjes med det beløb, disse udbetalinger indgår med i den uddannelsessøgendes egenindkomst. Fribeløbet forhøjes dog ikke for uddannelsessøgende, der modtager tillægsstipendium efter lovens 7, stk. 3. Kapitel 13 Tilbagebetaling af for meget udbetalt uddannelsesstøtte 45. Foreløbige beløb, der ikke kan tildeles endeligt, skal efter lovens kapitel 7 betales tilbage med renter og eventuelt tillæg. Beløbene skal betales tilbage, når den endelige støttetildeling er sket. Beløb, der er udbetalt for meget, efter at de ændringer, der er nævnt i kapitel 11, har fået virkning, kan dog kræves tilbage før den endelige støttetildeling. Stk. 2. Beløbene skal betales tilbage senest den 1. i den måned, der følger 2 måneder efter, at kravet er fremsendt. 46. Økonomistyrelsen kan bestemme, at den uddannelsessøgende skriftligt eller elektronisk med digital signatur skal anerkende pligten til at tilbagebetale den uddannelsesstøtte, der er udbetalt for meget. 47. Betaler debitor ikke beløbene tilbage straks, jf. 45, stk. 2, kan Økonomistyrelsen bestemme, at for meget udbetalt uddannelsesstøtte skal betales tilbage med lige store beløb over en periode på højst 3 år. De månedlige beløb kan dog ikke være mindre end 200 kr. for det enkelte krav.

15 15 Stk. 2. Økonomistyrelsen kan bestemme, hvordan indbetalte beløb fordeles på gebyrer, renter, hovedstol, tilbagebetalingstillæg efter lovens 30, stk. 5, og eventuelle omkostninger. Stk. 3. Gælden kan efter påkrav opsiges til skadesløs betaling, hvis debitor ikke overholder vilkårene for tilbagebetalingen. 48. Økonomistyrelsen kan give lempelser i vilkårene eller give udsættelse med tilbagebetaling, hvis debitor ikke kan overholde tilbagebetalingsordningen, men i øvrigt kan afvikle gælden indenfor den fastsatte afviklingsperiode. Kapitel 14 Tilbagebetaling af studielån og slutlån samt statslån 49. En låntager, der kun har optaget studielån og/eller slutlån efter den 1. januar 1991, skal begynde at betale lånet med påløbne renter tilbage den 1. januar i kalenderåret 1 år efter udløbet af det støtteår, hvor uddannelsesperioden er ophørt. Stk. 2. En låntager, der har studielån og/eller statslån, der er optaget for en periode før den 1. januar 1991, og en låntager, der har studielån, statslån og/eller slutlån for en periode både før og efter den 1. januar 1991, skal dog tidligst begynde at betale lånene med påløbne renter tilbage den 1. august i kalenderåret 1 år efter udløbet af det støtteår, hvor uddannelsesperioden er ophørt. Stk. 3. Uddannelsesperioden er det tidsrum, hvor en uddannelsessøgende er indskrevet på og gennemgår 1) en uddannelse, der giver ret til uddannelsesstøtte, herunder perioder med lønnet praktik, der indgår i uddannelsen, 2) en erhvervsuddannelse eller en hertil svarende elev-/lærlingeuddannelse, der ikke giver ret til uddannelsesstøtte, eller 3) et ph.d.-studium og ikke modtager løn til studiet. Stk. 4. Uddannelsesperioden betragtes ikke som ophørt, hvis låntager inden for de næste 15 måneder 1) begynder på en anden uddannelse, der kan medregnes i uddannelsesperioden, eller 2) genoptager den afbrudte uddannelse. Stk. 5. En låntagers uddannelsesperiode kan betragtes som ophørt, når låntager ikke længere kan anses for at være studieaktiv, selv om uddannelsen ikke er afsluttet eller afbrudt. Stk. 6. En låntager kan med frigørende virkning betale statslån, studielån og/eller slutlån med renter tilbage med frivillige ydelser, inden og efter betalingspligten er indtrådt efter stk. 1 og 2. Stk. 7. Tilbagebetaling sker til Økonomistyrelsen. 50. Styrelsen fastsætter i lånebeviset, i hvilke tilfælde gælden forfalder til omgående indfrielse. I lånebeviset fastsættes vilkår for tilbagebetalingen og eventuel tvangsinddrivelse, herunder for hvordan indbetalte beløb fordeles på gebyrer, renter, hovedstol og eventuelle omkostninger. Stk. 2. Lånene med påløbne renter betales tilbage med lige store ydelser hver anden måned. Den enkelte ydelse kan ikke være mindre end 200 kr. Stk. 3. Betalingen sker i en periode, hvis længde fastsættes af Økonomistyrelsen på grundlag af gældens størrelse. Perioden udgør mindst 7 år og højst 15 år. Stk. 4. Økonomistyrelsen kan efter ansøgning fra låntager forlænge den fastsatte tilbagebetalingsperiode, når særlige grunde taler herfor. 51. Økonomistyrelsen kan give lempelser i vilkårene for tilbagebetaling eller give udsættelse med tilbagebetaling, hvis låntager ikke kan overholde tilbagebetalingsordningen, men i øvrigt kan afvikle lånet inden for den fastsatte afviklingsperiode.

16 16 Kapitel 15 Uddannelsessøgendes oplysningspligt 52. En uddannelsessøgende skal straks i et støtteår, hvor den uddannelsessøgende har fået tildelt støtte, give oplysning til uddannelsesinstitutionen, når den uddannelsessøgende 1) afbryder uddannelsen eller afslutter uddannelsen, uden at det fremgår af seneste støttemeddelelse, 2) får orlov, 3) får en lønnet periode som en del af uddannelsen, uden at det fremgår af seneste støttemeddelelse, 4) ikke længere er indskrevet på og gennemgår en heltidsuddannelse, 5) får tildelt anden offentlig støtte, der udelukker uddannelsesstøtte, 6) bliver hjemmeboende, 7) ikke længere har ret til tillægsstipendium efter lovens 7, stk. 3, 8) ikke længere har ret til tillægsstipendium efter lovens 7, stk. 4, eller 9) ikke længere har ret til supplerende studielån efter lovens 7, stk. 5. Stk. 2. Uddannelsessøgende på 18 og 19 år, der får støtte uden for klippekortet, skal give styrelsen oplysning om forældrenes indtægter, hvis forældrene i det andet indkomstår før støtteåret havde indtægter 1) på Færøerne eller i Grønland, 2) i udlandet, og indtægterne ikke var skattepligtige i Danmark, eller 3) i Danmark, og indtægterne ikke var skattepligtige i Danmark. Stk. 3. Uddannelsessøgende på 18 og 19 år, der får støtte uden for klippekortet, og hvor kun indkomsten for den ene af forældrene lægges til grund for beregningen af tillægsstipendiet, skal meddele styrelsen, hvis forældrene får samme folkeregisteradresse, så betingelserne i 27 ikke længere er opfyldt. Stk. 4. Uddannelsessøgende, der har optaget statslån, studielån og/eller slutlån, skal give styrelsen meddelelse om, at uddannelsen er afbrudt eller afsluttet, uanset om den uddannelsessøgende har fået tildelt uddannelsesstøtte i det år, hvor uddannelsesperioden ophører. Kapitel 16 Særlige bestemmelser for studieophold i udlandet 53. Under studieophold i udlandet kan den uddannelsessøgende tage sin uddannelsesstøtte med fra Danmark, hvis opholdet af den danske uddannelsesinstitution er godkendt som et led i en uddannelse i Danmark, den uddannelsessøgende er i gang med, og uddannelsen giver ret til uddannelsesstøtte. Stk. 2. Den uddannelsessøgende sørger ved dokumentation fra uddannelsesinstitutionen i udlandet for, at den danske uddannelsesinstitution får meddelelse om studieforløb, herunder studieaktivitet, mindst 2 gange om året. Stk. 3. Den uddannelsessøgende betragtes som udeboende, uanset folkeregisteradresse, hvis den uddannelsessøgende ikke bor hos forældrene eller den ene af forældrene i udlandet. Kapitel 17 Særlige bestemmelser for uddannelser i udlandet 54. Uddannelsessøgende kan få uddannelsesstøtte til uddannelser i udlandet efter samme regler som til uddannelser i Danmark med de ændringer, der følger af og lovens 2, stk. 3. Ud-

Bekendtgørelse om statens uddannelsesstøtte (SUbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om statens uddannelsesstøtte (SUbekendtgørelsen) Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 79 Offentligt O:\SU-Styrelsen\Bekendtgørelser\565125\Dokumenter\565125.fm 06-12-07 09:29 k02 KFR Bekendtgørelse Bekendtgørelse om statens uddannelsesstøtte

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Støtteformer og støttebeløb m.v. Uddannelsesstøtte inden for klippekortet

Oversigt (indholdsfortegnelse) Støtteformer og støttebeløb m.v. Uddannelsesstøtte inden for klippekortet BEK nr 349 af 20/04/2006 (SU-bekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 28-04-2006 Undervisningsministeriet Lovgivning forskriften vedrører LBK nr 983 af 27/07/2007 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om Statens Uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om Statens Uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen) Lovtidende A Bekendtgørelse om Statens Uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen) I medfør af 2, stk. 2, 2 b, stk. 2, 2 c, stk. 2, 3, stk. 6, 4, 5, stk. 2, 8, stk. 4, 10 a, stk. 3, 10 b, stk. 6, 13, stk. 2

Læs mere

Bekendtgørelse om statens uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen) 1)

Bekendtgørelse om statens uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen) 1) BEK nr 1662 af 14/12/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 25. december 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Bekendtgørelse om statens uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om statens uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen) Udkast 11. november 2015 Bekendtgørelse om statens uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen) I medfør af 2, stk. 2, 2 b, stk. 2, 2 c, stk. 2, 3, stk. 7, 4, 5, stk. 2, 8, stk. 5, 10 a, stk. 3, 10 b, stk. 6,

Læs mere

Bekendtgørelse om statens uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om statens uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen) BEK nr 801 af 20/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte,

Læs mere

Regelgennemgang af tilbagebetaling af SU-lån og krav om for meget udbetalt SU

Regelgennemgang af tilbagebetaling af SU-lån og krav om for meget udbetalt SU Regelgennemgang af tilbagebetaling af SU-lån og krav om for meget udbetalt SU Reglerne om tilbagebetaling af studielån og krav om for meget udbetalt SU er beskrevet i SUbekendtgørelsen (bkg. Nr. 792 af

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven)

Bekendtgørelse af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) LBK nr 983 af 27/07/2007 (SU-loven) Offentliggørelsesdato: 10-08-2007 Undervisningsministeriet Afsnit I Afsnit I a Afsnit II Afsnit III Afsnit IV Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser

Bekendtgørelse af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser LBK nr 584 af 01/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 14/006467 Senere ændringer til

Læs mere

Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. Aktiveringsydelse/uddannelsesydelse/uddannelsesgodtgørelse/revalideringsydelse/orlovsydelse (ikke SU) Antal mdr.

Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. Aktiveringsydelse/uddannelsesydelse/uddannelsesgodtgørelse/revalideringsydelse/orlovsydelse (ikke SU) Antal mdr. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Videregående uddannelse 1 Navn c/o navn SU/2015 0 Udfyldes af uddannelsesstedet Institutionskode Retningskode Nuværende adresse Postnr By/postdistrikt

Læs mere

Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. SU består af stipendium (SU-stipendium) og lån (SU-lån). Du skal derfor udfylde 7 og evt. 8 for at få SU. Md.

Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. SU består af stipendium (SU-stipendium) og lån (SU-lån). Du skal derfor udfylde 7 og evt. 8 for at få SU. Md. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ungdomsuddannelse SU/2013 1 Navn c/o navn Nuværende adresse Postnr By/postdistrikt 1 Udfyldes af uddannelsesstedet Institutionskode Retningskode

Læs mere

Bekendtgørelse om statens voksenuddannelsesstøtte (SVUbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om statens voksenuddannelsesstøtte (SVUbekendtgørelsen) Bekendtgørelse om statens voksenuddannelsesstøtte (SVUbekendtgørelsen) I medfør af 2, stk. 6, 3, stk. 3, 4, 5, stk. 4, 6, 7, 8, stk. 1-4, 9, stk. 2, 12, stk. 3, 13, stk. 5 og 6, 14, stk. 2, 14 a, stk.

Læs mere

. Udfyld skemaet med kuglepen...

. Udfyld skemaet med kuglepen... Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Videregående uddannelse - udland SU/2014 1 Navn 0 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser c/o navn Institutionskode Retningskode

Læs mere

Nuværende adresse Modtaget på uddannelsesstedet Dag Md. År Skal skemaet til særlig behandling skrives 1 her. Ja Nej. Nej. Nej. Fra.

Nuværende adresse Modtaget på uddannelsesstedet Dag Md. År Skal skemaet til særlig behandling skrives 1 her. Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Videregående uddannelse 1 Navn c/o navn SU/2009 0 Udfyldes af uddannelsesstedet Institutionskode Retningskode Nuværende adresse Postnr. By/postdistrikt

Læs mere

0 Min uddannelse er på Fast Track listen...

0 Min uddannelse er på Fast Track listen... Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Videregående uddannelse, der er på Fast Track listen SU/2015 1 Navn c/o navn Nuværende adresse 0 Min uddannelse er på Fast Track listen...

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om statens voksenuddannelsesstøtte

Lovtidende A. Bekendtgørelse om statens voksenuddannelsesstøtte Lovtidende A Bekendtgørelse om statens voksenuddannelsesstøtte I medfør af 2, stk. 4 og 5, 3, stk. 3, 4, 5, stk. 2, 7 og 8, 9, stk. 2, 12, stk. 3, 13, stk. 5 og 6, 14, stk. 2, 14 a, stk. 5, 16, stk. 2,

Læs mere

1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser. Tlf.nr. UDL.nr. Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til

1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser. Tlf.nr. UDL.nr. Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ungdomsuddannelse - udland SU/2014 1 Navn c/o navn 1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser Institutionskode Retningskode Postadresse

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft UDKAST Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft I medfør af 75 j, stk. 3, 75 l, stk. 3,og 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8.

Læs mere

PLS vejleder om: BARSEL

PLS vejleder om: BARSEL PLS vejleder om: BARSEL PLS Pædagogstuderendes PLS Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade 25 X Bredgade 1260 København 25 X 1260 K København Tlf 3546 5880 K Tlf pls@pls.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft BEK nr 399 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

Udkast. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft Udkast Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft I medfør af 75 j, stk. 3, 75 l, stk. 3, og 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 832348

Læs mere

Forslag. Fremsat den 25. februar 2015 af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen) til

Forslag. Fremsat den 25. februar 2015 af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen) til 2014/1 LSF 149 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser, j.nr. 15/001013

Læs mere

Bekendtgørelse om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.

Bekendtgørelse om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. BEK nr 1632 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. SU består af stipendium (SU-stipendium) og lån (SU-lån). Du skal derfor udfylde 7 og evt. 8 for at få SU. Md. Md.

Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. SU består af stipendium (SU-stipendium) og lån (SU-lån). Du skal derfor udfylde 7 og evt. 8 for at få SU. Md. Md. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ungdomsuddannelse SU/2018 1 Navn c/o navn Nuværende adresse Postnr By/postdistrikt 1 Udfyldes af uddannelsesstedet Institutionskode Retningskode

Læs mere

ophæver tidligere samarbejdsaftaler med bilag og myndighedskrav udstedt af andre instanser.

ophæver tidligere samarbejdsaftaler med bilag og myndighedskrav udstedt af andre instanser. 26. juni 2009 J.nr. 2009-4116- Myndighedskrav Myndighedskrav til SU-administration 1. Indledning Myndighedskravene fra Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte (styrelsen) beskriver de opgaver og beføjelser,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) Forslag til Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) (Støtte til særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede) 1 I lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven), jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

NOTAT. SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen samt en kort beskrivelse af reglerne for støtte til uddannelse

NOTAT. SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen samt en kort beskrivelse af reglerne for støtte til uddannelse NOTAT SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen samt en kort beskrivelse af reglerne for støtte til uddannelse i udlandet 3. oktober 2008 1. SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 2 af 6. januar 1984 om rentetilskud til statsgaranterede studielån

Bekendtgørelse nr. 2 af 6. januar 1984 om rentetilskud til statsgaranterede studielån Bekendtgørelse nr. 2 af 6. januar 1984 om rentetilskud til statsgaranterede studielån Kapitel 1 Ansøgning og ansøgningsfrist Kapitel 2 Betingelser for rentetilskud Kapitel 3 Beregning af rentetilskud Kapitel

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af SU-loven

Forslag. Lov om ændring af SU-loven Lovforslag nr. L 179 Folketinget 2010-11 Fremsat den 30. marts 2011 af undervisningsministeren Forslag til Lov om ændring af SU-loven (Fribeløb i forbindelse med SU til uddannelsessøgende ved politiets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) Lovforslag nr. L 95 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. december 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) (Støtte til særlige

Læs mere

Generelt skal uddannelsesinstitutionernes administration og systemer på SU-området tilrettelægges så uddannelsesinstitutionerne kan;

Generelt skal uddannelsesinstitutionernes administration og systemer på SU-området tilrettelægges så uddannelsesinstitutionerne kan; 1 Myndighedskrav til SU-administration 1. Indledning Myndighedskravene fra Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte (styrelsen) beskriver de opgaver og beføjelser, som uddannelsesinstitutionerne har med

Læs mere

Til samtlige kommuner, m.fl.

Til samtlige kommuner, m.fl. Til samtlige kommuner, m.fl. Orientering om ny bekendtgørelse om dagtilbud som følge af indførelsen af regler om anvendelse af indkomstregisteret ved indtægtsregulering af økonomisk fripladstilskud i dagtilbud

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) 2009/1 LSF 95 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, j. nr. 2009-4210 Fremsat den 18.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) Lovforslag nr. L 59 Folketinget 2009-10 Fremsat den 11. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) (Stipendium til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) September 2009 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) (Stipendium til visse uddannelsessøgende under 18 år, automatisk bopælskontrol m.v.) 1 I lov om statens uddannelsesstøtte

Læs mere

Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. SU består af stipendium (SU-stipendium og lån (SU-lån). Du skal derfor udfylde 7 og evt. 8 for at få SU. Md.

Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. SU består af stipendium (SU-stipendium og lån (SU-lån). Du skal derfor udfylde 7 og evt. 8 for at få SU. Md. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ungdomsuddannelse - udland SU/2009 1 Navn c/o navn 1 Udfyldes af Styrelsen for Statens Uddannelsstøtte Institutionskode Retningskode Postadresse

Læs mere

Generelt skal uddannelsesinstitutionernes administration og systemer på SU-området tilrettelægges, så uddannelsesinstitutionerne kan:

Generelt skal uddannelsesinstitutionernes administration og systemer på SU-området tilrettelægges, så uddannelsesinstitutionerne kan: 1 Myndighedskrav til SU-administration (ajourført den 1. juli 2016) 1. Indledning Myndighedskravene fra Styrelsen for Videregående Uddannelser (styrelsen) beskriver de opgaver og beføjelser, som uddannelsesinstitutionerne

Læs mere

10. I 17, stk. 1, ændres», med et tillæg på 12 klip (støttetiden)«til:»(støttetiden), jf. dog stk. 2«.

10. I 17, stk. 1, ændres», med et tillæg på 12 klip (støttetiden)«til:»(støttetiden), jf. dog stk. 2«. Lovforslag nr. L 225 Folketinget 2012-13 Fremsat den 28. maj 2013 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af SU-loven, lov om

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 402 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn I medfør af 74 i, stk. 2, 74 l, stk. 19, 74 n, stk. 2, 11 og 12, og 74 o, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

UDKAST December 2014. Forslag. til

UDKAST December 2014. Forslag. til UDKAST December 2014 Forslag til Lov om ændring af SU-loven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser (Statens

Læs mere

S T A T I S T I K. SU-støtte & SU-gæld 2002

S T A T I S T I K. SU-støtte & SU-gæld 2002 S T A T I S T I K SU-støtte & SU-gæld 2002 SUS nr. 10 November 2003 SUstyrelsen Danasvej 30 DK 1780 København V www.sustyrelsen.dk ISBN: 87-90750-37-3 Forord SUstyrelsen udgiver hermed SU-statistikpublikationen

Læs mere

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Udkast 18. november 2013 Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) 1 Udkast 26. september 2008 Forslag til Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) (Forhøjelse af fribeløb, forsørgertillæg og handicaptillæg, ophør af dobbeltklipordningen, obligatorisk

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 149 Folketinget Fremsat den 25. februar 2015 af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 149 Folketinget Fremsat den 25. februar 2015 af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen) til Lovforslag nr. L 149 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. februar 2015 af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen) Forslag til Lov om ændring af SU-loven, lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 0m alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes til 66 år fra den l. januar

Læs mere

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse?

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse? Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Ansøgning om supplerende børnetilskud eller særligt børnetilskud til forældre under uddannelse Dine oplysninger Navn Adresse Telefonnummer

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning. Kapitel 1

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning. Kapitel 1 Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning I henhold til 13, stk. 7 og 8, 14, stk. 1, 15, stk. 2, 17, stk. 1, 28, 42, stk. 2, 45,

Læs mere

Optagelsen 2009 på Københavns Universitet. 1. Ansøgning om SU 2. Information om SU, herunder krav til dig som studerende

Optagelsen 2009 på Københavns Universitet. 1. Ansøgning om SU 2. Information om SU, herunder krav til dig som studerende K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Optagelsen 2009 på Københavns Universitet 1. Ansøgning om SU 2. Information om SU, herunder krav til dig som studerende SU-kontoret Fiolstræde 22 Postboks 2112

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere BEK nr 1186 af 27/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/14638

Læs mere

. Udfyld skemaet med kuglepen...

. Udfyld skemaet med kuglepen... Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Videregående uddannelse - udland SU/2017 1 Navn 0 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser c/o navn Institutionskode Retningskode

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om statens voksenuddannelsesstøtte

Bekendtgørelse af lov om statens voksenuddannelsesstøtte LBK nr 694 af 08/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Familiedirektoratet s Barselsorlov

Familiedirektoratet s Barselsorlov Familiedirektoratet s Barselsorlov namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik Familiedirektoratet Indholdsfortegnelse Orlov ved graviditet og fødsel 5 Hvem har

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en børne- og ungeydelse

Bekendtgørelse af lov om en børne- og ungeydelse LBK nr 609 af 03/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2907880 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) 2009/1 LSF 59 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, j. nr. 2009-4211 Fremsat den 11.

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige Arbejdsmarkedsstyrelsen, den 29. juni 2009 J.nr. 2008-0002486. Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige Reglerne om forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse

Læs mere

S T A T I S T I K. SU-støtte & SU-gæld 2000

S T A T I S T I K. SU-støtte & SU-gæld 2000 S T A T I S T I K SU-støtte & SU-gæld 2000 SUS nr. 8 Oktober 2001 SUstyrelsen Danasvej 30 DK 1780 København V www.su.dk ISBN: 87-90750-27-6 Forord SUstyrelsen udgiver hermed SU-statistikpublikationen

Læs mere

Bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige

Bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige BEK nr 631 af 26/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2008-0002486 Senere ændringer til

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 14. december 2010. Nr. 1421. Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn I medfør af 74 f, stk. 9, og 74 g, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl.

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. UDKAST Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. I medfør af 52 p, stk. 7, 85 c, stk. 10, og 85 d, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.

Bekendtgørelse af lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. LBK nr 530 af 21/05/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 060.15N.391

Læs mere

SKAT Teknisk gennemgang

SKAT Teknisk gennemgang Skatteudvalget 2008-09 L 20 Bilag 7 Offentligt SKAT Studiegæld - eftergivelse Hvilke slags studielån findes? Statsgaranterede studielån (banklån) SU-lån (statslån) Side 2 28. april 2010 Hvilke myndigheder

Læs mere

1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser. Tlf.nr. UDL.nr. Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til

1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser. Tlf.nr. UDL.nr. Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ungdomsuddannelse - udland SU/2017 1 Navn c/o navn 1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser Institutionskode Retningskode Postadresse

Læs mere

Forslag. til. 1. I 3, stk. 6, indsættes efter»om godkendelsen«:», herunder om i hvilke perioder der kan gives uddannelsesstøtte, og«.

Forslag. til. 1. I 3, stk. 6, indsættes efter»om godkendelsen«:», herunder om i hvilke perioder der kan gives uddannelsesstøtte, og«. Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2012-13 FIV Alm.del Bilag 156 Offentligt Udkast, 24. april 2013 Forslag til Lov om ændring af SU-loven, lov om befordringsrabat til studerende

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn BEK nr 1421 af 14/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 2009-0021934 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om plejefamilier

Bekendtgørelse om plejefamilier Bekendtgørelse om plejefamilier I medfør af 66 a, stk. 7, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1093 af 5. september 2013 som ændret ved lov nr. 651 af 12. juni 2013, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

En vejledning til SU-ansøgere

En vejledning til SU-ansøgere 1 En vejledning til SU-ansøgere 2 3 I denne lille folder kan du måske få svar på dine spørgsmål om SU. Du er også altid velkommen til at kontakte SU-vejleder på kontoret eller tale med din studievejleder.

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen til et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) 2008/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, j. nr. 2008-4212 Fremsat den 19.

Læs mere

Samsø Kommune Ø - SU

Samsø Kommune Ø - SU Samsø Kommune Ø - SU Skoleåret 2017-2018 Side 2 Ø - SU Samsø Kommune Side 3 Forord 4 Hvem kan få Ø-SU? 5 Ø-SU'en består af 5 Der ydes Ø-SU til følgende ungdomsuddannelser 5 Rejsestøtte 6 Opholdsstøtte

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl.

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl. BEK nr 1346 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/13213

Læs mere

LOV nr 574 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017

LOV nr 574 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 LOV nr 574 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, j. nr. 2012 2572

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 10 b, 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte S T A T I S T I K. SU-støtte & SU-gæld 2005

Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte S T A T I S T I K. SU-støtte & SU-gæld 2005 Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte S T A T I S T I K SU-støtte & SU-gæld 2005 SUS nr. 13 December 2006 Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Danasvej 30 DK 1780 København V www.sustyrelsen.dk ISBN:

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (Sagsbehandlingsbekendtgørelse) 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (Sagsbehandlingsbekendtgørelse) 1) Nr. 454 28. april 2010 Bekendtgørelse for Færøerne om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (Sagsbehandlingsbekendtgørelse) 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech

Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech Hvis du ønsker at søge SU til din uddannelse, skal du være opmærksom på følgende: SU kan kun søges elektronisk på www.su.dk og du kan kun logge

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 21 af 13. december 2012 om uddannelsesstøtte

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 21 af 13. december 2012 om uddannelsesstøtte Selvstyrets bekendtgørelse nr. 21 af 13. december 2012 om uddannelsesstøtte I medfør af 2, stk. 5, 5, 14, stk. 4, 28, stk. 2, 34, stk. 5 og 35, stk. 2, i inatsisartutlov nr. 12 af 22. november 2011 om

Læs mere

Bekendtgørelse om børne- og ungeydelsen

Bekendtgørelse om børne- og ungeydelsen BEK nr 1563 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0173583 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1015 af 30/08/2015

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom

Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom BEK nr 1548 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social-, Børne- og Integrationsmin., j.nr. 2013-6613 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland

Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland BEK nr 490 af 30/05/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 28. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 12-79-0014

Læs mere

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. XX af XX 2016 om elevstøtte på de kommunale job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. XX af XX 2016 om elevstøtte på de kommunale job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. XX af XX 2016 om elevstøtte på de kommunale job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre I medfør af 5, 14, stk. 4, 28, stk. 2, 34, stk. 5 og 35, stk. 2 i Inatsisartutlov

Læs mere

SUstyrelsen udgiver hermed SU-statistikpublikationen SU-støtte & SU-gæld 1998 (SUS nr. 6).

SUstyrelsen udgiver hermed SU-statistikpublikationen SU-støtte & SU-gæld 1998 (SUS nr. 6). Forord SUstyrelsen udgiver hermed SU-statistikpublikationen SU-støtte & SU-gæld 1998 (SUS nr. 6). Publikationen indeholder oplysninger om styrelsens 355.000 kunder og om de ca. 120.000 tidligere kunder,

Læs mere

2012/1 LSF 225 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016

2012/1 LSF 225 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 2012/1 LSF 225 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Fremsat den 28. maj 2013 af ministeren for forskning,

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 742 af 7.

Læs mere

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. x af x. xxxxxxxx 2013 om tilskud til udvekslingsophold

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. x af x. xxxxxxxx 2013 om tilskud til udvekslingsophold Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. x af x. xxxxxxxx 2013 om tilskud til udvekslingsophold I medfør af 20a, stk. 2 i landstingslov nr. 13 af 15. december 2008 om efterskoler som ændret ved Inatsisartutlov

Læs mere

Vejledning om uddannelsesydelse

Vejledning om uddannelsesydelse Vejledning om uddannelsesydelse I bekendtgørelse nr. er der fastsat regler om uddannelsesydelse. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens regler og nogle af reglerne uddybes med nærmere retningslinier.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0024 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. maj

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 14 af 7. december 2009 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Inatsisartutlov nr. 14 af 7. december 2009 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Inatsisartutlov nr. 14 af 7. december 2009 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er at sikre forældre ret til orlov i forbindelse med graviditet,

Læs mere

Bekendtgørelse om integrationsgrunduddannelse efter lov om integrationsgrunduddannelse (igu) og virksomhedsbonus efter integrationsloven

Bekendtgørelse om integrationsgrunduddannelse efter lov om integrationsgrunduddannelse (igu) og virksomhedsbonus efter integrationsloven Notat UDKAST Bekendtgørelse om integrationsgrunduddannelse efter lov om integrationsgrunduddannelse (igu) og virksomhedsbonus efter integrationsloven 23. juni 2016 I medfør af 6, stk. 5, 7, stk. 3, 10,

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108

Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108 Bekendtgørelse nr. 1387 af 12. december 2006 Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108 I medfør af 108, stk. 4,

Læs mere

S T A T I S T I K. SU-støtte & SU-gæld 2009

S T A T I S T I K. SU-støtte & SU-gæld 2009 S T A T I S T I K SU-støtte & SU-gæld 2009 SUS nr. 17 December 2010 Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Danasvej 30 DK 1780 København V www.sustyrelsen.dk ISBN: 978-87-92601-07-0 Forord Styrelsen for

Læs mere

S T A T I S T I K. SU-støtte & SU-gæld 2010

S T A T I S T I K. SU-støtte & SU-gæld 2010 S T A T I S T I K SU-støtte & SU-gæld 2010 SUS nr. 18 December 2011 Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte Koncern Statistik og Analyse Bredgade 40 DK-1260 København K www.vus.dk ISBN:

Læs mere