MILJØGODKENDELSE LAGERTANK OG GASMOTORANLÆG - NYSTED BIOENERGI APS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MILJØGODKENDELSE LAGERTANK OG GASMOTORANLÆG - NYSTED BIOENERGI APS"

Transkript

1 Nysted Bioenergi ApS Fuglegårdsvej Kettinge Att. Erik Lundsgaard 3. MARTS 2017 MILJØGODKENDELSE LAGERTANK OG GASMOTORANLÆG - NYSTED BIOENERGI APS Nysted Bioenergi ApS søgte den om byggetilladelse til en ny lagertank for afgasset gyllebaseret biomasse. Ved gennemgang af ansøgningen vurderede kommunen, at udvidelsen var godkendelsespligtig og skulle VVM-vurderes. Kommunen har vurderet, at de modtagne oplysninger til byggesagen er tilstrækkelige til at meddele et tillæg til miljøgodkendelsen gældende for Nysted Bioenergi ApS. Den har kommunen modtaget oplysninger om udskiftning og udvidelse af gasmotoranlægget. Udvidelsen og drift er omfattet af krav i gasmotorbekendtgørelsen 1. Udvidelsen er minimal fra 9,04 MW til 9,21 MW. Dermed er gasmotoranlægget fortsat mellem 5 og 50 MW. Kommunen har vurderet, at udskiftningen ikke er godkendelsespligtig i henhold til 33 stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven. Dog er det nødvendigt, at stille krav til egenkontrollen i henhold til miljøbeskyttelseslovens 72 stk. 3. Krav til egenkontrol er ikke omfattet af 8 års retsbeskyttelse. Det er også nødvendigt, at indføre relevante vilkår fra standardvilkårsbekendtgørelsen 2. GULDBORGSUND KOMMUNE CENTER FOR TEKNIK & MILJØ MILJØ PARKVEJ NYKØBING F. TLF SAGSNR. 16/25435 SAGSBEHANDLER: SVEND ALLAN PEDERSEN DIR CVR NR TELEFONTIDER MAN ONS KL TORS KL FRE KL Der er foretaget en screening efter VVM-bekendtgørelsen 3. Kommunen har meddelt en afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en redegørelse for vurdering af påvirkninger af miljøet. Tillægget til miljøgodkendelsen meddeles med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens 4 33 stk. 1 på nedenstående vilkår til den nye lagertank og gasmotoranlægget. Ved meddelelsen bortfalder miljøgodkendelsen til biogasmotoranlægget af den 25. januar 2008 samt egenkontrol vilkår 6.9 i miljøgodkendelsen fra Vilkår fra Standardvilkårsbekendtgørelsens vilkår i bilag 1 er tilføjet med reference til bilagets 1 Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og turbiner, BEK nr af 20/12/2012, Miljø- og Fødevareministeriet. 2 Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, BEK nr 1520 af 07/12/2016, Miljø- og Fødevareministeriet. 3 Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, BEK nr 1440 af 23/11/2016, Miljø- og Fødevareministeriet. 4 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, LBK nr af 19/11/2015, Miljø- og Fødevareministeriet. 5 Miljøstyrelsens afgørelse 10/03/1998 vedr. miljøgodkendelsen af 18/02/1997.

2 SIDE 2/16 vilkår i afsnit 11, G201 i enkeltparentes og bilagets vilkår i afsnit 16, J205 i dobbeltparantes. Drift- og Indretningsvilkår 1. Lagertanken må kun fyldes med afgasset gyllebaseret biomasse gennem et lukket pumpesystem via rørledninger fra biogasreaktoren eller eksisterende lagertank. 2. Afgasset biomasse fra lagertanken må kun udleveres gennem et lukket pumpesystem i modtagehallen. 3. Overskydende gas fra lagertanken må kun tilføres gastanken gennem et lukket pumpesystem via rørledninger. 4. Lagertanken skal sikres mod overtryk i tilfælde af utilsigtet gasproduktion. 5. Lagertanken skal være forsynet med omfangsdræn med inspektionsbrønd, der bl.a. muliggør prøvetagning og kontrol af utætheder. Ved uheld skal det være muligt, at lede et udslip til det interne kloaksystem og tømme lagertanken, hvis denne bliver utæt. 6 ((6)). Biomasse og væskefraktion skal opbevares i tanke og beholdere, der er lukkede eller forsynet med tætsluttende fast overdækning i form af et betondæk, teltoverdækning eller lignende. Energiafgrøder kan dog opbevares i overdækkede udendørs stakke. 7. Skorstenshøjden til afkastet fra det nye biogasmotoranlæg skal mindst være 28 meter over terræn. 8 (7). Kedelanlægget skal overholde de respektive emissionsgrænseværdier, der er anført nedenfor i tabel 1. Tabel 1. Emissionsgrænseværdier for kedelanlæg Brændsel Samlet nominel indfyret effekt Emissionsgrænseværdier mg/normal m 3 ved 10 % O 2 tør røggas Støv CO NOx * Hg Cd HCl Tungmetaller * NOx regnet vægtmæssigt som NO kw 50 MW ** dog 100 mg/normal m 3 for anlæg, der anvender vådrensningsanlæg. Egenkontrolvilkår 9. Hvis det eksisterende biogasmotoranlæg og det eksisterende kedelanlæg er i drift på samme tid, må det nye biogasmotoranlæg ikke være i drift. 10. Senest 3 måneder efter anlægget er taget i drift skal der udføres emissionsmålinger af stoffer til luften på afkast fra det nye biogasmotoranlæg, det eksisterende biogasmotoranlæg og den eksisterede kedel. Målingerne skal foretages på de enkelte anlæg, når anlæggene er i fuld normal drift.

3 SIDE 3/16 Målingerne af stoffer i luften foretages efter aftale med kommunen. Målingerne skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. 11. På baggrund af målingerne i vilkår 10 skal der redegøres for om disse overholder eller kan bringes til at overholde grænseværdier for stoffer i luften nævnt i den til enhver tid gældende gasmotorbekendtgørelse 1 og vilkår 8 for kedelanlægget. 12. Senest 3 måneder efter at det nye biogasmotoranlæg er taget i drift, skal der foretages en lugtmåling af anlæggets kildestyrke. Målingen skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. 13 (19). Senest 6 måneder efter at et nyt kedelanlæg er taget i brug, skal der ved præstationskontrol foretages 3 enkeltmålinger hver af en varighed på 1 time med henblik på at dokumentere, at emissionsgrænseværdierne i vilkår 8 er overholdt, dog kun 2 enkeltmålinger hver af en varighed på 45 minutter for gas- og oliefyrede kedler. Dette gælder dog ikke for parametre (stoffer), for hvilke der er udført automatisk kontrol eller AMS-kontrol, jf. vilkår Målingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold (maksimal normaldrift). Præstationskontrollen skal ikke udføres under opstart og nedlukning. Målingerne skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foretaget. For alle anlæg, undtagen naturgas- eller gasoliefyrede kedelanlæg, skal der herefter udføres 1 årlig præstationskontrol efter samme retningslinjer. Hvis resultatet af præstationskontrollen for hvert enkelt stof er under 60 % af emissionsgrænseværdien, kræves dog kun kontrol hvert andet år for dette eller disse stoffer. 14 (20). Emissionsgrænseværdierne anses for overholdt, når det aritmetiske gennemsnit af alle enkeltmålinger udført ved præstationskontrollen er mindre end eller lig med emissionsgrænseværdien. 15 (21). Prøvetagning og analyse skal ske efter de i tabel 2 nævnte metoder eller efter internationale standarder med mindst samme analysepræcision og usikkerhedsniveau. Tabel 2. Prøvetagnings- og analysemetoder Navn Parameter Metodeblad nr. * Bestemmelse af koncentrationen af totalt partikulært materiale i strømmende gas Bestemmelse af koncentrationer af kvælstofoxider (NO x) i strømmende gas Støv NO x MEL-02 MEL-03 Bestemmelse af koncentrationer af ilt (O 2) i strømmende gas O 2 MEL-05 Bestemmelse af carbonmonooxid (CO) i strømmende gas CO MEL-06 Kvalitetssikring af Automatiske Målende Systemer (AMS) QA af AMS MEL-16 * Se hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften:

4 SIDE 4/16 16 ((38)). Virksomheden skal kontrollere inspektionsbrønde ved beholdere og tanke med biomasse, væskefraktion og produktionsspildevand for vandets farve og lugt samt kontrollere opsamlingsrender og -beholdere under beholdere og tanke, der er hævet over jordoverfladen, for vandets farve og lugt. Kontrollen skal udføres mindst 1 gang månedligt. Konstateres der misfarvning eller lugt fra vand i brøndene, skal tilsynsmyndigheden straks underrettes. 17 ((39)). Virksomheden skal mindst 1 gang om måneden tilse, at den faste overdækning på beholdere med biomasse og væskefraktion slutter tæt og er tilstrækkelig vedligeholdt. 18 ((40)). Beholdere og tanke til oplagring af biomasse og væskefraktion skal mindst hvert tiende år kontrolleres for styrke og tæthed af en kontrollant, der er autoriseret til at kontrollere beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand, jf. bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand. Resultatet af kontrollen (tilstandsrapporten) skal opbevares på anlægget sammen med dokumentation for eventuelle reparationer, mindst indtil en nyere tilstandsrapport foreligger. Såfremt kontrollen viser, at en beholder eller en tank ikke overholder krav til styrke og tæthed, eller, at der er behov for et supplerende eftersyn baseret på specialviden, behov for brug af specialværktøj eller for at beholderen tømmes, skal tilstandsrapporten indsendes til tilsynsmyndigheden inden 6 uger efter, at kontrollen er foretaget sammen med virksomhedens oplysninger om, hvad der er foretaget eller planlægges foretaget på baggrund af rapporten. Tilsynsmyndigheden kan på baggrund af tilstandsrapporten fastsætte krav om supplerende eftersyn. 19 ((41)). Øvrige tanke (reaktortanke, hygiejniseringstanke mv.) skal inspiceres indvendigt for utætheder i forbindelse med driftmæssig tømning, dog mindst hvert tiende år. En dateret beskrivelse af inspektionen og konklusionen på denne skal opbevares på anlægget mindst indtil næste inspektion. Endvidere skal disse tanke kontrolleres for styrke og tæthed, mindst hvert tyvende år af et uvildigt sagkyndigt firma. Rapporten fra kontrollen indsendes til tilsynsmyndigheden inden 6 uger efter, at kontrollen er foretaget sammen med virksomhedens oplysninger om, hvad der er foretaget eller planlægges foretaget på baggrund af rapporten. Tilsynsmyndigheden kan på baggrund af rapporten fastsætte krav om supplerende eftersyn. 20 ((42)). Virksomheden skal mindst 1 gang om måneden foretage: eftersyn af luftrenseanlæg med tilhørende ventilationssystemer, og funktionsafprøvning af gasfakkel. - Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang ugentlig kontrollere biofiltrets fugtighed og ph, jf. vilkår 15, samt temperatur. Utætheder og fejl skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. 21 ((43)). Virksomheden skal mindst 1 gang årligt foretage en visuel kontrol af arealer og tætte belægninger til oplagring eller omlastning af biomasse samt til rengøring af materiel til transport af biomasse og udbedre eventuelle skader. 22 ((44)). Virksomheden skal mindst 1 gang årligt foretage eftersyn og funktionsafprøvning af overfyldningsalarmer på modtagetanke efter leverandørens anvisning. Driftsjournal 23 ((46)). Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af: Dagligt og årligt modtagne mængder og typer af biomasse, som behandles i biogasanlægget. - Mængde og modtager af afgasset biomasse opgjort for hver levering samt årligt for hver modtager.

5 SIDE 5/16 Dato for og resultat af kontrollen med inspektionsbrønde ved beholdere og tanke samt opsamlingsrender og -beholdere under beholdere og tanke, der er hævet over jordoverfladen, jf. vilkår 38. Dato for og resultat af kontrollen med den faste overdækning på beholdere med biomasse, jf. vilkår 39. Dato for og resultat af kontrollen af luftrenseanlæg med tilhørende ventilationssystemer samt foretaget vedligeholdelse heraf, jf. vilkår 42. samt filterskift og årsag til filterskift. Dato for og resultat af kontrol af biofiltrets fugtighed, ph, temperatur, jf. vilkår 42. Dato for og resultat af eftersyn af gasfakkel, jf. vilkår 42. Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelle foretagne udbedringer af alle tætte arealer og arealer til omlæsning af biomasse og rengøring af køretøjer, jf. vilkår 43. Dato for og resultat af eftersyn og funktionsafprøvning af overfyldningsalarmer samt eventuelle foretagne udbedringer, jf. vilkår 44. Uregelmæssigheder ved driften, herunder episoder med overfyldning eller overskumning af tanke, med dårligt fungerende luftrenseanlæg samt med brug af gasfakkel. - Årligt forbrug af vand, el, motorolie og fyringsolie samt produktion af biogas. - rapporter på eftersyn af gasmotorer og gaskedel. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. Generelle bemærkninger. Spildevandstilladelsen meddelt ved miljøgodkendelsen den er stadigt gældende. Kommunen kan til enhver tid ændre denne. I øvrig gøres opmærksom på, at lagertanken er omfattet af husdyrgødningsbekendtgørelsen ( 1 stk. 2) 6 og skal være indrettet i overensstemmelse hermed. Se kapitel 7 og dette link: Kommunen skal høres, hvis lagertanken ønskes ændret til anden anvendelse end til oplag af afgasset gyllebaseret biomasse. Kommunen kan fastsætte vilkår om, at andre typer biomasse kan opbevares i stakke indendørs eller i stakke udendørs og overdækket, hvis der ikke vurderes at være risiko for lugt- eller støvgener hos nærmeste omboende eller risiko for udledning af næringsstoffer. Egenkontrolvilkår kan til enhver tid ændres i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 72. Emissioner fra gasmotorer er omfattet af gasmotorbekendtgørelsen. 6 Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v., BEK nr af 26/11/2015, Miljø- og Fødevareministeriet.

6 SIDE 6/16 De krav, der fremgår af slambekendtgørelsen 7, gælder også for biogasanlæggets drift. Klagevejledning Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet med en frist på 4 uger. Evt. klage skal indsendes elektronisk direkte til Natur- og Miljøklagenævnet gennem Klageportalen, som findes via eller - søg efter klageportal. I særlige tilfælde kan der søges om, at blive fritaget for at bruge den digitale klageportal. Kontakt Guldborgsund Kommune, Center for Teknik & Miljø hvis du ønsker at søge om, ikke at benytte den digitale klageportal. Husk at søge i god tid, så ansøgningen kan nå at blive behandlet inden udløbet af nedenstående klagefrist. Evt. klage skal være modtaget senest tirsdag den 4.april 2017 inden midnat. En klage har ikke opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet. Ønskes sagen afgjort ved domstol, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsen er offentliggjort, eller efter endelig klageafgørelse. Foruden jer selv kan afgørelsen påklages af enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen, samt af de institutioner og foreninger, der jf. nedenstående får kopi af afgørelsen. Hvis Guldborgsund Kommune modtager klager over afgørelsen, vil I blive orienteret herom. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af evt. klage, at klager indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. du betaler klagegebyret med betalingskort i Klageportalen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside Redegørelsen for godkendelsen findes herunder. Med venlig hilsen Jakob Lysholdt Teamleder S. Allan Pedersen Varme- og Miljøplanlægger Kopi til: Bigadan A/S, Vroldvej 168, 8660 Skanderborg, Miljøstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Sundhedsstyrelsen, Dansk Landbrug Sydhavsøerne, 7 Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål (Slambekendtgørelsen), BEK nr 1650 af 13/12/2006, Miljø- og Fødevareministeriet.

7 SIDE 7/16 Redegørelse Lagertank. Lagertanken etableres som et lukket system med gasopsamling. Det betyder at der monteres en gastæt membran over tanken. Tankens dimensioner er en diameter på ca. 23 m og højde på 5 m. Den kegleformede overdækning vil have en højde på 11 m. Der lægges et omfangsdrøn rundt om lagertanken med en inspektionsbrønd, som det vil være muligt at udtage analyseprøver fra. Gassen ledes via rørledning til det eksisterende gassystem. Membranen sikres med tryk/vacum ventiler til at sikre mod over- og undertryk (som på eksisterende system). Lagertanken graves ned til frostfri dybde og etableres med omfangsdræn til inspektion for lækage. Biomassen pumpes fra reaktoren (varm grader) til lagertanken (isoleres med 100 mm) via en 100 mm rustfri ledning over jord. Ved siden af denne ledning, etableres der en sugestuds og der opstilles en pumpe der via en 100 mm rustfri ledning over jord, pumper biomassen til den eksisterende lagertank, hvorfra biomassen udleveres til lastbilerne i modtagehallen. Den nye lagertanksplacering ses nederst til venstre i billedet. Formålet er at opholde biomassen længere tid på anlægget og dermed producere mere biogas pr. m 3 indpumpet biomasse, samt at have mere lagerkapacitet i forbindelse med ferie og helligdage. Lagerkapaciteten øges med ca m 3 afgasset gyllebaseret biomasse. Nysted Bioenergi leverer i dag fjernvarme til REFA Kettinge Forsyning ApS, der bl.a. forsyner Kettinge by med varme og leverer også varme til Nysted by, når Nysted Varmeværk har behov for det. Ligeså kan Nysted Varmeværk levere varme den anden vej, når der er behov for det. Tanken sikres (som eksisterende lagertank) med en trykmåling mod overtryk i gassystemet. Denne måling giver en alarm, hvis gastrykket skulle komme op på det

8 SIDE 8/16 niveau, der åbner for sikkerhedsventilerne. Derudover monteres der 2 niveaumålinger af væskedelen. Den ene måling bruges til SRO-anlægget for stop start af pumper mv. (alm. Drift). Den anden bruges udelukkende til stop af ind-/udpumpning hvis niveauet kommer udenfor max/min områderne (som eksisterende). Niveaumålingen er tilsluttet et alarmsystem: Først kommer der en Warning der stopper alt ind pumpning til tanken. Dernæst kommer der en Alarm som tilkalder vagtpersonale. Da det er et lukket system, tilsluttes lagertanken ikke til lugtbehandling på biofilteret. Kommunens generelle vurdering Biogasproduktionen er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens 8 bilag 2: J205: Biogasanlæg med en kapacitet for tilførsel af råmaterialer, herunder affald og/eller husdyrgødning, på over 30 tons per dag, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 6.5 eller 5.3 b i bilag 1. Den nye lagertank medfører, at gyllebaseret biomasse kan blive i biogasreaktoren i længere tid og dermed øge produktionen af biogas. Samtidigt kan overskydende gas fra lagertanken opsamles i gaslageret. Afgasset biomasse leveres til lagertanke gennem et lukket rørsystem og udleveres til landbrug gennem modtagehallen. Der er ikke krav i miljøgodkendelsen til, hvor meget biomasse, der stammer fra gylle (kvæg og svin) eller andet biomasseaffald. Blot biomassen overholder kravene i slambekendtgørelsen 9. Virksomheden producerer også energi på biogassen og er derfor også omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens listepkt. G201: Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mellem 5 og 50 MW. For begge listepunkter findes der standardvilkår. Kommunen har vurderet, at der i forbindelse med drift af lagertanken og gasmotorerne, skal indføres de nødvendige standardvilkår samt at egenkontrolvilkår samtidigt skal indføres for hele anlæggets drift. Det er kommunens forventning, at alle standardvilkår kan indføres, når der er foretaget en opdatering af hele biogasanlæggets indretning og drift i dialog med virksomheden indenfor de næste 2 år. 8 Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, BEK nr. 514 af 27/05/2016, Miljø- og Fødevareministeriet. 9 Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål, BEK nr af 13/12/2006, Miljø- og Fødevareministeriet.

9 SIDE 9/16 Vurdering Lagertank Lugt For at det nye tankanlæg ikke skal medføre lugtgener ved opfyldning og aftapning, er det vurderet, at der skal stilles vilkår, som sikrer at tankanlægget til enhver tid er et lukket system tilsluttet det eksisterende system. I det eksisterende system håndteres alt tilførsel og afhentning af biomasse i en lukket hal (modtagehallen) gennem pumpesystemer. Hallens luftsystem er tilsluttet lugtrensning gennem et stort biofilter. Ved tilslutning af det nye tankanlæg til dette system sikres det, at der ikke opstår lugt ved tilførsel og tapning af biomasse. Selvom biomassen er afgasset, vil der være en smule produktion af gas i lagertankene. Det er derfor vigtig at sikre, at denne overskudsgas leveres tilbage til biogasreaktoren eller gaslageret. Derved undgås overtryk i lagertankene og gasudsivning, som kan give lugtgener i omgivelserne. Uheld Ved utilsigtede udslip af gas eller afgasset biomasse, er der en væsentlig påvirkning med lugt i omgivelserne eller iltsvind i recipienter. Risikoen for dette er sikret med den beskrevne alarmering, så der hurtigt kan iværksættes tiltag, hvis der sker utilsigtede udslip. Hurtige tiltag reducerer perioden med lugt i omgivelserne og forhindrer eller minimere udslip til recipienter/renseanlæg. Lagertanke er kendt teknologi og det er sjældent, at der går hul på dem ved løbende vedligeholdelse. Men hvis afgasset biomasse slipper ud i større mængder og ledes til regnvandsudløb og dermed recipienter, kan biomassen på kort tid slå meget liv i vandløb, søer o.l. ihjel. Påvirkningen efter oprydning kan være langvarig, indtil livet i recipienterne er vendt tilbage. Hvis en større mængde biomasse slipper ud til offentlig kloak, kan renseprocesserne i rensningsanlæg risikere at blive påvirket. Dermed påvirkes hele udledningen fra kloakoplandet, og alt spildevand, som ikke kan tilbageholdes, ledes ud med et større indhold af stoffer end normalt, indtil anlægget igen fungerer normalt. Dette vil så kunne påvirke den recipient, som renseanlægget leder ud til. Det er derfor vigtigt, at der er mulighed for opsamling af biomasse i tilfælde af et udslip fra lagertanken. Et eventuelt udslip bør kunne ledes til det interne kloaksystem, som er tilsluttet modtagetanken. Det beskrevne omfangsdræn vil sikre mulighed for at udslip kan ledes til det interne kloaksystem. I forbindelse med utæthed på lagertanken er det ligeledes vigtigt at sikre sig, at modtagetanken ikke bliver overfyldt samt at tilførsel af biomasse til lagertanken stoppes. Redegørelse gasmotoranlæg. Nysted Biogas a.m.b.a. s udvider med et nyt biogasmotoranlæg med en effekt på ca kw el og 1100 kw varme (indfyret 2,86 MW). Teknisk vil det kun være muligt at køre 2 anlæg samtidigt. Pt. består værket af en (A) biogasmotor (Jenbacher 320) på 2,69 MW (A) og en (B) biogaskedel på 2,78 MW, samt en (C) biogasmotor (Jenbacher 420) på 3,57 MW - Denne erstattede i 2015 gasmotoren Caterpillar på 1,53 MW. Den gamle Jenbacher 320 udskiftes med den nævnte nye (A) Jenbacher 416(A) på 2,86 MW. Alle 3 anlægs effekt er som indfyret effekt.

10 SIDE 10/16 Overblik over den indfyrede effekt ved 2 anlægs drift Anlæg Samlet indfyret effekt før Samlet indfyret effekt ny A + B 5,47 MW 5,64 MW B + C 6,35 MW 6,35 MW A + C 6,26 MW 6,43 MW Samlet indfyret effekt ved 3 anlægs drift A+B+C 9,04 MW 9,21 MW Som det fremgår af tabellen er den maksimale indfyrede effekt øget en smule til 6,43 MW. Hvis det på et tidspunkt bliver muligt, at alle 3 anlæg kan drives samtidigt, vil den maksimale indfyrede effekt blive 9,21 MW. I så tilfælde skal der ansøges om miljøgodkendelse af den nye driftssituation, hvor især lugt og luftforurening i omgivelserne skal belyses gennem målinger og/eller beregninger på de aktuelle afkast. Behovet for den nye biogasmotor er opstået, da Jenbacher 320 er nedslidt og da der er en lille stigning i anlæggets biogasproduktion. Anlægget tilsluttes den 28 meter høje skorsten. Gasmotorerne forventes især at være i drift i sommerperioden, hvor varmebehovet er lille. Der kan dog være behov for levering af sommervarme til Nysted by og Kettinge by. Nysted Bioenergi producerer derfor mere el i sommerperioden. Kraftvarmeanlægget er i drift i alle døgnets 24 timer året rundt. Biogasproduktionen øges på grund af en bedre udnyttelse af den modtagne biomasse (lagertank) samt en stigning i leveret biomasse. Biomassemængden er stadigt indenfor de gældende rammer i den eksisterende miljøgodkendelse, som er meddelt på baggrund af en årlig leveret mængde biomasse på tons efter slambekendtgørelsen. Vurdering af gasmotoranlæg Det er kommunens vurdering, at udvidelsen med det nye biogasmotoranlæg ikke vil medføre en væsentlig ændring af miljøpåvirkning af omgivelserne. Det skyldes, at der fortsat kun kan være 2 anlæg i drift samtidigt samt at udvidelsen af effekten er lille. Der vil derfor også være sandsynlighed for, at miljøpåvirkningen kun øges lidt. Der vil dog fortsat være en større del af tiden, hvor 2 anlæg er i drift samtidigt. Det nye anlæg tilsluttes den eksisterende skorsten på 28 m. Det nye anlæg medfører, at kommunen stiller krav til egenkontrol, indretning, drift og målinger samt indfører standardvilkår. Den tidligere afgørelse for gasmotoranlæg i 2008 bortfalder derfor. Den ene gasmotor er tilsluttet samme skorsten som gaskedelen. Den ny gasmotor er tilsluttet sin egen skorsten. Afstanden mellem skorstenene er dog så lille, at kommunen vurderer, at en fælles skorsten for alle anlæg vil være mulig at etablere i fremtiden. Støj og vibrationer Støj fra anlægget vurderer virksomheden vil være meget lille, da gasmotoranlægget placeres i en støjdæmpet container med indbygget lyddæmper på luftindtaget og røggasafgangen. Samtidigt medfører anlægget ikke forøget til- og frakørsel. Anlægget er placeret på en bundramme med vibrationsdæmpning og selve containeren på et betonfundament.

11 SIDE 11/16 Kommunen vurderer også, at støjbidraget fra kilder til det nye gasmotoranlæg ikke vil medføre et væsentligt bidrag til støj i omgivelserne. Ifølge vilkår 6.2 i miljøgodkendelsen af den 18/ kan kommunen en gang årligt kræve at virksomheden dokumentere overholdelse af støjvilkårene i vilkår 2.1 i nævnte miljøgodkendelse ved målinger og/eller beregninger. Hjælpestoffer Smøreolier, kølevæske og additiver vil blive oplagret på samme måde som for den eksisterende biogasmotor i lukkede emballager og under tag fortrinsvis på samme sted som for det eksisterende gasmotoranlæg. Spildolie oplagres i et lukket tankanlæg i den eksisterende modtagehal og afhentes efter behov af en godkendt affaldsmodtager i overensstemmelse med erhvervsaffaldsregulativet. Lugt og luftforurening Der er gennemført lugtmålinger på eksisterede kilder på værket i Tiltag på biofilteret, har reduceret lugten i omgivelserne. Der er beregnet en lugtemission i omgivelserne på maksimalt 3,4 LE/m 3 i en afstand på 200 meter. Beregningen er foretaget ved den værst tænkelige emission på LE/m 3 fra den nye skorsten på 28 m (ny biogasmotor). Lugtundersøgelser på eksisterende biogasmotorer i Danmark viser, at lugtemissionen sandsynligvis vil være meget mindre (5.000 til LE/m 3 ) fra det nye biogasmotoranlæg end LE/m 3. Målinger fra 2010 af samme type gasmotor af NO x (kvælstof), CO (Kulilte) og uforbrændte carbonhydrider (UHC) viser at emissionsgrænseværdier kan overholdes med god margen, men ved udskiftningen ønskes dokumentation for, at grænseværdierne i den gældende bekendtgørelse kan overholdes. Hver gasmotor er tilsluttet hver deres skorsten. Ifølge vilkår 6.5 i miljøgodkendelsen af den 18/ kan kommunen desuden 2 gange årligt kræve at virksomheden dokumenterer overholdelse af immissionsvilkårene i dennes vilkår 3.1, 3.2 og 3.3. I forbindelse med udvidelsen af den nye biogasmotor har kommunen derfor stillet krav til egenkontrol af luftemissionerne af NO x, CO og UHC. Emissionerne skal pt. kunne overholde Miljøministeriets Bekendtgørelse nr af 20/ om begrænsning af emission af nitrogenoxider, uforbrændte carbonhydrider og carbonmonooxid m.v. fra motorer og turbiner, som har følgende krav i bilag 1: Gældende Emissionsgrænseværdier gasmotorer Alle emissionsgrænseværdierne i tabel 1-4 er angivet ved referencetilstanden (mg/normal m 3 ), som er tør røggas omregnet til 15 % O 2, 0 ºC og 101,3 kpa. NO x er summen af NO og NO 2 i røggassen. NO regnes vægtmæssigt som NO 2. Grænseværdier for motorer Tabel 1. Emissionsgrænseværdier for nye motorer med en samlet indfyret termisk effekt fra 120 kw til 50 MW Brændsel Over 120 kw og til og med 5 MW termisk indfyret effekt Over 5 og under 50 MW termisk indfyret effekt NO x CO NO x CO Naturgas, LPG, biogas og forgasningsgas * * * Dog er grænseværdien for biogas 450 og for forgasningsgas 1125.

12 SIDE 12/16 Tabel 2. Emissionsgrænseværdier for bestående motorer med en samlet indfyret termisk effekt fra 120 kw til 50 MW Brændsel Over 120 kw og til og Over 5 og under 50 MW termisk indfyret med 5 MW termisk indfyret effekt effekt Fra den 7. januar 2013 Indtil den 7. januar 2021 Fra den 7. januar 2021 NO x CO NO x CO NO x CO Biogas Gennemgang af standardvilkår Efter Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 07/ om godkendelse af listevirksomhed stilles der i standardvilkårsbekendtgørelsen, nr af 07/12/2016 krav til biogasfyrede kedlers emission samt egenkontrol af biogasanlæg. Der kun indført standardvilkår fra bekendtgørelsens afsnit 11, G201 og afsnit 16, J205, som er relevante for de nævnte beskrevne anlæg for lagertank og gasmotor. Afsnit 11, G201(enkeltparentes) 7. De enkelte kedelanlæg skal overholde de respektive emissionsgrænseværdier, der er anført nedenfor i tabel 1. Når røggasser fra to eller flere særskilte kedelanlæg udledes gennem en fælles skorsten, anses en sådan kombination af anlæg for at være et enkelt kedelanlæg, og deres samlede kapacitet betragtes under ét i forbindelse med beregningen af den samlede nominelle indfyrede termiske effekt. Hvis to eller flere særskilte kedelanlæg installeres således, at røggasserne herfra, under hensyntagen til både tekniske og økonomiske forhold, efter godkendelsesmyndighedens vurdering kan udledes gennem en fælles skorsten, anses en sådan kombination af anlæg for at være et enkelt fyringsanlæg, og den samlede kapacitet betragtes under ét i forbindelse med beregning af den samlede nominelle indfyrede termiske effekt. Ved»skorsten«forstås en struktur med en eller flere røgkanaler, der udleder røggasser med henblik på udledning i luften. Ved beregning af den samlede nominelle indfyrede effekt fra en kombination af to eller flere særskilte kedelanlæg medregnes ikke særskilte kedelanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på under 120 kw. Tabel 1. Emissionsgrænseværdier for kedelanlæg Brændsel Samlet nominel indfyret effekt Emissionsgrænseværdier mg/normal m 3 ved 10 % O 2 tør røggas Støv CO NOx * Hg Cd HCl Tungmetaller 120 kw 50 MW * NOx regnet vægtmæssigt som NO2. ** dog 100 mg/normal m 3 for anlæg, der anvender vådrensningsanlæg. 19. Senest 6 måneder efter at et nyt kedelanlæg er taget i brug, skal der ved præstationskontrol foretages 3 enkeltmålinger hver af en varighed på 1 time med henblik på at dokumentere, at emissionsgrænseværdierne i vilkår 7 er overholdt, dog kun 2 enkeltmålinger hver af en varighed på 45 minutter for gas- og oliefyrede kedler. Dette gælder dog ikke for parametre (stoffer), for hvilke der er udført automatisk kontrol eller AMS-kontrol, jf. vilkår

13 SIDE 13/16 Målingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold (maksimal normaldrift). Præstationskontrollen skal ikke udføres under opstart og nedlukning. Målingerne skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foretaget. For alle anlæg, undtagen naturgas- eller gasoliefyrede kedelanlæg, skal der herefter udføres 1 årlig præstationskontrol efter samme retningslinjer. Hvis resultatet af præstationskontrollen for hvert enkelt stof er under 60 % af emissionsgrænseværdien, kræves dog kun kontrol hvert andet år for dette eller disse stoffer. For enkelte naturgas- eller gasoliefyret kedelanlæg < 5 MW kan tilsynsmyndigheden herefter kræve, at anlægget foretager præstationskontrol efter ovenstående retningslinjer, dog normalt højest hvert andet år. For enkelte naturgas- eller gasoliefyrede kedelanlæg > 5 MW skal der herefter udføres præstationskontrol efter ovenstående retningslinjer med følgende frekvens: For anlæg under 100 driftstimer: Ingen yderligere kontrol. For anlæg fra 100 til og med 1500 driftstimer måles hvert tredje år. For anlæg fra 1500 til og med 3000 driftstimer måles hvert andet år. For anlæg med over 3000 driftstimer måles hvert år. Driftstimerne opgøres som et rullende gennemsnit over 5 år. 20. Emissionsgrænseværdierne anses for overholdt, når det aritmetiske gennemsnit af alle enkeltmålinger udført ved præstationskontrollen er mindre end eller lig med emissionsgrænseværdien. 21. Prøvetagning og analyse skal ske efter de i tabel 2 nævnte metoder eller efter internationale standarder med mindst samme analysepræcision og usikkerhedsniveau. Tabel 2. Prøvetagnings- og analysemetoder Navn Parameter Metodeblad nr. * Bestemmelse af koncentrationen af totalt partikulært materiale i strømmende gas Bestemmelse af koncentrationer af kvælstofoxider (NO x) i strømmende gas Støv NO x MEL-02 MEL-03 Bestemmelse af koncentrationer af ilt (O 2) i strømmende gas O 2 MEL-05 Bestemmelse af carbonmonooxid (CO) i strømmende gas CO MEL-06 Kvalitetssikring af Automatiske Målende Systemer (AMS) QA af AMS MEL-16 * Se hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: Kommentar vilkår 7 Luftvejledningen, nr. 2, 2001 fra Miljøstyrelsen giver dog mulighed for miljømyndigheden at acceptere en emission af NOx på op til 125 mg/normal m3 ved 10 % O2 tør røggas, hvis der ikke er lette tekniske og økonomiske muligheder tilgængelige, således at det bliver nødvendigt at lempe. * Den kursive tekst er udtaget i vilkåret, da der kun er 1 kedelanlæg på biogasanlægget. Vilkåret er her kun givet i forhold til det, som er relevant for biogas. Vilkår 19, 20 og 21 indføres næsten uden ændringer. I Vilkår 19 fjernes dog teksten om naturgas- og oliefyredeanlæg, da det ikke er relevant for virksomheden. Dog

14 SIDE 14/16 forefindes der et oliefyret reserveanlæg, men det er ikke omfattet af miljøreguluring, da det er en reserve, som kun undtagelsesvis bruges ved nedbrug o.l. Vilkår 21 er begrænset til de målemetoder, som er relevant for biogas. Afsnit 16, J205 (dobbelparentes) 6. Biomasse og væskefraktion skal opbevares i tanke og beholdere, der er lukkede eller forsynet med tætsluttende fast overdækning i form af et betondæk, teltoverdækning eller lignende. Energiafgrøder kan dog opbevares i overdækkede udendørs stakke. [Godkendelsesmyndigheden kan fastsætte vilkår om, at andre typer biomasse kan opbevares i stakke indendørs eller i stakke udendørs og overdækket, hvis der ikke vurderes at være risiko for lugt- eller støvgener hos nærmeste omboende eller risiko for udledning af næringsstoffer. ] 38. Virksomheden skal kontrollere inspektionsbrønde ved beholdere og tanke med biomasse, væskefraktion og produktionsspildevand for vandets farve og lugt samt kontrollere opsamlingsrender og -beholdere under beholdere og tanke, der er hævet over jordoverfladen, for vandets farve og lugt. Kontrollen skal udføres mindst 1 gang månedligt. Konstateres der misfarvning eller lugt fra vand i brøndene, skal tilsynsmyndigheden straks underrettes. 39. Virksomheden skal mindst 1 gang om måneden tilse, at den faste overdækning på beholdere med biomasse og væskefraktion slutter tæt og er tilstrækkelig vedligeholdt. 40. Beholdere og tanke til oplagring af biomasse og væskefraktion skal mindst hvert tiende år kontrolleres for styrke og tæthed af en kontrollant, der er autoriseret til at kontrollere beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand, jf. bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand. Resultatet af kontrollen (tilstandsrapporten) skal opbevares på anlægget sammen med dokumentation for eventuelle reparationer, mindst indtil en nyere tilstandsrapport foreligger. Såfremt kontrollen viser, at en beholder eller en tank ikke overholder krav til styrke og tæthed, jf. vilkår 30, eller, at der er behov for et supplerende eftersyn baseret på specialviden, behov for brug af specialværktøj eller for at beholderen tømmes, skal tilstandsrapporten indsendes til tilsynsmyndigheden inden 6 uger efter, at kontrollen er foretaget sammen med virksomhedens oplysninger om, hvad der er foretaget eller planlægges foretaget på baggrund af rapporten. Tilsynsmyndigheden kan på baggrund af tilstandsrapporten fastsætte krav om supplerende eftersyn. 41. Øvrige tanke (reaktortanke, hygiejniseringstanke mv.) skal inspiceres indvendigt for utætheder i forbindelse med driftmæssig tømning, dog mindst hvert tiende år. En dateret beskrivelse af inspektionen og konklusionen på denne skal opbevares på anlægget mindst indtil næste inspektion. Endvidere skal disse tanke kontrolleres for styrke og tæthed, mindst hvert tyvende år af et uvildigt sagkyndigt firma. Rapporten fra kontrollen indsendes til tilsynsmyndigheden inden 6 uger efter, at kontrollen er foretaget sammen med virksomhedens oplysninger om, hvad der er foretaget eller planlægges foretaget på baggrund af rapporten. Tilsynsmyndigheden kan på baggrund af rapporten fastsætte krav om supplerende eftersyn. 42. Virksomheden skal mindst 1 gang om måneden foretage:

15 SIDE 15/16 eftersyn af luftrenseanlæg med tilhørende ventilationssystemer, jf. vilkår 14, og funktionsafprøvning af gasfakkel, jf. vilkår 16 Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang ugentlig kontrollere biofiltrets fugtighed og ph, jf. vilkår 15, samt temperatur. Utætheder og fejl skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. 43. Virksomheden skal mindst 1 gang årligt foretage en visuel kontrol af arealer og tætte belægninger til oplagring eller omlastning af biomasse samt til rengøring af materiel til transport af biomasse og udbedre eventuelle skader. 44. Virksomheden skal mindst 1 gang årligt foretage eftersyn og funktionsafprøvning af overfyldningsalarmer på modtagetanke efter leverandørens anvisning. Driftsjournal 46. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af: Dagligt og årligt modtagne mængder og typer af biomasse, som behandles i biogasanlægget. Dato for og resultat af kontrollen med inspektionsbrønde ved beholdere og tanke samt opsamlingsrender og -beholdere under beholdere og tanke, der er hævet over jordoverfladen, jf. vilkår 38. Dato for og resultat af kontrollen med den faste overdækning på beholdere med biomasse, jf. vilkår 39. Dato for og resultat af kontrollen af luftrenseanlæg med tilhørende ventilationssystemer samt foretaget vedligeholdelse heraf, jf. vilkår 42. Dato for og resultat af kontrol af biofiltrets fugtighed, ph, temperatur, jf. vilkår 42. Dato for og resultat af eftersyn af gasfakkel, jf. vilkår 42. Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelle foretagne udbedringer af alle tætte arealer og arealer til omlæsning af biomasse og rengøring af køretøjer, jf. vilkår 43. Dato for og resultat af eftersyn og funktionsafprøvning af overfyldningsalarmer samt eventuelle foretagne udbedringer, jf. vilkår 44. Uregelmæssigheder ved driften, herunder episoder med overfyldning eller overskumning af tanke, med dårligt fungerende luftrenseanlæg samt med brug af gasfakkel. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. Kommentar vilkår I vilkår 6 fjernes den kursive tekst, som i stedet indsættes under generelle bemærkning til vilkår.

16 SIDE 16/16 I vilkår 40 og 42 fjernes den kursive tekst, da den henviser til standardvilkår, som ikke er relevante for denne afgørelse. Disse vilkår vil dog blive medtaget ved den kommende revision af den gamle miljøgodkendelse fra Revisionen forventes foretaget indenfor 2 år. Perspektiver i forhold til renere teknologi Virksomheden har en grænseværdi for Lugt på 10 LE/m 3 i omgivelserne (vilkår 4.1 i Miljøstyrelsens afgørelse af 10/3 1998). Beregninger viser, at med etablering af en ny biogasmotor med en skorstenshøjde på 28 meter, vil grænseværdien for lugt være overholdt med en god margen. Det skyldes, at skorstenshøjden er bestemt ud fra den værst tænkelige lugtemission fra biogasmotoren samt at anlægget kun drives, når ingen eller kun det ene af de eksisterende anlæg er i drift samtidigt. Alle 3 anlæg vil derfor aldrig være i drift samtidigt. Der eksisterer rensningsløsninger af røggas fra biogasmotorer og kedler, der kan indføres, hvis de bliver nødvendige for overholdelse af grænseværdierne til stoffer i luften. Beregningerne viser dog, at grænseværdierne for luftforurening i omgivelserne (Bværdier - immission) med stor sandsynlighed kan overholdes samt at lugt er mest betydende for den skorstenshøjde, der er nødvendig for overholdelse af grænseværdier for stoffer i omgivelsernes luft (immissionen / B-værdier: For NO x = 0,125 mg/m 3, for CO = 1 mg/m 3 og for lugt = 5 10 LE/m 3 ). Med baggrund i de rapporter, som findes om biogasmotorers emissioner til luften, er det kommunens vurdering at disse ofte vil være mindre end grænseværdierne. Kommunen er dog nødt til at kræve en egenkontrol af disse til dokumentation for at grænseværdien for emission af stoffer til luften bliver overholdt. Ligesom kommunen vurderer, at ovenstående standardvilkår, skal indføres som gældende vilkår i egenkontrollen. Teknologisk medfører den nye lagertank en bedre udnyttelse af biomassen og dermed en smule mindre lugt i omgivelserne, når den spredes på landbrugsjord. Samtidigt får biogasanlægget en mere stabil gasproduktion, som bliver øget en smule. Den øgede gasproduktion kan give mulighed for en mere effektiv vedligeholdelse og drift af anlægget samt mulighed for afsætning af mere vedvarende energi (især el og varme). Lagertanke er kendt teknologi og det er sjældent, at der går hul på dem ved løbende vedligeholdelse. Med hensyn til gasmotorer og gaskedler, vil det være udviklingen af forbrændingsteknologier, som vil være afgørende for en effektiv udnyttelse af biogassen. Dertil kommer en mulig anden fremtidig anvendelse af den producerede biogas, som f.eks. til transport. Gas forurener mindre end benzin og diesel. Guldborgsund Kommune Center for Teknik og Miljø

FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE

FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE Marius Pedersen A/S Att.: Nicolai Boss Nielsen / Jan Kastrup Nykøbingvej 76 4990 Sakskøbing E-mail: nbn@mariuspedersen.dk; jka@mariuspedersen.dk FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE 13-04-2015 Marius Pedersen

Læs mere

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013.

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00638 Ref. jamul/hebec Den 7. marts 2014 Påbud om ændring af vilkår Pharmacosmos A/S

Læs mere

Ændringen omfatter krav til målemetode og måleomfang ved præstationskontrol. Emissionsgrænser er uændrede.

Ændringen omfatter krav til målemetode og måleomfang ved præstationskontrol. Emissionsgrænser er uændrede. Chr. Hansen A/S Søndre Ringvej 22 4000 Roskilde Att. Lars Stern, dklrs@chr-hansen.com Virksomheder J.nr. MST-1272-01420 Ref. SOJEN/JEPPJ Den 27. marts 2015 Påbud om ændring af påbud om emissionsvilkår

Læs mere

Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og turbiner

Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og turbiner BEK nr 1450 af 20/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52100-00022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Miljøgodkendelse, vilkårsændring

Miljøgodkendelse, vilkårsændring Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing SPJALD FJERNVARME- OG VANDVÆRK Rørvej 1 6971 Spjald Sagsbehandler Yvonne Grandahl Direkte telefon 99741513 E-post yvonne.grandahl@rksk.dk

Læs mere

U D K A S T 24. august 2017

U D K A S T 24. august 2017 U D K A S T 24. august 2017 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Kapitel 4. Kapitel 5. Kapitel 6. Kapitel 7. Kapitel 8. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Bilag 4 Bilag 5. Anvendelsesområde Definitioner

Læs mere

Påbuddet af den 24. november 2015 bortfalder hermed og erstattes af nærværende påbud, som skal efterkommes fra dags dato.

Påbuddet af den 24. november 2015 bortfalder hermed og erstattes af nærværende påbud, som skal efterkommes fra dags dato. I/S Vestforbrænding Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup Virksomheder J.nr. MST-1271-00276 Ref. dossu/anbri Den 23. februar 2016 Sendt til: CVR-nr.: 10866111 og Kim Crillesen, kc@vestfor.dk Påbud om emissionsgrænseværdier

Læs mere

Miljøstyrelsen meddeler i henhold til den nye bekendtgørelses 4, stk. 5 påbud om overholdelse af de nye emissionsgrænseværdier fra 1. januar 2016.

Miljøstyrelsen meddeler i henhold til den nye bekendtgørelses 4, stk. 5 påbud om overholdelse af de nye emissionsgrænseværdier fra 1. januar 2016. AAK Denmark A/S Slipvej 4 8000 Aarhus C Sendt via sikker post Virksomheder J.nr. MST-1272-01506 Ref. bjknu/chell Den 7. december 2015 Påbud om emissionsgrænseværdier til luft og egenkontrol omfattende

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 UDKAST Forslag til Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1-3, 7 a, stk. 1, 16, 44, stk. 1, og 92, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder 1

Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder 1 J nr. 52103-00108 Udkast 7. august 2012 Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1, nr. 2 og nr. 8, 7 a, stk. 1 og 2,

Læs mere

Afgørelse om tilladelse til tilslutning af spildevand til Viborg Spildevand A/S er truffet efter Miljølovens 28 stk. 3.

Afgørelse om tilladelse til tilslutning af spildevand til Viborg Spildevand A/S er truffet efter Miljølovens 28 stk. 3. Viborg Kraftvarmeværk Industrivej 40 8800 Viborg Sendt pr mail til pus@energiviborg.dk og RIBH@ramboll.dk Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 virksomhedsmiljoe@viborg.dk

Læs mere

Tilladelse til modtagelse af affaldssprit på biogasanlægget i Kettinge.

Tilladelse til modtagelse af affaldssprit på biogasanlægget i Kettinge. REFA Kettinge Forsyning ApS Energivej 4 4800 Nykøbing F. 02-10-2014 Tilladelse til modtagelse af affaldssprit på biogasanlægget i Kettinge. Afgørelse Combineering har søgt om levering af affaldssprit på

Læs mere

Miljøgodkendelse af spids- og reservelastcentral - Risø

Miljøgodkendelse af spids- og reservelastcentral - Risø Miljøgodkendelse af spids- og reservelastcentral - Risø Oktober 2015 Åbningstider Mandag-torsdag 10-15 Fredag 10-14 Telefontider Mandag-onsdag 08-15 Torsdag 10-17 Fredag 08-14 VEKS, Vestegnens Kraftvarmeselskab

Læs mere

Påbud. Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima

Påbud. Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Dalum kraftvarme A/S Billedskærervej 7 5230 Odense M By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense

Læs mere

Ovennævnte vilkår ændres til nedenstående (de tidligere gældende vilkår kan ses i bilag til denne afgørelse):

Ovennævnte vilkår ændres til nedenstående (de tidligere gældende vilkår kan ses i bilag til denne afgørelse): DuPont Nutrition Biosciences Aps Langebrogade 1 1411 København K Virksomheder J.nr. MST-1272-01658 Ref. hechr/sulvi Den 15. december 2015 Påbud om ændrede emissionsgrænser og kontrol af disse for kedel

Læs mere

U D K A S T 24. august 2017

U D K A S T 24. august 2017 U D K A S T 24. august 2017 Indholdsfortegnelse 1. Anvendelsesområde 2. Definitioner 3. Regler om kommunal anvisning 3. Anmeldelse 4. Indretning og drift 5. Emissionsgrænseværdier 6. Overvågning af emissioner

Læs mere

/38472 KS: lmje. UNICON A/S Rønsdam Sønderborg. Sønderborg Kommune. Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse

/38472 KS: lmje. UNICON A/S Rønsdam Sønderborg. Sønderborg Kommune. Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse 22-10-2014 KS: lmje UNICON A/S Rønsdam 98 Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse Sønderborg Kommune har den 26. september 2014 modtaget en ansøgning om tillæg til miljøgodkendelsen. Virksomheden søger

Læs mere

Afgørelse ikke VVM-pligt Sortkrudtskydning

Afgørelse ikke VVM-pligt Sortkrudtskydning Ole Erik Lauridsen Trættevejen 16, Tingsted 4800 Nykøbing F Afgørelse ikke VVM-pligt Sortkrudtskydning 09-06-2015 Kommunen har behandlet ansøgningen om skydning med sortkrudtvåben på den eksisterende skydebane

Læs mere

Emissionskrav til naturgasfyrede kraftvarmeværker. Grænseværdier og dokumentation

Emissionskrav til naturgasfyrede kraftvarmeværker. Grænseværdier og dokumentation DGCnotat Fjernvarmen Temanummer om emission 1/5 Emissionskrav til naturgasfyrede kraftvarmeværker Grænseværdier og dokumentation Jan K. Jensen (jkj@dgc.dk), Henrik Andersen (han@dgc.dk) og Jan de Wit (jdw@dgc.dk),

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder

Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder BEK nr 1447 af 20/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52103-00108 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE

FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE Munks Produkt ApS Banevænget 11 4930 Maribo FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE 14. DECEMBER 2015 Munks produkt Aps har den 25. november 2015 søgt om justering af vilkår 23 i miljøgodkendelsen af 4. december

Læs mere

DONG Energy Thermal Power A/S Kyndbyværket Kyndbyvej Jægerspris. Virksomheder J.nr. MST Ref. emibm/kabje Den 7.

DONG Energy Thermal Power A/S Kyndbyværket Kyndbyvej Jægerspris. Virksomheder J.nr. MST Ref. emibm/kabje Den 7. DONG Energy Thermal Power A/S Kyndbyværket Kyndbyvej 90 3630 Jægerspris Virksomheder J.nr. MST-1271-00473 Ref. emibm/kabje Den 7.juni 2017 Att: Kasper Justesen Påbud om vilkårsændringer vedr. egenkontrol

Læs mere

Revurdering af Miljøgodkendelse

Revurdering af Miljøgodkendelse Revurdering af Miljø Thorsø Miljø & Biogasanlæg Amba Kongensbrovej 10 8881 Thorsø Godkendelse af listevirksomhed i henhold til kapitel 5 i lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015 med senere ændringer

Læs mere

Fors Varme Roskilde A/S, Betonvej 12, 4000 Roskilde. Att.: Steffan Alexander Thule Madsen

Fors Varme Roskilde A/S, Betonvej 12, 4000 Roskilde. Att.: Steffan Alexander Thule Madsen Fors Varme Roskilde A/S Betonvej 12 Att.: Steffan Alexander Thule Madsen By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Dato 1. februar 2017 Påbud om nye vilkår om

Læs mere

Revurdering af Miljøgodkendelse

Revurdering af Miljøgodkendelse Revurdering af Miljø Thorsø Miljø & Biogasanlæg Amba Kongensbrovej 10 8881 Thorsø Godkendelse af listevirksomhed i henhold til kapitel 5 i lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015 med senere ændringer

Læs mere

Emissionsgrænse mg/nm 3 Ref. O 2 %

Emissionsgrænse mg/nm 3 Ref. O 2 % Danske Commodities A/S DTU Kraftvarmeværk, Energivej 411 2800 Kgs. Lyngby Att.: Kenneth Harder Risto khr@danskecommodities.com CVR 34071977 Dato: 04-10-2016 Ref.: eka J.nr.: 09.02.08-P19-1-16 Påbud om

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a.

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Februar 2012 Ansøger: Navn: Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Adresse: Strandlystvej 12, 5900 Rudkøbing

Læs mere

Miljøgodkendelse og 19 tilladelse

Miljøgodkendelse og 19 tilladelse TRE-FOR Varme A/S Kokholm 30 6000 Kolding 08-01-2014 Sags id.: 07/9789 Sagsbehandler: Dorte Lindbjerg KS: Henrik Jørgensen Miljøgodkendelse og 19 tilladelse til etablering af gasoliefyret kedelanlæg som

Læs mere

Danish Crown A/S - Herning. Miljøgodkendelse til vilkårsændring. 18. juni 2014

Danish Crown A/S - Herning. Miljøgodkendelse til vilkårsændring. 18. juni 2014 Danish Crown A/S - Herning Miljøgodkendelse til vilkårsændring 18. juni 2014 Virksomheder J.nr. MST-1270-01009 Ref. Maljs/tasme Den 18. juni 2014 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Danish Crown A/S,

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse Gemidan A/S Havnevejen 150, 5330 Munkebo

Tillæg til miljøgodkendelse Gemidan A/S Havnevejen 150, 5330 Munkebo Tillæg til miljøgodkendelse Gemidan A/S Havnevejen 150, 5330 Munkebo Ændring af vilkår i tillæg til miljøgodkendelse af 30. maj 2014, vilkår 15, 16 og 29 CVR-nr.: 1214 3370 P-nr.: 10000338596 23. september

Læs mere

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015 Vilkårsændring For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Matrikel nr. (8L): 3dø Bagsværd by CVR-nummer: 10007127 P-nummer: 1007675646

Læs mere

varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt på mellem 5 MW og 50 MW.

varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt på mellem 5 MW og 50 MW. Tillægsgodkendelse, Ændret anvendelse af gaskedel samt etablering af Low NOxbrænder på gaskedel Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder 02-12-2013 Virksomhed Adresse Persievej 5 Postnummer og by Matrikulære oplysninger

Læs mere

Miljøgodkendelse og VVM tilladelse til etablering af et biogasanlæg i Grenaa Dato

Miljøgodkendelse og VVM tilladelse til etablering af et biogasanlæg i Grenaa Dato E R H V E R V O G M I L J Ø Miljøgodkendelse og VVM tilladelse til etablering af et biogasanlæg i Grenaa Dato Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kapitel 5 i lovbekendtgørelse nr. 1189 af

Læs mere

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 2 til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet på Enggade 13, 5000 Odense C.

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 2 til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet på Enggade 13, 5000 Odense C. Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense

Læs mere

Industrimiljø Teknik & Miljø. Citycentralen. Stikvejen 5, 6700 Esbjerg. CVR nummer Dato for tilsyn 12. marts 2015

Industrimiljø Teknik & Miljø. Citycentralen. Stikvejen 5, 6700 Esbjerg. CVR nummer Dato for tilsyn 12. marts 2015 Navn Citycentralen Adresse Stikvejen 5, 6700 Esbjerg CVR nummer 32 66 11 49 Dato for tilsyn 12. marts 2015 Baggrunden for tilsynet Virksomhedens karakter Hvad der er ført tilsyn med Er der konstateret

Læs mere

AFGØRELSE OM IKKE VVM PLIGT FOR OPBEVARING AF SPILDEVANDSSLAM I GYLLEBEHOLDERE

AFGØRELSE OM IKKE VVM PLIGT FOR OPBEVARING AF SPILDEVANDSSLAM I GYLLEBEHOLDERE HedeDanmark Att.: Erik Borup Ringstedvej 20 4000 Roskilde E-mail: ebo@hededanmark.dk 14. OKTOBER 2016 AFGØRELSE OM IKKE VVM PLIGT FOR OPBEVARING AF SPILDEVANDSSLAM I GYLLEBEHOLDERE HedeDanmark har den

Læs mere

Miljøgodkendelse. Filskov Energiselskab A.M.B.A. Listepunkt: Godkendelsen omfatter:

Miljøgodkendelse. Filskov Energiselskab A.M.B.A. Listepunkt: Godkendelsen omfatter: Dato: 4. april 2013 Miljøgodkendelse Filskov Energiselskab A.M.B.A. Hjortlundvej 13A, Filskov, 7200 Grindsted Matrikel nr.: 2i, Filskov By, Filskov CVR-nummer: 16263443 P-nummer: 1001067947 Kontaktpersoner:

Læs mere

TILLADLESE TIL AT AFLEDE SPILDEVAND FRA KRENKERUP BRYGGERI, KRENKERUPVEJ 33, 4990 SAKSKØBING

TILLADLESE TIL AT AFLEDE SPILDEVAND FRA KRENKERUP BRYGGERI, KRENKERUPVEJ 33, 4990 SAKSKØBING Krenkerup Gods Krenkerupvej 33 4990 Sakskøbing 26. JUNI 2014 TILLADLESE TIL AT AFLEDE SPILDEVAND FRA KRENKERUP BRYGGERI, KRENKERUPVEJ 33, 4990 SAKSKØBING Krenkerup Gods har den 28. februar 2014 søgt om

Læs mere

Stamdata for virksomheden

Stamdata for virksomheden TEKNIK OG MILJØ Revurdering af emissionsgrænseværdier og egenkontrol Ålykkevej 1, 7400 Herning Sagsnr.: 09.02.00-P19-15-14 Dato: 8. juni 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

Dansk Vilomix A/S Sjellebrovej 10 8544 Mørke. CVR nr. 70649217

Dansk Vilomix A/S Sjellebrovej 10 8544 Mørke. CVR nr. 70649217 Dansk Vilomix A/S Sjellebrovej 10 8544 Mørke CVR nr. 70649217 Miljøgodkendelse Miljøgodkendelse til blanding og oplagring af vitamin- og mineralprodukter hos Dansk Vilomix A/S, Åstorpvej 31, 6093 Sjølund.

Læs mere

Er du også træt af at høre om miljøkrav til gasfyrede anlæg? Prøv en alternativ løsning!

Er du også træt af at høre om miljøkrav til gasfyrede anlæg? Prøv en alternativ løsning! Er du også træt af at høre om miljøkrav til gasfyrede anlæg? http://www.jydskatomkraft.dk/ Prøv en alternativ løsning! Miljøregler for gasfyrede anlæg Per Kristensen (pgk@dgc.dk) & Henrik Andersen (han@dgc.dk)

Læs mere

MILJØGODKENDELSE EFTER MILJØBESKYTTELSESLOVENS 33

MILJØGODKENDELSE EFTER MILJØBESKYTTELSESLOVENS 33 MILJØGODKENDELSE EFTER MILJØBESKYTTELSESLOVENS 33 Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Frederiksberg 1D, 4470 Svebølle Matr.nr. 2rc, Avnsøgård Hgd., Avnsø Indhold Indledning Afgørelse og vilkår

Læs mere

Revision af miljøgodkendelser

Revision af miljøgodkendelser VIBORG AMT Skottenborg 26 I/S Skive Fjernvarme Marius Jensens Vej 3 7800 Skive Postboks 21 8800 Viborg Tlf. 8727 1700 Fax 8662 3933 ViborgAmt@vibamt.dk www.viborgamt.dk Revision af miljøgodkendelser Revurdering

Læs mere

Afsnit 11. 11.1. Anvendelsesområde

Afsnit 11. 11.1. Anvendelsesområde Afsnit 11. G 201: Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt på mellem 5 MW og. 11.1. Anvendelsesområde Dette afsnit omfatter kraftproducerende

Læs mere

Miljøgodkendelse. Ole Schleicher. FORCE Technology. VEKS formiddagsmøde om spids- og reservelast centraler. Tirsdag den 6.

Miljøgodkendelse. Ole Schleicher. FORCE Technology. VEKS formiddagsmøde om spids- og reservelast centraler. Tirsdag den 6. Miljøgodkendelse Ole Schleicher FORCE Technology VEKS formiddagsmøde om spids- og reservelast centraler Tirsdag den 6. september 2011 Min baggrund 15 år på Junckers Industrier i Køge - Ansvarlig for alt

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Journalnr: 09.02.16-K08-18996-07 Ref.: Dorte Schmieg Toft Dato: 18-03-2014 Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af Støvring Autooophug ApS, Banesvinget

Læs mere

udvidelse af eksisterende lager til opbevaring af træflis til varmepro- duktion med 514

udvidelse af eksisterende lager til opbevaring af træflis til varmepro- duktion med 514 Ry Varmeværk A.m.b.a. Bakkelyvej 3 8680 Ry Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Skanderborg Kommune, Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 25.. september

Læs mere

UDBRINGNING AF HUSDYRGØDNING ER IKKE GODKENDEL- SESPLIGTIG

UDBRINGNING AF HUSDYRGØDNING ER IKKE GODKENDEL- SESPLIGTIG Lars Andersen Gårdvej 4 4871 Horbelev CVR.nr. 75380356 05-08-2015 UDBRINGNING AF HUSDYRGØDNING ER IKKE GODKENDEL- SESPLIGTIG Guldborgsund Kommune har den 28. juni 2015 modtaget anmeldelse om udbringning

Læs mere

Afgørelse om dispensation fra afstandskravet til åbnet vandløb ved Kragelundvej

Afgørelse om dispensation fra afstandskravet til åbnet vandløb ved Kragelundvej Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 15-11-2016 Sagsnr.: 16/34252 Kontakt: Lene Kragh Møller Direkte tlf.: 7376 8235

Læs mere

Udkast til tillæg til miljøgodkendelse til E.ON Ørslev-Terslev Kraftvarmeforsyning. Etablering af et biokedelanlæg

Udkast til tillæg til miljøgodkendelse til E.ON Ørslev-Terslev Kraftvarmeforsyning. Etablering af et biokedelanlæg Postadresse: Natur & Miljø Frederiksgade 9-4690 Haslev Telefon: 56 20 30 00 Telefax : 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Kontoradresse: Frederiksgade 9 4690 - Haslev Direkte: 56203043 Mail: mahvb@faxekommune.dk

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Herning Bioenergi A/S, Sinding-Ørre Biogasanlæg. Rosmosevej 4, 7400 Herning.

TEKNIK OG MILJØ. Herning Bioenergi A/S, Sinding-Ørre Biogasanlæg. Rosmosevej 4, 7400 Herning. TEKNIK OG MILJØ Herning Bioenergi A/S, Sinding-Ørre Biogasanlæg Rosmosevej 4 7400 Herning Att.: Laila Krahn [lkr@bigadan.dk] Olav Hald [oh@bigadan.dk] CVR-nr.: 25809890 P-nr.: 1003344687 Dato: 4. november

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Virksomheder J.nr. MST-1270-01919 Ref. Anjro/antkr Den 9. juni 2016 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Cheminova A/S Thyborønvej 78 7673 Harboøre Matrikel nr.: 1 a, Den Nordlige del, Harboøre CVR-nummer:

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Haldor Topsøe A/S Heimdalsvej 4-6 3600 Frederikssund Virksomheder J.nr. MST-1270-01566 Ref. bebha/gukha Den 4. marts 2015 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for renserum i bygning G Miljøstyrelsen Virksomheder

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Ekokem A/S Att. Miljøchef Eva Lund Lindholmvej 3 5800 Nyborg Sendt digitalt til CVR: 34484414 Virksomheder J.nr. MST-1270-01784 Ref. Johje/Molut Den 7. januar 2016 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For:

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse

Tillæg til Miljøgodkendelse Tillæg til Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi ApS Langehede 71, 5471 Søndersø Miljømyndighed: Nordfyns Kommune Godkendt den 9. august 2016 Dokument nr. 480-2016-222478 Sags nr. 480-2016-22124 Indhold Stamoplysninger...

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 10.11.2015 CVR-nummer 21803006 P-nummer 1005215691 e-doc journal nr. 13/020543 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse samt godkendelse af ændringer

Revurdering af miljøgodkendelse samt godkendelse af ændringer GEV Varme A/S Tårnvej 24 7200 Grindsted Revurdering af miljøgodkendelse samt godkendelse af ændringer Dato: 12. december 2016 For: GEV Varme A/S, Sydtoften 600, 7200 Grindsted Matr. nr.: 5ms Sønderby By,

Læs mere

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1.

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1. Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 29. september 2014 Sags id 14/7802 Sagsbehandler Bente Kristensen/sgk Telefon direkte 76 16 13 86 Påbud Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Miljøstyrelsen ændrer ved påbud i henhold til miljøbeskyttelseslovens 41, stk. 1 følgende vilkår i påbud af 3. januar 2014:

Miljøstyrelsen ændrer ved påbud i henhold til miljøbeskyttelseslovens 41, stk. 1 følgende vilkår i påbud af 3. januar 2014: DONG Energy Thermal Power A/S Kyndbyværket Att: Rudi Hansen Virksomheder J.nr. MST-1271-00261 Ref. vba/kabje Den 18. december 2015 Sendt digitalt cvr.nr. 27446469 Påbud om vilkårsændringer vedr. emissionsgrænseværdier

Læs mere

Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme 1

Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme 1 J. nr. MST-52100-00002 UDKAST 13. august 2012 Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1, 2, 6 og 8, 7 a, stk. 1, 35, stk. 2, 39, stk.

Læs mere

Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede

Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede anlæg Brøndby, 9. november 2012 Knud Christiansen 1 Baggrund Ved beregninger af skorstenshøjder for især affaldsforbrændingsanlæg

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering)

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) November 2013 Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) Tornved Genbrugsplads Holbækvej 167-167a, 4450 Jyderup Matrikelnumre: 7000-a Bennebo by, Skamstrup og 7000-c Tornved by CVR nr. 33033192 P. nr.

Læs mere

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a.

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse af Nordfyns Biogas A.m.b.a., Odensevej 156, 5400 Bogense, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap.5 Dato: 24. september 2013 Godkendt af:

Læs mere

RAGN-SELLS DANMARK A/S Maglemølle Næstved. Justering af miljøgodkendelse til at modtage flere affaldstyper på Maglemølle

RAGN-SELLS DANMARK A/S Maglemølle Næstved. Justering af miljøgodkendelse til at modtage flere affaldstyper på Maglemølle RAGN-SELLS DANMARK A/S Maglemølle 46 4700 Næstved Center for Miljø og Natur Team Miljø Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved www.naestved.dk Dato 4-3-2016 Sagsnr. 09.02.16-P19-2-16 CVR-nr. 86476819

Læs mere

Herning Bioenergi A/S, Sinding-Ørre Biogasanlæg Rosmosevej 4, 74000 Herning

Herning Bioenergi A/S, Sinding-Ørre Biogasanlæg Rosmosevej 4, 74000 Herning TEKNIK OG MILJØ Miljøgodkendelse til opbevaring af vegetabilsk blegejord Revurdering af egenkontrolvilkår Herning Bioenergi A/S, Sinding-Ørre Biogasanlæg Rosmosevej 4, 74000 Herning Sagsnr.: 09.02.00-P19-20-14

Læs mere

Brønderslev Kommune har meddelt landzonetilladelse til opgraderingsanlægget den 15. september

Brønderslev Kommune har meddelt landzonetilladelse til opgraderingsanlægget den 15. september #split# GFE Krogenskær P/S Vildmosevej 21 9700 Brønderslev Plan og Miljø Dato: 04-11-2014 Sags. nr.: 09.02.08-P19-1-13 Sagsbeh.: Erik Rydborg Lokaltlf.: +4599455842 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Telefon

Læs mere

Godkendelse af ændret opbevaring af filterstøv fra DeSOxanlægget 1 på Nykøbing Sukkerfabrik

Godkendelse af ændret opbevaring af filterstøv fra DeSOxanlægget 1 på Nykøbing Sukkerfabrik Nordic Sugar Nykøbing Østerbrogade 2 4800 Nykøbing F. Att.: Hanne Lundsgaard hanne.lundsgaard@nordzugar.com Virksomheder J.nr. MST-1270-02032 Ref. JOERN Den 25. juli 2016 Godkendelse af ændret opbevaring

Læs mere

Tilladelse efter 19 i miljøbeskyttelsesloven til udvidelse af solvarmeanlæg samt afgørelse om projektet ikke er omfattet af VVM-pligt

Tilladelse efter 19 i miljøbeskyttelsesloven til udvidelse af solvarmeanlæg samt afgørelse om projektet ikke er omfattet af VVM-pligt Tørring Kraftvarmeværk Bygade 5A 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

Sendt som digital post(cvr) og til Solveig Jørgensen,

Sendt som digital post(cvr) og til Solveig Jørgensen, DONG Energy Thermal Power, Esbjergværket Amerikavej 7 6700 Esbjerg Virksomheder J.nr. MST-1272-01625 Ref. Mschu/kabje Den 25. februar 2015 Sendt som digital post(cvr) og til Solveig Jørgensen, sofjo@dongenergy.dk

Læs mere

Miljøgodkendelse og udledningstilladelse

Miljøgodkendelse og udledningstilladelse TEKNIK OG MILJØ Miljøgodkendelse og udledningstilladelse Revurdering af miljøgodkendelse og tilladelse til udledning af overfladevand og vand fra drænledninger Godkendelse af udvidelse Herning Bioenergi

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Miljøgodkendelse. Revurdering af miljøgodkendelse. Varmecentral Vest Møllevænget 11, 7400 Herning. Sagsnr.: 09.02.

TEKNIK OG MILJØ. Miljøgodkendelse. Revurdering af miljøgodkendelse. Varmecentral Vest Møllevænget 11, 7400 Herning. Sagsnr.: 09.02. TEKNIK OG MILJØ Miljøgodkendelse Revurdering af miljøgodkendelse Møllevænget 11, 7400 Herning Sagsnr.: 09.02.00-P19-27-15 Dato: 2. maj 2016 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens adresse

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Verdo Produktion A/S, Grenaa Kraftvarmeværk Kalorievej Grenaa. Sendes pr. til

Verdo Produktion A/S, Grenaa Kraftvarmeværk Kalorievej Grenaa. Sendes pr.  til Verdo Produktion A/S, Grenaa Kraftvarmeværk Kalorievej 13 8500 Grenaa Sendes pr. e-mail til alab@verdo.dk Virksomheder J.nr. MST-1270-00750 Ref. Ulsee/katam Den 10. september 2013 Afslag på ansøgning efter

Læs mere

Ændring af vilkår i miljøgodkendelser for Dansk Affald A/S

Ændring af vilkår i miljøgodkendelser for Dansk Affald A/S Dansk Affald A/S Tingvejen 1 6500 Vojens Att. Bjørn Stender, mail:bls@danskaffald.dk og post@danskaffald.dk Haderslev Kommune Teknik og Miljø Simmerstedvej 1A, 1. 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk

Læs mere

Steen Weigelt Rasmussen Skovsrodvej Ry. Anmeldelse af to plansiloer Skovsrodvej 20, 8680 Ry

Steen Weigelt Rasmussen Skovsrodvej Ry. Anmeldelse af to plansiloer Skovsrodvej 20, 8680 Ry Steen Weigelt Rasmussen Skovsrodvej 20 8680 Ry Anmeldelse af to plansiloer Skovsrodvej 20, 8680 Ry Skanderborg kommune har den 5. september 2016 modtaget en anmeldelse om opførelse af to plansiloer efter

Læs mere

Generelle vilkår. Frederiksberg Kommune Vej- & Parkafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg

Generelle vilkår. Frederiksberg Kommune Vej- & Parkafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg Frederiksberg Kommune Vej- & Parkafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg Miljøgodkendelse af Søndermark Krematorium, matr. nr. 34a, Roskildevej 59-61 Danske Krematoriers Landsforening har på vegne af virksomheden

Læs mere

14-05-2013 13/11744 ks: tdah. Danfoss A/S Nordborgvej 81 6430 Nordborg. Påbud efter Miljøbeskyttelseslovens 41

14-05-2013 13/11744 ks: tdah. Danfoss A/S Nordborgvej 81 6430 Nordborg. Påbud efter Miljøbeskyttelseslovens 41 14-05-2013 13/11744 ks: tdah Danfoss A/S Nordborgvej 81 6430 Nordborg Påbud efter Miljøbeskyttelseslovens 41 Sønderborg Kommune meddeler påbud til Danfoss A/S, Nordborgvej 81, matrikel nr. 19, Lunden,

Læs mere

Tillæg Dato: til miljøgodkendelse af den 1. juli Driftstid og vaskerum. ScrapTrans A/S

Tillæg Dato: til miljøgodkendelse af den 1. juli Driftstid og vaskerum. ScrapTrans A/S Tillæg Dato: 17-02-2016 til miljøgodkendelse af den 1. juli 2010 - Driftstid og vaskerum ScrapTrans A/S Stilbjergvej 1A, 7190 Billund Matrikel nr.: 3bh Sdr. Elkær, Grene CVR-nummer: 25447964 P-nummer:

Læs mere

Terrænregulering på Skydebanevej 14, Esbjerg Forlængelse af tidsfrist

Terrænregulering på Skydebanevej 14, Esbjerg Forlængelse af tidsfrist Selskabet Skydebanevej 14 ApS Vrenderupvej 38 6818 Årre. Sendt til virksomhedens digitale postkasse og pr. hv@sb-thomsen.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. maj 2014 Sagsbehandler Bodil Damsgaard Kristensen

Læs mere

Påbud. Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima

Påbud. Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Fjernvarme Fyn Billedskærervej 7 5230 Odense M By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense Slot

Læs mere

Miljøgodkendelse. Varmecentral Tjørring Sebbesandevej 2A, 7400 Herning

Miljøgodkendelse. Varmecentral Tjørring Sebbesandevej 2A, 7400 Herning Miljøgodkendelse Varmecentral Tjørring Sebbesandevej 2A, 7400 Herning Dato: 9. juli 2014 1. Stamdata for virksomheden... 2 2. Indledning... 3 3. Vilkår... 4 Generelt... 4 Indretning og drift... 4 Støj...

Læs mere

1. Bemærkning om manglende fremsendelse af skriftlig orientering på første levering, jævnfør vilkår 10.

1. Bemærkning om manglende fremsendelse af skriftlig orientering på første levering, jævnfør vilkår 10. TEKNIK OG MILJØ Miljøservice AS Skjernvej 151 7280 Sønder-Felding Att: [thorkild@miljoeservice.dk] CVR-nr.: 13683891 P-nr.: 1000606116 Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 www.herning.dk

Læs mere

2d, Erritsø By, Erritsø og 57f, Fredericia Private ejendomsjorder CVR-nr.: P-nr.:

2d, Erritsø By, Erritsø og 57f, Fredericia Private ejendomsjorder CVR-nr.: P-nr.: Fredericia Spildevand og Energi A/S Røde Banke 16 7000 Fredericia 02-06-2015 Sags id.: 11/14845 Sagsbehandler: Henrik Jørgensen KS: Dorte Lindbjerg Miljøgodkendelse af biogasanlæg samt fyrings- og motoranlæg

Læs mere

G 202 Anlæg, baseret på faste biobrændsler eller biogas, med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mellem 1 MW og 5 MW.

G 202 Anlæg, baseret på faste biobrændsler eller biogas, med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mellem 1 MW og 5 MW. Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn (Fremsendt på mail: forsyningen@forsyningen.dk) Tlf. +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse Eftergasningstank på Lykkeslund Bioenergi Holemarken Otterup

Tillæg til miljøgodkendelse Eftergasningstank på Lykkeslund Bioenergi Holemarken Otterup Tillæg til miljøgodkendelse Eftergasningstank på Lykkeslund Bioenergi Holemarken 24 5450 Otterup Miljømyndighed: Nordfyns Kommune Godkendt den 9. november 2017 Dokument nr. 480-2017-351693 Sags nr. 480-2017-31812

Læs mere

MILJØGODKENDELSE EFTER MILJØBESKYTTELSESLOVENS 33. Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Hovvej 37A, 4490 Jerslev. Matr.nr.

MILJØGODKENDELSE EFTER MILJØBESKYTTELSESLOVENS 33. Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Hovvej 37A, 4490 Jerslev. Matr.nr. MILJØGODKENDELSE EFTER MILJØBESKYTTELSESLOVENS 33 Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Hovvej 37A, 4490 Jerslev. Matr.nr. 5ef Ubby, Ubby By Indhold Indledning Godkendelsens gyldighed Offentliggørelse

Læs mere

Vilkår 6 ændres til: 6. (*10) Der må maksimalt oplagres 10 ikke-miljøbehandlede køretøjer og 300 miljøbehandlede køretøjer på virksomheden.

Vilkår 6 ændres til: 6. (*10) Der må maksimalt oplagres 10 ikke-miljøbehandlede køretøjer og 300 miljøbehandlede køretøjer på virksomheden. H J Biler v/henrik Jensen Vestre Kobbelvej 11 7000 Fredericia 01-05-2014 Sags id.: 14/2408 Sagsbehandler: Mette Schjødt KS: Inger Pabst Påbud om ændring af vilkår i miljøgodkendelse af H.J. Biler, Vestre

Læs mere

Sønderborg Fornikling 2011 A/S Tinggårdvej Sønderborg

Sønderborg Fornikling 2011 A/S Tinggårdvej Sønderborg Sønderborg Fornikling 2011 A/S Tinggårdvej 2 6400 Sønderborg Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for ændringer i ventilationsanlæg, Sønderborg Fornikling 2011 A/S, Tinggårdvej 2, 6400 Sønderborg Sønderborg

Læs mere

Fjernvarmecentralen Avedøre Holme. Nordholmen 1, 2650 Hvidovre

Fjernvarmecentralen Avedøre Holme. Nordholmen 1, 2650 Hvidovre Multihuset, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre Fjernvarmecentralen Avedøre Holme Nordholmen 1 2650 Hvidovre PÅBUD OM REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE: DISPENSATION FOR OVERHOLDELSE AF EMISSIONSGRÆNSEVÆRDIER

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for. Titan Lastvogne A/S

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for. Titan Lastvogne A/S SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for Titan Lastvogne A/S Titan Lastvogne A/S CVR nr.: 55164711 Motelvej 4, 2690 Karlslunde P nr.:

Læs mere

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Vestas Northern Europe A/S Industrivej 20 6900 Skjern Att.: Jane Berwald, jabew@vestas.com Sagsbehandler Pernille Nielsen

Læs mere

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen 4. november 2005 JKR/htk 190283 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion omfattende 249 DE på ejendommen matrikel nr. 4A, Ravnebjerg by, Sanderum Ravnebjerggyden 75, 5491 Blommenslyst (CVR-nr.: 15777990)

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Møllevang, del af spildevandsopland 11027, til Mølledammen

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Møllevang, del af spildevandsopland 11027, til Mølledammen Sagsnr.: 15/23622 ks: bscr Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Ellegårdvej 8 6400 Sønderborg Tilladelse til udledning af overfladevand fra Møllevang, del af spildevandsopland 11027, til Mølledammen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for SuperBrugsen SuperBrugsen CVR nr.: 18623978 Skovvej 3, 4622 Havdrup P nr.: 1003245455 Tilladelsesdato:

Læs mere

5) Virksomhedens listebetegnelse, jf. bilag 1 og 2, for virksomhedens hovedaktivitet og eventuelle biaktiviteter.

5) Virksomhedens listebetegnelse, jf. bilag 1 og 2, for virksomhedens hovedaktivitet og eventuelle biaktiviteter. 1 Til Struer Kommune Hermed oplysninger til vurdering af eventuel miljøgodkendelsespligt (vurdering af eventuelt listepunkt) af Bang & Olufsens eksisterende energiproducerende anlæg. For overskuelighedens

Læs mere

Team Virksomhed og Spildevand. RØRBY JOHANSEN A7S Håndværkervej Herlufmagle

Team Virksomhed og Spildevand. RØRBY JOHANSEN A7S Håndværkervej Herlufmagle RØRBY JOHANSEN A7S Håndværkervej 1 4160 Herlufmagle Team Virksomhed og Spildevand Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6170 www.naestved.dk Dato 08.09.2014 Sagsnr. 09.02.16-P19-2-14 Dokumentnr

Læs mere