UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E"

Transkript

1 B347000D - SAN UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 3. juli 2015 af Østre Landsrets 24. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Gitte Rubæk Pedersen og Lone Dahl Frandsen). 24. afd. nr. B : Nykredit Bank A/S og Nykredit Realkredit A/S (begge ved advokat Ole Spiermann) mod A/B Duegården under konkurs (advokat Finn Lynge Jepsen) Sø- og Handelsrettens Skifteret har ved kendelse af 19. december 2014 (K 812/14) bestemt, at den af A/B Duegården i likvidation indgivne konkursbegæring skal fremmes. De kærende, Nykredit Bank A/S og Nykredit Realkredit A/S, har nedlagt påstand om, at kendelsen ophæves. Indkærede, A/B Duegården under konkurs, har nedlagt påstand om stadfæstelse. Kæremålet har efter skriftveksling for landsretten været mundtligt forhandlet den 9. og 10. juni Sagsfremstilling

2 - 2 - Indledning Denne kæresag angår prøvelse af Sø- og Handelsrettens skifterets kendelse af 19. december 2014, hvorved den af A/B Duegården under likvidation indgivne egenbegæring om konkurs blev taget til følge på trods af protest fra de to hovedkreditorer, Nykredit Realkredit A/S og Nykredit Bank A/S (herefter benævnt Nykredit ). En af Nykredit til skifteretten fremsat anmodning om, at tillægge kæren opsættende virkning blev ikke taget til følge, og indkærede er herefter A/B Duegården under konkurs. Også for landsretten angår tvisten, om A/B Duegården under likvidation er insolvent, om A/B Duegården under likvidation har retlig interesse i mod hovedkreditorernes protest at blive erklæret konkurs, og om likvidator ved indgivelsen af konkursbegæringen havde fornøden bemyndigelse. Der er for landsretten fremlagt en række yderligere dokumenter. Det drejer sig blandt andet om vurdering af A/B Duegårdens ejendom, budget- og regnskabsmateriale samt støttebilag med indhold herfra. A/B Duegården ejer en større ejendom med beboelses- og erhvervslejligheder beliggende på Godthåbsvej/Duevej, Frederiksberg. Ejendommen, der består af to bygninger, blev opført i Bygningerne er opført til 5. og 6. sal og rummer i alt 14 opgange. I stillede Nykredit finansiering til rådighed for A/B Duegårdens erhvervelse for 360 mio. kr. af foreningens ejendom samt efterfølgende istandsættelsesarbejder. Finansieringen udgjordes af realkreditlån med aftale om renteswap samt et anlægslån og en driftskredit. I forbindelse med stiftelsen og forhandlingerne om aftale om finansiering var A/B Duegården bistået af advokat Nicolai Giødesen, som blev valgt til foreningens administrator. Foreningens driftsregnskab viste i de første 4 driftsår underskud på mellem 2,4-4,0 mio. kr. Ved generalforsamling i april 2010 var der drøftelse af foreningens økonomiske situation samt aftalen om renteswap og omtale af forhandlinger med Nykredit. Det blev tillige drøftet at udskifte foreningens administrator. Som ny administrator blev efterfølgende valgt advokat Torben Winnerskjold. Foreningen indhentede en vedligeholdelsesplan samt en vurderingsrapport. Af disse fremgik blandt andet, at ejendommen generelt vurderedes i god

3 - 3 - stand, men at navnlig afløbs- og vandinstallationer var meget tærede og mest hensigtsmæssigt kunne udskiftes i sin helhed, hvilket overslagsmæssigt ville koste ca. 37 mio. kr., og at ejendommens værdi pr. 8. juli 2010 vurderedes til 290 mio. kr. Efter forhandlinger tilbød Nykredit i juni 2011 en såkaldt genopretningspakke, som blandt andet indebar fast aftalt stigning i boligafgifterne med 2,25 % p.a. fra 2014, Nykredits betaling af 70 % af udgifterne til rørudskiftning, nulstilling af bidrag på realkreditlån samt nulstilling af rente på driftskredit og anlægslån frem til udgangen af 2015, således at foreningen i perioden frem til 2015 alene ville blive opkrævet rentebetalinger i henhold til aftalen om renteswap. Foreningen tiltrådte ikke Nykredits tilbud og efterfølgende forhandlinger endte resultatløse og foreningen indgav konkursbegæring den 31. august Nykredit indgav den 1. september 2011 en begæring om rekonstruktion, som blev taget til følge. Under rekonstruktionen tilbød Nykredit en ny hjælpepakke i marts 2012 og afgav i juni 2012 et tilsagn om økonomisk støtte. Rekonstruktionen blev ophævet den 6. juli 2012, da A/B Duegården blev vurderet solvent. Herefter forhandlede foreningen og Nykredit videre, men uden resultat. Primo 2013 etablerede foreningen en ny indlånskonto hos Merkur Andelskasse. I juni 2013 tog Nykredit foreningens ejendom til brugeligt pant, hvilket blev ophævet ved Østre Landsrets kendelse af 30. august På generalforsamling den 4. juni 2013 behandledes et forslag om foreningens opløsning og advokat Per Hald og statsautoriseret revisor Hanne Sandersen blev udpeget som likvidatorer med henblik på en afvikling af foreningen. Efter fornyede forhandlinger og kontakter mellem parterne indgav foreningens likvidatorer den 3. juni 2014 konkursbegæring til Sø- og Handelsrettens skifteret. Til uddybning af det beskrevne forløb kan følgende anføres: Om stiftelsen af A/B Duegården A/B Duegården blev stiftet ved generalforsamling afholdt den 2. marts I forbindelse med overvejelserne om stiftelse havde advokat Nicolai Giødesen til beboerne udfærdiget et dokument benævnt Anskaffelses- og driftsbudget for beboernes eventuelle overtagelse af ejendommen Duevej 4-128/Godthåbsvej 74 opdateret pr. 21. februar Heri hedder det blandt andet, at ejendommen, som da var ejet og drevet som udlejningsejendom af Magistrenes Pensionskasse, forudsattes erhvervet for kr. med overtagelse den 1. april Offentlig vurdering var angivet til kr., heraf grundværdi

4 kr. Det var endvidere anført, at ejendommen bestod af 183 lejligheder med et areal på m 2 samt 3 erhvervslejemål på m 2 eller i alt m 2 samt 49 garager, 11 scootergarager og 36 carporte. Det var tillige anført, at andelsindskuddet forudsattes fastsat til 300 kr./m 2, hvorfra skulle trækkes beboernes indestående vedrørende deposita og indvendig vedligeholdelse på i gennemsnit 294 kr./m 2. Det var forudsat, at ca. 60 % af beboerne eller ca. 117 lejligheder ville tilslutte sig andelsboligforeningen, og at de resterende ca. 40 % af beboerne ville fortsætte som lejere. Erhvervelsen af ejendommen var forudsat finansieret ved størst muligt 30 årigt 4 % kreditforeningslån med afdragsfrihed i 10 år eller lignende, medens resten af kapitalbehovet var forudsat finansieret ved driftskassekredit/anlægslån uden afdrag i banken alt uden solidarisk hæftelse for andelsforeningens medlemmer. Det i tilslutning hertil opstillede Anskaffelsesbudget var i overensstemmelse hermed og udviste et samlet lånebehov ved anskaffelsen på ca. 378 mio. kr. I dette beløb var indregnet et renoveringsprojekt vedrørende altaner på 15 mio. kr., og fradraget ca. 5,6 mio. kr. i form af udlejers indestående på konti for deposita/forudbetalt leje ogindvendig vedligeholdelse samt et nettoindskud på ca kr. Finansieringen var som forudsat beskrevet som et 30 årigt, 4 % realkreditlån på 288 mio. kr. og en kassekredit/anlægslån på ca. 90 mio. kr. I Driftsbudget var anført kapitaludgifter på ca. 17 mio. kr. til betaling af ydelser på det forudsatte afdragsfrie realkreditlån og den variabelt forrentede kassekredit. Hertil kom afsatte årlige udgifter til ejendommens drift på ca. 2,5 mio. kr., udvendig og indvendig vedligeholdelse på kr. og en reserve med kr. i alt samlede udgifter på ca. 20,1 mio. kr. De forudsatte indtægter udgjordes af erhvervs- og beboelsesleje samt moderniseringsydelser fra udvalgte andelshavere på i alt ca. 6,5 mio. kr. herunder navnlig lejeindtægter og forventede forhøjede lejeindtægter fra ejendommens erhvervslejere samt lejeindbetalinger fra de forudsatte resterende ca. 40 % beboelseslejere. Hertil var forudsat årlige indtægter på ca. 5,8 mio. kr. fra løbende salg af tilbageværende udlejede lejligheder, skønnet til årligt 10 % af restarealet. For at få indtægterne i balance med udgifterne var den samlede boligafgift for foreningens andelshavere herefter fastsat til ca. 7,8 mio. kr., svarende til en årlig boligafgift excl. varme, antenne og evt. forbedringsydelse på 661,52 kr/m 2. Af et af advokat Nicolai Giødesen til beboerne samtidigt udfærdiget dokument benævnt Beregning af andelsværdi efter gennemførelsen af budgetteret renoverings/forbedringsprojekt og efter indhentning af ny ejendomsmægler-/valuarvurdering opdateret pr. 21.

5 - 5 - februar 2007, fremgår blandt andet, at der efter den forudsatte renovering af ejendommen og en billiggørelse af driften forventedes en stigning i ejendommens afkast på minimum 33 %. Det var anført, at man på den baggrund forventede en ejendomsmægler-/valuarvurdering af ejendommen på 478 mio. kr. svarende til anskaffelsesprisen på 360 mio. kr. med tillæg af 33 %. Efter fradrag af den forudsatte gæld på ca. 378 mio. kr. samt fradrag af foreningens tilsvar til lejerdeposita mv. på ca. 2,5 mio. kr. ville foreningen herefter have en andelsformue på ca. 97,5 mio. kr. eller 8.241,68 kr. pr. m 2. Under generalforsamlingen den 2. marts 2007 gennemgik advokat Nicolai Giødesen en af Ingeniør og Arkitektfirmaet RIOS A/S udarbejdet tilstandsvurdering for ejendommen dateret februar Rapporten angav som sit formål at tilvejebringe et beslutningsgrundlag vedrørende den fremtidige istandsættelse og vedligeholdelse af ejendommen. Den overordnede konklusion i rapporten var, at ejendommen var i god stand, hvad angik ejendommens primære bygningsdele, men at der burde afsættes ca. 15 mio. kr. til renovering af navnlig ejendommens altaner mod Duevej, hvilke arbejder burde igangsættes snarest muligt. Rapporten indeholdt en beskrivelse og vurdering af ejendommens bygningsdele og installationer. Vedrørende ejendommens afløbskonstruktion var anført blandt andet, at faldstammerne var udført i støbejern og formentlig stammede fra ejendommens opførelse, og at der var konstateret enkelte mindre tæringer på faldstammer i kælder. Om ejendommens vandinstallationer var angivet, at de var udført i galvaniserede rør, og at vandet blev fordelt via ledninger i kældrene til de enkelte stigstrenge i køkkener og badeværelser. Det var tillige anført, at der ikke var udført inspektion af vandinstallationerne. I en vejledende udtalelse om ejendommens forventede handelsværdi som udlejningsejendom dateret 26. februar 2007 fra ejendomsmægler Richard Schmidt og ejendomsmægler og valuar Finn Malling var det anført, at ejendommens kontante værdi ville kunne ansættes til ca. 478 mio. kr. Af referatet fra generalforsamlingen den 2. marts 2007 fremgår, at en beboer i ejendommen foreslog en afstemning om aflysning af generalforsamlingen og henviste til en omdelt redegørelse af 28. februar 2007 fra advokat Henrik Bræmer med kritik af blandt andet det udarbejdede budget. Efter drøftelser blev begæringen ikke fulgt. Det fremgik af advokat Henrik Bræmers redegørelse blandt andet, at advokaten ikke havde bemærkninger til en række elementer i de fremlagte budgetter og beregninger, herunder købesum og andelsindskud, men at advokaten kritiserede, at der ikke var anskueliggjort konsekvenserne ved en

6 - 6 - eventuel rentestigning. Advokat Bræmer anførte tillige, at de i driftsbudgettet forudsatte udgifter på kr. årligt til udvendig og indvendig vedligeholdelse var urealistisk lavt sat, og at beløbet erfaringsmæssigt burde være ca kr. Advokaten anførte yderligere, at der måtte forventes en højere tilslutningsprocent end de forudsatte 60 %, og at det måtte betragtes som utopisk, at der som forudsat hvert år ville ske lejerfraflytning og dermed salg af 10 % af restarealet svarende til en årlig indtægt til foreningen på ca. 5,8 mio. kr. men at foreningens indtægt ved salg af fraflyttede udlejede lejligheder realistisk måtte vurderes til årligt 1-2 mio. kr. I et af advokat Bræmer opstillet alternativt driftsbudget var de årlige udgifter opgjort til godt 21 mio. kr., og der var forudsat en boligafgift på kr./m 2 årligt for at få balance mellem indtægter og udgifter. I forbindelse med stiftelsen blev bestyrelsen og advokat Nicolai Giødesen bemyndiget til blandt flere indkomne tilbud, herunder fra Nykredit, at vælge det bedste og billigste finansieringstilbud. Det er oplyst, at ca. 70 % af beboerne tilsluttede sig andelsforeningen, og at dette medførte, at boligafgiften steg fra de forudsatte ca. 660 kr./m 2 til 750 kr./m 2, ligesom andelsværdien faldt til 7.088,09 kr./m 2. Ejendommen blev overtaget af A/B Duegården pr. 1. april Andelsboligforeningens finansiering, kreditorer og regnskabstal Det er oplyst, at A/B Duegården i perioden marts 2007 til september 2009 etablerede følgende kreditfaciliteter med Nykredit: Variabelt forrentet realkreditlån (CIBOR6) stort 288 mio. kr. med 30 års løbetid til den 30. juni 2037, afdragsfrit til den 30. juni 2027, afdækket via 30-årig ikke konvertibel renteswap på 288 mio. kr. med rente på 4,56 % de første 10 år, herefter 11 års trappestigning med 0,175 % årligt med start i 2017 og slutrente fra 2027 på 6,485 % frem til 30. juni Realkreditlån med rentetilpasning (F2/F3) stort 9 mio. kr. med 30 års løbetid til den 31. marts Afdragsfrit til den 30. juni Variabelt forrentet anlægslån (CIBOR6) stort 55 mio. kr. med afdragsfrihed frem til forfald den 31. december Afdækket via 5-årig renteswap på 55 mio. kr. med rente på 4,45 % med udløb den 31. december Variabelt forrentet andelsboligkredit på 20 mio. kr. med årlig genforhandling.

7 - 7 - Det er oplyst, at ingen andelshavere i A/B Duegården hæfter personligt for nogen del af foreningens gæld til Nykredit. Nykredits sikkerhed består i pant i foreningens ejendom samt aftale om salgs- og pantsætningsforbud. Det er oplyst, at A/B Duegården siden 2011 ikke har øget trækket på de angivne kreditfaciliteter med Nykredit. Ultimosaldoen i 2012, 2013 og 2014 for A/B Duegårdens andelsboligkredit med Nykredit er opgjort til henholdsvis ca. -20,75 mio. kr., ca. -20,44 mio. kr. og ca. -20,09 mio. kr. Siden januar 2013 har A/B Duegården tillige haft en driftskonto hos Merkur Andelskasse. Denne konto har fungeret som indlånskonto for foreningen og saldoen har været positiv i hele perioden, bortset fra kortere perioder i I andet halvår af 2014 bevægede den positive saldo sig i et interval mellem ca. 0,5-2,4 mio. kr. På tidspunktet for konkursbegæringens indgivelse den 19. december 2014 var saldoen positiv med ,30 kr. Der er enighed om, at der pr. konkursdagen ikke var forfaldne ubetalte fordringer rettet mod A/B Duegården. A/B Duegårdens samlede passivposter udover prioritetsgælden incl. anlægslån og den negative værdi af renteswap er for årene 2012, 2013 og 2014 opgjort til 23,55 mio. kr., 23,22 mio. kr. og 23,05 mio. kr. Prioritetsgælden incl. anlægslån, uden indregning af renteswap, er ultimo år 2012 opgjort til kr. og både ultimo 2013 og 2014 til kr. Den for tiden negative værdi af renteswap er ultimo 2012 opgjort til kr. og både ultimo 2013 og 2014 til kr. I forbindelse med rekonstruktionen af A/B Duegården i 2012 udarbejdede KPMG for rekonstruktørerne og tillidsmanden et budget for 2012 med fremskrivninger. I KPMG s budget for 2012 var der bl.a. afsat kr. til udvendig vedligeholdelse. I det realiserede regnskab for 2012 udgjorde denne udgiftspost kr. Af A/B Duegårdens årsrapport for 2012 fremgår det blandt andet, at revisor, Ernst & Young, i revisionspåtegningen af 18. april 2013 tog forbehold og bemærkede at regnskabet var aflagt under forudsætning om fortsat drift, men at foreningen jf. administrator- og

8 - 8 - bestyrelsespåtegning af 18. april 2013 ikke kunne forventes at fortsætte driften, da der ikke var tilstrækkelig likviditet til løbende at betale vedligeholdelsesforpligtelser i takt med, at behovet for vedligeholdelse opstod på foreningens ejendom. Det var endvidere anført, at regnskabet burde være udarbejdet under hensyntagen til afvikling. Revisor kunne på denne baggrund ikke udtrykke en konklusion om årsregnskabet og bemærkede, at generalforsamlingen ikke burde godkende regnskabet. Oplysninger om ejendommens tilstand og værdiansættelse A/B Duegårdens væsentligste aktiv er foreningens ejendom. I forbindelse med stiftelsen blev ejendommen som beskrevet erhvervet for 360 mio. kr. og en samtidig valuarvurdering skønnede på nærmere angive forudsætninger ejendommens værdi til 478 mio. kr. Ved foreningens stiftelse i 2007 forelå som anført ovenfor rapport med tilstandsvurdering fra RIOS A/S. Peter Jahn & Partnere A/S udarbejdede for foreningen i marts 2009 en vedligeholdelsesplan. I denne var angivet blandt andet som et meget nødvendigt arbejde, som burde udføres for at bevare ejendommens stand en udskiftning af ejendommens afløbs- og vandinstallationer. I oktober 2010 afgav Peter Jahn & Partnere til foreningen en ny vedligeholdelsesplan/tilstandsvurdering til brug som beslutningsgrundlag vedrørende fremtidig nødtørftig istandsættelse og vedligeholdelse af ejendommen. I Peter Jahn & Partneres rapporter var udgifterne til udskiftning mv. af ejendommens afløbs- og vandrør opgjort til ca mio. kr. Den anførte udskiftning af afløbs- og vandinstallationer er ikke blevet gennemført. I en af 5. november 2012 fra Peter Jahn & Partnere til foreningens formand beskrives problemer med temperaturen på det varme brugsvand i opgangen Duevej 28 og det anføres, at disse problemer ved en minimumsløsning kunne afhjælpes ved hultagning i installationsskakte og udskiftning af varmtvandsinstallationer i opgangen, hvilket ville koste ca. 1,45 mio. kr. Peter Jahn & Partnere angav tre tillægsløsninger vedrørende udskiftning af koldtvandsinstallation i opgangen samt fordelingsledninger i kælderen. Den samlede løsning inklusiv tillægsløsningerne førte til en samlet udgift på ca. 3,8 mio. kr. Disse arbejder blev ikke gennemført. Det er oplyst, at varmtvandsinstallationen i den pågældende opgang på et senere tidspunkt blev gennemskyllet under tryk. Advokat Torben Winnerskjold har i en af 20. marts 2015 til A/B Duegårdens advokat oplyst, at præmien på foreningens ejendomsforsikring med Codan A/S i

9 - 9 - steg fra ca kr. årligt til ca kr. årligt, og at begrundelsen var, at Codan reelt betalte for vedligeholdelse af et udtjent rørsystem. Ejendommen er i foreningens årsrapporter optaget med følgende (afrundede) værdier: 2007: 353 mio. kr.; 2008: 353 mio. kr.; 2009: 365 mio.; 2010: 365 mio. kr. I udkastet til årsrapport 2011 for A/B Duegården under likvidation er ejendommen optaget til ca. 380 mio. kr. Opskrivningen af værdien i 2009 skyldes et gennemført renoveringsprojekt. kr. og opskrivningen i 2011 skyldes en tidligere foretaget angiveligt fejlagtig nedskrivning af anskaffelsessummen. I udkastet til årsrapport for 2012 blev ejendommen optaget til ca. 290 mio. kr. Det er herom anført, at ejendommen var nedskrevet til skønnet dagsværdi i overensstemmelse med en af DTZ Egeskov & Lindquist A/S udfærdiget vurderingsrapport af 20. september 2010 indhentet af ejendommens administrator. I årsrapport for 2013 for A/B Duegården under likvidation blev ejendommen optaget til ca. 235 mio. kr. Det er herom anført, at ejendommen var nedskrevet til dette beløb med henvisning til vurdering af ejendommens markedsværdi af 22. august 2013 fra DTZ Egeskov & Lindquist A/S. I en for landsretten af Nykredit fremlagt værdiansættelsesrapport dateret 12. februar 2015 fra RED Property Advisers P/S er ejendommens markedsværdi vurderet til 373 mio. kr. Det fremgår af denne rapport blandt andet, at der er foretaget et fradrag på 50 mio. kr. til dækning af et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb, og at det som afgørende faktor er forudsat, at en køber af ejendommen kan finansiere erhvervelsen med indtil 80 % realkreditbelåning til en rente incl. bidrag på 1 %. Der er mellem parterne ikke enighed om flere forudsætninger for vurderingen af ejendommen, herunder betydningen af fremtidige hensættelser i medfør af boligreguleringslovens 18 b, herunder om disse efter den forudsatte initiale vedligeholdelsesudgift på 50 mio. kr. i en årrække fremover kan oppebæres af udlejeren. Udviklingen i A/B Duegårdens drift A/B Duegården har opgjort det samlede akkumulerede driftsunderskud før af- og nedskrivninger for foreningen i perioden til ca. -19,67 mio. kr. Det fremgår af A/B Duegårdens årsrapporter afgivet for , at foreningen hvert år realiserede negative driftsresultater som følger: 2007: -2,42 mio. kr.; 2008: -1,93 mio. kr.;

10 : -4,09 mio. kr. og 2010: -3,71 mio. kr. Årsagen til de realiserede driftsunderskud var hvert år væsentligst svigtende indtægter. Således kunne de ved stiftelsen i marts 2007 forudsatte årlige indtægter på ca. 5,8 mio. kr. ved salg af fraflyttede lejeboliger langt fra realiseres. Underskuddene blev realiseret på trods af, at foreningen i perioden fra stiftelsen og frem til 2010 over flere omgange forhøjede boligafgiften fra de ved stiftelsen forudsatte ca. 657 kr./m 2 til nu 914 kr./m 2. Boligafgiften er ikke blevet forhøjet siden De udarbejdede årsrapporter for A/B Duegården i perioden blev ikke godkendt på foreningens generalforsamlinger. Regnskaberne udviser negative afrundede driftsresultater som følger: 2011: -0,1 mio. kr.; 2012: -76,3 mio. kr.; 2013: -60,6 mio. kr. Hvis resultatet for 2011 korrigeres for ekstraordinære udgifter til advokat, likvidator og revisor med 1,7 mio. kr. ville resultatet have været positivt med 1,6 mio. kr. og hvis resultatet for 2012 korrigeres for udgiftsposterne nedskrivning af foreningens ejendom med 73,4 mio. kr. samt regulering for gennemsnitlig påvirkning fra rentetrappe med 2,9 mio. kr. ville driftsresultatet have været tæt på nul. Hvis resultatet for 2013 korrigeres for udgiftsposterne nedskrivning af foreningens ejendom med 55 mio. kr., regulering for gennemsnitlig påvirkning fra rentetrappe med 2,9 mio. kr., fejlagtigt ført skattegæld på 1,0 mio. kr., ekstraordinære udgifter til advokat, likvidator og revisor med 1,5 mio. kr. samt tab på tilgodehavender med 0,2 mio. kr. ville driftsresultatet have været tæt på nul. Af A/B Duegårdens budget for 2014, vedtaget på generalforsamling den 3. juni 2014, fremgår et forventet driftsunderskud på ca. 4 mio. kr. Heri indgår en udgiftspost på ca. 2,9 mio. kr. til regulering for gennemsnitlig påvirkning fra rentetrappe samt ekstraordinære udgifter til advokat og likvidator med kr. En fremlagt urevideret råbalance for A/B Duegården pr. 18. december 2014 fremviser et driftsoverskud på 2,7 mio. kr. Dette tal fremkommer før afholdelse af stipuleret rentebetaling stor 2,9 mio. kr. vedrørende 4. termin 2014 på aftalen om renteswap. Det fremgår af fremlagt kontoudtog, at den anførte rentebetaling på 2,9 mio. kr. blev trukket fra foreningens konto den 30. december 2014, men tilbageført af Nykredit den 15. januar 2015 med valør den 30. december Ernst & Young ved statsautoriseret revisor Hanne Sandersen har for A/B Duegården udarbejdet prognose for foreningens økonomi for dateret 22. august Det fremgår heraf blandt andet, at et driftsresultat i nul vil forudsætte, at boligafgiften i to for-

11 skellige opstillede alternativer må stige til et meget højt niveau frem mod 2036 selv efter indregning af Nykredits tilsagn om økonomisk støtte, jf. Nykredits brev fra juni I beregningerne indgår forskellige forudsætninger, herunder blandt andet en udgiftspost benævnt renter ufinansieret afdrag gæld på ca. 2,8 mio. kr., som er medtaget fra regnskabsåret 2014 og frem samt en negativ udgiftspost benævnt rabat fra Nykredit på ca. 4,0 mio. kr. som alene er medtaget i regnskabsårene 2012 til og med I balancen indgår blandt andet ejendomsværdi fikseret til ca. 377 mio. kr. for alle budgetårene fra 2012 og frem, samt i det ene alternativ med løbende refiansiering af, men ikke afdrag på gælden til Nykredit en passivpost benævnt akkumuleret afdrag på gæld ikke refinansieret på 55 mio. kr. i 2012 og stigende til 352 mio. kr. i Nykredit har for landsretten fremlagt budgetter for foreningen for 2015 og 2016 hvoraf fremgår driftsresultater på nul. Disse budgetter bygger på forudsætninger om blandt andet uændrede boligafgifter, vedligeholdelsesudgifter på ca. 1,0 mio. kr. årligt samt et årligt tilskud på ca. 1,1 mio. kr. fra Nykredit i henhold til tilsagn om økonomisk støtte. Herudover har Nykredit fremlagt simulerede prognoser for perioden Nærmere om Nykredits tilsagn om økonomisk støtte Under parternes forhandlingsforløb har Nykredit flere gange afgivet tilbud og tilsagn om økonomisk støtte til A/B Duegården, herunder i breve af 21. juni 2011 og 19. marts I Nykredits brev af 19. juni 2012 til de af skifteretten for A/B Duegården udmeldte rekonstruktører hedder det: Rekonstruktion A/B Duegården Med baggrund i arbejdet om bestræbelserne på en rekonstruktion af A/B Duegården ( Foreningen ) og det af Rekonstruktørerne og tillidsmanden udarbejdede budget for 2012 med fremskrivninger for de næste 10 driftsår ( Budgetmaterialet ) skal Nykredit hermed meddele Foreningen følgende tilsagn: 1. Nykredit ønsker med udgangspunkt i den boligafgift, som betales i dag, at sikre Foreningens drift frem til udgangen af Nykredit meddeler på den baggrund hermed Foreningen at eventuelle underskud på driften i et eller flere driftsår indtil dækkes af Nykredit. Nykredits dækning et eventuelt underskud ydes efter Nykredits eget valg som tilskud til Foreningen i det pågældende år og/eller ved reduktion af renter eller bidrag, og vil således ikke forøge Foreningens gæld. Nykredit underskudsgaranti dækker ikke udgifter, som Foreningen måtte påtage sig ud over løbende sædvanlige driftsomkostnin-

12 ger. Ved vurderingen af om en omkostningsart og størrelse er sædvanlig, skal der tages udgangspunkt i Budgetmaterialets indhold. Omkostningsarter henholdsvis størrelser, der således væsentligt afviger fra Budgetmaterialets er ikke dækket af underskudsgarantien uden forudgående særskilt aftale med Nykredit. 2. Nykredit nedsætter bidraget på realkreditlånet til 0 til udgangen af Herefter fastsættes bidraget i overensstemmelse med vilkår i foreliggende låneaftale. 3. Renten på anlægslånet stort DKK 55 mio nedsættes til 0 til udgangen af 2016, herunder også for renteswap på DKK 55 mio. med udløb 31. december Herefter fastsættes bidraget i overensstemmelse med vilkår i foreliggende låneaftale. 4. Renten på kassekredit med maksimum på DKK 20 mio. nedsættes til 0 til udgangen af Herefter fastsættes renten i overensstemmelse med vilkår i foreliggende låneaftale. 5. Nykredit er opmærksom på, at nogle andelshavere har anlagt sag mod bestyrelsen/foreningen vedrørende andelens værdi på købstidspunktet. Hvis sagerne får økonomiske konsekvenser for foreningen i form af endelig dom om tilbagebetaling eller erstatningsbetaling til disse andelshavere, vil sådanne beløb kunne trækkes på foreningens kassekredit ud over den nuværende ramme på kr. 20 mio. 6. Foreningen har udtrykt bekymring for afdragsforløb på realkreditlån og renteswap ikke er identiske fra år Nykredit er indstillet på at ændre afdragsprofilen på realkreditlånet, således at lånet er stående indtil udløb i Det tilbydes at renteswappen tillige ændres til en stående profil indtil udløb i 2037, således at der er identitet imellem restgælden på realkreditlånet og renteswappen. Alternativt kan realkreditlånet tilpasses, således der afdrages hvad der svarer til afviklingsprofilen på renteswappen hvilket beløber sig til ca. 55,7 mio. i afdrag mellem år Foreningen holdes omkostningsfri for låneomlægningen ved begge løsninger. De i dette brev meddelte tilsagn fra Nykredit til foreningen bortfalder, såfremt Foreningen erklæres konkurs. Nykredit bistår gerne Foreningens bestyrelse med rådgivning for den bedst mulige gennemførsel af alle elementer i rekonstruktionen. I brev af 15. august 2012 til A/B Duegårdens bestyrelse meddelte Nykredit, at man i forlængelse af finansieringstilsagnet og med baggrund i risikoen for uoverensstemmelser som følge af divergerende opfattelser i foreningen ønskede indført en procedure for betaling af foreningens udgiftsbilag, som indebar, at regninger på over kr. som udgangspunkt kun ville blive honoreret, hvis de var tiltrådt af samtlige medlemmer af foreningens bestyrelse, og at kun regninger, der vedrørte foreningens løbende drift, ville blive honoreret. Herudover er det angivet, at bestyrelsesmedlemmerne eventuelt vil kunne ifalde et person-

13 ligt erstatningsansvar, såfremt der træffes nye beslutninger, der forpligter A/B Duegården ud over allerede indgåede aftaler herunder ansættelse af rådgivere. I brev af 5. december 2012 til A/B Duegårdens bestyrelse henviste Nykredit til brevet af 19. juni 2012 til rekonstruktørerne. I Nykredits brev af 16. april 2013 til A/B Duegården c/o advokat Torben Winnerskjold hedder det: Vedr. modtaget budgetudkast for 2013 for A/B Duegården Med baggrund i modtaget budgetoplæg for 2013 for A/B Duegården, skal vi komme med følgende kommentarer: Udarbejdet regnskab og budget, vedtaget i skifteretten i 2012, viser at budgetår 2012 og 2013 vil give overskud på i alt 2,481 mio. DKK såfremt Nykredit rente-nulstiller lån i henhold til vores tilsagn. Samtidig er der fastlagt et omkostningsniveau, for hvorledes dette overskud kan realiseres. Med baggrund i dette, yder Nykredit som tidligere nævnt, ikke underskudsdækning for regnskabsår 2012, eller for budgetår Med foreningens konstaterede højere omkostningsniveau i 2012 og budgetterede højere omkostningsniveau i 2013, vil disse overskud dog ikke realiseres. De budgetterede omkostninger der overskrider budgetrammen for 2013 godkendt af skifteretten, må skulle opkræves som en bolig afgiftsstigning hos andelshaverne. Nykredit tilbød i oktober 2012 ved møde med bestyrelsen og i brev i december 2012, at der blev nedsat arbejdsgruppe der skulle se på foreningens budgetter, og hvor Nykredit kunne tilbyde at deltage. Nykredit er endnu ikke inviteret til møder omkring budgetlægning. På mødet hos Ernst & Young 10. april 2013 blev det aftalt, at Nykredit gerne deltager i drøftelser omkring budgettet og forskydninger i dette. Bestyrelsen skulle komme med forslag til hvorledes en renovering kunne gennemføres indenfor tillidsmandens langsigtede budget, og indenfor rammer der kunne godkendes på en generalforsamling i A/B Duegården. Efter vores opfattelse vil et forslag om renovering for 3,8 mio. DKK ikke kunne medtages i det kommende budget, idet det vil kræve nye gennemarbejdede beregninger for foreningens økonomi i de kommende år noget som bestyrelsen selv efterlyste på mødet. Nykredit har tidligere anvist løsninger der kunne løse renoveringen af rørene i hele ejendommen, men som ikke blev vedtaget af foreningen. Senest har Nykredit anvist en løsning på den akutte problemstilling omkring manglende varmt vand i 2 leje-lejligheder, som ligger indenfor budgetrammerne. Det er

14 således svært at forestille sig, at den foreslåede renovering for 3,8 mio. DKK kan igangsættes uden en dækkende boligafgiftsstigning. Modtaget budgetoplæg fredag d. 12. april 2013 kan ikke godkendes, og underskudsdækning er ikke relevant at drøfte før regnskabsår 2017, hvor første underskudsår evt. vil finde sted, ifølge tillidsmands budget fra I Nykredits brev af 24. november 2014 til A/B Duegårdens likvidator, advokat Per Hald, hedder det: Vedr. A/B Duegården Blot for god ordens skyld kan det hermed gentages, at det den 19. juni 2012 meddelte tilsagn uændret er gældende. Nykredit har i sit påstandsdokument af 31. oktober 2014 til Sø- og Handelsrettens skifteret anført, at Nykredit tilbyder A/B Duegården vilkår, som vil sikre en positiv drift og midler til iværksættelse af tilstrækkelige vedligeholdelses- og renoveringsopgaver, og at Nykredits underskudsgaranti hverken for dækningsperiode eller beløb er anvendt eller udløbet. Nykredit har i sit kæreskrift af 12. februar 2015 gentaget dette, og har i påstandsdokument af 4. juni 2015 anført følgende: NYKREDITS TILSAGN Med henvisning til sit tilsagn til A/B Duegården har Nykredit siden 2011 undladt at opkræve bidrag på realkreditlån og renter på banklån. Nykredit har til stadighed erklæret at ville sikre andelsboligforeningen en positiv drift og midler til iværksættelse af nødvendige vedligeholdelses- og renoveringsopgaver. Modsat antagelser i skifterettens kendelse af 19. december 2014 er Nykredits tilsagn ikke begrænset af et budget tilbage fra 2012, og tilsagnet står og falder ikke med fortolkning af enkeltformuleringer i en korrespondance. Nykredits tilsagn er gældende. Tilsagnet tager udgangspunkt i den aktuelle boligafgift og består i følgende (i tillæg til manglende opkrævning af bidrag og renter): Nykredit dækker driftsunderskud i 2015 og 2016 i overensstemmelse med fremlagte budgetter. Nykredit sikrer yderligere andelsboligforeningen en positiv drift frem til udgangen af 2021.

15 Tilsagnet dækker i alle årene ekstraordinære udgifter, herunder nødvendig vedligeholdelse (ud over budget), beløb tilkendt andelshavere i verserende retssager mod andelsboligforeningen og i øvrigt opfyldelse af andelsboligforeningens forpligtelser, efterhånden som de forfalder. Nykredit forventer, at der inden udgangen af 2021 og ved Nykredits mellemkomst er opnået en permanent løsning med andelsboligforeningen, der varigt sikrer balance i foreningens drift også efter Tilsagnet forudsætter, at andelsboligforeningen loyalt selv medvirker til at holde driften i balance. Forklaringer Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af Steen Munk, Per Hald, Hanne Sandersen, Lars Rasmussen og Bent Schmidt-Nielsen. Herudover er der afgivet forklaring af Lasse Dahlberg og Torben Winnerskjold. Steen Munk har supplerende forklaret blandt andet, at Nykredit i forbindelse med A/B Duegårdens stiftelse vurderede ejendommens værdi til lige under 500 mio. kr., og at man fandt ejendommen attraktiv. Nykredit så ikke valuarvurderingen. For at foreningens budget kunne overholdes, var det vigtigt, at der skete salg af lejligheder. Boligafgiften lå noget under markedsværdien, og det var derfor Nykredits opfattelse, at en forhøjelse af boligafgiften ville være rimelig i forhold til markedslejen. Henset til konkurrencen på finansieringsmarkedet på daværende tidspunkt var det ikke almindeligt at kræve personlig hæftelse af andelshaverne. Nykredit ydede oprindelig et realkreditlån med afdragsfrihed i 20 år frem til 2027, og det var vurderingen, at foreningen efter udløbet heraf ville omlægge til et nyt 30-årigt realkreditlån. Dette er forklaringen på, at afdragene på renteswappen påbegyndes i Der kan have været mindre overtræk på foreningens kassekredit omkring terminsbetalingerne, men de er efterfølgende blevet dækket ind ved huslejebetalinger. Kreditten er ikke blevet øget fra 2012 og frem. Trækningen på kassekreditten den 30. december 2014, der skete automatisk, angår renteswappen. Det var Nykredits opfattelse, at betalingen var omfattet af underskudsdæk-

16 ningen, og den blev derfor tilbageført. Det havde ikke noget med konkursen at gøre. Dobbeltrettelsen på kontoen skyldes, at man blev opmærksom på, at der ikke var bogført med korrekt valørdato. Nykredit har tidligere foretaget nødvendige tilbageførsler, men det var første gang, at der skete tilbageførsel i relation til renteswappen. Det er ikke et beløb, som kræves betalt i dag. Det er frafaldet som en del af Nykredits tilsagn om støtte til foreningen. Nykredit har godkendt formuleringen af tilsagnet i påstandsdokumentet af 4. juni 2015, som blandt andet henviser til Nykredits budget af 9. februar Nykredit har udarbejdet budgettet af 9. februar 2015 med udgangspunkt i foreningens eget budget fra Det er forudsat, at boligafgiften er den samme. Udgifter til rente og bidrag er nulstillet. I Nykredits tilsagn om at sikre positiv drift frem til 2021 ligger, at foreningens drift enten skal give overskud eller et nul-resultat. Nykredit vil dække alle krav, når de forfalder, indtil Nykredit vil ved egne folk afgøre, om vedligeholdelsesudgifter ud over de budgetlagte er nødvendige, men hvis foreningen er uenig heri, kan man indhente en sagkyndig vurdering. Nykredit og foreningen har en fælles interesse i vedligeholdelse af ejendommen. Det vil også være muligt at få et forhåndstilsagn om dækning af en sådan vedligeholdelsesudgift. Det er forudsat, at foreningen vil drive foreningen som om, det var deres egne penge. I udsagnet om, at foreningen loyalt selv medvirker ligger ikke et krav om, at boligafgiften skal forhøjes. Nykredit har ikke noget krav om forhøjelse af boligafgiften. I Nykredits prognose for er der taget udgangspunkt i foreningens budget, hvorefter der er foretaget indekseringer af indtægter og udgifter. Renter og bidrag er fortsat nulstillet, og der er ikke afdrag. Den ordinære drift vil akkumuleret give et underskud på ca. 95,4 mio. kr. Det er forudsat, at indtægterne optimeres blandt andet ved salg af lejligheder, hvilket giver et potentiale på omkring 2 mio. kr. om året. En fremadrettet løsning kræver Nykredits medvirken. I en løsning kunne f.eks. indgå at ændre rentetrappen til en fast rente. Så vil underskuddet f.eks. kunne reduceres til 36,4 mio. kr. frem til Efter 2021 vil det være tilstrækkeligt for, at Nykredit vil anse det for en permanent løsning, at foreningen kan bidrage med mio. kr. årligt. Det kan i den sammenhæng være nødvendigt at regulere på renten. Hovedstolen vil være den samme, og der er ikke tale om en akkord. Nykredit har ikke opgivet forhandlingsmuligheden, og der er en forventning om, at det vil være muligt at opnå en permanent løsning inden 2021.

17 Nykredit har nedskrevet på arrangementer med andelsboligforeningen med over 36 mio. kr. På tidspunktet for udarbejdelsen af foreningens årsregnskab for 2011 var der forhandlinger med Nykredit, og det blev tilkendegivet, at man ville se bort fra renter og margen på banklån og bidrag på realkreditlån. Denne nulstilling fortsatte de efterfølgende år, og udgjorde et fald i foreningens renteudgifter på 3-5 mio.kr. i disse år. Nykredit har dækket renteswapaftalen af i markedet, og de beløb, der som følge heraf skal betales videre til kontraktsparten, har Nykredit fortsat opkrævet. Det er således betalingerne til Nykredit selv, der er nulstillet. Renter og bidrag har siden Nykredits tilsagn i 2011 været nulstillet, og det gælder fortsat i dag. I forbindelse med drøftelserne om Nykredits genopretningspakke fra juni 2011 kom det frem, at foreningen prioriterede en løsning vedrørende rørene i ejendommen højt, hvilket herefter indgik i drøftelserne. Da Nykredit den 1. september 2011 fremsatte begæring om rekonstruktion, var det opfattelsen, at der var mulighed for at opnå en permanent løsning med positiv drift, og det er det fortsat. I løbet af den periode, hvor ejendommen var taget til brugeligt pant, blev det problem, der var med varmt vand i en opgang, løst. Rørene blev gennemskyllet, og Nykredit har ikke efterfølgende modtaget underretning om problemer. Nykredit har heller ikke modtaget krav om udskiftning af rør eller andre større renoveringer. Drøftelserne på mødet den 10. april 2013 hos Ernst & Young angik et fremadrettet budget for foreningen. Man kunne fravige det budget, som KPMG havde udarbejdet til rekonstruktørerne. Nykredit ville også gerne drøfte problemerne med rørene. Hos Nykredit lagde man imidlertid vægt på, at der blev foretaget en nærmere undersøgelse af rørene, hvis der var et væsentligt problem. Nykredit var ikke enig i, at foreningens forslag om renovering for 3,8 mio. kr. kunne medtages i budgettet, da det ville kræve nærmere beregninger af foreningens økonomi.

18 Nykredits brev af 16. april 2013 var ikke en frasigelse af det tidligere tilsagn. Det er Nykredit stadig bundet af. Udgiftsposterne skulle imidlertid drøftes, inden de kunne afholdes under tilsagnet. Han deltog i et møde den 11. marts 2014 med foreningen og likvidatorerne. Det var hans opfattelse, at likvidatorerne ønskede at opløse foreningen og sælge ejendommen. Der var ikke forhandlingsvilje. Man ønskede, at Nykredit skulle tiltræde et salg af ejendommen under pantets værdi, eller at foreningen blev erklæret konkurs. Det forekom derfor nyttesløst at fortsætte forhandlingerne. Den af RED i værdiansættelsen af 12. februar 2015 angivne forudsætning om købers finansiering ved en rente incl. bidrag på 1 % er en markedskonform finansiering. Nykredit har nedskrevet de eksisterende lån i ejendommen, men dette er udtryk for en meget forsigtig vurdering og ikke en markedsvurdering. Efterspørgslen på en ejendom som den omhandlede er større i dag, men det er ikke nemt at opnå markedsværdien, hvis ejendommen skal sælges af et konkursbo. I forbindelse med skifterettens kendelse har Nykredit undersøgt sin portefølje af lån til andelsboligforeninger, herunder hvor mange foreninger der ville komme i økonomiske vanskeligheder. Dette forhold begrunder reservationen på 1-2 mia. kr. i Nykredits årsrapport for Hvis en andelsboligforening kan erklæres konkurs på grundlag af teknisk insolvens, vil prisen for finansiering af ejendomme tilhørende andelsboligforeninger blive en helt anden end i dag. Hvis konkursdekretet fastholdes, vil det ikke betyde noget for Nykredit i den konkrete sag, da Nykredit har foretaget nedskrivning, men der vil være tab på renteswappen. Hertil kommer, at det vil være sværere at sælge ejendommen fra et konkursbo. A/B Duegårdens gæld til Nykredit udgør ca. 300 mio. kr. på realkreditlånet, 55 mio. kr. på anlægslånet og 20 mio. kr. på kassekreditten. Hvis man skal ud af renteswappen, skal den indfries fuldt, og man betaler eller modtager værdien heraf, alt efter om værdien er negativ eller positiv. Det kan godt passe, at værdien i dag er negativ med 133 mio. kr. Hvis renten stiger, vil renteswappen kunne blive positiv og dermed udgøre et aktiv for foreningen. Nykredit vil ikke sælge ejendommen til den af RED vurderede værdi. I givet fald ville man realisere et stort tab på renteswappen. Det er Nykredits ønske, at foreningen skal fortsætte.

19 Nykredits aktuelle tilsagn er en udbygning i forhold til tilsagnet af 19. juni Tilsagnet gælder på alle punkter frem til Nykredit har siden 2011 eftergivet bidrag, hvilket også gælder frem til Underskudsdækningen omfatter løbende sædvanlige driftsomkostninger. I tilfælde af uenighed herom, vil man kunne antage sagkyndig bistand, men Nykredit har ikke interesse i at afslå betaling. Nykredit afslog tidligere foreningens forslag om betaling af 3,8 mio. kr. til renovering, da der var tale om en lappe-løsning. Den rørpakke, som Nykredit tilbød i 2011, bestod af et tilskud på 70 % af udgiften og og et lån til de resterende 30 %. Dette lån er ikke medtaget i Nykredits simulerede budget for Budgettet indeholder heller ikke noget fra rekonstruktionspakken, men udgør en simulation af de ordinære driftsudgifter. Det er Nykredits opfattelse, at renoveringen af rør skal ske inden for en overskuelig fremtid. Nykredits tilsagn gælder også i forhold til dækning af ekstraordinære omkostninger samt advokatudgifter. Per Hald har supplerende forklaret blandt andet, at det fortsat er hans opfattelse, at der ikke forelå en underskudsgaranti fra Nykredit. Mens han var likvidator, talte han flere gange med Nykredits daværende advokat, som heller ikke nævnte noget herom. Den forklaring, som Steen Munk afgav i skifteretten, var således ny. Han har ikke haft egentlige drøftelser med DTZ i forbindelse med udarbejdelsen af vurderingsrapport af 22. august Formålet med rapporten var at vurdere, om man kunne sælge ejendommen, og han havde som likvidator pligt til at indhente en vurdering af aktivet. De indsigelser, som Nykredit fremsatte i forhold til DTZ s vurdering herunder vedrørende betydningen af hensættelser efter boligreguleringslovens 18 og 18 b er blevet besvaret af DTZ, og det har ikke givet DTZ anledning til at ændre deres vurdering. Han kender ikke de nærmere drøftelser eller overvejelser herom. I likvidationsperioden i 2013 og 2014 udgjorde vedligeholdelsesudgiften omkring kr. årligt. Han har vanskeligt ved at se, at man vil kunne vedligeholde ejendommen for et mindre beløb. Han forventede, at Nykredit efter mødet i marts 2014 ville vende tilbage med et forslag til en løsning. Frem til mødet i marts 2014 havde der været forhandlinger, som ikke havde ført til noget. Nykredit blev nødt til at acceptere, at en løsning måtte medføre tab. Det overvejende udgangspunkt for drøftelserne var et salg eller en konkurs. Der var dog også tale om en tredje mulighed i form af en permanent og langvarig løsning med Nykredit.

20 Hvis det havde været muligt at opnå en langsigtet og endelig løsning, ville han som likvidator have anbefalet en ophævelse af likvidationen. Han anså det i situationen som sin pligt som likvidator at indgive konkursbegæring. Man forhandlede med Nykredit samtidig med, at man på generalforsamlingen drøftede opløsning. Foreningen har ikke på en generalforsamling truffet en udtrykkelig beslutning om konkurs, men om likvidation. Efter hans opfattelse kunne andelshaverne ikke være i tvivl om, at likvidationen kunne ende med en konkurs, og der var spørgsmål og drøftelser herom. Han havde som likvidator fået mandat til at opløse foreningen enten solvent eller ved en konkurs. Hvis konkursen bliver ophævet, må man forsøge at opløse foreningen solvent ved at sælge ejendommen. Hanne Sandersen har supplerende forklaret blandt andet, at det under retsmødet i skifteretten om rekonstruktion blev afvist, at hun kunne afgive forklaring. Hun og nogle kolleger havde foretaget økonomiske beregninger, der fremgik af et notat, men de kom af den grund ikke frem under mødet. Posten overført restandel til året resultat på -2.7 mio. kr. i årsrapporten for 2013 er en tillempet opgørelse i forhold til, hvordan driften i 2013 havde påvirket likviditeten. Driften var negativ. Balancen viser, at posten tilgodehavender blev mindre fra 2012 til 2013 som følge af, at man i 2012 fra Nykredit havde fået rentekompensation på 2,1 mio. kr. Kassekreditten var næsten uændret. Det likviditetsmæssige resultat kan forklare, hvorfor kassekreditten ikke blev påvirket i særlig høj grad. Den gæld, som skulle afvikles, var på godt 500 mio. kr. Det er nyt for hende, at underskudsgarantien skulle dække ubetinget og langsigtet. Hun er også overrasket over, at garantien fortsat er gældende. Hun deltog ikke i mødet hos Nykredit i marts 2014, men har løbende fået tilsendt Nykredits processkrifter i konkurssagen. Hun har efter henvendelse fra foreningens bestyrelse været med til at udarbejde Ernst & Youngs prognose for Foreningen ønskede at få et overblik over sine økonomiske aftaler, herunder swapaftalen og rentetrappen. På mødet i marts 2014 talte man om, at foreningen havde et lån på 55 mio. kr. med variabel rente, herunder risikoen herved. Der blev ikke drøftet løsninger, og der skete ikke så meget efter mødet.

AB Duegården Den 22. maj 2013

AB Duegården Den 22. maj 2013 AB Duegården Den 22. maj 2013 Til andelshaverne På den ordinære generalforsamling den 23. april 2013 forelå et regnskab for 2012, der viste underskud på driften. Regnskabet blev forkastet af generalforsamlingen.

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST MULIG STIFTELSE AF A/B SOFIEGÅRDEN Ove Bech Holdensen har den 6. oktober 2014 runddelt et brev til alle beboere i ejendommen Sofiegården. Ove Bech Holdensen repræsenterer ikke beboerrepræsentationens synspunkter

Læs mere

Den 29. september 2015 kl. 16.22 skrev Per Hald :

Den 29. september 2015 kl. 16.22 skrev Per Hald <ph@bl-law.dk>: Den 29. september 2015 kl. 16.22 skrev Per Hald : Kære I forlængelse af nedenstående mail har jeg modtaget Nykredits kæresvarskrift i den verserende Højesteretssag. Jeg kan konstatere, at

Læs mere

Den 6. januar 2014 kl. 13:00 blev skifteretten sat af retsassessor Frede Paulsen.

Den 6. januar 2014 kl. 13:00 blev skifteretten sat af retsassessor Frede Paulsen. RETTEN I AALBORG Den 6. januar 2014 kl. 13:00 blev skifteretten sat af retsassessor Frede Paulsen. Der blev foretaget: SKS 31-942/2013. Konkurssagen A/B Doktorparken Doktorparken 26 9500 Hobro CVR-nr.:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015 Sag 116/2014 (1. afdeling) Nordea Bank Danmark A/S og Nordea Kredit Realkreditaktieselskab på vegne af Andelsboligforeningen Klostergaarden under konkurs

Læs mere

Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv.

Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv. Andelsforeningen Duegården Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv. Indledning Den 19. maj 2010 blev der afgivet accept til PrivatBo A/S og advokatvirksomheden Pernille Høxbro om at yde økonomisk rådgivning

Læs mere

-et firma i vækst. Slide no.

-et firma i vækst. Slide no. -et firma i vækst Slide no. A/B DUEGÅRDEN Beboermøde 19. november Slide no. 2 Andelsværdi og rente swaps v/ Kurt Christensen 3 Slide no. Lov om Andelsboligforeninger Myndighed: Erhvervs- og Byggestyrelsen

Læs mere

G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G

G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I dette faktaark kan du få gode råd til, hvordan du skal forholde dig, hvis du overvejer at købe en

Læs mere

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING Mødet afholdt: 25. april 2004 Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 Søndag den 25. april 2004 kl. 18.00 afholdtes stiftende generalforsamling med

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt 13-03-2012 Referat af Stiftende Generalforsamling A/B Bomhoffs Have År 2012 den 13. marts afholdtes på Frederiksberg Gymnasium, Falkoneer Plads 2, Frede-riksberg, stiftende generalforsamling for en andelsboligforening

Læs mere

- 1 - Den 26. maj 2016 kl. 9:30 blev Sø- og Handelsretten som skifteret sat af retsassessor Thomas

- 1 - Den 26. maj 2016 kl. 9:30 blev Sø- og Handelsretten som skifteret sat af retsassessor Thomas - 1 - Den 26. maj 2016 kl. 9:30 blev Sø- og Handelsretten som skifteret sat af retsassessor Thomas Finne Andersen. Der foretoges: K 812/14-L A/B Duegården CVR 30792734 For A/B Duegården i likvidation mødte

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Renteswaps i andelsboligforeninger og prisreguleringer seneste Højesteretspraksis. Den 3. april 2013

Ejendomsforeningen Danmark. Renteswaps i andelsboligforeninger og prisreguleringer seneste Højesteretspraksis. Den 3. april 2013 Ejendomsforeningen Danmark Renteswaps i andelsboligforeninger og prisreguleringer seneste Højesteretspraksis Den 3. april 2013 Århus Sønder Allé 9 8000 Århus C Tlf: +45 89 31 90 00 Højesteretsdom sag 365/2011

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING År 2008, den 19. juni, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Amaliegade 26-36 i Quality Wines lokaler, Amaliegade 36, kælderen, 1256

Læs mere

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R.

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R. Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 72-2006-S) K mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 15. november 2006 har advokat

Læs mere

Orienteringsmøde den 27.juni 2011. Noget om de mange tal bag genopretningspakken.

Orienteringsmøde den 27.juni 2011. Noget om de mange tal bag genopretningspakken. Orienteringsmøde den 27.juni 2011 Noget om de mange tal bag genopretningspakken. 1 Alternativ 16 - stigning 2,25% fra 2014 BUDGET 2011 BUDGET 2012 BUDGET 2013 BUDGET 2014 BUDGET 2015 BUDGET 2016 BUDGET

Læs mere

BEBOERMØDE A/B HOSTRUPS HAVE. 21. september Med opdaterede rente- og budgettal pr. 3. oktober september 2016

BEBOERMØDE A/B HOSTRUPS HAVE. 21. september Med opdaterede rente- og budgettal pr. 3. oktober september 2016 BEBOERMØDE A/B HOSTRUPS HAVE 21. september 2016 Med opdaterede rente- og budgettal pr. 3. oktober 2016 1 21. september 2016 Dagsorden 1. Velkomst intro til mødets forløb 2. Hvad ønsker I som andelshavere?

Læs mere

Budgetforudsætninger Frederiks Allé 75 A,B,C 8000 Aarhus C

Budgetforudsætninger Frederiks Allé 75 A,B,C 8000 Aarhus C Budgetforudsætninger Frederiks Allé 75 A,B,C 8000 Aarhus C INDLEDNING Budgettet er opstillet på grundlag af salgsopstillinger og oplysninger fra ejendomsmæglere, samt de indgåede lejekontrakter. Det forudsættes,

Læs mere

K e n d e l s e: A/B B er en andelsboligforening beliggende på [by]. Foreningen blev stiftet i 2006.

K e n d e l s e: A/B B er en andelsboligforening beliggende på [by]. Foreningen blev stiftet i 2006. Den 13. marts 2014 blev der i sag nr. 38/2013 A/B B ved likvidator revisor C mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse modtaget 25. marts 2013 har D og E på vegne af

Læs mere

Klagerne. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg

Klagerne. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger om boligydelsen

Læs mere

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG I dette faktaark kan du læse meget mere om, hvad en andelsbolig er for noget. Hvis du mangler svar på spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Hvad er en andelsbolig?

Læs mere

Renteswapaftaler i andelsboligforeninger

Renteswapaftaler i andelsboligforeninger 12. februar 2010 Sag 09/04071 /EBST Renteswapaftaler i andelsboligforeninger Beskrivelse af den generelle problemstilling Mange andelsboligforeninger har de senere år indgået renteswapaftaler med en kreditforening

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 1 plus forklaringer Information Ændring siden sidste regnskab Grafer over udvikling Status Stabil Dato 2012-05-31 Stiftelsesår 1977 Byggeår 1936 Antal enheder Antal andele

Læs mere

Forbehold - eksempler

Forbehold - eksempler Forbehold - eksempler Væsentlige fejl og mangler (uenighed med ledelsen) Uenighed med ledelsen fortsat drift Ledelsen har aflagt regnskabet under forudsætning om fortsat drift. Som omtalt i årsregnskabets

Læs mere

Andelsboligforeningen Sølvgade 93

Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 CVR-nr. 81 83 29 19 Årsrapport for 2012 Godkendt på generalforsamling, den / 2012 (Dirigent) Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Interesseforeningen af Andelshavere i AB Duegården under rekonstruktionsbehandling. Lasse Larsen Bent Schmidt-Nielsen. Den 6.

Interesseforeningen af Andelshavere i AB Duegården under rekonstruktionsbehandling. Lasse Larsen Bent Schmidt-Nielsen. Den 6. Interesseforeningen af Andelshavere i AB Duegården under rekonstruktionsbehandling Lasse Larsen Bent Schmidt-Nielsen Den 6. juli 2012 Til skifteretten Vedrørende AB Duegården under rekonstruktionsbehandling,

Læs mere

INTERESSENTSKABSKONTRAKT

INTERESSENTSKABSKONTRAKT Eksempel interessentskabskontrakt INTERESSENTSKABSKONTRAKT vedrørende 1. Interessenterne 1.1 Mellem undertegnede og og i det følgende benævnt interessenterne er der den truffet aftale om at etablere fælles

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup Jagtvej 76 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 21. december 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Vi anmoder Nykredit om at udlevere sin interne kreditvurdering fra 2007, som var grundlag for koncernes finansiering af AB Duegården.

Vi anmoder Nykredit om at udlevere sin interne kreditvurdering fra 2007, som var grundlag for koncernes finansiering af AB Duegården. AB Duegården under likvidation Den 27. september 2013 J.nr.2011-01-01-03 Til Realkreditankenævnet AB Duegårdens bemærkninger til udtalelse IV fra Nykredit A/S Nykredits rolle ved stiftelsen Det fremgår

Læs mere

FINANSIERINGSOVERSLAG IV

FINANSIERINGSOVERSLAG IV J.nr. 141971-000104 HQ/CBD 25. september 2014 FINANSIERINGSOVERSLAG IV (25. september 2014) (Tilslutning fra mindst 4.352 m2, svarende til ca. 65 % beboelsesareal) Vedrørende eventuelt lejerkøb af ejendommen

Læs mere

31. august 2011 side 1 AB Duegården. Boligafgift Andelsværdi

31. august 2011 side 1 AB Duegården. Boligafgift Andelsværdi økonomisk overblik Prognose 2012-2039 Andelsværdi side 2 økonomisk overblik økonomisk overblik Mange år Belyse omkostninger og af-/udvikling af s lån Forbundet med usikkerhed Udgangspunkt Regnskab 2010

Læs mere

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde FINANSIERING OG GARANTISTILLELSE 09-02-2007 Sagsnr. 1101-294547 Dokumentnr. 2006-34535 Ansøgningen Kuben Boplan A/S har i brev

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN VENNEMINDEVEJ 18. M.FL. ÅRSRAPPORT 1. JULI 2002 30. JUNI 2003

ANDELSBOLIGFORENINGEN VENNEMINDEVEJ 18. M.FL. ÅRSRAPPORT 1. JULI 2002 30. JUNI 2003 ANDELSBOLIGFORENINGEN VENNEMINDEVEJ 18. M.FL. ÅRSRAPPORT 1. JULI 2002 30. JUNI 2003 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 16. september 2003 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag. 1 København, den 1. juni 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Steen Brastrup Clasen Langelandsvej 25 st. 7400 Herning Nævnet har modtaget klagen den 23. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald City A/S v/advokat Thomas Dall Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 24. januar

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser Oversigtsrapport for andelsboligforeningen Eksempel Købt gennem Boliga 2012-11-07 (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 1 plus forklaringer Information Ændring på 1 år Grafer over udvikling Status E E Dato

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 Sag 70/2012 (1. afdeling) Michael Juhl (advokat Rasmus Juvik, beskikket) mod Tanja Nielsen (advokat Knud-Erik Kofoed) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen År 2009 den 29. oktober kl. 19.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Halgreen i Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, lokale 413, 4. sal, 2300 København S. Formanden, Asbjørn Lenbroch

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN II. ÅRSRAPPORT 2013. (19. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2014

ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN II. ÅRSRAPPORT 2013. (19. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2014 Robert Krogsgaard registreret revisor ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN II. ÅRSRAPPORT 2013. (19. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2014 OG LIKVIDITETSBUDGET 2014 H P Hansensvej 19 * 4500 Nykøbing Sjælland

Læs mere

A n d e l s b o l i g - fra A til Z

A n d e l s b o l i g - fra A til Z A n d e l s b o l i g - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug

Læs mere

REFERAT AF ORIENTERINGSMØDE VEDRØRENDE SWAPPROBLEMATIKKEN

REFERAT AF ORIENTERINGSMØDE VEDRØRENDE SWAPPROBLEMATIKKEN REFERAT AF ORIENTERINGSMØDE VEDRØRENDE SWAPPROBLEMATIKKEN År 2014, torsdag den 25. september, kl. 18:30 på Frederiksberg Gymnasium, Falkoner Plads 2, 2000 Frederiksberg afholdtes orienteringsmøde i A/B

Læs mere

A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS. Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30.

A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS. Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30. A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30. september 2002 (5. regnskabsår) Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling,

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Claus Skoda.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Claus Skoda. Den 21. marts 2014 blev der i sag nr. 112/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Claus Skoda afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 14. juni 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 14. juni 2006 (sag nr R) Side 1 af 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 14. juni 2006 (sag nr. 8-2005-R) K mod Revisionsfirmaet RR Registrerede revisorer aps Registreret revisor R Ved

Læs mere

A/B KASTRUP HAVEBY REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. OKTOBER Advokat Henrik Qwist

A/B KASTRUP HAVEBY REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. OKTOBER Advokat Henrik Qwist A/B KASTRUP HAVEBY REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. OKTOBER 2016 Advokat Henrik Qwist hq@qbadv.dk 28. september 2016 J.nr. 10076 QWIST & BRÆMER ADVOKATPARTNERSELSKAB Rådhuspladsen

Læs mere

Regnskabsmæssige forhold i andelsboligforeninger

Regnskabsmæssige forhold i andelsboligforeninger Regnskabsmæssige forhold i andelsboligforeninger Ny vejledning og modelregnskab Ejendomsforeningen Danmark 23. marts 2011 Agenda Hvad er nyt eller blot en ændret præsentationsform? Behandling af ejendom

Læs mere

AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382

AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382 AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Referat af ekstraordinær generalforsamling i AIB Jæger. Dato: 9. november 2011 kl. 18:00 Sted: Dirigent: Nørrebrohallen, Bragesgade 5, 2200 København N.

Læs mere

Varmeplanlægning - Vaarst-Fjellerad Biogasselskab A.m.b.a. - Årsrapport 2012.

Varmeplanlægning - Vaarst-Fjellerad Biogasselskab A.m.b.a. - Årsrapport 2012. Punkt 4. Varmeplanlægning - Vaarst-Fjellerad Biogasselskab A.m.b.a. - Årsrapport 2012. 2011-41197. Forsyningsvirksomhederne fremsender til Forsyningsudvalgets orientering udkast til årsrapport 2012 samt

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. maj 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Kaas & Marksø ApS v/ Advokatfirmaet Erritzøe Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 15. september 2010. Klagen angår

Læs mere

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3 KØB AF ANDELSBOLIG Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. 128/01 19.06.2015 Andelsboligmarkedet kan være vanskeligt at gennemskue også vanskeligere end ejerlejlighedsmarkedet.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Andelsboligforeningen Sølvgade 93

Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 CVR-nr. 81 83 29 19 Årsrapport for 2011 Godkendt på generalforsamling, den / 2012 (Dirigent) Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. januar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. januar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. januar 2017 Sag 221-231/2016 Advokaterne Steen Leonhardt Frederiksen, Mette Lauritzen, Michael Steffensen, Daniel Rosenkilde Larsen, Hugo Steinmetz, Rolf Lindegaard

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014 1. 3. kvartal og budget 2014 Regnskabsrapport for 1. 3. kvartal Det ordinære overskud for perioden er 7,9 mio. EUR, hvilket er det samme som det budgetterede. Lejeindtægterne er 29,3 mio. EUR, hvilket

Læs mere

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven.

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nye regler om rekonstruktion Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Når de vedtagne ændringer træder i kraft, ophører de i dag

Læs mere

SVENDSEN. J.nr. 00196-50 Administrationsafdelingen. 14. marts 2013 Sekretær: Vivi Jensen Tlf 56365607 k!. 9.30-12.00.

SVENDSEN. J.nr. 00196-50 Administrationsafdelingen. 14. marts 2013 Sekretær: Vivi Jensen Tlf 56365607 k!. 9.30-12.00. ADVOKATFIRMAET SVENDSEN ADVOKAT~ SAMFUNDET HENRIK LUND, AUKTIONSLEDER (H) AUT. BOBESTYRER #'TORSTEN SVENDSEN (L) Cerlificeret Dansk BOLIGadvokat STEN CORFIX JENSEN (L) BRIAN HEBEL ANDERSEN (H) #'LOTTE

Læs mere

STÆVNING. Store Kongensgade 77 Postboks 9017 1022 København K Telefon: 33 12 45 40 Fax: 33 93 45 40

STÆVNING. Store Kongensgade 77 Postboks 9017 1022 København K Telefon: 33 12 45 40 Fax: 33 93 45 40 J.nr. 8369-4 Dok 000012 JAKOB GRØNDAHL Advokat (L) M.C.J. 33 38 70 04 jg@nrlaw.dk 21. december 2012 UDKAST STÆVNING Som advokat for Andelsboligforeningen Duegården c/o Abel & Skovgård Larsen Sønder Alle

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 2 plus forklaringer Information Ændring på 1 år Grafer over udvikling Stabil Dato 2012-05-30 Stiftelsesår 1977 Byggeår 1936 Antal enheder 160 Antal andele 158 Samlet KVM

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V.

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har påført klagerne et

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET

ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET CVR-nr. 30 63 09 04 ÅRSRAPPORT FOR 2012 24. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger: Foreningsoplysninger 1 Påtegninger: Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Administrator anmodes om, på det foreliggende grundlag, at udarbejde et udkast til driftsbudget for 2012 (resten af 2012, 4. kvartal) og 2013.

Administrator anmodes om, på det foreliggende grundlag, at udarbejde et udkast til driftsbudget for 2012 (resten af 2012, 4. kvartal) og 2013. AB Duegården Bestyrelsen Referat af bestyrelsesmøde 15. august 2012 kl. 17:00 19:15 Tilstede: Bent Schmidt-Nielsen, Aksel Walløe-Hansen, Lasse Schwartz Dahlberg, Carsten Fentz (suppleant), Lasse Larsen

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/6 2013 i sag nr. 2010-0023320 Andelsselskabet Vejgaard Vandværk mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Andelsselskabet Vejgaard Vandværk har ved

Læs mere

Revisor Robert Krogsgaard

Revisor Robert Krogsgaard Revisor Robert Krogsgaard ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN II. ÅRSRAPPORT 2014. (20. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2015 H P Hansensvej 19 * 4500 Nykøbing Sjælland * Tlf.: 56 63 63 37 * Fax: 56

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

onsdag d. 4. februar 2014

onsdag d. 4. februar 2014 A/B Lørups Ridehus Referat af Bestyrelsesmøde onsdag d. 4. februar 2014 Tilstede: Ole Sebbelov, Alice Fanøe, David Noack, Klaus Jacobsen,G. A., Nicolai Giødesen og Lone Pinnerup Frederiksen (ref.) Gæst:

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

K e n d e l s e: Ved brev af 16. maj 2014 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, klaget over registreret revisor B.

K e n d e l s e: Ved brev af 16. maj 2014 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, klaget over registreret revisor B. Den 26. februar 2015 blev der i sag nr. 37/2014 A mod Registreret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 16. maj 2014 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, klaget over registreret

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser Nøgletalsrapport for andelsboligforeningen Eksempel Købt gennem Boliga 2012-11-07 (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 2 plus forklaringer Information Ændring på 1 år Grafer over udvikling Status E E Dato

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

I Kreditorinformation nr. 1 meddelte rekonstruktørerne, at der senest den 21. september 2011 ville foreligge en rekonstruktionsplan.

I Kreditorinformation nr. 1 meddelte rekonstruktørerne, at der senest den 21. september 2011 ville foreligge en rekonstruktionsplan. Indlæg i skifteretten 28. september 2011 Tak for muligheden for at få ordet her i skifteretten. Som formand og repræsentant for AB-Duegårdens nye bestyrelse, der blev valgt på generalforsamlingen for mindre

Læs mere

Aftale til afløsning af aftale af 19. maj 2005 om sammenlægning af Farum og Værløse Kommuner

Aftale til afløsning af aftale af 19. maj 2005 om sammenlægning af Farum og Værløse Kommuner Indenrigs- og Sundhedsministeriet Furesø Kommune Dato: 8. marts 2011 Aftale til afløsning af aftale af 19. maj 2005 om sammenlægning af Farum og Værløse Kommuner I forlængelse af aftalen af 3. marts 2005

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne November 2007 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Trafikministeriets

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 4. juli 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 4. juli 2006 (sag nr R) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 4. juli 2006 (sag nr. 78-2005-R) K mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 21. november 2005 har Skat indgivet

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 S. SEPTEMBER 2013 J.nr.: 8915742 BORJbam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SO 1-634/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B312500D - HJS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 5. december 2011 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Anne Thalbitzer, Hedegaard Madsen og Anette Voigt Arnsted (kst.)). 2. afd.

Læs mere

kendelse: Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 128/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jan Hjorth afsagt sålydende

kendelse: Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 128/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jan Hjorth afsagt sålydende Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 128/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jan Hjorth afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 6. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

MERE ROBUSTE ANDELSBOLIGFORENINGER

MERE ROBUSTE ANDELSBOLIGFORENINGER Aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om MERE ROBUSTE ANDELSBOLIGFORENINGER af 27. november 2017

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN, HJØRRING ÅRSRAPPORT 2008

ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN, HJØRRING ÅRSRAPPORT 2008 ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN, HJØRRING ÅRSRAPPORT 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE: ERKLÆRINGER m.v. Hovedoplysninger 2 Administrators påtegning.. 3 Ledelsespåtegning.. 3 Revisionspåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis.

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0232 UL/bib. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. Mogens Brask A/S Frederiksborgvej 13 2400 København NV

Klager. J.nr. 2010-0232 UL/bib. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. Mogens Brask A/S Frederiksborgvej 13 2400 København NV 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. Mogens Brask A/S Frederiksborgvej 13 2400 København NV Nævnet har modtaget klagen den 30. september 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 Sag 270/2016 (1. afdeling) Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat Kasper Meedom Westberg for begge) mod Andelsboligforeningen

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0027 AQ/li. København, den 29. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0027 AQ/li. København, den 29. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 29. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Dan Bendtsen v/tryg Professionelt Ansvar Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 8. februar 2012.

Læs mere

D O M. af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Peter Buhl, Esben Hvam og Jeanette Bro Fejring (kst.)) i ankesagerne

D O M. af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Peter Buhl, Esben Hvam og Jeanette Bro Fejring (kst.)) i ankesagerne D O M afsagt den af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Peter Buhl, Esben Hvam Jeanette Bro Fejring (kst.)) i ankesagerne (advokat Henrik Christian Strand, Aarhus) mod under konkurs (kammeradvokaten

Læs mere

Revisor Robert Krogsgaard

Revisor Robert Krogsgaard Revisor Robert Krogsgaard ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN I. ÅRSRAPPORT 2014. (21. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2015 OG LIKVIDITETSBUDGET 2015 H P Hansensvej 19 * 4500 Nykøbing Sjælland * Tlf.:

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0254 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. Lokalbolig Valby/SV/Vesterbro ApS Valby Langgade 142 2500 Valby

Klager. J.nr. 2011-0254 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. Lokalbolig Valby/SV/Vesterbro ApS Valby Langgade 142 2500 Valby 1 København, den 11. april 2012 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby/SV/Vesterbro ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 28. november 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61

ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61 Vort j.nr. 81/320 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61 Mandag den 26. november 2007 kl. 17,00 afholdt ejerforening ordinær generalforsamling

Læs mere

Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen

Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 12. september 2006 (sag nr. 21-2005-R) Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen mod Registreret revisor R Ved

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. Selskab A under konkurs v/kurator advokat Boris K. Frederiksen (advokat Mathias Juul Holter) mod

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. Selskab A under konkurs v/kurator advokat Boris K. Frederiksen (advokat Mathias Juul Holter) mod UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne Jan Uffe Rasmussen, Thomas Lohse og Birgitte Grønborg Juul,

Læs mere

Andelsboligforeningen Lokesvej 8653 Them

Andelsboligforeningen Lokesvej 8653 Them Andelsboligforeningen Lokesvej 8653 Them Årsrapport for 2014 SELSKABSOPLYSNINGER Foreningen Andelsboligforeningen Lokesvej 8353 Them CVR.nr.: 3062 1867 Bestyrelse Inger Lise Nielsen, R15, formand Tove

Læs mere