Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne "Det Gamle Mejeri", Brønderslev - årsregnskab 1. august 2005 til 31. juli /175 Regnskab 2006 for Sammenlægningsudvalget /176 Regnskab 2006 for Brønderslev Kommune /177 Regnskab 2006 for Dronninglund Kommune /178 Overførsel af driftsmidler fra tidligere år til gl. Dronninglund Kommune /179 Overførsel af driftsmidler fra 2006 til gl. Brønderslev Kommune /180 Budgetopfølgningsrapport pr. 30. april /181 Budget 2007, tillægsbevillinger /182 Social 10 års plan for Boligforeningen PM, afdeling /183 Kommunegaranti for lån til private andelsboliger i Klokkerholm /184 Kommunegaranti til Agersted Gymnastikforening /185 Ansøgning om låneomlægning fra Andelsboligforeningen Mejeriparken, Hjallerup /186 Godkendelse af anskaffelsessum til opførelse af 20 ældreboliger samt ombygning af 5 ældreboliger med tilhørende servicearealer ved Rosengården/Jerslev Plejecenter /187 Forslag om reduktion i antal afstemningssteder i forbindelse med afholdelse af valg /188 Lokaler til Lokalhistorisk Arkiv, Dronninglund /189 Vedtægter for Modtagestation Vendsyssel I/S /190 Orientering Lukkede sager: 18/191 Indledende overvejelser vedrørende kommunalt engagement 19/192 Udlejning af ejendom 20/193 Salg af ejendom 21/194 Krav om kompensation 22/195 Orientering

3 Økonomiudvalget, 24. maj 2007 Side 289 Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne "Det Gamle Mejeri", Brønderslev - årsregnskab 1. august 2005 til 31. juli 2006 J.nr.: S T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Ungdomsboligerne - Det Gamle Mejeri.doc ØK/BY Møde med repræsentanter for Boligforeningen PM torsdag, den 24. maj 2007 kl Brønderslev Byråd vedtog i møde den 22. marts 2007, pkt. 19/110 at godkende årsregnskab for perioden 1. august 2005 til 31. juli 2006 for Ungdomsboligerne Det Gamle Mejeri, Brønderslev. Det blev samtidig besluttet at indbyde bestyrelsen til møde. Ifølge regnskabet overstiger det ordinære opsamlede underskud 2 % af de samlede årlige udgifter. Underskuddet må højst være kr. og det reelle underskud er kr. Foreningen henlægger kr. til dækning af tidligere års underskud. Lejetabet overstiger 5 % af den maksimale lejeindtægt. Lejetabet må højst være kr. og det reelle lejetab er kr., hvilket er ca kr. mere end budgetteret. Der kan fortsat påregnes udlejnings vanskeligheder og lejetabet for 2006/2007 vil også medføre underskud med tilsvarende pres på likviditeten. Revisionen opfordrer boliginstitutionen til en tæt og stram styring af de økonomiske forhold. Der skønnes, at være henlagt utilstrækkelige midler til vedligeholdelse og fornyelse. Der henlægges kr. til planlagte og periodiske vedligeholdelser. Beløbet søges øget hvert år ved begrænsning af udgifterne. I det kommende år er henlæggelserne forøget med kr. Regnskabet udviser et underskud på kr., der sammen med underskud fra tidligere år kr. afvikles budgetmæssigt over højst 10 år. Møde gennemført.

4 Økonomiudvalget, 24. maj 2007 Side /175 Regnskab 2006 for Sammenlægningsudvalget J.nr.: S T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Regnskab 2006 for Sammenlægningsudvalget.doc ØK/BY Forretningsledelsen foreslår, at Byrådet godkender regnskab 2006 for Sammenlægningsudvalget. Forretningsledelsen foreslår endvidere, at de regnskabsmæssige bemærkninger på driftskontiene tages til efterretning, restrådighedsbeløbene genbevilges fra 2006 i Der foreslås genbevilget i alt kr. fra 2006 i der på øvrige områder sker behandling af afvigelser mellem budget- og regnskabsbeløb vedrørende områder, hvor der ikke i løbet af året er meddelt tillægsbevilling, med henblik på at disse udsving legaliseres, anlægsregnskaber, der er færdiggjort i 2006, godkendes, samt regnskabet overgives til revisionen. Staben for Økonomi og IT forelægger regnskab 2006 til Byrådets godkendelse. De beløb, der søges overført fra 2006 til 2007, er specificeret i det trykte regnskab. Bilag: Regnskab 2006 for Sammenlægningsudvalget Samlet resultatopgørelse, 2006 Anbefales.

5 Økonomiudvalget, 24. maj 2007 Side /176 Regnskab 2006 for Brønderslev Kommune J.nr.: S T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Regnskab 2006 for Brønderslev Kommune.doc ØK/BY Forretningsledelsen foreslår, at Byrådet godkender regnskab 2006 for den tidligere Brønderslev Kommune. Forretningsledelsen foreslår endvidere, at overførselsbeløbene, på områder omfattet af decentralisering, genbevilges i 2007, således at områder med mindreforbrug i 2006 får en tilsvarende øget forbrugsmulighed i 2007, mens områder med merforbrug i 2006 får en tilsvarende reduceret forbrugsmulighed i 2007 og frem. Samlet foreslås hermed overført kr. fra 2006 til 2007 fordelt på de relevante konti. Endvidere anbefales, at restrådighedsbeløb vedrørende 2006 genbevilges i Der foreslås genbevilget i alt kr. fra 2006 i 2007, der på øvrige områder sker behandling af afvigelser mellem budget- og regnskabsbeløb vedrørende områder, hvor der ikke i løbet af året er meddelt tillægsbevilling, med henblik på at disse udsving legaliseres, anlægsregnskaber, der er færdiggjort i 2006, godkendes, samt regnskabet overgives til revisionen. Staben for Økonomi og IT forelægger regnskab 2006 til Byrådets godkendelse. De beløb, der søges overført fra 2006 til 2007, er specificeret i det trykte regnskab. Regnskabet er det sidste fra den tidligere Brønderslev Kommune. Bilag: Regnskab for Brønderslev Kommune, 2006 Årsberetning, 2006 Anbefales.

6 Økonomiudvalget, 24. maj 2007 Side /177 Regnskab 2006 for Dronninglund Kommune J.nr.: S08/ T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Regnskab 2006 for Dronninglund Kommune.doc ØK/BY Forretningsledelsen foreslår, at Byrådet godkender regnskab 2006 for den tidligere Dronninglund Kommune. Forretningsledelsen foreslår endvidere, at overførselsbeløbene, på områder omfattet af decentralisering, genbevilges i 2007, således at områder med mindreforbrug i 2006 får en tilsvarende øget forbrugsmulighed i 2007, mens områder med merforbrug i 2006 får en tilsvarende reduceret forbrugsmulighed i 2007 og frem. Samlet foreslås hermed overført kr. (merforbrugt i 2006) fra 2006 til 2007 fordelt på de relevante konti. Endvidere anbefales, at restrådighedsbeløb vedrørende 2006 genbevilges i Der foreslås genbevilget i alt kr. fra 2006 i der på øvrige områder sker behandling af afvigelser mellem budget- og regnskabsbeløb vedrørende områder, hvor der ikke i løbet af året er meddelt tillægsbevilling, med henblik på at disse udsving legaliseres, anlægsregnskaber, der er færdiggjort i 2006, godkendes, regnskabet overgives til revisionen. Staben for Økonomi og IT forelægger regnskab 2006 til Byrådets godkendelse. Der henvises til de efterfølgende sider, der viser sammendrag samt specifikationer pr. politikområde. De beløb, der søges overført fra 2006 til 2007, er opgjort pr. politikområde og fremgår af de generelle bemærkninger. Regnskabet er det sidste fra den tidligere Dronninglund Kommune. Bilag: Årsberetning og regnskab 2006 Anbefales.

7 Økonomiudvalget, 24. maj 2007 Side /178 Overførsel af driftsmidler fra tidligere år til gl. Dronninglund Kommune J.nr.: Ø06/ T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Overførsel af driftsmidler fra tidligere år til gl. Dronninglund Kommune.doc ØK/BY Stabsenheden for Økonomi og IT foreslår Byrådet 1. at oparbejdet underskud fra tidligere år vedrørende ældreområdet ikke videreføres i 2007, samt at Byrådet godkender den tilhørende bevilling på kr at saldoen på fonden for vintervedligeholdelse ultimo 2006 ikke videreføres fra tidligere Dronninglund Kommune til ny Brønderslev Kommune, og dermed afskrives. Afskrivningen har ingen bevillingsmæssig virkning. 1. Ældreområdet Dronninglund Kommune har i en årrække haft en udstrakt grad af decentralisering for kommunens institutioner. Efter regelsættet om økonomisk decentralisering kan over-/ underskud maksimalt overføres med op til 5 % af nettobudgettet pr. budgetår. Der må maksimalt akkumuleres op til 15 % i overskud. Hvis dette sker, skal formålet fremgå af virksomhedsplanen. Overførsel af underskud kan maksimalt finde sted i 3 på hinanden følgende år. Det samlede underskud må på intet tidspunkt udgøre mere end et beløb svarende til 5 % af budgettet, medmindre skriftlig tilladelse er opnået af Byrådet. Overførselsadgang godkendes af Byrådet i forbindelse med godkendelse af årsregnskabet. Ældreområdet har gennem de seneste 4 år akkumuleret et underskud af følgende størrelse: År Årsresultat Akkumuleret Merforbrug i % , , , , ,15 Byrådet har gennem den løbende budgetopfølgning været bekendt med udgiftsudviklingen og forventningerne til årsresultaterne, og senest gennem 2006 er der gjort tiltag til at sikre en fremadrettet overensstemmelse mellem budgetramme og forbrug.

8 Økonomiudvalget, 24. maj 2007 Side 294 Det skønnes ikke realistisk, at ældreområdet indenfor en overskuelig årrække er i stand til at nedbringe dette underskud, uden det får mærkbar konsekvens på serviceniveauet. Stabsenheden for Økonomi og IT foreslår derfor, at de negative bevillinger, der er en følge af overførslerne ved afslutning af regnskaberne for hhv på kr. og for 2006 på kr., i alt kr. 0-stilles ved en positiv bevilling på et tilsvarende beløb. Bevillingen finansieres af kassebeholdningen. 2. Vintervedligeholdelse. Dronninglund Kommune etablerede i 1996 en fond for vintervedligeholdelse. Formålet med oprettelse af fonden var at udligne udsving i de årlige udgifter i vintertjenesten, og således at der budgetmæssigt kunne holdes et ensartet niveau år efter år. Udsving i de enkelte år blev reguleret over kassebeholdningen, men blev registreret i fonden. Igennem fondens 10-årige levetid har der både været år med over- og underskud. Gennem de seneste år har der dog oftest været underskud, og ved udgangen af 2005 var fondens saldo ,51 kr. i merforbrug. I 2006 suspenderede Byrådet ordningen, på samme måde som den økonomiske decentralisering blev suspenderet. Samtidig pålagde Byrådet Vej- og Parkafdelingen at finansiere et forventet merforbrug på vintertjenesten på 1,3 mio. kr. Formået var at minimere serviceudgifterne. Der er derfor ikke tilført fonden yderligere merudgifter i Det skønnes ikke realistisk, at budgettet til vintervedligeholdelse indenfor en overskuelig årrække er i stand til at nedbringe fonden. Stabsenheden for Økonomi og IT foreslår derfor at fonden afskrives, samtidig med udarbejdelse af åbningsbalancen for den ny kommune. Afskrivningen har ingen bevillingsmæssig virkning. Anbefales.

9 Økonomiudvalget, 24. maj 2007 Side /179 Overførsel af driftsmidler fra 2006 til gl. Brønderslev Kommune J.nr.: Ø T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Overførsel af driftsmidler fra 2006 til gl. Brønderslev Kommune.doc ØK/BY Stabsenheden for Økonomi og IT foreslår Byrådet 1. at oparbejdede underskud i 2006, som tilnærmelsesvist kan dækkes ind af indefrosne opsparinger fra 2005, godkendes 2. at forklaringen vedrørende merforbrug i administrationen tages til efterretning 3. at oparbejdet underskud vedrørende Teknisk Service i årene afskrives, således at det overførte beløb er 0, idet underskuddet helt overvejende skyldes sygdom, hvor sygedagpengerefusioner hidtil er gået i kommunekassen 4. at overførte underskud på konti med ubetinget overførselsadgang tages til efterretning 5. at den ønskede overførsel godkendes, selvom sagen ikke har været behandlet i fagudvalg Byrådet i gl. Brønderslev Kommune vedtog den 31. maj 2000 en udstrakt grad af decentralisering til institutionslederne. En del af denne beslutning var at indføre en automatisk adgang til at overføre uforbrugte driftsmidler fra et budgetår til et andet, herunder at overførsel af underskud på mere end 5 % ikke accepteres og underskud skal være afviklet senest i løbet af 2 år. Endvidere besluttede Byrådet i sit møde den 5. april 2006 at retten til at bruge af kommende års budget suspenderes. Det samlede overførselsresultat for overførslerne fra 2006 til 2007 for områder med 5%-overførselsadgang er et overskud på kr. og på områder med ubetinget overførselsadgang overføres et overskud på kr. I forbindelse med udarbejdelsen af overførslerne fra 2006 til 2007 er der konstateret forhold, som ikke harmonerer med betingelserne for overførsel mellem årene. 1. Underskud oparbejdet i 2006, som tilnærmelsesvist kan dækkes ind af de indefrosne opsparinger fra 2005, som er frigivet i 2007: Biblioteket kr SFO Hedegårdsskolen kr.

10 Økonomiudvalget, 24. maj 2007 Side SFO Søndergades skole kr Ungdomsskolen og ungdomsklubber kr Kulturelle ejendomme kr Ældreservice bestiller, frit valg kr Diverse fællesomkostninger samlet kr Redningsberedskab kr Administration samlet underskud kr. (fremskudt forbrug) Overskridelsen skyldes merforbrug i Social- og sundhedsforvaltningen. De væsentligste forklaringer til dette er: Der er brugt vikar for personale på orlov samt under langtidssygemeldinger, hvilket har betydet udbetaling af feriepenge m.v. ved stop. 4 faste medarbejdere er ophørt og har fået udbetalt feriepenge. Øget uddannelsesaktivitet på grund af kommunalreformen i forhold til nye opgaver, som skulle overtages. Øget aktivitet på grund af projektarbejde i forbindelse med kommunesammenlægningen. Merudgift på konto for lægeerklæringer til sagsbehandling. Chefstilling på Arbejdsmarkedscentret ikke afsat løn til den nye lederstilling. Ekstra assistance omkring arkivering m.v. før kommunesammenlægningen. 3. Underskud i 2006, som kan forklares således: Teknisk service underskud kr. (underskud i mere end 2 år og fremskudt forbrug) Problemerne på Teknisk Service-området er det samme for årene 2004, 2005 og Der er afsat 2% på områdets vikarbudget. Det kan ikke dække længerevarende sygdom. De sygedagpengerefusioner, der kommer ind på området, lægges i kassen. Nedenfor ses en opgørelse over hvor mange sygedagpengerefusioner, der er lagt i kassen: 2004: underskud kr. sygedagpengerefusion på kr. i kassen 2005: underskud kr. - sygedagpengerefusion på kr. i kassen 2006: underskud kr. sygedagpengerefusion på kr. i kassen

11 Økonomiudvalget, 24. maj 2007 Side 297 Opgørelsen viser, at området i de 2 første år ville have haft et overskud, såfremt sygedagpengerefusionen var blevet i området. År 2006 ville have vist et underskud på kr., der kunne håndteres i øvrigt uden problemer, hvis dagpengerefusionen for 2005 var blevet i området. Området har faktisk alle år været en del plaget af langtidssyge. En del af disse langtidssyge er også blevet afskediget. Heraf følger vikar i opsigelsesperiode, feriepengeafregning og i nogle tilfælde fratrædelsesgodtgørelse. Alene i 2006 er 8 medarbejdere blevet afskediget primært på grund af sygdom. Forvaltningen gør opmærksom på, at det er svært for en ny leder af området at skulle starte op med at overtage så store underskud. Det bør derfor stærkt overvejes at tilbageføre sygedagpengerefusionerne til området. 4. Ubetingede overførsler, hvor der overføres underskud fra 2006 til 2007: Vintervedligeholdelse kr Vintervedligeholdelsesmateriel kr Fællesuddannelse folkeskolen kr Projekt Nordplus junior kr Projekt Forfatterværksted kr Projekt Idrætsguide kr Forsikringer skader risikostyring kr Fælles bygningsvedligeholdelse kr. 5. Overførsel, jfr. fagudvalg Elever ældreområdet overførsel kr. Området er tildelt overførsel efter forudgående godkendelse af formål og beløb i fagudvalg. Overførsel vedrørende overførsel fra 2006 til 2007 har ikke været behandlet i fagudvalg. Restbeløbet er på kr. På ældreområdet er der i samarbejde med virksomheden Eductor i forbindelse med kommunesammenlægningen etableret et udviklingsforløb for 750 medarbejdere. Brønderslev Kommune modtager VEU-godtgørelse. Ældrechefen ønsker restbeløbet anvendt til vikardækning i forbindelse med kursusforløbet. Anbefales. Konkret anvendelse af 3) og 5) tages op i respektive fagudvalg.

12 Økonomiudvalget, 24. maj 2007 Side /180 Budgetopfølgningsrapport pr. 30. april 2007 J.nr.: Ø09/ T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Budgetopfølgning doc ØK/BY Forretningsledelsen fremsender budgetopfølgningen til drøftelse. Forretningsledelsen har taget opfølgningen til efterretning med følgende kommentarer: Usikkerheden er endnu stor bl.a. p.g.a. manglende erfaringstal og p.g.a. manglende afregninger. Der er ikke umiddelbart plads i servicerammen til tillægsbevillinger. Initiativer til nedbringelse af sygedagpenge udgifterne bør iværksættes hurtigst muligt. Ifølge Principper for Økonomistyring udarbejder Center for Økonomi kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Forretningsledelsen, der fremsender budgetopfølgningen til Fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd. Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder. Materialet opdeles i serviceudgifter og overførselsudgifter. Fagudvalg behandler egne områder, men får udleveret den samlede budgetopfølgning for alle udvalg, for at bevare helhedstankegangen. Center for Økonomi fremsender hermed 1. budgetopfølgning for Brønderslev kommune. På grund af det sene fremsendelsestidspunkt, er rapporten udarbejdet med udgangspunkt i forbruget pr. 30. april Budgetopfølgningen viser, at der pt. forventes følgende budgetafvigelser: Serviceudgifter 1) kr. Overførsler kr. Finansiering kr. Netto kr. 1) Heraf forventes servicerammen øget med vedrørende Pulje til bedre kvalitet i børnepasningen. Det fremgår af budgetopfølgningen at de væsentligste afvigelser i forhold til budgettet skyldes udbetaling af sygedagpenge til et stigende antal langvarigt syge borgere. Ikke alle udgiftsområder er fuldt belyst i denne budgetopfølgning. I forvaltningen er der igangværende analyser på flere store udgiftsområder. Områderne forventes at være afdækket til budgetopfølgningen pr , således at der kan leveres et mere præcist billede af udgifts- og aktivitetsudviklingen på de centrale udgiftsområder.

13 Økonomiudvalget, 24. maj 2007 Side 299 Bilag: Budgetopfølgningsrapport Fokuspunkter 2007 til budgetopfølgning Taget til efterretning.

14 Økonomiudvalget, 24. maj 2007 Side /181 Budget 2007, tillægsbevillinger J.nr.: S T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Budget Tillægsbevillinger.doc ØK/BY Stabsenheden for Økonomi og IT foreslår, at der til budget 2007 meddeles tillægsbevillinger med et beløb på netto kr. i mindreudgift som følge af konstaterede afvigelser på driftsbudgettet. Mindreudgiften henlægges til kassebeholdningen. På Økonomiudvalgets møde den 12. april 2007 blev det besluttet, at Budgetkoordineringsgruppen skal indkaldes til et snarligt møde. Baggrunden er, at to sager på Økonomiudvalgets dagsorden havde karakter af budgetstof. Økonomiudvalget bad samtidig om at få en oversigt over kendte økonomiske ændringer opstået i den nye kommunes første 100 dage. Budgetkoordineringsgruppen drøftede problemstillingerne på møde den 3. maj Her anmodede budgetkoordineringsgruppen om at en række sager fremføres som tillægsbevillingssager. Af disse fremføres følgende sager af Økonomiudvalget: Oversigt 102. Administration kr Puljer kr Skoler og undervisning kr Fritid kr Ældre/handicappede kr Teknisk service og bygninger kr. I alt kr. Herudover er der en række problemstillinger, som kræver nærmere analyse, før det er muligt at opgøre budgetproblemets størrelse. Disse punkter bearbejdes nærmere, forinden der kan tages stilling til sagerne. Punkterne er samtidig nævnt i sagen vedrørende Budgetopfølgning pr. 30. april 2007 under overskriften sager fra 100-dags liste, således at budgetopfølgningen udgør en samlet oversigt over de aktuelle budgetmæssige afvigelser Administration kr. Udbud af revisionsopgaven kr. Udbud af revisionsopgaven har betydet en mindreudgift i forhold til det sammenlagte budget for de to tidligere kommuner. I budget 2007 er der afsat kr. til revision. Ud over de kr., som Ernst & Young skal have for opgaven, skal der erfaringsmæssigt afsættes et antal timer til ekstraordinære opgaver, som løses uden for kontrakten. Der foreslås afsat kr. hertil, således at der samlet opnås en mindreudgift til revision på kr.

15 Økonomiudvalget, 24. maj 2007 Side 301 I 2007 er 4. rate af 2006-regningen til de 2 tidligere revisionsselskaber betalt. Forudsættes det, at der i 2007 betales 75 % af regningen til den nye revision, vil der være en besparelse på kr. i 2007 og kr. i 2008 og frem. Budgettering af overtagne opgaver fra Arbejdsformidlingen kr. Der er endnu ikke foretaget budgettering af de opgaver, som kommunen i forbindelse med kommunalreformen overtog fra AF. Budgetforudsætningerne var, at indtægter svarer til udgifter. Der er dog allerede budgetteret med udgifter til drift af Pilotjobcentrets bygning, og der er tilsvarende afsat et beløb hertil fra statens side. Der kan derfor påregnes en budgetforbedring ved den endelige budgettering af Pilotjobcentret. Se vedlagte notat og regneark Puljer kr. Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 8. februar 2007, sag 17/40, at besparelsen på kr. ved den ledigblevne stilling som viceskoleinspektør ved Agersted Skole skulle opsamles i en pulje, jf. fokuspunkt i budget Besparelsen er overført fra politikområde 301. Skoler og undervisning Skoler og undervisning kr. Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 8. februar 2007, sag 17/40, at besparelsen på kr. ved den ledigblevne stilling som viceskoleinspektør ved Agersted Skole skulle opsamles i en pulje, jf. fokuspunkt i budget Besparelsen overføres til politikområde 106. Puljer Fritid kr. Økonomiudvalget oversendte sag 26/145 Tillægsbevilling aftale med Brønderslev Svømmehal til Budgetkoordineringsgruppen. Af sagen fremgår, at der er en aftale med Brønderslev Svømmehal om særskilt prisregulering af varmeprisen. Dette er ikke sket i budget 2007, og Svømmehallen mangler derfor kr. som følge af den forhøjede varmepris i Ældre/handicappede kr. I forbindelse med udarbejdelse af budget 2007 blev udgifterne til betaling af husleje for Pilotjobcentret fejlagtigt placeret på politikområde 601. Ældre/handicappede. Beløbet overføres til politikområde (102. Administration) 803. Teknisk service og bygninger, hvor øvrige huslejeudgifter til administrationsbygninger er placeret Teknisk service og bygninger kr. I forbindelse med udarbejdelse af budget 2007 blev udgifterne til betaling af husleje for Pilotjobcentret fejlagtigt placeret på politikområde 601. Ældre/handicappede. Beløbet overføres til politikområde (102. Administration)803. Teknisk service og bygninger, hvor øvrige huslejeudgifter til administrationsbygninger er placeret.

16 Økonomiudvalget, 24. maj 2007 Side 302 Bilag: Notat af om budgettering af pilotjobcentret Anbefales.

17 Økonomiudvalget, 24. maj 2007 Side /182 Social 10 års plan for Boligforeningen PM, afdeling 11 J.nr.: P T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Social 10 års plan for Boligforeningen PM, afdeling 11.doc Stabsenheden f. Udvikling og Planlægning foreslår: at der vedtages en Social 10-års-plan for området Boligforeningen PM, afdeling 11, der supplerer den fysiske del af indsatsen i afdeling 11 (helhedsplanen), at der afsættes kr. årligt på budgettet fra 2008 og 5 år frem, svarende til i alt kr., til områdets generelle løft, at midlerne så vidt muligt anvendes som medfinansiering af ansøgte projekter, at der gives politisk opbakning til at henlægge relevante almindelige kommunale indsatser i området, at der nedsættes en politisk/administrativ følgegruppe med repræsentation fra Brønderslev Kommune, at der etableres et projekthus i området i et af lejemålene, tæt på fælleshus, og at koordinering af den kommunale ikke almindelige indsats forankres i Stabsenheden for Udvikling og Planlægning svarende til ca. ½-tidsstilling. Boligforeningen PM, afdeling 11, der har lejemål på Finsensvej, Knudsgade, Niels Bohrs Plads, Rasmus Rask Vej, Fibigersvej, Ellehammersvej, Thorvaldsensvej og Tietgensvej i Brønderslev by, har i en længere periode haft problemer med at udleje lejemål i afdelingen. I samarbejde med Kuben Boplan er afdelingen gået i gang med en Helhedsplan. Boligforeningen PM afdeling 11 har fra Landsbyggefonden fået forhåndstilsagn på en omfattende renovering af bygningerne i afdeling 11 i størrelsesordenen mio. kr. I et samarbejde mellem Boligforeningen PM., Kuben Boplan og Brønderslev Kommune, Udvikling og Planlægning, er der søgt projektmidler til, at der kan iværksættes supplerende social indsats i området for at gøre bosætning mere attraktiv, og for at løse op for mange års sociale problemer i afdelingen. Denne indsats benævnes Social 10 års plan. Såfremt ansøgningen behandles positivt, udløses projektmidler i størrelsesordenen ca mio. kr. over 5 år. Bevillingen er med stor sandsynlighed afhængig af kommunal medfinansiering. Der arbejdes bl.a. hen mod etablering af et socialfagligt projekthus i området, som også huser og samarbejder med andre projekter i området I samarbejde med boligforeningen og Kuben Boplan vil Brønderslev Kommune, via stabsenheden for Udvikling og Planlægning være udfører for boligforeningen, såfremt ansøgningen imødekommes.

18 Økonomiudvalget, 24. maj 2007 Side 304 Bilag: Social 10 års plan for Boligforeningen PM, afdeling 11 Oversendes til Socialudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget med anbefaling. Afsætning af årlige budgetmidler aftales i forbindelse med budget 2008.

19 Økonomiudvalget, 24. maj 2007 Side /183 Kommunegaranti for lån til private andelsboliger i Klokkerholm J.nr.: Ø60/ T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Kommunegaranti for lån til private andelsboliger i Klokkerholm.doc ØK/BY Staben for Økonomi foreslår, at Økonomiudvalget anbefaler afslag på ansøgning om kommunegaranti for lån til 8 ustøttede private andelsboliger i Klokkerholm grundet risiko for forringelse af boligernes værdi Holmsø Huset A/S, Fjerritslev ansøger om kommunegaranti for lån til ustøttede private andelsboliger i Klokkerholm. Projektet kan opstartes med 8 boliger og derefter tillægges boliger i takt med de bliver solgt. Et realkreditinstitut har accepteret dette forløb. Prisen for et projekt med 8 boliger i alt 840 m 2 er en samlet salgspris på kr. Lånet optages som et 35-årigt lån med afdragsfrihed i 10 år. Der ansøges om kommunegaranti for lån fra 65 80% af anskaffelsessummen, svarende til kr. Afslag godkendt. Administrationen anmodes om at udarbejdet et fælles sæt regler på området.

20 Økonomiudvalget, 24. maj 2007 Side /184 Kommunegaranti til Agersted Gymnastikforening J.nr.: Ø T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Kommunegaranti til Agersted Gymnastikforening.doc ØK/BY Staben for Økonomi foreslår, at Byrådet meddeler kommunegaranti for lån på kr. til Agersted Gymnastikforening, forudsat at Indenrigs- og Sundhedsministeriet meddeler Brønderslev kommune en forhøjelse af lånerammen med et tilsvarende beløb. Agersted Gymnastikforening søger om kommunegaranti for lån på kr. i forbindelse med omlægning af foreningens gældsposter. Foreningen oplyser, at man påtænker at samle et nuværende 6 % lån ved Realkredit Danmark med restgæld på ,68 og restløbetid på 10 år og 3 mdr., samt en kassekredit i lokal pengeinstitut på maksimum kr., til en samlet lån i Kommunekredit på kr. og løbetid på maksimalt 20 år. Årsagen til omlægningen er et ønske om at nedbringe foreningens rente- og afdragsbyrde. Kommunekredit er villig til at yde foreningen det ansøgte lån, såfremt det sker med kommunegaranti. Foreningen har uden held rettet henvendelse til øvrige realkreditinstitutter om låneomlægning. Foreningen foreslår at de ny lån optages med pantsikkerhed i foreningens klubhus, der er fra 1986 og som pt. er vurderet til kr. Grundværdi: 221,900 kr. Fritids- og Kulturudvalget anbefales at udarbejde et regelsæt på området, inden der tages stilling.

21 Økonomiudvalget, 24. maj 2007 Side /185 Ansøgning om låneomlægning fra Andelsboligforeningen Mejeriparken, Hjallerup J.nr.: Ø T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Kommunegaranti låneomlægning Mejeriparken.doc ØK/BY Staben for Økonomi foreslår, at Byrådet meddeler afslag på anmodning om låneomlægning for lån ydet med kommunegaranti grundet forringelse af pantets værdi. Spar Nord Bank A/S fremsender på vegne af Andelsboligforeningen Mejeriparken, Algade 1-3, Hjallerup, anmodning om godkendelse af låneomlægning for lån ydet med kommunegaranti. Dronninglund Byråd meddelte den 15. september 2004 tilsagn om kommunegaranti for den del af Realkreditfinansieringen som lå mellem 65 % og 80 % af den endeligt godkendte anskaffelsessum, svarende til kr. Garantien omfatter lån på kr. med 33 års løbetid, afdragsfrit i 10 år, samt lån på kr. med 33 års løbetid, afdragspligtig, restgæld pt kr. Andelsboligforeningen anmoder nu om godkendelse af låneomlægning af sidstnævnte lån til nyt rentetilpasningslån på kr., svarende til restgælden på nuværende lån, 30 års løbetid, men med afdragsfritagelse i 10 år. Begrundelse for omlægningen er en ønske fra andelsboligforeningen om at kunne bibeholde den nuværende husleje på trods af rentestigning. I modsat fald er huslejen beregnet til at stige med ca. 700 kr. pr. måned pr. bolig. Afslag.

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag 1 Indledning DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER Dette notat er udarbejdet til brug for bestyrelsens behandling af institutionens lovgivningsmæssige grundlag samt genopretning af økonomien

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 2. september 2014 Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Vejlby Risskov Hallerne ønsker at omlægge lån for at lave fire

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Fritids- og Kulturudvalget. Referat Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 13. august 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen (A)

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. oktober 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/83 Mødekalender for 2008...

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag)

Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag) Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag) Sagsnr.: 13/79775 Sagsansvarlig: Daniella Lise Jeppesen SAGSFREMSTILLING Beskæftigelsesudvalget behandlede sagen på sit møde

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse PWC DEN 21. JANUAR 2014 Særlige støtteordninger og regnskabsførelse Muligheder for støtte Boligsociale aktiviteter/huslejestøtte (boligsocial indsats) Renoveringsstøtte Kapitaltilførsel, herunder fællespuljetilskud

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 14.609. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 13.15-14.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Institutionsbesøg...

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 20. december 2007 Lokale: Hjallerup Idrætscenter Tidspunkt: kl. 15.00 - kl. 17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/97

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune 1. Opgave I forbindelse med godkendelse af budget og husleje for kommunalt ejede almene ældreboliger (beslutning i Velfærdsudvalget

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 9 MUNKEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 9 MUNKEGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 61.527. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING NOTAT OM DRIFTS ØKONOMISTYRING 1. Indledning og kommissorium På baggrund af Drifts underskud i 2011 og 2012 har direktør Bent Peter Larsen nedsat en arbejdsgruppe til at undersøge underskuddet. Arbejdsgruppen

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget.

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. 9.1 Ad dagsordenens punkt 9: FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. Under henvisning hertil vedlægges

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde FINANSIERING OG GARANTISTILLELSE 09-02-2007 Sagsnr. 1101-294547 Dokumentnr. 2006-34535 Ansøgningen Kuben Boplan A/S har i brev

Læs mere

Assens Kommune gælden og dens betydning

Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune Økonomi Juli 2013 1 Indledning Denne rapport omhandler Assens Kommunes gæld fra kommunesammenlægningen til i dag. Herudover indgår den nuværende afviklingsprofil

Læs mere

Kommunegaranti til Vejlby Risskov Hallerne

Kommunegaranti til Vejlby Risskov Hallerne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 12. august 2015 Kommunegaranti til Vejlby Risskov Hallerne Vejlby Risskov Hallerne ønsker at omlægge lån for at finansiere

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 25. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00 - kl. 18.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 1.744.581. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 21. marts 2013 VEDTÆGTER Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 1 Foreningens navn. Foreningens navn er JULESPAREFORENINGEN (JSF). Foreningens

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd via Magistraten Den 10. september 2004 J.nr. Ref.: Tlf.nr. Hans Peder

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 13-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING År 2008, den 19. juni, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Amaliegade 26-36 i Quality Wines lokaler, Amaliegade 36, kælderen, 1256

Læs mere

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25.

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 25. juli 2011 Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling 1. Resume Hejredalskollegiet er omfattet af helhedsplanen for Gellerupparken

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 153.940. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Notat. Vedrørende tilsyn med almene boligorganisationers regnskaber for 2008

Notat. Vedrørende tilsyn med almene boligorganisationers regnskaber for 2008 Notat Kommunaldirektørens område Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg 4. januar 2010 Vedrørende tilsyn med almene boligorganisationers regnskaber for 2008 Acadresagsnr: 09/42857 Sagsresume...2 Tilsynets

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Repræsentantskabsmøde mandag den 21. maj 2012, kl. 19.00 i selskabslokalerne Oasen, Lokes Plads 1, Ølstykke

Repræsentantskabsmøde mandag den 21. maj 2012, kl. 19.00 i selskabslokalerne Oasen, Lokes Plads 1, Ølstykke #JobInfo Criteria=StenløseS1# Repræsentantskabsmøde mandag den 21. maj 2012, kl. 19.00 i selskabslokalerne Oasen, Lokes Plads 1, Ølstykke Til stede: Afbud: Fra administrationen: Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Indstilling. Økonomiske retningslinjer m.v. for alment byggeri. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 4.

Indstilling. Økonomiske retningslinjer m.v. for alment byggeri. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 4. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 4. november 2009 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Kalkværksvej 10 8100 Århus C Århus Kommune har siden 1999

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

Notat. Inden for modellen kan følgende ændringer overvejes:

Notat. Inden for modellen kan følgende ændringer overvejes: Notat 1. Opsamling: Forslag til ændringer i haltilskudsmodellen Notatet har gennemgået en række emner, der knytter an til haltilskudsmodellens udformning og hvordan den har virket i perioden fra 2010 til

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 60.235. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. juni 2014 Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Bevilling af kommunal kapitaltilførsel til Østjysk

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt Jørgensen, Grete

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) Nakskov Almene Boligselskab, afd. Rosenparken Foto : LBF SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med REGULATIV om salg af almene familieboliger SIDE 3 l 8 Regulativ om SALG AF ALMENE FAMILIEBOLIGER I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 j, har bestyrelsen for Landsbyggefonden med godkendelse fra

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget n Ordinært møde Dato 6. september 2011 Tid 14:30 Sted Himmerigsvej 10, Jerup NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 13. august 2008 Lokale: Lokale 122, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-12.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/203 Rosengården

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Drift af støttet byggeri

Drift af støttet byggeri Drift af støttet byggeri Aalborg Den 3 april 2014 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice Håndbøger Støttet

Læs mere