Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne "Det Gamle Mejeri", Brønderslev - årsregnskab 1. august 2005 til 31. juli /175 Regnskab 2006 for Sammenlægningsudvalget /176 Regnskab 2006 for Brønderslev Kommune /177 Regnskab 2006 for Dronninglund Kommune /178 Overførsel af driftsmidler fra tidligere år til gl. Dronninglund Kommune /179 Overførsel af driftsmidler fra 2006 til gl. Brønderslev Kommune /180 Budgetopfølgningsrapport pr. 30. april /181 Budget 2007, tillægsbevillinger /182 Social 10 års plan for Boligforeningen PM, afdeling /183 Kommunegaranti for lån til private andelsboliger i Klokkerholm /184 Kommunegaranti til Agersted Gymnastikforening /185 Ansøgning om låneomlægning fra Andelsboligforeningen Mejeriparken, Hjallerup /186 Godkendelse af anskaffelsessum til opførelse af 20 ældreboliger samt ombygning af 5 ældreboliger med tilhørende servicearealer ved Rosengården/Jerslev Plejecenter /187 Forslag om reduktion i antal afstemningssteder i forbindelse med afholdelse af valg /188 Lokaler til Lokalhistorisk Arkiv, Dronninglund /189 Vedtægter for Modtagestation Vendsyssel I/S /190 Orientering Lukkede sager: 18/191 Indledende overvejelser vedrørende kommunalt engagement 19/192 Udlejning af ejendom 20/193 Salg af ejendom 21/194 Krav om kompensation 22/195 Orientering

3 Økonomiudvalget, 24. maj 2007 Side 289 Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne "Det Gamle Mejeri", Brønderslev - årsregnskab 1. august 2005 til 31. juli 2006 J.nr.: S T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Ungdomsboligerne - Det Gamle Mejeri.doc ØK/BY Møde med repræsentanter for Boligforeningen PM torsdag, den 24. maj 2007 kl Brønderslev Byråd vedtog i møde den 22. marts 2007, pkt. 19/110 at godkende årsregnskab for perioden 1. august 2005 til 31. juli 2006 for Ungdomsboligerne Det Gamle Mejeri, Brønderslev. Det blev samtidig besluttet at indbyde bestyrelsen til møde. Ifølge regnskabet overstiger det ordinære opsamlede underskud 2 % af de samlede årlige udgifter. Underskuddet må højst være kr. og det reelle underskud er kr. Foreningen henlægger kr. til dækning af tidligere års underskud. Lejetabet overstiger 5 % af den maksimale lejeindtægt. Lejetabet må højst være kr. og det reelle lejetab er kr., hvilket er ca kr. mere end budgetteret. Der kan fortsat påregnes udlejnings vanskeligheder og lejetabet for 2006/2007 vil også medføre underskud med tilsvarende pres på likviditeten. Revisionen opfordrer boliginstitutionen til en tæt og stram styring af de økonomiske forhold. Der skønnes, at være henlagt utilstrækkelige midler til vedligeholdelse og fornyelse. Der henlægges kr. til planlagte og periodiske vedligeholdelser. Beløbet søges øget hvert år ved begrænsning af udgifterne. I det kommende år er henlæggelserne forøget med kr. Regnskabet udviser et underskud på kr., der sammen med underskud fra tidligere år kr. afvikles budgetmæssigt over højst 10 år. Møde gennemført.

4 Økonomiudvalget, 24. maj 2007 Side /175 Regnskab 2006 for Sammenlægningsudvalget J.nr.: S T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Regnskab 2006 for Sammenlægningsudvalget.doc ØK/BY Forretningsledelsen foreslår, at Byrådet godkender regnskab 2006 for Sammenlægningsudvalget. Forretningsledelsen foreslår endvidere, at de regnskabsmæssige bemærkninger på driftskontiene tages til efterretning, restrådighedsbeløbene genbevilges fra 2006 i Der foreslås genbevilget i alt kr. fra 2006 i der på øvrige områder sker behandling af afvigelser mellem budget- og regnskabsbeløb vedrørende områder, hvor der ikke i løbet af året er meddelt tillægsbevilling, med henblik på at disse udsving legaliseres, anlægsregnskaber, der er færdiggjort i 2006, godkendes, samt regnskabet overgives til revisionen. Staben for Økonomi og IT forelægger regnskab 2006 til Byrådets godkendelse. De beløb, der søges overført fra 2006 til 2007, er specificeret i det trykte regnskab. Bilag: Regnskab 2006 for Sammenlægningsudvalget Samlet resultatopgørelse, 2006 Anbefales.

5 Økonomiudvalget, 24. maj 2007 Side /176 Regnskab 2006 for Brønderslev Kommune J.nr.: S T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Regnskab 2006 for Brønderslev Kommune.doc ØK/BY Forretningsledelsen foreslår, at Byrådet godkender regnskab 2006 for den tidligere Brønderslev Kommune. Forretningsledelsen foreslår endvidere, at overførselsbeløbene, på områder omfattet af decentralisering, genbevilges i 2007, således at områder med mindreforbrug i 2006 får en tilsvarende øget forbrugsmulighed i 2007, mens områder med merforbrug i 2006 får en tilsvarende reduceret forbrugsmulighed i 2007 og frem. Samlet foreslås hermed overført kr. fra 2006 til 2007 fordelt på de relevante konti. Endvidere anbefales, at restrådighedsbeløb vedrørende 2006 genbevilges i Der foreslås genbevilget i alt kr. fra 2006 i 2007, der på øvrige områder sker behandling af afvigelser mellem budget- og regnskabsbeløb vedrørende områder, hvor der ikke i løbet af året er meddelt tillægsbevilling, med henblik på at disse udsving legaliseres, anlægsregnskaber, der er færdiggjort i 2006, godkendes, samt regnskabet overgives til revisionen. Staben for Økonomi og IT forelægger regnskab 2006 til Byrådets godkendelse. De beløb, der søges overført fra 2006 til 2007, er specificeret i det trykte regnskab. Regnskabet er det sidste fra den tidligere Brønderslev Kommune. Bilag: Regnskab for Brønderslev Kommune, 2006 Årsberetning, 2006 Anbefales.

6 Økonomiudvalget, 24. maj 2007 Side /177 Regnskab 2006 for Dronninglund Kommune J.nr.: S08/ T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Regnskab 2006 for Dronninglund Kommune.doc ØK/BY Forretningsledelsen foreslår, at Byrådet godkender regnskab 2006 for den tidligere Dronninglund Kommune. Forretningsledelsen foreslår endvidere, at overførselsbeløbene, på områder omfattet af decentralisering, genbevilges i 2007, således at områder med mindreforbrug i 2006 får en tilsvarende øget forbrugsmulighed i 2007, mens områder med merforbrug i 2006 får en tilsvarende reduceret forbrugsmulighed i 2007 og frem. Samlet foreslås hermed overført kr. (merforbrugt i 2006) fra 2006 til 2007 fordelt på de relevante konti. Endvidere anbefales, at restrådighedsbeløb vedrørende 2006 genbevilges i Der foreslås genbevilget i alt kr. fra 2006 i der på øvrige områder sker behandling af afvigelser mellem budget- og regnskabsbeløb vedrørende områder, hvor der ikke i løbet af året er meddelt tillægsbevilling, med henblik på at disse udsving legaliseres, anlægsregnskaber, der er færdiggjort i 2006, godkendes, regnskabet overgives til revisionen. Staben for Økonomi og IT forelægger regnskab 2006 til Byrådets godkendelse. Der henvises til de efterfølgende sider, der viser sammendrag samt specifikationer pr. politikområde. De beløb, der søges overført fra 2006 til 2007, er opgjort pr. politikområde og fremgår af de generelle bemærkninger. Regnskabet er det sidste fra den tidligere Dronninglund Kommune. Bilag: Årsberetning og regnskab 2006 Anbefales.

7 Økonomiudvalget, 24. maj 2007 Side /178 Overførsel af driftsmidler fra tidligere år til gl. Dronninglund Kommune J.nr.: Ø06/ T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Overførsel af driftsmidler fra tidligere år til gl. Dronninglund Kommune.doc ØK/BY Stabsenheden for Økonomi og IT foreslår Byrådet 1. at oparbejdet underskud fra tidligere år vedrørende ældreområdet ikke videreføres i 2007, samt at Byrådet godkender den tilhørende bevilling på kr at saldoen på fonden for vintervedligeholdelse ultimo 2006 ikke videreføres fra tidligere Dronninglund Kommune til ny Brønderslev Kommune, og dermed afskrives. Afskrivningen har ingen bevillingsmæssig virkning. 1. Ældreområdet Dronninglund Kommune har i en årrække haft en udstrakt grad af decentralisering for kommunens institutioner. Efter regelsættet om økonomisk decentralisering kan over-/ underskud maksimalt overføres med op til 5 % af nettobudgettet pr. budgetår. Der må maksimalt akkumuleres op til 15 % i overskud. Hvis dette sker, skal formålet fremgå af virksomhedsplanen. Overførsel af underskud kan maksimalt finde sted i 3 på hinanden følgende år. Det samlede underskud må på intet tidspunkt udgøre mere end et beløb svarende til 5 % af budgettet, medmindre skriftlig tilladelse er opnået af Byrådet. Overførselsadgang godkendes af Byrådet i forbindelse med godkendelse af årsregnskabet. Ældreområdet har gennem de seneste 4 år akkumuleret et underskud af følgende størrelse: År Årsresultat Akkumuleret Merforbrug i % , , , , ,15 Byrådet har gennem den løbende budgetopfølgning været bekendt med udgiftsudviklingen og forventningerne til årsresultaterne, og senest gennem 2006 er der gjort tiltag til at sikre en fremadrettet overensstemmelse mellem budgetramme og forbrug.

8 Økonomiudvalget, 24. maj 2007 Side 294 Det skønnes ikke realistisk, at ældreområdet indenfor en overskuelig årrække er i stand til at nedbringe dette underskud, uden det får mærkbar konsekvens på serviceniveauet. Stabsenheden for Økonomi og IT foreslår derfor, at de negative bevillinger, der er en følge af overførslerne ved afslutning af regnskaberne for hhv på kr. og for 2006 på kr., i alt kr. 0-stilles ved en positiv bevilling på et tilsvarende beløb. Bevillingen finansieres af kassebeholdningen. 2. Vintervedligeholdelse. Dronninglund Kommune etablerede i 1996 en fond for vintervedligeholdelse. Formålet med oprettelse af fonden var at udligne udsving i de årlige udgifter i vintertjenesten, og således at der budgetmæssigt kunne holdes et ensartet niveau år efter år. Udsving i de enkelte år blev reguleret over kassebeholdningen, men blev registreret i fonden. Igennem fondens 10-årige levetid har der både været år med over- og underskud. Gennem de seneste år har der dog oftest været underskud, og ved udgangen af 2005 var fondens saldo ,51 kr. i merforbrug. I 2006 suspenderede Byrådet ordningen, på samme måde som den økonomiske decentralisering blev suspenderet. Samtidig pålagde Byrådet Vej- og Parkafdelingen at finansiere et forventet merforbrug på vintertjenesten på 1,3 mio. kr. Formået var at minimere serviceudgifterne. Der er derfor ikke tilført fonden yderligere merudgifter i Det skønnes ikke realistisk, at budgettet til vintervedligeholdelse indenfor en overskuelig årrække er i stand til at nedbringe fonden. Stabsenheden for Økonomi og IT foreslår derfor at fonden afskrives, samtidig med udarbejdelse af åbningsbalancen for den ny kommune. Afskrivningen har ingen bevillingsmæssig virkning. Anbefales.

9 Økonomiudvalget, 24. maj 2007 Side /179 Overførsel af driftsmidler fra 2006 til gl. Brønderslev Kommune J.nr.: Ø T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Overførsel af driftsmidler fra 2006 til gl. Brønderslev Kommune.doc ØK/BY Stabsenheden for Økonomi og IT foreslår Byrådet 1. at oparbejdede underskud i 2006, som tilnærmelsesvist kan dækkes ind af indefrosne opsparinger fra 2005, godkendes 2. at forklaringen vedrørende merforbrug i administrationen tages til efterretning 3. at oparbejdet underskud vedrørende Teknisk Service i årene afskrives, således at det overførte beløb er 0, idet underskuddet helt overvejende skyldes sygdom, hvor sygedagpengerefusioner hidtil er gået i kommunekassen 4. at overførte underskud på konti med ubetinget overførselsadgang tages til efterretning 5. at den ønskede overførsel godkendes, selvom sagen ikke har været behandlet i fagudvalg Byrådet i gl. Brønderslev Kommune vedtog den 31. maj 2000 en udstrakt grad af decentralisering til institutionslederne. En del af denne beslutning var at indføre en automatisk adgang til at overføre uforbrugte driftsmidler fra et budgetår til et andet, herunder at overførsel af underskud på mere end 5 % ikke accepteres og underskud skal være afviklet senest i løbet af 2 år. Endvidere besluttede Byrådet i sit møde den 5. april 2006 at retten til at bruge af kommende års budget suspenderes. Det samlede overførselsresultat for overførslerne fra 2006 til 2007 for områder med 5%-overførselsadgang er et overskud på kr. og på områder med ubetinget overførselsadgang overføres et overskud på kr. I forbindelse med udarbejdelsen af overførslerne fra 2006 til 2007 er der konstateret forhold, som ikke harmonerer med betingelserne for overførsel mellem årene. 1. Underskud oparbejdet i 2006, som tilnærmelsesvist kan dækkes ind af de indefrosne opsparinger fra 2005, som er frigivet i 2007: Biblioteket kr SFO Hedegårdsskolen kr.

10 Økonomiudvalget, 24. maj 2007 Side SFO Søndergades skole kr Ungdomsskolen og ungdomsklubber kr Kulturelle ejendomme kr Ældreservice bestiller, frit valg kr Diverse fællesomkostninger samlet kr Redningsberedskab kr Administration samlet underskud kr. (fremskudt forbrug) Overskridelsen skyldes merforbrug i Social- og sundhedsforvaltningen. De væsentligste forklaringer til dette er: Der er brugt vikar for personale på orlov samt under langtidssygemeldinger, hvilket har betydet udbetaling af feriepenge m.v. ved stop. 4 faste medarbejdere er ophørt og har fået udbetalt feriepenge. Øget uddannelsesaktivitet på grund af kommunalreformen i forhold til nye opgaver, som skulle overtages. Øget aktivitet på grund af projektarbejde i forbindelse med kommunesammenlægningen. Merudgift på konto for lægeerklæringer til sagsbehandling. Chefstilling på Arbejdsmarkedscentret ikke afsat løn til den nye lederstilling. Ekstra assistance omkring arkivering m.v. før kommunesammenlægningen. 3. Underskud i 2006, som kan forklares således: Teknisk service underskud kr. (underskud i mere end 2 år og fremskudt forbrug) Problemerne på Teknisk Service-området er det samme for årene 2004, 2005 og Der er afsat 2% på områdets vikarbudget. Det kan ikke dække længerevarende sygdom. De sygedagpengerefusioner, der kommer ind på området, lægges i kassen. Nedenfor ses en opgørelse over hvor mange sygedagpengerefusioner, der er lagt i kassen: 2004: underskud kr. sygedagpengerefusion på kr. i kassen 2005: underskud kr. - sygedagpengerefusion på kr. i kassen 2006: underskud kr. sygedagpengerefusion på kr. i kassen

11 Økonomiudvalget, 24. maj 2007 Side 297 Opgørelsen viser, at området i de 2 første år ville have haft et overskud, såfremt sygedagpengerefusionen var blevet i området. År 2006 ville have vist et underskud på kr., der kunne håndteres i øvrigt uden problemer, hvis dagpengerefusionen for 2005 var blevet i området. Området har faktisk alle år været en del plaget af langtidssyge. En del af disse langtidssyge er også blevet afskediget. Heraf følger vikar i opsigelsesperiode, feriepengeafregning og i nogle tilfælde fratrædelsesgodtgørelse. Alene i 2006 er 8 medarbejdere blevet afskediget primært på grund af sygdom. Forvaltningen gør opmærksom på, at det er svært for en ny leder af området at skulle starte op med at overtage så store underskud. Det bør derfor stærkt overvejes at tilbageføre sygedagpengerefusionerne til området. 4. Ubetingede overførsler, hvor der overføres underskud fra 2006 til 2007: Vintervedligeholdelse kr Vintervedligeholdelsesmateriel kr Fællesuddannelse folkeskolen kr Projekt Nordplus junior kr Projekt Forfatterværksted kr Projekt Idrætsguide kr Forsikringer skader risikostyring kr Fælles bygningsvedligeholdelse kr. 5. Overførsel, jfr. fagudvalg Elever ældreområdet overførsel kr. Området er tildelt overførsel efter forudgående godkendelse af formål og beløb i fagudvalg. Overførsel vedrørende overførsel fra 2006 til 2007 har ikke været behandlet i fagudvalg. Restbeløbet er på kr. På ældreområdet er der i samarbejde med virksomheden Eductor i forbindelse med kommunesammenlægningen etableret et udviklingsforløb for 750 medarbejdere. Brønderslev Kommune modtager VEU-godtgørelse. Ældrechefen ønsker restbeløbet anvendt til vikardækning i forbindelse med kursusforløbet. Anbefales. Konkret anvendelse af 3) og 5) tages op i respektive fagudvalg.

12 Økonomiudvalget, 24. maj 2007 Side /180 Budgetopfølgningsrapport pr. 30. april 2007 J.nr.: Ø09/ T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Budgetopfølgning doc ØK/BY Forretningsledelsen fremsender budgetopfølgningen til drøftelse. Forretningsledelsen har taget opfølgningen til efterretning med følgende kommentarer: Usikkerheden er endnu stor bl.a. p.g.a. manglende erfaringstal og p.g.a. manglende afregninger. Der er ikke umiddelbart plads i servicerammen til tillægsbevillinger. Initiativer til nedbringelse af sygedagpenge udgifterne bør iværksættes hurtigst muligt. Ifølge Principper for Økonomistyring udarbejder Center for Økonomi kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Forretningsledelsen, der fremsender budgetopfølgningen til Fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd. Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder. Materialet opdeles i serviceudgifter og overførselsudgifter. Fagudvalg behandler egne områder, men får udleveret den samlede budgetopfølgning for alle udvalg, for at bevare helhedstankegangen. Center for Økonomi fremsender hermed 1. budgetopfølgning for Brønderslev kommune. På grund af det sene fremsendelsestidspunkt, er rapporten udarbejdet med udgangspunkt i forbruget pr. 30. april Budgetopfølgningen viser, at der pt. forventes følgende budgetafvigelser: Serviceudgifter 1) kr. Overførsler kr. Finansiering kr. Netto kr. 1) Heraf forventes servicerammen øget med vedrørende Pulje til bedre kvalitet i børnepasningen. Det fremgår af budgetopfølgningen at de væsentligste afvigelser i forhold til budgettet skyldes udbetaling af sygedagpenge til et stigende antal langvarigt syge borgere. Ikke alle udgiftsområder er fuldt belyst i denne budgetopfølgning. I forvaltningen er der igangværende analyser på flere store udgiftsområder. Områderne forventes at være afdækket til budgetopfølgningen pr , således at der kan leveres et mere præcist billede af udgifts- og aktivitetsudviklingen på de centrale udgiftsområder.

13 Økonomiudvalget, 24. maj 2007 Side 299 Bilag: Budgetopfølgningsrapport Fokuspunkter 2007 til budgetopfølgning Taget til efterretning.

14 Økonomiudvalget, 24. maj 2007 Side /181 Budget 2007, tillægsbevillinger J.nr.: S T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Budget Tillægsbevillinger.doc ØK/BY Stabsenheden for Økonomi og IT foreslår, at der til budget 2007 meddeles tillægsbevillinger med et beløb på netto kr. i mindreudgift som følge af konstaterede afvigelser på driftsbudgettet. Mindreudgiften henlægges til kassebeholdningen. På Økonomiudvalgets møde den 12. april 2007 blev det besluttet, at Budgetkoordineringsgruppen skal indkaldes til et snarligt møde. Baggrunden er, at to sager på Økonomiudvalgets dagsorden havde karakter af budgetstof. Økonomiudvalget bad samtidig om at få en oversigt over kendte økonomiske ændringer opstået i den nye kommunes første 100 dage. Budgetkoordineringsgruppen drøftede problemstillingerne på møde den 3. maj Her anmodede budgetkoordineringsgruppen om at en række sager fremføres som tillægsbevillingssager. Af disse fremføres følgende sager af Økonomiudvalget: Oversigt 102. Administration kr Puljer kr Skoler og undervisning kr Fritid kr Ældre/handicappede kr Teknisk service og bygninger kr. I alt kr. Herudover er der en række problemstillinger, som kræver nærmere analyse, før det er muligt at opgøre budgetproblemets størrelse. Disse punkter bearbejdes nærmere, forinden der kan tages stilling til sagerne. Punkterne er samtidig nævnt i sagen vedrørende Budgetopfølgning pr. 30. april 2007 under overskriften sager fra 100-dags liste, således at budgetopfølgningen udgør en samlet oversigt over de aktuelle budgetmæssige afvigelser Administration kr. Udbud af revisionsopgaven kr. Udbud af revisionsopgaven har betydet en mindreudgift i forhold til det sammenlagte budget for de to tidligere kommuner. I budget 2007 er der afsat kr. til revision. Ud over de kr., som Ernst & Young skal have for opgaven, skal der erfaringsmæssigt afsættes et antal timer til ekstraordinære opgaver, som løses uden for kontrakten. Der foreslås afsat kr. hertil, således at der samlet opnås en mindreudgift til revision på kr.

15 Økonomiudvalget, 24. maj 2007 Side 301 I 2007 er 4. rate af 2006-regningen til de 2 tidligere revisionsselskaber betalt. Forudsættes det, at der i 2007 betales 75 % af regningen til den nye revision, vil der være en besparelse på kr. i 2007 og kr. i 2008 og frem. Budgettering af overtagne opgaver fra Arbejdsformidlingen kr. Der er endnu ikke foretaget budgettering af de opgaver, som kommunen i forbindelse med kommunalreformen overtog fra AF. Budgetforudsætningerne var, at indtægter svarer til udgifter. Der er dog allerede budgetteret med udgifter til drift af Pilotjobcentrets bygning, og der er tilsvarende afsat et beløb hertil fra statens side. Der kan derfor påregnes en budgetforbedring ved den endelige budgettering af Pilotjobcentret. Se vedlagte notat og regneark Puljer kr. Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 8. februar 2007, sag 17/40, at besparelsen på kr. ved den ledigblevne stilling som viceskoleinspektør ved Agersted Skole skulle opsamles i en pulje, jf. fokuspunkt i budget Besparelsen er overført fra politikområde 301. Skoler og undervisning Skoler og undervisning kr. Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 8. februar 2007, sag 17/40, at besparelsen på kr. ved den ledigblevne stilling som viceskoleinspektør ved Agersted Skole skulle opsamles i en pulje, jf. fokuspunkt i budget Besparelsen overføres til politikområde 106. Puljer Fritid kr. Økonomiudvalget oversendte sag 26/145 Tillægsbevilling aftale med Brønderslev Svømmehal til Budgetkoordineringsgruppen. Af sagen fremgår, at der er en aftale med Brønderslev Svømmehal om særskilt prisregulering af varmeprisen. Dette er ikke sket i budget 2007, og Svømmehallen mangler derfor kr. som følge af den forhøjede varmepris i Ældre/handicappede kr. I forbindelse med udarbejdelse af budget 2007 blev udgifterne til betaling af husleje for Pilotjobcentret fejlagtigt placeret på politikområde 601. Ældre/handicappede. Beløbet overføres til politikområde (102. Administration) 803. Teknisk service og bygninger, hvor øvrige huslejeudgifter til administrationsbygninger er placeret Teknisk service og bygninger kr. I forbindelse med udarbejdelse af budget 2007 blev udgifterne til betaling af husleje for Pilotjobcentret fejlagtigt placeret på politikområde 601. Ældre/handicappede. Beløbet overføres til politikområde (102. Administration)803. Teknisk service og bygninger, hvor øvrige huslejeudgifter til administrationsbygninger er placeret.

16 Økonomiudvalget, 24. maj 2007 Side 302 Bilag: Notat af om budgettering af pilotjobcentret Anbefales.

17 Økonomiudvalget, 24. maj 2007 Side /182 Social 10 års plan for Boligforeningen PM, afdeling 11 J.nr.: P T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Social 10 års plan for Boligforeningen PM, afdeling 11.doc Stabsenheden f. Udvikling og Planlægning foreslår: at der vedtages en Social 10-års-plan for området Boligforeningen PM, afdeling 11, der supplerer den fysiske del af indsatsen i afdeling 11 (helhedsplanen), at der afsættes kr. årligt på budgettet fra 2008 og 5 år frem, svarende til i alt kr., til områdets generelle løft, at midlerne så vidt muligt anvendes som medfinansiering af ansøgte projekter, at der gives politisk opbakning til at henlægge relevante almindelige kommunale indsatser i området, at der nedsættes en politisk/administrativ følgegruppe med repræsentation fra Brønderslev Kommune, at der etableres et projekthus i området i et af lejemålene, tæt på fælleshus, og at koordinering af den kommunale ikke almindelige indsats forankres i Stabsenheden for Udvikling og Planlægning svarende til ca. ½-tidsstilling. Boligforeningen PM, afdeling 11, der har lejemål på Finsensvej, Knudsgade, Niels Bohrs Plads, Rasmus Rask Vej, Fibigersvej, Ellehammersvej, Thorvaldsensvej og Tietgensvej i Brønderslev by, har i en længere periode haft problemer med at udleje lejemål i afdelingen. I samarbejde med Kuben Boplan er afdelingen gået i gang med en Helhedsplan. Boligforeningen PM afdeling 11 har fra Landsbyggefonden fået forhåndstilsagn på en omfattende renovering af bygningerne i afdeling 11 i størrelsesordenen mio. kr. I et samarbejde mellem Boligforeningen PM., Kuben Boplan og Brønderslev Kommune, Udvikling og Planlægning, er der søgt projektmidler til, at der kan iværksættes supplerende social indsats i området for at gøre bosætning mere attraktiv, og for at løse op for mange års sociale problemer i afdelingen. Denne indsats benævnes Social 10 års plan. Såfremt ansøgningen behandles positivt, udløses projektmidler i størrelsesordenen ca mio. kr. over 5 år. Bevillingen er med stor sandsynlighed afhængig af kommunal medfinansiering. Der arbejdes bl.a. hen mod etablering af et socialfagligt projekthus i området, som også huser og samarbejder med andre projekter i området I samarbejde med boligforeningen og Kuben Boplan vil Brønderslev Kommune, via stabsenheden for Udvikling og Planlægning være udfører for boligforeningen, såfremt ansøgningen imødekommes.

18 Økonomiudvalget, 24. maj 2007 Side 304 Bilag: Social 10 års plan for Boligforeningen PM, afdeling 11 Oversendes til Socialudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget med anbefaling. Afsætning af årlige budgetmidler aftales i forbindelse med budget 2008.

19 Økonomiudvalget, 24. maj 2007 Side /183 Kommunegaranti for lån til private andelsboliger i Klokkerholm J.nr.: Ø60/ T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Kommunegaranti for lån til private andelsboliger i Klokkerholm.doc ØK/BY Staben for Økonomi foreslår, at Økonomiudvalget anbefaler afslag på ansøgning om kommunegaranti for lån til 8 ustøttede private andelsboliger i Klokkerholm grundet risiko for forringelse af boligernes værdi Holmsø Huset A/S, Fjerritslev ansøger om kommunegaranti for lån til ustøttede private andelsboliger i Klokkerholm. Projektet kan opstartes med 8 boliger og derefter tillægges boliger i takt med de bliver solgt. Et realkreditinstitut har accepteret dette forløb. Prisen for et projekt med 8 boliger i alt 840 m 2 er en samlet salgspris på kr. Lånet optages som et 35-årigt lån med afdragsfrihed i 10 år. Der ansøges om kommunegaranti for lån fra 65 80% af anskaffelsessummen, svarende til kr. Afslag godkendt. Administrationen anmodes om at udarbejdet et fælles sæt regler på området.

20 Økonomiudvalget, 24. maj 2007 Side /184 Kommunegaranti til Agersted Gymnastikforening J.nr.: Ø T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Kommunegaranti til Agersted Gymnastikforening.doc ØK/BY Staben for Økonomi foreslår, at Byrådet meddeler kommunegaranti for lån på kr. til Agersted Gymnastikforening, forudsat at Indenrigs- og Sundhedsministeriet meddeler Brønderslev kommune en forhøjelse af lånerammen med et tilsvarende beløb. Agersted Gymnastikforening søger om kommunegaranti for lån på kr. i forbindelse med omlægning af foreningens gældsposter. Foreningen oplyser, at man påtænker at samle et nuværende 6 % lån ved Realkredit Danmark med restgæld på ,68 og restløbetid på 10 år og 3 mdr., samt en kassekredit i lokal pengeinstitut på maksimum kr., til en samlet lån i Kommunekredit på kr. og løbetid på maksimalt 20 år. Årsagen til omlægningen er et ønske om at nedbringe foreningens rente- og afdragsbyrde. Kommunekredit er villig til at yde foreningen det ansøgte lån, såfremt det sker med kommunegaranti. Foreningen har uden held rettet henvendelse til øvrige realkreditinstitutter om låneomlægning. Foreningen foreslår at de ny lån optages med pantsikkerhed i foreningens klubhus, der er fra 1986 og som pt. er vurderet til kr. Grundværdi: 221,900 kr. Fritids- og Kulturudvalget anbefales at udarbejde et regelsæt på området, inden der tages stilling.

21 Økonomiudvalget, 24. maj 2007 Side /185 Ansøgning om låneomlægning fra Andelsboligforeningen Mejeriparken, Hjallerup J.nr.: Ø T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Kommunegaranti låneomlægning Mejeriparken.doc ØK/BY Staben for Økonomi foreslår, at Byrådet meddeler afslag på anmodning om låneomlægning for lån ydet med kommunegaranti grundet forringelse af pantets værdi. Spar Nord Bank A/S fremsender på vegne af Andelsboligforeningen Mejeriparken, Algade 1-3, Hjallerup, anmodning om godkendelse af låneomlægning for lån ydet med kommunegaranti. Dronninglund Byråd meddelte den 15. september 2004 tilsagn om kommunegaranti for den del af Realkreditfinansieringen som lå mellem 65 % og 80 % af den endeligt godkendte anskaffelsessum, svarende til kr. Garantien omfatter lån på kr. med 33 års løbetid, afdragsfrit i 10 år, samt lån på kr. med 33 års løbetid, afdragspligtig, restgæld pt kr. Andelsboligforeningen anmoder nu om godkendelse af låneomlægning af sidstnævnte lån til nyt rentetilpasningslån på kr., svarende til restgælden på nuværende lån, 30 års løbetid, men med afdragsfritagelse i 10 år. Begrundelse for omlægningen er en ønske fra andelsboligforeningen om at kunne bibeholde den nuværende husleje på trods af rentestigning. I modsat fald er huslejen beregnet til at stige med ca. 700 kr. pr. måned pr. bolig. Afslag.

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 25. marts 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: REFERAT Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 20:40 Fraværende: Ingen. Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 04 til pkt. 23. Rikke

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Lis Ravn Ebbesen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret ved Poul Andersen.

Lis Ravn Ebbesen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret ved Poul Andersen. Sidenr. 54 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 19:00 Sluttidspunkt: 19:40 Mødelokale: : Byrådssalen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-19:15 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 17. december 2014 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Frode Thule Jensen Lisbeth Erlandsen Birgit S. Hansen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 15

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 15 Region Midtjylland Økonomirapport pr. 31. oktober 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 15 N O T A T Delaftale sundhedsområdet Regeringen, DF og Liberal Alliance har indgået

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008. Punkt nr. 14

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008. Punkt nr. 14 Region Midtjylland Økonomirapport pr. 31. oktober 2008 Bilag til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008 Punkt nr. 14 N O T A T Delaftale sundhedsområdet Regeringen, DF og Liberal Alliance har indgået

Læs mere

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) Version:

Læs mere

Politisk- og administrativ ledelse

Politisk- og administrativ ledelse Budget 2015 Politisk- og administrativ ledelse KOMMUNALBESTYRELSEN 2014-2017: Mogens Haugaard Nielsen (V) Borgmester Varly Jensen (O) 1. viceborgmester Steen S. Hansen (A) 2. viceborgmester Bjarne Østergaard

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering August 2013 BERETNING OM DEN OFFENTLIGE EJENDOMSVURDERING Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 7 A.

Læs mere

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk Økonomisk politik 2009-2012 www.skive.dk Indhold Introduktion...3 Skive Kommunes økonomiske politik, 2009-2012...4 1. Den økonomiske handlefrihed...4 2. Skatterne...4 3. Driftsudgifter og økonomisk styring...4

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Emne: Regnskab 2006 for de nedlagte myndigheder og forberedelsesudvalget, samt efterregulering af delingsaftaler

Emne: Regnskab 2006 for de nedlagte myndigheder og forberedelsesudvalget, samt efterregulering af delingsaftaler REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007 Sag nr. 1 Emne: Regnskab 2006 for de nedlagte myndigheder og forberedelsesudvalget, samt efterregulering af delingsaftaler 9 bilag REGNSKAB

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen

Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. 459/03 Grønlands Hjemmestyre, nu Grønlands Selvstyre mod 1) Lars Emil Johansen 2) Adam Dahl 3) Ellen Egede Hansen 4) Henning Sloth Pedersen

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel, Jens Munk, Renée Hamilton, Christian Kaastrup, Birger Jensen, Jeppe

Læs mere

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset:

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset: Budget 2011 Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes budget 2011 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-16 Politikker Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik

Læs mere