Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne "Det Gamle Mejeri", Brønderslev - årsregnskab 1. august 2005 til 31. juli /175 Regnskab 2006 for Sammenlægningsudvalget /176 Regnskab 2006 for Brønderslev Kommune /177 Regnskab 2006 for Dronninglund Kommune /178 Overførsel af driftsmidler fra tidligere år til gl. Dronninglund Kommune /179 Overførsel af driftsmidler fra 2006 til gl. Brønderslev Kommune /180 Budgetopfølgningsrapport pr. 30. april /181 Budget 2007, tillægsbevillinger /182 Social 10 års plan for Boligforeningen PM, afdeling /183 Kommunegaranti for lån til private andelsboliger i Klokkerholm /184 Kommunegaranti til Agersted Gymnastikforening /185 Ansøgning om låneomlægning fra Andelsboligforeningen Mejeriparken, Hjallerup /186 Godkendelse af anskaffelsessum til opførelse af 20 ældreboliger samt ombygning af 5 ældreboliger med tilhørende servicearealer ved Rosengården/Jerslev Plejecenter /187 Forslag om reduktion i antal afstemningssteder i forbindelse med afholdelse af valg /188 Lokaler til Lokalhistorisk Arkiv, Dronninglund /189 Vedtægter for Modtagestation Vendsyssel I/S /190 Orientering Lukkede sager: 18/191 Indledende overvejelser vedrørende kommunalt engagement 19/192 Udlejning af ejendom 20/193 Salg af ejendom 21/194 Krav om kompensation 22/195 Orientering

3 Økonomiudvalget, 24. maj 2007 Side 289 Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne "Det Gamle Mejeri", Brønderslev - årsregnskab 1. august 2005 til 31. juli 2006 J.nr.: S T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Ungdomsboligerne - Det Gamle Mejeri.doc ØK/BY Møde med repræsentanter for Boligforeningen PM torsdag, den 24. maj 2007 kl Brønderslev Byråd vedtog i møde den 22. marts 2007, pkt. 19/110 at godkende årsregnskab for perioden 1. august 2005 til 31. juli 2006 for Ungdomsboligerne Det Gamle Mejeri, Brønderslev. Det blev samtidig besluttet at indbyde bestyrelsen til møde. Ifølge regnskabet overstiger det ordinære opsamlede underskud 2 % af de samlede årlige udgifter. Underskuddet må højst være kr. og det reelle underskud er kr. Foreningen henlægger kr. til dækning af tidligere års underskud. Lejetabet overstiger 5 % af den maksimale lejeindtægt. Lejetabet må højst være kr. og det reelle lejetab er kr., hvilket er ca kr. mere end budgetteret. Der kan fortsat påregnes udlejnings vanskeligheder og lejetabet for 2006/2007 vil også medføre underskud med tilsvarende pres på likviditeten. Revisionen opfordrer boliginstitutionen til en tæt og stram styring af de økonomiske forhold. Der skønnes, at være henlagt utilstrækkelige midler til vedligeholdelse og fornyelse. Der henlægges kr. til planlagte og periodiske vedligeholdelser. Beløbet søges øget hvert år ved begrænsning af udgifterne. I det kommende år er henlæggelserne forøget med kr. Regnskabet udviser et underskud på kr., der sammen med underskud fra tidligere år kr. afvikles budgetmæssigt over højst 10 år. Møde gennemført.

4 Økonomiudvalget, 24. maj 2007 Side /175 Regnskab 2006 for Sammenlægningsudvalget J.nr.: S T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Regnskab 2006 for Sammenlægningsudvalget.doc ØK/BY Forretningsledelsen foreslår, at Byrådet godkender regnskab 2006 for Sammenlægningsudvalget. Forretningsledelsen foreslår endvidere, at de regnskabsmæssige bemærkninger på driftskontiene tages til efterretning, restrådighedsbeløbene genbevilges fra 2006 i Der foreslås genbevilget i alt kr. fra 2006 i der på øvrige områder sker behandling af afvigelser mellem budget- og regnskabsbeløb vedrørende områder, hvor der ikke i løbet af året er meddelt tillægsbevilling, med henblik på at disse udsving legaliseres, anlægsregnskaber, der er færdiggjort i 2006, godkendes, samt regnskabet overgives til revisionen. Staben for Økonomi og IT forelægger regnskab 2006 til Byrådets godkendelse. De beløb, der søges overført fra 2006 til 2007, er specificeret i det trykte regnskab. Bilag: Regnskab 2006 for Sammenlægningsudvalget Samlet resultatopgørelse, 2006 Anbefales.

5 Økonomiudvalget, 24. maj 2007 Side /176 Regnskab 2006 for Brønderslev Kommune J.nr.: S T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Regnskab 2006 for Brønderslev Kommune.doc ØK/BY Forretningsledelsen foreslår, at Byrådet godkender regnskab 2006 for den tidligere Brønderslev Kommune. Forretningsledelsen foreslår endvidere, at overførselsbeløbene, på områder omfattet af decentralisering, genbevilges i 2007, således at områder med mindreforbrug i 2006 får en tilsvarende øget forbrugsmulighed i 2007, mens områder med merforbrug i 2006 får en tilsvarende reduceret forbrugsmulighed i 2007 og frem. Samlet foreslås hermed overført kr. fra 2006 til 2007 fordelt på de relevante konti. Endvidere anbefales, at restrådighedsbeløb vedrørende 2006 genbevilges i Der foreslås genbevilget i alt kr. fra 2006 i 2007, der på øvrige områder sker behandling af afvigelser mellem budget- og regnskabsbeløb vedrørende områder, hvor der ikke i løbet af året er meddelt tillægsbevilling, med henblik på at disse udsving legaliseres, anlægsregnskaber, der er færdiggjort i 2006, godkendes, samt regnskabet overgives til revisionen. Staben for Økonomi og IT forelægger regnskab 2006 til Byrådets godkendelse. De beløb, der søges overført fra 2006 til 2007, er specificeret i det trykte regnskab. Regnskabet er det sidste fra den tidligere Brønderslev Kommune. Bilag: Regnskab for Brønderslev Kommune, 2006 Årsberetning, 2006 Anbefales.

6 Økonomiudvalget, 24. maj 2007 Side /177 Regnskab 2006 for Dronninglund Kommune J.nr.: S08/ T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Regnskab 2006 for Dronninglund Kommune.doc ØK/BY Forretningsledelsen foreslår, at Byrådet godkender regnskab 2006 for den tidligere Dronninglund Kommune. Forretningsledelsen foreslår endvidere, at overførselsbeløbene, på områder omfattet af decentralisering, genbevilges i 2007, således at områder med mindreforbrug i 2006 får en tilsvarende øget forbrugsmulighed i 2007, mens områder med merforbrug i 2006 får en tilsvarende reduceret forbrugsmulighed i 2007 og frem. Samlet foreslås hermed overført kr. (merforbrugt i 2006) fra 2006 til 2007 fordelt på de relevante konti. Endvidere anbefales, at restrådighedsbeløb vedrørende 2006 genbevilges i Der foreslås genbevilget i alt kr. fra 2006 i der på øvrige områder sker behandling af afvigelser mellem budget- og regnskabsbeløb vedrørende områder, hvor der ikke i løbet af året er meddelt tillægsbevilling, med henblik på at disse udsving legaliseres, anlægsregnskaber, der er færdiggjort i 2006, godkendes, regnskabet overgives til revisionen. Staben for Økonomi og IT forelægger regnskab 2006 til Byrådets godkendelse. Der henvises til de efterfølgende sider, der viser sammendrag samt specifikationer pr. politikområde. De beløb, der søges overført fra 2006 til 2007, er opgjort pr. politikområde og fremgår af de generelle bemærkninger. Regnskabet er det sidste fra den tidligere Dronninglund Kommune. Bilag: Årsberetning og regnskab 2006 Anbefales.

7 Økonomiudvalget, 24. maj 2007 Side /178 Overførsel af driftsmidler fra tidligere år til gl. Dronninglund Kommune J.nr.: Ø06/ T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Overførsel af driftsmidler fra tidligere år til gl. Dronninglund Kommune.doc ØK/BY Stabsenheden for Økonomi og IT foreslår Byrådet 1. at oparbejdet underskud fra tidligere år vedrørende ældreområdet ikke videreføres i 2007, samt at Byrådet godkender den tilhørende bevilling på kr at saldoen på fonden for vintervedligeholdelse ultimo 2006 ikke videreføres fra tidligere Dronninglund Kommune til ny Brønderslev Kommune, og dermed afskrives. Afskrivningen har ingen bevillingsmæssig virkning. 1. Ældreområdet Dronninglund Kommune har i en årrække haft en udstrakt grad af decentralisering for kommunens institutioner. Efter regelsættet om økonomisk decentralisering kan over-/ underskud maksimalt overføres med op til 5 % af nettobudgettet pr. budgetår. Der må maksimalt akkumuleres op til 15 % i overskud. Hvis dette sker, skal formålet fremgå af virksomhedsplanen. Overførsel af underskud kan maksimalt finde sted i 3 på hinanden følgende år. Det samlede underskud må på intet tidspunkt udgøre mere end et beløb svarende til 5 % af budgettet, medmindre skriftlig tilladelse er opnået af Byrådet. Overførselsadgang godkendes af Byrådet i forbindelse med godkendelse af årsregnskabet. Ældreområdet har gennem de seneste 4 år akkumuleret et underskud af følgende størrelse: År Årsresultat Akkumuleret Merforbrug i % , , , , ,15 Byrådet har gennem den løbende budgetopfølgning været bekendt med udgiftsudviklingen og forventningerne til årsresultaterne, og senest gennem 2006 er der gjort tiltag til at sikre en fremadrettet overensstemmelse mellem budgetramme og forbrug.

8 Økonomiudvalget, 24. maj 2007 Side 294 Det skønnes ikke realistisk, at ældreområdet indenfor en overskuelig årrække er i stand til at nedbringe dette underskud, uden det får mærkbar konsekvens på serviceniveauet. Stabsenheden for Økonomi og IT foreslår derfor, at de negative bevillinger, der er en følge af overførslerne ved afslutning af regnskaberne for hhv på kr. og for 2006 på kr., i alt kr. 0-stilles ved en positiv bevilling på et tilsvarende beløb. Bevillingen finansieres af kassebeholdningen. 2. Vintervedligeholdelse. Dronninglund Kommune etablerede i 1996 en fond for vintervedligeholdelse. Formålet med oprettelse af fonden var at udligne udsving i de årlige udgifter i vintertjenesten, og således at der budgetmæssigt kunne holdes et ensartet niveau år efter år. Udsving i de enkelte år blev reguleret over kassebeholdningen, men blev registreret i fonden. Igennem fondens 10-årige levetid har der både været år med over- og underskud. Gennem de seneste år har der dog oftest været underskud, og ved udgangen af 2005 var fondens saldo ,51 kr. i merforbrug. I 2006 suspenderede Byrådet ordningen, på samme måde som den økonomiske decentralisering blev suspenderet. Samtidig pålagde Byrådet Vej- og Parkafdelingen at finansiere et forventet merforbrug på vintertjenesten på 1,3 mio. kr. Formået var at minimere serviceudgifterne. Der er derfor ikke tilført fonden yderligere merudgifter i Det skønnes ikke realistisk, at budgettet til vintervedligeholdelse indenfor en overskuelig årrække er i stand til at nedbringe fonden. Stabsenheden for Økonomi og IT foreslår derfor at fonden afskrives, samtidig med udarbejdelse af åbningsbalancen for den ny kommune. Afskrivningen har ingen bevillingsmæssig virkning. Anbefales.

9 Økonomiudvalget, 24. maj 2007 Side /179 Overførsel af driftsmidler fra 2006 til gl. Brønderslev Kommune J.nr.: Ø T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Overførsel af driftsmidler fra 2006 til gl. Brønderslev Kommune.doc ØK/BY Stabsenheden for Økonomi og IT foreslår Byrådet 1. at oparbejdede underskud i 2006, som tilnærmelsesvist kan dækkes ind af indefrosne opsparinger fra 2005, godkendes 2. at forklaringen vedrørende merforbrug i administrationen tages til efterretning 3. at oparbejdet underskud vedrørende Teknisk Service i årene afskrives, således at det overførte beløb er 0, idet underskuddet helt overvejende skyldes sygdom, hvor sygedagpengerefusioner hidtil er gået i kommunekassen 4. at overførte underskud på konti med ubetinget overførselsadgang tages til efterretning 5. at den ønskede overførsel godkendes, selvom sagen ikke har været behandlet i fagudvalg Byrådet i gl. Brønderslev Kommune vedtog den 31. maj 2000 en udstrakt grad af decentralisering til institutionslederne. En del af denne beslutning var at indføre en automatisk adgang til at overføre uforbrugte driftsmidler fra et budgetår til et andet, herunder at overførsel af underskud på mere end 5 % ikke accepteres og underskud skal være afviklet senest i løbet af 2 år. Endvidere besluttede Byrådet i sit møde den 5. april 2006 at retten til at bruge af kommende års budget suspenderes. Det samlede overførselsresultat for overførslerne fra 2006 til 2007 for områder med 5%-overførselsadgang er et overskud på kr. og på områder med ubetinget overførselsadgang overføres et overskud på kr. I forbindelse med udarbejdelsen af overførslerne fra 2006 til 2007 er der konstateret forhold, som ikke harmonerer med betingelserne for overførsel mellem årene. 1. Underskud oparbejdet i 2006, som tilnærmelsesvist kan dækkes ind af de indefrosne opsparinger fra 2005, som er frigivet i 2007: Biblioteket kr SFO Hedegårdsskolen kr.

10 Økonomiudvalget, 24. maj 2007 Side SFO Søndergades skole kr Ungdomsskolen og ungdomsklubber kr Kulturelle ejendomme kr Ældreservice bestiller, frit valg kr Diverse fællesomkostninger samlet kr Redningsberedskab kr Administration samlet underskud kr. (fremskudt forbrug) Overskridelsen skyldes merforbrug i Social- og sundhedsforvaltningen. De væsentligste forklaringer til dette er: Der er brugt vikar for personale på orlov samt under langtidssygemeldinger, hvilket har betydet udbetaling af feriepenge m.v. ved stop. 4 faste medarbejdere er ophørt og har fået udbetalt feriepenge. Øget uddannelsesaktivitet på grund af kommunalreformen i forhold til nye opgaver, som skulle overtages. Øget aktivitet på grund af projektarbejde i forbindelse med kommunesammenlægningen. Merudgift på konto for lægeerklæringer til sagsbehandling. Chefstilling på Arbejdsmarkedscentret ikke afsat løn til den nye lederstilling. Ekstra assistance omkring arkivering m.v. før kommunesammenlægningen. 3. Underskud i 2006, som kan forklares således: Teknisk service underskud kr. (underskud i mere end 2 år og fremskudt forbrug) Problemerne på Teknisk Service-området er det samme for årene 2004, 2005 og Der er afsat 2% på områdets vikarbudget. Det kan ikke dække længerevarende sygdom. De sygedagpengerefusioner, der kommer ind på området, lægges i kassen. Nedenfor ses en opgørelse over hvor mange sygedagpengerefusioner, der er lagt i kassen: 2004: underskud kr. sygedagpengerefusion på kr. i kassen 2005: underskud kr. - sygedagpengerefusion på kr. i kassen 2006: underskud kr. sygedagpengerefusion på kr. i kassen

11 Økonomiudvalget, 24. maj 2007 Side 297 Opgørelsen viser, at området i de 2 første år ville have haft et overskud, såfremt sygedagpengerefusionen var blevet i området. År 2006 ville have vist et underskud på kr., der kunne håndteres i øvrigt uden problemer, hvis dagpengerefusionen for 2005 var blevet i området. Området har faktisk alle år været en del plaget af langtidssyge. En del af disse langtidssyge er også blevet afskediget. Heraf følger vikar i opsigelsesperiode, feriepengeafregning og i nogle tilfælde fratrædelsesgodtgørelse. Alene i 2006 er 8 medarbejdere blevet afskediget primært på grund af sygdom. Forvaltningen gør opmærksom på, at det er svært for en ny leder af området at skulle starte op med at overtage så store underskud. Det bør derfor stærkt overvejes at tilbageføre sygedagpengerefusionerne til området. 4. Ubetingede overførsler, hvor der overføres underskud fra 2006 til 2007: Vintervedligeholdelse kr Vintervedligeholdelsesmateriel kr Fællesuddannelse folkeskolen kr Projekt Nordplus junior kr Projekt Forfatterværksted kr Projekt Idrætsguide kr Forsikringer skader risikostyring kr Fælles bygningsvedligeholdelse kr. 5. Overførsel, jfr. fagudvalg Elever ældreområdet overførsel kr. Området er tildelt overførsel efter forudgående godkendelse af formål og beløb i fagudvalg. Overførsel vedrørende overførsel fra 2006 til 2007 har ikke været behandlet i fagudvalg. Restbeløbet er på kr. På ældreområdet er der i samarbejde med virksomheden Eductor i forbindelse med kommunesammenlægningen etableret et udviklingsforløb for 750 medarbejdere. Brønderslev Kommune modtager VEU-godtgørelse. Ældrechefen ønsker restbeløbet anvendt til vikardækning i forbindelse med kursusforløbet. Anbefales. Konkret anvendelse af 3) og 5) tages op i respektive fagudvalg.

12 Økonomiudvalget, 24. maj 2007 Side /180 Budgetopfølgningsrapport pr. 30. april 2007 J.nr.: Ø09/ T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Budgetopfølgning doc ØK/BY Forretningsledelsen fremsender budgetopfølgningen til drøftelse. Forretningsledelsen har taget opfølgningen til efterretning med følgende kommentarer: Usikkerheden er endnu stor bl.a. p.g.a. manglende erfaringstal og p.g.a. manglende afregninger. Der er ikke umiddelbart plads i servicerammen til tillægsbevillinger. Initiativer til nedbringelse af sygedagpenge udgifterne bør iværksættes hurtigst muligt. Ifølge Principper for Økonomistyring udarbejder Center for Økonomi kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Forretningsledelsen, der fremsender budgetopfølgningen til Fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd. Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder. Materialet opdeles i serviceudgifter og overførselsudgifter. Fagudvalg behandler egne områder, men får udleveret den samlede budgetopfølgning for alle udvalg, for at bevare helhedstankegangen. Center for Økonomi fremsender hermed 1. budgetopfølgning for Brønderslev kommune. På grund af det sene fremsendelsestidspunkt, er rapporten udarbejdet med udgangspunkt i forbruget pr. 30. april Budgetopfølgningen viser, at der pt. forventes følgende budgetafvigelser: Serviceudgifter 1) kr. Overførsler kr. Finansiering kr. Netto kr. 1) Heraf forventes servicerammen øget med vedrørende Pulje til bedre kvalitet i børnepasningen. Det fremgår af budgetopfølgningen at de væsentligste afvigelser i forhold til budgettet skyldes udbetaling af sygedagpenge til et stigende antal langvarigt syge borgere. Ikke alle udgiftsområder er fuldt belyst i denne budgetopfølgning. I forvaltningen er der igangværende analyser på flere store udgiftsområder. Områderne forventes at være afdækket til budgetopfølgningen pr , således at der kan leveres et mere præcist billede af udgifts- og aktivitetsudviklingen på de centrale udgiftsområder.

13 Økonomiudvalget, 24. maj 2007 Side 299 Bilag: Budgetopfølgningsrapport Fokuspunkter 2007 til budgetopfølgning Taget til efterretning.

14 Økonomiudvalget, 24. maj 2007 Side /181 Budget 2007, tillægsbevillinger J.nr.: S T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Budget Tillægsbevillinger.doc ØK/BY Stabsenheden for Økonomi og IT foreslår, at der til budget 2007 meddeles tillægsbevillinger med et beløb på netto kr. i mindreudgift som følge af konstaterede afvigelser på driftsbudgettet. Mindreudgiften henlægges til kassebeholdningen. På Økonomiudvalgets møde den 12. april 2007 blev det besluttet, at Budgetkoordineringsgruppen skal indkaldes til et snarligt møde. Baggrunden er, at to sager på Økonomiudvalgets dagsorden havde karakter af budgetstof. Økonomiudvalget bad samtidig om at få en oversigt over kendte økonomiske ændringer opstået i den nye kommunes første 100 dage. Budgetkoordineringsgruppen drøftede problemstillingerne på møde den 3. maj Her anmodede budgetkoordineringsgruppen om at en række sager fremføres som tillægsbevillingssager. Af disse fremføres følgende sager af Økonomiudvalget: Oversigt 102. Administration kr Puljer kr Skoler og undervisning kr Fritid kr Ældre/handicappede kr Teknisk service og bygninger kr. I alt kr. Herudover er der en række problemstillinger, som kræver nærmere analyse, før det er muligt at opgøre budgetproblemets størrelse. Disse punkter bearbejdes nærmere, forinden der kan tages stilling til sagerne. Punkterne er samtidig nævnt i sagen vedrørende Budgetopfølgning pr. 30. april 2007 under overskriften sager fra 100-dags liste, således at budgetopfølgningen udgør en samlet oversigt over de aktuelle budgetmæssige afvigelser Administration kr. Udbud af revisionsopgaven kr. Udbud af revisionsopgaven har betydet en mindreudgift i forhold til det sammenlagte budget for de to tidligere kommuner. I budget 2007 er der afsat kr. til revision. Ud over de kr., som Ernst & Young skal have for opgaven, skal der erfaringsmæssigt afsættes et antal timer til ekstraordinære opgaver, som løses uden for kontrakten. Der foreslås afsat kr. hertil, således at der samlet opnås en mindreudgift til revision på kr.

15 Økonomiudvalget, 24. maj 2007 Side 301 I 2007 er 4. rate af 2006-regningen til de 2 tidligere revisionsselskaber betalt. Forudsættes det, at der i 2007 betales 75 % af regningen til den nye revision, vil der være en besparelse på kr. i 2007 og kr. i 2008 og frem. Budgettering af overtagne opgaver fra Arbejdsformidlingen kr. Der er endnu ikke foretaget budgettering af de opgaver, som kommunen i forbindelse med kommunalreformen overtog fra AF. Budgetforudsætningerne var, at indtægter svarer til udgifter. Der er dog allerede budgetteret med udgifter til drift af Pilotjobcentrets bygning, og der er tilsvarende afsat et beløb hertil fra statens side. Der kan derfor påregnes en budgetforbedring ved den endelige budgettering af Pilotjobcentret. Se vedlagte notat og regneark Puljer kr. Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 8. februar 2007, sag 17/40, at besparelsen på kr. ved den ledigblevne stilling som viceskoleinspektør ved Agersted Skole skulle opsamles i en pulje, jf. fokuspunkt i budget Besparelsen er overført fra politikområde 301. Skoler og undervisning Skoler og undervisning kr. Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 8. februar 2007, sag 17/40, at besparelsen på kr. ved den ledigblevne stilling som viceskoleinspektør ved Agersted Skole skulle opsamles i en pulje, jf. fokuspunkt i budget Besparelsen overføres til politikområde 106. Puljer Fritid kr. Økonomiudvalget oversendte sag 26/145 Tillægsbevilling aftale med Brønderslev Svømmehal til Budgetkoordineringsgruppen. Af sagen fremgår, at der er en aftale med Brønderslev Svømmehal om særskilt prisregulering af varmeprisen. Dette er ikke sket i budget 2007, og Svømmehallen mangler derfor kr. som følge af den forhøjede varmepris i Ældre/handicappede kr. I forbindelse med udarbejdelse af budget 2007 blev udgifterne til betaling af husleje for Pilotjobcentret fejlagtigt placeret på politikområde 601. Ældre/handicappede. Beløbet overføres til politikområde (102. Administration) 803. Teknisk service og bygninger, hvor øvrige huslejeudgifter til administrationsbygninger er placeret Teknisk service og bygninger kr. I forbindelse med udarbejdelse af budget 2007 blev udgifterne til betaling af husleje for Pilotjobcentret fejlagtigt placeret på politikområde 601. Ældre/handicappede. Beløbet overføres til politikområde (102. Administration)803. Teknisk service og bygninger, hvor øvrige huslejeudgifter til administrationsbygninger er placeret.

16 Økonomiudvalget, 24. maj 2007 Side 302 Bilag: Notat af om budgettering af pilotjobcentret Anbefales.

17 Økonomiudvalget, 24. maj 2007 Side /182 Social 10 års plan for Boligforeningen PM, afdeling 11 J.nr.: P T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Social 10 års plan for Boligforeningen PM, afdeling 11.doc Stabsenheden f. Udvikling og Planlægning foreslår: at der vedtages en Social 10-års-plan for området Boligforeningen PM, afdeling 11, der supplerer den fysiske del af indsatsen i afdeling 11 (helhedsplanen), at der afsættes kr. årligt på budgettet fra 2008 og 5 år frem, svarende til i alt kr., til områdets generelle løft, at midlerne så vidt muligt anvendes som medfinansiering af ansøgte projekter, at der gives politisk opbakning til at henlægge relevante almindelige kommunale indsatser i området, at der nedsættes en politisk/administrativ følgegruppe med repræsentation fra Brønderslev Kommune, at der etableres et projekthus i området i et af lejemålene, tæt på fælleshus, og at koordinering af den kommunale ikke almindelige indsats forankres i Stabsenheden for Udvikling og Planlægning svarende til ca. ½-tidsstilling. Boligforeningen PM, afdeling 11, der har lejemål på Finsensvej, Knudsgade, Niels Bohrs Plads, Rasmus Rask Vej, Fibigersvej, Ellehammersvej, Thorvaldsensvej og Tietgensvej i Brønderslev by, har i en længere periode haft problemer med at udleje lejemål i afdelingen. I samarbejde med Kuben Boplan er afdelingen gået i gang med en Helhedsplan. Boligforeningen PM afdeling 11 har fra Landsbyggefonden fået forhåndstilsagn på en omfattende renovering af bygningerne i afdeling 11 i størrelsesordenen mio. kr. I et samarbejde mellem Boligforeningen PM., Kuben Boplan og Brønderslev Kommune, Udvikling og Planlægning, er der søgt projektmidler til, at der kan iværksættes supplerende social indsats i området for at gøre bosætning mere attraktiv, og for at løse op for mange års sociale problemer i afdelingen. Denne indsats benævnes Social 10 års plan. Såfremt ansøgningen behandles positivt, udløses projektmidler i størrelsesordenen ca mio. kr. over 5 år. Bevillingen er med stor sandsynlighed afhængig af kommunal medfinansiering. Der arbejdes bl.a. hen mod etablering af et socialfagligt projekthus i området, som også huser og samarbejder med andre projekter i området I samarbejde med boligforeningen og Kuben Boplan vil Brønderslev Kommune, via stabsenheden for Udvikling og Planlægning være udfører for boligforeningen, såfremt ansøgningen imødekommes.

18 Økonomiudvalget, 24. maj 2007 Side 304 Bilag: Social 10 års plan for Boligforeningen PM, afdeling 11 Oversendes til Socialudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget med anbefaling. Afsætning af årlige budgetmidler aftales i forbindelse med budget 2008.

19 Økonomiudvalget, 24. maj 2007 Side /183 Kommunegaranti for lån til private andelsboliger i Klokkerholm J.nr.: Ø60/ T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Kommunegaranti for lån til private andelsboliger i Klokkerholm.doc ØK/BY Staben for Økonomi foreslår, at Økonomiudvalget anbefaler afslag på ansøgning om kommunegaranti for lån til 8 ustøttede private andelsboliger i Klokkerholm grundet risiko for forringelse af boligernes værdi Holmsø Huset A/S, Fjerritslev ansøger om kommunegaranti for lån til ustøttede private andelsboliger i Klokkerholm. Projektet kan opstartes med 8 boliger og derefter tillægges boliger i takt med de bliver solgt. Et realkreditinstitut har accepteret dette forløb. Prisen for et projekt med 8 boliger i alt 840 m 2 er en samlet salgspris på kr. Lånet optages som et 35-årigt lån med afdragsfrihed i 10 år. Der ansøges om kommunegaranti for lån fra 65 80% af anskaffelsessummen, svarende til kr. Afslag godkendt. Administrationen anmodes om at udarbejdet et fælles sæt regler på området.

20 Økonomiudvalget, 24. maj 2007 Side /184 Kommunegaranti til Agersted Gymnastikforening J.nr.: Ø T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Kommunegaranti til Agersted Gymnastikforening.doc ØK/BY Staben for Økonomi foreslår, at Byrådet meddeler kommunegaranti for lån på kr. til Agersted Gymnastikforening, forudsat at Indenrigs- og Sundhedsministeriet meddeler Brønderslev kommune en forhøjelse af lånerammen med et tilsvarende beløb. Agersted Gymnastikforening søger om kommunegaranti for lån på kr. i forbindelse med omlægning af foreningens gældsposter. Foreningen oplyser, at man påtænker at samle et nuværende 6 % lån ved Realkredit Danmark med restgæld på ,68 og restløbetid på 10 år og 3 mdr., samt en kassekredit i lokal pengeinstitut på maksimum kr., til en samlet lån i Kommunekredit på kr. og løbetid på maksimalt 20 år. Årsagen til omlægningen er et ønske om at nedbringe foreningens rente- og afdragsbyrde. Kommunekredit er villig til at yde foreningen det ansøgte lån, såfremt det sker med kommunegaranti. Foreningen har uden held rettet henvendelse til øvrige realkreditinstitutter om låneomlægning. Foreningen foreslår at de ny lån optages med pantsikkerhed i foreningens klubhus, der er fra 1986 og som pt. er vurderet til kr. Grundværdi: 221,900 kr. Fritids- og Kulturudvalget anbefales at udarbejde et regelsæt på området, inden der tages stilling.

21 Økonomiudvalget, 24. maj 2007 Side /185 Ansøgning om låneomlægning fra Andelsboligforeningen Mejeriparken, Hjallerup J.nr.: Ø T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Kommunegaranti låneomlægning Mejeriparken.doc ØK/BY Staben for Økonomi foreslår, at Byrådet meddeler afslag på anmodning om låneomlægning for lån ydet med kommunegaranti grundet forringelse af pantets værdi. Spar Nord Bank A/S fremsender på vegne af Andelsboligforeningen Mejeriparken, Algade 1-3, Hjallerup, anmodning om godkendelse af låneomlægning for lån ydet med kommunegaranti. Dronninglund Byråd meddelte den 15. september 2004 tilsagn om kommunegaranti for den del af Realkreditfinansieringen som lå mellem 65 % og 80 % af den endeligt godkendte anskaffelsessum, svarende til kr. Garantien omfatter lån på kr. med 33 års løbetid, afdragsfrit i 10 år, samt lån på kr. med 33 års løbetid, afdragspligtig, restgæld pt kr. Andelsboligforeningen anmoder nu om godkendelse af låneomlægning af sidstnævnte lån til nyt rentetilpasningslån på kr., svarende til restgælden på nuværende lån, 30 års løbetid, men med afdragsfritagelse i 10 år. Begrundelse for omlægningen er en ønske fra andelsboligforeningen om at kunne bibeholde den nuværende husleje på trods af rentestigning. I modsat fald er huslejen beregnet til at stige med ca. 700 kr. pr. måned pr. bolig. Afslag.

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol Børne- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol Dato: 07. december 2010 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:45 Ole Jespersgaard, Formand (A) Peter H. S. Kristensen (A) Adnan Jedon (A) Bodil

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 06. maj 2010 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2010 Lokale: 220 Tidspunkt: Kl. 14:45-17:00 Eskild Slot Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten Frederiksen (C)

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 08. juni 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-17:30 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Jytte Nielsen (F) Karsten

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015. Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 20. juni 2007 Lokale: 3, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-12.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/46 Forslag til harmonisering

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 19. marts 2004 via Magistraten J.nr. Ref.: Tlf.nr. Jørn

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. februar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:00 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F)

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

MED-udvalget for Børn og Kultur. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Børn og Kultur. Beslutningsprotokol MED-udvalget for Børn og Kultur Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henning Risager, Formand Bente Kristoffersen Jill Joan Tubbert Mariane

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juni 1. Resume På baggrund

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. september 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-15,10 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/42 Motion

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,

Læs mere

Brønderslev Kommune. MED-udvalget for Administrationen. Referat

Brønderslev Kommune. MED-udvalget for Administrationen. Referat Brønderslev Kommune MED-udvalget for Administrationen Referat Dato: Lokale: Tidspunkt: 4. september 2008 Mødelokale 272 - Rådhuset i Brønderslev kl. 13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1.

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag 1 Indledning DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER Dette notat er udarbejdet til brug for bestyrelsens behandling af institutionens lovgivningsmæssige grundlag samt genopretning af økonomien

Læs mere

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012 Bilag til indstilling Bilag 4: Beskrivelse af regnskabsresultatet B4.1 De decentraliserede områder Regnskabsresultatet for de decentraliserede skattefinansierede områder Tabellen Opsparingsopgørelse 2012

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 2. september 2014 Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Vejlby Risskov Hallerne ønsker at omlægge lån for at lave fire

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Pr. 30. september Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl.

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2009. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. april 2013 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-17:40 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-10:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Marianne Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

!"! # # ## $% #$/$ $4

!! # # ## $% #$/$ $4 !"! # # ## $% &#$ '()*$$')$+),-#).($/#$0( *12$ $,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$ $4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 78#4$$ 4$114,9!"

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 25. oktober 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/81

Læs mere

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. maj 2013 Økonomiudvalget

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING NOTAT OM DRIFTS ØKONOMISTYRING 1. Indledning og kommissorium På baggrund af Drifts underskud i 2011 og 2012 har direktør Bent Peter Larsen nedsat en arbejdsgruppe til at undersøge underskuddet. Arbejdsgruppen

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:25 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Mindreforbrug, Merforbrug, der skal overføres til Driftsoverførsler fra 2014 til 2015 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning)

Mindreforbrug, Merforbrug, der skal overføres til Driftsoverførsler fra 2014 til 2015 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) Driftsoverførsler fra 2014 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) ØKONOMIUDVALGET skal 02 Politikere 641 01 001 08 Søges overført til betaling af fakturaer for aktiviteter i 17 stk. 4 udvalget i 2014 og

Læs mere

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden.

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden. Bilag 1 - Overførsel af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013 I nedenstående skema er vist de enkelte fagudvalgs overførsler af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013: Overførsel af rådighedsbeløb

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand

Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand Pkt. 344 Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand Sagsnr. 277920 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Jyllingehallernes bestyrelse ansøger om 17 mio. kr. til genopbygning af bygningerne

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Referat Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Referat Dato: 26. november 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-16.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/50 Motion på Recept

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Torsdag den 06.04.06 kl. 17:00 i KompetenceKompagniet, Håndværkerbyen 60 Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side E1. Aftale med Sprogcenter...2 E2. Budgetopfølgning

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Bilag 2 til 3. budgetopfølgning for budget 2017 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved

Læs mere

! " #!# !## $% ,%21% #%.%!%$

!  #!# !## $% ,%21% #%.%!%$ ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+),#) -(%.#%/( *01%!%,%21% $+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333 -(%.#%/( #%.%!%$ 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333,# 56#$%% $%00$,7

Læs mere

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Økonomiafdelingen, d. 13. april 2015 Dok. 218875-14 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Generelle bemærkninger regnskab 2014 1 "-" = overskud "+" = underskud i 1.000 kr. Drift Korrigeret Center Forbrug

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 17. september 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE Acadre 10/186. Lb. nr. 32110. REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Hvem er omfattet...3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...4 4. Reguleringer

Læs mere

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse PWC DEN 21. JANUAR 2014 Særlige støtteordninger og regnskabsførelse Muligheder for støtte Boligsociale aktiviteter/huslejestøtte (boligsocial indsats) Renoveringsstøtte Kapitaltilførsel, herunder fællespuljetilskud

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 12 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 6. juni 2006 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Lene Christiansen Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2006.

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... BILAG 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 5 REGNSKABSOPGØRELSE... 5 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Kommunegaranti til Vejlby Risskov Hallerne

Kommunegaranti til Vejlby Risskov Hallerne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 12. august 2015 Kommunegaranti til Vejlby Risskov Hallerne Vejlby Risskov Hallerne ønsker at omlægge lån for at finansiere

Læs mere

Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen

Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen Område: Økonomi Udarbejdet af: Marianne Pedersen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Marianne.Pedersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/9890 Telefon: 76631648 Dato: 8. juni 2007 Notat Driftsoverførsler:

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere