Rapport. Standardprocedure for lugttest af hangrise (human-nose test) Camilla Bejerholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport. Standardprocedure for lugttest af hangrise (human-nose test) Camilla Bejerholm"

Transkript

1

2

3

4 Rapport Standardprocedure for lugttest af hangrise (human-nose test) 9. november 2010 Proj.nr.: Version: 2 CB/MT Camilla Bejerholm Baggrund og formål Som led i diskussion af brancheregler, herunder frasortering af lugtende hangrise 1, har der været drøftet alternative metoder til skatolanalysen. I de tilfælde, hvor skatolanalysen ikke er praktisk mulig at udføre, må en alternativ metode tages i anvendelse. Dette praktiseres på nogle slagterier i form af en human-nose test, der anvendes til den daglige kvalitetskontrol af hangrise mht. kønslugt. Efter aftale med Jesper Larsen, Klassificeringskontrollen er der foretaget en uvildig vurdering af en af de human-nose testmetoder, der allerede anvendes på et dansk slagteri - ikke på slagtelinjen, men i laboratorium. Prøverne udtages dagen efter slagtning og bedømmes under laboratorieforhold. Med udgangspunkt i denne metode/procedure og efterfølgende vurderinger/anbefalinger er der udarbejdet en protokol, der beskriver proceduren for lugttest af hangrise samt en vurdering af, om metoden vil være egnet til implementering på slagterier generelt. Den praktiske del af protokollen er tillige lavet i en kortfattet udgave til brug i laboratoriet. Protokol Protokollen omfatter følgende: Hangriselugt og faktorer af betydning for lugttest Procedure for udtagning af spækprøver Forbehandling/opvarmning af prøver Gennemførelse af lugttest Bedømmelsesskema Vurdering af resultat (godkendelse eller frasortering) Udvælgelse og træning af lugtbedømmere Løbende kontrol af lugtbedømmere Vurdering af metodens egnethed til implementering som standardmetode på slagterier generelt 1 Det forudsættes, at der er tale om et begrænset antal hangrise - dvs. halvorner, små orner og orner - og dermed også et meget begrænset antal lugtende hangrise. 1

5 Hangriselugt og faktorer af betydning for lugttest Det er hovedsageligt to kemiske stoffer, der er ansvarlige for hangriselugt, nemlig androstenon (5α-andros-16-ene-3one) og skatol (3- methylindol) samt muligvis bidrag fra andre kemiske stoffer som f.eks. indol. Hangriselugt er en afvigende lugt, der ofte beskrives som urin, sved og fækal, hvor androstenon oftest relateres til urin, mens skatol ofte beskrives som lugt af gødning. Begge stoffer er flygtige. Skatol er både vand- og fedtopløselig, mens androstenon kun er fedtopløselig. Ved opvarmning stiger intensiteten af hangriselugten. Skatol har relativt større betydning for lugten ved opvarmning til en lavere temperatur, mens androstenon bidrager mest til lugten ved opvarmning til en højere temperatur. For eksempel har forsøg vist, at lugtbidraget fra skatol er størst ved varmebehandling til ca. 68 C, mens androstenon er mest udtalt ved varmebehandling til ca. 80 C. Menneskets næse reagerer forskelligt på hangriselugt, og tærskelværdien varierer bl.a. afhængig af køn. De fleste mennesker er sensitive overfor skatol, og der er forskel på, hvor følsom man er, mens sensitiviteten varierer meget i forhold til androstenon. Generelt er kvinder mere følsomme overfor hangriselugt end mænd. Ved gentagne bedømmelser over tid kan det ikke udelukkes, at der sker en adaption overfor disse lugte. Det er derfor vigtigt, at lugtbedømmere løbende kontrolleres for at sikre, at de er i stand til lugte disse lugte. Procedure for udtagning af spækprøve På slagtedagen eller dagen efter slagtning udtages en prøve fra nakkespækket, ca. 20 g. Prøven lægges i en plastikpose og mærkes med et ID-nummer, der refererer til hangrisen. Umiddelbart efter afleveres prøven til laboratoriet, der skal gennemføre lugttesten. Hvis lugttesten ikke gennemføres umiddelbart efter, lægges prøven på køl, indtil bedømmelsen kan gennemføres (helst i løbet af et par dage) Forbehandling og opvarmning af prøver Af den modtagne spækprøve fraskæres et stykke på ca. 10 g, som skæres i småstykker og lægges i en 100 ml glaskolbe. Umiddelbart før bedømmelsen skal finde sted, hældes kogende vand i kolben til 100 ml-mærket (brug evt. en elkedel). Et stykke stanniol lægges over og klemmes til, hvorved det fungerer som låg. Kolben placeres enten på en varm kogeplade (middelvarme) eller en bunsenbrænder, indtil vandet koger (bobler). Kolben fjernes straks fra varmekilden og henstår ca. ét minut, inden bedømmelsen gennemføres. Prøven må ikke være for varm, da varm damp kan give en brændende fornemmelse i næsen, hvorefter det så vil være svært at bedømme prøven. Denne metode anvendes allerede på et slagteri. 2

6 Gennemførelse af lugttest og antal dommere Stanniolen fjernes fra kolben, og der gennemføres en lugtbedømmelse. Det anbefales at anvende 3 lugtbedømmere. Det optimale vil være, at hver dommer får sin egen kolbe, men dette vil nok i praksis være urealistisk, hvis der er mange prøver til bedømmelse. Den enkelte lugtbedømmer anvender et bedømmelsesskema, og der tales ikke sammen om prøverne under bedømmelsen. I bilag 1 er vist to eksempler på bedømmelsesskemaer. Før dagens bedømmelse anbefales at lugte til en 0-prøve uden hangriselugt (spæk fra en sogris). Bedømmelseslokale Bedømmelsesskema Det anbefales at stå et neutralt sted uden forstyrrende lugte og støj. Sørg evt. for udluftning inden påbegyndelse af lugttesten. I bilag 1 er vist to eksempler på bedømmelsesskemaer. Bedømmelsesskema 1 er et skema med en vurdering af, om der kan konstateres hangriselugt eller ej (godkendt eller ikke godkendt). I bedømmelsesskema 2 er der anvendt en graduering af hangriselugten. Fordele/ulemper ved anvendelse af de to bedømmelsesskemaer Skema 1 er hurtigt at anvende, idet der blot skal tages stilling til, om der kan registreres hangriselugt eller ej. Derimod bedømmes ikke, hvor kraftig lugten er. Skema 2 giver en bedømmelse af, hvor lidt eller hvor meget hangriselugt, der kan registreres. Se kommentarer i næste afsnit Vurdering og aflevering af resultat. Vurdering og aflevering af resultat Den ansvarlige for lugttesten gennemgår resultaterne af dagens lugttest og foretager en samlet beregning/vurdering af resultaterne mht. frasortering eller godkendelse af de bedømte prøver. Uanset valg af bedømmelsesskema skal der træffes en beslutning om, hvordan håndtering af tvivlsfælde gennemføres. Eksempel Kan en prøve godkendes, hvis blot én af de tre lugtdommere ikke godkender prøven (skema 1) eller bedømmer svag hangriselugt (skema 2)? I et sådant tilfælde foreslås indkaldelse af en til to nye personer til bedømmelse af prøven, hvorefter beslutningen tages. Resultatet af lugttesten afleveres til produktionen. Det anbefales at arkivere kopi af resultatet. 3

7 Udvælgelse og træning af lugtbedømmere For at kunne anvende et panel på 3 lugtbedømmere anbefales at udvælge og træne 6-8 lugtbedømmere, så der er mulighed for at anvende en substitut i tilfælde af fravær på testtidspunktet. Panelerne kan evt. bedømme på skift, f.eks. en uge eller en måned ad gangen, afhængig af, hvad der passer bedst ind i dagligdagen. Forslag til program for screening af personale De udvalgte deltagere til screeningen skal testes for evnen til at kunne lugte skatol og androstenon. Der startes f.eks. med 10 personer. Som testmateriale anvendes dels en neutral olie tilsat hhv. skatol og androstenon samt hakket kød uden fedt fra en sogris, f.eks. kammusklen. Der tilsættes hhv. skatol og androstenon og en blanding heraf til kødet. Beskrivelse af fremstilling og varmebehandling af olieog kødprøver er beskrevet i bilag 2. Olieprøver: 1) Reference = ren solskikkeolie 2) Solsikkeolie tilsat 10 ppm androstenon 3) Solsikkeolie tilsat 1 ppm skatol Bedømmelsen foregår på den måde, at lugtbedømmeren præsenteres for to gange to prøver. Den ene prøve er en referenceprøve, mærket REF, og den anden er en kodet prøve tilsat enten skatol eller androstenon. Lugtbedømmeren skal først lugte til REF-prøven og dernæst den kodede prøve. Der anvendes et bedømmelsesskema, som er vist i bilag 3. Lugtbedømmeren skal gerne finde forskel i lugt mellem REF-prøven og den kodede prøve i begge serveringer. Kødprøver 1) Referenceprøve (sogris uden tilsætning) 2) Prøve med androstenon 3) Prøve med skatol 4) Referenceprøve (som 1) 5) Prøve med androstenon og skatol Bedømmelsen foregår på den måde, at lugtbedømmeren præsenteres for en referenceprøve eller 0-prøve (prøve 1) og får at vide, at det er en reference uden afvigende lugt. Derefter serveres de fire prøver i nævnte rækkefølge, hvor lugtbedømmeren så skal beskrive lugten i de nævnte prøver i forhold til referencen samt angive, hvor stor forskellen er. Der anvendes et bedømmelsesskema, som er vist i bilag 3. 4

8 For at kunne blive udvalgt til videre træning skal lugtbedømmeren kunne skelne mellem referencen og hhv. prøve 2, 3 og 5 uden at finde forskel i forhold til prøve 4. Det kan være svært at sætte beskrivende ord på afvigelsen, men det vigtigste er, at de kan skelne. Det er oftest prøve 2, der kan være et problem, fordi alle ikke er sensitive overfor androstenon. Er der efter denne screening ikke fundet dommere nok, gentages screeningen med nye deltagere. Herefter skal de udvalgte dommere gennemgå et kort træningsprogram. Forslag til træningsprogram Præsentation af de samme 5 kødprøver som til screeningen og en fælles diskussion af, hvordan prøverne beskrives med ord. Her tages udgangspunkt i en ordliste, der er anvendt til sensorisk bedømmelse af hangriseprøver med et trænet dommerpanel (bilag 4). Prøverne serveres en ad gangen og diskuteres løbende, da prøverne skal være varme ved bedømmelse og diskussion. Der skal gerne opnås konsensus om lugten i prøverne. Deltagerne skal ikke nødvendigvis være enige om, at det f.eks. er urin, sved eller gødning i den enkelte prøve. De skal blot kunne genkende/finde nogle af de lugte, der er beskrevet i bilag 4. Derefter serveres prøverne igen som kodede prøver, og der medtages en ekstra referenceprøve uden lugt, så det bliver i alt 6 prøver, der skal bedømmes. Der gennemføres 2-3 gentagelser for at vurdere, om lugtbedømmerne er i stand til at gentage deres bedømmelser. I bilag 4 er vist et resultat fra en bedømmelse af tilsvarende prøver, der anbefales anvendt til screening og træning. Som afslutning på træningsprogrammet foreslås, at der gennemføres en lugttest af f.eks. 10 spækprøver, hvoraf de 8 er fra hangrise og de 2 er fra sogrise (0-prøver). Af de 8 hangrise skal de 5 prøver være fra frasorterede hangrise. Hvis det er muligt, gennemføres en dobbeltbedømmelse af prøverne. Resultatet gennemgås for deltagerne, og det vurderes, om der vil være behov for yderligere træning, før de kan starte som lugtdommere. Som supplement kan prøverne evt. også bedømmes af DMRI s trænede panel. Løbende kontrol af lugtbedømmere Det anbefales at få fastlagt en procedure for en løbende kontrol af de personer, der gennemfører lugttestene. Denne kontrol skal bidrage til, at lugttestene ikke bliver personafhængige og til at fastholde bedømmelsesniveau over tid. 5

9 Forslag: En gang hvert kvartal - eller med en anden hyppighed - indkaldes alle godkendte lugtdommere til en bedømmelse af f.eks. 5 prøver, hvoraf de 3 skal være lugtende og de 2 ikke lugtende. Det kan f.eks. praktiseres ved, at der udtages ekstra spæk af frasorterede hangrise. Prøverne pakkes i passende portioner og fryses ned. Der laves således en bank af prøver til kalibrering af dommere. Denne kalibrering kan varetages af DMRI, herunder også håndtering af prøvebanken. Formålet hermed er at sikre en uvildig kontrol af virksomhedens bedømmelser. Vurdering af metodens egnethed til implementering på slagterier generelt Umiddelbart vurderes, at metoden vil være anvendelig til bedømmelse af et begrænset antal hangrise. Spørgsmålet er bare, hvor mange prøver, der kan bedømmes pr. gang eller tidsenhed, uden at det går ud over lugtesansen. Der findes ikke et entydigt svar, da denne metode ikke er afprøvet i praksis med rigtig mange prøver. Erfaringer fra bedømmelser på et slagteri med et begrænset antal slagtninger er, at op til 25 prøver kan gennemføres uden problemer. Det vurderes at være muligt at gennemføre det dobbelte antal bedømmelser, hvis der blot holdes en pause mellem de to sæt bedømmelser. Vurderingen er foretaget ud fra praksis og erfaring ved anvendelse af trænede dommere hos DMRI. Håndtering af screening og træning af personale i praksis - tidsplan Det forventes, at forberedelse af prøver, screening og træning kan gennemføres som følger: Forberedelse og fremstilling af prøver: En dags arbejde. Screening: En formiddag (ca. 2 timer afhængig af antal personer). Træning1: Bedømmelse af hakkede prøver tilsat lugtstoffer inkl. diskussion, ca. 2 timer. Træning 2: Bedømmelse af prøver med gentagelser samt efterfølgende diskussion, ca. 2 timer. Træning 3: Bedømmelse af 10 spækprøver med en gentagelse samt efterfølgende diskussion, ca. 2 timer. Sammenfattende vil tidsplanen være: Dag 1: Forberedelse og fremstilling af prøver Dag 2 (formiddag): Screening Dag 2 (eftermiddag): Træning 1 Dag 3 (formiddag): Træning 2 Dag 3 (eftermiddag): Træning 3 6

10 Bilag 1 Bedømmelsesskema 1 - Lugttest af hangrise Navn: Dato: Lugt først til referenceprøven (0-prøven) og vurdér derefter prøverne Prøve nr. 0 Ingen lugt af hangris (godkendt) 1 Lugt af hangris (ikke godkendt) Kommentar: Bedømmelsesskema 2 - Lugttest af hangrise Navn: Dato: Lugt først til referenceprøven (0-prøven) og vurdér derefter prøverne for intensitet af hangriselugt Prøve nr. 0 Ingen 1 Svag 2 Tydelig Skala: 0 = ingen hangriselugt, 1, = svag hangriselugt, 2 = tydelig hangriselugt Kommentar: 7

11 Fremstilling og forbehandling af prøver til screening og træning af lugtdommere Bilag 2 Indkøb og fremstilling af stamopløsninger: Androstenon kan købes hos Steraloids Inc. Skatol kan købes hos Sigma. Skatol Skatol (3-methylindol): 10 mg + 99,9 g solsikkeolie blandes i en målekolbe (100 ppm). Androstenon (5α-andros-16-ene-3one): 10 mg + 99,9 g olie blandes i en målekolbe (100 ppm). NB: det kan være svært at afveje mængderne helt nøjagtige. Derefter stilles kolberne i ultralydsbad i 20 min. Når de er færdige, hældes de i bluecap flasker og stilles i køleskab, indtil de skal bruges Olieprøver: Androstenon: 20 ml af en 10 ppm opløsning i solsikkeolie hældes i en 100 ml glaskolbe med glasprop og opvarmes på kogeplade til ca. 60 C. Skatol: 20 ml af en 1 ppm opløsning i solsikkeolie hældes i en 100 ml kolbe med glasprop og opvarmes på kogeplade til 60 C. Reference: 20 ml solsikkeolie hældes i en 100 ml kolbe med glasprop og opvarmes på kogeplade tilsvarende de to øvrige olieprøver. Kødprøver: Der anvendes hakket sogrisekød til fremstilling af prøver med forskellig tilsætning. Der anvendes stamopløsninger (stamopl.) af hhv. androstenon (100 ppm) og skatol (10 ppm). Denne fremstilles ved at lave en fortynding af opløsningen på 100 ppm. Pr. 1: Reference: 250 g hakket kød Pr. 2: 1,5 g stamopl. af androstenon (A) + 13,50 g olie g hakket kød (0,6 ppm) Pr. 3: 2,5 g stamopl. af skatol (S) +12,50 g olie g hakket kød (0,10 ppm) Pr. 4: Reference: 250 g hakket kød Pr. 5: 1,5 g stamopl. (A) + 2,5 g stamopl. (S) + 11 g olie g hakket kød (0,6 ppm A +0,10 ppm S) Kommentar: Ved beregning af de tilsatte mængder af hhv. skatol og androstenon til hakket kød er der taget udgangspunkt i (ud fra erfaring), at kødprøver tilsat de rene stoffer (skatol og androstenon) afgiver mere lugt end tilsvarende rene spækprøver med de samme koncentrationer af skatol og androstenon. Derfor er der valgt relativt lave koncentrationer (ppm). Det forventes derfor ikke, at f.eks. en spækprøve med et skatolindhold på 0,25 ppm vil have samme lugtintensitet som en hakket kødprøve tilsat 0,25 ppm skatol. Sammenhængen mellem de tilsatte indholdsstoffer i hakket kød og spæk med de samme koncentrationer i spæk kendes ikke. 8

12 Samtlige prøver æltes godt for at få stofferne fordelt i det hakkede kød. Prøverne vakuumpakkes i portioner pr. prøve og fryses ned, indtil de skal anvendes. Forbehandling/varmebehandling og servering: Prøverne lægges til optøning dagen før bedømmelse. Der forberedes en kolbe pr. dommer som følger: 1. Ca. 10 g hakket kød lægges i en 100 ml kolbe 2. Umiddelbart før bedømmelse hældes kogende vand i til 75 ml mærket (*) 3. Der lægges et stykke stanniol over, og der klemmes til 4. Prøven henstår ca. 1 minut før servering og bedømmelse 5. Prøven lugtbedømmes som beskrevet under lugtbedømmelse (*) Metoden er afprøvet uden at opvarme kolberne, og den fungerer fint med det hakkede kød. 9

13 Bilag 3 Bedømmelsesskema til screening og træning af lugtdommere Først bedømmes REF-prøven. Derefter bedømmes den anden prøve i forhold til denne. Navn: LUGT: Afviger prøven fra REFprøven: ja nej Kommentarer (hvis ja) Kode Hvor stor er afvigel sen fra REF-prøven: Ingen Netop Svag Tydelig Stærk afvigelse erkendbar afvigelse afvigelse Afvigelse afvigelse Kode 10

14 Bilag 4 Ordliste til beskrivelse af hangriselugt Beskrivelse af lugt LUGT Svinekød Intensitet af svinekødslugt Lidt ----> Meget LUGT Syrlig Intensitet af syrlig lugt (frisk syrlig) Lidt ----> Meget LUGT Gris Intensitet af griselugt Lidt ----> Meget LUGT Skarp Intensitet af skarp, stikkende lugt Lidt ----> Meget LUGT Kemisk Intensitet af kemisk lugt Lidt ----> Meget LUGT Sved Intensitet af svedagtig lugt Lidt ----> Meget LUGT Urin Intensitet af urinagtig lugt Lidt ----> Meget LUGT Gødning Intensitet af gødning, staldlugt Lidt ----> Meget Eksempel på resultat af en intensitetsbedømmelse af hangriselugt, bedømt af 7 smagsdommere fra DMRI, der er trænet i hangriselugt (de samme prøver, som anbefales anvendt til screening og træning) (skala: 0 = ingen lugt og 15 = høj lugtintensitet) REF A S A+S 2 0 Skarp Kemisk Sved Urin Gødning REF = sogris, A = tilsat androstenon, S = tilsat skatol og A+S = tilsat begge stoffer 11

Procedure Test og træning af lugtdommere til hangrisesortering

Procedure Test og træning af lugtdommere til hangrisesortering Procedure Test og træning af lugtdommere til hangrisesortering 20. September 2011 Proj.nr. 2000666 LME/CB/MT 1. Generelt Denne protokol omhandler test og træning af lugtdommere til påvisning af hangriselugt

Læs mere

For god ordens skyld skal det anføres, at beskrivelsen af denne godkendte metode ikke udelukker, at andre metoder ligeledes kan blive godkendt.

For god ordens skyld skal det anføres, at beskrivelsen af denne godkendte metode ikke udelukker, at andre metoder ligeledes kan blive godkendt. Klassificeringskontrollen 9. november 2011 JLa Beskrivelse af en godkendt metode til lugttest af små orner, halvorner, urorner og tvekønnet svin (Uddybning af pkt. 40 i Regler for registrering, afregning

Læs mere

For god ordens skyld skal det anføres, at beskrivelsen af denne godkendte metode ikke udelukker, at andre metoder ligeledes kan blive godkendt.

For god ordens skyld skal det anføres, at beskrivelsen af denne godkendte metode ikke udelukker, at andre metoder ligeledes kan blive godkendt. Klassificeringskontrollen 21. februar 2011 JLa Beskrivelse af en godkendt metode til lugttest af små orner, halvorner, urorner og tvekønnet svin (Uddybning af pkt. 40 i Regler for registrering, afregning

Læs mere

Figur 1. Temperaturforløb i prøven (75 ml vand med 5 g spæk) over tid

Figur 1. Temperaturforløb i prøven (75 ml vand med 5 g spæk) over tid Human nose Notat Praktiske aspekter vedrørende kolbemetoden 20. september 2011 Projektnr.2000666 Init. LME/MT Baggrund Under valideringsarbejdet med kolbemetoden er der gennemført en række mindre forsøg

Læs mere

Analyseforskrift. Bestemmelse af hangriselugt i svinespæk med kolbemetoden

Analyseforskrift. Bestemmelse af hangriselugt i svinespæk med kolbemetoden Analyseforskrift Bestemmelse af hangriselugt i svinespæk med kolbemetoden 20. september 2011 Proj.nr. 2000666 LME/CB/MT 1. Generelt Denne forskrift beskriver, hvorledes påvisning af hangriselugt i svinespæk

Læs mere

Rapport Hangrisekød i industriel anvendelse. Spisekvalitet af kammerskinker fra ukastrerede hangrise. Margit Dall Aaslyng

Rapport Hangrisekød i industriel anvendelse. Spisekvalitet af kammerskinker fra ukastrerede hangrise. Margit Dall Aaslyng Rapport Hangrisekød i industriel anvendelse 24. maj 2016 Proj.nr. 2004282 Version 1 MDAG/MT Spisekvalitet af kammerskinker fra ukastrerede hangrise Margit Dall Aaslyng Baggrund Sammendrag Ved et stop for

Læs mere

Hangriseproduktion hvad sker der? Kongres 2012 Susanne Støier Director Meat Quality DMRI & Hanne Maribo Chefforsker, VSP

Hangriseproduktion hvad sker der? Kongres 2012 Susanne Støier Director Meat Quality DMRI & Hanne Maribo Chefforsker, VSP Hangriseproduktion hvad sker der? Kongres 2012 Susanne Støier Director Meat Quality DMRI & Hanne Maribo Chefforsker, VSP Hangriseproduktion hvad sker der? Stop for kastration? Den politiske dagsorden Hangriseproduktion

Læs mere

Screening af økologiske hangrise

Screening af økologiske hangrise Screening af økologiske hangrise MEDDELELSE NR. 955 Der er en høj frasortering af økologiske hangrise, og stor variation mellem besætningerne. Hvis der sorteres efter skatoltallet skulle der frasorteres

Læs mere

Hangriselugt reduktion i praksis

Hangriselugt reduktion i praksis Hangriselugt reduktion i praksis 13. juni 2013 Hanne Maribo Chefforsker, VSP Ornelugt Hangriselugt Ikke alle kan lugte skatol og androstenon Og er ikke lige følsomme Androstenon Skatol Karakteristika urin

Læs mere

En akkrediteret sensorisk analyse blev gennemført af et trænet dommerpanel på otte deltagere med erfaring i bedømmelse af kyllingekød.

En akkrediteret sensorisk analyse blev gennemført af et trænet dommerpanel på otte deltagere med erfaring i bedømmelse af kyllingekød. Rapport Sensorisk bedømmelse af kyllingebryst 19. februar 2014 Proj.nr. 1379429 Version 1 CB/MT Camilla Bejerholm Baggrund Sammendrag Iflg. aftale med Brian Eskildsen, Agro Food Park er der gennemført

Læs mere

Rapport. Anvendelse af kød fra lugtende hangrise Hangriseatlas Lene Meinert og Margit Dall Aaslyng

Rapport. Anvendelse af kød fra lugtende hangrise Hangriseatlas Lene Meinert og Margit Dall Aaslyng Rapport Anvendelse af kød fra lugtende hangrise Hangriseatlas Lene Meinert og Margit Dall Aaslyng 25. marts 2014 Proj.nr. 2001444 LME/MDAG/MT Baggrund Hensigtserklæringer om stop for kirurgisk kastration

Læs mere

Hangriseproduktion. Hangrise - status. Hangrise i danmark. Stop for kastration? Hangriseproduktion. Hangriseproduktion konsekvenser

Hangriseproduktion. Hangrise - status. Hangrise i danmark. Stop for kastration? Hangriseproduktion. Hangriseproduktion konsekvenser Hangriseproduktion Ekspertgruppe DLBR svinestalde 10. juni 2013 Hanne Maribo Chefforsker, VSP Hangriseproduktion Den politiske dagsorden Hangriseproduktion DK Hangriselugt Hangrisekød Hangriselugtstoffer

Læs mere

Ophør af kastration uden bedøvelse i 2018? Centerchef Susanne Støier DMRI & Chefforsker Hanne Maribo, VSP

Ophør af kastration uden bedøvelse i 2018? Centerchef Susanne Støier DMRI & Chefforsker Hanne Maribo, VSP Ophør af kastration uden bedøvelse i 2018? Centerchef Susanne Støier DMRI & Chefforsker Hanne Maribo, VSP Emner Kastration med bedøvelse hvordan? Lokalbedøvelse CO 2 -bedøvelse Totalbedøvelse Kan forbrugere

Læs mere

Rapport Forbrugerundersøgelser i Danmark af kød fra hangrise

Rapport Forbrugerundersøgelser i Danmark af kød fra hangrise Rapport Forbrugerundersøgelser i Danmark af kød fra hangrise Margit Dall Aaslyng og Eva Honnens de Lichtenberg Broge 28. august 2015 Proj.nr. 2002286-15 Version 2 MDAG/EBHR/MT Sensorisk kvalitet Sammendrag

Læs mere

ANDROSTENON I HANGRISE STIGER MED STIGENDE VÆGT

ANDROSTENON I HANGRISE STIGER MED STIGENDE VÆGT Støttet af: ANDROSTENON I HANGRISE STIGER MED STIGENDE VÆGT MEDDELELSE NR. 1102 Androstenon i spæk fra hangrise stiger med stigende levendevægt. Forsøg viser, at der er god sammenhæng mellem målinger af

Læs mere

Rapport. Spisegrisen - alternative racer. Sensorisk kvalitet af ribbenssteg. Margit D. Aaslyng

Rapport. Spisegrisen - alternative racer. Sensorisk kvalitet af ribbenssteg. Margit D. Aaslyng Rapport Spisegrisen - alternative racer 24. august 2010 Proj.nr. 1378783-01 Version 1 AG/MT Sensorisk kvalitet af ribbenssteg Margit D. Aaslyng Formål Sammendrag Formålet med forsøget er at sammenligne

Læs mere

Rapport Forbrugerundersøgelser i Danmark af koteletter, schnitzler og rullepølse

Rapport Forbrugerundersøgelser i Danmark af koteletter, schnitzler og rullepølse Rapport Forbrugerundersøgelser i Danmark af koteletter, schnitzler og rullepølse fra hangrise Margit Dall Aaslyng og Eva Honnens de Lichtenberg Broge 3. oktober 2014 Proj.nr. 2002686-13 Version 1 MDAG/EBHR/MT

Læs mere

Det kan konkluderes, at den sensoriske bedømmelse viste en større effekt af fedtindhold i spegepølserne end af krydsning.

Det kan konkluderes, at den sensoriske bedømmelse viste en større effekt af fedtindhold i spegepølserne end af krydsning. Rapport Spisegrisen: Alternative racer Kvalitet af spegepølser Dato: 14. marts 2011 Proj.nr.: 2000219-01 Version: 1 CB/MDAG/MT Camilla Bejerholm og Margit Dall Aaslyng Baggrund Sammendrag I projektet:

Læs mere

Kemiøvelse 2 1. Puffere

Kemiøvelse 2 1. Puffere Kemiøvelse 2 1 Puffere Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 3 ved bioanalytikeruddannelsen. Kemiundervisningen i dette modul indeholder blandt andet

Læs mere

Androstenon-indol-skatol-protokol.

Androstenon-indol-skatol-protokol. Androstenon-indol-skatol-protokol. Indholdsfortegnelse: 1. Formål side 2 2. Teori side 2 2. Prøvebehandling side 2 3. Materialer side 2 3.1 Apparatur side 2 3.2 Kemikalier side 3 3.3 Reagenser side 3 4.

Læs mere

HANGRISE - STATUS OG MULIGHEDER. Hanne Maribo; chefforsker - Fodereffektivitet, VSP Askov 21 nov. 2016

HANGRISE - STATUS OG MULIGHEDER. Hanne Maribo; chefforsker - Fodereffektivitet, VSP Askov 21 nov. 2016 HANGRISE - STATUS OG MULIGHEDER Hanne Maribo; chefforsker - Fodereffektivitet, VSP Askov 21 nov. 2016 TOPMØDE- DYREVELFÆRD TOPMØDE - DYREVELFÆRD SMERTELINDRING & BEDØVELSE HANGRISEPRODUKTION KONSEKVENSER

Læs mere

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose)

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Baggrund: Det viser sig at en del af de sukkerarter vi indtager med vores mad er hvad man i fagsproget kalder reducerende sukkerarter. Disse vil

Læs mere

Rapport Optimeret produktion af forædlede produkter

Rapport Optimeret produktion af forædlede produkter Rapport Optimeret produktion af forædlede produkter 16.6.216 Proj.nr.22983 HVHE/LNG/JUSS Tilsætning af fugt og reduktion af procestider og temperaturer ved fremstilling af frankfurter mhp at minimere svind

Læs mere

Kemiøvelse 2 C2.1. Puffere. Øvelsens pædagogiske rammer

Kemiøvelse 2 C2.1. Puffere. Øvelsens pædagogiske rammer Kemiøvelse 2 C2.1 Puffere Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 3 ved bioanalytikeruddannelsen. Kemiundervisningen i dette modul indeholder blandt

Læs mere

Smør og blandingsprodukter i et sensorisk perspektiv

Smør og blandingsprodukter i et sensorisk perspektiv Smør og blandingsprodukter i et sensorisk perspektiv Birthe Madvig Sørensen, teamleder sensorisk afdeling Udgangspunkt Udgangspunktet er kvalitetskontrol af Lurpak produkter - Sensorisk kontrol på 15 points

Læs mere

At vurdere om NitFom kan anvendes på slagtelinjen til prædiktion af slagtekroppes fedtkvalitet.

At vurdere om NitFom kan anvendes på slagtelinjen til prædiktion af slagtekroppes fedtkvalitet. Rapport Fedtkvalitet i moderne svineproduktion NitFom til måling af fedtkvalitet i svineslagtekroppe Chris Claudi-Magnussen, DMRI og Mette Christensen, Carometec 23. maj 2014 Projektnr. 2001474 CCM Indledning

Læs mere

Rapport. QEMP WP4 Økologiske sæsongrise Kødkvalitet for sæson Chris Claudi-Magnussen

Rapport. QEMP WP4 Økologiske sæsongrise Kødkvalitet for sæson Chris Claudi-Magnussen Rapport QEMP WP4 Økologiske sæsongrise Kødkvalitet for sæson 2007 28. juli 2008 Proj. nr.: 01863 45377.4 CCM Chris Claudi-Magnussen Sammendrag Kødkvaliteten for sæsonproducerede økologiske små hangrise

Læs mere

Hangriselugt hvad er det? Kan det reduceres i praksis?

Hangriselugt hvad er det? Kan det reduceres i praksis? Sandbjerg, Aarhus, 22.-23. October april 2011 2010 Hangriselugt hvad er det? Kan det reduceres i praksis? Bent Ole Højberg, Borg Jensen DJF Bent Borg Jensen: Hvad er ornelugt? Presentation af projektet:

Læs mere

GENOMISK SELEKTION FOR AT REDUCERE FOREKOMSTEN AF ORNELUGT I DANSKE SVINERACER

GENOMISK SELEKTION FOR AT REDUCERE FOREKOMSTEN AF ORNELUGT I DANSKE SVINERACER Støttet af: GENOMISK SELEKTION FOR AT REDUCERE FOREKOMSTEN AF ORNELUGT I DANSKE SVINERACER MEDDELELSE NR. 028 Projektet har analyseret, om man kan reducere hangriselugt via avlsarbejdet. Genetikken bag

Læs mere

Rapport Røgning som strategi for anvendelse af kød fra frasorterede

Rapport Røgning som strategi for anvendelse af kød fra frasorterede Rapport Røgning som strategi for anvendelse af kød fra frasorterede hangrise Hangrise i industriel anvendelse Margit Dall Aaslyng & Anette Granly Koch 24. januar 2016 Projektnr. 2004282 Version 1 MDAG/AGLK/MT

Læs mere

Rapport. Screening af følsomhed overfor androstenon og skatol. Margit D. Aaslyng og Eva Honnens de Lichtenberg Broge

Rapport. Screening af følsomhed overfor androstenon og skatol. Margit D. Aaslyng og Eva Honnens de Lichtenberg Broge Rapport Screening af følsomhed overfor androstenon og skatol 29. maj 2015 Proj.nr. 2002286-15 Version 1 MDAG/EHBR/MT Margit D. Aaslyng og Eva Honnens de Lichtenberg Broge Baggrund Formål Gennemførelse

Læs mere

Hangrise og kastration update 2010

Hangrise og kastration update 2010 Hangrise og kastration update 2010 Chefforskere Margit Andreasen & Hanne Maribo Videncenter for Svineproduktion Politik - dyrevelfærd - kastration Ny bekendtgørelse smertelindring Pr. 1/1-2011 skal alle

Læs mere

Jernindhold i fødevarer bestemt ved spektrofotometri

Jernindhold i fødevarer bestemt ved spektrofotometri Bioteknologi 4, Tema 8 Forsøg www.nucleus.dk Linkadresserne fungerer pr. 1.7.2011. Forlaget tager forbehold for evt. ændringer i adresserne. Jernindhold i fødevarer bestemt ved spektrofotometri Formål

Læs mere

Mælkesyrebakterier og holdbarhed

Mælkesyrebakterier og holdbarhed Mælkesyrebakterier og holdbarhed Formål Formålet med denne øvelse er at undersøge mælkesyrebakteriers og probiotikas evne til at øge holdbarheden af kød ved at: 1. Undersøge forskellen på bakterieantal

Læs mere

Rapport. QEMP WP4 Økologiske sæsongrise. Kødkvalitet for sæson 2007 og 2008 Chris Claudi-Magnussen

Rapport. QEMP WP4 Økologiske sæsongrise. Kødkvalitet for sæson 2007 og 2008 Chris Claudi-Magnussen Rapport QEMP WP4 Økologiske sæsongrise 14. januar 2010 Proj.nr. 01863 Version 1 CCM Kødkvalitet for sæson 2007 og 2008 Chris Claudi-Magnussen Sammendrag Kødkvaliteten for sæsonproducerede økologiske små

Læs mere

HANGRISELUGT: EFFEKT AF SLAGTEVÆGT SAMT AF FODRING MED CIKORIE OG LUPIN

HANGRISELUGT: EFFEKT AF SLAGTEVÆGT SAMT AF FODRING MED CIKORIE OG LUPIN Støttet af: HANGRISELUGT: EFFEKT AF SLAGTEVÆGT SAMT AF FODRING MED CIKORIE OG LUPIN MEDDELELSE NR. 1010 Cikorie i slutfoderet til hangrise gav et lavere skatoltal, mens koncentrationen af androstenon ikke

Læs mere

Kemiøvelse 2 C2.1. Buffere. Øvelsens pædagogiske rammer

Kemiøvelse 2 C2.1. Buffere. Øvelsens pædagogiske rammer Kemiøvelse 2 C2.1 Buffere Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 3 ved bioanalytikeruddannelsen. Kemiundervisningen i dette modul indeholder blandt

Læs mere

Rapport. Kød og kræft

Rapport. Kød og kræft Rapport Kød og kræft Spisekvalitet af grillet svinekød i relation til grill-type og tilberedningsmetode samt indhold af HCA og PAH målt i udvalgte svine- og oksekødsprøver Lene Meinert 3. juli 2012 Proj.nr.

Læs mere

Rapport. Sund tilberedning Delopgave 1b. Potentielle naturlige antioxidanter Screeningsforsøg med udvalgte råvarer i modelsystemer for marinader

Rapport. Sund tilberedning Delopgave 1b. Potentielle naturlige antioxidanter Screeningsforsøg med udvalgte råvarer i modelsystemer for marinader Rapport Sund tilberedning Delopgave 1b. Potentielle naturlige antioxidanter Screeningsforsøg med udvalgte råvarer i modelsystemer for marinader Kirsten Jensen 3. marts 2014 Proj.nr. 2002283-14 Version

Læs mere

Forsøgets overordnede formål var at teste udvalgte hydrolysater i kødpølse med hensyn til:

Forsøgets overordnede formål var at teste udvalgte hydrolysater i kødpølse med hensyn til: Rapport Bioaktive komponenter Applikation af hydrolysater med ACE-aktivitet Lene Meinert & Kirsten Jensen 31. marts 2014 Proj. 2000221-13 Version 1 LME/KIJ/MT Baggrund Formål Aktiviteterne i projektet

Læs mere

Bilag til Kvantitativ bestemmelse af glucose

Bilag til Kvantitativ bestemmelse af glucose Bilag til Kvantitativ bestemmelse af glucose Det synlige formål med øvelsen er at lære, hvorledes man helt præcist kan bestemme små mængder af glucose i en vandig opløsning ved hjælp af målepipetter, spektrofotometer

Læs mere

Rapport. Litteraturstudie - Anvendelse af lugtende hangrisekød. Kvalitetssikring af hangrisekød. Mari Ann Tørngren. Baggrund.

Rapport. Litteraturstudie - Anvendelse af lugtende hangrisekød. Kvalitetssikring af hangrisekød. Mari Ann Tørngren. Baggrund. Rapport Kvalitetssikring af hangrisekød 3. maj 2010 Proj.nr. 1378600 Version 1 MATN/MT Litteraturstudie - Anvendelse af lugtende hangrisekød Mari Ann Tørngren Baggrund Det overordnede formål med projektet

Læs mere

Økologisk svinekød med høj spisekvalitet

Økologisk svinekød med høj spisekvalitet Rapport Økologisk svinekød med høj spisekvalitet Test af koncept for økologisk svinekød med høj spisekvalitet 1. juli 2014 Proj.nr. 2002284 Version 1 MDAG/MT Baggrund Sammendrag Det ønskes at producere

Læs mere

Øvelse med tarmkræftceller i kultur.

Øvelse med tarmkræftceller i kultur. Øvelse med tarmkræftceller i kultur. Baggrund Hver 3. dansker bliver ramt af kræft, inden de er blevet 75 år. Tyktarmskræft er den 3. hyppigste kræftform hos både mænd og kvinder, hvor henholdsvis 7.3

Læs mere

PRODUKTION AF ØKOLOGISKE HANGRISE - ØKONOMISKE KONSEKVENSER VED MULIGE TILTAG FOR REDUKTION AF FRASORTERING AF ORNELUGT

PRODUKTION AF ØKOLOGISKE HANGRISE - ØKONOMISKE KONSEKVENSER VED MULIGE TILTAG FOR REDUKTION AF FRASORTERING AF ORNELUGT PRODUKTION AF ØKOLOGISKE HANGRISE - ØKONOMISKE KONSEKVENSER VED MULIGE TILTAG FOR REDUKTION AF FRASORTERING AF ORNELUGT JAN TIND SØRENSEN DCA RAPPORT NR. 059 APRIL 2015 AARHUS AU UNIVERSITET DCA - NATIONALT

Læs mere

Rapport. Optimeret produktion af forædlede kødprodukter

Rapport. Optimeret produktion af forædlede kødprodukter Rapport Optimeret produktion af forædlede kødprodukter 8. marts 216 Proj.nr. 22983 Version 1 LNG/MT Varmebehandling af hamburgerryg til lavere kernetemperatur mhp. at reducere svind og procestid samt forbedre

Læs mere

Tabel 1. Økologiske foodservice-produkter testet i forsøg 1 og forsøg 2. 5. Kamsteg med sprød svær 2. Krebinetter (hakket kød)

Tabel 1. Økologiske foodservice-produkter testet i forsøg 1 og forsøg 2. 5. Kamsteg med sprød svær 2. Krebinetter (hakket kød) Rapport Økologisk svinekød med høj spisekvalitet Optimeret sous vide-tilberedning af økologisk svinekød Svinekam, krebinetter, culotte og schnitzler (Forsøg 1) 9. juli 2014 Proj.nr. 2002284-14 Version

Læs mere

E 10: Fremstilling af PEC-solceller

E 10: Fremstilling af PEC-solceller E 10: Fremstilling af PEC-solceller Formål Formålet med forsøget er at fremstille PEC (Photo Electro Chemical) solceller ud fra vinduesruder, plantesaft, hvid maling og grafit fra en blyant. Apparatur

Læs mere

RINGANALYSE FINDER GOD ANALYSESIKKERHED FOR JODTAL

RINGANALYSE FINDER GOD ANALYSESIKKERHED FOR JODTAL RINGANALYSE FINDER GOD ANALYSESIKKERHED FOR JODTAL ERFARING NR. 1322 En ringanalyse med 6 laboratorier har vist god analysesikkerhed for fedtsyreprofiler og jodtal i foder og rygspæk. Den analysemæssige

Læs mere

Appelsinmarineret andebryst

Appelsinmarineret andebryst Appelsinmarineret andebryst Ingredienser, 4 port. ca. 150 g gulerødder ca. 300 g rødbeder ca. 200 g løg ca. 600 g andebrystfileter (ca. 2 stk.) 10 stk. Hele nelliker salt og peber Marinade: ca. 150 g appelsinsaft

Læs mere

Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm

Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm RESUME for Eltra PSO-F&U projekt nr. 3136 Juli 2002 Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm Indhold af vandopløselige salte som kaliumchlorid (KCl) i halm kan give anledning til en række forskellige

Læs mere

15 Svind under tilberedning og frem til servering

15 Svind under tilberedning og frem til servering 15 Svind under tilberedning og frem til servering Her kan du læse om Variationer i svind Tilberedningssvind Ovntemperaturens betydning Skal stegen hvile? Hvile- og nedkølingssvind Varmholdningssvind Skæresvind

Læs mere

Konkurrence mellem to bakteriearter

Konkurrence mellem to bakteriearter 1 Biologi-forsøg: Populationsbiologi/evolution Konkurrence mellem to bakteriearter Forsøget undersøger, hvordan en ydre miljøfaktor (temperatur) påvirker konkurrencen mellem to forskellige arter. I dette

Læs mere

Konkret var målet med projektet at udvikle et udstyr, der automatisk. Nedenfor beskrives kort aktiviteter og de opnåede resultater.

Konkret var målet med projektet at udvikle et udstyr, der automatisk. Nedenfor beskrives kort aktiviteter og de opnåede resultater. Slutrapport SAF 5 WP3: Hygiejnisk fedtendehåndtering og dampsugning af bækkengang Dato 15. december 2013 Proj.nr. 2000244-1 Version 01 HCh Indledning Baggrund og formål Et af de steder på slagtekroppen,

Læs mere

KvægKongres 24. feb. 2014 Den bedste start med den bedste råmælk

KvægKongres 24. feb. 2014 Den bedste start med den bedste råmælk KvægKongres 24. feb. 2014 Den bedste start med den bedste råmælk Mette Marie Løkke, Postdoc, Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet Rikke Engelbrecht, Kalveekspert, Vestjysk Landboforening Mere fokus

Læs mere

Hvorfor lugter gylle så slemt?

Hvorfor lugter gylle så slemt? Hvorfor lugter gylle så slemt? af Anders Peter Adamsen A/S Bygholm 26-04-2005 Opdeling Spørgsmålet kan opdeles i to underspørgsmål: Hvilke lugtstoffer afgives fra gylle? (fysisk & kemisk) Hvorfor opfatter

Læs mere

Rapport. Forbrugerundersøgelse af proteinberigede fødevarer. Margit Dall Aaslyng

Rapport. Forbrugerundersøgelse af proteinberigede fødevarer. Margit Dall Aaslyng Rapport Forbrugerundersøgelse af proteinberigede fødevarer 14. december 2016 Proj.nr. 2003844 Version 1 MDAG/MT Margit Dall Aaslyng Sammendrag Der er udviklet flere produkter tilsat proteinhydrolysat med

Læs mere

Konkurrence mellem to bakteriearter

Konkurrence mellem to bakteriearter 1 Biologi-forsøg: Populationsbiologi/evolution Konkurrence mellem to bakteriearter Forsøget undersøger, hvordan en ydre miljøfaktor (temperatur) påvirker konkurrencen mellem to forskellige arter. I dette

Læs mere

HANGRISE VOKSER HURTIGERE MED MERE PROTEIN OG ENERGI I FODERET

HANGRISE VOKSER HURTIGERE MED MERE PROTEIN OG ENERGI I FODERET Støttet af: HANGRISE VOKSER HURTIGERE MED MERE PROTEIN OG ENERGI I FODERET MEDDELELSE NR. 1061 Hangrise vokser hurtigere og kvitterer for ekstra protein og i foderet. Skatoltallet blev ikke påvirket, men

Læs mere

Kemiøvelse 3 C3.1. Na-ISE. Øvelsens pædagogiske rammer

Kemiøvelse 3 C3.1. Na-ISE. Øvelsens pædagogiske rammer Kemiøvelse 3 C3.1 Na-ISE Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 7 ved bioanalytikeruddannelsen. Kemiundervisningen i dette modul indeholder blandt

Læs mere

Denne rapport dokumenterer betydningen af forskellige LTLT-behandlinger på de tre økologiske foodserviceprodukter listet under forsøg 2 i tabel 1.

Denne rapport dokumenterer betydningen af forskellige LTLT-behandlinger på de tre økologiske foodserviceprodukter listet under forsøg 2 i tabel 1. Rapport Økologisk svinekød med høj spisekvalitet Optimeret sous vide-tilberedning af økologisk svinekød Kamsteg, kotelet og hamburgerryg (Forsøg 2) 10. juli 2014 Proj.nr. 2002284-14 Version 1 MATN/MTDE/AGG/MT

Læs mere

Vægt Knust malt (se opskrift) Klar urt. Gærnæring Mæskegryder (4 6 L)

Vægt Knust malt (se opskrift) Klar urt. Gærnæring Mæskegryder (4 6 L) Ølbrygning Udarbejdet af Jacob Højgaard Thinggaard, Viborg Gymnasium og Hf for Aktuel Naturvidenskab. Se også artiklen: Ølbrygning avanceret bioteknologi i nr. 5 2016. http://aktuelnaturvidenskab.dk/fileadmin/aktuel_naturvidenskab/nr

Læs mere

AKTIVITET 4: OPBEVAR FØDEVARER KORREKT

AKTIVITET 4: OPBEVAR FØDEVARER KORREKT AKTIVITET 4: OPBEVAR FØDEVARER KORREKT Læringsmål Du kan fortælle, hvordan forskellige fødevarer skal opbevares. Du kan tjekke en fødevares friskhed ved at bruge dine sanser. Fødevarer skal opbevares korrekt

Læs mere

Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier

Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier Formål: at undersøge udviklingen i mængden af tilsatte patogene bakterier til hønsegødning.

Læs mere

Den søde tands venner

Den søde tands venner Den søde tands venner Ferskenkonfekt* ¾ dl mandler skoldes, smuttes og hakkes groft. 1 dl tørrede ferskner klippes i stykker, der blendes groft i en køkkenmaskine. 1 dl havregryn ristes på en tør stegepande

Læs mere

KOSMOS. 7.1 Spaltning af sukker. Materialer MADENS KEMI KEMISKE STOFFER I MADEN DISACCHARIDER

KOSMOS. 7.1 Spaltning af sukker. Materialer MADENS KEMI KEMISKE STOFFER I MADEN DISACCHARIDER KEMISKE STOFFER I MADEN DISACCHARIDER 7.1 Spaltning af sukker I skal undersøge, hvordan sukker spaltes ved kontakt med en syre. Almindelig hvidt sukker er et disaccharid. Det kan spaltes i to monosaccharider:

Læs mere

ewyorkerbyheart: Gazpacho og marineret, grillet svinemørbrad med p...

ewyorkerbyheart: Gazpacho og marineret, grillet svinemørbrad med p... 1 af 7 21-10-2009 16:51 Gazpacho og marineret, grillet svinemørbrad med pastasalat... Ingredienserne til gazpacho blendes......og sættes på køl (beklager det dårlige billed, ved ikke lige hvad der er sket)...

Læs mere

Kontrolskema 1 Varemodtagelse

Kontrolskema 1 Varemodtagelse Kontrolskema 1 Varemodtagelse Dato Leverandørnavn & varetyper F. eks. køle-, frost- eller kolonialvarer Temperatur v/modtagelse Sæt hvis det ikke er OK (brug fejlskema) Signatur Danske Slagtermestres branchekode

Læs mere

150 OPSKRIFTER FRA NESTLÉ

150 OPSKRIFTER FRA NESTLÉ Opskrift 135-142 150 OPSKRIFTER FRA NESTLÉ 1 CHOKOLADEFONDANT MED AFTER EIGHT 100 g smør 125 g mørk chokolade 4 past. æggeblommer 4 past. æggehvider 40 g sukker 20 g hvedemel 10 stk After Eight Pynt: Evt.

Læs mere

Rapport Delstykkers vægt, kødindhold og kød-/fedtfordeling bestemt ved CT-skanninger af hangrise, so- og galtgrise

Rapport Delstykkers vægt, kødindhold og kød-/fedtfordeling bestemt ved CT-skanninger af hangrise, so- og galtgrise Rapport Delstykkers vægt, kødindhold og kød-/fedtfordeling bestemt ved CT-skanninger af hangrise, so- og galtgrise Værdisætning af hangrise Marchen Hviid og Dennis Brandborg Nielsen 17. maj 2016 Proj.nr.

Læs mere

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml HUMANE TESTERYTHROCYTER TIL ABO-SERUMKONTROL IVD Alle de af Bio-Rad producerede og markedsførte produkter gennemgår fra modtagelse

Læs mere

Cikorie virker mod ornelugt i kød

Cikorie virker mod ornelugt i kød Cikorie virker mod ornelugt i kød Fire forsøg med fodring med rå og tørrede rødder viser, at 99 procent af typiske danske DLY-krydsnings-hangrise slagtet ved 100 kg forventes at være uden ornelugtssmag

Læs mere

Generel procedure for Kejsbryg 20 Liter.

Generel procedure for Kejsbryg 20 Liter. Generel procedure for Kejsbryg 20 Liter. Kejsbryg Setup: Mæskeudstyr: 2 stk. Coleman køle bokse af 5 gallon, monteret med 50 cm silikoneslange og en aftapningsventil på den udvendige side. Indvendig en

Læs mere

Bananer med chokolade

Bananer med chokolade Bananer med chokolade Bananer med chokolade (20 stk.) INGREDIENSER 10 bananer (½ banan pr. barn) 1 pakke mørk pålægschokolade FREMGANGSMÅDE Bananerne halveres og flækkes forsigtigt på langs. De skal kunne

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT. Bemærkninger vedrørende prøvetagning/ prøvehåndtering

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT. Bemærkninger vedrørende prøvetagning/ prøvehåndtering Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Styregruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium CC: Fra: Maj-Britt Fruekilde Dato: 29. november 2013 QA: Emne: Ulla Lund

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 245 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Departementet Kontor/initialer: Dyrevelfærdsenheden/CEHL

Læs mere

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort GELER INDEHOLDENDE MONOKLONALE REAGENSER AF MURIN ELLER HUMAN OPRINDELSE ABO1, ABO2, RH1, KEL1 Ag BESTEMMELSE IVD Alle de af Bio-Rad producerede

Læs mere

Mælkesyrebakterier og holdbarhed

Mælkesyrebakterier og holdbarhed Mælkesyrebakterier og holdbarhed Navn: Forsøgsvejledning Mælkesyrebakterier og holdbarhed Formål med forsøget Formålet med denne øvelse er at undersøge mælkesyrebakteriers og probiotikas evne til at øge

Læs mere

Rapport. Baggrund. Formål. Gennemførelse. Forbedret holdbarhed og kvalitet af detailpakket kyllingekød. Mari Ann Tørngren & Mie Gunvig

Rapport. Baggrund. Formål. Gennemførelse. Forbedret holdbarhed og kvalitet af detailpakket kyllingekød. Mari Ann Tørngren & Mie Gunvig Rapport Forbedret holdbarhed og kvalitet af detailpakket kyllingekød 23. januar 2012 Proj.nr. 2000711 Version 1 MATN/AGG/MT Mari Ann Tørngren & Mie Gunvig Baggrund Fersk kyllingekød afsættes typisk i detailhandlen

Læs mere

TIL GAVN FOR GARTNERE. Gødevanding i jordbær på flere niveauer Hvor begynder man henne? v/nauja Lisa Jensen fra GartneriRådgivningen A/S

TIL GAVN FOR GARTNERE. Gødevanding i jordbær på flere niveauer Hvor begynder man henne? v/nauja Lisa Jensen fra GartneriRådgivningen A/S Gødevanding i jordbær på flere niveauer Hvor begynder man henne? v/nauja Lisa Jensen fra GartneriRådgivningen A/S 1. Råvandsanalyse Første skridt er at få sendt en vandprøve af sit vandingsvand af sted

Læs mere

Tomaterne fra avler 1 og 2 var noget mindre modne (mindre røde) end fra de øvrige avlere (Figur 2a).

Tomaterne fra avler 1 og 2 var noget mindre modne (mindre røde) end fra de øvrige avlere (Figur 2a). YDOLWHWDIGDQVNHWRPDWHU I forbindelse med projektet Næringsstofforsyning til økologiske væksthusgrønsager - tomat og agurk under forskningsprogrammet "Forskning i økologisk jordbrug 2000 2005" (FØJO II)

Læs mere

Eriks Mad og Musik 27. november 2010 Julekonfekt og julegodter

Eriks Mad og Musik 27. november 2010 Julekonfekt og julegodter Eriks Mad og Musik 7. november 00 Julekonfekt og julegodter Havregrynskugler 0 g smør spsk kakao 00 g flormelis 00 g havregryn ½ dl piskefløde evt. et par dråber mandelessens (eller tsk vanillesukker)

Læs mere

Ammoniak i flyveaske Vejledning til betonproducenter

Ammoniak i flyveaske Vejledning til betonproducenter Ammoniak i flyveaske Vejledning til betonproducenter Udført for: E-mineral Udført af: Jørn Bødker Taastrup, den 27. september 2006 Byggeri Titel: Forfatter: Ammoniak i flyveaske. Vejledning til Betonproducenter

Læs mere

Undersøgelse af danskernes lugtopfattelse Tekniske muligheder for reduktion af lugtproblemer ved svinestalde

Undersøgelse af danskernes lugtopfattelse Tekniske muligheder for reduktion af lugtproblemer ved svinestalde Undersøgelse af danskernes lugtopfattelse Tekniske muligheder for reduktion af lugtproblemer ved svinestalde Af seniorforsker Hisamitsu Takai, Danmarks JordbrugsForskning, Forskningscenter Bygholm Få testet

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Hygiejne ved flaskeernæring

Hygiejne ved flaskeernæring Hygiejne ved flaskeernæring Denne pjece indeholder generel information omkring hygiejne, når dit barn får mad på flaske. Dette gælder både udmalket modermælk og modermælkserstatning. For at undgå infektioner

Læs mere

Isolering af DNA fra løg

Isolering af DNA fra løg Isolering af DNA fra løg Formål: At afprøve en metode til isolering af DNA fra et levende væv. At anvende enzymer.. Indledning: Isolering af DNA fra celler er første trin i mange molekylærbiologiske undersøgelser.

Læs mere

Rapport. Kvalitetsbestemmelse af spæk og brystflæsk fra raps- og CLA-fodrede grise Lars Kristensen

Rapport. Kvalitetsbestemmelse af spæk og brystflæsk fra raps- og CLA-fodrede grise Lars Kristensen Rapport Kvalitetsbestemmelse af spæk og brystflæsk fra raps- og CLA-fodrede grise Lars Kristensen 26. april 2012 Proj.nr. 2001028 Version 1 LRK/MT Sammendrag Brug af alternative fodermidler som f.eks.

Læs mere

Madkemi-forsøg. Mad, kemi og biologi Torsdag d. 2. og tirsdag d. 7 oktober A.I. Holmsvej 97

Madkemi-forsøg. Mad, kemi og biologi Torsdag d. 2. og tirsdag d. 7 oktober A.I. Holmsvej 97 Madkemi-forsøg Mad, kemi og biologi Torsdag d. 2. og tirsdag d. 7 oktober A.I. Holmsvej 97 Blodsukker Bakteriedyrkning Simpel forbrændingskonstatering Forbrænding hos mennesket Vand og kuldioxid Proteiner

Læs mere

Præsentation v. det uformelle fødevarenetværksmøde 9. oktober i Slagelse/Jannie Vestergaard

Præsentation v. det uformelle fødevarenetværksmøde 9. oktober i Slagelse/Jannie Vestergaard Skræddersyede sensoriske løsninger til småskalaproducenter Jannie, phd Institut for Fødevarevidenskab Sensorisk Videnskab Tlf. 3533 3199 E-mail: jve@life.ku.dk ID-NORFOOD hjemmeside: www.id-norfood.life.ku.dk

Læs mere

ØKOLOGISKE HANGRISE: EFFEKT AF REDUCERET SLAGTEVÆGT KOMBINERET MED FIRE DAGES KORNFODRING PÅ HANGRISELUGT

ØKOLOGISKE HANGRISE: EFFEKT AF REDUCERET SLAGTEVÆGT KOMBINERET MED FIRE DAGES KORNFODRING PÅ HANGRISELUGT Støttet af: ØKOLOGISKE HANGRISE: EFFEKT AF REDUCERET SLAGTEVÆGT KOMBINERET MED FIRE DAGES KORNFODRING PÅ HANGRISELUGT MEDDELELSE NR. 1020 Ca. 80 kg levendevægt ved slagtning og fire dages slutfodring med

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

Rapport. Sund tilberedning. Delopgave 1a. Potentielle naturlige antioxidanter Screening af antioxidant aktivitet. Kirsten Jensen.

Rapport. Sund tilberedning. Delopgave 1a. Potentielle naturlige antioxidanter Screening af antioxidant aktivitet. Kirsten Jensen. Rapport Sund tilberedning 29. april 2014 Proj.nr. 2002283-14 Version 2 KIJ/MT Delopgave 1a. Potentielle naturlige antioxidanter Screening af antioxidant aktivitet Kirsten Jensen Sammendrag Når kød tilberedes

Læs mere

Sammendrag MEDDELELSE NR. 876 VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION OG DEN RULLENDE AFPRØVNING HANNE MARIBO, CHRIS CLAUDI MAGNUSSEN OG BENT BORG JENSEN

Sammendrag MEDDELELSE NR. 876 VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION OG DEN RULLENDE AFPRØVNING HANNE MARIBO, CHRIS CLAUDI MAGNUSSEN OG BENT BORG JENSEN MEDDELELSE NR. 876 15 % cikorie i hangrisefoder fra 2 uger før slagtning reducerede skatol i tarm og spæk, samt hangriselugt i fedt og kød, og hangrisesmag i kød, men påvirkede ikke androstenon og hangrisesmag

Læs mere

ANALYSE AF FEDTINDHOLD I MADOLIE

ANALYSE AF FEDTINDHOLD I MADOLIE ANALYSE AF FEDTINDOLD I MADOLIE Ved denne øvelse bestemmes det gennemsnitlige antal dobbeltbindinger pr. fedtsyre og fedtstoffets middelmolmasse for en madolie. Supplerende baggrundsinformation om lipider

Læs mere

Rapport. PTR-TOF-MS som detektionsprincip for hangriselugt. Claus Borggaard, Annette Schäfer og Niels Kjærsgaard

Rapport. PTR-TOF-MS som detektionsprincip for hangriselugt. Claus Borggaard, Annette Schäfer og Niels Kjærsgaard Rapport PTR-TOF-MS som detektionsprincip for hangriselugt 14. februar 2012 Proj.nr.: 2000223 Version: 01 CBN/ASCR/NCK/MT Claus Borggaard, Annette Schäfer og Niels Kjærsgaard Sammendrag Der arbejdes i EU-regi

Læs mere

Sammendrag Proceskontrol og justering af de automatiske anlæg er et område som er tidskrævende og typisk vil involvere flere operatører.

Sammendrag Proceskontrol og justering af de automatiske anlæg er et område som er tidskrævende og typisk vil involvere flere operatører. Rapport Proceskontrol Hjælp til justering af maskiner 30. januar 2012 Proj.nr.2000201 MAHD/THAN/HNH Torben Hansen og Marchen Hviid Baggrund Sammendrag Proceskontrol og justering af de automatiske anlæg

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE - fra klasse (Udskolingen)

UNDERVISNINGSMATERIALE - fra klasse (Udskolingen) UNDERVISNINGSMATERIALE - fra 7. - 9. klasse (Udskolingen) Lærervejledning Lærervejledning til Fra lokum til slam om spildevandsrensning Spildevandet er en del af vandets kredsløb og en væsentlig del af

Læs mere

Kemi Kulhydrater og protein

Kemi Kulhydrater og protein Kemi Kulhydrater og protein Formål: Formålet med forsøget er at vise hvordan man kan påvise protein, fedtstof, simple sukkerarter eller stivelse i forskellige fødevarer. Samtidig kan man få en fornemmelse

Læs mere

Undgå blown packs med ny metode... 1. Udnyttelse af registreringssystemer for slagtedata fra kvæg... 2

Undgå blown packs med ny metode... 1. Udnyttelse af registreringssystemer for slagtedata fra kvæg... 2 Projektstatus 2. kvartal 2012 - Kvægafgiftsfonden Juni 2012 LBG/JUSS Indhold Undgå blown packs med ny metode... 1 Udnyttelse af registreringssystemer for slagtedata fra kvæg... 2 KKC-2, Kvalitetssikring

Læs mere