Serviceeftersynet af vilkårene for kulbrinteindvinding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Serviceeftersynet af vilkårene for kulbrinteindvinding"

Transkript

1 Serviceeftersynet af vilkårene for kulbrinteindvinding Af: Christen Sørensen Professor emeritus, fhv. overvismand Dette notat er skrevet efter opdrag fra Bayerngas Norge A/S. Notatet tager primært udgangspunkt i rapporten: Serviceeftersynet af vilkårene for kulbrinteindvinding, der blev udarbejdet af et tværministerielt udvalg, der blev nedsat af regeringen i januar 2012, og som blev offentliggjort i marts I rapporten blev det foreslået, at de skatteregler, der blev indført for kulbrinteudvinding i henhold til Nordsøaftalen for bevillinger efter 1. jan og for eneretsbevillingen, også skulle gennemføres for de bevillinger, der var udstedt før 1. jan udenfor eneretsbevillingen. Dette udvalg betegnes i det følgende Serviceeftersynsudvalget. Bayerngas deltager via Bayerngas Danmark ApS og/eller Bayerngas Petroleum Danmark A/S i følgende kulbrintetilladelser/-bevillinger i den danske del af Nordsøen: 4/98 (30 pct.), Hejre feltet (40 pct.), 1/06 (32 pct.) 4/06 (30 pct.), 5/06 (30 pct.) og 3/09 (30 pct.). Tilladelserne i relation til 4/98 og Hejre feltet er meddelt før 1. jan Bayerngas Norge A/S er et olie- og gasselskab, der har til formål at udvinde olie- og gasforekomster i Norge, UK og Danmark. Selskabet har særlig fokus på at udvikle gasprospekter. Bayerngas Norge A/S blev stiftet i 2006 og har nu omkring 90 ansatte. Selskabet aktiviteter omfatter i dag fem felter med produktion, tre felter under udbygning (herunder Hejre feltet) og to felter under planlægning. Derudover deltager selskabet i flere lovende felter. Ejerne i Bayerngas Norge A/S er: Bayerngas GmbH (31,5%), Stadtwerke München (31,3%), SWM Gasbeteiligung (30,1%), TIGAS-Erdgas Tirol (3,8%) og Swissgas (3,3%). 1

2 Nordsøaftalen og de to beskatningsregimer Med Nordsøaftalen af 29. september 2003 mellem økonomi- og erhvervsministeren og bevillingshaverne, A.P. Møller Mærsk selskaberne, i henhold til eneretsbevillingen af 8. juli 1962, der udnyttes i samarbejde med Shell og Chevron i DUC-samarbejdet, som bekræftet og udmøntet ved tillægsaftalen af 18. oktober 2004, blev der med virkning fra 1. jan indført to regelsæt for beskatningen af kulbrinteudvinding i Danmark, herefter betegnet hhv. nye og gamle regler. De nye regler fik virkning for alle tilladelser, der blev bevilliget fra og med 1. jan samt for eneretsbevillingen ifølge Nordsøaftalen. De gamle regler kunne fortsat anvendes i relation til de bevillinger uden for eneretsbevillingen, der var givet før 1. jan. 2004, idet bevillingshaverne dog kunne vælge at overgå til de nye regler, hvad ingen imidlertid har gjort, jf. Serviceeftersynsudvalget (2013, side 34). 1 Forskellen mellem de nye og gamle regler er kortfattet sammenfattet i skema 1. Skema 1. Oversigt over forskelle mellem kulbrintebeskatningen efter nye og gamle regler Nye regler Gamle regler Kulbrinteskattesats 52 pct. 70 pct. Kulbrintefradrag Fradrag på i alt 30 pct. af anskaffelsessum for aktiver og aktiverede efterforskningsudgifter (5 pct. i 6 år). Fradrag på i alt 250 pct. af anskaffelsessum for aktiver og aktiverede efterforskningsudgifter (25 pct. i 10 år). Opgørelsesprincip Samlet indkomstopgørelse Feltbaseret indkomstopgørelse a Fjernelsesomkostninger/ophør Produktionsafgift Rørledningsafgift/ produktionsafgift Skatteværdien af fjernelsesomkostninger vedr. de sidste felter udbetales ved ophør op til den betalte kulbrinteskat Ophævet fra 9. juli 2012 Ingen udbetaling af skatteværdien af underskud ved ophør Tilbageværende 2. runde tilladelser betaler en produktionsafhængig afgift 5 pct. Kan fradrages i grundlaget for produktionsafgiften samt i selskabs- og kulbrinteskattegrundlaget b Statsdeltagelse 20 pct. fra og med 9. juli 2012 Tilbageværende tilladelser fra udbudsrunde: hovedregel 20 pct. a. Betegnes også ring fence opgørelse. b. Selskaber, der har fået dispensation fra pligten til at tilslutte sig rørledningen, betaler en tilsvarende 5 pct. s afgift (dispensationsafgift). Kilde: Serviceeftersynsudvalget (2013, side 14 og 36). 1 Et felt med licens bevilliget før 2004, der senere er blevet overtaget af et andet selskab, blev i forbindelse hermed overført til de nye regler. Licensen til dette felt er imidlertid efterfølgende blevet opgivet. 2

3 Marginalbeskatningen (beskatningen af sidst tjente krone) af indkomst fra kulbrinteudvinding er bestemt af hhv. rørledningsafgift, den alm. selskabsbeskatning og kulbrinteskatten. Efter de nye regler er marginalbeskatningen givet ved: s + (1-s) *k hvor: s er selskabsskattesatsen på 25 pct. 2 k er kulbrinteskattesatsen på 52 pct. Som det fremgår, er der fradrag for selskabsskatten i kulbrinteskatten. Den samlede marginalbeskatning er således 64 pct. Inddrages en statsdeltagelse på 20 pct. fås en samlet marginalbeskatning på 71,2 pct. Marginalbeskatningen efter gamle regler er givet ved: r + (1-r) * s + (1 (r + (1-r) * s)) *k hvor: r er rørlednings-/produktionsafgiften på 5 pct. Som det fremgår, er rødlednings-/produktionsafgiften fradragsberettiget i såvel selskabsskatten som kulbrinteskatten, ligesom selskabsskatten er fradragsberettiget i kulbrinteskatten. Den samlede marginalbeskatning kan derfor blive 78,6 pct. Hvor der er en statsdeltagelse på 20 pct., kan den samlede marginalbeskatning opgøres til 82,9 pct. Imidlertid betyder det høje kulbrintefradrag under de gamle regler, at selskaberne kan frigøre sig fra kulbrintebeskatning ved at investere. Samlet, inkl. de alm. afskrivningsregler, medfører investeringer i anlæg fra produktive felter, at der over tid kan udnyttes et fradrag på 350 pct. (100 pct. via afskrivninger og 250 pct. via kulbrintefradraget) af de investerede beløb. Med en marginalbeskatning på 70 pct. af kulbrinteindkomst giver en investering på f.eks. 1 mio. kr. et potentielt fradrag over 10 år i kulbrinteskatten på 2.5 mio. kr. * 0,7= 1,75 mio. kr. Hertil kommer reduktionen i selskabsskatten. 3 Dette forhold betyder, som det udtrykkes i Serviceeftersynsudvalget: Kulbrinteskattesatsen er stærkt forvridende samtidig med, at det er usandsynligt, at selskaberne bortset fra kortvarigt ved uforudsete stigninger i olieprisen vil komme til at betale skat (kulbrinteskat, tilføjelse)., se side I aftalen mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti af 24. april 2013 om En vækstplan blev selskabsskatteprocenten nedsat fra 25 pct. til 22 pct. i Denne nedsættelse gælder dog ikke for overskud ved indvinding af olie og naturgas. 3 I Serviceeftersynsudvalget udtrykkes dette ved, at kulbrintefradraget er så stort, at virksomhedens skattebetaling reduceres med mere end én krone, hver gang der investeres én krone, når feltet er så profitabelt, at der potentielt skal betales kulbrinteskat, se side 90. 3

4 Den samlede marginalbeskatning efter de gamle regler er derfor reelt givet ved: r + (1-r) * s Derfor er den samlede marginalbeskatning under de gamle regler reelt 28,8 pct. Hvor der er en statsdeltagelse på 20 pct., kan den samlede marginalbeskatning opgøres til 43 pct. Som det fremgår af ovenstående, er de gamle regler stærkt forvridende, idet rørlednings- /produktionsafgiften også hindrer en tilstrækkelig udnyttelse af marginale felter og marginale dele af profitable felter. Det samfundsøkonomiske tab ved den forvridning, som beskatning kan medføre, er af Serviceeftersynsudvalget anslået til, at grundrenten er 8 pct. point mindre end den maksimale grundrente ved gamle regler, mens grundrenten ved de nye regler er 3 pct. point mindre end den maksimale grundrente. Grundrenten er det overnormale afkast, der kan opnås ved at udvinde ressourcer, hvortil der er begrænset adgang. Udover de samfundsmæssige fordele af et højere afkast, som fordeles mellem hhv. staten og bevillingshaverne, har staten (det offentlige) også fordel af, at der opnås en højere andel af det højere samfundsøkonomiske afkast ved de nye fremfor de gamle regler. I Serviceeftersynsudvalgets redegørelse er det for perioden beregnet, at staten opnåede en andel på ca. 62 pct. af overskuddet fra selskaber på nye regler og ca. 36 pct. fra selskaber på gamle regler. Ud fra en samfundsøkonomisk og offentlig synsvinkel er det derfor kun muligt at konkludere, at de nye regler må foretrækkes fremfor de gamle regler. Det kan derfor ikke undre, at Serviceeftersynsudvalget anbefaler, at der bør overgås til de nye regler. Overgangsregler ved overgang til et nyt beskatningsregime Såfremt beskatningen ændres for de tilladelser, der beskattes efter gamle regler, ved overgang til beskatning efter nye regler, må der som anført i Serviceeftersynsudvalget udformes overgangsregler. I Serviceeftersynsudvalget (side 107) anføres det, at det er nærliggende at se på de overgangsregler, eneretsbevillingen fik i forbindelse med indførelsen af de nye regler i 2003 (ved Nordsøaftalen, tilføjelse). Hovedpunkterne i disse overgangregler er sammenfattet i skema 2. 4

5 Skema 2. Overgangsreglerne i Nordsøaftalen ved overgang til nye regler for eneretsbevillingen Kulbrintefradrag Kulbrintefradraget for investeringer før overgangen kan foretages med 10 pct. i 10 år. Dvs. satsen nedsættes fra 25 pct. til 10 pct. Feltunderskud 71 pct. af de uudnyttede feltunderskud på overgangstidspunktet overføres til modregning i fremtidig kulbrinteindkomst. Feltunderskud ved udgangen af indkomståret 2003 kunne modregnes med 2,5 pct. i hvert af indkomstårene 2004 og 2005 og 6 pct. i hvert af indkomstårene Resterende uudnyttede feltunderskud bortfalder. Kilde: Serviceeftersynsudvalget (2013, side 107). I Serviceeftersynsudvalgets rapport ses endvidere på to udformninger af overgangsreglerne i Nordsøaftalen, såfremt Nordsøaftalens overgangsregler skal anvendes på bevillinger givet før 2004 uden for eneretsbevillingen. I model 1 lægges til grund, at det så at sige kun er selv overgangsåret, der ændres. Såfremt det antages, at nye beskatningsregler vedtages i 2013 med virkning fra 1. jan. 2014, er der såfremt produktionen fra feltet vel at mærke er blevet påbegyndt - et kulbrintefradrag på 10 pct. i den resterende del af den 10 årige periode, hvor der er mulighed for kulbrintefradrag af allerede foretagne investeringer og efterforskningsudgifter, ligesom uudnyttede feltunderskud, der i henhold til skema 2 kan overføres til modregning i fremtidig kulbrinteindkomst, skal opgøres ved udgangen af I model 2 lægges til grund, at bevillingshaverne allerede var overgået til de nye beskatningsregler 1. jan som i Nordsøaftalen, når skattegrundlagene fremover skal opgøres. Dette begrundes formelt med, at disse bevillingshavere fik mulighed for at overgå til de nye beskatningsregler ved implementeringen af Nordsøaftalen. Dette ville i givet fald betyde, at der straks overgås til kulbrintefradraget på 5 pct. i 6 år, da den tiårige overgangsregel for kulbrintefradraget på 10 pct. ophører i 2013 i henhold til Nordsøaftalen. 5 På tilsvarende måde vil uudnyttede feltunderskud kun kunne overføres med 6 pct. i årene Det er muligt, at det kan være nærliggende at referere til overgangsreglerne i Nordsøaftalen. Men heraf følger ikke, at det er logisk eller rimeligt at anvende disse regler på andre aktører, der har tilladelser under de gamle skatteregler. Dette følger alene af, at Nordsøaftalen var en sammensat aftale, hvoraf overgangen til nye skatteregler kun var et af hovedpunkterne i aftalen. Hovedpunkterne i Nordsøaftalen var: 4 Dette fremgår af 27 A i kulbrinteskatteloven. 5 Bestemmelsen i 27 A, stk. 1 i kulbrinteskatteloven om, at produktionen skal være påbegyndt, betyder i relation til Hejre feltet, at der ikke er forskel mellem model 1 og 2 f.s.v.a. kulbrintefradraget, der efter begge modeller vil blive på 5 pct. i 6 år altså reelt ingen overgangsordning for kulbrintefradraget i relation til Hejre feltet. 5

6 Overgang til nye beskatningsregler Forskellen mellem de gamle og nye skatteregler er i hovedtræk beskrevet i skema 1, ligesom overgangsreglerne i hovedtræk er sammenfattet i skema 2. Forlængelse af eneretsbevillingen med 30 år til 2042 Eneretsbevillingen, der oprindeligt blev givet for en 50-årig periode, udløb i henhold hertil 8. juli Med Nordsøaftalen blev eneretsbevillingen forlænget med 30 år med udløb 8. juli Statsdeltagelse DUC-selskaberne skal i henhold til Nordsøaftalen betale 20 pct. af overskuddet i DUC før skat og før nettorenteudgifter for perioden 1. jan til og med 8. juli Fra og med 9. juli 2012 deltager staten som partner i DUC med en andel på 20 pct. af DUC s aktiver. Staten betaler ikke for denne overtagelse af DUC-aktiver, ligesom staten ikke overtager gæld. Kompensationsordning Med Nordsøaftalen fik DUC-selskaberne indført en kompensationsordning for evt. ændringer i eksisterende eller nye love og andre regler, der specifikt måtte ramme producenter af kulbrinter i den danske del af Nordsøen. Kompensationen kan maksimalt udgøre den nettofordel, som staten opnår ved Nordsøaftalen. 6 Det fremgår heraf, at der i Nordsøaftalen indgik meget betydningsfulde elementer udover et ændret skatteregime. Den øgede statslige andel af grundrenten, som staten opnåede ved Nordsøaftalen fra kulbrinteudvindingen i tilknytning til eneretsbevillingen skal ses i forhold til de fordele, som DUCselskaberne fik ved bevillingsforlængelsen på 30 år og ved en unik kompensationsordning. 7 I denne sammenhæng er det også relevant at inddrage, at overgangsordninger vil virke meget forskelligt for selskaber afhængigt af, hvordan situationen er på skæringsdatoen for overgang til nye regler. Selskaber, der allerede flere år i forvejen før skæringsdatoen har udbygget produktionsanlæg og således har kunnet opnå det hidtidige kulbrintefradrag på i alt 250 pct., stilles anderledes end selskaber, der først er ved at gennemføre investeringer i produktionsanlæg. Sådanne selskaber kan højst opnå et kulbrintefradrag på 10 pct. i 10 år, hvis model 1 for overgangsordning i Serviceeftersynsudvalgets rapport følges. Og dette forudsætter endvidere, at produktionen er påbegyndt før skæringsdatoen. 6 Det er her forudsat, at kompensationsaftalen alene kan udnyttes i relation til eneretsbevillingen. Denne forudsætning ligger også til grund for Serviceeftersynsudvalgets redegørelse, se side 9 og Begrænsningen af kompensationsaftalen til eneretsbevillingen skal bl.a. ses i tilknytning til, at Danmark som eneste EU-medlemsstat fik en tilladelse til på visse betingelser at blive undtaget for visse bestemmelser i artikel 3 og 5 i koncessionsdirektivet (94/22/EF) om udstedelser til efterforskning og indvinding af gas grundet eneretsbevillingen af 8. juli 1962 til A.P. Møller Mærsk selskaberne. Dette direktiv er implementeret i undergrundsloven. 6

7 Påbegyndes produktionen først efter skæringsdatoen, opnås kun kulbrintefradraget på 30 pct. 8 Da produktionen fra Hejre-feltet først forventes påbegyndt i 2016, betyder dette, at der reelt ikke vil være en overgangsordning for kulbrintefradraget for de investeringer, der allerede er truffet beslutning om i Hejre-feltet. Overgangsordningen i de foreslåede nye regler for beskatning af selskaber involveret i kulbrinteefterforskning og/eller udvinding sikrer derfor ikke reel ligebehandling af selskaberne inden og uden for DUC. Såvel kompensationsaftalen som reelt også overgangsordningen indebærer således, at selskaberne inden og uden for DUC ikke ligestilles. Retsstatsprincipper Nordsøaftalen skal ses på baggrund af den præmis for aftaler, der gælder for en retsstat som Danmark, og som blev gentaget i kommissoriet for Serviceeftersynsudvalget: Det er en præmis for udvalgets arbejde og eventulle anbefalinger, at regeringen står ved den indgåede aftale mellem staten og A.P. Møller Mærsk. Eventuelle ændringer af vilkårene for Nordsøaftalen vil derfor ske inden for aftalens rammer eller ved en ny forhandlet løsning. Serviceeftersynsudvalget har med udgangspunkt heri anmodet Kammeradvokaten om at vurdere, om der kan være grundlag for at kræve Nordsøaftalen, herunder navnlig kompensationsaftalen, ændret med henvisning til aftalemæssige regler om bristede forudsætninger ved aftalens indgåelse eller efterfølgende opståede urimelige misforhold mellem parternes forpligtelser og gevinst i henhold til Nordsøaftalen. Kammeradvokaten konkluderer meget klart entydigt - at der ikke er grundlag for at kræve Nordsøaftalen ændret, se Kammeradvokaten (2013, side 6 og 35-37), ligesom den ikke kan opsiges (side 38-39). De retsstatsprincipper, som er en præmis for Serviceeftersynsudvalgets arbejde, og som også ligger til grund for Kammeradvokatens responsum af 28. feb. 2013, gør det ikke muligt at overføre de overgangsregler, der ligger i Nordsøaftalen for DUC-selskaberne, til andre selskaber ved lov, såfremt der ikke reelt skal lovgives med tilbagevirkende kraft. 9 Ønsket om at undgå lovgivning med reel tilbagevirkende kraft hvilket i den juridiske litteratur betegnes: uægte materiel tilbagevirkende kraft - lå eksempelvis bag, at det i aftalen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti af 15. nov om strategi for solcelleanlæg og øvrige små vedvarende energi (VE)-anlæg blev vedtaget følgende overgangsordning: 8 Dette følger af 27 A, stk. 1 i kulbrinteskatteloven. 9 Spørgsmålet om tilbagevirkende kraft af love og anordninger er bl.a. behandlet i: Christensen, Jensen og Jensen (2012, side ) og Zahle (2001, kapitel 25). Det, der her er betegnet lovgivning med reel tilbagevirkende kraft, betegnes i den juridiske litteratur: uægte materiel tilbagevirkende kraft, jf. Christensen, Jensen og Jensen (2012, side 154). 7

8 Overgangsordning for eksisterende små solcelleanlæg og øvrige små VE-anlæg en overgangsperiode på 20 år for alle eksisterende små VE-anlæg, hvor anlæggene kan få støtte efter gældende regler. I overgangsperioden kan de omfattede anlæg uændret fortsætte med den årsbaserede nettomålerordning, hvorefter solcelleanlæg overgår til timebaseret nettoafregning med afsætning af overskudsproduktion på markedsvilkår, så afregningsprisen efter overgangsordningens udløb svarer til markedsprisen Eksisterende anlæg vil fortsat kunne anvende de erhvervsmæssige skatteregler i resten af anlæggenes levetid. Efter overgangsperioden overgår øvrige VE-anlæg til timebaseret nettoafregning med afregning af overskudsproduktion efter de eksisterende regler i VE-loven. Overgangsordning og skæringsdato Overgangsordningen gælder for de anlæg, som er nettilsluttet frem til dagen før lovforslagets fremsættelse samt for de anlæg, som overholder alle følgende kriterier: At der er indgået bindende aftale om køb inden fremsættelsesdagen, At netselskabet har modtaget anmeldelse af anlægget inden 30 dage efter lovforslagets fremsættelse (indebærer at installatøren udfylder og fremsender Energinet.dk s stamdatablanket med henblik på registrering i Stamdataregisteret), og At anlægget er nettilsluttet senest 6 måneder efter fremsættelsestidspunktet. Det fremgår heraf, at overgangsordningen også kunne anvendes på aftaler om anlæg, der var aftaler om. 10 Skal lovgivning med reel tilbagevirkende kraft undgås i relation til overgang fra gamle til nye regler i relation til kulbrintebeskatning, må i det mindste det hidtidige kulbrintefradrag gives for alle de efterforskningsudgifter og investeringsudgifter, der er afholdt eller indgået kontrakt om, inden beslutningen om overgang fra gamle til nye regler er taget. For efterfølgende investeringer og efterforskningsudgifter, kan der gives kulbrintefradrag efter de nye regler uden en åbenbar konklift med princippet om at undgå lovgivning med tilbagevirkende kraft. Denne formulering skyldes, at allerede foretagne investeringer eller investeringer, som der er indgået kontrakt om, kan være forbundet med nødvendige efterfølgende allerede forudsete udbygningsinvesteringer. I denne sammenhæng skal understreges, at denne overgangsregel heller ikke vil gøre det muligt at investere sig ud af en kulbrinteposition. Princippet om at undgå lovgivning med reel tilbagevirkende kraft for kulbrintefradrag kan overholdes ved varierende ikrafttrædelsesdatoer for allerede besluttede investeringer og efterforskningsudgifter uanset produktion. Umiddelbart er der følgende muligheder: 10 Denne aftale blev stadfæstet ved lov nr af 23. dec. 2012: Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven. 8

9 1. Regeringen tilkendegiver, at den vil fremlægge et lovforslag, der fra tilkendegivelsesdatoen indfører de nye skatteregler, 2. Lovforslaget fremlægges 3. Lovforslaget vedtages 4. Lovforslaget kundgøres 5. En fremadrettet dato i den vedtagne lov lægges til grund, jf. aftalen af 15. nov om strategi for solcelleanlæg og øvrige små vedvarende energi (VE)-anlæg som stadfæstet ved lov nr af 23. dec Konklusion Ud fra en samfundsøkonomisk og offentlig synsvinkel er det som anført kun muligt at konkludere, at de nye regler for beskatning af kulbrinteindkomst, som blev indført med Nordsøaftalen, må foretrækkes fremfor de gamle regler for beskatning af kulbrinteindkomst med bl.a. et kulbrintefradrag på 250 pct. over ti år. Serviceeftersynsudvalget anfører bl.a. følgende om de to regelsæts forvridningstab: Den gældende kulbrintebeskatning indebærer et forvridningstab. Ved gamle regler skønnes grundrenten at være 8 pct. mindre end den maksimale grundrente, mens grundrenten under nye regler skønnes at være blot 3 pct. mindre end den maksimale grundrente. Ud fra en samfundsøkonomisk og offentlig synsvinkel er det derfor klart, at de gamle regler bør erstattes af de nye regler, der blev indført med Nordsøaftalen. Men de overgangsregler, der ligger i Nordsøaftalen for eneretsbevillingen kan ikke være vejledende for, hvordan overgangsreglerne skal være for de selskaber, der nu har mulighed for at anvende de gamle regler. Det følger alene af, at overgangen til de nye skatteregler kun var en del af Nordsøaftalen, jf. ovenfor. Hertil kommer, at selskaberne ikke har samme udgangspunkt med hensyn til udbygning af produktionsanlæg i Nordsøen. Følges derimod de retsstatsprincipper, der var en præmis for Nordsøaftalen og som blev lagt til grund for Serviceeftersynsudvalget i dets kommissorium, kan overgangen til de nye regler ikke ske med reel tilbagevirkende kraft. Dette vil imidlertid blive konsekvensen, hvis Serviceeftersynsudvalgets forslag følges i relation til de efterforskningsudgifter og investeringsudgifter, der allerede er afholdt eller for hvilke der er indgået aftale om forud for en evt. politisk beslutning om at overgå til de nye regler. I Serviceeftersynsudvalget anføres det endvidere, at indtægterne fra Nordsøproduktionen af kulbrinter i en lang periode vil spille en vigtig rolle i dansk økonomi. I fortsættelse heraf anføres: 9

10 Derfor er det vigtigt, at der er gode rammebetingelser for produktionen. Udnyttelsen af forekomsterne er forbundet med store, langsigtede investeringer, og derfor er det tillige af betydning, at rammebetingelserne er stabile og robuste over for ændrede forudsætninger., side 7. Olie- og gasindvinding afviger således ikke grundlæggende fra andre brancher og bør ikke vurderes efter andre standarder. Der bør ved udformningen af de fremtidige rammevilkår tages udgangspunkt i de eksisterende vilkår, som selskaberne har indrettet sig efter. Ved store, langsigtede investeringer er det i sig selv et betydningsfuldt rammevilkår, at de øvrige rammevilkår er forudsigelige og ikke ændres hyppigt. Usikkerhed om f.eks. de fremtidige beskatningsvilkår vil kunne medføre såvel et lavere samfundsøkonomisk udbytte som et ringere statsfinansielt resultat., side 8-9. Det fremgår af disse uddrag fra Serviceeftersynsudvalgets redegørelse, at ændringer i rammevilkår, og naturligvis især ændringer i rammevilkår med reel tilbagevirkende kraft, kan få betydelige negative følger for den fremtidige kulbrinteefterforskning og udvinding. Serviceeftersynsudvalgets overvejelser i relation til overgangsregler er derfor helt utilstrækkelige ud fra såvel en økonomisk som ikke mindst et retssikkerhedsmæssigt udgangspunkt. 10

11 Kilder: Christensen, J.P., J.A. Jensen og M.H. Jensen Dansk Statsret. Jurist og Økonomforbundet Forlag. Kammeradvokaten Notat om statens adgang til at kræve ændringer af aftalen af 29. september 2003 samt 18. oktober 2004 mellem økonomi- og erhvervsministeren og bevillingshaverne i henhold til eneretsbevillingen af 8 juli 1962 til efterforskning og indvinding af kulbrinter i Danmarks undergrund (Nordsøaftalen). Februar Regeringen Serviceeftersynet af vilkårene for kulbrinteudvinding. Tværministerielt udvalg. Marts Zahle, H Dansk forfatningsret I. Institutioner og regulering. Christian Ejlers Forlag. 11

Aftale om harmonisering af beskatningen i Nordsøen mellem regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti d. 17. september 2013

Aftale om harmonisering af beskatningen i Nordsøen mellem regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti d. 17. september 2013 Aftale om harmonisering af beskatningen i Nordsøen mellem regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti d. 17. september 2013 1 / 5 Regeringen nedsatte i januar 2012 et tværministerielt udvalg til at foretage

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2013-14. Fremsat den 20. november 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2013-14. Fremsat den 20. november 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) til Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2013-14 Fremsat den 20. november 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af kulbrinteskatteloven, lov om ansættelse og opkrævning m.v. af

Læs mere

Serviceeftersynet. af vilkårene for kulbrinteindvinding. Tværministerielt udvalg med deltagelse af SKM, FM, EVM og KEBMIN.

Serviceeftersynet. af vilkårene for kulbrinteindvinding. Tværministerielt udvalg med deltagelse af SKM, FM, EVM og KEBMIN. Serviceeftersynet af vilkårene for kulbrinteindvinding Tværministerielt udvalg med deltagelse af SKM, FM, EVM og KEBMIN. 04-03-2013 Side 1 Del I Olie og gas i Nordsøen Produktion og oliepriser 04-03-2013

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Olieaktiviteterne i Nordsøen beskatnings- og koncessionsforhold

FONDSBØRSMEDDELELSE. Olieaktiviteterne i Nordsøen beskatnings- og koncessionsforhold FONDSBØRSMEDDELELSE Olieaktiviteterne i Nordsøen beskatnings- og koncessionsforhold har indgået aftale med Regeringen. Aftalen ændrer og øger beskatning af indtægter under koncession i Nordsøen indtil

Læs mere

Skatteministeriet J. nr Udkast

Skatteministeriet J. nr Udkast Skatteministeriet J. nr. 13-0203936 Udkast Forslag til Lov om ændring af kulbrinteskatteloven, lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding og lov om etablering og benyttelse af

Læs mere

Nye regler for beskatning i Nordsøen: Virkning på forskellige typer operatører

Nye regler for beskatning i Nordsøen: Virkning på forskellige typer operatører Nye regler for beskatning i Nordsøen: Virkning på forskellige typer operatører Bayerngas 3. September 13 Forfattere: Helge Sigurd Næss-Schmidt, Partner Jens Sand Kirk, Economist Jossi Steen-Knudsen, Analyst

Læs mere

godkendelse, bedes ministrene oplyse, hvilke krav regeringen a) Følger eneretten, som A. P. Møller - Mærsk A/S og Mærsk

godkendelse, bedes ministrene oplyse, hvilke krav regeringen a) Følger eneretten, som A. P. Møller - Mærsk A/S og Mærsk Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2017-18 EFK Alm.del endeligt svar på spørgsmål 37 Offentligt 1. november 2017 J.nr. 15-3187620 Selskab, Aktionær og Erhverv Samrådsspørgsmål X - Tale til besvarelse

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Svar på Spørgsmål 59 Offentligt

Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Svar på Spørgsmål 59 Offentligt Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Svar på Spørgsmål 59 Offentligt MINISTEREN Folketingets Energipolitiske Udvalg Christiansborg 1240 København K Dato 4. oktober 2007 J nr. 004-U03-41 Frederiksholms

Læs mere

ØKONOMI 5. oktober 2015 MB 1

ØKONOMI 5. oktober 2015 MB 1 ØKONOMI 1 5. oktober 2015 Olie- og gasproduktionen fra Nordsøen har gennem mange år bidraget positivt til handelsbalancen for olie og gas og medvirket til, at Danmark er nettoeksportør af olie og gas.

Læs mere

Kan ministrene garantere, at ændringer i kulbrintebeskatningen i Nordsøen ikke vil føre til faldende investeringer og beskæftigelse?

Kan ministrene garantere, at ændringer i kulbrintebeskatningen i Nordsøen ikke vil føre til faldende investeringer og beskæftigelse? Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 233 Offentligt Talepapir samrådsspørgsmål V Kan ministrene garantere, at ændringer i kulbrintebeskatningen i Nordsøen ikke vil føre til faldende

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og SF Nyt kapitel

Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og SF Nyt kapitel Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og SF Nyt kapitel Den 22. marts 2017 Der har været produktion af olie og gas i den danske del af Nordsøen de sidste 45

Læs mere

ØKONOMI Februar 2017 MB 1

ØKONOMI Februar 2017 MB 1 ØKONOMI 1 Februar 217 Olie- og gasproduktionen fra Nordsøen har gennem mange år bidraget positivt til samfundsøkonomien via skatteindtægterne samtidig med, at aktiviteterne i Nordsøen skaber arbejdspladser

Læs mere

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

Samfundsøkonomien i aftalen mellem A.P. Møller - Mærsk og staten om forlængelse af eneretsbevillingen i Nordsøen

Samfundsøkonomien i aftalen mellem A.P. Møller - Mærsk og staten om forlængelse af eneretsbevillingen i Nordsøen Samfundsøkonomien i aftalen mellem A.P. Møller - Mærsk og staten om forlængelse af eneretsbevillingen i Nordsøen 2/22 1. Indledning Der blev i september måned indgået aftale om forlængelse af A. P. Møller

Læs mere

Notat om påtænkt ændring af beskatningsreglerne for kultbrinteindvinding og visse grundlovsmæssige spørgsmål i forhold til Bayerngas

Notat om påtænkt ændring af beskatningsreglerne for kultbrinteindvinding og visse grundlovsmæssige spørgsmål i forhold til Bayerngas Notat om påtænkt ændring af beskatningsreglerne for kultbrinteindvinding og visse grundlovsmæssige spørgsmål i forhold til Bayerngas Bayerngas har anmodet mig om en vurdering af, om de i rapporten Serviceeftersynet

Læs mere

Nyt om solcelleanlæg

Nyt om solcelleanlæg - 1 Nyt om solcelleanlæg Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge indgik regeringen sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti en aftale om de

Læs mere

bayerngas Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 225 Offentligt danmark

bayerngas Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 225 Offentligt danmark Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 225 Offentligt bayerngas danmark Til medlemmerne af Folketingets Klima-, Energi- og Bygningsudvalg Your ref: Our ref: DM#58863 Date: 16. maj

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark (kulbrinteskatteloven)

Bekendtgørelse af lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark (kulbrinteskatteloven) LBK nr 862 af 19/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-1662433 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

Lancering af 7. Udbudsrunde. Pressebriefing den 24. april 2014

Lancering af 7. Udbudsrunde. Pressebriefing den 24. april 2014 Lancering af 7. Udbudsrunde Pressebriefing den 24. april 2014 7. udbudsrunde Baggrund for runden 7. runde herunder økonomiske vilkår og Fremtidigt udbud af arealer - efter 7. udbudsrunde Tidsplan Spørgsmål

Læs mere

AFTALE OM KOMPENSATION EFTER AFSNIT VI I AFTALE AF 29/9 2003 MELLEM ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN

AFTALE OM KOMPENSATION EFTER AFSNIT VI I AFTALE AF 29/9 2003 MELLEM ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN AFTALE OM KOMPENSATION EFTER AFSNIT VI I AFTALE AF 29/9 2003 MELLEM ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN OG BEVILLINGSHAVERNE I HENHOLD TIL ENERETSBEVILLING AF 8/7 1962. Indledning: Denne aftale er indgået i

Læs mere

TilFolketinget Skatteudvalget

TilFolketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2013-14 L 79 Bilag 1 Offentligt J.nr. 13-0203936 20. november 2013 TilFolketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Aftale. om strategi for solcelleanlæg og øvrige små vedvarende energi (VE)-anlæg 1

Aftale. om strategi for solcelleanlæg og øvrige små vedvarende energi (VE)-anlæg 1 Kl. 13.30, Den 15. november 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark. Lovforslag nr. L 21 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark. Lovforslag nr. L 21 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 21 Folketinget 29-1 Fremsat den 7. oktober 29 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i

Læs mere

Notat DONG Energy's skattebetaling i 2013

Notat DONG Energy's skattebetaling i 2013 Notat DONG Energy's skattebetaling i 2013 DONG Energy's skattebetaling DONG Energy er en virksomhed i vækst. Vi har en ambitiøs forretningsstrategi, der tager afsæt i nogle af verdens helt store udfordringer

Læs mere

NOTAT 10. juni 2013 Ref. Rzs/FGN Forsyning

NOTAT 10. juni 2013 Ref. Rzs/FGN Forsyning NOTAT 10. juni 2013 Ref. Rzs/FGN Forsyning Fokuseret solcelleudbygning målrettet husstande Udbygningstakten med solceller er med de gældende tilskudsregler bestemt af markedsforholdene. Støtten på 130

Læs mere

L 21 Forslag til lov om ændring af lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark.

L 21 Forslag til lov om ændring af lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark. Page 1 of 11 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 21 Forslag til lov om ændring af lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding

Læs mere

Agenda. Beierholm og solceller. Lovgivningens udvikling. Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg

Agenda. Beierholm og solceller. Lovgivningens udvikling. Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg Solcelleanlæg Agenda Beierholm og solceller Lovgivningens udvikling Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg 2 17.09.13 November 2012 Solar Day, Mastersæt. statsaut. Power revisor Point Torben Pedersen

Læs mere

Tidsskrift for Skatter og Afgifter - 2014/43. Af Katja Dyppel Weber, Ph.d., adjunkt CBS og senior associate CORIT Advisory

Tidsskrift for Skatter og Afgifter - 2014/43. Af Katja Dyppel Weber, Ph.d., adjunkt CBS og senior associate CORIT Advisory 5242 775 Af Katja Dyppel Weber, Ph.d., adjunkt CBS og senior associate CORIT Advisory I denne artikel analyseres den skatteretlige behandling af underskud fra kulbrinteaktivitet, hvilket bl.a. indebærer

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft)

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft) Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 123 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om fordeling af skattenedslaget mellem staten og kommunerne som følge af personskattelovens skatteloft (Tilpasning af det skrå

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Svar på Spørgsmål 22 Offentligt

Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Svar på Spørgsmål 22 Offentligt Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Svar på Spørgsmål 22 Offentligt MINISTEREN Folketingets Energipolitiske Udvalg Christiansborg 1240 København K Dato 23. maj 2006 J nr. 004-439 Frederiksholms Kanal

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Kompensationsbestemmelsen. i aftalen. mellem A.P. Møller - Mærsk. og staten om. forlængelse af eneretsbevillingen. i Nordsøen

Kompensationsbestemmelsen. i aftalen. mellem A.P. Møller - Mærsk. og staten om. forlængelse af eneretsbevillingen. i Nordsøen Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Svar på Spørgsmål 85 Offentligt 17. december 2003 Kompensationsbestemmelsen i aftalen mellem A.P. Møller - Mærsk og staten om forlængelse af eneretsbevillingen

Læs mere

Skærpede regler for 10-mands-projekter

Skærpede regler for 10-mands-projekter - 1 Skærpede regler for 10-mands-projekter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et lovforslag fremsat den 14. december 2016 ønsker regeringen at stoppe skattetænkning i forbindelse med de

Læs mere

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. l Delortte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

2012/1 LSV 86 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag.

2012/1 LSV 86 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag. 2012/1 LSV 86 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0129 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 396 Offentligt J.nr. 2009-411-0023 Dato: 2. september 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

Notat. Strukturelt provenu fra øvrig selskabsskat. Juni 2014

Notat. Strukturelt provenu fra øvrig selskabsskat. Juni 2014 Notat Juni 2014 Strukturelt provenu fra øvrig selskabsskat Det strukturelle provenu fra øvrig selskabsskat 1 blev genberegnet i forbindelse med Økonomisk Redegørelse, maj 2014, hvilket gav anledning til

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 L 91 Bilag 1 Offentligt 1 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi m.v. (Midlertidig suspension af støtteordninger og indsættelse

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2009-10 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

Porteføljeaktier i eget selskab

Porteføljeaktier i eget selskab Porteføljeaktier i eget selskab Generelt Denne gennemgang giver et overblik over de nye beskatningsregler for porteføljeaktier, der er ejet af et selskab. Denne artikel er derfor relevant for dig, der

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv.

Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv. Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv. Skatteministeren har fremsat lovforslag (L 173), der indeholder en udmøntning af en del af aftalen om finansloven for 2012 mellem regeringen

Læs mere

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax El-Huset Skærbæk ApS Att.: Aut. elinstallatør [XXX] Storegade 31 6780 Skærbæk Fremsendes pr. e-mail til [XXX] og [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København

Læs mere

Skatteudvalget 2009-10 L 21 Svar på Spørgsmål 4 Offentligt

Skatteudvalget 2009-10 L 21 Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Skatteudvalget 2009-10 L 21 Svar på Spørgsmål 4 Offentligt J.nr. Dato: 2. november 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 21 - Forslag til Lov om ændring af lov om beskatning af indkomst i forbindelse

Læs mere

Kære medlemmer af Klima-, energi- og bygningsudvalget samt Skattepolitiske udvalg. Vedr. Husstandsmøller L 86

Kære medlemmer af Klima-, energi- og bygningsudvalget samt Skattepolitiske udvalg. Vedr. Husstandsmøller L 86 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 26 Offentligt Kære medlemmer af Klima-, energi- og bygningsudvalget samt Skattepolitiske udvalg 10. december 2012 Vedr. Husstandsmøller L 86 Som opfølgning

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Mange danske parcelhusejere har i den senere tid fået øjnene op for, at investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) kan være en skattemæssigt

Læs mere

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn. xxx xxx xxx Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Fremsendes pr. e-mail til xxx Afgørelse Klage

Læs mere

Olie- og Gas ERFA-møde, 21. januar 2014

Olie- og Gas ERFA-møde, 21. januar 2014 Olie- og Gas ERFA-møde, 21. januar 2014 Nyere praksis vedrørende afgrænsning af ring-fence Shell-dommen Shell-dommen (SKM 2013.279 Ø) Retsgrundlaget Stridsspørgsmålet i Shell-sagen var, hvorvidt renteindtægter

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 95 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 95 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 95 Offentligt Solcellestatistik oktober 2016 1. Introduktion og opsummering af udviklingen siden sidste månedsstatistik Månedsstatistikken

Læs mere

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Indledning

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Indledning Notat Dok. ansvarlig: JAR Sekretær: ILA Sagsnr.: 2011-288 Doknr: d2013-8340-18.0 06-11-2013 Tolkning af nye regler for solcelleanlæg Indledning Folketinget har den 28.6.2013 vedtaget to lovforslag omhandlende

Læs mere

Talepapir Merprovenu og Togfonden. Samrådsspørgsmål A:

Talepapir Merprovenu og Togfonden. Samrådsspørgsmål A: Skatteudvalget 2013-14 L 79 endeligt svar på spørgsmål 34 Offentligt Talepapir Merprovenu og Togfonden Samrådsspørgsmål A: Ifølge regeringens økonomiske redegørelse fra december 2013 er statens Nordsø-indtægter

Læs mere

Artikel. Fradragsret for udgifter ved kulbrintebeskatningens ring-fence og tab på finansielle kontrakter - refleksioner efter TfS 2014, 141

Artikel. Fradragsret for udgifter ved kulbrintebeskatningens ring-fence og tab på finansielle kontrakter - refleksioner efter TfS 2014, 141 960 Tidsskrift for Skatter og Afgifter - 2014/9 Artikel 153 Fradragsret for udgifter ved kulbrintebeskatningens ring-fence og tab på finansielle kontrakter - refleksioner efter TfS 2014, 141 Af Jakob Bundgaard,

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

1. Indledning og sammenfatning

1. Indledning og sammenfatning 1. Indledning og sammenfatning 1.1 Indledning 1.1.1 Udvalgets nedsættelse og kommissorium Skatteministeren nedsatte i begyndelsen af 2001 et udvalg med henblik på at skabe grundlaget for at indføre et

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014. Til: Advokat Jesper Rye Jensen, j.nr. 96-1394 Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 26 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 26 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 26 Offentligt Bilag Beregninger af økonomi i husstandsvindmøller i forlængelse af høringsnotatet af 28. november 2012, L 86 I svarene (i ovennævnte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

Høringssvar vedrørende lovforslag til harmonisering af beskatning af kulbrinteindvinding

Høringssvar vedrørende lovforslag til harmonisering af beskatning af kulbrinteindvinding Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Att.: Peter Ambus 5. november 2013 Høringssvar vedrørende lovforslag til harmonisering af beskatning af kulbrinteindvinding Brancheforeningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget Lovforslag nr. L 127 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven (Kompensation for kommunale skatteforhøjelser)

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget Til Skatteministeriet Departementet Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Pioner Allé 1 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail:

Læs mere

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax Elfirma N.H. Jespersen A/S Att.: [XXX] Præstegårdsvej 12-14 [XXX] Fremsendes pr. e-mail til [XXX] og [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf.

Læs mere

Dansk investorfradrag mindre attraktivt end i Sverige og UK

Dansk investorfradrag mindre attraktivt end i Sverige og UK Dansk mindre attraktivt end i Sverige og UK Regeringen foreslår som led i 2025-planen og på DVCA s foranledning at indføre et, der er inspireret af ordninger i Sverige og UK. Men ser man nærmere på regeringens

Læs mere

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Denne analyse sammenligner afkastet ved en investering på en halv million kroner i risikobehæftede aktiver fremfor i mere sikre aktiver. De danske beskatningsregler

Læs mere

Støtte til solceller. Rasmus Zink Sørensen rzs@ens.dk

Støtte til solceller. Rasmus Zink Sørensen rzs@ens.dk Støtte til solceller Rasmus Zink Sørensen rzs@ens.dk Oversigt støtte til solceller Nettoafregning inkl. lejere 60/40 øre pr. kwh Forhøjet afregning Pulje på 20 MW årligt Definition af fælles anlæg Overgangsordninger

Læs mere

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt investeringsafkast, men derimod om resultatandel i en erhvervsvirksomhed, jf. ovenfor. Side 2 Det må antages, at det er den pågældendes

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 19 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 19 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 19 Offentligt Solcellestatistik juli 2016 Kontor/afdeling Center for Energiressourcer Dato 5.oktober 2016 J nr. 2014-1453 TKB/LSR 1. Introduktion

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter

Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter - 1 Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter SKM2012.634. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar af 23/10 2012, at et selskab,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 207-213 af 3. april 2007. /Thomas Larsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 207-213 af 3. april 2007. /Thomas Larsen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 207 Offentligt J.nr. 2007-418-0415 Dato: 1. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 207-213 af 3. april 2007. (Alm.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2012/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1435 Fremsat den

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 27. oktober 2016.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 27. oktober 2016. Til: Xxx Energinet.dk Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse afslag på årsbaseret nettoafregning Den 7. november

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 15. januar 2016 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlægget på adressen [XXX].

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 15. januar 2016 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlægget på adressen [XXX]. A F G Ø R E L S E (Elforsyningsloven) Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 15. januar 2016 OM afslag på årsbaseret nettoafregning

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet)

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet) Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 86 Offentligt Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Sagsnr. 2016-9047 Doknr. 432063 Dato 08-12-2016 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 67 Offentligt J.nr. 2005-309-0131 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens 15 A. Kristian Jensen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg)

Læs mere

Høringssvar vedrørende styresignal om ændring af praksis vedrørende den skattemæssige behandling af værdipapirfonde

Høringssvar vedrørende styresignal om ændring af praksis vedrørende den skattemæssige behandling af værdipapirfonde H Ø R I N G Høringssvar vedrørende styresignal om ændring af praksis vedrørende den skattemæssige behandling af værdipapirfonde Finansrådet har følgende bemærkninger til SKATs udkast til styresignal om

Læs mere

Ændringsforslag stillet den 27. juni 2013 uden for tilføjelsen til tillægsbetænkning. Ændringsforslag. til 3. behandling af

Ændringsforslag stillet den 27. juni 2013 uden for tilføjelsen til tillægsbetænkning. Ændringsforslag. til 3. behandling af Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Ændringsforslag stillet den 27. juni 2013 uden for tilføjelsen til tillægsbetænkning Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger:

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger: Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk Deres j.nr. 12-0181424 og 12-0173537 Høringssvar Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven

Læs mere

Det er centralt for beskatningen af et VE-anlæg, om anlægget er tilsluttet et kollektivt forsyningsnet.

Det er centralt for beskatningen af et VE-anlæg, om anlægget er tilsluttet et kollektivt forsyningsnet. - 1 Ligningslovens 8 P - vedvarende energianlæg (VE-anlæg) jordvarmeanlæg, der forsynes fra solcelleanlæg VE-anlæg på blandet benyttede ejendomme SKM2011.344.SR, SKM2011.560.SR, SKM2011.566.SR, SKM2011.619.SR

Læs mere

2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-411-0028 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Vejledning vedrørende pristillæg til biogas

Vejledning vedrørende pristillæg til biogas 14. december 2015 Vejledning vedrørende pristillæg til biogas Denne vejledning vedrører Energinet.dk s vejledning af borgere om reglerne og ansøgningsproceduren for pristillæg til elektricitet fremstillet

Læs mere

Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse

Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse - 1 Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog før sommerferien et lovforslag, der bl.a. var rettet mod beskatningen af multinationale

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skattelovforslags-katalog fra regeringen. Retssikkerhedspakke I og II (oktober I og februar II) Ændring og senere ophævelse NOx-afgiften (nov II)

Skattelovforslags-katalog fra regeringen. Retssikkerhedspakke I og II (oktober I og februar II) Ændring og senere ophævelse NOx-afgiften (nov II) Skattelovforslags-katalog fra regeringen Regeringen offentliggjorde i går sit lovprogram for det kommende folketingsår. Skatteministeren leverede 24 lovforslag til lovprogrammet. Fokus er ifølge skatteministeren

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, og 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, fastsættes

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige - 1 Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige forhold Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Den 30. juni 2012 omtalte jeg spørgsmålet om mulighederne for at foretage skattemæssige

Læs mere