Resultatkontrakt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatkontrakt 2014-2017"

Transkript

1 mellem Kystdirektoratet og Miljøministeriets departement

2 Indhold 1. Kystdirektoratets strategiske grundlag Indledning Mission og vision Strategiske indsatsområder Sammenhæng mellem opgavehierarkiet, mål og resultatkrav Mål og Resultatkrav Rådgivning Kyster Sluser, havneværker og øvrig infrastruktur Søterritoriet Stormflodsberedskaberne Koncernfælles mål Overblik Underskrift Bilag De øverste niveauer i KDI s opgavehierarki...11 Bilag Rådgivning Kyster Sluser, havneværker og øvrig infrastruktur Søterritoriet Stormflodsberedskaberne Koncernfælles mål...14

3 side 1 1. Kystdirektoratets strategiske grundlag 1.0 Indledning Det er ved kongelig resolution den 3. februar 2014 besluttet, at ressortansvaret for Kystdirektoratet med tilhørende sagsområder, undtagen ejerskabet til færgelejerne i Bøjden og Fynshav samt sager vedrørende lov om havne og lov om Metroselskabet IS og Arealudviklingsselskabet IS, overføres fra Transportministeriet til Miljøministeriet. Kystdirektoratet (KDI) var således indtil den 3. februar 2014 en del af Transportministeriet, hvorfor det strategiske grundlag, mission og vision tager udgangspunkt i Transportministeriets overordnede mission og strategier. KDI vil i 2014 tilrette mission og visioner, så de bliver i harmoni med opgaverne efter ressortomlægningen og med Miljøministeriets mission og vision. 1.1 Mission og vision KDIs mission og vision er formuleret med udgangspunkt i finansloven samt Transportministeriets strategiske grundlag Mobilitet, der skaber værdi. KDI har endvidere udarbejdet Kystdirektoratets strategi, januar 2013, der beskriver hovedsigtelinjerne for de kommende år. Strategien har særligt fokus på kerneopgaverne: Kyster, Havne og infrastruktur samt Søterritoriet. Vision 5 Kystdirektoratet er en udfordrende, attraktiv og mangfoldig arbejdsplads, der arbejder med naturen på kanten af tilgængelig viden for til stadighed at være nytænkende og i front. Vi lægger vægt på et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø, uddannelse og udvikling, og stiller krav til den enkelte. Vision 1 Vi skaber holdninger til udviklingen og brugen af Danmarks kyster under hensyntagen til mangfoldige samfundsmæssige interesser heri, og vi løser de statslige havneopgaver ud fra Transportministeriets vision om fremtidens mobilitetsbehov. Vision 4 Vi er kendt for god oplysning, service og vejledning til borgerne og erhvervslivet, på en høj brugertilfredshed og for at træffe afgørelser, som kan forstås. I det politiske administrative system er vi kendt for effektivitet, kvalitet og faglig kompetence. Mission: Kystdirektoratet varetager de samfundsmæssige interesser på kystbeskyttelsesområdet og de statslige interesser på havneområdet gennem analyser, projektering, anlæg, drift og varsling. Vi rådgiver transportministeren og varetager myndighedsopgaver indenfor kystbeskyttelse, havne og statens højhedsret over søterritoriet. Vision 3 Vi tænker i helheder på kystområdet, tager hensyn til andre aktører og deres interesser, planlægger og udfører kystopgaverne i respekt for natur og miljø og giver gode kystoplevelser. Miljøhensyn har høj prioritet ved løsning af havneopgaverne, der planlægges og udføres under hensyntagen til andre aktører. Vi medvirker til international høj sikkerhed for søtransport og sikrer infrastruktur. Vision 2 Vi udfører udviklingsprojekter som grundlag for en fremadrettet og afbalanceret kystbeskyttelse, og vi skaber et nyt og forbedret grundlag for kystbeskyttelse gennem et bredt samarbejde såvel nationalt som internationalt, anviser nye løsninger og sætter dagsordenen. 1.2 Strategiske indsatsområder KDI har gennem resultatkontrakt under de enkelte hovedopgaver anført resultatkrav, som er strategiske for at opfylde mission, visioner samt strategien. Det er væsentligt for KDI at være i front som statens rådgiver på de områder, der udspringer af formålsparagraffen i finansloven og knytter sig til de 5 hovedopgaver: Rådgivning Kyster Sluser, havneværker og øvrig infrastruktur Søterritoriet Stormflodsberedskaberne

4 side 2 Det er væsentligt, at KDI gennem en effektiv opgaveløsning skaber en effekt i det omgivende samfund. Med andre ord at det gør en forskel, at KDI er til stede gennem sin varetagelse af forskelligartede opgaver. De kommende års indsatser vil særligt blive præget af udviklingen inden for tre grundlæggende rammevilkår, som har særlig betydning for opgavevaretagelsen: Økonomi og produktivitet Klimadagsordenen EU og internationalt samarbejde Ligeledes er det meget vigtigt, at strategiske og administrative støttefunktioner er kompetente i varetagelsen af opgaverne, således at det bedste forretningsmæssige grundlag for styring og beslutninger er til stede. KDI har løbende fokus på organisering, styring, effektivitet m.v. for at leve op til politiske, økonomiske og samfundsmæssige krav og forventninger. KDI har set i forhold til antal årsværk en kompleks opgavevaretagelse, og det er en stedse udfordring at optimere ressourceforbruget således, at både kerneopgaverne og de administrative opgaver kan udføres kvalitativt inden for de givne økonomiske rammer. Det øgede fokus på God økonomistyring i staten er vigtig for KDI at efterleve inden for både den faglige og den administrative opgaveløsning. Myndighedsopgaverne og bredden heraf er øget gennem de senere år, og det er vigtigt med konstant fokus på kompetent og helhedsorienteret løsning af disse. Det er centralt for KDI, at medvirke aktivt til at skabe fremadrettede løsninger indenfor de muligheder lovgivningen giver. Det er vigtigt for KDI at fokusere på den kvalificerede løsning af alle kerneopgaver lige fra rådgivning af ministeren, udførelse af kystbeskyttelse på Vestkysten til det kysttekniske fundament herfor. Udover viden om Vestkysten fortsætter KDI også aktivt med at øge sin viden om de indre danske kyster. I en kommende kystanalyse, der påbegyndes i 2014 og forventes afsluttet i 2016 vil de danske kyster i bredt omfang blive beskrevet og analyseret. Analysen vil indeholde flere elementer såsom kystbeskyttelse, maritim fysisk planlægning, evaluering af kystbeskyttelseslov, undersøgelse af Vestlige Limfjord og sammenhængen til kystbeskyttelse og klimaændringer m.v. KDI er meget involveret i arbejdet med oversvømmelsesdirektivet, som er en opgave, der løber over flere år. Det har også væsentlig strategisk betydning for KDI fortsat at have stort fokus på klimaforandringerne og deres påvirkninger på især kyster og havne. KDI vil i forskellige sammenhænge, hvor det giver værdi, orientere om sin viden på området. De nuværende 5-årige kystbeskyttelsesaftaler for strækningerne fra Skagen til Blåvand udløb med udgangen af Der er skaffet det økonomiske fundament fra statens side til nye forhandlinger om fællesaftaler for de kommende fem år. Forhandlingerne er afsluttet i 2013 og der er indgået aftaler med kommunerne for perioden KDI har i 2013 gennemført en udbudsanalyse for at undersøge, hvorvidt der er et økonomisk rationale ved 5-årige udbud for sandfodringen i forbindelse med kystbeskyttelsen på Vestkysten. Analysen har vist, at det forventes fordelagtigt med længerevarende udbud, og at udbuddet også med fordel kan omfatte oprensning i de havne og sejlløb, hvor KDI har forpligtelser. Efter 1. januar 2012 er der ingen statshavne tilbage. KDI har dog stadig opgaver i de tidligere statshavne, som besluttet ved vestkysthavnenes overdragelser. Mange af havnene har udarbejdet udviklingsplaner, som ofte tager udgangspunkt i lokale ønsker om vækst. KDI ønsker i samspil med havnene positivt at drøfte de for erhvervslivet ønskede vilkår for udvikling af havnene og medvirke til at skabe det gode samspil mellem havnenes udviklingsønsker og statens engagement i henhold til overdragelsesaftalerne. I løbet af 2013 har Hvide Sande Havn mod økonomisk kompensation fremsat ønske om at overtage den hidtidige statslige forpligtelse på dele af opgaverne fra og med Staten er derved frigjort for økonomiske risici i forhold til den fremadrettede varetagelse af opgaverne. Aftalen er udformet så opgaverne ikke kan tilbageleveres til staten. KDI har sammen med Esbjerg Havn og Esbjerg Kommune arbejdet med en løsning for, hvordan deponering af belastet sediment fra oprensningen af havnebassiner i Esbjerg Havn kan foregå. Det er ultimo 2013 aftalt med Transportministeriet, og efterfølgende med Miljøministeriet efter ressortomlægningen, at der skal gennemføres yderligere

5 side 3 undersøgelser med henblik på at finde andre og billigere alternativer end det pt. forelagte. KDI har som ambition løbende at orientere samfundet om sin opgavevaretagelse, så effekten af KDI s opgaveløsning bliver synlig. Det sker gennem aktiv brug af hjemmeside, pressen og ved deltagelse i relevante møder med kommuner og borgere m.fl. Personalemæssigt har KDI fortsat fokus på at efterleve vision 5 om en udfordrende, attraktiv og mangfoldig arbejdsplads. Det er en klar strategi, at KDI med beliggenhed i Lemvig skal kunne rekruttere højt kvalificeret arbejdskraft til løsning af de mangeartede og komplekse opgaver. 1.3 Sammenhæng mellem opgavehierarkiet, mål og resultatkrav I relation til KDI s strategiske grundlag er der for hver af de 5 hovedopgaver opstillet overordnede mål. På aktivitetsniveauet er der en række resultatkrav i kontrakten. Disse resultatkrav har som fællesnævner, at de understøtter det overordnede mål for opgaven. Resultatkravene er kategoriseret efter, om der er tale om måling af aktivitetens gennemførelse, om kvalitetskrav for aktiviteten, eller om der er tale om krav til effekten af den overordnede målopfyldelse. Resultatkravene er et samspil mellem strategiske mål og egentlige resultatkrav for varetagelse af større kerneopgaver. KDI arbejder aktivt for at opfylde målsætningen om God økonomistyring i staten og deltager i følgegruppe herom. KDI har en opgavebaseret kontoplan, som imødekommer kravene til aktivitetsbaseret styring og vil også i 2014 yderligere udvikle dette i samspil med Moderniseringsstyrelsen samt Miljøministeriets udmeldinger.

6 side 4 2. Mål og Resultatkrav 2.1 Rådgivning KDI sætter fokus på rådgivning af eksterne parter i et helhedsperspektiv og går forrest, når der skal anvises nye løsninger til gavn for kysterne i Danmark samt det danske søterritorium. Resultatkrav KDI har et vigtigt nationalt arbejde med implementering af EU s oversvømmelsesdirektiv. KDI bidrager til udpegning af risikoområder i henhold til oversvømmelsesdirektivet. Arbejdet sker i tæt samspil med Naturstyrelsen. KDI og Naturstyrelsen har som led i plantrin 2 i EU s oversvømmelsesdirektiv i gennemført en konkret kortlægning over faren for oversvømmelse og den faktiske oversvømmelsesrisiko i de udpegede risikoområder. Plantrin 3 forløber over perioden med udarbejdelse af kommunale risikostyringsplaner for de udpegede risikoområder. Disse planer skal være vedtaget i kommunerne senest 22. september 2015, hvorefter de afleveres til KDI. KDI foretager afrapportering til EU senest 22. december Mål: Det er vigtigt, at kommunerne støttes, og derfor vil KDI introducere og rådgive kommunerne om resultaterne af direktivets 2. plantrin. KDI vil rådgive kommunerne, om direktivets formelle og indholdsmæssige krav til udarbejdelse af risikostyringsplaner. KDIs rådgivning vil være målrettet til alle aspekter af risikostyring med særlig vægt på forebyggelse, sikring og beredskab. KDI udarbejder en publikation, der beskriver centrale aspekter af risikostyringen og introducerer metoder til risikokommunikation på basis af den internationale faglitteratur. KDI deltager ikke decideret i udarbejdelsen af konkrete kommunale risikostyringsplaner. Effekt Resultatkrav: Der afholdes i 2014 tre informationsmøder (Jylland, Fyn og Sjælland) for alle berørte kommuner. Møderne har til formål at introducere direktivets 2. plantrin og rådgive kommunerne om de formelle og indholdsmæssige krav til plantrin 3 om udarbejdelsen af kommunale risikostyringsplaner. Danmarks største turistindtægt stammer fra kystturisme. I dag findes der mål for omsætningen, mens det er væsentligt mere diffust, hvad de enkelte elementer, såsom gode strande, godt badevand, let adgang til og langs kysten, upåvirket natur o. lign. bidrager med rent værdimæssigt. En værdisætning af kysten bredt set er en betydende parameter i forbindelse med igangsættelse og gennemførelse af helhedsprojekter for kyststrækninger i kommunerne. Værdisætningen og drøftelserne herom vil ligeledes være i god harmoni med Regeringens vækstplaner for turisme og oplevelsesøkonomi Mål: KDI vil værdisætte kystkvalitet. KDI vil så vidt muligt inddrage relevante samarbejdspartnere som Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og det nyoprettede Videncenter for Kystturisme i arbejdet med at kvantificere værdien af en kysts kvaliteter. Aktivitet Resultatkrav: Der er nedsat en arbejdsgruppe, der i løbet af 2014 udvikler modeller, der kan kvantificere værdien af en kysts forskellige kvaliteter. Modellerne gøres så operationelle, at de kan bidrage i fx kommuners beslutningsprocesser om prioritering af kystbeskyttelse. Rapportering indsendes til godkendelse i departementet.

7 side Kyster Kystbeskyttelsesarbejderne udføres afbalanceret under hensyntagen til de samfundsmæssige interesser på området og i respekt for natur og miljø. Gennem høj produktivitet og effektivitet skabes en sikker kystbeskyttelse og tryghed hos lokalbefolkningen på de strækninger, hvor staten er direkte engageret. KDI vil, gennem bl.a. kystbeskyttelsesstrategien og tiltag i den forbindelse, medvirke til bedre kendskab til de danske kysters udvikling m.v. over hele landet. Resultatkrav Effekten af KDI s kystbeskyttelsesarbejde på strækningen Lodbjerg til Nymindegab skal leve op til de femårige aftaler, der er indgået med kommunerne Mål: Målsætningen for kystudviklingen på strækningen Lodbjerg til Nymindegab vurderes efter halvdelen af aftaleperioden at være opfyldt. Effekt Resultatkrav: Midtvejsevaluering foretaget i 2016 dokumenterer effekten af kystbeskyttelsesindsatsen sammenholdt med målsætningen. KDI er statens rådgiver for alle kyster i Danmark. Historisk har det væsentligste fokus været rettet mod vestkysten. De seneste år har der været større opmærksomhed omkring rådgivning, undersøgelser m.v. i relation til de indre kyster Mål: KDI vil i 2014 udarbejde kommissorium for en kystanalyse, hvor de danske kyster i bredt omfang beskrives og analyseres. Analysen forventes endelig færdig i Kommissoriet for kystanalysen skal afstemmes med Miljøministeriets departement. Aktivitet Resultatkrav: Der foreligger afstemt kommissorium inden 1. december KDI har i 2013 gennemført en udbudsanalyse for sandfodring og oprensning, for at belyse mulige gevinster ved at samle udbuddet for en 5-årig periode Mål: I 2013 påbegynder KDI et samlet udbud af sandfodrings- og oprensningsopgaven. Udbuddet vil for første gang være femårigt med en målsætning om som helhed at opnå bedre priser. Effekt Resultatkrav: Udbuddet er gennemført, og kontrakten med leverandøren er indgået i maj Det 5-årige udbud på sandfodring og oprensning stiller krav om nye styringsmetoder og samarbejdsformer. Det er vigtigt, at der etableres en god ramme og sikker driftsstruktur, da udbuddet er af en betragtelig størrelse og længere varighed. Sandfodring er vigtig for kystbeskyttelsen og oprensningen kan være kritisk for adgang til havnene Mål: Det skal sikres, at de udbudte opgaver på sandfodring og oprensning, bliver udført som planlagt og med de ønskede effekter. Effekt Resultatkrav: KDI afrapporter på, om sandfodrings- og oprensningsopgaverne i en helhed bliver udført som planlagt og med de ønskede effekter Mål: Kystbeskyttelsesloven er fra 1988 og har med enkelte ændringer fungeret ud fra de samme grundprincipper siden da. I 2007 blev administrationen af statens højhedsret over søterritoriet indskrevet i kystbeskyttelsesloven. KDI har løbende gennem sin administration opsamlet erfaringer med loven, dens anvendelse og muligheden for at påvirkestimulere aktører i kystzonen med de rette virkemidler. Det er relevant at samle disse erfaringer i en evaluering af kystbeskyttelsesloven for at afklare, hvor der evt. kan være behov for ændringer eller en modernisering af loven. Erfaringerne fra kystbeskyttelsesstrategien 2011 vil ligeledes blive inddraget. Kvalitet Resultatkrav: KDI afleverer i 2. kvartal 2014 en intern evaluering af kystbeskyttelsesloven med henblik på en strategisk drøftelse med Miljøministeriets departement.

8 side Sluser, havneværker og øvrig infrastruktur Efter 1. januar 2012 er der ingen statshavne tilbage. KDI har dog stadig større opgaver i havnene i relation til yderværker, oprensning og slusedrift. KDI har som mål, at disse opgaver i lighed med varetagelse af statslige opgaver ved øvrige trafikanlæg varetages på en sådan måde, at de lever op til indgåede aftaler. Endvidere skal der skabes sikre besejlingsforhold i indsejlinger, bassiner og sejlløb i gennemsejlingsfarvande, hvor staten har et ansvar. Mange af de tidligere statshavne har udarbejdet udviklingsplaner, som ofte tager udgangspunkt i lokale ønsker om vækst. KDI vil i samspil med havnene positivt drøfte de for erhvervslivet ønskede vilkår for udvikling af disse og medvirke til at skabe det gode samspil mellem havnenes udviklingsønsker og statens engagement i. h.t. overdragelsesaftalerne. Resultatkrav Der er i en årrække arbejdet på at finde en langtidsholdbar løsning til deponering af forurenet havnesediment fra oprensningen af Esbjerg Havn, da Vadehavet er et særligt følsomt naturområde beskyttet af særlige høje miljøregler (Natura-2000 område). Senest har Esbjerg Havn, Esbjerg Kommune og KDI arbejdet med en fremtidig løsning for deponering af belastet sediment i et deponi ved Måde. Det er ultimo 2013 aftalt med Transportministeriet, og efterfølgende med Miljøministeriet efter ressortomlægningen, at der skal gennemføres yderligere undersøgelser med henblik på at finde andre og billigere alternativer end det pt. forelagte. Der er indgået kontrakt med COWI om gennemførelse af analyse, som skal afsluttes i maj Efterfølgende skal den nye løsning drøftes med Esbjerg Havn og Esbjerg Kommune og der skal, i samspil med Miljøministeriet og Finansministeriet, træffes beslutning om løsning og proces for opnåelse af bevillingsmæssigt grundlag til anlægsarbejdets gennemførelse Mål: Der foreligger endelig plan for ny løsning i 1. halvår Aktivitet Resultatkrav: Der er aftalt beslutningsgrundlag for den videre proces herunder løsning og tilhørende økonomi.

9 side Søterritoriet KDI s myndighedsarbejde relaterer sig til søterritoriet og kystbeskyttelsen og i øvrigt til hele kystzonen bortset fra erhvervshavnene. Myndighedsarbejdet skal generelt udføres effektivt, og kundernebrugerne skal opleve relevante sagsbehandlingstider samt høj kvalitet gennem KDI s sagsbehandling. Målsætningen dækker bredt for de ovennævnte myndighedsopgaver. Resultatkrav Det er vigtigt, at der opleves kendte sagsbehandlingstider ved myndighedsarbejder i KDI Mål: Den gennemsnitlige bruttosagsbehandlingstid (inkl. ekstern høring) for sager, hvor KDI er myndighed, anvendes som mål for produktiviteten. Målingerne omfatter ikke sager, hvor der skal udarbejdes VVM-redegørelse og konsekvensvurdering ift. Natura2000 områder. Effekt Resultatkrav: Den samlede gennemsnitlige sagsbehandlingstid i 2014 er under 13 uger Mål: KDI arbejder løbende på at sikre kvaliteten i sagsbehandling. På baggrund af en undersøgelse i 2011, blev der i 2012 lavet en handleplan, som i 2013 har medført udarbejdelse af en sagsbehandlingsmanual, procesbeskrivelser og udfærdigelse af standardskrivelser. Kvalitet I 2014 foretages en ny undersøgelse af processen ved myndighedsafgørelser. Emnerne vil være: Vejledning fra KDI, myndighedernes samarbejde, kommunikation og forståelighed og forventninger til sagsbehandlingstiden. Resultatkrav: Resultaterne af undersøgelserne rapporteres til Miljøministeriets departement i form af en handleplan i Der er i de senere år sket en stigning i aktiviteterne på søterritoriet og de ansøgninger, som KDI modtager, har skiftet karakter. Sagsbehandlingen foregår i dag ud fra et konkret skøn i den enkelte sag og hviler i høj grad på tidligere praksis samt høringer af myndigheder, borgere og interesseorganisationer. Kystbeskyttelsesloven indeholder ikke nærmere retningslinjer for, hvilken afvejning der skal foretages, og hvordan forskellige hensyn skal vægtes i sagsbehandlingen i forhold til anlæg og aktiviteter på søterritoriet. For at skabe en målrettet og mere gennemsigtig administration af søterritoriet, gennemfører KDI derfor en proces med det formål at få udarbejdet et administrationsgrundlag for søterritoriet, der kan imødegå de forskelligartede ansøgninger, som KDI modtager i dag. Aktivitet Mål: Hensigten med administrationsgrundlaget er at skabe et fleksibelt redskab, der sætter nogle klare og gennemsigtige retningslinjer for KDI s afgørelser. Resultatkrav: Administrationsgrundlag for søterritoriet samt værktøjer i relation hertil, er indsendt til departementet inden udgangen af 2014.

10 side Stormflodsberedskaberne KDI vurderer stormflodsvarsler og indfører relevante beredskabsgrader på det rette tidspunkt, således at der ikke sker tab af menneskeliv, og skader på infrastruktur minimeres. Resultatkrav Det er helt afgørende for befolkningens sikkerhed og tryghed, at beredskaberne befinder sig på et meget højt niveau med hensyn til kvaliteten af varslingerne. I 2015 gennemføres en tilfredshedsundersøgelse blandt KDI s samarbejdspartnere på området. Besvarelsen gives på en skala fra 1-5, hvor 5 er bedst Mål: Kvaliteten af beredskaberne skal være meget tilfredsstillende. Kvalitet Resultatkrav: Resultatet af besvarelserne i 2015 skal være på gennemsnitlig 4, Koncernfælles mål Ministerbetjening Det er fortsat vigtigt for KDI at udvikle og fastholde kvalitativ ministerbetjening i samspil med Miljøministeriets departement Mål: KDI s ministerbetjening skal have en sådan rettidighed og anvendelse, at mindst 80 pct. af besvarelserne er rettidige, og mindst 80 pct. af besvarelserne bliver skønnet anvendelige. Rettidighed bliver registreret af såvel KDI som departement. Den skønnede anvendelighed vurderes af Miljøministeriets departement, som kvartalvist fremlægger og begrunder sin vurdering af anvendelighed over for KDI. Aktivitet Resultatkrav: KDI s ministerbetjeningssager skal have en rettidighed på 80 %. Kvalitet Resultatkrav: KDI s ministerbetjeningssager skal have en skønnet anvendelighed på 80 %. Budgetoverholdelse Som led i implementering af cirkulære om budgettering og budgetopfølgning måles på KDI s økonomiske prognosesikkerhed. Resultatkravet forholder sig til forskellen mellem det endelige regnskab og årsprognosen afgivet ved 3. kvartal. Resultatkravet omfatter alene KDI s driftskonti Mål: KDI s nettoforbrug for 2014 skal svare til det budgetterede ved prognose 3. Kvalitet Resultatkrav: Forskellen mellem det endelige nettoforbrug og årsprognosen afgivet ved 3. kvartal må ikke være mere end +- 5 pct. Sygefravær Miljøministeriet ønsker at nedbringe sygefraværet på tværs af hele koncernen. Formålet er at udnytte effektiviseringspotentialer og sikre fortsat fokus på stress, trivsel og arbejdsmiljø. Koncernledelsen har besluttet et fælles ambitiøst måltal for sygefravær på 6,6 (anonymiseres) dage i gennemsnit pr. medarbejder i Frem mod 2016 er der opstillet differentierede måltal for de enkelte institutioner, hvor det i 2014 er 8,9 dage for Kystdirektoratet Mål: KDI s sygefravær i gennemsnit pr. medarbejder skal nedbringes til følgende: År ,9 7,7 6,6 Effekt Resultatkrav: Antallet af sygedage pr. medarbejder i gennemsnit er 8,9 eller derunder for 2014.

11 side 9 3. Overblik Hovedopgave Mål Nr. MålResultatkrav År Type Mio kr. Point Rådgivning 2, KDI vil rådgive kommunerne i udarbejdelsen 2014 Effekt 3 af risikostyringsplaner i forbindelse med EU s oversvømmelsesdirektiv KDI vil med relevante samarbejdspartnere 2014 Aktivitet 7 udvikle metoder som kan kvantificere værdien af en kysts kvaliteter. 2.2 Kyster 127, Midtvejsevaluering dokumenterer effekten 2016 Effekt af kystbeskyttelsesindsatsen sammenholdt med målsætningen Kommissorium for en kystanalyse Aktivitet Indgåelse af kontrakt i forbindelse med 2014 Effekt 9 udbud af sandfodring og oprensning KDI afrapporterer på om sandfodrings- og 2014 Effekt 10 oprensningsopgaverne bliver udført som planlagt og med de ønskede effekter Intern evaluering af Kystbeskyttelsesloven 2014 Kvalitet Sluser, havneværker og øvrig infrastruktur 81, Der er aftalt beslutningsgrundlag for den 2014 Aktivitet 12 videre proces herunder løsning og tilhørende økonomi. 2.4 Søterritoriet 4, Gennemsnitlig sagsbehandlingstid under 2014 Effekt 6 13 uger Undersøgelse af processen ved myndighedsafgørelser Kvalitet KDI udarbejder administrationsgrundlag 2014 Aktivitet 6 for søterritoriet. 2.5 Stormflodsberedskaberne Kvaliteten af beredskaberne er tilfredsstillende Kvalitet 2.6 Koncernfælles mål Ministerbetjening, rettidighed. Ministerbetjening, anvendelighed Aktivitet Kvalitet Budgetoverholdelse Kvalitet Sygefravær Effekt 7 I alt 215,9 100 Budgettallet er fratrukket 4,5 mio. kr., som er den økonomiske forudsætning i delingsaftalen mellem Miljøministeriet og Transportministeriet som følge af ressortomlægningen.

12 side Underskrift Denne resultatkontrakt tager udgangspunkt i KDI s strategiske grundlag. De strategiske linjer er gennem de 5 hovedopgaver omsat til mål og resultatkrav i kontrakten. Mål og resultatkrav for strategiske indsatsområder vægter tungest i kontrakten. I kontrakten er ligeledes indarbejdet koncernfælles strategiske fokusområder og koncernfælles mål for 2014 i overensstemmelse med Miljøministeriets interne retningslinjer for dette. Kontrakten er en 4-årig rullende kontrakt, dvs. kontrakten justeresgenforhandles hvert år forud for det først gældende kontraktår. Denne kontrakt er gældende for perioden 1. januar 2014 til 31. december Målene i kontrakten dækker fortrinsvis kontraktperioden , mens resultatkravene er ét-årige for Resultatkravene i kontrakten udgør det grundlag, hvorpå der beregnes resultatløn for perioden 1. januar 2014 til 31. december Resultatkontrakten afrapporteres årligt i årsrapporten. Resultatkontrakten og fremdriften i opgaverne afrapporteres løbende over året ved hvert kvartalsskifte. Manglende opfyldelse af mål og resultatkrav i resultatkontrakten er ikke i sig selv et udtryk for, at KDI s opgavevaretagelse ikke er i overensstemmelse med gældende lovgivning, internationale konventioner, budget- og bevillingsregler, overenskomster m.v. Resultatkontrakten er ikke en kontrakt i sædvanlig aftaleretlig betydning. Miljøministeren har fortsat det sædvanlige parlamentariske ansvar og gældende lovgivning, internationale konventioner, budget- og bevillingsregler, overenskomster mv. skal følges, med mindre der er skaffet hjemmel til afvigelse. Kontrakten er således en tilkendegivelse af den ønskede fremtidige udvikling for KDI. Dette betyder, at ministeren til enhver tid kan tilbagekalde eller ændre kontrakten eller dele heraf i kraft af det almindelige underordnelsesforhold, som KDI har i forhold til Miljøministeriet. Det indebærer samtidig, at der til enhver tid kan gøres sædvanligt ansvar gældende over for ministerens ogeller embedsmændenes opgavevaretagelse. Justeringgenforhandling af kontrakten kan finde sted ved væsentlige ændringer af det grundlag, hvorpå kontrakten er indgået og i øvrigt, når parterne er enige herom. Dato: Dato: Henrik Studsgaard Departementschef Merete Løvschall Direktør

13 side 11 Bilag 1 De øverste niveauer i KDI s opgavehierarki Hovedopgave Rådgivning Kyster Ydelser KDI rådgiver bredt indenfor hele sin opgaveportefølje. Rådgivningen bidrager til at skabe synlige effekter på danske kyster og på søterritoriet og medfører, at ministeriet, andre myndigheder, organisationer og borgere skal føle sig velbetjent. Kystbeskyttelse ved Skagen og Lønstrup, fra Lodbjerg til Nymindegab og ved Blåvand med udgangspunkt i femårige aftaler ( ) med kommunerne. Kysttekniske udviklingsprojekter og opfølgning, opmåling og dataindsamling som fundament for effektiv planlægning og udførelse af kystbeskyttelsen. Rådgivning til kommunerne om kystbeskyttelse set i sin helhed. Dige- og kystbeskyttelse i Vadehavet. Sluser, havneværker og øvrig infrastruktur Ansvaret for sluserne i Hvide Sande og Thorsminde. Oprensning af indsejlinger og bassiner, herunder Esbjerg Havn og Grådyb, samt oprensning af sejlløb i gennemsejlingsfarvande, hvor staten har et ansvar. Vedligeholdelse af ydre dækværker m.v. ved visse af de tidligere statshavne samt samt af Rømø-dæmningen. Søterritoriet Behandle ansøgninger og træffe afgørelser efter lov om kystbeskyttelse og bekendtgørelse om miljømæssig vurdering af anlæg på søterritoriet (VVM). Gennemføre vedtægtsbestemte tilsyn med dige- og kystbeskyttelsesanlæg. Stormflodsberedskab Stormflodsvarsling i Syd- og Sønderjylland samt på Vestkysten. Udtalelser til Stormrådet i henhold til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald nr. 544 af 26. maj 2010.

14 side 12 Bilag 2 Det er aftalt, at udgangspunktet for den maksimale beregnede resultatløn udgør 10 % af direktørens lønrammeløn. Den beregnede resultatløn afhænger af graden af resultatkravsopfyldelse. Hvis særlige forhold taler herfor, kan den beregnede resultatløn forhøjes. Nedsættelse af den beregnede resultatløn vil kunne forekomme i særlige tilfælde, hvor direktøren ikke konkret har håndteret væsentlige opgaver og ansvarsområder. 2.1 Rådgivning Mål Resultatkrav Vægtning Der afholdes i 2014 tre informationsmøder om oversvømmelsesdirektivet (Jylland, Fyn og Sjælland) for alle berørte kommuner. Møderne har til formål at introducere oversvømmelsesdirektivets 2. plantrin og rådgive kommunerne om udarbejdelsen af risikostyringsplaner (plantrin 3). Der afholdes tre informationsmøder i 2014 Fuld resultatkravsopfyldelse 3 Der afholdes 3 informationsmøder i 2014 Delvis resultatkravsopfyldelse 2 Der afholdes 2 informationsmøder i 2014 Ingen resultatkravsopfyldelse 0 Der afholdes færre end 2 informationsmøder KDI vil værdisætte kystkvalitet. KDI vil i samarbejde med relevante partnere udvikle en metode, som kan kvantificere værdien af en kysts kvaliteter Senest i 2014 indsendes afrapportering til godkendelse i departementet Fuld resultatkravsopfyldelse 7 Departementet vurderer afrapporteringen som meget tilfredsstillende Delvis resultatkravsopfyldelse 4 Departementet vurderer afrapporteringen som tilfredsstillende Ingen resultatkravsopfyldelse 0 Departementet vurderer afrapporteringen som ikke tilfredsstillende Kyster Mål Resultatkrav Vægtning KDI vil i 2014 udarbejde kommissorium for en kystanalyse, hvor de danske kyster i bredt omfang beskrives og analyseres Der foreligger et afstemt kommissorium senest den 1. december 2014 Fuld resultatkravsopfyldelse 10 Der foreligger et afstemt kommissorium senest den 1. december 2014 Delvis resultatkravsopfyldelse 5 Der foreligger et afstemt kommissorium senest den 15. december 2014 Ingen resultatkravsopfyldelse 0 Der foreligger et afstemt kommissorium senere end den 15. december

15 side I 2013 påbegynder KDI et samlet udbud af sandfodrings- og oprensningsopgaven. Udbuddet vil for første gang være femårigt. Udbuddet er gennemført og kontrakten indgået senest den 31. maj 2014 Fuld resultatkravsopfyldelse 9 Udbuddet er gennemført og kontrakten indgået senest den 31. maj 2014 Ingen resultatkravsopfyldelse 0 Udbuddet er gennemført og kontrakten indgået senere end den 31. maj KDI skal sikre, at de udbudte sandfodrings- og oprensningsopgaver bliver udført som planlagt og med de ønskede effekter I 2014 afrapporteres på om sandfodrings- og oprensningsopgaver bliver udført som planlagt og med de ønskede effekter 10 Fuld resultatkravsopfyldelse 10 Departementet vurderer afrapporteringen om udførelse og effekter som meget tilfredsstillende Delvis resultatkravsopfyldelse 5 Departementet vurderer afrapporteringen om udførelse og effekter som tilfredsstillende Ingen resultatkravsopfyldelse 0 Departementet vurderer afrapporteringen om udførelse og effekter som ikke tilfredsstillende KDI foretager en intern evaluering af kystbeskyttelsesloven for at afklare om der evt. kan være behov for ændringer eller en modernisering af loven Der afrapporteres til Miljøministeriets departement senest 30. juni 2014 Fuld resultatkravsopfyldelse 7 Departementet vurderer evalueringen som meget tilfredsstillende Delvis resultatkravsopfyldelse 4 Departementet vurderer evalueringen som tilfredsstillende Ingen resultatkravsopfyldelse 0 Departementet vurderer evalueringen som ikke tilfredsstillende Sluser, havneværker og øvrig infrastruktur Mål Resultatkrav Vægtning Der skal findes en løsning til deponering af forurenet havnesediment fra oprensningen af Esbjerg havn Der er aftalt beslutningsgrundlag for den videre proces herunder løsning og tilhørende økonomi. Fuld resultatkravsopfyldelse 12 Beslutningsgrundlag er aftalt senest den 30. juni 2014 Delvis resultatkravsopfyldelse 6 Beslutningsgrundlag er aftalt senest den 15. august 2014 Ingen resultatkravsopfyldelse 0 Beslutningsgrundlag er aftalt senere end den 15. august

16 side Søterritoriet Mål Resultatkrav Vægtning Effektive sagsbehandlingstider til gavn for borgerne Den samlede gennemsnitlige sagsbehandlingstid i 2014 er under 13 uger Fuld resultatkravsopfyldelse 6 Gennemsnitlig sagsbehandlingstid er under 13 uger Delvis resultatkravsopfyldelse 3 Gennemsnitlig sagsbehandlingstid er under 14 uger Ingen resultatkravsopfyldelse 0 Gennemsnitlig sagsbehandlingstid er over 14 uger KDI udarbejder administrationsgrundlag for søterritoriet Adminstrationsgrundlaget er indsendt til departementet inden den 31. december Fuld resultatkravsopfyldelse 6 Adminstrationsgrundlaget er indsendt til departementet inden den 31. december 2014 Ingen resultatkravsopfyldelse 0 Adminstrationsgrundlaget er indsendt til departementet senere end den 31. december Koncernfælles mål Mål Resultatkrav Vægtning Ministerbetjening Ministerbetjening 5 Rettidighed Fuld resultatkravsopfyldelse 5 Rettidigheden er 80 % Ingen resultatkravsopfyldelse 0 Rettidigheden er under 80 % Ministerbetjening 5 Anvendelighed Fuld resultatkravsopfyldelse 5 Anvendelighed er 80 % Delvis resultatkravsopfyldelse 3 Anvendelighed er 75 % Ingen resultatkravsopfyldelse 0 Anvendelighed er under 75 % Budgetoverholdelse Forskellen mellem det endelige nettoforbrug og årsprognosen afgivet ved 3. kvartal må ikke være mere end +- 5 % for driftsbevillingerne og Fuld resultatkravsopfyldelse 13 For driftsbevillingerne samlet er forskellen mindre end eller lig med 5 % Delvis resultatkravsopfyldelse 6 For driftsbevillingerne samlet er forskellen større end +- 5 % og mindre end eller lig med +- 8 % Ingen resultatkravsopfyldelse 0 For hovedkontiene samlet er forskellen større end +- 8 % Ingen resultatkravsopfyldelse 0 Såfremt der konstateres uhjemlet brug af bevillinger uanset fuld eller delvis resultatkravsopfyldelse i øvrigt

17 side Nedbringelse af sygefravær Antallet af sygedage pr. 7 medarbejder i gennemsnit er 8,9 eller derunder for Fuld resultatkravsopfyldelse 7 Antallet af sygedage akkumuleret for året ved udgangen af 4. kvartal er 8,9 eller derunder Delvis resultatkravsopfyldelse 4 Antallet af sygedage akkumuleret for året ved udgangen af 4. kvartal er 9,4 eller derunder Ingen resultatkravsopfyldelse 0 Antallet af sygedage akkumuleret for året ved udgangen af 4. kvartal er over 9,4

18 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig

Resultatkontrakt

Resultatkontrakt Resultatkontrakt -2016 mellem Kystdirektoratet og Transportministeriets departement Foto: Livbjerggård Strand Indhold 1. Kystdirektoratets strategiske grundlag... 1 1.1 Mission og vision... 1 1.2 Strategiske

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Resultatkontrakt 2015 Indhold Miljøministeriets koncernstrategi... 3 Introduktion til Kystdirektoratets kerneopgaver... 4 Kystdirektoratets udmøntning af koncernstrategien... 5 Påtegning... 7 Strategiske

Læs mere

Fuldmægtig/specialkonsulent til alsidige opgaver på søterritoriet

Fuldmægtig/specialkonsulent til alsidige opgaver på søterritoriet Stillings- og personprofil Fuldmægtig/specialkonsulent til alsidige opgaver på søterritoriet Kystdirektoratet September 2015 [1] Stillingen (resumé) Der er tale om en udfordrende og udviklende stilling

Læs mere

Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk. Årsrapport 2013 Kystdirektoratet

Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk. Årsrapport 2013 Kystdirektoratet Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Kystdirektoratet Påtegning 1 Påtegning Årsrapporten omfatter: Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Kystdirektoratet, CVR nr. 36 87

Læs mere

KYSTBESKYTTELSESSTRATEGI

KYSTBESKYTTELSESSTRATEGI KYSTBESKYTTELSESSTRATEGI - en strategisk indsats for smukkere kyster Åben Land Konference 9. 10. juni 2011 Vicedirektør Carl-Christian Munk-Nielsen, Kystdirektoratet Fremtidens jernkyst? Hele kysten Nutidens

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 5 Policylignende kerneopgaver 5 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

Kystbeskyttelse hvorfor og hvordan? Thorsten Piontkowitz, Kystdirektoratet Køge, 9. juni 2016

Kystbeskyttelse hvorfor og hvordan? Thorsten Piontkowitz, Kystdirektoratet Køge, 9. juni 2016 Kystbeskyttelse hvorfor og hvordan? Thorsten Piontkowitz, Kystdirektoratet Køge, 9. juni 2016 Kystdirektoratets ansvarsområder Statslige myndighed angående: Strand- og klitfredningslinjen Konstruktioner

Læs mere

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets Uddannelses- og Forskningsministeriets It Mål- og resultatplan 2015 Udgivet af Uddannelses- og Forskningsministeriet Bredgade 40 1260 København K Telefon: 3392 9700 E-mail: ufm@ufm.dk www.ufm.dk Publikationen

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen: Rammeaftale Juli 2013 Kulturstyrelsen 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Kulturstyrelsen på den anden side fastlægger mål for Kulturstyrelsens virksomhed

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Statens Administration 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2017 6 Gyldighedsperiode og rapportering 8 Påtegning 8 Bilag 1: Kvartalsvis opfølgning

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 7 Mål for kerneopgaver 7 Gyldighedsperiode og opfølgning 9 Påtegning 9 Model for kvartalsvis

Læs mere

Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016

Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016 Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016 INDLEDNING KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, har eksisteret

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Resultatlønskontrakt for direktør Anne Lind Madsen for 2005

Resultatlønskontrakt for direktør Anne Lind Madsen for 2005 Resultatlønskontrakt for direktør Anne Lind Madsen for 2005 1. Kontraktens status og grundlag Mellem departementschef Bo Smith og direktør Anne Lind Madsen indgås følgende resultatlønskontrakt. Kontrakten

Læs mere

Rammeaftale. September Den Hirschsprungske Samling

Rammeaftale. September Den Hirschsprungske Samling Rammeaftale September 2010 Den Hirschsprungske Samling 2010-2013 Rammeaftalen mellem kulturministeriet og departementet på den ene side og Den Hirschsprungske Samling på den anden side fastlægger mål for

Læs mere

Direktørkontrakt 2009

Direktørkontrakt 2009 Direktørkontrakt 2009 1 Finanstilsynets direktørkontrakt for 2009 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Økonomi- og Erhvervsministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen. Mens

Læs mere

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere

Kystbeskyttelse hvorfor og hvordan? Kaija Jumppanen Andersen, Kystdirektoratet Kerteminde, 11. juni 2016

Kystbeskyttelse hvorfor og hvordan? Kaija Jumppanen Andersen, Kystdirektoratet Kerteminde, 11. juni 2016 Kystbeskyttelse hvorfor og hvordan? Kaija Jumppanen Andersen, Kystdirektoratet Kerteminde, 11. juni 2016 Kystdirektoratets ansvarsområder Statslige myndighed angående: Strand- og klitfredningslinjen Konstruktioner

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftale December 2012 Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Nota på den anden side fastlægger

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet

Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet 2007-2010 1. Indledning a) Om kontrakter i ministeriet Resultatkontrakten for Arbejdstilsynet indgås mellem Beskæftigelsesministeriets departement og Arbejdstilsynet.

Læs mere

Bekendtgørelse om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet 1

Bekendtgørelse om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet 1 Forslag til Bekendtgørelse om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet 1 I medfør af 1, stk. 2 i lov om kystbeskyttelse jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet: Rammeaftale Februar 2012 Dansk Landbrugsmuseum 2012-2015 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Dansk Landbrugsmuseum på den anden side fastlægger mål for Landbrugsmuseets

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2017 6 Policylignende kerneopgaver 6 Mål for intern administration 8 Gyldighedsperiode

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om statsamternes produktivitet og

Læs mere

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden 20 17 Mål- og resultatplan for anklagemyndigheden Indhold Mission og vision 2 Om anklagemyndigheden 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2017 3 Én samlet koncern 4 Kvalitet i straffesagsbehandlingen 4

Læs mere

Departementschef Michael Dithmer. Økonomi- og Erhvervsministeriet

Departementschef Michael Dithmer. Økonomi- og Erhvervsministeriet DIREKTØRKONTRAKT Mellem direktør Lone Møller Sørensen Statens Byggeforskningsinstitut og departementschef Michael Dithmer, Økonomi- og Erhvervsministeriet indgås følgende direktørkontrakt. Resultatmålene

Læs mere

Resultatlønsaftale. mellem

Resultatlønsaftale. mellem Resultatlønsaftale mellem departementschef Bo Smith, Beskæftigelsesministeriet og direktør Jan Nielsen, Beskæftigelsesministeriets AdministrationsCenter (BAC) indgås nedenstående resultatlønaftale (direktørkontrakt)

Læs mere

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet Dato: 27. maj 2014 Brevid: 2309476 Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet I dette notat gives en endelig opfølgning på Driftaftale for Socialområdet 2013 og den afledte effekt for målopfyldelsen

Læs mere

Stillings- og personprofil. Driftsleder til Kystdirektoratets Opmålingsenhed. Januar 2016 [1]

Stillings- og personprofil. Driftsleder til Kystdirektoratets Opmålingsenhed. Januar 2016 [1] Stillings- og personprofil Driftsleder til Kystdirektoratets Opmålingsenhed Januar 2016 [1] Stillingen (resumé) Der er tale om en fagligt udfordrende stilling med et selvstændigt ansvar for driftsledelse

Læs mere

Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets. Ankestyrelsen 2016

Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets. Ankestyrelsen 2016 Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets departement og Ankestyrelsen 2016 Resultatmål Ankestyrelsen er gennem en årrække blevet tilført opgaver, bl.a. fra den tidligere Familiestyrelsen, og

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016

Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016 Udviklingsaftalens afgrænsning Udviklingsaftalen indgås for 2016. Udviklingsaftalen omfatter den samlede administrative opgaveportefølje samt koncernens organisation. Ved indgåelse af udviklingsaftalen

Læs mere

Temperaturmåling - Økonomistyring i staten

Temperaturmåling - Økonomistyring i staten Temperaturmåling - Økonomistyring i staten 22. marts 2013 Resultater 2012 Som led i Finansministeriets arbejde med at implementere god økonomistyring i staten gennemføres en årlig, kvantitativ undersøgelse

Læs mere

Kvalitet i opgaveløsningen

Kvalitet i opgaveløsningen Nationale opgaver 1N Støtte til Forsvaret Anmodninger fra Forsvaret skal tilfældene inden for rammerne af Forsvarskommandoens direktiv for Hjemmeværnets operative anvendelse samt respektive operative myndigheders

Læs mere

Notat. Styrket økonomistyring. Den Aarhus Kommune

Notat. Styrket økonomistyring. Den Aarhus Kommune Notat Den 18-10-2012 Aarhus Kommunes deltagelse i Økonomistyringsprojekt tilrettelagt af KL, Finansministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriet. Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Som led i økonomiaftalen

Læs mere

Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt

Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt Hvorfor skal Ishøj Kommune kystsikres? Klimaforandringer vil sandsynligvis medføre stigende havvandstand og flere kraftige storme.

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2017 6 Policylignende kerneopgaver 6 Mål for intern administration 8 Gyldighedsperiode

Læs mere

CPR-administrationen har en målsætning om, at datakvaliteten i CPR til stadighed skal opleves som værende høj blandt CPR-systemets brugere.

CPR-administrationen har en målsætning om, at datakvaliteten i CPR til stadighed skal opleves som værende høj blandt CPR-systemets brugere. Resultatplan CPR - 2017 Indledning CPR indeholder grundlæggende personoplysninger om ca. 10 mio. danskere og udlændinge, og CPR-administrationen er hovedleverandør af persondata til både offentlige myndigheder

Læs mere

Kystdirektoratets mål- og resultatplan for 2017

Kystdirektoratets mål- og resultatplan for 2017 Kystdirektoratets mål- og resultatplan for 2017 Kolofon Miljø- og Fødevareministeriet Miljø- og Fødevareministeriet Kystdirektoratet Højbovej 1 7620 Lemvig Tlf.: 99 63 63 63 E-mail: kdi@kyst.dk Hjemmeside:

Læs mere

RESULTATKONTRAKT FOR FORSVARETS INTERNE REVISION 2005

RESULTATKONTRAKT FOR FORSVARETS INTERNE REVISION 2005 RESULTATKONTRAKT FOR FORSVARETS INTERNE REVISION 2005 MISSION Forsvarets Interne Revision bidrager vha. revision og rådgivning til at optimere koncernens overordnede regnskabsaflæggelse og styring. VISION

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 2013 - Resultatkon...

Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 2013 - Resultatkon... Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 203 of 4 09/04/3 22.3 . Indledning Finansministeriets mission Finansministeriets vision Strategiske pejlemærker for Moderniseringsstyrelsens arbejde 2 2 of

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om den økonomiske styring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet (beretning

Læs mere

Resultatkontrakt 2010 for Børneinstitutionen Søhus-Stige

Resultatkontrakt 2010 for Børneinstitutionen Søhus-Stige Resultatkontrakt 2010 for Børneinstitutionen Søhus-Stige 1. Overordnede rammer og sammenhæng Børne- og Ungeudvalget besluttede 13. juni 2006, at børneinstitutionerne skal kontraktstyres. Formålet med resultatkontrakterne

Læs mere

Resultatplan KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2017

Resultatplan KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2017 Resultatplan KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2017 INDLEDNING KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige

Læs mere

Målbillede på socialområdet

Målbillede på socialområdet Psykiatri og Social Administrationen Målbillede på socialområdet Socialplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Dato 24-11-2016 3. Målbillede

Læs mere

Kystanalysen Konklusioner, udfordringer og løsningsmuligheder. Kommunemøde november 2016

Kystanalysen Konklusioner, udfordringer og løsningsmuligheder. Kommunemøde november 2016 Kystanalysen Konklusioner, udfordringer og løsningsmuligheder Kommunemøde november 2016 Baggrund Kystbeskyttelsen af de danske kyster er kommet i fokus de senere år især på grund af en række kraftige storme;

Læs mere

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Marts 2009 Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Rammeaftalen mellem kulturministeren og departementet på den ene side og Danmarks Kunstbibliotek på den anden side fastlægger mål for bibliotekets virksomhed

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for JazzDanmark 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. JazzDanmark er en selvejende institution,

Læs mere

Foto: Hunderup Luftfoto Kystdirektoratet. Fra plan til handling i Vejle kommune hvad går det ud på?

Foto: Hunderup Luftfoto Kystdirektoratet. Fra plan til handling i Vejle kommune hvad går det ud på? Foto: Hunderup Luftfoto Kystdirektoratet Fra plan til handling i Vejle kommune hvad går det ud på? Vand i Byer 21. januar 2015 Fra plan til handling eller? Vigtigt at have en plan Men lige så vigtigt,

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

Resultataftale 2011 for Århus Stift

Resultataftale 2011 for Århus Stift Resultataftale 2011 for Århus Stift 1. Præsentation 1.1 Det formelle grundlag for stiftsadministrationens virke Denne aftale vedrører Århus Stiftsadministrations opgavevaretagelse. Stiftsadministrationen

Læs mere

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013 Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen Januar 2013 1. Indledning Denne resultatkontrakt er udarbejdet i overensstemmelse med Finansministeriets retningslinjer for udarbejdelse af resultatkontrakter.

Læs mere

Forvaltning i kystzonen klimatilpasning og planlægning

Forvaltning i kystzonen klimatilpasning og planlægning Forvaltning i kystzonen klimatilpasning og planlægning Kåre Svarre Jakobsen og Rolf Bach Hoelgaard Naturstyrelsen Foto: Tegnestuen Jens V. Nielsen Forventede klimaændringer Ændret nedbør og temperatur

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Mission Børne- og Ungeudvalgets mission er at etablere, vedligeholde og udvikle rammer for et godt børneliv.

Mission Børne- og Ungeudvalgets mission er at etablere, vedligeholde og udvikle rammer for et godt børneliv. Aftale mellem Solbo og Afdelingschef for Handicap- og Psykiatriafdelingen 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem sektionslederen og den budgetansvarlige

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Notat med sammenfatning af kommentarer og fotos vedrørende kystens tilstand februar 2015

Notat med sammenfatning af kommentarer og fotos vedrørende kystens tilstand februar 2015 1 Marts 2015 Notat med sammenfatning af kommentarer og fotos vedrørende kystens tilstand februar 2015 Efter stormene i januar rettede formanden en henvendelse til foreningerne og bad dem melde tilbage

Læs mere

Tilladelsen til sand- og ralfodring må ikke benyttes før der foreligger en afgørelse fra kommunen herom.

Tilladelsen til sand- og ralfodring må ikke benyttes før der foreligger en afgørelse fra kommunen herom. Jes Anker Mikkelsen og Marlene Füchsel Mikkelsen Almevej 6 2900 Hellerup Kystdirektoratet J.nr. 14/00228-40 Ref. Marianne Jakobsen 08-04-2015 Tilladelse til sand- og ralfodring ud for matr.nr. 4s og 4dk

Læs mere

Resultatkontrakt for. Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) for 2008 2011

Resultatkontrakt for. Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) for 2008 2011 Resultatkontrakt for Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) for 2008 2011 1. Indledning Kontrakter i Beskæftigelsesministeriet Resultatkontrakten for Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) indgås mellem Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden 20 16 Mål- og resultatplan for anklagemyndigheden Indhold Mission og vision 2 Om anklagemyndigheden 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2016 3 Kvalitet i straffesagsbehandlingen 4 Anklagemyndighedens

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Bilag 2. Intern vejledning i udarbejdelse af resultat- og direktørkontrakter

Bilag 2. Intern vejledning i udarbejdelse af resultat- og direktørkontrakter Bilag 2 Intern vejledning i udarbejdelse af resultat- og direktørkontrakter Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Introduktion til resultat- og direktørkontrakter... 3 2 Proces for indgåelse af resultat- og direktørkontrakter...

Læs mere

Mål og resultatstyring i den offentlige sektor. Kursusnr. 45976

Mål og resultatstyring i den offentlige sektor. Kursusnr. 45976 Mål og resultatstyring i den offentlige sektor Kursusnr. 45976 Mål: Deltageren kan medvirke til opstillingen af mål- og handleplaner for udførelsen af egne opgaver. kan arbejde med mål- og handleplaner

Læs mere

1. Beretning. Kystdirektoratet. Mission. Vision. en virksomhed under Transport- og Energiministeriet.

1. Beretning. Kystdirektoratet. Mission. Vision. en virksomhed under Transport- og Energiministeriet. 1. Beretning Kystdirektoratet en virksomhed under Transport- og Energiministeriet. Kystdirektoratet - KDI er den eneste statslige kyst- og havneinstitution i Danmark, hvorfor KDI har et særligt ansvar

Læs mere

Fokuseret tilsyn og styring. September 2014

Fokuseret tilsyn og styring. September 2014 Fokuseret tilsyn og styring September 2014 Koncernstyring Rammer for tilsyn og styring Krav om tilsyn og styring Dimensioner i tilsyn og styring Performance Fremadrettet sikring og udvikling af institutionernes

Læs mere

Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune

Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune 1. Indledning Lønpolitikken er den overordnede beskrivelse af, hvordan vi ønsker at bruge løn i samspil med de øvrige personalepolitiske værktøjer til at indfri

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Aftale om resultatkontrakt

Aftale om resultatkontrakt Aftale om resultatkontrakt Efterfølgende aftale om resultatkontrakt er indgået mellem bestyrelsen for og skolens forstander, Jens Munk Kruse (JMK), for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015. Mellem

Læs mere

Resultatplan SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2017

Resultatplan SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2017 Resultatplan SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2017 INDLEDNING SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd er oprettet ved lov nr. 101 af 1958, som er erstattet af lov nr. 336 af 5.

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Statens Administration 3 Produkter 3 Kunder 4 Marked 4 Flytning 4 Mål for 2016 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Den effektive og værdiskabende budgetproces

Den effektive og værdiskabende budgetproces Den effektive og værdiskabende budgetproces August 2016 DANMARK A-2 A/S - Sjælland Lyngbyvej 28, 2. 2100 København Ø A-2 A/S - Fyn og Jylland Vesterballevej 5 7000 Fredericia NORGE A-2 Norge A/S Drammensveien

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Koncernudbudspolitik

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Koncernudbudspolitik Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Koncernudbudspolitik Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse - Koncernudbudspolitik 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 2. UDBUDSPOLITIKKENS GYLDIGHEDSOMRÅDE 4

Læs mere

Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor

Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor Vicedirektør i Moderniseringsstyrelsen, Hanne Petersen StyringsAgenda 2014 18. september 1 DAGSORDEN 1. Styringsmæssige udfordringer 2. Den samlede styringsdagsorden

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06 RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om driften af statsskovene (beretning nr. 7/02) I. Indledning 1. Jeg afgav den 11.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015

Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015 Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og

Læs mere

Forhøringssvar til vandplaner udarbejdet i medfør af vandrammedirektivet

Forhøringssvar til vandplaner udarbejdet i medfør af vandrammedirektivet By- og Landskabsstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Fremsendt pr. e-mail blst@blst.dk Dato: 10.3.2010 Dokumentnr. 10/00024-2 Sagsbehandler: Hans Erik Cutoi-Toft Direkte tlf.nr.: 99 63 63 20 Deres

Læs mere

Resultatkontrakt 2009

Resultatkontrakt 2009 Resultatkontrakt 2009 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 3 3. Vision... 5 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder... 7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A605/06. Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A605/06. Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A605/06 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 1/05 om 7 sager (om Banedanmark)

Læs mere

Hjælpemiddelservice Vejen

Hjælpemiddelservice Vejen Vejen Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Rene Sigvartsen Afdelingsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Januar 2014. Resultatkontrakt 2014 mellem Danmarks Akkrediteringsinstitution og Styrelsen for Videregående Uddannelser

Januar 2014. Resultatkontrakt 2014 mellem Danmarks Akkrediteringsinstitution og Styrelsen for Videregående Uddannelser Januar 2014 Resultatkontrakt 2014 mellem Danmarks Akkrediteringsinstitution og Styrelsen for Videregående Uddannelser Indledning Resultatkontrakten er en kontrakt mellem Styrelsen for Videregående Uddannelser

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring September 2014 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større

Læs mere