MOLTKE-LETH. Var. afg: kr. Fast afg. kr. I alt kr. ENDELIGT SKØDE. (købsaftale)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MOLTKE-LETH. Var. afg: kr. Fast afg. kr. I alt kr. ENDELIGT SKØDE. (købsaftale)"

Transkript

1 MOLTKE-LETH ADVOKATER 88 I9 J.nr mb/hd Var. afg: kr. Fast afg. kr. I alt kr. Ejerlav og matr. nr.: Vallerød by, Hørsholm, 4 cs Bygning 1 på lejet grund Beliggenhed: Stadionallô Rungsted Kyst Anmelder: Mikael Bernhoft Advokat Amaliegade København K Telefon ENDELIGT SKØDE (købsaftale) Undertegnede bygningsejer A/S Forsikringsselskabet Codan Liv I, Codanhus, Gammel Kongevej 60, 1790 København V., sælger og skøder herved endeligt til medundertegnede Hørsholm Rungsted Tennisklub Stadion Alle Rungsted Kyst eller ordre L ia _AB_619 A A tennishallen benævnt "Codanhallen", bygning nr. 1 på lejet grund af matr. nr. 4 cs, Vallerød by, Hørsholm beliggende Stadionallè 9, 2960 Rungsted. Grunden tilhører Hørsholm kommune, og brugsretten til bygningerne er overdraget til Hørsholm Rungsted Tennisklub i henhold til aftale tinglyst 8. august AMALIEGADE KØBENHAVN K TELEFON TELEFAX

2 MOLTKE-LETH ADVOK ATER Ejendommen er pr. 1. januar 2001 vurderet til kr Handelen er indgået på følgende VILKÅR: 1. Ejendommen, hvis bebyggede areal ifølge BBR-ejermeddelelse udgør m2 og med samlet bygningsareal m2, sælges således som den er og forefindes og med de på grunden værende bygninger med grund-, mur- og nagelfast tilbehør, herunder varmeanlæg, alle slags ledninger og installationer, hegn, træer, plantninger og alt ejendommens rette tilliggende og tilhørende og i øvrigt med de samme rettigheder, byrder, servitutter og forpligtelser, hvormed den har tilhørt sælger. Ejendommens tilstand er køber fuldt ud bekendt, idet køber har været ene lejer af bygningen siden dens opførelse i På ejendommen er lyst følgende servitutter: Lejekontrakt med Tennisklubben Dokument om køberet og forkøbsret m.v. Dokument om pålæggelse af servitutter m.v. I øvrigt henvises til hovedejendommens blad i tingbogen. 2. Ejendommen overtages af køber den 1. november 2001 og henligger fra denne dato for købers regning og risiko i enhver henseende. Risiko for brand overgår dog fra købsaftalens dato, således at køber i skadestilfælde er berettiget til at oppebære assurancesummerne til anordningsmæssig anvendelse, idet bemærkes, at ejendommen er fuld- og nyværdiforsikret i Alm. Brand under police nr Ejendommen sælges ubehæftet. På overtagelsesdagen er alle rettigheder og forpligtelser ifølge parternes lejekontrakt bortfaldet. 3. Parterne frafalder udarbejdelse af refusionsopgørelse. AMALIEGADE KØBENHAVN K TELEFON TELEFAX

3 MOLTKE-LETH ADVOKATER 4. Sælger oplyser, at at de på ejendommen værende bygninger med deri værende installationer sælger bekendt er lovligt opført, indrettet og benyttet, der sælger bekendt ikke findes skjulte fejl og mangler ved ejendommen, at der sælger bekendt ikke påhviler ejendommen utinglyste rettigheder eller forpligtelser, sælger ikke har begæret ejendommen omvurderet eller indgivet klage over den fastsatte vurdering, at der sælger bekendt ikke verserer sager eller er uopfyldte krav fra det offentlige eller private vedrørende ejendommen. 5. Kdbesummen er aftalt til kr , skriver kroner ti millioner 0/100, der berigtiges kontant på følgende måde: Ved nærværende skødes underskrift betales til sælgers frie disposition i sælgers pengeinstitut, SE Bank, Vognmagergade 9, 1120 København K. kr ,00 Advokat Mikael Bernhoft, Amaliegade 12, 1256 København K., berigtiger handelen. Sælger er forpligtet til i enhver henseende at medvirke til, at køber - eller den hvortil køber transporterer rettighederne i medfør af denne aftale - kan få tinglyst endeligt skøde uden præjudicerende retsanmærkninger. Købesum i alt kr ,00 Købesummen fordeler sig således: Værdi bygninger kr Værdi installationer kr i alt kr AMALIEGADE KØBENHAVN K TELEFON TELEFAX

4 MOLTKE-LETH ADVOkATE R Alle med denne handels ordning og berigtigelse forbundne omkostninger, herunder salær til advokat Mikael Bernhoft, Amaliegade 12, 1256 København K., der berigtiger handlen, udredes af køber. Som sælger: A/ S Forsikringsselskabet Codan Liv I )tulv"..- Z.h.t: Fuldmagt Bjarne Clausen John Sam I Kocher Som køber: Hør holm Rungsted Tennisklub,i9AM nrik M. lskens J sper Berni Formand Til vitterlighed om underskriftens ægthed, dateringens rigtighed og underskrivereris myndighed FOR SÅ VIDT ANGÅR SÆLGER: 6. Sælger betaler salær tileventuel egen advokat. 7 Køber erklærer ved underskrift på nærværende skøde, at den erhvervedeejendom skal anvendes i et øjemed, der ikke er omfattet af 1 i lov nr. 267 af 7. juni 1972 (lov om sommerhuse og campering m.v.), idet ejendommen skal anvendes til tennis. København, den 2/,?, // 2001 Rungsted, den 2001 Navn: Navn: Stilling: Bopæl: Lisbet Lehmann Kristensen Konsulent lbstrupvej ' Gentofte Stilling: Bopæl: Tud& S. Frederiksen Ekspeditionssekretær Opnæsgård 55, 3.th Hørsholm Nærværende skøde tiltrædes af Hørsholm kommune, som samtidig hermed frafalder at gøre sin forkøbsret/køberet gældende i forbindelse med nærværende overdragelse. Hørsholm, den Fo R H42ssPoc Wattl g7,, AMALIEGADE KØBENHAVN K TELEFON TELEFAX

5 ( //--A 4-= iurderet til kontante;,endornsværdi årir kontantgrundværdi eier,4om mtr. nr. ejerlav-er under lebenr.,&j/ pr. -6./e..7}' V 7elicsz..)mmen, der hverken udgør en landejendom eller omfatter,ugen del af en sådan, er ikke i matriklen noteret som en del af n samlet ejendom. rvisholm Ko.mune, ejendomsskattekontoret, d. //,g - kr kr.

6 *** * *** * * * * * *** * * * Retten i Hørsholm *** *** Tinglysningsafdelingen Side: 7 Akt.nr.: AB 619 Påtegning på Skøde. Dkk Vedrørende matr.nr. 4 CS Bygning 1, Vallerød By, Hørsholm Ejendomsejer: Hørsholm Rungsted Tennisklub Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Skødet er endeligt. Retten i Hørsholm den Susanne Rode

7 S S 14_AB 619 A A

8 dvokatfirmaet Bornstein & Grøn civok.interes~ ørgen Grønborg Møderet for Højesteret. Kaare Pedersen Møderet for Hajester rik Malberg Møderet for Højesteret,gid EKSTRAKTUDSKRIFT redgade 41, 1. sal, 1260 København K - Telefon (01) Ejendommen matr.nr. 4 cs VallerØd by, Hørsholm Beliggenhed: Anmelder: Hørsholm Idrætspark, Jørgen Grønborg "Stadion" Advokat Hørsholm Bredgade København K Mellem undertegnede Codan Liv A/S, Codanhus, Gl. Kongevej 60, 1899 København V., (i det følgende kaldet udlejer) og Hørsholm-Rungsted Tennisklub, c/o advokat Mikael Bernhoft, Hovedvagtsgade 8, 1103 København K., (i det følgende kaldet lejer), er dags dato indgået følgende LEJEKONTRAKT i. Aftaleforhold. Generelt. Hørsholm Kommune har ved særskilt brugsaftale, der vedhæftes som bilag 1, stillet et areal stort m 2 vederlagsfrit til rådighed for lejeren for et tidsrum af 99 år til brug for idrætsformål, herunder opførelse af en idrætshal med tilhørende klubhus. Arealet, der er under udstykning, er angivet på det som bilag 2 vedhæftede kortbilag. I overensstemmelse med den nævnte brugsaftale, bilag 1, og med Hørsholm Kommunes udtrykkelige godkendelse, overdrager lejeren herved brugsretten til det i bilag 2 angivne areal til udlejeren på samme vilkår, som aftalt med Hørsholm Kommune, med henblik på udlejerens opførelse af en bygning på grunden i henhold til vedhæftede skitseprojekt, bilag 3. Udlejeren opfører bygningen for egen regning og som sin ejendom og udlejer derefter bygningen og grundarealet til lejeren på de i nærværende kontrakt nærmere fastsatte vilkår. \rm. 267 G Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K

9 3. Tilladelser m.v. Lejeren er forpligtet til at medunderskrive alle ansøgninger, herunder ansøgninger om eventuelle dispensationer og fuldmagter, som måtte være nødvendige for byggeriets gennemførelse og lejeforholdets etablering. Lejeren indestår for, at nærværende kontrakt og byggeriet ikke er i strid med brugsaftalen med Hørsholm Kommune vedrørende grunden, hvorpå bygningen skal opføres. Det er en betingelse for nærværende kontrakt, at Hørsholm Kommune, som ejer af grunden, underskriver påtegning på lejekontrakten om Hørsholm Kommunes godkendelse af de aftalte lejevilkår. Indtrædelsesret. 17. Ved nærværende lejekontrakts ophævelse på grund af lejerens misligholdelse, skal udlejeren være berettiget til at indtræde i lejerens rettigheder og pligter i henhold til den med Hørsholm Kommune indgåede brugsaftale vedrørende grunden for den resterende del af brugsaftalens løbetid. Såfremt ophævelse af nærværende lejekontrakt på grund af lejerens misligholdelse finder sted indenfor de første 7 år af lejeperioden, medens den af et pengeinstitut stillede lejebetalingsgaranti er gældende, jfr. 8, skal det garanterende pengeinstitut for den resterende del af garantiperioden have samme ret til indtræden i lejerens rettigheder og forpligtelse i henhold til brugsaftalen med Hørsholm Kommune. I samme tilfælde skal det garanterende pengeinstitut være berettiget til at indtræde i lejerens rettigheder og forpligtelser ifølge nærværende lejekontrakt. Såfremt udlejeren eller det garanterende pengeinstitut i medfø af stk. 1 eller stk. 2 ovenfor indtræder i lejerens rettighede og forpligtelser i henhold til brugsaftalen med Hørsholm Kommu vedrørende grunden, skal udlejeren respektive det garanterende pengeinstitut være berettiget til at indgå ny lejeaftale om br gen af grund og bygning, jfr. bilag 3, til idrætsformål eller til selv at udnytte grund og bygning til sådanne formål, for s vidt angår den resterende del af brugsaftalens løbetid. Det garanterende pengeinstitut kan dog kun med udlejerens godkendelse indgå lejeaftaler eller foretage dispositioner med virkning for tiden efter garantiperiodens udløb. Indgåelse af ny lejeaftale samt indtræden i brugsretten kræver endvidere i ethvert tilfælde Hørsholm Kommunes godkendelse. e

10 20. Tinglysning. Udlejerens ejendomsret til bygningen vil være at tinglyse som adkomst til bygning på trediemands grund. Bestemmelserne i nærværende lejekontrakts 1, 15, 17 og 20 kan af lejeren begæres tinglyst på bygningens blad i tingbogen. Påtaleberettiget er: Hørsholm-Rungsted Tennisklub. Udlejeren er berettiget til at optage størst mulige offentlige og private lån i bygningen og til, med Hørsholm kommunes godkendelse, at pålægge bygningen servitutter. Bestemmelsen i nærværende lejekontrakts 17 kan af udlejeren begæres tinglyst på grundens blad i tingbogen, hvilket Hørsholm kommune som ejer af grunden meddeler samtykke til ved påtegning på nærværende lejekontrakt. København, den 25/ Som udlejer: CODAN LIV A/S Som lejer: HØRSHOLM-RUNGSTED TENNISKLUB M. K. Andersen Mikael Bernhoft M. Colding-Jørgensen Preben Hansen Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed og underskrivernes myndighed: For så vidt angår udlejer: Navn: Jørgen Grønborg Stilling: Advokat Bopæl: Bredgade København K For så vidt angår lejer: Navn: Annette Fabricius-Bjerrre Stilling: Advokat Bopæl: Hovedvagtsgade København K Form. 267 G Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K

11 PÅTEGNING, Under henvisning til foranstående lejekontrakts 3 sidste pk godkender underskrevne Hørsholm Kommune herved de aftalte lej - vilkår og meddeler tilladelse til, at udlejeren, Codan Liv A/ ejendomsret tilbygningen tinglyses som adkomst til bygning p tredjemands grund samt at foranstående lejekontrakts 17 tin - lyses som servitutstiftende på den Hørsholm Kommune tilhørend grund med Codan Liv A/S og Bikuben som påtaleberettigede. Hørsholm, den 26/ For Hørsholm Kommune Ove Sundberg / Peder Madsen N FO LM?,0A H8 P 2318 A. SKAB: NR. INDFØRT 1 DA c BOGE FOR RETTEN I HØR ORME AKT. KAB: NR. L

12 ALLONGE Anmelder: a. Jørgen Grønborg. il lejekontrakt mellem Codan Liv A/S og Hørsholm- Advokat ungsted Tennisklub vedrørende matr. nr. 4 cs Bredgade 41, 1. sa 1260 København K allerød By, Hørsholm. DOKUMENTATION FOR EJENDOMSVÆRDI VEDRØRENDE EJENDOMMEN MATR.NR. 4 BZ VALLERØD BY, HØRS- HOLM - TILHØRENDE HØRSHOLM KOMMUNE x) y 3 z = C) 7 ~. AA.Li tv-t 3.2 Ves = / ,%& nr. 9/A144FeorZPa nd"jernriav. / t ti S under løbenr. 9 1,5-$. pr vurderet til kontantejendomsværdi heraf kontantgrundværdi IR Y. tir?) kr. Ejendommen, der hverken udgør en landejendom eller omfatter nogen del af en sådan, er ikke i matriklen noteret som en del al en samlet ejendom. Hørsholm Kommune, ejendomakattekontorst d. A9 ni 19. A.4.91.? t (M). ".7) kr. 4 //0 Indføl dagbogen for retten I Hørsholm c/' den 0 8 AUG, g.7 Akt. skab: Nr. LYST/ P~,~4 Form. 267 G Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K

13 'Adyokåtfirmaet Bornstein & Grønborg Advokatinteressentskab Jørgen Grønborg Moderet for Højesteret C. Kaare Pedersen Moderet for Højesteret Erik Malberg Moderet for Højesteret Bredgade 41, 1. sal, 1260 København K - Telefon (01) Telex bglaw dk - Telefax (01) Giro Hørsholm Ret Tinglysningskontoret Hovedgaden Hørsholm REKOMMANDERET Deres j.nr. Vort j.nr ek/er 29. juli 1986 Vedr. bygning på lejet grund - ejendommen matr.nr. 4 cs Vallerød by, Hørsholm Hoslagt fremsendes original lejekontrakt mellem Hørsholm Kommune og Hørsholm-Rungsted Tennisklub samt original lejekontrakt mellem Codan Liv A/S og Hørsholm-Rungsted Tennisklub, idet jeg skal anmode om, at der foretages nedennævnte tinglysningsmæssige ekspeditioner vedrørende ovennævnte ejendom. Til Deres orientering vedlægger jeg originalt matrikelkort vedrørende ejendommens udstykning fra matr.nr. 4 bz Vallerød by, Hørsholm. I Adkomst til bygning på lejet grund Grunden er udlejet af Hørsholm Kommune til Hørsholm-Rungsted tennisklub i henhold til den førstnævnte lejekontrakt, og grunden er videreudlejet til Codan Liv A/S. Videreoverdragelsen er i overensstemmelse med den oprindelige kontrakt og i øvrigt godkendt af Hørsholm Kommune ved påtegning, side 15, til den efterfølgende kontrakt. I henhold til sidstnævnte kontrakt har Codan Liv A/S opført sportshal på matriklen, og denne sportshal indeholdende tennisbaner er nærmere individualiseret ved afsætningsplan, der er vedhæftet som bilag 3 til sidstnævnte kontrakt. 0 Som dokumentation for Codan Liv A/S' adkomst til sportshallen bedes tinglyst den oprindelige kontrakt i sin helhed samt uddrag af den efterfølgende kontrakt, nærmere bestemt 1, 3, 17, 20 samt påtegningen og bilag 3. Jeg har vedlagt tinglysningsgenpart af kontrakterne.

14 Advokatfirmaet Bornstein & Grønborg Jørgen Grønborg C. Kaare Pedersen Erik Malberg Pag. 2. II Lysning af byrde på grunden Som byrde på grunden matr.nr. 4 cs Vallerød by, Hørsholm bedes lyst bestemmelserne om den af Codan Liv A/S opførte bygning på lejet grund. Hørsholm Kommune har ved ovennævnte påtegning godkendt, at adkomst til bygningen særskilt lyses, hvilket nødvendiggør lysning af byrde på grunden. Som byrde bedes lyst kontrakterne i samme omfang som under I beskrevet, og jeg har vedlagt tinglysningsgenpart. III Lysning af servitut på grunden I henhold til ovennævnte påtegning har Hørsholm Kommune godkendt, at 17, sidstnævnte kontrakt, lyses servitutstiftende på grunden. Jeg vedlægger ekstraktudskrift desangående. IV Lysning af servitut på bygningen I henhold til 20, sidstnævnte kontrakt, kan Hørsholm- Rungsted Tennisklub begære bestemmelserne i denne kontrakt, 1, 15, 17 og 20, lyst servitutstiftende på bygningen. Jeg vedlægger ekstraktudskrift desangående. Jeg vedlægger kr. 800,00 i check til dækning af tinglysningsafgift. Endvidere vedlægger jeg ekstraktudskrift af forsikringsregisteret vedrørende A/S Forsikringsselskabet Codan Liv. Såfremt ovennævnte redegørelse og de vedlagte dokumenter med genparter umiddelbart ikke er tilstrækkelige til foretagelse af de begærede tinglysningsmæssige ekspeditioner, vil jeg foreslå, at tinglysningskontoret telefonisk retter henvendelse til mig herom. Med venlig hilsen Jørgen grønborg E ind Kolding advokat 0 PS: De vil modtage dokumentation for, hvem der er den tegningsberettigede ledelse af Hørsholm-Rungsted Tennisklub direkte fra klubbens advokat, advokat Mikael Bernhoft, en af de nærmeste dage.

15 Advokatfirmaet Bornstein & Grønborg Advokatinteressentskab Jørgen Grønborg Møderet for Højesteret C. Kaare Pedersen Møderet for Højesteret Erik Malberg Møderet for Højesteret Bredgade 41, 1. sal, 1260 København K - Telefon (01) Ejendommen matr.nr. 4 cs Vallerød *) by, Hørsholm Annelder: Vco (-d Jørgen Grønborg Advokat Bredgade 41, 1260 København K Mellem undertegnede Codan Liv A/S, Codanhus, Gl. Kongevej 60, 1899 København V., (i det følgende kaldet udlejer) og Y Hørsholm-Rungsted Tennisklub, c/o advokat Mikael Bernhoft, Hovedvagtsgade 8, 1103 København K., (i det følgende kaldet lejer), er dags dato indgået følgende STEMPELMÆRKE LEJEKONTRAKT KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT y 9,36k 31 tiir164u uuu k00.00 å$-fl 1. Aftaleforhold. Generelt. Hørsholm Kommune har ved særskilt brugsaftale, der vedhæftes som bilag 1, stillet et areal stort m2 vederlagsfrit til rådighed for lejeren for et tidsrum af 99 år til brug for idrætsformål, herunder opførelse af en idrætshal med tilhørende klubhus. Arealet, der er under udstykning, er angivet på det som bilag 2 vedhæftede kortbilag. *) Beliggenhed: Hørsholm Idrætspark, "Stadion" Hørsholm

16 - 2 - I overensstemmelse med den nævnte brugsaftale, bilag 1, og med Hørsholm Kommunes udtrykkelige godkendelse, overdrager lejeren herved brugsrettenktil det i bilag 2 angivne areal 1 til udlejeren på såmme vilkår, som aftalt med Hørsholm KommunerlienbIlk på udlejerens opførelse af en bygning på grunden i henhold til vedhæftede skitseprojekt, bilag 3. Udlejeren opfører bygningen for egen regning og som sin ejendomog udlejer derefter bygningen og grundarealet til lejeren på de i ^ J---- nærværende lejekontrakt nærmere fastsatte vilkår, 2. I byggeperioden skal hele grunden udelukkende være til disposition for udlejeren og de af denne antagne entreprenører. Grunden skal stilles til udlejerens disposition ved påkrav og i den stand, hvori den er og forefindes og er udlejeren bekendt. Hørsholm Kommune og lejeren påtager sig intet ansvar for jordbundens beskaffenhed og grundvandsforholdene. Udgifterne til eventuelt nødvendig pilotering eller andre særlige jordbundsforanstaltninger afholdes af udlejeren og indgår i anskaffelsessummen for bygningen, jfr. 7. Udlejeren sørger selv for anlæggelse af entreprenørvej til brug for byggeriet. Placering af entreprenørvej kræver Kommunens godkendelse. Efter bygningens færdiggørelse anlægges endelig tilkørselsvej og parkeringsplads i overensstemmelse med den aftale, som lejeren måtte træffe herom med Hørsholm Kommune. Udlejeren sørger for terrænregulering, -planering samt beplantning af arealet, alt i overensstemmelse med den herom udarbejdede og af parterne godkendte detailbeskrivelse, der tillige skal godkendes af Hørsholm Kommune, dels som ejer af grunden, dels som bygningsmyndighed. Udgifter til retablering af idrætsparkens anlæg efter byggeriets færdiggørelse er Hørsholm Kommune uvedkommende.

17 k Tilladelser m.v. Lejeren er forpligtet til at medunderskrive alle ansøgninger, herunder ansøgninger om eventuelle dispensationer og fuldmagter, som måtte være nødvendige for byggeriets gennemførelse og lejeforholdets etablering. Lejeren indestår for, at nærværende kontrakt og byggeriet ikke er i strid med brugsaftalen med Hørsholm Kommune vedrørende grunden, hvorpå bygningen skal opføres. Det er en betingelse for nærværende kontrakt, at Hørsholm Kommune, som ejer af grunden, underskriver påtegning på lejekontrakten om Hørsholm Kommunes godkendelse af de aftalte lejevilkår. 4. Samarbejde under opførelsen. Bygningen opføres i hovedentreprise i overensstemmelse med et -af udlejeren og lejeren i fællesskab godkendt projekt, der tillige skal godkendes af Hørsholm Kommune. Hovedentreprenøren vælges efter afholdt indbudt licitation af udlejeren og lejeren i forening. Entreprisekontrakt med hovedentreprenøren oprettes med udlejeren som bygherre, men bygherrefunktionen skal under byggeriet varetages af et byggeudvalg, hvori både udlejeren og lejeren er repræsenteret. Såfremt lejeren efter nærværende kontrakts underskrivelse fremsætter ønske om ændringer i projektet, skal byggeudvalget høres herom. ønsker om andet end uvæsentlige ændringer i projektet skal tillige forelægges Hørsholm Kommune til godkendelse. Går byggeudvalget ind for de foreslåede ændringer og kan disse accepteres af hovedentreprenøren, skal ændringerne udføres og de heraf følgende merudgifter tillægges anskaffelsessummen, jfr. 7. Byggeudvalget fungerer under byggeriet som udlejerens og lejerens fælles kontrollant og deltager i ugentlige byggemøder på pladsen. Byggeudvalget holder kontakt med de tekniske rådgivere, som er antaget af udlejeren og byggeudvalget deltager ved byggeriets aflevering i en nøje gennemgang af byggeriet og drager omsorg for registrering og afhjælpning af konstaterede mangler.

18 5. Forsinkelse. Byggeriet forventes klart til indflytning ultimo Såfremt byggeriets påbegyndelse eller udførelse forsinkes af grunde, som ikke kan tilregnes udlejeren, udskydes indflytningstidspunktet tilsvarende. Som grunde, der ikke kan tilregnes udlejeren, anses eksempelvis: Hovedentreprenørens misligholdelse af entreprisekontrakten, Lejerens misligholdelse af nærværende lejekontrakt, Funderings og grundvandsforhold, der afviger fra vedhæftede skitseprojekt, Forsinkede offentlige tilladelser, der er nødvendige, og de i AB 72 15, stk. 1 nævnte tilfælde. Såfremt ibrugtagningstidspunktet udskydes som følge af de i - stk. 2 omhandlede forhold, kan lejeren ikke i den anledning hæve aftalen eller stille krav om erstatning. 6. Lejemålets begyndelse. Lejeforholdet påbegyndes, når hallen er klar til ibrugtagning og tennisbanerne er spilleklare. Det er ikke en betingelse, at omklædningsrum, baderum og klublokaler er klar til indflytning. Der må ikke spilles på tennisbanerne, før der foreligger ibrugtagningstilladelse, og lejeforholdet kan derfor, jfr. stk. 1, først påbegyndes, når ibrugtagningstilladelse for såvidt angår tennishallen er udstedt. Hørsholm Kommune har afgivet tilsagn

19 5 om at ville medvirke til at søge sagen fremmet, men risikoen for, at et forventet tidspunkt for byggeriets påbegyndelse må udskydes, påhviler ikke Kommunen. Udlejeren indkalder til afleveringsforretning før eller efter lejeforholdets påbegyndelse. Under afleveringsforretningen foretages gennemgang af det lejede. Såfremt der måtte være mangler ved det lejede, fastsættes en rimelig afhjælpningsfrist for udlejeren. Synlige mangler, som ikke påtales ved afleveringsforretningen, kan ikke senere gøres gældende, uanset om lejeren har ladet sig repræsentere under afleveringsforretningen. Såfremt lejeren efter afleveringsforretningen bliver opmærksom på skjulte mangler, skal lejeren omgående gøre udlejeren opmærksom herpå, således at der kan fremsættes krav om afhjælpning overfor håndværkerne. 7. Lejen. Den årlige leje beregnes som nedenfor anført på grundlag af udlejerens totale anskaffelsesudgifter, herunder alle håndværkerudgifter og leverancer, udstykningsomkostninger, projektering og tilsyn, juridisk assistance, byggelånsrenter, stempel m.v. Der medregnes ikke avancetillæg eller tillæg for udlejerens interne tidsanvendelse. Udlejerens totale anskaffelsesudgifter er budgetteret til ca. kr. 20 millioner med tillæg af moms. Grundlaget for lejens beregning er det endelige byggeregnskab, men budgettet danner grundlag for opkrævning af acontoleje indtil endeligt byggeregnskab foreligger. På ovennævnte grundlag fastsættes herefter følgende minimumleje:

20 1. år: 6,0% af beregningsgrundlaget = ca. kr ,00 + moms. 2. år: 6,5% af beregningsgrundlaget = ca. kr ,00 + moms. 3. år: 7,0% af beregningsgrundlaget = ca. kr ,00 + moms. 4. år: 7,5% af beregningsgrundlaget = ca. kr ,00 + moms. 5. år: 8,0% af beregningsgrundlaget = ca. kr ,00 + moms. Fra den 1. januar 1991 reguleres den for 5. år gældende minimumleje med 50% af stigningen i nettoprisindekset (januar 1975 = 100) i forhold til 1. januar 1990, og reguleringen foretages hvert år pr. den 1.1. og 1.7., første gang pr. den , på grundlag af det senest offentliggjorte nettoprisindeks og med virkning for det følgende kvartal. Lejen i de 5 første år er som ovenfor anført en minimumleje. Det har mellem parterne oprindelig været aftalt, at lejen fra lejemålets begyndelse skulle udgøre 7% af udlejerens totale anskaffelsesudgifter med tillæg af 50% af stigningen i nettoprisindekset, beregnet som ovenfor anført. Såfremt hallens drift i et eller flere af de første 5 år muliggør betaling af den oprindeligt aftalte leje, og denne leje for det eller de pågældende år overstiger minimumlejen, skal lejeren betale differencen som tillæg til den aftalte minimumleje. Vurderingen af, om driften muliggør betaling af en højere leje end minimumlejen, skal foretages på grundlag af årsregnskabet for hallens drift sammenholdt med markedsprisen pr. time for leje af tilsvarende baner. Såfremt spørgsmålet ikke kan løses ved forhandling, skal hver af parterne være berettiget til at forelægge spørgsmålet for den i 19 omhandlede voldgiftsret til endelig afgørelse. Lejen betales til udlejeren kvartalsvis bagud hver 1.1., 1.4.,

21 og 1.10, første gang dog kun for tiden fra lejeforholdets begyndelse til nærmest følgende ordinære forfaldsdag. Udebliver betaling mere end 3 hverdage efter forfaldsdagen, påløber der det forfaldne lejebeløb morarenter med 1,5% månedligt, der tilskrives hver den 1. i en måned. 8. Betalingsgaranti. Inden lejemålets påbegyndelse stiller lejeren betalingsgaranti ved anerkendt pengeinstitut for betaling af de første 7 års leje incl. den aftalte lejeregulering. For de første 5 år skal garantien dog kun omfatte den i 7 fastsatte minimumleje. Betalingsgarantien afgives i overensstemmelse med det som bilag 4 vedhæftede udkast, idet dog bemærkes, at det deri anførte maximumsbeløb er kalkulatorisk fastsat og ændres i overensstemmelse -,med den faktisk beregnede leje ved lejemålets påbegyndelse. 9. Forsikring og driftsudgifter i øvrigt. For lejerens regning tegner udlejeren brandforsikring for ejendommen til fuld- og nyværdi og bygningskaskoforsikring incl. svamp- og insektforsikring samt husejeransvarsforsikring. Lejeren afholder samtlige udgifter i forbindelse med drift og vedligeholdelse af hele ejendommen (grund og bygning), jfr. dog 10, herunder de til enhver tid påhvilende ejendomsskatter og andre bidrag til det offentlige, renter og afdrag på anlægsgæld, opvarmning, renholdelse, el- og vandafgifter, ejerlaugsomkostninger og i det hele taget enhver anden udgift, der er forbundet med besiddelsen og driften af ejendommen, bortset fra forrentning af byggeomkostningerne.

22 10. Vedligeholdelse. Al indvendig vedligeholdelse, herunder vedligeholdelse af banernes belægning, samt vedligeholdelse og renholdelse af udendørs arealer påhviler lejeren, medens udvendig vedligeholdelse af bygningen påhviler udlejeren. Ejendommen og dens indretning og tilbehør med tilknytning til bygningen skal holdes forsvarligt vedligeholdt, således at ejendommen fremtræder i god og velvedligeholdt stand, såvel indvendigt som udvendigt. 11. Formål. 'Bygningen opføres til brug for tenniscenter og klubhus for lejeren. Det lejede skal benyttes til det angivne formål og må ikke uden udlejerens og Hørsholm Kommunes skriftlige samtykke benyttes til noget andet formål. 12. Forandringer. Lejeren må ikke uden udlejerens skriftlige samtykke foretage nogen forandring af det lejede. Forandring af det lejede, bortset fra mindre væsentlige ændringer, kræver tillige Hørsholm Kommunes godkendelse.

23 9 13. Overdragelse og fremleje. Lejeren kan ikke uden udlejerens og Hørsholm Kommunes skriftlige samtykke overdrage nærværende kontrakt til trediemand eller fremleje det lejede. 14. Besigtigelse. fi) Udlejeren og Hørsholm Kommune er når som helst berettiget til at besigtige bygningen såvel indvendig som udvendig. 15. Lejeperiode og køberet. Lejeperioden er 99 år fra den nærmest følgende 1. i en måned efter lejeforholdets begyndelse, jfr. 6, i hvilken periode lejeforholdet er uopsigeligt fra begge sider. Lejeren har køberet til bygningen efter forløbet af 30 års lejeperiode og derefter så længe lejemålet består. Køberetten udøves ved fremsættelse af skriftligt påkrav til udlejeren med 3 måneders varsel til den 1. i en måned, der vil være at betragte som overtagelsesdag. Indtil udløbet af 30 års lejeperiode har lejeren forkøbsret til bygningen, såfremt udlejeren ønsker at sælge. Underretning om udlejerens salgsønske skal meddeles lejeren skriftligt, og lejeren skal derefter senest 1 måned efter modtagelsen af underretningen meddele udlejeren, at forkøbsretten ønskes benyttet. I modsat fald er forkøbsretten bortfaldet. Såfremt lejeren afgiver bekræftende svar, fastsættes overtagelsesdagen, med mindre andet aftales, til den 1. i en måned, der indtræder mindst 3 måneder efter udlejerens undrretning om salgsønske.

24 - 10- Køberetten og forkøbsretten er betinget af, at lejeren opfylder nedennævnte vilkår: Købesummen for bygningen, dens tilbehør og installationer, alt for såvidt det tilhører udlejeren, skal udgøre et beløb svarende til udlejerens samlede og dokumenterede opførelsesomkostninger (kostprisen) med tillæg af dokumenterede kostpriser ved eventuelle senere udvidelser og forbedringer, der er finansieret af udlejeren, og som går ud over den udlejeren påhvilende pligt til udvendig vedligeholdelse. Købesummen pristalsreguleres ikke og er gældende uanset tidspunktet for køberettens eller forkøbsrettens udøvelse. Købesummen erlægges kontant pr. overtagelsesdagen, med mindre anden aftale træffes. Når lejeren har berigtiget købesummen eller stillet sikkerhed herfor, er lejeren berettiget til endeligt skøde på bygningen. Samtlige omkostninger, der er forbundet med overdragelsen, :betales af lejeren. - Lejeren er berettiget til, at overdrage sin køberet og sin forkøbsret på ovenstående vilkår til Hørsholm Kommune, og udlejeren er bekendt med, at en sådan overdragelse har fundet sted, således at Hørsholm Kommune herefter har primær køberet og forkøbsret i henhold til ovennævnte bestemmelser og lejeren sekundær køberet og forkøbsret. 16. Misligholdelse. Såfremt lejeren gør sig skyldig i væsentlig misligholdelse af lejekontrakten, er udlejeren berettiget til at hæve denne.

Sagsnummer 2008/002031 august 2011. Udbudsmateriale For. Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn

Sagsnummer 2008/002031 august 2011. Udbudsmateriale For. Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn Sagsnummer 2008/002031 august 2011 Udbudsmateriale For Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn Side 2 af 145 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Thyborøn Lodsstation

Læs mere

a a, R cl A c) c, 4-( cru Å k "" 0 - ENDELIGT SKØDE

a a, R cl A c) c, 4-( cru Å k  0 - ENDELIGT SKØDE a a,,.,giødesen, advokat (H) :-Iella Hammerby, advokat NICOLAI GIØDESEN C _ 257 I. C. Mortensens Eftf. Frederiksholms Kanal 18 1220 København K Ç to Tlf. 33 15 84 45 R cl A c) c, Fax 33 13 79 20 4-( cru

Læs mere

* * * * * * * * Retten i Silkeborg Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen C 53 6

* * * * * * * * Retten i Silkeborg Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen C 53 6 * v -.- *** * *** Side: 11 * * * * * * * * Retten i Silkeborg Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen C 53 6 Påtegning på Skøde. Dkk 5.3 00.000 Vedrørende matr.nr. 5 CP, Fårvang By, Tvilum Ejendomsejer:

Læs mere

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th.

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th. J. IH. Matthiesen Advokataktieselskab (CVR-nr. 17 38 25 94) Hesteskoen 1. 2880 Bagsværd Tlf. 44 44 25 00 9?,, J.nr.: Matr.nr.: Beliggende: 206141 1 hv Ballerup by, Ballerup. Præstevænget 47, 2750 Ballerup.

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6 Matr.nr. 3 Præstø bygrunde, Præstø Gade og Husnr. Adelgade 6, 4720 Præstø Stempel kr. + afgift kr. I alt kr. 550. ZOO»/` 0 0 1%i (-) Anmelder: Jens Vadekær Nielsen Adelgade 6 4720 Præstø Ejendommen er

Læs mere

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE 00 VIBORG KOMMUNE Købesummen må ikke offentliggøres. Matr. nr. lnc Troelstrup by, Feldingbjerg Adresse: Krokusparken 4, 7850 Stoholm nmelder: iborg Kommune eknisk Forvaltning ct.mogensgade 3 01 800 Viborg

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede

Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede Sluseholmen 40, 2450 København SV Tlf.: 38 41 19 19 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede sælger herved tii Firmanavn Navn

Læs mere

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde.

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde. Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Sælger og køber Stilling Adresse Tlf.priv./arb./mobil

Læs mere

ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt:

ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt: ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt: ADVOKAT ERIK ASTRUP 6800 VARDE skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) «>o Ejerlav: Hyrup, Bevtoft m.fl. Matr.nr. 70 m fl. Købesum ej offentliggøres Beliggende: Gammelskovvej

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Lokalplan nr. 92A Område ved Børup Sande

FREDERICIA KOMMUNE Lokalplan nr. 92A Område ved Børup Sande Ejerlav: Skærbæk by, Taulov Matr. nr.: 15 a m.fl. Anmelder: (Ejerlejlighedsnr.) Gade og husnr.: Tlf.nr.: Retsafgift: Kr. 1.200,-^ Akt: ^ skab *«9x nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Stempelafgift:

Læs mere

KØBSAFTALE (EJERBOLIG SOM EJERLEJLIGHED)

KØBSAFTALE (EJERBOLIG SOM EJERLEJLIGHED) KØBSAFTALE (EJERBOLIG SOM EJERLEJLIGHED) SÆLGER OG KØBER: Undertegnede Sælger herved til: Admiralgaarden Frederikshavn A/S (CVR nr. 27228844) Øster Kringelvej 2 C, 8250 Egå EJENDOMMEN / EJERLEJLIGHED:

Læs mere

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der anvendes som vandrerhjem, beliggende Færgestræde 29, 5960 Marstal.

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der anvendes som vandrerhjem, beliggende Færgestræde 29, 5960 Marstal. Købstilbud Sag nr.: 492-2014-18435/Ærø Kommune 1. Parterne: Undertegnede: sælger herved til: Ærø Kommune Statene 2 5970 Ærøskøbing Tlf. 63 52 50 00 Tlf. privat/kontor/mobil: / / 2. Ejendommen: Ifølge tinglyst

Læs mere

KØBSAFTALE KØBSAFTALE. Side 1 af 9 MELLEM

KØBSAFTALE KØBSAFTALE. Side 1 af 9 MELLEM KØBSAFTALE OM UBEBYGGET PARCELHUSGRUND MELLEM Ejendomsselskabet Kildevej ApS, Kildevej 15, 8600 Silkeborg, Cvr. Nr. 16263249 (i det følgende kaldet sælgeren) OG x, cpr. X og x cpr. i lige sameje Boende

Læs mere

1111 uii. Del af matr.nr. 53 b Strøby by, Strøby. Vesterbrogade 97 1620 København V. Anmelder : EGV-Boligfonden Vesterbrogade 97 1620 København V

1111 uii. Del af matr.nr. 53 b Strøby by, Strøby. Vesterbrogade 97 1620 København V. Anmelder : EGV-Boligfonden Vesterbrogade 97 1620 København V Del af matr.nr. 53 b Strøby by, Strøby. ( Købers bopæl : Vesterbrogade 97 1620 København V Anmelder : EGV-Boligfonden Vesterbrogade 97 1620 København V BETINGET SKØDE Underskrevne Enemærke & Petersen A/S

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN 1 Matr.nr. 10 at, Ordrup by, Skovshoved sogn, og samtlige ejerlejligheder, hvori denne ejendom er opdelt. Beliggenhed: Ordrup Jagtvej 40 A-B-C Ny Ordrup Sidealle 1-7 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber)

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber) KØBSAFTALE Mellem Vivian Schrøder Cpr. nr. 090560- Claus Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 150156- Kim Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 200757- Kaldet Samejet Eskerodvej 50 (i det følgende kaldet sælger) og Navn: Navn:

Læs mere

AFTALE Maj 2013. Aarhus Kommune. Bassin 7, Aarhus Ø. Sagsnr. 029774-0256 tb/kkp

AFTALE Maj 2013. Aarhus Kommune. Bassin 7, Aarhus Ø. Sagsnr. 029774-0256 tb/kkp Sagsnr. 029774-0256 tb/kkp AFTALE Maj 2013 Aarhus Kommune og [ ] Bassin 7, Aarhus Ø Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C T +45 72 27 00 00 F +45 72 27 00 27 CVR-nr. 25089944 København

Læs mere

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud.

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Salgsvilkår Indledning Udbyder Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Udbudsgrundlag I overensstemmelse med 3 stk. 2 i bekendtgørelse nr. 799 af

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

KØBESUMMEN ØNSKES IKKE OFFENTLIGGJORT. Endeligt skøde. Bjerringbro Kommune Rådhuset Realskolevej 8850 Bjerringbro

KØBESUMMEN ØNSKES IKKE OFFENTLIGGJORT. Endeligt skøde. Bjerringbro Kommune Rådhuset Realskolevej 8850 Bjerringbro ADVOKATERNE IB FRANK ARNE NORDLYNG Akt: skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) NINA HYGUM KØBESUMMEN ØNSKES IKKE OFFENTLIGGJORT Tinglysningsafgift kr. 1.9, Matr.nr.: 5 k Højbjerg by, Højbjerg Beliggende:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

Parcelhusgrunde. Fejerskovparken i Lind, 3. etape

Parcelhusgrunde. Fejerskovparken i Lind, 3. etape Parcelhusgrunde Fejerskovparken i Lind, 3. etape Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 7. maj 2014. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere