MOLTKE-LETH. Var. afg: kr. Fast afg. kr. I alt kr. ENDELIGT SKØDE. (købsaftale)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MOLTKE-LETH. Var. afg: kr. Fast afg. kr. I alt kr. ENDELIGT SKØDE. (købsaftale)"

Transkript

1 MOLTKE-LETH ADVOKATER 88 I9 J.nr mb/hd Var. afg: kr. Fast afg. kr. I alt kr. Ejerlav og matr. nr.: Vallerød by, Hørsholm, 4 cs Bygning 1 på lejet grund Beliggenhed: Stadionallô Rungsted Kyst Anmelder: Mikael Bernhoft Advokat Amaliegade København K Telefon ENDELIGT SKØDE (købsaftale) Undertegnede bygningsejer A/S Forsikringsselskabet Codan Liv I, Codanhus, Gammel Kongevej 60, 1790 København V., sælger og skøder herved endeligt til medundertegnede Hørsholm Rungsted Tennisklub Stadion Alle Rungsted Kyst eller ordre L ia _AB_619 A A tennishallen benævnt "Codanhallen", bygning nr. 1 på lejet grund af matr. nr. 4 cs, Vallerød by, Hørsholm beliggende Stadionallè 9, 2960 Rungsted. Grunden tilhører Hørsholm kommune, og brugsretten til bygningerne er overdraget til Hørsholm Rungsted Tennisklub i henhold til aftale tinglyst 8. august AMALIEGADE KØBENHAVN K TELEFON TELEFAX

2 MOLTKE-LETH ADVOK ATER Ejendommen er pr. 1. januar 2001 vurderet til kr Handelen er indgået på følgende VILKÅR: 1. Ejendommen, hvis bebyggede areal ifølge BBR-ejermeddelelse udgør m2 og med samlet bygningsareal m2, sælges således som den er og forefindes og med de på grunden værende bygninger med grund-, mur- og nagelfast tilbehør, herunder varmeanlæg, alle slags ledninger og installationer, hegn, træer, plantninger og alt ejendommens rette tilliggende og tilhørende og i øvrigt med de samme rettigheder, byrder, servitutter og forpligtelser, hvormed den har tilhørt sælger. Ejendommens tilstand er køber fuldt ud bekendt, idet køber har været ene lejer af bygningen siden dens opførelse i På ejendommen er lyst følgende servitutter: Lejekontrakt med Tennisklubben Dokument om køberet og forkøbsret m.v. Dokument om pålæggelse af servitutter m.v. I øvrigt henvises til hovedejendommens blad i tingbogen. 2. Ejendommen overtages af køber den 1. november 2001 og henligger fra denne dato for købers regning og risiko i enhver henseende. Risiko for brand overgår dog fra købsaftalens dato, således at køber i skadestilfælde er berettiget til at oppebære assurancesummerne til anordningsmæssig anvendelse, idet bemærkes, at ejendommen er fuld- og nyværdiforsikret i Alm. Brand under police nr Ejendommen sælges ubehæftet. På overtagelsesdagen er alle rettigheder og forpligtelser ifølge parternes lejekontrakt bortfaldet. 3. Parterne frafalder udarbejdelse af refusionsopgørelse. AMALIEGADE KØBENHAVN K TELEFON TELEFAX

3 MOLTKE-LETH ADVOKATER 4. Sælger oplyser, at at de på ejendommen værende bygninger med deri værende installationer sælger bekendt er lovligt opført, indrettet og benyttet, der sælger bekendt ikke findes skjulte fejl og mangler ved ejendommen, at der sælger bekendt ikke påhviler ejendommen utinglyste rettigheder eller forpligtelser, sælger ikke har begæret ejendommen omvurderet eller indgivet klage over den fastsatte vurdering, at der sælger bekendt ikke verserer sager eller er uopfyldte krav fra det offentlige eller private vedrørende ejendommen. 5. Kdbesummen er aftalt til kr , skriver kroner ti millioner 0/100, der berigtiges kontant på følgende måde: Ved nærværende skødes underskrift betales til sælgers frie disposition i sælgers pengeinstitut, SE Bank, Vognmagergade 9, 1120 København K. kr ,00 Advokat Mikael Bernhoft, Amaliegade 12, 1256 København K., berigtiger handelen. Sælger er forpligtet til i enhver henseende at medvirke til, at køber - eller den hvortil køber transporterer rettighederne i medfør af denne aftale - kan få tinglyst endeligt skøde uden præjudicerende retsanmærkninger. Købesum i alt kr ,00 Købesummen fordeler sig således: Værdi bygninger kr Værdi installationer kr i alt kr AMALIEGADE KØBENHAVN K TELEFON TELEFAX

4 MOLTKE-LETH ADVOkATE R Alle med denne handels ordning og berigtigelse forbundne omkostninger, herunder salær til advokat Mikael Bernhoft, Amaliegade 12, 1256 København K., der berigtiger handlen, udredes af køber. Som sælger: A/ S Forsikringsselskabet Codan Liv I )tulv"..- Z.h.t: Fuldmagt Bjarne Clausen John Sam I Kocher Som køber: Hør holm Rungsted Tennisklub,i9AM nrik M. lskens J sper Berni Formand Til vitterlighed om underskriftens ægthed, dateringens rigtighed og underskrivereris myndighed FOR SÅ VIDT ANGÅR SÆLGER: 6. Sælger betaler salær tileventuel egen advokat. 7 Køber erklærer ved underskrift på nærværende skøde, at den erhvervedeejendom skal anvendes i et øjemed, der ikke er omfattet af 1 i lov nr. 267 af 7. juni 1972 (lov om sommerhuse og campering m.v.), idet ejendommen skal anvendes til tennis. København, den 2/,?, // 2001 Rungsted, den 2001 Navn: Navn: Stilling: Bopæl: Lisbet Lehmann Kristensen Konsulent lbstrupvej ' Gentofte Stilling: Bopæl: Tud& S. Frederiksen Ekspeditionssekretær Opnæsgård 55, 3.th Hørsholm Nærværende skøde tiltrædes af Hørsholm kommune, som samtidig hermed frafalder at gøre sin forkøbsret/køberet gældende i forbindelse med nærværende overdragelse. Hørsholm, den Fo R H42ssPoc Wattl g7,, AMALIEGADE KØBENHAVN K TELEFON TELEFAX

5 ( //--A 4-= iurderet til kontante;,endornsværdi årir kontantgrundværdi eier,4om mtr. nr. ejerlav-er under lebenr.,&j/ pr. -6./e..7}' V 7elicsz..)mmen, der hverken udgør en landejendom eller omfatter,ugen del af en sådan, er ikke i matriklen noteret som en del af n samlet ejendom. rvisholm Ko.mune, ejendomsskattekontoret, d. //,g - kr kr.

6 *** * *** * * * * * *** * * * Retten i Hørsholm *** *** Tinglysningsafdelingen Side: 7 Akt.nr.: AB 619 Påtegning på Skøde. Dkk Vedrørende matr.nr. 4 CS Bygning 1, Vallerød By, Hørsholm Ejendomsejer: Hørsholm Rungsted Tennisklub Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Skødet er endeligt. Retten i Hørsholm den Susanne Rode

7 S S 14_AB 619 A A

8 dvokatfirmaet Bornstein & Grøn civok.interes~ ørgen Grønborg Møderet for Højesteret. Kaare Pedersen Møderet for Hajester rik Malberg Møderet for Højesteret,gid EKSTRAKTUDSKRIFT redgade 41, 1. sal, 1260 København K - Telefon (01) Ejendommen matr.nr. 4 cs VallerØd by, Hørsholm Beliggenhed: Anmelder: Hørsholm Idrætspark, Jørgen Grønborg "Stadion" Advokat Hørsholm Bredgade København K Mellem undertegnede Codan Liv A/S, Codanhus, Gl. Kongevej 60, 1899 København V., (i det følgende kaldet udlejer) og Hørsholm-Rungsted Tennisklub, c/o advokat Mikael Bernhoft, Hovedvagtsgade 8, 1103 København K., (i det følgende kaldet lejer), er dags dato indgået følgende LEJEKONTRAKT i. Aftaleforhold. Generelt. Hørsholm Kommune har ved særskilt brugsaftale, der vedhæftes som bilag 1, stillet et areal stort m 2 vederlagsfrit til rådighed for lejeren for et tidsrum af 99 år til brug for idrætsformål, herunder opførelse af en idrætshal med tilhørende klubhus. Arealet, der er under udstykning, er angivet på det som bilag 2 vedhæftede kortbilag. I overensstemmelse med den nævnte brugsaftale, bilag 1, og med Hørsholm Kommunes udtrykkelige godkendelse, overdrager lejeren herved brugsretten til det i bilag 2 angivne areal til udlejeren på samme vilkår, som aftalt med Hørsholm Kommune, med henblik på udlejerens opførelse af en bygning på grunden i henhold til vedhæftede skitseprojekt, bilag 3. Udlejeren opfører bygningen for egen regning og som sin ejendom og udlejer derefter bygningen og grundarealet til lejeren på de i nærværende kontrakt nærmere fastsatte vilkår. \rm. 267 G Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K

9 3. Tilladelser m.v. Lejeren er forpligtet til at medunderskrive alle ansøgninger, herunder ansøgninger om eventuelle dispensationer og fuldmagter, som måtte være nødvendige for byggeriets gennemførelse og lejeforholdets etablering. Lejeren indestår for, at nærværende kontrakt og byggeriet ikke er i strid med brugsaftalen med Hørsholm Kommune vedrørende grunden, hvorpå bygningen skal opføres. Det er en betingelse for nærværende kontrakt, at Hørsholm Kommune, som ejer af grunden, underskriver påtegning på lejekontrakten om Hørsholm Kommunes godkendelse af de aftalte lejevilkår. Indtrædelsesret. 17. Ved nærværende lejekontrakts ophævelse på grund af lejerens misligholdelse, skal udlejeren være berettiget til at indtræde i lejerens rettigheder og pligter i henhold til den med Hørsholm Kommune indgåede brugsaftale vedrørende grunden for den resterende del af brugsaftalens løbetid. Såfremt ophævelse af nærværende lejekontrakt på grund af lejerens misligholdelse finder sted indenfor de første 7 år af lejeperioden, medens den af et pengeinstitut stillede lejebetalingsgaranti er gældende, jfr. 8, skal det garanterende pengeinstitut for den resterende del af garantiperioden have samme ret til indtræden i lejerens rettigheder og forpligtelse i henhold til brugsaftalen med Hørsholm Kommune. I samme tilfælde skal det garanterende pengeinstitut være berettiget til at indtræde i lejerens rettigheder og forpligtelser ifølge nærværende lejekontrakt. Såfremt udlejeren eller det garanterende pengeinstitut i medfø af stk. 1 eller stk. 2 ovenfor indtræder i lejerens rettighede og forpligtelser i henhold til brugsaftalen med Hørsholm Kommu vedrørende grunden, skal udlejeren respektive det garanterende pengeinstitut være berettiget til at indgå ny lejeaftale om br gen af grund og bygning, jfr. bilag 3, til idrætsformål eller til selv at udnytte grund og bygning til sådanne formål, for s vidt angår den resterende del af brugsaftalens løbetid. Det garanterende pengeinstitut kan dog kun med udlejerens godkendelse indgå lejeaftaler eller foretage dispositioner med virkning for tiden efter garantiperiodens udløb. Indgåelse af ny lejeaftale samt indtræden i brugsretten kræver endvidere i ethvert tilfælde Hørsholm Kommunes godkendelse. e

10 20. Tinglysning. Udlejerens ejendomsret til bygningen vil være at tinglyse som adkomst til bygning på trediemands grund. Bestemmelserne i nærværende lejekontrakts 1, 15, 17 og 20 kan af lejeren begæres tinglyst på bygningens blad i tingbogen. Påtaleberettiget er: Hørsholm-Rungsted Tennisklub. Udlejeren er berettiget til at optage størst mulige offentlige og private lån i bygningen og til, med Hørsholm kommunes godkendelse, at pålægge bygningen servitutter. Bestemmelsen i nærværende lejekontrakts 17 kan af udlejeren begæres tinglyst på grundens blad i tingbogen, hvilket Hørsholm kommune som ejer af grunden meddeler samtykke til ved påtegning på nærværende lejekontrakt. København, den 25/ Som udlejer: CODAN LIV A/S Som lejer: HØRSHOLM-RUNGSTED TENNISKLUB M. K. Andersen Mikael Bernhoft M. Colding-Jørgensen Preben Hansen Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed og underskrivernes myndighed: For så vidt angår udlejer: Navn: Jørgen Grønborg Stilling: Advokat Bopæl: Bredgade København K For så vidt angår lejer: Navn: Annette Fabricius-Bjerrre Stilling: Advokat Bopæl: Hovedvagtsgade København K Form. 267 G Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K

11 PÅTEGNING, Under henvisning til foranstående lejekontrakts 3 sidste pk godkender underskrevne Hørsholm Kommune herved de aftalte lej - vilkår og meddeler tilladelse til, at udlejeren, Codan Liv A/ ejendomsret tilbygningen tinglyses som adkomst til bygning p tredjemands grund samt at foranstående lejekontrakts 17 tin - lyses som servitutstiftende på den Hørsholm Kommune tilhørend grund med Codan Liv A/S og Bikuben som påtaleberettigede. Hørsholm, den 26/ For Hørsholm Kommune Ove Sundberg / Peder Madsen N FO LM?,0A H8 P 2318 A. SKAB: NR. INDFØRT 1 DA c BOGE FOR RETTEN I HØR ORME AKT. KAB: NR. L

12 ALLONGE Anmelder: a. Jørgen Grønborg. il lejekontrakt mellem Codan Liv A/S og Hørsholm- Advokat ungsted Tennisklub vedrørende matr. nr. 4 cs Bredgade 41, 1. sa 1260 København K allerød By, Hørsholm. DOKUMENTATION FOR EJENDOMSVÆRDI VEDRØRENDE EJENDOMMEN MATR.NR. 4 BZ VALLERØD BY, HØRS- HOLM - TILHØRENDE HØRSHOLM KOMMUNE x) y 3 z = C) 7 ~. AA.Li tv-t 3.2 Ves = / ,%& nr. 9/A144FeorZPa nd"jernriav. / t ti S under løbenr. 9 1,5-$. pr vurderet til kontantejendomsværdi heraf kontantgrundværdi IR Y. tir?) kr. Ejendommen, der hverken udgør en landejendom eller omfatter nogen del af en sådan, er ikke i matriklen noteret som en del al en samlet ejendom. Hørsholm Kommune, ejendomakattekontorst d. A9 ni 19. A.4.91.? t (M). ".7) kr. 4 //0 Indføl dagbogen for retten I Hørsholm c/' den 0 8 AUG, g.7 Akt. skab: Nr. LYST/ P~,~4 Form. 267 G Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K

13 'Adyokåtfirmaet Bornstein & Grønborg Advokatinteressentskab Jørgen Grønborg Moderet for Højesteret C. Kaare Pedersen Moderet for Højesteret Erik Malberg Moderet for Højesteret Bredgade 41, 1. sal, 1260 København K - Telefon (01) Telex bglaw dk - Telefax (01) Giro Hørsholm Ret Tinglysningskontoret Hovedgaden Hørsholm REKOMMANDERET Deres j.nr. Vort j.nr ek/er 29. juli 1986 Vedr. bygning på lejet grund - ejendommen matr.nr. 4 cs Vallerød by, Hørsholm Hoslagt fremsendes original lejekontrakt mellem Hørsholm Kommune og Hørsholm-Rungsted Tennisklub samt original lejekontrakt mellem Codan Liv A/S og Hørsholm-Rungsted Tennisklub, idet jeg skal anmode om, at der foretages nedennævnte tinglysningsmæssige ekspeditioner vedrørende ovennævnte ejendom. Til Deres orientering vedlægger jeg originalt matrikelkort vedrørende ejendommens udstykning fra matr.nr. 4 bz Vallerød by, Hørsholm. I Adkomst til bygning på lejet grund Grunden er udlejet af Hørsholm Kommune til Hørsholm-Rungsted tennisklub i henhold til den førstnævnte lejekontrakt, og grunden er videreudlejet til Codan Liv A/S. Videreoverdragelsen er i overensstemmelse med den oprindelige kontrakt og i øvrigt godkendt af Hørsholm Kommune ved påtegning, side 15, til den efterfølgende kontrakt. I henhold til sidstnævnte kontrakt har Codan Liv A/S opført sportshal på matriklen, og denne sportshal indeholdende tennisbaner er nærmere individualiseret ved afsætningsplan, der er vedhæftet som bilag 3 til sidstnævnte kontrakt. 0 Som dokumentation for Codan Liv A/S' adkomst til sportshallen bedes tinglyst den oprindelige kontrakt i sin helhed samt uddrag af den efterfølgende kontrakt, nærmere bestemt 1, 3, 17, 20 samt påtegningen og bilag 3. Jeg har vedlagt tinglysningsgenpart af kontrakterne.

14 Advokatfirmaet Bornstein & Grønborg Jørgen Grønborg C. Kaare Pedersen Erik Malberg Pag. 2. II Lysning af byrde på grunden Som byrde på grunden matr.nr. 4 cs Vallerød by, Hørsholm bedes lyst bestemmelserne om den af Codan Liv A/S opførte bygning på lejet grund. Hørsholm Kommune har ved ovennævnte påtegning godkendt, at adkomst til bygningen særskilt lyses, hvilket nødvendiggør lysning af byrde på grunden. Som byrde bedes lyst kontrakterne i samme omfang som under I beskrevet, og jeg har vedlagt tinglysningsgenpart. III Lysning af servitut på grunden I henhold til ovennævnte påtegning har Hørsholm Kommune godkendt, at 17, sidstnævnte kontrakt, lyses servitutstiftende på grunden. Jeg vedlægger ekstraktudskrift desangående. IV Lysning af servitut på bygningen I henhold til 20, sidstnævnte kontrakt, kan Hørsholm- Rungsted Tennisklub begære bestemmelserne i denne kontrakt, 1, 15, 17 og 20, lyst servitutstiftende på bygningen. Jeg vedlægger ekstraktudskrift desangående. Jeg vedlægger kr. 800,00 i check til dækning af tinglysningsafgift. Endvidere vedlægger jeg ekstraktudskrift af forsikringsregisteret vedrørende A/S Forsikringsselskabet Codan Liv. Såfremt ovennævnte redegørelse og de vedlagte dokumenter med genparter umiddelbart ikke er tilstrækkelige til foretagelse af de begærede tinglysningsmæssige ekspeditioner, vil jeg foreslå, at tinglysningskontoret telefonisk retter henvendelse til mig herom. Med venlig hilsen Jørgen grønborg E ind Kolding advokat 0 PS: De vil modtage dokumentation for, hvem der er den tegningsberettigede ledelse af Hørsholm-Rungsted Tennisklub direkte fra klubbens advokat, advokat Mikael Bernhoft, en af de nærmeste dage.

15 Advokatfirmaet Bornstein & Grønborg Advokatinteressentskab Jørgen Grønborg Møderet for Højesteret C. Kaare Pedersen Møderet for Højesteret Erik Malberg Møderet for Højesteret Bredgade 41, 1. sal, 1260 København K - Telefon (01) Ejendommen matr.nr. 4 cs Vallerød *) by, Hørsholm Annelder: Vco (-d Jørgen Grønborg Advokat Bredgade 41, 1260 København K Mellem undertegnede Codan Liv A/S, Codanhus, Gl. Kongevej 60, 1899 København V., (i det følgende kaldet udlejer) og Y Hørsholm-Rungsted Tennisklub, c/o advokat Mikael Bernhoft, Hovedvagtsgade 8, 1103 København K., (i det følgende kaldet lejer), er dags dato indgået følgende STEMPELMÆRKE LEJEKONTRAKT KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT y 9,36k 31 tiir164u uuu k00.00 å$-fl 1. Aftaleforhold. Generelt. Hørsholm Kommune har ved særskilt brugsaftale, der vedhæftes som bilag 1, stillet et areal stort m2 vederlagsfrit til rådighed for lejeren for et tidsrum af 99 år til brug for idrætsformål, herunder opførelse af en idrætshal med tilhørende klubhus. Arealet, der er under udstykning, er angivet på det som bilag 2 vedhæftede kortbilag. *) Beliggenhed: Hørsholm Idrætspark, "Stadion" Hørsholm

16 - 2 - I overensstemmelse med den nævnte brugsaftale, bilag 1, og med Hørsholm Kommunes udtrykkelige godkendelse, overdrager lejeren herved brugsrettenktil det i bilag 2 angivne areal 1 til udlejeren på såmme vilkår, som aftalt med Hørsholm KommunerlienbIlk på udlejerens opførelse af en bygning på grunden i henhold til vedhæftede skitseprojekt, bilag 3. Udlejeren opfører bygningen for egen regning og som sin ejendomog udlejer derefter bygningen og grundarealet til lejeren på de i ^ J---- nærværende lejekontrakt nærmere fastsatte vilkår, 2. I byggeperioden skal hele grunden udelukkende være til disposition for udlejeren og de af denne antagne entreprenører. Grunden skal stilles til udlejerens disposition ved påkrav og i den stand, hvori den er og forefindes og er udlejeren bekendt. Hørsholm Kommune og lejeren påtager sig intet ansvar for jordbundens beskaffenhed og grundvandsforholdene. Udgifterne til eventuelt nødvendig pilotering eller andre særlige jordbundsforanstaltninger afholdes af udlejeren og indgår i anskaffelsessummen for bygningen, jfr. 7. Udlejeren sørger selv for anlæggelse af entreprenørvej til brug for byggeriet. Placering af entreprenørvej kræver Kommunens godkendelse. Efter bygningens færdiggørelse anlægges endelig tilkørselsvej og parkeringsplads i overensstemmelse med den aftale, som lejeren måtte træffe herom med Hørsholm Kommune. Udlejeren sørger for terrænregulering, -planering samt beplantning af arealet, alt i overensstemmelse med den herom udarbejdede og af parterne godkendte detailbeskrivelse, der tillige skal godkendes af Hørsholm Kommune, dels som ejer af grunden, dels som bygningsmyndighed. Udgifter til retablering af idrætsparkens anlæg efter byggeriets færdiggørelse er Hørsholm Kommune uvedkommende.

17 k Tilladelser m.v. Lejeren er forpligtet til at medunderskrive alle ansøgninger, herunder ansøgninger om eventuelle dispensationer og fuldmagter, som måtte være nødvendige for byggeriets gennemførelse og lejeforholdets etablering. Lejeren indestår for, at nærværende kontrakt og byggeriet ikke er i strid med brugsaftalen med Hørsholm Kommune vedrørende grunden, hvorpå bygningen skal opføres. Det er en betingelse for nærværende kontrakt, at Hørsholm Kommune, som ejer af grunden, underskriver påtegning på lejekontrakten om Hørsholm Kommunes godkendelse af de aftalte lejevilkår. 4. Samarbejde under opførelsen. Bygningen opføres i hovedentreprise i overensstemmelse med et -af udlejeren og lejeren i fællesskab godkendt projekt, der tillige skal godkendes af Hørsholm Kommune. Hovedentreprenøren vælges efter afholdt indbudt licitation af udlejeren og lejeren i forening. Entreprisekontrakt med hovedentreprenøren oprettes med udlejeren som bygherre, men bygherrefunktionen skal under byggeriet varetages af et byggeudvalg, hvori både udlejeren og lejeren er repræsenteret. Såfremt lejeren efter nærværende kontrakts underskrivelse fremsætter ønske om ændringer i projektet, skal byggeudvalget høres herom. ønsker om andet end uvæsentlige ændringer i projektet skal tillige forelægges Hørsholm Kommune til godkendelse. Går byggeudvalget ind for de foreslåede ændringer og kan disse accepteres af hovedentreprenøren, skal ændringerne udføres og de heraf følgende merudgifter tillægges anskaffelsessummen, jfr. 7. Byggeudvalget fungerer under byggeriet som udlejerens og lejerens fælles kontrollant og deltager i ugentlige byggemøder på pladsen. Byggeudvalget holder kontakt med de tekniske rådgivere, som er antaget af udlejeren og byggeudvalget deltager ved byggeriets aflevering i en nøje gennemgang af byggeriet og drager omsorg for registrering og afhjælpning af konstaterede mangler.

18 5. Forsinkelse. Byggeriet forventes klart til indflytning ultimo Såfremt byggeriets påbegyndelse eller udførelse forsinkes af grunde, som ikke kan tilregnes udlejeren, udskydes indflytningstidspunktet tilsvarende. Som grunde, der ikke kan tilregnes udlejeren, anses eksempelvis: Hovedentreprenørens misligholdelse af entreprisekontrakten, Lejerens misligholdelse af nærværende lejekontrakt, Funderings og grundvandsforhold, der afviger fra vedhæftede skitseprojekt, Forsinkede offentlige tilladelser, der er nødvendige, og de i AB 72 15, stk. 1 nævnte tilfælde. Såfremt ibrugtagningstidspunktet udskydes som følge af de i - stk. 2 omhandlede forhold, kan lejeren ikke i den anledning hæve aftalen eller stille krav om erstatning. 6. Lejemålets begyndelse. Lejeforholdet påbegyndes, når hallen er klar til ibrugtagning og tennisbanerne er spilleklare. Det er ikke en betingelse, at omklædningsrum, baderum og klublokaler er klar til indflytning. Der må ikke spilles på tennisbanerne, før der foreligger ibrugtagningstilladelse, og lejeforholdet kan derfor, jfr. stk. 1, først påbegyndes, når ibrugtagningstilladelse for såvidt angår tennishallen er udstedt. Hørsholm Kommune har afgivet tilsagn

19 5 om at ville medvirke til at søge sagen fremmet, men risikoen for, at et forventet tidspunkt for byggeriets påbegyndelse må udskydes, påhviler ikke Kommunen. Udlejeren indkalder til afleveringsforretning før eller efter lejeforholdets påbegyndelse. Under afleveringsforretningen foretages gennemgang af det lejede. Såfremt der måtte være mangler ved det lejede, fastsættes en rimelig afhjælpningsfrist for udlejeren. Synlige mangler, som ikke påtales ved afleveringsforretningen, kan ikke senere gøres gældende, uanset om lejeren har ladet sig repræsentere under afleveringsforretningen. Såfremt lejeren efter afleveringsforretningen bliver opmærksom på skjulte mangler, skal lejeren omgående gøre udlejeren opmærksom herpå, således at der kan fremsættes krav om afhjælpning overfor håndværkerne. 7. Lejen. Den årlige leje beregnes som nedenfor anført på grundlag af udlejerens totale anskaffelsesudgifter, herunder alle håndværkerudgifter og leverancer, udstykningsomkostninger, projektering og tilsyn, juridisk assistance, byggelånsrenter, stempel m.v. Der medregnes ikke avancetillæg eller tillæg for udlejerens interne tidsanvendelse. Udlejerens totale anskaffelsesudgifter er budgetteret til ca. kr. 20 millioner med tillæg af moms. Grundlaget for lejens beregning er det endelige byggeregnskab, men budgettet danner grundlag for opkrævning af acontoleje indtil endeligt byggeregnskab foreligger. På ovennævnte grundlag fastsættes herefter følgende minimumleje:

20 1. år: 6,0% af beregningsgrundlaget = ca. kr ,00 + moms. 2. år: 6,5% af beregningsgrundlaget = ca. kr ,00 + moms. 3. år: 7,0% af beregningsgrundlaget = ca. kr ,00 + moms. 4. år: 7,5% af beregningsgrundlaget = ca. kr ,00 + moms. 5. år: 8,0% af beregningsgrundlaget = ca. kr ,00 + moms. Fra den 1. januar 1991 reguleres den for 5. år gældende minimumleje med 50% af stigningen i nettoprisindekset (januar 1975 = 100) i forhold til 1. januar 1990, og reguleringen foretages hvert år pr. den 1.1. og 1.7., første gang pr. den , på grundlag af det senest offentliggjorte nettoprisindeks og med virkning for det følgende kvartal. Lejen i de 5 første år er som ovenfor anført en minimumleje. Det har mellem parterne oprindelig været aftalt, at lejen fra lejemålets begyndelse skulle udgøre 7% af udlejerens totale anskaffelsesudgifter med tillæg af 50% af stigningen i nettoprisindekset, beregnet som ovenfor anført. Såfremt hallens drift i et eller flere af de første 5 år muliggør betaling af den oprindeligt aftalte leje, og denne leje for det eller de pågældende år overstiger minimumlejen, skal lejeren betale differencen som tillæg til den aftalte minimumleje. Vurderingen af, om driften muliggør betaling af en højere leje end minimumlejen, skal foretages på grundlag af årsregnskabet for hallens drift sammenholdt med markedsprisen pr. time for leje af tilsvarende baner. Såfremt spørgsmålet ikke kan løses ved forhandling, skal hver af parterne være berettiget til at forelægge spørgsmålet for den i 19 omhandlede voldgiftsret til endelig afgørelse. Lejen betales til udlejeren kvartalsvis bagud hver 1.1., 1.4.,

21 og 1.10, første gang dog kun for tiden fra lejeforholdets begyndelse til nærmest følgende ordinære forfaldsdag. Udebliver betaling mere end 3 hverdage efter forfaldsdagen, påløber der det forfaldne lejebeløb morarenter med 1,5% månedligt, der tilskrives hver den 1. i en måned. 8. Betalingsgaranti. Inden lejemålets påbegyndelse stiller lejeren betalingsgaranti ved anerkendt pengeinstitut for betaling af de første 7 års leje incl. den aftalte lejeregulering. For de første 5 år skal garantien dog kun omfatte den i 7 fastsatte minimumleje. Betalingsgarantien afgives i overensstemmelse med det som bilag 4 vedhæftede udkast, idet dog bemærkes, at det deri anførte maximumsbeløb er kalkulatorisk fastsat og ændres i overensstemmelse -,med den faktisk beregnede leje ved lejemålets påbegyndelse. 9. Forsikring og driftsudgifter i øvrigt. For lejerens regning tegner udlejeren brandforsikring for ejendommen til fuld- og nyværdi og bygningskaskoforsikring incl. svamp- og insektforsikring samt husejeransvarsforsikring. Lejeren afholder samtlige udgifter i forbindelse med drift og vedligeholdelse af hele ejendommen (grund og bygning), jfr. dog 10, herunder de til enhver tid påhvilende ejendomsskatter og andre bidrag til det offentlige, renter og afdrag på anlægsgæld, opvarmning, renholdelse, el- og vandafgifter, ejerlaugsomkostninger og i det hele taget enhver anden udgift, der er forbundet med besiddelsen og driften af ejendommen, bortset fra forrentning af byggeomkostningerne.

22 10. Vedligeholdelse. Al indvendig vedligeholdelse, herunder vedligeholdelse af banernes belægning, samt vedligeholdelse og renholdelse af udendørs arealer påhviler lejeren, medens udvendig vedligeholdelse af bygningen påhviler udlejeren. Ejendommen og dens indretning og tilbehør med tilknytning til bygningen skal holdes forsvarligt vedligeholdt, således at ejendommen fremtræder i god og velvedligeholdt stand, såvel indvendigt som udvendigt. 11. Formål. 'Bygningen opføres til brug for tenniscenter og klubhus for lejeren. Det lejede skal benyttes til det angivne formål og må ikke uden udlejerens og Hørsholm Kommunes skriftlige samtykke benyttes til noget andet formål. 12. Forandringer. Lejeren må ikke uden udlejerens skriftlige samtykke foretage nogen forandring af det lejede. Forandring af det lejede, bortset fra mindre væsentlige ændringer, kræver tillige Hørsholm Kommunes godkendelse.

23 9 13. Overdragelse og fremleje. Lejeren kan ikke uden udlejerens og Hørsholm Kommunes skriftlige samtykke overdrage nærværende kontrakt til trediemand eller fremleje det lejede. 14. Besigtigelse. fi) Udlejeren og Hørsholm Kommune er når som helst berettiget til at besigtige bygningen såvel indvendig som udvendig. 15. Lejeperiode og køberet. Lejeperioden er 99 år fra den nærmest følgende 1. i en måned efter lejeforholdets begyndelse, jfr. 6, i hvilken periode lejeforholdet er uopsigeligt fra begge sider. Lejeren har køberet til bygningen efter forløbet af 30 års lejeperiode og derefter så længe lejemålet består. Køberetten udøves ved fremsættelse af skriftligt påkrav til udlejeren med 3 måneders varsel til den 1. i en måned, der vil være at betragte som overtagelsesdag. Indtil udløbet af 30 års lejeperiode har lejeren forkøbsret til bygningen, såfremt udlejeren ønsker at sælge. Underretning om udlejerens salgsønske skal meddeles lejeren skriftligt, og lejeren skal derefter senest 1 måned efter modtagelsen af underretningen meddele udlejeren, at forkøbsretten ønskes benyttet. I modsat fald er forkøbsretten bortfaldet. Såfremt lejeren afgiver bekræftende svar, fastsættes overtagelsesdagen, med mindre andet aftales, til den 1. i en måned, der indtræder mindst 3 måneder efter udlejerens undrretning om salgsønske.

24 - 10- Køberetten og forkøbsretten er betinget af, at lejeren opfylder nedennævnte vilkår: Købesummen for bygningen, dens tilbehør og installationer, alt for såvidt det tilhører udlejeren, skal udgøre et beløb svarende til udlejerens samlede og dokumenterede opførelsesomkostninger (kostprisen) med tillæg af dokumenterede kostpriser ved eventuelle senere udvidelser og forbedringer, der er finansieret af udlejeren, og som går ud over den udlejeren påhvilende pligt til udvendig vedligeholdelse. Købesummen pristalsreguleres ikke og er gældende uanset tidspunktet for køberettens eller forkøbsrettens udøvelse. Købesummen erlægges kontant pr. overtagelsesdagen, med mindre anden aftale træffes. Når lejeren har berigtiget købesummen eller stillet sikkerhed herfor, er lejeren berettiget til endeligt skøde på bygningen. Samtlige omkostninger, der er forbundet med overdragelsen, :betales af lejeren. - Lejeren er berettiget til, at overdrage sin køberet og sin forkøbsret på ovenstående vilkår til Hørsholm Kommune, og udlejeren er bekendt med, at en sådan overdragelse har fundet sted, således at Hørsholm Kommune herefter har primær køberet og forkøbsret i henhold til ovennævnte bestemmelser og lejeren sekundær køberet og forkøbsret. 16. Misligholdelse. Såfremt lejeren gør sig skyldig i væsentlig misligholdelse af lejekontrakten, er udlejeren berettiget til at hæve denne.

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Bilag 1 Handelsvilkår KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Undertegnede navn adresse postnr. + by (i det følgende benævnt sælger) overdrager herved til medundertegnede Kolding Kommune CVR-nr. 29189897 Nytorv

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Matr.nr.1DI, Lille Værløse, Værløse til salg. Dato: Indholdsfortegnelse Parter side 2 Grunden side 2 Servitutter side 3 Overtagelse side 3 Øvrige forhold side 4 Miljø

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr Den vestlige Del, Gimsing. Grunden er beliggende Kjelding Høj... Grunden

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Kløvervej 87, 6100 Haderslev Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Boligareal Erhvervsareal Bebygget

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand.

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand. Afgift: kr. Akt: skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) Ejerlav: Erritsø By, Erritsø Matr. nr.: Matr. nr. Beliggende: Argentinervej husnummer j.nr.: Købsaftale Fredericia Kommune sælger herved den

Læs mere

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber)

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber) K Ø B S A F T A L E Underskrevne Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev (i det følgende benævnt sælger) sælger herved til medunderskrevne (i det følgende benævnt køber) den kommunen tilhørende ejendom,

Læs mere

Mellem. Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger )

Mellem. Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger ) J.nr. 6171-25 JG/tjk Dok 000055 Mellem Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger ) og Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (herefter kaldet Køber

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr...af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr., Strandbjerggård Hovedgård, Humlum. Grunden er beliggende Strandbjerggårdparken,

Læs mere

Udbyder hermed sokkelgrunden matr.nr.1di, Lille Værløse, beliggende Bymidten 114, 3500 Værløse

Udbyder hermed sokkelgrunden matr.nr.1di, Lille Værløse, beliggende Bymidten 114, 3500 Værløse august 2016 Udbyder hermed sokkelgrunden matr.nr.1di, Lille Værløse, beliggende Bymidten 114, 3500 Værløse til salg. UDBUDSVILKÅR Grunden udbydes til salg i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund, matr. nr., Tagård, Humlum. Grunden er beliggende Bakke Alle, Humlum. Grunden er på

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. Køge Kommunes ejendom matr.nr. 14 aq Ølsemagle by, Ølsemagle beliggende Skolevej 3, 4600 Køge.

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. Køge Kommunes ejendom matr.nr. 14 aq Ølsemagle by, Ølsemagle beliggende Skolevej 3, 4600 Køge. Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge 2017-008844-11 Skolevej 3, 4600 Køge Matr.nr. 14 aq Ølsemagle b, Ølsemagle KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen Køge Kommunes

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til:

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Økonomi Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: Del af den af kommunen tilhørende grund matr. 7000p, Kildebrønde

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2015-000499-20 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge Matr. nr. 13-a og 13-gg, Herfølge By, Herfølge KØBSAFTALE Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge 1. Parterne Køber: 2. Ejendommen Parcellerne: Matr. nr.

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

KØBSAFTALE (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger)

KØBSAFTALE (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger) 1 Ejerlav: Matr. nr.: Beliggende: Paderup By, Kristrup 6Y Neptunvej 20, 8960 Randers SØ KØBSAFTALE (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger) 1 - Parterne... 1 2 Det solgte... 2 3 Købesummen... 2

Læs mere

Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk Strandvejen 153 ',for så vidt angår matr.nr. 25 q) 2900 Hellerup. Tlf. 39 61 13 31 ENDELIGT SKØDE

Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk Strandvejen 153 ',for så vidt angår matr.nr. 25 q) 2900 Hellerup. Tlf. 39 61 13 31 ENDELIGT SKØDE . IOLHOFF & USSING V 1. Reg.afgift kr. 100,00 Retsafgift kr. 1.400,00 I alt kr. 1.500,00 M'atr. nr.: 14 n og 25 q Ramløse by, Ramløse Beliggende: Anmelder: Skovsvinget 2 Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

HANDELSVILKÅR. Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til. Navn: CVR nr. Adresse:

HANDELSVILKÅR. Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til. Navn: CVR nr. Adresse: HANDELSVILKÅR Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til Navn: CVR nr. Adresse: en ca. 2.045 m2 stor del af litra 7000 t beliggende ved Jellingvej/E.T. Jørgensensvej, 7100 Vejle (i det følgende

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ejendommen Toldbodgade 3-5 i Kolding, matr.nr.

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) 1. Grunden overdrages til køber i den stand, hvori den er og forefindes, således som den er besigtiget. Grunden skal være

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 OPP Kalvebod Brygge Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden, opsigelse og købsret 4 6 Lejemålets

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2012-32923 / 2013-129749 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge LIDEMARKSVEJ 108 110, BJÆVERSKOV KØBSAFTALE Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge 1. Parterne Køber: 2. Ejendommen Køge Kommunes ejendomme:

Læs mere

Tinghøj Allé Ringe. sælger betinget af godkendelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé Ringe. sælger betinget af godkendelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne KØBSAFTALE Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af godkendelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Den Almennyttige Erhvervsdrivende Fond,

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev 733 Hejsager, Halk Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Bebygget areal Samlet ejendomsværdi: 2010 Samlet grundværdi: 774

Læs mere

Udkast til betinget købsaftale. (i det følgende betegnet sælger) (i det følgende betegnet køber)

Udkast til betinget købsaftale. (i det følgende betegnet sælger) (i det følgende betegnet køber) Hørsholm Kommune Udkast til Købsaftale - sydligt byggefelt 12042013 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk DATO 12 april 2013 SIDE 1/6 REF

Læs mere

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af 'r. nr., ejerlav, sogn: i København kvarter) ler (i de sønderjydske landselej,,bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og, hus nr.: 820 'Utterslev Stempel: kr. øre Akt: Skab C nr. 87 (udfyldes

Læs mere

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Kollegie 20.635 m2 Vordingborg Uddannelsescenter TV2 Øst Ca. 7.400 m2 Arealets nærmere beliggenhed

Læs mere

Købsaftale med salgsbetingelser

Købsaftale med salgsbetingelser Købsaftale med salgsbetingelser Del af matr. nr. 62 aø Frederiksværk Markjorder, Rådhuspladsen, 3300 Frederiksværk Ca. 750 m 2 1 Købsaftale Undertegnede Halsnæs kommune, Rådhusparken 1, 3300 Frederiksværk

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Ud over dette hviler der ikke servitutter på ejendommen.

ENDELIGT SKØDE. Ud over dette hviler der ikke servitutter på ejendommen. Altre nr., ejerlav, sogn: 27 b Venslev b3i,;;empei; 130 kr- 00 øre (I København kvarter) Ferslev sogn. eller (i de senderjydske landsdele) bd. og bl. I tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.:

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som Købsaftaleskabelon af 23. maj 2011 K Ø B S A F T A L E vedr. parcel af Hanesvinget 2A, 9520 Skørping Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: Tlf.: CPR/CVR: E-mail: tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej

Læs mere

TDC Tele Danmark A/S, CVR-NR har pr. 1. januar 2003 ændret navn til. TDC Totalløsninger A/S, CVR-NR

TDC Tele Danmark A/S, CVR-NR har pr. 1. januar 2003 ændret navn til. TDC Totalløsninger A/S, CVR-NR Anmelder: TDC Services A/S Ejendomsjura Telehøjen 1 5220 Odense SØ Tlf.: 66 66 35 02 Navneændring TDC Tele Danmark A/S, CVR-NR. 25 76 75 35 har pr. 1. januar 2003 ændret navn til TDC Totalløsninger A/S,

Læs mere

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup ".r* t!',, {.1 f. l, l'"': ' 'l; i lf? ta Advokataktieselskab Hesteskoenl.Postboks29.2880Bagsværd.tlt:44442500.fax:4444388e lf?, Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 J.nr.: 209001 CVR nr.: 17 38 25 94 Matr.nr.:

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Købsaftale Helligkorsvej 3, 4000 Roskilde Matr. nr. 34f Vestermarken, Roskilde Jorder

Købsaftale Helligkorsvej 3, 4000 Roskilde Matr. nr. 34f Vestermarken, Roskilde Jorder ROSKILDE KOMMUNE Byrådssekretariatet Jura 3. november 2015 J.nr. 13.06.02P19-273075 HGB Købsaftale Helligkorsvej 3, 4000 Roskilde Matr. nr. 34f Vestermarken, Roskilde Jorder Mellem Roskilde Kommune, Rådhusbuen

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Ejsbølvænge 3, 6100 Haderslev. 843 m 2 95 m 2. Kr. 960.000. Kr. 312.200

SALGSBETINGELSER: Ejsbølvænge 3, 6100 Haderslev. 843 m 2 95 m 2. Kr. 960.000. Kr. 312.200 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr.nr.: Ejsbølvænge 3, 6100 Haderslev 3534 Haderslev Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Bebygget areal 843 m 2 95 m 2 Ejendomsværdi: 2010 Grundværdi: Kr. 960.000

Læs mere

OPLYSNINGSSKEMA GRUNDE. Køber(e): Morbærhaven anfør husnr., 9000 Aalborg parcel nr.anfør parcel.nr. Gl. Hasseris by, Hasseris

OPLYSNINGSSKEMA GRUNDE. Køber(e): Morbærhaven anfør husnr., 9000 Aalborg parcel nr.anfør parcel.nr. Gl. Hasseris by, Hasseris Køber(e): GRUNDE OPLYSNINGSSKEMA Morbærhaven anfør husnr., 9000 Aalborg parcel nr.anfør parcel.nr. Gl. Hasseris by, Hasseris Navn: Navn: Adresse: Adresse: Postnr./by: Postnr./by: Tlf. : Tlf. : CPR-nr.:

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup

Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup Undertegnede Navn: Adresse:_ By og postnr.: Telefon nr.: E.mail CVR nr: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

Overenskomst mellem Gladsaxe Kommune og Akademisk Boldklub (AB)

Overenskomst mellem Gladsaxe Kommune og Akademisk Boldklub (AB) Matr.nr. 3 ex Bagsværd Skovdiget 1 Overenskomst mellem Gladsaxe Kommune og Akademisk Boldklub (AB) Formålet er at revidere overenskomsten af 6. og 12.07.1962, med tillæg af 19.01.1963, 24.07.1963, 04.04.1964,

Læs mere

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Køb: Erhvervsgrundene sælges til fast pris i den rækkefølge ansøgninger om køb modtages. Der kan ikke reserveres grunde, men alene ansøges

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal OPP Kalvebod Brygge Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden og opsigelse 4 6 Lejemålets

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Eltangvej/Nordager

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Eltangvej/Nordager Oktober 2010 KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Eltangvej/Nordager Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

Købsaftale med salgsbetingelser

Købsaftale med salgsbetingelser Købsaftale med salgsbetingelser Matr. nr. 16 dm Melby by, Melby Plovvænget 3, 3300 Frederiksværk Natur og Udvikling Købsaftale Undertegnede Halsnæs kommune, Rådhusparken 1, 3300 Frederiksværk sælger og

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Skolebakken 42a-e og Rytterskolevej 18 i Nr. Bjert

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Skolebakken 42a-e og Rytterskolevej 18 i Nr. Bjert Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Skolebakken 42a-e og Rytterskolevej 18 i Nr. Bjert Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) 1. Grunden overdrages til køber i den stand, hvori den er og forefindes, således som den er besigtiget. Grunden skal være

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Mellem og medundertegnede Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Cvr. 29189781 (i det følgende kaldet udlejer) Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Cvr. 77940413

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Halsnæs Kommune Cvr.nr 29188416 Rådhuset 3300 Frederiksværk (i det følgende kaldet udlejer) og Frivillighedscenteret Cvr.nr xxxxx xxx (i det følgende kaldet

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2013-4899-33 KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE KILDEBJERGS AGRE, BJÆVERSKOV 2. DEL AF ETAPE 1 KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget boligparcel

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov

Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: tilbyder

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr., Strandbjerggård Hovedgård, Humlum. Grunden er beliggende Strandbjerggårdparken,

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr.. af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden

Læs mere

OVERDRAGELSESAFTALE. vedr. kajarealer ved Gammel Havn

OVERDRAGELSESAFTALE. vedr. kajarealer ved Gammel Havn J.nr. 2024064 19. april 2017 PFT SN OVERDRAGELSESAFTALE vedr. kajarealer ved Gammel Havn Mellem FredericiaC Arealudviklingsselskab P/S Sdr. Voldgade 10, 1. sal 7000 Fredericia CVR-nr.: 31 75 43 72 (herefter

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Piledamsvej 7, 6000 Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Piledamsvej 7, 6000 Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Piledamsvej 7, 6000 Kolding Undertegnede Navn: CPR nr. /CVR nr.: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail tilbyder herved at købe Købmand I.C. Sørensen Fribolig tilhørende ejendom

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T Følgende er et eksempel på en aftale om sameje af en grund på hvilken senere ønskes opført en bolig. Eksemplet er ikke udtømmende og bør tilpasses den konkrete situation med professionel bistand. S A M

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr.

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Borgerservice Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. den kommunen

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

På nedenstående kortudsnit ses grundene, der er i udbud.

På nedenstående kortudsnit ses grundene, der er i udbud. Erhvervsgrund Katkjærvej En lavtliggende erhvervsgrund på Katkjærvej i Skive, sælges i udbud uden mindstepris men med byggepligt og normale udstykningsomkostninger og tilslutningsafgifter På nedenstående

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Højbjergparken Parcelhusgrunde Lokalplan 129-området Lysehøj K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 Tlf. nr.:

Læs mere

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.:

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: KØBSAFTALE Undertegnede Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: Afgiver herved købstilbud over for Kerteminde Kommune CVR-nr. 29 18 97 06 Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde om køb af ejendommen

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum 2/10-14 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 8g Bælum By, Bælum, beliggende Solbjergvej

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe følgende grunde: - matr.nr. 46c Ø. Hornum By, Øster Hornum og - del af matr.nr. 46b Ø. Hornum

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger)

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) NST-513-00533 Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Sommerhusgrund beliggende Bjerghuse 147, Fjand, 6990 Ulfborg 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Finansministeriets cirkulære

Læs mere

Boeslunde. Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E

Boeslunde. Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E Boeslunde Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Tlf. nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 teknik@slagelse.dk

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T Advokat Ole Kildeby Danmarksgade 81.2.th. 9900 Frederikshavn Tlf.nr. 98 42 91 11 L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Fonden Tordenskiold, Frederikshavn som udlejer, og Tordenskiolds Soldater

Læs mere

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede Udkast KØBSAFTALE Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede ca. m2 af matr. nr. Trollesminde, Hillerød Jorder, indtegnet på bilag til denne købsaftale.

Læs mere

Købsaftale. Ca. 800 m 2

Købsaftale. Ca. 800 m 2 Købsaftale Del af matr. nr. 1 dn Ullerup by, Torup Bogbinderivej 15, 3390 Hundested Ca. 800 m 2 Natur og Udvikling Købsaftale Undertegnede Halsnæs kommune, Rådhusparken 1, 3300 Frederiksværk sælger og

Læs mere

T I L B U D S B L A N K E T for ubebygget grund til boligformål på

T I L B U D S B L A N K E T for ubebygget grund til boligformål på T I L B U D S B L A N K E T for ubebygget grund til boligformål på Mejsevej 2, Breum 7870 Roslev Mellem Skive Kommune, Torvegade 10, 7800 Skive som sælger, og Navn: Adresse: By: Tlf.nr.: Mail: er der indgået

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Navn: Stilling: Adresse: Adresse: Tlf. arb.: Tlf. privat: Mailadr.:

K Ø B S A F T A L E. Navn: Stilling: Adresse: Adresse: Tlf. arb.: Tlf. privat: Mailadr.: Sag nr. 24.009 Parcel nr. : K Ø B S A F T A L E Undertegnede SennenBolig A/S Cvr.nr. 3314 4660 Kolding Åpark 1, 4. sal 6000 Kolding (herefter kaldet sælger) sælger herved til medundertegnede, Navn: Stilling:

Læs mere

K Ø B S A F T A L E --------------------------------------

K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- Undertegnede sælger herved til medundertegnede Jens Jørgen N. Nielsen og Bente Østergaard Nielsen,

Læs mere

Købstilbud. Udlejningsejendom Forskerparken Kullinggade 31E, stuen 5700 Svendborg. Underskrevne:

Købstilbud. Udlejningsejendom Forskerparken Kullinggade 31E, stuen 5700 Svendborg. Underskrevne: Købstilbud Udlejningsejendom Forskerparken Kullinggade 31E, stuen 5700 Svendborg Underskrevne: Sælger: Svendborg Kommune, Center for Ejendomme og Teknisk Service, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge.

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Slotssøvejen 8-16, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Slotssøvejen 8-16, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Slotssøvejen 8-16, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ejendommen Slotssøvejen 8-16 i Kolding,

Læs mere

Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD. Storparceller på Halmstadvej

Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD. Storparceller på Halmstadvej Ejendomme 27. august 2013/AB Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD Storparceller på Halmstadvej Storparcellerne Parcel A (ca. 13.788 m2) Parcel B (ca. 10.755 m2) Begge parceller er beliggende på Halmstadvej

Læs mere

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen.

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Gældende vedtægter godkendt af Ringsted Kommune den 20. januar 2006. 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Disse vedtægter omfatter

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Grønt område ved Klintevej, 6000 Kolding Matr.nr. 120m Kolding Markjorder 3. afd.

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Grønt område ved Klintevej, 6000 Kolding Matr.nr. 120m Kolding Markjorder 3. afd. KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Grønt område ved Klintevej, 6000 Kolding Matr.nr. 120m Kolding Markjorder 3. afd. Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail tilbyder herved at købe den Kolding

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 RESEN VEST1 Deklaration for område vest og syd for Resen skole Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord November 2013 KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Mellem. Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem. Østervej 4. 4640 Faxe. Cvr.nr. 14278184. (herefter lejer) Faxe Kommune.

Mellem. Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem. Østervej 4. 4640 Faxe. Cvr.nr. 14278184. (herefter lejer) Faxe Kommune. Lejekontrakt Mellem Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem Østervej 4 4640 Faxe Cvr.nr. 14278184 (herefter lejer) Og Faxe Kommune Frederiksgade 8 4690 Haslev Cvr.nr. 29188475 (herefter udlejer)

Læs mere

Lejeaftale. Aftalens Parter

Lejeaftale. Aftalens Parter j.nr. 1.2.16 / hfs Lejeaftale 1 Aftalens Parter Mellem Museum Sønderjylland, Aastrupvej 48 A, 6100 Haderslev som udlejer og Højeregnens Lokalhistoriske Arkiv, Møllegade 12, 6280 Højer som lejer indgås

Læs mere

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE VILKÅR:

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE VILKÅR: Køb & Salg Januar 2015 Matr.nr. 15afb, Nørremarken, Ribe Jorder Beliggende Industrivej 63, 6760 Ribe Arealet, der fremgår af vedhæftede matrikelkort, udgør 3.275 m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE Mellem

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov

Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: tilbyder

Læs mere

KØBSAFTALE BJERREBY MØLLEBAKKE 1, TÅSINGE, 5700 SVENDBORG

KØBSAFTALE BJERREBY MØLLEBAKKE 1, TÅSINGE, 5700 SVENDBORG KØBSAFTALE BJERREBY MØLLEBAKKE 1, TÅSINGE, 5700 SVENDBORG Svendborg Kommune sælger matr. nr. 32f, Bjerreby by, Bjerreby. Adresse: BJERREBY MØLLEBAKKE 1, 5700 SVENDBORG Areal: 1.050 m 2 Køber betaler alle

Læs mere