1/17. Indholdsfortegnelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1/17. Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 1/17 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1. Detentionslokalerne... 3 Ad punkt 2. Rapportgennemgang... 4 Ad punkt 2.2 Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv Ad punkt 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 Ad punkt Tidspunktet for tilkald af læge Ad punkt 2.5 Oplysninger fra kriminalregisteret Ad punkt Visitation mv Ad punkt Kontakt med pårørende mfl Ad punkt 2.7 Tilsyn Ad punkt Tilsyn under foreløbig anbringelse i detentionen (skærpet tilsyn) Ad punkt Karakteren af de udførte tilsyn Ad punkt 2.9 Vejledning om klageadgang mv Opfølgning Underretning... 17

2 2/17 Den 31. maj 2007 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. februar 2007 af detentionen på politistationen i Næstved. I rapporten bad jeg Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg bad om at svaret blev sendt tilbage gennem Justitsministeriet således at ministeriet kunne komme med bemærkninger hertil. I den anledning har jeg modtaget udtalelser af 17. september 2007, 10. marts 2008 og 25. juli 2008 med bilag fra henholdsvis Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, Rigspolitiet og Justitsministeriet. Jeg skal herefter meddele følgende: Jeg noterede mig at Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi var ved at udfærdige en PD-meddelelse vedrørende detentionsanbringelse, og at jeg ville modtage den endelige meddelelse når den forelå. Rigspolitiet har vedlagt en udskrift af PD-meddelelse nr. 10: Om procedure for indberetning af sagsbehandling af detentionsanbringelser der er udfærdiget den 15. oktober Det fremgår at meddelelsen ville blive revideret når den nye vagtcentral i Næstved var etableret. Denne vagtcentral er etableret pr. 3. december 2007, og Rigspolitiet har oplyst at meddelelsen er (var) under revision som følge heraf, og at Rigspolitiet vil sende den reviderede meddelelse til Justitsministeriet når den foreligger. Jeg har noteret mig at den nævnte PD-meddelelse er udfærdiget og indholdet heraf, herunder at der en gang om måneden skal foretages kontrol af nærmere angivne forhold i forbindelse med den seneste måneds detentionsanbringelser og gives tilbagemelding herpå til den ansvarlige polititjenestemand. Jeg har endvidere noteret mig at meddelelsen på tidspunktet for Rigspolitiets udtalelse var ved at blive revideret. Jeg går ud fra at den nu er revideret, og beder Justitsministeriet om at sende mig et eksemplar af den reviderede meddelelse.

3 3/17 Ad punkt 1. Detentionslokalerne Jeg gik ud fra at glasset i detentionslokale 4 var udskiftet, og jeg formodede i øvrigt at glassene i dørspionerne skiftes ud efterhånden som de bliver for ridsede til at man kan se ind ad dem. Politiet har bekræftet at nævnte glas er udskiftet, og har oplyst at glassene i de øvrige detentionslokaler også er udskiftet. Politiet har endvidere oplyst at glassene fremover vil blive udskiftet når man ikke kan se ind ad dem på grund af ridser. Rigspolitiet har noteret sig det som politiet har oplyst, og har i den forbindelse henvist til ovennævnte PD-meddelelse hvoraf det fremgår at den månedlige kontrol blandt andet omfatter en besigtigelse af detentionslokalerne med henblik på sikring af at glassene i detentionslokalerne fortsat er anvendelige. Jeg har noteret mig det oplyste. Det blev under inspektionen oplyst at de gitre i loftet og over døren i detentionslokale 4 der var trykket ind, ville blive udskiftet. Jeg gik i rapporten ud fra at det var sket, men bad for en ordens skyld om oplysning om hvorvidt det var tilfældet. Jeg forstod i øvrigt at der som følge af mine bemærkninger under inspektionen af venterummene om gitre med for stor hulafstand og efterspænding af skruer på pladerne omkring gitrene ville ske en gennemgang af samtlige gitre og plader i loftet, herunder i detentionen, og at den udbedring som politiet havde oplyst at der var foretaget, også omfattede eventuelle gitre og plader med samme problem i detentionen. Politiet har oplyst at de gitre der var trykket ind, ikke er blevet udskiftet, men er fastmonteret, og at der er blevet fuget så det ikke længere er muligt at fastgøre noget i mellemrummet mellem gitteret og den metalplade som gitteret er monteret i. Politiet har endvidere oplyst at samtlige gitre er blevet gennemgået, og at skruerne på samtlige plader er blevet efterspændt. Rigspolitiet har noteret sig det som politiet har oplyst, og har også her henvist til PDmeddelelsen hvoraf det fremgår at den månedlige besigtigelse af detentionslokalerne også sker med henblik på sikring af at gitre/riste ikke udgør en sikkerhedsmæssig risiko, og hvori det tillige indskærpes at lamelafstanden i ventilationsristene kun må være 4 mm. Jeg har noteret mig det oplyste.

4 4/17 Jeg bad endvidere om oplysning om hvorvidt glasset til lampen i detentionslokale 3 var sat fast. Politiet har oplyst at dette glas er sat fast, hvilket Rigspolitiet har noteret sig. Jeg har noteret mig det oplyste. Jeg bad tillige om oplysning om hvorvidt det hul der var i den venstre side ved søjlen ved vinduet i midten af detentionslokale 2, var blevet fuget. Politiet har oplyst at det er sket, hvilket Rigspolitiet har noteret sig. Jeg har noteret mig det oplyste. Ad punkt 2. Rapportgennemgang Jeg anmodede om oplysning om årsagen til at jeg i 8 tilfælde ikke havde modtaget hele detentionsrapporten i sagen. Politiet har oplyst at det skyldes at der i disse tilfælde er anvendt kopier af detentionsrapporter i stedet for udfyldning af rapporter i POLSAS som er sket i de 2 tilfælde hvor side 2 ikke manglede. Politiet har i den forbindelse oplyst at proceduren på politistationen nu er ændret således at der altid sker udskrivning af den korrekte rapportblanket, og har citeret et afsnit herom som politiet forventede ville komme i den dengang forestående PD-meddelelse. Rigspolitiet har bemærket at det nu fremgår af 2.a. i den nævnte meddelelse at der for at sikre at det altid er den nyeste udgave af detentionsrapporten der anvendes, altid skal anvende en udskrift af rapporten (blanket P152) fra POLSAS. Jeg har noteret mig det oplyste. Ad punkt 2.2 Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. Selv om det i flere tilfælde kun var få rubrikker i detentionsrapporterne der manglede at blive (korrekt) udfyldt, henstillede jeg at pligten til at udfylde alle rubrikkerne i detentionsrapporten generelt blev indskærpet. Jeg gik ud fra at det vil ske i forbindelse med udsendelsen af ovennævnte PD-meddelelse og afventede således modtagelsen af denne meddelelse.

5 5/17 I pkt. 2.a i denne meddelelse er opmærksomheden henledt på at alle relevante punkter i detentionsrapporten skal udfyldes i tilslutning til de foretagne dispositioner og observationer. Rigspolitiet har henvist hertil. Justitsministeriet har anført følgende: Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har indskærpet pligten til at udfylde alle rubrikker i detentionsrapporten. Det fremgår således af PD-meddelelsens pkt. 2.a, at alle relevante punkter i detentionsrapporten skal udfyldes i tilslutning til de foretagne dispositioner og observationer. Justitsministeriet finder det beklageligt, at notatpligten ikke er overholdt, herunder at der ikke i alle tilfælde er anført oplysninger om retsgrundlaget, hvorvidt der er vejledt om retten til at få kontakt med pårørende og/eller arbejdsgiver, tidspunktet for endelig udtagelse af detentionen, karakteren af det udførte tilsyn, samt hvorvidt Rigspolitiets vejledning er udleveret. Da Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har indskærpet pligten til at udfylde alle rubrikker i detentionsrapporten, finder Justitsministeriet ikke anledning til at foretage sig yderligere. Jeg tager til efterretning at pligten til at udfylde alle relevante punkter i detentionsrapporten er medtaget i PD-meddelelsen, og jeg foretager mig herefter ikke mere vedrørende dette forhold. Under inspektionen blev det oplyst at der i den daværende Næstved Politikreds er et forsorgshjem (Kanalgården), men at det altid er optaget. Jeg gik på denne baggrund ud fra at der havde været foretaget en undersøgelse som nævnt i Rigspolitichefens følgebrev til den tidligere kundgørelse af forekomsten af forsorgshjem eller lignende, og at det oplyste om at der altid er optaget på forsorgshjemmet, var medvirkende årsag til at der ikke var nogen indbragte der var blevet transporteret til et forsorgshjem eller lignende. Politiet har oplyst at Kanalgården efter flytning til nye lokaler ikke længere råder over afrusningslokaler, og at forsorgshjemmets 35 pladser i øvrigt altid er fyldt op. Rigspolitiet har noteret sig at det nu fremgår af PD-meddelelsens pkt. 2.a. at lederen af vagtcentralen en gang om året skal undersøge om der i politikredsen findes forsorgshjem eller lignende der på forsvarlig vis kan tage sig af berusede personer.

6 6/17 Rigspolitiet går endvidere ud fra at politikredsen tillige løbende vil være opmærksom på eventuel etablering af forsorgshjem eller lignende som det vil være relevant at benytte i de omhandlede situationer. Jeg har noteret mig det oplyste og er enig med Rigspolitiet i at politiet også løbende bør være opmærksom på om der etableres nye forsorgshjem eller lignende som politiet vil kunne benytte. Jeg gik ud fra at Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi var opmærksom på det anførte i Rigspolitichefens følgebreve/rundskrivelser til den tidligere og den nugældende kundgørelse om hjemkørsel af berusere. Da der hverken i 2005 eller 2006 blev kørt nogen berusere hjem, og da der i 2004 kun blev kørt få berusere hjem, bad jeg dog om nærmere oplysninger om Næstved Politis hidtidige praksis vedrørende hjemkørsel af berusere, og om Sydsjællands og Lolland-Falsters Politis praksis fremover. Politiet har oplyst at Næstved Politi tidligere har kørt berusere til deres bopæl eller forsorgshjem, men at det ikke er blevet registreret korrekt da politiet ikke har betragtet de pågældende som frihedsberøvede under transporten til (forsorgs)hjemmet. Det er således alene blevet registreret som en disposition i døgnrapporten. Politiet har endvidere oplyst at Politistationen i Næstved fremover vil opdatere en sådan transport som en frihedsberøvelse og udfylde en detentionsrapport. Politiet har endvidere oplyst om det forventede indhold af den dengang forestående PDmeddelelse om dette forhold. Rigspolitiet har gengivet politiets oplysninger og har herefter anført følgende: Det fremgår nu af PD-meddelelsens pkt. 2.a., at der i tilfælde af frihedsberøvelse, dvs. også frihedsberøvelse med henblik på hjemtransport, skal ske opdatering i POLSAS, ligesom detentionsrapport skal udfyldes. Endvidere fremgår det af PD-meddelelsens pkt. 4, at lederen af beredskabet på lokalpolitistationen hver måned blandt andet skal kontrollere, at der er sket korrekt opdatering i POLSAS af hjemkørsel af berusere, og at der er udfærdiget og opbevaret detentionsrapport vedrørende berusede personer, der er blevet frihedsberøvet med henblik på hjemtransport. Rigspolitiet skal i den forbindelse bemærke, at det formentlig jævnligt forekommer, at politiet kører berusede personer hjem eller til pårørende el. lign. på frivillig basis, dvs. uden at det er nødvendigt at frihedsberøve den pågældende med henblik på at foretage de fornødne foranstaltninger.

7 7/17 Det er Rigspolitiets opfattelse, at der i sådanne tilfælde ikke skal ske opdatering i POLSAS eller udfærdiges detentionsrapport, men at det vil være tilstrækkeligt at optage bemærkninger herom i døgnrapporten. Rigspolitiet har endvidere bemærket, at der i PD-meddelelsens pkt. 2.a. er anført følgende: Rigspolitiet har udtalt, at frihedsberøvelsen som udgangspunkt skal ske med henblik på hjemtransport, hvis der er sikkerhed for, at der i hjemmet er tilstedeværende voksne personer, som på forsvarlig måde kan tage sig af den pågældende, og hvis politiet ud fra et ressourcesynspunkt har mulighed for at benytte sig af denne fremgangsmåde. Der er herved henvist til det anførte i rundskrivelse af 28. juni 2001, hvormed den tidligere detentionskundgørelse blev udsendt. Rigspolitiet skal i den forbindelse bemærke, at der i rundskrivelse af 2. februar 2006, hvormed den nu gældende kundgørelse blev udsendt, er anført følgende: Som udgangspunkt sker frihedsberøvelse med henblik på hjemtransport. Kun hvis foranstaltninger som hjemtransport eller transport til andet opholdssted ikke findes tilstrækkelige eller egnede f.eks. fordi en institution ikke ønsker at modtage den berusede kan der træffes beslutning om anbringelse af den pågældende i detentionen, jf. 2, stk. 2. Det fremgår endvidere af bestemmelsen i 2, stk. 2, i detentionskundgørelsen, at anbringelse i detentionen kun kan finde sted, såfremt mindre indgribende foranstaltninger som f.eks. hjemtransport ikke findes tilstrækkelige eller egnede til at afværge faren for den pågældende selv eller andre eller den offentlige orden eller sikkerhed. Dette følger også af 2, stk. 2, i bekendtgørelsen om detentionsanbringelse. Det er således Rigspolitiets opfattelse, at der som altovervejende hovedregel skal ske hjemtransport af berusede, og at anbringelse i detentionen kun kommer på tale, når mindre indgribende foranstaltninger ikke findes tilstrækkelige eller egnede. Rigspolitiet kan imidlertid ikke afvise, at der undtagelsesvis kan forekomme situationer, hvor en beslutning om at anbringe en person i detentionen frem for at transportere den pågældende til hjemmet kan være begrundet i bl.a. ressourcemæssige forhold. Justitsministeriet er ikke kommet med bemærkninger til dette forhold. Jeg går derfor ud fra at ministeriet ikke har bemærkninger til det som Rigspolitiet har anført.

8 8/17 Jeg har noteret mig at Næstved Politi også tidligere har kørt berusere hjem eller til forsorgshjem, men alene har registeret det i døgnrapporten hvilket er årsag til at det ikke af Politiets Statistik fremgår at der er sket hjemkørsel i disse tilfælde. Jeg har endvidere noteret mig det som Rigspolitiet har oplyst om registrering i forbindelse med hjemkørsel. Rigspolitiets opfattelse hvorefter der ikke skal ske opdatering i POLSAS og ikke skal udfyldes detentionsrapport når hjemkørsel sker på frivillig basis, giver mig ikke anledning til bemærkninger. Jeg forudsætter dog at der ikke er tvivl om at der ikke er tale om en frihedsberøvelse idet det i så fald følger af detentionskundgørelsens 4, jf. 2, at der skal udfyldes en detentionsrapport. For at der ikke er tvivl om at der ikke har været tale om en frihedsberøvelse, bør det efter min opfattelse udtrykkeligt fremgå af bemærkningen i døgnrapporten om hjemkørslen at der ikke har været tale om en frihedsberøvelse. Det kan således ikke give mig anledning til bemærkninger hvis Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi (heller) ikke fremover udfylder en detentionsrapport når der sker hjemkørsel af berusere uden at det er sket i forbindelse med en frihedsberøvelse, men alene gør notat herom i døgnrapporten. Hvis der er tale om en frihedsberøvelse, skal der som anført ske opdatering i POLSAS og udfyldes en detentionsrapport. Som nævnt af Rigspolitiet fremgår det af bestemmelserne i detentionsbekendtgørelsens 2, stk. 2, og detentionskundgørelsens 2, stk. 2, at der kun må ske anbringelse i detentionen hvis mindre indgribende foranstaltninger, herunder hjemkørsel, ikke findes tilstrækkelige eller egnede til at afværge faren for den pågældende selv eller andre eller den offentlige orden eller sikkerhed. Ressourcemæssige forhold vil derfor som anført af Rigspolitiet (nu) kun undtagelsesvist kunne begrunde anbringelse i detentionen frem for hjemkørsel. Jeg beklager at jeg i rapporten har medtaget det anførte i Rigspolitichefens tidligere følgebrev om ressourcesynspunktet der ikke er gentaget i rundskrivelsen til den nye kundgørelse, og formoder at det er årsagen til at Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi også har medtaget dette i PD-meddelelsen af 15. oktober Hvis ikke det allerede er sket, går jeg ud fra at Sydsjællands og Lolland- Falsters Politi vil ændre det anførte i pkt. 2.a. i den reviderede PD-meddelelse i overensstemmelse med det som Rigspolitiet har anført. Ad punkt 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen I 1 af de 3 anbringelser hvor der kun var tale om påvirkning i middel grad, var årsagen til frihedsberøvelsen angivet som uorden hvilket jeg gik ud fra sigtede til en overtrædelse af bekendtgørelse nr. 511 af 20. juni 2005 (ved en fejl angivet som 2006 i rapporten) om politiets sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed mv., samt politiets adgang til at iværksætte midlertidi-

9 9/17 ge foranstaltninger. Jeg bad for en god ordens skyld om oplysning om hvilke bestemmelser i bekendtgørelsen der blev anset for overtrådt i dette tilfælde. Politiet har oplyst at det var bestemmelsen i 3, stk. 4, i den nævnte bekendtgørelse der blev anset for overtrådt. Politiet har i øvrigt henvist til gennemgangen af sagen i politiets tidligere brev af 23. maj Jeg har noteret mig det oplyste og henviser i øvrigt til Justitsministeriets udtalelse hvori ministeriet har anført at det er beklageligt at der ikke i alle tilfælde er oplysning om retsgrundlaget for frihedsberøvelsen. I en anden af de 3 anbringelser hvor der kun var tale om påvirkning i middel grad, var årsagen til frihedsberøvelsen angivet som beruselse Jeg bad om at modtage oplysning om retsgrundlaget for denne anbringelse, og jeg henviste i den anledning til Retten i Randers dom af 21. december 2005 der omtalt i rapporten. Politiet har oplyst at retsgrundlaget i dette tilfælde er politilovens 11, stk. 1, og at detentionsanbringelsen efter politiets opfattelse er i overensstemmelse med detentionsbekendtgørelsens 2, stk. 2. Politiet har oplyst at den pågældende ifølge POLSAS var uønsket på stedet der ikke var pågældendes egen bopæl, og at indbringelsen skete fordi den pågældende på grund af beruselse ikke var i stand til at gå fra stedet. Politiet har anført at udskrifterne fra POLSAS er vedlagt, men de var ikke vedlagt. Efter politilovens 11, stk. 1, skal politiet tage sig af en person der er ude af stand til at tage vare på sig selv på grund af indtagelse af alkohol eller andre berusende eller bedøvende midler, og som træffes under forhold der indebærer fare for den pågældende selv eller andre eller for den offentlige orden eller sikkerhed. Efter 11, stk. 4, kan der for at afværge denne fare ske frihedsberøvelse, herunder med henblik på anbringelse i detentionen, hvis mindre indgribende midler ikke anses for tilstrækkelige til at afværge faren. Der kan dog kun ske detentionsanbringelse hvis andre frihedsberøvende foranstaltninger (som f.eks. hjemkørsel) ikke anses for tilstrækkelige eller egnede til at afværge faren, jf. detentionsbekendtgørelsens 2, stk. 2, og detentionskundgørelsens 2, stk. 2. De udskrifter som politiet har henvist til, var som nævnt ikke vedlagt, men jeg forstår det oplyste om at den pågældende var uønsket på stedet (der så vidt ses er en privat adresse), sådan at der var uoverensstemmelser mellem den frihedsberøvede og andre der opholdt sig dette sted, og at den frihedsberøvede derfor skønnedes at være til fare for disse andre personer.

10 10/17 Jeg har noteret mig at retsgrundlaget for detentionsanbringelsen i det konkrete tilfælde var politilovens 11, stk. 1 (og stk. 4), og jeg henviser igen til Justitsministeriets udtalelse hvori ministeriet har anført at det er beklageligt at der ikke i alle tilfælde er oplysning om retsgrundlaget for frihedsberøvelsen. Jeg har endvidere noteret mig at anbringelsen efter politiets opfattelse var i overensstemmelse med detentionsbekendtgørelsens 2, stk. 2. Idet jeg som nævnt i rapporten ikke har foretaget en nærmere efterprøvelse af om betingelserne i denne bestemmelse har været opfyldte i de enkelte tilfælde, foretager jeg mig ikke mere vedrørende grundlaget for anbringelsen i det konkrete tilfælde. Ad punkt Tidspunktet for tilkald af læge I 1 tilfælde var der hverken oplysninger om hvornår den pågældende blev indbragt til politistationen eller fremstillet for vagthavende (en anbringelse den 17. december 2006). Den pågældende blev ifølge detentionsrapporten anholdt den 16. december 2006 kl , læge blev tilkaldt den 17. december kl , og første notat om tilsyn med den frihedsberøvede i detentionen blev foretaget kl Jeg anmodede om oplysning om hvornår den pågældende blev indbragt til politistationen, og hvorfor det (tilsyneladende) skete så lang tid efter frihedsberøvelsen. Politiet har oplyst at det af udskrifter fra POLSAS (der er angivet som vedlagt, men ikke var vedlagt) fremgår at den pågældende blev fremstillet for vagthavende den 16. december 2006, kl (dvs. 10 minutter efter anholdelsen). Det er videre anført at den pågældende blev anbragt i venterum kl , og kl blev udtaget af venterummet og kørt til Arresthuset i Næstved hvor han blev afleveret kl med henblik på overnatning. Kl kontaktede arresthuset politiet og oplyste bl.a. at den pågældende var dårlig og var blevet tilset af lægevagten der skønnede at den pågældende skulle indlægges fordi han var selvmordstruet. Efter drøftelse mellem lægevagten og vagthavende om grundlaget for indlæggelse (gule eller røde papirer), og da vagtlægen ikke mente at den pågældende kunne indlægges på røde papirer, blev den pågældende hentet af politiet kl og blev herefter anbragt i detentionen kl Læge blev (jf. også ovenfor) tilkaldt kl , og den pågældende blev tilset af læge kl (dvs. 20 minutter efter lægetilkaldet). Lægen mente at den pågældende kunne blive i arresten (dvs. detentionen) natten over. Politiet har i øvrigt oplyst at det ikke fremgår af (hverken detentionsrapporten eller) POLSAS hvordan der er sket tilsyn med den pågældende mellem indsættelsen i detentionen kl og lægetilsynet kl Henset til den tid der er gået, og da den pågældende vagthavende ikke længere gør tjeneste ved Sydsjællands og Lolland- Falsters Politi, har vicepolitidirektøren valgt ikke at indhente en udtalelse fra den vagt-

11 11/17 havende. Vicepolitidirektøren formoder dog at der i det mindste har været skærpet tilsyn i overensstemmelse med kundgørelsens 24, stk. 1 og 2, og måske endda konstant overvågning. Denne formodning støttes på at politiet netop af sikkerhedsmæssige årsager hentede den pågældende i arresthuset med henblik på detentionsanbringelse. Det beklages samtidig at der ikke foreligger dokumentation for hvordan tilsyn er foregået inden lægeundersøgelsen. Jeg har noteret mig det oplyste om forløbet i denne sag, og at det efter de nu foreliggende oplysninger således fremgår at der ikke gik ret lang tid (kun 10 minutter) fra frihedsberøvelsen til (indbringelsen til politistationen og) fremstillingen for vagthavende. Jeg har endvidere noteret mig at den indsatte efter denne fremstilling ikke blev indsat i detentionen, men i venterum. Der har således på dette tidspunkt ikke skullet udfyldes en detentionsrapport. Videre har jeg noteret mig at den pågældende blev indsat i detentionen kl og ikke kl som jeg (ud fra tilsynsnotaterne) antog under pkt. 2.7, s. 31 i den endelige rapport og at der således var tale om en foreløbig anbringelse i detentionen. Det er (som det også fremgår indirekte af min generelle henstilling om indskærpelse af manglende udfyldelse af alle rubrikkerne i detentionsrapporterne, jf. s. 9 i den endelige rapport) beklageligt at der ikke er gjort notat om tidspunktet for indsættelsen i detentionen. Jeg har noteret mig at politiet i PD-meddelelsen (pkt. 2.b) særligt har fremhævet notatpligten med hensyn til bl.a. den foreløbige detentionsanbringelse. Jeg er enig med politiet i at det er beklageligt at der ikke er notat om det/de (eventuelle) tilsyn der er foretaget med den pågældende efter indsættelsen i detentionen der som nævnt skete af sikkerhedsmæssige årsager og indtil lægeundersøgelsen. Hvis der har været tale om konstant tilsyn, burde det efter min opfattelse også være fremgået af detentionsrapporten. Endelig har jeg noteret mig at det er lægeerklæringen fra lægetilsynet kl fremgår at den læge der tilså den pågældende i detentionen (godt 1½ time efter vagtlægens tilsyn med den pågældende i arresthuset), ikke anså ham for selvmordstruet. Da den pågældende oprindeligt blev anbragt i venterum og den efterfølgende anbringelsen i detentionen efter ophold i arresthuset skete på grund selvmordsrisiko, har jeg overvejet at bede om en udtalelse om retsgrundlaget for anbringelsen i detentionen (og opretholdelsen heraf efter lægetilsynet kl. 2.40). Efter omstændighederne har jeg dog besluttet ikke at foretage mig mere vedrørende dette spørgsmål.

12 12/17 Ad punkt 2.5 Oplysninger fra kriminalregisteret Jeg anmodede Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi om en udtalelse vedrørende praksis med hensyn til indhentelse og udprintning/vedlæggelse af udskifter fra kriminalregisteret. Politiet har om (hidtidige) praksis på politistationen i Næstved bl.a. oplyst at der altid udskrives en udskrift fra kriminalregisteret når vagthavende får at vide, at der indbringes en frihedsberøvet. Denne udskrift anvendes imidlertid ofte i den videre sagsbehandling, og vagthavende har derfor senere udskrevet en ny udskrift til detentionsrapporten. Tidspunktet på den udskrift fra kriminalregisteret der var vedlagt detentionsrapporten, var således ikke nødvendigvis ensbetydende med tidspunktet for den første udskrift. Politiet har videre henvist til den dengang kommende PD-meddelelse hvori det forventedes at der bl.a. ville blive og er anført følgende: Inden visitation og lægeundersøgelse skal der indhentes oplysninger om pågældende i kriminalregisteret. Opmærksomheden henledes på, at udskrift fra kriminalregisteret skal vedlægges detentionsrapporten og opbevares hermed. Som dokumentation for, at opslaget er sket før visitation og lægeundersøgelse, skal udskriften tidsmæssigt ligge forud herfor. Rigspolitiet og Justitsministeriet har gengivet hovedindholdet af politiets oplysninger og har henvist til den nu foreliggende PD-meddelelses pkt. 2.b. hvor det i citatet er anført. Rigspolitiet og Justitsministeriet har tillige henvist til meddelelsens pkt. 4, hvoraf det fremgår at den månedlige kontrol bl.a. omfatter kontrol med om en udskrift er vedlagt alle detentionsrapporter, og om udskrift er sket før visitation. Justitsministeriet har endvidere anført følgende: Justitsministeriet finder det beklageligt, at udskrifter fra kriminalregisteret ikke var vedlagt i de tre tilfælde. Da Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har indskærpet pligten til at indhente oplysninger om den pågældende i kriminalregisteret inden visitation og lægeundersøgelse og til at vedlægge detentionsrapporten en udskrift fra kriminalregisteret, finder Justitsministeriet ikke anledning til at foretage sig yderligere. Jeg har noteret at der altid udskrives en udskrift fra kriminalregisteret i forbindelse med indbringelse af en frihedsberøvet, men at det efter den hidtidige praksis ofte ikke var den udskrift der blev vedlagt detentionsrapporten. Det kan herefter ikke af tidspunkterne for udskrifterne i de konkrete tilfælde der var omfattet af min undersøgelse,

13 13/17 udledes om forespørgslen i kriminalregisteret er sket i overensstemmelse med kundgørelsens 10, stk. 1. Da det med PD-meddelelsen af 15. oktober 2007 er indskærpet at den udskrift der skal vedlægges detentionsrapporten, altid tidsmæssigt skal ligge forud for visitationen og lægeundersøgelsen, og jeg går ud fra at praksis herefter er ændret i overensstemmelse hermed, foretager jeg mig ikke mere vedrørende dette forhold. Jeg har endvidere noteret mig at også Justitsministeriet har beklaget at der ikke var vedlagt en udskrift i 3 tilfælde, og at politiet i PD-meddelelsen har henledt opmærksomheden på at udskrift fra kriminalregisteret skal vedlægges og opbevares sammen med detentionsrapporten; som nævnt i inspektionsrapporten lagde jeg til grund at der også i de 3 nævnte tilfælde var indhentet en udskrift fra kriminalregisteret, men kritiserede at den ikke var vedlagt detentionsrapporterne i sagerne. Endelig har jeg noteret mig at det som anført af Rigspolitiet og Justitsministeriet fremgår af PD-meddelelsen at den månedlige kontrol bl.a. omfatter kontrol med om en udskrift er vedlagt alle detentionsrapporter, og om udskrift er sket før visitation. Ad punkt Visitation mv. Jeg gik ud fra at det ikke havde været muligt at der deltog to polititjenestemænd ved visitationen i 3 tilfælde, jf. bestemmelsen i bekendtgørelsens 10, stk. 2, hvorefter der så vidt muligt skal medvirke to polititjenestemænd ved visitation. Det fremgår af politiets udtalelse at Politistationen i Næstved hertil har oplyst at den vagthavende som den frihedsberøvede skal fremstilles for, besigtiger den frihedsberøvede i detentionsgangen. Af og til er der behov for at den ene polititjenestemand fra den indbringende patrulje varetager vagthavendes arbejde imens. Der vil derfor være to personer til stede ved visitationen, nemlig den ene polititjenestemand fra den indbringende patrulje og vagthavende. Vagthavendes tilstedeværelse ved visitationen fremgår imidlertid ikke af de 3 omhandlede detentionsrapporter. Jeg har noteret mig at der også i disse 3 tilfælde medvirkede to polititjenestemænd ved visitationen. Jeg går ud fra at det skyldes en forglemmelse at det ikke er noteret at vagthavende også deltog i visitationen, og går ud fra at politiet fremover vil være opmærksom på tillige at angive dette. Ad punkt Kontakt med pårørende mfl. Jeg kritiserede at der i 3 tilfælde ikke var sket eller ikke var gjort notat om at der var sket vejledning i overensstemmelse med kundgørelsens 9, stk. 1.

14 14/17 Rigspolitiet har tilsluttet sig dette og har bemærket at det nu fremgår af PDmeddelelsen, pkt. 2.b., at den pågældende inden detentionsanbringelsen skal gøres bekendt med retten til at kontakte pårørende og/eller arbejdsgiver, og at det af detentionsrapporten skal fremgå at den pågældende er vejledt herom. Justitsministeriet har også tilsluttet sig min kritik, jf. pkt Jeg har noteret mig at Rigspolitiet og Justitsministeriet har tilsluttet sig min kritik og Rigspolitiets bemærkninger. Ad punkt 2.7 Tilsyn Jeg gik ud fra at overvågningsudstyret var godkendt af Rigspolitichefen. Politiet har bekræftet denne antagelse, og har oplyst at godkendelse er sket den 24. februar Jeg har noteret mig denne bekræftelse. Ad punkt Tilsyn under foreløbig anbringelse i detentionen (skærpet tilsyn) Jeg henstillede til Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi at indskærpe bekendtgørelsens og kundgørelsens regler om skærpet tilsyn under den foreløbige anbringelse, og jeg gik ud fra at det vil ske i forbindelse med udsendelsen af PD-meddelelsen. Rigspolitiet og Justitsministeriet har henvist til PD-meddelelsens pkt. 2.c., hvoraf det fremgår at der skal ske skærpet tilsyn under den foreløbige anbringelse, hvornår der er tale om foreløbig anbringelse, og hvad der forstås ved skærpet tilsyn. Rigspolitiet og Justitsministeriet har tillige henvist til PD-meddelelsens pkt. 4., hvorefter den månedlige kontrol som lederen af beredskabet skal foretage, også omfatter kontrol med at tilsyn er foretaget i overensstemmelse med kundgørelsens bestemmelser, herunder navnlig om intervallerne har været overholdt, og at der har været skærpet tilsyn under foreløbig detentionsanbringelse. Justitsministeriet har samtidig udtalt at ministeriet anser det for beklageligt at bestemmelserne i bekendtgørelsens 15, stk. 2 og 3, og kundgørelsens 24, stk. 2 og 3 (tilsyn hyppigere end hver halve time og ved fremmøde) ikke har været overholdt i alle tilfælde. Da reglerne om skærpet tilsyn under den foreløbige anbringelse er indskærpet, foretager Justitsministeriet sig ikke yderligere.

15 15/17 Jeg tager til efterretning at reglerne om skærpet tilsyn er indskærpet i form af udsendelsen af nævnte PD-meddelelse, og jeg har noteret mig at Justitsministeriet har tilsluttet sig min beklagelse af manglende overholdelse af de nævnte bestemmelser. Ad punkt Karakteren af de udførte tilsyn Jeg henstillede til Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi at indskærpe bestemmelsen i bekendtgørelsens 14, stk. 2, hvorefter de to første tilsyn efter den endelige detentionsanbringelse skal ske ved fremmøde i detentionen. Jeg gik ud fra at det ville ske i forbindelse med udsendelsen af PD-meddelelsen. Rigspolitiet og Justitsministeriet har henvist til PD-meddelelsens pkt. 2.c., hvoraf det fremgår at de to første tilsyn efter den endelige detentionsanbringelse skal ske ved fremmøde i detentionen, og det samtidig er fremhævet at hverken selve detentionsanbringelsen eller lægeundersøgelsen udgør et tilsyn. Rigspolitiet og Justitsministeriet har tillige henvist til PD-meddelelsens pkt. 4., hvorefter den månedlige kontrol som lederen af beredskabet skal foretage, også omfatter kontrol med om de to første tilsyn efter den endelige detentionsanbringelse er sket ved fremmøde i detentionen. Rigspolitiet og Justitsministeriet har samtidig anset det for beklageligt at bestemmelsen i bekendtgørelsens 14, stk. 2 (og kundgørelsens 23, stk. 2) ikke har været overholdt i alle tilfælde. Da reglerne er indskærpet, foretager Justitsministeriet sig ikke yderligere. Jeg tager til efterretning at reglen om fremmøde de første to gange efter den endelige anbringelse i detentionen er indskærpet i form af udsendelsen af nævnte PDmeddelelse, og jeg har noteret mig at Rigspolitiet og Justitsministeriet har tilsluttet sig min kritik af manglende overholdelse af denne regel. Ad punkt 2.9 Vejledning om klageadgang mv. Efter ikrafttrædelsen af politireformen den 1. januar 2007 er Rigspolitichefen klageinstans for så vidt angår politifaglige spørgsmål, herunder i sager om bl.a. frihedsberøvelse efter politiloven. Jeg nævnte at jeg i sagen om min inspektion af detentionen i Skive havde anført at jeg gik ud fra at Rigspolitichefen ville ændre kundgørelsen og pjecen Hvor går du hen, når du går ud? i overensstemmelse hermed. Rigspolitiet har oplyst at pjecen nu er revideret så det fremgår at Rigspolitiet er klageinstans i sager om detentionsanbringelse.

16 16/17 Rigspolitiet har endvidere oplyst at bestemmelsen om klagevejledning i detentionskundgørelsens 26, stk. 2, vil blive ændret i forbindelse med de justeringer i kundgørelsen der forventes foretaget som følge af de nye strukturer i politikredsene. Jeg har noteret mig det oplyste. Jeg kritiserede at der i 8 tilfælde ikke var oplysninger om hvorvidt de pågældende var vejledt i overensstemmelse med bekendtgørelsens 17 (om klageadgang, muligheden for at få en skriftlig begrundelse og muligheden for alkoholafvænning og behandling), herunder at der ikke var gjort notat om udlevering eller tilbud om udlevering af Rigspolitichefens pjece. Jeg nævnte i den forbindelse at der hvis pjecen ikke udleveres, efter min opfattelse bør gøres notat i rapporten om årsagen hertil. Jeg henstillede til Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi at indskærpe pligten til vejledning efter 26, stk. 2, i detentionskundgørelsen og til at gøre notat herom, jf. 26, stk. 3. Jeg gik ud fra at det vil ske i forbindelse med udsendelsen PD-meddelelsen. Rigspolitiet har bemærket at det i PD-meddelelsens pkt. 2.d., er indskærpet at den detentionsanbragte skal vejledes om adgangen til at klage til Rigspolitiet over detentionsanbringelsen ved udlevering af pjecen (der indtil revisionen heraf skulle rettes i hånden fra Justitsministeriet til Rigspolitiet). Rigspolitiet har endvidere henvist til at det fremgår af nævnte punkt at udleveringen skal dokumenteres ved afkrydsning i detentionsrapporten. Justitsministeriet har som nævnt under punkt 2.2. tilsluttet sig min kritik. Jeg tager til efterretning at pligten til vejledning efter 26, stk. 2, i detentionskundgørelsen og til at gøre notat herom, jf. 26, stk. 3, er indskærpet i form af udsendelsen af PD-meddelelsen. Rigspolitiet har til slut noteret sig at det fremgår af PD-meddelelsens pkt. 4., at lederen af beredskabet på politistationen ved konstatering af eventuelle mangler i POLSAS, detentionsrapporterne, ved tilsynet eller lignende skal gøre den ansvarlige polititjenestemand opmærksom herpå. Dette har jeg også noteret mig, jf. side 1 i denne rapport.

17 17/17 Opfølgning Jeg afventer det eksemplar af den reviderede PD-meddelelse som jeg har bedt Justitsministeriet om at sende mig. Jeg betragter herefter i øvrigt sagen om min inspektion den 6. februar 2007 af detentionen i Næstved som afsluttet. Underretning Denne rapport sendes til Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, Justitsministeriet, Rigspolitichefen og Folketingets Retsudvalg. Lennart Frandsen Inspektionschef

Jeg har noteret mig Justitsministeriets tilslutning af mine kritikker disse steder. Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg har noteret mig Justitsministeriets tilslutning af mine kritikker disse steder. Jeg skal herefter meddele følgende: 1/1 Den 18. september 2007 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. februar 2007 inspektion af detentionen på politistationen i Vordingborg. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 Ad punkt 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv....3 Ad punkt 2.3. Grundlaget

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at mine bemærkninger med hensyn til indbringelsen til politistationen vil blive efterlevet.

Politidirektøren har oplyst at mine bemærkninger med hensyn til indbringelsen til politistationen vil blive efterlevet. 1/6 Den 19. marts 2007 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 19. september 2006 af detentionen på politistationen i Skive. I rapporten bad jeg Midt- og Vestjyllands Politi og Justitsministeriet

Læs mere

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00074-5/PH 2/13 Indholdsfortegnelse Ad 2. Detentionslokalerne... 3 Ad 3.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentions-...

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. januar 2006 afgav jeg en rapport om min inspektion den 29. september 2005 af detentionen på politistationen i Skanderborg. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv.

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af detentionen i Sønderborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Inspektion af detentionen i Holstebro den 6. marts 2008

Inspektion af detentionen i Holstebro den 6. marts 2008 Den 21. september 2009 Inspektion af detentionen i Holstebro den 6. marts 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-0247-618/PK3 1/7 Den 1. oktober 2008 afgav jeg en endelig rapport om inspektionen den 6. marts 2008

Læs mere

Jeg har herefter fra Politimesteren i Nyborg modtaget en udtalelse af 22. marts 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 8. maj 2006.

Jeg har herefter fra Politimesteren i Nyborg modtaget en udtalelse af 22. marts 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 8. maj 2006. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. februar 2006 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 13. oktober 2005 af detentionen i Nyborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere

Læs mere

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00161-6/PH 2/12 Indholdsfortegnelse Ad 1. Indledning... 3 Ad 2. Detentionslokalerne... 4 Ad 3. Rapportgennemgang...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 Ad. pkt. 2. Rapportgennemgang... 3 Ad. pkt. 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen... 6 Ad. pkt. 2.4 Lægeundersøgelse...

Læs mere

Jeg modtog herefter en udtalelse af 23. januar 2003 med bilag fra Politimesteren i Tønder og en udtalelse af 14. februar 2003 fra Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter en udtalelse af 23. januar 2003 med bilag fra Politimesteren i Tønder og en udtalelse af 14. februar 2003 fra Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 6. marts 2002 af detentionen i Tønder. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. om nærmere angivne

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 fra Politimesteren i Frederikshavn og af 22. december 2004 fra Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 fra Politimesteren i Frederikshavn og af 22. december 2004 fra Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 2. februar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. oktober 2003 af detentionen i Frederikshavn. I rapporten bad jeg Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Ad punkt 1. Detentionslokalerne

Ad punkt 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. august 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. december 2001 af detentionen i Kolding. I rapporten anmodede jeg om udtalelser m.v. om nærmere angivne

Læs mere

Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008

Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008 31. marts 2011 Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-2101-618/LF 2008-2102-618/LF 2008-2104-618/LF 2008-2105-618/LF 2008-2106-618/LF 2008-2107-618/LF 2008-2108-618/LF

Læs mere

Jeg har herefter fra Politimesteren i Herning modtaget en udtalelse af 9. juni 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 1. september 2006.

Jeg har herefter fra Politimesteren i Herning modtaget en udtalelse af 9. juni 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 1. september 2006. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 4. maj 2006 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 25. januar 2006 af detentionen i Herning. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 14. juli 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 23. marts 2004 af detentionen på politistationen i Grenå. I rapporten bad jeg om udtalelser mv. om

Læs mere

Ad punkt 1. Detentionslokalerne

Ad punkt 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. oktober 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. juni 2003 af detentionen i Holbæk. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. juli 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af detentionen i Hillerød. I rapporten bad jeg Politimesteren i Hillerød og Justitsministeriet

Læs mere

1/19. Indholdsfortegnelse

1/19. Indholdsfortegnelse 1/19 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1 Detentionslokalerne... 2 Ad punkt 2.2 Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.... 3 Ad punkt 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen...

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. september 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 9. januar 2001 af detentionen på Station 1 (nu Station City) i København. I rapporten anmodede

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. oktober 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 2. april 2001 af detentionen i Ringsted. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionen...2

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionen...2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionen...2 2. Rapportgennemgang...5 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse...7 2.1.1. Politiloven...7 2.1.2. Detentionsbekendtgørelsen...8 2.2.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. februar 2006 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 14. september 2005 af detentionen på politistationen i Varde. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i

Læs mere

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet.

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet. 1 Den 9. maj 2000 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 21. februar 2000 af detentionen i Frederikssund. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Frederikssund og Justitsministeriet om udtalelser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 3

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 3 2. Rapportgennemgang... 7 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse... 8 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

Indholdsfortegnelse Tidspunktet for tilkald af læge Oplysninger fra Kriminalregisteret... 9

Indholdsfortegnelse Tidspunktet for tilkald af læge Oplysninger fra Kriminalregisteret... 9 Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 175 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2.2 Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

I redegørelsen fra politimesteren er der flere gange nævnt navne mv. på bl.a. de tilbageholdte. Jeg har valgt at anonymisere disse oplysninger.

I redegørelsen fra politimesteren er der flere gange nævnt navne mv. på bl.a. de tilbageholdte. Jeg har valgt at anonymisere disse oplysninger. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. november 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 20. april 2005 af detentionen i Odense. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne... 2

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne... 2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Detentionslokalerne... 2 2. Rapportgennemgang... 5 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse... 6 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

Ad punkt 2. Rapportgennemgang

Ad punkt 2. Rapportgennemgang Folketingets Ombudsmand 1 Den 14. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. august 2000 af detentionen i Rønne. I rapporten bad jeg Politimesteren på Bornholm og Justitsministeriet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Grundlaget for detentionsanbringelsen Lægeundersøgelse...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Grundlaget for detentionsanbringelsen Lægeundersøgelse... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 7 2.2. Lægeundersøgelse... 10 2.2.1. Tidspunktet for tilkald

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. marts 2003 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 11. december 2002 af detentionen i Helsingør. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

Ad. 1. Detentionslokalerne

Ad. 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. januar 2005 afgav jeg endelig rapport vedrørende min inspektion den 24. august 2004 af detentionen i Nykøbing Falster. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

Oplysninger fra kriminalregistret

Oplysninger fra kriminalregistret FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 19. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 9. januar 2001 af detentionen på Station 3 (nu Station Bellahøj) i København. I rapporten anmodede

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne...3

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne...3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Detentionslokalerne...3 2. Rapportgennemgang...7 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse...8 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringel

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Bestemmelser om detentionsanbringelse...4

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Bestemmelser om detentionsanbringelse...4 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...4 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse...4 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. DETENTIONSLOKALERNE RAPPORTGENNEMGANG...4

Indholdsfortegnelse 1. DETENTIONSLOKALERNE RAPPORTGENNEMGANG...4 1 Indholdsfortegnelse 1. DETENTIONSLOKALERNE...2 2. RAPPORTGENNEMGANG...4 2.1. GRUNDLAGET FOR DETENTIONSANBRINGELSEN...6 2.2. LÆGEUNDERSØGELSE...8 2.2.1. Tidspunktet for tilkald af læge...11 2.2.2. Tidspunktet

Læs mere

Den 24. august 2004 foretog jeg og to af mine medarbejdere inspektion af detentionen på politigården i Nykøbing Falster.

Den 24. august 2004 foretog jeg og to af mine medarbejdere inspektion af detentionen på politigården i Nykøbing Falster. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. august 2004 foretog jeg og to af mine medarbejdere inspektion af detentionen på politigården i Nykøbing Falster. Jeg har tidligere den 19. marts 1998 foretaget inspektion

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Rapportgennemgang... 4. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Rapportgennemgang... 4. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2. Rapportgennemgang... 4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 2.2. Lægeundersøgelse... 10 2.2.1. Tidspunktet for tilkald

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne...2

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne...2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...5 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse...6 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...6 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse...6 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringel-...7

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1. Indholdsfortegnelse

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1. Indholdsfortegnelse FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang... 5 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse... 5 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

1. Detentionen Frederiksberg politis detentionslokaler ligger sammen med Frederiksberg politis venterum i en høj kælder under politistationen.

1. Detentionen Frederiksberg politis detentionslokaler ligger sammen med Frederiksberg politis venterum i en høj kælder under politistationen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. september 2004 foretog jeg og to af embedets øvrige medarbejdere en inspektion af detentionen på politistationen på Frederiksberg. Den 16. september 2004 modtog jeg pr.

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af detentionen i Esbjerg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 21. december 2010 Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 ENDELIG J.nr. 2009-3499-618/PH 1/30 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Detentionslokalerne... 2 3. Rapportgennemgang... 5

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalet på Samsø...2. 2. Brugen af detentionslokalet...6. 3. Detentionsanbringelse...7

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalet på Samsø...2. 2. Brugen af detentionslokalet...6. 3. Detentionsanbringelse...7 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalet på Samsø...2 2. Brugen af detentionslokalet...6 3. Detentionsanbringelse...7 4. Anvendelse som venterum...8 5. Gennemgang af rapporter...10

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang...4

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang...4 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...7 2.2. Lægeundersøgelse...11 2.2.1. Tidspunktet for tilkald

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. januar 2006 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 29. september 2005 af detentionen på Samsø. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne

Læs mere

1/27. Indholdsfortegnelse

1/27. Indholdsfortegnelse 1/27 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne..... 3 2. Rapportgennemgang... 5 2.1 Bestemmelser om detentionsanbringelse... 5 2.2 Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentions-... 6 anbringelse,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...6. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10. 2.2. Lægeundersøgelse...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...6. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10. 2.2. Lægeundersøgelse... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...6 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10 2.2. Lægeundersøgelse...11 2.3. Oplysninger fra Kriminalregistret...19

Læs mere

Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge.

Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge. Folketingets Ombudsmand 1 Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge. Jeg anmodede Politimesteren i Køge og Justitsministeriet om oplysninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Grundlaget for detentionsanbringelsen Lægeundersøgelse...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Grundlaget for detentionsanbringelsen Lægeundersøgelse... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...8 2.2. Lægeundersøgelse...10 2.2.1. Tidspunktet for tilkald

Læs mere

Jeg går ud fra at indbringelserne normalt kan ske med den fornødne diskretion.

Jeg går ud fra at indbringelserne normalt kan ske med den fornødne diskretion. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. marts 2005 foretog jeg og to af embedets øvrige medarbejdere en inspektion af detentionen på Station Amager (Københavns Politi). I forbindelse med inspektionen modtog

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. februar 2003 foretog jeg og tre af embedets øvrige medarbejdere i tilslutning til inspektionen af Arresthuset i Hobro en inspektion af detentionen i Hobro. I forbindelse

Læs mere

Med Justitsministeriets brev af 16. juli 2001 modtog jeg herefter:

Med Justitsministeriets brev af 16. juli 2001 modtog jeg herefter: Folketingets Ombudsmand 1 Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge. Jeg anmodede Politimesteren i Køge og Justitsministeriet om oplysninger

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende: Jeg bad politimesteren oplyse om eventuelle planer for istandsættelse af detentionslokalerne.

Jeg skal herefter meddele følgende: Jeg bad politimesteren oplyse om eventuelle planer for istandsættelse af detentionslokalerne. Den 21. november 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 6. juni 2001 af detentionen i Haderslev. I rapporten anmodede jeg om udtalelse mv. vedrørende nærmere angivne forhold. Jeg

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention 1 Den 8. juni 1999 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af detentionen i Vejle. I rapporten bad jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i Vejle og Justitsministeriet. Jeg modtog herefter breve

Læs mere

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 204 Offentligt Den 29. december 2011 Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 ENDELIG J.nr. 2010-4542-6180/PH 1/31 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...4 2.2...6 2.3...8 2.4...8 2.5...11 2.6...13 2.7...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...4 2.2...6 2.3...8 2.4...8 2.5...11 2.6...13 2.7... 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...3 2.1...4 2.2...6 2.3...8 2.4...8 2.5...11 2.6...13 2.7...15 3. Opfølgning...17 4. Underretning...17 2 Den 21. februar 2000 foretog

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Arresten/detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

I den endelige rapport om inspektionen er anført følgende:

I den endelige rapport om inspektionen er anført følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. april 2003 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 29. januar 2003 af detentionen og venterummet hos politiet i Middelfart. I rapporten anmodede jeg Politimesteren

Læs mere

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2.

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2. Den 3. januar 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 21. november 2000 af detentionen i Kalundborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Inspektion af detentionen på Station Bellahøj den 14. december 2010

Inspektion af detentionen på Station Bellahøj den 14. december 2010 Den 29. december 2011 Inspektion af detentionen på Station Bellahøj den 14. december 2010 ENDELIG J.nr. 2010-4541-6180/PH 1/30 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Detentionslokalerne... 3 3. Rapportgennemgang...

Læs mere

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom:

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten bad jeg politiet i Aasiaat, Politimesteren i

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14. 3. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14. 3. Opfølgning... 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14 3. Opfølgning...15 4. Underretning...16 2 Den 8. februar 2000 foretog jeg og

Læs mere

Spørgsmål nr. 1029 fra Folketingets Retsudvalg (Aim. del) af 18. august 2008 *> 8 ÅPR, 2009

Spørgsmål nr. 1029 fra Folketingets Retsudvalg (Aim. del) af 18. august 2008 *> 8 ÅPR, 2009 Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Bilag 496 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. Fax +45 33 13 25 12 +45 33

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Folketingets Ombudsmand 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...4 2.1...5 2.2...8 2.3...13 2.4...14 2.5...15 2.6...20 2.7...20 3. Opfølgning...23 4. Underretning...23 Folketingets

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 og 22. december 2004 fra henholdsvis Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 og 22. december 2004 fra henholdsvis Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. oktober 2003 af venterum på politistationen i Frederikshavn. I rapporten bad jeg Politimesteren i Frederikshavn

Læs mere

Ad punkt 2. Rapportgennemgang

Ad punkt 2. Rapportgennemgang Folketingets Ombudsmand 1 Den 14. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. august 2000 af detentionen i Rønne. I rapporten bad jeg Politimesteren på Bornholm og Justitsministeriet

Læs mere

Den 4. juli 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv.

Den 4. juli 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv. Den 7. juli 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af Arresthuset i Esbjerg. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv. om

Læs mere

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm):

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm): FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Esbjerg,

Læs mere

Inspektion af detentionen i Qaqortoq den 22. august 2006

Inspektion af detentionen i Qaqortoq den 22. august 2006 Den 22. februar 2011 Inspektion af detentionen i Qaqortoq den 22. august 2006 OPFØLGNING J.nr. 2006-1069-618/PK 1/24 Indholdsfortegnelse Ad 1. Celler, forrum mv.... 2 Ad 3. Møblering af celler... 3 Ad

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...5 2.2...9 2.3...15 2.4...16 2.5...21 2.6...29 2.7...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...5 2.2...9 2.3...15 2.4...16 2.5...21 2.6...29 2.7... Folketingets Ombudsmand 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...3 2.1...5 2.2...9 2.3...15 2.4...16 2.5...21 2.6...29 2.7...29 3. Opfølgning...32 4. Underretning...32 Folketingets

Læs mere

Inspektion af detentionen i Sisimiut den 2. juni 2011

Inspektion af detentionen i Sisimiut den 2. juni 2011 Inspektion af detentionen i Sisimiut den 2. juni 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00241-4/PH 2/20 Indholdsfortegnelse Ad 2.2. Frister mv.... 3 Ad 3. Celler, forrum mv. og afprøvning af brandmelderfunktion...

Læs mere

Inspektion af detentionen i Ilulissat den 6. juni 2011

Inspektion af detentionen i Ilulissat den 6. juni 2011 Inspektion af detentionen i Ilulissat den 6. juni 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00244-4/PH 2/20 Indholdsfortegnelse Ad 2.2. Frister mv.... 3 Ad 3. Celler, forrum mv. og afprøvning af brandmelderfunktion...

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 19. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 9. januar 2001 af detentionen på Station 1 (nu Station City) i København. I rapporten anmodede

Læs mere

Inspektion af detentionen på Station City den 14. december 2009

Inspektion af detentionen på Station City den 14. december 2009 Den 29. december 2011 Inspektion af detentionen på Station City den 14. december 2009 ENDELIG J.nr. 2010-4540-6180/PH 1/34 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Detentionslokalerne... 3 3. Rapportgennemgang...

Læs mere

Jeg bad om at oplysningerne mv. blev tilbagesendt gennem Justitsministeriet med henblik på at ministeriet kunne komme med bemærkninger hertil.

Jeg bad om at oplysningerne mv. blev tilbagesendt gennem Justitsministeriet med henblik på at ministeriet kunne komme med bemærkninger hertil. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 4. marts 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 16. maj 2003 af arresten/detentionen i Kangerlussuaq. I rapporten bad jeg politiet i Kangerlussuaq og Politimesteren

Læs mere

Venterummene på politistationen i Silkeborg

Venterummene på politistationen i Silkeborg FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 18. juni 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. april 2003 af venterum på politistationen i Silkeborg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Silkeborg om

Læs mere

Inspektion af detentionen i Paamiut den 21. august 2006

Inspektion af detentionen i Paamiut den 21. august 2006 15. februar 2011 Inspektion af detentionen i Paamiut den 21. august 2006 OPFØLGNING J.nr. 2006-1066-618/PK 1/19 Indholdsfortegnelse Ad 1. Celler, forrum mv.... 2 Ad 2. Forrum og møblering af forrum...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Visitation Tilsyn Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Visitation Tilsyn Opfølgning... Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang... 4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 7 2.2. Lægeundersøgelse... 11 2.3. Oplysninger fra Kriminalregistret... 16 2.4. Visitation...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang... 5. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang... 5. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang... 5 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 2.2. Lægeundersøgelse... 12 2.3. Oplysninger fra Kriminalregistret...

Læs mere

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Grindsted

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Grindsted FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. november 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 14. september 2005 af venterummene i Grindsted. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg.

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Holbæk

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Holbæk FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. august 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. juni 2003 af venterum på Politistationen i Holbæk. I rapporten bad jeg Politimesteren i Holbæk om oplysninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5. 3. Rapportgennemgang...8. 4. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5. 3. Rapportgennemgang...8. 4. Opfølgning... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5 3. Rapportgennemgang...8 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...11 3.2. Lægeundersøgelse...14

Læs mere

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30.

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30. Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade 54 4100 Ringsted Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. april 2005 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten anmodede jeg om bemærkninger

Læs mere

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand.

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede underretning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...2

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1. Detentionslokalerne...2 Ad punkt 2. Rapportgennemgang...3 Ad punkt 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5. 3. Rapportgennemgang...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5. 3. Rapportgennemgang... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5 3. Rapportgennemgang... 9 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...

Læs mere

FOB Anvendelse af venterum til overnatning

FOB Anvendelse af venterum til overnatning FOB 04.186 Anvendelse af venterum til overnatning Ombudsmanden modtog oplysninger om at en varetægtsarrestant før fremstillingen i retten havde været henvist til at overnatte i et venterum på en politistation.

Læs mere

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. september 2001 afgav jeg rapport om min opfølgningsinspektion den 24. august 2001 af detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Grønland, Justitsministeriet

Læs mere

Direktoratet har vedlagt den vedligeholdelsesplan der er udarbejdet (den 13. juni 2007) for anstalten.

Direktoratet har vedlagt den vedligeholdelsesplan der er udarbejdet (den 13. juni 2007) for anstalten. 1/9 Den 14. januar 2008 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 20. august 2006 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg har

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. november 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 14. januar 2004 af Arrestafdelingen i Horsens. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Inspektion af detentionen i Narsaq den 25. august 2006

Inspektion af detentionen i Narsaq den 25. august 2006 Den 19. april 2012 Inspektion af detentionen i Narsaq den 25. august 2006 OPFØLGNING J.nr. 2006-1067-618/PK3 1/17 Indholdsfortegnelse Ad 3. Møblering af celler... 2 Ad 4. Vejledning til detentionsanbragte

Læs mere