Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014"

Transkript

1 Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014

2 Forord Bestyrelsen har den 17. december 2013 behandlet og godkendt budgettet for Udgangspunktet for budgetlægningen for 2014 er en fortsættelse af indholdet og elementerne i budget 2013, samt en justering af de ændringer, skøn og ønsker der er til det kommende år er første år, hvor vi nu er helt på plads med de forskellige afdelinger, elever og ansatte. Dermed også reelt det først rigtige budgetår. En af de helt store uafklarede områder, som givetvis får en del indflydelse på skolens drift fremadrettet, er hvordan den kommende erhvervsskolereform kommer til at se ud. At vi på nuværende tidspunkt ikke kender til indholdet heraf, gør at det ikke er realistisk muligt for os at budgettere for mere end Vi har derfor ikke gjort de store overvejelser omkring budgettet for de kommende år, men arbejdet på at sikre et godt fundament og udgangspunkt for Det mener vi at have gjort i nedennævnte budget for Vi er på nuværende tidspunkt ikke kommet helt i mål med skolens likviditet, da der stadig udestår en afklaring af den finansielle side på den lange bane. Vi er i tæt dialog med både Nykredit omkring yderligere finansiering, samt Danske Bank i forhold til en helhedsløsning i forhold til niveauet og trækket på skolens kassekredit. Derfor er der i nedennævnte materiale taget udgangspunkt i den løsningsmodel, som direktionen arbejder ud fra. Det er direktionens vurdering, at vi med nedennævnte budget for 2014 har styr på den fremadrettede drift i første omgang for 2014, og så må vi se hvordan erhvervsskolereformen ender. Vi ser bestemt frem mod 2014, som på mange områder tegner særdeles spændende for Rybners. Esbjerg, den 17. december 2013 Direktionen Karsten Rieder Lars Katzmann Allan M. Skydt Direktør Vicedirektør Vicedirektør / CFO Budget 2014 Side 2

3 Indhold 1. Generelle forhold Strategiske mål og tema Strategiske mål Temaer for Pris- og løn skøn Takster Rybners budget for Antal elever og kursister Lønbudgettet Undervisnings løn Antal timer og opgaver Investeringsoversigt/Anlægsarbejder Øvrige udgifter og indtægter Finansiering og likviditet Finansudgifter Finansindtægter Kassebeholdning/Likviditet Bilag til budgettet Skolens budgetforslag for 2014 pr. afdeling Budget for budgetoverslagsårene Afdelingsbudgetter Udvikling i budget fra 2013 til Antal årselever og kursister Budget 2014 Side 3

4 1. Generelle forhold Det er vigtigt, at budgetlægningen tager udgangspunkt i de kendte og konstaterede fakta og forhold som er gældende på tidspunktet for budgetlægningen. Vi har tidligere også gjort et arbejde ud af at spå om den forventede udvikling inden for de forskellige områder som antallet af elever og kursister, antal ansatte, taksameter fra Børn og Uddannelsesministeriet og lignende. Denne del har vi nedprioriteret i forbindelse med budgetlægningen for Det skyldes alene det faktum, at regeringen arbejder på en ny erhvervsskolereform, som først forventes godkendt i løbet af foråret Der er så mange ting i spil, så der på nuværende tidspunkt ikke kan gives et konkret bud på hvilke konsekvenser det giver for Rybners på længere sigt. Der kan opsættes så mange forskellige scenarier, at det ikke er realistisk at give et økonomisk bud herpå pt. Nedenfor kommer de forskellige hovedområder og indhold af budgetlægningen for Strategiske mål og tema I forbindelse med budgetlægningen for 2014 har direktionen drøftet og besluttet nogle strategiske mål og temaer, som vi allerede har i fokus eller skal arbejde med i de kommende år. De strategiske mål og temaer fremgå af de efterfølgende afsnit Strategiske mål I forbindelse med budgetlægningen er fastsat følgende strategiske mål. Med udgangspunkt heri, har direktionen fastsat følgende mål for budget 2014, samt årene : Budgettet skal som minimum give et overskud på driften på mindst 1% af omsætningen hvert år Af der mindst skal være 5,0 mio.kr. i likvid kassebeholdning ultimo året Der afsættes 0,90% (jfr. Overenskomst) af de samlede personaleomkostninger excl. pensionsbidrag til ny-løn i Temaer for 2014 Ved budgetlægningen for 2014 har vi valgt at arbejde med følgende temaer og indsatsområder: 1. Tema: a. God og fornuftig økonomistyring på Rybners b. Fastholdelse af vores elever på vores uddannelsesområder c. Den kommende erhvervsskolereform Der udarbejdes forskellige indsatser og aftaler i forhold til gennemførelsen af ovennævnte temaer. Budget 2014 Side 4

5 Udgif t Indtægt Vi arbejder allerede med de to første mål bliver året, hvor vi skal se den reelle effekt af fusionen, herunder arbejde videre med fortsat optimering og effektivisering af arbejdsgange og procedurer, hvor det måtte være muligt. Den kommende erhvervsskolereform kan meget vel vise sig, at blive den største og vigtigste opgave i det kommende år. Vi er parat til at bearbejde den, når den kommer. 1.2 Pris- og løn skøn I budgettet har vi som udgangspunkt regnet med følgende pris- og lønstigninger: Lønninger 1,1 0,7 Øvrige driftsudgifter 1,0 1,0* Takster fra UVM Elevtal Takstblad fra UVM Se afsnit 1.3 Skøn *= der er foretaget individuelle vurderinger i forhold til forbrug, kontrakter mm, hvorfor der kan være anvendt anden fremskrivningsprocent end de 1,0 1.3 Takster I forhold til budgettet har vi taget udgangspunkt i det seneste takstkatalog fra UVM, samt de meldinger der er kommet fra Finanslov I nedennævnte oversigt fremgår de takster, som der er taget udgangspunkt i, i det udarbejdede budgetoplæg Område EUD-området EUD (1036) Færta GSK-fagpakke STÅ-princip fra1/ Fællestakst Hhx-området HHX FÆRTA Brobygning (2570) Fællestakst Stx-området STx FÆRTA Fællestakst Kursusafdelingen Efterfølgende skoleperiode (1911,1912) FÆRTA Skolepraktik ( , ) Fællestakst eft.skoleperiode Budget 2014 Side 5

6 Som det fremgår at ovennævnte er taksterne steget lidt i 2014, hvilket er en konsekvens af Finansloven for GSK-fagpakke ændres fra 1/ til STÅ-princip. 2. Rybners budget for 2014 Budget 2014 Indtægter Tilskud fra staten Deltagerbetaling og øvrige indtægter Omsætning i alt Personaleomkostninger Løn til undervisningen Løn til administration og ledelse Pensionsbidrag Øvrige lønudgifter Personaleomkostninger i alt Driftsomkostninger Møde, rejser, repræsentation og kultur Bygningsdrift og maskiner Skolelicenser kontingenter mm Kursus- og konference Kontorholdsudgifter Elev og undervisningsmaterialer Småanskaffelser Diverse udgifter Driftsomkostninger i alt Resultat før afskrivninger Af- og nedskrivninger i alt Driftsresultat før finansielle og ekstraordinære poster Finansielle poster Driftsresultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære poster 0 Årets resultat = Indtægt Budget 2014 Side 6

7 Kommentar Vi har i den seneste tid gennemgået tingene og det er ved prioriteringer og ansvarlig ledelse lykkes at udarbejde et budget som både indeholder forventninger til vækst, udviklingstiltag, samt investeringsrammer, og samtidig kan præstere et overskud. Budgettet for 2014 udviser et overskud på kr., hvilket svarer til 1,68 % af den forventede omsætning. Dermed er det strategiske mål nået. Det er direktionens vurdering at overskuddet ikke bør være mindre i 2014, af hensyn til, at vi også i fremtiden må forvente en stram styring og minimal udvikling i den økonomiske vækst på undervisningsområdet i DK. Omsætningen i 2014 på 148,7 mio.kr. er en stigning på 9,5 mio.kr. eller 6,8 % i forhold til Dette skyldes både den ekstra vækst i 2013, men også en forventet vækst på gymnasiet i 2014 med 3 ekstra klasser. Dette afspejler sig også i en forventet stigning på 219,35 årselever eller en stigning på 11,8 % i forhold til budgettet for Personaleomkostningerne udgør i ,4 mio.kr hvilket er en stigning på 3,0 mio.kr., eller 2,8 % i forhold til En væsentlig del af stigningen kan henføres til stigningen i årseleverne, flere klasser, samt virkningen af ny-løntildelingerne i Driftsomkostningerne udgør i budgettet 22,1 mio.kr., hvilket faktisk er 1,0 mio.kr. mindre end budgettet for Dette skyldes bl.a., ophør af lejemålet på Sp.Møllevej 68-70, samt ophør at Kursusafdelingens lejemål hos EASV og erstattet af et nyt og billigere hos AMU Vest. Bibliotekets budget er fordelt og budgettet for 2013 indeholdt også personaleomkostninger. Udgifterne til bygningsdriften af forhøjet som følge af det færdige byggeri. Gymnasiet driftsbudget er forhøjet som følge af udviklingen i antal årselever og klasser, og endelig er småanskaffelserne faldet pga. mindre it-anskaffelser i 2014 i forhold til Af- og nedskrivningerne udgør i ,4 mio.kr. hvilket er en stigning på 4,3 mio.kr. i forhold til budget Denne stigning kan alene henføres til byggeriet, samt konsekvenserne af de ekstra anlægsudgifter der er afholdt i 2013 i forhold til det budgetterede. Endelig har en ændring af vores afskrivningsregler omkring afskrivning af inventar og møbler givet en ekstra omkostning i Det er væsentlig at være opmærksom på, at af- og nedskrivninger ikke har en driftsmæssig betydning, men derimod er en opsparing til fremtidige geninvesteringer. De finansielle poster udgør i ,3 mio.kr., hvilket er en stigning på 1,0 mio.kr. i forhold til Stigningen skyldes af 2014 indeholder et helt år med lånene som er indgået i 2013 til byggeriet. Derudover er der afsat beløb til en forventet renteudgift på ekstra lån i 2014, som endnu ikke er afklaret eller indgået. Budget 2014 Side 7

8 3. Antal elever og kursister Et af de væsentlige forhold for budgetlægningen er udviklingen i antal elever, studerende og kursister. Til brug for vurderingen af antal elever og kursister er blandt andet brugt faktiske antal årselever (fra Easy A og Lectio)) samt forventninger til udviklingen i det sidste kvartal af I det foreliggende budgetforslag er indregnet med konsekvenserne af finansloven for Der er i budgettet regnet med følgende udvikling i antal elever og kursister. Aktivitet (ÅE/STÅ) Regnskab 2012 Budget 2013 Prognose 2013 Budget 2014 Stx 601,7 617,10 656,36 733,09 Hhx 562,3 592,13 587,21 628,63 Gymnasiet i alt 1.164, , , ,72 EUD 601,9 622,43 635,15 686,39 Ungdomsuddannelserne i alt 1.765, , , ,11 Åben uddannelse/amu kurser 197,1** 28,44 35,73 32,0 Indtægtsdækket virksomhed (IV) 13,6 10,91 0,57 0,82 Kursusafdelingen i alt 210,7 39,35 36,30 32,82 Årselever i alt* 1.976, , , ,93 Senest opdateret 17. december ** I 2012 er der indregnet VVU åe for foråret i alt 171,46 åe I budget 2014 forventes 2.080,93 årselever. Som det fremgår, forventer vi en vækst på gymnasiet i 2014 med tilgang af 3 klasser ekstra, fordelt med 2 på Stx og en på Hhx. Da vi også har haft en tilvækst på 2 klasser fra skolestarten i august 2013, som ikke indgår i budget 2013, forventes der en stigning på 166,11 årselever på gymnasiet i 2014 i forhold til budgettet for Med en tilvækst på 2 klasser i 2013 og yderligere 3 i 2014, vil der starte 53 klasser til august 2014, fordelt med 24 klasser på Hhx og 29 klasser på Stx. På Eud/Hg forventes en samlet stigning i årselevtallet med 64,86 årselever. Til gengæld ventes en nedgang med 11,62 årselever i Kursusafdelingen. HG/EUD, Kursusområdet og Rybners er meget afhængig af udfaldet af den kommende reform af Erhvervsuddannelserne. Derfor arbejdes der på flere fronter med at etablere andre og nye uddannelsesmuligheder for at vi kan opretholde vores niveau på dette område. Samlet set forventes en vækst på 11,8 % eller 219,35 årselever. Der er i afsnit 8.5 en mere detaljeret oversigt over antal elever og kursister i Budget 2014 Side 8

9 4. Lønbudgettet Lønbudgettet er skolens største og væsentligste udgift. De samlede lønudgifter udgør i ,3 % af omsætningen. Budgettet er særdeles afhængig af de lønudgifter vi skal betale, hvorfor det er vigtigt, at vi laver et så rigtigt og reelt lønbudget som muligt. Det administrative personale. Lønbudgettet for den administrative del er udarbejdet med udgangspunkt i de faktiske antal ansatte og lønudgiften er prisfremskrevet i overensstemmelse med udviklingen i pris- og løn skøn jfr. afsnit Undervisnings løn. Undervisningsdelen er den største del af lønbudgettet. Derfor er der også særlig fokus på undervisernes årsplaner. Vi har i budgettet for 2014 indarbejdet følgende normaltime- og overtimepriser: Område Faktisk 2013 Budget 2014 (Pr ) (pr ) Normaltimepris Overt- Normal-timepris Overtimepris Timepris STx-lærer 280,36 388,34 279,02 388,34 HHx-lærer 276,40 361,51 279,02 388,34 HG-lærer 236,43 288,76 237,90 288,76 Kursusafdelingen 237,61 320,36 256,13 320,42 TAP Faktisk løn Faktisk løn Normaltimepris og overtimepris er en beregnet størrelse for HG afdelingen, med udgangspunkt i de faktiske udbetalte normal- og overtimer i perioden 1/1-31/ For gymnasiet er der taget udgangspunkt i gennemsnitløn udbetalt i oktober 2013, på grund af OK Antal timer og opgaver Lønbudgettet til underviserne for 2014 tager afsæt i de to nye aftaler, OK 2013 og OK Samtidig går vi fra en arbejdstidsaftalemodel til en arbejdsopgavemodel, som først vil være fuldt indfaset i august måned I nedennævnte fremgår de timer, som stadig anvendes på erhvervsskoleområdet. Område 2013 Forår 2014 Efter 2014 Total 2014 Stx Overtimer Hhx Overtimer Gymnasiet I forbindelse med indførelsen af OK 2013 er vi gået fra arbejdstidsaftaler til opgaveaftaler på gymnasiedelen. HG/Eud Overtimer I alt ungdomsuddannelse Kursusafdelingen I alt for HG og Kursusafdelingen Budget 2014 Side 9

10 5. Investeringsoversigt/Anlægsarbejder I 2014 forventer vi et nogenlunde normalt driftsår, i forhold til de investeringer og anlægsarbejder Rybners har haft i de seneste 3 år. Det er direktionens vurdering, at der skal være et investeringsbudget, som giver mulighed for at opretholde og vedligeholde det nuværende niveau. Samtidig skal investeringsbudgettet også afspejle hvilke muligheder der er i forhold til skolens samlede økonomi. Der er stadig nogle opgaver, som vi ikke har nået, men som er nogle ting vi gerne vil have gjort færdigt, eller noget ved. For at få det hele til at hænge sammen rent økonomisk og ikke mindst likviditetsmæssigt, har vi afsat nogle investeringsrammer, som skal overholdes. Der er i budget 2014 afsat følgende investeringsrammer: Svendsgade 0,6 mio.kr. i 2014 Grådybparken 1,0 mio.kr. i 2014 IT-investeringer på Rybners 1,2 mio.kr. i Øvrige udgifter og indtægter Budgettet for 2014 har taget afsæt i driftsbudgettet for Den enkelte afdeling og budgetansvarlig har gennemgået budgettet for området og har meldt de forventede tal ind til økonomiafdelingen. Samtidig er der naturligvis foretaget en konkret vurdering i forhold til de indgåede kontrakter og den udvikling der har været i aktiviteterne. Der er i budget 2014 driftsomkostninger for i alt 22,1 mio.kr. Der er tale om et fald på 1,0 mio.kr. i forhold til De væsentligste driftsomkostninger er til: 4,2 mio.kr. anvendes til elev og undervisningsmaterialer, heraf udgør 1,1 mio.kr. betaling til copydan 3,0 mio.kr. anvendes til skolelicenser, kontingent og markedsføring 2,9 mio.kr. til møder, rejser, repræsentation og kultur 2,0 mio.kr. til ekstern rengøringsselskab 2,0 mio.kr til forbrugsafgifter på el og varme i egne bygninger, samt lejede lokaler 1,3 mio.kr. anvendes til kontorholdsudgifter, heraf 0,4 mio.kr. anvendes til revision og eksterne konsulenter 1,2 mio. kr. til småanskaffelser, hvor de ca. 0,7 mio.kr. anvendes til nyanskaffelser af itudstyr 1,2 mio.kr i husleje og bygningsdrift for Kursus- og It-afdelingen på Spangsbjerg Kirkevej 0,9 mio.kr. til reparation og vedligeholdelse af vores bygninger 0,7 mio. kr. til kursus- og konferencer for underviserne og de administrative medarbejdere 0,7 mio.kr. til leje og leasing af kopimaskiner/printer til vore adresser 0,7 mio.kr. i kantinetilskud Budget 2014 Side 10

11 0,6 mio.kr. til øvrige bygningsdriftsudgifter som vagt, renovation, ejendomsskat mm. 0,4 mio. kr. til leje af EGF-hallen og SEPE 0,3 mio.kr. til øvrige driftsudgifter 7. Finansiering og likviditet En væsentlig del af skolens budget er hvordan vi finansierer de forskellige aktiviteter, samt ikke mindst hvordan budgettet påvirker skolens likviditet. Bestyrelsen godkendte i juni måned 2011 en finansstrategi, som indeholder spillereglerne for, hvordan vi kan optage lån, samt hvordan vi placerer overskudslikviditet. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2014har vi indarbejdet renter og afdrag med udgangspunkt i den nuværende praksis. Vi har fokus på skolens gældspleje, herunder optimering af skolens finansielle poster. Derfor holder vi øje med hvordan markedet udvikler sig og forsøger at agere i forhold hertil, hvis der vil være økonomiske fordele for Rybners. 7.1 Finansudgifter Vores langfristede gæld har vi i dag hos Nykredit. Vi optager lån i henhold til vores finansielle strategi, hvor lån optages med års løbetid og med renteloft. Vi har i budgettet for 2014 budgetteret med renteudgift, bidrag og amortisering for i alt 6,3 mio.kr. Vi har i budgettet for 2014 taget udgangspunkt i, at der optages en ekstra lån på 6,0 mio.kr. til finansiering af de ekstra anlægsudgifter der er afholdt i Finansindtægter Finansindtægter kommer primært i form af renteindtægter fra vores bankkonti. I 2014 har vi budgetteret med renteindtægter for kr. 7.3 Kassebeholdning/Likviditet Vi har pt. en målsætning om, at have en likviditet på mindst 5,0 mio.kr. ved årets udgang. Nedennævnte tager ikke udgangspunkt i, at vi kan/skal nå denne målsætning i 2014, men mere på, hvordan vi får likviditeten til at hænge sammen med det ekstra træk der har været på likviditeten i Budget 2014 Side 11

12 Direktionen har udarbejdet nedennævnte forlag til, hvordan vi ser en løsning på den korte bane, hvilket her vil sige foreløbig Dette hænger sammen med det driftsbudget vi har udarbejdet, men også det faktum, at erhvervsskolereformen også her er en dark horse i forhold til, hvad der kommer til at ske på sigt. Kassebeholdning/likviditetsbudget - med ekstra lånoptagelse på 6 mio.kr Kassebeholdning primo året+ jfr. Budgetopfølgning obligationer (bundne) Forventet resultat indgår i primo 0 Forventet resultat budgetoplæg Afskrivninger* Investeringer i Svendsgade Investeringer i Grådybparken IT-investeringer Afdrag på lån Lånoptagelse 10 år afdrag nyt lån Kassebeholdning ultimo året = kassebeholdningen primo 2014 er et skønnet ud fra budgetopfølgningen pr *= afskrivninger betragtes som opsparing til senere udskiftning af aktivet. = forventet tilførelse af likviditet på 6 mio.kr. Opgørelse af reel likviditet Ultimo beholdning Bundet i obligationer Disponibel likviditet ultimo Tager vi udgangspunkt i budgettet for 2014, samt en vurdering af forventet likviditet ultimo året incl. det forventede resultat og en lånoptagelse på 6,0 mio.kr. vil likviditetsbudgettet ved udgangen af 2014 udvise en netto likvid kassebeholdning på 1,3 mio.kr. Tages der højde for de 5,3 mio.kr. i bundne obligationer vil der være en negativ likvid kassebeholdning på små 4,0 mio.kr. Med en netto likvid beholdning på 1,3 mio.kr opfylder vi ikke målsætningen om minimum 5,0 mio.kr.. Ovennævnte er naturligvis forbundet med en vis usikkerhed, da der er mange faktorer, som kan ændre beholdningen. Det er direktionens vurdering, at vi kun kan nå en minimums likvid beholdning på 5,0 mio.kr. ved yderligere lånoptagelse, hvilket vi ikke menerer en forsvarlig løsning på nuværende tidspunkt. Budget 2014 Side 12

13 Vi ser hellere en løsning hvor vi til stadighed får tilpasset driften og vores aktiviteter, så vi kan genere den ekstra likviditet, hvilket budgetforslaget for 2014 er et godt eksempel på. Derfor har vi taget udgangspunkt i at få udarbejdet et driftsbudget og et grundlag, som kan generere den likviditet, som vi kan basere fremtiden på. Det fremlagte budgetforslag genererer positiv likviditet på kr. til brug for betaling af afdrag og investeringer. Træk på kassekreditten Vores likviditetsbudget for 2014 viser, at vi også i 2014 kommer til at trække på kassekreditten hele året incl. den foreslåede lånoptagelse på 6,0 mio.kr. Samtidig vil det nuværende træk på kassekreditten på 7,0 mio.kr. heller ikke være nok i alle måneder. Derfor er der dialog i gang omkring muligheden for at få forhøjet trækningsretten permanent til 10,0 mio.kr., hvilket også vil det niveau, som vil være nødvendig for at komme igennem Dog fremgår det af oversigten, at månederne juli og august kan komme over de 10,0 mio.kr. men det er bla. under forudsætning af, at de budgetterede anlægsinvesteringer udmøntes fuldt ud. Det er samtidig også klart, at der kan være brug for en særlig aftale/ordning i de to måneder i 2014, hvis udviklingen bliver som skitseret på nuværende tidspunkt. Budget 2014 Side 13

14 8. Bilag til budgettet 8.1 Skolens budgetforslag for 2014 pr. afdeling Indtægter Direktør Gymnasium Erhverv ADMIN Budgetforslag Budget Budget Budget Budget 2014 Tilskud fra staten Deltagerbetaling og øvrige indtægter Omsætning i alt Personaleomkostninger Løn til undervisningen Løn til administration og ledelse Pensionsbidrag Øvrige lønudgifter Personaleomkostninger i alt Driftsomkostninger Møde, rejser, repræsentation og kultur Bygningsdrift og maskiner Skolelicenser kontingenter mm Kursus- og konference Kontorholdsudgifter Elev og undervisningsmaterialer Småanskaffelser Diverse udgifter Driftsomkostninger i alt Resultat før afskrivninger Af- og nedskrivninger i alt Driftsresultat før finansielle og ekstraordinære poster Finansielle poster Driftsresultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære poster Årets resultat Budget 2014 Side 14

15 8.2 Budget for budgetoverslagsårene Vi har i direktionen drøftet, hvorvidt der skulle udarbejdes et budget for budgetoverslagsårene På grund af de mange usikkerheder der pt. er omkring hele den kommende erhvervsskolereform, mener vi ikke pt. at have et retvisende grundlag for at lave noget der bare kommer til at minde om et realistisk budget for budgetoverslagsårene Vi følger naturligvis, som alle andre skoler i landet, udviklingen tæt. Så snart reformen er godkendt, vil vi tage action herpå. 8.3 Afdelingsbudgetter Skolens samlede budget for 2014 er udarbejdet på grundlag af de enkelte afdelingsbudgetter. De enkelte afdelingsbudgetter fremgår samlet set i budgettet for skolens samlede budget i afsnit 8.1 De enkelte afdelingsbudgetter bliver i forbindelse med bestyrelsens godkendelse af skolens samlede budget også godkendt. De enkelte afdelingsbudgetter er ikke vedlagt dette materiale, da det ikke umiddelbart giver yderligere dokumentation for skolens samlede budget. Afdelingsbudgetterne er gennemgået og godkendt af de enkelte budgetansvarlige forud for udarbejdelsen af skolens samlede budget, ligesom det er hele skolens ledelse, som står bag prioriteringerne af investeringerne mm. Endelig har budgetforslaget været udsendt til orientering, gennemgang og kommentering til de lokale MedarbejderIndflødelsesOrgan (MIO) samt efterfølgende til HovedMedarbejderIndflydelsesOrganet (HMIO) for Rybners. Budget 2014 Side 15

16 8.4 Udvikling i budget fra 2013 til 2014 Budgetoplæg Budget Indtægter Tilskud fra staten Deltagerbetaling og øvrige indtægter Omsætning i alt Personaleomkostninger Løn til undervisningen Løn til administration og ledelse Pensionsbidrag Øvrige lønudgifter Personaleomkostninger i alt Driftsomkostninger Møde, rejser, repræsentation og kultur Bygningsdrift og maskiner Skolelicenser kontingenter mm Kursus- og konference Kontorholdsudgifter Elev og undervisningsmaterialer Småanskaffelser Diverse udgifter Driftsomkostninger i alt Resultat før afskrivninger Af- og nedskrivninger i alt Driftsresultat før finansielle og ekstraordinære poster Finansielle poster Driftsresultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære poster 0 0 Årets resultat Budget 2014 Side 16

17 8.5 Antal årselever og kursister I nedennævnte skema fremgår de forventede antal årselever, samt det antal personer som vi forventer at få færdiggørelsestaksameter (FÆRTA) for. Nedennævnte årselever er beregnet ud fra de skoleforløb det enkelte hold har, hvilket blandt betyder at de enkelte forløb er omregnet i antal helårselever. En årselev er en elev i 40 uger. I forhold til indtægtsdækket (IV) virksomhed beregnes en årselev i forhold til omsætningen. En årselev svarer til kr. i omsætning. Beskrivelse Cøsa 2014 Forår Efterår I alt STX-afdelingen STX 1. år ,97 116,20 281,17 STX 2. år ,63 111,22 242,85 STX 3. år ,81 90,89 186,68 Brobygning intro ,75 0,00 2,75 Brobygning STX ,00 6,63 6,63 Total åe STX 408,16 324,93 733,09 Færta STX ,00 185,00 185,00 HHX-afdelingen HHX 1. år ,50 112,00 224,50 HHX 2. år ,00 109,00 209,00 HHX 3. år ,50 97,50 185,00 Team DK Brobygning HHX ,13 6,00 10,13 Total åe HHX 304,13 324,50 628,63 Færta HHX ,00 175,00 175,00 EUD-afdelingen HG ,80 128,80 266,60 HG ,10 77,00 166,10 HGs 12 uger ,10 8,40 13,50 HG restbidrag ,20 0,00 3,20 Hgi ,33 10,33 20,66 Mesterlære ,30 1,40 2,70 Kontorudd. 3. efterf. m/spec ,56 19,33 41,89 Broforløb/Kompetence ,00 44,00 80,00 Skolepraktik 891/ ,50 27,50 44,00 GSK ,00 28,00 42,00 GSK restbidrag ,47 0,00 0,47 HHX enkeltfag ,53 4,23 4,76 Brobygning EUD ,53 0,00 0,53 Total åe EUD 337,41 348,98 686,39 Færta EUD ,00 132,00 194,00 Færta HGs 12 uger ,00 24,00 42,00 Budget 2014 Side 17

18 Færta HGi ,00 0,00 16,00 Mesterlære start+gennemf ,00 10,00 18,00 Færta 3. efterf. Generel/m.spec. 1911/ ,00 43,00 185,00 Kursusafdelingen Åbent værksted IV (AMU) ,00 0,82 0,82 Åbbent værksted AMU ,00 11,00 32,00 AMU forløb ,00 0,00 8,00 Total åe Kursusafd. 21,00 11,82 32,82 Total åe for , , ,91 Budget 2014 Side 18

Dagsorden for møde den 18. december 2012

Dagsorden for møde den 18. december 2012 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Philip de Langes Allé 10 Tlf. 3268 6000 1435 København K Fax 3268 6111 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 002401 Ledelsessekretariatet

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk Økonomisk politik 2009-2012 www.skive.dk Indhold Introduktion...3 Skive Kommunes økonomiske politik, 2009-2012...4 1. Den økonomiske handlefrihed...4 2. Skatterne...4 3. Driftsudgifter og økonomisk styring...4

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

dd. Faaborg-Midtfyn Kommune Udvidet forvaltningsrevision

dd. Faaborg-Midtfyn Kommune Udvidet forvaltningsrevision dd. Faaborg-Midtfyn Kommune Udvidet forvaltningsrevision Det tekniske område 3. Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 HOVEDKONKLUSIONER... 5 2.1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 5 2.2 PARK OG VEJS TIMEPRISER... 5 2.3 BUM-MODELLENS

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne 1 10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne KL Økonomisk Sekretariat Weidekampsgade 10 DK-2300 København S Telefon: 33 70 33 70 2 Indholdsfortegnelse Bedre og billigere administration

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Oktober 2012. Byggebranchen Markedsnyt 2012

Oktober 2012. Byggebranchen Markedsnyt 2012 Oktober 212 Byggebranchen Markedsnyt 212 Indhold 4 5 6 7 7 8 9 1 11 12 13 15 18 18 2 23 25 27 29 31 33 34 1. Indledning 2. Branchegruppe Entreprenører 3. Opsummering 4. Branchens vilkår 4.1 Offentligt

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Business case Januar 2013 BUS INESS CA. SERejsekortet. reinvesteringsprojekt i. Midttrafik

Business case Januar 2013 BUS INESS CA. SERejsekortet. reinvesteringsprojekt i. Midttrafik Business case Januar 2013 BUS INESS CA som reinvesteringsprojekt i SERejsekortet Midttrafik 2013 Business case Rejsekortet som reinvesteringsprojekt i Midttrafik Opdateret 17. januar 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 15

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 15 Region Midtjylland Økonomirapport pr. 31. oktober 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 15 N O T A T Delaftale sundhedsområdet Regeringen, DF og Liberal Alliance har indgået

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008. Punkt nr. 14

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008. Punkt nr. 14 Region Midtjylland Økonomirapport pr. 31. oktober 2008 Bilag til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008 Punkt nr. 14 N O T A T Delaftale sundhedsområdet Regeringen, DF og Liberal Alliance har indgået

Læs mere

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel Regeringen Danske Regioner Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2013 1. Indledning Dansk økonomi står i de kommende år over for en række væsentlige udfordringer. Der er mistet mange

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-19:15 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Hvad kan du læse i denne vejledning?

Indholdsfortegnelse: Hvad kan du læse i denne vejledning? Sæt ny løn på dagsordenen Få indflydelse på budgettet Diskuter råderummet til ny løn Det kan du få inspiration til i denne vejledning Penge til ny løn Løngangstræde 25, 1 1468 København K e-mail: kto@kto.dk

Læs mere

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel Januar 215 Skab resultater - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. NY REFUSIONSMODEL KRÆVER SKÆRPET RESULTATFOKUS...

Læs mere