Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014"

Transkript

1 Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014

2 Forord Bestyrelsen har den 17. december 2013 behandlet og godkendt budgettet for Udgangspunktet for budgetlægningen for 2014 er en fortsættelse af indholdet og elementerne i budget 2013, samt en justering af de ændringer, skøn og ønsker der er til det kommende år er første år, hvor vi nu er helt på plads med de forskellige afdelinger, elever og ansatte. Dermed også reelt det først rigtige budgetår. En af de helt store uafklarede områder, som givetvis får en del indflydelse på skolens drift fremadrettet, er hvordan den kommende erhvervsskolereform kommer til at se ud. At vi på nuværende tidspunkt ikke kender til indholdet heraf, gør at det ikke er realistisk muligt for os at budgettere for mere end Vi har derfor ikke gjort de store overvejelser omkring budgettet for de kommende år, men arbejdet på at sikre et godt fundament og udgangspunkt for Det mener vi at have gjort i nedennævnte budget for Vi er på nuværende tidspunkt ikke kommet helt i mål med skolens likviditet, da der stadig udestår en afklaring af den finansielle side på den lange bane. Vi er i tæt dialog med både Nykredit omkring yderligere finansiering, samt Danske Bank i forhold til en helhedsløsning i forhold til niveauet og trækket på skolens kassekredit. Derfor er der i nedennævnte materiale taget udgangspunkt i den løsningsmodel, som direktionen arbejder ud fra. Det er direktionens vurdering, at vi med nedennævnte budget for 2014 har styr på den fremadrettede drift i første omgang for 2014, og så må vi se hvordan erhvervsskolereformen ender. Vi ser bestemt frem mod 2014, som på mange områder tegner særdeles spændende for Rybners. Esbjerg, den 17. december 2013 Direktionen Karsten Rieder Lars Katzmann Allan M. Skydt Direktør Vicedirektør Vicedirektør / CFO Budget 2014 Side 2

3 Indhold 1. Generelle forhold Strategiske mål og tema Strategiske mål Temaer for Pris- og løn skøn Takster Rybners budget for Antal elever og kursister Lønbudgettet Undervisnings løn Antal timer og opgaver Investeringsoversigt/Anlægsarbejder Øvrige udgifter og indtægter Finansiering og likviditet Finansudgifter Finansindtægter Kassebeholdning/Likviditet Bilag til budgettet Skolens budgetforslag for 2014 pr. afdeling Budget for budgetoverslagsårene Afdelingsbudgetter Udvikling i budget fra 2013 til Antal årselever og kursister Budget 2014 Side 3

4 1. Generelle forhold Det er vigtigt, at budgetlægningen tager udgangspunkt i de kendte og konstaterede fakta og forhold som er gældende på tidspunktet for budgetlægningen. Vi har tidligere også gjort et arbejde ud af at spå om den forventede udvikling inden for de forskellige områder som antallet af elever og kursister, antal ansatte, taksameter fra Børn og Uddannelsesministeriet og lignende. Denne del har vi nedprioriteret i forbindelse med budgetlægningen for Det skyldes alene det faktum, at regeringen arbejder på en ny erhvervsskolereform, som først forventes godkendt i løbet af foråret Der er så mange ting i spil, så der på nuværende tidspunkt ikke kan gives et konkret bud på hvilke konsekvenser det giver for Rybners på længere sigt. Der kan opsættes så mange forskellige scenarier, at det ikke er realistisk at give et økonomisk bud herpå pt. Nedenfor kommer de forskellige hovedområder og indhold af budgetlægningen for Strategiske mål og tema I forbindelse med budgetlægningen for 2014 har direktionen drøftet og besluttet nogle strategiske mål og temaer, som vi allerede har i fokus eller skal arbejde med i de kommende år. De strategiske mål og temaer fremgå af de efterfølgende afsnit Strategiske mål I forbindelse med budgetlægningen er fastsat følgende strategiske mål. Med udgangspunkt heri, har direktionen fastsat følgende mål for budget 2014, samt årene : Budgettet skal som minimum give et overskud på driften på mindst 1% af omsætningen hvert år Af der mindst skal være 5,0 mio.kr. i likvid kassebeholdning ultimo året Der afsættes 0,90% (jfr. Overenskomst) af de samlede personaleomkostninger excl. pensionsbidrag til ny-løn i Temaer for 2014 Ved budgetlægningen for 2014 har vi valgt at arbejde med følgende temaer og indsatsområder: 1. Tema: a. God og fornuftig økonomistyring på Rybners b. Fastholdelse af vores elever på vores uddannelsesområder c. Den kommende erhvervsskolereform Der udarbejdes forskellige indsatser og aftaler i forhold til gennemførelsen af ovennævnte temaer. Budget 2014 Side 4

5 Udgif t Indtægt Vi arbejder allerede med de to første mål bliver året, hvor vi skal se den reelle effekt af fusionen, herunder arbejde videre med fortsat optimering og effektivisering af arbejdsgange og procedurer, hvor det måtte være muligt. Den kommende erhvervsskolereform kan meget vel vise sig, at blive den største og vigtigste opgave i det kommende år. Vi er parat til at bearbejde den, når den kommer. 1.2 Pris- og løn skøn I budgettet har vi som udgangspunkt regnet med følgende pris- og lønstigninger: Lønninger 1,1 0,7 Øvrige driftsudgifter 1,0 1,0* Takster fra UVM Elevtal Takstblad fra UVM Se afsnit 1.3 Skøn *= der er foretaget individuelle vurderinger i forhold til forbrug, kontrakter mm, hvorfor der kan være anvendt anden fremskrivningsprocent end de 1,0 1.3 Takster I forhold til budgettet har vi taget udgangspunkt i det seneste takstkatalog fra UVM, samt de meldinger der er kommet fra Finanslov I nedennævnte oversigt fremgår de takster, som der er taget udgangspunkt i, i det udarbejdede budgetoplæg Område EUD-området EUD (1036) Færta GSK-fagpakke STÅ-princip fra1/ Fællestakst Hhx-området HHX FÆRTA Brobygning (2570) Fællestakst Stx-området STx FÆRTA Fællestakst Kursusafdelingen Efterfølgende skoleperiode (1911,1912) FÆRTA Skolepraktik ( , ) Fællestakst eft.skoleperiode Budget 2014 Side 5

6 Som det fremgår at ovennævnte er taksterne steget lidt i 2014, hvilket er en konsekvens af Finansloven for GSK-fagpakke ændres fra 1/ til STÅ-princip. 2. Rybners budget for 2014 Budget 2014 Indtægter Tilskud fra staten Deltagerbetaling og øvrige indtægter Omsætning i alt Personaleomkostninger Løn til undervisningen Løn til administration og ledelse Pensionsbidrag Øvrige lønudgifter Personaleomkostninger i alt Driftsomkostninger Møde, rejser, repræsentation og kultur Bygningsdrift og maskiner Skolelicenser kontingenter mm Kursus- og konference Kontorholdsudgifter Elev og undervisningsmaterialer Småanskaffelser Diverse udgifter Driftsomkostninger i alt Resultat før afskrivninger Af- og nedskrivninger i alt Driftsresultat før finansielle og ekstraordinære poster Finansielle poster Driftsresultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære poster 0 Årets resultat = Indtægt Budget 2014 Side 6

7 Kommentar Vi har i den seneste tid gennemgået tingene og det er ved prioriteringer og ansvarlig ledelse lykkes at udarbejde et budget som både indeholder forventninger til vækst, udviklingstiltag, samt investeringsrammer, og samtidig kan præstere et overskud. Budgettet for 2014 udviser et overskud på kr., hvilket svarer til 1,68 % af den forventede omsætning. Dermed er det strategiske mål nået. Det er direktionens vurdering at overskuddet ikke bør være mindre i 2014, af hensyn til, at vi også i fremtiden må forvente en stram styring og minimal udvikling i den økonomiske vækst på undervisningsområdet i DK. Omsætningen i 2014 på 148,7 mio.kr. er en stigning på 9,5 mio.kr. eller 6,8 % i forhold til Dette skyldes både den ekstra vækst i 2013, men også en forventet vækst på gymnasiet i 2014 med 3 ekstra klasser. Dette afspejler sig også i en forventet stigning på 219,35 årselever eller en stigning på 11,8 % i forhold til budgettet for Personaleomkostningerne udgør i ,4 mio.kr hvilket er en stigning på 3,0 mio.kr., eller 2,8 % i forhold til En væsentlig del af stigningen kan henføres til stigningen i årseleverne, flere klasser, samt virkningen af ny-løntildelingerne i Driftsomkostningerne udgør i budgettet 22,1 mio.kr., hvilket faktisk er 1,0 mio.kr. mindre end budgettet for Dette skyldes bl.a., ophør af lejemålet på Sp.Møllevej 68-70, samt ophør at Kursusafdelingens lejemål hos EASV og erstattet af et nyt og billigere hos AMU Vest. Bibliotekets budget er fordelt og budgettet for 2013 indeholdt også personaleomkostninger. Udgifterne til bygningsdriften af forhøjet som følge af det færdige byggeri. Gymnasiet driftsbudget er forhøjet som følge af udviklingen i antal årselever og klasser, og endelig er småanskaffelserne faldet pga. mindre it-anskaffelser i 2014 i forhold til Af- og nedskrivningerne udgør i ,4 mio.kr. hvilket er en stigning på 4,3 mio.kr. i forhold til budget Denne stigning kan alene henføres til byggeriet, samt konsekvenserne af de ekstra anlægsudgifter der er afholdt i 2013 i forhold til det budgetterede. Endelig har en ændring af vores afskrivningsregler omkring afskrivning af inventar og møbler givet en ekstra omkostning i Det er væsentlig at være opmærksom på, at af- og nedskrivninger ikke har en driftsmæssig betydning, men derimod er en opsparing til fremtidige geninvesteringer. De finansielle poster udgør i ,3 mio.kr., hvilket er en stigning på 1,0 mio.kr. i forhold til Stigningen skyldes af 2014 indeholder et helt år med lånene som er indgået i 2013 til byggeriet. Derudover er der afsat beløb til en forventet renteudgift på ekstra lån i 2014, som endnu ikke er afklaret eller indgået. Budget 2014 Side 7

8 3. Antal elever og kursister Et af de væsentlige forhold for budgetlægningen er udviklingen i antal elever, studerende og kursister. Til brug for vurderingen af antal elever og kursister er blandt andet brugt faktiske antal årselever (fra Easy A og Lectio)) samt forventninger til udviklingen i det sidste kvartal af I det foreliggende budgetforslag er indregnet med konsekvenserne af finansloven for Der er i budgettet regnet med følgende udvikling i antal elever og kursister. Aktivitet (ÅE/STÅ) Regnskab 2012 Budget 2013 Prognose 2013 Budget 2014 Stx 601,7 617,10 656,36 733,09 Hhx 562,3 592,13 587,21 628,63 Gymnasiet i alt 1.164, , , ,72 EUD 601,9 622,43 635,15 686,39 Ungdomsuddannelserne i alt 1.765, , , ,11 Åben uddannelse/amu kurser 197,1** 28,44 35,73 32,0 Indtægtsdækket virksomhed (IV) 13,6 10,91 0,57 0,82 Kursusafdelingen i alt 210,7 39,35 36,30 32,82 Årselever i alt* 1.976, , , ,93 Senest opdateret 17. december ** I 2012 er der indregnet VVU åe for foråret i alt 171,46 åe I budget 2014 forventes 2.080,93 årselever. Som det fremgår, forventer vi en vækst på gymnasiet i 2014 med tilgang af 3 klasser ekstra, fordelt med 2 på Stx og en på Hhx. Da vi også har haft en tilvækst på 2 klasser fra skolestarten i august 2013, som ikke indgår i budget 2013, forventes der en stigning på 166,11 årselever på gymnasiet i 2014 i forhold til budgettet for Med en tilvækst på 2 klasser i 2013 og yderligere 3 i 2014, vil der starte 53 klasser til august 2014, fordelt med 24 klasser på Hhx og 29 klasser på Stx. På Eud/Hg forventes en samlet stigning i årselevtallet med 64,86 årselever. Til gengæld ventes en nedgang med 11,62 årselever i Kursusafdelingen. HG/EUD, Kursusområdet og Rybners er meget afhængig af udfaldet af den kommende reform af Erhvervsuddannelserne. Derfor arbejdes der på flere fronter med at etablere andre og nye uddannelsesmuligheder for at vi kan opretholde vores niveau på dette område. Samlet set forventes en vækst på 11,8 % eller 219,35 årselever. Der er i afsnit 8.5 en mere detaljeret oversigt over antal elever og kursister i Budget 2014 Side 8

9 4. Lønbudgettet Lønbudgettet er skolens største og væsentligste udgift. De samlede lønudgifter udgør i ,3 % af omsætningen. Budgettet er særdeles afhængig af de lønudgifter vi skal betale, hvorfor det er vigtigt, at vi laver et så rigtigt og reelt lønbudget som muligt. Det administrative personale. Lønbudgettet for den administrative del er udarbejdet med udgangspunkt i de faktiske antal ansatte og lønudgiften er prisfremskrevet i overensstemmelse med udviklingen i pris- og løn skøn jfr. afsnit Undervisnings løn. Undervisningsdelen er den største del af lønbudgettet. Derfor er der også særlig fokus på undervisernes årsplaner. Vi har i budgettet for 2014 indarbejdet følgende normaltime- og overtimepriser: Område Faktisk 2013 Budget 2014 (Pr ) (pr ) Normaltimepris Overt- Normal-timepris Overtimepris Timepris STx-lærer 280,36 388,34 279,02 388,34 HHx-lærer 276,40 361,51 279,02 388,34 HG-lærer 236,43 288,76 237,90 288,76 Kursusafdelingen 237,61 320,36 256,13 320,42 TAP Faktisk løn Faktisk løn Normaltimepris og overtimepris er en beregnet størrelse for HG afdelingen, med udgangspunkt i de faktiske udbetalte normal- og overtimer i perioden 1/1-31/ For gymnasiet er der taget udgangspunkt i gennemsnitløn udbetalt i oktober 2013, på grund af OK Antal timer og opgaver Lønbudgettet til underviserne for 2014 tager afsæt i de to nye aftaler, OK 2013 og OK Samtidig går vi fra en arbejdstidsaftalemodel til en arbejdsopgavemodel, som først vil være fuldt indfaset i august måned I nedennævnte fremgår de timer, som stadig anvendes på erhvervsskoleområdet. Område 2013 Forår 2014 Efter 2014 Total 2014 Stx Overtimer Hhx Overtimer Gymnasiet I forbindelse med indførelsen af OK 2013 er vi gået fra arbejdstidsaftaler til opgaveaftaler på gymnasiedelen. HG/Eud Overtimer I alt ungdomsuddannelse Kursusafdelingen I alt for HG og Kursusafdelingen Budget 2014 Side 9

10 5. Investeringsoversigt/Anlægsarbejder I 2014 forventer vi et nogenlunde normalt driftsår, i forhold til de investeringer og anlægsarbejder Rybners har haft i de seneste 3 år. Det er direktionens vurdering, at der skal være et investeringsbudget, som giver mulighed for at opretholde og vedligeholde det nuværende niveau. Samtidig skal investeringsbudgettet også afspejle hvilke muligheder der er i forhold til skolens samlede økonomi. Der er stadig nogle opgaver, som vi ikke har nået, men som er nogle ting vi gerne vil have gjort færdigt, eller noget ved. For at få det hele til at hænge sammen rent økonomisk og ikke mindst likviditetsmæssigt, har vi afsat nogle investeringsrammer, som skal overholdes. Der er i budget 2014 afsat følgende investeringsrammer: Svendsgade 0,6 mio.kr. i 2014 Grådybparken 1,0 mio.kr. i 2014 IT-investeringer på Rybners 1,2 mio.kr. i Øvrige udgifter og indtægter Budgettet for 2014 har taget afsæt i driftsbudgettet for Den enkelte afdeling og budgetansvarlig har gennemgået budgettet for området og har meldt de forventede tal ind til økonomiafdelingen. Samtidig er der naturligvis foretaget en konkret vurdering i forhold til de indgåede kontrakter og den udvikling der har været i aktiviteterne. Der er i budget 2014 driftsomkostninger for i alt 22,1 mio.kr. Der er tale om et fald på 1,0 mio.kr. i forhold til De væsentligste driftsomkostninger er til: 4,2 mio.kr. anvendes til elev og undervisningsmaterialer, heraf udgør 1,1 mio.kr. betaling til copydan 3,0 mio.kr. anvendes til skolelicenser, kontingent og markedsføring 2,9 mio.kr. til møder, rejser, repræsentation og kultur 2,0 mio.kr. til ekstern rengøringsselskab 2,0 mio.kr til forbrugsafgifter på el og varme i egne bygninger, samt lejede lokaler 1,3 mio.kr. anvendes til kontorholdsudgifter, heraf 0,4 mio.kr. anvendes til revision og eksterne konsulenter 1,2 mio. kr. til småanskaffelser, hvor de ca. 0,7 mio.kr. anvendes til nyanskaffelser af itudstyr 1,2 mio.kr i husleje og bygningsdrift for Kursus- og It-afdelingen på Spangsbjerg Kirkevej 0,9 mio.kr. til reparation og vedligeholdelse af vores bygninger 0,7 mio. kr. til kursus- og konferencer for underviserne og de administrative medarbejdere 0,7 mio.kr. til leje og leasing af kopimaskiner/printer til vore adresser 0,7 mio.kr. i kantinetilskud Budget 2014 Side 10

11 0,6 mio.kr. til øvrige bygningsdriftsudgifter som vagt, renovation, ejendomsskat mm. 0,4 mio. kr. til leje af EGF-hallen og SEPE 0,3 mio.kr. til øvrige driftsudgifter 7. Finansiering og likviditet En væsentlig del af skolens budget er hvordan vi finansierer de forskellige aktiviteter, samt ikke mindst hvordan budgettet påvirker skolens likviditet. Bestyrelsen godkendte i juni måned 2011 en finansstrategi, som indeholder spillereglerne for, hvordan vi kan optage lån, samt hvordan vi placerer overskudslikviditet. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2014har vi indarbejdet renter og afdrag med udgangspunkt i den nuværende praksis. Vi har fokus på skolens gældspleje, herunder optimering af skolens finansielle poster. Derfor holder vi øje med hvordan markedet udvikler sig og forsøger at agere i forhold hertil, hvis der vil være økonomiske fordele for Rybners. 7.1 Finansudgifter Vores langfristede gæld har vi i dag hos Nykredit. Vi optager lån i henhold til vores finansielle strategi, hvor lån optages med års løbetid og med renteloft. Vi har i budgettet for 2014 budgetteret med renteudgift, bidrag og amortisering for i alt 6,3 mio.kr. Vi har i budgettet for 2014 taget udgangspunkt i, at der optages en ekstra lån på 6,0 mio.kr. til finansiering af de ekstra anlægsudgifter der er afholdt i Finansindtægter Finansindtægter kommer primært i form af renteindtægter fra vores bankkonti. I 2014 har vi budgetteret med renteindtægter for kr. 7.3 Kassebeholdning/Likviditet Vi har pt. en målsætning om, at have en likviditet på mindst 5,0 mio.kr. ved årets udgang. Nedennævnte tager ikke udgangspunkt i, at vi kan/skal nå denne målsætning i 2014, men mere på, hvordan vi får likviditeten til at hænge sammen med det ekstra træk der har været på likviditeten i Budget 2014 Side 11

12 Direktionen har udarbejdet nedennævnte forlag til, hvordan vi ser en løsning på den korte bane, hvilket her vil sige foreløbig Dette hænger sammen med det driftsbudget vi har udarbejdet, men også det faktum, at erhvervsskolereformen også her er en dark horse i forhold til, hvad der kommer til at ske på sigt. Kassebeholdning/likviditetsbudget - med ekstra lånoptagelse på 6 mio.kr Kassebeholdning primo året+ jfr. Budgetopfølgning obligationer (bundne) Forventet resultat indgår i primo 0 Forventet resultat budgetoplæg Afskrivninger* Investeringer i Svendsgade Investeringer i Grådybparken IT-investeringer Afdrag på lån Lånoptagelse 10 år afdrag nyt lån Kassebeholdning ultimo året = kassebeholdningen primo 2014 er et skønnet ud fra budgetopfølgningen pr *= afskrivninger betragtes som opsparing til senere udskiftning af aktivet. = forventet tilførelse af likviditet på 6 mio.kr. Opgørelse af reel likviditet Ultimo beholdning Bundet i obligationer Disponibel likviditet ultimo Tager vi udgangspunkt i budgettet for 2014, samt en vurdering af forventet likviditet ultimo året incl. det forventede resultat og en lånoptagelse på 6,0 mio.kr. vil likviditetsbudgettet ved udgangen af 2014 udvise en netto likvid kassebeholdning på 1,3 mio.kr. Tages der højde for de 5,3 mio.kr. i bundne obligationer vil der være en negativ likvid kassebeholdning på små 4,0 mio.kr. Med en netto likvid beholdning på 1,3 mio.kr opfylder vi ikke målsætningen om minimum 5,0 mio.kr.. Ovennævnte er naturligvis forbundet med en vis usikkerhed, da der er mange faktorer, som kan ændre beholdningen. Det er direktionens vurdering, at vi kun kan nå en minimums likvid beholdning på 5,0 mio.kr. ved yderligere lånoptagelse, hvilket vi ikke menerer en forsvarlig løsning på nuværende tidspunkt. Budget 2014 Side 12

13 Vi ser hellere en løsning hvor vi til stadighed får tilpasset driften og vores aktiviteter, så vi kan genere den ekstra likviditet, hvilket budgetforslaget for 2014 er et godt eksempel på. Derfor har vi taget udgangspunkt i at få udarbejdet et driftsbudget og et grundlag, som kan generere den likviditet, som vi kan basere fremtiden på. Det fremlagte budgetforslag genererer positiv likviditet på kr. til brug for betaling af afdrag og investeringer. Træk på kassekreditten Vores likviditetsbudget for 2014 viser, at vi også i 2014 kommer til at trække på kassekreditten hele året incl. den foreslåede lånoptagelse på 6,0 mio.kr. Samtidig vil det nuværende træk på kassekreditten på 7,0 mio.kr. heller ikke være nok i alle måneder. Derfor er der dialog i gang omkring muligheden for at få forhøjet trækningsretten permanent til 10,0 mio.kr., hvilket også vil det niveau, som vil være nødvendig for at komme igennem Dog fremgår det af oversigten, at månederne juli og august kan komme over de 10,0 mio.kr. men det er bla. under forudsætning af, at de budgetterede anlægsinvesteringer udmøntes fuldt ud. Det er samtidig også klart, at der kan være brug for en særlig aftale/ordning i de to måneder i 2014, hvis udviklingen bliver som skitseret på nuværende tidspunkt. Budget 2014 Side 13

14 8. Bilag til budgettet 8.1 Skolens budgetforslag for 2014 pr. afdeling Indtægter Direktør Gymnasium Erhverv ADMIN Budgetforslag Budget Budget Budget Budget 2014 Tilskud fra staten Deltagerbetaling og øvrige indtægter Omsætning i alt Personaleomkostninger Løn til undervisningen Løn til administration og ledelse Pensionsbidrag Øvrige lønudgifter Personaleomkostninger i alt Driftsomkostninger Møde, rejser, repræsentation og kultur Bygningsdrift og maskiner Skolelicenser kontingenter mm Kursus- og konference Kontorholdsudgifter Elev og undervisningsmaterialer Småanskaffelser Diverse udgifter Driftsomkostninger i alt Resultat før afskrivninger Af- og nedskrivninger i alt Driftsresultat før finansielle og ekstraordinære poster Finansielle poster Driftsresultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære poster Årets resultat Budget 2014 Side 14

15 8.2 Budget for budgetoverslagsårene Vi har i direktionen drøftet, hvorvidt der skulle udarbejdes et budget for budgetoverslagsårene På grund af de mange usikkerheder der pt. er omkring hele den kommende erhvervsskolereform, mener vi ikke pt. at have et retvisende grundlag for at lave noget der bare kommer til at minde om et realistisk budget for budgetoverslagsårene Vi følger naturligvis, som alle andre skoler i landet, udviklingen tæt. Så snart reformen er godkendt, vil vi tage action herpå. 8.3 Afdelingsbudgetter Skolens samlede budget for 2014 er udarbejdet på grundlag af de enkelte afdelingsbudgetter. De enkelte afdelingsbudgetter fremgår samlet set i budgettet for skolens samlede budget i afsnit 8.1 De enkelte afdelingsbudgetter bliver i forbindelse med bestyrelsens godkendelse af skolens samlede budget også godkendt. De enkelte afdelingsbudgetter er ikke vedlagt dette materiale, da det ikke umiddelbart giver yderligere dokumentation for skolens samlede budget. Afdelingsbudgetterne er gennemgået og godkendt af de enkelte budgetansvarlige forud for udarbejdelsen af skolens samlede budget, ligesom det er hele skolens ledelse, som står bag prioriteringerne af investeringerne mm. Endelig har budgetforslaget været udsendt til orientering, gennemgang og kommentering til de lokale MedarbejderIndflødelsesOrgan (MIO) samt efterfølgende til HovedMedarbejderIndflydelsesOrganet (HMIO) for Rybners. Budget 2014 Side 15

16 8.4 Udvikling i budget fra 2013 til 2014 Budgetoplæg Budget Indtægter Tilskud fra staten Deltagerbetaling og øvrige indtægter Omsætning i alt Personaleomkostninger Løn til undervisningen Løn til administration og ledelse Pensionsbidrag Øvrige lønudgifter Personaleomkostninger i alt Driftsomkostninger Møde, rejser, repræsentation og kultur Bygningsdrift og maskiner Skolelicenser kontingenter mm Kursus- og konference Kontorholdsudgifter Elev og undervisningsmaterialer Småanskaffelser Diverse udgifter Driftsomkostninger i alt Resultat før afskrivninger Af- og nedskrivninger i alt Driftsresultat før finansielle og ekstraordinære poster Finansielle poster Driftsresultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære poster 0 0 Årets resultat Budget 2014 Side 16

17 8.5 Antal årselever og kursister I nedennævnte skema fremgår de forventede antal årselever, samt det antal personer som vi forventer at få færdiggørelsestaksameter (FÆRTA) for. Nedennævnte årselever er beregnet ud fra de skoleforløb det enkelte hold har, hvilket blandt betyder at de enkelte forløb er omregnet i antal helårselever. En årselev er en elev i 40 uger. I forhold til indtægtsdækket (IV) virksomhed beregnes en årselev i forhold til omsætningen. En årselev svarer til kr. i omsætning. Beskrivelse Cøsa 2014 Forår Efterår I alt STX-afdelingen STX 1. år ,97 116,20 281,17 STX 2. år ,63 111,22 242,85 STX 3. år ,81 90,89 186,68 Brobygning intro ,75 0,00 2,75 Brobygning STX ,00 6,63 6,63 Total åe STX 408,16 324,93 733,09 Færta STX ,00 185,00 185,00 HHX-afdelingen HHX 1. år ,50 112,00 224,50 HHX 2. år ,00 109,00 209,00 HHX 3. år ,50 97,50 185,00 Team DK Brobygning HHX ,13 6,00 10,13 Total åe HHX 304,13 324,50 628,63 Færta HHX ,00 175,00 175,00 EUD-afdelingen HG ,80 128,80 266,60 HG ,10 77,00 166,10 HGs 12 uger ,10 8,40 13,50 HG restbidrag ,20 0,00 3,20 Hgi ,33 10,33 20,66 Mesterlære ,30 1,40 2,70 Kontorudd. 3. efterf. m/spec ,56 19,33 41,89 Broforløb/Kompetence ,00 44,00 80,00 Skolepraktik 891/ ,50 27,50 44,00 GSK ,00 28,00 42,00 GSK restbidrag ,47 0,00 0,47 HHX enkeltfag ,53 4,23 4,76 Brobygning EUD ,53 0,00 0,53 Total åe EUD 337,41 348,98 686,39 Færta EUD ,00 132,00 194,00 Færta HGs 12 uger ,00 24,00 42,00 Budget 2014 Side 17

18 Færta HGi ,00 0,00 16,00 Mesterlære start+gennemf ,00 10,00 18,00 Færta 3. efterf. Generel/m.spec. 1911/ ,00 43,00 185,00 Kursusafdelingen Åbent værksted IV (AMU) ,00 0,82 0,82 Åbbent værksted AMU ,00 11,00 32,00 AMU forløb ,00 0,00 8,00 Total åe Kursusafd. 21,00 11,82 32,82 Total åe for , , ,91 Budget 2014 Side 18

Tirsdag den 19. marts 2013 kl. 16.00-18.00 på Rybners, Grådybparken 11, lokale M3

Tirsdag den 19. marts 2013 kl. 16.00-18.00 på Rybners, Grådybparken 11, lokale M3 Tirsdag den 19. marts 2013 kl. 16.00-18.00 på Rybners, Grådybparken 11, lokale M3 Formand Axel Momme (AM) Næstformand Leif Hermansen (LH) Erling Berg Thomsen (EBT) Birthe Rasmussen (BR) Helle Pedersen

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Rybners. Tirsdag den 11. juni 2013 kl. 16.00-18.00 på Rybners, Grådybparken 11, lokale M3

Bestyrelsesmøde på Rybners. Tirsdag den 11. juni 2013 kl. 16.00-18.00 på Rybners, Grådybparken 11, lokale M3 Formand Axel Momme (AM) Næstformand Leif Hermansen (LH) Erling Berg Thomsen (EBT) Helle Pedersen (HP) Peter Bodenhoff (PB) Annette Skovgaard Karsten Rieder (KRI) Erik Gaj Nielsen (EGN) Anine Aakjær Jensen(AAJ)

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Budget 2015. Århus Statsgymnasium

Budget 2015. Århus Statsgymnasium Århus Statsgymnasium 24. marts 2015 j.nr. 2241/CE Budget 2015 Århus Statsgymnasium 1. Indledning I det følgende beskrives de aktuelle forventninger til budget 2015 for Århus Statsgymnasium. Det er bestyrelsen,

Læs mere

Karup Lufthavn. Budget 2014 med bemærkninger.

Karup Lufthavn. Budget 2014 med bemærkninger. Karup Lufthavn med bemærkninger. * Beløb i 1.000 kr. Driftindtægter: Passagerafgift 6.120 9.102 6.120 6.120 6.120 6.120 Securityafgift 3.400 5.050 3.400 3.400 3.400 3.400 Lejeindtægter m.v. 700 700 740

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Budget 2014. Smallegade 4 7400 Herning. Udarbejdet september 2013. Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013

Budget 2014. Smallegade 4 7400 Herning. Udarbejdet september 2013. Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013 Budget 2014 Smallegade 4 7400 Herning Udarbejdet september 2013 Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013 Budgetforudsætninger for driftsbudgettet Nærværende budget 2014 er udarbejdet af Alex Nielsen og

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth Forord Slagelse Kommune udgør den største virksomhed i Slagelse Kommune, med et årligt budget på små 5 mia. kr. Byrådet har derfor gennem sine økonomiske prioriteringer mulighed for at udøve stor indflydelse

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

5.4 Bilag til kapitel 5

5.4 Bilag til kapitel 5 Budget- og regnskabssystem for regioner 5.4 - side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: 2007 5.4 Bilag til kapitel 5 5.4.1. Bilag 1 - Resultatopgørelse Sundhed Bloktilskud fra staten (1.90.90) Kommunale

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

UDVIKLINGEN I ØKONOMIEN PÅ ERHVERVSSKOLERNES STØRSTE AKTIVI- TETSOMRÅDER FRA 2003 TIL 2011

UDVIKLINGEN I ØKONOMIEN PÅ ERHVERVSSKOLERNES STØRSTE AKTIVI- TETSOMRÅDER FRA 2003 TIL 2011 UDVIKLINGEN I ØKONOMIEN PÅ ERHVERVSSKOLERNES STØRSTE AKTIVI- TETSOMRÅDER FRA 2003 TIL 2011 Der er gennem de seneste år sket en ændring i tilskudsstrukturen på erhvervsskolernes uddannelser. Det har vanskeliggjort

Læs mere

Investeringsbudget. Indhold. Definition - investering. Definition - Investeringsbudget. 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget

Investeringsbudget. Indhold. Definition - investering. Definition - Investeringsbudget. 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget Investeringsbudget Hensigten med dette dokument er, at gøre opmærksom på kravene til de investeringer, der skal indarbejdes i Investeringsbudgettet for Aalborg

Læs mere

Rørby-Årby Vandværk I/S

Rørby-Årby Vandværk I/S Årsrapport 2014 Resultatopgørelse for 01.01.2014-31.12.2014 Balance pr. 31.12.2014 Budget år 2015 Resultatopgørelse for perioden 01.01.14-31.12.14 Note 2014 2013 1 Nettoomsætning 1.039.286 922.293 2 Produktionsomkostninger

Læs mere

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato]

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato] l Økonomisk Politik 1 Godkendt i Byrådet den [skriv dato] Forord Fredensborg Kommunes økonomi kan på mange måder sammenlignes med en almindelig husholdningsøkonomi. Vi skal have balance mellem indtægter

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk tet er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

GIC Wellness ApS. Situationsrapport

GIC Wellness ApS. Situationsrapport GIC Wellness ApS Situationsrapport I rapporten indgår regnskabstal, som ikke er endelige, da hverken driftsregnskab 2008 eller anlægsregnskabet er afsluttet. Der kan stadig komme ukendte udgifter, og i

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Beboermøde Afdeling 22

Beboermøde Afdeling 22 Beboermøde Afdeling 22 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens driftsbudget 2015

Læs mere

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand Notat Oprettelsesdato: 8. november 2012 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: [Journalnr.] Budget 2013 Middelfart Spildevand Budget 2013 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Budget INTERESSENTSKABET. Reno-Nord

Budget INTERESSENTSKABET. Reno-Nord Budget 2005 INTERESSENTSKABET Reno-Nord (1.000 kr.) Koncernen Regnskab 2003 Budget 2005 Budget 2004 Omsætning: Energianlæg... 76.049 85.620 68.300 Losseplads... 16.028 12.300 12.150 Køleskabsordning...

Læs mere

Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget

Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget Side Forside, budget Beretning 1 Budgetter og nøgletal 2 5 Bemærkninger 6 Specifikationer alle, ikke medtaget i eksempel Specifikationer kun valgte 7 Budgetter,

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Oplæg til budgettets 2. behandling: Økonomiudvalget har udarbejdet og godkendt et forslag til budgettet for 2014

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Afbud: Torben Busk, Helle Lindkvist Kjeldsen. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fra YE deltager ved punkt

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Notat vedr. Forslag til Finanslov 2014, FFL14 ver. 2

Notat vedr. Forslag til Finanslov 2014, FFL14 ver. 2 28. august 2013 Notat vedr. Forslag til Finanslov 2014, FFL14 ver. 2 Regeringen fremlagde Forslag til Finanslov 2014 den 27. august 2013. Undervisningsministeriet har lagt orienteringsbreve på www.uvm.dk.

Læs mere

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 KTO REPRÆSENTANTSKABET Møde: 16. december 2004 Punkt: 5 Bilagsantal: 2 Emne: Sagsfremstilling: Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 Vedlagt følger

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Eksempel på en fremskrivning

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Bilag til ansøgning fra Viborg Produktionsskole om etableringstilskud

Bilag til ansøgning fra Viborg Produktionsskole om etableringstilskud Bilag til ansøgning fra Viborg Produktionsskole om etableringstilskud Som supplement til den fremsendte ansøgning kan der knyttes oplysninger. Skolen er i god gænge med et godt samarbejde med UU-vejledningen

Læs mere

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Notat Oprettelsesdato: 22. oktober 2010 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Budget 2012 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Sørby-Kirkerup Vandværk

Sørby-Kirkerup Vandværk Sørby-Kirkerup Vandværk Driftsregnskab 2011 Status 31. december 2011 Udarbejdet af Landboforeningen Gefion Vandværksadministration Fulbyvej 15 4180 Sorø Revisionspåtegning Ved gennemgang af regnskabet

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger.

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger. Notat Til Bestyrelsen Kopi til 24. januar 2008 1/17 Sagsnummer 107178-236356 THECA Sagsbehandler JWI Direkte 36 13 15 60 Fax 36 13 18 96 JWI@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Økonomirapport

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Taxametersystemet helt enkelt

Taxametersystemet helt enkelt Taxametersystemet helt enkelt I det følgende gennemgås erhvervsskolernes primære finasieringskilder. Baggrund Den 1. januar 1991 overgår erhvervsskolerne til selveje og skal hermed vænne sig til at deres

Læs mere

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. november 2014 kl. 16.00 i lokale 2.28 Dagsorden: Pkt. 1 Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer og præsentation

Læs mere

Bestyrelsesmøde Rybners onsdag den 29. marts kl. 16.00-18.00

Bestyrelsesmøde Rybners onsdag den 29. marts kl. 16.00-18.00 Bestyrelsesmøde Rybners onsdag den 29. marts kl. 16.00-18.00 Formand Axel Momme (AM) Næstformand Leif Hermansen (LH) Erling Berg Thomsen (EBT) Birthe Rasmussen (BR) Henrik Otto Jensen (HOJ) Lars Andreasen

Læs mere

Finansrapport. pr. 31. juli 2014

Finansrapport. pr. 31. juli 2014 pr. 31. juli ØKONOMI Assens Kommune 30. august 1 Resume I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert kvartal gives en afrapportering vedrørende kommunens finansielle forhold på både aktiv

Læs mere

Finansiering af køb af SG&HF

Finansiering af køb af SG&HF 1 Finansiering af køb af SG&HF Svendborg Gymnasium & HF januar 2010 Finansiering af køb af SG&HF Gymnasiet har nu indhentet tilbud fra 4 realkreditinstitutter. De 4 institutter er Realkredit Danmark (Danske

Læs mere

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Bestyrelsen er bemyndiget til at indgå resultatkontrakt med skolens direktør jf. Undervisningsministeriets brev af 27.6.2013. I forhold til skolens størrelse

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2009

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2009 Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Resultatopgørelse (alle tal i 1.000 kr.) Note 2008 31.03.08 31.03.09 31.03.09 2009 2009 Indtægter 2 Metroen takstindtægter 492.664 98.011 135.141 127.349 496.525 496.525

Læs mere

Haderslev Sejl-Club. Årsrapport 2006/07. CVR.nr. 12 34 45 78

Haderslev Sejl-Club. Årsrapport 2006/07. CVR.nr. 12 34 45 78 Haderslev Sejl-Club Årsrapport CVR.nr. 12 34 45 78 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 24. november 2007.... dirigent Haderslev Sejl-Club, Haderslev 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Periode regnskab. Måned 3 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4.

Periode regnskab. Måned 3 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4. Periode regnskab Måned 3 År 2012 Indholdsfortegnelse Side Omsætning 1 Resultat 2 Balance 3 Øvrige eksterne omkostninger 4 Anden gæld 5 Renter mv. netto 6 Forecast 7 Honorar 8 Noter 9 Omsætning Side 1 Omsætning

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

Arbejdernes Boligorganisation i Kerteminde

Arbejdernes Boligorganisation i Kerteminde Budgetforslag Side 1 af 13 06-06-2013 Periode: 1. januar - 31. december 2014 Tilsynsførende kommune: Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 0 0 Tlf. 65151515 Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdelinger:

Læs mere

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25.

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013 Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. februar 2014 Michael B. Jensen Dirigent PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato 10. september 2012 Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Hammel Administrationsbygning Afbud fra INDHOLD Favrskov Spildevand A/S 10. september 2012 Sagsnr. Side

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Nordfyns Kommune Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Årsregnskab for 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Bestyrelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 2007 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

FRITIDSCENTER STRUER RESULTATBUDGET

FRITIDSCENTER STRUER RESULTATBUDGET FRITIDSCENTER STRUER RESULTATBUDGET Indholdsfortegnelse Ledelsens erklæring... 2 Erklæring om assistance afgivet af uafhængig revisor... 3 Budgetbemærkninger... 4-5 Resultatbudget... 6 Noter til budgettet...

Læs mere

Orienteringsmøde den 27.juni 2011. Noget om de mange tal bag genopretningspakken.

Orienteringsmøde den 27.juni 2011. Noget om de mange tal bag genopretningspakken. Orienteringsmøde den 27.juni 2011 Noget om de mange tal bag genopretningspakken. 1 Alternativ 16 - stigning 2,25% fra 2014 BUDGET 2011 BUDGET 2012 BUDGET 2013 BUDGET 2014 BUDGET 2015 BUDGET 2016 BUDGET

Læs mere

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Spildevand A/S Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Fast bidrag I budgettet er regnet med 18.144 stik.

Læs mere

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms. Forudsætninger til foreløbigt langtidsbudget januar 2015 Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN Kassereren Bakken 27 3050 Humlebæk ÅRSRAPPORT 2012 Havnegade 2 Postbox 5 4300 Holbæk CVR-nr. 33 78 05 24 T: 5943 8100 F: 5943 8191 E: rir@rir.dk www.rir.dk Uafhængigt medlem

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 21. september kl. 10-12 Kragerup Gods Indkaldt til mødet 1. Formand Per B. Christensen, direktør i Børne og kulturforvaltningen i Næstved kommune 2. Næstformand

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

Assens Kommune gælden og dens betydning

Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune Økonomi Juli 2013 1 Indledning Denne rapport omhandler Assens Kommunes gæld fra kommunesammenlægningen til i dag. Herudover indgår den nuværende afviklingsprofil

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010 Side: 1 af 5 Emne: Forslag til budget 2011 og 2012 Ændringsforslag til Orienteringsbilag vedr. Lovændring Forslagsstiller: Vedtægtsændring Hovedbestyrelsen Resolution Udtalelse Øvrige forslag Vedtaget

Læs mere

ÅRSBUDGET 2011 HORNBÆK HELSINGØR HELSINGØR. bilag 1 Oversigt over salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsbevillinger

ÅRSBUDGET 2011 HORNBÆK HELSINGØR HELSINGØR. bilag 1 Oversigt over salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsbevillinger ÅRSBUDGET 211 for 26744146 under HORNBÆK i HELSINGØR i HELSINGØR Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Hornbæk den 26 / 1 21 Jytte Berthelsen menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

Læs mere

Forretningsplan for. [Specialbutik]

Forretningsplan for. [Specialbutik] Forretningsplan for [Specialbutik] Nærværende skabelon for Forretningsplan for [Specialbutik] har været anvendt i praksis i forbindelse med ansøgning om banklån og kassekredit på i alt kr. 550.000 Enhver

Læs mere

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag:

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag: er opstillet på følgende grundlag: Budget 2012 ekskl. abonnementsbetaling 26.596.091 + pris- og lønfremskrivning 316.916 - korrektioner -648.094 + overskudsopsparing 958.203 I alt 27.223.116 Korrektionerne

Læs mere

OK13, skoleøkonomi og efterspørgsel på arbejdskraft

OK13, skoleøkonomi og efterspørgsel på arbejdskraft OK13, skoleøkonomi og efterspørgsel på arbejdskraft Indhold Forhistorie... 1 Skolernes økonomi... 1 Antal pensioneringer/antal elever... 3 Bekendtgørelsesændringer... 4 Den nye overenskomst... 5 Konklusion...

Læs mere

Årsrapport 2007/2008. for

Årsrapport 2007/2008. for Årsrapport 2007/2008 for Indholdsfortegnelse 1. ÅRSRAPPORT...2 1.1. HOVEDTALSOVERSIGT...2 1.2. KOMMENTARER TIL RESULTATOPGØRELSEN...2 1.3. INDTÆGTER...3 1.4. UDGIFTER...3 1.5. AFSKRIVNINGER...3 1.6. INVESTERINGER...3

Læs mere

ÅRSBUDGET 2011. Grøndalslund. Grøndalslund. Rødovre-Hvidovre. Rødovre

ÅRSBUDGET 2011. Grøndalslund. Grøndalslund. Rødovre-Hvidovre. Rødovre ÅRSBUDGET 211 for under i Rødovre-Hvidovre i Rødovre Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: menighedsrådets valgte kasserer den / provstiudvalgsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Greve-Solrød Provsti. Greve-Solrød Provsti. Greve og Solrød kommuner

ÅRSBUDGET 2014. Greve-Solrød Provsti. Greve-Solrød Provsti. Greve og Solrød kommuner ÅRSBUDGET 214 for under i i Greve og Solrød kommuner Myndighedskode: 4513 CVR nummer: 312712 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: menighedsrådets

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Forventet låneoptagelse i 2012-2016 Pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere kan indefryse deres ejendomsskatter. Dette indebærer, at de kan

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge (CVR-nr. 47 49 97 12) Årsrapport for 2014 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Foreningen Copenhagen Street Food - Stadeholderforeningen. Fremskrivning ved opstart af foreningen for perioden 1. maj 2014-30.

Foreningen Copenhagen Street Food - Stadeholderforeningen. Fremskrivning ved opstart af foreningen for perioden 1. maj 2014-30. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Foreningen Copenhagen Street

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 Tidspunkt: kl. 13-16 Sted: Social- og Sundhedsskolen Skive, Arvikavej 7 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller Thomsen,

Læs mere

Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsoplysninger 4

Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsoplysninger 4 Hennebysvej 3, DK 6854 Henne Årsrapport 212/13 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsoplysninger 4 Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser Detaljeret gennemgang af finanslovsforslag 2011 samt dispositionsbegrænsning 2010 Regeringens forslag til finanslov 2011 blev offentliggjort tirsdag den 24. august 2010. Der er ingen egentlige overraskelser

Læs mere

Årsregnskab for 2012. Kajakklubben PAGAJ Søvej 8 7500 Holstebro

Årsregnskab for 2012. Kajakklubben PAGAJ Søvej 8 7500 Holstebro Årsregnskab for 2012 Kajakklubben PAGAJ Søvej 8 7500 Holstebro BESTYRELSENS REGNSKABSPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for kajakklubben Pagaj for regnskabsåret 2012.

Læs mere

Nørhald Golfklub, Støvringgaard Regnskab for 2007

Nørhald Golfklub, Støvringgaard Regnskab for 2007 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Århus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Nørhald Golfklub, Støvringgaard Regnskab

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Nivå Bådelaug. Regnskab 2012

Nivå Bådelaug. Regnskab 2012 Nivå Bådelaug Regnskab 2012 Nivå Bådelaug Noter Kr. Kr. 1 Kontingenter 324.256 324.900 316.000 2 Betalte aktiviteter 194.757 181.300 232.000 3 Tilskud 129.299 77.136 103.000 4 Lejeindtægter 41.379 56.000

Læs mere