Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014"

Transkript

1 Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014

2 Forord Bestyrelsen har den 17. december 2013 behandlet og godkendt budgettet for Udgangspunktet for budgetlægningen for 2014 er en fortsættelse af indholdet og elementerne i budget 2013, samt en justering af de ændringer, skøn og ønsker der er til det kommende år er første år, hvor vi nu er helt på plads med de forskellige afdelinger, elever og ansatte. Dermed også reelt det først rigtige budgetår. En af de helt store uafklarede områder, som givetvis får en del indflydelse på skolens drift fremadrettet, er hvordan den kommende erhvervsskolereform kommer til at se ud. At vi på nuværende tidspunkt ikke kender til indholdet heraf, gør at det ikke er realistisk muligt for os at budgettere for mere end Vi har derfor ikke gjort de store overvejelser omkring budgettet for de kommende år, men arbejdet på at sikre et godt fundament og udgangspunkt for Det mener vi at have gjort i nedennævnte budget for Vi er på nuværende tidspunkt ikke kommet helt i mål med skolens likviditet, da der stadig udestår en afklaring af den finansielle side på den lange bane. Vi er i tæt dialog med både Nykredit omkring yderligere finansiering, samt Danske Bank i forhold til en helhedsløsning i forhold til niveauet og trækket på skolens kassekredit. Derfor er der i nedennævnte materiale taget udgangspunkt i den løsningsmodel, som direktionen arbejder ud fra. Det er direktionens vurdering, at vi med nedennævnte budget for 2014 har styr på den fremadrettede drift i første omgang for 2014, og så må vi se hvordan erhvervsskolereformen ender. Vi ser bestemt frem mod 2014, som på mange områder tegner særdeles spændende for Rybners. Esbjerg, den 17. december 2013 Direktionen Karsten Rieder Lars Katzmann Allan M. Skydt Direktør Vicedirektør Vicedirektør / CFO Budget 2014 Side 2

3 Indhold 1. Generelle forhold Strategiske mål og tema Strategiske mål Temaer for Pris- og løn skøn Takster Rybners budget for Antal elever og kursister Lønbudgettet Undervisnings løn Antal timer og opgaver Investeringsoversigt/Anlægsarbejder Øvrige udgifter og indtægter Finansiering og likviditet Finansudgifter Finansindtægter Kassebeholdning/Likviditet Bilag til budgettet Skolens budgetforslag for 2014 pr. afdeling Budget for budgetoverslagsårene Afdelingsbudgetter Udvikling i budget fra 2013 til Antal årselever og kursister Budget 2014 Side 3

4 1. Generelle forhold Det er vigtigt, at budgetlægningen tager udgangspunkt i de kendte og konstaterede fakta og forhold som er gældende på tidspunktet for budgetlægningen. Vi har tidligere også gjort et arbejde ud af at spå om den forventede udvikling inden for de forskellige områder som antallet af elever og kursister, antal ansatte, taksameter fra Børn og Uddannelsesministeriet og lignende. Denne del har vi nedprioriteret i forbindelse med budgetlægningen for Det skyldes alene det faktum, at regeringen arbejder på en ny erhvervsskolereform, som først forventes godkendt i løbet af foråret Der er så mange ting i spil, så der på nuværende tidspunkt ikke kan gives et konkret bud på hvilke konsekvenser det giver for Rybners på længere sigt. Der kan opsættes så mange forskellige scenarier, at det ikke er realistisk at give et økonomisk bud herpå pt. Nedenfor kommer de forskellige hovedområder og indhold af budgetlægningen for Strategiske mål og tema I forbindelse med budgetlægningen for 2014 har direktionen drøftet og besluttet nogle strategiske mål og temaer, som vi allerede har i fokus eller skal arbejde med i de kommende år. De strategiske mål og temaer fremgå af de efterfølgende afsnit Strategiske mål I forbindelse med budgetlægningen er fastsat følgende strategiske mål. Med udgangspunkt heri, har direktionen fastsat følgende mål for budget 2014, samt årene : Budgettet skal som minimum give et overskud på driften på mindst 1% af omsætningen hvert år Af der mindst skal være 5,0 mio.kr. i likvid kassebeholdning ultimo året Der afsættes 0,90% (jfr. Overenskomst) af de samlede personaleomkostninger excl. pensionsbidrag til ny-løn i Temaer for 2014 Ved budgetlægningen for 2014 har vi valgt at arbejde med følgende temaer og indsatsområder: 1. Tema: a. God og fornuftig økonomistyring på Rybners b. Fastholdelse af vores elever på vores uddannelsesområder c. Den kommende erhvervsskolereform Der udarbejdes forskellige indsatser og aftaler i forhold til gennemførelsen af ovennævnte temaer. Budget 2014 Side 4

5 Udgif t Indtægt Vi arbejder allerede med de to første mål bliver året, hvor vi skal se den reelle effekt af fusionen, herunder arbejde videre med fortsat optimering og effektivisering af arbejdsgange og procedurer, hvor det måtte være muligt. Den kommende erhvervsskolereform kan meget vel vise sig, at blive den største og vigtigste opgave i det kommende år. Vi er parat til at bearbejde den, når den kommer. 1.2 Pris- og løn skøn I budgettet har vi som udgangspunkt regnet med følgende pris- og lønstigninger: Lønninger 1,1 0,7 Øvrige driftsudgifter 1,0 1,0* Takster fra UVM Elevtal Takstblad fra UVM Se afsnit 1.3 Skøn *= der er foretaget individuelle vurderinger i forhold til forbrug, kontrakter mm, hvorfor der kan være anvendt anden fremskrivningsprocent end de 1,0 1.3 Takster I forhold til budgettet har vi taget udgangspunkt i det seneste takstkatalog fra UVM, samt de meldinger der er kommet fra Finanslov I nedennævnte oversigt fremgår de takster, som der er taget udgangspunkt i, i det udarbejdede budgetoplæg Område EUD-området EUD (1036) Færta GSK-fagpakke STÅ-princip fra1/ Fællestakst Hhx-området HHX FÆRTA Brobygning (2570) Fællestakst Stx-området STx FÆRTA Fællestakst Kursusafdelingen Efterfølgende skoleperiode (1911,1912) FÆRTA Skolepraktik ( , ) Fællestakst eft.skoleperiode Budget 2014 Side 5

6 Som det fremgår at ovennævnte er taksterne steget lidt i 2014, hvilket er en konsekvens af Finansloven for GSK-fagpakke ændres fra 1/ til STÅ-princip. 2. Rybners budget for 2014 Budget 2014 Indtægter Tilskud fra staten Deltagerbetaling og øvrige indtægter Omsætning i alt Personaleomkostninger Løn til undervisningen Løn til administration og ledelse Pensionsbidrag Øvrige lønudgifter Personaleomkostninger i alt Driftsomkostninger Møde, rejser, repræsentation og kultur Bygningsdrift og maskiner Skolelicenser kontingenter mm Kursus- og konference Kontorholdsudgifter Elev og undervisningsmaterialer Småanskaffelser Diverse udgifter Driftsomkostninger i alt Resultat før afskrivninger Af- og nedskrivninger i alt Driftsresultat før finansielle og ekstraordinære poster Finansielle poster Driftsresultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære poster 0 Årets resultat = Indtægt Budget 2014 Side 6

7 Kommentar Vi har i den seneste tid gennemgået tingene og det er ved prioriteringer og ansvarlig ledelse lykkes at udarbejde et budget som både indeholder forventninger til vækst, udviklingstiltag, samt investeringsrammer, og samtidig kan præstere et overskud. Budgettet for 2014 udviser et overskud på kr., hvilket svarer til 1,68 % af den forventede omsætning. Dermed er det strategiske mål nået. Det er direktionens vurdering at overskuddet ikke bør være mindre i 2014, af hensyn til, at vi også i fremtiden må forvente en stram styring og minimal udvikling i den økonomiske vækst på undervisningsområdet i DK. Omsætningen i 2014 på 148,7 mio.kr. er en stigning på 9,5 mio.kr. eller 6,8 % i forhold til Dette skyldes både den ekstra vækst i 2013, men også en forventet vækst på gymnasiet i 2014 med 3 ekstra klasser. Dette afspejler sig også i en forventet stigning på 219,35 årselever eller en stigning på 11,8 % i forhold til budgettet for Personaleomkostningerne udgør i ,4 mio.kr hvilket er en stigning på 3,0 mio.kr., eller 2,8 % i forhold til En væsentlig del af stigningen kan henføres til stigningen i årseleverne, flere klasser, samt virkningen af ny-løntildelingerne i Driftsomkostningerne udgør i budgettet 22,1 mio.kr., hvilket faktisk er 1,0 mio.kr. mindre end budgettet for Dette skyldes bl.a., ophør af lejemålet på Sp.Møllevej 68-70, samt ophør at Kursusafdelingens lejemål hos EASV og erstattet af et nyt og billigere hos AMU Vest. Bibliotekets budget er fordelt og budgettet for 2013 indeholdt også personaleomkostninger. Udgifterne til bygningsdriften af forhøjet som følge af det færdige byggeri. Gymnasiet driftsbudget er forhøjet som følge af udviklingen i antal årselever og klasser, og endelig er småanskaffelserne faldet pga. mindre it-anskaffelser i 2014 i forhold til Af- og nedskrivningerne udgør i ,4 mio.kr. hvilket er en stigning på 4,3 mio.kr. i forhold til budget Denne stigning kan alene henføres til byggeriet, samt konsekvenserne af de ekstra anlægsudgifter der er afholdt i 2013 i forhold til det budgetterede. Endelig har en ændring af vores afskrivningsregler omkring afskrivning af inventar og møbler givet en ekstra omkostning i Det er væsentlig at være opmærksom på, at af- og nedskrivninger ikke har en driftsmæssig betydning, men derimod er en opsparing til fremtidige geninvesteringer. De finansielle poster udgør i ,3 mio.kr., hvilket er en stigning på 1,0 mio.kr. i forhold til Stigningen skyldes af 2014 indeholder et helt år med lånene som er indgået i 2013 til byggeriet. Derudover er der afsat beløb til en forventet renteudgift på ekstra lån i 2014, som endnu ikke er afklaret eller indgået. Budget 2014 Side 7

8 3. Antal elever og kursister Et af de væsentlige forhold for budgetlægningen er udviklingen i antal elever, studerende og kursister. Til brug for vurderingen af antal elever og kursister er blandt andet brugt faktiske antal årselever (fra Easy A og Lectio)) samt forventninger til udviklingen i det sidste kvartal af I det foreliggende budgetforslag er indregnet med konsekvenserne af finansloven for Der er i budgettet regnet med følgende udvikling i antal elever og kursister. Aktivitet (ÅE/STÅ) Regnskab 2012 Budget 2013 Prognose 2013 Budget 2014 Stx 601,7 617,10 656,36 733,09 Hhx 562,3 592,13 587,21 628,63 Gymnasiet i alt 1.164, , , ,72 EUD 601,9 622,43 635,15 686,39 Ungdomsuddannelserne i alt 1.765, , , ,11 Åben uddannelse/amu kurser 197,1** 28,44 35,73 32,0 Indtægtsdækket virksomhed (IV) 13,6 10,91 0,57 0,82 Kursusafdelingen i alt 210,7 39,35 36,30 32,82 Årselever i alt* 1.976, , , ,93 Senest opdateret 17. december ** I 2012 er der indregnet VVU åe for foråret i alt 171,46 åe I budget 2014 forventes 2.080,93 årselever. Som det fremgår, forventer vi en vækst på gymnasiet i 2014 med tilgang af 3 klasser ekstra, fordelt med 2 på Stx og en på Hhx. Da vi også har haft en tilvækst på 2 klasser fra skolestarten i august 2013, som ikke indgår i budget 2013, forventes der en stigning på 166,11 årselever på gymnasiet i 2014 i forhold til budgettet for Med en tilvækst på 2 klasser i 2013 og yderligere 3 i 2014, vil der starte 53 klasser til august 2014, fordelt med 24 klasser på Hhx og 29 klasser på Stx. På Eud/Hg forventes en samlet stigning i årselevtallet med 64,86 årselever. Til gengæld ventes en nedgang med 11,62 årselever i Kursusafdelingen. HG/EUD, Kursusområdet og Rybners er meget afhængig af udfaldet af den kommende reform af Erhvervsuddannelserne. Derfor arbejdes der på flere fronter med at etablere andre og nye uddannelsesmuligheder for at vi kan opretholde vores niveau på dette område. Samlet set forventes en vækst på 11,8 % eller 219,35 årselever. Der er i afsnit 8.5 en mere detaljeret oversigt over antal elever og kursister i Budget 2014 Side 8

9 4. Lønbudgettet Lønbudgettet er skolens største og væsentligste udgift. De samlede lønudgifter udgør i ,3 % af omsætningen. Budgettet er særdeles afhængig af de lønudgifter vi skal betale, hvorfor det er vigtigt, at vi laver et så rigtigt og reelt lønbudget som muligt. Det administrative personale. Lønbudgettet for den administrative del er udarbejdet med udgangspunkt i de faktiske antal ansatte og lønudgiften er prisfremskrevet i overensstemmelse med udviklingen i pris- og løn skøn jfr. afsnit Undervisnings løn. Undervisningsdelen er den største del af lønbudgettet. Derfor er der også særlig fokus på undervisernes årsplaner. Vi har i budgettet for 2014 indarbejdet følgende normaltime- og overtimepriser: Område Faktisk 2013 Budget 2014 (Pr ) (pr ) Normaltimepris Overt- Normal-timepris Overtimepris Timepris STx-lærer 280,36 388,34 279,02 388,34 HHx-lærer 276,40 361,51 279,02 388,34 HG-lærer 236,43 288,76 237,90 288,76 Kursusafdelingen 237,61 320,36 256,13 320,42 TAP Faktisk løn Faktisk løn Normaltimepris og overtimepris er en beregnet størrelse for HG afdelingen, med udgangspunkt i de faktiske udbetalte normal- og overtimer i perioden 1/1-31/ For gymnasiet er der taget udgangspunkt i gennemsnitløn udbetalt i oktober 2013, på grund af OK Antal timer og opgaver Lønbudgettet til underviserne for 2014 tager afsæt i de to nye aftaler, OK 2013 og OK Samtidig går vi fra en arbejdstidsaftalemodel til en arbejdsopgavemodel, som først vil være fuldt indfaset i august måned I nedennævnte fremgår de timer, som stadig anvendes på erhvervsskoleområdet. Område 2013 Forår 2014 Efter 2014 Total 2014 Stx Overtimer Hhx Overtimer Gymnasiet I forbindelse med indførelsen af OK 2013 er vi gået fra arbejdstidsaftaler til opgaveaftaler på gymnasiedelen. HG/Eud Overtimer I alt ungdomsuddannelse Kursusafdelingen I alt for HG og Kursusafdelingen Budget 2014 Side 9

10 5. Investeringsoversigt/Anlægsarbejder I 2014 forventer vi et nogenlunde normalt driftsår, i forhold til de investeringer og anlægsarbejder Rybners har haft i de seneste 3 år. Det er direktionens vurdering, at der skal være et investeringsbudget, som giver mulighed for at opretholde og vedligeholde det nuværende niveau. Samtidig skal investeringsbudgettet også afspejle hvilke muligheder der er i forhold til skolens samlede økonomi. Der er stadig nogle opgaver, som vi ikke har nået, men som er nogle ting vi gerne vil have gjort færdigt, eller noget ved. For at få det hele til at hænge sammen rent økonomisk og ikke mindst likviditetsmæssigt, har vi afsat nogle investeringsrammer, som skal overholdes. Der er i budget 2014 afsat følgende investeringsrammer: Svendsgade 0,6 mio.kr. i 2014 Grådybparken 1,0 mio.kr. i 2014 IT-investeringer på Rybners 1,2 mio.kr. i Øvrige udgifter og indtægter Budgettet for 2014 har taget afsæt i driftsbudgettet for Den enkelte afdeling og budgetansvarlig har gennemgået budgettet for området og har meldt de forventede tal ind til økonomiafdelingen. Samtidig er der naturligvis foretaget en konkret vurdering i forhold til de indgåede kontrakter og den udvikling der har været i aktiviteterne. Der er i budget 2014 driftsomkostninger for i alt 22,1 mio.kr. Der er tale om et fald på 1,0 mio.kr. i forhold til De væsentligste driftsomkostninger er til: 4,2 mio.kr. anvendes til elev og undervisningsmaterialer, heraf udgør 1,1 mio.kr. betaling til copydan 3,0 mio.kr. anvendes til skolelicenser, kontingent og markedsføring 2,9 mio.kr. til møder, rejser, repræsentation og kultur 2,0 mio.kr. til ekstern rengøringsselskab 2,0 mio.kr til forbrugsafgifter på el og varme i egne bygninger, samt lejede lokaler 1,3 mio.kr. anvendes til kontorholdsudgifter, heraf 0,4 mio.kr. anvendes til revision og eksterne konsulenter 1,2 mio. kr. til småanskaffelser, hvor de ca. 0,7 mio.kr. anvendes til nyanskaffelser af itudstyr 1,2 mio.kr i husleje og bygningsdrift for Kursus- og It-afdelingen på Spangsbjerg Kirkevej 0,9 mio.kr. til reparation og vedligeholdelse af vores bygninger 0,7 mio. kr. til kursus- og konferencer for underviserne og de administrative medarbejdere 0,7 mio.kr. til leje og leasing af kopimaskiner/printer til vore adresser 0,7 mio.kr. i kantinetilskud Budget 2014 Side 10

11 0,6 mio.kr. til øvrige bygningsdriftsudgifter som vagt, renovation, ejendomsskat mm. 0,4 mio. kr. til leje af EGF-hallen og SEPE 0,3 mio.kr. til øvrige driftsudgifter 7. Finansiering og likviditet En væsentlig del af skolens budget er hvordan vi finansierer de forskellige aktiviteter, samt ikke mindst hvordan budgettet påvirker skolens likviditet. Bestyrelsen godkendte i juni måned 2011 en finansstrategi, som indeholder spillereglerne for, hvordan vi kan optage lån, samt hvordan vi placerer overskudslikviditet. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2014har vi indarbejdet renter og afdrag med udgangspunkt i den nuværende praksis. Vi har fokus på skolens gældspleje, herunder optimering af skolens finansielle poster. Derfor holder vi øje med hvordan markedet udvikler sig og forsøger at agere i forhold hertil, hvis der vil være økonomiske fordele for Rybners. 7.1 Finansudgifter Vores langfristede gæld har vi i dag hos Nykredit. Vi optager lån i henhold til vores finansielle strategi, hvor lån optages med års løbetid og med renteloft. Vi har i budgettet for 2014 budgetteret med renteudgift, bidrag og amortisering for i alt 6,3 mio.kr. Vi har i budgettet for 2014 taget udgangspunkt i, at der optages en ekstra lån på 6,0 mio.kr. til finansiering af de ekstra anlægsudgifter der er afholdt i Finansindtægter Finansindtægter kommer primært i form af renteindtægter fra vores bankkonti. I 2014 har vi budgetteret med renteindtægter for kr. 7.3 Kassebeholdning/Likviditet Vi har pt. en målsætning om, at have en likviditet på mindst 5,0 mio.kr. ved årets udgang. Nedennævnte tager ikke udgangspunkt i, at vi kan/skal nå denne målsætning i 2014, men mere på, hvordan vi får likviditeten til at hænge sammen med det ekstra træk der har været på likviditeten i Budget 2014 Side 11

12 Direktionen har udarbejdet nedennævnte forlag til, hvordan vi ser en løsning på den korte bane, hvilket her vil sige foreløbig Dette hænger sammen med det driftsbudget vi har udarbejdet, men også det faktum, at erhvervsskolereformen også her er en dark horse i forhold til, hvad der kommer til at ske på sigt. Kassebeholdning/likviditetsbudget - med ekstra lånoptagelse på 6 mio.kr Kassebeholdning primo året+ jfr. Budgetopfølgning obligationer (bundne) Forventet resultat indgår i primo 0 Forventet resultat budgetoplæg Afskrivninger* Investeringer i Svendsgade Investeringer i Grådybparken IT-investeringer Afdrag på lån Lånoptagelse 10 år afdrag nyt lån Kassebeholdning ultimo året = kassebeholdningen primo 2014 er et skønnet ud fra budgetopfølgningen pr *= afskrivninger betragtes som opsparing til senere udskiftning af aktivet. = forventet tilførelse af likviditet på 6 mio.kr. Opgørelse af reel likviditet Ultimo beholdning Bundet i obligationer Disponibel likviditet ultimo Tager vi udgangspunkt i budgettet for 2014, samt en vurdering af forventet likviditet ultimo året incl. det forventede resultat og en lånoptagelse på 6,0 mio.kr. vil likviditetsbudgettet ved udgangen af 2014 udvise en netto likvid kassebeholdning på 1,3 mio.kr. Tages der højde for de 5,3 mio.kr. i bundne obligationer vil der være en negativ likvid kassebeholdning på små 4,0 mio.kr. Med en netto likvid beholdning på 1,3 mio.kr opfylder vi ikke målsætningen om minimum 5,0 mio.kr.. Ovennævnte er naturligvis forbundet med en vis usikkerhed, da der er mange faktorer, som kan ændre beholdningen. Det er direktionens vurdering, at vi kun kan nå en minimums likvid beholdning på 5,0 mio.kr. ved yderligere lånoptagelse, hvilket vi ikke menerer en forsvarlig løsning på nuværende tidspunkt. Budget 2014 Side 12

13 Vi ser hellere en løsning hvor vi til stadighed får tilpasset driften og vores aktiviteter, så vi kan genere den ekstra likviditet, hvilket budgetforslaget for 2014 er et godt eksempel på. Derfor har vi taget udgangspunkt i at få udarbejdet et driftsbudget og et grundlag, som kan generere den likviditet, som vi kan basere fremtiden på. Det fremlagte budgetforslag genererer positiv likviditet på kr. til brug for betaling af afdrag og investeringer. Træk på kassekreditten Vores likviditetsbudget for 2014 viser, at vi også i 2014 kommer til at trække på kassekreditten hele året incl. den foreslåede lånoptagelse på 6,0 mio.kr. Samtidig vil det nuværende træk på kassekreditten på 7,0 mio.kr. heller ikke være nok i alle måneder. Derfor er der dialog i gang omkring muligheden for at få forhøjet trækningsretten permanent til 10,0 mio.kr., hvilket også vil det niveau, som vil være nødvendig for at komme igennem Dog fremgår det af oversigten, at månederne juli og august kan komme over de 10,0 mio.kr. men det er bla. under forudsætning af, at de budgetterede anlægsinvesteringer udmøntes fuldt ud. Det er samtidig også klart, at der kan være brug for en særlig aftale/ordning i de to måneder i 2014, hvis udviklingen bliver som skitseret på nuværende tidspunkt. Budget 2014 Side 13

14 8. Bilag til budgettet 8.1 Skolens budgetforslag for 2014 pr. afdeling Indtægter Direktør Gymnasium Erhverv ADMIN Budgetforslag Budget Budget Budget Budget 2014 Tilskud fra staten Deltagerbetaling og øvrige indtægter Omsætning i alt Personaleomkostninger Løn til undervisningen Løn til administration og ledelse Pensionsbidrag Øvrige lønudgifter Personaleomkostninger i alt Driftsomkostninger Møde, rejser, repræsentation og kultur Bygningsdrift og maskiner Skolelicenser kontingenter mm Kursus- og konference Kontorholdsudgifter Elev og undervisningsmaterialer Småanskaffelser Diverse udgifter Driftsomkostninger i alt Resultat før afskrivninger Af- og nedskrivninger i alt Driftsresultat før finansielle og ekstraordinære poster Finansielle poster Driftsresultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære poster Årets resultat Budget 2014 Side 14

15 8.2 Budget for budgetoverslagsårene Vi har i direktionen drøftet, hvorvidt der skulle udarbejdes et budget for budgetoverslagsårene På grund af de mange usikkerheder der pt. er omkring hele den kommende erhvervsskolereform, mener vi ikke pt. at have et retvisende grundlag for at lave noget der bare kommer til at minde om et realistisk budget for budgetoverslagsårene Vi følger naturligvis, som alle andre skoler i landet, udviklingen tæt. Så snart reformen er godkendt, vil vi tage action herpå. 8.3 Afdelingsbudgetter Skolens samlede budget for 2014 er udarbejdet på grundlag af de enkelte afdelingsbudgetter. De enkelte afdelingsbudgetter fremgår samlet set i budgettet for skolens samlede budget i afsnit 8.1 De enkelte afdelingsbudgetter bliver i forbindelse med bestyrelsens godkendelse af skolens samlede budget også godkendt. De enkelte afdelingsbudgetter er ikke vedlagt dette materiale, da det ikke umiddelbart giver yderligere dokumentation for skolens samlede budget. Afdelingsbudgetterne er gennemgået og godkendt af de enkelte budgetansvarlige forud for udarbejdelsen af skolens samlede budget, ligesom det er hele skolens ledelse, som står bag prioriteringerne af investeringerne mm. Endelig har budgetforslaget været udsendt til orientering, gennemgang og kommentering til de lokale MedarbejderIndflødelsesOrgan (MIO) samt efterfølgende til HovedMedarbejderIndflydelsesOrganet (HMIO) for Rybners. Budget 2014 Side 15

16 8.4 Udvikling i budget fra 2013 til 2014 Budgetoplæg Budget Indtægter Tilskud fra staten Deltagerbetaling og øvrige indtægter Omsætning i alt Personaleomkostninger Løn til undervisningen Løn til administration og ledelse Pensionsbidrag Øvrige lønudgifter Personaleomkostninger i alt Driftsomkostninger Møde, rejser, repræsentation og kultur Bygningsdrift og maskiner Skolelicenser kontingenter mm Kursus- og konference Kontorholdsudgifter Elev og undervisningsmaterialer Småanskaffelser Diverse udgifter Driftsomkostninger i alt Resultat før afskrivninger Af- og nedskrivninger i alt Driftsresultat før finansielle og ekstraordinære poster Finansielle poster Driftsresultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære poster 0 0 Årets resultat Budget 2014 Side 16

17 8.5 Antal årselever og kursister I nedennævnte skema fremgår de forventede antal årselever, samt det antal personer som vi forventer at få færdiggørelsestaksameter (FÆRTA) for. Nedennævnte årselever er beregnet ud fra de skoleforløb det enkelte hold har, hvilket blandt betyder at de enkelte forløb er omregnet i antal helårselever. En årselev er en elev i 40 uger. I forhold til indtægtsdækket (IV) virksomhed beregnes en årselev i forhold til omsætningen. En årselev svarer til kr. i omsætning. Beskrivelse Cøsa 2014 Forår Efterår I alt STX-afdelingen STX 1. år ,97 116,20 281,17 STX 2. år ,63 111,22 242,85 STX 3. år ,81 90,89 186,68 Brobygning intro ,75 0,00 2,75 Brobygning STX ,00 6,63 6,63 Total åe STX 408,16 324,93 733,09 Færta STX ,00 185,00 185,00 HHX-afdelingen HHX 1. år ,50 112,00 224,50 HHX 2. år ,00 109,00 209,00 HHX 3. år ,50 97,50 185,00 Team DK Brobygning HHX ,13 6,00 10,13 Total åe HHX 304,13 324,50 628,63 Færta HHX ,00 175,00 175,00 EUD-afdelingen HG ,80 128,80 266,60 HG ,10 77,00 166,10 HGs 12 uger ,10 8,40 13,50 HG restbidrag ,20 0,00 3,20 Hgi ,33 10,33 20,66 Mesterlære ,30 1,40 2,70 Kontorudd. 3. efterf. m/spec ,56 19,33 41,89 Broforløb/Kompetence ,00 44,00 80,00 Skolepraktik 891/ ,50 27,50 44,00 GSK ,00 28,00 42,00 GSK restbidrag ,47 0,00 0,47 HHX enkeltfag ,53 4,23 4,76 Brobygning EUD ,53 0,00 0,53 Total åe EUD 337,41 348,98 686,39 Færta EUD ,00 132,00 194,00 Færta HGs 12 uger ,00 24,00 42,00 Budget 2014 Side 17

18 Færta HGi ,00 0,00 16,00 Mesterlære start+gennemf ,00 10,00 18,00 Færta 3. efterf. Generel/m.spec. 1911/ ,00 43,00 185,00 Kursusafdelingen Åbent værksted IV (AMU) ,00 0,82 0,82 Åbbent værksted AMU ,00 11,00 32,00 AMU forløb ,00 0,00 8,00 Total åe Kursusafd. 21,00 11,82 32,82 Total åe for , , ,91 Budget 2014 Side 18

Budget 2012. og overslagsårene 2013-2015

Budget 2012. og overslagsårene 2013-2015 Budget 2012 og overslagsårene 2013-2015 Godkendt af bestyrelsen 14. december 2011 Budget 2012 Forord Bestyrelsen har den 14. december 2011 godkendt budgettet for 2012 og overslagsårene 2013-2015. Budgetlægningen

Læs mere

Tirsdag den 19. marts 2013 kl. 16.00-18.00 på Rybners, Grådybparken 11, lokale M3

Tirsdag den 19. marts 2013 kl. 16.00-18.00 på Rybners, Grådybparken 11, lokale M3 Tirsdag den 19. marts 2013 kl. 16.00-18.00 på Rybners, Grådybparken 11, lokale M3 Formand Axel Momme (AM) Næstformand Leif Hermansen (LH) Erling Berg Thomsen (EBT) Birthe Rasmussen (BR) Helle Pedersen

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Resultatopgørelse pr. 31. marts 2013

Resultatopgørelse pr. 31. marts 2013 Bilag 35.5.1. Bestyrelsesmødet 23.04.13 Resultatopgørelse pr. 31. marts 2013 Realiseret Budgetteret Afvigelse ift. budget Sidste år Omsætning 25.814.263 25.790.276 23.987 28.048.431 Løn -15.914.510-16.640.207

Læs mere

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 Sagsfremstilling Driftsresultatet efter 1. halvår viser et overskud på godt 65 mio. kr., hvilket er 74 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud

Læs mere

4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling

4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling 4. Økonomi efter 1. kvartal Sagsfremstilling Indledende bemærkninger Det indstilles til bestyrelsen under dagsordenens punkt 9, at der optages et realkreditlån på 1mia. kr. i. Det er 500 mio. kr. mere,

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Professionshøjskolerne. Styrkelse af kvalitet, faglighed og sammenhæng ml. teori og praksis 185,2 18,5

Professionshøjskolerne. Styrkelse af kvalitet, faglighed og sammenhæng ml. teori og praksis 185,2 18,5 Bilag 2.1. Afdeling/enhed: Økonomiadministrationen Oprettelsesdato: 26 - januar - 2010 Sagsbehandler: Journalnummer: Behandles af: Bestyrelsen Mødedato: 9. februar 2010 Budget for 2010 samt budget/prognose

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

12. Regnskab efter 3. kvartal 2015 og Prognose for 2015

12. Regnskab efter 3. kvartal 2015 og Prognose for 2015 12. Regnskab efter 3. kvartal 2015 og Prognose for 2015 Sagsfremstilling Driftsresultatet efter 3. kvartal udviser et overskud på 70 mio. kr., hvilket er 103 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Karup Lufthavn. Budget 2014 med bemærkninger.

Karup Lufthavn. Budget 2014 med bemærkninger. Karup Lufthavn med bemærkninger. * Beløb i 1.000 kr. Driftindtægter: Passagerafgift 6.120 9.102 6.120 6.120 6.120 6.120 Securityafgift 3.400 5.050 3.400 3.400 3.400 3.400 Lejeindtægter m.v. 700 700 740

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Kombinationsskoler 2007 2008 2009

Kombinationsskoler 2007 2008 2009 Analyse og prognose foretaget ud fra uddrag af sektorregnskaber 2009, udgivet af Undervisningsministeriet, sammenligning mellem Danske Erhvervsskolers institutioner og almene gymnasier Undervisningsministeriet

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde 10. juni 2016

Bestyrelsesmøde 10. juni 2016 Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 10. juni 2016 2. juni 2016 Pkt. 5. Rapportering for 1. kvartal 2016 1.

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Budget 2014. Smallegade 4 7400 Herning. Udarbejdet september 2013. Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013

Budget 2014. Smallegade 4 7400 Herning. Udarbejdet september 2013. Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013 Budget 2014 Smallegade 4 7400 Herning Udarbejdet september 2013 Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013 Budgetforudsætninger for driftsbudgettet Nærværende budget 2014 er udarbejdet af Alex Nielsen og

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

ENERGI VIBORG VAND A/S Drikkevandsforsyningen BUDGET 2015 UDKAST

ENERGI VIBORG VAND A/S Drikkevandsforsyningen BUDGET 2015 UDKAST Forventet Regnskab Budget Regnskab Budget 2013 2014 2014 2015 Note Kr. Kr. Kr. Kr. Nettoomsætning Salg af vand 1 16.148.335 15.869.000 15.869.000 15.869.000 Fast afgift 2 9.199.771 9.138.000 9.138.000

Læs mere

ØKONOMISTYRING på Handelsskolen København Nord

ØKONOMISTYRING på Handelsskolen København Nord ØKONOMISTYRING på Handelsskolen København Nord HANDELSSKOLEN KØBENHAVN NORD EUD, HHX, KVU, PBA Ca. 3.700 årselever Ca. 370 årsværk Ca. 250 mio. kr. i omsætning 4 afdelinger (Frederikssund, Hillerød og

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-9961 Dokumentnr.: 480-2014-61217 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med.

Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med. BUDGET 2016 Afd. 33 DELTA HOUSE Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med. Organisationsbestyrelsen har

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Rybners. Tirsdag den 11. juni 2013 kl. 16.00-18.00 på Rybners, Grådybparken 11, lokale M3

Bestyrelsesmøde på Rybners. Tirsdag den 11. juni 2013 kl. 16.00-18.00 på Rybners, Grådybparken 11, lokale M3 Formand Axel Momme (AM) Næstformand Leif Hermansen (LH) Erling Berg Thomsen (EBT) Helle Pedersen (HP) Peter Bodenhoff (PB) Annette Skovgaard Karsten Rieder (KRI) Erik Gaj Nielsen (EGN) Anine Aakjær Jensen(AAJ)

Læs mere

Budget 2016. SANKT ANNÆ GYMNASIUM Budget 2015 Gymnasieafdelingen org. nr. 31300 13. november 2015 Bilag 5.1. Indhold: Bemærkninger side 2-3

Budget 2016. SANKT ANNÆ GYMNASIUM Budget 2015 Gymnasieafdelingen org. nr. 31300 13. november 2015 Bilag 5.1. Indhold: Bemærkninger side 2-3 2016 12% 8% 80% Bygning Led og adm. Undervis. Indhold: Bemærkninger side 2-3 Overblik side 4 Tilskud side 5 Udgifter til Bygningsdrift side 6 Udgifter til Ledelse og administration side 7 Udgifter til

Læs mere

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik 5. februar Målopfyldelse Økonomisk politik Indledning Den økonomiske politik indeholder en række overordnede økonomiske målsætninger for den kommunale budgetlægning. Dette notat indeholder en status på

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 13. september 2010

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 13. september 2010 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 13. september Punkt. nr. 3 b Dagsordenspunkt: Skolens økonomi - revideret budget Sagsfremstilling: Der er ikke de store ændringer i det

Læs mere

Budget 2015. Århus Statsgymnasium

Budget 2015. Århus Statsgymnasium Århus Statsgymnasium 24. marts 2015 j.nr. 2241/CE Budget 2015 Århus Statsgymnasium 1. Indledning I det følgende beskrives de aktuelle forventninger til budget 2015 for Århus Statsgymnasium. Det er bestyrelsen,

Læs mere

UDVIKLINGEN I ØKONOMIEN PÅ ERHVERVSSKOLERNES STØRSTE AKTIVI- TETSOMRÅDER FRA 2003 TIL 2011

UDVIKLINGEN I ØKONOMIEN PÅ ERHVERVSSKOLERNES STØRSTE AKTIVI- TETSOMRÅDER FRA 2003 TIL 2011 UDVIKLINGEN I ØKONOMIEN PÅ ERHVERVSSKOLERNES STØRSTE AKTIVI- TETSOMRÅDER FRA 2003 TIL 2011 Der er gennem de seneste år sket en ændring i tilskudsstrukturen på erhvervsskolernes uddannelser. Det har vanskeliggjort

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/1 2013-31/12 2013 (1.000kr) Godkendt på bestyrelsesmøde 30/10 2012.

DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/1 2013-31/12 2013 (1.000kr) Godkendt på bestyrelsesmøde 30/10 2012. DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/1 2013-31/12 2013 (1.000kr) Godkendt på bestyrelsesmøde 30/10 2012. Side Driftsbudget for året 2013. 2 Budgetforudsætninger. 3-6 Noter samt regnskabstal tidligere år. 7-9 Taxameterpriser

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Rørby-Årby Vandværk I/S

Rørby-Årby Vandværk I/S Årsrapport 2014 Resultatopgørelse for 01.01.2014-31.12.2014 Balance pr. 31.12.2014 Budget år 2015 Resultatopgørelse for perioden 01.01.14-31.12.14 Note 2014 2013 1 Nettoomsætning 1.039.286 922.293 2 Produktionsomkostninger

Læs mere

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE 20. september 2004 Af Søren Jakobsen REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE Regeringen har ved flere lejligheder givet udtryk for, at uddannelse skal have høj prioritet. I forslaget til finansloven for 2005 gav

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

Bestyrelsesmøde 29. maj 2015

Bestyrelsesmøde 29. maj 2015 BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 29. maj 2015 21. maj 2015 Pkt. 5. Rapportering for 1. kvartal

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Budgetopfølgning 1. halvår 2015 Revideret budget 2015

Budgetopfølgning 1. halvår 2015 Revideret budget 2015 Bilag 2 Budgetopfølgning 1. halvår 2015 Revideret budget 2015 Torben Ø. Poulsen Indholdsfortegnelse Aktivitetsspecifikation Side 3-4 Resultatbudget Side 5 Noter til resultatbudget Side 6 Bemærkninger Side

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

5.4 Bilag til kapitel 5

5.4 Bilag til kapitel 5 Budget- og regnskabssystem for regioner 5.4 - side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: 2007 5.4 Bilag til kapitel 5 5.4.1. Bilag 1 - Resultatopgørelse Sundhed Bloktilskud fra staten (1.90.90) Kommunale

Læs mere

Årsregnskab for 2011

Årsregnskab for 2011 Årsregnskab for 2011 ------------------------------------------ Københavns Golf Klub ------------------------------- BUUS JENSEN I/S Lersø Parkalle 112 2100 København Ø CVR 1611 9040 T +45 3929 0800 F

Læs mere

Uddrag af årsregnskaber for for TL

Uddrag af årsregnskaber for for TL Uddrag af årsregnskaber for 2012 - for TL Forord til årsregnskaberne På de følgende sider vises uddrag af TL s årsregnskaber for perioden 2012. Årsregnskaberne er revideret af TL s eksterne revision samt

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11

Region Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11 Region Midtjylland Økonomirapport oktober 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 11 Regionshuset Viborg Økonomirapport oktober 2007 Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg

Læs mere

Budget 2017 Højskolen på Møn 28 elever

Budget 2017 Højskolen på Møn 28 elever Budget 2017 Højskolen på Møn 28 elever Statstilskud Skolepenge Ø.indtægter Uv. Omkostn. Bygninger Kostafdeling Administration Investeringer Afskrivninger Diverse info. 2017 er højskolens første år, hvor

Læs mere

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 KTO REPRÆSENTANTSKABET Møde: 16. december 2004 Punkt: 5 Bilagsantal: 2 Emne: Sagsfremstilling: Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 Vedlagt følger

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

I budgettet er kontingentet fastholdt på de nuværende 518 kr. for ordinære medlemmer.

I budgettet er kontingentet fastholdt på de nuværende 518 kr. for ordinære medlemmer. 4.1 1/6 EMNE Forslag til budget for 2017-18 FORSLAGSSTILLER Hovedbestyrelsen REGNSKAB X BUDGET RESOLUTION LOVÆNDRING ÆNDRINGSFORSLAG VEDTÆGTSÆNDRING UDTALELSE ØVRIGE FORSLAG ANDET Forslag til budget 2017-18

Læs mere

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Notat Oprettelsesdato: 22. oktober 2010 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Budget 2012 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Terslev Vandværk I/S CVR-nr. 25 09 28 64

Terslev Vandværk I/S CVR-nr. 25 09 28 64 CVR-nr. 25 09 28 64 Årsrapport for 2008 samt Budget for 2009 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 19.11.2012. tirsdag den 27. november 2012 kl. 16.00 i det nye konferencelokale.

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 19.11.2012. tirsdag den 27. november 2012 kl. 16.00 i det nye konferencelokale. Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 19.11.2012 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Dagsorden: tirsdag den 27. november 2012 kl. 16.00 i det nye konferencelokale. 1. Godkendelse af referat

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013 for Teknikimik Ilinniarfik

ÅRSREGNSKAB 2013 for Teknikimik Ilinniarfik 18. februar 2014 ÅRSREGNSKAB 2013 for Teknikimik Ilinniarfik Årsresultat (sammendrag) (alle beløb i tusind kr.) Budget Forbrug Forskel Indtægter 101.650 100.794 856 Udgifter 104.708 98.590 6.118 Årets

Læs mere

Viby Amtsgymnasium og HF -DRIF. 2010 - Resultatopgørelsen til Bestyrelsen-opda. Periode. Periodens bevægelse

Viby Amtsgymnasium og HF -DRIF. 2010 - Resultatopgørelsen til Bestyrelsen-opda. Periode. Periodens bevægelse Kontoskema RES-NY - Resultatopgørelsen til Bestyrelsen-opda 8. december Side 1 Kontoskemalinje: Datofilter:, Budgetfilter: BUDGET INDTÆGTER Tilskud: 1A Grundtilskud -7-693.750,00-108,11-2.2-3.000.000,00

Læs mere

Likvider midler primo

Likvider midler primo Antal årselever forventet i 218 / 219 (8 elever) 84 Antal årselever forventet i 219 / 22 (1 elever) 15 Antal årselever skoleår 218/19 84 Forældrebetaling pr uge: 2.25 Antal årselever forventet i 22 / 221

Læs mere

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato]

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato] l Økonomisk Politik 1 Godkendt i Byrådet den [skriv dato] Forord Fredensborg Kommunes økonomi kan på mange måder sammenlignes med en almindelig husholdningsøkonomi. Vi skal have balance mellem indtægter

Læs mere

Ringsted Forsyning A/S

Ringsted Forsyning A/S Ringsted Forsyning A/S CVR-nr. 29 77 73 73 Budget for 2010 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens budgetberetning 1 Ledelsens erklæring 2 Budgetforudsætninger 3 Resultatbudget 7 Balancebudget 8 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Finanslovsforslag for konsekvenser for gymnasieuddannelserne

Finanslovsforslag for konsekvenser for gymnasieuddannelserne Finanslovsforslag for 2017 - konsekvenser for gymnasieuddannelserne Samlet skæres de gymnasiale uddannelser med mere end 535 mio. kr. hhx får herefter 70 mio. kr. tilbage De almene gymnasier skæres 400

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og udgifter til afdrag og renter

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og udgifter til afdrag og renter Notat om Midtjyllands langfristede gæld og udgifter til afdrag og renter 1.1 Indledning Midtjyllands samlede langfristede gæld forventes med udgangen af 2011 at være tæt på 5 mia. kr. I dette notat beskrives

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juni 1. Resume På baggrund

Læs mere

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6)

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6) Budget 2013-1 Side 1 af 5 1. INDLEDNING J.nr. ØK-0130-0019 2. november 2012 SH/JMP Det er tidligere besluttet at udsætte godkendelse af budget 2013-1 til november måned, da det var forventningen, at Forsyningssekretariatet

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal

Læs mere

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand Notat Oprettelsesdato: 8. november 2012 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: [Journalnr.] Budget 2013 Middelfart Spildevand Budget 2013 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Sektorregnskab for voksenuddannelsescentre 2009

Sektorregnskab for voksenuddannelsescentre 2009 Sektorregnskab for voksenuddannelsescentre 2009 1. Indledning Voksenuddannelsescentrene omfatter institutioner, der er godkendt af undervisningsministeren til at udbyde og varetage undervisningen til studentereksamen,

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2009

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2009 Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Resultatopgørelse (alle tal i 1.000 kr.) Note 2008 31.03.08 31.03.09 31.03.09 2009 2009 Indtægter 2 Metroen takstindtægter 492.664 98.011 135.141 127.349 496.525 496.525

Læs mere

Investeringsbudget. Indhold. Definition - investering. Definition - Investeringsbudget. 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget

Investeringsbudget. Indhold. Definition - investering. Definition - Investeringsbudget. 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget Investeringsbudget Hensigten med dette dokument er, at gøre opmærksom på kravene til de investeringer, der skal indarbejdes i Investeringsbudgettet for Aalborg

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Budget INTERESSENTSKABET. Reno-Nord

Budget INTERESSENTSKABET. Reno-Nord Budget 2005 INTERESSENTSKABET Reno-Nord (1.000 kr.) Koncernen Regnskab 2003 Budget 2005 Budget 2004 Omsætning: Energianlæg... 76.049 85.620 68.300 Losseplads... 16.028 12.300 12.150 Køleskabsordning...

Læs mere

Rapport vedrørende værdiansættelse af vand- og spildevandforsyningen samt affaldsområdet i Assens Kommune

Rapport vedrørende værdiansættelse af vand- og spildevandforsyningen samt affaldsområdet i Assens Kommune KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Assens Rapport vedrørende værdiansættelse

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Finansrapport. pr. 31. juli 2014

Finansrapport. pr. 31. juli 2014 pr. 31. juli ØKONOMI Assens Kommune 30. august 1 Resume I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert kvartal gives en afrapportering vedrørende kommunens finansielle forhold på både aktiv

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

Finansielle tilskud (B1) Pantebreve (B2) Langfristede tilgodehavender (B)

Finansielle tilskud (B1) Pantebreve (B2) Langfristede tilgodehavender (B) Notat Bilag 2 Den 30. juli 2006 Nøgletalsbegreberne overskud og finansiel egenkapital Den overordnede økonomistyring i Århus Kommune er baseret på udviklingen i to centrale nøgletal: Over-/underskud på

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Kattegatcentret vurdering af økonomien september 2013

Kattegatcentret vurdering af økonomien september 2013 Økonomi og indkøb Kattegatcentret vurdering af økonomien september 2013 Opsummering af økonomiafdelingens vurdering af Kattegatcenterets økonomi Det er økonomiafdelingens vurdering, at Kattegatcentrets

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

Sørby-Kirkerup Vandværk

Sørby-Kirkerup Vandværk Sørby-Kirkerup Vandværk Driftsregnskab 2011 Status 31. december 2011 Udarbejdet af Landboforeningen Gefion Vandværksadministration Fulbyvej 15 4180 Sorø Revisionspåtegning Ved gennemgang af regnskabet

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth Forord Slagelse Kommune udgør den største virksomhed i Slagelse Kommune, med et årligt budget på små 5 mia. kr. Byrådet har derfor gennem sine økonomiske prioriteringer mulighed for at udøve stor indflydelse

Læs mere

Furesø Kommunes finansielle strategi er pt. opdelt i følgende kategorier:

Furesø Kommunes finansielle strategi er pt. opdelt i følgende kategorier: Furesø Kommunes finansielle strategi Furesø Kommunes finasielle strategi erstatter bilag 13 i Furesø Kommunes principper for økonomistyring. (vedtaget i maj 2010) Furesø Kommune har stort set siden etableringen

Læs mere

PwC's benchmarkanalyse for gymnasier for Rødovre Gymnasium

PwC's benchmarkanalyse for gymnasier for Rødovre Gymnasium PwC's benchmarkanalyse for gymnasier for 2015 Til ledelsen på de almengymnasiale institutioner i Danmark 15. august 2016 PwC's benchmarkanalyse for gymnasier 2015 Vi har her fornøjelsen at sende dig PwC

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Forventet låneoptagelse i 2012-2016 Pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere kan indefryse deres ejendomsskatter. Dette indebærer, at de kan

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Bilag til ansøgning fra Viborg Produktionsskole om etableringstilskud

Bilag til ansøgning fra Viborg Produktionsskole om etableringstilskud Bilag til ansøgning fra Viborg Produktionsskole om etableringstilskud Som supplement til den fremsendte ansøgning kan der knyttes oplysninger. Skolen er i god gænge med et godt samarbejde med UU-vejledningen

Læs mere

GIC Wellness ApS. Situationsrapport

GIC Wellness ApS. Situationsrapport GIC Wellness ApS Situationsrapport I rapporten indgår regnskabstal, som ikke er endelige, da hverken driftsregnskab 2008 eller anlægsregnskabet er afsluttet. Der kan stadig komme ukendte udgifter, og i

Læs mere