Energinet.dk s indkøb af frekvensstyrede reserver. 1. Indledning. Til. 28. november 2013 Revideret 7. april og 25. august 2014 JSS/JSS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energinet.dk s indkøb af frekvensstyrede reserver. 1. Indledning. Til. 28. november 2013 Revideret 7. april og 25. august 2014 JSS/JSS"

Transkript

1 Til Energinet.dk s indkøb af frekvensstyrede reserver 1. Indledning Svenska Kraftnät og Energinet.dk indførte i oktober 2012 et fælles indkøb af frekvensstyrede reserver frekvensstyret normaldriftsreserve (FNR) og frekvensstyret driftsforstyrrelsesreserve (FDR). Det skete som et led i implementeringen af Energinet.dk s strategi for systemydelser. 28. november 2013 Revideret 7. april og 25. august 2014 JSS/JSS Der var tre vigtige argumenter for indførelsen af et fælles indkøb: Den danske efterspørgsel efter frekvensstyrede reserver er relativt begrænset, og det lille volumen blev af markedsaktørerne fremhævet som en barriere for et effektivt marked. Den svenske efterspørgsel er ca. 10 gange større end den danske, og dannelsen af et fælles indkøb ville dermed give danske aktører adgang til at sælge deres produkter på et større marked. Et stort, likvidt marked skærper konkurrencen og bidrager derigennem til en bedre samlet udnyttelse af de tilgængelige ressourcer og sikrer en samfundsøkonomisk gevinst. Priserne i det svenske marked for frekvensstyrede reserver var betydeligt lavere end priserne i det østdanske marked, og integrationen af de to markeder forventedes at medvirke til at sikre Energinet.dk en mere effektiv drift til gavn for de danske elforbrugere. Energitilsynet godkendte den 30. maj 2012 Energinet.dk s metode for indkøb af frekvensstyrede reserver i Østdanmark og Sverige. Godkendelsen var ledsaget af en række betingelser, som Energinet.dk efterfølgende skulle opfylde: Ved udgangen af 2012 skal (Energinet.dk) have implementeret den svenske afregningsmodel for energi i den ordinære, danske afregning, i forbindelse med Energinet.dk s køb af reserver hos Svenska Kraftnät. Senest 1 år efter ikrafttrædelse af metoden gennemfører (Energinet.dk) en evaluering af om etableringen af et fælles marked for frekvensydelser har levet op til de overordnede formål, herunder (1) øgede Dok. 13/ /15

2 afsætningsmuligheder for markedsaktørerne, (2) samfundsøkonomiske gevinst som følge af skærpet konkurrence og (3) opnåelse af en mere effektiv drift af Energinet.dk. Endvidere skal Energinet.dk i samarbejde med Svenska Kraftnät gennemføre en analyse af muligheden for indførelse af asymmetriske bud i det fælles dansk-svenske marked for frekvensydelser og opstille en implementeringsplan herfor. Evalueringen og analysen skal sendes til Energitilsynet. Dette notat redegør for Energinet.dk s opfyldelse af betingelserne, som fulgte med metodegodkendelsen, herunder en evaluering af de første erfaringer med det fælles dansk/svenske indkøb. Med mindre andet er nævnt, så vedrører evalueringen perioden 6. oktober november Dette notat indeholder fortrolige kommercielle oplysninger og kan ikke offentliggøres uden forudgående aftale med Energinet.dk. 2. Økonomiske gevinster ved fælles indkøb Erfaringerne fra det første år med et fælles indkøb af frekvensstyrede reserver viser, at det har reduceret priserne i Danmark markant og dermed også reduceret Energinet.dk s omkostninger til indkøb af frekvensstyrede reserver til gavn for de danske elforbrugere. 2.1 Samfundsøkonomiske gevinster De samfundsøkonomiske gevinster kommer til udtryk ved lavere priser som følge af, at der sker en bedre udnyttelse af de samlede tilgængelige reserver i Sverige og Danmark. Buddene i markedet forventes at afspejle de faktiske (alternativ)omkostninger, ellers ville producenter, hvis ydelser ikke blev købt, kunne byde lavere ind og dermed tjene en overnormal profit. Ved samhandel reduceres prisen i Danmark, når billigere svenske producenter vinder ordrer, hvilket fjerner dansk profit. Den bortfaldne profit tilfalder i stedet de danske forbrugere via de lavere priser. Denne del er et nul-sumsspil set i et samfundsøkonomisk perspektiv. Omkostningerne ved at levere den nødvendige mængde reserver er imidlertid faldet, så der er en yderligere profit, der skal "fordeles". Denne deles mellem de danske forbrugere og de svenske producenter. Den danske andel af dette omkostningsfald udgør den samfundsøkonomiske gevinst for Danmark ved samhandlen. Som det ses af Figur 1 og Figur 2 nedenfor er priserne faldet markant. Den gennemsnitlige pris for FNR er faldet fra cirka kr./mw/måned i perioden før det fælles indkøb til cirka kr./mw/måned efter indførelsen af fælles indkøb. Den gennemsnitlige pris for FDR er faldet fra cirka kr./mw/måned til kr./mw/måned. De samfundsøkonomiske gevinster kommer både Sverige og Danmark til gode. I Danmark oplever forbrugerne en gevinst ved de lavere priser danske forbrugere har dog ikke fået den fulde gevinst af prisfaldet i. Det skyldes, at Energinet.dk i 2013 ikke har betalt den gennemsnitlige pris for reserverne, men den marginale pris på auktionen dagen før driftsdøgnet. Energinet.dk har således gennemsnitligt betalt kr./mw/måned for FNR og Dok. 13/ /15

3 kr./mw/måned for FDR. Samlet set skønnes konsumentnytten i Danmark at være steget med cirka 75 mio. kr. som følge af det fælles indkøb. 1 De danske producenter har oplevet en omsætningsnedgang for FNR og en omsætningsfremgang for FDR. Samlet set har de oplevet en omsætningsnedgang, hvoraf en del af dette vil være tabt fortjeneste. På baggrund af erfaringerne fra det tidligere østdanske marked skønnes det, at producenterne har haft en fortjeneste på 25 % i de danske FNR/FDR markeder med marginalprissætning. Denne fortjeneste bortfalder ved et fælles marked med prissætning efter pay as bid-princippet og kan groft skønnes til cirka 50 mio. kr. Energinet.dk har dog ikke kunnet vurdere, hvorvidt disse ressourcer har kunnet anvendes på andre markeder (Spot, Intraday eller lignende) og tabet kan således være mindre. De danske aktørers afsætning er beskrevet uddybende i afsnit 3. Figur 1 Gennemsnitlig rådighedsbetaling for FNR 1 Gevinsten er beregnet som forskellen mellem gennemsnitspriserne for FNR på det danske marked og det fælles svensk-danske marked ganget med Energinet.dk s øgede indkøb i Sverige [( kr./mw/måned) x 15 MW x 13 måneder]. Energinet.dk s indkøb af FDR i Sverige blev ikke ændret ved overgangen til det fælles marked og påvirker således ikke konsumentnytten. Dok. 13/ /15

4 Figur 2 Gennemsnitlig rådighedsbetaling for FDR Sverige/Svenska Kraftnät har oplevet en (samfunds)økonomisk gevinst ved, at danske producenter leverer reserver til det fælles marked ud over de reserver som Energinet.dk efterspørger (øget konsumentnytte i Sverige) og vice versa, når svenske producenter leverer reserver til Danmark. For Danmark og Sverige som helhed opstår der en samfundsøkonomisk besparelse, da billigere værker nu leverer den samme ydelse som før. De danske producenter er særligt konkurrencedygtige om vinteren i lavlastperioder. Dette illustreres af Figur 3 nedenfor, som viser danske producenters afsætning af FNR fordelt over døgnet. Det skønnes, at Sverige/Svenska Kraftnät har haft en gevinst på cirka 10 mio. kr. ved, at Danmark i visse driftstimer er nettoeksportør af FNR/FDR. Beløbet er beregnet som forskellen mellem den gennemsnitlige betaling til danske aktører og den svenske marginalpris, som Svenska Kraftnät alternativt skulle have betalt ganget med den mængde FNR/FDR som Svenska Kraftnät har købt fra danske aktører. 2 2 Gevinsten på 10 mio. kr. er fordelt med cirka 3,5 mio. kr. vedrørende FDR og cirka 6,5 mio. kr. vedrørende FNR. Der har været eksport af FDR i cirka timer, hvor der i gennemsnit er eksporteret 14 MW FDR til Sverige. Prisen i Sverige har i de timer i gennemsnit (vægtet med eksporteret mængde) været 57 kr./mw/h højere. I perioden er der i tilsvarende en gennemsnitlig eksport af 7,3 MW FNR i cirka timer, hvor den vægtede gennemsnitlige prisforskel var 380 kr./mw/h. Dok. 13/ /15

5 Herudover har Svenska Kraftnät haft en selskabsøkonomisk gevinst på cirka 48 mio. kr. ved at købe reserver til den tilbudte pris (pay-as-bid) og sælge den videre til marginalpris til Energinet.dk. 3 Figur 3 Danske producenters salg af FNR fordelt over døgnet Samlet set er de samfundsøkonomiske gevinster skønnet til 28 mio. kr. for perioden Forbrugernytte DK Producentnytte DK Forbrugernytte SV Producentnytte SV Modhandel I alt Mio. kr mio. kr mio. kr mio. kr. 0 mio. kr. - 2 mio. kr mio. kr. 2.2 Mere effektiv drift af Energinet.dk Det fælles indkøb af frekvensstyrede reserver har reduceret Energinet.dk s omkostninger til FNR og FDR. I 2010/2011 var Energinet.dk s omkostninger til frekvensstyrede reserver i Østdanmark på cirka 250 mio. kr. om året. Det fælles indkøb startede officielt i oktober 2012, men allerede fra juli 2012 øgede Energinet.dk indkøbet i Sverige. I perioden juli-september vurderede Energinet.dk løbende, hvor stor en del af FNR/FDR, der skulle købes i henholdsvis Østdanmark og Sverige under skyldig hensyntagen til de 3 Svenska Kraftnät har i cirka timer solgt i gennemsnit 36 MW FDR tilbage til Energinet.dk, som var solgt til en pris, der i gennemsnit (vægtet) lå 60 kr./mw/h over prisen, som var betalt til de danske aktører. Det gav Svenska Kraftnät en gevinst på 15 mio. kr. Tilsvarende har Svenska Kraftnät haft en gevinst på 33 mio. kr. ved i cirka timer at sælge gennemsnitlig 17 MW FDR tilbage til Energinet.dk, til en pris der i gennemsnit (vægtet) lå 215 kr./mw/h over prisen, som var betalt til de danske aktører. Dok. 13/ /15

6 omkostninger som indkøbene udløste. Figur 4 viser Energinet.dk s omkostninger til indkøb af frekvensstyrede reserver i , hvor beløbet i 2013 er den forventede omkostning for hele året. Figur 4 Energinet.dk s omkostninger til FNR og FDR Omkostningerne til FDR er steget fra 2012 til Det skyldes dels, at priserne i Sverige generelt er steget (fra gennemsnitlig 67 kr./mw/time i 2012 til gennemsnitlig 168 kr./mw/time i 2013) og dels, at Energinet.dk har skullet købe flere reserver i 2013 i forhold til 2012, jævnfør kravene i Nordisk Systemdriftsaftale beskrevet nedenfor i afsnit I bilag 1 er timerne for FNR og FDR vist på timebasis. Heraf fremgår det, at variationen i priserne også er faldet markant efter indførelsen af det fælles svensk-danske marked. 3. Afsætning for danske aktører På det tidligere Østdanske marked for FDR var der to aktører, mens der var 6 aktører på FNR markedet. Alle aktører har også efterfølgende deltaget på det fælles dansk/svenske marked. FNR DONG Energy (DONG) Vattenfall (VF) Nordjysk Elhandel (NEAS) Energi Danmark (EDK) Markedskraft (MAKDK) DANCOM FDR DONG Energy (DONG) Vattenfall (VF) Tabel 1 Danske aktører på FDR og FNR markederne. 4 Se Nordisk Systemdriftsaftale ( ) bilag 2 afsnit 4. Dok. 13/ /15

7 3.1 Afsætning af FDR Energinet.dk skal råde over cirka MW FDR. 5 Ifølge Nordisk systemdriftsaftale kan Energinet.dk placere en stor del af FDR på udlandsforbindelserne (cirka MW fordelt på Konti Skan, Kontek og Storebælt) ligesom en andel (typisk 33 MW) kunne købes i udlandet. Muligheden for at placere reserven på udlandsforbindelserne og for at købe en del i udlandet betød i praksis, at Energinet.dk stort set ikke efterspurgte FDR på det tidligere østdanske marked fra marts Indførelsen af det fælles marked ændrede således ikke på Energinet.dk s indkøb af FDR. På det fælles dansk/svenske marked efterspørges cirka 410 MW FDR. Der er ingen begrænsninger for, hvor mange MW de danske aktører kan byde ind på det fælles marked, så som udgangspunkt er afsætningsmulighederne for de danske aktører blevet meget større. Som vist i Figur 5 har de danske aktører i gennemsnit solgt 26,4 MW/time FDR på det fælles marked og da Energinet.dk stort set ikke købte FDR på det østdanske marked efter marts 2012, så har det fælles marked givet de danske markedsaktører en ny afsætningsmulighed. Samtidig er der nu indført reciprocitet, da Energinet.dk også tidligere købte FDR reserver i Sverige/Norge. De danske aktørers afsætning ligger i gennemsnit 7 MW/time under Energinet.dk s indkøb af cirka 33 MW på det fælles marked. Figur 5 Salg af FDR på fælles marked fordelt på danske aktører (MW/time). 5 Den samlede mængde FDR i ENTSO-E RG Nordic er den dimensionerende fejl (største atomkraftværk i drift) minus 200 MW og fordeles i forhold til de enkelte områders dimensionerende fejl. Energinet.dk's andel er bestemt af den største dimensionerende fejl i Østdanmark og fastlægges hver torsdag for den kommende uge. 6 Energinet.dk købte i gennemsnit 3 MW FDR på det østdanske marked i perioden aprilseptember 2012 det dækker over lange perioder, hvor der ikke er købt noget og kortere perioder, hvor der er købt MW, fordi reserven ikke har kunnet leveres via udlandsforbindelserne. Dok. 13/ /15

8 Det er stort set kun DONG Energy, som sælger FDR på det fælles marked, jævnfør Figur 5. DONG Energy har oplyst, at det større marked gør det muligt for DONG Energy at byde større mængder ind mængder, som ikke tidligere blev efterspurgt på det lille østdanske marked. Ved at hæve budstørrelsen har DONG Energy kunnet reducere enhedsprisen, da omkostningen ved at levere FDR via fjernvarmebortkobling (primært om vinteren) stort set er fast. Så vidt Energinet.dk har fået oplyst, så skyldes Vattenfalls fravær på markedet et mindre delhavari på Amagerværket, så værket ikke har været i stand til at levere FDR. FDR-leverancen fra Amagerværket kunne først genetableres, når anlægget tages ud til en større revision. Herudover kan det også have spillet ind, at Amagerværket har været sat til salg af Vattenfall, og at Vattenfall i forvejen er langt den største aktør på det svenske marked. De danske aktører har omsat for cirka 21 mio. kr. på det fælles marked for FDR dette er en omsætning, som de ellers ikke ville have haft, da Energinet.dk s allerede før indførelsen af det fælles marked som nævnt havde placeret stort set hele FDR efterspørgslen i udlandet eller på udlandsforbindelserne. 3.2 Afsætning af FNR Ifølge Nordisk Systemdriftsaftale skal Energinet.dk råde over 23 MW/time FNR, hvoraf Energinet.dk tidligere købte MW på det østdanske marked og 5-7 MW i Sverige eller Norge. 7 Med indførelsen af det fælles marked bliver alle 23 MW/time købt på den fælles auktion. På det fælles dansk/svenske marked efterspørges cirka 250 MW FNR. Ligesom for FDR er der ingen begrænsninger for, hvor mange MW de danske aktører kan byde ind på det fælles marked, så som udgangspunkt er afsætningsmulighederne for de danske aktører også her blevet meget større. De danske aktører har i gennemsnit solgt 16 MW/time FNR på det fælles marked, så målt i mængder er afsætningen faldet med gennemsnitlig 2 MW/time (se Figur 6). DONG Energy har øget afsætningen, mens afsætningen er faldet for Vattenfall, NEAS og EDK og den er stort set uændret for MAKDK og DANCOM. 7 Energinet.dk's andel af den samlede nordiske FNR er bestemt af forbruget i det Østdanske område i forhold til hele forbruget i ENTSO-E RG Nordic og fastlægges en gang årligt for et kalenderår. Dok. 13/ /15

9 Figur 6 Fordeling af salg af FDR på danske markedsaktører De danske aktører har omsat for cirka 30 mio. kr. på det fælles marked for FNR. Det er væsentligt lavere end deres omsætning på det tidligere østdanske marked, som var på cirka 150 mio. kr. i 2011 og på cirka 60 mio. kr. i januarseptember Faldet skyldes de meget lavere afregningspriser på det fælles marked i forhold til priserne på det tidligere østdanske marked, jævnfør Figur Harmonisering og udvikling af det fælles marked For at få indført et fælles dansk/svensk indkøb af frekvensstyrede reserver og for at kunne realisere de gevinster, som er beskrevet ovenfor, så var det fra dansk side nødvendigt at indgå på de vilkår, som var gældende på det tidligere svenske marked. Det indebar blandt andet, at energiafregningen ved aktivering af FNR skulle harmoniseres og at det kun var muligt at indgive symmetriske bud på FNR. Endvidere var det tidsmæssigt ikke muligt at få aftalt og implementeret en fair fordeling af de samlede omkostninger til indkøb af reserver mellem Svenska Kraftnät og Energinet.dk. Siden Energinet.dk tiltrådte det fælles marked har vi søgt at ændre på vilkårene i forhold til de punkter, hvor det var nødvendigt at indgå midlertidige kompromisser for at komme i gang. De enkelte punkter er beskrevet nedenfor. Det har dog været vanskeligere end forventet at få ændret disse vilkår. Det skyldes hovedsageligt, at godkendelsen af det fælles dansk-svenske indkøb i de nordiske ENTSO-E organer Nordic Operation Development (NOD) og Regional Nordic Group Plenary (RGN) blev meget langvarig og Svenska Kraftnät derfor ikke ønskede at udvikle markedet før den endelige godkendelse forelå. NOD/RGN skulle godkende, at Energinet.dk fik dispensation fra det generelle krav i Nordisk Systemdriftsaftale om, at 2/3 af alle reserve skal ligge i eget område (Sjælland). Der var bred enighed om, at de stærke elektriske forbindelser mellem Sjælland og Sydsverige gør det muligt at dele reserver i de to områder, men alligevel blev der i første omgang kun godkendt en testperiode frem til marts 2013, hvorefter forsøget skulle evalueres. Dok. 13/ /15

10 Selve godkendelsen blev langvarig, fordi Finland på den ene side ønskede at bruge sagen som løftestang for at afskaffe 2/3-reglen generelt, mens Norge på den anden side så en risiko for indestængte reserver i Norge og Sverige. Det fælles indkøb blev først godkendt i RGN den 25. september Endvidere blev godkendelsen ledsaget af et krav om, at Energinet.dk skal foretage modhandel på Øresund svarende til den mængde FNR, som købes i udlandet udover den 1/3, som det ifølge systemdriftsaftalen allerede er tilladt at placere uden for eget område. 4.1 Implementering af svensk afregningsmodel for energi Før indførelsen af fælles indkøb med Svenska Kraftnät var energibetalingen til aktører, som leverede FNR forskellig i de to lande. I Sverige får FNR leverandører opreguleringsprisen fra regulerkraftmarkedet, når FNR aktiveres som opregulering og de får nedreguleringsprisen, når FNR aktiveres som nedregulering. I Danmark blev energileverancer i forbindelse med aktiveringer af FNR afregnet som almindelige ubalancer. Det vil sige, at en aktør kunne risikere at få nedreguleringsprisen (som ligger under opreguleringsprisen) for en opregulering og modsat for en nedregulering. Samlet set var betalingen for aktivering af FNR lavere i Danmark end i Sverige. Energitilsynets metodegodkendelse var ledsaget af en betingelse om, at Energinet.dk skulle implementere den svenske model inden udgangen af Den svenske afregningsmodel blev implementeret ved opstarten af det fælles indkøb det vil sige pr. 3. oktober Energinet.dk har siden indførelsen af den nye energiafregning haft en nettoomkostning på 2,5 mio. kr. til energibetaling ved aktivering af FNR. Der har været en omkostning på 7,6 mio. kr. ved opregulering og en indtægt på 5,1 mio. kr. ved nedregulering. 4.2 Omkostningsfordeling Omkostningerne til det fælles svensk/danske indkøb af frekvensstyrede reserver bliver ikke fordelt proportionalt mellem Svenska kraftnät og Energinet.dk og de to parter har ikke indkøbt reserver på lige vilkår. For at komme i gang med det fælles indkøb var det nødvendigt at aftale en model, hvor Svenska Kraftnät opkøber alle reserverne (både fra danske og svenske leverandører) til pay-asbid priser og hvor Svenska Kraftnät efterfølgende sælger reserver videre til Energinet.dk til den marginale pris, der er opnået på auktionen før driftsdøgnet (D-1). Det betyder, at Energinet.dk betaler en højere pris end den, som danske leverandører får. Energinet.dk og Svenska Kraftnät er nu enige om, at fordelingen af omkostninger skal ændres fremadrettet, men forhandler fortsat om den ny aftale. I bedste fald bliver der tale om et egentligt fælles marked, hvor alle omkostninger deles proportionalt og alternativt bliver det en model, hvor hvert land får en form for fortrinsret til egne nationale bud. Energinet.dk foretrækker den første model, men Svenska Kraftnät ønsker ikke en model, som giver dem Dok. 13/ /15

11 et tab i forhold til dengang de havde deres eget marked ligesom de heller ikke ønsker en model hvor alle gevinsterne lander på dansk side. Med virkning fra 1. januar 2014 er en ny omkostningsfordeling trådt i kraft. Den indebærer, at Energinet.dk har fortrinsret til danske bud og køber disse til gennemsnitlig pay-as-bid pris, ligesom Svenska Kraftnät har fortrinsret til svenske bud. Energinet.dk køber eventuelle svenske bud til marginalpris på D-1 auktionen, hvis de danske bud alene ikke dækker Energinet.dk s efterspørgsel. 4.3 Mulighed for asymmetriske bud På grund af den langvarige sagsbehandling af godkendelsen i NOD/RGN er der endnu ikke foretaget en analyse af mulighederne for at indføre asymmetriske bud i det fælles dansk-svenske marked. Svenska Kraftnät ønskede som nævnt ikke at udvikle på markedet før den endelige godkendelse og i den efterfølgende periode har Energinet.dk prioriteret at få løst omkostningsfordelingen først. Den nuværende budstruktur kan udelukke danske aktører, som kun har mulighed for at indsende bud for enten op- eller nedregulering, hvis den balanceansvarlige aktør ikke har mulighed for at pulje forskellige leverandører. De danske aktører (NEAS og EDK), som benyttede sig af asymmetriske bud, har fået reducere deres gennemsnitlige afsætning fra 5,1 MW/time til 1,8 MW/time, jævnfør Figur 6. Energinet.dk vil arbejde videre for en model, hvor såvel symmetriske som asymmetriske bud kan indgå i optimeringsalgoritmen. Det nuværende svenske IT-system, som håndterer auktionerne, kan ikke håndtere asymmetriske bud. Svenska kraftnät vil derfor ikke være med til at inkludere asymmetriske bud, før der skal ske en udskiftning af det nuværende system. Dette forventes at skulle ske om et par år, men på nuværende tidspunkt er der ikke nogen konkret plan herfor. Derfor kan Energinet.dk på nuværende tidspunkt ikke oplyse om og hvornår muligheden for at indgive asymmetriske bud vil blive implementeret. 4.4 Modhandel NOD og RGN s godkendelse af det fælles indkøb betingede, at Energinet.dk skal sikre, at der er ledig kapacitet på Øresund og Snitt 4 til at transportere reserven fra Sverige til Danmark. Betingelsen gælder kun i de driftstimer, hvor Energinet.dk køber over en tredjedel af FNR-behovet i Sverige. Der skal således være kapacitet på forbindelsen til, at 2/3-reglen i realiteten er opfyldt. Energinet.dk sikrer den tilgængelige kapacitet ved modhandel. Energinet.dk s modhandel svarer til forskellen mellem Energinet.dk s 2/3-krav (16 MW FNR) og den mængde, som danske aktører har solgt på det fælles marked. Det svarer således til den mængde af reserver indeholdt i 2/3-kravet, som Energinet.dk nu køber i udlandet. Der foretages således ikke reduktioner i handelskapaciteterne på forbindelserne i forbindelse med det fælles indkøb. Modhandel er et instrument som Energinet.dk (og de øvrige nordiske systemansvarlige) generelt anvender for at sikre, at handelskapaciteten på udlandsforbindelserne er til stede jævnfør blandt andet Forskrift C2, afsnit og Nordisk systemdriftsaftale Bilag 7.6. Dok. 13/ /15

12 Figur 7 viser omfanget af modhandel på Øresund og Snitt 4 i perioden fra oktober 2012 til februar 2014 og Figur 8 viser, at modhandel har været taget i anvendelse i cirka 7-8 % af tiden. Energinet.dk har i perioden brugt cirka 2,1 mio. kr. på modhandel. Figur 7 Modhandel på Øresund og Snitt 4 i perioden oktober 2012 februar 2014 Figur 8 Varighedskurve for modhandel Dok. 13/ /15

13 Måned Omkostning til modhandel Hovedtotal Tabel 2 Energinet.dk s omkostninger til modhandel (i kr.) oktober 2012-februar 2014 Dok. 13/ /15

14 Bilag 1: FNR og FDR priser på timebasis Figur 9 FNR-priser på timebasis (rådighedsbetaling til danske aktører) (Kr./MW/time) Gennemsnit Maksimum Standardafvigelse FNR (Dansk marked) FNR (svensk marked) Tabel 3 FNR-priser på timebasis (rådighedsbetaling til danske aktører) Dok. 13/ /15

15 Figur 10 FDR-priser på timebasis (rådighedsbetaling til danske aktører) (Kr./MW/time) Gennemsnit Maksimum Standardafvigelse FDR (Dansk marked) FDR (svensk marked) Tabel 4 FDR-priser på timebasis (rådighedsbetaling til danske aktører) Dok. 13/ /15

Introduktion til udtræk af markedsdata

Introduktion til udtræk af markedsdata Introduktion til udtræk af markedsdata Opdatering af markedsdata Hjemmesiden opdateres to gange ugentligt med seneste godkendte data. Der opdateres 3 måneder tilbage i tiden for at få eventuelle ændringer

Læs mere

FÅ MERE UD AF ELMARKEDERNE NINA DETLEFSEN

FÅ MERE UD AF ELMARKEDERNE NINA DETLEFSEN FÅ MERE UD AF ELMARKEDERNE NINA DETLEFSEN DE INTERNATIONALE ELMARKEDER Geografisk integration af elmarkeder Danmark er en del af ENTSO-E (Regional Group Northern Europe) ACER Agency for the Cooperation

Læs mere

Introduktion til systemydelser

Introduktion til systemydelser Introduktion til systemydelser 28. februar 2013 MSO 1. Indledning... 2 2. Systemydelser... 2 2.1 Reservetyper... 3 2.2 Manuelle reserver... 4 2.2.1 Indkøb af manuel reserve... 4 2.3 Regulerkraftmarkedet...

Læs mere

Workshop. Integration af ny teknologi på systemydelsesmarkedet

Workshop. Integration af ny teknologi på systemydelsesmarkedet Workshop Integration af ny teknologi på systemydelsesmarkedet 1 Dagsorden Introduktion og velkomst ved Peter Markussen, afdelingsleder i Systemydelser Rammer og formål med pilotprojektet ved Christina

Læs mere

Introduktion til systemydelser

Introduktion til systemydelser Introduktion til systemydelser 25. februar 2015 MSO/CPL 1. Indledning... 2 2. Systemydelser... 2 2.1 Reservetyper... 3 2.2 Manuelle reserver... 4 2.2.1 Indkøb af manuel reserve... 4 2.3 Regulerkraftmarkedet...

Læs mere

Indkøb af regulerkraft, specialregulering og øvrige systemydelser

Indkøb af regulerkraft, specialregulering og øvrige systemydelser Indkøb af regulerkraft, specialregulering og øvrige systemydelser Temadag hos Dansk Fjernvarme den 31. august 2015 Henning Parbo, Energinet.dk Temadag: Kraftvarmeværkers deltagelse i elmarkederne 1 Indkøb

Læs mere

Håndtering af begrænsninger i handelskapaciteten på Skagerrak-forbindelsen og levering af systemydelser

Håndtering af begrænsninger i handelskapaciteten på Skagerrak-forbindelsen og levering af systemydelser Til Energitilsynets sekretariat. Håndtering af begrænsninger i handelskapaciteten på Skagerrak-forbindelsen og levering af systemydelser 30. april 2015 SKL/SKL Dette notat beskriver håndteringen af leveringen

Læs mere

Analyse af markedet for frekvensstyrede

Analyse af markedet for frekvensstyrede Sekretariatet for Energitilsynet Analyse af markedet for frekvensstyrede reserver i Danmark Oktober 2013 Arbejdspapir 1/2013 Side 1 af 36 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskrivelse af synkronområder

Læs mere

Evaluering af reservation af intra-day kapacitet på Storebæltsforbindelsen

Evaluering af reservation af intra-day kapacitet på Storebæltsforbindelsen Til Energitilsynets sekretariat Att: Iben Hvilsted-Olsen UDKAST Evaluering af reservation af intra-day kapacitet på Storebæltsforbindelsen 2. august 211 SKL-HEP/SKL I forbindelse med Energitilsynets godkendelse

Læs mere

DONG Energy høringsvar på metodenotat om Skagerrak 4 reservation

DONG Energy høringsvar på metodenotat om Skagerrak 4 reservation Energinet.dk C/O Sisse Carlsen Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia DONG Energy Thermal Power A/S Kraftværksvej 53 7000 Fredericia Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 11 www.dongenergy.dk CVR-nr.

Læs mere

Foreløbig evaluering af reservation på Skagerrak 4- forbindelsen

Foreløbig evaluering af reservation på Skagerrak 4- forbindelsen Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Att.: Sisse Carlsen DONG Energy Thermal Power A/S Kraftværksvej 53 7000 Fredericia Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 11 www.dongenergy.dk CVR-nr.

Læs mere

LEVERING AF SYSTEMYDELSER. Henning Parbo

LEVERING AF SYSTEMYDELSER. Henning Parbo LEVERING AF SYSTEMYDELSER Henning Parbo DET DANSKE ELSYSTEM INSTALLERET KAPACITET, PRIMO 2017 20 centrale kraftværker 6.150 vindmøller 4.200 MW 670 decentrale kraftvarmeværker 5.250 MW 96.000 solcelleanlæg

Læs mere

Systemydelser til levering i Danmark Udbudsbetingelser

Systemydelser til levering i Danmark Udbudsbetingelser Systemydelser til levering i Danmark Udbudsbetingelser Gældende fra 1. juni 2015 Dok. 13/80940-84 1/43 Indholdsfortegnelse 0. Indledning... 3 1. Systemydelser... 4 1.1 Primær reserve, DK1... 5 1.2 FRR-A

Læs mere

Markedsrapporten. Fald i elspotpris men stadig forventning om høje vinterpriser. Nr. 12 September Elmarkedet i september:

Markedsrapporten. Fald i elspotpris men stadig forventning om høje vinterpriser. Nr. 12 September Elmarkedet i september: Markedsrapporten Nr. 12 September 6 Elmarkedet i september: Fald i elspotpris men stadig forventning om høje vinterpriser Septembers nedbør i Norge og Sverige kombineret med faldende priser på olie og

Læs mere

Baggrundsnotat vedrørende indførelse af finansielle transmissionsrettigheds optioner

Baggrundsnotat vedrørende indførelse af finansielle transmissionsrettigheds optioner Til Energitilsynet Baggrundsnotat vedrørende indførelse af finansielle transmissionsrettigheds optioner 10. juli 2015 NFL-ELJ/DGR Energinet.dk sender hermed baggrundsnotat vedrørende overgangen fra fysiske

Læs mere

PROGNOSER FOR SYSTEMYDELSER

PROGNOSER FOR SYSTEMYDELSER Prognoser for systemydelser 1/7 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia NOTAT +45 70 10 22 44 info@energinet.dk Vat-no. 28 98 06 71 PROGNOSER FOR SYSTEMYDELSER Dato: 23/2 2017 INDHOLD Forfatter:

Læs mere

Workshop om systemydelser - Opsamling på gruppearbejdet

Workshop om systemydelser - Opsamling på gruppearbejdet Workshop om systemydelser - Opsamling på gruppearbejdet Jens Møller Birkebæk Chef for Systemdrift Energinet.dk Bemærk: Denne præsentation opsummerer vurderinger, forslag og ideer fra aktørernes gruppedrøftelser.

Læs mere

Systemydelser til levering i Danmark Udbudsbetingelser

Systemydelser til levering i Danmark Udbudsbetingelser Systemydelser til levering i Danmark Udbudsbetingelser Gældende fra 3. oktober 2012 Dok. 9855/09 v7, Sag 10/2932 1/47 Indholdsfortegnelse 0. Indledning... 3 1. Systemydelser... 4 1.1 Primær reserve, DK1...

Læs mere

Høringsnotat vedrørende metode til evaluering af reservation på Skagerrak-4 forbindelsen

Høringsnotat vedrørende metode til evaluering af reservation på Skagerrak-4 forbindelsen Til Energitilsynet og markedsaktører Høringsnotat vedrørende metode til evaluering af reservation på Skagerrak-4 forbindelsen 6. november 2015 SKL-HKN-JPE-SCR/SCR Energinet.dk gennemførte en høring af

Læs mere

Grøn Energis forslag til Dansk Fjernvarmes strategi for systemydelser

Grøn Energis forslag til Dansk Fjernvarmes strategi for systemydelser Grøn Energis forslag til Dansk Fjernvarmes strategi for systemydelser I samarbejde med Grøn Energi har Houmoller Consulting udarbejdet en rapport om systemydelser. Rapporten er Grøn Energis forslag til

Læs mere

SYSTEMYDELSER TIL LEVERING I DANMARK UDBUDSBETINGELSER

SYSTEMYDELSER TIL LEVERING I DANMARK UDBUDSBETINGELSER Systemydelser til levering i Danmark. Udbudsbetingelser 1/43 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia +45 70 10 22 44 info@energinet.dk CVR-nr. 28 98 06 71 Dato: 30. august 2017 Forfatter: HEP/HEP

Læs mere

Harmoniseret balanceafregning v1.0. 1. Intro. 5. august 2008 MRP/LRO

Harmoniseret balanceafregning v1.0. 1. Intro. 5. august 2008 MRP/LRO Harmoniseret balanceafregning v1.0 5. august 2008 MRP/LRO 1. Intro Dette notat kan betragtes som et baggrundsnotat til præsentationen Harmoniseret balanceafregning på Energinet.dk aktørseminar den 24.6.2008.

Læs mere

Kontrakt. Hovedaftale om levering af systemydelser. 1. Indledning

Kontrakt. Hovedaftale om levering af systemydelser. 1. Indledning Kontrakt Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia CVR nr.: 28980671 (herefter kaldet Energinet.dk) og XX A/S Vej nr. DK-yyyy By CVR nr.: xxxxxxxx (herefter kaldet leverandøren) har indgået følgende:

Læs mere

Att: Sisse Carlsen Dok. ansvarlig: CDW Sekretær: ILA Sagsnr: Doknr: d januar 2016

Att: Sisse Carlsen Dok. ansvarlig: CDW Sekretær: ILA Sagsnr: Doknr: d januar 2016 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Att: Sisse Carlsen Dok. ansvarlig: CDW Sekretær: ILA Sagsnr: 2010-221 Doknr: d2015-14423-11.0 11. januar 2016 Høringssvar: Energinet.dk s foreløbige evaluering

Læs mere

Lavere forward-priser for vinteren på grund af forventninger om høje nedbørsmængder

Lavere forward-priser for vinteren på grund af forventninger om høje nedbørsmængder Markedsrapporten Nr. 13 Oktober 6 Elmarkedet i oktober: Lavere forward-priser for vinteren på grund af forventninger om høje nedbørsmængder Vejrforhold var den vigtigste faktor for prisdannelsen på elmarkedet

Læs mere

Energinet.dk Strategi for systemydelser. Energinet.dk s aktørmøde den 15. marts 2011

Energinet.dk Strategi for systemydelser. Energinet.dk s aktørmøde den 15. marts 2011 Energinet.dk Strategi for systemydelser Energinet.dk s aktørmøde den 15. marts 2011 1 Velkomst Energinet.dk s aktørmøde den 15. marts 2011 V. Søren Dupont Kristensen 2 Videre proces Udarbejdelse af strategien

Læs mere

Elmarkedsstatistik 2016

Elmarkedsstatistik 2016 Elmarkedsstatistik 216 Grøn Energi er fjernvarmens tænketank. Vi omsætter innovation og analyser til konkret handling til gavn for den grønne omstilling, vækst og beskæftigelse i fjernvarmebranchen. Grøn

Læs mere

Opdatering af evaluering af fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen. 1. Indledning. 2. Opsummering.

Opdatering af evaluering af fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen. 1. Indledning. 2. Opsummering. Til Energitilsynet Opdatering af evaluering af fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen 10. juli 2015 NFL/NFL 1. Indledning Energinet.dk sender hermed opdateringen af evalueringen af

Læs mere

DK1-DE Modhandelsmodel

DK1-DE Modhandelsmodel Til Markedsarbejdsgruppen DK1-DE Modhandelsmodel 20. september 2016 LIN/KBP Eksportkapaciteten imellem Vestdanmark og Tyskland har over en længere periode været betydeligt begrænset som følge af det svage

Læs mere

Elbilers værdi i elsystemet

Elbilers værdi i elsystemet 19-06-2014 cb/hhl Elbilers værdi i elsystemet Resumé.... 1 Elsystemets systemtjenester... 2 Mængder og priser... 4 Systemtjenester fremadrettet... 5 Estimat af elbilers værdi for elsystemet... 6 I takt

Læs mere

Udbud af systemydelser y på markedsvilkår

Udbud af systemydelser y på markedsvilkår Udbud af systemydelser y på markedsvilkår May 21. juni 2010 Flemming Birck Pedersen flebp@dongenergy.dk gy Afdelingsleder Markedsstrategi og systemydelser DONG Energy 1 GENERATION Meget mere grøn strøm

Læs mere

INTRODUKTION TIL SYSTEMYDELSER

INTRODUKTION TIL SYSTEMYDELSER Introduktion til systemydelser 1/12 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia NOTAT +45 70 10 22 44 info@energinet.dk Vat-no. 28 98 06 71 INTRODUKTION TIL SYSTEMYDELSER Dato: 10/3 2017 INDHOLD

Læs mere

Det danske behov for systemydelser. Jens Møller Birkebæk Chef for Systemdrift Energinet.dk

Det danske behov for systemydelser. Jens Møller Birkebæk Chef for Systemdrift Energinet.dk Det danske behov for systemydelser Jens Møller Birkebæk Chef for Systemdrift Energinet.dk Danmark et ben i hver elektrisk lejr Energinet.dk er ansvarlig for forsyningssikkerheden i hele Danmark Kendetegn

Læs mere

Prisaftaler som redskab til fleksibelt elforbrug i industriel produktion. Civilingeniør Lotte Holmberg Rasmussen Nordjysk Elhandel A/S

Prisaftaler som redskab til fleksibelt elforbrug i industriel produktion. Civilingeniør Lotte Holmberg Rasmussen Nordjysk Elhandel A/S 22. oktober 2009 - Vindmølleindustrien og Dansk Energi Vind til varme og transport Konference om CO 2 -reduktion i de ikke kvotebelagte sektorer Prisaftaler som redskab til fleksibelt elforbrug i industriel

Læs mere

J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP

J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP VINDKR AF T OG ELOVERL ØB 9. maj 2011 J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP Indledning Danmark har verdensrekord i vindkraft, hvis man måler det i forhold til elforbruget. I 2009 udgjorde vindkraftproduktionen

Læs mere

Kommentarer til SET s udkast af 12. september 2012 til afgørelse om metodegodkendelse af reservation på den elektriske Storebæltsforbindelse

Kommentarer til SET s udkast af 12. september 2012 til afgørelse om metodegodkendelse af reservation på den elektriske Storebæltsforbindelse Til Energitilsynets sekretariat Att.: Henrik Thomsen Kommentarer til SET s udkast af 12. september 2012 til afgørelse om metodegodkendelse af reservation på den elektriske Storebæltsforbindelse 20. september

Læs mere

Frekvensen i det nordiske område er gradvis blevet forværret gennem de sidste 15 år, jf. nedenstående figur 1.

Frekvensen i det nordiske område er gradvis blevet forværret gennem de sidste 15 år, jf. nedenstående figur 1. Til Sekretariatet for Energitilsynet Anmeldelse af nyt marked for afrr kapacitet i Norden 16. februar 2017 HEP/HEP Med henvisning til Elforsyningslovens 73a anmoder Energinet.dk hermed Energitilsynet om

Læs mere

Input til strategi for systemydelser

Input til strategi for systemydelser Input til strategi for systemydelser FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 26. august 2015 Udarbejdet af: Anders Houmøller Kontrolleret af: Nina Detlefsen Beskrivelse: Notatet indeholder input til strategi for

Læs mere

Lavere spotpriser i det nordiske marked pga. yderligere forbedring af vandsituationen

Lavere spotpriser i det nordiske marked pga. yderligere forbedring af vandsituationen Markedsrapporten Nr. 14 November 26 Elmarkedet i november: Lavere spotpriser i det nordiske marked pga. yderligere forbedring af vandsituationen I november fortsatte tendensen fra oktober med øget nedbør

Læs mere

Specialregulering i fjernvarmen

Specialregulering i fjernvarmen Specialregulering i fjernvarmen Elkedler omsætter massive mængder af overskuds-el fra Nordtyskland til varme Nina Detlefsen Side 1 Dato: 04.02.2016 Udarbejdet af: Nina Detlefsen Kontrolleret af: Jesper

Læs mere

Metodenotat til evaluering af reservation på Skagerrak-4 forbindelsen

Metodenotat til evaluering af reservation på Skagerrak-4 forbindelsen Til Markedets aktører og Energitilsynets sekretariat Metodenotat til evaluering af reservation på Skagerrak-4 forbindelsen 28. september 2015 SCR-HKN-JPE-SKL/SCR Dette notat beskriver metodikkerne til

Læs mere

Fremtidens systemydelser

Fremtidens systemydelser Fremtidens systemydelser - en kommentar fra Dansk Energi Ph.d. Stine Grenaa Jensen Dansk Energi Stikord 15 minutter Visioner Barrierer (hvad skal der til?) Hvor er vi om 5 år? Hvad kræver det? Den ideelle

Læs mere

1. At sikre backup for leverance af FRR-A via SK4 2. At forberede det danske marked for FRR-A til fremtidig, international handel

1. At sikre backup for leverance af FRR-A via SK4 2. At forberede det danske marked for FRR-A til fremtidig, international handel Til Energitilsynet Anmeldelse af metode for indkøb af leveringsevne for sekundær reserve (FRR-A) Med henvisning til Elforsyningslovens 73a anmoder Energinet.dk hermed Energitilsynet om godkendelse af metode

Læs mere

METODEANMELDELSE: UDBUD AF LEVERINGSEVNEKONTRAKTER FOR SEKUNDÆRE RESERVER (ENERGI- NET.DK)

METODEANMELDELSE: UDBUD AF LEVERINGSEVNEKONTRAKTER FOR SEKUNDÆRE RESERVER (ENERGI- NET.DK) PUNKT 4 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 19. MAJ 2015 METODEANMELDELSE: UDBUD AF LEVERINGSEVNEKONTRAKTER FOR SEKUNDÆRE RESERVER (ENERGI- NET.DK) 19. maj 2015 Engros & Transmission 14/12336 HGO RESUMÉ 1. I denne

Læs mere

Forskrift B: Vilkår for adgang til. elmarkedet 78260-07. Marts 2007. Rev. 1. Dec. 2006 Jan. 2007 Mar. 2007 Mar. 2007 DATE MRP HEP MRP LSO NAME

Forskrift B: Vilkår for adgang til. elmarkedet 78260-07. Marts 2007. Rev. 1. Dec. 2006 Jan. 2007 Mar. 2007 Mar. 2007 DATE MRP HEP MRP LSO NAME Forskrift B: Vilkår for adgang til elmarkedet Marts 2007 Rev. 1 Dec. 2006 Jan. 2007 Mar. 2007 Mar. 2007 DATE MRP HEP MRP LSO NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 78260-07 Energinet.dk

Læs mere

Internt notat. Eltras køb af reserver og andre systemtjenester - Behov, hidtidige resultater, og udviklingsmuligheder

Internt notat. Eltras køb af reserver og andre systemtjenester - Behov, hidtidige resultater, og udviklingsmuligheder Internt notat Markedsdesign Dato: 9. Marts 2005 Sagsnr.: - Dok.nr.: 218874 v4 Reference: SDK/GIA/JCH Eltras køb af reserver og andre systemtjenester - Behov, hidtidige resultater, og udviklingsmuligheder

Læs mere

Markedsarbejdsgruppemøde

Markedsarbejdsgruppemøde Markedsarbejdsgruppemøde 24. September 2015 24. september 2015 Markedsarbejdsgruppe 1 1 Velkommen Markedsarbejdsgruppemøde den 24. september 2015 Udkast til dagsorden 2 Mandat Diskussion og færdiggørelse

Læs mere

Evaluering af reservation på Skagerrak-forbindelsen. Workshop den 10. december 2015

Evaluering af reservation på Skagerrak-forbindelsen. Workshop den 10. december 2015 Evaluering af reservation på Skagerrak-forbindelsen Workshop den 10. december 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst ved Peter Markussen 2. Resultater fra Energinet.dk evaluering 3. Eventuelt 4. Frokost 2 Velkomst

Læs mere

Energinet.dk Strategi for systemydelser. Energinet.dk s aktørmøde den 15. marts 2011

Energinet.dk Strategi for systemydelser. Energinet.dk s aktørmøde den 15. marts 2011 Energinet.dk Strategi for systemydelser Energinet.dk s aktørmøde den 15. marts 2011 Velkomst Energinet.dk s aktørmøde den 15. marts 2011 V. Søren Dupont Kristensen Dagsorden - 10.00 Velkomst - 10.10 Indledning

Læs mere

Det nordiske elmarked

Det nordiske elmarked Skatteudvalget EPU alm. del - Bilag 105 Offentligt Det nordiske elmarked Anders Plejdrup Houmøller Markedschef Nord Pool Spot Danmark Det fysiske elsystem: Transportsystem og nettariffer. Regulerkraft

Læs mere

EDG. Til. 25. maj 2011 JSS/JSS. Energinet.dk's strategi for systemydelser. Dok.nr , Sagsnr. 10/5553 1/32

EDG. Til. 25. maj 2011 JSS/JSS. Energinet.dk's strategi for systemydelser. Dok.nr , Sagsnr. 10/5553 1/32 Til EDG 25. maj 2011 JSS/JSS Energinet.dk's strategi for systemydelser Dok.nr. 35027-11, Sagsnr. 10/5553 1/32 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og resume...3 2. Rammebetingelser...4 2.1 Lovgivningen...

Læs mere

Forskrift A: Principper for elmarkedet

Forskrift A: Principper for elmarkedet Forskrift A: Principper for elmarkedet December 2007 Rev. 1 Juni 2006 Nov. 2006 Jan. 2007 Jan. 2007 DATE LEG/MRP LEG/MRP LEG LSO NAME Sep./Okt. 2006 LEG/MRP REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED

Læs mere

Markedet for manuelle elreserver er brudt sammen

Markedet for manuelle elreserver er brudt sammen Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 EPU alm. del Bilag 187 Offentligt Foreningen for Regulerkraftanlæg i Danmark Markedet for manuelle elreserver er brudt sammen Brancheforeningen for Regulerkraftanlæg

Læs mere

1. Indledning. 2. Indstilling. Energitilsynet og markedsaktører. 29. juni 2015 ELJ-NFL/DGR

1. Indledning. 2. Indstilling. Energitilsynet og markedsaktører. 29. juni 2015 ELJ-NFL/DGR Til Energitilsynet og markedsaktører Høringsnotat vedrørende høring af pilotprojektet med indførelse af fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen samt overgangen fra fysiske til finansielle

Læs mere

Fleksibelt elforbrug - Erfaringer med forsøg for at få større og mindre forbrugere til at reagere

Fleksibelt elforbrug - Erfaringer med forsøg for at få større og mindre forbrugere til at reagere Det Energipolitiske Udvalg: Høring om intelligent elforbrug Fleksibelt elforbrug - Erfaringer med forsøg for at få større og mindre forbrugere til at reagere Mikael Togeby 26.2.2009 Det Energipolitiske

Læs mere

Intelligent Fjernstyring af Individuelle Varmepumper IFIV. Civilingeniør Lotte Holmberg Rasmussen Nordjysk Elhandel

Intelligent Fjernstyring af Individuelle Varmepumper IFIV. Civilingeniør Lotte Holmberg Rasmussen Nordjysk Elhandel Intelligent Fjernstyring af Individuelle Varmepumper IFIV Civilingeniør Lotte Holmberg Rasmussen Nordjysk Elhandel Partnere Nordjysk Elhandel, Aalborg Energitjenesten Midtjylland, Århus Varmepumper, tank,

Læs mere

Balancemarkedet og balanceafregning

Balancemarkedet og balanceafregning Forskrift C2: Balancemarkedet og balanceafregning December 2008 Rev. 2 Dec. 2006 Jan. 2007 Apr. 2007 Apr. 2007 DATE HEP MRP/HWA HEP LSO NAME Okt. 2008 Okt. 2008 Dec. 2008 Dec. 2008 DATE HEP 20082008 MRP

Læs mere

Decentral Kraftvarme. Har det en berettigelse i fremtidens el-system

Decentral Kraftvarme. Har det en berettigelse i fremtidens el-system Decentral Kraftvarme Har det en berettigelse i fremtidens el-system Decentral kraftvarme relationer mod el-systemet Et lille tilbage blik 1. CHP relation mod el markedet 2. Elforbrug til varmeproduktion

Læs mere

Intelligent styring af varmepumper i elmarkeder

Intelligent styring af varmepumper i elmarkeder Intelligent styring af varmepumper i elmarkeder Intelligent styring af varmepumper i de forskellige elmarkeder Forord Denne bilagsrapport er en del af READY-projektet, hvor storskalastyring af individuelle

Læs mere

Indførsel af fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen

Indførsel af fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen Sekretariatet for Energitilsynet 8. oktober 2013 MOS Indførsel af fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen Med henvisning til Elforsyningslovens 73a anmoder Energinet.dk hermed Energitilsynet

Læs mere

Dansk forsyningssikkerhed i fremtiden. Charlotte Søndergren Dansk Energi

Dansk forsyningssikkerhed i fremtiden. Charlotte Søndergren Dansk Energi Dansk forsyningssikkerhed i fremtiden Charlotte Søndergren Dansk Energi Væsentlige pointer Levering af el til forbrugerne til enhver tid i et energisystem under stor forandring. Kræver investeringer og

Læs mere

Fremtidens elnet i Europa - samspillet mellem elsystemer og muligheden for afsætning af vindmøllestrøm

Fremtidens elnet i Europa - samspillet mellem elsystemer og muligheden for afsætning af vindmøllestrøm Fremtidens elnet i Europa - samspillet mellem elsystemer og muligheden for afsætning af vindmøllestrøm Dorthe Vinther, Udviklingsdirektør, Energinet.dk Temadag: Ejerskab af vindmøller i udlandet 15. november

Læs mere

Højere prisloft i elmarkedet

Højere prisloft i elmarkedet Til Markedsarbejdsgruppen Højere prisloft i elmarkedet Dette notat beskriver formålet med et højere prisloft, principper for at fastlægge prisloft og prisbund samt den videre proces. Energinet.dk vil arbejde

Læs mere

Evaluering af reservation af 100 MW til FRR-A på Skagerrak 4-forbindelsen

Evaluering af reservation af 100 MW til FRR-A på Skagerrak 4-forbindelsen Til Energitilsynet Evaluering af reservation af 100 MW til FRR-A på Skagerrak 4-forbindelsen 1. februar 2016 SCR-SKL-HKN-JPE/DGR Dok. 15/09624-12 1/68 Sammenfatning Statnett og Energinet.dk indgik i 2009

Læs mere

FORBRUGSFLEKSIBILITET I DANMARK - ET PILOTPROJEKT

FORBRUGSFLEKSIBILITET I DANMARK - ET PILOTPROJEKT København 16. november 2016 Årsmøde i Branchefællesskabet for Intelligent Energi FORBRUGSFLEKSIBILITET I DANMARK - ET PILOTPROJEKT Thomas Elgaard Jensen Direktør, Strategisk forretningsudvikling Energi

Læs mere

6. februar 2008. Reguleringsreserver. Tilbudsgivning for marts måned 2008. Dokument nr. 4555-08 Gert Elze 1/7

6. februar 2008. Reguleringsreserver. Tilbudsgivning for marts måned 2008. Dokument nr. 4555-08 Gert Elze 1/7 6. februar 2008 Reguleringsreserver Tilbudsgivning for marts måned 2008 Dokument nr. 4555-08 Gert Elze 1/7 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 3 2. Aftalegrundlag 3 3. Tilbudsgivning 4 3.1 Generelt 4 3.2

Læs mere

29. oktober 2015. Smart Energy. Dok. 14/21506-18

29. oktober 2015. Smart Energy. Dok. 14/21506-18 29. oktober 2015 Smart Energy Dok. 14/21506-18 Fra Smart Grid til Smart Energy I 2010 lavede Dansk Energi og Energinet.dk en analyse af den samfundsøkonomiske værdi af Smart Grid. Præmissen for analysen

Læs mere

Gebyrreform for tilsyn med civil luftfart

Gebyrreform for tilsyn med civil luftfart Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780061 Fax 7221 8888 dla@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Gebyrreform for tilsyn med civil luftfart 1. Sammenfatning I forbindelse med den

Læs mere

Den Europæiske integration af el-markederne: et spørgsmål om kapacitet, vedvarende energi og politisk handlekraft

Den Europæiske integration af el-markederne: et spørgsmål om kapacitet, vedvarende energi og politisk handlekraft Temadag Elprisscenarier, Danmarks Vindmølleforening, 21. oktober 2015, Fredericia Den Europæiske integration af el-markederne: et spørgsmål om kapacitet, vedvarende energi og politisk handlekraft Thomas

Læs mere

13/ FORSKRIFT C2 BALANCEMARKED OG BALANCEAFREGNING. December Energinet Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia

13/ FORSKRIFT C2 BALANCEMARKED OG BALANCEAFREGNING. December Energinet Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia Forskrift C2 - Balancemarked og balanceafregning 1/16 Energinet Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia +45 70 10 22 44 info@energinet.dk CVR-nr. 28 98 06 71 Dato: 11. december 2017 Forfatter: HEP/HEP FORSKRIFT

Læs mere

Orienteringsbrev. Ændring af lov om friplejeboliger. Ny afregningsmodel og certificering til rehabilitering

Orienteringsbrev. Ændring af lov om friplejeboliger. Ny afregningsmodel og certificering til rehabilitering Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Dato: 28. juli 2015 Enhed: Ældre Sagsbeh.: Helle Hammond Jensen Sagsnr.: 1504372 Dok. nr.: Orienteringsbrev Ændring

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 2008

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 2008 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 28 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. Produktionen Vindmøllerne

Læs mere

Prissætning af øget risiko ved fast tillæg ift. fast pris (CfD)

Prissætning af øget risiko ved fast tillæg ift. fast pris (CfD) Prissætning af øget risiko ved fast tillæg ift. fast pris (CfD) Dato: 22-08-2017 Når investor står overfor at skulle opstille en business case for et kommende vindmølleprojekt (samme gælder for sol m.v.)

Læs mere

MARKEDER OG BEHOV FOR LAGRING

MARKEDER OG BEHOV FOR LAGRING MARKEDER OG BEHOV FOR LAGRING Korttids- og langtidslagring Loui Algren Forretningsstøtte og -udvikling INDHOLD Behov for lagring i dag Behov for lagring i fremtiden DTI - Avanceret Energilagring 30-11-2017

Læs mere

Analyse af samspil til energisystemet

Analyse af samspil til energisystemet Analyse af samspil til energisystemet Konference for demoprojekter om varmepumper Dansk Fjernvarme, Kolding, 21. januar 2016 Anders Kofoed-Wiuff, Ea Energianalyse 2 Vestdanmark 2015 Energiforbrug til opvarmning

Læs mere

Referat af aktørarbejdsgruppemødet for systemydelser

Referat af aktørarbejdsgruppemødet for systemydelser Referat af aktørarbejdsgruppemødet for systemydelser 06.02.17 Tid 10-15 Sted Deltagere Vibeke Grum-Schwensen Hans Jakobsen Thomas Brouer Morten Holmsberg Søren Rygaard Jacob Skovsby Toft Jacob Bendixen

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. Vindåret Vindåret 2005

Læs mere

Kontrakt. Aftale om balanceansvar. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia. (i det følgende kaldet "Energinet.dk")

Kontrakt. Aftale om balanceansvar. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia. (i det følgende kaldet Energinet.dk) Kontrakt Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia (i det følgende kaldet "Energinet.dk") og «Aftalefirma langt_navn» «Aktør_adresse_1» «Aktør_adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende kaldet "aktøren")

Læs mere

RAPPORT EFTERSPØRGSLEN PÅ DET DAN- SKE DETAILMARKED FOR NA- TURGAS FORDELT PÅ PRODUKT- TYPER

RAPPORT EFTERSPØRGSLEN PÅ DET DAN- SKE DETAILMARKED FOR NA- TURGAS FORDELT PÅ PRODUKT- TYPER RAPPORT EFTERSPØRGSLEN PÅ DET DAN- SKE DETAILMARKED FOR NA- TURGAS FORDELT PÅ PRODUKT- TYPER 2012-2014 Side 1/7 ENERGITILSYNET EFTERSPØRGSLEN PÅ DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS FORDELT PÅ INDHOLD

Læs mere

ÆNDREDE UDBUDSBETINGELSER FOR ENERGINET.DK S INDKØB AF SYSTEMBÆ- RENDE EGENSKABER

ÆNDREDE UDBUDSBETINGELSER FOR ENERGINET.DK S INDKØB AF SYSTEMBÆ- RENDE EGENSKABER ÆNDREDE UDBUDSBETINGELSER FOR ENERGINET.DK S INDKØB AF SYSTEMBÆ- RENDE EGENSKABER 5. april 2017 Engros & Transmission 16/03159 HGO RESUMÉ 1. Energinet.dk har anmeldt en ændring af udbudsbetingelserne for

Læs mere

Den nordiske elbørs og den nordiske model for et liberaliseret elmarked

Den nordiske elbørs og den nordiske model for et liberaliseret elmarked Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 236 Offentligt Forår 2006 Den nordiske elbørs og den nordiske model for et liberaliseret elmarked Artiklens illustrationer er anbragt bagerst 1. Markedet

Læs mere

Referat aktørarbejdsgruppemøde

Referat aktørarbejdsgruppemøde Referat aktørarbejdsgruppemøde Tid d. 05.10.16 kl. 10-15 Sted Energinet.dk Deltagere Morten Holmsberg Jacob Skovsby Toft Christian Dahl Winther Henrik Møller Jørgensen Daniel Strandby Madsen Mikkel Vandborg

Læs mere

Energinet.dk - opfølgning på metodegodkendelse af reservation af intra-day kapacitet på den elektriske Storebæltsforbindelse

Energinet.dk - opfølgning på metodegodkendelse af reservation af intra-day kapacitet på den elektriske Storebæltsforbindelse Punkt 5 Energitilsynets møde den 30. oktober 2012 15. oktober 2011 ENGROS 12/07737 /HTH /PR Energinet.dk - opfølgning på metodegodkendelse af reservation af intra-day kapacitet på den elektriske Storebæltsforbindelse

Læs mere

Udvikling af rammer for regulerkraft

Udvikling af rammer for regulerkraft Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 336 Offentligt Udvikling af rammer for regulerkraft Indpasning af mindre forbrugsenheder og andre mindre enheder i regulerkraftmarkedet Rapport Udgivet

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Af cheføkonom Frans Clemmesen, Dansk Energi

Af cheføkonom Frans Clemmesen, Dansk Energi Danskere snydes for lave elpriser Finanskrisen har ført til et markant fald i elprisen på det nordiske elmarked. Pga. flaskehalsproblemer til udlandet har forbrugerne i Østdanmark ikke fået gavn af hele

Læs mere

Aktørmøde - Strategi for systemydelser. Preben Nyeng 18. november 2013

Aktørmøde - Strategi for systemydelser. Preben Nyeng 18. november 2013 Aktørmøde - Strategi for systemydelser Preben Nyeng 18. november 2013 Indhold 1. Tillæg til strategi for systemydelser 2. Fælles indkøb af primærreserve FCR (DK1) 3. Markedet for sekundære reserver FRR-A

Læs mere

Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren

Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren Punkt 3 21. juni 2013 /MEMU Energitilsynets møde den 25. juni 2013 Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren 1. Nye klagesager for Energiklagenævnet Der er ingen nye klagesager.

Læs mere

Dansk Kraftvarme Kapacitet a.m.b.a. 9. oktober 2017

Dansk Kraftvarme Kapacitet a.m.b.a. 9. oktober 2017 Dansk Kraftvarme Kapacitet a.m.b.a 9. oktober 2017 Selskabsopbygning Værker fordelt DK1 og DK2 800 MW og 400 MW B-andelshaver 500 kr. og 4.500 kr. tilmeldingsbidrag Dansk Kraftvarme Kapacitet a.m.b.a Dansk

Læs mere

Årsregnskab for Energinet.dk

Årsregnskab for Energinet.dk Årsregnskab for Energinet.dk 14. maj 2006 Dette notat uddyber delregnskaberne i Årsrapport for Energinet.dk. Der gives således en forklaring på de væsentligste indtægter og omkostninger på elog gassegmenterne

Læs mere

Deklarering af el i Danmark

Deklarering af el i Danmark Til Deklarering af el i Danmark 4. juni 2015 CFN/CFN Elhandlere er, ifølge Elmærkningsbekendtgørelsen, forpligtet til at udarbejde deklarationer for deres levering af el til forbrugerne i det forgangne

Læs mere

Dansk Kraftvarme Kapacitet a.m.b.a. 2. oktober 2017

Dansk Kraftvarme Kapacitet a.m.b.a. 2. oktober 2017 Dansk Kraftvarme Kapacitet a.m.b.a 2. oktober 2017 Selskabet Dansk Kraftvarme Kapacitet a.m.b.a 2. oktober 2017 har Dansk Fjernvarme og Foreningen Danske Kraftvarmeværker i fællesskab stiftet andelsselskabet

Læs mere

Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra direktøren

Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra direktøren Referat Energitilsynsmøde den 23. september 2014 Dagsorden: 1. Inhabilitet på møde 155 2. Meddelelser fra formanden 3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra direktøren Sager

Læs mere

Det danske energisystem i 2020 Hvordan opnår vi den tilstrækkelige grad af dynamik i et el-system med 50 % vind?

Det danske energisystem i 2020 Hvordan opnår vi den tilstrækkelige grad af dynamik i et el-system med 50 % vind? Det danske energisystem i 2020 Hvordan opnår vi den tilstrækkelige grad af dynamik i et el-system med 50 % vind? Mikael Togeby, Ea Energianalyse A/S Indpasning af vindkraft For Energistyrelsen og Skatteministeriet

Læs mere

Sales Manager, Kenneth Lykkedal NORD POOL SPOT - DET FØRENDE ELMARKED I EUROPA

Sales Manager, Kenneth Lykkedal NORD POOL SPOT - DET FØRENDE ELMARKED I EUROPA Sales Manager, Kenneth Lykkedal NORD POOL SPOT - DET FØRENDE ELMARKED I EUROPA Om Nord Pool Spot Nord Pool Spot er det førende elmarked i Europa Day-ahead og intraday markeder 350 selskaber fra 18 lande

Læs mere

MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM

MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM Frederica april 2015 Navn Dato Øre/kWh Marginalomkostning på kulkraft Lav kulpris skyldes; 34 32 30 28 26 24 Lav efterspørgsel Stort udbud Lave omkostninger på udvinding og

Læs mere

PBAS V.9 Brugervejledning i indmelding

PBAS V.9 Brugervejledning i indmelding PBAS V.9 Brugervejledning i indmelding Indholdsfortegnelse Produktionsplanlægning fra ét skærmbillede... 3 1 Produktionsplanlægning... 4 1.1 Indmelding af spot-produktion, blokbud og systemydelser... 4

Læs mere

LANDSSAMARBEJDSUDVALGET VEDRØRENDE FYSIOTERAPI. 20-09-2012 Revideret 10-12-2013

LANDSSAMARBEJDSUDVALGET VEDRØRENDE FYSIOTERAPI. 20-09-2012 Revideret 10-12-2013 LANDSSAMARBEJDSUDVALGET VEDRØRENDE FYSIOTERAPI 20-09-2012 Revideret 10-12-2013 Fortolkning vedrørende 17 i overenskomsten om Fysioterapi og 23 i overenskomsten om Vederlagsfri Fysioterapi og relaterede

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022652 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde og Jørgen Egholm) 20. december 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022652 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde og Jørgen Egholm) 20. december 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022652 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde og Jørgen Egholm) 20. december 2010 K E N D E L S E Smørum Kraftvarme AmbA (selv) mod Energinet.dk (advokat Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg)

Læs mere

Vejledende opgavebesvarelse Økonomisk kandidateksamen 2008I 1. årsprøve, Økonomiske Principper I

Vejledende opgavebesvarelse Økonomisk kandidateksamen 2008I 1. årsprøve, Økonomiske Principper I Vejledende opgavebesvarelse Økonomisk kandidateksamen 2008I 1. årsprøve, Økonomiske Principper I Claus Thustrup Kreiner MÅLBESKRIVELSE Karakteren 12 opnås, når den studerende ud fra fagets niveau på fremragende

Læs mere