BOLIGKONTORET FREDERICIA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BOLIGKONTORET FREDERICIA"

Transkript

1 BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. april 2012, kl på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen, Flemming Lorenzen, Rita Jensen, Verner Zachariassen, Poul Erik Poulsen, Bent Klindt Andersen, Solveig Damkjær, Else-Marie Gøhns, Edvin Steiness, Jonna Hansen, Jørgen Andersen, Gitte Christiansen, Torsten Mørck, Kirsten Sørensen, Jimmy Andersen, Anker Warncke, Jytte Matthiesen, Connie Lauridsen, Lone Jensen, Lone Löyche, Allan Deluga, Preben Lærche, Steffen Møller Borgbjerg og Finn Muus. Gæster: Kurt Andersen og Ole S. Larsen fra Deloitte Hans Henrik Albrechtsen fra Danline Afbud: Edvin Steiness Referat 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 22. februar 2012 Indstilling: Til godkendelse. 2. Diverse informationer fra BL Til orientering: Ansøgningspulje til forebyggelse af udsættelse af lejere Gennemsnitligt udsendes fra Boligkontoret ca. 150 rykkere pr. måned, deraf fører ca. 35 stk. til rykker to der kan medføre udsættelse. Vi har stadig kun få reelle udsættelser, men meget tyder på at problemet er stigende Annoncering af udbud af vare- og tjenesteydelseskontrakter på Alt hvad der udbydes skal offentliggøres og bliver det. Ulempe for teknikere og entreprenører, fordel for Bygherrer. 1

2 Ny bekendtgørelse om salg af almene boliger Forsøget med salg af almene boliger er nu gjort til lov. Kommune og boligorganisation skal være enige om at det i en given afdeling skal være en mulighed. Dog kan en afdeling med 2/3 flertal beslutte at man skal kunne købe sin bolig i den pågældende afdeling. (Der forventes dog fortsat meget ringe efterspørgsel) Digital Tinglysning Retningslinjer for hvordan især fejl i den digitale tinglysning håndteres 3. Diverse meddelelser fra Landsbyggefonden. Redegørelse: LBF 554 Region / kommune Familie Ældre Ungdom I alt Procent Region Syddanmark (814) 1,28 Middelfart (6) 0,53 Assens (3) 1,36 Faaborg-Midtfyn (5) 0,82 Kerteminde (15) 2,51 Nyborg ,31 Odense (58) 0,25 Svendborg (54) 1,21 Nordfyns (3) 1,69 Langeland ,01 Ærø ,08 Haderslev (112) 3,49 Billund (1) 0,80 Sønderborg (185) 3,56 Tønder (37) 2,67 Esbjerg (39) 0,31 Varde (18) 1,41 Vejen ,21 Aabenraa (59) 1,61 Fredericia (50) 1,42 Kolding (54) 1,20 Vejle (115) 1,68 Tal fra LBF over ledige almennyttige boliger i Fredericia viser pr. 1. marts 2012 følgende: 2

3 I Boligkontoret Fredericia er problemet med tomgang koncentreret i følgende afdelinger: Afd. 313 Afd. 408 Afd lejemål 9 lejemål 6 lejemål For at imødegå udvikling i tomgang, har vi iværksat følgende: Der er sket granskning af fraflytterspørgeskemaer, der er rettet henvendelse til beboere og der er afholdt møder med varmemestre og inspektører. På denne baggrund vil afdelingsbestyrelserne i de pågældende afdelinger snarest blive inviteret til drøftelser. Afdelingsbestyrelserne bedes til disse drøftelser tage stilling til eventuelle ændringer i 1. Regler for husdyrhold 2. Boligernes inventarniveau 3. Afdelingens serviceniveau, herunder fællesvaskerier, rengøringsstandard m.v. 4. Fællesarealers indretning og udnyttelsesgrad. Udover ovenstående, har vi iværksat granskning af niveau for depositum og muligheden for at nedsætte dette samt analyse af mulighederne for at etablere altaner i visse boliger. Dertil kommer at vi har besigtiget de berørte boliger med Fredericia Kommune Plan og Byg med hensyn til mulighederne for at optimere byområderne i et bredere perspektiv. Beslutning: Taget til efterretning 4. Indstilling vedr. årsregnskaber for 2011 Redegørelse: En overordnet gennemgang af regnskaberne. Herunder en drøftelse af principper / ved økonomichef Preben Lærche. Gennemgang af revisionsprotokol ved revisionen. Revisionen udtrykker tilfredshed med arbejdet vedr. forvaltningsrevision, hvor Boligkontoret har gennemført et stort arbejde med 32 konkrete punkter som resultat. Herudover udtrykte revisionen en stor tilfredshed i samarbejdet med administrationen. Der er styr på tingene og vi har modtaget alt det materiale vi har bedt om Indstilling: Forretningsudvalget indstiller årsregnskaberne herunder hovedforeningen og afdelingerne samt protokol til bestyrelsens godkendelse. 3

4 5. Godkendelse af. budget 2013 Redegørelse: Bilag budget 2013 / ved regnskabschef Preben Lærche Indstilling: Det indstilles at der for 2013 opkræves et uændret administrationsbidrag på kr pr. lejemålsenhed. Der vil være indarbejdet en ombygning af administrationen. Der foreslås at der indarbejdes et nyt telefonanlæg samt indkøb af 3 nye biler. Der tages højde for ansættelse af en ekstra inspektør i drift- projektafdelingen. I forhold til det tidligere fremsendte budget, er der foretaget en korrektion i form af øget udgift på kr. under mødeudgifter mv., idet der forventes øget aktivitet i forbindelse med forberedelsen af nybyggeriet på Fredericia havnefront. Udgiften forventes dækket ind af byggesags honorar for planlagte byggerier, og påvirker derfor ikke administrationsbidraget. Det tilrettede budget er vedlagt referatet. 6. Køb af LO-huset Redegørelse: Hvor flere boligafdelinger i drift ønsker at etablere et fælleshus for de pågældende afdelinger, skal der etableres en ny, særlig afdeling, der har skøde på ejendommen. Afdelingen skal stå som låntager. De involverede afdelinger skal samtidig indgå en driftsoverenskomst, hvorefter afdelingerne bidrager til driften af det pågældende hus. Bidragets størrelse fastsættes på baggrund af et fordelingstal (svarende til benyttelsesretten). Overenskomsten tinglyses på ejendommene i samtlige deltagende afdelinger, herunder på fælleshuset. Driftsoverenskomsten bør have en løbetid, som mindst svarer til løbetiden af optagne lån. Kravet om en særlig afdeling i den nævnte situation gælder efter Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikters opfattelse både ved omdannelse/ombygning og ved nybyggeri/ tilbygning. Dette er en følge af det generelle krav om, at (bolig)afdelingerne skal være økonomisk uafhængige af andre (bolig)afdelinger og af boligorganisationen, jf. 16, stk. 1, 1. pkt., i almenboligloven. Indstilling: Til drøftelse Beslutning: Finn arbejder videre med sagen 4

5 7. Godkendelse af beretning for årsregnskaber 2011 Redegørelse: Bilag Beretning Indstilling: Til godkendelse med disse ændringer til repræsentantskabsmødet: 1. Til mødet vil der ikke blive oplæst komplet beretning. Hovedpunkter vil blive fremlagt så beretningen virker mere dynamisk. Dette i lyset af en forventning om at beretningen er læst af mødedeltagere inden mødet. 2. Information om administrationsaftale med BSB Erritsø vil blive indskrevet i beretningen. 8. Forberedelse af repræsentantskabsmødet den 10. maj Redegørelse: At nyt logo godkendes på repræsentantskabsmødet den 10. maj 2012 Indstilling: Vision og handleplan til beslutning på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde i efteråret Forinden afholder ledelsen et seminar med en drøftelse af oplæg til bestyrelsen. 9. Indkaldelse til kredsvalgmøde den 18. april Kredsvalgmøde den 18. april Redegørelse: Der afholdes den 18. april kredsvalgmøde i 7 kreds. Mødet afholdes på hotel Legoland i Billund. Indstilling: Til deltagelse Beslutning: Der er nu 19 personer tilmeldt, men Boligkontoret har 20 stemmer det undersøges, hvorvidt der kan findes endnu en deltager. 5

6 10. Renovering og ombygning af administrationsbygningen Redegørelse: I forbindelse med ombygningen af administrationen er der punkter vedr. besparelserne der skal afdækkes før disse kan forelægges byggeudvalget. Stefan Weihrauch har indkaldt rådgivere til møde for at få afdækket de indeholdte besparelser da tilbudslisten er meget svær gennemskuelig. Endeligt sparerkatalog er ikke fremlagt. Indstilling: Til godkendelse 11. Meddelelser fra formanden Redegørelse: - Flemming Nis Lorenzen havde 30 års jubilæum fredag d. 23. marts 2012 og ønskes tillykke. - Der blev d. 27. marts afholdt formandsmøde. Her blev afholdt et spændende indlæg fra direktør Palle Jørgensen fra Boligforeningen Ringgården. Denne inviterede i øvrigt alle interesserede til Århus ca. primo august, til besigtigelse af igangværende renoveringsprojekt. Finn følger op på denne invitation. - Der er generalforsamling i Malergården d. 2. maj - Der har været et indbrud i administrationen lørdag d. 17. marts. Det er en vurdering hvorvidt episoder som eksempelvis indbrud rundsendes til orientering i bestyrelsen. 12. Administrativt nyt til orientering / beslutning Helhedsplaner Redegørelse: Der er afholdt afdelingsmøde i afd. 310 vedr. helhedsplaner, mandag den 27. februar. Renoveringen blev godkendt. Der er afholdt afdelingsmøde i afd. 403 vedr. helhedsplaner, onsdag den 28. marts. Renoveringen blev godkendt. Der afholdes møde i afd. 503 den 17. april i Fredericia Messecenter. Der er aftalt en lidt anden afvikling af mødet end det program der blev brugt ved fremlæggelsen i afd Else-Marie Gøhns forestår velkomsten. 6

7 fortsat Vi har modtaget 56 millioner fra Landsbyggefonden som direktør og økonomichefen foreslår gives i formueforvaltning hos Almindelig Brand Bank. Formueforvaltningen foreslås varetaget af 4 banker, efterfølgende evaluering af afkast vil være udslagsgivende for hvilke banker der fortsat samarbejdes med på dette område. Genhusningsudfordringen i forbindelse med den fysiske renovering, vil blive imødekommet i den nærmeste fremtid, der bliver enten tale om en fra helhedsprojektet betalt medarbejder, eller en af helhedsprojektet betalt ekstern partner. Beslutning: Bestyrelsen godkendte såvel planerne for genhusning som planerne for formueforvaltning. Direktør og Økonomichef undersøger forinden anbringelse af midlerne, ratingen for Almindelig Brand Bank. Alternativ anbringes pengene i andet pengeinstitut. Børnehaven Arken Redegørelse: Der holdes indvielse af børnehaven Arken den 26. april Det er aftalt at næstformand Flemming Nis Lorenzen holder indvielsestalen. Indbrud i Administrationen Redegørelse: Vi har natten mellem den 24 og 25. marts haft indbrud i administrationen. Tyvene løb med 9 Børge Mogensen stole fra mødelokalet i stueetagen til en værdi af ca. kr Der vil blive indkøbt nye stole, forsikring dækker udgift. Indstilling: Til orientering Beslutning: Taget til efterretning El-biler Redegørelse: Vi har i fra denne uge og frem til den 19. april lånt henholdsvis en Peugeot og en Citroen EL-bil. Vi vil i den komme uge se om bilerne kunne opfylde vort behov for transport i Fredericia kommune. Pris for en EL-bil er kr Beslutning: Taget til efterretning under henvisning til beslutningen vedr. budget i punkt 5. 7

8 13. Lukkede sager Beslutning: 14. Eventuelt Næste bestyrelsesmøde er d. 16. august Lis Gregersen Flemming Lorenzen Finn Muus Steffen M. Borgbjerg Formand Næstformand Direktør Referent 8

BOLIGKONTORET FREDERICIA. Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 15. april 2014, kl. 18.30 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia

BOLIGKONTORET FREDERICIA. Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 15. april 2014, kl. 18.30 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 15. april 2014, kl. 18.30 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen, Flemming Lorenzen, Rita Jensen,

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

3. Spørgsmål og Palle var

3. Spørgsmål og Palle var Til bestyrelsen Referat af mødet den 14. september 2010 på kontoret Vesterbro 23. Fraværende Tina Holm og Mogens Blicher Hansenn 1. Fortsættelse af beboerrådgivningsordningenn (Carsten Borup Kristensen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 26. marts 2015 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015 Tilstede: Afbud: Michael Korsholm Ole Østergaard Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen Poul Ankersen Lone

Læs mere

Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD

Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD Indholdsfortegnelse Årsberetning 2006 Indledning 3 Formålet med BO-VEST samarbejdet 4 Staten har fortsat fingrene i Landsbyggefonden 7 Flere og større boligorganisationer

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Boligforeningen VIBO Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Udgivet af Boligforeningen VIBO den 18. september 2012 Beboerdemokratiet og afdelingsbestyrelsen Beboerdemokratiet er et unikt system

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE NR. 3 SEPTEMBER 2014 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE TEMA Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? ANDELSLIV Kendskabskampagne for nye købere MESSE DELTAG I FREMTIDENS ANDELSBOLIG 2014 leder Mægler

Læs mere

Referat 7. februar 2013

Referat 7. februar 2013 I bestyrelsen: Fra administrationen Dagsorden: Referat 7. februar 2013 af selskabsbestyrelsesmøde tirsdag den 5. februar 2013 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet i Lindeholmen 2, 2680 Solrød Strand Jørgen Clausen

Læs mere

Mødedato / sted: 24. februar 2015 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00.

Mødedato / sted: 24. februar 2015 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00. 2. marts 2014 Referat af Bestyrelsesmøde d. 24. februar 2015 Mødedato / sted: 24. februar 2015 /, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00. Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP) Flemming Møller (FM) Susan Kjeldgaard

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen

Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen Sagsfremstilling 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Godkendelse af referat Godkendt 3. Meddelelser fra formanden

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3 Byrådet Bind 3 Byrådet Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang 10 2620 Albertslund

Læs mere

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S 2012 Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S INDHOLD Ledelsens beretning 1 Hoved og nøgletal for koncernen 2 Resumé og koncernens udvikling 12 MT Højgaard koncernen og Højgaard Industri A/S 14 Aktionærforhold

Læs mere

Socialministeriet. Evaluering af salg af almene familieboliger som ejerboliger (SAAB-evalueringen)

Socialministeriet. Evaluering af salg af almene familieboliger som ejerboliger (SAAB-evalueringen) Socialministeriet Evaluering af salg af almene familieboliger som ejerboliger (SAAB-evalueringen) Capacent 27. august 2007 Indhold Forord 1 Resume 2 Del I. Baggrund og formål 5 1. Salgsordningerne og deres

Læs mere

Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort

Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort 4. udgave 23. marts 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Hovedstadsområdet... 6 Vesterbro,

Læs mere

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 1. Godkendelse og underskrift af referat (kl. 15.20) Referaterne indstilles til godkendelse. Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 Referaterne

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 25. marts 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere