8. januar 1997 A4-0005/97 BETÆNKNING. om medhjælpende ægtefæller. Udvalget om Kvinders Rettigheder. Ordfører: Astrid Lulling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "8. januar 1997 A4-0005/97 BETÆNKNING. om medhjælpende ægtefæller. Udvalget om Kvinders Rettigheder. Ordfører: Astrid Lulling"

Transkript

1 8. januar 1997 A4-0005/97 BETÆNKNING om medhjælpende ægtefæller Udvalget om Kvinders Rettigheder Ordfører: Astrid Lulling DOC_DA\RR\317\ PE /endel.

2 INDHOLD Side Protokolside...3 A. FORSLAG TIL BESLUTNING...4 B. BEGRUNDELSE...8 DOC_DA\RR\317\ PE /endel.

3 Med skrivelse af 8. december 1994 anmodede Udvalget om Kvinders Rettigheder om tilladelse til at afgive betænkning om medhjælpende ægtefæller. På mødet den 13. juni 1995 meddelte Parlamentets formand, at Formandskonferencen havde givet udvalget tilladelse til at afgive betænkning om dette spørgsmål. På mødet den 25. april 1995 havde Udvalget om Kvinders Rettigheder valgt Astrid Lulling til ordfører. På møder den 30. oktober, 26. november og 18. december 1996 behandlede det udkastet til betænkning. På sidstnævnte møde vedtog det enstemmigt forslaget til beslutning. I afstemningen deltog: van Dijk (forkvinde), Van Lancker (1. næstforkvinde), Bennasar Tous (2. næstforkvinde), Lulling (ordfører), Ahlqvist, d'ancona, Eriksson, Glase, González Álvarez (for Elmalan), Kokkola, Larive, McKenna, Thomas Mann (for Menrad), Mohamed Ali, Moskouri, Napoletano (for Ghilardotti), Pollack, Sornosa Martínez og Waddington. Betænkningen indgivet den 8. januar Fristen for ændringsforslag til denne betænkning vil fremgå af forslaget til dagsorden for den mødeperiode, hvor den skal behandles. DOC_DA\RR\317\ PE /endel.

4 Beslutning om medhjælpende ægtefæller Europa-Parlamentet, A. FORSLAG TIL BESLUTNING - der henviser til forretningsordenens artikel 148, - der henviser til Rådets direktiv af 11. december 1986 om anvendelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i selvstændige erhverv, herunder i landbrugserhverv, samt om beskyttelse af kvinder i selvstændige erhverv i forbindelse med graviditet og barsel 1 (86/613/EØF)( ), 2 - der henviser til sin beslutning af 25. juni 1993 om vurdering af kvinders ulønnede arbejde( ), 3 - der henviser til sin beslutning af 21. januar 1994 om kvinders situation i landbruget( ), - der henviser til Kommissionens beretning om gennemførelsen af direktiv 86/613/EØF (KOM(94)0163), - der henviser til betænkning fra Udvalget om Kvinders Rettigheder (A4-0005/97), A. der henviser til, at det er vanskeligt at opgøre antallet af medhjælpende ægtefæller, fordi de ikke er registeret, men vurderer, at det må dreje sig om mange millioner i Den Europæiske Union som helhed, B. der henviser til, at medhjælpende ægtefællers arbejde både i juridisk henseende og i al almindelighed opfattes som en ægteskabelig pligt, der udføres uden vederlag, C. der henviser til, at medhjælpende ægtefæller ikke formelt anerkendes i de fleste medlemsstater, og at de derfor er usynlige og i praksis værre stillet end arbejdstagere med atypisk arbejde, D. der henviser til, at det ikke er lykkedes effektivt at gennemføre bestemmelserne i direktiv 86/613, hvad angår anerkendelse af en klart defineret erhvervsmæssig status for medhjælpende ægtefæller og fastlæggelse af deres krav på socialsikringsordninger, E. der henviser til, at dette delvis skyldes de mange indviklede bestemmelser vedrørende medhjælpende ægtefællers juridiske status i henhold til de enkelte medlemsstaters skatte- og afgiftslove, ægteskabslove, socialsikringslove, arbejdslove og selskabslove, F. der henviser til, at der er et behov for flere bindende EU-lovgivningsrammer med minimumsgarantier for medhjælpende ægtefæller, inden for hvilke de enkelte medlemsstater bør vælge den løsning, som er mest ideel for en tilpasning af netop deres system, 1 ( ) EFT L 359 af , s ( ) EFT C 194 af , s ( ) EFT C 44 af , s DOC_DA\RR\317\ PE /endel.

5 G. der henviser til, at medhjælpende ægtefæller, der kun har ret til social sikring i kraft af ægtefællens bidrag, er meget sårbare, især i tilfælde af skilsmisse eller ved den selverhvervende ægtefælles dødsfald, H. der henviser til, at medhjælpende ægtefællers status er forskellig fra sektor til sektor, selv inden for den samme medlemsstat, og at de omtalte ægtefæller inden for de liberale erhverv som oftest ikke er omfattet af de bestemmelser, der beskytter ægtefæller inden for andre sektorer, I. der henviser til, at tilgangen til frivillige socialsikringsordninger med bidragspligt har været ringe, selv hvor dette har været muligt, J. der henviser til, at den ringe tilgang til frivillige ordninger i lige så høj grad skyldes traditionelle forestillinger som juridiske bestemmelser og regulativer, 1. beklager, at de vege bestemmelser i direktiv 86/613 om ligebehandling af mænd og kvinder i selvstændige erhverv kun i ringe udstrækning har givet sig udslag i fremskridt for selverhvervendes medhjælpende ægtefæller med hensyn til anerkendelse af deres arbejde og behørig social sikring; 2. glæder sig over Kommissionens planer om at iværksætte rundbordssamtaler med de berørte organisationer med henblik på drøftelse af medhjælpende ægtefællers behov samt at fremsætte forslag om et ændret direktiv i 1997, men anfører, at dette burde være sket for flere år siden, hvis kravene i direktiv 86/613 skulle have været opfyldt; 3. henstiller, at det ændrede direktiv gøres mere bindende for medlemsstaterne end direktiv 86/613, da dette er den eneste måde at sikre opfyldelsen af lovgivningsbestemmelsernes mål på; 4. mener, at det ændrede direktiv ikke blot skal finde anvendelse på medhjælpende ægtefæller, men også samlevende medhjælpere i de medlemsstater, der anerkender sådanne varige samlivsformer; 5. mener, at det ændrede direktiv bør: - kræve obligatorisk registrering af medhjælpende ægtefæller for dermed at gøre dem synlige, - kræve, at medlemsstaterne træffer de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at medhjælpende ægtefæller får mulighed for at tegne en forsikring, der indebærer sygesikring, alderspension, ydelser i forbindelse med barselsorlov og afløsningsordninger samt ydelser i forbindelse med invaliditet, - kræve samme vilkår for adgang til erhvervsuddannelse for medhjælpende ægtefæller som for selvstændige erhvervsdrivende, - kræve, at medhjælpende ægtefæller gives ret til at repræsentere deres virksomhed og/eller stemme og vælges til behørige faglige organisationer undtagen i de tilfælde, hvor medlemskab af sådanne organer kræver et eksamensbevis eller faglige kvalifikationer, som den medhjælpende ægtefælle ikke er i besiddelse af; DOC_DA\RR\317\ PE /endel.

6 6. opfordrer medlemsstaterne til at give medhjælpende ægtefæller en juridisk status, som giver den pågældende mulighed for at vælge mellem en status som lønnet ægtefælle, ægtefælle med status af kompagnon eller samarbejdende ægtefælle, hvor de pågældende i de to sidste tilfælde, selv om de er ulønnede, skal være registreret og berettiget til social sikring; 7. finder, at der bør indføres bidragspligt for medhjælpende ægtefæller til sociale sikringsordninger, hvor sådanne er obligatoriske for selverhvervende, forudsat der findes en fritagelsesbestemmelse; 8. erkender, at små familieforetagender nærer frygt for ekstra omkostninger i forbindelse med eventuel bidragspligt for medhjælpende ægtefæller; 9. understreger derfor nødvendigheden af fleksibilitet og mener, at der bør opereres med flere muligheder for beregning af bidrag enten på basis af personlig indkomst eller virksomhedens indtægter, eller som en procentdel af loftet for de sociale sikringsydelser; 10. anbefaler, at medlemsstaterne i deres skatte- og afgiftssystemer giver mulighed for skattelettelser, hvis familieforetagender vælger at lade den medhjælpende ægtefælle være omfattet af en social sikringsordning, og finder, at alle bidrag for medhjælpende ægtefæller, det være sig frivillige eller obligatoriske bidrag, bør gøres fradragsberettigede; 11. erkender behovet for flere oplysninger om indvirkningen af skatte- og afgiftssystemerne på medhjælpende ægtefællers situation, især information om følgerne af at lade udbetalte vederlag til medhjælpende ægtefæller indgå i virksomhedens udgiftsregnskab på betingelse af, at det dels drejer sig om et normalt vederlag for nødvendige og reelt præsterede tjenesteydelser, og dels at alle obligatoriske tilbageholdelser og bidrag er betalt; 12. opfordrer de medlemsstater, der ikke allerede har gjort det, til at iværksætte de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at medhjælpende ægtefæller, som i mange år har arbejdet i familieforetagenderne, ikke forfordeles i forbindelse med arv, arvefølge eller skilsmisse; 13. mener, at de medlemsstater, der ikke allerede har gjort det, bør tage skridt til i optjeningsperioder, som berettiger til modtagelse af sociale ydelser, at indføre arbejdsfri perioder til børnepasning eller pasning af andre pårørende, idet optjeningsperioder diskriminerer den del af befolkningen, der bærer hovedansvaret for pasningen af de øvrige familiemedlemmer; 14. opfordrer de faglige organisationer inden for de selverhvervendes sektorer til at tage problemerne op i forbindelse med medhjælpende ægtefæller og at tilslutte sig sammenslutningerne af medhjælpende ægtefæller i de forskellige medlemsstater og på europæisk plan; 15. finder, at en større grad af koordinering er påkrævet mellem på den ene side de ministerier, der beskæftiger sig med lige muligheder, små og mellemstore virksomheder samt selverhvervende, og på den anden side sammenslutningerne af medhjælpende ægtefæller samt andre ikke-statslige organisationer til fremme af lige behandling og lige muligheder for mænd og kvinder med henblik på at øge beskyttelsen af medhjælpende ægtefæller; 16. opfordrer indtrængende ministerierne og især de faglige organisationer til at medvirke til at øge bevidstheden om de risici, der er forbundet med ikke at forsikre medhjælpende ægtefæller, og de muligheder, der står åbne for dem; DOC_DA\RR\317\ PE /endel.

7 17. opfordrer medlemsstaterne til at opføre medhjælpende ægtefæller som en særskilt kategori i de statistiske data for selverhvervende for dermed at påvise værdien af deres arbejdsindsats i familieforetagender og for at give et klart billede af, hvor mange medhjælpende ægtefæller der er beskæftiget inden for hver sektor; 18. opfordrer Kommissionen til i forbindelse med udarbejdelsen af den næste rapport om social beskyttelse i Europa at behandle medhjælpende ægtefæller i et særskilt kapitel; 19. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen, Rådet samt medlemsstaternes regeringer og parlamenter. DOC_DA\RR\317\ PE /endel.

8 B. BEGRUNDELSE 1. Hvem er de medhjælpende ægtefæller, og hvorfor er der anledning til bekymring? Selverhvervendes medhjælpende ægtefæller er ikke en homogen gruppe. Hovedparten er kvinder, der arbejder sammen med deres ægtefæller inden for landbrug, håndværk og handel, herunder især detailhandel, samt de liberale erhverv. Nogle har et formelt arbejdsforhold, f.eks. som lægesekretær, mens andre er partnere i et lille selskab. De fleste hjælper imidlertid deres ægtefæller uden nogen form for formel anerkendelse på trods af den kendsgerning, at mange af dem på lige fod med ægtefællen deltager i forvaltningen af gården eller virksomheden. Overslag over antallet af medhjælpende ægtefæller i Den Europæiske Union er meget forskellige. 4 Ifølge Kommissionens rapport fra 1995 om social beskyttelse i Europa( ) er der 3,3 millioner ulønnede medhjælpende familiemedlemmer - i forhold til 4,4 millioner i hvoraf 70% er kvinder. Det reelle tal må imidlertid med usvigelig sikkerhed være langt højere. Alene i Grækenland anslås det, at 25% af den erhvervsaktive kvindelige befolkning er ulønnede medhjælpende familiemedlemmer, som for størstedelens vedkommende er beskæftiget inden for landbrug. Den franske sammenslutning af medhjælpende ægtefæller (ACTIF) anslår det samlede antal til nær ved 8,2 millioner. Problemerne med at få fastslået det reelle antal af medhjælpende ægtefæller skyldes deres status, hvilket netop er årsagen til, at der så hurtigt som muligt bør gøres en indsats for at hjælpe denne befolkningsgruppe. Der findes ingen grundlæggende oplysninger om medhjælpende ægtefæller, og en ekspert på området har sagt, at medhjælpende ægtefæller er mere atypiske end atypiske arbejdstagere, fordi de reelt er usynlige, og fordi deres identitet udelukkende er knyttet til deres status som ægtefælle. I nogle medlemsstater betragtes medhjælpende hustruers arbejde i små virksomheder som opfyldelse af deres ægteskabelige pligter; deres arbejde tages for givet og betragtes som et familiemedlems vederlagsfri bidrag til familiekoncernen. Selv i de medlemsstater, hvis love er blevet ændret for at tage højde for medhjælpende ægtefæller, sker der kun langsomt en holdningsændring, og mange medhjælpende hustruer er kun i ringe udstrækning eller overhovedet ikke omfattet af en social sikringsordning, men kun af de afledte rettigheder fra deres ægtefælles socialsikringsordning. Dette gør medhjælpende hustruer ekstremt sårbare, fordi de ingen status har, kun få rettigheder og ofte - i værste fald - ingen rettigheder i tilfælde af ægtefællens død eller skilsmisse; selv om de ikke måtte være berettiget til nogen form for ydelser, kan de på trods heraf komme til at hæfte for eventuelle gældsbeløb, hvis virksomheden eller familieforetagendet befinder sig i en vanskelig situation direktivet Medhjælpende ægtefæller er omfattet af Rådets direktiv fra 1986 om ligebehandling af mænd og 5 kvinder i selvstændige erhverv( ), hvori der ifølge Kommissionens beretning om direktivets 6 gennemførelse( ) er gjort forsøg på at give medhjælpende ægtefæller en klart defineret erhvervsmæssig status og desuden at få fastlagt deres rettigheder på området social sikring. 4 ( ) KOM(95) ( ) EFT L 359 af , s ( ) KOM(94)0163. DOC_DA\RR\317\ PE /endel.

9 I Kommissionens egen beretning erkendes det, at direktivets målsætninger på ingen måde er blevet opfyldt, hvilket delvis begrundes med mangelfulde anvisninger og en vag formulering af direktivets bestemmelser. I det fjerde handlingsprogram om lige muligheder anføres det, at Rådets direktiv 86/613 ikke synes at have haft den oprindeligt ønskede virkning, hvilket skyldes direktivets beskedne krav. Direktivets artikel 7 og 8 indeholder ikke noget krav om handling, idet det blot anføres, at "medlemsstaterne forpligter sig til at undersøge", på hvilke betingelser anerkendelsen af det arbejde, der udøves af de omhandlede ægtefæller, kan fremmes, samt hvorledes de kan beskyttes under graviditet eller barsel. Kommissionen anerkender endvidere i sin beretning, at selv i de tilfælde, hvor direktivet rent faktisk forpligter medlemsstaterne til at iværksætte foranstaltninger, f.eks. med henblik på at give medhjælpende ægtefæller mulighed for af egen fri vilje at blive medlem af en social sikringsordning (artikel 6), eller med henblik på at sikre, at de foranstaltninger, der træffes i medfør af direktivet, meddeles de relevante organer (artikel 10), har dette ikke haft den ønskede virkning eller er ikke sket med den nødvendige gennemslagskraft. Ordføreren er endvidere meget foruroliget over forsinkelserne i forbindelse med fristen for opfølgningen af direktivet. I henhold til artikel 12 og 13 skulle medlemsstaterne have sat de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme direktivet senest den 30. juni 1991 og informeret Kommissionen om de iværksatte foranstaltninger. Efter fremsendelsen af beretningen om direktivets gennemførelse skulle Rådet tage direktivet op til fornyet behandling inden den 1. juli 1993 (artikel 11). Vi skriver nu ultimo 1996, og der er kun sket ringe fremskridt på området. Beretningen om gennemførelsen af direktivet blev offentliggjort i september 1994, men var baseret på oplysninger fra 1993 eller tidligere i de tolv medlemsstater. Beretningen er derfor forældet, både med hensyn til indhold og på baggrund af de tre nye medlemsstaters tiltrædelse af Fællesskabet. Desuden indeholder beretningen så godt som ingen analyse af, hvorfor direktivets målsætninger ikke er blevet opfyldt, og direktivet kan derfor ikke anvendes som grundlag for et nyt forslag om ændring af direktiv 86/613. Efter at Udvalget om Kvinders Rettigheder traf afgørelse om at udarbejde denne initiativbetænkning og således fremskynde processen med konkrete forslag, har Kommissionen meddelt, at den agter at holde en rundbordssamtale med interesserede organisationer i efteråret 1996, inden den forelægger et forslag om et revideret direktiv i Ordføreren hilser Kommissionens initiativ velkommen, men påpeger, at dette burde være sket for tre år siden. 3. Spørgsmålets komplicerede karakter Kommissionen begrunder delvis direktivets manglende effektivitet med, at ethvert forsøg på at lovgive på det pågældende område ville omfatte medlemsstaternes skatte- og afgiftslove, ægteskabslove, socialsikringslove, arbejdslove samt selskabslove. Dette er i sig selv indviklet nok, men hertil kommer, at lovbestemmelser vil være forskellige fra medlemsstat til medlemsstat, alt efter hvilken økonomisk sektor det drejer sig om, og det er allerede blevet omtalt, at fænomenet "medhjælpende ægtefæller" optræder inden for en lang række sektorer. Endelig er medhjælpende ægtefællers muligheder for at få en eller anden form for juridisk status forskellig fra medlemsstat til medlemsstat og endog fra sektor til sektor inden for den samme medlemsstat. DOC_DA\RR\317\ PE /endel.

10 I lyset af ovennævnte foreslår ordføreren ikke, at der foretages en analyse af de eksisterende systemer og forhold for medhjælpende ægtefæller i hver medlemsstat, især på grund af de grænser, der er sat for længden af Parlamentets betænkninger. Under alle omstændigheder har Kommissionen allerede taget fat på opgaven med sin beretning om gennemførelsen af direktivet, og der er sket endnu et fremskridt med rapporten fra juni 1995 fra sammenslutningen af juridiske eksperter om medhjælpende 7 ægtefællers situation( ), samt undersøgelsen af medhjælpende ægtefællers sociale sikring udført af rådgivningskontoret EIM med små og mellemstore virksomheder og forskning som speciale i 8 september( ). Ved udarbejdelsen af betænkningen og beslutningsforslaget har ordføreren i vid udstrækning støttet sig til disse to rapporter og til indlæggene fra de fire eksperter, der deltog i 9 Kvindeudvalgets offentlige høring i maj 1996( ) samt senere supplerende oplysninger fra sammenslutningerne af medhjælpende ægtefæller. 4. Anerkendelse af medhjælpende ægtefællers arbejde I henhold til artikel 7 i direktivet fra 1986 forpligtes medlemsstaterne til at undersøge, på hvilke betingelser anerkendelsen af det arbejde, der udøves af medhjælpende ægtefæller, kan fremmes. Med denne vage formulering er det ikke overraskende, at der kun er taget få initiativer på dette område. Ifølge ordføreren er obligatorisk registrering af medhjælpende ægtefæller et nødvendigt skridt hen imod en anerkendelse af deres arbejdsindsats. Der ville således kunne foretages en behørig vurdering af antallet af medhjælpende ægtefæller og arten af deres arbejde. Dette behøver imidlertid ikke nødvendigvis at medføre, at den medhjælpende ægtefælle får erhvervsmæssig status, hvilket under alle omstændigheder stadig ikke er muligt i en række medlemsstater, undtagen under særlige omstændigheder. Ordføreren foreslår, at man som et velegnet udgangspunkt kunne anvende systemet i Frankrig, hvor medhjælpende ægtefæller siden 1982 ikke længere er blevet betragtet som arbejdsløse. I Frankrig opdeles medhjælpende ægtefæller i tre kategorier: kontraktansatte arbejdstagere, associerede ægtefæller, hvilket ikke må indebære deltagelse i virksomhedens aktiviteter, eller ægtefæller med en rent ledelsesmæssig funktion eller med status som ulønnet arbejdstager; eller igen medhjælpende ægtefæller, der figurerer i virksomhedens regnskaber som ulønnet arbejdskraft, og som derfor efter 1994 har haft mulighed for at tage et deltidsarbejde andetsteds. Uden en juridisk status er medhjælpende ægtefæller i de fleste tilfælde afhængige af afledte rettigheder i kraft af deres ægtefælle. Selv om kvinder i mange tilfælde mener, at afledte rettigheder er tilstrækkelige, er der tragiske eksempler på medhjælpende ægtefæller, der i årevis har arbejdet i familieforetagendet for derefter at stå med tomme hænder, især i tilfælde af ægtefællens død eller invaliditet eller i tilfælde af separation eller skilsmisse. En sådan situation opstår, fordi det uden registrering af medhjælpende ægtefæller er vanskeligt at vurdere deres arbejdsindsats i virksomheden, hvilket kan få alvorlige følger for deres rettigheder. Ordføreren nærer især bekymring med hensyn til de medlemsstater, hvor det moralske spørgsmål om, hvem der er den skyldige part i forbindelse med 7 ( ) Lige behandling af selverhvervende og medhjælpende ægtefællers status: Den aktuelle problemstilling, ref. V/6457/95. 8 ( ) Ophævelse af de eksisterende barrierer: social sikring af medhjælpende ægtefæller. 9 ( ) Monique LETTRÉ, ACTIF, UEAPME Hara GEORGIADOU, COPA Marjolein PETERS, ETM Mirella VALENTINI, Comitato Impresa Donna. DOC_DA\RR\317\ PE /endel.

11 en separation eller skilsmisse, kan få indvirkning på medhjælpende ægtefællers rettigheder uanset deres arbejdsindsats i firmaet. 5. Fortsatte huller i den sociale sikring af medhjælpende ægtefæller I henhold til artikel 6 i direktivet fra 1986 træffer medlemsstaterne de nødvendige foranstaltninger, for at medhjælpende ægtefæller af egen fri vilje og med bidragspligt kan blive medlem af en social sikringsordning. Nu ti år efter er dette stadig ikke normen. I de fleste medlemsstater er medhjælpende ægtefæller inden for f.eks. de liberale erhverv særligt dårligt stillet. I Frankrig findes kategorien "medhjælpende ægtefælle" ikke inden for de liberale erhverv, og selv hvor medlemskab af en social sikringsordning med bidragspligt er obligatorisk, finder kravet ofte ikke anvendelse på de liberale erhverv. I de fleste medlemsstater er de ydelser, som ægtefæller kan opnå ved individuelt at tegne en forsikring, utilstrækkelige; ydelser i forbindelse med graviditet, invaliditet og arbejdsløshed er sjældent en valgmulighed. I Det Forenede Kongerige kan medhjælpende ægtefæller kun opnå alderspension som en afledt rettighed i form af en enkepension. I Spanien gives der inden for landbrugssektoren ingen mulighed for af egen fri vilje at indbetale bidrag til en social sikringsordning, og i Irland eksisterer der på trods af direktivets bestemmelser kun afledte rettigheder, og ægtefæller kan ikke af egen fri vilje og med bidragspligt blive medlem af en social sikringsordning. 6. Problemer som følge af ringe tilslutning, selv hvor frivillige ordninger er mulige De juridiske eksperter påpegede i deres rapport, at selv om de fleste medlemsstater opfyldte artikel 6 i direktivet, var medhjælpende ægtefæller omfattet af en social sikringsordning stadig en undtagelse, der bekræftede reglen, selv om eksperterne erkender, at hovedparten er omfattet af en sygesikring. Der eksisterer kun få pålidelige data på dette område undtagen i Frankrig, hvor medhjælpende ægtefæller har formel juridisk status. Selv her er mindre end 10% af alle medhjælpende ægtefæller tilsluttet en social sikringsordning. Hvad er grunden til denne ringe tilslutning? Den mest indlysende grund er de dermed forbundne ekstraudgifter, som ville kunne medføre virksomhedsdøden for mange små virksomheder. I EIMrapporten anføres det imidlertid, at udgifterne kan være en undskyldning for den lave prioritering af beskyttelsen af medhjælpende ægtefæller; ægtemandens bidrag derimod ville aldrig blive opfattet som en ekstraudgift. Desuden kan udgifterne ikke være den eneste faktor, især da det eksisterende system i Frankrig, hvor to partnere nu kan betale hver sin halvdel af bidraget og modtage halvdelen af pensionen, ikke har øget antallet af medhjælpende ægtefæller, der er medlem af en socialsikringsordning. Marjolein Peters, en ekspert fra EIM, der deltog i Kvindeudvalgets offentlige høring, anførte, at medhjælpende ægtefæller ofte ikke har kendskab til de risici, der er forbundet med at undlade at tegne en forsikring indtil en eventuel skilsmisse eller pensionering, hvor det er for sent. Det skyldes til tider manglende kendskab til de eksisterende muligheder for denne persongruppe; de juridiske eksperter giver et foruroligende eksempel fra Luxembourg, hvor en sygesikringsfond afviste en medhjælpende ægtefælle med den begrundelse, at hun ikke var berettiget til nogen ydelser i tilfælde af sygdom, hvilket ikke var tilfældet. Traditionelle holdninger var en anden faktor, som Peters henviste til: mange kvinder er tilbageholdende med at drøfte deres egne forsikringsbehov med deres ægtefæller, og nogle opfatter en individuel social sikringsordning som en trussel mod familielivet. DOC_DA\RR\317\ PE /endel.

12 7. Frivillig eller obligatorisk forsikring Ved den offentlige høring om medhjælpende ægtefæller var der overvældende enighed om, at en obligatorisk socialsikring med mulighed for at give afkald herpå er den eneste måde at sikre medhjælpende ægtefæller tilstrækkelig social beskyttelse. Frivillige systemer har ikke haft den ønskede virkning, og der blev givet en række slående eksempler på obligatoriske ordninger, som ikke har haft en ødelæggende indvirkning på virksomhederne. Luxembourg har siden 1974 haft et obligatorisk forsikringssystem for medhjælpende ægtefæller og medhjælpende familiemedlemmer inden for landbruget, og det samme system er nu indført for håndværkssektoren, handel og de liberale erhverv med ret til at give afkald på en sådan forsikring under visse omstændigheder. Siden 1995 har det i Tyskland været obligatorisk for landmænds ægtefæller at tegne pensionsforsikring, uanset om de har deltaget i arbejdet på gården. På samme måde har landmændene i Grækenland siden 1987 været forpligtet til at yde bidrag for medhjælpende ægtefæller. Landbrugssektoren var imod disse ændringer, men Hara Georgiadou fra COPA (Sammenslutningen af Landbrugsorganisationer i Det Europæiske Fællesskab) oplyste, at landmændene havde accepteret ordningen og var begyndt at kunne indse, at udgifterne hertil opvejedes af fordelene ved dækningen af deres ægtefæller. Georgiadou påpegede derfor, at små virksomheder ikke behøvede at nære frygt for fremtiden på grund af de obligatoriske forsikringsordninger. En række talere anførte under høringen, at udgifterne kunne holdes på samme niveau, hvis virksomhedernes ledere var villige til at reducere deres egne rettigheder for at få etableret selvstændige rettigheder for den medhjælpende ægtefælle. Desuden kan fleksible systemer med skattefordele yderligere reducere udgifterne, som det fremgår af nedenstående. Uanset systemets fleksibilitetsgrad er det klart, at det ikke vil være praktisk gennemførligt at kræve obligatorisk dækning for alle ydelser; hverken ordføreren eller nogen af eksperterne ville anbefale dette. Som den belgiske sammenslutning af lægers medhjælpende hustruer (ASCAM) udtrykte det, ville udgifterne, hvis der blev indført obligatorisk arbejdsløshedsforsikring, være af et sådant omfang, at alle lægers medhjælpende ægtefæller ville vælge betegnelsen "husmødre", samtidig med at de naturligvis fortsat ville yde deres ægtefæller den samme faglige assistance som tidligere. Mange talere ved den offentlige høring fandt, at der burde indføres en obligatorisk forsikring for medhjælpende ægtefæller til selverhvervende. Medlemsstaternes ordninger ville selvfølgelig være forskellige, men dette ville generelt betyde, at medhjælpende ægtefæller ville være omfattet af en pensionsforsikring samt en sygesikrings- og barselsordning med dertil knyttede børnepenge i de fleste tilfælde. 8. Arverettigheder Medhjælpende ægtefæller er i mange medlemsstater forfordelte, når det drejer sig om arverettigheder, hvis familieforetagendets overhoved dør. På trods af de opnåede fremskridt i Frankrig med hensyn til anerkendelse af medhjælpende ægtefællers status er denne personkategori en af de dårligst stillede med hensyn til arverettigheder i henhold til fransk lov, da blodsbeslægtede har forrang uanset ægtefællens bidrag til virksomheden. Lovforslag fremsat i 1995 forventes at forbedre ægtefællers situation i Frankrig; siden 1995 har ægtefæller i Spanien været fritaget for arveafgift, hvor de før måtte betale 25% i afgift sammenlignet med kun 10% for børn. Ordføreren slår til lyd for, at alle medlemsstater iværksætter foranstaltninger for at få afskaffet diskrimineringen af ægtefæller, som i mange år har arbejdet i en virksomhed. DOC_DA\RR\317\ PE /endel.

13 9. Optjeningsperioder Da kvinder fortsat er hovedansvarlige for pasning af børn og ældre i vores samfund, vil denne persongruppe med stor sandsynlig få afbrydelser i deres karriereforløb, som kan få indvirkning på omfanget af de bidrag, der kræves få at opnå de ydelser, de har behov for. Oplysningerne i de rapporter, som ordføreren har modtaget om optjeningsperioder i medlemsstaterne, er meget mangelfulde, men det står klart, at jo længere kvalifikationsperioden er, desto mere problematisk bliver den for kvinder, hvilket kan få indvirkning på deres krav som medhjælpende ægtefæller. I Frankrig er begrebet "optjeningsperiode" blevet afskaffet, mens det i Luxembourg forholder sig sådan, at uddannelsesperioder, herunder erhvervsuddannelse, samt afbrydelser til børnepasning ("babyårene") tælles med i optjeningsperioder for pensionsordninger. I Tyskland og Luxembourg kan afbrydelser af erhvervsaktiviteten til børnepasning og pasning af andre pårørende ligeledes lægges til optjeningsperioden i forbindelse med beregning af optjente rettigheder. Ordføreren ønsker flere oplysninger på dette område fra andre medlemsstater samt iværksættelse af lignende foranstaltninger i hele EU. 10. Uddannelse En række henstillinger til ordføreren drejer sig om medhjælpende ægtefællers behov for uddannelse. I alt for mange tilfælde er den medhjælpende ægtefælle ude af stand til at videreføre virksomheden ved ægtefællens død eller invaliditet på grund af manglende uddannelse og kvalifikationer. Inden for en række sektorer vil uddannelse i driftsøkonomi, handel og sprog give medhjælpende ægtefæller mulighed for at udvikle en række færdigheder og dermed videreføre virksomheden uden ægtefællen eller at sprede investeringerne og skifte sektor, især inden for de liberale erhverv, hvor medhjælpende ægtefæller næsten altid vil være ude af stand til at videreføre den pågældende praksis. 10 I henhold til Kommissionens oprindelige direktivforslag fra 1984( ) skulle medlemsstaterne sørge for, at ægtefæller fik adgang til uddannelse og omskoling på samme betingelser som de selverhvervende, og ordføreren er enig med medhjælpende ægtefællers sammenslutninger i, at dette krav burde indgå i det nye forslag om ændring af 1986-direktivet. 11. Repræsentation i faglige organisationer Direktivforslaget fra 1984 gav endvidere medhjælpende ægtefæller samme rettigheder som selverhvervende med hensyn til at stemme og lade sig opstille til valg af repræsentanter til de faglige organisationer i den sektor, hvor de arbejder (med undtagelse af de liberale erhverv på grund af kravet om særlige kvalifikationer). På trods af udeladelsen af denne bestemmelse i direktivets sluttekst har en række medlemsstater opfyldt kravet, især Frankrig i forbindelse med anerkendelsen af medhjælpende ægtefællers status, selv om antallet af forsikrede tilsyneladende stadig er meget lavt. Ifølge ACTIF skyldes dette, at ægtefællerne ikke har kendskab til deres egne rettigheder og har vanskeligheder ved at opfylde de med valg forbundne praktiske betingelser, men ligeledes mange medhjælpende ægtefællers urgamle problem med at forene familieliv og arbejdsliv. Som Peters anførte i forbindelse med den offentlige høring, er det imidlertid af afgørende betydning, at medhjælpende ægtefæller får mulighed for at blive valgt til erhvervssammenslutninger eller faglige organisationer inden for deres sektor, da de i en sådan udgangsposition bedre vil kunne arbejde for at fremme anerkendelsen af deres arbejde og deres minimumsrettigheder. 10 ( ) EFT C 113 af , s. 4. DOC_DA\RR\317\ PE /endel.

14 12. Fleksibilitet og skatteincitamenter Ordføreren foreslår obligatorisk registrering af medhjælpende ægtefæller og obligatorisk medlemskab af sociale sikringsordninger, hvor sådanne eksisterer for selverhvervende, og er i færd med at undersøge en mulig juridisk status for medhjælpende ægtefæller, som medfører ret til uddannelse og repræsentation i faglige organisationer. Sådanne bestemmelser kan imidlertid ikke fastlægges nøje på EU-plan, og medlemsstaterne må inden for de overordnede målsætninger have en vis grad af fleksibilitet til at iværksætte foranstaltninger, der tilgodeser deres egne nationale systemer. Der er mulighed for fleksibilitet i de grundlæggende bestemmelser for bidrag til sociale sikringsordninger, hvilket især er tænkt som en hjælp til små virksomheder, der på denne måde kan overvinde frygten for at skulle fordoble deres bidrag, hvis der indføres en obligatorisk individuel forsikringsordning for medhjælpende ægtefæller. Der kunne indføres et fleksibelt system, hvor bidragene fastsættes enten som en procentdel af virksomhedens indtægter eller af den personlige indtægt, eller som en del af socialsikringsordningens loft; i de mest fleksible tilfælde ville den enkelte selv kunne fastsætte omfanget af beskyttelse og bidrag. Peters og EIM konkluderede, at jo mere fleksibilitet desto større ville sandsynligheden være, for at medhjælpende ægtefæller ville indbetale bidrag til en frivillig socialsikringsordning med ægtefællens samtykke. På samme måde ville fleksible skatteordninger tilskynde virksomheder til at anerkende medhjælpende ægtefæller og tilslutte dem en social sikringsordning. I en række medlemsstater kan bidrag til social sikring af medhjælpende ægtefæller trækkes fra selskabets indtægter. Desuden har indtil 25% af udgifterne til erhvervsuddannelse af medhjælpende ægtefæller siden 1994 kunne trækkes fra i skat i Frankrig. Dette er imidlertid ikke et generelt fænomen, og ordføreren mener, at alle bidrag til sociale sikringsordninger for medhjælpende ægtefæller, ligesom for selverhvervende, bør være fradragsberettigede, hvad enten de er obligatoriske eller ej. De juridiske eksperter henviser endvidere til Det Forenede Kongerige, hvor pensionsbidrag ville kunne fratrækkes skatten, hvis medhjælpende hustruer indbetalte individuelle bidrag, men hvor virksomhederne ikke har en sådan skattefordel, fordi medhjælpende ægtefæller kun kan opnå afledte pensionsrettigheder. Spørgsmålet om, hvorvidt medhjælpende ægtefællers løn bør være fradragsberettiget, er meget mere kompliceret, og, som foreslået af Peters under den offentlige høring, følgerne heraf bør undersøges nøjere. På nuværende tidspunkt varierer situationen meget fra medlemsstat til medlemsstat: F.eks. i Luxembourg er medhjælpende familiemedlemmers lønninger, men ikke medhjælpende ægtefællers lønninger fradragsberettigede i forbindelse med selvstændige erhverv; i Italien kan ægtefællen modtage indtil 49% af virksomhedens indtægter, og begge vil blive beskattet i forhold til deres indtægt, hvilket fremmer anerkendelsen af medhjælpende ægtefæller, selv om denne ordning hverken finder anvendelse inden for de liberale erhverv eller landbrugssektoren; i Frankrig og Belgien er der et loft, udover hvilket aflønningen af familiemedlemmer ikke er fradragsberettiget. De sammenslutninger, der repræsenterer medhjælpende ægtefæller i Frankrig, kræver, at udgifter til medhjælpende ægtefæller gøres fuldstændig fradragsberettigede uanset virksomhedens eller ægtefællens status. Ordføreren ønsker en lignende ordning for andre medlemsstater, men hvis dette ikke er muligt på EU-plan, er hun stadig af den opfattelse, at medlemsstaterne burde undersøge spørgsmålet om sådanne skattelettelser nøjere som et middel til at fremme anerkendelsen og beskyttelsen af medhjælpende ægtefæller. DOC_DA\RR\317\ PE /endel.

15 13. Information og bevidstgørelse Ifølge Kommissionens rapport om gennemførelsen af 1986-direktivet har kun Frankrig og Det Forenede Kongerige ført en målrettet informationspolitik i overensstemmelse med artikel 10 i direktivet. Luxembourg blev i samme rapport kritiseret for dets manglende politiske vilje til at informere medhjælpende ægtefæller om deres rettigheder, og informationskampagnen i Belgien er blevet betegnet som ineffektiv. At dømme efter det lave antal medhjælpende ægtefæller, hvis juridiske status er blevet anerkendt, synes den franske regerings kampagne imidlertid heller ikke at have været ret effektiv, selv om den på det pågældende tidspunkt blev hilst velkommen af sammenslutningen af medhjælpende ægtefæller, fordi offentligheden blev gjort opmærksom på de tre eksisterende muligheder for juridisk status, deres relative fordele og omkostninger, samt risiciene ved ikke at have nogen formel status. Det er klart, at information alene ikke er tilstrækkelig. En opfølgning bør efter ordførerens mening udmønte sig i aktiv fremme af fordelen ved at have en juridisk status og bevidstgørelse om risiciene ved ikke at have nogen form for social beskyttelse. En effektiv opfølgning kræver et langt bredere samarbejde, end det tidligere har været tilfældet. Ordføreren forestiller sig, at de ministerier, der er ansvarlige både for små og mellemstore virksomheder og lige muligheder, koordinerer deres informationskampagner og arbejder sammen med kvinders ikke-statslige organisationer inden for de pågældende sektorer. Alt tyder på, at kun et forsvindende lille antal ikke-statslige organisationer til varetagelse af kvinders interesser beskæftiger sig med medhjælpende ægtefæller, og desværre viser også de faglige organisationer i en række medlemsstater kun ringe interesse for disse problemer. COPA og UEAPME har heldigvis været aktiv på dette område, og FEM er specielt blevet etableret på europæisk plan for at føre kampagne for kvinder i små og mellemstore virksomheder. FEM opererer med en femårsplan og arbejder med en databank indeholdende oplysninger om medhjælpende ægtefællers situation i EU, støtte til uddannelse af medhjælpende ægtefæller og seminarer, som skal øge medhjælpende ægtefællers kendskab til deres rettigheder. Denne indsats fortjener såvel EU-regeringers som ikke-statslige organisationers støtte. 14. Konklusioner 1986-direktivet forfejlede desværre sit mål, nemlig at sikre selverhvervendes medhjælpende ægtefæller social beskyttelse. Der er mange huller selv i udvalget af frivillige socialsikringsordninger, og hvor sådanne eksisterer, er tilslutningen ringe. Kun i de lande, hvor medhjælpende ægtefæller er omfattet af en obligatorisk syge- og pensionsforsikring, eller hvor selvstændige eller medhjælpende ægtefæller er forsikret i forbindelse med graviditet og fødsel - som f.eks. i Luxembourg med ydelser i forbindelse med barselsorlov - kan man tale om tilfredsstillende fremskridt. Medlemsstaterne som helhed har ikke ændret deres lovgivning for at tage højde for direktivets bestemmelser, og hvor der er sket ændringer med hensyn til medhjælpende ægtefællers rettigheder, skyldes dette ikke nødvendigvis direktivet. Medhjælpende ægtefæller er ofte stadig ekstremt sårbare, især efter skilsmisse eller ægtefællens død, og de bør gives ret til at opnå individuelle ydelser, som ikke er afhængige af deres ægteskabsforhold. Det er et vanskeligt spørgsmål, idet opnåelsen af en behørig social beskyttelse af medhjælpende ægtefæller vil kræve, at medlemsstaterne ændrer deres skatte- og afgiftslove, socialsikringslove samt ægteskabslove. Det er klart, at der her er tale om subsidiaritetsspørgsmål, men ordføreren er af den overbevisning, at der er behov for at få etableret nogle rammer på EU-plan, inden for hvilke medlemsstaterne kan sikre medhjælpende ægtefæller den nødvendige sociale beskyttelse. DOC_DA\RR\317\ PE /endel.

16 Ordføreren har i nærværende betænkning henvist til direktivforslaget fra 1984, som gik forud for Rådets direktiv fra direktivet var langt mere bindende, især sammenlignet med artikel 7 og 8 i 1986-direktivet, da det forpligtede medlemsstaterne til at sikre medhjælpende ægtefæller en grundlæggende ret til løn, uafhængig social sikring, herunder rettigheder i forbindelse med graviditet og fødsel, anerkendelse via deres fagforeninger, ret til at stemme og lade sig opstille til valg til de faglige organisationer, adgang til uddannelse, samt afløsningsordninger i forbindelse med barsel. Ordføreren ønsker en tilnærmelse af det nye direktivforslag til 1984-forslaget samt obligatorisk registrering af medhjælpende ægtefæller, etablering af en juridisk status, som giver minimumsrettigheder til social sikring, herunder ydelser i forbindelse med fødsel og sygdom, alderspension (som bør være obligatorisk, hvor en sådan obligatorisk ordning allerede eksisterer for selverhvervende), erhvervsuddannelse samt retten til repræsentation i faglige organisationer inden for den pågældende sektor. DOC_DA\RR\317\ PE /endel.

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder FORELØBIG 2002/0110(COS) 11. juni 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder til

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport FORELØBIG 2001/2088(COS) 12. juni 2001 UDKAST TIL BETÆNKNING om Kommissionens memorandum om livslang uddannelse (SEK(2000)

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder FORELØBIG 8. marts 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder til Udvalget om Beskæftigelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked FORELØBIG 6. juni 2001 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked til Udvalget om Kultur,

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2008/2237(INI) 4.12.2008 UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling til Udvalget om Industri, Forskning

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 23. november 2007 (27.11) (OR. en) 15213/07 Interinstitutionel sag: 2006/0008 (COD) SOC 459 CODEC 1256

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 23. november 2007 (27.11) (OR. en) 15213/07 Interinstitutionel sag: 2006/0008 (COD) SOC 459 CODEC 1256 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 23. november 2007 (27.11) (OR. en) 15213/07 Interinstitutionel sag: 2006/0008 (COD) SOC 459 CODEC 1256 RAPPORT fra: Socialgruppen til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 EUROPA-PARLAMENTET (Ekstern oversættelse) 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 Om: Bidrag fra repræsentanternes hus i Cypern Vedlagt bidrag

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 25.9.2013 2013/2174(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om forsikringsdækning af naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer (2013/2174(INI)) Økonomi-

Læs mere

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende 7.5.2008 HENSTILLINGER KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6. maj 2008 om ekstern kvalitetssikring i forbindelse med lovpligtige revisorer og revisionsfirmaer,

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Udvikling og Samarbejde FORELØBIG 2003/2001(BUD) 10. september 2003 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde til Budgetudvalget om 2004-budgetproceduren

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0045(COD) 26.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål FORELØBIG 2001/0174(COD) 29. november 2001 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning med henblik på

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

UDKAST TIL PROTOKOL 1 Vedr.: samling i Rådet (beskæftigelse og social- og arbejdsmarkedspolitik) den 27. og 28. november 2000 i Bruxelles

UDKAST TIL PROTOKOL 1 Vedr.: samling i Rådet (beskæftigelse og social- og arbejdsmarkedspolitik) den 27. og 28. november 2000 i Bruxelles RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 2. februar 2001 (07.02) (OR. fr) 13875/00 LIMITE PV/CONS 77 SOC 459 UDKAST TIL PROTOKOL 1 Vedr.: 2313. samling i Rådet (beskæftigelse og social- og arbejdsmarkedspolitik)

Læs mere

(Forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 189 A, stk. 2, den 19. marts 1997)

(Forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 189 A, stk. 2, den 19. marts 1997) Ændret forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud /* KOM/97/0117 ENDEL - CNS 96/0248 */ EF-Tidende

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Budgetudvalget FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001. fra Budgetudvalget. til Fiskeriudvalget

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Budgetudvalget FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001. fra Budgetudvalget. til Fiskeriudvalget EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Fiskeriudvalget om forslag til Rådets forordning om indgåelse af den fjerde

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0248 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0248 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0248 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.6.2005 KOM(2005) 248 endelig 2002/0061 (COD) UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN i henhold til EF-traktatens

Læs mere

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL)

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) KAPITEL X Europæisk Samarbejdsudvalg eller informations- og høringsprocedure i fællesskabsvirksomheder. 1. Afsnit : Anvendelsesområde? L 439-6 Med det formål at sikre de ansattes

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 26. november 2002 RN SEKR07/02

RIGSREVISIONEN København, den 26. november 2002 RN SEKR07/02 RIGSREVISIONEN København, den 26. november 2002 RN SEKR07/02 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutninger om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions budget for 2000

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 20.4.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0302/2009 af Eugenia Ioan, tysk statsborger, om tab på grund af valutakurserne i forbindelse med

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 16.12.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Vedr.: Andragende 0895/2011 af Anthony Webb, britisk statsborger, om afslag på ydelse til arbejdssøgende i henhold

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 15.6.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (50/2011) Om: Begrundet udtalelse fra Den Italienske Republiks Senat om forslag til Rådets forordning om kompetence, lovvalg,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 28.02.2007 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 0141/2006 af Jean Noël, fransk statsborger og Gaby Hantscher, tysk statsborger, om de tyske skattemyndigheders

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder 25. juni 2001 UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder til Udvalget om Udenrigsanliggender, Menneskerettigheder,

Læs mere

Nordisk Konvention om social sikring. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

Nordisk Konvention om social sikring. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, Nordisk Konvention om social sikring Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender reglerne

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.1.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0006/2009 af Jean Marie Taga Fosso, fransk statsborger, om den forskelsbehandling på grundlag af

Læs mere

Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1)

Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1) Nr. 40 10. december 2004 Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1) Den 18. august 2003 undertegnedes i Karlskrona, Sverige, en nordisk

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål 2. oktober 2001 FORELØBIG 2001/0142(CNS) 2001/0169(CNS) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål til Udvalget

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 19.5.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra den polske Sejm om forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 *

DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 * BOURGARD DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 * I sag C-172/02, angående en anmodning, som Cour de cassation (Belgien) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.7.2016 COM(2016) 519 final Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at pålægge Portugal en bod for ikke at have truffet virkningsfulde foranstaltninger

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Letland til

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE ood EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2010/0067(CNS) 8.10.2010 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling til Retsudvalget om

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Forslag til direktiv (KOM(2002) 548 C5-2002/ /0242(CNS))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Forslag til direktiv (KOM(2002) 548 C5-2002/ /0242(CNS)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 16. december 2002 PE 316.394/10-24 ÆNDRINGSFORSLAG 10-24 Udkast til udtalelse (PE 316.394) Luciana Sbarbati om forslag til

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 10.6.2013 2012/2324(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 Raül Romeva i Rueda (PE510.768v01-00) om gennemførelsen af Rådets

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse

Læs mere

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Samlenotat Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg AK/AT RMH/JAIC 17. Direktivforslag vedr. ændring og forenkling

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2015/2097(INI) 11.12.2015 UDKAST TIL BETÆNKNING om rapport om gennemførelsen af Rådets direktiv 2010/18/EU af 8. marts 2010

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. 10. februar 2004 PE /19-39

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. 10. februar 2004 PE /19-39 EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked 10. februar 2004 PE 338.493/19-39 ÆNDRINGSFORSLAG 19-39 Udkast til udtalelse (PE 338.493) Angelika Niebler Gennemførelse

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 23.10.2013 2013/0192(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

C 326/266 Den Europæiske Unions Tidende PROTOKOL (Nr. 7) VEDRØRENDE DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIVILEGIER OG IMMUNITETER KAPITEL I.

C 326/266 Den Europæiske Unions Tidende PROTOKOL (Nr. 7) VEDRØRENDE DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIVILEGIER OG IMMUNITETER KAPITEL I. C 326/266 Den Europæiske Unions Tidende 26.10.2012 PROTOKOL (Nr. 7) VEDRØRENDE DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIVILEGIER OG IMMUNITETER DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER, SOM TAGER I BETRAGTNING, at Den Europæiske

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 29.11.2012 2012/0000(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om uddannelses- og erhvervsrelateret mobilitet for kvinder i EU 2012/0000 (INI))

Læs mere

INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING

INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING 24. januar 1997 A4-0015/97/DEL A ***II INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning fastlagt den 27. september 1996 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 5.9.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra det maltesiske Repræsentanternes Hus om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.01.2002 KOM(2002) 19 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Grækenland til at træffe en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2016 COM(2016) 598 final 2016/0277 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/441/EF om bemyndigelse af Den Italienske Republik

Læs mere

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed BRIEF Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mere end 1000 danskere gifter sig hvert år med en borger fra

Læs mere

14949/14 la/la/ikn 1 DG G 2B

14949/14 la/la/ikn 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. oktober 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0045 (CNS) 14949/14 FISC 181 ECOFIN 1001 RAPPORT fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 14576/14

Læs mere

BILAG I ADFÆRDSKODEKS FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER

BILAG I ADFÆRDSKODEKS FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER BILAG I ADFÆRDSKODEKS FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER Artikel 1 Vejledende principper Under udførelsen af deres opgaver: Artikel 2 a) lader Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.03.2002 KOM(2002) 113 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Luxembourg til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Høringssvar: Barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende

Høringssvar: Barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende pjaicenter@bm.dk Høringssvar: Barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Beskæftigelsesministeriet har ved brev af 30. januar 2013, j.nr. 2012-10299, fremsendt udkast til lovforslag om barselsudligning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 24.04.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0930/2005 af Marc Stahl, tysk statsborger, om Tysklands anerkendelse af eksamensbeviser for fysioterapeuter

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 10.7.2017 2017/2705(RSP) UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B8-0000/2017

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 22.4.2013 2012/0180(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi til Retsudvalget om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Forslag til direktiv (KOM(2001) 386 C5-0447/2001 2001/0154(CNS))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Forslag til direktiv (KOM(2001) 386 C5-0447/2001 2001/0154(CNS)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 26. april 2002 PE 316.324/17-40 ÆNDRINGSFORSLAG 17-40 Udkast til udtalelse (PE 316.324) Jean Lambert Betingelserne for tredjelandsstatsborgeres

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted P6_TA(2009)0086 Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2009 med henstillinger til Kommissionen om grænseoverskridende flytning af selskabers

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 19. december 2002 PE 319.380/1-25 ÆNDRINGSFORSLAG 1-25 Udkast til betænkning (PE 319.380) Catherine Stihler om

Læs mere

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2873 - RIA Bilag 3 Offentligt Dagsordenspunkt 2: Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2252/2004 om standarder for sikkerhedselementer og

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5/VI/2008 K(2008) 2274 endelig KOMMISSIONENS HENSTILLING af 5/VI/2008 om begrænsning af lovpligtige revisorers og revisionsfirmaers civilretlige

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2012-29-221-01347/Dep. sagsnr. 16346 Den 3. juli 2012 FVM 052 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Kommissionens

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 604/2013 for så vidt angår fastlæggelse

Læs mere

EU s aktiviteter på ligestillingsområdet

EU s aktiviteter på ligestillingsområdet Det Politisk-Økonomiske Udvalg (2. samling) PØU alm. del - Bilag 40 Offentligt EU s aktiviteter på ligestillingsområdet Overordnet arbejder EU ud fra det grundlæggende princip, at alle generelle aktioner

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1968L0360 DA 01.05.2004 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 15. oktober 1968 om afskaffelse af restriktioner om

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for 2005 Juni FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets beslutning om decharge

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.10.2016 COM(2016) 645 final 2016/0315 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige

Læs mere

Haagkonventionen af 13. januar 2000 om international beskyttelse af voksne

Haagkonventionen af 13. januar 2000 om international beskyttelse af voksne GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER RETLIGE ANLIGGENDER Haagkonventionen af 13. januar 2000 om international beskyttelse af

Læs mere

Indledningsvist skal Danmarks Rejsebureau Forening (DRF) takke for muligheden for at fremkomme med vores bemærkninger til Grønbogen.

Indledningsvist skal Danmarks Rejsebureau Forening (DRF) takke for muligheden for at fremkomme med vores bemærkninger til Grønbogen. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V København den 15. juni 2011 Danmarks Rejsebureau Forenings høringssvar til Kommissionens høring vedrørende modernisering af direktiv om anerkendelse

Læs mere

- hørt af Rådet på ny, jf. EF-traktatens artikel 283 (C5-0575/2003), - der henviser til forretningsordenens artikel 67 og 71, stk.

- hørt af Rådet på ny, jf. EF-traktatens artikel 283 (C5-0575/2003), - der henviser til forretningsordenens artikel 67 og 71, stk. P5_TA(2004)0111 Tjenestemandsvedtægten * Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om ændret forslag til Rådets forordning om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber

Læs mere

KOMPROMISÆNDRINGSFORSLAG 1-7

KOMPROMISÆNDRINGSFORSLAG 1-7 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 17.9.2010 2010/2018(INI) KOMPROMISÆNDRINGSFORSLAG 1-7 Udkast til betænkning Britta Thomsen (PE442.875v01-00) om kvindelige

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

P6_TA(2007)0269 Overførsel af pensionsrettigheder ***I

P6_TA(2007)0269 Overførsel af pensionsrettigheder ***I P6_TA(2007)0269 Overførsel af pensionsrettigheder ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 20. juni 2007 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om en styrkelse af retten

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg.

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg. Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0028 Bilag 2 Offentligt Notat 13. marts 2009 J.nr. 2009-739-0203 Grundnotat om Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) Bruxelles, den 21. august 2013 ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 299 final 2016/0153 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2002 SEK(2002) 1202 endelig 2001/0033 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til EF-traktatens artikel 251,

Læs mere

Udtalelse nr. 7/2014

Udtalelse nr. 7/2014 Udtalelse nr. 7/2014 (artikel 287, stk. 4, andet afsnit, og artikel 322, stk. 2, TEUF) om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om gennemførelse af afgørelse

Læs mere

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0025/

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0025/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0025/2016 4.2.2016 * BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen til aftalen mellem Det Europæiske

Læs mere