Bayer CropScience SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bayer CropScience SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006"

Transkript

1 CONFIDOR WG 70 1/10 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn CONFIDOR WG 70 Produktkode (UVP) Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anvendelse Insektmiddel 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Leverandør Bayer A/S, Bayer CropScience Arne Jacobsens Allé København S Danmark Telefon (+45) Telefax (+45) Ansvarlig afdeling 1.4 Nødtelefon Nødtelefon (+45) (døgnet rundt) PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen Klassificering med forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger, med ændringer. Akut toksicitet: Kategori 4 H302 Farlig ved indtagelse. Akut toksicitet for vandmiljøet: Kategori 1 H400 Meget giftig for vandlevende organismer. Kronisk toksicitet for vandmiljøet: Kategori 1 H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. 2.2 Mærkningselementer Mærkning i henhold til Miljøstyrelsens godkendelsestekst Mærkningspligtig. Signalord: Advarsel Faresætninger H302 Farlig ved indtagelse. H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare. Sikkerhedssætninger

2 CONFIDOR WG 70 2/10 P101 P102 P270 P273 P301 + P312 P302 + P352 P305 + P351 + P338 P391 P Andre farer Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Undgå udledning til miljøet. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION/læge. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Udslip opsamles. Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering. Støv kan udvikle en eksplosiv blanding med luft. PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER 3.2 Blandinger Kemisk karakterisering Vanddispergerbart granulat (WG) Imidacloprid 70 % Farlige komponenter Faresætninger i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Navn CAS-Nr. / EF-Nr. / REACH Reg. No. Imidacloprid Yderligere oplysninger Imidacloprid M-faktor: 10 (acute), 10 (chronic) For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt 16. Klassificering Konc. [%] Forordning (EF) Nr. 1272/2008 Acute Tox. 4, H Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 PUNKT 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Generelt råd Indånding Hudkontakt Forurenet tøj tages straks af og fjernes til et sikkert sted. Søg frisk luft. Hold patienten varm og i ro. Ring omgående til læge eller giftinformationen. Vaskes med rigeligt vand og sæbe, hvis tilgængeligt med polyethylenglykol 400 efterfulgt af vand. Øjenkontakt Skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand, også under øjenlågene i mindst 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser efter de første fem minutter, og fortsæt derefter med at skylle øjnene. Søg læge hvis irritation opstår og vedvarer.

3 CONFIDOR WG 70 3/10 Indtagelse Skyl munden. Der må kun fremkaldes opkastning, hvis: 1. patienten er ved fuld bevidsthed, 2. der ikke umiddelbart kan skaffes lægehjælp, 3. der er indtaget en betydelig mængde (mere end én mundfuld), og 4. der er gået mindre end 1 time siden indtagelsen. (Undgå, at der kommer opkast i luftvejene.) Ring omgående til læge eller giftinformationen. 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Symptomer Ved indtagelse af stoerre maengder kan foelgende symptomer opstaa: Kvalme, Opkastning, Svimmelhed, Mavesmerter, Kvalme Risiko og symptomer henviser til effekter observeret efter indtagelse af betydelige mængder af det aktive stof. 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig Behandling Behandles symptomatisk. Overvågning af åndedræts- og hjertefunktioner. I tilfælde af indtagelse af betydelig mængde bør maveskylning overvejes inden for de første 2 timer. Dog er indgivelse af aktivt kul og natriumsulfat altid tilrådeligt. Der er ingen specifik modgift. PUNKT 5: BRANDBEKÆMPELSE 5.1 Slukningsmidler Egnede Uegnede 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen 5.3 Anvisninger for brandmandskab Særlige personlige værnemidler, der skal bæres af brandmandskabet Andre informationer Brug vandspray, alkoholbestandigt skum, pulver eller kuldioxid. Kraftig vandstråle Ved brand kan følgende frigøres:, Chlorbrinte (HCl), Hydrogencyanid (blåsyre), Kulmonoxid (CO), Nitrogenoxider (NOx) Indånd ikke dampe i tilfælde af brand og/eller eksplosion. I tilfælde af brand: brug luftforsynet åndedrætsværn. Minimer udslippet af kontamineret slukningsmiddel. Tillad ikke brandslukningsvæske at løbe i kloakafløb og vandløb. PUNKT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer Forholdsregler Undgå kontakt med spildt produkt eller kontaminerede overflader. Brug personligt beskyttelsesudstyr. Fjern alle antændelseskilder. 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Må ikke komme i overfladevand, kloakanlæg og grundvand.

4 CONFIDOR WG 70 4/ Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Metoder til oprydning Brug mekanisk håndteringsudstyr. Forurenede genstande og gulve rengøres grundigt efter miljøforskrifterne. Opbevares i egnede og lukkede affaldsbeholdere. 6.4 Henvisning til andre punkter Informationer til en mere sikker håndtering, se punkt 7. Informationer til personlig beskyttelsesudstyr, se punkt 8. Informationer til bortskaffelse af affald, se punkt 13. PUNKT 7: HÅNDTERING OG OPBEVARING 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering Råd om sikker håndtering Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse Undgå støvdannelse. Må kun bruges i områder med passende udsugning til rådighed. For personlig beskyttelse se punkt 8. Støv kan udvikle en eksplosiv blanding med luft. Holdes væk fra varme og antændelseskilder. Tag forholdsregler for at forebygge opbygning af statisk elektricitet. Hygiejniske foranstaltninger Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Opbevar arbejdstøjet separat. Vask hænder før pauser og straks efter håndtering af produktet. Fjern snavset tøj straks og rengør disse grundigt inden efterfølgende brug. Arbejdstøj, der ikke kan rengøres skal bortskaffet (brændes). 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Krav til lager og beholdere Opbevar i original beholder. Opbevar beholderne tæt lukket på et tørt, køligt og velventileret sted. Opbevares på et sted kun tilgængeligt for autoriserede personer. Holdes væk fra direkte sollys. Anvisninger ved samlagring Må ikke komme i forbindelse med levnedsmidler, drikkevarer og foderstoffer. 7.3 Særlige anvendelser Refereres til etiket og/eller brochure. PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER 8.1 Kontrolparametre Komponenter CAS-Nr. Kontrolparametre Opdater Basis Imidacloprid ,7 mg/m³ OES BCS* (TWA) *OES BCS: Intern eksponeringsgrænseværdi Bayer CropScience (Occupational Exposure Standard) 8.2 Eksponeringskontrol Personlige værnemidler - Slutbruger Generelt råd Åndedrætsværn Beskyttelse af hænder I henhold til Arbejdstilsynets vejledning anbefales det at anvende nedenstående værnemidler. Følg alle instruktionerne på etiketten. Udsprøjtning fra traktor (lukket førerhus): anvend støvler og overtræksbukser, handsker skal medbringes og anvendes ved risiko for kontakt med produktet. Ved opblanding se venligst nedenstående. Halvmaske mod støv og organiske dampe (A2/P2). Ved håndtering af produktet, skal CE mærket (eller lign.) nitril

5 CONFIDOR WG 70 5/10 Hud- og krops-beskyttelse gummi handsker anvendes (min. tykkelse 0,40 mm). Ved udvendig forureningen skal handskerne vaskes grundigt. Ved perforering, indvendig forurening eller hvis handskerne udvendig ikke kan vaskes tilfredsstillende, skal handskerne bortkastes. Hænderne skal, efter enhver håndtering af produktet, altid vaskes grundigt. Vask hændene ofte og altid før der spises, drikkes, ryges og inden toiletbesøg. Forklæde Gummistøvler PUNKT 9: FYSISK-KEMISKE EGENSKABER 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Form Farve Lugt ph-værdi Smeltepunkt/ Smeltepunktsinterval vanddispergerbart granulat brun svag, karakteristisk 7,0-9,0 ved 1 % (23 C) (demineraliseret vand) fra 110 C Selvantændelsestemperatur > 225 C Klasse for støveksplosion Vandopløselighed Fordelingskoefficient: n- oktanol/vand Slagfølsomhed kan forårsage støveksplosion (modificeret Hartmann rør) blandbart Imidacloprid: log Pow: 0,57 Ikke følsom overfor slag. Forbrændingstal FT3 Lokal brand uden udbredelse ved 20 C 9.2 Andre oplysninger Yderligere sikkerhedsrelaterede fysisk-kemisk data er ikke kendt. PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET 10.1 Reaktivitet Termisk spaltning 150 C, Brændværdi: 0,05 K/min Exotherm spaltning. Oplysningen refererer til det tekniske aktivstof Kemisk stabilitet Stabil under de anbefalede opbevaringsforhold Risiko for farlige reaktioner Ingen farlige reaktioner ved reglementeret lagring og håndtering.

6 CONFIDOR WG 70 6/ Forhold, der skal undgås 10.5 Materialer, der skal undgås 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter Ekstreme temperaturer og direkte sollys. Opbevares kun i den originale emballage. Der forventes ingen nedbrydningsprodukter under normale anvendelsesforhold. PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER 11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger Akut oral toksicitet Akut toksicitet ved indånding Akut dermal toksicitet Hudirritation Øjenirritation Sensibilisering LD50 (rotte) > < 500 mg/kg LC50 (rotte) > 1,62 mg/l Ekspositionsvarighed: 4 h Produkter er testet som inhalerbart fint støv. Højeste koncentration, der kan afprøves. LD50 (rotte) > mg/kg Bedømmelse af toksicitet ved gentagen dosering Let lokalirriterende - ikke mærkningspligtig. (kanin) Let lokalirriterende - ikke mærkningspligtig. (kanin) Ikke sensibiliserende. (marsvin) OECD Test retningslinje 406, Buehler test Ikke sensibiliserende. (mus) OECD test Guideline 429, assay på lokale lymfeknuder (LLNA) Imidacloprid forårsagede ikke specifik målorgantoksicitet i dyreforsøg. Bedømmelse af mutagenicitet Imidacloprid var ikke mutagent eller genotoksisk baseret på den samlede vægt af evidens i en serie af in vitro og in vivo test. Bedømmelse af carcinogenicitet Imidacloprid var ikke kræftfremkaldende hos rotter og mus ved permanent fodring. Bedømmelse af toksicitet for forplantningsevnen Imidacloprid forårsagede reproduktionstoksicitet i et 2-generations studie i rotter, ved et dosis niveau, som var toksisk for moder dyret. Reproduktions toksiciteten observeret med Imidacloprid er relateret til parental toksicitet. Bedømmelse af udviklingstoksicitet Imidacloprid gav kun udviklingsmæssig toxicitet ved dosisniveauer der var giftig for moder dyret. Den udviklingsmæssige effekt set med Imidacloprid er relateret til maternel toksicitet. PUNKT 12: MILJØOPLYSNINGER 12.1 Toksicitet Toksicitet overfor fisk Gitighed overfor LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel)) 301 mg/l Ekspositionsvarighed: 96 h EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)) 242 mg/l

7 CONFIDOR WG 70 7/10 vandlevende hvirvelløse dyr Ekspositionsvarighed: 48 h EC10 (Chironomus riparius) 2,09 µg/l Ekspositionsvarighed: 28 d Oplysningen refererer til det tekniske aktivstof. Giftighed overfor vandplanter 12.2 Persistens og nedbrydelighed Biologisk nedbrydelighed IC50 (Desmodesmus subspicatus (grønalger)) > mg/l Vækstrate; Ekspositionsvarighed: 72 h Imidacloprid: ikke fuldstændigt bionedbrydelig Koc Imidacloprid: Koc: Bioakkumuleringspotentiale Bioakkumulering 12.4 Mobilitet i jord Mobilitet i jord Imidacloprid: Bioophober ikke Resultater af PBT- og vpvb-vurdering PBT- og vpvb-vurdering 12.6 Andre negative virkninger Yderligere økologisk information Imidacloprid: Moderat mobilt i jord Imidacloprid: Dette stof anses ikke for at være persistent, bioakkumulererend og toksisk (PBT). Dette stof anses ikke for at være meget persistent og meget bioakkumulerend (vpvb). Der er ingen andre virkninger, som skal angives. PUNKT 13: FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE 13.1 Metoder til affaldsbehandling Affaldskort nr. Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken * Landbrugskemikalieaffald indeholdende farlige stoffer PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER ADR/RID/ADN 14.1 UN-nummer UN-forsendelsesbetegnelse MILJØFARLIGT FAST STOF, N.O.S. (IMIDACLOPRID MIXTURE) 14.3 Transportfareklasse( r ) Emballagegruppe III 14.5 Miljøfarligt mærke JA Farenr. 90 Tunnel Code E

8 CONFIDOR WG 70 8/10 Denne klassificering er i princippet ikke gældende for transport af tank container på indre vandveje. Der henvises til producenten for yderligere information. IMDG 14.1 UN-nummer UN-forsendelsesbetegnelse ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (IMIDACLOPRID MIXTURE) 14.3 Transportfareklasse( r ) Emballagegruppe III 14.5 Marin forureningsfaktor (Marine JA pollutant) IATA 14.1 UN-nummer UN-forsendelsesbetegnelse ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (IMIDACLOPRID MIXTURE ) 14.3 Transportfareklasse( r ) Emballagegruppe III 14.5 Miljøfarligt mærke JA 14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren Se sektion 6 til 8 i dette sikkerhedsdatablad Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden Ingen transport i bulk iht. IBC koden. PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING 15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø Andre informationer WHO-klassificering: II (Moderately hazardous) Registreringsnummer Uddannelse Krav om sprøjtecertifikat i.h.t. Miljøministeriets bekendtgørelse nr af Gælder dog ikke for elever under uddannelse, der som led i deres uddannelse udfører bekæmpelse under en arbejdsgivers instruktion. Anvendelsesområde Følg alle instruktionerne på etiketten. Farlig for bier. Arbejdsmæssige restriktioner for gravide og kvinder der ammer Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf: Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter i agurker, tomater, peberfrugt og prydplanter i væksthus. Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Må ved sprøjtning i agurk, tomat og peberfrugt i væksthus ikke anvendes senere end 3 dage før høst.

9 CONFIDOR WG 70 9/10 Må ved vanding i agurk, tomat og peberfrugt i væksthus ikke anvendes senere end 1 dag før høst. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet (SP1). Må ikke tømmes i kloakafløb. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation Kemikaliesikkerhedsvurdering En kemisk sikkerhedsvurdering kræves ikke. PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER Tekst af faresætninger nævnt i punkt 3 H302 H400 H410 Forkortelser og akronymer Farlig ved indtagelse. Meget giftig for vandlevende organismer. Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. ADN Europæisk konvention angående international transport af farligt gods på indre vandveje ADR Europæisk konvention angående international transport af farligt gods på vej CAS-Nr. Chemical Abstracts Service nummer EF-Nr. European community nummer (EF-nummer) ECx Effektiv koncentration x % EINECS Den europæiske fortegnelse over markedsførte kemiske stoffer ELINCS Europæiske liste over anmeldte stoffer EN Europæiske standarder EU Europæiske Union IATA International Air Transport Association IBC International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk (IBC Code) ICx Inhiberingskoncentration x % IMDG International Maritime Dangerous Goods LCx Dødelig koncentration x % LDx Dødelig dosis x % LOEC/LOEL Lavest observerede effektkoncentration/ effektniveau MARPOL MARPOL 73/78: International Convention for the prevention of marine pollution from ships N.O.S. Not otherwise specified NOEC/NOEL Nuleffektkoncentration/ nuleffektniveau OECD Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling RID Europæisk konvention angående international transport af farligt gods med tog TWA Tidsvægtet gennemsnit UN Forende Nationer (FN) WHO Verdenssundshedsorganisationen

10 CONFIDOR WG 70 10/10 Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er i overensstemmelse med de retningslinjer, der er fastsat af forordning (EF) nr. 1907/2006 og forordning (EU) nr. 453/2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 (og eventuelle senere ændringer). Dette datablad supplerer brugervejledningen, men erstatter den ikke. Oplysningerne heri er baseret på den viden, der var tilgængelig om produktet på det tidspunkt, den blev udfærdiget. Brugerne skal endvidere være opmærksomme på evt. risici ved brug af produktet til andre formål end de tiltænkte. De krævede oplysninger er i overensstemmelse med gældende EU-lovgivning. Evt. yderligere nationale krav skal desuden overholdes. Grund til revision: Sektion 2: Fareidentifikation. Sektion 3: Sammensætning af/ oplysning om indholdsstoffer. Sektion 8: Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler. Sektion 16: Andre oplysninger. Ændringer siden sidste version vil være fremhævet i margen. Denne version erstatter alle tidligere versioner.

Bayer Environmental Science SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Bayer Environmental Science SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 BAYTHION I MYRELOKKERDÅSE 1/5 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn BAYTHION I MYRELOKKERDÅSE Produkt kode (UVP) 06541151 Middeltype

Læs mere

Bayer CropScience SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Bayer CropScience SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SMART BAYT 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn SMART BAYT Produktkode (UVP) 06531067 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

BAYTHION I MYRELOKKERDÅSE 1/9 Udgave 3 / DK Revisionsdato: Udskrevet den:

BAYTHION I MYRELOKKERDÅSE 1/9 Udgave 3 / DK Revisionsdato: Udskrevet den: BAYTHION I MYRELOKKERDÅSE 1/9 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Produktkode (UVP) 06541151 BAYTHION I MYRELOKKERDÅSE 1.2 Relevante

Læs mere

Bayer CropScience SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Bayer CropScience SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Teldor WG 50 1/9 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Teldor WG 50 Produktkode (UVP) 05419441 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Bayer CropScience SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Bayer CropScience SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 MERIT TURF 1/9 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn MERIT TURF Produktkode (UVP) 05666341 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Natria Myrelokkedåse 1/8 Udgave 2 / DK Revisionsdato: Udskrevet den:

Natria Myrelokkedåse 1/8 Udgave 2 / DK Revisionsdato: Udskrevet den: Natria Myrelokkedåse 1/8 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Produktkode (UVP) 79983093 Natria Myrelokkedåse 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

Bayer Environmental Science SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Bayer Environmental Science SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 BAYTHION Q MYRELOKKEDÅSE 1/6 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn BAYTHION Q MYRELOKKEDÅSE Produkt kode (UVP) 79212690 Middeltype

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Bayer Environmental Science Nørgaardsvej 32 2800 Kgs. Lyngby

Sikkerhedsdatablad. Bayer Environmental Science Nørgaardsvej 32 2800 Kgs. Lyngby Revisionsdato: 9. juli 2009 3. version Side 1 af 5 1. Navnet på produktet og virksomheden Produktnavn: Produkttype:. Insektmiddel. Må kun anvendes til bekæmpelse af gåsebillelarver på græsarealer, der

Læs mere

Bayer CropScience SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Bayer CropScience SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 NATRIA MOD UKRUDT & MOS 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn NATRIA MOD UKRUDT & MOS Produktkode (UVP) 06476104 1.2 Relevante

Læs mere

Bayer CropScience SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Bayer CropScience SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Teldor WG 50 1/9 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Teldor WG 50 Produktkode (UVP) 05419441 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Bayer CropScience SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Bayer CropScience SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 MAXFORCE LN 1/8 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn MAXFORCE LN Produktkode (UVP) 06367925 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Bayer Environmental Science SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Bayer Environmental Science SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 KEEPER SPRAY / KEEPER POWERSPRAY 1/5 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn KEEPER SPRAY / KEEPER POWERSPRAY Produkt kode (UVP) 04929233

Læs mere

Bayer CropScience SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Bayer CropScience SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 CALYPSO KONCENTRAT 1/6 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktinformation Handelsnavn CALYPSO KONCENTRAT Produkt kode (UVP) 06089860 Middeltype Insektmiddel

Læs mere

HARMONIX MONITORING PASTE 1/7 Udgave 1 / DK Revisionsdato: Udskrevet den:

HARMONIX MONITORING PASTE 1/7 Udgave 1 / DK Revisionsdato: Udskrevet den: HARMONIX MONITORING PASTE 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Produktkode (UVP) 84479543 HARMONIX MONITORING PASTE 1.2 Relevante

Læs mere

Bayer Environmental Science SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Bayer Environmental Science SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SMARTBAYT 1/5 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn SMARTBAYT Produkt kode (UVP) 06531067 Middeltype Sneglemiddel Firma Bayer Environmental

Læs mere

Bayer CropScience SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Bayer CropScience SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 RACUMIN PASTA 1/8 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn RACUMIN PASTA Produktkode (UVP) 05141435 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Bayer CropScience SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Bayer CropScience SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 KVIT EXTRA MYREGRANULAT 1/8 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn KVIT EXTRA MYREGRANULAT Produktkode (UVP) 06367925 1.2 Relevante

Læs mere

BAYTHION Q MYRELOKKEDÅSE 1/10 Udgave 2 / DK Revisionsdato: Udskrevet den:

BAYTHION Q MYRELOKKEDÅSE 1/10 Udgave 2 / DK Revisionsdato: Udskrevet den: BAYTHION Q MYRELOKKEDÅSE 1/10 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Produktkode (UVP) 79212690 BAYTHION Q MYRELOKKEDÅSE 1.2 Relevante

Læs mere

MAXFORCE LN 1/9 Udgave 3 / DK Revisionsdato: Udskrevet den:

MAXFORCE LN 1/9 Udgave 3 / DK Revisionsdato: Udskrevet den: MAXFORCE LN 1/9 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn MAXFORCE LN Produktkode (UVP) 06367925 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Bayer CropScience SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Bayer CropScience SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 MAXFORCE QUANTUM Myrelokkedåse 1/8 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Produktkode (UVP) 79212690 MAXFORCE QUANTUM Myrelokkedåse

Læs mere

MAXFORCE QUANTUM 1/10 Udgave 2 / DK Revisionsdato: Udskrevet den:

MAXFORCE QUANTUM 1/10 Udgave 2 / DK Revisionsdato: Udskrevet den: MAXFORCE QUANTUM 1/10 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Produktkode (UVP) 79212690 MAXFORCE QUANTUM 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

Bayer CropScience SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Bayer CropScience SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 CALYPSO KLAR TIL BRUG 1/8 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn CALYPSO KLAR TIL BRUG Produktkode (UVP) 06105211 1.2 Relevante

Læs mere

Bayer CropScience SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Bayer CropScience SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 DFF 1/9 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn DFF Produktkode (UVP) 05722534 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

Maxforce Quantum Myrelokkedåse 1/10 Udgave 2 / DK Revisionsdato: Udskrevet den:

Maxforce Quantum Myrelokkedåse 1/10 Udgave 2 / DK Revisionsdato: Udskrevet den: Maxforce Quantum Myrelokkedåse 1/10 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Produktkode (UVP) 79212690 Maxforce Quantum Myrelokkedåse

Læs mere

Bayer CropScience SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Bayer CropScience SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 MERIT TURF 1/9 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn MERIT TURF Produktkode (UVP) 05666341 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN Sikkerhedsdatablad AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator TourTurf TAG - Green and Fairway er et 100 % organisk jordforbedringsmiddel og

Læs mere

BARDAHL AUTO SHAMPOO

BARDAHL AUTO SHAMPOO Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 61500 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad (leverandørbrugsanvisning) Novitron DAM TEC Udgave 11.11.2015 Erstatter udgave 26.02.2015 side 1 af 5

Sikkerhedsdatablad (leverandørbrugsanvisning) Novitron DAM TEC Udgave 11.11.2015 Erstatter udgave 26.02.2015 side 1 af 5 Udgave 11.11.2015 Erstatter udgave 26.02.2015 side 1 af 5 1. Identifikation af blandingen og af virksomhed: 1.1 Handelsnavn: Novitron DAM TEC 1.2 Produkttype: Bekæmpelsesmiddel / Ukrudtsmiddel. Miljøstyrelsens

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Bayer CropScience SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Bayer CropScience SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Monceren DS 12,5 1/9 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Monceren DS 12,5 Produktkode (UVP) 04405684 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

KEEPER SPRAY 1/8 Udgave 3 / DK Revisionsdato: Udskrevet den:

KEEPER SPRAY 1/8 Udgave 3 / DK Revisionsdato: Udskrevet den: KEEPER SPRAY 1/8 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn KEEPER SPRAY Produktkode (UVP) 04929233 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Bayer CropScience SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Bayer CropScience SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Calypso klar til brug - BIC 1/8 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Produktkode (UVP) 79901399 Calypso klar til brug - BIC 1.2

Læs mere

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed Varenavn: K-Othrine Insektpudder Reg. Nr.: 18-421 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg Ø, Tlf.: 75 144800 Fax:

Læs mere

DFF 1/9 Udgave 3 / DK Revisionsdato: Udskrevet den:

DFF 1/9 Udgave 3 / DK Revisionsdato: Udskrevet den: DFF 1/9 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn DFF Produktkode (UVP) 05722534 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Barclay Gallup Super 360

Sikkerhedsdatablad Barclay Gallup Super 360 Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Hand Cleaning Cream

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Hand Cleaning Cream Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Bayer CropScience SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Bayer CropScience SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 MAXFORCE QUANTUM 1/9 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn MAXFORCE QUANTUM Produktkode (UVP) 79212690 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Bayer CropScience SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Bayer CropScience SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Quartz 1/9 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Quartz Produktkode (UVP) 05722534 1.2 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Bayer Environmental Science Nørgaardsvej 32 2800 Kgs. Lyngby

Sikkerhedsdatablad. Bayer Environmental Science Nørgaardsvej 32 2800 Kgs. Lyngby Revisionsdato: 8.juli 2009 2. version Side 1 af 5 1. Navnet på produktet og virksomheden Produktnavn: Produkttype: Logo. Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i nordmannsgran til juletræer, pyntegrøntbeplantninger,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER 112 BRANDSLUKKER Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 15.03.2013 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn:

Læs mere

Bayer CropScience SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Bayer CropScience SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 MOVENTO SC 100 1/9 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn MOVENTO SC 100 Produktkode (UVP) 79036744 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 08-11-2012 Erstatter: 05-11-2009 Version: P001,1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 2938

Læs mere

BARDAHL LÆKAGE SØGER

BARDAHL LÆKAGE SØGER Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72405 PR-nr.: 934568 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Bayer CropScience SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Bayer CropScience SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 MAISOIL 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn MAISOIL Produktkode (UVP) 05951437 1.2 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation.

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation. Udstedelsesdato: Januar 2004 Revisionsdato: 11.12.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: Ikke anmeldepligtig. Synonymer: 203301 - Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad (leverandørbrugsanvisning) Danitron 5 SC Udgave 14.11.2012 side 1 af 5

Sikkerhedsdatablad (leverandørbrugsanvisning) Danitron 5 SC Udgave 14.11.2012 side 1 af 5 Udgave 14.11.2012 side 1 af 5 1. Identifikation af blandingen og af virksomhed: 1.1 Handelsnavn: 1.2 Produkttype: Bekæmpelsesmiddel / Insektmiddel. Miljøstyrelsens reg. nr.: 509-5. Suspensionskoncentrat.

Læs mere

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation.

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation. Udfærdigelsesdato: 20.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 77101/77102 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer Redox 220/185mV_791453-506244-506245

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer Redox 220/185mV_791453-506244-506245 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn 506244; 506245 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

Bayer CropScience SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Bayer CropScience SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 MERIT GRAN 1/10 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn MERIT GRAN Produktkode (UVP) 79036744 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SHELLAK, FILTRERET REN

SHELLAK, FILTRERET REN Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Shellak, filtreret ren PR-nr.: Under anmeldelse Relevante

Læs mere

Bayer CropScience SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Bayer CropScience SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Logo Oil 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Logo Oil Produktkode (UVP) 05951437 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Bayer CropScience SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Bayer CropScience SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Serenade ASO 1/9 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Serenade ASO Produktkode (UVP) 80924771 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Tanaco udvanding mod myrer Xtra Produkt nr. - REACH registreringsnummer Ikke anvendelig

Læs mere

Bayer CropScience SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Bayer CropScience SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 CONSENTO 1/9 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn CONSENTO Produktkode (UVP) 06006573 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 05052015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Bayer CropScience SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Bayer CropScience SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 CALYPSO MOD INSEKTER 1/9 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn CALYPSO MOD INSEKTER Produktkode (UVP) 06089860 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

Bayer CropScience SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Bayer CropScience SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 PREVICUR ENERGY 1/9 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn PREVICUR ENERGY Produktkode (UVP) 06396712 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

Bayer CropScience SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Bayer CropScience SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 ALIETTE 80 WG 1/9 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn ALIETTE 80 WG Produktkode (UVP) 05921589 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PROLINE EC 250 1/11 Udgave 4 / DK Revisionsdato: Udskrevet den:

PROLINE EC 250 1/11 Udgave 4 / DK Revisionsdato: Udskrevet den: PROLINE EC 250 1/11 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn PROLINE EC 250 Produktkode (UVP) 05863929 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

Universal rengøringsmiddel. Tlf.:

Universal rengøringsmiddel. Tlf.: Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 02-04-2013 Erstatter: 12-11-2011 Version: P002,0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 9551

Læs mere

Bayer CropScience SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Bayer CropScience SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 KEEPER MOD UKRUDT KONCENTRAT 1/8 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn KEEPER MOD UKRUDT KONCENTRAT Produktkode (UVP) 79244002

Læs mere

VÆG OG FACADERENS. S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn 26- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes

VÆG OG FACADERENS. S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn 26- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Væg og facaderens PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

Bayer CropScience SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Bayer CropScience SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 RACUMIN PASTA 1/9 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn RACUMIN PASTA Produktkode (UVP) 05141435 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden:

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Udstedelsesdato: 24.11.2005 Revisionsdato: 28.07.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

Bayer Environmental Science SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Bayer Environmental Science SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 PISTOL 1/7 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn PISTOL Produkt kode (UVP) 05923883, 06424104 Middeltype Ukrudtsmiddel Firma Bayer

Læs mere

Bayer CropScience SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Bayer CropScience SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Prestige FS 370 1/11 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Prestige FS 370 Produktkode (UVP) 05866316 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

Udgave 3 / DK Revisionsdato: Udskrevet den:

Udgave 3 / DK Revisionsdato: Udskrevet den: RACUMIN PASTA 1/9 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/ BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn RACUMIN PASTA Produktkode (UVP) 05141435 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 5 AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 63195 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

BARDAHL INDUSTRI LITHIUM FEDT

BARDAHL INDUSTRI LITHIUM FEDT Udfærdigelsesdato: 02.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 74004 PR-nr.: Under anmeldelse. Relevante identificerede

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

Bayer CropScience SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Bayer CropScience SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Ronstar Expert 1/9 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Ronstar Expert Produktkode (UVP) 05991179 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Bayer Environmental Science SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Bayer Environmental Science SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 KVIT INSEKTPUDDER 1/7 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn KVIT INSEKTPUDDER Produkt kode (UVP) 05938872 Middeltype Insektmiddel

Læs mere

ALIETTE WG 80 1/9 Udgave 3 / DK Revisionsdato: Udskrevet den:

ALIETTE WG 80 1/9 Udgave 3 / DK Revisionsdato: Udskrevet den: ALIETTE WG 80 1/9 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn ALIETTE WG 80 Produktkode (UVP) 79892411, 81013152 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Opticare Afspænding Industri

Sikkerhedsdatablad. Opticare Afspænding Industri Sikkerhedsdatablad Revision: 12-04-2012 Erstatter: 27-11-2009 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Opticare Afspænding

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Erstatter dato: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Erstatter dato: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Urea Solution 32,5% 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

Bayer CropScience SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Bayer CropScience SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 KVIT INSEKTPUDDER 1/9 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn KVIT INSEKTPUDDER Produktkode (UVP) 05938872 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte CDM_506271

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte CDM_506271 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Forkortelse: Elektrolyt CDM 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 11122015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Agros Prothioconazol 100 650-96

Agros Prothioconazol 100 650-96 AGROS APS Buen 5, 6000 Kolding Tlf 30 13 23 27 E-mail: to@agros.dk Web: www.agros.dk 650-96 1. Identifikation af stoffet/materialet Produktnavn: Agros Metrafenon 650-77 Importør: Agros Aps, Buen 5, 6000

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

Bayer CropScience SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Bayer CropScience SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 PREVICUR ENERGY 1/6 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn PREVICUR ENERGY Produkt kode (UVP) 06396712 Middeltype Svampemiddel Firma

Læs mere

Sikkerhedsdatablad (leverandørbrugsanvisning) Mospilan WG Udgave Erstatter udgave side 1 af 5

Sikkerhedsdatablad (leverandørbrugsanvisning) Mospilan WG Udgave Erstatter udgave side 1 af 5 Udgave 19.06.2015 Erstatter udgave 18.07.2012 side 1 af 5 1. Identifikation af blandingen og af virksomhed: 1.1 Handelsnavn: Mospilan SG 1.2 Produkttype: Bekæmpelsesmiddel / Insektmiddel. Miljøstyrelsens

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

S & F BINDER/LIM PVA

S & F BINDER/LIM PVA Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: S & F Binder/lim PVA PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

KEEPER MOD UKRUDT KONCENTRAT 1/9 Udgave 4 / DK Revisionsdato: Udskrevet den:

KEEPER MOD UKRUDT KONCENTRAT 1/9 Udgave 4 / DK Revisionsdato: Udskrevet den: KEEPER MOD UKRUDT KONCENTRAT 1/9 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Produktkode (UVP) 79244002 KEEPER MOD UKRUDT KONCENTRAT

Læs mere

Bayer CropScience SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Bayer CropScience SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 LOGO 1/10 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn LOGO Produktkode (UVP) 06480500 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

Bayer CropScience SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Bayer CropScience SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Ethosan SC 1/9 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Ethosan SC Produktkode (UVP) 05934729 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Æstetikvoks FINOWAX PLUS 30935 / 30936

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Æstetikvoks FINOWAX PLUS 30935 / 30936 Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator FINOWAX PLUS Æstetikvoks Artikelnummern: 30935 / 30936 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Stalosan A 2014-11-24 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden

Stalosan A 2014-11-24 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 20141124 SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Stalosan A 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Bayer CropScience SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Bayer CropScience SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 MOGETON WP 1/9 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn MOGETON Produktkode (UVP) 05253020 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER SYNTHV 0W30 Udarbejdet: 02022015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: SYNTHV 0W30 ARD010044 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Elektrolyte CLO 1_1035191

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Elektrolyte CLO 1_1035191 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Radiator Stop Leak

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Radiator Stop Leak Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser Fodervare

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser Fodervare SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Udgave 1.0 Revisionsdato 09.11.2015 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG AF SELSKABET 1.1. Produktidentifikatorer Produktnavn Natriumsulfat Stofnavn

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 12012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

: TIMBER NATURA 5L D/PL/F/I/TR

: TIMBER NATURA 5L D/PL/F/I/TR 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : identifikationsnummer : 61265 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere