PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden"

Transkript

1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator PENETRATING OIL + MOS2 Bulk 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Smøremiddel 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Touwslagerstraat Zele Belgium Tel.: +32(0)52/ Fax.: +32(0)52/ Subsidiaries Tel Fax CRC Industries Finland Oy Asemanrinne 13, Lohja +358/(19) /(19) CRC Industries France 6, avenue du marais, B.P , Argenteuil Cedex CRC Industries Deutschland GmbH CRC INDUSTRIES IBERIA S.L.U. CRC Industries Sweden Südring 9, D Iffezheim (07229) (07229) GREMIO DEL CUERO-PARC.96, POLIGONO INDUSTR. DE HONTORIA, SEGOVIA Kryptongatan 14, Mölndal 0034/ / / / Nødtelefon CRC Industries Europe, Belgium: Tel.: +32(0)52/ (office hours) PUNKT 2: Fareidentifikation 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen Klassifikation ifølge 67/548/EØF eller 1999/45/EF: OK Fysisk: Miljø : R65: Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse. R66: Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. Ikke klassificeret Ikke klassificeret 1 / 8

2 Andre : Ikke klassificeret 2.2. Mærkningselementer Indeholder: destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette; Uspecificeret petroleum Symbol : Xn : SUNDHEDSSKADELIG R-sætninger : S-sætninger : R65: Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse. R66: Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. S2: Opbevares utilgængeligt for børn. S23: Undgå indånding af dampe/aerosol-tåger. S24: Undgå kontakt med huden. S62: Ved indtagelse, undgå at fremprovokere opkastning: kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket Andre farer Ingen PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 3.1. Stoffer Kan ikke benyttes Blandinger Farligt stof CAS-nr EC-nr w/w % symbol R-udtryk* Noterne Kulbrinter, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cycliske, < 2 % aromater Xn mineral oil (IP 346 DMSO extract < 3%) B sulfonic acids,petroleum,sodium salts Xi 36 Forklaring noter B : stoffer, for hvilke der foreliger nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering Farligt stof Kulbrinter, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cycliske, < 2 % aromater (* Forklaringer til benævnelse: se kapittel 16) EC-nr Registreringsnumre CASnr w/w % Fareklasse og - kategori Asp. Tox. 1 Faresætning Noterne H304 PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Øjne : Ved øjenkontakt skylles øjet straks med rigeligt vand i flere minutter 2 / 8

3 Hudkontakt : Indånding : Indtagelse : Søg lægehjælp ved fortsat irritation Vask med vand og sæbe Søg lægehjælp ved fortsat irritation Frisk luft, holdes varm og i ro Søg lægehjælp ved ugunstige virkninger Fremkald ikke opkastning ved indtagelse Rådspørg læge 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Inånding : Indtagelse : Kontakt med hud : Kontakt med øjne : Indånding af opløsningsmidlets dampe i længere tid kan forårsage kvalme, hovedpine og svimmelhed. Skulle en person have indtaget og derefter kastet produktet op, er det sandsynligt, at også en indånding heraf har fundet sted. Opløsningen kan give kemisk fremkaldt lungebetændelse. Symptomer: ondt i halsen, mavesmerter, kvalme, opkastning Let irriterende virkning ved hudkontakt Symptomer: rødme og smerte Let irriterende virkning ved øjenkontakt Symptomer: rødme og smerte 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig Generelt : Er man utilpas, skal man rådspørge læge (vis om muligt etiketten) I tilfælde af vedvarende symptomer bør der altid søges læge. PUNKT 5: Brandbekæmpelse 5.1. Slukningsmidler vand, skum, kuldioxyd eller tørstof 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Kan danne eksplosive damp/luftblandinger Danner farlige nedbrydningsstoffer CO, CO Anvisninger for brandmandskab Hold beholdere nær ild kølige med vand Indånd ikke røg i tilfælde af brand PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer Afbryd alle antændelseskilder Sørg for tilstrækkelig ventilation 3 / 8

4 Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelses-briller/ansigtsskærn Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Lad det ikke komme i kloakker og vandveje 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Opsug udslip i passende inaktivt materiale 6.4. Henvisning til andre punkter For yderligere oplysninger, se afsnit 8. PUNKT 7: Håndtering og opbevaring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Opbevares på afstand af varme og antændelseskilder Det anbefales at bruge personlige værnemidler for at beskytte hud og øjne under brug af dette produkt. Sørg for tilstrækkelig ventilation Undgå kontakt med huden og øjnene. Vask grundigt efter brug Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Emballagen opbevares tæt lukket på et køligt, godt ventileret sted. Opbevares utilgængeligt for børn Særlige anvendelser Smøremiddel PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 8.1. Kontrolparametre Grænseværdier : Farligt stof CAS-nr metode National established exposure limits, Denmark mineral oil (IP 346 DMSO extract < 3%) - TWA 5 mg/m Eksponeringskontrol Tekniske hjælpemidler : Sørg for tilstrækkelig ventilation 4 / 8

5 Personlige værnemidler : indånding : hud : øjne : Opbevares på afstand af varme og antændelseskilder Take precautions to avoid contact with skin and eyes when handling the product. Sørg for tilstrækkelig ventilation Brug egnet åndedrætsværn, hvis affektiv ventiliation ikke er mulig. Filtrerende åndedrætsværn mod organiske gasser og dampe (A,AX) Benyt dertil egnede beskyttelseshandsker (nitrile) Benyt beskyttelsesbriller. PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Udseende : Væske. far : Sort. duft : Karakteristisk duft. ph : Kan ikke benyttes. Kogepunkt/intervall : Kan ikke fås. Antændelsestemperatur : 75 C (lukket kop) Fordampningshastighed : Kan ikke fås. Eksplosionsgrænser : Øvre : Kan ikke fås. Nedre : Kan ikke fås. Damptryk : Kan ikke fås. Vægtfylde : 0.82 g/cm3 20 C). Vandopløselighed : Uopløselig i vand Selvantændelsespunkt : > 200 C Viskositet : Kan ikke fås Andre oplysninger VOC: 815 g/l PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Så vidt vides ingen farlige reaktioner hvis stoffet anvendes til dets oprindelige formål Kemisk stabilitet Stabil Risiko for farlige reaktioner Så vidt vides ingen farlige reaktioner hvis stoffet anvendes til dets oprindelige formål Forhold, der skal undgås 5 / 8

6 Undgå overophedning Materialer, der skal undgås Stærkt oxyderende stof Farlige nedbrydningsprodukter CO, CO2 PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger Oplysninger om toksikologiske virkninger Inånding : Indtagelse : Kontakt med hud : Kontakt med øjne : Indånding af opløsningsdampe kan forårsage kvalme, hovedpine og svimmelhed Skulle en person have indtaget og derefter kastet produktet op, er det sandsynligt, at også en indånding heraf har fundet sted. Opløsningen kan give kemisk fremkaldt lungebetændelse. Kontakt i længere tid vil forårsage affedtning af huden, hvilket kan medføre irritation og, i visse tilfælde, betændelse Kan forårsage irritation. Toksikologiske data : Ingen informationer haves PUNKT 12: Miljøoplysninger Toksicitet Ikke klassificeret Økotoksikologiske data: Ingen informationer haves Persistens og nedbrydelighed Ingen tilgængelige eksperimentdata Bioakkumuleringspotentiale Ingen tilgængelige eksperimentdata 6 / 8

7 12.4. Mobilitet i jord Uopløselig i vand Resultater af PBT- og vpvb-vurdering Ingen information haves Andre negative virkninger Ingen tilgængelige eksperimentdata PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse Metoder til affaldsbehandling Produkt : Emballage : Stoffet og emballagen skal bortskaffes på en sikker måde. Udled ikke stoffet i kloak eller miljø, men aflever det til en autoriseret affaldsindsamlingsvirksomhed. Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med lokal eller national lovgivning PUNKT 14: Transportoplysninger UN-nummer UN-Nr. : Ikke klassificeret som farligt transportgods UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) Forsendelsesbetegnelse: Not applicable Transportfareklasse(r) Klasse: ADR/RID - Klassifikationskode: Emballagegruppe Emballagegruppe: Miljøfarer ADR/RID - Farlig for miljøet: IMDG - Marine pollutant: IATA/ICAO - Farlig for miljøet: Nej No Nej Særlige forsigtighedsregler for brugeren 7 / 8

8 ADR/RID - Tunnelkode: IMDG - Ems: IATA/ICAO - PAX: IATA/ICAO - CAO Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden Kan ikke benyttes. PUNKT 15: Oplysninger om regulering Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø Sikkerhedsdatabladet er opstillet efter de gældende EU-krav. EU-direktive 99/45/EU Forordning (EF) nr. 1272/2008 Forordning (EF) nr. 1907/2006 Nationale data (DK) Denmark MAL-kode 1-1 (1993) Kemikaliesikkerhedsvurdering Ingen informationer haves PUNKT 16: Andre oplysninger *Forklaringer till risikobenævnelse: R36: Irriterer øjnene. R65: Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse. R66: Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. *Forklaringer till faresætning: H304 : Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Dette produkt bøør opbevares, behandles og bruges i overensstemmelse med god industriel hygiejnepraksis og i overensstemmelse med alle love og bestemmelser. Den information, som findes heri, er baseret på vor nuværende viden og har til hensigt at beskrive vore produkter ud fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt. Den garanterer igen specifikke egenskaber. Bortset fra enhver rimelig handel med det formål at studere, researche og vurdere helbreds-, sikkerheds- og miljømæssige risici, må disse dokumenter ikke gengives på nogen måde uden skriftlig tilladelse fra CRC. 8 / 8

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Exhaust Mounting Paste Bulk 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator FOOD GREASE Bulk 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator AMBERGREASE SIL Bulk 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator RADIATOR SEAL Bulk 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator PIPE DE-BLOCKER Bulk 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 5-56 Bulk 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator ECO Complex Blue (FOOD PROCESSING SAFE ) Bulk 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator EXTRA LOCK Bulk 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Motor Protect Aerosol 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Metal Free Paste Bulk 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

This is a translation of the standard EU-safety data sheet, therefore national data are not included.

This is a translation of the standard EU-safety data sheet, therefore national data are not included. This is a translation of the standard EU-safety data sheet, therefore national data are not included. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Complex Blue (FOOD PROCESSING SAFE ) Bulk 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator LECTRA CLEAN II Aerosol 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator SPRÜHÖL 88 Bulk 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SILICONE IND_Bulk_Dansk. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SILICONE IND_Bulk_Dansk. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Side 1 af 9 Sikkerhedsdatablad Forordning (EF) nr. 1907/2006 Art.31 Produktnavn : SILICONE IND Dato : Ref.Nr.: BDS000965_10_20111202 Gennemgang af : 02.12.11 Version : 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator PURIFYING CLEANER Bulk 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Marker Pen Rød Bulk 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

CRC Industries Europe bvba. 12, Bld des Martyrs de Chateaubriant F-95102 Argenteuil Cédex

CRC Industries Europe bvba. 12, Bld des Martyrs de Chateaubriant F-95102 Argenteuil Cédex 1. IDENTIFIKATION AF PRODUKT OG AF LEVERANDØR Produktnavn : Anvendelse : Leverandør : METAL FREE PASTE METALFRI PASTA PR-nummer 1941487 Bulk Smøremiddel Touwslagerstraat 1 9240 ZELE Belgium Tel.: (+32)(0)52/456011

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator SERVISOL PLASTIC SAFE WIPES Bulk 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Ice Off Bulk 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator OPTI CLEAN (tissues) 16 Pieces Bulk 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator PENETRATING OIL + MOS2 Aerosol 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

03.04.12 Version : Produktnavn : SPOTCLEAN Dato : 1.0 Ref.Nr.: BDS001292_10_20120403 Gennemgang af : BB27711

03.04.12 Version : Produktnavn : SPOTCLEAN Dato : 1.0 Ref.Nr.: BDS001292_10_20120403 Gennemgang af : BB27711 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator SPOTCLEAN Bulk 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator FOODKLEEN (FOOD PROCESSING SAFE ) Aerosol 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator ACIDE CHLORHYDRIQUE Bulk 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Ambergrease exl Bulk 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Motor Flush Bulk 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Flatscreen Cleaner (FOOD PROCESSING SAFE ) Aerosol 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

CRC Industries Europe bvba. 12, Bld des Martyrs de Chateaubriant F Argenteuil Cédex

CRC Industries Europe bvba. 12, Bld des Martyrs de Chateaubriant F Argenteuil Cédex 1. IDENTIFIKATION AF PRODUKT OG AF LEVERANDØR Produktnavn : Anvendelse : Leverandør : POWER LUBE Bulk Smøremiddel Touwslagerstraat 1 9240 ZELE Belgium Tel.: (+32)(0)52/456011 Fax: (+32)(0)52/450034 E-mail

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Lub 21 Bulk 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Inox Weld Kleen Bulk 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator ENTFETTER 65 Aerosol 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Office Clean (tissues) Bulk 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator SILICONE (FOOD PROCESSING SAFE ) Aerosol 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator DEGREASER RTU Bulk 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 5-56 Aerosol 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator WHITE LITHIUM GREASE Aerosol 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Supercut II Aerosol 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

12, Bld des Martyrs de Chateaubriant F Argenteuil Cédex

12, Bld des Martyrs de Chateaubriant F Argenteuil Cédex 1. IDENTIFIKATION AF PRODUKT OG AF LEVERANDØR Produktnavn : Anvendelse : Leverandør : SILICONE PR-nummer: 990447 Aerosol Smøremiddel CRC Industries Europe n.v. Touwslagerstraat 1 9240 ZELE Belgium Tel.:

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Marker Paint PR-No 1958123/1958019/1958035/ Aerosol 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator MARKERPEN Silver Bulk 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

ADHESIVE LUBRICANT KÆDEOLIE PR-nummer: Aerosol

ADHESIVE LUBRICANT KÆDEOLIE PR-nummer: Aerosol 1. IDENTIFIKATION AF PRODUKT OG AF LEVERANDØR Produktnavn : Anvendelse : Leverandør : ADHESIVE LUBRICANT KÆDEOLIE PR-nummer: 951966 Aerosol Smøremiddel CRC Industries Europe n.v. Touwslagerstraat 1 9240

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator High Temperature Sealant Bulk 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator CITRUS CLEANER AND DEGREASER Bulk 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Marker Pen Grøn Bulk 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

EU-Directive 2001/58. MULTILUBE PR-nummer: Under ansøgning Artikel-nummer: Aerosol

EU-Directive 2001/58. MULTILUBE PR-nummer: Under ansøgning Artikel-nummer: Aerosol Sikkerhedsdatablad EU-Directive 2001/58 Produktnavn : MULTILUBE Dato : 01.04.04 Ref.Nr.: AB17030-10-010404 Gennemgang af : 28.01.03 1. IDENTIFIKATION AF PRODUKT Produktnavn : MULTILUBE PR-nummer: Under

Læs mere

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator DRY LUBE - F (FOOD PROCESSING SAFE ) Aerosol 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Marker Pen Gul Bulk 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Silicone Spray Aerosol 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

WHITE LITHIUM GREASE HVID LITHIUM SMØREFEDT PR-nummer: Aerosol

WHITE LITHIUM GREASE HVID LITHIUM SMØREFEDT PR-nummer: Aerosol 1. IDENTIFIKATION AF PRODUKT OG AF LEVERANDØR Produktnavn : Anvendelse : Leverandør : WHITE LITHIUM GREASE HVID LITHIUM SMØREFEDT PR-nummer: 1155814 Aerosol Smøremiddel CRC Industries Europe n.v. Touwslagerstraat

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Ice Off Bulk 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator ECO Bio Weld Aerosol 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 2-26 Aerosol 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator EASY WELD Aerosol 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator COCKPIT MATT Aerosol 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Braklube Plus Aerosol 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator WHITE SPIRIT Bulk 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Multilube Aerosol 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator SILICONE GREASE Aerosol 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator AMBERCLENS Bulk 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

10.11.11 Version : Produktnavn : KONTAKT IPA Dato : 1.0 Ref.Nr.: BDS000792_10_20111110 Gennemgang af : AB27710

10.11.11 Version : Produktnavn : KONTAKT IPA Dato : 1.0 Ref.Nr.: BDS000792_10_20111110 Gennemgang af : AB27710 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator KONTAKT IPA Aerosol 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Rust Remover Bulk 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator RBR 310 Bulk 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Rustbeskyttelses produkter. CRC Industries Europe bvba. 12, Bld des Martyrs de Chateaubriant F Argenteuil Cédex

Rustbeskyttelses produkter. CRC Industries Europe bvba. 12, Bld des Martyrs de Chateaubriant F Argenteuil Cédex 1. IDENTIFIKATION AF PRODUKT OG AF LEVERANDØR Produktnavn : Anvendelse : GALVA BRITE ZINK MALING Aerosol Rustbeskyttelses produkter Leverandør : Touwslagerstraat 1 9240 ZELE Belgium Tel.: (+32)(0)52/456011

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator BRAKE DEGREASER Bulk 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator SERVISOL AERO DUSTER 100 Aerosol 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Kontakt IPA Aerosol 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

09.11.11 Version : Produktnavn : ANTISTATIK 100 Dato : 1.0 Ref.Nr.: BDS000769_10_20111109 Gennemgang af : AB28301

09.11.11 Version : Produktnavn : ANTISTATIK 100 Dato : 1.0 Ref.Nr.: BDS000769_10_20111109 Gennemgang af : AB28301 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator ANTISTATIK 100 Aerosol 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator GEL DETARTRANT WC PRO Bulk 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Tuner 600 Aerosol 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator GRAFFITI REMOVER Aerosol 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator IPA SOLVENT Bulk 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator AGL 1 Aerosol 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PRO PAINT Black matt PRO PAINT Matsort Aerosol

PRO PAINT Black matt PRO PAINT Matsort Aerosol 1. IDENTIFIKATION AF PRODUKT OG AF LEVERANDØR Produktnavn : Anvendelse : PRO PAINT Black matt PRO PAINT Matsort Aerosol Paints Leverandør : Touwslagerstraat 1 9240 ZELE Belgium Tel.: (+32)(0)52/456011

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator MOTOR PROTECT Aerosol 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator AMBERSOLV SB1 Aerosol 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator INOX KLEEN (FOOD PROCESSING SAFE ) Aerosol 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER 112 BRANDSLUKKER Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 15.03.2013 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn:

Læs mere

CRC Industries Europe bvba. 12, Bld des Martyrs de Chateaubriant F Argenteuil Cédex

CRC Industries Europe bvba. 12, Bld des Martyrs de Chateaubriant F Argenteuil Cédex 1. IDENTIFIKATION AF PRODUKT OG AF LEVERANDØR Produktnavn : Anvendelse : Leverandør : GLASS CLEAN RUDERENS Aerosol Car Care Touwslagerstraat 1 9240 ZELE Belgium Tel.: (+32)(0)52/456011 Fax: (+32)(0)52/450034

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Contact Protect Aerosol 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Brakleen Bulk 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Kontakt 60 Aerosol 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator MARKER PAINT Aerosol 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Wipes Multipurpose Bulk 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator ECO Leak Finder (FOOD PROCESSING SAFE ) Aerosol 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator PROFESSIONAL DEGREASER Bulk 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 5 AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 63195 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Degreaser 65 Aerosol 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator DIESEL ANTI PARAFFIN Bulk 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

METAL-FREE PASTE METALFRI PASTA PR-nummer: 1169642

METAL-FREE PASTE METALFRI PASTA PR-nummer: 1169642 1. IDENTIFIKATION AF PRODUKT OG AF LEVERANDØR Produktnavn : METAL-FREE PASTE METALFRI PASTA PR-nummer: 1169642 Aerosol Anvendelse : Smøremiddel Leverandør : Touwslagerstraat 1 9240 ZELE Belgium Tel.: (+32)(0)52/456011

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Anti Spatter Bulk 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

BATTERY POLE PROTECT Aerosol

BATTERY POLE PROTECT Aerosol 1. IDENTIFIKATION AF PRODUKT OG AF LEVERANDØR Produktnavn : Anvendelse : Leverandør : BATTERY POLE PROTECT Aerosol Rustbeskyttelses produkter Touwslagerstraat 1 9240 ZELE Belgium Tel.: (+32)(0)52/456011

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Antistatik 100 Aerosol 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator BELT ANTI-SLIP (FOOD PROCESSING SAFE ) Aerosol 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Citro Cleaner Aerosol 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator LOCK OIL Aerosol 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator TUFCUT Aerosol 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/10/2012 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 5798 Synonymer: OTHER PRODUCT

Læs mere