SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006"

Transkript

1 Revisionsdato Udgave 16.2 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REACH Registreringsnummer CAS-Nr Dette stof har ikke noget registreringsnummer, da stoffet eller anvendel sen heraf er undtaget fra registrering iht. REACHforordningens artikel 2, (EF nr. 1907/2006), da den årlige tonnage ikke kræver registrering, e ller registrering forudses til en senere registreringsdeadline. 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Identificerede anvendelser Materialer til anvendelse i optikapplikationer For yderligere oplysninger om anvendelse henvises til Merck Chemicals portal (www.merckgroup.com). 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Firma Merck KGaA * Darmstadt * Tyskland * Tel.: Ansvarlig afdeling EQ-RS * Nødtelefon PUNKT 2. Fareidentifikation 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008) Akut toksicitet, Kategori 4, Indånding, H332 Specifik målorgantoksicitet - gentagen eksponering, Kategori 1, H372 Kronisk toksicitet for vandmiljøet., Kategori 2, H411 For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt 16. Klassificering (67/548/EØF eller 1999/45/EF) Xn Sundhedsskadelig R20/22 T Giftig R48/23/25 N Miljøfarlig R51/53 Se punkt 16 for fuld ordlyd af R-sætninger nævnt i dette afsnit. 2.2 Mærkningselementer Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008) Farepiktogrammer Signalord Side 1 af 12

2 Fare Faresætninger H332 Farlig ved indånding. H372 Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Sikkerhedssætninger Forebyggelse P273 Undgå udledning til miljøet. Reaktion P314 Søg lægehjælp ved ubehag. Begrænset etikettering ( 125 ml) Farepiktogrammer Signalord Fare Faresætninger H372 Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. Sikkerhedssætninger P314 Søg lægehjælp ved ubehag. Indeks-Nr Andre farer Ingen kendte. PUNKT 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 3.1 Stof Formel Na₃AlF₆ AlF₆Na₃ (Hill) Indeks-Nr EF-Nr Mol masse 209,94 g/mol Farlige komponenter (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008) Kemisk betegnelse (Koncentration) CAS-Nr. Registreringsnummer Klassificering cryolite; trisodium hexafluoroaluminate (<= 100 % ) *) Akut toksicitet, Kategori 4, H332 Specifik målorgantoksicitet - gentagen eksponering, Kategori 1, H372 Kronisk toksicitet for vandmiljøet., Kategori 2, H411 *) Dette stof har ikke noget registreringsnummer, da stoffet eller anvendel sen heraf er undtaget fra registrering iht. REACH-forordningens artikel 2, (EF nr. 1907/2006), da den årlige tonnage ikke kræver registrering, e ller registrering forudses til en senere registreringsdeadline. Side 2 af 12

3 For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt 16. Farlige komponenter (1999/45/EF) Kemisk betegnelse (Koncentration) CAS-Nr. Klassificering cryolite; trisodium hexafluoroaluminate (<= 100 % ) Xn, Sundhedsskadelig; R20 T, Giftig; R48/23/25 N, Miljøfarlig; R51/53 Se punkt 16 for fuld ordlyd af R-sætninger nævnt i dette afsnit. 3.2 Blanding Ikke anvendelig PUNKT 4. Førstehjælpsforanstaltninger 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Ved indånding: Sørg for frisk luft. Hvis vejrtrækningen er standset: Kunstigt åndedræt (mund-tilmund eller iltapparat). Brug om nødvendigt iltmaske! Tilkald straks læge. Ved hudkontakt: Afvask med rigeligt vand. Fjern forurenet tøj. Ved kontakt med øjnene: Skyl med store mængder vand. Ved indtagelse: Sørg for at personen omedelbart drikker vand (max. to glas). Søg læge. 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede lokalirriterende virkninger, Kortåndethed, mavesmerter, Tørst, ophidselse, Kvalme, Hjertekredsløbsforstyrrelser, Krampetrækninger 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig PUNKT 5. Brandbekæmpelse 5.1 Slukningsmidler Egnede slukningsmidler Brandslukningsforanstaltningerne skal være hensigtsmæssige i forhold til lokale omstændigheder og det omgivne miljø. Uegnede slukningsmidler For dette stof/blanding findes ingen begrænsninger for slukningsmidlerne. 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Ikke brændbart. Omgivende ildebrand kan frigøre farlige dampe Brand kan medføre udvikling af: Hydrogenfluorid 5.3 Anvisninger for brandmandskab Særlige personlige værnemidler, der skal bæres af brandmandskabet Ved ophold i farezonen skal bæres luftforsynet åndedrætsværn. For at undgå kontakt med huden, hold sikkerhedsafstand og bær beskyttelsesdragt. Yderligere oplysninger Hold gas/dampe/tåger nede med vandstråle. Forebyg brandslukningsvand fra forurening af overfladevand eller grundvandssystemet. Side 3 af 12

4 PUNKT 6. Forholdsregler over for udslip ved uheld 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer Råd til personale, der ikke er med i alarmberedskabet Undgå indånding af støv. Undgå kontakt med stoffet. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Farezonen evakueres. Tag de nødvendige forholdsregler for nødsituationer. Rådfør dig med en ekspert. Rådgivning for indsatspersonel: Beskyttelsesudstyr, se afsnit Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Må ikke tømmes i kloakafløb. 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Tildæk afløb. Opsaml, bind med opsugningsmateriale og pump spildet op. Iagttag mulige materialebegrænsninger (jf. afsnit 7 og 10). Opsamles i tør tilstand. Bortskaf via den kommunale modtagestation. Rengør det forurenede område. Undgå støvudvikling. 6.4 Henvisning til andre punkter Anvisninger om affaldsbehandling, se afsnit 13. PUNKT 7. Håndtering og opbevaring 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering Råd om sikker håndtering Arbejd under udsugning. Undgå indånding. Vær opmærksom på sikkerhedsforskrifter på etiketten. Hygiejniske foranstaltninger Skift forurenet tøj. Forebyggende brug af beskyttelsescreme anbefales. Vask hænder efter endt arbejdsoperation. Arbejd under udsugning. Undgå indånding. 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Opbevaringsforhold Tørt. Tæt tillukket. Opbevares på et velventileret sted. Hold låst inde eller i et område kun med adgang for kvalificeret eller autoriseret personale. Anbefalet opbevaringstemperatur, se produktets etiket. 7.3 Særlige anvendelser Bortset fra de i afsnit 1.2 anførte anvendelser forudses ingen anden spe cifik anvendelse. PUNKT 8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 8.1 Kontrolparametre Indholdsstoffer med grænseværdier Komponenter Basis Værdi Tærskelværdi Bemærkninger cryolite; trisodium hexafluoroaluminate ( ) GV (DK) Grænseværdi 2,5 mg/m³ Udtrykt som: som F ECTLV Tidsvægtet gennemsnit (TWA): 2,5 mg/m³ Vejledende Anbefalede overvågningsprocedurer Metoder til måling af atmosfære på arbejdspladsen skal opfylde kravene i DIN EN 482 og DIN EN 689 Side 4 af 12

5 normerne. 8.2 Eksponeringskontrol Tekniske foranstaltninger Tekniske ledsageforanstaltninger og passende arbejdsbetingelser skal hav e forrang for anvendelsen af personlige værnemidler. Se afsnit 7.1. Individuelle beskyttelsesforanstaltninger Beskyttelsesdragt skal vælges specifikt til arbejdsstedet, afhængig af koncentrationen og mængden af de giftige stoffer der håndteres. Man skal få kendskab til beskyttelsesdragtens modstandskraft over for kemikalier hos den respektive leverandør. Beskyttelse af øjne / ansigt Sikkerhedsbriller Beskyttelse af hænder fuldstændig kontakt: Handske materiale: Hanske tykhed: gennemtrængningstid: ved stæn: Handske materiale: Hanske tykhed: gennemtrængningstid: Nitrilgummi 0,11 mm > 480 min Nitrilgummi 0,11 mm > 480 min Beskyttelseshandskerne skal være i overensstemmelse med specifikationerne i EU direktiv 89/686/EEC og standard EN374,f.eks KCL 741 Dermatril L (fuldstændig kontakt), KCL 741 Dermatril L (ved stæn). Nævnte gennembrudstid er bestemt med KCL i laboratorietest i følge EN374 med prøver af den anbefalede handsketype. Denne anbefaling gælder kun produktet nævnt i leverandørbrugsanvisningen, leveret af MERCk og brugt til formålet specificeret af os. Andet beskyttelsesudstyr beskyttelsestøj Åndedrætsværn kræves ved støvdannelse. Anbefalet filter type: Filter B-(P3) Brugeren skal sørge for at vedligehold, rengøring og afprøvning af åndedrætsbeskyttende udstyr foregår iht. producentens anvisninger. Disse foranstaltninger skal være veldokumenterede. Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet Må ikke tømmes i kloakafløb. PUNKT 9. Fysisk-kemiske egenskaber 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Form fast Farve Lugt Lugttærskel lysegrå lugtfri Side 5 af 12

6 ph-værdi 5,0-6,0 ved 100 g/l 20 C (opslemning) Smeltepunkt C Kogepunkt Flammepunkt Fordampningshastighed Antændelighed (fast stof, luftart) Laveste eksplosionsgrænse Højeste eksplosionsgrænse Damptryk Relativ dampvægtfylde Massefylde Relativ massefylde Vandopløselighed Fordelingskoefficient: n- oktanol/vand Selvantændelsestemperatur Dekomponeringstemperatur Viskositet, dynamisk Eksplosive egenskaber Oxiderende egenskaber 9.2 Andre oplysninger Bulk massefylde Partikel størrelse 2,95 g/cm³ ved 29 C 0,3 g/l ved 20 C over smeltepunkt ca kg/m³ Partikelstørrelse 1-4 mm PUNKT 10. Stabilitet og reaktivitet 10.1 Reaktivitet Se afsnit Side 6 af 12

7 10.2 Kemisk stabilitet Produktet er kemisk stabilt under standard omgivelsesforhold (rumtempera tur) Risiko for farlige reaktioner Danner farlige gasser og røg ved kontakt med: konc. svovlsyre, Syrer Hydrogenfluorid 10.4 Forhold, der skal undgås Stærk ophedning (nedbrydning) 10.5 Materialer, der skal undgås der findes ingen oplysninger 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter ved ildebrand: se kapitel 5. PUNKT 11. Toksikologiske oplysninger 11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger Akut oral toksicitet absorption Symptomer: mavesmerter, Kvalme, Tørst, Kortåndethed mavesmerter, Kvalme, Tørst, Kortåndethed Akut toksicitet ved indånding absorption Estimat for akut toksicitet: 1,6 mg/l; støv/tåge Ekspert vurdering Akut dermal toksicitet absorption Hudirritation Irritationer Øjenirritation Irritationer Sensibilisering Kimcellemutagenicitet Kræftfremkaldende egenskaber Reproduktionstoksicitet Fosterbeskadigelse Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Specifik målorgantoksicitet - gentagen eksponering Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. Side 7 af 12

8 Aspirationsfare 11.2 Yderligere oplysninger Ved optagelse: Systemisk virkning: ophidselse, Krampetrækninger, Hjerte-kredsløbsforstyrrelser, blodtryksfald, unaturlig hurtig hjerteaktivitet med hurtig og svag puls (tachycardi) Efter længere tids påvirkning af kemikaliet: Toksisk virkning på: Knogle, tænder, Nyre Yderligere toksikologiske oplysninger: Stoffet skal behandles med særlig forsigtighed. PUNKT 12. Miljøoplysninger 12.1 Toksicitet Toksicitet overfor fisk LC50 Lepomis macrochirus (Blågællet Solaborre): > 100 mg/l; 96 h (ECOTOX Database) Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr EC50 Daphnia pulex (Almindelig dafnie): 10 mg/l; 48 h (ECOTOX Database) 12.2 Persistens og nedbrydelighed 12.3 Bioakkumuleringspotentiale 12.4 Mobilitet i jord 12.5 Resultater af PBT- og vpvb-vurdering Der er ikke udført PBT/vPvB vurdering, da en kemikaliesikkerhedsvurderin g ikke kræves/ikke udføres Andre negative virkninger Yderligere økologisk information Udledning til miljøet skal undgås. Side 8 af 12

9 PUNKT 13. Forhold vedrørende bortskaffelse Metoder til affaldsbehandling Affald skal bortskaffes i henhold til affaldsdirektiv 2008/98/EF samt øv rige nationale og lokale bestemmelser. Kemikalier skal afleveres i origi nal emballage. Må ikke blandes med andet affald. Urensede beholdere skal håndteres på samme måde som selve produktet. Klik ind på for at læse mere om, hvordan kemikalie r og beholdere skal returneres, eller kontakt os, hvis du har yderligere spørgsmål. PUNKT 14. Transportoplysninger Vejtransport (ADR/RID) 14.1 UN-nummer UN UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) 14.3 Klasse Emballagegruppe III 14.5 Environmentally hazardous ja 14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren Tunnelrestriktions-kode ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (SODIUMHEXAFLUOROALUMINATE) Pakker mindre end eller lig med 5 kg / L, ikke farligt gods i klasse 9 Flodtransport (ADN) Ikke relevant Lufttransport (IATA) 14.1 UN-nummer UN UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) 14.3 Klasse Emballagegruppe III 14.5 Environmentally hazardous ja 14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren ja E ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (SODIUMHEXAFLUOROALUMINATE) Pakker mindre end eller lig med 5 kg / L, ikke farligt gods i klasse 9 Søtransport (IMDG) nej 14.1 UN-nummer UN UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) 14.3 Klasse Emballagegruppe III 14.5 Environmentally hazardous ja 14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren EMS ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (SODIUMHEXAFLUOROALUMINATE) ja F-A S-F Pakker mindre end eller lig med 5 kg / L, ikke farligt gods i klasse 9 Side 9 af 12

10 14.7 Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden Ikke relevant PUNKT 15. Oplysninger om regulering 15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø EU forordninger Kæmpe ulykke og fare lovgivning 96/82/EC Giftig 2 Mængde 1: 50 t Mængde 2: 200 t 96/82/EC Miljøfarlig 9b Mængde 1: 200 t Mængde 2: 500 t Arbejdsmiljø restriktioner Vær opmærksom på Dir 94/33/EF til beskyttelse af unge mennesker på arbejde. Vær opmærksom på Dir 92/85/EØF om sikkerhed og sundhed på arbejde for gravide medarbejdere. Regulativ 1005/2009/EC angående stoffer, som fortynder ozonlaget Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 850/2004 af 29. april 2004 om persistente organiske miljøgifte og om ændring af Direktiv 79/11 7/EØF Rådets forordning (EF) Nr. 689/2008 om eksport og import af farlige kemikalier Særligt problematiske stoffer ikke reguleret ikke reguleret ikke reguleret Dette produkt indeholder ikke særligt problematiske stoffer over den res pektive forskriftsmæssige koncentrationsgrænse på 0,1 % (w/w) ifølge a rtikel 57 i forordning (EF) nr /2006 (REACH). Nationale forskrifter Opbevarings klasse 6.1B 15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering for dette produkt iht. E U REACH-forordning Nr. 1907/2006. Side 10 af 12

11 PUNKT 16. Andre oplysninger Fuldstændig tekst af faresætninger refereret til under punkt 2 og 3. H332 H372 H411 Farlig ved indånding. Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Fulde ordlyd af eventuelle R-sætninger angivet under punkt 2 og 3 R20 Farlig ved indånding. R20/22 Farlig ved indånding og ved indtagelse. R48/23/25 Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding og indtagelse. R51/53 Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Rådgivning om oplæring/instruktion Sørg for tilstrækkelig information, instruktion og uddannelse til brugerne. Etikettering Farepiktogrammer Signalord Fare Faresætninger H332 Farlig ved indånding. H372 Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Sikkerhedssætninger Forebyggelse P273 Undgå udledning til miljøet. Reaktion P314 Søg lægehjælp ved ubehag. Etikettering (67/548/EØF eller 1999/45/EF) Symbol(er) T N Giftig Miljøfarlig R-Sætning(er) 20/22-48/23/25-51/53 Farlig ved indånding og ved indtagelse. Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding og indtagelse. Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. S-sætning(er) Undgå indånding af støv. Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet. Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt. Undgå udledning til miljøet. Se særlig Side 11 af 12

12 EF-Nr EF etiket vejledning/leverandørbrugsanvisning. Begrænset etikettering ( 125 ml) Symbol(er) Giftig T Miljøfarlig N R- Sætning(er) 20/22-48/23/25 Farlig ved indånding og ved indtagelse. Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding og indtagelse. S- sætning(er) 45 Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt. Forklaring af forkortelser og akronymer anvendt i sikkerhedsdatabladet Anvendte forkortelser og akronymer kan slås op på rg. Lokal repræsentation Merck Life Science A/S, Strandvejen 102E, DK-2900 Hellerup, Denmark Tel.: Fax: Informationen er baseret på vores nuværende viden. Den kendetegner produktet med hensyn til passende sikkerhedsforskrifter. Den repræsenterer ikke alle egenskaber ved produktet. Side 12 af 12

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Udstedelsesdato: 09.02.2011 Udgave 1.0 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REACH Registreringsnummer Dette stof har ikke noget registreringsnummer,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Revisionsdato 30.01.2012 Udgave 2.3 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REACH Registreringsnummer Dette stof har ikke noget registreringsnummer,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Revisionsdato 19.08.2011 Udgave 1.2 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REACH Registreringsnummer Ethyldimethyl-(2-methoxyethyl)ammonium

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Revisionsdato 07.12.2015 Udgave 2.3 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produkt kode 016700 REACH Registreringsnummer CAS-Nr. 66402-68-4

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Revisionsdato 14.08.2015 Udgave 4.7 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REACH Registreringsnummer CAS-Nr. 7783-40-6 Dette stof har ikke noget

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Revisionsdato 29.10.2012 Udgave 1.5 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REACH Registreringsnummer Dette stof har ikke noget registreringsnummer,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Udstedelsesdato: 19.03.2015 Udgave 1.0 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REACH Registreringsnummer Dette produkt er en blanding. REACH

Læs mere

Revisionsdato Udgave 6.7. Zirkonium(IV)oxid granulat, grå, ca. 3-6 mm (ZrO₂) Patinal

Revisionsdato Udgave 6.7. Zirkonium(IV)oxid granulat, grå, ca. 3-6 mm (ZrO₂) Patinal Revisionsdato 07.12.2016 Udgave 6.7 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REACH Dette stof har ikke noget registreringsnummer, da stoffet eller

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Revisionsdato 23.07.2012 Udgave 3.5 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REACH Registreringsnummer Ammoniumheptamolybdat-tetrahydrat (ammoniummolybdat)

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Revisionsdato 20.02.2012 Udgave 2.3 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REACH Registreringsnummer Dette produkt er en blanding. REACH Registreringsnummer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Revisionsdato 27.08.2015 Udgave 6.6 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REACH Registreringsnummer Dette produkt er en blanding. REACH Registreringsnummer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Revisionsdato 05.07.2013 Udgave 3.4 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REACH Registreringsnummer Dette produkt er en blanding. REACH Registreringsnummer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Revisionsdato 20.12.2013 Udgave 1.3 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REACH Registreringsnummer Dette produkt er en blanding. REACH Registreringsnummer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Revisionsdato 11.03.2015 Udgave 3.5 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REACH Registreringsnummer Dette produkt er en blanding. REACH Registreringsnummer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Udstedelsesdato: 20.04.2015 Udgave 1.0 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REACH Registreringsnummer Dette produkt er en blanding. REACH

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Udstedelsesdato: 28.01.2014 Udgave 1.0 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REACH Registreringsnummer Dette produkt er en blanding. REACH

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Udstedelsesdato: 25.05.2011 Udgave 1.0 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REACH Registreringsnummer Dette produkt er en blanding. REACH

Læs mere

Revisionsdato Udgave Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Revisionsdato Udgave Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Revisionsdato 09.03.2016 Udgave 1.4 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produkt kode 017735 REACH Registreringsnummer Dette produkt er en

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Revisionsdato 22.04.2013 Udgave 8.5 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REACH Registreringsnummer Dette produkt er en blanding. REACH Registreringsnummer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Revisionsdato 15.11.2012 Udgave 1.1 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REACH Registreringsnummer Dette stof har ikke noget registreringsnummer,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Revisionsdato 13.10.2015 Udgave 2.5 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REACH Registreringsnummer Dette produkt er en blanding. REACH Registreringsnummer

Læs mere

Revisionsdato Udgave Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Revisionsdato Udgave Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Revisionsdato 25.05.2017 Udgave 4.8 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REACH Registreringsnummer Dette produkt er en blanding. REACH Registreringsnummer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Revisionsdato 28.03.2013 Udgave 3.5 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REACH Registreringsnummer Dette stof har ikke noget registreringsnummer,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Revisionsdato 20.07.2015 Udgave 2.3 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REACH Registreringsnummer CAS-Nr. 56539-66-3 Dette stof har ikke

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Revisionsdato 25.07.2011 Udgave 6.0 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REACH Registreringsnummer Dette produkt er en blanding. REACH Registreringsnummer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHEDSDATABLAD Revisionsdato 20.05.2010 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Produkt information Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt Råmateriale til kosmetisk

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Revisionsdato 02.06.2015 Udgave 1.5 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REACH Registreringsnummer Dette produkt er en blanding. REACH Registreringsnummer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Revisionsdato 03.02.2015 Udgave 5.1 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REACH Registreringsnummer CAS-Nr. 7681-82-5 Dette stof har ikke noget

Læs mere

Revisionsdato Udgave 4.6

Revisionsdato Udgave 4.6 Revisionsdato 22.06.2016 Udgave 4.6 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REACH Dette stof har ikke noget registreringsnummer, da stoffet eller

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Revisionsdato 14.11.2012 Udgave 3.4 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REACH Registreringsnummer Titriplex opløsning B til jordalkalibestemmelse

Læs mere

Revisionsdato Udgave Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Revisionsdato Udgave Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Revisionsdato 13.10.2016 Udgave 2.3 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REACH 01-2119490224-41-XXXX Registreringsnummer CAS-Nr. 7778-77-0

Læs mere

Revisionsdato Udgave Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Revisionsdato Udgave Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Revisionsdato 11.04.2016 Udgave 10.10 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produkt kode 017260 REACH Registreringsnummer Dette produkt er

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Revisionsdato 10.02.2015 Udgave 1.1 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REACH Registreringsnummer Dette produkt er en blanding. REACH Registreringsnummer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHEDSDATABLAD Revisionsdato 31.05.2010 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Produkt information Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt Materiale til PVD

Læs mere

Revisionsdato Udgave Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Revisionsdato Udgave Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Revisionsdato 27.04.2016 Udgave 1.2 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REACH Registreringsnummer Dette produkt er en blanding. REACH Registreringsnummer

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 08-11-2012 Erstatter: 05-11-2009 Version: P001,1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 2938

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnummer 102933 Produktnavn 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Revisionsdato 10.03.2014 Udgave 10.0 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REACH Registreringsnummer CAS-Nr. 65208-41-5 Dette stof har ikke

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Revisionsdato 03.02.2015 Udgave 16.1 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REACH Registreringsnummer CAS-Nr. 7791-13-1 Dette stof har ikke

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Revisionsdato 23.08.2013 Udgave 12.0 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REACH Registreringsnummer Dette stof har ikke noget registreringsnummer,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Revisionsdato 01.10.2014 Udgave 16.0 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REACH 01-2119486795-18-XXXX Registreringsnummer CAS-Nr. 471-34-1

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Revisionsdato 18.04.2013 Udgave 7.0 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REACH Registreringsnummer Dette produkt er en blanding. REACH Registreringsnummer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Revisionsdato 22.04.2014 Udgave 1.4 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REACH Registreringsnummer CAS-Nr. 69-72-7 Dette stof har ikke noget

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 26084-50 24 Broth Plastic Ampules

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 26084-50 24 Broth Plastic Ampules Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. S21M007 KS160-30 Saturated Solution of K2SO4

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. S21M007 KS160-30 Saturated Solution of K2SO4 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02112016 SDS version: 1.2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.: 1010.001/005/030

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Revisionsdato 16.03.2015 Udgave 1.3 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REACH Registreringsnummer CAS-Nr. 7791-18-6 Dette stof har ikke noget

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02032015 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Ikke anmeldelsespligtig Handelsnavn:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Flashband Grå. Revision: 26-11-2012 Erstatter: 05-02-2009 Version: 01.00 / DNK

Sikkerhedsdatablad. Flashband Grå. Revision: 26-11-2012 Erstatter: 05-02-2009 Version: 01.00 / DNK Sikkerhedsdatablad Revision: 26-11-2012 Erstatter: 05-02-2009 Version: 01.00 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Flashband

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 05052015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: 1 Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 02042014 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: DYRUP Børneværelse Varenummer:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER 112 BRANDSLUKKER Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 15.03.2013 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 28042014 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.:

Læs mere

BARDAHL AUTO SHAMPOO

BARDAHL AUTO SHAMPOO Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 61500 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/ A-1 Medium MPN Tubes

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/ A-1 Medium MPN Tubes Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 02-04-2013 Erstatter: 12-11-2011 Version: P002,0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 9551

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Revisionsdato 06.11.2010 Udgave 9.8 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REACH Registreringsnummer Dette stof har ikke noget registreringsnummer,

Læs mere

Revisionsdato Udgave 9.9

Revisionsdato Udgave 9.9 Revisionsdato 16.11.2016 Udgave 9.9 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REACH Dette stof har ikke noget registreringsnummer, da stoffet eller

Læs mere

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser Fodervare

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser Fodervare SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Udgave 1.0 Revisionsdato 09.11.2015 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG AF SELSKABET 1.1. Produktidentifikatorer Produktnavn Natriumsulfat Stofnavn

Læs mere

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 5 AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 63195 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD KOBBERSUPPORT 20/KOBBERCHELAT 2

SIKKERHEDSDATABLAD KOBBERSUPPORT 20/KOBBERCHELAT 2 Side 1 af 9 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: MIKROSUPPORT Synonymer: KobberSupport 20, KobberChelat 2 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 11-03-2011 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Tollhouse Pool Klar Varenummer:

Læs mere

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN Sikkerhedsdatablad AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator TourTurf TAG - Green and Fairway er et 100 % organisk jordforbedringsmiddel og

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Opticare Afspænding Industri

Sikkerhedsdatablad. Opticare Afspænding Industri Sikkerhedsdatablad Revision: 12-04-2012 Erstatter: 27-11-2009 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Opticare Afspænding

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Färgflingor. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator

SIKKERHEDSDATABLAD. Färgflingor. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Synonymer Colour flakes 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Revisionsdato Udgave Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Revisionsdato Udgave Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Revisionsdato 08.09.2016 Udgave 5.0 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produkt kode 001267 REACH Registreringsnummer Dette produkt er en

Læs mere

Revisionsdato Udgave Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Revisionsdato Udgave Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Revisionsdato 12.09.2016 Udgave 4.8 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REACH 01-2119460683-35-XXXX Registreringsnummer CAS-Nr. 532-32-1

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Revisionsdato 14.08.2015 Udgave 2.1 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REACH Registreringsnummer CAS-Nr. 7789-24-4 Dette stof har ikke noget

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Emballage: Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055 1 l; 5 l; 10 l 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Revisionsdato 11.03.2013 Udgave 3.4 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REACH Registreringsnummer Dette produkt er en blanding. REACH Registreringsnummer

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 27565-49 ph Electrode Storage Solution

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 27565-49 ph Electrode Storage Solution Side 1 af 7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Revisionsdato 06.11.2010 Udgave 1.2 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REACH Registreringsnummer Dette stof har ikke noget registreringsnummer,

Læs mere

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010 Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1. Identifikation af stoffet /blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: PRnr: Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1.2 Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Opticare Desinfektionsmiddel

Sikkerhedsdatablad. Opticare Desinfektionsmiddel Sikkerhedsdatablad Revision: 28-06-2012 Erstatter: 24-11-2009 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Opticare Desinfektionsmiddel

Læs mere

Derma Baby Sollotion SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010

Derma Baby Sollotion SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010 Revision: 1. Identifikation af stoffet /blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: PRnr: Derma Baby Sollotion spf 30 Udgave:01 1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet

Læs mere

INDFARVET SANDSPARTEL

INDFARVET SANDSPARTEL 1 Sikkerhedsdatablad Indfarvet Sandspartel INDFARVET SANDSPARTEL Revideret: 2017.03.04 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG PRODUCENTEN 1.1. Produktidentifikator: Handelsnavn: Indfarvet Sandspartel/Naturmaling

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Erstatter dato: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Erstatter dato: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Urea Solution 32,5% 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation.

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation. Udstedelsesdato: Januar 2004 Revisionsdato: 11.12.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: Ikke anmeldepligtig. Synonymer: 203301 - Relevante

Læs mere

HyDra Paq SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation

HyDra Paq SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation Side 1 SIKKERHEDSDATABLAD HyDra Paq PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: HyDra Paq Produktnummer (PRNR): Produktet er ikke oplysningspligtigt

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Version 2.0 Revisionsdato 10.12.2014 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikatorer Produktnavn

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Kan virke let irriterende på hud og øjne.

Sikkerhedsdatablad. Kan virke let irriterende på hud og øjne. Sikkerhedsdatablad Revision: 04-12-2013 Erstatter: 25-01-2012 Version: 0101 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: R10 Lugtfjerner

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 2569-49 Phosphate Standard Solution

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 2569-49 Phosphate Standard Solution Side 1 af 7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 2962266 Puder med nµringsbuffer til respirometrisk biokemisk iltforbrug

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 2962266 Puder med nµringsbuffer til respirometrisk biokemisk iltforbrug Side 1 af 7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

LINOLIEBASERET VÆGMALING, udendørs

LINOLIEBASERET VÆGMALING, udendørs Udstedelsesdato: 31.07.2009 Revisionsdato: 23.08.2010 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliebaseret vægmaling, udendørs PR-nr.: Ikke anmeldepligtig

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 01/09/2011 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Udstedelsesdato: 07.08.2015 Udgave 1.0 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REACH Registreringsnummer Dette produkt er en blanding. REACH

Læs mere

Stalosan A 2014-11-24 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden

Stalosan A 2014-11-24 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 20141124 SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Stalosan A 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. HyDra 2K Reaktiv Komp. B. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. HyDra 2K Reaktiv Komp. B. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation Side 1 SIKKERHEDSDATABLAD HyDra 2K Reaktiv Komp. B PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: HyDra 2K Reaktiv Komponent B 1.2 Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed Udstedelsesdato: 21.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Synonymer: 150328 - Vision2000+ Eco-Flower Foam Wash none Perfume

Læs mere

1.1. Produktidentifikatorer Fodervakuumsalt, stensalt, havsalt, blødgøringssalt, industrisalt, salttabletter, vejsalt

1.1. Produktidentifikatorer Fodervakuumsalt, stensalt, havsalt, blødgøringssalt, industrisalt, salttabletter, vejsalt SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Udgave 1.0 Revisionsdato 18.09.2015 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG AF SELSKABET 1.1. Produktidentifikatorer Produktnavn Fodervakuumsalt,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer Redox 220/185mV_791453-506244-506245

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer Redox 220/185mV_791453-506244-506245 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn 506244; 506245 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

VÆG OG FACADERENS. S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn 26- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes

VÆG OG FACADERENS. S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn 26- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Væg og facaderens PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/ Natriumchlorid standardopløsning 180 ± 10 µs/cm, 85.

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/ Natriumchlorid standardopløsning 180 ± 10 µs/cm, 85. Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/10/2012 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 5798 Synonymer: OTHER PRODUCT

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010

Sikkerhedsdatablad I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010 Udarbejdet den: 29/08/2012 Erstatter: 30/09/2010 Version: 2.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produkt form Handelsnavn. : Væske Produktkode

Læs mere