Revisions dato: Revision: 27 Erstatter dato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revisions dato: Revision: 27 Erstatter dato:"

Transkript

1 Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnummer Synonymer; handelsnavne MCC-BACG, MCC-BACP, MCC-BACD, MCC-BACL, MCC-BACGL, MCC-BACGG, MCC- BACJG BACG, BACP, BACD, 4722, 4724, 4725, BAC-ISOPROPYL ALCOHOL, BULK 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Identificeret anvendelser Rengøringsmiddel Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Leverandør Producent MICROCARE EUROPE BVBA Havendoklaan 13D 1804 Cargovil Vilvoorde, Belgium MICROCARE CORPORATION 595 John Downey Drive New Britain, CT United States of America CAGE: OATV9 Tel: Fax: Nødtelefon Nødtelefon EU: CHEMTREC +(32) PUNKT 2: Fareidentifikation 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen Fysiske farer Sundhedsfarer Miljøfarer Fysisk-kemiske Flam. Liq. 2 - H225 Eye Irrit. 2 - H319 STOT SE 3 - H336 Ikke Klassificeret Produktet er meget brandfarligt. Dampe kan danne eksplosive blandinger med luft Mærkningselementer Piktogram 1/9

2 Signalord Faresætninger Forholdsregler ved brug Supplerende mærkningselementer Indeholder Supplerende sætninger for forholdsregler ved brug Fare H225 Meget brandfarlig væske og damp. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P240 Beholder og modtageudstyr jordforbindes/ potentialudlignes. P243 Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. P261 Undgå indånding af dampe/ spray. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P370+P378 Ved brand: Anvend skum, kuldioxid, tørstof eller vandtåge til brandslukning. EUH210 Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres. RCH001a Udelukkende til brug i industrianlæg. PROPAN-2-OL P241 Anvend eksplosionssikkert elektrisk udstyr. P242 Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister. P264 Vask forurenet hud grundigt efter brug. P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. P280 Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse. P303+P361+P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/ brus huden med vand. P304+P340 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. P312 Ring til en GIFTINFORMATION/ læge i tilfælde af ubehag. P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. P403+P233 Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. P403+P235 Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. P405 Opbevares under lås. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler Andre farer Dette produkt indeholder ikke stoffer klassificeret som PBT eller vpvb. PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 3.2. Blandinger PROPAN-2-OL % CAS-nummer: EF-nummer: Klassificering Flam. Liq. 2 - H225 Eye Irrit. 2 - H319 STOT SE 3 - H336 For ordlyd af faresætninger se punkt 16. Composition PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger 2/9

3 Generel information Indånding Indtagelse Hudkontakt Produktet er brandfarligt. ADVARSEL! Førstehjælpere skal være opmærksomme på egen risiko. Flyt straks pågældende person i frisk luft. Anbring bevidstløs tilskadekommen i aflåst siddeleje og sørg for, at fri vejrtrækning ikke forhindres. Søg læge ved fortsat ubehag. Flyt straks pågældende person i frisk luft. Ved åndedrætsbesvær kan uddannet personale hjælpe den tilskadekomne med ilt. Hold tilskadekommen person varm og i ro. Søg straks læge. Fremkald ikke opkastning. Skyl munden grundigt med vand. Giv masser af vand at drikke. Giv aldrig noget gennem munden til bevidstløse personer. Konsulter en læge for specifik rådgivning. Vask huden grundigt med sæbe og vand. Søg læge ved fortsat ubehag. Øjenkontakt Eventuelle kontaktlinser fjernes og øjet spiles godt op. Fortsæt med at skylle i mindst 15 minutter. Fortsæt med at skylle i mindst 15 minutter. Søg læge ved fortsat ubehag Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Generel information Indånding Indtagelse Hudkontakt Øjenkontakt De beskrevne symptomers alvorlighed vil variere afhængig af koncentrationen og eksponeringens varighed. Dampe kan give sløvhed og svimmelhed. Hovedpine. Irritation af næse, hals og luftveje. Indtagelse af store mængder kan medføre bevidstløshed. Kan medføre kvalme, hovedpine, svimmelhed og beruselse. Vedvarede eller gentagende kontakt med huden kan medføre irritation, rødme eller dermatitis. Kan medføre hudirritation/eksem. Kan medføre midlertidig irritation af øjnene. Irriterer øjnene. Symptomer efter overeksponering kan omfatte følgende: Rødme. Smerte Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig Noter til lægen Ingen specifikke anbefalinger. Hvis i tvivl, søg straks læge. PUNKT 5: Brandbekæmpelse 5.1. Slukningsmidler Egnet slukningsmiddel Uegnet slukningsmiddel Sluk med følgende slukningsmidler: Pulver. Pulver, sand, dolomit osv. Vandspray eller vandtåge. Brug ikke vandstråle som brandslukning, da denne vil sprede ilden (branden) Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Specifikke farer Produktet er brandfarligt. Opvarmning kan frembringe brandfarlige dampe. Dampe er tungere end luft og kan spredes langs gulv og flytte sig over længere afstande til en antændelseskilde og antændes (flash-back effekt). Dampe er tungere end luft og kan spredes langs gulv og flytte sig over længere afstande til en antændelseskilde og antændes (flash-back effekt). Farlige nedbrydningsprodukter Termisk nedbrydning eller forbrænding kan frigøre carbonoxider og andre toksiske gasser eller dampe. Carbonoxider Anvisninger for brandmandskab Forholdsregler under brandbekæmpelse Særligt beskyttelsesudstyr for brandmandskab Beholdere som står tæt på brand bør fjernes eller afkøles med vand. Brug vand til at afkøle brand eksponerede beholdere og sprede dampe. Brug beskyttelsesudstyr, egnet til de omgivende materialer. PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld 3/9

4 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer Personlige forholdsregler Anvend egnet beskyttelsesudstyr, inkluderende handsker, sikkerhedsbriller/ansigtsskærm, åndedrætsværn, støvler, tøj eller forklæde, hvor det er relevant. Ingen rygning, gløder, flammer eller andre antændelseskilder nær spildet. Sørg for tilstrækkelig ventilation Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Miljømæssige forholdsregler Undgå udledning til miljøet. Må ikke hældes i kloakafløb eller vandløb eller på jorden. Inddæm spild med sand, jord eller andet egnet ikke-brændbart materiale Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Metoder til oprensning Advar om potentielle farer og evakuer, hvis det bliver nødvendigt. Hvis lækage ikke kan stoppes, evakuer området. Anvend egnet beskyttelsesudstyr, inkluderende handsker, sikkerhedsbriller/ansigtsskærm, åndedrætsværn, støvler, tøj eller forklæde, hvor det er relevant. Eliminer alle antændelseskilder. Ingen rygning, gløder, flammer eller andre antændelseskilder nær spildet. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Inddæm og absorber spild med sand, jord eller andet ikke-brændbart materiale. Opsaml og placer i egnet beholder til bortskaffelse af affald og luk forsvarligt Henvisning til andre punkter Reference til andre punkter For personlig værnemidler, se Punkt 8. Se punkt 11 for yderligere information om sundhedsfarer. PUNKT 7: Håndtering og opbevaring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Forholdsregler ved brug Holdes væk fra varme, gløder og åben ild. Undgå at spilde. Undgå kontakt med huden og øjnene. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Undgå indånding af dampe. Brug godkendt åndedrætsværn, hvis luftforurening er over et acceptabelt niveau. Lagertanke og andre beholdere skal jordes. Statisk elektricitet og dannelse af gnister skal forhindres. Effectuer une mise à la terre et une métallisation électriques des récipients lors du transfert de la matière Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Forholdsregler ved opbevaring Opbevares i tæt-lukket, original beholder. Emballagen skal opbevares tørt. Jord beholder og overførselsudstyr for at fjerne gnister fra statisk elektricitet. Opbevares væk fra varmekilder eller udsættelse for høje temperaturer Særlige anvendelser Specifik(ke) slutbrug De identificerede anvendelser for dette produkt er beskrevet under Punkt 1.2. Anvendelsesbeskrivelse Rengøringsmiddel. Reference to other sections. Opbevares væk fra uforenelige materialer (se Punkt 10). PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 8.1. Kontrolparametre Arbejdshygiejniske grænseværdier PROPAN-2-OL Grænseværdi for langvarig eksponering (8-timer TWA): 200 ppm 490 mg/m³ Additional Occupational Exposure Limits Stofkommentarer WEL = Workplace Exposure Limits 8.2. Eksponeringskontrol 4/9

5 Beskyttelsesudstyr Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol Øjen/ansigtsbeskyttelse Håndbeskyttelse Anden hud- og kropsbeskyttelse Hygiejneforanstaltninger Åndedrætsværn Sørg for tilstrækkelig rumventilation og lokal udsugning. Beskyttelsesbriller, som overholder en godkendt standard, skal bæres, hvis en risikovurdering angiver, øjenkontakt er mulig. Beskyttelsesbriller, som overholder en godkendt standard, skal bæres, hvis en risikovurdering angiver, øjenkontakt er mulig. Medmindre det af vurderingen fremgår, at der kræves en højere grad af beskyttelse, bør følgende værnemidler anvendes: Tætsiddende sikkerhedsbriller. Kemikalieresistente, uigennemtrængelige handsker, som overholder en godkendt standard, skal bæres, hvis en risikovurdering angiver, at hudkontakt er mulig. Det anbefales, at handsker er lavet af følgende materiale: Nitrilgummi. Polyvinylalkohol (PVA). Vitongummi (fluorgummi). Det bør noteres, at væske kan gennemtrænge handskerne. Hyppige skift anbefales. Anses ikke for at være en betydelig fare på grund af de små mængder, der anvendes. Bær forklæde eller beskyttelsesdragt i tilfælde af kontakt. Der må ikke ryges i arbejdsområde. Vask hænderne ved arbejdets afslutning og før spisning, rygning og toiletbesøg. Fjern straks ethvert stykke tøj, som bliver forurenet. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen. Ingen specifikke anbefalinger. Åndedrætsværn skal benyttes, hvis den luftbårne forurening overstiger den anbefalede grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering. PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Udseende Farve Lugt Lugtgrænse ph Smeltepunkt Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval Flammepunkt Klar væske. Farveløs. Karakteristisk. Alkohol. Ikke anvendelig. Ikke relevant C/ kpa 12 C/54 F TCC (Tag lukket kop). Fordampningsgrad 2 (butylacetat = 1) Fordampingsfaktor Antændelighed (fast stof, gas) Ikke anvendelig. Øvre/nedre antændelses- eller eksplosionsgrænser Øvre brandfarlige/eksplosive grænse: 12.0 Nedre brandfarlige/eksplosive grænse: 2.0 Damptryk C Dampmassefylde /9

6 Relativ massefylde C Bulk massefylde Opløselighed Fordelingskoefficient Selv-antændelsestemperatur Nedbrydningstemperatur Ikke anvendelig. Fuldstændig opløselig i vand. 399 C/750.2 F Viskositet 2.43 mpa 20 C 9.2. Andre oplysninger Brydningsindeks Partikelstørrelse Molvægt Ikke anvendelig. Flygtighed 100% Mætningskoncentration Kritisk temperatur Flygtige organiske bestanddele Dette produkt indeholder et maksimum VOC indhold på 785 g/litre. PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Reaktivitet Der er ingen kendte reaktivitetsfarer forbundet med dette produkt Kemisk stabilitet Kemisk stabilitet Stabilt ved normale omgivelsestemperaturer Risiko for farlige reaktioner Risiko for farlige reaktioner Vil ikke polymerisere Forhold, der skal undgås Forhold, der skal undgås Undgå varme, åben ild og andre antændelseskilder. Undgå kontakt med følgende materialer: Stærke oxidationsmidler. Stærke baser. Stærke mineralske syrer Materialer, der skal undgås Materialer, der skal undgås Stærke oxidationsmidler Farlige nedbrydningsprodukter Farlige nedbrydningsprodukter Ved brand dannes: Gasser/dampe/røg af: Kulilte (CO). Kuldioxid (CO2). PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger Oplysninger om toksikologiske virkninger Andre sundhedsmæssige påvirkninger Der er intet bevis for, at produktet kan fremkalde kræft. Indånding Kan medføre irritation af åndedrætsorganerne. Dampe kan medføre hovedpine, træthed, svimmelhed og kvalme. Vedvarende indånding af høje koncentrationer kan medføre skade på åndedrætsorganerne. 6/9

7 Indtagelse Hudkontakt Øjenkontakt Akutte og kroniske sundhedsfarer Substance may be harmful if swallowed. Kan medføre kvalme, hovedpine, svimmelhed og beruselse. Kan medføre irritation. Symptomer efter overeksponering kan omfatte følgende: Mavesmerter. Kvalme, opkastning. Diarré. Produktet har en affedtende effekt på huden. Kan medføre hudirritation/eksem. Irriterer øjnene. Le liquide, les aérosols et les vapeurs de ce produit sont irritants et peuvent causer de la douleur, un larmoiement, de la rougeur et une enflure, accompagnés d'une sensation de brûlure, de l'impression d'avoir de la poussière fine dans les yeux ou des deux. Opbevares utilgængeligt for børn. Toksikologiske oplysninger om indholdsstoffer PROPAN-2-OL Kræftfremkaldende egenskaber IARC carcinogenicitet NTP carcinogenicitet OSHA Carcinogenicity IARC Gruppe 3 ikke klassificerbar som værende kræftfremkaldende for mennesker. Ikke optaget på listen. Ikke listet. PUNKT 12: Miljøoplysninger Toksicitet Miljøoplysninger om indholdsstoffer PROPAN-2-OL Akut toksicitet - fisk Akut toksicitet - krebsdyr Akut toksicitet - alger LC50, 96 hours: 9,640 mg/l, Fisk EC50, 48 hours: 5102 mg/l, Daphnia magna IC50, 72 hours: >2,000 mg/l, alger Persistens og nedbrydelighed Persistens og nedbrydelighed Produktet er hurtigt nedbrydeligt Bioakkumuleringspotentiale Bioakkumuleringspotentiale Fordelingskoefficient Produktet indeholder ingen stoffer, som forventes at bioakkumulere Mobilitet i jord Mobilitet Produktet er opløseligt i vand Resultater af PBT- og vpvb-vurdering Resultater af PBT og vpvb vurdering Dette produkt indeholder ikke stoffer klassificeret som PBT eller vpvb Andre negative virkninger Andre skadelige effekter Produktet indeholder flygtige organiske forbindelser (VOC'er), som har potentiale for en fotokemisk dannelse af ozon. PUNKT 13: Bortskaffelse Metoder til affaldsbehandling 7/9

8 Generel information Metoder for bortskaffelse Affald er klassificeret som farligt affald. Bortskaf affald til anlæg, som er godkendt til affaldshåndtering, i overensstemmelse med kravene fra de lokale affaldsmyndigheder. Spild er egnet til forbrænding. Ved håndtering af affald skal de sikkerhedsforanstaltninger, der gælder for håndtering af produktet overvejes. Bortskaf affald til anlæg, som er godkendt til affaldshåndtering, i overensstemmelse med kravene fra de lokale affaldsmyndigheder. PUNKT 14: Transportoplysninger FN-nummer UN Nr. (ADR/RID) UN Nr. (IMDG) UN Nr. (ICAO) UN Nr. (ADN) UN1219 UN1219 UN1219 UN UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) UN-forsendelsesbetegnelse (ADR/RID) UN-forsendelsesbetegnelse (IMDG) UN-forsendelsesbetegnelse (ICAO) UN-forsendelsesbetegnelse (ADN) UN1219, ISOPROPANOL, 3, PGII UN1219, ISOPROPANOL, 3, PGII UN1219, ISOPROPANOL, 3, PGII UN1219, ISOPROPANOL, 3, PGII Transportfareklasse(r) ADR/RID klasse 3 ADR/RID kode 3 IMDG klasse 3 ICAO klasse/division 3 Fareseddel Emballagegruppe ADR/RID emballagegruppe IMDG emballagegruppe ICAO emballagegruppe II II II Miljøfarer Miljøfarlige stoffer/marine pollutant Nej Særlige forsigtighedsregler for brugeren EmS F-E, S-D 8/9

9 14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL og IBC-koden Transport i bulk i henhold til Bilag II af MARPOL 73/78 og IBC Koden Ikke relevant. Ingen information påkrævet. PUNKT 15: Oplysninger om regulering Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø EU Lovgivning Vejledning Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (som ændret). Workplace Exposure Limits EH40. Introduction to Local Exhaust Ventilation HS(G)37. Approved Classification and Labelling Guide (Sixth edition) L Kemikaliesikkerhedsvurdering Der er ikke udført nogen kemikalie sikkerheds vurdering. PUNKT 16: Andre oplysninger Revisions kommentarer BEMÆRK: Linjer i margen betyder væsentlige ændringer i forhold til den tidligere version. Revisions dato Revision 27 Erstatter dato SDS nummer SDS status Den fuldstændige ordlyd af H- sætninger BULK - BAC Godkendt. H225 Meget brandfarlig væske og damp. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Disse oplysninger vedrører kun det specifikt anførte materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller i enhver proces. Sådanne oplysninger er baseret på virksomhedens bedste viden og overbevisning, nøjagtige og pålidelige på den anførte dato. Der gives dog ingen garanti eller repræsentation for deres nøjagtighed, pålidelighed eller fuldstændighed. Det er brugerens ansvar at sikre sig egnetheden af sådanne oplysninger til hans eget brug. 9/9

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad IDUN GRUNDFÄRG

Sikkerhedsdatablad IDUN GRUNDFÄRG Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Revisions dato: 23-11-2015 Revision: 4 Erstatter dato: 23-11-2015

Revisions dato: 23-11-2015 Revision: 4 Erstatter dato: 23-11-2015 Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Revisions dato: 16-12-2015 Revision: 11 Erstatter dato: 04-12-2015

Revisions dato: 16-12-2015 Revision: 11 Erstatter dato: 04-12-2015 Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Barclay Gallup Super 360

Sikkerhedsdatablad Barclay Gallup Super 360 Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad AQUAMEG 300-54 I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010.

Sikkerhedsdatablad AQUAMEG 300-54 I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Revisions dato: Revision: 17 Erstatter dato:

Revisions dato: Revision: 17 Erstatter dato: Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ULTIMEG 2020 BASE I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010.

Sikkerhedsdatablad ULTIMEG 2020 BASE I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 08-11-2012 Erstatter: 05-11-2009 Version: P001,1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 2938

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER 112 BRANDSLUKKER Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 15.03.2013 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad LOKE LASYROLJA

Sikkerhedsdatablad LOKE LASYROLJA Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Stokolan sensitive

Sikkerhedsdatablad Stokolan sensitive Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnummer 99037944,99037945,99037946,99037947,99037948,99042895,99037949,99037950

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Copper Paste

SIKKERHEDSDATABLAD Copper Paste Revision 01/07/2013 Revision 3 Erstatter dato 04/08/2011 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. 12005/12050,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Swarfega Servisol

Sikkerhedsdatablad Swarfega Servisol Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnummer SDO500EXP,7004 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Revision: 22 Oktober 2015 SIKKERHEDSDATABLAD

Revision: 22 Oktober 2015 SIKKERHEDSDATABLAD Revision: 22 Oktober 2015 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator - Produktnavn: Vibe Textilfarve Sort - PR-nummer: 1152322

Læs mere

Revisions dato: Revision: 31 Erstatter dato:

Revisions dato: Revision: 31 Erstatter dato: Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/10/2012 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 5798 Synonymer: OTHER PRODUCT

Læs mere

Sikkerhedsdatablad BALDER BÅTLACK

Sikkerhedsdatablad BALDER BÅTLACK Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 65101 Synonymer: MICRA 1.2.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 28/05/2014 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Revisions dato: Revision: 13 Erstatter dato:

Revisions dato: Revision: 13 Erstatter dato: Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Kresto Bitumen (Cupran)

Sikkerhedsdatablad Kresto Bitumen (Cupran) Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnummer 24760,34235,34237 Intern identifikation M 841/4 1.2. Relevante

Læs mere

BARDAHL AUTO SHAMPOO

BARDAHL AUTO SHAMPOO Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 61500 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

Revisions dato: Revision: 25 Erstatter dato:

Revisions dato: Revision: 25 Erstatter dato: Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Black Box Wipes

Sikkerhedsdatablad Black Box Wipes Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnummer BBW10CCE,BBW10QDK,BBW10QSC,BBW10YCE,BBW10YSC,BBW22GER,BBW22JEX,BB

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Sikkerhedsdatablad Hydraulikolie HYDRO HLP HM 100 Version 2.0 Udarbejdet: 17.03.2014 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Hydraulikolie

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Erstatter dato: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Erstatter dato: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Urea Solution 32,5% 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden:

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Udstedelsesdato: 24.11.2005 Revisionsdato: 28.07.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

ASPEN BIO CHAIN OIL SIKKERHEDSDATABLAD

ASPEN BIO CHAIN OIL SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Aspen Bio Chain oil 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Stokolan Light Pure

Sikkerhedsdatablad Stokolan Light Pure Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnummer RES1L,RES100ML,RES30ML,RES30MLWW 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Revisions dato: Revision: 18 Erstatter dato:

Revisions dato: Revision: 18 Erstatter dato: Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Revisions dato: Revision: 20 Erstatter dato:

Revisions dato: Revision: 20 Erstatter dato: Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02112016 SDS version: 1.2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.: 1010.001/005/030

Læs mere

Revisions dato: Revision: 18 Erstatter dato:

Revisions dato: Revision: 18 Erstatter dato: Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Revisions dato: Revision: 12 Erstatter dato:

Revisions dato: Revision: 12 Erstatter dato: Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD GAS ENGÅNG POWERGAS 220294 24560203

SIKKERHEDSDATABLAD GAS ENGÅNG POWERGAS 220294 24560203 1 Identifikation af stoffet/produktet og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn/-betegnelse GRUPPENAVN Gasolverktyg 1.2 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Revisions dato: 22-12-2015 Revision: 21 Erstatter dato: 21-12-2015

Revisions dato: 22-12-2015 Revision: 21 Erstatter dato: 21-12-2015 Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Universal rengøringsmiddel. Tlf.:

Universal rengøringsmiddel. Tlf.: Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 28042014 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.:

Læs mere

Revisions dato: Revision: 21 Erstatter dato:

Revisions dato: Revision: 21 Erstatter dato: Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 12/08/2014 Revision: 05/02/2016 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02032015 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Ikke anmeldelsespligtig Handelsnavn:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 04/04/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 8646098 Synonymer: OTHER PRODUCT

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Opticare Afspænding Industri

Sikkerhedsdatablad. Opticare Afspænding Industri Sikkerhedsdatablad Revision: 12-04-2012 Erstatter: 27-11-2009 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Opticare Afspænding

Læs mere

Revisions dato: Revision: 24 Erstatter dato:

Revisions dato: Revision: 24 Erstatter dato: Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed Udstedelsesdato: 21.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Synonymer: 150328 - Vision2000+ Eco-Flower Foam Wash none Perfume

Læs mere

Sikkerhedsdatablad PFR POLAR FLUX REMOVER, AEROSOL I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010.

Sikkerhedsdatablad PFR POLAR FLUX REMOVER, AEROSOL I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 02-04-2013 Erstatter: 12-11-2011 Version: P002,0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 9551

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Stokoderm Sun Protect 30 Pure

Sikkerhedsdatablad Stokoderm Sun Protect 30 Pure Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnummer SUN1L,SUN30ML,SUN100ML 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 5 AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 63195 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 21-08-2015 Revision: 21-08-2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: CAS-nummer: 67-63-0

Læs mere

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN Sikkerhedsdatablad AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator TourTurf TAG - Green and Fairway er et 100 % organisk jordforbedringsmiddel og

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Kresto Special Wipes

Sikkerhedsdatablad Kresto Special Wipes Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnummer ULT150W,ULT150WRS,ULT70W,ULT150W-AUS 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ROC - REFLOW OVEN CLEANER I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010.

Sikkerhedsdatablad ROC - REFLOW OVEN CLEANER I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Classic Motor Oil SAE PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. Classic Motor Oil SAE PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Side : 1 / 6 PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : Classic Motor Oil SAE40 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 05052015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

HyDra Paq SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation

HyDra Paq SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation Side 1 SIKKERHEDSDATABLAD HyDra Paq PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: HyDra Paq Produktnummer (PRNR): Produktet er ikke oplysningspligtigt

Læs mere

Udarbejdet på baggrund af EU forordningerne 453/2010 og 1907/2006. Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 08-03-2012 SDS version: 1.0

Udarbejdet på baggrund af EU forordningerne 453/2010 og 1907/2006. Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 08-03-2012 SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 08032012 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Ikke anmeldelsespligtig Handelsnavn:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Socko Frisk

SIKKERHEDSDATABLAD Socko Frisk Revision 01/04/2015 Erstatter dato 28/06/2012 SIKKERHEDSDATABLAD Socko Frisk PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr.

Læs mere

BARDAHL LÆKAGE SØGER

BARDAHL LÆKAGE SØGER Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72405 PR-nr.: 934568 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation.

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation. Udstedelsesdato: Januar 2004 Revisionsdato: 11.12.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: Ikke anmeldepligtig. Synonymer: 203301 - Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Hand Cleaning Cream

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Hand Cleaning Cream Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad PRIMER S 2

Sikkerhedsdatablad PRIMER S 2 Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER SYNTHV 0W30 Udarbejdet: 02022015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: SYNTHV 0W30 ARD010044 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 01/12/2014 Version: 5 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 05/09/2008 Revision: 19/08/2011 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 6014

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Dansk versionsdato: 30/6 2015. Shimano fedt. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. Dansk versionsdato: 30/6 2015. Shimano fedt. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Smøremiddel 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren

Læs mere

Derma Baby Sollotion SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010

Derma Baby Sollotion SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010 Revision: 1. Identifikation af stoffet /blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: PRnr: Derma Baby Sollotion spf 30 Udgave:01 1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Florafree Alcogel

SIKKERHEDSDATABLAD Florafree Alcogel 5/02/2011 SIKKERHEDSDATABLAD Florafree Alcogel PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Florafree Alcogel Produktnr. fag50ml, FHY36MG,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad BLUE MASKING LACQUER I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010.

Sikkerhedsdatablad BLUE MASKING LACQUER I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Dreumex Special

Sikkerhedsdatablad Dreumex Special Udarbejdet: 14-01-2016 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Dreumex Special Øvrig information: Produktet er

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke klassificeret i overensstemmelse med CLP. Produktet er ikke underlagt et mærkningssystem.

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke klassificeret i overensstemmelse med CLP. Produktet er ikke underlagt et mærkningssystem. RS CLP/GHS revision date 01/12/15 8 v1.0 RS -, - Side: 1 Kompileringsdato: 14/10/2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Modelmates Limited - Weathering Dye Spray Aerosol

SIKKERHEDSDATABLAD Modelmates Limited - Weathering Dye Spray Aerosol SIKKERHEDSDATABLAD 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PRODUKTNAVN LEVERANDØR Modelmates Limited 54 De Tany Court St Albans Herts AL1 1TX Tel: 07926 196 471 Fax:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Univar Cleaner B365

SIKKERHEDSDATABLAD Univar Cleaner B365 Revision 29.09.2011 Revision 01 1 / SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. 105373 1.2. Relevante

Læs mere

SAFETY DATASHEET. SATWIPE med ETHANOL

SAFETY DATASHEET. SATWIPE med ETHANOL 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1.1 Produktnavn: 1.2 Anvendelse: Industri 1.3 Leverandør: IPS Group A/S Hejreskovvej 22A DK-3490 Kvistgaard Denmark 1.4 Kontakt: +45 49132800 (08.00

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ASSA LÅSSPRAY I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010.

Sikkerhedsdatablad ASSA LÅSSPRAY I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 15-05-2013 SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 15-05-2013 SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 15052013 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Ikke anmeldelsespligtig Handelsnavn:

Læs mere

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010 Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1. Identifikation af stoffet /blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: PRnr: Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1.2 Relevante

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 08092014 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Radiator Stop Leak

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Radiator Stop Leak Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Revisions dato: Revision: 2 Erstatter dato:

Revisions dato: Revision: 2 Erstatter dato: Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning

Arbejdspladsbrugsanvisning PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Internt navn: Centeur Probe wash Udfærdiget af: acbe Udarbejdelsesdato: 01-04-2014 Revisionsdato:

Læs mere

Revisions dato: Revision: 18 Erstatter dato:

Revisions dato: Revision: 18 Erstatter dato: Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 14/08/2014 Revision: 01/02/2016 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Socko Fin

SIKKERHEDSDATABLAD Socko Fin Revision 31/03/2015 Erstatter dato 31/03/2015 SIKKERHEDSDATABLAD Socko Fin PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. Socko

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 01/09/2011 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010

Sikkerhedsdatablad I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010 Udarbejdet den: 29/08/2012 Erstatter: 30/09/2010 Version: 2.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produkt form Handelsnavn. : Væske Produktkode

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer Redox 220/185mV_791453-506244-506245

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer Redox 220/185mV_791453-506244-506245 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn 506244; 506245 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 16/12/2014 Revision: 04/02/2016 Version: 4 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Udgivelsesdato: 31/05/2017 Version: 1.

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Udgivelsesdato: 31/05/2017 Version: 1. i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Udgivelsesdato: 31/05/2017 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD CMT

SIKKERHEDSDATABLAD CMT PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

S & F BINDER/LIM PVA

S & F BINDER/LIM PVA Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: S & F Binder/lim PVA PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Reparationsmaling til lakeret zink (Giftlinien) Udstedelsesdato: Version:

Sikkerhedsdatablad. Reparationsmaling til lakeret zink (Giftlinien) Udstedelsesdato: Version: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 27-01-2011 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Reparationsmaling til lakeret zink

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 11-03-2011 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Tollhouse Pool Klar Varenummer:

Læs mere