PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden"

Transkript

1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator LECTRA CLEAN II Aerosol 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Afrensning - Kraftig affedtning 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Touwslagerstraat Zele Belgium Tel.: +32(0)52/ Fax.: +32(0)52/ Subsidiaries Tel Fax CRC Industries Finland Oy Asemanrinne 13, Lohja +358/(19) /(19) CRC Industries France 6, avenue du marais, B.P , Argenteuil Cedex CRC Industries Deutschland GmbH CRC INDUSTRIES IBERIA S.L.U. CRC Industries Sweden Südring 9, D Iffezheim (07229) (07229) GREMIO DEL CUERO-PARC.96, POLIGONO INDUSTR. DE HONTORIA, SEGOVIA Kryptongatan 14, Mölndal 0034/ / / / Nødtelefon CRC Industries Europe, Belgium: Tel.: +32(0)52/ (office hours) PUNKT 2: Fareidentifikation 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen Klassifikation ifølge 67/548/EØF eller 1999/45/EF: OK Fysisk: Miljø : R66: Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. YDERST BRANDFARLIG Ikke klassificeret 1 / 9

2 2.2. Mærkningselementer Symbol : YDERST BRANDFARLIG R-sætninger : S-sætninger : Ekstra mærkningselementer ifølge aerosoldirektivet 75/324/EC: Andre ekstra mærkningselementer: R66: Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. S2: Opbevares utilgængeligt for børn. S16: Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. S23: Undgå indånding af dampe/aerosol-tåger. S51: Må kun bruges på steder med god ventilation. Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer over 50 C. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke når den er tømt. Udtømning må ikke finde sted imod åben ild eller glødende legemer. Ved utilstrækkelig ventilation kan der dannes eksplosive damp-luftblandinger. Note: Præparater, der er klassificeret som sundhedsskadelige på grund af fare ved aspiration, skal ikke nødvendigvis etiketteres som sundhedsskadelige med R65, når de markedsføres i aerosolbeholdere eller i beholdere, som er forsynet med en uaftagelig sprayanordning. (EU-direktiv 67/548 bilag VI 9.4) 2.3. Andre farer Ingen PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 3.1. Stoffer Kan ikke benyttes Blandinger Farligt stof CAS-nr EC-nr w/w % symbol R-udtryk* Noterne Kulbrinter, C11-C13, n-alkaner, isoalkaner, cycliske, < 2 % aromater Xn (2-methoxymethylethoxy)propanol A CO A,G Forklaring noter A : stoffer, for hvilke der foreligger EF-grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering G : exempted from the obligation to register in accordance with art.2(7)(a)of REACH Regulation No 1907/2006 Farligt stof Kulbrinter, C11-C13, n-alkaner, isoalkaner, cycliske, < 2 % aromater CO2 Forklaring noter Registreringsnumre CAS-nr EC-nr A : stoffer, for hvilke der foreligger EF-grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering w/w % Fareklasse og - kategori Asp. Tox. 1 H304 G : exempted from the obligation to register in accordance with art.2(7)(a)of REACH Regulation No 1907/2006 Faresætning Noterne 1-5 Press. Gas H280 A,G 2 / 9

3 (* Forklaringer til benævnelse: se kapittel 16) PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Øjne : Hudkontakt : Indånding : Indtagelse : Ved øjenkontakt skylles øjet straks med rigeligt vand Søg lægehjælp ved fortsat irritation Vask med vand og sæbe Søg lægehjælp ved fortsat irritation Frisk luft, holdes varm og i ro Søg lægehjælp ved ugunstige virkninger Intagelse er usandsynlig Fremkald ikke opkastning ved indtagelse p.g.a. risikoen for optagelse i lungerne. Søg straks lægehjælp, hvis der er mistanke om optagelse i lungerne Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Inånding : Indtagelse : Kontakt med hud : Kontakt med øjne : Indånding af opløsningsmidlets dampe i længere tid kan forårsage kvalme, hovedpine og svimmelhed. Skulle en person have indtaget og derefter kastet produktet op, er det sandsynligt, at også en indånding heraf har fundet sted. Opløsningen kan give kemisk fremkaldt lungebetændelse. Symptomer: ondt i halsen, mavesmerter, kvalme, opkastning Kan forårsage irritation. Symptomer: rødme og smerte Kan forårsage irritation. Symptomer: rødme og smerte 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig Generelt : Er man utilpas, skal man rådspørge læge (vis om muligt etiketten) I tilfælde af vedvarende symptomer bør der altid søges læge. PUNKT 5: Brandbekæmpelse 5.1. Slukningsmidler skum, kuldioxyd eller tørstof 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Aerosoler kan eksplodere ved opvarmning til over 50 C Danner farlige nedbrydningsstoffer CO, CO Anvisninger for brandmandskab Hold beholdere nær ild kølige med vand 3 / 9

4 Indånd ikke røg i tilfælde af brand PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer Afbryd alle antændelseskilder Sørg for tilstrækkelig ventilation Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelses-handsker Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Lad det ikke komme i kloakker og vandveje 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Opsug udslip i passende inaktivt materiale 6.4. Henvisning til andre punkter For yderligere oplysninger, se afsnit 8. PUNKT 7: Håndtering og opbevaring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Opbevares på afstand af varme og antændelseskilder Træf foranstalninger mod statisk elektricitet Udstyr skal jordforbindes Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/?/udstyr. Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister. Undgå indånding af dampe och aerosol-tåger Sørg for tilstrækkelig ventilation Undgå kontakt med huden og øjnene. Vask grundigt efter brug Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Aerosolbeholder: Må ikke udsættes for direkte sollys og temperaturer over 50 C. Opbevares utilgængeligt for børn Særlige anvendelser Afrensning - Kraftig affedtning PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 4 / 9

5 8.1. Kontrolparametre Grænseværdier : Farligt stof CAS-nr metode EU established exposure limits: CO TWA 5000 ppm (2-methoxymethylethoxy)propanol TWA 50 ppm National established exposure limits, Denmark CO TWA 5000 ppm (2-methoxymethylethoxy)propanol TWA 50 ppm 8.2. Eksponeringskontrol Tekniske hjælpemidler : Personlige værnemidler : indånding : hud : øjne : Sørg for tilstrækkelig ventilation Opbevares på afstand af varme og antændelseskilder Træf foranstalninger mod statisk elektricitet Take precautions to avoid contact with skin and eyes when handling the product. Sørg for tilstrækkelig ventilation Brug egnet åndedrætsværn, hvis affektiv ventiliation ikke er mulig. Filtrerende åndedrætsværn mod organiske gasser og dampe (A,AX) Benyt dertil egnede beskyttelseshandsker (nitrile) Benyt beskyttelsesbriller. PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Udseende : Væske med CO2 som drivstof. far : Farveløs. duft : Opløsningsmiddel. ph : Kan ikke benyttes. Kogepunkt/intervall : C Antændelsestemperatur : 63 C (lukket kop) Fordampningshastighed : 150 (Æter=1) Eksplosionsgrænser : Øvre : Kan ikke fås. Nedre : Kan ikke fås. Damptryk : Kan ikke fås. Vægtfylde : g/cm3 20 C). Vandopløselighed : Uopløselig i vand Selvantændelsespunkt : > 200 C Viskositet : 1.85 mpa.s 20 C) Andre oplysninger 5 / 9

6 PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Så vidt vides ingen farlige reaktioner hvis stoffet anvendes til dets oprindelige formål Kemisk stabilitet Stabil Risiko for farlige reaktioner Så vidt vides ingen farlige reaktioner hvis stoffet anvendes til dets oprindelige formål Forhold, der skal undgås Undgå overophedning Materialer, der skal undgås Stærkt oxyderende stof Farlige nedbrydningsprodukter CO, CO2 PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger Oplysninger om toksikologiske virkninger Inånding : Indtagelse : Kontakt med hud : Kontakt med øjne : Indånding af opløsningsdampe kan forårsage kvalme, hovedpine og svimmelhed Skulle en person have indtaget og derefter kastet produktet op, er det sandsynligt, at også en indånding heraf har fundet sted. Opløsningen kan give kemisk fremkaldt lungebetændelse. Kontakt i længere tid vil forårsage affedtning af huden, hvilket kan medføre irritation og, i visse tilfælde, betændelse Kan forårsage irritation. Toksikologiske data : Ingen informationer haves PUNKT 12: Miljøoplysninger Toksicitet 6 / 9

7 Ikke klassificeret Økotoksikologiske data: Ingen informationer haves Persistens og nedbrydelighed Ingen tilgængelige eksperimentdata Bioakkumuleringspotentiale Ingen tilgængelige eksperimentdata Mobilitet i jord Uopløselig i vand Resultater af PBT- og vpvb-vurdering Ingen information haves Andre negative virkninger PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse Metoder til affaldsbehandling Produkt : Emballage : Stoffet og emballagen skal bortskaffes på en sikker måde. Udled ikke stoffet i kloak eller miljø, men aflever det til en autoriseret affaldsindsamlingsvirksomhed. Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med lokal eller national lovgivning PUNKT 14: Transportoplysninger UN-nummer UN-Nr. : UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) Forsendelsesbetegnelse: AEROSOLS, flammable Transportfareklasse(r) Klasse: / 9

8 ADR/RID - Klassifikationskode: 5F Emballagegruppe Emballagegruppe: ikke relevant Miljøfarer ADR/RID - Farlig for miljøet: IMDG - Marine pollutant: IATA/ICAO - Farlig for miljøet: Nej No Nej Særlige forsigtighedsregler for brugeren ADR/RID - Tunnelkode: (D) IMDG - Ems: F-D,S-U IATA/ICAO - PAX: 203 IATA/ICAO - CAO Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden Kan ikke benyttes. PUNKT 15: Oplysninger om regulering Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø Sikkerhedsdatabladet er opstillet efter de gældende EU-krav. Direktiv 2008/47/EF om ændring af aerosoldirektivet 75/324/EØF. EU-direktive 99/45/EU Forordning (EF) nr. 1907/ Kemikaliesikkerhedsvurdering Ingen informationer haves PUNKT 16: Andre oplysninger *Forklaringer till risikobenævnelse: *Forklaringer till faresætning: R65: Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse. R66: Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. H280 : Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning. H304 : Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Dette produkt bøør opbevares, behandles og bruges i overensstemmelse med god industriel hygiejnepraksis og i overensstemmelse med alle love og bestemmelser. Den information, som findes heri, er baseret på vor nuværende viden og har til hensigt at beskrive vore produkter ud fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt. Den garanterer igen specifikke egenskaber. 8 / 9

9 Bortset fra enhver rimelig handel med det formål at studere, researche og vurdere helbreds-, sikkerheds- og miljømæssige risici, må disse dokumenter ikke gengives på nogen måde uden skriftlig tilladelse fra CRC. 9 / 9

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator PENETRATING OIL + MOS2 Bulk 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator FOOD GREASE Bulk 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator AMBERGREASE SIL Bulk 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Exhaust Mounting Paste Bulk 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator PIPE DE-BLOCKER Bulk 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator RADIATOR SEAL Bulk 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Motor Protect Aerosol 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator FOODKLEEN (FOOD PROCESSING SAFE ) Aerosol 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator ECO Complex Blue (FOOD PROCESSING SAFE ) Bulk 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Complex Blue (FOOD PROCESSING SAFE ) Bulk 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Marker Pen Rød Bulk 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator PENETRATING OIL + MOS2 Aerosol 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 5-56 Bulk 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Flatscreen Cleaner (FOOD PROCESSING SAFE ) Aerosol 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator ENTFETTER 65 Aerosol 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator EXTRA LOCK Bulk 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Ice Off Bulk 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator SILICONE GREASE Aerosol 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

12, Bld des Martyrs de Chateaubriant F Argenteuil Cédex

12, Bld des Martyrs de Chateaubriant F Argenteuil Cédex 1. IDENTIFIKATION AF PRODUKT OG AF LEVERANDØR Produktnavn : Anvendelse : Leverandør : SILICONE PR-nummer: 990447 Aerosol Smøremiddel CRC Industries Europe n.v. Touwslagerstraat 1 9240 ZELE Belgium Tel.:

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator SILICONE (FOOD PROCESSING SAFE ) Aerosol 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

SILICONE IND_Bulk_Dansk. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SILICONE IND_Bulk_Dansk. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Side 1 af 9 Sikkerhedsdatablad Forordning (EF) nr. 1907/2006 Art.31 Produktnavn : SILICONE IND Dato : Ref.Nr.: BDS000965_10_20111202 Gennemgang af : 02.12.11 Version : 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator SERVISOL PLASTIC SAFE WIPES Bulk 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator PURIFYING CLEANER Bulk 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator OPTI CLEAN (tissues) 16 Pieces Bulk 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

ADHESIVE LUBRICANT KÆDEOLIE PR-nummer: Aerosol

ADHESIVE LUBRICANT KÆDEOLIE PR-nummer: Aerosol 1. IDENTIFIKATION AF PRODUKT OG AF LEVERANDØR Produktnavn : Anvendelse : Leverandør : ADHESIVE LUBRICANT KÆDEOLIE PR-nummer: 951966 Aerosol Smøremiddel CRC Industries Europe n.v. Touwslagerstraat 1 9240

Læs mere

03.04.12 Version : Produktnavn : SPOTCLEAN Dato : 1.0 Ref.Nr.: BDS001292_10_20120403 Gennemgang af : BB27711

03.04.12 Version : Produktnavn : SPOTCLEAN Dato : 1.0 Ref.Nr.: BDS001292_10_20120403 Gennemgang af : BB27711 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator SPOTCLEAN Bulk 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Metal Free Paste Bulk 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Supercut II Aerosol 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator WHITE LITHIUM GREASE Aerosol 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

This is a translation of the standard EU-safety data sheet, therefore national data are not included.

This is a translation of the standard EU-safety data sheet, therefore national data are not included. This is a translation of the standard EU-safety data sheet, therefore national data are not included. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator SPRÜHÖL 88 Bulk 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator EASY WELD Aerosol 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

EU-Directive 2001/58. MULTILUBE PR-nummer: Under ansøgning Artikel-nummer: Aerosol

EU-Directive 2001/58. MULTILUBE PR-nummer: Under ansøgning Artikel-nummer: Aerosol Sikkerhedsdatablad EU-Directive 2001/58 Produktnavn : MULTILUBE Dato : 01.04.04 Ref.Nr.: AB17030-10-010404 Gennemgang af : 28.01.03 1. IDENTIFIKATION AF PRODUKT Produktnavn : MULTILUBE PR-nummer: Under

Læs mere

10.11.11 Version : Produktnavn : KONTAKT IPA Dato : 1.0 Ref.Nr.: BDS000792_10_20111110 Gennemgang af : AB27710

10.11.11 Version : Produktnavn : KONTAKT IPA Dato : 1.0 Ref.Nr.: BDS000792_10_20111110 Gennemgang af : AB27710 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator KONTAKT IPA Aerosol 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Silicone Spray Aerosol 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Kontakt IPA Aerosol 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator COCKPIT MATT Aerosol 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator DRY LUBE - F (FOOD PROCESSING SAFE ) Aerosol 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator ACIDE CHLORHYDRIQUE Bulk 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Marker Paint PR-No 1958123/1958019/1958035/ Aerosol 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

CRC Industries Europe bvba. 12, Bld des Martyrs de Chateaubriant F-95102 Argenteuil Cédex

CRC Industries Europe bvba. 12, Bld des Martyrs de Chateaubriant F-95102 Argenteuil Cédex 1. IDENTIFIKATION AF PRODUKT OG AF LEVERANDØR Produktnavn : Anvendelse : Leverandør : METAL FREE PASTE METALFRI PASTA PR-nummer 1941487 Bulk Smøremiddel Touwslagerstraat 1 9240 ZELE Belgium Tel.: (+32)(0)52/456011

Læs mere

Rustbeskyttelses produkter. CRC Industries Europe bvba. 12, Bld des Martyrs de Chateaubriant F Argenteuil Cédex

Rustbeskyttelses produkter. CRC Industries Europe bvba. 12, Bld des Martyrs de Chateaubriant F Argenteuil Cédex 1. IDENTIFIKATION AF PRODUKT OG AF LEVERANDØR Produktnavn : Anvendelse : GALVA BRITE ZINK MALING Aerosol Rustbeskyttelses produkter Leverandør : Touwslagerstraat 1 9240 ZELE Belgium Tel.: (+32)(0)52/456011

Læs mere

WHITE LITHIUM GREASE HVID LITHIUM SMØREFEDT PR-nummer: Aerosol

WHITE LITHIUM GREASE HVID LITHIUM SMØREFEDT PR-nummer: Aerosol 1. IDENTIFIKATION AF PRODUKT OG AF LEVERANDØR Produktnavn : Anvendelse : Leverandør : WHITE LITHIUM GREASE HVID LITHIUM SMØREFEDT PR-nummer: 1155814 Aerosol Smøremiddel CRC Industries Europe n.v. Touwslagerstraat

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 5-56 Aerosol 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Braklube Plus Aerosol 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 2-26 Aerosol 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator ECO Bio Weld Aerosol 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator GRAFFITI REMOVER Aerosol 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Office Clean (tissues) Bulk 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Ambergrease exl Bulk 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

CRC Industries Europe bvba. 12, Bld des Martyrs de Chateaubriant F Argenteuil Cédex

CRC Industries Europe bvba. 12, Bld des Martyrs de Chateaubriant F Argenteuil Cédex 1. IDENTIFIKATION AF PRODUKT OG AF LEVERANDØR Produktnavn : Anvendelse : Leverandør : POWER LUBE Bulk Smøremiddel Touwslagerstraat 1 9240 ZELE Belgium Tel.: (+32)(0)52/456011 Fax: (+32)(0)52/450034 E-mail

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Tuner 600 Aerosol 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Marker Pen Grøn Bulk 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator MARKERPEN Silver Bulk 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Marker Pen Gul Bulk 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Motor Flush Bulk 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

CARBURETTOR CLEANER KARBURATOR-RENS Aerosol

CARBURETTOR CLEANER KARBURATOR-RENS Aerosol 1. IDENTIFIKATION AF PRODUKT OG AF LEVERANDØR Produktnavn : Anvendelse : Leverandør : CARBURETTOR CLEANER KARBURATOR-RENS Aerosol Afrensning - Kraftig affedtning Touwslagerstraat 1 9240 ZELE Belgium Tel.:

Læs mere

CRC Industries Europe bvba. 12, Bld des Martyrs de Chateaubriant F Argenteuil Cédex

CRC Industries Europe bvba. 12, Bld des Martyrs de Chateaubriant F Argenteuil Cédex 1. IDENTIFIKATION AF PRODUKT OG AF LEVERANDØR Produktnavn : Anvendelse : Leverandør : GLASS CLEAN RUDERENS Aerosol Car Care Touwslagerstraat 1 9240 ZELE Belgium Tel.: (+32)(0)52/456011 Fax: (+32)(0)52/450034

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator SERVISOL AERO DUSTER 100 Aerosol 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Inox Weld Kleen Bulk 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

BATTERY POLE PROTECT Aerosol

BATTERY POLE PROTECT Aerosol 1. IDENTIFIKATION AF PRODUKT OG AF LEVERANDØR Produktnavn : Anvendelse : Leverandør : BATTERY POLE PROTECT Aerosol Rustbeskyttelses produkter Touwslagerstraat 1 9240 ZELE Belgium Tel.: (+32)(0)52/456011

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator DEGREASER RTU Bulk 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Multilube Aerosol 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

09.11.11 Version : Produktnavn : ANTISTATIK 100 Dato : 1.0 Ref.Nr.: BDS000769_10_20111109 Gennemgang af : AB28301

09.11.11 Version : Produktnavn : ANTISTATIK 100 Dato : 1.0 Ref.Nr.: BDS000769_10_20111109 Gennemgang af : AB28301 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator ANTISTATIK 100 Aerosol 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator TUFCUT Aerosol 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Lub 21 Bulk 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Degreaser 65 Aerosol 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PRO PAINT Black matt PRO PAINT Matsort Aerosol

PRO PAINT Black matt PRO PAINT Matsort Aerosol 1. IDENTIFIKATION AF PRODUKT OG AF LEVERANDØR Produktnavn : Anvendelse : PRO PAINT Black matt PRO PAINT Matsort Aerosol Paints Leverandør : Touwslagerstraat 1 9240 ZELE Belgium Tel.: (+32)(0)52/456011

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator AGL 1 Aerosol 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator WHITE SPIRIT Bulk 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Citro Cleaner Aerosol 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Ice Off Bulk 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Antistatik 100 Aerosol 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator AMBERSOLV SB1 Aerosol 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Contact Protect Aerosol 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

METAL-FREE PASTE METALFRI PASTA PR-nummer: 1169642

METAL-FREE PASTE METALFRI PASTA PR-nummer: 1169642 1. IDENTIFIKATION AF PRODUKT OG AF LEVERANDØR Produktnavn : METAL-FREE PASTE METALFRI PASTA PR-nummer: 1169642 Aerosol Anvendelse : Smøremiddel Leverandør : Touwslagerstraat 1 9240 ZELE Belgium Tel.: (+32)(0)52/456011

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator BELT ANTI-SLIP (FOOD PROCESSING SAFE ) Aerosol 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator High Temperature Sealant Bulk 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Degreaser 65 Aerosol 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Kontakt 60 Aerosol 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER 112 BRANDSLUKKER Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 15.03.2013 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn:

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator CITRUS CLEANER AND DEGREASER Bulk 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Silicone (FOOD PROCESSING SAFE ) Aerosol 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

QUICKLEEN PR-nummer: Aerosol

QUICKLEEN PR-nummer: Aerosol 1. IDENTIFIKATION AF PRODUKT OG AF LEVERANDØR Produktnavn : Anvendelse : Leverandør : QUICKLEEN PR-nummer: 1899768 Aerosol Afrensning - Kraftig affedtning Touwslagerstraat 1 9240 ZELE Belgium Tel.: (+32)(0)52/456011

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator MARKER PAINT Aerosol 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator RBR 310 Bulk 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Version : Produktnavn : PRINTER 66 Dato : 1.0 Ref.Nr.: BDS000564_10_ (DA) Gennemgang af : AB27300

Version : Produktnavn : PRINTER 66 Dato : 1.0 Ref.Nr.: BDS000564_10_ (DA) Gennemgang af : AB27300 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator PRINTER 66 Aerosol 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator MOTOR PROTECT Aerosol 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator BRAKE DEGREASER Bulk 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Plastik 70 Aerosol 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator LOCK OIL Aerosol 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator FORMULA 12 Aerosol 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator IPA SOLVENT Bulk 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator AMBERCLENS Bulk 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Version : Produktnavn : KONTAKT WL Dato : 1.0 Ref.Nr.: BDS000543_10_ Gennemgang af : AB27110

Version : Produktnavn : KONTAKT WL Dato : 1.0 Ref.Nr.: BDS000543_10_ Gennemgang af : AB27110 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator KONTAKT WL Aerosol 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator INOX KLEEN (FOOD PROCESSING SAFE ) Aerosol 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Rust Remover Bulk 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator AIRCO CLEANER Aerosol 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator ECO Leak Finder (FOOD PROCESSING SAFE ) Aerosol 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Brakleen Bulk 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere