Sikkerhedsdatablad Red 7 I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhedsdatablad Red 7 I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010."

Transkript

1 Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnummer Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Identificeret anvendelser Anvendelser der frarådes Rengøringsmiddel. Dette produkt anbefales ikke til eventuelle industrielle, erhvervs-eller forbrugerorganisationer bruge andre end de identificerede anvendelser ovenfor. Kun til professionelt brug Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Leverandør Vibe Autokemi ApS Industrivænget Fårevejle Danmark Tel: Nødtelefon National nødtelefonnummer Giftlinjin oplysninger,telefon PUNKT 2: Fareidentifikation 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen Klassificering (EU 1272/2008) Fysiske farer Sundhedsfarer Miljøfarer Ikke Klassificeret Acute Tox. 4 - H302 Skin Sens. 1 - H317 Ikke Klassificeret Klassificering (67/548/EØF) eller (1999/45/EF) Xn; R22. R Mærkningselementer 1/15

2 Piktogram Signalord Faresætninger Forholdsregler ved brug Indeholder Mærkning i henhold til vaske og rengøringsmidler Supplerende sætninger for forholdsregler ved brug Advarsel H302 Farlig ved indtagelse. H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion. P261 Undgå indånding af dampe/ spray. P280 Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse. P301+P310 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/ læge. P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler. Sodium Mercaptoacetate < 5% anioniske overfladeaktive stoffer, < 5% parfume, Indeholder d-limonene P264 Vask forurenet hud grundigt efter brug. P270 Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. P272 Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen. P333+P313 Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse Andre farer Dette produkt indeholder ikke stoffer klassificeret som PBT eller vpvb. PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 3.2. Blandinger Sodium Mercaptoacetate 10<15% CAS-nummer: EF-nummer: REACH registreringsnumer: XXXX Klassificering Met. Corr. 1 - H290 Acute Tox. 3 - H301 Acute Tox. 4 - H312 Skin Sens. 1A - H317 Klassificering (67/548/EØF) eller (1999/45/EF) Xn;R20/21. R43. Alcohols, C12-C14, ethoxylated, sulfates, sodium salts 1<2% CAS-nummer: EF-nummer: REACH registreringsnumer: xxxx Klassificering Skin Irrit. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319 Klassificering (67/548/EØF) eller (1999/45/EF) Xi;R38,R41. 2/15

3 0.2<0.5% CAS-nummer: EF-nummer: REACH registreringsnumer: xxxx Stof med en EF grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering. Klassificering Acute Tox. 4 - H302 Acute Tox. 4 - H312 Acute Tox. 4 - H332 Skin Irrit. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319 Klassificering (67/548/EØF) eller (1999/45/EF) Xn;R20/21/22 Xi;R36/38 Hele teksten for alle R- og faresætninger er vist i punkt 16. PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Generel information Indånding Indtagelse Hudkontakt Øjenkontakt Beskyttelse af førstehjælpere Søg straks læge. Vis dette sikkerhedsdatablad til læge eller skadestue. Fjern pågældende person fra forureningskilden. Flyt den tilskadekomne person ud i frisk luft og hold vedkommende varm og i ro i en stilling, som er behagelig for vejrtrækningen. Sørg for at opretholde åbne luftveje. Løsn tætsiddende tøj såsom krave, slips eller bælte. Ved åndedrætsbesvær kan uddannet personale hjælpe den tilskadekomne med ilt. Anbring bevidstløs person på deres side i aflåst sideleje og sørg for at vejrtrækning kan finde sted. Skyl munden grundigt med vand. Fjern eventuelle tandproteser. Giv et par små glas vand eller mælk at drikke. Stop, hvis den berørte person bliver dårlig, da opkastning kan være farlig. Fremkald ikke opkastning, medmindre det er under ledelse af medicinsk personale. Hvis opkastning forekommer, skal hovedet holdes lavt så opkast ikke kommer i lungerne. Giv aldrig noget gennem munden til bevidstløse personer. Flyt den tilskadekomne person ud i frisk luft og hold vedkommende varm og i ro i en stilling, som er behagelig for vejrtrækningen. Anbring bevidstløs person på deres side i aflåst sideleje og sørg for at vejrtrækning kan finde sted. Sørg for at opretholde åbne luftveje. Løsn tætsiddende tøj såsom krave, slips eller bælte. Det er vigtigt straks at fjerne stoffet fra huden. I tilfælde af, at der udvikles eventuelle symptomer på overfølsomhed, sørg for at yderligere eksponering undgås. Fjern forurening med vand og sæbe eller et anerkendt hudrensemiddel. Søg læge, hvis symptomer er alvorlige eller fortsætter efter afvaskning. Skyl straks med masser af vand. Eventuelle kontaktlinser fjernes og øjet spiles godt op. Fortsæt med at skylle i mindst 10 minutter. Førstehjælpspersonale bær bære egnet beskyttelsesudstyr under enhver redningsaktion. Hvis der er mistanke om, at flygtige stoffer stadigt er til stede omkring den tilskadekomne person, bør førstehjælpspersonale bære et egnet åndedrætsværn eller et luftforsynet åndedrætsværn. Vask forurenede klæder grundigt med vand, før de tages af den berørte person eller bær handsker. Det kan være farligt for førstehjælpspersonale at udføre mund-til-mund metode/genoplivning Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Generel information Indånding Se punkt 11 for yderligere information om sundhedsfarer. De beskrevne symptomers alvorlighed vil variere afhængig af koncentrationen og eksponeringens varighed. Vedvarende indånding af høje koncentrationer kan medføre skade på åndedrætsorganerne. 3/15

4 Indtagelse Hudkontakt Øjenkontakt Kan medføre overfølsomhed eller allergiske reaktioner hos følsomme individer. Kan medføre ubehag ved indtagelse. Mavesmerter. Kvalme, opkastning. Kan medføre hudsensibilisering eller allergiske reaktioner hos overfølsomme personer. Vedvarende kontakt kan medføre udtørring af huden. Kan medføre midlertidig irritation af øjnene Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig Noter til lægen Behandles symptomatisk. Kan medføre overfølsomhed eller allergiske reaktioner hos følsomme individer. PUNKT 5: Brandbekæmpelse 5.1. Slukningsmidler Egnet slukningsmiddel Uegnet slukningsmiddel Produktet er ikke brandfarligt. Ved brandslukning anvendes alkohol-resistent skum, kuldioxid, pulver eller vandtåge. Anvend slukningsmidler, som er beregnet til den omgivende brand. Brug ikke vandstråle som brandslukning, da denne vil sprede ilden (branden) Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Specifikke farer Beholdere kan sprænge voldsomt eller eksplodere, når de opvarmes, på grund af overdreven trykopbygning. Dette produkt er giftigt. Farlige nedbrydningsprodukter Termisk nedbrydning eller forbrændingsprodukter kan omfatte de følgende stoffer: Giftige gasser eller dampe Anvisninger for brandmandskab Forholdsregler under brandbekæmpelse Særligt beskyttelsesudstyr for brandmandskab Undgå indånding røggasser eller dampe. Evakuer området. Afkøl beholdere, der udsættes for varme, med vandspray og fjern dem fra brandstedet, hvis det kan gøres uden risiko. Afkøl beholdere, som har været udsat for flammer med vand, efter branden er slukket. Hvis en lækage eller spild ikke er blevet antændt, brug vandspray til at sprede dampe og beskytte personer, som stopper lækagen. Kontroller udslip af vand ved at inddæmme og holde det væk fra kloakker og vandløb. Hvis risiko for vandforurening opstår, kontakt relevante myndigheder. Bær luftforsynet åndedrætsværn med positivt tryk (SCBA) og passende beskyttelsesdragt. Brandmænd's tøj, som er i overensstemmelse med Europæisk standard EN469 (inklusive hjelme, beskyttelsesstøvler og handsker), vil yde et grundlæggende niveau af beskyttelse ved kemikalieuheld. PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer Personlige forholdsregler Der må ikke iværksættes handling uden relevant træning eller hvis det medfører nogen personlig risiko. Hold unødvendigt og ubeskyttet personale væk fra spildet. Anvend beskyttelsestøj som beskrevet under punkt 8 i dette sikkerhedsdatablad. Følg forholdsregler for sikker håndtering, som er beskrevet i dette sikkerhedsdatablad. Skyl grundigt efter håndtering af spild. Det skal tilsikres, at procedurer og træning til akut dekontaminering og bortskaffelse, er på plads Der må ikke røres ved eller gås ind i spildt materiale. Undgå kontakt med huden og øjnene Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Miljømæssige forholdsregler Undgå udledning til kloak, vandløb eller på jorden. Undgå udledning i vandmiljøet. Større spild: Kontakt de relevante myndigheder, hvis en miljøforurening forekommer (kloakker, vandløb, jord eller luft) Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning 4/15

5 Metoder til oprensning Anvend beskyttelsestøj som beskrevet under punkt 8 i dette sikkerhedsdatablad. Opsaml omgående spild og bortskaf affald sikkert. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Man skal nærme sig spild med vinden i ryggen. Mindre spild: Hvis produktet er opløseligt i vand, fortynd spildet med vand og mop det op. Alternativt eller hvis det ikke er vand-opløseligt, absorber spildet med inert, tørt materiale og placer det i en egnet affaldsbeholder. Større spild: Hvis lækage ikke kan stoppes, evakuer området. Skyl spildt materiale ind i et anlæg til behandling, eller gør følgende. Inddæm og absorber spild med sand, jord eller andet ikke-brændbart materiale. Anbring affald i mærkede, lukkede beholdere. Rengør forurenede genstande og områder omhyggeligt, observer miljø reguleringer. Det forurenede absorbent kan udgøre samme fare som det spildte materiale. Skyl forurenet område med store mængder vand. Skyl grundigt efter håndtering af spild. Efter fortynding kan udledning til kloak, med rigelige mængder vand, være tilladt. De lokale vand- og miljømyndigheders krav skal følges, hvis forurenet vand skylles direkte ud i kloakken. Bortskaf affald til anlæg, som er godkendt til affaldshåndtering, i overensstemmelse med kravene fra de lokale affaldsmyndigheder Henvisning til andre punkter Reference til andre punkter For personlig værnemidler, se Punkt 8. Se punkt 11 for yderligere information om sundhedsfarer. Se Punkt 12 for yderligere information om miljømæssige farer. Vedrørende bortskaffelse affald, se Punkt 13. PUNKT 7: Håndtering og opbevaring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Forholdsregler ved brug Læs og følg producentens anbefalinger. Anvend beskyttelsestøj som beskrevet under punkt 8 i dette sikkerhedsdatablad. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Håndter alle emballager og beholdere forsigtigt for at minimere spild. Hold beholderen tæt lukket når den ikke er i brug. Undgå dannelse af tåger. Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået. Håndter ikke brudte emballager uden beskyttelsesudstyr. Tomme beholdere må ikke genbruges. Råd om generel bedriftsmæssig hygiejne Vask straks hvis huden bliver forurenet. Alt tilsmudset tøj tages af. Alt tilsmudset tøj skal vaskes inden genanvendelse. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Vask ved slutningen af hvert arbejdsskifte/skiftehold og før spisning, rygning og toiletbesøg. Skift arbejdstøj dagligt før arbejdspladsen forlades Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Forholdsregler ved opbevaring Opbevares i henhold til lokale forskrifter. Må kun opbevares i den originale emballage. Emballagen opbevares tæt lukket, på et køligt, godt ventileret sted. Hold beholderne oprejst. Beskyt beholderne mod skader. Sørg for at bund omkring lagerfaciliteter forebygger forurening af jord og vand i tilfælde af spild. Gulve, der anvendes som lagerområde, bør være lækagetætte, uden sammenføjninger og ikke-absorberende. Opbevaringsklasse Opbevaring af kemikalier Særlige anvendelser Specifik(ke) slutbrug De identificerede anvendelser for dette produkt er beskrevet under Punkt 1.2. PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 8.1. Kontrolparametre Arbejdshygiejniske grænseværdier Grænseværdi for langvarig eksponering (8-timer TWA): 20 ppm 98 mg/m³ E, H E = Stoffet har en EF-grænseværdi. H = Stoffet kan optages gennem huden. 5/15

6 Sodium Mercaptoacetate (CAS: ) Stofkommentarer Ingen kendte grænseværdier for stoffet(stoffer). Alcohols, C12-C14, ethoxylated, sulfates, sodium salts (CAS: ) Stofkommentarer DNEL PNEC Ingen kendte grænseværdier for stoffet(stoffer). Håndværk - Indtagelse; : 2750 mg/kg/dag - Ferskvand; mg/l (CAS: ) DNEL PNEC Industri - Hudkontakt; Kortvarig : 89 mg/kg/dag Industri - Indånding; Kortvarig : 246 mg/m³ Industri - Hudkontakt; Langvarig : 75 mg/kg/dag Industri - Indånding; Langvarig : 98 mg/m³ Forbruger - Hudkontakt; Kortvarig : 44.5 mg/kg/dag Forbruger - Indånding; Kortvarig : 123 mg/m³ Forbruger - Indtagelse; Kortvarig : 13.4 mg/kg/dag Forbruger - Hudkontakt; Langvarig : 38 mg/kg/dag Forbruger - Indånding; Langvarig : 49 mg/m³ - Ferskvand; 8.8 mg/l - Saltvand; 0.88 mg/l - Sediment (Ferskvand); 8.14 mg/kg - Jord; 2.8 mg/kg - STP; 463 mg/l 8.2. Eksponeringskontrol Beskyttelsesudstyr Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol Øjen/ansigtsbeskyttelse Sørg for tilstrækkelig ventilation. Personale, arbejdsmiljø eller biogisk monitorering kan være påkrævet for at kunne fastsætte ventilationens effektivitet eller andre kontrolforanstaltninger og/eller nødvendigheden i at anvende personligt beskyttelsesudstyr. Anvend lukkede systemer, lokalt udsugningsanlæg eller andre tekniske kontroller som det primære middel til at minimere arbejdernes eksponering. Personligt beskyttelsesudstyr bør kun anvendes, hvis eksponering af arbejdstagerne ikke kan kontrolleres tilstrækkeligt af de tekniske kontrolforanstaltninger. Sørg for at kontrolforanstaltninger regelmæssigt inspiceres og vedligeholdes. Sørg for, at operatører er uddannet til at minimere eksponering. Beskyttelsesbriller, som overholder en godkendt standard, skal bæres, hvis en risikovurdering angiver, øjenkontakt er mulig. Personlige værnemidler til øjen- og ansigtsbeskyttelse skal overholde den Europæiske Standard EN166. Medmindre det af vurderingen fremgår, at der kræves en højere grad af beskyttelse, bør følgende værnemidler anvendes: Tætsiddende sikkerhedsbriller. 6/15

7 Håndbeskyttelse Anden hud- og kropsbeskyttelse Hygiejneforanstaltninger Åndedrætsværn Miljømæssig eksponeringskontrol Kemikalieresistente, uigennemtrængelige handsker, som overholder en godkendt standard, skal bæres, hvis en risikovurdering angiver, at hudkontakt er mulig. Den bedst egnede handske skal findes i samarbejde med handskeleverandøren/fabrikanten, som kan give oplysninger om handskematerialets gennembrudstid. For at beskytte hænder mod kemikalier, bør handsker overholde den Europæisk Standard EN374. I betragtning af de data, der er angivet af handskeproducenten, tjek under brug, at handskerne bevarer deres beskyttende egenskaber og skift dem ud, så snart enhver form for forringelse registreres. Hyppige skift anbefales. Egnet fodtøj og supplerende beskyttelsestøj, som opfylder en godkendt standard bør anvendes, hvis en risikovurdering indikerer at hudforurening er mulig. Etabler øjenskyllestation og nødbruser. Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen. Alt tilsmudset tøj skal vaskes inden genanvendelse. Rens udstyr og arbejdsområdet hver dag. Der bør implementeres procedurer for god personlig hygiejne. Vask ved slutningen af hvert arbejdsskifte/skiftehold og før spisning, rygning og toiletbesøg. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen. Forebyggende industrielle lægeundersøgelser bør udføres. Advar vaske-/rengøringspersonale om eventuelle farlige egenskaber ved produktet. Åndedrætsværn i henhold til en godkendt standard bør anvendes hvis en risikovurdering indikerer mulighed for indånding af forurenede stoffer. Sørg for at alle åndedrætsværn er egnet til den tilsigtede anvendelse og er CE -mærket. Kontroller, at åndedrætsværnet sidder tæt og at filteret skiftes regelmæssigt. Gas og kombinationsfiltre til åndedrætsværn skal være i overensstemmelse med Europæisk Standard EN Åndedrætsværn med helmaske og udskiftelige filtre skal overholde den Europæiske Standard EN136. Åndedrætsværn, halvmasker og kvartmasker med udskiftelige filtre skal overholde den Europæiske Standard EN140. Hold beholderen tæt lukket når den ikke er i brug. Emissioner fra udluftnings-eller arbejdsudstyr bør kontrolleres for at sikre, at de opfylder kravene for miljøbeskyttelse. I nogle tilfælde vil det være nødvendigt med luftrensere, filtre eller andre tekniske modifikationer til procesudstyret for at reducere emissioner til acceptable niveauer. PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Udseende Farve Lugt Væske. Farveløs. til Sart rosa. Karakteristisk. ph ph (koncentreret opløsning): ~ 7.0 Flammepunkt Ikke anvendelig. Relativ massefylde ~ 20 C Opløselighed Opløselig i vand. Viskositet ~1 20 C Kommentarer Information erklæret som "Ikke tilgængelig" eller "Ikke relevant" betragtes ikke som værende relevante for gennemførelsen af de behørige kontrolforanstaltninger Andre oplysninger Flygtige organiske bestanddele Dette produkt indeholder et maksimum VOC indhold på 4 g/l. PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet 7/15

8 10.1. Reaktivitet Reaktivitet Der er ingen kendte reaktivitetsfarer forbundet med dette produkt Kemisk stabilitet Kemisk stabilitet Stabilt ved normale omgivelsestemperaturer og når det bruges som anbefalet. Stabil ved opbevaring under de foreskrevne opbevaringsbetingelser Risiko for farlige reaktioner Risiko for farlige reaktioner Ingen kendte potentielt farlige reaktioner Forhold, der skal undgås Forhold, der skal undgås Der er ingen kendte forhold, som der med sandsynlighed vil resultere i en farlig situation Materialer, der skal undgås Materialer, der skal undgås Inget bestemt materiale eller gruppe af materialer er tilbøjelige til at reagere med produktet og frembringe en farlig situation Farlige nedbrydningsprodukter Farlige nedbrydningsprodukter Nedbrydes ikke når det bruges og opbevares som anbefalet. Termisk nedbrydning eller forbrændingsprodukter kan omfatte de følgende stoffer: Giftige gasser eller dampe. PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger Oplysninger om toksikologiske virkninger Akut toksicitet - oral Noter (oral LD₅₀) ATE oral (mg/kg) 1.449,28 Acute Tox. 4 - H302 Farlig ved indtagelse. Akut toksicitet - dermal Noter (dermal LD₅₀) ATE dermal (mg/kg) 7.253,62 Akut toksicitet - indånding Noter (indånding LC₅₀) ATE indånding (dampe mg/l) 733,33 Hudætsning/-irritation Dyredata Alvorlig øjenskade/øjenirritation Alvorlig øjenskade/øjenirritation Respiratorisk sensibilisering Respiratorisk sensibilisering Kimcellemutagenicitet Genotoxicity - in vitro Kan medføre hudsensibilisering eller allergiske reaktioner hos overfølsomme personer. Kræftfremkaldende egenskaber Kræftfremkaldende egenskaber 8/15

9 Reproduktionstoksicitet Reproduktionstoksicitet - Fertiliteten Reproduktionstoksicitet - Fosteret Enkel STOT-eksponering Enkel STOT-eksponering Ikke klassificeret som et specifikt målorgan toksisk stof efter en enkelt eksponering. Gentagne STOT-eksponeringer Gentagne STOTeksponeringer Ikke klassificeret som et specifikt målorgan toksisk stof efter gentagen eksponering. Aspirationsfare Aspirationsfare Generel information Indånding Indtagelse Hudkontakt Øjenkontakt Optagelsesmåder Målorganer Medicinske forholdsregler De beskrevne symptomers alvorlighed vil variere afhængig af koncentrationen og eksponeringens varighed. Vedvarende indånding af høje koncentrationer kan medføre skade på åndedrætsorganerne. Kan medføre overfølsomhed eller allergiske reaktioner hos følsomme individer. Kan medføre ubehag ved indtagelse. Mavesmerter. Kvalme, opkastning. Kan medføre hudsensibilisering eller allergiske reaktioner hos overfølsomme personer. Vedvarende kontakt kan medføre udtørring af huden. Kan medføre midlertidig irritation af øjnene. Indtagelse Indånding Hud og/eller øjenkontakt Ingen specifikke målorganer kendt. Hudforstyrrelser og allergier. Toksikologiske oplysninger om indholdsstoffer Sodium Mercaptoacetate Akut toksicitet - oral Akut toksicitet - oral (LD₅₀ mg/kg) Arter 200,0 Rotte ATE oral (mg/kg) 200,0 Akut toksicitet - dermal Akut toksicitet - dermal (LD₅₀ mg/kg) Arter 1.001,0 Rotte ATE dermal (mg/kg) 1.001,0 Hudætsning/-irritation Dyredata Irriterende. Alvorlig øjenskade/øjenirritation 9/15

10 Alvorlig øjenskade/øjenirritation Irritation af øjne må formodes. Sensibiliserende Kimcellemutagenicitet Genotoxicity - in vitro Ames test: Negativ. Reproduktionstoksicitet Reproduktionstoksicitet - Fosteret Fetotoksicitet: - NOAEL: 20 mg/kg legemsvægt pr. dag,, Rotte Alcohols, C12-C14, ethoxylated, sulfates, sodium salts Akut toksicitet - oral Akut toksicitet - oral (LD₅₀ mg/kg) Arter 2.001,0 Rotte ATE oral (mg/kg) 2.001,0 Akut toksicitet - dermal Akut toksicitet - dermal (LD₅₀ mg/kg) Arter 2.001,0 Rotte ATE dermal (mg/kg) 2.001,0 Ikke sensibiliserende Akut toksicitet - oral Akut toksicitet - oral (LD₅₀ mg/kg) Arter 1.300,0 Rotte ATE oral (mg/kg) 1.300,0 Akut toksicitet - dermal Akut toksicitet - dermal (LD₅₀ mg/kg) Arter 2.270,0 Rotte ATE dermal (mg/kg) 1.100,0 Akut toksicitet - indånding ATE indånding (dampe mg/l) 11,0 Marsvin maximization test (GPMT) - Marsvin: Ikke sensibiliserende 10/15

11 Kimcellemutagenicitet Genotoxicity - in vitro Genmutation:: Negativ. Dette stof har ingen beviser for mutagene egenskaber. Kræftfremkaldende egenskaber IARC carcinogenicitet IARC Gruppe 3 ikke klassificerbar som værende kræftfremkaldende for mennesker. Reproduktionstoksicitet Reproduktionstoksicitet - Fertiliteten Reproduktionstoksicitet - Fosteret Fertility: - NOAEL 720 mg/kg,, Mus Fetotoksicitet: - NOAEL: 100 mg/kg,, Rotte PUNKT 12: Miljøoplysninger Økotoksicitet Anses ikke som værende farlig for miljøet. Dog kan store eller hyppige spild have en farlig effekt på miljøet. Miljøoplysninger om indholdsstoffer Alcohols, C12-C14, ethoxylated, sulfates, sodium salts Økotoksicitet Produktet forventes ikke at udgøre en fare for miljøet. Økotoksicitet Anses ikke som værende farlig for miljøet Toksicitet Toksicitet Miljøoplysninger om indholdsstoffer Sodium Mercaptoacetate Akut toksicitet - fisk Akut toksicitet - krebsdyr Akut toksicitet - alger LC50, 48 timer: 880 mg/l, Leuciscus idus LC50, 96 timer: >100 mg/l, Onchorhynchus mykiss EC50, 48 timer: 38 mg/l, Daphnia magna EC50, 72 timer: 13 mg/l, Pseudokirchneriella subcapitata Alcohols, C12-C14, ethoxylated, sulfates, sodium salts Akut toksicitet - fisk Akut toksicitet - krebsdyr Akut toksicitet - alger LC50, ~: ~ 7.1 mg/l, EC50, ~: ~ 1-10 mg/l, Daphnia magna EC50, ~: ~ mg/l, Alger, ferskvand Akut toksicitet - fisk Akut toksicitet - krebsdyr Akut toksicitet - alger LC50, 96 timer: > 100 mg/l, Lepomis macrochirus EC50, 48 timer: 1550 mg/l, Daphnia magna EC50, >: > 100 mg/l, 11/15

12 Akut toksicitet - mikroorganismer Kronisk toksicitet - fisk på tidligt udviklingsstadier Kronisk toksicitet - Akvatiske krebsdyr EC50, >: > 1000 mg/l, NOEC, 21 dage: > 100 mg/l, NOEC, 21 dage: 100 mg/l, Daphnia magna Persistens og nedbrydelighed Persistens og nedbrydelighed De overfladeaktive stoffer i dette produkter overholder kriterier for biologisk nedbrydelighed som fastsat i Forordning (EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler. Miljøoplysninger om indholdsstoffer Sodium Mercaptoacetate Persistens og nedbrydelighed Biologisk nedbrydelighed Produktet er hurtigt nedbrydeligt. - Nedbrydning 100%: 14 dage Alcohols, C12-C14, ethoxylated, sulfates, sodium salts Persistens og nedbrydelighed Produktet er bionedbrydeligt. Persistens og nedbrydelighed Biologisk nedbrydelighed Produktet er bionedbrydeligt. Vand - Degradation (%) 90.4: 28 dage Bioakkumuleringspotentiale Bioakkumuleringspotentiale Ingen data til rådighed om bioakkumulering. Miljøoplysninger om indholdsstoffer Sodium Mercaptoacetate Bioakkumuleringspotential e Produktet er ikke bioakkumulerende. Fordelingskoefficient log Pow: Alcohols, C12-C14, ethoxylated, sulfates, sodium salts Bioakkumuleringspotential e Produktet indeholder ingen stoffer, som forventes at bioakkumulere. Bioakkumuleringspotential e Produktet er ikke bioakkumulerende Mobilitet i jord Fordelingskoefficient : /15

13 Mobilitet Produktet er vandopløseligt og kan sprede i vandsystemet. Dette produkt er ikke-flygtigt. Miljøoplysninger om indholdsstoffer Alcohols, C12-C14, ethoxylated, sulfates, sodium salts Mobilitet Produktet er opløseligt i vand. Mobilitet Adsorption/desorptions koefficient Produktet indeholder flygtige organiske forbindelser (VOC'er), som vil fordampe let fra alle overflader. Vand - Koc: ~ C Henry's law konstant atm C Overfladespænding 65 C Resultater af PBT- og vpvb-vurdering Miljøoplysninger om indholdsstoffer Sodium Mercaptoacetate Resultater af PBT og vpvb vurdering Dette stof er ikke klassificeret som PBT eller vpvb i henhold til gældende EU kriterier. Alcohols, C12-C14, ethoxylated, sulfates, sodium salts Resultater af PBT og vpvb vurdering Dette produkt indeholder ikke stoffer klassificeret som PBT eller vpvb. Resultater af PBT og vpvb vurdering Andre negative virkninger Dette stof er ikke klassificeret som PBT eller vpvb i henhold til gældende EU kriterier. Andre skadelige effekter Ingen kendte. PUNKT 13: Bortskaffelse Metoder til affaldsbehandling Generel information Metoder for bortskaffelse Dannelsen af affald bør minimeres eller så vidt muligt undgås. Genanvend eller genbrug produkter hvor det er muligt. Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde. Bortskaffelse af dette produkt, proces-løsninger, restprodukter og biprodukter bør til enhver tid overholde kravene i lovgivningen om miljøbeskyttelse, bortskaffelse af affald samt alle kommunens affaldsregulativer. Ved håndtering af affald skal de sikkerhedsforanstaltninger, der gælder for håndtering af produktet overvejes. Der bør udvises forsigtighed ved håndtering af tomme beholdere, som ikke er blevet grundigt rengjorte eller skyllede af. Tomme beholdere eller indvendige beklædninger kan indeholde restprodukt og dermed være potentielt farlige. Overskydende produkter og dem der ikke kan genbruges, bortskaffes via en godkendt affaldsordning. Affald, restprodukter, tomme emballager, kasseret arbejdstøj og forurenede rengøringsmaterialer skal indsamles i udpegede beholdere, som er mærket med deres indhold. Forbrænding eller deponering på losseplads bør kun overvejes, hvis genvinding ikke er mulig. 13/15

14 PUNKT 14: Transportoplysninger Generelt Produktet er ikke omfattet af internationale bestemmelser for transport af farligt gods (IMDG, IATA, ADR/RID) FN-nummer Ikke anvendelig UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) Ikke anvendelig Transportfareklasse(r) Ingen advarselsskilt for transport er påkrævet Emballagegruppe Ikke anvendelig Miljøfarer Miljøfarlige stoffer/marine pollutant Nej Særlige forsigtighedsregler for brugeren Ikke anvendelig Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL og IBC-koden Transport i bulk i henhold til Bilag II af MARPOL 73/78 og IBC Koden Ikke anvendelig. PUNKT 15: Oplysninger om regulering Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø EU Lovgivning Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) (som ændret). Kommissionens forordning (EU) nr. 453/2010 af 20. maj 2010 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (som ændret). Præparatdirektivet (DPD) 1999/45/EF. Stofdirektivet (DSD) 67/548/EØF. Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 648/2004 af 31. marts 2004 om vaske- og rengøringsmidler (med senere ændringer) Kemikaliesikkerhedsvurdering Der er ikke udført nogen kemikalie sikkerheds vurdering. PUNKT 16: Andre oplysninger Generel information Klassificeringsmetoder i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 Dette produkt er fremstillet i henhold til kvalitets- og miljø-styringssystemerne ISO 9001 og ISO Acute Tox. 4 - H302: Skin Sens. 1 - H317: : Beregningsmetode. 14/15

15 Rådgivning om egnet uddannelse/instruktion Revisions kommentarer Udgivet af Læs og følg producentens anbefalinger. Kun trænet personale bør anvende dette materiale. Dette er første udgave. BEMÆRK: Linjer i margen betyder væsentlige ændringer i forhold til den tidligere version. Autosmart International Ltd, Lynn Lane, Shenstone, Lichfield, Staffordshire, WS14 0DH, Great Britain. Tel +44 (0) Revisions dato Revision 3 Erstatter dato SDS nummer SDS status Den fuldstændige ordlyd af R- sætninger Den fuldstændige ordlyd af H- sætninger Godkendt. R20/21 Farlig ved indånding og ved hudkontakt. R22 Farlig ved indtagelse. R36 Irriterer øjnene. R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. H290 Kan ætse metaller. H301 Giftig ved indtagelse. H302 Farlig ved indtagelse. H312 Farlig ved hudkontakt. H315 Forårsager hudirritation. H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H332 Farlig ved indånding. Disse oplysninger vedrører kun det specifikt anførte materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller i enhver proces. Sådanne oplysninger er baseret på virksomhedens bedste viden og overbevisning, nøjagtige og pålidelige på den anførte dato. Der gives dog ingen garanti eller repræsentation for deres nøjagtighed, pålidelighed eller fuldstændighed. Det er brugerens ansvar at sikre sig egnetheden af sådanne oplysninger til hans eget brug. 15/15

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Barclay Gallup Super 360

Sikkerhedsdatablad Barclay Gallup Super 360 Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad IDUN GRUNDFÄRG

Sikkerhedsdatablad IDUN GRUNDFÄRG Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad AQUAMEG 300-54 I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010.

Sikkerhedsdatablad AQUAMEG 300-54 I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 05052015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Stokolan sensitive

Sikkerhedsdatablad Stokolan sensitive Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnummer 99037944,99037945,99037946,99037947,99037948,99042895,99037949,99037950

Læs mere

Sikkerhedsdatablad LOKE LASYROLJA

Sikkerhedsdatablad LOKE LASYROLJA Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Cerium Oxide Polishing Compound I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010.

Sikkerhedsdatablad Cerium Oxide Polishing Compound I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 11122015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER SYNTHV 0W30 Udarbejdet: 02022015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: SYNTHV 0W30 ARD010044 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Sikkerhedsdatablad Hydraulikolie HYDRO HLP HM 100 Version 2.0 Udarbejdet: 17.03.2014 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Hydraulikolie

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Frugtfluefælde 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 12012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 08-11-2012 Erstatter: 05-11-2009 Version: P001,1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 2938

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Stokolan Light Pure

Sikkerhedsdatablad Stokolan Light Pure Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnummer RES1L,RES100ML,RES30ML,RES30MLWW 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

BARDAHL AUTO SHAMPOO

BARDAHL AUTO SHAMPOO Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 61500 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Revision: 25/04/2015 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 11000

Læs mere

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation.

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation. Udstedelsesdato: Januar 2004 Revisionsdato: 11.12.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: Ikke anmeldepligtig. Synonymer: 203301 - Relevante

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 05092015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 26012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: ARD010006 1.2 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 08092014 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 11082015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Emballage: Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055 1 l; 5 l; 10 l 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER 112 BRANDSLUKKER Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 15.03.2013 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad CRL Water Clear Silicone Sealant

Sikkerhedsdatablad CRL Water Clear Silicone Sealant Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 5 AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 63195 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 28/05/2014 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Stokoderm Sun Protect 30 Pure

Sikkerhedsdatablad Stokoderm Sun Protect 30 Pure Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnummer SUN1L,SUN30ML,SUN100ML 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 65101 Synonymer: MICRA 1.2.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Socko Frisk

SIKKERHEDSDATABLAD Socko Frisk Revision 01/04/2015 Erstatter dato 28/06/2012 SIKKERHEDSDATABLAD Socko Frisk PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr.

Læs mere

Universal rengøringsmiddel. Tlf.:

Universal rengøringsmiddel. Tlf.: Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ITW Engineered Polymers ApS Products

Sikkerhedsdatablad ITW Engineered Polymers ApS Products Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Synonymer; handelsnavne Densit Binder, FlexBinder, JointCast Binder,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Erstatter dato: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Erstatter dato: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Urea Solution 32,5% 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed Udstedelsesdato: 21.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Synonymer: 150328 - Vision2000+ Eco-Flower Foam Wash none Perfume

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 19-12-2014 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Pipe Clean 12 Relevante identificerede

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN Sikkerhedsdatablad AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator TourTurf TAG - Green and Fairway er et 100 % organisk jordforbedringsmiddel og

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden:

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Udstedelsesdato: 24.11.2005 Revisionsdato: 28.07.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive

SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive Sun Eco Color Sensitive Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 20.03.2013 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Lyreco Screen Protector & Microfibre Cloth I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret.

Sikkerhedsdatablad Lyreco Screen Protector & Microfibre Cloth I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret. Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnummer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/10/2012 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 5798 Synonymer: OTHER PRODUCT

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

ASPEN BIO CHAIN OIL SIKKERHEDSDATABLAD

ASPEN BIO CHAIN OIL SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Aspen Bio Chain oil 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Kresto Special Wipes

Sikkerhedsdatablad Kresto Special Wipes Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnummer ULT150W,ULT150WRS,ULT70W,ULT150W-AUS 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

S & F BINDER/LIM PVA

S & F BINDER/LIM PVA Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: S & F Binder/lim PVA PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation.

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation. Udfærdigelsesdato: 20.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 77101/77102 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad BALDER BÅTLACK

Sikkerhedsdatablad BALDER BÅTLACK Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010 Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1. Identifikation af stoffet /blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: PRnr: Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1.2 Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Dreumex Special

Sikkerhedsdatablad Dreumex Special Udarbejdet: 14-01-2016 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Dreumex Special Øvrig information: Produktet er

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 10032015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Ultra sonic cleaning solution ultra Clean Varenummer: 663030 1.2 Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD WET AND DRYSCREEN AND SPECTACLE WIPES pack of 20 pairs

SIKKERHEDSDATABLAD WET AND DRYSCREEN AND SPECTACLE WIPES pack of 20 pairs Revision JUNE 2013 Revision 0 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. 5632069 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes iht. EU forordning nr. 453/2010 Side: 1 Kompileringsdato: 04.07.2011 Revision: 16.11.2012 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 01/12/2014 Version: 5 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 12/08/2014 Revision: 05/02/2016 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

BARDAHL LÆKAGE SØGER

BARDAHL LÆKAGE SØGER Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72405 PR-nr.: 934568 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Stalosan A 2014-11-24 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden

Stalosan A 2014-11-24 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 20141124 SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Stalosan A 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 22082016 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: 601 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

HyDra Paq SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation

HyDra Paq SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation Side 1 SIKKERHEDSDATABLAD HyDra Paq PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: HyDra Paq Produktnummer (PRNR): Produktet er ikke oplysningspligtigt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 21-08-2015 Revision: 21-08-2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: CAS-nummer: 67-63-0

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 28042014 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/10 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/10 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/10 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Cat. No. 40700047, 40700048, 40700049, 40700038, 40700039, 40700040, 40700041 CAS-nr.: 1344-28-1

Læs mere

Revision: 22 Oktober 2015 SIKKERHEDSDATABLAD

Revision: 22 Oktober 2015 SIKKERHEDSDATABLAD Revision: 22 Oktober 2015 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator - Produktnavn: Vibe Textilfarve Sort - PR-nummer: 1152322

Læs mere

AgroN. Safety Data Sheet. Fare. Rød

AgroN. Safety Data Sheet. Fare. Rød 09122012 Safety Data Sheet 1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/PREPARATION AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 1.1. Produktidentifikator Rød Agron 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Udgivelsesdato: 31/05/2017 Version: 1.

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Udgivelsesdato: 31/05/2017 Version: 1. i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Udgivelsesdato: 31/05/2017 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. OP-A, OP-AA, OP-AN Suspension. 1/8 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. OP-A, OP-AA, OP-AN Suspension. 1/8 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/8 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Emballage: Cat. No. 40700021, 40700052, 40700054 500 ml, 750 ml 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes 7102 Side: 1 Kompileringsdato: 21/06/2011 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: GMWF4019/20 1.2. Relevante

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Sikkerhedsdatablad Naga Board Cleaner Version 1.0 Udarbejdet: 11.03.2014 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Naga Board Cleaner

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Emballage: Cat. No. 41000005 90 g 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02032015 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Ikke anmeldelsespligtig Handelsnavn:

Læs mere

Stalosan F 2014-10-01 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden

Stalosan F 2014-10-01 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Stalosan F 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 27052016 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Tarkett vaskemiddel med voks

Sikkerhedsdatablad. Tarkett vaskemiddel med voks Sikkerhedsdatablad Revision: 02-07-2012 Erstatter: Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Tarkett vaskemiddel med voks

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 11-03-2011 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Tollhouse Pool Klar Varenummer:

Læs mere

203271 - BIOdrain (20 ltr.) Biologisk afløbsrenser. Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com

203271 - BIOdrain (20 ltr.) Biologisk afløbsrenser. Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02112016 SDS version: 1.2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.: 1010.001/005/030

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 05022015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: ARD020115 1.2 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Sikkerhedsdatablad EPOCAST-F Hardener

Sikkerhedsdatablad EPOCAST-F Hardener Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnummer 10145 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

Derma Baby Sollotion SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010

Derma Baby Sollotion SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010 Revision: 1. Identifikation af stoffet /blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: PRnr: Derma Baby Sollotion spf 30 Udgave:01 1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010

Sikkerhedsdatablad I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010 Udarbejdet den: 29/08/2012 Erstatter: 30/09/2010 Version: 2.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produkt form Handelsnavn. : Væske Produktkode

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes iht. EU forordning nr. 1907/2006 Side: 1 Kompileringsdato: 18.02.2011 Revision: 08.10.2015 Version: 6.1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER ARDECA MOLYTEMP EP 2 Udarbejdet: 09112015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: ARDECA MOLYTEMP EP 2 Varenummer: ARD060015400

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. HyDra 2K Reaktiv Komp. B. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. HyDra 2K Reaktiv Komp. B. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation Side 1 SIKKERHEDSDATABLAD HyDra 2K Reaktiv Komp. B PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: HyDra 2K Reaktiv Komponent B 1.2 Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: HYLOGLUE sekundklæbere Type 310 vare nr. 16124 METHYL - baserede Type M vare nr. 16142 Anvendelse: Hurtigtvirkende en-komponent klæbestoffer

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Opticare Afspænding Industri

Sikkerhedsdatablad. Opticare Afspænding Industri Sikkerhedsdatablad Revision: 12-04-2012 Erstatter: 27-11-2009 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Opticare Afspænding

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING Produktnavn: IPS Polyester Cleaner 100x Side: 1 / 5 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn: IPS Polyester Cleaner 100x Emballage: (liter) 25 og 200 l Leverandør: IPS-Group

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Copper Paste

SIKKERHEDSDATABLAD Copper Paste Revision 01/07/2013 Revision 3 Erstatter dato 04/08/2011 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. 12005/12050,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes SIKKERHEDSDATABLAD iht. EU forordning nr. 1907/2006 Side: 1 Kompileringsdato: 18.02.2011 Revision: 15.03.2013 Version: 4 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/9 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cat. No.

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/9 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cat. No. 1/9 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Emballage: Cat. No. 40600036-40600045 500 ml; 5 l 1.2. Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 19062015 Redigeret: 16062015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser Fodervare

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser Fodervare SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Udgave 1.0 Revisionsdato 09.11.2015 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG AF SELSKABET 1.1. Produktidentifikatorer Produktnavn Natriumsulfat Stofnavn

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke klassificeret i overensstemmelse med CLP. Produktet er ikke underlagt et mærkningssystem.

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke klassificeret i overensstemmelse med CLP. Produktet er ikke underlagt et mærkningssystem. RS CLP/GHS revision date 01/12/15 8 v1.0 RS -, - Side: 1 Kompileringsdato: 14/10/2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Swarfega Heavy

SIKKERHEDSDATABLAD Swarfega Heavy Revision 20/04/2011 Erstatter dato 15/02/2011 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. SHD1L 1.2. Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Dansk versionsdato: 30/6 2015. Shimano fedt. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. Dansk versionsdato: 30/6 2015. Shimano fedt. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Smøremiddel 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Black Box Wipes

Sikkerhedsdatablad Black Box Wipes Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnummer BBW10CCE,BBW10QDK,BBW10QSC,BBW10YCE,BBW10YSC,BBW22GER,BBW22JEX,BB

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/8 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/8 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/8 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator CAS-nr.: - Emballage: Cat. No. 40300076 100 ml 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere