FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager"

Transkript

1 BESLUTNINGER Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT :00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER Vibeke Storm Rasmussen Bent Larsen Charlotte Fischer Hans Toft Henrik Thorup Karin Helweg-Larsen Kenneth Kristensen Berth Kirsten Lee Leila Lindén Lise Müller Michael Lange Per Tærsbøl Thor Grønlykke Arly Eskildsen Steen Olesen Side 1 af 135

2 Indholdsfortegnelse 1 FORTROLIG - Fællesregionalt samarbejde 3 2 Orientering om resultaterne fra Trængselskommissionens arbejde 5 3 Evaluering af driftudvalgene 9 4 Overvejelser om fremtidig udvalgsstruktur 13 5 Børne- og Ungepolitik 17 6 It-handlingsplan for Overordnede rammer for fornyelse af kontrakter om ambulanceberedskab og liggende patientbefordring (sygetransport) 22 8 Den regionale sundhedsberedskabsplan 26 9 Etablering af nye rammer for Dansk Hovedpinecenter ved Glostrup Hospital Etablering af kølekapacitet på Rigshospitalet Forhåndsgodkendelse af lånedispensationsansøgning til lånepulje til energiinvesteringer Godkendelse af projektforslag for Nordfløjen på Det Nye Rigshospital samt bevilling til udførelse Genhusning af Rigshospitalets administrationsbygning og patienthotel Tidsplan for regnskabsaflæggelse 2013 og årsregnskab Omorganisering af administrative funktioner i Region Hovedstaden Fælles Regionalt EU-kontor Særlig pulje for kulturarrangementer Godkendelse af Projektplan for Cykelsuperstier i Bevilling af erhvervsfremmemidler Høring af lovforslag om ændring af lov om erhvervsfremme mv Høring af planer for forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning Høring vedr. udbud af htx på hotel- og restaurantskolen Folkemøde på Bornholm

3 24 Afrapportering 2013 for Handlingsplan for Politik for Sundhedsforskning samt Forskningsevaluering Ligestillingsredegørelsen Orientering om anvendelse af ILO-konventionen i Region Hovedstadens kontrakter Analyse af uddannelsesdækning og afstandsfølsomhed Årlig afrapportering af uddannelsesprojekter Afrapportering fra Udvalget vedr. udsatte borgere Heidi Wang (V) - Fritagelse for hvervet som stedfortræder Henvendelse fra regionsrådsmedlem Steen Olesen (F) vedr. Hillerød station Generel orientering fra ledelsen FORTROLIG - Kontraktsag FORTROLIG - Projektkonkurrence FORTROLIG - Projektkonkurrence FORTROLIG - Prisuddeling FORTROLIG - Ejendomssag FORTROLIG - Ejendomssag Eventuelt 107 Meddelelser 109

4 1. FORTROLIG - FÆLLESREGIONALT SAMARBEJDE Side 3 af 135

5 2. ORIENTERING OM RESULTATERNE FRA TRÆNGSELSKOMMISSIONENS ARBEJDE ADMINISTRATIONENS INDSTILLING at orienteringen om Trængselskommissionens resultater tages til efterretning. RESUME Trængselskommissionen overdrog den 26. september 2013 sit forslag til en strategi i betænkningen Mobilitet og fremkommelighed i hovedstaden til transportministeren. Strategien har fokus på at skabe et mere sammenhængende net af infrastruktur, der er tilpasset de nye rejsemønstre i hovedstaden. Det gælder navnlig i forhold til den kollektive trafik og cyklismen, hvor kommissionen anbefaler et tværgående net af højklassede (det vil sige et trafiksystem, der kører på skinner eller i sin egen bane). løsninger, mens der for vejtrafikken er fokus på tiltag til at håndtere konkrete trængselsproblemer samt en forbedring af trafikafviklingen på vejene. Det forventes, at der i løbet af efteråret 2013 vil ske en politisk behandling af strategien blandt de partier, der stod bag aftalen om Trængselskommissionen. Udover regeringen er det Dansk Folkeparti og Enhedslisten. På Regionaludvalgets møde den 8. oktober 2013 gav en embedsmand fra Transportministeriet en orientering om resultaterne. SAGSFREMSTILLING Baggrund Trængselskommissionen blev nedsat af regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti den 12. juni Kommissionen har bestået af 28 medlemmer, heriblandt forskere, interesseorganisationer og repræsentanter fra kommuner og regioner i hovedstadsområdet og det øvrige Sjælland. Fra Region Hovedstaden har henholdsvis regionsrådsformanden og regionsrådsmedlem Lars Gaardhøj været udpeget som medlemmer. Kommissionens hovedopdrag var at komme med forslag til tiltag, der kan nedbringe trængslen og trafikkens miljøpåvirkninger i hovedstadsområdet, samt at komme med forslag til finansiering. Som et første skridt i arbejdet afleverede kommissionen den 6. februar 2013 et idékatalog, og den 26. september 2013 blev betænkningen Mobilitet og fremkommelighed i hovedstaden overdraget til transportministeren. Det er imidlertid ikke en enig kommission, der står bag strategien. Der er otte mindretalsudtalelser, der inkluderer ti af kommissionens i alt 28 medlemmer. De dækker fx en opfordring til at indføre roadpricing og modstand mod de anbefalede vejprojekter. Strategiens hovedelementer Trængsel er i dag et problem, der berører mange i hovedstadsområdet. Beregningerne viser, at problemet vil blive endnu større i de kommende år. Det skyldes bl.a., at befolkningstallet stiger voldsomt. Væksten forventes navnlig at ske i Københavns og Frederiksberg Kommuner, mens der gennemsnitligt ikke forventes en befolkningstilvækst uden for omegnskommunerne. Den overordnede efterspørgsel på transport forventes således at stige væsentligt i fremtiden. Målt i antal af ture forventes trafikken samlet set at stige med ca. otte %. Biltrafikken forventes at stå for hovedparten af væksten, og trængselen forstået som forsinkelsestid vil stige fra 9,3 mio. timer i 2012 og til 18,4 mio. timer i 2025, hvilket er næsten en fordobling. Kommissionens strategi omfatter derfor et forslag til en markant udbygning af den kollektive trafik og Side 5 af 135

6 cyklismen, en indsats til reduktion af trængsel på vejene samt en anbefaling om at undersøge roadpricing nærmere som et redskab til at reducere trængsel. Den samlede effekt af kommissionens forslag i 2025 vil medføre en reduktion af trængselen på 15 %, hvilket stadig vil være en forøgelse med næsten 68 % i forhold til Det fremhæves da også i betænkningen, at selv en betragtelig udbygning af infrastrukturen ikke i sig selv vil kunne imødekomme den voldsomme stigning i fremtidens transportbehov. Til trods for væsentlige investeringer står man over for et valg mellem at acceptere øget trængsel på dele af vejnettet som et grundvilkår eller at søge en mere proaktiv regulering af efterspørgselen. For at opnå en egentlig reduktion i trængslen i forhold til i dag vil det således kræve, at efterspørgselspresset på vejene målrettet søges reduceret. Konkret foreslår kommissionen at gennemføre et større forsøg med roadpricing, inden der tages stilling til en eventuel indførelse af roadpricing i Danmark. Samlet set vil en fuld realisering af Trængselskommissionens strategi indebære anlægsudgifter på mia. kr. Spændet i udgifter er bl.a. afhængigt af, hvilket ambitionsniveau der vælges i forhold til de enkelte tiltag. Kommissionen har lagt vægt på, at de forskellige transportformer har forskellige roller i transportsystemet. Dette går igen i kommissionens opdeling af hovedstadsområdet i geografiske områder, som hver for sig har forskellige udfordringer og dermed forskellige løsningsbehov. De Indre bydele Den centrale udfordring er den manglende plads. I det tætte byrum skal der være plads til både biler, busser, cykler og gående. Hovedanbefalingerne er her, at et velfungerende og højklasset cykelnet og kollektivt trafiknet skal være de bærende søjler. Ringbyen De to centrale problemstillinger er, at infrastrukturen er bygget op omkring rejser til og fra København og at kun få benytter kollektiv trafik internt i ringbyen. Hovedanbefalingen er en forbedring af de tværgående forbindelser for cykler, biler og særligt den kollektive trafik. En række stærke trafikale knudepunkter skal forbinde et sammenhængende kollektivt trafiknet med et omfattende supercykelstinet. I det kollektive net indgår både letbaner og højklassede buslinjer. Konkret anbefales det, at første led i et sammenhængende net af højklasset kollektiv trafik bør etablere letbaner i korridorerne på henholdsvis Frederikssundsvej og i Ring 2½, herunder forbindelse mellem Ring 2½ og henholdsvis Glostrup St. og Ny Ellebjerg St. De store transportkorridorer og på Sjælland De to centrale problemstillinger er de rejsendes mulighed for effektiv transport til København og behovet for bedre forbindelser på tværs mellem indfaldskorridorerne fra Motorring 3 og udefter i regionen. Kommissionen anbefaler derfor en indsats for at forbedre forholdene i en række af indfaldskorridorerne samt at forbedre forbindelserne på tværs af regionen. Stærke rammevilkår for den kollektive trafik Kommissionen peger på, at såfremt potentialet i et sammenhængende kollektivt net skal realiseres fuldt ud, fordrer det, at den kollektive trafik er et brugervenligt og attraktivt alternativ. Kommissionen har i denne sammenhæng noteret sig, at regeringen lægger op til en ændret organisering i hovedstadsområdet i form af en paraplyorganisation. Administrationens vurdering Det er administrationens vurdering, at det samlede resultat af Trængselskommissionens arbejde må betragtes som tilfredsstillende. Der er dog fortsat spørgsmål, som skal afklares, fx finansieringen og tidsperspektivet. Det er tvivlsomt, om udbygningen af de større anlæg som S-tog, metro og letbaner kan være realiseret i 2025, eftersom det fremgår af betænkningen, at den statslige infrastrukturfond er fuldt disponeret frem til Side 6 af 135

7 Som bilag 1 er vedlagt en sammenfatning af betænkningen, hvor de konkrete forslag er vist både på kort og i tabeller. Regionsrådsformandens indspil Regionsrådsformanden har løbende spillet en række forslag ind i forbindelse med udarbejdelsen af det idekatalog, der har ligget til grund for udarbejdelsen af selve strategien (se oversigt over de indsendte forslag i bilag 2): Den fælles trafikaftale med Kommunekontaktrådet Hovedstaden og den regionale udviklingsplan, Cykling som attraktivt transportmiddel, Forslag om, at Indre by og Ringbyen samtænkes i udviklingen af den kollektive trafik, Forslag om udarbejdelse af en samlet letbanestrategi for hovedstadsregionen, Forslag fremsat sammen med professor Otto Anker Nielsen, Danmarks Tekniske Universitet om et samlet letbanesystem, der går på tværs af kommunegrænser, Forslag om oprettelse af to regionale trafikselskaber i Østdanmark, som varetager hele den kollektive trafikbetjening, Forslag om flere regionale busruter, Forslag om koordinering og samordning af ejerskab og ansvar for drift og udvikling af stationer og stationsforpladser, Miljøzone og øget omladning af gods, Grønne drivmidler i offentlig transport og miljøkrav i udbud og indkøb. Det er administrationens vurdering, at forslagene enten er medtaget direkte i strategien eller indgår i relevante sammenhænge. Den videre proces Det forventes, at der blandt Folketingets partier vil blive taget politisk stilling til strategien, og at den vil indgå i politiske forhandlinger i løbet af efteråret Det skal bemærkes, at de strategiske analyser, som blev besluttet med den aftale, som den tidligere regering indgik med hhv. Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance, om En grøn transportpolitik i 2009, afrapporteres sidst på året. Som det fremgår af betænkningen er der et vist overlap: I Trængselskommissionens strategi tages der ikke stilling til fx en havnetunnel eller en Ring 5 forbindelse. Her henvises der til de strategiske analyser, hvor begge projekter behandles. KOMMUNIKATION Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt. ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. DIREKTØRGODKENDELSE Hjalte Aaberg / Kim Høgh SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Anbefales. REGIONSRÅDETS BESLUTNING JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. Mobilitet og fremkommelighed i hovedstaden Sammenfatning netversion Side 7 af 135

8 2. Regionsrådsformandens indsendte forslag Side 8 af 135

9 3. EVALUERING AF DRIFTUDVALGENE ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionsrådet tager evalueringen af driftsudvalg i Region Hovedstaden til efterretning, og 2. at regionsrådet tilslutter sig, at evalueringen tilsendes Økonomi- og Indenrigsministeriet. RESUME Region Hovedstaden besluttede i december 2011, at søge Økonomi- og Indenrigsministeriet om dispensation til en forsøgsordning med nedsættelse af tre såkaldte driftsudvalg med udviklingsopfølgning. Økonomi- og Indenrigsministeriet gav efterfølgende dispensation til nedsættelse af tre driftsudvalg: Kvalitetsudvalget, Psykiatriudvalget og Miljø- og grøn vækstudvalget. Disse tre udvalg har fra oktober 2012 og frem til i dag fungeret som driftsudvalg. Økonomi- og Indenrigsministeriet har i forbindelse med dispensationen anmodet om, at regionsrådet sender en redegørelse til ministeriet om regionens erfaringer med driftsudvalg. På den baggrund har Politisk Sekretariat iværksat en evaluering, der er gennemført af Enheden for Brugerundersøgelser. Evalueringen forelægges nu for regionsrådet med henblik på, dels at evalueringen tilsendes Økonomi- og Indenrigsministeriet, dels at evalueringen kan danne udgangspunkt for udarbejdelse af forslag til den fremtidige udvalgsstruktur i Region Hovedstaden. Det bemærkes samtidig, at Økonomi- og Inderigsministeriet i august 2013 har fremsendt høring over udkast til lov om ændring af regionsloven, der fremover giver regionerne mulighed for på samme måde som kommunerne, at indrette den politiske styringsstruktur som regionsrådet finder hensigtsmæssigt, herunder at nedsætte driftsudvalg (stående udvalg) uden forudgående godkendelse i ministeriet. SAGSFREMSTILLING Region Hovedstaden fik i oktober 2012 dispensation fra Økonomi- og Indenrigsministeriet til at nedsætte tre såkaldte driftsudvalg med udviklingsopgaver. De tre udvalg er: Kvalitetsudvalget, Psykiatriudvalget og Miljø- og grøn vækstudvalget. Politisk Sekretariat har forud for udløbet af indeværende valgperiode bedt Enheden for Brugerundersøgelser i Region Hovedstaden om at gennemføre en evaluering af de foreløbige erfaringer med driftsudvalgene. Formålene med nedsættelse af driftsudvalg var, at udvalgene på hvert deres område skulle sikre: Opfølgning på gennemførelse af vedtagne opgaver og vedtagne planer Varetagelse af den umiddelbare forvaltning af et område med mulighed for at gå i dybden Udmøntning af de økonomiske rammer, der er tillagt udvalgene Politisk initiativforpligtelse Inddragelse af borgere, patienter, pårørende og fagfolk. Evalueringen skal belyse, hvorvidt regionsrådets medlemmer oplever, at driftsudvalgene lever op til de beskrevne formål. Evalueringen skal endvidere belyse, hvorvidt regionsrådets medlemmer oplever, at de tre driftsudvalg: Har øget den demokratiske indflydelse Har øget muligheden for at alle 41 folkevalgte medlemmer i regionsrådet er inddraget i arbejdet med at træffe beslutninger Har skabt mere fælles ansvar for de beslutninger, regionsrådet træffer Har skabt bedre muligheder for en løbende faglig og politisk opfølgning på implementeringen af politiske beslutninger Har skabt bedre kontinuitet i det politiske arbejde. Evalueringen er gennemført som en kvalitativ undersøgelse bestående af ti semistrukturerede interviews, hvoraf nogle er gennemført som individuelle interviews, mens andre har været gruppe- eller fokusgruppeinterview. Alle 41 medlemmer er blevet inviteret til at deltage i et interview 15 medlemmer har deltaget, herunder de tre formænd for driftsudvalgene. Derudover er to koncerndirektører blevet Side 9 af 135

10 interviewet. Hovedkonklusioner Der er en udbredt oplevelse blandt de interviewede politikere af, at etableringen af driftsudvalg har medført øget demokrati forstået på den måde, at flere medlemmer af regionsrådet har indflydelse. Det skyldes, at driftsudvalgene har fået styrket kompetence i form af indstillings- og initiativret. På den måde er flere inddraget i beslutninger og dermed reel indflydelse. Det opleves også, at arbejdet i driftsudvalgene tages mere seriøst og opleves som mere forpligtende. Formændene for driftsudvalgene oplever ikke, at de har fået flere opgaver, men at opgaverne har fået en anden karakter, idet de i højere grad er blevet mere officielle figurer og repræsentanter for regionen, hvilket også kommer til udtryk i en stigende interesse fra eksterne aktører og journalister. Medlemmerne af driftsudvalgene oplever, at arbejdet i driftsudvalgene også påvirker arbejdet i forretningsudvalg og regionsråd, idet et enigt driftsudvalg har større muligheder for at få deres sager igennem forretningsudvalget og regionsrådet. Samtidig oplever formændene for driftsudvalgene at de er nået langt i forhold til at kunne følge endnu bedre op på handlingsplaner for beslutninger, der er vedtaget i driftsudvalgene, og også at kunne handle hurtigere. Det opleves samtidig som en fordel, at driftsudvalgene er varige, og ikke midlertidige udvalg, der skal have nye kommissorier. Samtidig opleves det som en fordel at driftsudvalgene har initiativret og kan tage emner op indenfor deres område og ikke i så høj grad er bundet til et snævert kommissorium. Når det gælder de økonomiske rammer oplever driftsudvalgene ikke den store forandring, idet den økonomiske ramme, som udvalgene er tillagt, er begrænset. På tværs af de interviewede personer opleves det som en udfordring, at have to forskellige typer af udvalg. Der er en risiko for, at det kan opleves som et A og et B hold. Nogle giver udtryk for, at de særlige udvalg nedprioriteres af administrationen til fordel for driftsudvalgene, og ikke tages lige seriøst. Samtidig opleves kommissorierne som indsnævrende for de særlige udvalgs arbejde. Driftsudvalgene oplevede ikke, at de var og blev - klædt godt nok på til opgaven, men mener også, at der er tale om en læreproces, hvor udvalgene skal finde deres form. Samarbejdet med administrationen opleves i øvrigt som godt og kvalificeret. Input til fremtidig udvalgsstruktur Samtlige interviewede er enige om, at en udvalgsstruktur bestående af udelukkende driftsudvalg sammen med et forretningsudvalg er den mest hensigtsmæssige udvalgsstruktur. Det vægter højt, at alle udvalg har de samme kompetencer og beføjelser og samme mulighed for indflydelse. Samtlige interviewede mener også, at der skal være færre udvalg end i dag, men at udvalgene til gengæld skal have mere tyngde, ligesom det er vigtigt, at der er trukket klare grænser, så udvalgene ikke fagligt overlapper hinanden. Til gengæld er det vigtigt, at alle 41 medlemmer har mulighed for at få en plads i et driftsudvalg, ligesom der er tilslutning til det synspunkt at udvalgene bør have medlemmer nok til at bære, at der kommer afbud, og samtidig være beslutningsdygtige. Generelt er der tilslutning til en udvalgsstørrelse på omkring 9 medlemmer. Det opleves af alle som væsentligt, at politikerne i udvalgene får tildelt flere kompetencer, og på den måde kan bidrage til at give regionen et demokratisk løft. Forslagene fra de interviewede medlemmer til den fremtidige udvalgsstruktur er gengivet nedenfor: Forslag fra de interviewede Side 10 af 135

11 Kun driftsudvalg undgå A- og B-hold Særlige udvalg skal være midlertidige Undgå overlap i opgaver Den mest hensigtsmæssige udvalgsstruktur består udelukkende af driftsudvalg og et forretningsudvalg. Ved at alle udvalg har samme kompetencer og beføjelser kan opfattelsen af A- og B-hold mindskes. Særlige udvalg kan med fordel anvendes til at lokalisere et politisk udviklingsfelt, som kan fremlægges for regionsrådet, men de særlige udvalg skal fungere som ad hoc udvalg og nedlægges igen. Udvalgene skal opdeles med mere klare og adskilte kommissorier, så der ikke opstår uklarhed om, hvilke opgaver, der falder inden for hvilke udvalg. Udvalgene skal have en Udvalg kan godt blive for små og dermed sårbare over for afbud. vis størrelse Alle regionsrådets Det vil øge motivationen, hvis alle 41 regionsrådsmedlemmer får medlemmer skal have mulighed for at få en plads i et driftsudvalg. en plads i et driftsudvalg Der skal bruges tid på at klæde politikerne godt på til at lede eller deltage i et driftsudvalg. Det er bedst, hvis der ligger en Politikerne skal klædes forretningsorden fra start. Det er også en god idé at introducere de på til nye kompetencer øvrige regionrådsmedlemmer, der ikke sidder i et driftsudvalg til driftsudvalgenes kompetencer. Kommissorier skal være brede Driftsudvalg skal have videre økonomiske rammer Formanden skal have ansvaret for mødernes indhold Invitér folk udefra, men giv tid til politisk diskussion Der skal være tid imellem møder i forskellige udvalg Driftsudvalgenes kommissorier skal ikke være for snævre, og der skal være mulighed for at beskæftige sig med aktuelle emner, der opstår undervejs i nedsættelsesperioden. Den økonomiske ramme, der er tilført driftsudvalgene er for lille og skal være mindre øremærket til bestemte områder. Ansvaret for mødeindholdet skal længere væk fra administrationen og ud til udvalgsformanden. Det giver større ejerskab til punkterne på dagsordnen og færre afbud fra medlemmerne. Det kan være nødvendigt at få belyst en sag fra flere sider og derfor kan det være godt at invitere gæster udefra til at deltage i udvalgsmøderne og fx agere djævlens advokat. Det er dog vigtigt, at der stadig er tid til den politiske diskussion om de store linjer og prioriteringer. Det kan være hensigtsmæssigt at have en fast ugedag, der er afsat til politisk arbejde. Den kan dog skabe logistiske udfordringer, hvis udvalgsmøderne tidsmæssigt ligger for tæt på hinanden, når en politiker eller koncerndirektør er med i flere udvalg. Forslagene i teksten er en samlet oversigt over de forslag, de interviewede frembragte under interviewene. KOMMUNIKATION Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt. ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. DIREKTØRGODKENDELSE Hjalte Aaberg / Marina Hoffmann SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Anbefales med tilføjelse af følgende indstillingspunkter, 3. at regionsrådet i forbindelse med fremsendelse af evaluering til Økonomi- og Indenrigsministeriet fremfører, at der bør ske en ligestilling af reglerne for arbejdsvilkår og vederlag mellem arbejdet i regionsråd og kommunalbestyrelser, 4. at administrationen anmodes om at udarbejde et forslag til driftsudvalg i Region Hovedstaden på baggrund af den model, der fremgår af notat af 21. oktober 2013 fra formandsskabet, der er vedlagt Side 11 af 135

12 som bilag til sag 4. O (2) er enig i at henvendelsen til Økonomi- og Indenrigsministeriet henviser til en ligestilling af reglerne for arbejdsvilkår, men ikke vederlag. C (2) finder ikke, at regionsrådet skal udtale sig om spørgsmålet om arbejdsvilkår og vederlag, idet det er et spørgsmål for Danske Regioner. REGIONSRÅDETS BESLUTNING JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. Rapport - Evaluering af driftsudvalg Side 12 af 135

13 4. OVERVEJELSER OM FREMTIDIG UDVALGSSTRUKTUR PUNKTET BEHANDLET TIDLIGERE FORMANDSKABETS INDSTILLING 1. at administrationen anmodes om, at udarbejde et forslag til den fremtidige udvalgsstruktur i Region Hovedstaden der tager udgangspunkt i den i nærværende notat beskrevne styrings- og udvalgsstruktur, og 2. at forslaget behandles på regionsrådets møde i december RESUME Regionsrådets formandskab - regionsrådsformanden og de 2 næstformænd - har på baggrund af evalueringen af driftsudvalgene drøftet den fremtidige arbejdsform og udvalgsstruktur i Region Hovedstaden. Formandskabet foreslår at regionsrådet tager stilling til et samlet forslag med bl.a. 5 driftsudvalg på sit møde i december SAGSFREMSTILLING Baggrund Regionsrådets formandskab har den 18. oktober 2013 drøftet evaluering af driftsudvalgene. Formandskabet anbefaler på den baggrund at forretningsudvalget overfor regionsrådet anbefaler, at regionsrådet tiltræder, at administrationen anmodes om, at udarbejde et forslag til den fremtidige udvalgsstruktur i Region Hovedstaden der tager udgangspunkt i den i nærværende notat beskrevne styrings- og udvalgsstruktur. at forslaget behandles på regionsrådets møde i december 2013 Efter regionsloven styres regionernes anliggender af regionsrådet. De nærmere regler om regionernes styrelse fastsættes i en styrelsesvedtægt, der vedtages af regionsrådet. Den normale politiske styringsstruktur i kommunerne Den normale fordeling af de politiske opgaver i en kommune er den, at kommunalbestyrelsen har den såkaldte middelbare forvaltning af regionens anliggender, mens den såkaldte umiddelbare forvaltning ligger i økonomiudvalget og i de stående udvalg. Det betyder, at kommunalbestyrelsen tager stilling til kommunens anliggender på basis af en indstilling fra det udvalg, som har den pågældende sag som sit ansvarsområde. Kommunalbestyrelsen forholder sig således ikke umiddelbart til sagerne, men kommunalbestyrelsens stillingtagen forberedes gennem udvalgsbehandling. Regionernes politiske styringsstruktur Regionerne har hidtil været stillet noget anderledes på dette felt. Regionsrådet har haft samme rolle som kommunalbestyrelsen og forretningsudvalget har haft samme rolle som økonomiudvalget i en kommune, men regionerne har ikke haft mulighed for at nedsætte stående udvalg som fx kommunernes socialudvalg. Region Hovedstaden har fået dispensation til nedsættelse af driftsudvalg med udviklingsopgaver siden oktober Driftsudvalgene har i perioden fra efteråret 2012 og frem til udløbet af denne valgperiode fået tillagt en begrænset del af den umiddelbare forvaltning af regionens opgaver, via midlertidige bestemmelser i styrelsesvedtægten og kommissorier vedtaget af regionsrådet. Regeringen fremsætter i dette efterår lovforslag om ændring af regionsloven, der giver mulighed for at regioner kan fremadrettet kan nedsætte stående udvalg uden at skulle søge dispensation. Det bemærkes, at loven giver mulighed for, at regionsrådet kan varetage en større eller mindre del af den umiddelbare forvaltning af sagerne. Region Hovedstadens politiske styringsstruktur Region Hovedstadens politiske styringssystem er altså p.t. tilrettelagt, så det i nogen grad minder om det normale styringssystem for kommunerne. Side 13 af 135

14 Efter Region Hovedstadens styrelsesvedtægt er opgaverne fordelt således: Regionsrådet varetager den overordnede styring gennem vedtagelse af budget, regnskab, økonomirapportering og gennem vedtagelse af strategier, politikker og planer. Forretningsudvalget har den umiddelbare forvaltning af anliggender vedr. økonomi og personale og af de områder, som ikke er henlagt til driftsudvalgene. Driftsudvalgene har inden for hver deres område den umiddelbare forvaltning af bestemte afgrænsede områder og udarbejder forslag til planer og politikker på disse områder. Herudover har udvalgene til opgave at følge op på implementeringen af vedtagne planer mv. Endelig har udvalgene fået særlige opgaver vedr. inddragelse af borgere og offentlighed. Regionrådsformanden rolle er defineret af lovgivningen og formanden vil naturligt rådføre sig med det øvrige formandskab om fx årsplan, udvalgsrejser, tilrettelæggelse af overordnet mødeplanlægning etc. inden forelæggelse for forretningsudvalg og regionsråd. Region Hovedstadens enhed for brugerundersøgelser har til brug for behandling på forretningsudvalgets møde den 22. oktober 2013 og Regionsrådets møde den 29. oktober udarbejdet en evalueringsrapport om Regionen Hovedstadens erfaringer med driftsudvalg. Evalueringen viser, at der blandt regionsrådets medlemmer er en udbredt opbakning til en styreform, hvor driftsudvalg med udviklingsopgaver tillægges den umiddelbare forvaltning af en opgaveportefølje, der fastsættes via kommissorier, idet sådanne udvalg vurderes at give både en større indflydelse og et større engagement hos RR-medlemmerne, tillige med en øget demokratisering af regionens arbejde. På denne baggrund kan det indstilles, at regionen fremadrettet arbejder med en styreform, hvor Regionsrådet varetager den overordnede styring gennem vedtagelse af budget, regnskab, økonomirapportering og gennem vedtagelse af strategier, politikker og planer. Forretningsudvalget har den umiddelbare forvaltning af anliggender vedr. økonomi og personale og af de områder, som ikke er henlagt til driftsudvalgene. Driftsudvalgene har den umiddelbare forvaltning af bestemte afgrænsede områder, idet udvalgene afrapporterer og udarbejder indstillinger, der forelægges forretningsudvalget og regionsrådet i overensstemmelse med de af RR besluttede kommissorier og det af regionsrådet vedtagne årshjul. (Årshjul 2013 vedlagt som eksempel, idet udkast til årshjul for 2014 forventes behandlet på regionsrådets møde i december 2013). De arbejder med en opgaveportefølje der fremgår af styrelsesvedtægten og med supplerende kommissorier, der er vedtaget af regionsrådet for valgperioden, og de kan handle inden for den økonomi, der måtte være delegeret konkret. Driftsudvalgenes arbejde sker med afsæt i den grundlæggende forståelse, at det daglige driftsansvar selvsagt ligger i driften. Driftsudvalgenes primære opgave er derfor at bidrage til udviklingen af driften og følge op på de politiske mål mv., der er vedtaget af FU/RR. Udgangspunktet for driftsudvalgene er følgende: 1. Der nedsættes 5 udvalg, der alle har karakter af stående udvalg (udvikling/driftsudvalg) med vilkår svarende til de der gælder vilkår for stående udvalg i kommunerne. Endelig vedtagelse af lovforslag herom forventes vedtaget i indeværende valgperiode. 2. Udvalgene har hver minimum 9 medlemmer 3. Der vælges en formand og en næstformand for hvert udvalg. For varetagelse af posten som udvalgsformænd oppebæres et honorar svarende til det dobbelte af honoraret for udvalgsmedlemmer, mens næstformandsposter ikke honoreres særskilt. 4. Udvalgenes funktionsperiode er valgperioden 5. Udvalgene arbejder ud fra en opgaveportefølje som fremgår af styrelsesvedtægten og som udmøntes yderligere i kommissorier, der vedtages af Regionsrådet, og er gældende for hele valgperioden. a. Der kan i valgperioden udarbejdes tillægskommissorier, såfremt regionsrådet beslutter dette. b. Udvalgene kan udarbejde årlige arbejds-& handlingsplaner, der forelægges Regionsrådet. 6. Der udarbejdes en konkret delegationsplan, der beskriver kompetencefordelingen mellem Side 14 af 135

15 Regionsråd, Forretningsudvalg og de stående udvalg, herunder spørgsmål om initiativret samt koblingen mellem kompetence, aktivitet og finansiering (budget). 7. Der udarbejdes en revideret styrelsesvedtægt for Region Hovedstaden. 8. Muligheden for at nedsætte særlige midlertidige udvalg opretholdes, dog alene i form af tidsbegrænsede ad-hoc udvalg med klare og afgrænsede opgaver såvel i tidshorisont som i indhold. 9. Udvalgene har alle en forpligtelse til at inddrage borgerne, patienter, pårørende, fagfolk, organisationer og andre relevante aktører, hvor det er relevant og muligt. Med dette som udgangspunkt foreslås det, at følgende stående udvalg drøftes: a. Sundhedsudvalg med fokus på udvikling af kvaliteten inden for somatikken b. Psykiatriudvalg med fokus på kvalitet og sammenhæng inden for psykiatrien c. (patient)udvalg vedr. samarbejde og sammenhæng i sundhed med fokus på samarbejde og sammenhænge (ensartede tilbud, sektorovergange etc.) inden for somatikken d. Erhvervs- og vækstudvalg med fokus på erhverv, infrastruktur og uddannelse fsva. eksterne relationer e. Miljøudvalg med fokus på Region Hovedstaden som omstillingsmotor for miljø og cleantech samt diverse miljømyndighedsopgaver (Agenda 21, grøn transport og jordforurening etc.) Opgavefordelingen mellem de fem udvalg er nærmere skitseret i vedlagte bilag 1. I bilag 2 er oplistet sammenhængen mellem udvalgsområderne og en række af de hverv, hvor regionsrådets medlemmer er udpeget som repræsentanter for regionen. Grafisk kan forslaget til den fremtidige styre- og udvalgsform illustreres som i vedhæftede bilag 3. En åben og demokratisk Region Uagtet valg af styre- og udvalgsform, er det vigtigt, at de mange erfaringer med forskellige former for dialog og inddragelse der er indhøstet i regionens første leveår, fortsat er en central del af regionens virke. Hvad enten en opgave løses i regionsrådet eller er henlagt til et udvalg skal forhold som inddragelse af borgere, patienter, pårørende og medarbejdere veje tungt, ligesom alle større politiske drøftelser, planer, strategier og beslutninger fortsat bør ske i regionsrådet. Derfor anbefales det, at disse arbejdsmetoder udvikles og forfines i de kommende år, og at der skabes en planlægning for hvordan rådet og de stående udvalg arbejder med dette, som en del af de strategiske mål og årsplanen. Dette bør derfor indgå i introduktionen til det nye regionsråd. KOMMUNIKATION Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt. ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. DIREKTØRGODKENDELSE Hjalte Aaberg / Marina Hoffmann SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Forretningsudvalget drøftede sagen. Indstillingen om at administrationen udarbejder forslag til fremtidig udvalgsstruktur forelægges regionsrådet sammen med sag nr. 3. REGIONSRÅDETS BESLUTNING JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE Side 15 af 135

16 1. Bilag 1 - Skitsering af opgavefordeling i de 5 udvalg 2. Bilag 2 - Øvrige hverv og sammenhænge til udvalgene Side 16 af 135

17 5. BØRNE- OG UNGEPOLITIK ADMINISTRATIONENS INDSTILLING at regionsrådet godkender Børne- og Ungepolitik for Region Hovedstaden. RESUME Forslag til Børne- og Ungepolitik har været i høring. Generelt er bemærkningerne til forslaget positive, og en række høringsparter udtrykker glæde over at Region Hovedstaden har taget dette skridt til forbedring af vilkår for børn og unge i sundhedsvæsenet. Administrationen har foretaget mindre ændringer i teksten på baggrund af ønsker om præciseringer og uddybninger. Flere bemærkninger til høringsudkastet drejer sig om indhold i konkrete aktiviteter og projekter i forhold til børn og unge. Da Børne- og Ungepolitikken er et overordnet retningsgivende dokument, der efterfølgende skal udmøntes i konkrete initiativer, foreslås det, at bemærkningerne tages til efterretning med henblik på det videre arbejde, men uden at det medfører ændringer i teksten. SAGSFREMSTILLING Regionsrådet godkendte den 20. august 2013, at udkast til Børne- og Ungepolitik sendtes i høring blandt kommunerne i Region Hovedstaden og en lang række faglige organisationer og interesseorganisationer. Børne- og Ungepolitikken indeholder syv overordnede indsatsområder Behandlingen af børn og unge skal ske på et højt fagligt niveau Region Hovedstaden skal have familievenlige hospitaler og psykiatriske centre Der skal være tilbud til unge og overgangen fra børneafdeling til voksenafdeling skal ske på en tryg og velplanlagt måde Der skal være aktiv inddragelse af forældre og tilbud om støtte Der skal være et velfungerende tværsektorielt samarbejde Der skal være særlig støtte til sårbare familier Der skal være fokus på børn og unge, der er pårørende til alvorligt syge Børne- og Ungepolitikken tegner den overordnede ramme og retning for udviklingen af regionens sundhedsvæsen på dette område. Administrationen arbejder videre med den konkrete implementering og vil forelægge konkrete projekter til udmøntning af budget De modtagne kommentarer til udkastet til Børne- og Ungepolitik udtrykker generelt glæde over, at Region Hovedstaden har taget dette skridt til en politik for børne og unge på sundhedsområdet. Flere kommuner inviterer regionen til et styrket samarbejde omkring børn og unge, og en række patientforeninger og interesseorganisationer ser frem til at indgå i en dialog med regionen omkring konkrete initiativer og projekter. Der er foretaget justeringer og uddybninger i teksten, som fremgår af det vedlagte bilag. Flere bemærkninger til høringsudkastet drejer sig om indhold i konkrete aktiviteter og projekter i forhold til børn og unge. Da Børne- og Ungepolitikken er et overordnet retningsgivende dokument, der efterfølgende skal udmøntes i konkrete initiativer foreslås det, at bemærkningerne tages til efterretning med henblik på det videre arbejde, men uden at det medfører ændringer i teksten. En oversigt over de modtagne høringssvar med administrationens bemærkninger er vedlagt. KOMMUNIKATION Kommunikeres via regionh.dk samt via en presseindsats. ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen medfører ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. Der er ved vedtagelse af budgettet for 2014 afsat 5 mio. kr. i 2014 og 4 mio. kr. i følgende år til konkrete projekter, der udvikler og understøtter behandlingen af børn og unge. Side 17 af 135

18 DIREKTØRGODKENDELSE Hjalte Aaberg / Svend Hartling SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Anbefales. REGIONSRÅDETS BESLUTNING JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. Børne- og Ungepolitik med rettelser efter høring 2. BoU POL - Skema vedr høringssvar Side 18 af 135

19 6. IT-HANDLINGSPLAN FOR 2014 ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionsrådet tager handlingsplan for 2014 til efterretning, og 2. at regionsrådet godkender, at der i overensstemmelse med budget 2014 meddeles anlægsbevilling på 130 mio. kr. til gennemførelse af it-handlingsplanens investeringsprojekter i RESUME På regionens investeringsbudget for 2014 er der afsat en ramme på 130 mio. kr. til realisering af udviklingsinitiativer inden for digitalisering og it. It-handlingsplanen beskriver disse initiativer, der samlet sigter mod bedre, mere sikker og sammenhængende behandling, øget inddragelse af patienter og pårørende i deres udredning og behandling, samt mere effektive arbejdsgange for personalet. Rammesættende for aktiviteterne i it-handlingsplanen er bl.a. de vedtagne nationale strategier for it på sundhedsområdet samt Sundhedsplatformen og Driftshandleplanen i Region Hovedstaden, der dog begge finansieres uden om it-handlingsplanen for Indholdsmæssigt er der i it-handlingsplanen for 2014 særligt fokus på fire områder: At allerede igangsatte projekter fortsættes og afsluttes. At vi i Region Hovedstaden lever op til de fælles strategier og aftaler, som vi er en del af i regi af Regional Sundheds-it (RSI) og National Sundheds-it (NSI) og gennemfører initiativer afledt heraf. At vi gennemfører nye projekter, der er prioriteret af regionens hospitaler, virksomheder og stabe. At vi begynder udførsel af den regionale Mobility-strategi, som vil tilvejebringe grundlaget for, at medarbejdere i regionen kan arbejde mobilt. Udover at udvikle nye it-værktøjer, som understøtter det sundhedsfaglige personale, er der også initiativer i handleplanen, der kan styrke kvaliteten i opgavevaretagelsen og bidrage til bedre håndtering af data. En del af initiativerne i it-handlingsplanen sigter på at øge den digitale kommunikation med borgere og professionelle på sundhedsområdet som fx kommuner og praksissektoren. Og endelig indgår der initiativer, som skal bidrage til, at opgaver på det administrative område i regionen kan løftes effektivt. Det indstilles på denne baggrund, at de afsatte midler i investeringsbudget 2014 på 130 mio. kr. disponeres til it-handlingsplanens gennemførelse. SAGSFREMSTILLING It-handlingsplanen for 2014 vedlægges sagen som bilag. Indholdet er opsummeret i følgende tabel: Disponering af økonomirammen for 2014 Side 19 af 135

20 Aktivitet Mio. kr Videreførelse af tidligere besluttede projekter 2,7 1.1 Digitalisering af Udgående Post (DUP) Digitalisering og effektivisering af kommunikationen til borgerne ved at sende indkaldelsesbreve fra det patientadministrative system til borgernes digitale dokumentboks på borger.dk 1.2 CMS-løsning (WEB) 2,7 Content Management System. Ny Webplatform til tidssvarende hjemmesider og Intranet 1.3 KISO 2014 Udarbejdelse, optimering og vedligeholdelse af Kliniske InddateringsSkemaer og Oversigter, KISO, som en del af regionens journalsystem Realisering af nationale strategiinitiativer 58,5 Heraf pulje til RSI-afledte projekter 53,6 2.1 Sygesikringsprojekt Tilpasning sammen med den valgte leverandør fra 2013 udbuddet af den kommende 12,1 sygesikringsløsning 2.2 Klinisk Logistik Elektroniske tavler 37,0 Udbredelse af Elektroniske tavler i klinikken på regionens hospitaler 2.3 Telepsykiatri: Videokonference, storskalaforsøg med internetpsykiatri og brug af tablets i psykiatrien 4,0 Implementering af videoudskrivningskonferencer 2.4 Knapløsning ifm. Sundhedsjournalen v.2.0 Udvikling af en knapløsning, som giver adgang til et bredere udsnit af data i den fælles 0,5 tværregionale løsning, Sundhedsjournalen Heraf pulje til NSI-afledte projekter 4,9 2.5 Digitale og papirbårne forsendelser Initiativer til forsættelse af arbejdet med digitale og papirbårne forsendelser under den fællesoffentlige løsning, Digital Post, som muliggør sikker afsendelse og modtagelse af digitale forsendelser 2.6 Tværsektoriel digital kommunikation Elektronisk kommunikation mellem regionens psykiatriske hospitaler, kommunernes omsorgssystemer og patientens egen læge Elektronisk kommunikation mellem regionens hospitaler og den kommunale hjemme- og sygepleje Afsendelse af LÆ-blanketter, dvs. blanketter indeholdende en lægelig vurdering af diagnosers og prognosers betydning for borgerens funktionsevne i forbindelse med bl.a. revalidering, fleksjob m.m Udvikling af funktionalitet i patientoversigten i OPUS arbejdsplads korrespondancemeddelelser, der sendes mellem kommuner, hospitalsafdelinger og praktiserende læger 1,8 3,1 Nye projekter 48,8 3.1 EKG 11,8 Etablering af en fælles EKG-database, hvor EKG-optagelser kan lagres og tilgås 3.2 Arkivering til Statens Arkiver Initiativ til sikring af regionens forpligtelse til arkivering og aflevering af dokumenter til Statens 4,0 Arkiver 3.3 Automatiseret journalaudit Udbredelse af automatiseret journalaudit til hele regionen på baggrund af evaluering af det 12,0 udarbejdede Proof of Concept i Vævstypelaboratoriet Etablering af elektronisk rekvirering og svar til Vævstypelaboratoriet via integration til samme 1,0 funktionalitet som Blodflödet 3.5 Pulje til administrative tiltag 6,0 Bedre anvendelse af eksisterende systemer, og foranalyse til elektronisk personalekort 3.6 Funktionalitetsforbedringer LABKA (pulje) Forbedring af funktionalitet, såsom grafisk afbildning af analyseresultater, søgning og udtræk af 4,0 analysestatistik Side 20 af 135

21 3.7 Obstetrisk journal Udvikling af en obstetrisk journal, hvis behovet ikke dækkes af den valgte sundhedsplatformsleverandør 4. Mobility-strategi Realisering af Mobility strategien i Opgradering af dele af regionens trådløse netværk, en styringsløsning for mobile enheder og en referencearkitektur for mobile applikationer 10,0 20,0 I alt 130,0 I foregående år har sagen med godkendelse af it-handlingsplan indeholdt en status for aktuelle ithandlingsplans initiativer. Da it-handlingsplanen for 2014 forelægges Regionsrådet i oktober 2013, vil status for realiseringen af it-handlingsplan 2013 i år i stedet blive givet i en sag på det første møde i regionsrådet i KOMMUNIKATION Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt ØKONOMISKE KONSEKVENSER De afsatte investeringsmidler på 130 mio. kr. til it-handlingsplanens gennemførelse søges frigivet med denne mødesag. Investeringerne i handlingsplanerne medfører afledte it-driftsudgifter hhv. besparelser som følge af idriftsættelse af nye systemer, konsolideringer, øget anvendelse af it (fx flere brugere) m.v. De afledte udgifter er indarbejdet i driftsbudgettet for DIREKTØRGODKENDELSE Hjalte Aaberg / Svend Hartling SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Anbefales, idet det bemærkes, at der skal findes løsninger for de borgere der ikke har mulighed for eller kompetencer til at benytte digitale services. REGIONSRÅDETS BESLUTNING JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. It-handlingsplan 2014 Side 21 af 135

22 7. OVERORDNEDE RAMMER FOR FORNYELSE AF KONTRAKTER OM AMBULANCEBEREDSKAB OG LIGGENDE PATIENTBEFORDRING (SYGETRANSPORT) ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionens nuværende kontrakter om ambulanceberedskab forlænges med syv måneder til den 31. august 2015, 2. at ambulanceberedskab som hidtil udbydes opdelt i delaftaler - denne gang fem delaftaler - og med udgangspunkt i det eksisterende antal ambulanceberedskaber og paramedicinere, 3. at konkurrencen fremadrettet sikres ved, at én leverandør - i lighed med tilsvarende begrænsninger i det forrige udbud - kan varetage ambulancedrift i højst tre af de fem delaftaler, 4. at regionen får udarbejdet et eksternt, uafhængigt kontrolbud på ambulanceberedskab for vurdering af, om regionen skal varetage dele af ambulanceberedskabet, såfremt det er økonomisk mest fordelagtigt, 5. at regionens nuværende kontrakter om liggende patientbefordring (sygetransport) forlænges i ét år til 31. januar 2016, 6. at liggende patientbefordring (sygetransport) som hidtil udbydes opdelt i fire delaftaler, og 7. at der på tilsvarende vis som for ambulanceudbuddet udarbejdes et eksternt kontrolbud. RESUME Regionen har indgået kontrakt med Falck, Københavns Brandvæsen og Frederiksberg Brandvæsen om varetagelse af regionens forpligtelse til at have et ambulanceberedskab. Kontrakterne udløber 31. januar For at sikre tiltrækkelig tid til at gennemføre et fornyet udbud af opgaven og implementering foreslås det, at kontrakterne om ambulanceberedskab forlænges med syv måneder frem til 31. august Der udarbejdes som ved forrige udbud et eksternt, uafhængigt kontrolbud på ambulanceberedskab med til vurdering af, om tilbuddene er prismæssigt rimelige og fordelagtige for regionen. Er dette ikke tilfældet for et eller flere tilbud vil regionen kunne hjemtage dele af eller hele opgaven. Ambulanceberedskabet vil blive udbudt opdelt i 5 delaftaler og med udgangspunkt i det eksisterende antal beredskaber. Udbudsmaterialet udarbejdes med henblik på at sikre hensigtsmæssig konkurrence og med udgangspunkt i de politisk godkendte overordnede rammer. Indstilling og beslutning om valg af leverandører på ambulanceudbuddet forelægges forretningsudvalg og regionsråd medio Til varetagelse af den liggende patientbefordring (sygetransport af ikke akut syge patienter fx fra hospital til hospital) har regionen indgået kontrakt med Falck og Københavns Brandvæsen. Disse kontrakter udløber også den 31. januar Disse kontrakter foreslås forlænget med et år til den 31. januar Opgaven med sygetransport kan dermed udbydes særskilt og tidsmæssigt adskilt fra udbuddet af ambulanceopgaven. SAGSFREMSTILLING Indledning Regionens nuværende kontrakter på seks år om ambulanceberedskab med Falck, København Brandvæsen og Frederiksberg Brandvæsen udløber 31. januar Der er mulighed for forlængelse i op til et år. Regionsrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2014, at ambulancekørsel for Region Hovedstaden skulle sendes i udbud. Side 22 af 135

23 Det foreslås, at kontrakterne på ambulanceberedskab forlænges med syv måneder frem til 31. august 2015 for at sikre tilstrækkelig tid til forberedelse og gennemførelse af udbud og til den efterfølgende implementering. De eksisterende kontrakter om ambulanceberedskab er udbudt som 10 delaftaler. Markedet for ambulancekørsel er præget af begrænset konkurrence. Der foreslås derfor nu udbud af fem delaftaler for at skabe et tilstrækkeligt volumen med henblik på at gøre det attraktivt for nye leverandører at afgive bud. Af samme grund foreslås det, at én leverandør højst kan tildeles tre ud af fem delaftaler. Ved det seneste udbud var der en tilsvarende begrænsning, således at én leverandør højst kunne byde på otte ud af ti delaftaler. Der inddrages ekstern juridisk bistand til kvalitetssikring af udbudsprocesserne i lighed med de tidligere udbud på området. Tilsvarende udbudsprocesser er i gang i de øvrige regioner. Udløb af kontrakter er dog forskudt henover 2014 og Regionerne koordinerer indbyrdes løbende processen. Kontrakterne på liggende patientbefordring (sygetransport), som er indgået med Falck og Københavns Brandvæsen forlænges med ét år frem til 31. januar Udbuddet adskilles dermed tidsmæssigt fra udbuddet på ambulanceberedskab. Udbud af ambulanceberedskab på Bornholm vil dog som hidtil omfatte al liggende patientbefordring for at opnå tilstrækkelig aktivitet for det samlede antal beredskaber. Der udarbejdes som ved udbuddet af de nuværende kontrakter kontrolbud for vurdering af, om tilbuddene er prismæssigt rimelige og fordelagtige. Er det ikke tilfældet vil regionen kunne hjemtage opgaven helt eller delvist. Rammer for udbud af ambulanceberedskab Administrationen planlægger detaljerede rammer for udbuddet med udgangspunkt i følgende udbudsretlige principper: Der gennemføres offentligt udbud. Kontraktperioden anbefales, som den nuværende, at være seks år med mulighed for forlængelse af hensyn til afskrivningsmuligheder, investeringer mv. Tildelingen af kontrakt efter udbud sker på basis af det økonomisk mest fordelagtige tilbud med udgangspunkt i en samlet vurdering af pris samt en række kvalitative faktorer, som skal fastsættes nærmere. Konkurrencesituationen og kontrolbud Ved udbudsrunden i 2008 blev der udarbejdet kontrolbud, der viste sig billigst i 5 af 10 delaftaler (dækkende 75 % af antallet af ambulancer). I dag er markedet for ambulancedrift i Danmark fortsat præget af én stor privat leverandør, Falck A/S. Herudover er der tre kommunale brandvæsener (Frederiksberg Brandvæsen, Københavns Brandvæsen og Roskilde Brandvæsen), som er begrænset til at drive ambulanceberedskab i egen kommune og eventuelt tilgrænsende områder. Herudover findes to små private leverandører - Responce A/S og Samsø Redningskorps. Administrationen vurderer, at der på grund af den stærkt begrænsede konkurrence er risiko for, at regionen ikke får tilbudspriser, der ligger på et niveau med, hvad der kunne forventes i en velfungerende konkurrencesituation. For at sikre konkurrenceudsættelse af priserne anbefaler administrationen derfor, at der udarbejdes et eksternt, uafhængigt kontrolbud. Kontrolbuddet udarbejdes som et egentligt bud, som er direkte sammenligneligt med de bud, der afgives. Tilbudsgivernes viden herom forventes at medvirke til en skærpelse af konkurrencesituationen. Kontrolbuddet skal vise om de indkomne tilbud er fordelagtige og ligger i et prismæssigt rimeligt leje. Er Side 23 af 135

24 det ikke tilfældet - eller kommer der ikke bud på alle delaftaler - kan regionen hjemtage opgaven helt eller delvist. Der planlægges derfor samtidig for en eventuel hjemtagelse af opgaven i egen driftsorganisation. Det forudsætter en implementeringsperiode med tilstrækkelig tid til, at regionen - eller en ny leverandør på markedet - kan etablere egen driftsorganisation. Det er baggrunden for forslaget om forlængelse af kontrakterne med syv måneder. Beslutningen om eventuel hel eller delvis hjemtagelse af opgaven træffes som led i evalueringen af tilbud og leverandørvalg. Delområder Den nuværende opdeling i 10 delområder blev fastlagt i forbindelse med udbuddet i 2008 og var planlagt ud fra den daværende hospitalsstruktur. Fremadrettet fastlægges delområderne ud fra historisk aktivitet og driftsdata fra AMK-Vagtcentralen samt under hensyntagen til udbudsretlige principper herunder hensynet til at sikre et volumen, der kan gøre det økonomisk muligt for nye aktører at indtræde på markedet set i forhold til afskrivningsperiode for investeringer m.v. Skal det være muligt for nye leverandører at træde på markedet må delaftalerne have et vist volumen og kontrakten en vis løbetid. Inddelingen er derfor baseret på følgende parametre, som sikrer et tilstrækkeligt antal beredskaber til at etablere en rentabel og robust forretning i alle delområder: Befolkningstæthed/geografisk spredning og derved forskelle i køreafstande og samlet tid til opgaveløsning, Aktivitetsniveau, dvs. hvor mange opgaver, der genereres i de enkelte områder, Markedsmæssige hensyn som bidrag til sikring af konkurrencen generelt og i de enkelte delområder. Med udgangspunkt i beregninger på baggrund af ovenstående foreslås det derfor, at regionen inddeles i fem delaftaler for ambulanceberedskab, hvor Bornholm indgår i én af disse. Fem delaftaler vil sikre et forretningsmæssigt grundlag baseret på seks til tolv beredskaber. For at sikre konkurrence fremadrettet på markedet, som er præget af relativt høje adgangsbarrierer, foreslås det, at en enkelt leverandør højst kan varetage ambulancedriften i tre af de fem delområder - svarende til en begrænsning af samme karakter som var gældende ved sidste udbud. Kvalitet og udvikling I den kommende kontraktperiode vil der som i den indeværende skulle gennemføres tiltag, som er målrettet kvalitet og udvikling. Det gælder fx et smidigt og velfungerende samarbejde mellem regionens hospitaler og den øvrige præhospitale indsats, herunder ambulanceberedskabet og regionens kommende enstrengede og visiterede akutsystem. Derudover skal udbudsmaterialet udformes, så der er fokus på ensartet høj kvalitet uanset leverandør, det gælder fx personalets efteruddannelse, tilsyn med medicindepoter, sundhedsfaglige retningslinjer for behandling af patienter, kvalitetskontrol af patientbehandlingen mv. Dimensionering af ambulanceberedskab Den rette sundhedsfaglige hjælp til rette tid sikres ved visitation og disponering på AMK-Vagtcentralen, som er en del af regionens præhospitale virksomhed. Det videre arbejde med udbudsmaterialet baseres på en dimensionering svarende til det nuværende antal ambulanceberedskaber og paramedicinere. Eventuel regulering af antal beredskaber vil kunne ske i henhold til optioner i kontrakterne. Det kan ske såvel ved kontraktindgåelse, som under hele kontraktperioden. De forventede responstider og serviceniveauet vil være på niveau med det aktuelle, som er kendt fra den løbende rapportering. Eventuelle ønsker til ændringer i serviceniveau kan administreres ud fra optionerne. Liggende patientbefordring (sygetransport) - rammer for udbud Offentligt udbud af liggende patientbefordring (sygetransport) gennemføres adskilt fra udbud af ambulanceberedskab i lighed med forrige udbudsrunde. Kontrakterne på liggende patientbefordring (sygetransport) forlænges derfor med ét år. En tidsmæssig adskillelse fra ambulanceberedskab sikrer en mere hensigtsmæssig implementeringsperiode og driftsstart samt vil endvidere give mulig synergi for leverandører, som tildeles kontrakt på ambulancetjeneste. Dette vil kunne afspejle sig i prisen på deres eventuelle bud på liggende patientbefordring. Side 24 af 135

25 Udbuddet opdeles som hidtil i fire delaftaler under hensyn til samme kriterier som ved ambulanceudbud. Som for ambulanceudbuddets vedkommende udarbejdes der et eksternt kontrolbud. Det eksisterende serviceniveau fastholdes. Eventuelle ønsker til ændringer i serviceniveau kan administreres ud fra optioner i kontrakterne. Den videre proces Administrationen igangsætter efter regionsrådets beslutning det konkrete arbejde, herunder udarbejdelse af en detaljeret kravspecifikation samt øvrigt udbudsmateriale. Udbuddet af ambulanceberedskab iværksættes i 1. kvartal Der forventes herefter at være frist for afgivelse af tilbud i 2. kvartal Indstilling og beslutning om valg af leverandør og eventuel hjemtagelse vil efterfølgende blive forelagt for forretningsudvalget og regionsrådet. Forretningsudvalget og regionsrådet vil, når resultatet af udbuddet af liggende patientbefordring (sygetransport) foreligger, tilsvarende få forelagt indstilling om valg af leverandør og/eller hel eller delvis hjemtagelse af opgaven. Som led i processen med kontrolbud og planlægning af eventuel etablering af egen driftsorganisation ved en hel eller delvis hjemtagelse skal der sikres mulighed for, at indkøb af køretøjer mv. kan ske under overholdelse af udbudsreglerne. Der vil derfor i løbet af 2014, som led i en udbudt rammeaftale der løbende giver mulighed for indkøb af køretøjer til eksisterende opgaver som fx psykiatrisk akutberedskab, akutlægebilerne mv., også blive indarbejdet mulighed for, at der kan indkøbes ambulancer, hvis kontrolbuddet fører til, at regionen selv skal drive ambulanceberedskab. KOMMUNIKATION Der vil blive udarbejdet pressemeddelelse i forlængelse af behandlingen i regionsrådet. Herudover planlægges der en løbende presseindsats under hele forløbet. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Den forventede økonomiske ramme for konsulentbistand (juridisk bistand og gennemførelse af kontrolbud) anslås til 1,5 mio. kr., som finansieres af overført mindre-forbrug fra 2012/2013. DIREKTØRGODKENDELSE Hjalte Aaberg / Svend Hartling SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Anbefales. C (1), O (2) og Charlotte Fischer (B) meddelte, at de vil tilkendegive deres stilling til sagen ved regionsrådets behandling. C (1), O (2) og V (2) ønsker at sagen udsættes til behandling på det første møde efter regionsrådsvalget. Hans Toft (C) deltog ikke i sagens behandling. REGIONSRÅDETS BESLUTNING JOURNALNUMMER Side 25 af 135

26 8. DEN REGIONALE SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN ADMINISTRATIONENS INDSTILLING at den regionale sundhedsberedskabsplan godkendes. RESUME På baggrund af arbejdet med fælles beredskabsplaner for regionens hospitaler og virksomheder, er der udarbejdet udkast til en samlet regional sundhedsberedskabsplan. I henhold til bekendtgørelse 1150 af 9/12/2011 om "planlægning af sundhedsberedskabet og det præhospitale beredskab", skal planen være godkendt af regionsrådet i indeværende valgperiode. Forretningsudvalget blev ved formandsmeddelse til udvalgets møde den 11. juni 2013 orienteret om, at den regionale sundhedsberedskabsplan, som primært er af operativ, beskrivende karakter ville blive sendt i høring i juli og august 2013 med henblik på godkendelse i regionsrådet i oktober Planen har været i høring hos regionens 29 kommuner, de tilgrænsende regioner, fire politikredse (Rigspolitiet), hospitalsdirektioner, koncernstabe, relevante sundhedsfaglige råd og komiteer samt til rådgivning hos Sundhedsstyrelsen. På baggrund af de indkomne høringssvar foreligger udkast til den endelige regionale sundhedsberedskabsplan. Plankomplekset består af den regionale sundhedsberedskabsplan samt de tilhørende Action Cards og bilag. Action Cards og bilag er ikke vedhæftet sagen. Ved behov kan de rekvireres i politisk sekretariat. SAGSFREMSTILLING Struktur og indhold i planen Den regionale sundhedsberedskabsplan omfatter hele regionens sundhedsberedskab samt alle relevante beredskabsmæssige opgaver i relation til beredskabsloven, og planen beskriver regionens operative håndtering af en beredskabssituation. Planen udstikker de overordnede fælles rammer for den operative indsats, og den suppleres af lokale beredskabsplaner med bilag og action cards på regionens hospitaler og virksomheder. Sundhedsberedskabsplan er struktureret efter Sundhedsstyrelsens vejledning for området "Vejledning for planlægning af sundhedsberedskab, 2011". I planen er det beskrevet, hvordan samarbejde og snitflader mellem regionen og de relevante aktører (såsom kommuner, politi og redningsberedskab) vil være i en beredskabssituation. Opsummering på høringssvar Regionen har modtaget mange positive høringssvar, der også indeholder konkrete forslag til ændringer og præciseringer i planen. Sundhedsstyrelsen skriver i deres rådgivningssvar, at regionens sundhedsberedskabsplan fremstår forbilledlig god, grundigt gennemarbejdet, velstruktureret og operationel, og styrelsen glæder sig over, at planen i meget høj grad afspejler deres anbefalinger på området. Nogle af de mere konkrete forslag er fx Rigspolitiets efterspørgsel efter Den Lokale Beredskabsstabs rolle. Den Lokale Beredskabsstab er tilføjet som en af de aktører, som AMK-Vagtcentralen kan modtage alarmering/varsling fra. Flere kommuner (regionen har modtaget høringssvar fra 17 kommuner) efterspørger præcisering af de konkrete samarbejdsaftaler mellem region og kommuner i tilfælde af behov for massevaccination af et større antal af regionens borgere. Det er tilføjet i planen, at der i en konkret situation nedsættes en Side 26 af 135

27 planlægningsgruppe mellem region og kommune, og at der er AMK-Vagtcentralen, der er ansvarlig myndighed for dette. Den videre proces Den endelige plan forventes at kunne udsendes til orientering til alle høringsparter i november For at styrke udviklingen af strategisk krisestyringskapacitet afholdes til november 2013 en national krisestyringsøvelse (KRISØV 2013). Region Hovedstaden deltager i øvelsen, som vil fungere som platform for afprøvning af den regionale sundhedsberedskabsplan. KOMMUNIKATION Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt. ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. DIREKTØRGODKENDELSE Hjalte Aaberg / Svend Hartling SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Anbefales. Hans Toft (C) og Henrik Thorup (O) deltog ikke i sagens behandling. REGIONSRÅDETS BESLUTNING JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. Region Hovedstadens sundhedsberedskabsplan_2013_final_ 2. Sundhedsstyrelsen_Region Hovedstaden rådgivning 22_08_13 Side 27 af 135

28 9. ETABLERING AF NYE RAMMER FOR DANSK HOVEDPINECENTER VED GLOSTRUP HOSPITAL ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionsrådet godkender en investeringsbevilling på 58 mio. kr. til etablering af nye fysiske rammer for Dansk Hovedpinecenter ved Glostrup Hospital, 2. at udgifterne i 2013 finansieres af de afsatte rådighedsbeløb til projektet i investeringsbudgettet for , og 3. at udgifterne i finansieres af de afsatte rådighedsbeløb til projektet i investeringsbudgettet for RESUME Dansk Hovedpinecenter er en højt specialiseret funktion, som årligt varetager ca patientbesøg fordelt på ca patientforløb. Hovedpinecentret, som er ledelsesmæssigt forankret på Glostrup Hospital, er i dag placeret i midlertidige og utidssvarende lokaler på Psykiatrisk Center Glostrup. Regionsrådet godkendte den 19. juni 2012 en investeringsbevilling på 2 mio. kr. til forarbejder vedrørende et projekt, hvor hovedpinecenteret flyttes til hospitalets tidligere cafeteriebygning. På baggrund af forarbejderne er der udarbejdet et dispositionsforslag, som konkretiserer den planlagte løsning. Den nye placering giver mulighed for fysisk sammenkobling med hovedkomplekset, og herved bedre adgang til centerets sengeafsnit og hospitalets øvrige specialer og tværgående funktioner. I forbindelse med arbejdet, er der nedsat en brugergruppe med repræsentanter fra ledelse og medarbejdere i Dansk Hovedpinecenter. Der er på baggrund af inputs fra brugergruppen samt de foreliggende kapacitetsbehov udarbejdet en løsning på i alt m 2 til en samlet økonomi på i alt 60 mio. kr. inkl. forarbejder. Der søges nu om en investeringsbevilling på 58 mio. kr. til udførelsesfasen af projektet. Udgifterne i 2013 kan finansieres af de afsatte rådighedsbeløb til projektet i investeringsbudgettet for , mens udgifterne i kan finansieres af de afsatte rådighedsbeløb til projektet i investeringsbudgettet for SAGSFREMSTILLING Dansk Hovedpinecenter er en højt specialiseret funktion, som årligt varetager ca patientbesøg fordelt på ca patientforløb. Hovedpinecentret, som er ledelsesmæssigt forankret på Glostrup Hospital, er i dag placeret i midlertidige og utidssvarende lokaler på Psykiatrisk Center Glostrup. Regionsrådet godkendte den 19. juni 2012 en investeringsbevilling på 2 mio. kr. til forarbejder vedrørende et projekt, hvor hovedpinecenteret flyttes til hospitalets tidligere cafeteriebygning. På baggrund af forarbejderne er der udarbejdet et dispositionsforslag, som konkretiserer den planlagte løsning. Den nye placering giver mulighed for fysisk sammenkobling med hovedkomplekset, og herved bedre adgang til centerets sengeafsnit og hospitalets øvrige specialer og tværgående funktioner. I forbindelse med arbejdet, er der nedsat en brugergruppe med repræsentanter fra ledelse og medarbejdere i Dansk Hovedpinecenter. Der er på baggrund af inputs fra brugergruppen samt de foreliggende kapacitetsbehov udarbejdet en løsning på i alt m 2 til en samlet økonomi på i alt 60 mio. kr. inkl. forarbejder. Byggeriet opføres som et 3-fløjet bygningsanlæg i to etager med facader i beton. Det tilstræbes, at byggeriet i overfladekarakter harmonerer bedst muligt med det eksisterende hospitalsbyggeri, ligesom der er taget udgangspunkt i det arkitektoniske helhedsgreb, der er udarbejdet i 2012, og som omfatter hele Side 28 af 135

29 hospitalet og nybyggeriet. Bygningen etableres med "grønt tag" i form af stenurt og andre vilde urter, græsser og mosser. Det grønne tag har dels en praktisk funktion i form af regnvandsopsamling, og dels en forskønnende funktion i forhold til de tilstødende sengebygningers udsyn ned på bygningen. Stueplanet disponeres hovedsageligt til patientrelaterede funktioner, herunder bl.a. ambulatorier, grupperum og fælles reception. Første sal disponeres hovedsageligt til forskning, lægekontorer og administration. Som forudsat i mødesagen af 19. juni 2012 er byggeriet disponeret således at det på sigt kan udvides ved en forlængelse af øst- og vestfløjen. I det første overslag, som lå til grund for mødesagen af 19. juni 2012, var den samlede økonomi skønnet til i alt ca. 55 mio. kr. De samlede udgifter er i forbindelse med udarbejdelse af dispositionsforslaget revideret til i alt 60 mio. kr. Fordyrelsen på de 5 mio. kr. skyldes primært: - At det har vist sig, at jordbundsforholdene er af en sådan karakter, at der bliver merudgifter til fundering - At der er fundet PCB i den tidligere cafeteriebygning. - At der er fortaget en regulering som følge af pris- og lønudviklingen De samlede udgifter på 58 mio. kr. til udførelsen fordeler sig som angivet nedenfor. Der søges således om en investeringsbevilling på 58 mio. kr. til udførelsesfasen af projektet. Udgifterne i 2013 kan finansieres af de afsatte rådighedsbeløb til projektet i investeringsbudgettet for , mens udgifterne i kan finansieres af de afsatte rådighedsbeløb til projektet i investeringsbudgettet for Administrationen har tidligere forudsat, at det ville være muligt at lånefinansiere projektet ved dispensation fra statens låne- og deponeringsfritagelsespulje for Som svar på regionens ansøgning, meddelte Økonomi- og Indenrigsministeriet imidlertid, at der alene kan gives låneadgang for udgifter afholdt i 2012, hvorfor administrationen valgte ikke at arbejde videre med at udnytte den givne mulighed for lånefinansiering. Udgifterne er indarbejdet i investeringsbudgettet. KOMMUNIKATION Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Udgifterne på 1 mio. kr. i 2013 kan finansieres af de afsatte rådighedsbeløb til projektet i investeringsbudgettet for 2013, ens udgifterne i kan finansieres af de afsatte rådighedsbeløb til projektet i investeringsbudgettet for DIREKTØRGODKENDELSE Hjalte Aaberg/ Morten Rand Jensen SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Anbefales. Hans Toft (C) og Henrik Thorup (O) deltog ikke i sagens behandling. REGIONSRÅDETS BESLUTNING Side 29 af 135

30 JOURNALNUMMER Side 30 af 135

31 10. ETABLERING AF KØLEKAPACITET PÅ RIGSHOSPITALET ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionsrådet godkender en investeringsbevilling på 38,9 mio. kr. til etablering af kølekapacitet på Rigshospitalet, og 2. at udgifterne kan finansieres af de afsatte rådighedsbeløb til projektet i investeringsbudgettet for RESUME Regionsrådet godkendte den 22. maj 2012 en investeringsbevilling på 20 mio. kr. til forarbejder vedrørende omlægning og udvidelse af forsyninger på Rigshospitalet, herunder 8 mio. kr. vedrørende etablering af backup kølekapacitet (sikkerhedsforsyning ved nedbrud eller fejl på den primære køleforsyning), kølekapacitet til Nordfløjen og køl i det kommende Patienthotel og Administrationsbygning. Der er nu skabt et overblik over de økonomiske rammer omkring etablering af backup kølekapacitet og kølekapacitet til Nordfløjen, der skønnes at kunne tilvejebringes for en udgift på 38,9 mio. kr. hvortil der søges om investeringsbevilling. Udgifterne kan finansieres af de afsatte rådighedsbeløb til projektet i investeringsbudgettet for SAGSFREMSTILLING Regionsrådet godkendte den 22. maj 2012 en investeringsbevilling på 20 mio. kr. til forarbejder vedrørende omlægning og udvidelse af forsyninger på Rigshospitalet, herunder 8 mio. kr. vedrørende etablering af backup kølekapacitet (sikkerhedsforsyning ved nedbrud eller fejl på den primære køleforsyning), kølekapacitet til Nordfløjen og køl i det kommende Patienthotel og Administrationsbygning. Det var på daværende tidspunkt vurderingen, at udgifterne til etablering af kølekapacitet ville beløbe sig til ca. 44 mio. kr. Der er nu skabt et overblik over de økonomiske rammer omkring etablering af backup kølekapacitet og kølekapacitet til Nordfløjen, der skønnes at kunne tilvejebringes for en udgift på 38,9 mio. kr. Det har ikke vist sig muligt, at identificere en egnet placering af et køleanlæg på hospitalets matrikel. Derfor har der, parallelt med arbejdet med en løsning på egen grund, været en løbende dialog med HOFOR (Hovedstadens Forsyningsselskab) omkring muligheden og prisen for at få leveret fjernkøling. Prisen for fjernkøling er kommet ned og svarer nu til hvad det ville koste at etablere eget anlæg og producere på dette, forudsat at det var muligt at finde placeringen til et anlæg. Der foreslås derfor, at der træffes aftale med HOFOR omkring levering af fjernkøling. Derudover foreslås det at etablere en separat fjernkølingstilslutning til det kommende Patienthotel og Administrationsbygning, da dette er den mest hensigtsmæssige måde at etablere den fornødne og nødvendige kølekapacitet på. Fjernkøling hvor bl.a. havvand bruges som køleenergiforsyning har en højere energieffektivitet end der kan opnås med traditionelle køleanlæg, hvorfor der er tale om en miljørigtig løsning, der er bedre end traditionelle anlæg. Prisen for fjernkøling er opdelt i en tilslutningsafgift, en løbende kapacitetsafgift og en forbrugsafgift. Nordfløjens estimerede kølebehov er på 2,5 MW. Det foreslås, at der tilkøbes en fjernkøleeffekt på 2,5 MW med option for udvidelse til 5,0 MW og med reel mulighed for at trække 5,0 MW i en nødsituation. Side 31 af 135

32 Tilslutningsafgiften for 2,5 MW er kr./kw, i alt 21,3 mio. kr. Kombinationsdrift af fjernkøl og egen køl samt det forhold at vi skal kunne sektionere og have en større driftssikkerhed og mindre sårbarhed ved eventuelle nedbrud, medfører nødvendige etablerings- og forandringsomkostninger internt på hospitalet for 13,5 mio. kr. De interne arbejder består primært af: Etablering af vekslercentral og målerrum til fjernkøl Udskiftning af væsentlige dele af den interne ringledning af kapacitetshensyn opgradering til større dimension på nogle rørstrækninger Etablering af et antal sektioneringsventiler således at eksponering ved fejl og nedbrud bliver betydelig mindre samt m.h.p. at kunne optimere samtidig drift af fjernkøl og egen produceret køl Indregulering af bestående kølesystem m.h.p. optimering og energieffektivitet Udgiften til etablering af køling i det kommende Patienthotel og Administrationsbygning forventes at udgøre hhv. 2,1 mio. kr. til tilslutning og 2,0 mio. kr. til etablering af vekslercentral inklusiv projektering og rådgivning, i alt 4,1 mio. kr. Udgiften er baseret på et kølebehov på 250 kw. De samlede udgifter til projektet på 38,9 mio. kr. er specificeret i nedenstående oversigt. De løbende forbrugsomkostninger ved anvendelse af fjernkøl er vurderet til at være tilsvarende de driftsomkostninger, der ville være med et traditionelt anlæg med energiforbrug og vedligehold. I forbindelse med byggeriet af den nye Nordfløj vil der blive etableret stikledninger til det eksistrende køleanlæg for i alt 8 mio. kr. Denne udgift vil blive finansieret inden for rammerne af kvalitetsfondsprojektet. KOMMUNIKATION Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Udgifterne på i alt 38,9 mio. kr. kan finansieres af de afsatte rådighedsbeløb til projektet i budget DIREKTØRGODKENDELSE Hjalte Aaberg / Morten Rand Jensen SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Anbefales. Hans Toft (C), Henrik Thorup (O) og Bent Larsen (V) deltog ikke i sagens behandling. REGIONSRÅDETS BESLUTNING JOURNALNUMMER Side 32 af 135

33 Side 33 af 135

34 11. FORHÅNDSGODKENDELSE AF LÅNEDISPENSATIONSANSØGNING TIL LÅNEPULJE TIL ENERGIINVESTERINGER PUNKTET BEHANDLET TIDLIGERE Miljø- og grøn vækstudvalget den 1. oktober 2013 ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionsrådet godkender, at den foreslåede fordeling og omfang af energimidler danner grundlag for ansøgning om foreløbigt tilsagn til energiinvesteringer, 2. at regionsrådet godkender, at mødesagen danner grundlag for ansøgning til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse med henblik på opnåelse af et foreløbigt tilsagn til lånedispensation fra lånepulje til energiinvesteringer, og 3. at regionsrådet godkender, at de endelige ansøgninger til lånedispensation fra lånepulje til energiinvesteringer fremsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet efter godkendelse i regionsrådet. RESUME I økonomiaftalen mellem Regeringen og Danske Regioner for 2013 blev der indgået aftale om en lånepulje til energiinvesteringer i kvalitetsfondsbyggerierne. Region Hovedstadens mulige andel af lånepuljen udgør op til 296 mio. kr. Der kan opnås lånedispensation til de dele af byggeriet, der efter bygningsreglementet kan klassificeres som "Bygningsklasse 2020" (BK 2020). En gennemgang af byggerierne viser, at Region Hovedstaden forventer at kunne ansøge om lånedispensation for ca. 222 mio. kr. Denne mødesag skal give et overblik over den samlede forventede anvendelse af puljen og bemyndige administationen til, efter godkendelse i regionsrådet, at fremsende en foreløbig ansøgning til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse med angivelse af regionens ønsker til anvendelse af puljen. I takt med de respektive byggeriers fremdrift forelægges regionsrådet ansøgninger om endelig godkendelse af låneadgang med henblik på efterfølgende fremsendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet. SAGSFREMSTILLING Baggrund I økonomiaftalen mellem Regeringen og Danske Regioner for 2013 blev der indgået aftale om en lånepulje til energiinvesteringer i forbindelse med kvalitetsfondsbyggerierne. Der kan opnås lånedispensation, såfremt byggeriet eller dele heraf kan klassificeres efter bygningsreglementets energiramme "Bygningsklasse 2020" (BK 2020). Der vil kunne klassificeres som BK 2020 ved at gennemføre energibesparende tiltag som for eksempel vedvarende energiformer, klimaskærme, forsyningskomponenter mv. Af aftalen fremgår det, at låneadgangen udgør op til 644 kr./m2 for den del af byggeriet, som klassificeres som BK Samlet set vil låneadgangen dog ikke kunne udgøre mere end 2,3% af den samlede investeringsramme for regionens kvalitetsstøttede projekter, inkl. it, udstyr og apparatur. Låneadgangen er som udgangspunkt specifik pr. projekt, men kan i særlige tilfælde efter statslig godkendelse puljes inden for regionens samlede ramme. Hvis det er muligt at klassificere bygningerne som BK 2020 for en lavere kvadratmeterpris end 644 kr./m2, vil det være muligt at låne det resterende beløb til optimering af procesenergi. Procesenergi er energiforbedrende tiltag, der ikke knytter sig til det bygningsmæssige, men relaterer sig til maskiner og processer i hospitalsdriften (fx it og medicoudstyr). Ansøgning om lånedispensation fra lånepulje til energiinvesteringer Region Hovedstaden gennemfører seks kvalitetsfondsprojekter med en totalramme på 12,85 mia. kr. (2009 p/l). Det beløb, Region Hovedstaden har mulighed for at låne, er maksimalt 296 mio. kr., svarende til 2,3% af totalrammen for alle projekter. Af denne samlede lånemulighed forventer Region Hovedstaden, som det fremgår af tabel 1, at kunne ansøge om lånedispensation for ca. 222 mio. kr. Det Side 34 af 135

35 svarer til det forventede omfang af energitiltag, det er muligt at gennemføre i de respektive byggerier inklusiv procesenergi. Tabel 1: Kvalitetsfondsprojekterne i Region Hovedstaden - lånedispensation til lånepulje til energiinvesteringer Totalramme (mio. kr.) Antal m2 (ved tilsagn) Antal m2 til Byggeri BK2020 Udførelses -pris/m2 (kr.) Investering til BK2020 (t.kr.) Rest til procesenergi (t. kr.) Ansøgning til energiinvestering i alt (t. kr.) A B C=AxB D E=C+D Akutmodt, Nyt Hospital Herlev kvinde-barn bygning og servicebygn Ny Retspsykiatri Sct. Hans Nybyggeriet på Retspsykiatri Sct Hans Akutmodt, Nyt Hospital Hvidovre børneafd og andre funktioner Nyt Hospital Nyt Hospital Nordsjælland Nordsjælland Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg Ny somatisk bygning og somatik psykiatridel af logistik bygning Det Nye Rigshospital Admbygning/patienthotel I alt Region Hovedstaden Ansøgningsgrundlaget for projekterne er tilvejebragt efter gennemgang af de enkelte projekter. Flere af projekterne omfatter både nybyggeri og ombygning/renovering. Den foreløbige vurdering viser, at ombygning og renovering i kvalitetsfondsprojekterne ikke er af et omfang og af en karakter, der vil kunne opgradere disse dele af byggeriet til BK Det er derfor ikke muligt at udnytte den fulde ramme, og der henstår derfor 75 mio. kr. uudnyttede midler fra Region Hovedstadens andel af puljen på i alt 296 mio. kr. For flere af projekterne er det ikke på nuværende tidspunkt muligt at fremlægge de konkrete energiløsninger, men der er istedet foretaget en overordnet faglig vurdering af, hvorvidt og i givet fald hvilke dele af byggeriet der vil kunne opnå status som BK I forbindelse med de endelige ansøgninger for de enkelte projekter, kan det vise sig nødvendigt at ansøge om en højere kvadratmeterpris, hvilket kan bringe en større del af den uudnyttede låneramme i anvendelse. I det følgende gives beskrivelse af grundlaget for ansøgningen om foreløbigt tilsagn for de seks projekter. Nyt Hospital Herlev: Der vil blive ansøgt om den fulde anvendelse af lånepuljen til nybyggeriet på Nyt Hospital Herlev. Det drejer sig om m2 nybyggeri af akutmodtagelsen, kvinde-barnbygningen og servicebygningen. Renoveringsprojekterne vurderes ikke mulige at opgradere til BK 2020, samt at dele af projektet er køb og renovering af Arkaden, der afsluttes i Nyt Hospital Nordsjælland: Der vil blive ansøgt om anvendelse af den fulde lånepulje til nybyggeriet Side 35 af 135

36 på Nyt Hospital Nordsjælland. Det drejer sig om det samlede hospital på m2 nybyggeri. Det Nye Rigshospital: Der vil blive ansøgt om anvendelse af lånepuljen til det nybyggeri der skal huse patienthotellet og administrationen på Det Nye Rigshospital, svarende til m2. Parkeringshuset og Nordfløjen er ikke omfattet af ansøgningen. For Patienthotel og Administrationsbygning er der mulighed for opgradering uden negative bygningsmæssige ændringer og indenfor den mulige låneadgang. Hovedprojektet er derfor udarbejdet og efterfølgende udbudt som et byggeri i bygningsklasse For Nordfløjsprojektet er vurderingen imidlertid, at en opgradering vil medføre negative bygningsmæssige ændringer, forringelser for de kliniske funktioner og en risiko for, at merudgiften ikke kan rummes indenfor den mulige låneadgang. Hertil kommer en forsinkelse af projektet som følge af øget projekterings- og byggetid. Parkeringshuset vil som uopvarmet areal ikke kunne klassificeres som bygningsklasse 2020 og er derfor ikke er en del af ansøgningen. Nyt Hospital Hvidovre: Der vil blive ansøgt om den fulde anvendelse af lånepuljen til nybyggeriet på Nyt Hospital Hvidovre. Det drejer sig om m2. Ombygningsprojektet omfatter de eksisterende bygninger fra 1970 erne, og disse vurderes ikke mulige at opgradere til Bygningsklasse 2020, da der kun i mindre omfang er tale om ombygninger af facader og tage. Ny Retspsykiatri Sct. Hans: Der vil blive ansøgt om den fulde anvendelse af lånepuljen til nybyggeriet på Ny Retspsykiatri Sct. Hans. Nybyggeriet omfatter m2 udbygning af retspsykiatrien. Projektet har fremlagt forslag om at inkludere grundvandskøling, hvilket betyder, at kvadratmeterprisen forøges ift. fx opsætning af solceller. Baggrunden herfor er en forventning om skærpede plankrav til byggeriet fra Roskilde Kommune, der vil reducere anvendelsen af solceller i et omfang, så projektet må supplere med anden energikilde for at opfylde BK2020. Lånebehovet er estimeret til 800 kr./m2. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har oplyst, at såfremt myndighedskrav ved fx planmæssige krav medfører dyrere løsninger til energitiltag, så vil dette tale for at forøge låneadgangen til det konkrete projekt. Der vil derfor for Ny Retspsykiatri Sct. Hans blive ansøgt om den fulde anvendelse af lånepuljen samt et tillæg grundet den højere kvadratmeterpris. Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg: Der vil blive ansøgt om den fulde anvendelse af lånepuljen til nybyggeriet på Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Nybyggeriet omfatter etablering af en ny somatisk bygning med et samlet etageareal på m2, samt en laboratorie- og logistikbygning, hvor m2 udgør somatikkens andel. Inden for Kvalitetsfondens rammer vil ansøgningen derfor omfatte i alt m2 nybyggeri. Laboratorie- og logistikbygning omfatter derudover m2 til brug for psykatri, hvilket er indregnet i grundlaget for ansøgningen. Projektet har vurderet en kvadratmeterpris på 473 kr./m2. I denne pris er indregnet anvendelse af grundvandskøling, som forhøjer kvadratmeterprisen, men vurderes som et hensigtsmæssigt energitiltag. Det resterende beløb op til 644 kr. /m2 ønskes ansøgt til procesenergi. Tidsplan Projekterne vil løbende kvalificere grundlaget for lånedispensation med henblik på fremsendelse af en endelig ansøgning. På baggrund heraf forventes nedenstående tidsplan for forelæggelse af endelig ansøgning for regionsrådet med henblik på fremsendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Der kan dog vise sig behov for at justere på de aktuelle fremsendelsestidspunkter i henhold til projekternes fremdrift. Tabel 2: Tidsplan for fremsendelse af endelig ansøgning til Økonomi- og Indenrigsministeriet Forventet endelig ansøgning Nyt Hospital Herlev Primo 2014 Nyt Hospital Nordsjælland Primo 2015 Det Nye Rigshospital Ultimo 2013 Nyt Hospital Hvidovre Medio 2014 Ny Retspsykiatri Sct. Hans Ultimo 2013 Nyt Hospital Bispebjerg Medio 2014 Side 36 af 135

37 Videre proces Der planlægges således fremsendelse af ansøgning om et samlet, foreløbigt tilsagn til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Kvalitetsfondsprojekterne befinder sig på meget forskellige stadier, hvorfor de ikke kan være klar på samme tid til, at regionen kan fremsende en samlet endelig ansøgning til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Det planlægges derfor at forelægge regionsrådet de endelige ansøgninger i takt med, at projekterne bliver klar til at ansøge. Bilag: Notat fra Rigshospitalet KOMMUNIKATION Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt. ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af sagen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. DIREKTØRGODKENDELSE Hjalte Aaberg / Morten Rand Jensen SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGETS BESLUTNING Udvalget oversender sagen til forretningsudvalget, idet administrationen - til brug for behandlingen af sagen i forretningsudvalget - anmodes om at udarbejde et notat, som redegør for, hvad der opnås ekstra ved låneansøgningerne i forhold til de oprindelige kvalitetsfondsprojekter. Susanne Langer (Ø),Henrik Thorup (O) og Ellen Thrane (F) deltog ikke i sagens behandling. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Anbefales. Charlotte Fischer (B), Kirsten Lee (B), Hans Toft (C) og Per Tærsbøl (C) deltog ikke i sagens behandling. REGIONSRÅDETS BESLUTNING JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. RKB Nordfløj 2020 energiramme RKB_C_12_STG_BESLUTNINGSNOTAT_21 3. Notat til FU - lånedispensation til energiforbedringer Side 37 af 135

38 12. GODKENDELSE AF PROJEKTFORSLAG FOR NORDFLØJEN PÅ DET NYE RIGSHOSPITAL SAMT BEVILLING TIL UDFØRELSE ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionsrådet godkender projektforslaget for Nordfløjen og for Landskab/Terrænanlæg på Det Nye Rigshospital, 2. at regionsrådet godkender en udførelsesbevilling på 1.014,7 mio. kr. til udførelse af Nordfløj, landskab- og terrænarbejder og at bevillingen gives som en forhøjelse af den samlede bevilling på 260,3 mio. kr. til nedrivning, miljøsanering og opførelse af parkeringshus og Patienthotel/Administrationsbygning, 3. at regionsrådet godkender at udgifterne fordeler sig over årene jf. tabel og mellemfinansieres ved træk på regionens kassebeholdning frem til anmodning om endelig udbetaling, 4. at regionsrådet endvidere godkender at de nuværende bevillinger finansieret af kvalitetsfondsmidler for samlet 10,5 mio. kr. givet af regionsrådet i maj 2012 til igangsætning og fornyelse af elforsyning mm. på Rigshospitalet indarbejdes i den samlede bevilling, der herefter vil udgøre 1.285,5 mio. kr. i løbende priser, og 5. at regionsrådet godkender de vedlagte skemaer med projektoplysninger ved faseskift om hele kvalitetsfondsprojektet samt de vedlagte skemaer vedrørende effektiviseringsgevinster for byggeriet med henblik på fremsendelse til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. RESUME Der er udarbejdet et projektforslag for Nordfløjen, som er det største delprojekt omfattet af Kvalitetsfondsmidlerne. Den samlede ramme for kvalitetsfondsbyggeriet er på 1,85 mia. kr. Projektforslaget danner grundlag for det kommende hovedprojekt, der afsluttes i foråret Nordfløjen indeholder sengestuer, operationsstuer, støttefunktioner og dele af kontorerne for HovedOrtoCentret og NeuroCentret. Herudover vil ambulatoriefunktioner for HovedOrtoCentret flytte til Nordfløjen. Projektforslaget for Nordfløjen viderefører indholdet i konkurrenceforslaget og det efterfølgende dispositionsforslag. Skemaer med oplysninger til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved afslutningen af projektforslagsfasen er udfyldt og vedlagt denne sag. SAGSFREMSTILLING Nordfløjen Ændringer i forhold til dispositionsforslaget Siden regionsrådet godkendte dispositionsforslaget for Nordfløjen i marts 2013 har totalrådgiveren udarbejdet projektforslaget. Projektforslaget er baseret på det godkendte dispositionsforslag samt et efterfølgende arbejde med at finde muligheder for at tilpasse bygningen til budgettet. De tilpasninger, der er gennemført for at sikre, at budgettet balancerer i projektforslaget er bl.a.: Bygningen forskydes bagud på grunden, så der kan sættes en støttesøjle på jorden, hvilket sparer stål. En etage på m² mod Blegdamsvej indrettes i den anden ende af bygningen, hvor der oprindeligt var planlagt med råhus kvadratmeter. El-tracing erstattes af cirkulation i varmtvandsrørene for at mindske risiko for forekomst af legionella-bakterier. Dette sparer en væsentlig udgift til solceller, som skulle have forsynet eltracingen. En gitterkonstruktion i facaden mod Fælledparken erstattes med en søjlekonstruktion, som er billigere end den oprindelige løsning. Ulempen er, at der så bygges seks to-sengsstuer ved disse facader. Side 38 af 135

39 Der er tilføjet 10 mio. kr. fra omdisponering fra øvrige delprojekter, herunder fra sterilcentralens budget til nedrivning. Disse besparelseselementer lader fortsat hovedideen med bygningen og de funktionsmæssige principper være bærende. Projektet for Nordfløjen omfatter i projektforslaget m² brutto. Ændringen fra arealet i dispositionsforslaget på m² skyldes forskellige tekniske tilpasninger i denne fase. Ændringerne er blevet behandlet og taget til efterretning af den politiske følgegruppe den 27. september I den næste fase udarbejdes et hovedprojekt, der helt detaljeret vil redegøre for alle løsninger samt driftsog vedligeholdelsesprincipper. Der redegøres for rumindretning og bestykning i projektet. Brugerinddragelsen er som udgangspunkt afsluttet efter projektforslagsfasen. Udbudsstrategi Udbuddet af Nordfløjen forventes at ske i en kombination af fag- og storentrepriser. Beslutning om dette vil afhænge af markedssituationen på udbudstidspunktet. Genhusning I den oprindelige tidsplan for projektet indgår, at funktioner i det nuværende patienthotel og administration skulle flytte direkte over i den nye bygning til disse funktioner. Tidsplanen er efterfølgende justeret, dels pga. miljøsaneringen og dels som følge af en grundigere gennemarbejdning af udførelsestidsplanen. Det endelige tidspunkt for fuld ibrugtagning for Nordfløjen vil derfor være maj Det har imidlertid vist sig muligt at genhuse patienthotelgæster på et nærliggende hotel, samt at genhuse administrationspersonalet i lejede kontorer ligeledes i nærheden. Projektet for Nordfløjen vil således kunne afsluttes ca. 11 måneder før, i juni 2018, hvis denne mulighed tages i brug. Dette vil samlet set betyde en væsentlig gevinst for driften af det samlede Rigshospital. Der henvises til den foregående sag på dagsordenen. Bygningsklasse 2020 Projektorganisationen og projektets bygherrerådgiver og totalrådgiver har i samarbejde undersøgt muligheder og konsekvenser for at opgradere projektet fra lavenergiramme 2015 til Bygningsklasse For Patienthotel og Administrationsbygning er der mulighed for opgradering uden negative bygningsmæssige ændringer og indenfor den mulige låneadgang. Hovedprojektet er derfor udarbejdet og efterfølgende udbudt som et byggeri i Bygningsklasse For Nordfløjsprojektet er vurderingen imidlertid, at en opgradering vil medføre negative bygningsmæssige ændringer, særligt i forhold til forringelser for de kliniske funktioner og en risiko for, at merudgiften ikke kan rummes indenfor den mulige låneadgang. Hertil kommer en forsinkelse af projektet som følge af øget projekterings- og byggetid. Tidsplan Hovedprojektet forventes færdigt i marts 2014 og resultaterne af licitationen vil indkomme ultimo august Når der planlægges med genhusning vil udbudsproceduren kunne foregå umiddelbart derefter og udførelsen vil kunne påbegyndes ultimo 2014 med aflevering ultimo 2017 og ibrugtagning af alle dele medio Tidspunktet for ibrugtagning af Nordfløjen afhænger af regionsrådets stillingtagen til sag om genhusning af Rigshospitalets administrationsbygning og patienthotel tidligere på dagsordenen for dette regionsrådsmøde. Landskab/Terrænanlæg Dette delprojekt omhandler landskabet mellem bygningerne i de respektive byggefelter, samt forbindelser Side 39 af 135

40 under jorden som vedrører de nye bygninger. De største budgetposter omfatter rydning og jordarbejder, samt belægnings- og beplantningsarbejde. Status for projektet i øvrigt Patienthotel/administrationsbygning Patienthotellet og administrationsbygningen er projekteret færdigt. Delprojektet er budt ud i 3 storentrepriser og licitationsresultatet indkommer medio oktober. Der er ikke foretaget ændringer i delprojektet siden dispositionsforslaget. Såfremt licitationsresultatet viser sig ugunstigt, kan der blive brug for valg af projekttilpasninger. Udførelsen forventes igangsat ultimo januar 2014 med aflevering i maj Parkeringshus Parkeringshuset er ligeledes projekteret færdigt. Prækvalifikation finder sted i januar 2014 og licitationsresultatet forventes ultimo februar Byggeriet forventes afsluttet medio juni Arbejdet med effektiviseringsgevinsterne pågår løbende. Der arbejdes med organisering af personalet, som skal arbejde i Nordfløjen. Desuden arbejdes på en del effektiviseringsløsninger på logistikområdet med bl.a. indførelse af AGV (Automatisk Gående Vogne), sporbarhed m.v. Oplysninger om projektet til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Det Nye Rigshospital har fået endeligt tilsagn om medfinansiering fra Kvalitetsfonden og skal afgive oplysninger til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om arealer, kvadratmeterpriser, sengepladser, behandlingskapacitet og udnyttelsesgrader, samt effektiviseringsgevinster ved faseovergange i projektet. Til brug for dette er seks skemaer fra ministeriet udfyldt og vedlagt denne sag til godkendelse. Inddragelse af den politiske følgegruppe Følgegruppen for Det Nye Rigshospital afholdt møde den 27. september 2013 for at drøfte projektforslaget for Nordfløjen og Landskab/Terrænanlæg. Følgegruppen var ikke beslutningsdygtig men de fremmødte medlemmer tog orienteringen om projektforslaget til efterretning. KOMMUNIKATION Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Den 18. juni 2013 gav regionsrådet bevilling til udførelse af patienthotel/administration og parkeringshus. Ved denne sag anmodes om en forhøjelse af bevillingen således at den deslige omfatter opførelse af Nordfløjen og Landskab/Terrænanlæg. (mio. kr.) Udgiftsprofil Samlet Miljøsanering og nedrivning Byggefelt I 1,1 11,2 3,7 16,0 Nordfløj Udførelse og byggeplads 98,2 294,5 294,5 196,3 883,5 Landskab og terrænanlæg Byggefelt I og II 0,2 4,9 2,7 7,4 7,4 4,9 27,6 Reserver* 15,0 12,4 26,3 21,8 12,1 87,6 Investeringsbehov i alt 0,2 21,0 124,5 331,9 323,7 213, ,7 Inklusive 5 pct. reserve Ovennævnte beløb er eksklusive udgifter afholdt under de tidligere afgivne bevillinger i forbindelse med forsyningssagen i maj 2012 for samlet 10,5 mio. kr. og investeringsbevilling på 260,3 mio. kr. til patienthotel/administrationsbygning og parkeringshus i juni Ved tilslutning til administrationens indstilling, vil disse tre bevillinger fremadrettet indgå i nærværende investeringsbevilling for kvalitetsfondsprojektet således, at der afrapporteres samlet. Side 40 af 135

41 DIREKTØRGODKENDELSE Hjalte Aaberg / Morten Rand Jensen SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Sagen udgik af dagsordenen. REGIONSRÅDETS BESLUTNING JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. Skema F1-F5 2. Effektiviseringsgevinster oktober 2013 Side 41 af 135

42 13. GENHUSNING AF RIGSHOSPITALETS ADMINISTRATIONSBYGNING OG PATIENTHOTEL ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionsrådet godkender, at Rigshospitalet tilføres i alt 11,1 mio. kr. til driftsbudgettet, fordelt med 7,6 mio. kr. i 2014 og 3,5 mio. kr. i 2015 til dækning af udgifter til genhusning af administrationsbygning og patienthotel, og 2. at udgifterne finansieres af de i budget 2014 afsatte midler på i alt 16 mio. kr. til fremrykning af indkøb fra 2015 til RESUME Rigshospitalets administrationsbygning og patienthotel (Bygning 34) skal fraflyttes og nedrives for at gøre plads til den kommende Nordfløj. I den gældende hovedtidsplan for kvalitetsfondsbyggeriet er det forudsat, at ny administrationsbygning og patienthotel ved Juliane Maries vej opføres først, og at administration og patienthotel flyttes direkte fra bygning 34 til nybyggeriet. Beslutningen herom blev truffet i forbindelse med projektkonkurrencen for kvalitetsfondsprojektet for at reducere genhusningsomkostningerne. I foråret 2013 blev det kendt, at alle de bygninger der skal nedrives skal gennemgå en omfattende og dermed tidskrævende miljøsanering forud for nedrivning, hvilket dels påvirker takten i udførelsen og dels forsinker alle delprojekterne. På grund af afhængigheden til administrationsbygningen og patienthotel er betydningen for Nordfløjen større end for de andre delprojekter. Dette og en række andre forhold vedrørende aktiviteterne på matriklen betyder samlet set, at Nordfløjens ibrugtagning med den nuværende planlægning forventes at ske i maj 2019 mod oprindeligt forudsat i oktober 2017 og - efter kendskabet til miljøsanering - i august Det foreslås derfor, at genhuse administrationen og patienthotellet midlertidigt i en periode på 16 måneder. Dette vil kunne fremrykke opstarten af byggeriet af Nordfløjen, og derved indflytningen med 11 måneder, så denne vil kunne finde sted i juni Udgifterne hertil anslås at udgøre 11,1 mio. kr., der foreslås tilført Rigshospitalets driftsbudget. Udgifterne kan finansieres af de i budget 2014 afsatte midler til fremrykning af indkøb fra 2015 til SAGSFREMSTILLING Rigshospitalets administrationsbygning og patienthotel (Bygning 34) skal fraflyttes og nedrives for at gøre plads til den kommende Nordfløj. I foråret 2013 blev det kendt, at alle de bygninger der skal nedrives skal gennemgå en omfattende og dermed tidskrævende miljøsanering forud for nedrivning, hvilket dels påvirker takten i udførelsen og dels forsinker alle delprojekterne. På grund af afhængigheden til administrationsbygningen og patienthotel er betydningen for Nordfløjen større end for de andre delprojekter. Projektets rådgivere har samtidig gransket og detaljeret udførelsesplanerne for de tre byggefelter i kvalitetsfondsprojektet. Vurderingen er, at byggerierne bør udbydes med en længere udførelsesperiode end hidtil forudsat blandt andet for at optimere muligheden for gode licitationspriser og for at tage højde for koordinering med de øvrige aktiviteter på og omkring matriklen. Også her er betydningen for Nordfløjen større, fordi enhver forlængelse af opførelsen af ny administrationsbygning og patienthotel også skal lægges til. Ovennævnte forhold betyder samlet set, at Nordfløjens ibrugtagning med den nuværende planlægning forventes at ske i maj 2019 mod oprindeligt forudsat i oktober 2017, og - efter kendskabet til Side 42 af 135

43 miljøsanering - senere forudsat i august Enhver forlængelse af kvalitetsfondsprojektet har en række ulemper, blandt andet: Øgede udgifter for selve byggeriet Længere tid med svære pladsforhold i de eksisterende bygninger Forsinket indhentning af effektiviseringsgevinsten ved kvalitetsfondsinvesteringen. Effektiviseringsgevinsten udgør 67 mio. kr. årligt (2009 PL) for Rigshospitalet. Heraf er de 25 mio. kr. realiseret med budget De resterende skal være realiseret senest 1 år efter nybyggeriets ibrugtagning. På ovenstående baggrund foreslås det, at afhængigheden til færdiggørelsen af ny administrationsbygning og patienthotel fjernes ved at genhuse bygning 34 fra ultimo februar 2014 og til maj Dette kan ske ved, at de administrative funktioner genhuses i eksisterende lejemål på henholdsvis Ryesgade og Blegdamsvej. Genhusning af patienthotellet kan ske i eksternt hotel uden for Rigshospitalets område. Endelig kan endokrinologiske funktioner genhuses i lokaler i bygning på Tagensvej. Dette vil indebære en række fordele: Byggetiden for Nordfløjen reduceres med 11 måneder. Opstart af Nordfløjsbyggeriet kan fremrykkes fra november 2015 til november Dermed kan aflevering (juridisk) flyttes fra november 2018 til november 2017 og ibrugtagning tilsvarende fra maj 2019 til juni 2018, Bedre arbejdsmiljø for personale, som i dag er presset på pladsen Ved at fremrykke opstart af Nordfløjen, vil der blive en fornuftig og kontinuerlig sammenhæng i byggeforløbet for Nordfløjen. Dette vil virke gunstigt for sikkerheden i det styrende budget Bedre tilgængelighed Reduceret tid med byggerod på Rigshospitalets matrikel Færre udgifter til byggeplads og projektorganisationen, som kan anvendes i byggeriet Genhusningen af patienthotellet kan ske i eksternt hotel til en årlig udgift på kr. 5,5 mio. til leje af 40 værelser. Patienthotellets nuværende personale flytter med i genhusningsperioden. Derfor opretholdes nuværende lønbudget samt mindre driftspulje. Udgiften til transport af patienter fra eksternt hotel til Rigshospitalet modsvares af den udgift til energi, der spares ved nedlukning af nuværende patienthotel. Pårørende vil kunne leje værelser direkte af hotellet og vil kunne købe måltider på hotellet til hotellets priser. Nettoudgiften i genhusningsperioden på 11,1 mio. kr. fremgår af nedenstående oversigt. Det indstilles således, at Rigshospitalet tilføres i alt 11,1 mio. kr. til driftsbudgettet, fordelt med 7,6 mio. kr. i 2014 og 3,5 mio. kr. i 2015 til dækning af genhusningsudgiften. Genhusning af de administrative funktioner kan som nævnt finde sted i eksisterende lejemål i Ryesgade og på Blegdamsvej. De pågældende lokaler har hidtil været forudsat anvendt til forskningsformål og det er på nuværende tidspunkt ikke afklaret, om disse formål lokalemæssigt kan tilgodeses andre steder på Side 43 af 135

D A G S O R D E N. EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr.

D A G S O R D E N. EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr. T I L L Æ G S D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl. 16.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 8 Medlemmer: Vibeke Storm

Læs mere

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 29. oktober2013. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 8

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 29. oktober2013. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 8 B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 29. oktober2013 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 8 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Hans Toft Henrik Thorup Leila

Læs mere

It handlingsplan 2014

It handlingsplan 2014 Klinisk It Governance & HVK August 2013 It handlingsplan 2014 Indledning På regionens investeringsbudget for 2014 er der afsat en ramme på 130 mio. kr. til realisering af udviklingsinitiativer inden for

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN BESLUTNINGER

REGION HOVEDSTADEN BESLUTNINGER BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE Tirsdag den 23. oktober 2012 Kl. 16.00 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 13 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor

Læs mere

Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5

Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5 D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5 2. møde Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen (A) Maja Holt Højgaard

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1

FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 1 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Buch Grønlykke

Læs mere

B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN

B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Onsdag den 21. december 2011 Kl. 08.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H6 Møde nr. 19 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN DAGSORDEN. FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr.

REGION HOVEDSTADEN DAGSORDEN. FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 1 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Buch Grønlykke

Læs mere

Fremtidens Transport VI

Fremtidens Transport VI Fremtidens Transport VI Status på trængselskommissionens anbefalinger Erik Østergaard Adm. direktør, Dansk Transport & Logistik Trængselskommissionen Kommission født ud af betalingsringsplanerne Mobilitet

Læs mere

Kravspecifikation. Letbane til lufthavnen. Fase 2

Kravspecifikation. Letbane til lufthavnen. Fase 2 Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Letbane til lufthavnen. Fase 2 Region Hovedstaden udbud af letbaneanalyse til lufthavnen kravspecifikation - Juni 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Kl til på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød.

Kl til på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød. D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Onsdag den 10. april 2013 Kl. 12.00 til 14.00 på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød. Møde nr. 11 Medlemmer: Kirsten Lee (formand) Thor Grønlykke Karin Dubin Maja Holt

Læs mere

Konstitueringsaftale for regionsrådet i Region Midtjylland for perioden

Konstitueringsaftale for regionsrådet i Region Midtjylland for perioden Konstitueringsaftale for regionsrådet i Region Midtjylland for perioden 2018-2021 Der er den 22. november 2017 indgået følgende konstitueringsaftale mellem alle regionsrådets partier. erne er enige om

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN. EKSTRAORDINÆRT MØDE REGIONSRÅDET Fredag den 27. august 2010 Kl Regionsgården i Hillerød, regionsrådssalen

DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN. EKSTRAORDINÆRT MØDE REGIONSRÅDET Fredag den 27. august 2010 Kl Regionsgården i Hillerød, regionsrådssalen DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE REGIONSRÅDET Fredag den 27. august 2010 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, regionsrådssalen Møde nr. 10 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Hans Toft Henrik

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG EKSTRAORDINÆRT MØDE. Tirsdag den 28. marts Kl

Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG EKSTRAORDINÆRT MØDE. Tirsdag den 28. marts Kl DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG EKSTRAORDINÆRT MØDE Tirsdag den 28. marts 2006 Kl. 12.30 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 3 Medlemmer: Vibeke Storm

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00. Mødelokale H 5 på regionsgården. Psykiatriudvalget - mødesag

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00. Mødelokale H 5 på regionsgården. Psykiatriudvalget - mødesag DAGSORDEN Psykiatriudvalget - mødesag MØDETIDSPUNKT 26-02-2014 17:00 MØDESTED Mødelokale H 5 på regionsgården MEDLEMMER Susanne Due Kristensen Hanne Andersen Erik R. Gregersen Karsten Skawbo-Jensen Mette

Læs mere

Konstitueringsaftale i Region Nordjylland for valgperioden 1. januar december 2021.

Konstitueringsaftale i Region Nordjylland for valgperioden 1. januar december 2021. Konstitueringsaftale i Region Nordjylland for valgperioden 1. januar 2018 31. december 2021. Der er den 22. november 2017 indgået følgende konstitueringsaftale mellem partierne: Socialdemokratiet, SF Socialistisk

Læs mere

Politisk dialogmøde vedr. jernbanetrafikken på Sjælland. d. 29. januar 2013

Politisk dialogmøde vedr. jernbanetrafikken på Sjælland. d. 29. januar 2013 Politisk dialogmøde vedr. jernbanetrafikken på Sjælland Leo Larsen, formand for Trængselskommissionen d. 29. januar 2013 Baggrund for Trængselskommissionen Trængselsringen forkastet Regeringen, Enhedslisten

Læs mere

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv.

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT 25-02-2016 Sagsnr. 2016-0049816 Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. Indledning Om Borgerrådgiverens Beretning er fastlagt følgende i vedtægt for Borgerrådgiveren

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Samarbejdsaftale. om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning. imellem

Samarbejdsaftale. om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning. imellem 04-07-2013 Samarbejdsaftale om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning imellem Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden 1. Baggrund og formål

Læs mere

Sammenfatning af udvalgets konklusioner

Sammenfatning af udvalgets konklusioner KAPITEL 2 Sammenfatning af udvalgets konklusioner Kapitel 2. Sammenfatning af udvalgets konklusioner Danmark er et folkestyre og en retsstat. De politiske beslutninger på nationalt, regionalt og kommunalt

Læs mere

ORDINÆRT REGIONSRÅDSMØDE REGIONSRÅDSMØDE MØDETIDSPUNKT :00:00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER

ORDINÆRT REGIONSRÅDSMØDE REGIONSRÅDSMØDE MØDETIDSPUNKT :00:00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER BESLUTNING ORDINÆRT REGIONSRÅDSMØDE REGIONSRÅDSMØDE MØDETIDSPUNKT 18-06-2013 17:00:00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER 3. FORSLAG TIL FINGERPLAN 2013 I OFFENTLIG HØRING PUNKTET BEHANDLET TIDLIGERE Forretningsudvalget

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

NOTAT. Trængselskommissionen. Henvendelser til Trængselskommissionen

NOTAT. Trængselskommissionen. Henvendelser til Trængselskommissionen NOTAT Dato J.nr. Trængselskommissionen Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Henvendelser til Trængselskommissionen www.trængselskommissionen.dk Afsender dato Id nummer Vibeke Storm Rasmussen og Otto

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

REGIONALUDVALGET. Tirsdag den 27. marts 2012. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H3. Møde nr. 2. Mødet slut kl. 18.

REGIONALUDVALGET. Tirsdag den 27. marts 2012. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H3. Møde nr. 2. Mødet slut kl. 18. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN REGIONALUDVALGET Tirsdag den 27. marts 2012 Klokken: 17.00 19.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H3 Møde nr. 2 Mødet slut kl. 18.30 Medlemmer: Steen Olesen Peter

Læs mere

Regionaludvalget - mødesager

Regionaludvalget - mødesager KONKLUSIONER Regionaludvalget - mødesager Mødetidspunkt 08-10-2013, kl. 17.00 18.30 Mødested Regionsgården Deltagere: Steen Olesen Karsten Skawbo-Jensen Kenneth Kristensen Berth Per Roswall (kl. 17.00

Læs mere

Kravspecifikation. Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen

Kravspecifikation. Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen Region Hovedstaden udbud af mobilitetsplaner i hovedstadsregionen kravspecifikation version 1 - juli

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR SUNDHED Torsdag den 28. juni 2007 Kl. 18.00 21.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 4 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

6 Familieplejen Bornholm

6 Familieplejen Bornholm Åbent punkt 6 Familieplejen Bornholm 27.18.00A00-0003 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Kommunalbestyrelsen 25-06-2015 6 Hvem beslutter Kommunalbestyrelsen beslutter Resumé Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR REGION HOVEDSTADEN. Kapitel 1. Regionsrådet

STYRELSESVEDTÆGT FOR REGION HOVEDSTADEN. Kapitel 1. Regionsrådet 1 STYRELSESVEDTÆGT FOR REGION HOVEDSTADEN Kapitel 1 Regionsrådet 1. Regionsrådet består af 41 medlemmer, jfr. 8 i lov nr. 537 af 24. juni 2005 om regioner m.v. (i det følgende kaldet regionsloven). 2.

Læs mere

Bekendtgørelse om pulje til busfremkommelighed

Bekendtgørelse om pulje til busfremkommelighed BEK nr 65 af 21/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Trafikmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS5060006-0001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Sundheds it under sundhedsaftalen

Sundheds it under sundhedsaftalen Sundheds it under sundhedsaftalen Et sammenhængende og borger nært sundhedsvæsen forudsætter hurtig præcis kommunikation mellem de forskellige aktører. Målsætningen i sundhedsaftalen for 2008 2010 (Gl.

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 3. juni 2014 kl. 10:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR SUNDHED Torsdag den 20. september 2007 Kl. 18.00 21.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 7 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE SUM Kommissorium for udvalg om Psykiatri. Nedsættelse af udvalg om psykiatri - sum.dk

PRESSEMEDDELELSE SUM Kommissorium for udvalg om Psykiatri. Nedsættelse af udvalg om psykiatri - sum.dk SUM 01-04-2012 PRESSEMEDDELELSE For at skabe et solidt grundlag for den fremtidige indsats på psykiatriområdet har regeringen besluttet at nedsætte et udvalg, som skal komme med forslag til, hvordan indsatsen

Læs mere

UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSSTRUKTUR

UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSSTRUKTUR K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSSTRUKTUR Torsdag den 7. juni 2007 Kl. 18.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H3 Møde nr. 4 Medlemmer: Knud Andersen

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 9. august 2010 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Udarbejdelse af plan for langsigtede, kommunale investeringer i trafikinfrastruktur.

Læs mere

Referat fra møde i Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur den 20. august 2009

Referat fra møde i Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur den 20. august 2009 Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur Referat fra møde i Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur den 20. august 2009 Til stede: Regionsrådsmedlemmer: Bent

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 18/02/10 til underskrift 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden

Læs mere

PSYKIATRI- OG SOCIALUDVALG. Tirsdag den 7. februar Kl til på Regionsgården i H8. Møde nr. 2

PSYKIATRI- OG SOCIALUDVALG. Tirsdag den 7. februar Kl til på Regionsgården i H8. Møde nr. 2 K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI- OG SOCIALUDVALG Tirsdag den 7. februar 2012 Kl. 17.00 til 19.00 på Regionsgården i H8 Møde nr. 2 Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Ekstraordinært møde 17-05-2016 16:45 REGIONSRÅDSSALEN

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Ekstraordinært møde 17-05-2016 16:45 REGIONSRÅDSSALEN BESLUTNINGER Ekstraordinært Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET Ekstraordinært møde MØDETIDSPUNKT 17-05-2016 16:45 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén

Læs mere

Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet. Version 1.0

Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet. Version 1.0 Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Version 1.0 Begrebssammenhæng Fra vision til roadmap Roadmap et er opbygget på baggrund af en nedbrydning af visionen i et

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00. First Hotel Marina, Vedbæk. Forretningsudvalg - mødesager

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00. First Hotel Marina, Vedbæk. Forretningsudvalg - mødesager DAGSORDEN Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 12-04-2016 09:00 MØDESTED First Hotel Marina, Vedbæk MEDLEMMER Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén Lars Gaardhøj Charlotte Fischer

Læs mere

Notat - oplæg til proces 3. generations sundhedsaftaler

Notat - oplæg til proces 3. generations sundhedsaftaler Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Sundhedskoordinationsudvalget Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat - oplæg til proces 3. generations sundhedsaftaler

Læs mere

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE Tirsdag den 14. august 2012 Kl. 15.00-17.00 Regionsgården, mødelokale H5 Møde nr. 2 Medlemmer: Lise Müller (formand) (F) Per Seerup

Læs mere

Fremtidens ambulancekørsel og sygetransport i Region Hovedstaden

Fremtidens ambulancekørsel og sygetransport i Region Hovedstaden Koncerndirektionen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Dato: 25. november 2008 Fremtidens ambulancekørsel og sygetransport i Region Hovedstaden Det følgende er en kort beskrivelse af resultatet af det gennemførte

Læs mere

NOTAT. Trængselskommissionen. Arbejdsgruppe 4. Bedre kollektivtrafikbetjening

NOTAT. Trængselskommissionen. Arbejdsgruppe 4. Bedre kollektivtrafikbetjening NOTAT Dato J.nr. 25. september 2012 2012-2131 Trængselskommissionen Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Arbejdsgruppe 4 www.trængselskommissionen.dk Bedre kollektivtrafikbetjening Af kommissorium

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL Mandag den 8. maj 2006 Kl. 16.00 Amtsgården i Hillerød, Mødelokale H 4 Møde nr. 2 (Mødet afsluttet kl. 18.30)

Læs mere

2.4 Initiativbeskrivelse

2.4 Initiativbeskrivelse KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Fuldt digitaliseret kommunikation

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER 1. møde 2014 - Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00

Læs mere

Evalueringen skal bidrage med anbefalinger til en hensigtsmæssig organisering af den telemedicinske indsats i Region Midtjylland.

Evalueringen skal bidrage med anbefalinger til en hensigtsmæssig organisering af den telemedicinske indsats i Region Midtjylland. 1. Baggrund Strategi for udvikling af telemedicin i Region Midtjylland et bidrag til fremtidens sammenhængende sundhedsvæsen (2011) skitserer en række indsatsområder, der skal sikre fremdrift og udvikling

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Kl til på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød.

Kl til på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød. B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN KVALITETSUDVALGET Onsdag den 10. april 2013 Kl. 12.30 til 14.00 på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød. Møde nr. 11 Medlemmer: Kirsten Lee (formand) Thor Grønlykke

Læs mere

REGIONAL UDVIKLINGSPLANS- OG TRAFIKUDVALGET. Torsdag den 27. oktober 2011. Klokken: 17:00 19:00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr.

REGIONAL UDVIKLINGSPLANS- OG TRAFIKUDVALGET. Torsdag den 27. oktober 2011. Klokken: 17:00 19:00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN REGIONAL UDVIKLINGSPLANS- OG TRAFIKUDVALGET Torsdag den 27. oktober 2011 Klokken: 17:00 19:00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 8 Mødet slut kl. 18.30

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 14. januar 2013 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse B. Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.00-10.00 i mødelokale H4 *

Læs mere

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Baggrund og forudsætninger Aarhus Letbane I/S blev stiftet i 2012 med baggrund

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Frederiksberg Hospital, Enheden for Brugerundersøgelser, Vej 1, Opgang 13, det store mødelokale

Frederiksberg Hospital, Enheden for Brugerundersøgelser, Vej 1, Opgang 13, det store mødelokale D A G S O R D E N Onsdag den 14. april 2010 Kl. 15.00 Frederiksberg Hospital, Enheden for Brugerundersøgelser, Vej 1, Opgang 13, det store mødelokale Medlemmer: Flemming Pless (formand) Abbas Razvi Lene

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRELSEN I UNGDOMMENS RØDE KORS 2015/2016

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRELSEN I UNGDOMMENS RØDE KORS 2015/2016 FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRELSEN I UNGDOMMENS RØDE KORS 2015/2016 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 10 Trafikplan 2016. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 10 Trafikplan 2016. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. september 2015 Thomas Damkjær Petersen 10 Trafikplan 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, At bestyrelsen godkender tidsplanen for Trafikplan

Læs mere

Kommunekontaktudvalget

Kommunekontaktudvalget K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Kommunekontaktudvalget Fredag den 20. februar 2009 Kl. 9.00 Sted: Regionsgården, Regionsrådssalen Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen

Læs mere

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 15. juni Kl på Regionsgården i H7. Møde nr. 11. Medlemmer:

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 15. juni Kl på Regionsgården i H7. Møde nr. 11. Medlemmer: K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN 15. juni 2011 Kl. 17.00 på Regionsgården i H7 Møde nr. 11 Medlemmer: Lise Müller (F), formand Jannie Hjerpe (F) Per Seerup Knudsen (A) Karin Helweg-Larsen (Ø)

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18-11-2003 via Magistraten Tlf. nr.: 89402185 Jour. nr.: Ref.: LD Forslag om

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN 9. marts 2011 Kl. 17.00 på Regionsgården i H7 Møde nr. 10 Medlemmer: Jannie Hjerpe (F), formand Per Seerup Knudsen (A) Karin Helweg-Larsen (Ø) Danni Olsen (O)

Læs mere

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Dato: Tirsdag den 4. april 2017 kl. 12.00-15.00 Sted: Mødelokale M2, Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3B, 6000 Kolding Deltagere: Birthe Mette Pedersen, Programchef,

Læs mere

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE Tirsdag den 14. august 2012 Kl. 15.00-17.00 Regionsgården, mødelokale H6 Møde nr. 2 Medlemmer: Lise Müller (formand) (F) Per

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Kommissorium for undersøgelse af Sundhedsstyrelsens tilsynssager m.v.

Kommissorium for undersøgelse af Sundhedsstyrelsens tilsynssager m.v. Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) København, d. 7. maj 2015 Venstre Dansk Folkeparti Socialistisk Folkeparti Enhedslisten Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Kommissorium for

Læs mere

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand.

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand. Dagsorden Dato: 07-01-2014 15:00:00 Udvalg: Miljø- og Planudvalget Sted: Mødelokale 8, Skanderborg 1 Valg af formand Sagsnr.: 14/32 Miljø- og Planudvalget er nedsat i henhold til Styrelsesvedtægten for

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG SOCIALOMRÅDET

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG SOCIALOMRÅDET K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG Mandag den 7. april 2008 Kl. 14.30 i Distriktspsykiatrisk Center Ydre Nørrebro, Nannasgade 28, 2200 København

Læs mere

Mødet holdes onsdag den 12. august 2015 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes onsdag den 12. august 2015 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2017 Møde nr. 12-08-2015 Mødet holdes onsdag den 12. august 2015 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand - Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

Justeret forslag til ny organisering pr. 1. januar 2016 af Sundhedsbrugerrådet i Region Syddanmark (det somatiske sundhedsvæsen)

Justeret forslag til ny organisering pr. 1. januar 2016 af Sundhedsbrugerrådet i Region Syddanmark (det somatiske sundhedsvæsen) Område: Sundhedsområdet Afdeling: Internt Ledelsessekretariat Journal nr.: 15/14372 Dato: 4. august 2015 Udarbejdet af: Helle J. Willberg E mail: hw@rsyd.dk Telefon: 76631333 Justeret forslag til ny organisering

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Udmelding om forsøg med oprettelse af grundforløbsafdelinger på erhvervsuddannelserne

Udmelding om forsøg med oprettelse af grundforløbsafdelinger på erhvervsuddannelserne Til skoler m.fl., der udbyder erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750

Læs mere

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg)

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 150 af 16. februar 2015, som senest ændret ved lov

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 INDLEDNING Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for ledelse og styring af Gentofte Kommune. Gentofte Kommunalbestyrelse har besluttet en politisk organisering

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38 Offentligt Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2 Offentligt j.nr. 06-014656 Dato : 21. november 2006 Til Folketingets Finansudvalg Hermed fremsendes statusrapport

Læs mere

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen?

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 256 Offentligt Folketingets Transportudvalg 11. april Høring om jernbanens fremtid Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Susanne Krawack CONCITO Medlem

Læs mere

1) Politiske beslutninger om nyt by- og pendlercykelsystem

1) Politiske beslutninger om nyt by- og pendlercykelsystem Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 1: Redegørelse for nyt by- og pendlercykelsystemet I forlængelse af forespørgslen om nyt by- og pendlercykelsystem på Borgerrepræsentationens møde den 10. oktober 2013

Læs mere

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer.

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer. Organisationsplan 1 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for Region Sjællands virke... 3 1.1 Regionens hovedopgaver... 3 1.2 Vi er til for dig... 3 1.3 Grundlæggende organisatoriske principper... 4 2. Region

Læs mere

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder)

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder) Center for Børn og Undervisning 3. april 2013 Analyse af det fremtidige IT-behov på skoleområdet Efter indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget samt Økonomi- og Planudvalget behandlede Byrådet den

Læs mere

Kl på Bispebjerg Hospital opgang 20D lokale D1. Mødet indledes med en rundvisning på Bispebjerg Hospitals skadestue

Kl på Bispebjerg Hospital opgang 20D lokale D1. Mødet indledes med en rundvisning på Bispebjerg Hospitals skadestue K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Onsdag den 21. april 2010 Kl. 16.30 på Bispebjerg Hospital opgang 20D lokale D1 Mødet indledes med en rundvisning på Bispebjerg Hospitals skadestue Møde nr. 3

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK

FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK INDHOLD 1. De grundlæggende regler. 3 1.1. Baggrund for udbudspolitikken.. 3 1.1.2. Målsætning 3 1.2. Afgrænsning.. 3 2. Politisk ansvar og beslutning. 3 2.1. Leverandørvalg,

Læs mere

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme Til Erhvervs- og Vækstministeriet ces@evm.dk OM2@evm.dk 15-08-2013 Sag nr. 14/2419 Dokumentnr. 41422/14 Forslag til lov om dansk turisme Tak for det fremsendte udkast til lov om dansk turisme, som skal

Læs mere

Notat. Trafik planlægning. Fremkommelighedspuljeansøgning, Trafikstyrelsen

Notat. Trafik planlægning. Fremkommelighedspuljeansøgning, Trafikstyrelsen Notat Fremkommelighedspuljeansøgning, Trafikstyrelsen Projektbeskrivelse for forprojekt på Flintholm Station. Ansøgning til fremkommelighedspuljen. Projekttitel Bynet 2018 - "forprojekt til forbedring

Læs mere

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger fra omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle Uddrag fra kommissoriet for omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle:

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSOMRÅDET

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSOMRÅDET K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Torsdag den 21. februar 2008 Kl. 16.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 2 Medlemmer: Knud Andersen (formand) Bent Larsen Benedikte Kiær Kirsten

Læs mere