Indsamling af dagrenovation, papir og glas/metal i Lolland og Guldborgsund Kommuner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsamling af dagrenovation, papir og glas/metal i Lolland og Guldborgsund Kommuner"

Transkript

1 Nykøbing F., rev.1, februar 2017 J.nr G-00 Indsamling af dagrenovation, papir og glas/metal i Lolland og Guldborgsund Kommuner Generelle Udbudsbetingelser Februar 2017 EU-udbud, (TED-publikation nr. 2017/S ) 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE UDBUDSBETINGELSER 4 1. Indledning 4 2. Ordregiver 4 3. Den udbudte anskaffelse 5 4. Udbudsmaterialet 6 5. Generelt om overholdelse af EU-udbudsreglerne 7 6. Kontraktens varighed 8 7. Forhold vedrørende afgivelse af tilbud Form- og procedurekrav Alternative tilbud Tilbudsfrist Aflevering og mærkning af tilbud Sprog Honorar Vedståelsesfrist for tilbud Åbning af tilbud Returnering af tilbud 9 8. Krav til tilbuddets indhold Tilbudsdokumenter Ad Udfyldt ESPD indeholdende Tilbudsgivers kontaktoplysninger Ad Tilbudsliste Dokumentation angående udelukkelsesgrunde og egnethed 12 2

3 10.1 Mindstekrav Forbehold Tilbudsevaluering Pris Opgaveløsning og driftssikkerhed Kvalitet og service Arbejdsmiljø: Evalueringsmetode Generelt Prisevaluering Kvalitativ evaluering Spørgsmål til udbuddet Fortrolighed, anonymitet og tavshedspligt Meddelelse om resultat samt standstill-periode Annullation af udbudsforretningen Tidsplan for udbudsforretningen 22 3

4 UDBUDSBETINGELSER 1. Indledning Nærværende dokument beskriver udbudsbetingelser og forhold omkring deltagelse i offentligt udbud og afgivelsen af tilbud på indsamling af dagrenovation og papir og glas/metal i Lolland og Guldborgsund Kommuner. Disse udbudsbetingelser uddyber bekendtgørelse i EU-tidende nummer 2017/S Udbudsforretningen gennemføres som et offentligt udbud i overensstemmelse med de danske udbudsregler om offentlige indkøb, jf. udbudsloven nr af 15. december På baggrund af nærværende udbudsbetingelser vil der blive indgået én kontrakt med én entreprenør pr. delentreprise til at varetage de af kontakterne omfattede ydelser. Formålet med Kontrakten samt de dertilhørende bilag er at definere parternes rettigheder og forpligtelser i forbindelse med entreprenørens udførelse af de aftalte ydelser. Tilbudsgiveren vil i det følgende blive omtalt som Tilbudsgiveren eller "Entreprenøren". 2. Ordregiver Den ordregivende myndighed er: I/S REFA Energivej Nykøbing F. CVR (Herefter benævnt Ordregiver, Ordregiveren eller REFA ). Ordregiver er den ansvarlige for udbuddets tilrettelæggelse og gennemførelse, og kontrakterne vil i givet fald skulle indgås med ordregiver. Alle henvendelser vedrørende nærværende udbudsforretning skal rettes til den af Ordregiver udpegede kontaktperson. 4

5 Ordregivers kontaktperson er: Vivi Engberg Larsen I/S REFA Energivej Nykøbing F. Henvendelser skal ske skriftligt via Den udbudte anskaffelse I/S REFA er et fælleskommunalt affaldsselskab med Lolland og Guldborgsund kommuner som interessenter. REFA udbyder 2 delentrepriser vedrørende Indsamling af dagrenovation og papir og glas/metal i Lolland og Guldborgsund kommuner. I det følgende anvendes betegnelsen Entreprisen som en samlet betegnelse for den udbudte opgave. Entreprisen er opdelt i følgende 2 delentrepriser: Delentreprise 1: Indsamling og transport af dagrenovation (restaffald) og batterier fra alle eenfamilieboliger, etageboliger og sommerhuse i Lolland og Guldborgsund kommune (inkl. øerne Fejø og Femø og Askø) samt dagrenovationslignende affald fra de institutioner og virksomheder, der er tilmeldt den kommunale indsamlingsordning for dagrenovationslignende affald. Delentreprise 2: Indsamling og transport af papir, batterier og glas/metal fra alle eenfamilieboliger og etageboliger i Lolland og Guldborgsund kommune (inkl. øerne Fejø, Femø og Askø) Der skal i Delentreprise 1 indsamles dagrenovation (restaffald) i sække, 2- og 4- hjulede plastbeholdere og containere samt batterier i små plastposer på låget af sækkestativer, beholdere og containere. I Delentreprise 2 skal der indsamles papir og glas/metal i 240 liter 2-delte 2- hjulede beholdere, glas og metal i 240 liter 2-hjulede beholdere og papir i 660 li- 5

6 ter 4-hjulede containere samt batterier i små plastposer på låget af beholdere og containere. Delentreprise 2 adskiller sig fra Delentreprise 1 på den måde, at indsamlingen her fra start skal ske med 2-kammerbiler, sådan at de genanvendelige materialer papir og glas/metal kan holdes adskilt fra hinanden. Som Bilag 1 til Generel Ydelsesbeskrivelse og Særlige betingelser af februar 2017, som er gældende for begge delentrepriser, har Ordregiver udarbejdet et oversigtskort over delentreprisernes geografiske udbredelse. Herudover fremgår det af Bilag 2 og 3, hvor der skal ske indsamling af dagrenovation med hhv. 2-akslede indsamlingsbiler og små biler med en maksimal totalvægt på 8½ tons. Bilag 2 og 3 er alene relevante for Delentreprise 1. I Ydelsesbeskrivelsens Bilag 4 har Ordregiver udarbejdet en materialeliste, der angiver beholdertyper, tømningsfrekvenser og antal pr. område, opgjort pr. 1. februar Alle oplyste mængder i tilbudsformularerne beror på det nuværende indsamlingsbehov i områderne, men kan variere under kontrakternes løbetid. Såfremt der sker en ændring af antallet af tømninger, eller det konstateres, at det faktiske antal varierer fra tilbudslistens angivelser, vil dette blive reguleret i henhold til Generel Ydelsesbeskrivelse og Særlige betingelser, pkt Udbudsmaterialet Det samlede udbudsmateriale består af følgende dokumenter: Udbudsbekendtgørelse nr. 2017/S Udbudsbetingelser o ESPD (Europæisk Udbudsdokument) Entreprisekontrakter af februar 2017 for henholdsvis Delentreprise 1 og Delentreprise 2 Generel Ydelsesbeskrivelse og Særlige betingelser af februar 2017 (fælles for Delentreprise 1 og Delentreprise 2) o Bilag 1: Oversigtskort over entreprisen 6

7 o Bilag 2: Oversigtskort over sommerhusområder, hvor der skal benyttes 2-akslede indsamlingsbiler (Delentreprise 1) o Bilag 3: Oversigtskort over sommerhusområder, hvor der skal benyttes indsamlingsbiler med en maksimal totalvægt på 8½ tons (Delentreprise 1) o Bilag 4: Type og antal af beholdere for hvert område o Bilag 5: Arbejdsklausuler vedrørende sikring af arbejdstagerrettigheder i forbindelse med arbejde udført for REFA Tilbudsformular for Delentreprise 1 Tilbudsformular for Delentreprise 2 Eventuelle meddelelser og rettelser fremsendt i tilbudsperioden Udbudsmaterialet er alene offentliggjort elektronisk, idet materialet ikke udleveres i papirformat. 5. Generelt om overholdelse af EU-udbudsreglerne Udbudsforretningen gennemføres efter reglerne om offentligt udbud i udbudsloven nr af 15. december Ordregiver er forpligtet til at følge en række formelle regler og procedurer i forbindelse med udbudsforretningen. I den forbindelse ønsker Ordregiver at henlede Tilbudsgivers opmærksomhed på: at Ordregiver er berettiget og i visse af følgende tilfælde også forpligtet til at se bort fra et tilbud, hvis tilbuddet ikke er konditionsmæssigt, bl.a. hvis det ikke overholder forskrifterne i disse udbudsbetingelser, eller hvis det indeholder forbehold for grundlæggende elementer samt forbehold, som ikke kan prissættes jf. nedenfor pkt. 10, at Ordregiver er forpligtet til at se bort fra tilbud eller ændringer til tilbud, som modtages efter tilbudsfristens udløb eller ikke modtages på den angivne adresse, jf. pkt og 10.4., at det er Tilbudsgivers risiko, at tilbud afgives i overensstemmelse med nærværende udbudsbetingelser og det samlede udbudsmateriale. Risiko- 7

8 en for rækkevidden og konsekvensen af eventuelle forbehold eller væsentlige uklarheder i tilbuddet fra Tilbudsgiver påhviler udelukkende Tilbudsgiver. at Tilbudsgiver og Ordregiver ikke vil kunne forhandle om de afgivne tilbud, hvorfor det er nødvendigt, at tilbuddene behandler alle relevante forhold, herunder angiver samtlige enhedspriser og øvrige tilbudte forhold i tilbudslisterne. 6. Kontraktens varighed Begge delentrepriser har en varighed på 6 år. I/S REFA kan forlænge kontraktperioden med op til 3 x 1 år. 7. Forhold vedrørende afgivelse af tilbud 7.1. Form- og procedurekrav Tilbudsgiver skal afgive tilbud på grundlag af nærværende udbudsbetingelser. Der kan afgives et tilbud på hver delentreprise, dvs. ét tilbud på Delentreprise 1 og ét tilbud på Delentreprise 2. Som udgangspunkt vil vinderen af Delentreprise 1 ikke samtidig kunne tildeles Delentreprise 2, jf. dog pkt. 11. En tilbudsgiver, der afgiver tilbud på såvel Delentreprise 1 som Delentreprise 2, skal i det fremsendte tilbud, jf. pkt. 7.4 nedenfor, fremsende udfyldt Tilbudsformular med dertilhørende bilag for såvel Delentreprise 1 som Delentreprise Alternative tilbud I overensstemmelse med det i udbudsbekendtgørelsen pkt. II.1.9) anførte accepterer Ordregiver ikke alternative bud. De afgivne tilbud skal fremtræde som fuldstændige tilbud, der på alle punkter opfylder udbudsmaterialets krav til tilbuddenes indhold og udformning Tilbudsfrist Tilbud skal være Ordregiver i hænde senest: mandag den 10. april 2017 kl Tilbud, der afleveres efter tilbudsfristens udløb, vil ikke blive taget i betragtning Aflevering og mærkning af tilbud Tilbuddet skal sendes eller afleveres i en lukket kuvert eller kasse. Ordregiver ser gerne, at tilbuddet er mærket: TILBUD Indsamling af dagrenovation, papir og glas/metal i Lolland og Guldborgsund Kommuner. 8

9 Ønsker tilbudsgiver at afgive tilbud på såvel Delentreprise 1 som Delentreprise 2, skal der i det fremsendte tilbud indgå separat udfyldt Tilbudsformular med dertilhørende bilag for hver af de to delentrepriser. Tilbuddet skal sendes til eller kan modtages på adressen: Bird & Bird Kalkbrænderiløbskaj København Ø Att.: advokat Thomas Thorup Larsen Tilbuddet skal afgives i 2 eksemplarer: 1 papirbaseret underskrevet original. 1 elektronisk kopi af tilbuddet på et USB-stik, cd-rom eller tilsvarende medie. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem de indleverede udgaver vil papiroriginalen være gældende. I det omfang tilbud afleveres personligt, kan Tilbudsgiver efter anmodning få udleveret en kvittering, udvisende dato samt klokkeslæt for aflevering af tilbuddet. Tilbuddet kan ikke afgives pr. eller i øvrigt fremsendes elektronisk Sprog Tilbuddet skal afgives på dansk. Tekniske bilag foretrækkes ligeledes på dansk, men kan dog, hvis de ikke forefindes på dansk, tillige være på engelsk Honorar Tilbudsgiverne modtager intet honorar i forbindelse med deltagelse i denne udbudsforretning, herunder honorar for udarbejdelse af tilbud. Tilbudsgivers omkostninger i forbindelse med tilbudsgivning og eventuel efterfølgende kontrahering er Ordregiver uvedkommende Vedståelsesfrist for tilbud Tilbud skal være bindende 6 måneder regnet fra tilbudsfristens udløb. Tilbudsgiveren er bundet af sit tilbud, indtil Ordregiver har indgået aftale, dog mindst indtil vedståelsesfristens udløb. Orientering om tildelingsbeslutningen indebærer således ikke, at Tilbudsgivere allerede pr. dette tidspunkt er frigjort fra deres tilbud. Tilbudsgiver er på opfordring berettiget, men ikke forpligtet, til at forlænge sin vedståelsesperiode på ordregivers opfordring Åbning af tilbud Tilbudsgiverne har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud Returnering af tilbud Fremsendt tilbud vil ikke blive returneret til Tilbudsgiver. 9

10 8. Krav til tilbuddets indhold Det påhviler Tilbudsgiver selv at drage omsorg for, at alt materiale er dem i hænde. Tilbudsgiver skal selv kontrollere, at udbudsmaterialet forefindes, som angivet ovenfor. Risikoen for eventuelt for lavt bud som følge af manglende sider eller bilag påhviler således alene Tilbudsgiver. 8.1 Tilbudsdokumenter Følgende dokumenter og oplysninger skal være indeholdt i tilbuddet: Udfyldt ESPD indeholdende bl.a. Tilbudsgivers kontaktoplysninger mv. Tilbudsliste: Tilbudsgiver skal i henhold til pkt udfylde, underskrive og vedlægge tilbudsformular med bilag for den/de delentreprise(r), som der afgives tilbud på. Indholdet af dokumentet er yderligere beskrevet nedenfor og i den rækkefølge, som Ordregiver ønsker, at Tilbudsgiver opbygger sit tilbud ud fra. 8.2 Ad Udfyldt ESPD indeholdende Tilbudsgivers kontaktoplysninger Tilbudsgiver skal som en del af sit tilbud udfylde den offentliggjorte ESPDanmodning kaldet "espd-request" på følgende måde: Højreklik på ESPD-anmodningen Gem filen på din computer, eksempelvis på et lokalt drev eller på skrivebordet. Åben linket https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/ Vælg "dansk" som sprog Marker "Jeg er en økonomisk aktør" Marker "Importere ESPD" Upload ESPD-anmodningen, som du har gemt på din computer Vælg Danmark som land (hvis du er en dansk ansøger) Udfyld ESPD et med de oplysninger, som er angivet i udbudsbetingelserne, herunder del II.A, II.B, II.C, III.A, III.B, III.C, IV.B og IV.C. Tilbudsgiver skal ikke udfylde del II.D, del III.D, del IV.D og del V. Bemærk at Tilbudsgiver skal aflevere flere ESPD er, hvis Tilbudsgiver udgør en sammenslutning af virksomheder eller baserer sig på andre økonomiske aktørers kapacitet. Når ESPD et er udfyldt kan det udskrives som PDF samt lagres og gemmes. ESPD et afleveres sammen med det øvrige tilbud fysisk i sin udskrevne form samt elektronisk på en USB i det lagrede xml-format. Tilbudsgiver skal i ESPD'et oplyse navn, CVR-nr., postadresse, kontaktperson, hvorvidt Tilbudsgiver er en mikrovirksomhed, en lille eller en mellemstor virksomhed, samt hvorvidt Tilbudsgiver deltager i udbudsproceduren sammen med andre samt den eller de delentrepriser, som tilbudsgiver ønsker at afgive tilbud på (ESPD del II.A). Tilbudsgiver skal bekræfte, at Tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens 135, stk. 1-3 og 136 (ESPD del III, afsnit A, B og C). 10

11 Tilbudsgiver skal derudover bekræfte, at Tilbudsgiver ikke er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens 137, stk. 1, nr. 1 og 2 (ESPD del III, afsnit C). Hvis Tilbudsgiver deltager i udbudsproceduren sammen med andre, navnlig som del af en gruppe, et konsortium, et joint venture eller lignende, skal alle berørte deltagere indsende et særskilt ESPD. Alle de krævede oplysninger under del III skal afgives for hver deltager i konsortiet. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen dog være konsortiets samlede egnethed, der vurderes. Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle konsortiedeltagere, er tilbuddet ikke nødvendigvis ikke konditionsmæssigt, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen. Endvidere skal hver deltager i det individuelle ESPD angive den økonomiske aktørs rolle i gruppen, de øvrige økonomiske aktører, der deltager i proceduren samt i givet fald navnet på den deltagende gruppe (ESPD del II.A). Hvis Tilbudsgiver baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske kapacitet, uden at disse enheder deltager som del af Tilbudsgivers konsortium, joint venture eller lignende, skal der for hver af sådanne enheder vedlægges en særskilt ESPD med udfyldt del II, afsnit A samt del III, som er behørigt udfyldt af de pågældende enheder (ESPD del II, afsnit C). Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være den samlede egnethed, der vurderes. Økonomisk og finansiel kapacitet Tilbudsgiver skal oplyse følgende vedrørende økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens 142 (ESPD del IV, afsnit B): 1) Samlet omsætning for hvert af de seneste tre afsluttede regnskabsår 2) Forsikret beløb i gyldig erhvervsansvarsforsikring Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen for så vidt angår Delentreprise 1: 1) At Tilbudsgiver i hvert af de seneste tre afsluttede regnskabsår har haft en samlet omsætning på mindst 60 mio. DKK ekskl. moms. 2) At Tilbudsgiver har en gyldig erhvervsansvarsforsikring med et forsikret be løb på minimum 10 mio. DKK. Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen for så vidt angår Delentreprise 2: 1) At Tilbudsgiver i hvert af de seneste tre afsluttede regnskabsår har haft en samlet omsætning på mindst 18 mio. DKK ekskl. moms. 2) At Tilbudsgiver har en gyldig erhvervsansvarsforsikring med et forsikret be løb på minimum 10 mio. DKK. 11

12 Teknisk og faglig kapacitet Tilbudsgiver skal oplyse følgende vedrørende teknisk og faglig kapacitet, jf. udbudslovens 143 (ESPD del IV, afsnit C): 1) Maksimalt 5 referencer vedrørende indsamling og transport af dagrenovation og/eller genanvendelige materialer udført eller afsluttet inden for de seneste 3 år, hvor opgavens omfang minder om Ordregivers forhold. Der ønskes beskrevet: - Den udførte opgave - Beløb (den samlede kontraktværdi) - Dato (dato hvor kontrakten trådte i kraft) - Modtager (Kunden). Tilbudsgiver kan maksimalt angive 5 referencer. Uanset om Tilbudsgiver er én virksomhed, et konsortium eller en virksomhed, som baserer sig på andre juridiske enheders formåen, kan der maksimalt angives 5 referencer. Referencer herudover vil ikke blive taget i betragtning. Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til teknisk og faglig formåen: 1) Der ønskes minimum 1 relevant reference udført eller afsluttet inden for de seneste 3 år vedrørende indsamling og transport af dagrenovation og/eller genanvendelige materialer af lignende eller tilsvarende omfang, som de delentrepriser, der afgives tilbud på Ad Tilbudsliste Tilbudsgiver skal udfylde, underskrive og vedlægge én eller flere af de i pkt. 4 nævnte tilbudsformularer, afhængigt af hvilke(n) delentreprise(r), der ønskes at afgive tilbud på. Ved tilbud på begge delentrepriser skal der således fremsendes udfyldt tilbudsformular med bilag på såvel Delentreprise 1 som Delentreprise 2. Tilbud skal afgives på de af Ordregiver udarbejdede tilbudsformularer for henholdsvis Delentreprise 1 og Delentreprise Dokumentation angående udelukkelsesgrunde og egnethed Inden Ordregiver tildeler Kontrakten, vil Ordregiver kræve, at Tilbudsgiver fremlægger dokumentation for, at der ikke er grundlag for udelukkelse, samt at minimumskravet til egnethed er opfyldt, jf. udbudsloven 152. Ordregiver vil anmode Tilbudsgiver om at fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD). Dette betyder, at tilbudsgiver skal dokumentere, at Tilbudsgiver ikke er udelukket i henhold til udbudslovens og 137, stk. 1, nr. 1 og 2, jf. udbudslovens 153 og 159, stk. 2. Dokumentation kan være en serviceattest, som maksimalt er 6 måneder gammel. 12

13 Skønner Ordregiver, at dokumentationen giver anledning til tvivl om, hvorvidt Tilbudsgiver er omfattet af en eller flere udelukkelsesgrunde, forbeholder Ordregiver sig retten til at afvise Tilbudsgiver. Inden Ordregiver afviser en Tilbudsgiver, som er omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrundene, vil Ordregiver dog have givet mulighed for tilstrækkelig dokumentation for pålidelighed i henhold til udbudslovens 138. Tilbudsgiver skal til enhver tid kunne fremskaffe dokumentation for de i ESPD'et anførte oplysninger inden for en frist på 10 arbejdsdage. Erhvervsstyrelsen kan normalt udarbejde en serviceattest på 1-2 uger, hvilket Tilbudsgiver bør tage højde for. Vedrørende dokumentation på Tilbudsgiverens økonomiske og finansielle kapacitet vil Ordregiveren endvidere anmode om dokumentation for, at Tilbudsgiver opfylder det stillede krav om relevant forsikring, jf. udbudslovens 154, samt dokumentation for omsætning, hvis dette ikke er offentligt tilgængeligt på 10. Ordregivers mindstekrav og forbehold Et mindstekrav er et ufravigeligt krav, som ubetinget skal opfyldes og overholdes, hvorfor der således ikke kan tages forbehold over for krav, der er gjort til mindstekrav Mindstekrav Tilbudsgiver skal med sit tilbud vedlægge følgende dokumenter, for at tilbuddet er konditionsmæssigt: 1. Udfyldt ESPD som foreløbig dokumentation for opfyldelse af betingelserne for deltagelse 2. Pristilbud i form af udfyldt tilbudsformular med bilag for hver delentreprise, som der afgives tilbud på. 3. Udfyldte bilag til tilbudsformular med beskrivelse af tilbuddets opfyldelse af de kvalitative kriterier, jf. pkt Mindstekrav skal overholdes, for at tilbuddet er konditionsmæssigt, og Tilbudsgiveren kan ikke tage forbehold herfor. Såfremt mindstekravet ikke er opfyldt, anses tilbuddet for ukonditionsmæssigt, og tilbuddet vil ikke blive taget i betragtning Forbehold Ordregiver er berettiget og i visse tilfælde forpligtet til at afvise tilbud med forbehold over for udbudsmaterialet. Ved afgivelse af tilbud må Tilbudsgiver ikke tage forbehold over for mindstekrav og grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, idet tilbud med sådanne forbehold skal afvises som ikke konditionsmæssige. 13

14 Ved et forbehold overfor grundlæggende elementer i udbudsmaterialet forstås et forbehold, som kan medføre væsentlig fordrejning af konkurrencen, såfremt forbeholdet tillades. Flere forbehold over for ikke-grundlæggende elementer i udbudsmaterialet kan samlet set medføre, at forbeholdene må anses som grundlæggende. Ved forbehold over for andet end mindstekrav og grundlæggende elementer har ordregiver ret til at se bort fra tilbuddet eller alternativt søge forbeholdet prissat eller på anden måde tillagt negativ vægt i evalueringen. Et forbehold, som ikke med rimelig sikkerhed kan prissættes eller på anden måde inddrages med negativ vægt i evalueringen, vil blive behandlet på samme måde som et forbehold over for grundlæggende elementer, hvilket betyder afvisning af tilbuddet. Tilbudsgiver opfordres til ikke at tage forbehold, da forbehold indebærer betydelig risiko for, at tilbuddet ikke vil blive taget i betragtning. Hvis Tilbudsgiver alligevel vælger at tage forbehold, bedes Tilbudsgiver udtrykkeligt angive forbeholdet i sit tilbud og redegøre for dets udstrækning samt hvorfor forbeholdet er taget. 11. Tilbudsevaluering Som oplyst i udbudsbekendtgørelsen kan en tilbudsgiver afgive tilbud på begge delentrepriser, men kan maksimalt få tildelt kontrakt på én af de to delentrepriser. Denne foranstaltning skyldes hensynet til den fremtidige forsyningssikkerhed. Evalueringen gennemføres således, at ordregiver først evaluerer de indkomne tilbud på Delentreprise 1 og dernæst de indkomne tilbud på Delentreprise 2. Hvis en tilbudsgiver har afgivet tilbud på begge delentrepriser, og det efter evalueringen af Delentreprise 1 står klart, at tilbudsgiveren vil blive tildelt denne delentreprise, vil denne tilbudsgivers tilbud på Delentreprise 2 ikke blive inddraget i evalueringen heraf, men udgå af konkurrencen. Ordregiver forbeholder sig dog ret til at tildele samme tilbudsgiver begge delentrepriser, hvis denne tilbudsgiver har afgivet det bedste tilbud på den ene delentreprise og det eneste konditionsmæssige tilbud på den anden delentreprise, og ordregiver i øvrigt vurderer at dette kan ske under hensyntagen til den fremtidige forsyningssikkerhed. Ordregiver foretager en tilbudsevaluering på grundlag af tildelingskriteriet Bedste forhold mellem pris og kvalitet for at finde det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Tilbud vurderes på grundlag af følgende underkriterier: Pris, der vægter 70 % 14

15 11.1. Pris Opgaveløsning og driftssikkerhed, der vægter 10 % Kvalitet og service, der vægter 10 % Arbejdsmiljø, der vægter 10 % Pris vurderes på baggrund af den samlede vægtede tilbudssum for den pågældende delentreprise, baseret på tilbudsformularens pkt. 2 med de heri angivne vægtninger. Ordregiver lægger vægt på en lav pris Opgaveløsning og driftssikkerhed Ordregiver ønsker en leverandør, som kan tilbyde en stabil drift og varetagelse af opgaverne i såvel normalsituationen som i særlige situationer, hvilket kræver tilstrækkeligt mandskab og materiel samt velegnet styring heraf. I dette underkriterium lægger ordregiver vægt på, at tilbudsgiver på en overbevisende måde redegør for, hvordan han vil sikre: Mandskab: En effektiv driftsstyring og kommunikation med mandskabet på indsamlingskøretøjerne under udførelse af indsamlingen Oplæring og uddannelse af såvel faste medarbejdere som afløsere i den udarbejdede kvalitets- og arbejdsplan samt i indsamlingskøretøjernes funktioner At der til stadighed vil være tilstrækkelig mandskabsmæssig kapacitet og kompetencer i særlige situationer så som sygdom, helligdage, udskudte opgaver grundet vejrlig m.v. Materiel: At der til stadighed vil være utvivlsomt tilstrækkeligt med materielle ressourcer til at varetage opgaven herunder også ved uforudsete hændelser som nedbrud af køretøjer, nødsituationer mv. (dette vurderes på baggrund af tilbudsgivers redegørelse for den tilbudte vognpark, reservekapacitet samt beskrivelsen af procedurer for indsættelse af reservekapacitet) Indsamlingskøretøjernes fulde funktionsdygtighed i hele kontraktperioden i forhold til deres generelle tilstand, det tilbudt GPS- og registreringssystem, liftsystem, sikkerhedsudstyr m.v. Underkriteriet vurderes samlet på baggrund af de efterspurgte oplysninger i Tilbudsformularens afsnit Kvalitet og service 15

16 For borgerne betyder kvalitet og service bl.a., at der bliver afhentet dagrenovation og genanvendelige materialer på de angivne tømningsdage og på et ensartet tidspunkt på dagen. Endvidere betyder det, at renovatøren og dennes mandskab udviser venlig og hensynsfuld adfærd under tømningen og i trafikken generelt. For REFA betyder kvalitet og service bl.a., at renovatørens servicering af borgerne foregår med en effektiv driftsstyring, og at den generelle driftsrelaterede dialog, styring og kontraktopfølgning med renovatøren foregår fleksibelt og effektivt. Endvidere betyder kvalitet og service også, at kommunikation og dokumentation omkring de udførte indsamlingsopgaver og kommunikation omkring indsamlingen og kontraktforholdene foregår i et konstruktivt samarbejde. I dette underkriterium lægger ordregiver vægt på, at tilbudsgiver på en overbevisende måde redegør for, hvordan han vil sikre: kvalitet og service for borgerne generelt at medarbejderne og mandskabet er imødekommende, informerende og har forståelse for service over for borgerne at klager fra borgerne vil blive håndteret med det samme og korrekt at der løbende udføres driftskontrol og tilsyn, at de forskellige registreringsværktøjer og øvrige elektroniske værktøjer anvendes og anvendes korrekt korrekt indsamling af eksempelvis batterier gennem brug af incitamentsmodeller eller lignende Underkriteriet vurderes samlet på baggrund af de efterspurgte oplysninger i Tilbudsformularens afsnit Arbejdsmiljø: Ordregiver ønsker en leverandør, som har fokus på at minimere de arbejdsmæssige belastninger, herunder fokus på arbejdsmiljø, sundhed og sikkerhed i indsamlingsopgaven. I dette underkriterium lægger ordregiver vægt på, at tilbudsgiver på en overbevisende måde redegør for, hvordan han vil sikre: reduktion af arbejdsbelastningen for mandskabet, registrering af uheld/skader, reduktion af nærved uheld og sygefravær at mandskabet har og anvender det udleverede og korrekte arbejdstøj, sikkerhedsfodtøj, eventuelle tekniske hjælpemidler samt har tilstrækkelige værnemidler m.v. at mandskabets har kendskab til og overholder de relevante arbejdsmiljøregler Underkriteriet vurderes samlet på baggrund af de efterspurgte oplysninger i Tilbudsformularens afsnit 5. 16

17 12. Evalueringsmetode 12.1 Generelt I henhold til nedenstående vil der blive givet en samlet score for underkriteriet Pris ganget med 0,7 svarende til en vægtning på 70 % og en samlet score for underkriterierne Opgaveløsning og driftssikkerhed, Kvalitet og service og Arbejdsmiljø ganget med hver 0,1 svarende til 10 % Prisevaluering Vurderingen af underkriteriet Pris sker på baggrund af den samlede sum af de under pkt. 2.1 anførte delpriser med de heri anførte vægtninger. Primær evalueringsmetode Til evaluering af underkriteriet Pris anvendes en lineær interpolation. I modellen tildeles laveste pris 10 point, mens en pris, som er 50 % højere end laveste pris, får 0 point. Priser herimellem får tildelt point efter en lineær interpolation ud fra tilbuddenes respektive afstand til tilbuddet med den laveste pris og 50 % over laveste pris. Antal point beregnes efter nedenstående formel: Point=maks point- ((maks point)/(50 %)) ((tilbudt pris-laveste pris)/(laveste pris)) Point gives med to decimaler. Hvis en eller flere Tilbudsgivere afgiver priser, der er mere end 50 % højere end laveste pris, er den angivne primære evalueringsmetode ikke egnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud. I stedet vil følgende sekundære metode blive anvendt. Sekundær evalueringsmetode Hvis den primære evalueringsmetode til evaluering af underkriteriet Pris viser sig ikke egnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud, anvendes en model, hvor laveste pris tildeles 10 point, mens en pris som er 100 % højere end laveste pris får 0 point. Priser herimellem får tildelt point efter en lineær interpolation ud fra tilbuddenes respektive afstand til tilbuddet med den laveste pris og 100 % over laveste pris. Antal point beregnes efter nedenstående formel: Point=maks point- ((maks point)/(100 %)) ((tilbudt pris-laveste pris)/(laveste pris)) Point gives med to decimaler. Hvis en eller flere Tilbudsgivere afgiver priser, der er mere end 100 % højere end laveste pris, er den angivne sekundære evalueringsmetode ikke er egnet til at 17

18 identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud. I stedet vil følgende tertiære metode blive anvendt. Tertiær evalueringsmetode Hvis den primære hhv. sekundære evalueringsmetode til evaluering af underkriteriet Pris viser sig ikke egnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud anvendes tertiært nedenstående ikke-lineære model: Point=(maks point laveste pris)/(tilbudt pris) 12.3 Kvalitativ evaluering Evalueringen af underkriterierne "Opgaveløsning og driftssikkerhed, Kvalitet og Service og Arbejdsmiljø vil ske ved brug af en pointskala fra 0-10, som ser ud som følger: 18

19 Point Ordlyd Beskrivelse 0 Ingen opfyldelse 1 Særdeles dårlig vurdering 2 Meget dårlig vurdering 3 Dårlig vurdering 4 Under middel vurdering 5 Middel vurdering 6 Over middel vurdering Ingen opfyldelse gives, hvor Tilbudsgivers besvarelse ikke opfylder de efterspurgte krav / løsningen er ikke beskrevet. Særdeles dårlig vurdering gives for en besvarelse, der illustrerer en helt uacceptabel opfyldelse af det, som er ønsket af Ordregiver. Besvarelsen forholder sig i kritisk grad ikke til de oplysninger, som er efterspurgt, og/eller løsningens elementer er særdeles dårligt beskrevet. Meget dårlig vurdering gives for en besvarelse, der illustrerer en meget ringe opfyldelse af det, som er ønsket af Ordregiver. Besvarelsen forholder sig i kritisk grad ikke til de oplysninger, som er efterspurgt, og/eller løsningens elementer er dårligt beskrevet. Dårlig vurdering gives, hvor besvarelsen illustrerer en ringe opfyldelse af det, som er ønsket af Ordregiver. Besvarelsen mangler meget væsentlige dele af de oplysninger, som er efterspurgt, og/eller løsningens elementer er dårligt beskrevet. Under middel vurdering gives, hvor besvarelsen illustrerer en mindre end acceptabel opfyldelse af det, som er ønsket af Ordregiver. Besvarelsen mangler væsentlige dele af de oplysninger, som er efterspurgt, og/eller løsningens elementer er dårligt beskrevet. Middel vurdering gives, hvor besvarelsen illustrerer en acceptabel opfyldelse af det, som er ønsket af Ordregiver. Besvarelsen mangler visse af de oplysninger, som er efterspurgt. Beskrivelsen af løsningen fremstår mindre velunderbygget og er visse steder uklar. Over middel vurdering gives, hvor besvarelsen illustrerer en mere end acceptabel grad af opfyldelse af det, som er ønsket af Ordregiver. Besvarelsen mangler visse af de oplysninger, som efterspørges men dog ikke centrale dele heraf. Hovedparten af beskrivelsen af løsningen er velunderbygget og forståelig. 7 God vurdering God vurdering gives, hvor besvarelsen illustrerer en god opfyldelse af det, som er ønsket af Ordregiver. Besvarelsen indeholder langt hovedparten af de oplysninger, som 19

20 er efterspurgt. Beskrivelsen af løsningen er velunderbygget og forståelig. 8 Meget god vurdering 9 Særdeles god vurdering 10 Den bedste mulige vurdering Meget god vurdering gives, hvor besvarelsen illustrerer en meget god opfyldelse af det, som er ønsket af Ordregiver. Besvarelsen mangler kun meget få af de oplysninger, som er efterspurgt. Beskrivelsen af løsningen er meget velunderbygget og forståelig. Særdeles god vurdering gives, hvor besvarelsen illustrerer en særdeles god opfyldelse af det, som er ønsket af Ordregiver. Besvarelsen indeholder de oplysninger, som er efterspurgt. Beskrivelsen af løsningen er uddybende, velunderbygget og forståelig. Den bedste mulige vurdering gives, hvor besvarelsen er den bedst tænkelige opfyldelse af det, som er ønsket af Ordregiver. Samtlige de oplysninger, som er efterspurgt, er beskrevet på en velunderbygget og forståelig måde, og beskrivelsen af løsningen illustrerer, at det af Ordregiver ønskede opfyldes på den bedst tænkelige måde. 13. Spørgsmål til udbuddet Med henblik på at sikre, at tilbuddet udformes i overensstemmelse med de stillede krav, er det muligt at stille skriftlige spørgsmål til udbudsmaterialet. Ordregiver opfordrer Tilbudsgiverne til at stille spørgsmål til udbudsmaterialet, såfremt der er forhold eller krav, der efter Tilbudsgivers opfattelse synes uklare, urimelige, vanskelige at opfylde eller beskrevet på ufuldstændig vis. Skriftlige spørgsmål skal sendes pr. mail til den i afsnit 2 angivne kontaktperson hos Ordregiver. Spørgsmål bør i Emnefeltet være mærket Udbud af indsamlingsordning for dagrenovation, papir og glas/metal. Spørgsmål skal være Ordregiver i hænde senest den 30. marts Ovennævnte frist er angivet af praktiske årsager. Spørgsmål skal dog under alle omstændigheder være stillet i så god tid, at Ordregiver kan besvare dem senest 6 kalenderdage 20

21 inden udløbet af den fastsatte tilbudsfrist, jf. afsnit Error! Reference source not found.. Spørgsmål, der stilles senere end 6 dage før tilbudsfristen, kan ikke forventes besvaret. Såfremt nogle af de stillede spørgsmål måtte give anledning til en konkret tydeliggørelse, justering eller supplering af udbudsmaterialet, vil der blive orienteret herom samtidig med besvarelsen af de stillede spørgsmål. Ordregiver forbeholder sig ret til at foretage mindre væsentlige korrektioner til udbudsmaterialet, såfremt Ordregiver bliver opmærksom på fejl eller udeladelser. Ordregiver vil løbende og senest 6 dage inden tilbudsfristen offentliggøre spørgsmål og svar i anonymiseret form samt eventuelt supplerende materiale til Tilbudsgiverne. Ordregiver vil i øvrigt bestræbe sig på at besvare indkomne spørgsmål løbende og inden for 5 arbejdsdage. 14. Fortrolighed, anonymitet og tavshedspligt Tilbudsgivernes spørgsmål til udbudsmaterialet bliver behandlet anonymt af Ordregiver. Ordregiver vil så vidt muligt sikre fortroligheden af alle oplysninger i Tilbudsgivernes tilbud, som angår Tilbudsgivernes fortrolige, forretningsmæssige forhold. Fortrolighedstilsagnet må dog vige i den udstrækning, hvor lovgivningen forpligter Ordregiver til at videregive oplysninger til tredjemand. Såfremt Tilbudsgiver selv anser oplysninger for særligt konkurrencefølsomme, bedes dette tydeligt markeret i tilbuddet ud for de pågældende oplysninger, hvorefter Ordregiver vil tilstræbe, at oplysningerne ikke videregives. Nærværende udbudsmateriale og eventuelt supplerende materiale skal behandles fortroligt. Tilbudsgiverne skal iagttage ubetinget tavshed over for uvedkommende vedrørende oplysninger, der ikke er offentligt tilgængelige, som måtte komme til Tilbudsgivers kendskab i forbindelse med udbudsforretningen. 15. Meddelelse om resultat samt standstill-periode I henhold til tildelingskriteriet sendes der hurtigst muligt en begrundelse for valget til alle Tilbudsgivere, jf. bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud nr. 593 af 2. juni Meddelelse om resultatet af udbudsforretningen vil blive bekendtgjort i Den Europæiske Unions Tidende i overensstemmelse med de herom gældende regler. I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud underskriver Ordregiver først kontrakt med de valgte Tilbudsgivere efter udløbet af standstill-perioden, der som er udgangspunkt er 10 21

22 hele kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor Ordregiver giver meddelelse til Tilbudsgiverne om den trufne tildelingsbeslutning. Ordregiver kan dog fastlægge en længere standstill-periode, såfremt dette anses for nødvendigt. 16. Annullation af udbudsforretningen Indtil udbudsforretningen er afsluttet med indgåelse af en endelig aftale, vil udbudsforretningen af Ordregiver kunne annulleres, såfremt der er en saglig grund hertil. 17. Tidsplan for udbudsforretningen Udbudsforretningen forventes gennemført efter nedenstående vejledende tidsplan: Frist Aktivitet 22. februar 2017 Fremsendelse af udbudsbekendtgørelse til offentliggørelse. 30. marts 2017 Frist for at stille skriftlige spørgsmål. 10. april 2017, kl Tilbudsfrist. Uge 15-16, 2017 Ordregivers tilbudsevaluering af tilbud. Uge 16, 2017 Indhentelse af dokumentation for oplysninger i ESPD. Uge 17, 2017 Forventet tidspunkt for meddelelse til Tilbudsgiverne om resultatet af tilbudsevalueringen. Uge 17-18, 2017 Standstill-periode på 10 kalenderdage regnet fra dagen efter afsendelse af fyldestgørende begrundelse. Uge 19, 2017 Forventet underskrivelse af kontrakt. 22

Transport af affald fra genbrugspladser i Lolland og Guldborgsund Kommuner

Transport af affald fra genbrugspladser i Lolland og Guldborgsund Kommuner Nykøbing F., den 30. september 2016 J.nr. 07.59.00G-0014 Transport af affald fra genbrugspladser i Lolland og Guldborgsund Kommuner Generelle Udbudsbetingelser September 2016 Offentligt udbud, Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

EU-udbud - Behandling af farligt affald

EU-udbud - Behandling af farligt affald EU-udbud - Behandling af farligt affald Maj 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2049 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser December 2016 Udgivelsesdato : Projekt : 2063 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : TWIN, Maho Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune Juni 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2054 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS)

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) UDBUDSBETINGELSER for OFFENTLIG ANNONCERING af Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem Til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) 1. juni 2017 Sagsnr. 0-10110-864/1 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald Februar 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2206 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af papir m.v.

EU-udbud - Indsamling af papir m.v. EU-udbud - Indsamling af papir m.v. Oktober 2016 Udgivelsesdato : Vores reference : 31.3030.16 Dokument nr. : 020 Udarbejdet : BHS Kontrolleret : BER Godkendt: : BHS Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Intern transport af slam for Faxe Spildevandscenter

Intern transport af slam for Faxe Spildevandscenter Faxe Spildevandscenter A/S CVR-nr. 34 88 53 03 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Tlf.: 70 26 02 07 Fax: 56 37 34 99 post@faxeforsyning.dk www.faxeforsyning.dk 20. juni 2017 Intern transport af slam for

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF MEDIEOVERVÅGNINGSSYSTEM

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF MEDIEOVERVÅGNINGSSYSTEM UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF MEDIEOVERVÅGNINGSSYSTEM EU-udbud nr.: 2016/S 138-249960 Offentliggjort i EU-tidende den 20.07 2016 Side 1 of 16 INDHOLDSFORTEGNELSE Udbudsbetingelser...1 1. Indledning...

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Udbudsbetingelser. HOFOR A/S CVR-nr Ørestads Boulevard København S. Brændstof, smøremidler & fyringsolie 2016+

Udbudsbetingelser. HOFOR A/S CVR-nr Ørestads Boulevard København S. Brændstof, smøremidler & fyringsolie 2016+ om Klik her for at angive tekst. Udbudt af HOFOR A/S CVR-nr. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København S herefter betegnet HOFOR Indholdsfortegnelse 1 Udbudsform... 3 2 Prækvalifikation... 3 2.1 Udfyldelse

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale. Bistand til planlægning af jordfordeling. EU-udbud

Udbudsbetingelser. Rammeaftale. Bistand til planlægning af jordfordeling. EU-udbud Udbudsbetingelser Rammeaftale Bistand til planlægning af jordfordeling EU-udbud Indhold 1. Introduktion... 3 2. Den ordregivende myndighed... 3 3. Udbudsmaterialet... 4 4. Beskrivelse af den udbudte ydelse...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Juli 2014 Page 1 of 13 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...4 1.1 ADMINISTRATOR... 4 2. ORDREGIVER...4

Læs mere

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang November 2016 Udgivelsesdato : Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Maho, Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Indsamling af affald i Sorø Kommune

Indsamling af affald i Sorø Kommune Indsamling af affald i Sorø Kommune Udbudsbetingelser Offentligt EU-udbud AffaldPlus Juni 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Udbudsbetingelser... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Ordregiver... 3 1.3 Spørgsmål... 4 1.4

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER UDBUD MED FORHANDLING PROCESLEDELSE OG ANALYSER I TVÆRREGIONALT PROJEKT OM VÆRDIBASERET STYRING I SUNDHEDSVÆSENET

UDBUDSBETINGELSER UDBUD MED FORHANDLING PROCESLEDELSE OG ANALYSER I TVÆRREGIONALT PROJEKT OM VÆRDIBASERET STYRING I SUNDHEDSVÆSENET UDBUDSBETINGELSER UDBUD MED FORHANDLING PROCESLEDELSE OG ANALYSER I TVÆRREGIONALT PROJEKT OM VÆRDIBASERET STYRING I SUNDHEDSVÆSENET INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING OG BAGGRUND FOR UDBUDDET... 3 2. DEN

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nwejesja NO_DOC_EXT: 2017-020517 SOFTWARE VERSION: 9.4.0 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: jwn@niras.dk

Læs mere

Udbudsbetingelser 24. oktober Udbud af udskiftning af komfurer i afd Klostervangen

Udbudsbetingelser 24. oktober Udbud af udskiftning af komfurer i afd Klostervangen Udbudsbetingelser 24. oktober 2017 Udbud af udskiftning af komfurer i afd. 25 - Klostervangen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. Den udbudte aftale...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Ringsted Kommune Udbud af ejendomsadministration og ejendomsservice

Udbudsbetingelser. Ringsted Kommune Udbud af ejendomsadministration og ejendomsservice Udbudsbetingelser Ringsted Kommune Udbud af ejendomsadministration og ejendomsservice Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed 3 2. Indledning 3 3. Udbudsmaterialets bestanddele 4 4. Opgavens

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2013 Sagsnr. 2011-21692 Dokumentnr. 2013-119937 UDBUDSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ordregivende myndighed 3 3. Udbudsmaterialet

Læs mere

EU-UDBUD 2017/S-XXXXXX

EU-UDBUD 2017/S-XXXXXX EU-UDBUD 2017/S-XXXXXX Udbudsbetingelser Offentligt udbud På levering af befordring til Dragør Kommune Indhold 1. Indledning...3 2. Ordregiver...4 3. Tidsplan...4 4. Spørgsmål og svar...4 5. Udbuddets

Læs mere

Udbud af batterier til høreapparater 2017

Udbud af batterier til høreapparater 2017 Udbud af batterier til høreapparater 2017 - Udbudsbekendtgørelse nr. 2016-144414 (16-424174-001) Disse udbudsbetingelser indeholder retningslinjerne for afgivelse af tilbud, kommunikation mellem tilbudsgiver

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. De udbudte aftaler... 5

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Udbudsbetingelser. for. Rammeaftale. køb af batteripakker til energiforsyning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. for. Rammeaftale. køb af batteripakker til energiforsyning af flydende afmærkning Udbudsbetingelser for Rammeaftale om køb af batteripakker til energiforsyning af flydende afmærkning Side 1 af 7 1 Indledning Nærværende udbudsbetingelser gælder for Søfartsstyrelsens udbud rammeaftale

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om bistand til Miljøstyrelsens kontrol med overførsel af affald efter EU Transportforordning nr. 1013/2006 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

I/S Amager Ressourcecenter. Behandling af fraktionen Hård plast

I/S Amager Ressourcecenter. Behandling af fraktionen Hård plast I/S Amager Ressourcecenter Behandling af fraktionen Hård plast Udbudsvilkår, offentligt udbud Oktober 2015 Sag nr. 12-282 Dok. Nr. 5281/15 Indholdsfortegnelse Side Udbudsvilkår 1.1 Kort om den udbudte

Læs mere

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Indsamling af dagrenovation i Lolland og Guldborgsund Kommuner

Indsamling af dagrenovation i Lolland og Guldborgsund Kommuner Nykøbing Falster, rev 1, februar 2017 J.nr. 07.01.05G-00 Indsamling af dagrenovation i Lolland og Guldborgsund Kommuner Entreprisekontrakt Delentreprise 1 Februar 2017 1 Indhold 1. PARTERNE... 3 2. Aftalegrundlaget...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Rensning af nyplantede skovarealer for Naturstyrelsen Østsjælland

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Rensning af nyplantede skovarealer for Naturstyrelsen Østsjælland Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Rensning af nyplantede skovarealer for Naturstyrelsen Østsjælland 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet... 3 1.3.1

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af kontrakt om levering samt installation af ILS udstyr til bane 29 på Bornholms Lufthavn

Udbudsbetingelser. Udbud af kontrakt om levering samt installation af ILS udstyr til bane 29 på Bornholms Lufthavn Søndre Landevej 2 3700 Rønne Telefon 5695 2626 www.bornholmslufthavn.dk Udbudsbetingelser Udbud af kontrakt om levering samt installation af ILS udstyr til bane 29 på Bornholms Lufthavn Juni 2017 Indhold

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

Udbudsbetingelser. for Etablering, udvikling og drift af nationalt børnesite

Udbudsbetingelser. for Etablering, udvikling og drift af nationalt børnesite Devoteam Consulting A/S Lautrupsgade 13 DK-2100 Copenhagen Copenhagen, Denmark Tel +45 20 45 07 00 Fax +45 39 43 07 77 E-mail info@devoteam.dk www.devoteam.dk Udbudsbetingelser for Etablering, udvikling

Læs mere

Indsamling af dagrenovation

Indsamling af dagrenovation Odsherred kommune Indsamling af dagrenovation Offentligt EU-udbud Udbuds- og tilbudsbetingelser Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Orientering 2 1.1 Forventet tidsplan for udbuddet 2 1.2 Ordregiver 3 2 Udbudsbetingelser

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92

Læs mere

Udbud Indkøb af chassiser til renovationsbiler

Udbud Indkøb af chassiser til renovationsbiler HILLERØD AFFALDSHÅNDTERING A/S Udbud Indkøb af chassiser til renovationsbiler UDBUDSVILKÅR JUNI 2016 HILLERØD AFFALDSHÅNDTERING A/S Udbud Indkøb af chassiser til renovationsbiler UDBUDSVILKÅR JUNI 2016

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Køb af tjenesteydelser Opsætning af fjernaflæste vandmålere i Skanderborg Forsyningsvirksomheds forsyningsområde Offentligt udbud Juli 2013 1 Indledning... 3 2 Den

Læs mere

Udbudsbetingelser. Indkøb af både til NaturErhvervstyrelsen

Udbudsbetingelser. Indkøb af både til NaturErhvervstyrelsen Udbudsbetingelser Indkøb af både til NaturErhvervstyrelsen 0 Indhold 1. Introduktion... 3 2. Den ordregivende myndighed... 3 3. Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4. Beskrivelse af den udbudte ydelse...

Læs mere

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag Indkøb af skilte til affaldsoplag INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING.... 1 2. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED.... 1 3. UDBUDSMATERIALET.... 1 4. UDBUDDETS OMFANG.... 2 5. TILDELING AF KONTRAKT.... 2 5.1. Tildelingskriterier....

Læs mere

Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Copenhagen Business School Handelshøjskolen Copenhagen Business School Handelshøjskolen Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Annonceringsbetingelser November 2016

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

Fællesindkøb Nord. Offentligt EU-udbud nr. 2016/S Inde- og udelegetøj samt institutionskøretøjer. Udbudsbetingelser

Fællesindkøb Nord. Offentligt EU-udbud nr. 2016/S Inde- og udelegetøj samt institutionskøretøjer. Udbudsbetingelser Fællesindkøb Nord Offentligt EU-udbud nr. 2016/S 158-286061 Inde- og udelegetøj samt institutionskøretøjer Udbudsbetingelser 1 1. Indledning... 3 2. Udbudsform... 3 3. Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Udbudsbetingelser for offentligt udbud. Udbud vedr. kompetence- og skoleudvikling vedr. Synlig Læring

Udbudsbetingelser for offentligt udbud. Udbud vedr. kompetence- og skoleudvikling vedr. Synlig Læring Udbudsbetingelser for offentligt udbud Udbud vedr. kompetence- og skoleudvikling vedr. Synlig Læring Disse udbudsbetingelser indeholder retningslinjerne for afgivelse af tilbud, kommunikation mellem tilbudsgiver

Læs mere

Forsvarets Materieltjeneste

Forsvarets Materieltjeneste Forsvarets Materieltjeneste B E T I N G E L S E R for annoncering af Feltkompas INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED...3 2. INTRODUKTION OM ANNONCERINGEN...3 3. DET SAMLEDE ANNONCERINGSMATERIALE...4

Læs mere

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring,

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring, Udbudsbetingelser 1. Alment Bestemmelser om udbud og tilbud, udbudsbetingelserne, indeholder dels orienterende oplysninger om den udbudte opgave, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. Udbudsprocessen

Læs mere

Bilag 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Bilag 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING OG BAGGRUND FOR UDBUDDET... 3 2. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED... 3 3. DEN UDBUDTE ANSKAFFELSE... 3 4. UDBUDSMATERIALE... 4 5. GENERELT OM OVERHOLDELSE AF EU-UDBUDSREGLERNE...

Læs mere

Bilag 2: Udbudsbetingelser - Rammeudbud (Paradigma)

Bilag 2: Udbudsbetingelser - Rammeudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 2: Udbudsbetingelser - Rammeudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse J.nr.: 2015-41-134-00031 Version: 19-6-2015/ssn 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Indledning/generelle forhold...

Læs mere

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Generelle forhold omkring udbuddet Ordregiver er: Væksthus Midtjylland

Læs mere

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917.

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Udbudsbetingelse. Udbudsbetingelser. Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer. Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Udbudsbetingelse. Udbudsbetingelser. Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer. Forsyning Helsingør Spildevand A/S Udbudsbetingelse Udbudsbetingelser Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer Forsyning Helsingør Spildevand A/S Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Udbuddets omfang...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5 Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftaler om levering af konsulentydelser i forbindelse med gennemførelse af kursusmoduler til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Levering af vintermateriel

Levering af vintermateriel Levering af vintermateriel Saltspredere til kørebaner og stier Juli 2017 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Alment 3 2 Orientering 3 3 Bestemmelser om udbud og tilbud 4 3.1 Oplysninger om skatter, miljøbeskyttelse,

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen af Sekretariat for administration af tilskudsordning 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Det fælles europæiske udbudsdokument ESPD

Det fælles europæiske udbudsdokument ESPD Det fælles europæiske udbudsdokument ESPD Vejledning til Tilbudsgiver Juli 2017 Side 0 af 13 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. DET FÆLLES EUROPÆISKE UDBUDSDOKUMENT (ESPD)...3 HVORNÅR SKAL MAN ANVENDE

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 J.nr. 050784-0003 BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 Annoncering med prækvalifikation af ejendomsmæglerbistand til salg af erhvervsejendomme Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus

Læs mere

Bestemmelser om Udbud og Tilbud (BUT)

Bestemmelser om Udbud og Tilbud (BUT) Udbud af vintervedligeholdelse i Ballerup Kommune Bestemmelser om Udbud og Tilbud (BUT) Begrænset udbud Ballerup Kommune Center for By, Erhverv og Miljø Sags id: 05.07.02-G01-4-14 Dato: 5. april 2016 Udarbejdet

Læs mere

Ansøger skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige prækvalifikationsmateriale.

Ansøger skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige prækvalifikationsmateriale. Spørgsmål og svar vedrørende prækvalifikation på begrænset EU-udbud af håndværkerydelser for Professionshøjskolen Metropol, udbudsbekendtgørelse nr. 2016/S 067-116264. 27.04.2016 Ansøger skal være opmærksom

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 3. Den udbudte rammeaftale...

Læs mere

Børn og Unge, Aarhus Kommune

Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge, Aarhus Kommune UDBUDSBETINGELSER Udbud af kontrakt om Hovedrapport og prioriteringskort i trivselsundersøgelse i Børn og Unge 2015 1 Indhold INDHOLD... 2 1. INDLEDNING... 3 2. ORDREGIVER...

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER Begrænset udbud af indkøbsordning September 2015 1. Indledning Disse prækvalifikationsbetingelser gælder for Aarhus Kommunes (herefter benævnt "Ordregiver") udbud af indkøbsordning

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OG CYKELSTIER.

UDBUDSBETINGELSER FOR TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OG CYKELSTIER. Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OG CYKELSTIER. VERSION SEPTEMBER 2014 DATO: 11/02/2015 Sags nr. 2014-0191043 Dokument nr. 2014-0191043-18

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. EU-udbud nr.: 2017/S Side 1 of 20. Offentliggjort i EU-tidende den 2. juni 2017

UDBUDSBETINGELSER. EU-udbud nr.: 2017/S Side 1 of 20. Offentliggjort i EU-tidende den 2. juni 2017 UDBUDSBETINGELSER Udbud med forhandling af rammeaftale om levering af reklame-, medie-, presse- og PR-ydelser til VisitDenmarks markedskontor i Tyskland EU-udbud nr.: 2017/S 105-209924 Offentliggjort i

Læs mere

Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk. Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017

Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk. Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017 Kort & GIS J.nr. 16-560-000011 Ref. SANESK Den 6. januar 2017 Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017 Indhold 1. Indledning... 1 2. Betingelser...

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU udbuds nr. 2015/S xxx-xxxxxx. Version 1.1 Revideret 20.01.2015/PEAF

Udbudsbetingelser. EU udbuds nr. 2015/S xxx-xxxxxx. Version 1.1 Revideret 20.01.2015/PEAF Version 1.1 Revideret 20.01.2015/PEAF Udbudsbetingelser Levering af vekslere, beholdere og automatik mv. til varmecentraler 2015+ Delrammeaftale 1, pladevarmevekslere og varmtvandsbeholdere Delrammeaftale

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 UDBUDSBETINGELSER for Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 2 1. DE ORDREGIVENDE MYNDIGHEDER Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Region Syddanmark

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

EU-udbud Fjernelse af forbrændingsslagge fra landejendommen på Smidievej 22, 9574 Bælum

EU-udbud Fjernelse af forbrændingsslagge fra landejendommen på Smidievej 22, 9574 Bælum SEPTEMBER 2015 REBILD KOMMUNE EU-udbud Fjernelse af forbrændingsslagge fra landejendommen på Smidievej 22, 9574 Bælum UDBUDSVILKÅR ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

Informationsmøde: Torsdag d. 3. juli Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser

Informationsmøde: Torsdag d. 3. juli Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser Torsdag d. 3. juli 2014 Informationsmøde: Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser Sagsnr. 13/39222 Agenda Velkomst og praktiske detaljer

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Medieovervågning for Kulturministeriet

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Medieovervågning for Kulturministeriet til offentligt EU-udbud af Medieovervågning for Kulturministeriet Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 1.1 Den ordregivende myndighed... 2 1.2 Tilbudsfrist... 3 1.3 Mærkning af tilbud... 3 1.4 Åbning

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR DEN SELVEJENDE ÆLDREBOLIG- INSTITUTION HARESKOVBO BOLIG II S EU-UDBUD MED FORHANDLING AF ADMINISTRATIONSAFTALE

UDBUDSBETINGELSER FOR DEN SELVEJENDE ÆLDREBOLIG- INSTITUTION HARESKOVBO BOLIG II S EU-UDBUD MED FORHANDLING AF ADMINISTRATIONSAFTALE UDBUDSBETINGELSER FOR DEN SELVEJENDE ÆLDREBOLIG- INSTITUTION HARESKOVBO BOLIG II S EU-UDBUD MED FORHANDLING AF ADMINISTRATIONSAFTALE EU-udbud nr. 2017/S 117-23506 Offentliggjort i EU-Tidende den 21. juni

Læs mere

I/S Amager Ressourcecenter. Afhentning, transport, opbevaring og nyttiggørelse af råslagge fra ARC s nye forbrændingsanlæg, Amager Bakke

I/S Amager Ressourcecenter. Afhentning, transport, opbevaring og nyttiggørelse af råslagge fra ARC s nye forbrændingsanlæg, Amager Bakke Sagsnr. 08/262 Dok.nr. 5338/15 Initialer ANJ I/S Amager Ressourcecenter Afhentning, transport, opbevaring og nyttiggørelse af råslagge fra ARC s nye forbrændingsanlæg, Amager Bakke Udbudsbetingelser for

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Udbudsbetingelser Rådgivning

Udbudsbetingelser Rådgivning Udbudsbetingelser Rådgivning 93200.R09 Supplerende geotekniske undersøgelser Storstrømsbroen November 2016 Dokumentnr. 16/11848-3 2 af 7 Indhold 93200.R09 Supplerende geotekniske undersøgelser INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. marts 2014 14/02645-1 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og tilbud

Læs mere

Udbudsbetingelser for offentligt udbud

Udbudsbetingelser for offentligt udbud Udbudsbetingelser for offentligt udbud Udbud af Dopplerinstrumenter Disse udbudsbetingelser indeholder retningslinjerne for afgivelse af tilbud, kommunikation mellem tilbudsgiver og ordregiver samt oplysninger

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nwejesja NO_DOC_EXT: 2016-081057 SOFTWARE VERSION: 9.1.8 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: jwn@niras.dk

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS 1. Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen... 1 1.Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen Ordregiver har modtaget nedenstående spørgsmål

Læs mere