9. Status på puljemidlerne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "9. Status på puljemidlerne"

Transkript

1 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Statusorientering - Krimsvej 4. Høring BUSplan Flintholm 5. Musikøen Amager De 7 anbefalinger 6. Godkendelse af arbejdsplan - 2.halvår fra Miljøpunkt Amager 7. Statusorientering fra arbejdsgrupper opfølgning på bydelsplanen Udviklingen af Sundbyøster idrætsanlæg 8. Statusorientering 9. Status på puljemidlerne 10. Ekstern Puljeansøgning, 50_ TennisCamp i Dragør (BIFUK) 11. Ekstern Puljeansøgning, 51_ Overraskende København (BIFUK) 12. Ekstern Puljeansøgning, 53_ Opstart af ny musikskole på Engvej 139 (BIFUK) 13. Ekstern Puljeansøgning, 54_ Amager Mania (BIFUK) 14. Ekstern Puljeansøgning, 57_ Sommerjazz på Amagerbro (BIFUK) 15. Ekstern Puljeansøgning, 59_Amager musikfestival 2011 (BIFUK) 16. Ekstern Puljeansøgning, 56_ De frivillige er vores byggestene (SOCIAL) 17. Ekstern Puljeansøgning, 55_ Prags Have, fase 2 (Miljø & Plan) 18. Ekstern Puljeansøgning, 58_ Istandsættelse af nycirkusstudie på Prags Boulevard 43 (Miljø & Plan)/(BIFUK) 19. Intern Puljeansøgning, Frivillighedspris (SOCIAL) 20. Meddelelser fra formanden 21. Punkter til kommende Lokaludvalgsmøder 22. Eventuelt

2 1. Borgerbesøg og -henvendelser

3 2. Godkendelse af dagsorden Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, at Lokaludvalget godkender dagsordenen.

4 3. Statusorientering Krimsvej Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, at statusorienteringen om Krimsvej tages til efterretning. SAGSFREMSTILLING På Amager Øst Lokaludvalgs ordinære møde den 23. september 2010, blev det besluttet at anvende kr. af 2010-puljemidlerne til udarbejdelse af en plan for Krimsvej-området, og engagere Landskabsarkitekt Peter Holst til opgaven. Formålet var, at afdække mulighederne for at udforme en plan for fortætning af området med udgangspunkt i det eksisterende byggeri og uden tilførsel af højhusbebyggelse. Bevillingen af de kr. blev gjort betinget af, at; Der udarbejdes en strategiplan for hvordan processen kan føre til gennemførelsen af et ændret projekt indenfor lokalplanens rammer eller således at der kan gennemføres en ny lokalplan for området. Processen startes op med afholdelse af et borgermøde og et møde med grundejerne, med det formål at afklare om grundejerne, set i lyset af den ændrede økonomiske situation ønsker at medvirke til at udvikle nye ideer for området. Den nye Stadsarkitekt Tina Saaby Madsen inviteres til en fornyet drøftelse af projektet og en fornyet vurdering af mulighederne for at ændre arealets anvendelse. På Lokaludvalgsmødet den 24. februar 2011 efterlyste Lokaludvalgsformand Ole Pedersen fremlæggelse af en status for krimsvejprojektet til LU-mødet den 17.marts 2011, under henvisning til at den nu har været med på de sidste mange LU-møder uden af der er sket nyt i sagen. På Lokaludvalgsmødet den 17. marts 2011, redegjorde Lokaludvalgsmedlem, Jens William Grav kort for forløbet. På Formanden, Ole Pedersens opfordring om, på LU-mødet den 28. april 2011 at give en fyldestgørende status på projektet samt redegørelse for processen fremover, tilsluttede Lokaludvalget sig Jens William Gravs forslag om at få Arkitekt Peter Holst til at komme på april LU-mødet og redegøre for dette. Jens William Grav kontakter Peter Holst og beder om, at denne supplerer sin mundtlige fremlæggelse med en skriftlig status der kan omdeles til Lokaludvalgets medlemmer. Da Peter Holst var forhindret i at komme på LU-mødet den 28. april 2011 blev punktet udsat til dette møde. INDSTILLING Det indstilles, at statusorienteringen om Krimsvej tages til efterretning.

5 4. Høring BUSplan Flintholm Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, at indstillingen fra SOCIAL-arbejdsgruppen om høringssvar vedr. BUSplan Flintholm drøftes og godkendes. SAGSFREMSTILLING Københavns Kommune arbejder sammen med Frederiksberg Kommune, Movia, Metroselskabet og DSB om at styrke Flintholm Station som trafikalt knudepunkt. Erfaringer fra udlandet viser at trafikale knudepunkter skaber synergi, der samlet giver flere passagerer i den kollektive trafik. Erfaringerne fra udlandet underbygges af beregninger som kommunerne har foretaget i samarbejde med trafikselskaberne. Økonomiforvaltningen har på den baggrund, i samarbejde med Frederiksberg Kommune og Movia, udarbejdet et forslag til omlægning af bustrafikken til og fra Flintholm Station. En række af disse omlægninger har også konsekvenser for buslinier, som ikke betjener Flintholm Station. Forslaget blev behandlet af Økonomiudvalget på møde d. 18. januar Udvalget besluttede, at: Busplanen udgør grundlaget for det videre arbejde Økonomiforvaltningen starter forhandlinger med omegnskommunerne om muligheden for at skabe enighed om planen Busplanen indgår i forhandlingerne om Budget Forslaget sendes hermed (den 15. april 2011) i seks ugers høring hos Lokaludvalg og Ældreråd i Københavns Kommune. Det betyder, at kommunen skal have høringssvar i hænde senest mandag d. 6. juni I vurderingen af busplanen bedes der fokuseres på de omlægninger, der har betydning for Jeres lokalområde. INDSTILLING Det indstilles, at indstillingen fra SOCIAL-arbejdsgruppen om høringssvar vedr. BUSplan Flintholm drøftes og godkendes. SOCIAL-arbejdsgruppens udkast til høringssvar; Lokaludvalget i Amager Øst ser det som en forringelse for borgerne i amager Øst at 2A s frekvens ændres fra 11 til otte afgange pr. time. Det er en reduktion på 27 pct. på en væsentlig buslinje i bydelen, som hver dag bringer tusinder af amagerkanere til og fra kvarteret. Den forringede service vil betyde flere overfyldte busser eller omvendt at flere vælger den private trafik frem for den kollektive. ØKONOMI Ingen økonomiske konsekvenser.

6 VIDERE PROCES Sekretariatet sender endeligt vedtaget høringssvar til Jakob Keinicke Sørensen, ØKF, Center for Byudvikling på mailadressen senest mandag d. 6. juni BILAG Vedlagt, indstilling fra ØU af 18. januar Vedlagt, følgebrev til høring. Vedlagt, beskrivelse af BUSplan Flintholm. Vedlagt, kort over linieændringer.

7 5. Musikøen Amager de 7 anbefalinger Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, At BIFUK-arbejdsgruppens anbefalinger drøftes og godkendes, for så vidt angår; 1. at lokaludvalget, fortsat i samarbejde med AVLU, arbejder videre med alle 7 fokusområder og anbefalinger, dog således, at fokusområde 4 har en høj prioritet. Dette arbejde skal naturligvis ske i samarbejde med relevante kommunale og evt. private institutioner/organisationer. Lokaludvalgenes rolle bliver at koordinere og videst muligt omfang medvirke til en hensigtsmæssig udnyttelse af potentialet og ressourcerne på området, herunder også de økonomiske. 2. at lokaludvalget gennem sine bevillinger til interne og eksterne ansøgere har for øje at brug af upcomming bands ved arrangementer og andet kan have en gavnlig indflydelse på fokusområde at, som følge af AVLU s beslutning den 17. maj 2011, afholdes den facilciterede workshop enten inden eller kort efter sommerferien. Deltagere er ressourcepersoner inden for musiklivet på Amager. 4. at ad hoc gruppen nedlægges, og medlemmerne af gruppen overgår til gruppen af ressourcepersoner. 5. at den facilciterede workshop tilrettelægges af en mindre gruppe bestående af formændene for de to lokaludvalg samt formændene for de to kulturudvalg i lokaludvalgene samt at tovholderen fra ad hoc gruppen fortsætter som tovholder: Altså Ole Pedersen (Øst), Lars Rimfalk (Vest), Jan Kyrsting (Øst), Niels Balling (Vest) og Randi Sørensen (Øst). Og denne gruppe efter afholdelsen af den facilciterede workshop fremlægger bud på, hvordan der kan arbejdes videre med fokuspunkterne. 6. at rapporten offentliggøres på nettet og borgerne opfordres til at supplere oplysningerne. SAGSFREMSTILLING På Lokaludvalgsmødet den 23. september 2010, blev ad hoc bydelsplangruppen Musikøen Amager nedsat (indsatsområde 20 i bydelsplanen). På samme møde bevilgede Amager Øst Lokaludvalg kr. til udarbejdelse af analyse/rapport af det eksisterende musikliv på den københavnske del af Amager. Rapporten blev udarbejdet af Wischmann Innovation, ultimo Efter at henholdsvis BIFUK (i Amager Øst) og Kulturudvalget (i Amager Vest) har forholdt sig til rapportens 7 anbefalinger, drøftes rapporten i plenum i de to lokaludvalg. Den foreliggende rapport indeholder som aftalt med Wischmann Innovation, såvel fokusområder som en række anbefalinger til det videre arbejde. Fokus områderne er (jf. side 4 og 5 i rapporten): 1. Amager fremstår ikke som et musikalsk brand 2. Der findes ikke formaliserede netværk for udvikling af kulturlivet på Amager 3. Der er for få scener til upcoming musikken 4. Amager taber musikalske talenter på gulvet (manglende undervisning) 5. Manglende synlighed af eksisterende rådgivningstilbud og tilskudsmuligheder 6. Hvor er erhvervslivet henne i udviklingen af Musikøen Amager 7. Operaen og Koncerthuset er nationale spillere uden samspil med lokalmiljøet.

8 Og anbefalingerne side 5-6 giver anvisninger på, hvordan fokusområderne kan bearbejdes. Når de to lokaludvalg har truffet beslutning om, hvilke (om nogen) anbefalinger der skal følges, offentliggøres rapporten på nettet sammen med den strategi, der bliver lagt for arbejdet. Herefter afholdes de workshops, som AØLU bevilligede midler til på LU-mødet den (pkt. 20). Det kan oplyses, at Amager Vest Lokaludvalg på deres ordinære Lokaludvalgsmøde den 17. maj 2011, vedtog at prioritere indsatsområderne 1, 3 og 4 i det videre arbejde med Musikøen Amager. Desuden har Amager Vest Lokaludvalg bevilget kr. (dels kr. til workshop som også Amager Øst Lokaludvalg har bevilget, dels kr. til det videre arbejde med projektet). INDSTILLING Det indstilles, at Lokaludvalget drøfter og godkender BIFUK-arbejdsgruppens anbefalinger; 1. at lokaludvalget, fortsat i samarbejde med AVLU, arbejder videre med alle 7 fokusområder og anbefalinger, dog således, at fokusområde 4 har en høj prioritet. Dette arbejde skal naturligvis ske i samarbejde med relevante kommunale og evt. private institutioner/organisationer. Lokaludvalgenes rolle bliver at koordinere og videst muligt omfang medvirke til en hensigtsmæssig udnyttelse af potentialet og ressourcerne på området, herunder også de økonomiske 2. at lokaludvalget gennem sine bevillinger til interne og eksterne ansøgere har for øje at brug af upcomming bands ved arrangementer og andet kan have en gavnlig indflydelse på fokusområde 3 3. at, som følge af AVLU s beslutning den 17. maj 2011, afholdes den facilciterede workshop enten inden eller kort efter sommerferien. Deltagere er ressourcepersoner inden for musiklivet på Amager. 4. at ad hoc gruppen nedlægges, og medlemmerne af gruppen overgår til gruppen af ressourcepersoner 5. at den facilciterede workshop tilrettelægges af en mindre gruppe bestående af formændene for de to lokaludvalg samt formændene for de to kulturudvalg i lokaludvalgene samt at tovholderen fra ad hoc gruppen fortsætter som tovholder: Altså Ole Pedersen (Øst), Lars Rimfalk (Vest), Jan Kyrsting (Øst), Niels Balling (Vest) og Randi Sørensen (Øst). Og denne gruppe efter afholdelsen af den facilciterede workshop fremlægger bud på, hvordan der kan arbejdes videre med fokuspunkterne. 6. at rapporten offentliggøres på nettet og borgerne opfordres til at supplere oplysningerne. ØKONOMI Ingen økonomiske konsekvenser. VIDERE PROCES På baggrund af beslutningerne taget på dette Lokaludvalgsmøde, iværksættes afholdelsen af workshop, som AØLU bevilligede midler til på LU-mødet den 24.februar 2011 og rapporten Musikøen Amager offentliggøres på Amager Øst Lokaludvalgs hjemmeside. BILAG Vedlagt, rapport om Musikøen Amager (ikke offentliggjort endnu).

9 6. Godkendelse af arbejdsplan - 2.halvår fra Miljøpunkt Amager Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, 1. at lokaludvalget drøfter og godkender udkast til arbejdsplan 2.halvår 2011, fra Miljøpunkt Amager. 2. at lokaludvalget drøfter og godkender Miljø & Plan-arbejdsgruppens anmodning om at beslutningen om ekstraordinær puljemiddelstøtte i 2012 fra Amager Øst Lokaludvalg til Miljøpunkt Amager, udsættes fra juni 2011 LU-mødet til september 2011 LU-mødet. SAGSFREMSTILLING Sekretariatet for Amager Øst Lokaludvalg har modtaget et udkast til arbejdsplan for 2. halvår 2011 fra Miljøpunkt Amager. I den medfølgende mail, anmodes Amager Øst Lokaludvalg om at kommentere udkastet snarest. Miljø & Plan-arbejdsgruppen har i deres referat fra det ordinære arbejdsgruppemøde den 10. maj 2011, anført at de ingen bemærkninger har til arbejdsplanen for 2. halvår Den 11. maj 2011 afholdte Miljø & Plan-arbejdsgruppen et møde (hvortil alle LU-medlemmer var inviteret) om det fremtidige miljøarbejde. På baggrund af bemærkningerne på mødet blev det foreslået, at Jens William Grav laver et udkast til procesplan, for en dialogproces vedrørende udarbejdelse af årsplan 2012 På Lokaludvalgsmødet den 24. februar 2011 blev følgende besluttet under behandlingen af dagsordenspunkt 7; I 2011 udgør støttebeløbet kr. samt de kr. der ekstraordinært blev besluttet på LUmødet d I 2012 udgør støttebeløbet kr. Det besluttes på Lokaludvalgsmødet i juni 2011 om der i 2012 skal ydes ekstraordinær støtte og i hvilket omfang. Med henblik på et ordentligt gennembearbejdet beslutningsgrundlag for tildeling af ekstraordinær støtte til Miljøpunkt Amager i 2012, anser Miljø & Plan-arbejdsgruppen det for betimeligt at afvente resultatet af dialogprocessen. INDSTILLING Det indstilles, 1. at lokaludvalget drøfter og godkender udkast til arbejdsplan 2.halvår 2011, fra Miljøpunkt Amager. 2. at lokaludvalget drøfter og godkender Miljø & Plan-arbejdsgruppens anmodning om at beslutningen om ekstraordinær puljemiddelstøtte i 2012 fra Amager Øst Lokaludvalg til Miljøpunkt Amager, udsættes fra juni 2011 LU-mødet til september 2011 LU-mødet.

10 ØKONOMI Ingen økonomiske konsekvenser. VIDERE PROCES Miljø & Plan-arbejdsgruppen er til LU-mødet den 22. september 2011 ansvarlige for at der foreligger et udkast til årsplan for miljøarbejdet 2012 samt medfølgende budget. BILAG Vedlagt, udkast til arbejdsplan + budget for 2.halvår 2011 fra Miljøpunktet. Vedlagt, forslag til dialogproces for udarbejdelse af årsplan 2012.

11 7. Statusorientering fra arbejdsgrupper opfølgning på bydelsplanen Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, at statusorienteringen fra ad hoc bydelsplan-arbejdsgruppen Udvikling af Sundbyøster idrætsanlæg tages til efterretning. SAGSFREMSTILLING På forårsseminaret d april 2010 blev det diskuteret hvordan lokaludvalget kan arbejde videre med bydelsplanlægningen. Der blev foretaget en kategorisering af de enkelte projekter og medlemmer samt suppleanter tilkendegav hvilke projekter de ville arbejde med fremover. På tovholdermødet d. 3. maj 2010 blev det besluttet at spørge ud om hvilke projektgrupper, der ønsker at fortsætte. De projektgrupper, der fortsætter, skifter navn til ad hoc arbejdsgrupper, og der udpeges en tovholder. Hver ad hoc arbejdsgruppe tilknyttes en relevant arbejdsgruppes tovholder (som det på lokalud-valgsmødet den 23. september 2010 blev besluttet skal være et LU-medlem), og det aftales i hvilket omfang de eksisterende faste arbejdsgrupper kan supplere ad hoc gruppens arbejde. Ad hoc arbejdsgrupperne kan ikke tegne lokaludvalget udadtil, med mindre andet er aftalt. På Lokaludvalgsmødet den 17.juni 2010 blev det besluttet, at ad hoc arbejdsgrupperne udarbejder forslag til kommissorium, som lokaludvalget godkender, og der fastsættes i fællesskab en slutdato for arbejdet. Ved afslutningen udarbejdes en evaluering, og man beslutter i fællesskab om ad hoc gruppen evt. skal fortsætte arbejdet. Ad hoc arbejdsgrupper har ikke selvstændig økonomi, men skal huske at søge lokaludvalget om evt. midler. Efterfølgende vil der være mulighed for at sætte ad hoc arbejdsgrupper på dagsorden i den rækkefølge de ønskes nedsat. Ad hoc arbejdsgrupperne evalueres halvårligt, første gang i november måned 2010, således at LU til stadighed har et overblik over hvilke grupper der er aktive, og hvor langt de er nået med deres projekter. Lokaludvalget har på de forgangne Lokaludvalgsmøder vedtaget nedsættelsen af flg. ad hoc arbejdsgrupper; - Amagerbrogade som handels- og strøggade (LU-mødet, den 17.juni 2010) - Udvikling af Sundbyøster idrætsanlæg (LU-mødet, den 17.juni 2010) - Mobilitet og Trafik (LU-mødet, den 19.august 2010) - Musikøen Amager (LU-mødet, den 23.september 2010) - Vandgruppen (LU-mødet, den 23.september 2010) - Naturcenter Amager Strandpark (LU-mødet, den 23.september 2010) - Bedre belysning og tryghed i Sundbyøster (LU-mødet, den 16.december 2010)

12 INDSTILLING Det indstilles, at Amager Øst Lokaludvalg tager statusorientering fra ad hoc bydelsplan-arbejdsgruppen Udvikling af Sundbyøster idrætsanlæg til efterretning. ØKONOMI Ingen økonomiske konsekvenser. VIDERE PROCES Ad hoc bydelsplan-arbejdsgruppen Udvikling af Sundbyøster idrætsanlæg nedlægges. BILAG Vedlagt, status vedr. Sundbyøster idrætsanlæg.

13 8. Statusorientering Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, at statusorienteringen om de engagementer Amager Øst Lokaludvalg er involveret i, tages til efterretning. SAGSFREMSTILLING Amager Øst Lokaludvalg har iværksat en lang række projekter og er indgået i en række arbejder. I den forbindelse aflægges der en kort statusorientering om hver af aktiviteterne, med det sigte at holde Lokaludvalgets medlemmer ajour med hvad der sker. INDSTILLING Amager Øst Lokaludvalg tager statusorientering om flg. emner, til efterretning; Københavns Køkkenhaver, seminar d.18/5-11 (v/eva Damgaard og Rune Solvang) Frivillighøring, d.17/5-11 (v/anne Duus) Forhandlingsmøde om prækvalifikation, Team Amager, d.17/5-11 (v/eva Damgaard) Følgegruppen for Miljøvenlig trafik. Projektet er slut. Udløber af projektet er ansøgningen til Vejdirektoratet (se materialet om arbejdet som er vedlagt dette dagsordenspunkt). Udgår af dagsordenen fremover. Fælleshenvendelse om (1) Grøn Mobilitet, (2) Letbaner (Miljø & Plan) Glasseriet. Miljøpunktet har taget kontakt til Jan Vejle og Rikke Bruzelius. På baggrund af et efterfølgende møde med Jan, er Lasse Schelde fra miljøpunktet er nu i gang med udvikling af en storbyhave mellem Glasseriet og Kofoeds Skole. Det vil stadig være relevant om lokaludvalget bakker op om projektet, såfremt Center for Park og Natur skal overbevises om at allokere midler. Der arbejdes på at få Kofoeds Skole engageret i projektet. Miljøfestival (Miljø & Plan). Miljøpunktet udarbejder ansøgning til kommunen på baggrund af den fremlagte skitse (er vedlagt dette dagsordenspunkt). Egenfinansiering er miljøpunktet timeforbrug. Der skal derfor ikke søges Lokaludvalget om puljemidler. ØKONOMI Ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Vedlagt, materiale om arbejdet Følgegruppen for Miljøvenlig Trafik Vedlagt, skitse for Miljøfestival. Vedlagt, udkast til plan for Jena Plads

14 9. Status på puljemidlerne Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, at Lokaludvalget tager orienteringen til efterretning. SAGSFREMSTILLING Denne puljestatus giver en opdatering på indkomne ansøgninger og på puljeøkonomien. Til behandling på dette Lokaludvalgsmøde har Amager Øst Lokaludvalg modtaget 10 puljeansøgninger; Ansøgninger April 2011 Ansøgt beløb Arbejdsgruppe Arbejdsgruppern es indstilling TennisCam p i Dragør BIFUK 0 O verraskende København BIFUK 0 Opstart af ny m usikskole på Engvej BIFUK? Am ager M ania BIFUK 0 Som m erjazz BIFUK? Am ager M usikfestival BIFUK Istandsættelse af nycirkusstudie på Prags Boulevard BIFUK De frivillige er vores byggestene SO CIAL 0 Prags Have, fase Miljø & Plan I alt eksterne Frivillighedspris I alt interne Eksterne og interne

15 ØKONOMI Tabellen viser puljemiddeløkonomien, dvs. puljens størrelse og disponibelt beløb til rådighed til at støtte de indkomne ansøgninger i Årets samlede puljebudget (2011 Maj): Budget Ansøgt indtil nu (dette LUmøde ikke inkl) Disponeret (bevilget) Kendt underforbrug* Rest til disposition Indstillet til Rest hvis mødet 26. maj indstillinger følges Ansøgninger Løn + Overheadudg Miljøpunktet Borgerinddragelsespulje I alt OBS! Ansøgninger der trækkes fra dagsordenen indgår ikke i ovenstående skemas 3. kolonne ( ansøgt indtil nu ). Hvis indstillingerne til mødet den 26. maj 2011 følges, vil der være kr til disposition til de resterende 6 møder i 2011, hvilket giver kr pr. møde. Opmærksomheden henledes imidlertid på, at der for 2 puljemiddelansøgninger på i alt kr. ikke foreligger nogen indstillinger. * Copenhagen Inline Challenge som på Lokaludvalgsmødet den 28. april 2011 fik bevilget kr har trukket deres ansøgning tilbage, da Politiet har annulleret tilladelsen til at gennemføre løbet som beskrevet i ansøgningen (afspærring af Amager Strandvej). Arrangementet vil blive gennemført i Amager Vest. På Amager Øst Lokaludvalgs møde den blev flg. besluttet; Efter en debat om fordeling af puljemidler over året, samt brugen af de resterende midler for 2011, blev det besluttet uden afstemning, at styringsredskaber for brug af puljemidler bliver taget op på Tovholdermødet i maj Tovholder-kredsen vil præsentere udkastet på et punkt på lokaludvalgsmødet i maj Emnet har været taget op på Tovholder-mødet den 17. maj 2011, men har ikke kunnet færdiggøres til dette LU-mødet. Punktet tages derfor op på Juni LU-mødet.

16 10. Ekstern Puljeansøgning, 50_ TennisCamp i Dragør (BIFUK) Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, at Lokaludvalget godkender indstillingen fra BIFUK-arbejdsgruppen. SAGSFREMSTILLING TennisCamp.dk søger om støtte af 2011 puljemidlerne på i alt kr til projektet TennisCamp i Dragør. Ansøger ønsker med projektet at tilbyde en TennisCamp for børn i alderen 7-12 år for alle børn på Amager/KBH. Campen afvikles i Dragør Tennisklub i dagene juni TennisCamps hovedmål/vision er at sætte fokus på vigtigheden af kost og motion. Om ansøger Ansøger har ikke tidligere søgt Lokaludvalget om støtte. Ansøger angiver Novo Nordisk og Rema 1000 som hovedsponsorer. Ansøger budgetterer med deltagerbetaling op til kr Ansøger har ikke søgt støtte andre steder INDSTILLING BIFUK-arbejdsgruppen indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, at ansøgningen ikke imødekommes. En sommercamp er et godt formål, men Amager Øst Lokaludvalg mener ikke målgruppen er forenelig med puljemiddelkriteriet om at komme borgerne i Amager Øst Bydel til gode, idet BIFUK-arbejdsgruppen ikke finder det sandsynliggjort at deltagerne kommer fra denne bydel (fx nævnes det i ansøgningen at flere børn i Dragør forventes at ville spille tennis som en konsekvens af arrangementet). Det lokale aspekt kunne eventuelt fremmes gennem en kontakt til Kløvermarkens Tennisklub. Endelig, fandt BIFUK-arbejdsgruppen det vanskeligt at gennemskue de i budgettet angivne differentierede priser og udgifter til udstyr samt den anførte kostdel. VIDERE PROCES Såfremt Lokaludvalget imødekommer ansøgningen, skal regnskab og evalueringsrapport foreligge senest den 15. august ØKONOMI Der er søgt om støtte på kr af 2011 puljemidlerne. BILAG Ansøgning, budget samt projektbeskrivelse er vedlagt

17 11. Ekstern puljeansøgning, 51_ Overraskende København (BIFUK) Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, at Lokaludvalget godkender indstillingen fra BIFUK-arbejdsgruppen. SAGSFREMSTILLING Peter Olesen søger om støtte af 2011 puljemidlerne på mellem kr og til projektet Overraskende København. Ansøger ønsker at udgive en bog om steder i København, som han ikke anser for at være alment kendte, og som har glædet og overrasket forfatteren selv. Grunden til at der søges støtte i Amager Øst Lokaludvalg er, at forfatteren skønner, at bogen har interesse også for borgere i Amager Øst bydel, idet der indgår flere steder fra Amager Øst bydel, nemlig Kolonihaven Vennelyst, cykelsti i bydelen, Det Maritimt Ungdomshus og Grundejerforeningen Fremad. I forhold til det vedlagte budget og de opnåede støttetilsagn, mangler der finansiering på kr , som forfatteren søger gennem forskellige kanaler. Derfor søges et beløb op til kr Om ansøger Ansøger har ikke tidligere søgt Lokaludvalget om støtte. Ansøger angiver Gyldendal v. redaktør Louise Haslund-Christensen som samarbejdspartner. Ansøger angiver ikke medfinansiering Ansøger har fået tilsagn om kr fra Realdania, Oticon Fonden, BoligfondenKuben, Dreyers Fond, Kraghs Fond, Toyota-Fonden, Holberg Fenger og KnaufNordic. INDSTILLING BIFUK-arbejdsgruppen indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, at ansøgningen ikke imødekommes. Amager Øst Lokaludvalg værdsætter, at Peter Olesen beskriver 4 steder i Amager Øst i sin kommende udgivelse. Men udgivelsen kan ikke støttes økonomisk af Amager Øst Lokaludvalg, da bogudgivelsen er i konflikt med puljemiddelkriteriet om at der kun gives støtte til almennyttige, non-profit-aktiviteter. VIDERE PROCES Såfremt Lokaludvalget imødekommer ansøgningen, skal regnskab og evalueringsrapport foreligge senest den 15. august ØKONOMI Der er søgt om støtte på op til kr af 2011 puljemidlerne. BILAG Ansøgning, budget samt projektbeskrivelse er vedlagt

18 12. Ekstern puljeansøgning, 53_ Opstart af ny musikskole på Engvej 139 (BIFUK) Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, at Lokaludvalget godkender indstillingen fra BIFUK-arbejdsgruppen. SAGSFREMSTILLING Jan Oster og Rudolf Steiner Skolen i København søger om støtte af 2011 puljemidlerne på kr til projektet Opstart af ny musikskole på Engvej 139. Ansøger ønsker at starte en offentlig musikskole for børn, unge og voksne på Østamager på grund af det begrænsede udbud af offentlig musikundervisning på Østamager Med projektet ønsker ansøger at integrere Steinerskolen tættere i nærområdet ud over de mange børn fra Amager, som allerede går på skolen. Dette skal foregå ved at etablere et netværk af skoler og fritidsklubber i lokalområdet, som kan sende deres børn til musikundervisning. Dette vil yderligere medvirke til integrering i lokalområdet. Undervisningen afholdes i Rudolf Steiner Skolens lokaler, som i forvejen bruges til undervisning samt i lokaler, som vil være egnede til musikundervisning. En del elever forventes at medbringe egne instrumenter. Herudover vil Rudolf Steiner Skolen i et vist omfang stille instrumenter til rådighed, hvilket især gælder klaver og instrumenter til børn og unge, som endnu ikke har fundet deres foretrukne instrument, eller som ikke har økonomisk råderum til at anskaffe eget instrument. Der søges derfor fondsmidler til udvidelse af Instrumentparken samt til øvrige udgifter i forbindelse med opstart af musikskolen. Om ansøger Ansøger har ikke tidligere søgt Lokaludvalget om støtte. Ansøger angiver, at der endnu ikke er truffet konkrete aftaler om samarbejde, men at der arbejdes på dette. Ansøger angiver eget arbejde som medfinansiering. Ansøger har søgt, men endnu ikke fået svar på støtte på kr til indkøb af musikinstrumenter fra Balder Fonden. Hvis denne ansøgning besvares positivt, falder støttebehovet fra Amager Øst Lokaludvalg tilsvarende. INDSTILLING BIFUK-arbejdsgruppen finder, at der er tale om et sympatisk projekt for at give børn og unge mulighed for at lære at spille et instrument. Arbejdsgruppen finder derfor, at etablering af et pilotprojekt i offentligt regi for børn og unge kunne være et skridt i den rigtige retning. Derfor mener arbejdsgruppen, at det er vigtigt, at der etableres kontakt mellem ansøger og de øvrige aktører på området i Musikøen-samarbejdet.

19 BIFUK-arbejdsgruppen ved Eva Damgaard har taget kontakt til ansøger for at få uddybet ansøgningen, da der i arbejdsgruppen var en vis tvivl om, i hvor høj grad projektet vil gavne skolens elever og i hvor høj grad det vil komme almenvellet til gode. På det foreliggende grundlag var der ikke enighed og BIFUKarbejdsgruppen har derfor ingen samlet anbefaling på dette punkt. Ansøger har givet tilsagn om at møde op på dette Lokaludvalgsmøde og uddybe ansøgningen. VIDERE PROCES Såfremt Lokaludvalget imødekommer ansøgningen, skal regnskab og evalueringsrapport foreligge senest den 3. oktober ØKONOMI Der er søgt om støtte på kr af 2011 puljemidlerne. BILAG Ansøgning, budget samt projektbeskrivelse er vedlagt

20 13. Ekstern puljeansøgning, 54_Amager Mania (BIFUK) Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, at Lokaludvalget godkender indstillingen fra BIFUK-arbejdsgruppen SAGSFREMSTILLING Kvarterhuset og kunstgruppen "PARFYME" søger om støtte af 2011 puljemidlerne på kr til projektet AMAGER MANIA!. Ansøger ønsker at indgå i Art-reach, som er museernes seneste kunstgreb for at skabe ny og bedre kontakt imellem det unge publikum og samtidskunsten. Derfor skaber lokale kunstgrupper i samarbejde med lokale kulturhuse projekter der involverer de unge på et nyt plan. Ansøger forventer med projektet, at publikum får et større kendskab til Amager og kunst, samt de processer kunstnerne arbejder med. Kunsthallen Nikolaj har fået midler fra Kunstrådet til at lave Art-reach på Amager, Nørrebro og Vesterbro. Disse midler går hovedsagligt til honorar til kunstnere og administration af de 2- årige projekt. Der søges her midler til den lokale del af projektet. Amagerdelen af projektet er nået så langt, at det er klart til den helt store offentlige event som sætter hele Art-reach konceptet på den kulturelle dagsorden. Amager Mania er et skørt, cirkusagtigt, alvorligt og sjovt quiz show med fokus på alt, der har med Amager at gøre. Quizzen finder sted den 18. juni på en udendørs scene foran Amager Centret, på Amagerbro Station. Quizzens indhold er baseret på spørgsmål der er opstået gennem interview med forskellige Amager-personligheder, børn og unge fra Amager, manden på gaden og det fantastiske medie youtube. Quizzens form vil være som en variete - med kendte amagerkanere, lokale foreninger, skoleorkester og lokale bands der sammen skaber 2-timers top-underholdning og udfordringer. Der vil være storskærm med animationer og forudindspillede videoklip, uforudsete indslag og selvfølgelig quizdeltagere som vi kender (samt ikke kender) og masser af sjove præmier. Om ansøger Ansøger har ikke tidligere søgt Lokaludvalget om støtte til dette projekt. Ansøger angiver, at der er truffet konkrete aftaler om samarbejde med Kunsthallen Nikolai Ansøger angiver ikke medfinansiering, men projektet indgår i projektet Art-reach, som Kunsthallen Nikolaj har fået en toårig støtte til fra Kunstrådet. Ansøger angiver ikke, at der er søgt støtte fra anden side.

21 INDSTILLING BIFUK-arbejdsgruppen indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, at ansøgningen ikke imødekommes. BIFUK-arbejdsgruppen finder, at der er tale om en fantasifuld men også ret bekostelig event, set i forholdet til at eventen varer 2 timer. Desuden finder arbejdsgruppen det ikke tilstrækkeligt præcist beskrevet hvad formålet med eventen er. Arbejdsgruppen vurderer, at projektet ikke synes at være netværksopbyggende eller danne samarbejde mellem borgerne. Endelig savnes der et element af egen- og/eller medfinansiering. VIDERE PROCES Såfremt Lokaludvalget imødekommer ansøgningen, skal regnskab og evalueringsrapport foreligge senest den 1. august ØKONOMI Der er søgt om støtte på kr af 2011 puljemidlerne. BILAG Ansøgning, budget samt projektbeskrivelse er vedlagt

22 14. Ekstern puljeansøgning, 57_ Sommerjazz på Amagerbro (BIFUK) Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, at Lokaludvalget godkender indstillingen fra BIFUK-arbejdsgruppen SAGSFREMSTILLING Kvarterhuset søger om støtte af 2011 puljemidlerne på kr til projektet Sommerjazz på Amagerbro. Ansøger ønsker at der igen i år skal spilles en masse lækker jazz i uge 27 under Copenhagen Jazzfestival på Amagerbro. Kvarterhuset og Prismen har lagt et bredt og alsidigt program, som dækker hele ugen og alle former for jazz. Alle koncerter (på nær én) er udendørs og ganske gratis. Der spilles for det meste i dagtimerne, da arrangøren oplever, at naboer og brugere af husene får rigtig meget ud af det. Musik er ofte fællesnævner for mennesker, der ellers kun har det til fælles, at de bor i samme område. Arrangøren ønsker at fastholde, at koncerterne skal være gratis, fordi det giver mulighed for at præsentere musik for borgere, der kun sjældent benytter sig af kulturtilbud. Når musikken rykker ud på gader og pladser, rykkes grænserne for det lokale kulturelle landskab og for forståelsen af, hvad det er for et kvarter man bor i. Der skabes nyt liv i byrummet og mulighed for alternative kontakter mellem borgerne. Der søges i lokaludvalget støtte til PR, forplejning, transport og honorarer til de unge upcoming musikere. Om ansøger Ansøger har i 2020 søgt Lokaludvalget om støtte til et lignende projekt under navnet Sommerscene Der blev søgt om kr , bevilget og brugt kr evaluering ligger under punkt 31 på Den beskriver nogle velbesøgte og velfungerende koncerter. Ansøger angiver, at der er truffet aftale om samarbejde med Prismen Ansøger angiver en medfinansiering på kr Ansøger angiver ikke, at der er søgt støtte fra anden side. INDSTILLING BIFUK-arbejdsgruppen indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, at Lokaludvalget træffer en beslutning. Der er tale om traditionelle jazzarrangementer i forbindelse med Copenhagen Jazzfestival 2011, og BIFUKarbejdsgruppen finder, at de enkelte koncerter ligger på et passende, ikke for dyrt leje.

23 BIFUK-arbejdsgruppen har derfor ingen fælles indstilling og ligger beslutningen ud til Lokaludvalget. VIDERE PROCES Såfremt Lokaludvalget imødekommer ansøgningen, skal regnskab og evalueringsrapport foreligge senest den 1. september ØKONOMI Der er søgt om støtte på kr af 2011 puljemidlerne. BILAG Ansøgning, budget samt projektbeskrivelse er vedlagt

24 15. Ekstern puljeansøgning, 59_Amager musikfestival 2011 (BIFUK) Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, at Lokaludvalget godkender indstillingen fra BIFUK-arbejdsgruppen SAGSFREMSTILLING Niels Henrik Jessen søger om støtte af 2011 puljemidlerne på kr til projektet Amager Musikfestival. Ansøger har i 2011 valgt "Musik fra Middelhavslandene" som tema, der vil altså blive f.eks. musik fra Italien, Spanien og Frankrig, men også Kletzmermusik fra Israel. Desuden fejres 200 års jubilaren Franz Liszt. Koncerterne spilles i 13 kirker på Amager, hvoraf de fem ligger i Amager Øst bydel, nemlig Allerhelgens kirke, Filips kirke, Simon Peters kirke, Sundkirken og Sundby kirke. Om ansøger Ansøger har søgt Lokaludvalget om støtte til dette projekt i 2009 (Søgt, fået og brugt kr ) og 2010 (Søgt og fået bevilget kr , brugt kr ) 2009 evaluering under punkt 29, evaluering under punkt 28, Begge evalueringer er uddybende og beskriver nogle vellykkede og velbesøgte arrangementer. Ansøger angiver Kirkerne på Amager som samarbejdspartnere Ansøger angiver Kirkerne på Amager som medfinansiering. Ansøger angiver, at der er søgt støtte fra Tårnby, Dragør og Københavns Kommune samt fra Haastrup Vigs fond og Nordeafonden. INDSTILLING BIFUK-arbejdsgruppen indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, at det ansøgte beløb bevilges. BIFUK-arbejdsgruppen finder, at der er tale om en stor netværksdannende begivenhed med mange involverede i arrangementerne. Der er tale om et beskedent beløb, som skal målrettes koncerterne i Amager Øst. VIDERE PROCES Såfremt Lokaludvalget imødekommer ansøgningen, skal regnskab og evalueringsrapport foreligge senest den 1. november ØKONOMI Der er søgt om støtte på kr af 2011 puljemidlerne. BILAG Ansøgning, budget samt projektbeskrivelse er vedlagt

25 16. Ekstern puljeansøgning, 58_ Istandsættelse af nycirkusstudie på Prags Boulevard 43 (BIFUK) Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, at Lokaludvalget godkender indstillingen fra BIFUK-arbejdsgruppen SAGSFREMSTILLING GLiMT og TinCanCompany søger om støtte af 2011 puljemidlerne på kr til projektet Istandsættelse af nycirkusstudie på Prags Boulevard 43, Amager.. Ansøger ønsker at dette første nycirkusstudie i Danmark skal skabe grobund for en konkret profesionalisering af genren, og gøre det muligt for både større og mindre kompagnier at udnytte deres kunnen fuldt ud. Samtidig vil GLiMT og TinCanCompany s undervisning for børn og unge i lokalmiljøet være en kæmpe force der bliver tilført området. Ansøgers vision er at skabe en kulturel smeltedigel i hjertet af amager hvor store dele af Københavns unge alternative kunstnermiljø er samlet under et tag. Samtidig er der kommet et tomrum efter at AFUK (Akademiet For Utæmmet Kreativitet) er flyttet fra Kigkurren ud til Vesterbro, for børn og unge på Amager, der gerne vil lære nycirkus. Det vil ansøger råde bod på ved at afholde ugentlige kurser i luftakrobatik og andre nycirkusdiscipliner. Renoveringen vil foregå over 2 faser, hvor 1. fase er i maj, hvor al indmad rives ned, og skillevægge sætter op. Her søges til anden fase i juni og juli hvor gulv, vinduer, varme og alle de nødvendige rigningspunkter og rekvisitter som trapez, reb og kinesisk pæl skal installeres. Om ansøger Ansøger har ikke tidligere søgt Lokaludvalget om støtte til dette projekt Ansøger angiver at der ikke er truffet konkrete aftaler om samarbejde. Ansøger angiver at der er en medfinansiering på kr Ansøger angiver, at der er bevilget kr fra Dansk Artist Forbund. INDSTILLING BIFUK-arbejdsgruppen indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, at det ansøgte beløb bevilges. BIFUK-arbejdsgruppen finder, at der er tale om et spændende projekt med lokal udvikling af nycirkus, som arbejdsgruppen tror, vil tiltrække lokale børn og unge. Arbejdsgruppen ønsker derfor at støtte ansøgers mulighed for at kunne afholde kurser for de lokale, og dette forudsætter klargøring af en brugbar lokalitet. Arbejdsgruppen ser frem til, at nycirkus indgår i lokale arrangementer, som torve- og markedsdage og i arrangementer på skoler og i institutioner.

26 VIDERE PROCES Såfremt Lokaludvalget imødekommer ansøgningen, skal regnskab og evalueringsrapport foreligge senest den 1. august ØKONOMI Der er søgt om støtte på kr af 2011 puljemidlerne. BILAG Ansøgning, budget samt projektbeskrivelse er vedlagt

27 17. Ekstern puljeansøgning, 56_ De frivillige er vores byggestene (SOCIAL) Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, at Lokaludvalget godkender indstillingen fra SOCIAL-arbejdsgruppen SAGSFREMSTILLING Værestedet Drys Ind søger om støtte af 2011 puljemidlerne på kr til projektet Frivillighedsåret de frivillige er vores byggestene. Uden dem er vi intet. Ansøger ønsker at sætte fokus på de frivillige og fejre dem her i frivillighedsåret De frivillige er byggestene i ansøgers arbejde, og ansøger beskriver, at uden dem kunne intet lykkes. Derfor skal de frivillige mærke, at de værdsættes i deres store arbejde, og Frivillighedsåret skal derfor bruges til at fejre dem ved nogle særlige arrangementer. DRYS IND har ønsket at gå sammen med andre organisationer indenfor den frivillige verden for at lave nogle tiltag løbende igennem året, hvor ansøger sætter fokus på de frivillige på forskellige måder. Derfor er der nu indgået aftale med Fundamentet og Fedtekælderen. Om ansøger Ansøger har ikke tidligere søgt Lokaludvalget om støtte til dette projekt, men har på Lokaludvalgsmødet i august 2010 fået afslag på en ansøgning på kr Ansøger angiver, at der er truffet aftaler om samarbejde med Fundamentet og Fedtekælderen om arrangementet Sorøturen. Ansøger angiver en medfinansiering på kr Ansøger angiver, at der er søgt støtte i Amager Vest Lokaludvalg. INDSTILLING SOCIAL-arbejdsgruppen indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, at ansøgningen ikke imødekommes. To af de tre involverede organisationer ligger i henholdsvis Amager Vest og Christianshavn bydele. Amager Vest Lokaludvalg vil blive søgt, men ikke Chr. Havn Lokaludvalg. Socialgruppen anerkender at der er tale om et samarbejde mellem tre organisationer og dermed netværksdannelse, men arrangementet er lukket for netop disse organisationers frivillige. Arrangementets princip at frivillige skal fejres bør således også omfatte alle andre frivillige i Amager Øst, som måtte søge. VIDERE PROCES Såfremt Lokaludvalget imødekommer ansøgningen, skal regnskab og evalueringsrapport foreligge senest den 1. november ØKONOMI Der er søgt om støtte på kr af 2011 puljemidlerne. BILAG Ansøgning, budget samt projektbeskrivelse er vedlagt

28 18. Ekstern puljeansøgning, 55_ Prags Have, fase 2 (Miljø & Plan) Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, at Lokaludvalget godkender indstillingen fra Miljø & Plan-arbejdsgruppen SAGSFREMSTILLING Klondike søger om støtte af 2011 puljemidlerne på kr til projektet Prags Have fase 2. Ansøger ønsker at aktivere lokale beboere og institutioner i en udvikling af en offentlig grøn by på den tidligere Sadolin fabriks grund på Prags Boulevard 43. Visionen er at skabe en social inkluderende platform og et fælles mødested for de mange forskellige borgere i Amager Øst, med udgangspunkt i at opbygge og arbejde med byhaven. Projektet er inddelt i 2 faser, hvor denne ansøgning retter sig mod fase 2. I fase 2 videreudvikles de tre overordnede hovedformål: Bæredygtighed, Social inklusion og Udnyttelse af tomrum i Amager Øst Gårdspladsen på den tidligere Sadolin fabriksgrund har stået tom i snart 10 år og er i dens nuværende tilstand ikke noget gode for Amager Østs borgere. Vi ønsker at skabe en udvikling på grunden til gavn for borgerne gennem forskellige midlertidige aktiviteter. Prags Have bliver udgangspunktet for de forskellige aktiviteter og et godt eksempel på, hvordan man kan anvende forladte grunde til noget positivt i lokalmiljøet I fase 2 vil vi fortsat opbygge og eksperimentere med udnyttelsen af Sadolingrunden ved at skabe midlertidige og mobile konstruktioner, så som læskure, bænke, borde, udekøkken samt vertikaler haver langs bygningens vægge. Om ansøger Ansøger har på Lokaludvalgsmødet i februar 2011 søgt kr og fået bevilget kr til Prags Haver fase 1. Projektet afvikles den 7. og 8. maj Ansøger angiver, at der er truffet konkrete aftaler om samarbejde med Kofoed Skole v. Ole Melgaard, Københavns Byhonning Koorporation Oliver Maxwell rådgiver, Københavns Fødevare Fællesskab, GivRum.nu ved Christian Fumz og Jesper Mellson og Supertanker Ansøger angiver egen arbejdskraft som medfinansiering. Ansøger angiver, at der er søgt støtte fra Tuborgfonden, Snapslanten, Arrangementspuljen og Nordeas Lokalpulje INDSTILLING Miljø & Plan-arbejdsgruppen indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, at ansøgningen imødekommes. Et mindretal (Anne Duus og Jens William Grav) kan dog ikke støtte at der jf. tidligere diskussion i lokaludvalget gives støtte til Sankt Hans arrangement (5.000 kr.).

29 Der er tale om fortsættelse af et tidligere projekt, der blev støttet med kr. på Lokaludvalgsmødet i februar Arbejdsgruppen har konstateret, at det lykkedes at skabe stor interesse fra lokalbefolkning ved starten af fase 1. Det har været drøftet, om ansøgningen indeholder udgifter til f.eks. bistader som er dækket af den tidligere ansøgning. Jens William har gennemgået tidligere materialer, og dette synes ikke at være tilfældet. Bistader er omtalt i første ansøgning, men der er ikke afsat midler til etablering af dem. VIDERE PROCES Såfremt Lokaludvalget imødekommer ansøgningen, skal regnskab og evalueringsrapport foreligge senest den 1. december ØKONOMI Der er søgt om støtte på kr af 2011 puljemidlerne. BILAG Ansøgning, budget samt projektbeskrivelse er vedlagt

30 19. Intern Puljeansøgning, Frivillighedspris (SOCIAL) Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, at Lokaludvalget godkender indstillingen fra SOCIAL -arbejdsgruppen SAGSFREMSTILLING SOCIAL-arbejdsgruppen ønsker at Amager Øst Lokaludvalg i 2011 indstifter en Amager Øst Frivilligpris på kr kr. Formålet med prisen er at hylde en forening, som udfører en særlig påskønnelsesværdig frivillig indsats, og som dermed kan anspore andre til også at gøre en frivillig indsats i Amager Øst bydel. Der skal gælde følgende for Amager Øst Lokaludvalgs Frivillighedspris: Prisen skal opslås offentligt og synligt Prisen kan søges af alle organisationer, foreninger og institutioner i Amager Øst, som anvender frivillige i arbejdet for og med andre inden for et bredt frivillighedsbegreb Formålet med prisen er at hylde et frivilligt arbejde, som udfører en særlig påskønnelsesværdig indsats og som kan anspore andre til at gøre en frivillig indsats i Amager Øst Ansøgningen skal motiveres og begrundes. Der kan vedlægges udtalelser fra brugere Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af arbejdets formål, aktiviteter, brugen af frivillige og deres indsats samt de opnåede virkninger for målgruppen Ansøgningerne vurderes af tovholderne, som udvælger vinderen Frivillighedsprisen annonceres i Amager Bladet og Amar østen og på Lokaludvalgets hjemmeside samt via de sociale medier. Frivillighedsprisen overrækkes på et LU møde, senest på LU mødet i december INDSTILLING Det indstilles, at Lokaludvalget drøfter og godkender indstillingen fra SOCIAL-arbejdsgruppen vedrørende Frivillighedspris på kr Herudover afsættes op til kr til annoncering i Amager Bladet og op til kr. til event i forbindelse med overrækkelsen af prisen. VIDERE PROCES Såfremt Lokaludvalget imødekommer ansøgningen, udarbejder SOCIAL-arbejdsgruppen en tids- og arbejdsplan, som godkendes på et tovholdermøde. Regnskabet for prisen skal være afsluttet senest den ØKONOMI Der er søgt om støtte på i alt op til kr af 2011-puljemidlerne. SOCIAL-arbejdsgruppen indstiller, at der afsættes op til kr af 2011-puljemidlerne.

31 20. Meddelelser fra formanden Møder i perioden: 26. april LUFT møde 4. maj Møde mellem Overborgmesteren og LU formændene 13. maj Møde med MB Bjarne Fey (på dennes anmodning). På mødet deltog Randi Sørensen. 13. maj Indvielse af Petanquebane på Greisvej. 16. maj Møde mellem LU-formændene, LU-sekretærerne og økonomiforvaltningen om udkast til nyt koncept til bydelsplanlægning. 24. maj. Møde mellem Lokaludvalgene og økonomiforvaltningen om handleplaner i forbindelse med budget 2012 og udkast til nyt koncept for bydelsplanlægning Øvrige meddelelser: LUFT-mødet d. 26. April 2011 blev afholdt i AØLU-lokalerne med følgende dagsorden: Opfølgning på det fremtidige miljøarbejde Evaluering af fremmøde for økonomiudvalget d. 22. marts 2011 Opfølgning på møde d.12. april 2011 på rådhuset vedr. kommuneplan og nyt koncept for bydelsplanlægning. Møde med OB den 4. maj 2011 TMF's liste over sager, hvor lokaludvalgene hhv. høres og ikke høres Svaret på vores anmodning om inddragelse i den interne høringsproces i foråret vedr. det kommende budgetforslag. Vedr. mødet med overborgmesteren: Mødet var uden fast dagsorden. OB takkede lokaludvalgene for deres gode måde at håndtere beslutningen om lokaludvalgenes overtagelse af miljøopgaven på, og for den gode proces omkring evaluering af lokaludvalgene. OB lagde vægt på arbejdet omkring Sikker by. Vedr. mødet d. 13. maj 2011 med Bjarne Fey: Mødet var kommet i stand på ønske fra Bjarne Fey (BF). BF ønskede en briefing om hvordan AØLU vurderede situationen efter evalueringen, og ønskede at drøfte Lokaludvalgets ønsker til budget Vi orienterede BF om vores projekter vedr. Sundbyøster idrætsanlæg, Naturcenter/ Vandkulturhus på Amager strand, og musiktorvet. Desuden orienterede vi om vores fremskredne planer for rekreative områder hele vejens langs Amager strand, som de er formuleret i vores høringssvar til kommuneplan 2011 og i den forbindelse om vores projekt Den Blå Sti.

32 Vedr. møderne d. 16. maj og 24. maj. Møderne er en del af processen vedr. nyt koncept for bydelsplanlægning og handleplaner vedr. budget Der bliver arbejdet videre med konceptet på grundlag af Lokaludvalgenes udmeldinger på mødet med økonomiforvaltningen d. 16. maj. På mødet var især resursedelen det store problem. Det næste udkast vil blive fremlagt på næste Forummøde d. 21. juni. Øvrige meddelelser: - Amagerbro kultur v./ Steen Christensen har over for mig udtrykt at man savner en fair regel for egenfinansiering ved puljemiddelstøtte og stadig oplever vilkårlighed. Jeg har svaret Steen Christensen og forklaret ham, at vores økonomiske situation efter nedskæringerne i puljemidlerne og vores prioritering af miljøopgaven desværre ikke tillader os at give tilskud til f. eks. kulturdagen i samme omfang som tidligere, og at vi derfor bl.a. stiller øgede krav til egenfinansiering og medfinansiering. Jeg har svaret, at lokaludvalget ikke oplever administrationen som vilkårlig, men som et udtryk for, at der kan stilles forskellige krav til f. eks. en kommunalt dreven institution, som eksempelvis Amagerbro Kultur og frivillige foreninger, der udelukkende er finansieret af medlemmerne af foreningen. Jeg har i den forbindelse bedt sekretariatet om en analyse af vores tilskud til kulturprojekter, og bedt sekretariatet om en juridisk vurdering af om vores praksis er udtryk for vilkårlighed. Jeg har samtidig bedt Steen Christensen om at komme med eksempler på den påståede vilkårlighed, hvad han dog har afstået fra. - På Lokaludvalgsmødet den 17. marts 2011 besluttede AØLU (i forbindelse med en kampagne iværksat af Center for sikker by) at afsætte kr. til en pulje, hvor borgerne kan søge op til kr. til en ekstraordinær aktivitet, f.eks. i ejendommen til styrkelse af naboskabet gennem et fælles arrangement, en fælles tur gerne i lokalområdet, f.eks. Naturskolen - ud fra overskrifterne kendskab gi r venskab, mød din nabo, mød din gård etc. Herudover afsættes kr til annoncering. Ved tidsfristens udløb (den 26. april 2011) var der indkommet 1 ansøgning om et beløb på kr., som Tovholder-kredsen godkendte at støtte på et ekstraordinært møde den 28. april 2011.

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 12.a Ekstern puljeansøgning, Ghetto Gourmet -Teaterkoncert ændrede projektbetingelser 12 b.ekstern puljeansøgning, Mobil frivillighed 12.c Ekstern puljeansøgning, Projekt Kaffeslabberas 12 a. Ekstern puljeansøgning,

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Beslutningsprotokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den

Beslutningsprotokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 1. Borgerbesøg og henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Høring vedr. Ældrerådet fra 1. januar 2013 (SOCIAL) 4. Orienteringspunkt Miljøopgave og LU-ansvar 5. Orienteringspunkt puljemiddelansøgningen

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

for mødet den , kl. 18:30 i 1. Godkendelse af dagsorden ( ) 2. Bydelsplanudkast ( ) 3. Puljemiddelansøgning ( )

for mødet den , kl. 18:30 i 1. Godkendelse af dagsorden ( ) 2. Bydelsplanudkast ( ) 3. Puljemiddelansøgning ( ) , kl. 18:30 i 1. Godkendelse af dagsorden (2010-21462) 2. Bydelsplanudkast (2010-21462) 3. Puljemiddelansøgning (2010-21462) 1. Godkendelse af dagsorden (2010-21462) Formanden indstiller til Amager Øst

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af Amager Øst Lokaludvalgs hjemmeside 4. Godkendelse af plan for Formidlings- og inddragelsesstrategi 5. Drøftelse af Kommuneplan

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Oversigt over lokaludvalgets puljemidler juni 2012 5. Ekstern puljemiddelansøgning, Amager Børneteaterfestival (BIFUK)

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde Side 1 torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus Tilstede Kåre Harder Olesen (V) Ove E. Dalsgaard (A) Karen Harsbo Gitte Juul Afbud/Fraværende Tom Nielsen (A)

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Intern Høring Kraftværkshalvøen, Skibakke på Amagerforbrændingen 4. Høring Københavns Klimatilpasningsplan 5. Høring Fodgængerstrategi 6. Godkendelse

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 17.30 Medlemmer: Daniel Mühlendorph Jensen Erik Lund Hansen Frank K. Theilgaard-Mortensen Hattie

Læs mere

Referat LUFT 1. december 2014

Referat LUFT 1. december 2014 Referat LUFT 1. december 2014 Fremmødt: Østerbro/ Axel Thrige Laursen Vanløse/ Bent Christensen Indre By/Bent Lohmann Brønshøj-Husum/Erik Fisker Valby/Michael Fjeldsøe Amager Øst/Ole Pedersen Christianshavn/Poul

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. 1. Godkendelse af dagsorden AMØ 142/2008 BESLUTNING PROBLEMSTILLING

BESLUTNINGSPROTOKOL. 1. Godkendelse af dagsorden AMØ 142/2008 BESLUTNING PROBLEMSTILLING SPROTOKOL FRAVÆRENDE AFBUD FRA SUSANNE MØLLER SUPPLEANTEN ANNE DUUS INDKALDT AFBUD FRA LASSE ROSSEN SUPPLEANTEN JENS GREEN INDKALDT AFBUD FRA STEEN ALBERTS INGEN SUPPLEANT AFBUD FRA OLE MELDGAARD INGEN

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE MED AFBUD: BJARNE KALLESØE (HANS SUPPLEANT MICHAEL BAGGE KUEHN DELTOG I STEDET) TEJ F. EGEFJORD

BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE MED AFBUD: BJARNE KALLESØE (HANS SUPPLEANT MICHAEL BAGGE KUEHN DELTOG I STEDET) TEJ F. EGEFJORD FRAVÆRENDE MED AFBUD: BJARNE KALLESØE (HANS SUPPLEANT MICHAEL BAGGE KUEHN DELTOG I STEDET) TEJ F. EGEFJORD OLE MELDGAARD ANKOM TIL MØDET KL.18.40 UNDER PKT.1 MARTIN HEIN ANKOM TIL MØDET KL.19.27 UNDER

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-10:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Marianne Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012 Referat torsdag den 29. marts 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

REFERAT. Godkendt af udvalget den 5. november 2013.

REFERAT. Godkendt af udvalget den 5. november 2013. 2013 Statens Kunstråds Musikudvalg Møde nr. 29 Mødedato: 21. og 22. oktober 2013 Tidspunkt: mandag 10.00 17.00 og tirsdag 9 12.30 Sted: Lokale 8, stueetagen REFERAT Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

12. Status på puljemidlerne

12. Status på puljemidlerne 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Høring Evaluering af Lokaludvalgene i København 4. Høring Sikker By, pakken 5. Høring Sikker By, prioritering 6. Høring Bydelsplan, Amager Øst

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Mandag den 21. august 2017 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud fra: Havnestuen Helle Barth, Ole Svendsen, Richard Barth, Paul Erik Gjerka, Per Hansen,

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

FRAVÆRENDE MED AFBUD: OVE LØBNER MARTIN HEIN JENS GREEN JENSEN (I HANS STED DELTOG ERIK HAUERBERG) FRAVÆRENDE UDEN AFBUD: RENÉ BROMMESSON

FRAVÆRENDE MED AFBUD: OVE LØBNER MARTIN HEIN JENS GREEN JENSEN (I HANS STED DELTOG ERIK HAUERBERG) FRAVÆRENDE UDEN AFBUD: RENÉ BROMMESSON FRAVÆRENDE MED AFBUD: OVE LØBNER MARTIN HEIN JENS GREEN JENSEN (I HANS STED DELTOG ERIK HAUERBERG) FRAVÆRENDE UDEN AFBUD: RENÉ BROMMESSON RUNE SOLVANG ANKOM TIL MØDET KL. 18.45 UNDER BEHANDLING AF DAGSORDENENS

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget REFERAT Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 18-12-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:41 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Økonomiudvalget, 18-12-2008

Læs mere

Udtalelse. Beslutningsforslag fra S, EL og K om at opstille hjertestartere. TEKNIK OG MILJØ Aarhus Kommune. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Udtalelse. Beslutningsforslag fra S, EL og K om at opstille hjertestartere. TEKNIK OG MILJØ Aarhus Kommune. Til Aarhus Byråd via Magistraten Til Aarhus Byråd via Magistraten Side 1 af 5 Beslutningsforslag fra S, EL og K om at opstille hjertestartere 1. Konklusion Teknik og Miljø bakker op om forslaget Aarhus redder liv med hjertestartere, som

Læs mere

Åbent referat Kultur - og Fritidsudvalget. Lukket referat. 15. marts For Stig Elling mødte Johnny Gehlsen

Åbent referat Kultur - og Fritidsudvalget. Lukket referat. 15. marts For Stig Elling mødte Johnny Gehlsen Åbent referat Kultur - og Fritidsudvalget 15. marts 2010 For Stig Elling mødte Johnny Gehlsen 25. Tilskud fra Start, forsøgs- og udviklingspuljen 57 26. Små tilskud 2010, 1. runde 58 27. Talentudvikling

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas Sandberg, Katrine Nyland Sørensen, Marianne van Toornburg og Jesper Bay.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas Sandberg, Katrine Nyland Sørensen, Marianne van Toornburg og Jesper Bay. 1. marts 2013 Statens Kunstråds Musikudvalg Møde nr. 23 Mødedato: 11. marts 2013 Tidspunkt: kl. 10.00 14.00 Sted: Lokale 8, stueetagen REFERAT Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Referat. Musikrådet. Den 10. september 2012, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Musikrådet. Den 10. september 2012, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 10. september 2012, kl. 16:00 holdt ordinært møde i mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 17.45 Medlemmer: Daniel Mühlendorph Jensen Erik Lund Hansen Frank K. Theilgaard-Mortensen

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

for mødet den 23. februar kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes vej 65

for mødet den 23. februar kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes vej 65 for mødet den 23. februar kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Orientering om ændringer i sekretariatet 3. Status for bydelsplan 4. Ansøgning fra Urbankoret

Læs mere

06.1 Forslag til administrationsgrundlag for anlægspulje til trafikanlæg i Movias område

06.1 Forslag til administrationsgrundlag for anlægspulje til trafikanlæg i Movias område Bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 / pkt. 6 / bilag 1 Sagsnummer Sagsbehandler JF Direkte +45 36 13 16 70 Fax - jf@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 06.1 Forslag til administrationsgrundlag

Læs mere

LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR PULJEN TIL LOKALE PROJEKTER

LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR PULJEN TIL LOKALE PROJEKTER LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR PULJEN TIL LOKALE PROJEKTER Formål Formålet med Puljen til lokale projekter er at tilskynde lokale aktører til at igangsætte initiativer til udvikling

Læs mere

Notat. Trafik planlægning. Fremkommelighedspuljeansøgning, Trafikstyrelsen

Notat. Trafik planlægning. Fremkommelighedspuljeansøgning, Trafikstyrelsen Notat Fremkommelighedspuljeansøgning, Trafikstyrelsen Projektbeskrivelse for forprojekt på Flintholm Station. Ansøgning til fremkommelighedspuljen. Projekttitel Bynet 2018 - "forprojekt til forbedring

Læs mere

PROTOKOL. for mødet den , kl. 18:30 i Amager Øst Lokaludvalg

PROTOKOL. for mødet den , kl. 18:30 i Amager Øst Lokaludvalg PROTOKOL, kl. 18:30 i Amager Øst Lokaludvalg FRAVÆRENDE MED AFBUD: OLE PEDERSEN STEEN CHRISTENSEN SUSANNE MØLLER MARTIN HEIN LISSY OVERGAARD SVENDSSON ANDERS HJORT FRAVÆRENDE UDEN AFBUD: LASSE E. ROSSEN

Læs mere

1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden

1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af projekt Den blå sti 4. Drøftelse af udviklingspotentialet for Prags Boulevard 43 & 47-49 5. Statusorientering - Krimsvej 6. Høring

Læs mere

5. Formål Som vi aftalte sidst skal vi have en dialog om mere overordnede ting for

5. Formål Som vi aftalte sidst skal vi have en dialog om mere overordnede ting for Dagsorden / Referat ordinært møde Tisvilde Lokalråd. D. 6 september 2017 hos Jakob Skovridervænget 20, Tisvildeleje. KL 19 Deltagere: Eskil Borup, Lis Freisner, Jakob Snedled, Peter Wilhjelm, Claus Sabroe

Læs mere

INDSTILLING. 1. Godkendelse af dagsorden J.nr. AMØ 1/2009 INDSTILLING. Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg,

INDSTILLING. 1. Godkendelse af dagsorden J.nr. AMØ 1/2009 INDSTILLING. Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, 1. Godkendelse af dagsorden J.nr. AMØ 1/2009 Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget godkender dagsordenen. 1 2. Amager-Strøggade Projektet J.nr. AMØ 2/2009 Formanden indstiller

Læs mere

Evaluering af besigtigelsesturen lørdag den 11. oktober 2014 skal vi gentage arrangementet (altså bare andre afdelinger)?

Evaluering af besigtigelsesturen lørdag den 11. oktober 2014 skal vi gentage arrangementet (altså bare andre afdelinger)? Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Henriette Larsen, Jens Frederiksen, Richard Jensen Gæst: Francisco Ortega under pkt. 2.

Læs mere

1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden

1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af LFB-studerendes projekter i Amager Øst bydel 4. 1.behandling af høring, Strukturtilpasninger på skoler (BIFUK) 5. Afholdelse

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Onsdag den 22. maj 2013 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. Der forelå afbud fra: Torben Larsen Anders Gadegaard For mødet

Læs mere

Undervisningsudvalget

Undervisningsudvalget Side 1 af 8 Undervisningsudvalget Dagsorden med beslutninger Møde nr. 7 Mødested : Mødelokale 1 Mødetidspunkt : torsdag den 14. august 2008 kl. 14:00 Fraværende : INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBEN DAGSORDEN Nr.

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE BJØRN BORRE MELDTE AFBUD, SUPPLEANT INGE KOBBELTVEDT DELTOG I HELE MØDET.

BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE BJØRN BORRE MELDTE AFBUD, SUPPLEANT INGE KOBBELTVEDT DELTOG I HELE MØDET. BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE BJØRN BORRE MELDTE AFBUD, SUPPLEANT INGE KOBBELTVEDT DELTOG I HELE MØDET. JENS WILLIAM GRAV MELDTE AFBUD, SUPPLEANT TRINE MADSEN DELTOG I HELE MØDET. SVEND AAGE SØRENSEN

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL RUNE SOLVANG FORLOD MØDET KL UNDER PKT.3. HANS SUPPLEANT PETER KJØLLER

BESLUTNINGSPROTOKOL RUNE SOLVANG FORLOD MØDET KL UNDER PKT.3. HANS SUPPLEANT PETER KJØLLER FRAVÆRENDE MED AFBUD: OLE MELDGAARD CASPER MORTENSEN ESBEN BIRK MORTENSEN SABEENA SAREEN KARL VOGT-NIELSEN (HANS SUPPLEANT BENTE LILDBALLE DELTOG I STEDET) RUNE SOLVANG FORLOD MØDET KL.19.15 UNDER PKT.3.

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. november 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. november 2010 Referat tirsdag den 2. november 2010 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Bemærk at tidspunktet for mødet er rykket til kl. 18.00. Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Dagsorden for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 24. november 2011

Dagsorden for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 24. november 2011 1. Borgerbesøg og -henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Høring Nyt Bydelsplankoncept 4. Høring Restaurationsplan 5. AØLU-Kommentarer til naboorienteringer 6. Oplæg til kommissorium til håndtering

Læs mere

Ansøgning om puljemidler

Ansøgning om puljemidler Ansøgning om puljemidler TJEKLISTE Udfyldt budgetskema i den skabelon som er til slut i dette dokument. Vedlagt kopi af ansøgning om støtte fra anden side, samt evt. svar. GENERELLE OPLYSNINGER Projektets

Læs mere

ØSTERBRO LOKALUDVALG

ØSTERBRO LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 26.03.2015, kl. 19:00 i Kildevælds Sogns Plejehjem, Helsingborggade 16, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2015-0071908) 1 2. Godkendelse af dagsorden (2015-0071908) 2 3. Kultur

Læs mere

Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat

Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat Tid: Onsdag den 06. februar 2013 kl. 09.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale: 1 C Dagsorden: 1. Velkomst Palle Kristensen

Læs mere

Referat fra møde i Frivilligrådet d. 22. april 2015 kl på Rødkløvervej 4, Ringkøbing

Referat fra møde i Frivilligrådet d. 22. april 2015 kl på Rødkløvervej 4, Ringkøbing Returadresse Sundhed og Omsorg Faglig drift og udvikling Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Kirsten Nørgaard Direkte telefon 9974 1429 E-post kirsten.norgaard@rksk.dk Dato 16.. april 2015 Sagsnummer

Læs mere

Referat. Demokrati og Politisk Udvikling. Skælskør Bibliotek

Referat. Demokrati og Politisk Udvikling. Skælskør Bibliotek Referat Demokrati og Politisk Udvikling Mødedato 9. november 2009 kl. 17.00 Mødelokale Skælskør Bibliotek Fraværende Flemming Erichsen. Ole Quist deltog ikke i behandlingen af punkt 1 og 2. Henrik Brodersen

Læs mere

OKF Sikker By. Sammen om Byen besvarelse til Økonomiforvaltningen

OKF Sikker By. Sammen om Byen besvarelse til Økonomiforvaltningen OKF Sikker By Brønshøj-Husum Lokaludvalg Kobbelvænget 65 2700 Brønshøj Telefon 3881 1049 Direkte telefon 26771049 E-mail kch@okf.kk.dk EAN nummer 5798009800176 Sammen om Byen besvarelse til Økonomiforvaltningen

Læs mere

1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden

1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af projekt Den blå sti 4. Drøftelse af udviklingspotentialet for Prags Boulevard 43 & 47-49 5. Statusorientering - Krimsvej 6. Høring

Læs mere

2. Orientering Ændring af bekendtgørelse for fællesfonden - budgetfølgegruppens sammensætning i forbindelse med ændring af stiftsøvrighedens

2. Orientering Ændring af bekendtgørelse for fællesfonden - budgetfølgegruppens sammensætning i forbindelse med ændring af stiftsøvrighedens Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden Møde d. 1. juli 2013, kl. 10.00-14.00 Referat af møde i budgetfølgegruppen Deltagere: Kjeld Holm, Paw Kingo Andersen, Helle Samson, Inge Lise Pedersen, Klaus

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4

Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4 Afbud/fraværende: Per Jakobsen fraværende ved behandling af pkt. 36-38. Mødet hævet kl.: 17.40. Indkaldte: Kl. 15.00 - Kunstudvalget,

Læs mere

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 007. Lanternen - Ansøgning om frigivelse af midler til projekteringsarbejde 18 008. Orientering

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 1 Mødedato: 7. februar 2014 Tidspunkt: Kl. 11.00 til 16.20 Sted: Lokale 8, stuen

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 1 Mødedato: 7. februar 2014 Tidspunkt: Kl. 11.00 til 16.20 Sted: Lokale 8, stuen 10. februar 2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 1 Mødedato: 7. februar 2014 Tidspunkt: Kl. 11.00 til 16.20 Sted: Lokale 8, stuen REFERAT Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik

Læs mere

Lokaludvalgsmøde. Referat

Lokaludvalgsmøde. Referat Najukkami ataatsimiititaliaq,tasiilaq Saqqaa Lokaludvalgsmøde Referat Onsdag den 11. februar 2015 kl. 14.00 Medlemmer: Ole Nuko Pia-Gry Christensen Lasarus Mikaelsen Knud Mathiassen Dilare Ertaq 0 Dagsorden

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. september 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-15,10 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/42 Motion

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

Notat. Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende. Til. Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten)

Notat. Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende. Til. Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten) Notat Til Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten) Den Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice 1. Resume

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012 Referat torsdag den 24. maj 2012 Kl. 18:00 i Fasaneriet, Ledreborg Alle 2A Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

HERNING KOMMUNE Udsatteråd

HERNING KOMMUNE Udsatteråd HERNING KOMMUNE for mødet den Mødetidspunkt Sted Kl. 12:30 Lokale B2.01 Fraværende: Peter Storm Anne Mette Frydensbjerg Niels Folmer Clausen 2 Der foreligger følgende sager til behandling: Pkt. Overskrift

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard. 9. november 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 6 Mødedato: 05 07.10.2011 Tidspunkt: 05.10 Kl. 10.00-16.00 06.10 Kl. 09.00 16.00 07.10 Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til

Læs mere

Projektskema Lokaludvalgets egne projekter

Projektskema Lokaludvalgets egne projekter Projektskema Lokaludvalgets egne projekter FØR PROJEKTET STARTES: Titel: Dato: Sted: Ansvarspersoner i lokaludvalget: 2700Kulturdag 2018 Lørdag den 9. juni 2018 kl. 11-18 Brønshøj Torv Kulturudvalget.

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 6 TORSDAG DEN 26. APRIL 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 26. april 2007 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik

Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik I medfør af tekstanmærkning nr. 121 ad 28.53.02. på finanslov for finansåret 2017 fastsættes efter bemyndigelse: Anvendelsesområde 1. Ifølge

Læs mere

Referat. Fraværende: Ole Sværke. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 nye orienteringspunkteret.

Referat. Fraværende: Ole Sværke. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 nye orienteringspunkteret. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 nye orienteringspunkteret. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 22. januar 2015 Referatet blev godkendt. 3. Orientering

Læs mere

Borger- og Erhvervsudvalget

Borger- og Erhvervsudvalget Referat Dato: Onsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B101 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Kemal Bektas (A), Laurids Christensen (C), Marjan

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Henrik Marstal, Maria Frej, Niels Rønsholdt, Asbjørn Keiding og Mikael Rørsted.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Henrik Marstal, Maria Frej, Niels Rønsholdt, Asbjørn Keiding og Mikael Rørsted. 23. april 2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 14 Mødedato: 22. april 2015 Tidspunkt: fra kl. 10.00 til kl.16.00 Sted: Mødelokale 8 i stuen Kl. 13.15 til 14.00 møde med ministeren

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE UDEN AFBUD: LISSY OVERGAARD SVENSSON OLE MELDGAARD

BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE UDEN AFBUD: LISSY OVERGAARD SVENSSON OLE MELDGAARD SPROTOKOL FRAVÆRENDE MED AFBUD: SVEND AAGE SØRENSEN SUPPLEANTEN BIRTE ILLEMANN POULSEN DELTOG BJØRN BORRE SUPPLEANTEN INGE KOBBELTVEDT DELTOG PELUMI FADAIRO SUPPLEANTEN ANNA-BELINDA FOSDAL DELTOG MARTIN

Læs mere

Initiativer til mindskelse af frafald på uddannelserne (Vejledning og uddybende retningslinjer findes nederst på skemaet)

Initiativer til mindskelse af frafald på uddannelserne (Vejledning og uddybende retningslinjer findes nederst på skemaet) Ilinniartitaanermut Ilisimatusarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Uddannelse og Forskning Initiativer til mindskelse af frafald på uddannelserne (Vejledning og uddybende retningslinjer findes

Læs mere

Helle Øst Udviklingsråd

Helle Øst Udviklingsråd Referat smødet Dato: 30. januar 2012 kl. 19.00 Sted: Fåborg, Fåborghus Deltagere: Troels Sandager, Jesper Christiansen, Connie Ibsen, Birthe Skovbjerg Jens Peter Christensen, Lars Bo Niels Jørgen Nielsen,

Læs mere

Referat Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

Referat Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Bælum Ældrecenter, Møllevangen 1, 9574 Bælum Møde slut: 12.30 Fraværende: Poul Larsen og Torben Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 101 sprotokol

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

8. Status på puljemidlerne

8. Status på puljemidlerne 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af Projekt METRO 4. Budgetaftale 2011 5. Orientering om opfølgning på LU-evalueringen 6. Drøftelse af Formidlings- og Inddragelsesstrategi

Læs mere

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Alle landets kommuner kan søge om at blive en breddeidrætskommune. Bag initiativet med breddeidrætskommuner står Kulturministeriet i partnerskab

Læs mere

Reference til hvilket projekt fra ansøgningen (titel, formål, målgruppe):

Reference til hvilket projekt fra ansøgningen (titel, formål, målgruppe): Fra Reference til hvilket projekt fra ansøgningen (titel, formål, målgruppe): Titel: Prags Have, fase 2 Formål: Projektet Prags Haves overordnede formål er at aktivere lokale beboere og institutioner i

Læs mere

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre Enhedslisten i Amager Øst Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer vi gør Strandparken endnu bedre vi gør plads til både busser, cykler og biler vi skaffer Amager grøn energi vi giver bydelens

Læs mere

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 11. februar 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 11. februar 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214 åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 11. februar 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Landsbyudvalget udpegning af formand og valg af næstformand 3 002. Mødekalender for 2010 5 003.

Læs mere

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3.

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. Dagsorden Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Side 1 af 6 16. september 2015 Til medlemmerne af Chaufførkontaktudvalget

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Referat af møde i Kampagneudvalget

Referat af møde i Kampagneudvalget Referat af møde i Kampagneudvalget Dato: 1. december 2014 Tid: Kl. 17.00 Sted: Sekretariatet i Vanløse Til stede: Bent Nielsen, Malene Madsen, Justin Corfitzen, Maria Helene Olesen og Karina Ertmann Krammer

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

ANSØGNING TIL. Ansøgning om støtte til kystby-projekt. ANSØGNINGSSKEMA TIL STEDET TÆLLER Side 1/8

ANSØGNING TIL. Ansøgning om støtte til kystby-projekt. ANSØGNINGSSKEMA TIL STEDET TÆLLER Side 1/8 TIL STEDET TÆLLER Side 1/8 ANSØGNING TIL Ansøgning om støtte til kystby-projekt Dette skema baserer sig på Realdanias Håndbog i projektudvikling. Vi anbefaler, at I orienterer jer i håndbogen undervejs,

Læs mere

at orienteringen om driftsplanlægningen under VM i Cykling tages til efterretning.

at orienteringen om driftsplanlægningen under VM i Cykling tages til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 14. september 2011 Mads Lund Larsen 18 Driftsplanlægning under VM i cykling Indstilling: Det indstilles, at orienteringen om driftsplanlægningen under

Læs mere

Bekendtgørelse om pulje til busfremkommelighed

Bekendtgørelse om pulje til busfremkommelighed BEK nr 65 af 21/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Trafikmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS5060006-0001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere