MASTER I BYGHERRERÅDGIVNING OG VÆRDIDESIGN (MBV)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MASTER I BYGHERRERÅDGIVNING OG VÆRDIDESIGN (MBV)"

Transkript

1 MBV tager afsæt i en kompleks forståelse af byggeriet, som har til formål at inspirere deltagerne til nye og mere eksplicitte måder at sikre projekters værdiskabelse. MASTER I BYGHERRERÅDGIVNING OG VÆRDIDESIGN (MBV) Uddannelsens formål er at skabe en kombination af stærke faglige, personlige og ledelsesmæssige kompetencer. Kandidaterne på MBV bliver frontløbere i forhold til en øget bevidstgørelse af rådgiverens funktion som værdiskaber i byggeprocessen, og uddannet til at bestride fremskudte roller i bygherrerådgivningen. Arkitektskolen Aarhus Nørreport Århus C efteruddannelsen : arkitektskolen aarhus Masteruddannelser

2 Indholdsfortegnelse Uddannelsens formål 1 Målgruppe 2 Adgangskrav 3 Uddannelsens indhold 4 Uddannelsens undervisnings- og arbejdsformer 5 Regler om bedømmelse 6 Ansøgning 7 Styregruppen 8 Praktiske oplysninger 9 3

3 !F O R M Å L 1 Uddannelsens formål 2 Målgruppe Master i Bygherrerådgivning og Værdidesign (MBV) er en akademisk uddannelse i henhold til LOV NR. 488 AF 31. MAJ 2000, om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse for voksne, samt kravspecifikation fra Kulturministeriet om Arkitektskolernes efter- og videreuddannelse af 1.juni Uddannelsen henvender sig til personer, der beskæftiger sig med bygherre- og procesrådgivning på et strategisk og taktisk niveau, og som lever op til masteruddannelsens optagelseskrav. Masterstuderende vil typisk være ansatte i: Uddannelsen får til formål at skabe en kombination af stærke faglige, personlige og ledelsesmæssige kompetencer. Kandidaterne på MBV bliver frontløbere i forhold til en øget bevidstgørelse i byggebranchen omkring rådgiverens funktion som værdiskaber i byggeprocessen, og dermed også i forhold til at bestride fremskudte roller i bygherrerådgivningen. Udbyttet af uddannelsen er dobbeltsidigt. På den ene side bliver kandidaten rustet til at gennemføre egne ideer og give sin specialviden gennemslagskraft. På den anden side bliver kandidaten rustet til at fremme (tværfagligt) samarbejde og at arbejde ud fra et alsidigt billede af, hvor, hvornår og for hvem, der skal ske værdiskabelse i byggeprocessen. Rådgivende ingeniørfirmaer Arkitektfirmaer Entreprenørvirksomheder Firmaer, der beskæftiger sig med bygherrerådgivning Institutionelle bygherrer: Pensionskasser, Kreditforeninger, private og almennyttige boligselskaber. Meget store bygherrer: SAS, DSB, Novo, Dansk Supermarked, Steen og Strøm og lignende De tre statslige byggestyrelser: Forsvarets Bygningstjeneste, Statens Forsknings- og uddannelsesbygninger samt Slots- og Ejendomsstyrelsen. Kommunale og amtslige forvaltninger, som varetager bygherreopgaver, herunder sygehusbyggeri Eller personer, der investerer i egen uddannelse, ansatte ved uddannelsesinstitutioner m.fl. MBV tager afsæt i en kompleks forståelse af byggeriet, som har til formål at inspirere deltagerne til nye og mere eksplicitte måder at sikre projekters værdiskabelse 3 Adgangskrav Der optages masterstuderende med én af følgende uddannelsesmæssige baggrunde: MBV ruster kandidaterne til at medvirke til, at der i konkrete projekter udarbejdes en dynamisk procesplan og indgås kontrakter, som tager afsæt i projektets præmisser En relevant akademisk uddannelse En relevant mellemlang videregående uddannelse En relevant professionsbacheloruddannelse MBV fokuserer på deltagernes personlige kompetencer i forhold til at implementere overordnede strategier i det konkrete projektsamarbejde Ovenstående udannelser skal være suppleret med mindst 5 års relevant praksiserfaring efter erhvervelsen af den nødvendige adgangsgivende eksamen. MBV giver deltagerne kompetencer til at sikre et frugtbart og innovativt samarbejde i en uhomogen gruppe af interessenter MBV giver kandidaterne konkrete redskaber til at opnå ovenstående 4 Der kan på grundlag af en individuel vurdering gives adgang til uddannelsen for ansøgere, der ikke opfylder betingelserne, men som på andet grundlag skønnes at have de nødvendige forudsætninger for at gennemføre uddannelsen. Kravet om erhvervserfaringens længde kan dog ikke fraviges. Der nedsættes et 3 personers optagelsesudvalg med repræsentation af såvel arkitekter som ingeniører, der vurderer de enkelte ansøgninger på baggrund af den fremsendte dokumentation og cv. Det er vigtigt at motivere ansøgningen, da motivationen kan være afgørende for, om man bliver optaget. Der gennemføres desuden et optagelsesinterview. 5

4 4 Uddannelsens indhold Omdrejningspunkt for uddannelsens indhold er værdiskabelse i projekter og projektporteføljer. Der er fokus på såvel den enkelte deltagers personlige udvikling, som virksomhedens udvikling af kernekompetencer. Grundpillen i det materiale, deltageren arbejder med i studiet, er konkrete cases, heriblandt cases fra deltagernes virksomheder. De enkelte opgaver vil blive evalueret i en diskuterende form, som bidrager til at videreudvikle projektet. To overordnede mål går igen i alle undervisningsmoduler: Første semester - Det komplekse projekt, forståelse Indskrivningsperiode: 1. februar august 2006 (15 ETCS point) Første semester handler grundlæggende om at forstå byggeriets komplicerede byggeprojekter. Hvilke problemer støder de typisk ind i? Hvad er årsagerne til disse problemer? Hvad er grunden til, at projekter forløber, som de gør i dag? Hvilke underliggende rationaler styres de af? Deltagerne skal tilegne sig faglig viden på et teoretisk niveau. Dette skal anvendes til at perspektivere den viden og de erfaringer, deltagerne har fra deres daglige arbejde, og gøre dem i stand til at udvikle ny praktik, nye områder og nye kompetencer Deltagerne skal rustes til at mobilisere kolleger, ledelse, samarbejdspartnere osv. til at omsætte nye ideer til handling. Semesteret har tre moduler med titlerne Organisation, Proces og Markedet. Herudover er der et ledelsesmodul, som handler om relationel identitetsdannelse og udvikling gennem relationer 14 Andet semester - Det komplekse projekt, nye løsninger Indskrivningsperiode: 1. september januar 2007 (15 ETCS point) På baggrund af den forståelse for det komplekse byggeprojektets natur og dets problemstillinger, som er etableret på 1. semester, arbejdes med mulige løsningsmodeller og med en risikoanalyse af de betingelser, der skal være til stede for at disse bliver en succes. Der er tale om et længerevarende forløb med en opgave med afsæt i problemstillinger fra en eller flere konkrete virksomheder. Ledelsesmodulet handler om Projektlederen som teamleder. 15 Tredje semester - Det komplekse projekt, implementering Indskrivningsperiode: 1. februar august 2007(15 ETCS point) I dette semester arbejdes med værktøjer til implementering af de strategier, der er blevet udviklet i det forudgående semester. Undervisningens indhold - de 4 semestre Semesteret har tre moduler med titlerne Teknologi,Formidling og Økonomistyrings og planlægningsredskaber. Herudover er der et ledelsesmodul, som handler om ledelse gennem inddragende processer. 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester 16 Fjerde semester - Semester: Masterafhandling: DET KOMPLEKSE Indskrivningsperiode: 1. september januar 2008 (15 ETCS point) PROJEKT Forståelse Nye løsninger Implementering Masterafhandling I sidste semester arbejder holdet indledningsvist sammen om at opstille relevante prob- LEDELSE Relationel Projektlederen Ledelse gennem Masterafhandling lemstillinger for rådgiverbranchen med hjælp udefra. Den enkelte har herefter et meget identitetsdannelse som teamleder inddragende kvalificeret afsæt for at skrive en masterafhandling. Med afsæt i virksomhedsspecifikke og udvikling processer problemstillinger, gennemføres en analyse af en given problemstilling, der opstilles en gennem relationer handlingsplan, og der føres en diskussion af dennes styrker og svagheder. 6 7

5 5 Uddannelsens undervisnings- og arbejdsform 7 Ansøgning Uddannelsen er tilrettelagt på deltid over to år (fire semestre), svarende til 1 årsværk (60 ECTS point). Hvert modul strækker sig over et semester og udgør 0,25 årsværk/15 ETCS point. Studiestart er 1.februar Der er 32 fælles undervisningsdage. Disse afholdes hovedsagelig på hverdage, typisk 2 dage pr. måned (torsdag - fredag). Der er en studietur af ca. 1 uges varighed. Den resterende del af uddannelsen er selvstudier og hjemmearbejde. Undervisningen vil blive støttet af fjernundervisning via Arkitektskolens digitale platform. I uddannelsens konferencesystem vil undervisningsmateriale, kalender, planer for seminarer, træffetider, præsentationer af uddannelsens deltagere, diverse oplæg og programmer for undervisningsforløbet være tilgængelige online via internettet. I tilrettelæggelsen af undervisningen forudsættes derfor, at den masterstuderende har adgang til computer og internet. Desuden forventes det at alle masterstuderende, skriver og læser engelsk på et rimeligt niveau. Ansøgning om optagelse sker ved indsendelse af ansøgningsskema til Efteruddannelsen, Arkitektskolen Aarhus. Ansøgningsfrister Sidste frist for ansøgning er den 1.november Svar om optagelse gives ikke telefonisk, men meddeles i et optagelsesbrev. Det tilstræbes, at alle har fået svar senest 1.december Studiestart er 1.februar Optagelsesinterview Arkitektskolen Aarhus afholder optagelsesinterview med alle ansøgere i løbet af november måned. Titulatur Bestået eksamen giver efterfølgende den masterstuderende ret til at kalde sig Master i Bygherrerådgivning og Værdidesign (MBV). Med undtagelse af studieture, ekskursioner m.v. afvikles undervisningen på Arkitektskolen Aarhus. 6 Regler om bedømmelse 8 Styregruppen Masterafhandlingen og den enkelte masterstuderendes mundtlige forsvar af denne bedømmes af den personlige vejleder og en ekstern censor udpeget af masteruddannelsens styregruppe. Der gives karakter. Semestrene 1, 2 og 3 skal være bestået, før masterafhandlingen kan bedømmes. Semesteropgaverne bedømmes af to af semesterets undervisere. Der giver karakter efter ETCS skalaen. Alle semesteropgaver skal bestås for at uddannelsen kan gennemføres. Uddannelsen følges og evalueres af en styregruppe, bestående af: Direktør Per Feldthaus, Arkitema Afdelingsdirektør Ole Bech Jensen, Rambøll Studieleder Lene Dammand Lund, AAA Rektor Peter Krarup Kjær; AAA Leder af Efteruddannelsen Marius Lyhne-Knudsen, AAA 8 9

6 9 Praktiske oplysninger Noter Deltagerbetaling og øvrige udgifter Deltagerprisen er i 2005 fastsat til kr. for den samlede masteruddannelse. Optagelsesbrevet er vedlagt en faktura med betalingsfrist primo januar Forbehold Arkitektskolen Aarhus forbeholder sig retten til ikke at igangsætte forløbet ved et utilstrækkeligt antal ansøgere eller særlige omstændigheder i øvrigt. Yderligere information: Yderligere oplysninger om Master i Bygherrerådgivning og Værdidesign kan fås på hjemmesiden eller ved henvendelse til Elsebeth Terkelsen, Efteruddannelsen - Arkitektskolen Aarhus, Nørreport 20, 8000 Århus C. Tlf

Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009

Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009 Ny fleksibel m asteruddannelse i offentlig ledelse For m ål, indhold og pr aktiske oplysninger Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger Udgivet af Personalestyrelsen,

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 2 4 Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management Studieordning for bacheloruddannelsen i music management BA (music management) Rytmisk Musikkonservatorium 22. august 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav,

Læs mere

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ)

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Køge Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2013 Indholdsfortegnelse Studieordningen...

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indholdsfortegnelse Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i politivirksomhed

Positiv akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i politivirksomhed Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau.dk Positiv akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i politivirksomhed

Læs mere

efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse 2011154/2012150

efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse 2011154/2012150 uddannelse efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 2011154/2012150 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse September 2011/Februar 2012 Aarhus Universitet, februar 2011 Udgivet af Efter- og

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen Revideret 15.08.2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5.

Læs mere

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN AUGUST 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 2. UDDANNELSENS FORMÅL... 3 3. UDDANNELSES VARIGHED... 3 4. UDDANNELSENS

Læs mere

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL)

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) SEPTEMBER 2013 REVIDERET JANUAR 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 STUDIEORDNINGEN... 4 Kapitel 2 UDDANNELSENS FORMÅL... 5 Kapitel 3 GENERELT OM UNDERVISNINGEN...

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014 for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion Revideret 01.01.2014 Studieordningen er gældende fra 01. jan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

Masteruddannelse i sprogundervisning, lingvistik og it Aalborg Universitet

Masteruddannelse i sprogundervisning, lingvistik og it Aalborg Universitet Masteruddannelse i sprogundervisning, lingvistik og it Aalborg Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Studieordning. HD 2. Del

Studieordning. HD 2. Del Studieordning HD 2. Del Denne studieordning for HD 2.del er fastsat af studielederen for HD-uddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse. Det væsentligste

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og 01-07-2013 for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling Revideret 01.07.2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 2 2 Uddannelsens formål... 2 3 Uddannelses varighed...

Læs mere

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse BedreBolig Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse 13. december 2013 Baggrund BedreBolig en ny ordning til energirenovering

Læs mere

På baggrund af ovenstående har det været interessant at evaluere uddannelsens succes på følgende

På baggrund af ovenstående har det været interessant at evaluere uddannelsens succes på følgende Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Resumé... 3 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund... 7 1.2 Design og metode... 8 1.3 Metodiske betragtninger vedrørende udbytte og effekt... 10 2. Aktivitet på uddannelsen

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET September 2014 1 Kapitel 1: Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen Rettet 2015 Saxo-Instituttet Det

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK STUDIEORDNING 2010 Kultur og formidling kandidatuddannelsen UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR Dansk, Litteratur, Kultur og Medier, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET Akkrediteringsrapport 2014 NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET Den militære diplomuddannelse, Forsvarsakademiet Side 2 Den militære diplomuddannelse Forsvarsakademiet 14/017062

Læs mere

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse for den pædagogiske diplomuddannelse 1. august 2014 PROJEKTLEDELSE OG ORGANISATIONSUDVIKLING Studieordningens historik 01-08-2014 gældende 8. udgave med revision af afgangsprojekt, 2 nye moduler (19.11.5

Læs mere

Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne

Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Godkendt af professionshøjskolernes rektorkollegium d. 29. januar 2014 Indhold 1. Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse...

Læs mere

Studieordning for IT-Vest Masteruddannelse i Informationsteknologi, linien i Multimedier

Studieordning for IT-Vest Masteruddannelse i Informationsteknologi, linien i Multimedier Studieordning for IT-Vest Masteruddannelse i Informationsteknologi, linien i Multimedier INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION...3 2. FORMÅL...3 3. KVALIFIKATIONER...4 4. INDHOLD...4 5. ADGANGSKRAV...4 6.

Læs mere

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 Find vejen frem VIA University College AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AU HERNING På vej mod kompetenceudvikling Forord Kære kommende studerende,

Læs mere

Moderne Kultur og Kulturformidling

Moderne Kultur og Kulturformidling D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Moderne Kultur og Kulturformidling 2015-ordningen Institut

Læs mere

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Juli 2012 Side 1 Tillæg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøveformer/bedømmelsesgrundlag, opgavetyper

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere