BRUG AF PORTFOLIO PÅ MASTER I IT, SPROG OG LÆRING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUG AF PORTFOLIO PÅ MASTER I IT, SPROG OG LÆRING"

Transkript

1 BRUG AF PORTFOLIO PÅ MASTER I IT, SPROG OG LÆRING Af Annie Aarup Jensen (AAU), Kirsten Jæger (AAU) Lone Ambjørn (HHÅ) En beskrivelse af den portfolio-metode, der anvendes på uddannelsen Master i It, Sprog og Læ-ring. Beskrivelsen indeholder en generel introduktion til portfoliometoden og en mere konkret in-troduktion til den tre-sporede model, man anvender på uddannelsen. Man skelner mellem den private portfolio, det fælles vejledningsrum og eksamensportfolioen. Redigeret af Signe Maribo (HHÅ) NOVEMBER 2003

2 1. UDDANNELSEN Masteruddannelsen i It, Sprog og Læring er tilre elagt som en toårig deltidsuddannelse. Uddan-nelsen er udviklet og gennemføres som et samarbejde mellem Ålborg Universitet og Handelshøj-skolen i Århus under it-vest. Uddannelsen re er sig primært mod sprogundervisere på alle niveauer. Man lægger fra uddannel-sens side stor vægt på inddragelse af de studerendes praksis. Uddannelsen er tilre elagt som ernundervisning (platformen CampusNet) med fremmøde på 2 weekendseminarer pr. semester. På uddannelsens første år beny es portfolio som læringsredskab, og den første eksamen e er første år er baseret på en eksamensportfolio. Den brugte portfoliomodel er udviklet af Annie Aa-rup Jensen og Kirsten Jæger fra Ålborg Universitet i samarbejde med Lone Ambjørn, Handelshøj-skolen i Århus. De studerende opfordres til at arbejde med portfolio i grupper, også til eksamen. Ved studiestart får de udleveret en såkaldt portfolioguide, som introducere metoden og argumentere for gruppe-dannelse på uddannelsen. Denne rapport er baseret på omtalte portfolioguide, dvs. den er re et mod de studerende, der skal i gang med at beny e metoden. 2. PORTFOLIOMETODEN Portfoliometoden blev oprindelig udviklet som et professionsudviklingsværktøj, men anvendes nu i stigende grad også som læringsværktøj i mange uddannelsessammenhænge. I ernstudier er det et meget velegnet værktøj, fordi det lægger op til en kontinuerlig løbende arbejdsindsats (og i de e tilfælde også en løbende opsamling af datamateriale fra praksis) i stedet for en koncentreret arbejdsindsats ved en given studieenheds afslutning, f.eks. et projekt. Som påpeget flere steder er portfolio i sig selv ingenting: en tom beholder eller mappe. Det er det, som lægges ind i den, som har betydning. De e betyder altså også, at en grundlæggende aktivitet i portfolioarbejde er at samle og lægge ind i portfolioen. 2.1 PORTFOLIO OG LÆREPROCESSEN Det læringsredskab, man bruger, har betydning for, hvilke læreprocesser der finder sted. Det er nærliggende at sammenligne portfolio med det problemorienterede/baserede projektarbejde. Læreprocesser kan igangsæ es og styres på forskellig måde. Som navnet siger, er det i det pro-blembaserede/orienterede projektarbejde et problem i erkendelsesteoretisk forstand, der igang-sæ er og styrer læreprocessen. De e er ikke tilfældet med portfoliostø et læring. 2

3 Den portfoliostø ede læring drives af ønsket om at tilegne sig en bestemt faglighed samt af den lærendes egen faglige interesse. Portfolioen opbygges derfor af elementer fra en på forhånd defi-neret faglig ramme, som den sæ es af et kursus, en bestemt fagdisciplin eller et samlet uddan-nelsesforløb. Portfolio-læreprocessen starter med og styres af: den faglige ramme (som er defineret af uddannelsesinstitutionen, underviserne, i sidste ende forskere/teoretikere, som beskæ iger sig med denne disciplin) den studerendes lyst/interesse og oplevelse af relevans i forhold til bestemte emner. Portfolioens force er, at den sæ er fokus på den lærendes relation til denne faglige ramme ved at tematisere: hvor langt er jeg som lærende kommet i forhold til at tilegne mig de e stofområde? hvad kan jeg bruge de e til (f.eks. i mit job)? hvilke emner inden for stofområdet interesserer jeg mig i særlig grad for? Når portfolioen bruges systematisk, er den også et redskab til at styrke den studerendes personli-ge kontrol over studieforløbet og læreprocessen, fordi den hjælper til løbende at strukturere stof-mængderne i relation til den enkelte studerendes faglige interesser og særlige fokusområder. 2.2 PRAKSISRELATION OG VIDENSKABELIGHED Både inden for projekt-metoden og portfoliometoden arbejder man med inddragelse af praksis. Problemorienteret projekt Inden for projektmetoden tager praksisrelationen form af empiriske studier, og den studerende bevæger sig ud i verden i en distanceret forskerrolle. Derfor stilles videnskabelige krav til dataind-samling og databearbejdning (reliabilitet og validitet). Den producerede viden har almen gyldig-hed - er principielt ny viden for alle. Ved projekteksamen prøves man som studerende i 1. fagligheden - tilegnelse af stofområdet 2. evne til at producere ny viden inden for den faglige ramme (altså videnskabelige arbejds-metode) Portfolio Inden for portfoliometoden bevæger man sig ud i verden i en kombineret studeren-de/praktikerrolle, 3

4 Derfor kan datamaterialet til den private portfolio udmærket bestå i personrelaterede erfaringer, dagbogsoptegnelser, iag agelser m.v. Der stilles ikke videnskabelige krav til det indsamlede da-tamateriale (i hvert fald ikke krav om reliabilitet), det vil o e være udvalgt e er subjektive krite-rier og være bundet til en konkret kontekst. Den indsamlede viden er primært viden som er værdifuld for mig og min(e) samarbejdspart-ner(e). Ved portfolioeksamen prøves man som studerende i 1. fagligheden - tilegnelse af stofområdet 2. evne til at tilegne sig viden inden for den faglige ramme (dvs. læringsevne) - evne til at gøre stofområdet til viden-som-er-værdifuld-for-mig. 3. PORTFOLIO OG VEJLEDERENS ROLLE Portfolio anvendes o e ved bedømmelse af personers faglige kvalifikationer, både inden for ud-dannelsessammenhæng og i professionssammenhæng. Inden for lærer-videreuddannelse på uni-versiteterne er portfolio netop blevet brugt til at skabe øget synlighed af pædagogiske kvalifikati-oner; forskning foreligger jo dokumenteret i publiceret form; det gør undervisningskompetencen normalt ikke. Både i professionelle og uddannelses/læringsmæssige sammenhænge anvendes o e en redigeret portfolio i forbindelse med bedømmelse. Dvs. at portfolioejeren sammensæ er en præsentationsportfolio med et særligt formål, f.eks. at dokumentere udvikling eller progression over en tidsperiode eller kvalifikationer inden for et bestemt område, f.eks. uddannelsesudvikling eller ernundervisning. Portfoliometoden som læringsmetode indeholder et indbygget spændingsfelt omkring bedømmel-se, fordi metoden kan anvendes på den måde, at lærer/vejleder/bedømmer får adgang til at se alt - også i ufærdige former. Portfoliometoden giver altså principielt vejlederen mulighed for proces-bedømmelse. De e kan have en vis negativ indflydelse på tillidsforholdet mellem lærende og vej-leder. I den portfoliomodel, som anvendes på MIL(S), arbejdes der med et privat portfoliorum, som vejlederen ikke har adgang til. Kun de ting, som den studerende bevidst vælger at lægge til diskussion i vejledningsrummet i CampusNet, er synlige for vejlederen og andre studerende under processen. Som det ses af nedenstående model fungerer vejlederen under forløbet, ikke som be-dømmer, men netop som vejleder/stø e for de studerendes læreproces. Herved bliver portfolioen også et redskab og et forum for samarbejde mellem vejleder og studerende processen igennem.. 4

5 Selve bedømmelsesproceduren bygger på en redigeret portfolio, kaldet en eksamensportfolio. De e svarer til, at man i professionelle sammenhænge sammensæ er en præsentationsportfolio til et ganske bestemt formål. Den redigerede portfolio fremstår i sin slutform som et tekstdoku-ment, konstrueret ved at klippe uddrag fra den private portfolio. Denne eksamensportfolio skal sammensæ es med henblik på at vise: man har et dybtgående teori-baseret kendskab til et udvalgt emne inden for fagområdet IT og (sproglig)læring, og at man behersker det i en sådan grad, at man i sin (eller evt. an-dres) praksis kan finde eksempler, som illustrerer (eller evt. problematiserer) de teoretiske hovedtanker. at man har et fagligt overblik over stofområdet som helhed, et overblik, som sæ er én i stand til meningsfuldt at udvælge et studiemæssigt og personligt relevant emne man har en forståelse af egen læreproces og faglige udvikling i den periode, hvor portfo-lioen er blevet anvendt. I den portfoliomodel, som anvendes på Masteruddannelsen i IT, sprog og læring er det indtænkt, at portfolioarbejdet foregår i forskellige rum. Portfolioarbejdet består således af følgende elemen-ter: Privat portfolio Det fælles vejledningsrum Eksamensportfolio Studerende x x x Vejleder Ingen adgang x i rollen som facilitator/stø e for de studerendes arbejde x i rollen som bedømmer af den studerendes arbejde Censor Ingen adgang Ingen adgang x i rollen som bedømmer af den studerendes arbejde Fig. 1: De forskellige rum i portfoliomodellen 3.1 DEN PRIVATE PORTFOLIO Den private portfolio er helt privat og personlig. Den er tænkt som det opsamlingssted, hvor alle produkter, overvejelser m.v. lægges, og hvorfra der e erhånden udvælges, hvilke materialer det vil være mest hensigtsmæssigt at diskutere i det fælles vejledningsrum. Derudover er den private portfolio det sted, hvor man kan lægge de private refleksioner og over-vejelser, der ikke ønskes kommenteret, eller som på anden måde vedrører den enkeltes eget pro-jekt. 5

6 Den private portfolio kan samles i eget tekstbehandlingsprogram. Der kan også anvendes andre elektroniske tankestrukturerende og læringsstø ende værktøjer e er den studerendes eget valg. Indhold i privat portfolio Den private del af portfolioen skal bl.a. bruges til at indsamle data om éns egen arbejdspraksis, i det omfang at denne praksis er studierelevant. Fra denne og andre ernundervisningsuddannelser er der erfaring for, at ernundervisningsog masterstuderende i deres egen arbejdspraksis nor-malt arbejder med opgaver og projekter, som er yderst relevante for studiet. Der er mulighed for at skabe en tæt forbindelse mellem teori og praksis. Samtidig er den ernstuderende o e tidspresset og skal udny e sin tid bedst muligt. Derfor opfordres den studerende til på første år at arbejde studiemæssigt med praksis-erfaringer, dvs. observationer og overvejelser, projekter og ideer oplevet i egen arbejdspraksis. Disse problemstillinger inddrages løbende i den studerendes arbejde med det teoretiske stof og vil i eksamenssituationen kunne anvendes som eksempelmate-riale eller praksisorienteret udgangspunkt for at diskutere mere overordnede teoretiske problemstillinger. I den private portfolio indsamles altså dokumentation for de praktiske erfaringer med studierelevante problemstillinger. Portfoliomodellen lægger altså op til en vekselvirkning mellem studium og arbejdspraksis. Men den private portfolio kan også anvendes som et sted, hvor man placerer overvejelser om studiet, iag agelser af egen læreproces, nye opdagelser osv. Befinder man sig i en situation, hvor man aktuelt ikke har nogen arbejdspraksis, eller i en arbejdspraksis, som man ønsker at ændre, vil det være en god ide at samarbejde med andre studerende, som er interesserede i en diskussions- og samarbejdspartner i forhold til refleksioner over deres praksis. Den private portfolio kan f.eks. underinddeles i følgende områder: ideer projekter data observationer feedback/evalueringer Ideer: kan f.eks. være mere løse tanker om, hvordan et givent problem kan løses, eller hvilke initiativer der kan igangsæ es for at nå et givent mål. Projekter: tiltag eller forløb som rent faktisk gennemføres, og som derfor kan analyse-res/evalueres. Data: Ubearbejdet, indsamlet materiale om forskellige projekter, f.eks. udskrifter af kommunika-tionen i /tandemforløb. 6

7 Observation: nedskrevne beskrivelser af særlig eller typiske hændelser fra éns jobpraksis. Feedback/evaluering: elevers, kunders, klienters el.lign. reaktion på forløb, nye tilbud, iværksa e tiltag osv. De e indebærer, at man som studerende systematisk indsamler beskrivelser af projekter og op-gaver, som kan være relevante for Masteruddannelsen i IT, sprog og læring. Relevant materiale er f.eks. projektbeskrivelser, elev-opgaver, mødereferater, evalueringer, undersøgelser af kundetil-fredshed, notater om undervisningsforløb etc. Dvs. at den private portfolio udover at være en samling af elektroniske tekster også kan bestå af en fysisk mappe med forskellige former for dokumentation. 3.2 DET FÆLLES VEJLEDNINGSRUM Ved studiestart opdeles de studerende i to grupper, som får tildelt hver sin vejleder. Hver gruppe har sit eget rum på Campusnet. Tekster, som vejlederen skal læse og forholde sig til, lægges i de e fælles vejledningsrum (hvis der er tale om længere tekster, da under Fildeling ). Det fælles vejledningsrum bevirker, at de øvrige studerende i gruppen også har mulighed for at læse og for-holde sig til den enkelte studerendes bidrag. Vejlederens respons på de enkelte indlæg lægges også i det fælles vejledningsrum. I vejledningsrummet vil de studerende og vejlederen typisk bearbejde og diskutere to aspekter af de studerendes arbejde: 1) de studerendes overvejelser om og udby e af udby e af modulerne IT og læring (1. sem.) og IT og sproglige læringsprocesser (2. sem.) samt hvor det er relevant i den faglige sam-menhæng 2) problemstillinger fra de studerendes arbejdspraksis, klippet fra den private portfolio Arbejdets strukturering i det fælles vejledningsrum Kommunikationen i vejledningsrummet skal primært relatere sig til de bidrag m.m., man som studerende indlægger deri. For hver studieblok udfyldes en skabelon, der giver anledning til at beskrive aktiviteterne, evaluere dem, reflektere over læringsudby e i forhold til faglig forbedring, personlig udvikling etc. Der er altid fastsat en deadline for denne opgave. Det skal understreges, at skabelonen skal opfa es som en stø e til bearbejdning af stoffet. Hvis man ønsker et bearbejde stoffet på anden vis, f.eks. i form af et mere frit formuleret, evt. diskuterende essay, er man velkommen til det. Skabelonen eller essayet går på den blok, den hører til ikke på hele årets arbejde. Skabelonen er med andre ord et redskab til løbende bearbejdning og refleksion. 7

8 Følgende uddannelseselementer behandles i portfolioen: 1. semester Blok 1: IT og generel læringsteori Blok 2: IT og problembaseret læring 2. semester Blok 1: IT og formalsproglig kompetence Blok 2: IT og sproglig produktion Blok 3: IT og sproglig reception 3.3 EKSAMENSPORTFOLIOEN Eksamensportfolioen kan sammenlignes med en rapport, forstået på den måde at det skal være en selvstændigt udarbejdet portfolio, der indleveres til bedømmelse og ligger som udgangspunkt for mundtlig eksamen. Eksamensportfolioen udarbejdes på grundlag af den private portfolio og de kommentarer, man som studerende har fået til årets arbejde i vejledningsrummet. Til eksamensportfolioen udvælges et emne ud af det samlede stofområde, som er gennemarbejdet på 1. og 2. semester. Hvis to eller tre studerende udarbejder en fælles eksamensportfolio, kan den enkelte studerende vælge at beskæ ige sig med et delemne inden for det overordnede emne. Eksempler på emner: Problembaseret læring (fra modulet IT og læring) IT og mundtlig sprogproduktion (fra modulet IT og sproglige læringsprocesser) Det sociale samspils betydning for læring (fra modulet IT og læring) IT og skri lig sprogproduktion (fra modulet IT og sproglige læringsprocesser) Som beskrevet ovenfor er én af grundene til at arbejde med portfolio at man via denne løbende indsamler dokumentation for gennemførte aktiviteter og opnåede kvalifikationer. Ud fra den sam-lede portfolio kan man så sammensæ e en præsentationsportfolio med henblik på bestemte for-mål - f.eks. jobsøgning, lønforhandling eller evaluering. På denne masteruddannelse er det natur-ligvis også vigtigt, at man som studerende dokumenterer sin faglige progression, og de e gøres på første år bl.a. ved hjælp af eksamensportfolioen, som danner udgangspunkt for den mundtlige eksamen e er 1. år. For eksamensportfolioen gælder følgende: det er frivilligt om man vil udarbejde eksamensportfolioen individuelt eller som gruppe 8

9 eksamen aflægges under alle omstændigheder som gruppe-eksamen. Dvs. at hvis et antal studerende på årgangen vælger at udarbejde og aflevere individuelle eksamensportfolios, vil de alligevel skulle gå til eksamen sammen med én eller flere andre studerende. alle studerende har læst de eksamensportfolios, som er udarbejdet af deltagerne i den pågældende eksamensgruppe, således eksamensdeltagerne kan forholde sig til hinandens arbejder. som studerende kan man selv tage initiativ til sammensæ e en samarbejdsgruppe med henblik på portfolioeksamen, eller man kan vælge at overlade gruppesammensætningen til portfoliovejlederen. hvis en gruppe studerende ønsker et samarbejde omkring eksamensportfolio, evt. med henblik på udarbejdelse af en fælles eksamensportfolio, opre es et særskilt rum hertil på Campusnet senest en måned før a oldelsen af den mundtlige eksamen offentliggøres sammensætnin-gen af eksamensgrupper. De e gælder både de grupper som de studerende selv har etab-leret, og de grupper som er sammensat af portfoliovejlederen. Forslag til opbygning af eksamensportfolio En eksamensportfolio kan f.eks. have følgende form: 1. Indledning Målformulering for eksamensportfolio, Kort redegørelse for hvilket emne, man har udvalgt, Begrundelse for valget af emne 2. Selve behandlingen af emnet De e valg foretages på baggrund af stoffet i de pågældende moduler. Det er også relevant at inddrage de diskussioner, som har fundet sted i vejledningsrummet, og de kommentarer som vejlederen har ha til den studerendes behandling af emnet i det fælles vejledningsrum. Der hentes illustrative empiriske eksempler fra den private portfolio. Disse struktureres i for-hold til det udvalgte emne og beskrives systematisk i forhold til problemstillingen. Der gøres rede for, hvordan de kny er sig til problemstillingen og illustrerer teoretiske pointer. Fremgangsmåde: der klippes fra den private portfolio. Der skabes forbindelse til teoriredegø-relsen for emnet med forklarende, beskrivende og analyserende kommentarer. 3. Refleksion og selvevaluering 9

10 Omfang af eksamensportfolio I studieordningen er eksamensportfolioens omfang fastsat til 15 sider pr. studerende. De e er ekskl. bilag. Dvs. de 15 sider betegner den tekst, som den studerende forfa er decideret til sin eksamensportfolio, men ikke vedlagt materiale og heller ikke materiale fra vejledningsrummet og den private portfolio. Man placerer altid eksempler/indklip fra den private portfolio bagest e er selve teksten som bilag i traditionel forstand. 4. SAMARBEJDE På masteruddannelsen opfordres til, at de studerende får etableret frugtbare samarbejder med hinanden, på holdet som helhed og mellem enkeltpersoner. Samarbejdet kan bruges til: løbende idéudveksling at komme i dybden med teoridiskussion stø e hinanden i at få opbygget privat portfolio kendskab til den andens praksis, at få inspiration herfra at udny e hinandens ressourcer samarbejde om udarbejdelse af eksamensportfolio Som nævnt opfordres den enkelte studerende til at samarbejde med medstuderende, således at det bliver le ere at gennemføre studiet. Flere af de mere overordnede læringsmål, så som tileg-nelse af samarbejds- og diskussionsfærdighed, færdighed i konstruktiv kritik og læring gennem bedømmelse af andres arbejder (peer assessment) lader sig kun opnå inden for rammerne af samarbejde. Når de e er sagt, er det imidlertid også vigtigt at gøre opmærksom på, at vi på masteruddannelsen lægger op til, at de studerende selv er medbestemmende i forhold til at definere, hvor tæt og forpligtende samarbejdet skal være. Nogle studerende ønsker et tæt samarbejde om-kring en stor del af portfolio-aktiviteterne, mens andre primært er interesserede i at have diskus-sionspartnere i relation til de decideret faglige problemstillinger. Begge grader af samarbejde er mulige inden for den ovenfor beskrevne portfolio-model. Begrundelsen herfor er bl.a. erfaringer fra ernundervisning, som betoner nødvendigheden af fleksibilitet, også på samarbejdsområdet. Nogle studerende har tid/overskud til et tæt og forpligtende samarbejde, andre kan i perioder være mere eller mindre ukampdygtige pga. arbejdsmæssige eller andre forpligtelser. De e giver naturligvis en interesse for at etablere forskellige typer af samarbejde, alt e er den enkelte studerendes situation.: 10

11 Man kan vælge at samarbejde om den private portfolio, hvilket indebærer, at man deler data og erfaringer. De e kan være udby erigt i det tilfælde, hvor kolleger fra samme organisati-on/institution arbejder sammen, hvis man kører sammenlignelige forløb i forskellige kontekster, afprøver samme so ware el.lign. Med andre ord: hvis man i forhold til den private portfolio har oplagte fællestræk og/ eller samarbejdspunkter. Det er også muligt at udarbejde en fælles eksamensportfolio med den (dem), man arbejder sam-men med. Hvis de e ønskes, gælder særlige regler for omfanget af portfolioen (sideantallet). Hvis to studerende vælger at udarbejde en fælles eksamensportfolio, er omfanget for den fælles portfolio max. 25 normalsider. Hvis tre studerende vælger at udarbejde en fælles eksamensportfolio, må omfanget højst være på 35 normalsider. Disse tal er fastsat ud fra den tanke, at det er muligt for at samarbejdende par eller en gruppe på tre at nå at dække et lidt større område, end en individuel studerende. Det kræves dog ikke, at man dækker et dobbelt eller tre gange så stort område, fordi vi fra uddannelsens side går ud fra, at det tæ ere samarbejde ved udarbejdelsen af en fælles eksamensportfolio også er tidsmæssigt krævende. I studieordningen er det fastsat, at man altid skal kunne foretage individuel bedømmelse. Derfor er det nødvendigt ved gruppeafleverede eksamensportfolios at angive, hvilke sider hver bidrag-yder står for. Der kan dog også udmærket være fælles afsnit, f.eks. indledning og konklusion. 11

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Juli 2012 Side 1 Tillæg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøveformer/bedømmelsesgrundlag, opgavetyper

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere

Radiografuddannelsen Pædagogisk grundlag

Radiografuddannelsen Pædagogisk grundlag 22. februar 2013 Indhold 1. Formål med beskrivelse af radiografuddannelsens pædagogiske grundlag... 3 2. s pædagogiske grundlag... 3 2.1 Uddannelsesmål... 4 2.2 Læring... 5 2.2.1 Et konstruktivistisk perspektiv

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS PRAKTIKSKOLENS PRAKTIKHÅNDBOG OM 4. STUDIEÅR ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 (LU07-lovgivningen) LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS Indhold Indledning... 3 Fakta om skoleperioden... 4 Det særlige ved skoleperioden...

Læs mere

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink 1 Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

elevens elever. Ved elevens læring. Kan kan en elevplan. henblik på Kan Kan ven er desu- i evaluetydelige, ngen bliver som

elevens elever. Ved elevens læring. Kan kan en elevplan. henblik på Kan Kan ven er desu- i evaluetydelige, ngen bliver som [ Evalueringshåndbogen CMK 1] 2011 INSPIRATION TIL EVALUERING I DIN UNDERVISNING TEST OG PRØVER Test og prøver bruges som bekendt ofte afsluttende på et forløb (summativ evaluering), som fx grundforløbseksamen,

Læs mere

Praktik i læreruddannelse 13

Praktik i læreruddannelse 13 Praktik i læreruddannelse 13 - evaluering og anbefalinger Lærerstuderendes Landskreds www.llnet.dk www.facebook.com/laererstuderende Indholdsfortegnelse Kapitel 1 indledning... 3 Baggrund... 3 Struktur...

Læs mere

Projektforløbet Fra start til slut

Projektforløbet Fra start til slut Projektforløbet Fra start til slut 1 1 Indledning Hvad er et projekt? Et projekt er en arbejdsform, som bruges i virksomheder og institutioner, når udgangspunktet for en opgave er kompliceret og uoverskuelig,

Læs mere

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 I denne vejledning er citater fra læreplanen anført i kursiv, uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter anført

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Udarbejdet af Undervisningsministeriet i samarbejde med UCC, VIAUC, UC Sjælland og Institut

Læs mere

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK STUDIEORDNING 2010 Kultur og formidling kandidatuddannelsen UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR Dansk, Litteratur, Kultur og Medier, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013

Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Metode- og redskabskatalog

Metode- og redskabskatalog Metode- og redskabskatalog En beskrivelse af undervisningsmetoder på SOPU Udviklet under Pædagogisk år 2012 November 2013, 3. udgave 2 Indhold INDLEDNING... 5 METODER PÅ SOPU... 7 1. PROBLEMBASERET LÆRING

Læs mere

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Vurdering ved hjælp af portfolio

Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering ved hjælp af portfolio Inerisaavik Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering af elevpræstationer Elevens egen vurdering /evaluering Møder med eleven i centrum Dette hæfte er et ud af en serie

Læs mere

Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform

Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform 2011 Roskilde Universitet. UniPæd. Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Skriv og lær - faglig skrivning i erhvervsuddannelserne

Skriv og lær - faglig skrivning i erhvervsuddannelserne Traditionelt spiller skrivning ikke nogen stor rolle i erhvervsuddannelserne sammenlignet med grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Skriv og lær Pointen i dette hæfte er, at skrivning kan dyrkes på

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. April 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Den Sundhedsfaglige Højskole. VIA University College

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. April 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Den Sundhedsfaglige Højskole. VIA University College Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse April 2015 Den Sundhedsfaglige Højskole Side 1 af 12 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske professionsudøvelse

Læs mere

STILLADSERING - BEGREBETS ANVENDELIGHED I UNDERVISNINGSFORBEREDELSE OG AFHOLDELSE (Projektopgave, pædagogikum 2008 )

STILLADSERING - BEGREBETS ANVENDELIGHED I UNDERVISNINGSFORBEREDELSE OG AFHOLDELSE (Projektopgave, pædagogikum 2008 ) STILLADSERING - BEGREBETS ANVENDELIGHED I UNDERVISNINGSFORBEREDELSE OG AFHOLDELSE (Projektopgave, pædagogikum 2008 ) Anders Stubkjær, Statsskolen, Sønderborg 1. Indledning Hensigten med dette projekt er

Læs mere

EVALUERING. Fokusgruppeinterview

EVALUERING. Fokusgruppeinterview EVALUERING. Evalueringen af den nuværende personlige uddannelsesplan er foregået ved hjælp af fokusgruppeinterview samt gennem dialog mellem praktik og skole ved erfa-gruppemøder. Denne metode er valgt,

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Barrierer og potentialer for integration af it i fagene i folkeskolen i Slagelse Kommune

Barrierer og potentialer for integration af it i fagene i folkeskolen i Slagelse Kommune Barrierer og potentialer for integration af it i fagene i folkeskolen i Slagelse Kommune - rapport juni 2011 René B. Christiansen Karsten Gynther Læremiddel.dk Nationalt videncenter for læremidler 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere