Studieordning for masteruddannelsen i matematikkens didaktik ved Institut for Læring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for masteruddannelsen i matematikkens didaktik ved Institut for Læring"

Transkript

1 Studieordning for masteruddannelsen i matematikkens didaktik ved Institut for Læring Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!1

2 Indholdsfortegnelse 1. Præambel 3 2. Varighed og titel 4 3. Adgangskrav 4 4. Formål 5 5. Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser vedrørende deltagelse i uddannelserne Generelle bestemmelser vedrørende eksamen Censur 6 6. Struktur Masteruddannelse i matematikkens didaktik - indhold Uddannelsen fordelt på semestre 8 7. Fagbeskrivelser Semester I og II Tal og algebra i matematik og matematikundervisning Sprog, kommunikation og klasserumskultur & udvikling af kompetencer Semester III og IV Geometri og stokastik i matematik og matematikundervisning Udvikling af materialer til undervisning i matematik Kvantitative og kvalitative forskningsmetoder & aktionsforskning i didaktik Semester V og VI Kvantitative og kvalitative forskningsmetoder & aktionsforskning i didaktik Masterprojekt 18 Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!2

3 1. Præambel Denne studieordning er udarbejdet af Ilisimatusarfik og er godkendt af Akademisk Råd den 22. juni Studieordningen er udarbejdet med hjemmel i: - Landstingslov nr. 19 af 19. november 2007 om Ilisimatusarfik - Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 51 af 29. december 1994 om adgangskrav til videregående og højere uddannelser uden for Grønland - Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 27 af 1. september 1995 om uddannelser og eksaminer ved Ilisimatusarfik - Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 23. juni 2008 om karakterskala og anden bedømmelse - Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 6 af 2. januar 1990 om censorer ved Ilisimatusarfik - Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!3

4 2. Varighed og titel Studiet er opbygget som et deltidsstudium, hvor der hvert semester udbydes et modul på den uddannelse, den studerende er indskrevet. Masteruddannelse er en 1-årig uddannelse svarende til 60 ECTS point. Uddannelsens varighed angives i ECTS point, da dette er den internationale standard for, hvad en akademisk uddannelse skal indeholde. Det betyder, at eftersom uddannelserne udbydes som deltidsuddannelser, er det den studerendes ansvar at sørge for at der tages ECTS point, således at uddannelsen afsluttes og en overgang til videre uddannelsesforløb muliggøres. 1 ECTS point svarer til, hvad der sædvanligvis forstås som 28 arbejdstimer. Som regel udbydes kandidatuddannelsen som en uddannelse på fuldtid, hvilket betyder at den tager 1 år på 60 ECTS point. En gennemført uddannelse giver ret til følgende titel: Master i matematikkens didaktik. 3. Adgangskrav Adgang til masteruddannelse i matematikkens didaktik forudsætter, at ansøgeren har gennemført en bacheloruddannelse som lærer med linjefag i matematik, har Akademisk diplomuddannelse i didaktik med særligt henblik på matematik, eller har dokumenteret tilsvarende kvalifikationer. Ved vurdering af, hvilke ansøgere der skal optages på uddannelserne, lægges der vægt på ansøgerens: - uddannelsesmæssige kvalifikationer - erhvervserfaring, og - begrundelse for ønsket om optagelse på uddannelsen Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!4

5 4. Formål Masteruddannelsen i matematikkens didaktik har til formål at videreudvikle de studerendes kompetencer til på et teoretisk og empirisk informeret grundlag at varetage opgaver af uddannelsesmæssig og udviklingsmæssig art på matematikundervisningens område. Desuden er det formålet, at de studerende efter endt uddannelse kan varetage mindre undersøgelses- og dokumentationsopgaver i relation til matematikundervisningen i Grønland. Mere præcist skal den studerende efter endt uddannelse: - kunne analysere og diskutere praktiske og teoretiske problemstillinger med relation til matematik og matematikundervisning, herunder adressere lærings- og undervisningsmæssige problemer af: stofdidaktisk art om sekvensering og tilrettelæggelse af indhold og om elevers læringsvanskeligheder af specifikt fagligt indhold mere generel fagdidaktisk art vedrørende fx ræsonnementers rolle i matematikundervisning, organisering af og kommunikation i matematikklasserum, og klasserumskulturens betydning for elevernes læring - kunne fungere som facilitator af udviklingsarbejder i matematikundervisning og inspirator for matematikkolleger på deres egne skoler og i lokalområdet, herunder at: initiere og kvalificere udviklingsarbejder om specifikke, faglige indholdsområder og processer formidle resultater af forsknings- og udviklingsmæssig karakter til kolleger og andre interesserede - kunne forholde sig kritisk til undersøgelser af matematikdidaktisk karakter og selvstændigt kunne designe og gennemføre mindre undersøgelser af problemer på matematikundervisningens område Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!5

6 5. Generelle bestemmelser 5.1. Generelle bestemmelser vedrørende deltagelse i uddannelserne Uddannelsen er en deltidsuddannelse. Sædvanligvis er de studerende ansat i en fuldtidsstilling, hvor der fra arbejdsgiveren ydes en reduktion i den enkeltes timetal. Deltagelse i uddannelsen anses derfor som en del af den studerendes arbejde. På internaterne er der mødepligt til undervisningen, samt krav om aktiv deltagelse i undervisningen. Aktiv deltagelse indebærer bl.a., at den studerende er velforberedt, påtager sig opgaver i forbindelse med undervisningen i form af oplæg, fremlæggelser, deltagelse i gruppearbejder / studieteams, øvelser og lignende Generelle bestemmelser vedrørende eksamen Man er som studerende automatisk tilmeldt eksamen, når man er tilmeldt et undervisningsmodul. For at kunne deltage i eksamen skal den studerende opfylde krav om afleveringer og aktiv studiedeltagelse Censur Prøverne er enten interne eller eksterne. Interne prøver bedømmes af eksaminator(erne) alene eller af eksaminator(erne) og en intern censor. Eksterne prøver bedømmes af eksaminator(erne) og en censor, som er beskikket af direktoratet. Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!6

7 6. Struktur Uddannelsen er opbygget som en deltidsuddannelse og fungerer således ved, at den studerende arbejder ved siden af studierne. Derved lægges der op til modulbaseret undervisning på internater. Nedenfor ses en skematisk opbygning af, hvordan uddannelsen tager sig ud. Skemaet giver en samlet oversigt over uddannelsens fag og prøver. De enkelte fags vægtning angives i ECTS point og hvert point svarer til en tresindstyvendedel studenterårsværk (1/60). Institutrådet fører tilsyn med, at pensum i det enkelte fag er i overensstemmelse med beskrivelsen af faget, og institutrådet er ansvarligt for pensum, herunder om angår sideantal og sværhedsgrad er i overensstemmelse med dets vægt i ECTS point. Institutrådets formand drager omsorg for at eksamenspensum i overensstemmelse hermed afleveres som bilag til eksamensplanen. Sædvanligvis er det ikke hvert år alle fag udbydes. Det afhænger af, hvilke studerende der er tilmeldt og hvilke fag institutrådet vælger at indstille til udbydelse Masteruddannelse i matematikkens didaktik - indhold Fag Lektioner Eksamen Censur ECTS Tal og algebra herunder ræsonnementer og beviser i matematik og matematikundervisning Sprog, kommunikation og klasserumskultur samt udvikling af lærerkompetencer i matematikundervisning Geometri og stokastik herunder ræsonnemen-ter og beviser i matema-tik og matematikunder-visning Udvikling af materialer til undervisning i matematik Kvantitative og kvalitative forskningsmetoder samt aktions-forskning i matematikkens didaktik 40 Mundtlig prøve på baggrund af en portefølje 40 Mundtlig prøve på baggrund af synopsis 40 Mundtlig prøve på baggrund af en portefølje 10 Mundtlig prøve på baggrund af synopsis 30 Mundtlig prøve på baggrund af projektrapport Ekstern 10 Ekstern 10 Ekstern 10 Intern 2,5 Ekstern 7,5 Afgangsprojekt 40 Afgangsprojekt Ekstern 20 Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!7

8 6.2. Uddannelsen fordelt på semestre Semester I Tal og algebra herunder ræsonnementer og beviser i matematik og matematikundervisning Sprog, kommunikation og klasserumskultur samt udvikling af lærerkompetencer i matematikundervisning Semester II Tal og algebra herunder ræsonnementer og beviser i matematik og matematikundervisning Sprog, kommunikation og klasserumskultur samt udvikling af lærerkompetencer i matematikundervisning Semester III Geometri og stokastik herunder ræsonnementer og beviser i matematik og matematikundervisning Udvikling af materialer til undervisning i matematik Kvantitative og kvalitative forskningsmetoder samt aktionsforskning (3.-6. sem) Semester IV Geometri og stokastik herunder ræsonnementer og beviser i matematik og matematikundervisning Udvikling af materialer til undervisning i matematik Kvantitative og kvalitative forskningsmetoder samt aktionsforskning Semester V Kvantitative og kvalitative forskningsmetoder samt aktionsforskning Afsluttende projekt Semester VI Kvantitative og kvalitative forskningsmetoder samt aktionsforskning Afsluttende projekt Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!8

9 7. Fagbeskrivelser 7.1. Semester I og II Tal og algebra i matematik og matematikundervisning Formålet med faget er, at den studerende: bliver i stand til, på informeret grundlag at diskutere historiske og aktuelle syn på matematik og matematikundervisning i skolen samt til at gøre rede for resultater og ræsonnementer fra den elementære talteori og udvikler sin forståelse af de hele, de rationale og de reelle tal bliver i stand til at gøre rede for og anvende centrale algebraiske begreber og resultater, herunder grupper og legemer samt variabel- og funktionsbegreber bliver i stand til at gøre rede for symbolers funktioner i algebra, og udvikler sin kompetence til at håndtere matematiske symboler i faget bliver fortrolig med repræsentationers rolle i matematikundervisningen bliver i stand til på videnskabeligt grundlag at diskutere udviklingen i børns talforståelser og forståelse af algebraiske begreber og procedurer, herunder om der er sammenhæng mellem denne udvikling og de undervisningsmæssige tiltag udvikler sin kompetence til at analysere og kvalificere arbejdet med tal og algebra i grundskolen, samt at initiere udviklingsarbejder med fokus på disse områder udvikler sin kompetence til at gennemføre og forstå matematiske ræsonnementer og beviser, samt sin indsigt i den konkrete anvendelse af forskellige typer af beviser Indhold - Historiske og aktuelle syn på matematik og matematik i skolen - Ræsonnementers og bevisers rolle i matematik - Eksempler på matematiske beviser og ræsonnementer fra tal og algebra - Elementære talteoretiske sætninger om primtal, delelighed, mv. - Taludvidelser - Grupper og legemer - Additiv og multiplikativ tænkning - Variabel- og funktionsbegreber - Præalgebra/tidlig algebra & symbolers rolle i algebra - Der lægges vægt på de undervisningsmæssige aspekter af de for skolen relevante matematiske områder Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!9

10 - Sprog: grønlandsk/dansk/engelsk - Undervisningsomfang, antal timer: 40 - Pensum udgøres af den på undervisningsplanen angivne litteratur - Eksamen: Mundtlig prøve på baggrund af portefølje - Censur: Ekstern - Karakterskala: GGS-skala - ECTS: 10 Prøveform Der foretages intern godkendelse af individuel eller gruppevis besvarelse af 3-5 opgaver af forskellig karakter, stillet efter nærmere angivelse i undervisningsplanen og besvaret inden for angivne tidsfrister i løbet af studieforløbet af grupper bestående af maksimum 3 studerende. Disse godkendte opgavebesvarelser udgør tilsammen en portefølje, som i en gennemskrevet version afleveres til eksamensadministrationen indenfor de herfra udmeldte tidsfrister. Hver del af porteføljen må i sin endelige udgave maksimalt være 6 normalsider ( anslag) med én forfatter (eksklusiv forside, referencer og bilag). Dette maksimum-omfang øges med 3 normalsider (7.200 anslag) for hver yderligere deltager i forfattergruppen. Aflevering af en godkendt portefølje er forudsætningen for at forfattergruppen kan gå til mundtlig eksamen, som inklusiv votering maksimalt varer 45 minutter ved en portefølje afleveret af en individuel studerende. Dette maksimale tidsrum øges med 20 minutter for hver yderligere studerende til samtidig bedømmelse. Den mundtlige eksamination tager udgangspunkt i en på forhånd lodtrukket opgavebesvarelse, men inddrager i øvrigt den samlede opgaveportefølje. Med den lodtrukne opgavebesvarelse følger en tilhørende tekst fra kurset, som skal inddrages i samtalen mellem den eller de studerende, censor og eksaminator. Hvilken del af porteføljen der er blevet lodtrukket og hvilken tekst der af eksaminator er valgt som den ledsagende tekst, meddeles de studerende af eksamensadministrationen senest en uge efter afleveringsfristens udløb. Bedømmelsen sker på grundlag af en vurdering af den lodtrukne opgavebesvarelse og den studerendes mundtlige præstation ved eksaminationen. Der anvendes ekstern censur og bedømmelsen følger GGS-skalaen. Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!10

11 Sprog, kommunikation og klasserumskultur & udvikling af kompetencer Formålet med faget er, at den studerende bliver i stand til på informeret grundlag at diskutere den rolle sprog og symboliseringer spiller i matematik bliver i stand til på videnskabeligt grundlag kunne diskutere den rolle sprog, kommunikation og klasserumskultur har for læringspotentialerne i matematikklasserum bliver i stand til på videnskabeligt grundlag at identificere hensigtsmæssigheden af matematikundervisning på klasse-, klassetrin- og skoleniveau samt analysere og diskutere disse bliver i stand til at forholde sig til matematiklæreres professionelle viden, personlige forestillinger og identiteter bliver i stand til på videnskabeligt grundlag at diskutere og forholde sig til fordele og ulemper ved forskellige måder at organisere og gennemføre initiativer til at igangsætte, rådgive, udvikle og vejlede matematiklærere udvikler sin kompetence til at analysere og kvalificere den aktuelle kommunikation i matematikklasserum samt at initiere udviklingsarbejder med fokus på at videreudvikle eksisterende kommunikationsmønstre Indhold - Sprog og symboliseringer i matematik - og symbolers rolle i matematiklæring - Matematik og matematikundervisning i skolen - Typer af klasserumskommunikation - Sociale og sociomatematiske normer i matematikundervisning - Lærerviden, herunder udviklingen i forståelsen af Mathematical Knowledge for Teaching - Betydning af lærerens syn på eller opfattelse af matematik i forhold til valg af indhold og metoder i matematikundervisningen - Læreridentitet, herunder professionel identitetsudvikling - Sprog: grønlandsk/dansk/engelsk - Undervisningsomfang, antal timer: 40 - Pensum udgøres af den på undervisningsplanen angivne litteratur - Eksamen: Mundtlig på baggrund af synopsis - Censur: Ekstern - Karakterskala: GGS-skala - ECTS: 10 Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!11

12 Prøveform Modulet afsluttes med en mundtlig eksamen på baggrund af en synopsis, som har et omfang på 5 sider. Synopsis udarbejdes individuelt eller i grupper på op til 3 og danner grundlag for den mundtlige eksamen. Synopsis indgår ikke i bedømmelsesgrundlaget. Der gives vejledning under opgaveskrivningen til de studerende. Eksaminationstiden er 45 minutter inklusiv votering ved individuel eksamen og øges med 20 minutter pr. ekstra studerende ved gruppeeksamen. Bedømmelsen foregår ved ekstern censur og der gives karakter efter GGS-skalaen. Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!12

13 7.2. Semester III og IV Geometri og stokastik i matematik og matematikundervisning Formålet med faget er, at de studerende bliver i stand til at gøre rede for og anvende centrale begreber, resultater og ræsonnementer fra den elementære Euklidiske geometri og den analytiske geometri bliver i stand til at gøre rede for og anvende centrale begreber, resultater og ræsonnementer fra den elementære sandsynlighedsregning og statistik bliver i stand til at anvende stokastiske begreber i modelleringsprocesser bliver i stand til på videnskabeligt grundlag at gøre rede for fordele og ulemper ved forskellige tilgange til undervisning i geometri (inkl. måling) og stokastik udvikler sin kompetence til at analysere og kvalificere arbejdet med geometri (inkl. måling) og stokastik i grundskolen, samt at initiere udviklingsarbejder med fokus på disse områder udvikler sin kompetence til at gennemføre og forstå matematiske ræsonnementer og beviser i geometri i forhold til brugen af dynamiske geometriprogrammer Indhold - Ræsonnementers og bevisers rolle i matematikundervisningen i skolen i forhold til brugen af dynamiske geometriprogrammer - Euklidisk og analytisk geometri - Stokastiske grundbegreber og metoder - Udviklingen af børns tænkning om plan, rum og måling i skolen - Udviklingen af børns tænkning om sandsynligheder og data i skolen - Sprog: grønlandsk/dansk/engelsk - Undervisningsomfang, antal timer: 40 - Pensum: Pensum udgøres af den på undervisningsplanen angivne litteratur - Eksamen: Mundtlig på baggrund af en portefølje - Censur: Ekstern - Karakterskala: GGS-skala - ECTS: 10 Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!13

14 Prøveform Der foretages intern godkendelse af individuel eller gruppevis besvarelse af 3-5 opgaver af forskellig karakter, stillet efter nærmere angivelse i undervisningsplanen og besvaret inden for angivne tidsfrister i løbet af studieforløbet af grupper bestående af maksimum 3 studerende. Disse godkendte opgavebesvarelser udgør tilsammen en portefølje, som i en gennemskrevet version afleveres til eksamensadministrationen indenfor de herfra udmeldte tidsfrister. Hver del af porteføljen må i sin endelige udgave maksimalt være 6 normalsider ( anslag) med én forfatter (eksklusiv forside, referencer og bilag). Dette maksimum-omfang øges med 3 normalsider (7.200 anslag) for hver yderligere deltager i forfattergruppen. Aflevering af en godkendt portefølje er forudsætningen for at forfattergruppen kan gå til mundtlig eksamen, som inklusive votering maksimalt varer 40 minutter ved en portefølje afleveret af en individuel studerende. Dette maksimale tidsrum øges med 20 minutter for hver yderligere studerende til samtidig bedømmelse. Den mundtlige eksamination tager udgangspunkt i en på forhånd lodtrukket opgavebesvarelser, men inddrager i øvrigt den samlede opgaveportefølje. Med den lodtrukne opgavebesvarelse følger en tilhørende tekst fra kurset, som skal inddrages i samtalen mellem den eller de studerende, censor og eksaminator. Hvilken del af porteføljen der er blevet lodtrukket og hvilken tekst der af eksaminator er valgt som den ledsagende tekst, meddeles de studerende af eksamensadministrationen senest en uge efter afleveringsfristens udløb. Bedømmelsen sker på grundlag af en vurdering af den lodtrukne opgavebesvarelse og den studerendes mundtlige præstation ved eksaminationen. Der anvendes ekstern censur og bedømmelsen følger GGS-skalaen. Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!14

15 Udvikling af materialer til undervisning i matematik Formålet med faget er, at den studerende bliver i stand til på videnskabeligt grundlag at diskutere og forholde sig til kvaliteten af undervisningsmaterialer af forskellig art til matematik i skolen bliver i stand til at bearbejde og udvikle materialer til matematikundervisning i skolen på forskellige faglige områder (fx algebra, stokastik, geometri) og med hensyntagen til forskellige faglige processer (fx matematisk ræsonnement, problemløsning, kommunikation) Indhold - Lærebøgers og andre materialers rolle i matematikundervisning, herunder relationen mellem materialer og klasserumsinteraktioner - Afdækning af syn på matematik i materialer til undervisning - Kvalitetskriterier for oplæg til undervisning - Sprog: grønlandsk/dansk/engelsk - Undervisningsomfang, antal timer: 10 - Pensum: Pensum udgøres af den på undervisningsplanen angivne litteratur - Eksamen: Mundtlig på baggrund af synopsis - Censur: Intern - Karakterskala: Bestået/ikke bestået - ECTS: 2,5 Prøveform Modulet afsluttes med en mundtlig eksamen på baggrund af en synopsis, som har et omfang på 5 sider. Synopsis udarbejdes individuelt eller i grupper på op til 3 og danner grundlag for den mundtlige eksamen. Synopsis indgår ikke i bedømmelsesgrundlaget. Der gives vejledning under opgaveskrivningen til de studerende. Eksaminationstiden er 45 minutter inklusiv votering ved individuel eksamen og øges med 20 minutter pr. ekstra studerende ved gruppeeksamen. Bedømmelsen foregår ved intern censur og der gives karakter efter GGS-skalaen. Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!15

16 Kvantitative og kvalitative forskningsmetoder & aktionsforskning i didaktik Formålet med faget er, at de studerende bliver i stand til på informeret grundlag at diskutere, hvad kvantitative og kvalitative metoder kan og ikke kan i matematikdidaktiske undersøgelser bliver i stand til at analysere og kritisk forholde sig til matematikdidaktiske undersøgelser af kvantitativ og kvalitativ art opnår nogen ekspertise i at anvende metoder til indsamling af kvantitative og kvalitative data opnår nogen ekspertise i at analysere kvantitative og kvalitative data bliver i stand til at udføre aktionsforskningsprojekter Indhold - Metoder til kvantitativ og kvalitativ dataindsamling (interviews, spørgeskema, observation, dokumentanalyse) samt metoder til aktionsforskning - Forholdet mellem teori og metode - Kodning og analyse - Case studier - Etnografi - Grounded theory - Operationalisering - Hypoteser - Population og stikprøve - Tabeller og grafer - Konfidensinterval - Signifikans - Sammenhænge mellem variable - Hypotesetest - Sprog: grønlandsk/dansk/engelsk - Undervisningsomfang, antal timer: 30 - Pensum: Pensum udgøres af den på undervisningsplanen angivne litteratur - Eksamen: Mundtlig på baggrund af en projektrapport - Censur: Ekstern censur - Karakterskala: GGS-skala - ECTS: 7,5 Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!16

17 Prøveform 1) Individuel Eksamen består af aflevering af en individuelt udarbejdet projektrapport samt efterfølgende mundtlig eksamen. Projektrapporten har et omfang på 10 normalsider (max anslag). Rapporten afleveres til Studieadministrationen indenfor de herfra udmeldte tidsfrister. Dette er forudsætningen for at kunne gå til individuel mundtlig eksamen af maksimalt 45 minutters varighed inklusiv votering. Bedømmelsen sker på grundlag af en vurdering af projektrapporten og den studerendes individuelle mundtlige præstation ved eksaminationen. Der anvendes ekstern censur og der gives bedømmelse efter GGS-skalaen. 2) Gruppe Eksamen består af aflevering af en projektrapport samt efterfølgende mundtlig eksamen. Projektrapporten har et omfang på 15 normalsider (max anslag) ved en gruppe bestående af to studerende. Dette tal øges med 5 normalsider for hver yderligere deltager i projektgruppen. Rapporten afleveres til Studieadministrationen indenfor de herfra udmeldte tidsfrister. Dette er forudsætningen for at kunne gå til individuel mundtlig eksamen af maksimalt 45 minutters varighed inklusiv votering. Bedømmelsen sker på grundlag af en vurdering af projektrapporten og den studerendes individuelle mundtlige præstation ved eksaminationen. Der anvendes ekstern censur og der gives bedømmelse efter GGS-skalaen. Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!17

18 7.3. Semester V og VI Kvantitative og kvalitative forskningsmetoder & aktionsforskning i didaktik Se beskrivelse på tidligere semester Masterprojekt Formålet med specialet er, at den studerende udvikler sine kompetencer til evt. i samarbejde med andre studerende at arbejde med et afgrænset matematikdidaktisk problem kan formulere en relevant problemstilling, analysere og anvende relevant litteratur, og evt. designe og gennemføre en lille empirisk undersøgelse kan evaluere og revidere egne metodiske og teoretiske tilgange kan samle sine resultater i en klar, struktureret og sprogligt korrekt fremstillingsform kan uddrage og sammenfatte undersøgelsens resultater samt vurdere stærke og svage sider i eget arbejde kan demonstrere det faglige overblik og den indsigt i det matematikdidaktiske felt, som er opnået gennem studieforløbet kan dokumentere, at de faglige mål med masteruddannelsen er nået, såvel med hensyn til vidensområder fra de enkelte moduler som til uddannelsens samlede niveau - Sprog: grønlandsk/dansk/engelsk - Undervisningsomfang, antal timer: 40 - Pensum: Eksamen: Skriftlig opgave - Censur: Ekstern - Karakterskala: GGS-skala - ECTS: 20 Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!18

19 Prøveform Indhold I modulet indgår forskellige pædagogiske forskningsmetoder. Undervisningen vil komme omkring følgende: planlægning af kvantitativ/kvalitativ undersøgelse udarbejdelse af forsknings- og interviewspørgsmål herunder spørgeskemaer interviewteknikker indsamle, bearbejde og analysere kvantitative/kvalitative data Der tilknyttes vejledere i arbejdet med afgangsprojektet. Det indledende arbejde med det afsluttende projekt påbegyndes i efterårssemestret med emnevalg og forberedelser til empiriske undersøgelser. Der arbejdes med et selvvalgt emne og problemstilling, som er relevant for matematiklærerprofessionen. Problemformuleringen godkendes af vejleder/-e. Afgangsprojektet tager udgangspunkt i og afspejler de kvalifikationer og kompetencer, som den studerende har opnået igennem uddannelsen. Koblingen mellem uddannelsens centrale områder - teori og praktik demonstreres i afgangsprojektet via akademisk arbejdsmåde og fremstilling. Arbejdet med afgangsprojektet foregår gennem uddannelses 5. og 6. semester. Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!19

20 Eksamen og bedømmelse Den studerende udarbejder en opgave individuelt eller i grupper på op til tre studerende. Opgaven suppleres af en mundtlig individuel prøve i form af oplæg fra den studerende samt dialog. Den mundtlige del varer 45 min. inklusiv votering. - Opgaveomfang, individuel opgave: sider (+/- 10%) - Opgaveomfang, gruppeopgave, 2 personer: sider (+/- 10%) - Opgaveomfang, gruppeopgave, 3 personer: sider (+/- 10%) Der foretages en individuel bedømmelse af gruppeopgaverne. Det skal derfor angives i opgaven, hvilke sider den enkelte studerende har skrevet. Der skal være en ligelig fordeling af de studerendes bidrag til opgaven. Dele af gruppeopgaven kan fremstå som fællesprodukt. En gruppe på 2 studerende kan angive max. 4 sider som fælles. En gruppe på 3 studerende kan angive max. 6 sider som fælles. Den studerende eksamineres med udgangspunkt i hele afhandlingen. Der er ekstern censur og bedømmelse efter GGS-skalaen. Den studerende får én samlet karakter for sin skriftlige og mundtlige præstation. - ECTS: 20 Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!20

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK STUDIEORDNING 2010 Kultur og formidling kandidatuddannelsen UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR Dansk, Litteratur, Kultur og Medier, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab

Studieordning for bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab 1. Varighed og titel 2. Adgangskrav 3. Formål 4. Struktur, uddannelsens fag og prøver

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET September 2014 1 Kapitel 1: Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse for den pædagogiske diplomuddannelse 1. august 2014 PROJEKTLEDELSE OG ORGANISATIONSUDVIKLING Studieordningens historik 01-08-2014 gældende 8. udgave med revision af afgangsprojekt, 2 nye moduler (19.11.5

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Læs mere

Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010.

Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010. Studieordning for Bacheloruddannelse med Samfundsfag som centralt fag samt tilvalgsfag (Gymnasielæreruddannelse) ved Aalborg Universitet. Gældende fra 1.9.2010 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 814

Læs mere

Kommunikation og it,

Kommunikation og it, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Kommunikation og it, 2015-ordningen Institut for Medier, Erkendelse

Læs mere

Moderne Kultur og Kulturformidling

Moderne Kultur og Kulturformidling D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Moderne Kultur og Kulturformidling 2015-ordningen Institut

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen Rettet 2015 Saxo-Instituttet Det

Læs mere

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Juli 2012 Side 1 Tillæg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøveformer/bedømmelsesgrundlag, opgavetyper

Læs mere

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2014 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen

Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen Curriculum for the Master s Programme in Danish as Second Language The 2010 Curriculum Det Humanistiske Fakultet Institut for Nordiske

Læs mere

2 Studienævn Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010.

2 Studienævn Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010. Studieordning for Bacheloruddannelse med Samfundsfag som centralt fag samt sidefag (Gymnasielæreruddannelse) ved Aalborg Universitet. Gældende fra september 2012 I medfør af lovbekendtgørelse nr. 695 af

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Kommunikation og it, 2012-ordningen

Studieordning for kandidatuddannelsen i Kommunikation og it, 2012-ordningen Studieordning for kandidatuddannelsen i Kommunikation og it, 2012-ordningen Curriculum for the Master s Programme in Communication and IT, The 2012 Curriculum Rettet 2012 og 2014 Emended 2012 and 2014

Læs mere

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN AUGUST 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 2. UDDANNELSENS FORMÅL... 3 3. UDDANNELSES VARIGHED... 3 4. UDDANNELSENS

Læs mere

Kommunikation og it,

Kommunikation og it, Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Kommunikation og it, 2014-ordningen Justeret 2014 og 2015 Rettet 2015 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen Revideret 15.08.2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5.

Læs mere

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ)

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Køge Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2013 Indholdsfortegnelse Studieordningen...

Læs mere

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I KOMMUNIKATION DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I KOMMUNIKATION DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I KOMMUNIKATION DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse KAPITEL 1... 4 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 4 1

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management Studieordning for bacheloruddannelsen i music management BA (music management) Rytmisk Musikkonservatorium 22. august 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav,

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indholdsfortegnelse Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 2 4 Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for IT-Vest Masteruddannelse i Informationsteknologi, linien i Multimedier

Studieordning for IT-Vest Masteruddannelse i Informationsteknologi, linien i Multimedier Studieordning for IT-Vest Masteruddannelse i Informationsteknologi, linien i Multimedier INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION...3 2. FORMÅL...3 3. KVALIFIKATIONER...4 4. INDHOLD...4 5. ADGANGSKRAV...4 6.

Læs mere

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL)

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) SEPTEMBER 2013 REVIDERET JANUAR 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 STUDIEORDNINGEN... 4 Kapitel 2 UDDANNELSENS FORMÅL... 5 Kapitel 3 GENERELT OM UNDERVISNINGEN...

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og 01-07-2013 for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling Revideret 01.07.2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 2 2 Uddannelsens formål... 2 3 Uddannelses varighed...

Læs mere

Studieordning. HD 1. del

Studieordning. HD 1. del Studieordning HD 1. del Denne studieordning for 1. del af HD-uddannelsen er fastsat af Studieledelsen for HDuddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse.

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere