Studieordning for masteruddannelsen i matematikkens didaktik ved Institut for Læring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for masteruddannelsen i matematikkens didaktik ved Institut for Læring"

Transkript

1 Studieordning for masteruddannelsen i matematikkens didaktik ved Institut for Læring Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!1

2 Indholdsfortegnelse 1. Præambel 3 2. Varighed og titel 4 3. Adgangskrav 4 4. Formål 5 5. Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser vedrørende deltagelse i uddannelserne Generelle bestemmelser vedrørende eksamen Censur 6 6. Struktur Masteruddannelse i matematikkens didaktik - indhold Uddannelsen fordelt på semestre 8 7. Fagbeskrivelser Semester I og II Tal og algebra i matematik og matematikundervisning Sprog, kommunikation og klasserumskultur & udvikling af kompetencer Semester III og IV Geometri og stokastik i matematik og matematikundervisning Udvikling af materialer til undervisning i matematik Kvantitative og kvalitative forskningsmetoder & aktionsforskning i didaktik Semester V og VI Kvantitative og kvalitative forskningsmetoder & aktionsforskning i didaktik Masterprojekt 18 Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!2

3 1. Præambel Denne studieordning er udarbejdet af Ilisimatusarfik og er godkendt af Akademisk Råd den 22. juni Studieordningen er udarbejdet med hjemmel i: - Landstingslov nr. 19 af 19. november 2007 om Ilisimatusarfik - Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 51 af 29. december 1994 om adgangskrav til videregående og højere uddannelser uden for Grønland - Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 27 af 1. september 1995 om uddannelser og eksaminer ved Ilisimatusarfik - Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 23. juni 2008 om karakterskala og anden bedømmelse - Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 6 af 2. januar 1990 om censorer ved Ilisimatusarfik - Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!3

4 2. Varighed og titel Studiet er opbygget som et deltidsstudium, hvor der hvert semester udbydes et modul på den uddannelse, den studerende er indskrevet. Masteruddannelse er en 1-årig uddannelse svarende til 60 ECTS point. Uddannelsens varighed angives i ECTS point, da dette er den internationale standard for, hvad en akademisk uddannelse skal indeholde. Det betyder, at eftersom uddannelserne udbydes som deltidsuddannelser, er det den studerendes ansvar at sørge for at der tages ECTS point, således at uddannelsen afsluttes og en overgang til videre uddannelsesforløb muliggøres. 1 ECTS point svarer til, hvad der sædvanligvis forstås som 28 arbejdstimer. Som regel udbydes kandidatuddannelsen som en uddannelse på fuldtid, hvilket betyder at den tager 1 år på 60 ECTS point. En gennemført uddannelse giver ret til følgende titel: Master i matematikkens didaktik. 3. Adgangskrav Adgang til masteruddannelse i matematikkens didaktik forudsætter, at ansøgeren har gennemført en bacheloruddannelse som lærer med linjefag i matematik, har Akademisk diplomuddannelse i didaktik med særligt henblik på matematik, eller har dokumenteret tilsvarende kvalifikationer. Ved vurdering af, hvilke ansøgere der skal optages på uddannelserne, lægges der vægt på ansøgerens: - uddannelsesmæssige kvalifikationer - erhvervserfaring, og - begrundelse for ønsket om optagelse på uddannelsen Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!4

5 4. Formål Masteruddannelsen i matematikkens didaktik har til formål at videreudvikle de studerendes kompetencer til på et teoretisk og empirisk informeret grundlag at varetage opgaver af uddannelsesmæssig og udviklingsmæssig art på matematikundervisningens område. Desuden er det formålet, at de studerende efter endt uddannelse kan varetage mindre undersøgelses- og dokumentationsopgaver i relation til matematikundervisningen i Grønland. Mere præcist skal den studerende efter endt uddannelse: - kunne analysere og diskutere praktiske og teoretiske problemstillinger med relation til matematik og matematikundervisning, herunder adressere lærings- og undervisningsmæssige problemer af: stofdidaktisk art om sekvensering og tilrettelæggelse af indhold og om elevers læringsvanskeligheder af specifikt fagligt indhold mere generel fagdidaktisk art vedrørende fx ræsonnementers rolle i matematikundervisning, organisering af og kommunikation i matematikklasserum, og klasserumskulturens betydning for elevernes læring - kunne fungere som facilitator af udviklingsarbejder i matematikundervisning og inspirator for matematikkolleger på deres egne skoler og i lokalområdet, herunder at: initiere og kvalificere udviklingsarbejder om specifikke, faglige indholdsområder og processer formidle resultater af forsknings- og udviklingsmæssig karakter til kolleger og andre interesserede - kunne forholde sig kritisk til undersøgelser af matematikdidaktisk karakter og selvstændigt kunne designe og gennemføre mindre undersøgelser af problemer på matematikundervisningens område Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!5

6 5. Generelle bestemmelser 5.1. Generelle bestemmelser vedrørende deltagelse i uddannelserne Uddannelsen er en deltidsuddannelse. Sædvanligvis er de studerende ansat i en fuldtidsstilling, hvor der fra arbejdsgiveren ydes en reduktion i den enkeltes timetal. Deltagelse i uddannelsen anses derfor som en del af den studerendes arbejde. På internaterne er der mødepligt til undervisningen, samt krav om aktiv deltagelse i undervisningen. Aktiv deltagelse indebærer bl.a., at den studerende er velforberedt, påtager sig opgaver i forbindelse med undervisningen i form af oplæg, fremlæggelser, deltagelse i gruppearbejder / studieteams, øvelser og lignende Generelle bestemmelser vedrørende eksamen Man er som studerende automatisk tilmeldt eksamen, når man er tilmeldt et undervisningsmodul. For at kunne deltage i eksamen skal den studerende opfylde krav om afleveringer og aktiv studiedeltagelse Censur Prøverne er enten interne eller eksterne. Interne prøver bedømmes af eksaminator(erne) alene eller af eksaminator(erne) og en intern censor. Eksterne prøver bedømmes af eksaminator(erne) og en censor, som er beskikket af direktoratet. Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!6

7 6. Struktur Uddannelsen er opbygget som en deltidsuddannelse og fungerer således ved, at den studerende arbejder ved siden af studierne. Derved lægges der op til modulbaseret undervisning på internater. Nedenfor ses en skematisk opbygning af, hvordan uddannelsen tager sig ud. Skemaet giver en samlet oversigt over uddannelsens fag og prøver. De enkelte fags vægtning angives i ECTS point og hvert point svarer til en tresindstyvendedel studenterårsværk (1/60). Institutrådet fører tilsyn med, at pensum i det enkelte fag er i overensstemmelse med beskrivelsen af faget, og institutrådet er ansvarligt for pensum, herunder om angår sideantal og sværhedsgrad er i overensstemmelse med dets vægt i ECTS point. Institutrådets formand drager omsorg for at eksamenspensum i overensstemmelse hermed afleveres som bilag til eksamensplanen. Sædvanligvis er det ikke hvert år alle fag udbydes. Det afhænger af, hvilke studerende der er tilmeldt og hvilke fag institutrådet vælger at indstille til udbydelse Masteruddannelse i matematikkens didaktik - indhold Fag Lektioner Eksamen Censur ECTS Tal og algebra herunder ræsonnementer og beviser i matematik og matematikundervisning Sprog, kommunikation og klasserumskultur samt udvikling af lærerkompetencer i matematikundervisning Geometri og stokastik herunder ræsonnemen-ter og beviser i matema-tik og matematikunder-visning Udvikling af materialer til undervisning i matematik Kvantitative og kvalitative forskningsmetoder samt aktions-forskning i matematikkens didaktik 40 Mundtlig prøve på baggrund af en portefølje 40 Mundtlig prøve på baggrund af synopsis 40 Mundtlig prøve på baggrund af en portefølje 10 Mundtlig prøve på baggrund af synopsis 30 Mundtlig prøve på baggrund af projektrapport Ekstern 10 Ekstern 10 Ekstern 10 Intern 2,5 Ekstern 7,5 Afgangsprojekt 40 Afgangsprojekt Ekstern 20 Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!7

8 6.2. Uddannelsen fordelt på semestre Semester I Tal og algebra herunder ræsonnementer og beviser i matematik og matematikundervisning Sprog, kommunikation og klasserumskultur samt udvikling af lærerkompetencer i matematikundervisning Semester II Tal og algebra herunder ræsonnementer og beviser i matematik og matematikundervisning Sprog, kommunikation og klasserumskultur samt udvikling af lærerkompetencer i matematikundervisning Semester III Geometri og stokastik herunder ræsonnementer og beviser i matematik og matematikundervisning Udvikling af materialer til undervisning i matematik Kvantitative og kvalitative forskningsmetoder samt aktionsforskning (3.-6. sem) Semester IV Geometri og stokastik herunder ræsonnementer og beviser i matematik og matematikundervisning Udvikling af materialer til undervisning i matematik Kvantitative og kvalitative forskningsmetoder samt aktionsforskning Semester V Kvantitative og kvalitative forskningsmetoder samt aktionsforskning Afsluttende projekt Semester VI Kvantitative og kvalitative forskningsmetoder samt aktionsforskning Afsluttende projekt Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!8

9 7. Fagbeskrivelser 7.1. Semester I og II Tal og algebra i matematik og matematikundervisning Formålet med faget er, at den studerende: bliver i stand til, på informeret grundlag at diskutere historiske og aktuelle syn på matematik og matematikundervisning i skolen samt til at gøre rede for resultater og ræsonnementer fra den elementære talteori og udvikler sin forståelse af de hele, de rationale og de reelle tal bliver i stand til at gøre rede for og anvende centrale algebraiske begreber og resultater, herunder grupper og legemer samt variabel- og funktionsbegreber bliver i stand til at gøre rede for symbolers funktioner i algebra, og udvikler sin kompetence til at håndtere matematiske symboler i faget bliver fortrolig med repræsentationers rolle i matematikundervisningen bliver i stand til på videnskabeligt grundlag at diskutere udviklingen i børns talforståelser og forståelse af algebraiske begreber og procedurer, herunder om der er sammenhæng mellem denne udvikling og de undervisningsmæssige tiltag udvikler sin kompetence til at analysere og kvalificere arbejdet med tal og algebra i grundskolen, samt at initiere udviklingsarbejder med fokus på disse områder udvikler sin kompetence til at gennemføre og forstå matematiske ræsonnementer og beviser, samt sin indsigt i den konkrete anvendelse af forskellige typer af beviser Indhold - Historiske og aktuelle syn på matematik og matematik i skolen - Ræsonnementers og bevisers rolle i matematik - Eksempler på matematiske beviser og ræsonnementer fra tal og algebra - Elementære talteoretiske sætninger om primtal, delelighed, mv. - Taludvidelser - Grupper og legemer - Additiv og multiplikativ tænkning - Variabel- og funktionsbegreber - Præalgebra/tidlig algebra & symbolers rolle i algebra - Der lægges vægt på de undervisningsmæssige aspekter af de for skolen relevante matematiske områder Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!9

10 - Sprog: grønlandsk/dansk/engelsk - Undervisningsomfang, antal timer: 40 - Pensum udgøres af den på undervisningsplanen angivne litteratur - Eksamen: Mundtlig prøve på baggrund af portefølje - Censur: Ekstern - Karakterskala: GGS-skala - ECTS: 10 Prøveform Der foretages intern godkendelse af individuel eller gruppevis besvarelse af 3-5 opgaver af forskellig karakter, stillet efter nærmere angivelse i undervisningsplanen og besvaret inden for angivne tidsfrister i løbet af studieforløbet af grupper bestående af maksimum 3 studerende. Disse godkendte opgavebesvarelser udgør tilsammen en portefølje, som i en gennemskrevet version afleveres til eksamensadministrationen indenfor de herfra udmeldte tidsfrister. Hver del af porteføljen må i sin endelige udgave maksimalt være 6 normalsider ( anslag) med én forfatter (eksklusiv forside, referencer og bilag). Dette maksimum-omfang øges med 3 normalsider (7.200 anslag) for hver yderligere deltager i forfattergruppen. Aflevering af en godkendt portefølje er forudsætningen for at forfattergruppen kan gå til mundtlig eksamen, som inklusiv votering maksimalt varer 45 minutter ved en portefølje afleveret af en individuel studerende. Dette maksimale tidsrum øges med 20 minutter for hver yderligere studerende til samtidig bedømmelse. Den mundtlige eksamination tager udgangspunkt i en på forhånd lodtrukket opgavebesvarelse, men inddrager i øvrigt den samlede opgaveportefølje. Med den lodtrukne opgavebesvarelse følger en tilhørende tekst fra kurset, som skal inddrages i samtalen mellem den eller de studerende, censor og eksaminator. Hvilken del af porteføljen der er blevet lodtrukket og hvilken tekst der af eksaminator er valgt som den ledsagende tekst, meddeles de studerende af eksamensadministrationen senest en uge efter afleveringsfristens udløb. Bedømmelsen sker på grundlag af en vurdering af den lodtrukne opgavebesvarelse og den studerendes mundtlige præstation ved eksaminationen. Der anvendes ekstern censur og bedømmelsen følger GGS-skalaen. Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!10

11 Sprog, kommunikation og klasserumskultur & udvikling af kompetencer Formålet med faget er, at den studerende bliver i stand til på informeret grundlag at diskutere den rolle sprog og symboliseringer spiller i matematik bliver i stand til på videnskabeligt grundlag kunne diskutere den rolle sprog, kommunikation og klasserumskultur har for læringspotentialerne i matematikklasserum bliver i stand til på videnskabeligt grundlag at identificere hensigtsmæssigheden af matematikundervisning på klasse-, klassetrin- og skoleniveau samt analysere og diskutere disse bliver i stand til at forholde sig til matematiklæreres professionelle viden, personlige forestillinger og identiteter bliver i stand til på videnskabeligt grundlag at diskutere og forholde sig til fordele og ulemper ved forskellige måder at organisere og gennemføre initiativer til at igangsætte, rådgive, udvikle og vejlede matematiklærere udvikler sin kompetence til at analysere og kvalificere den aktuelle kommunikation i matematikklasserum samt at initiere udviklingsarbejder med fokus på at videreudvikle eksisterende kommunikationsmønstre Indhold - Sprog og symboliseringer i matematik - og symbolers rolle i matematiklæring - Matematik og matematikundervisning i skolen - Typer af klasserumskommunikation - Sociale og sociomatematiske normer i matematikundervisning - Lærerviden, herunder udviklingen i forståelsen af Mathematical Knowledge for Teaching - Betydning af lærerens syn på eller opfattelse af matematik i forhold til valg af indhold og metoder i matematikundervisningen - Læreridentitet, herunder professionel identitetsudvikling - Sprog: grønlandsk/dansk/engelsk - Undervisningsomfang, antal timer: 40 - Pensum udgøres af den på undervisningsplanen angivne litteratur - Eksamen: Mundtlig på baggrund af synopsis - Censur: Ekstern - Karakterskala: GGS-skala - ECTS: 10 Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!11

12 Prøveform Modulet afsluttes med en mundtlig eksamen på baggrund af en synopsis, som har et omfang på 5 sider. Synopsis udarbejdes individuelt eller i grupper på op til 3 og danner grundlag for den mundtlige eksamen. Synopsis indgår ikke i bedømmelsesgrundlaget. Der gives vejledning under opgaveskrivningen til de studerende. Eksaminationstiden er 45 minutter inklusiv votering ved individuel eksamen og øges med 20 minutter pr. ekstra studerende ved gruppeeksamen. Bedømmelsen foregår ved ekstern censur og der gives karakter efter GGS-skalaen. Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!12

13 7.2. Semester III og IV Geometri og stokastik i matematik og matematikundervisning Formålet med faget er, at de studerende bliver i stand til at gøre rede for og anvende centrale begreber, resultater og ræsonnementer fra den elementære Euklidiske geometri og den analytiske geometri bliver i stand til at gøre rede for og anvende centrale begreber, resultater og ræsonnementer fra den elementære sandsynlighedsregning og statistik bliver i stand til at anvende stokastiske begreber i modelleringsprocesser bliver i stand til på videnskabeligt grundlag at gøre rede for fordele og ulemper ved forskellige tilgange til undervisning i geometri (inkl. måling) og stokastik udvikler sin kompetence til at analysere og kvalificere arbejdet med geometri (inkl. måling) og stokastik i grundskolen, samt at initiere udviklingsarbejder med fokus på disse områder udvikler sin kompetence til at gennemføre og forstå matematiske ræsonnementer og beviser i geometri i forhold til brugen af dynamiske geometriprogrammer Indhold - Ræsonnementers og bevisers rolle i matematikundervisningen i skolen i forhold til brugen af dynamiske geometriprogrammer - Euklidisk og analytisk geometri - Stokastiske grundbegreber og metoder - Udviklingen af børns tænkning om plan, rum og måling i skolen - Udviklingen af børns tænkning om sandsynligheder og data i skolen - Sprog: grønlandsk/dansk/engelsk - Undervisningsomfang, antal timer: 40 - Pensum: Pensum udgøres af den på undervisningsplanen angivne litteratur - Eksamen: Mundtlig på baggrund af en portefølje - Censur: Ekstern - Karakterskala: GGS-skala - ECTS: 10 Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!13

14 Prøveform Der foretages intern godkendelse af individuel eller gruppevis besvarelse af 3-5 opgaver af forskellig karakter, stillet efter nærmere angivelse i undervisningsplanen og besvaret inden for angivne tidsfrister i løbet af studieforløbet af grupper bestående af maksimum 3 studerende. Disse godkendte opgavebesvarelser udgør tilsammen en portefølje, som i en gennemskrevet version afleveres til eksamensadministrationen indenfor de herfra udmeldte tidsfrister. Hver del af porteføljen må i sin endelige udgave maksimalt være 6 normalsider ( anslag) med én forfatter (eksklusiv forside, referencer og bilag). Dette maksimum-omfang øges med 3 normalsider (7.200 anslag) for hver yderligere deltager i forfattergruppen. Aflevering af en godkendt portefølje er forudsætningen for at forfattergruppen kan gå til mundtlig eksamen, som inklusive votering maksimalt varer 40 minutter ved en portefølje afleveret af en individuel studerende. Dette maksimale tidsrum øges med 20 minutter for hver yderligere studerende til samtidig bedømmelse. Den mundtlige eksamination tager udgangspunkt i en på forhånd lodtrukket opgavebesvarelser, men inddrager i øvrigt den samlede opgaveportefølje. Med den lodtrukne opgavebesvarelse følger en tilhørende tekst fra kurset, som skal inddrages i samtalen mellem den eller de studerende, censor og eksaminator. Hvilken del af porteføljen der er blevet lodtrukket og hvilken tekst der af eksaminator er valgt som den ledsagende tekst, meddeles de studerende af eksamensadministrationen senest en uge efter afleveringsfristens udløb. Bedømmelsen sker på grundlag af en vurdering af den lodtrukne opgavebesvarelse og den studerendes mundtlige præstation ved eksaminationen. Der anvendes ekstern censur og bedømmelsen følger GGS-skalaen. Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!14

15 Udvikling af materialer til undervisning i matematik Formålet med faget er, at den studerende bliver i stand til på videnskabeligt grundlag at diskutere og forholde sig til kvaliteten af undervisningsmaterialer af forskellig art til matematik i skolen bliver i stand til at bearbejde og udvikle materialer til matematikundervisning i skolen på forskellige faglige områder (fx algebra, stokastik, geometri) og med hensyntagen til forskellige faglige processer (fx matematisk ræsonnement, problemløsning, kommunikation) Indhold - Lærebøgers og andre materialers rolle i matematikundervisning, herunder relationen mellem materialer og klasserumsinteraktioner - Afdækning af syn på matematik i materialer til undervisning - Kvalitetskriterier for oplæg til undervisning - Sprog: grønlandsk/dansk/engelsk - Undervisningsomfang, antal timer: 10 - Pensum: Pensum udgøres af den på undervisningsplanen angivne litteratur - Eksamen: Mundtlig på baggrund af synopsis - Censur: Intern - Karakterskala: Bestået/ikke bestået - ECTS: 2,5 Prøveform Modulet afsluttes med en mundtlig eksamen på baggrund af en synopsis, som har et omfang på 5 sider. Synopsis udarbejdes individuelt eller i grupper på op til 3 og danner grundlag for den mundtlige eksamen. Synopsis indgår ikke i bedømmelsesgrundlaget. Der gives vejledning under opgaveskrivningen til de studerende. Eksaminationstiden er 45 minutter inklusiv votering ved individuel eksamen og øges med 20 minutter pr. ekstra studerende ved gruppeeksamen. Bedømmelsen foregår ved intern censur og der gives karakter efter GGS-skalaen. Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!15

16 Kvantitative og kvalitative forskningsmetoder & aktionsforskning i didaktik Formålet med faget er, at de studerende bliver i stand til på informeret grundlag at diskutere, hvad kvantitative og kvalitative metoder kan og ikke kan i matematikdidaktiske undersøgelser bliver i stand til at analysere og kritisk forholde sig til matematikdidaktiske undersøgelser af kvantitativ og kvalitativ art opnår nogen ekspertise i at anvende metoder til indsamling af kvantitative og kvalitative data opnår nogen ekspertise i at analysere kvantitative og kvalitative data bliver i stand til at udføre aktionsforskningsprojekter Indhold - Metoder til kvantitativ og kvalitativ dataindsamling (interviews, spørgeskema, observation, dokumentanalyse) samt metoder til aktionsforskning - Forholdet mellem teori og metode - Kodning og analyse - Case studier - Etnografi - Grounded theory - Operationalisering - Hypoteser - Population og stikprøve - Tabeller og grafer - Konfidensinterval - Signifikans - Sammenhænge mellem variable - Hypotesetest - Sprog: grønlandsk/dansk/engelsk - Undervisningsomfang, antal timer: 30 - Pensum: Pensum udgøres af den på undervisningsplanen angivne litteratur - Eksamen: Mundtlig på baggrund af en projektrapport - Censur: Ekstern censur - Karakterskala: GGS-skala - ECTS: 7,5 Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!16

17 Prøveform 1) Individuel Eksamen består af aflevering af en individuelt udarbejdet projektrapport samt efterfølgende mundtlig eksamen. Projektrapporten har et omfang på 10 normalsider (max anslag). Rapporten afleveres til Studieadministrationen indenfor de herfra udmeldte tidsfrister. Dette er forudsætningen for at kunne gå til individuel mundtlig eksamen af maksimalt 45 minutters varighed inklusiv votering. Bedømmelsen sker på grundlag af en vurdering af projektrapporten og den studerendes individuelle mundtlige præstation ved eksaminationen. Der anvendes ekstern censur og der gives bedømmelse efter GGS-skalaen. 2) Gruppe Eksamen består af aflevering af en projektrapport samt efterfølgende mundtlig eksamen. Projektrapporten har et omfang på 15 normalsider (max anslag) ved en gruppe bestående af to studerende. Dette tal øges med 5 normalsider for hver yderligere deltager i projektgruppen. Rapporten afleveres til Studieadministrationen indenfor de herfra udmeldte tidsfrister. Dette er forudsætningen for at kunne gå til individuel mundtlig eksamen af maksimalt 45 minutters varighed inklusiv votering. Bedømmelsen sker på grundlag af en vurdering af projektrapporten og den studerendes individuelle mundtlige præstation ved eksaminationen. Der anvendes ekstern censur og der gives bedømmelse efter GGS-skalaen. Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!17

18 7.3. Semester V og VI Kvantitative og kvalitative forskningsmetoder & aktionsforskning i didaktik Se beskrivelse på tidligere semester Masterprojekt Formålet med specialet er, at den studerende udvikler sine kompetencer til evt. i samarbejde med andre studerende at arbejde med et afgrænset matematikdidaktisk problem kan formulere en relevant problemstilling, analysere og anvende relevant litteratur, og evt. designe og gennemføre en lille empirisk undersøgelse kan evaluere og revidere egne metodiske og teoretiske tilgange kan samle sine resultater i en klar, struktureret og sprogligt korrekt fremstillingsform kan uddrage og sammenfatte undersøgelsens resultater samt vurdere stærke og svage sider i eget arbejde kan demonstrere det faglige overblik og den indsigt i det matematikdidaktiske felt, som er opnået gennem studieforløbet kan dokumentere, at de faglige mål med masteruddannelsen er nået, såvel med hensyn til vidensområder fra de enkelte moduler som til uddannelsens samlede niveau - Sprog: grønlandsk/dansk/engelsk - Undervisningsomfang, antal timer: 40 - Pensum: Eksamen: Skriftlig opgave - Censur: Ekstern - Karakterskala: GGS-skala - ECTS: 20 Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!18

19 Prøveform Indhold I modulet indgår forskellige pædagogiske forskningsmetoder. Undervisningen vil komme omkring følgende: planlægning af kvantitativ/kvalitativ undersøgelse udarbejdelse af forsknings- og interviewspørgsmål herunder spørgeskemaer interviewteknikker indsamle, bearbejde og analysere kvantitative/kvalitative data Der tilknyttes vejledere i arbejdet med afgangsprojektet. Det indledende arbejde med det afsluttende projekt påbegyndes i efterårssemestret med emnevalg og forberedelser til empiriske undersøgelser. Der arbejdes med et selvvalgt emne og problemstilling, som er relevant for matematiklærerprofessionen. Problemformuleringen godkendes af vejleder/-e. Afgangsprojektet tager udgangspunkt i og afspejler de kvalifikationer og kompetencer, som den studerende har opnået igennem uddannelsen. Koblingen mellem uddannelsens centrale områder - teori og praktik demonstreres i afgangsprojektet via akademisk arbejdsmåde og fremstilling. Arbejdet med afgangsprojektet foregår gennem uddannelses 5. og 6. semester. Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!19

20 Eksamen og bedømmelse Den studerende udarbejder en opgave individuelt eller i grupper på op til tre studerende. Opgaven suppleres af en mundtlig individuel prøve i form af oplæg fra den studerende samt dialog. Den mundtlige del varer 45 min. inklusiv votering. - Opgaveomfang, individuel opgave: sider (+/- 10%) - Opgaveomfang, gruppeopgave, 2 personer: sider (+/- 10%) - Opgaveomfang, gruppeopgave, 3 personer: sider (+/- 10%) Der foretages en individuel bedømmelse af gruppeopgaverne. Det skal derfor angives i opgaven, hvilke sider den enkelte studerende har skrevet. Der skal være en ligelig fordeling af de studerendes bidrag til opgaven. Dele af gruppeopgaven kan fremstå som fællesprodukt. En gruppe på 2 studerende kan angive max. 4 sider som fælles. En gruppe på 3 studerende kan angive max. 6 sider som fælles. Den studerende eksamineres med udgangspunkt i hele afhandlingen. Der er ekstern censur og bedømmelse efter GGS-skalaen. Den studerende får én samlet karakter for sin skriftlige og mundtlige præstation. - ECTS: 20 Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!20

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 3 Overblik over

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning København, december 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål...

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Pædagogisk viden og forskning

Pædagogisk viden og forskning PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk viden og forskning Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning og Individ

Vejledning og Individ Vejledning for modulet Vejledning og Individ Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 VIA University College Videreuddannelse og Kompetenceudvikling www.via.dk/videreuddannelse Forord Denne Eksamensvejledning har til formål

Læs mere

Studievejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning

Studievejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Studievejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Januar 2012 1. INDLEDNING Studievejledningen angiver retningslinjer og rammer for Diplomuddannelsen i uddannelses,

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. August 2014 juni 2015

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. August 2014 juni 2015 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i ledelse August 2014 juni 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Moduler... 5 Organisation og arbejdspsykologi

Læs mere

Faglig vejledning i skolen

Faglig vejledning i skolen PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Faglig vejledning i skolen Et modul fra PD-retningerne Danskvejleder, Engelskvejleder, Matematikvejleder og Naturfagsvejleder

Læs mere

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Studieordning 1 Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Indholdsfortegnelse 1. Bekendtgørelsesgrundlag 3 2. Uddannelsesinstitution 3 3. Samarbejde 3 4. Adgangskrav 3 5. Læringsudbytte

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Notat om Master i ledelse af offentlige velfærdsinstitutioner

Notat om Master i ledelse af offentlige velfærdsinstitutioner Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2012-13 FIV Alm.del Bilag 168 Offentligt Poul Erik Mouritzen Studieleder for masterstudierne Institut for statskundskab Syddansk Universitet

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2014 juli 2015 3 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Grundlaget for eksamen... 5 Overblik over eksamensformerne... 6 De obligatoriske moduler... 6

Læs mere

Kapitel 9: Beskrivelse af uddannelsens enkelte discipliner og prøver

Kapitel 9: Beskrivelse af uddannelsens enkelte discipliner og prøver DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET STUDIEKONTORET studieordning for Masteruddannelse i Sundhedsantropologi Struktur Kapitel 1: Formål Kapitel 2: Uddannelsesstruktur Kapitel 3: Almene eksamensbestemmelser

Læs mere

Den studerende skal i studiet anvende lærings- og arbejdsformer, der baserer sig på informations og kommunikationsteknologi.

Den studerende skal i studiet anvende lærings- og arbejdsformer, der baserer sig på informations og kommunikationsteknologi. 11.2 Fysik/kemi Fagets identitet Fysik og kemi handler om menneskets udforskning og fortolkning af den fysiske verden og interaktion med verden lige fra subatomare fænomener til universet efter big bang.

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indholdsfortegnelse Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det

Læs mere

Projekt- og studievejledning. for. Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. Gældende fra d. 1. januar 2014

Projekt- og studievejledning. for. Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. Gældende fra d. 1. januar 2014 Projekt- og studievejledning for Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning Gældende fra d. 1. januar 2014 1 INDLEDNING... 2 2 OVERSIGT OVER EKSAMENSFORMER... 2 3 VIDEREUDDANNELSE... 2 3.1 ADGANG TIL HD

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning. HD 1. del

Studieordning. HD 1. del Studieordning HD 1. del Denne studieordning for 1. del af HD-uddannelsen er fastsat af Studieledelsen for HDuddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse.

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indhold Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige

Læs mere

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Uddannelsesplan Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Undervisere: Jens Andersen, psykolog, Ledelses- og organisationskonsulent, act2learn, mail: jna@ucnact2learn.dk, mobil: 72690408 Ane Davidsen,

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab

Studieordning for bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab 1. Varighed og titel 2. Adgangskrav 3. Formål 4. Struktur, uddannelsens fag og prøver

Læs mere

Metodeguide til aktionsforskningsprojekt

Metodeguide til aktionsforskningsprojekt Metodeguide til aktionsforskningsprojekt Produktionsprojekt 3. semester Kirsten Jæger, august 2003 Prøvetitel: Prøve 4 FRI MUNDTLIG PRØVE PÅ BASIS AF PROJEKTRAPPORT INDEN FOR OMRÅDET PRODUKTION ECTS: 10

Læs mere

EKSAMENSGUIDE VED PÆDAGOGUDDANNELSEN MIDT-VEST

EKSAMENSGUIDE VED PÆDAGOGUDDANNELSEN MIDT-VEST EKSAMENSGUIDE VED PÆDAGOGUDDANNELSEN MIDT-VEST januar 2012 INDHOLD Prøven på 4. semester: Individ, institution og samfund Jf. Uddannelsesbekendtgørelsen 20...4 International modul... 7 Prøven på 5. semester:

Læs mere

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer d e t t e o l o g i s k e f a k u lt e t kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet 2009 retningslinjer Foto: Bettina Hovgaard-Schulze Layout: Grafisk Kommuniation/Det

Læs mere

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Efterårssemestret 2015 Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse EKSAMENSVEJLEDNING... 1 TEKNOLOGISK DIPLOMUDDANNELSE I VEDLIGEHOLD... 1 Efterårssemestret

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelse til side 10: Erhvervskunderådgivning (2. interne) Ved udgangen af 3. semester afholdes en mundtlig prøve

Læs mere

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning.

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning. 'HW+XPDQLVWLVNH)DNXOWHWV8GGDQQHOVHU 6WXGLHRUGQLQJIRUNXUVHW$FDGHPLF(QJOLVK 8GEXGWLVDPDUEHMGHPHG'HW,QWHUQDWLRQDOH.RQWRU %$QLYHDX RUGQLQJHQ 8QGHU8GGDQQHOVHVEHNHQGWJ UHOVHQDI )DFXOW\RI+XPDQLWLHV &XUULFXOXPIRUWKHHOHFWLYHVWXG\LQ$FDGHPLF(QJOLVK

Læs mere

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve IBC International Business College Kolding Aabenraa Som afslutning på din elevuddannelse skal du op til en fagprøve. Fagprøven skal løses som en opgave, beskrives i et projekt/rapport og færdiggøres inden

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Forsøgsordning 2008-2010 & 2010-2012 1 Indholdsfortegnelse Forord.side 3 Formål.side 4 Adgangskrav, ansøgning og optagelse.side 5 Uddannelsens

Læs mere

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

MIA Matematik i anvendelse (10 ECTS) Kursusplan

MIA Matematik i anvendelse (10 ECTS) Kursusplan MIA Matematik i anvendelse (10 ECTS) Kursusplan Nat.bas., Roskilde Universitet Forår 2014 Kursusansvarlig: Peter Limkilde (peter.limkilde@skolekom.dk). Tidspunkt: Mandage kl. 13-17.15 og onsdage kl. 8.30-12.45.

Læs mere

Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point)

Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point) Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2009 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BEKENDTGØRELSE, FAGPRØVEN TRIN FOR TRIN M.M.... 4 2.1. Bekendtgørelsens krav til fagprøven...

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse

Diplomuddannelsen i ledelse AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET Fagmodulets navn Økonomisk Ledelse Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Specialemodul 15 ECTS. - Den offentlige lederuddannelse. Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012

Specialemodul 15 ECTS. - Den offentlige lederuddannelse. Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012 Specialemodul - Den offentlige lederuddannelse Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012 15 ECTS 1 Indhold Specialemodulet (15 ECTS point)... 3 Indhold og læringsmål modulet... 3 Synopsis... 4 Vejledning...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del Studieordningen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til meritlærer nr. 651 af 290609 Almen del Uddannelsens formål At give den studerende de faglige, pædagogiske og praktiske forudsætninger,

Læs mere

Indhold. Bind 1. 1 Eksperimentel geometri 3. 2 Areal 33

Indhold. Bind 1. 1 Eksperimentel geometri 3. 2 Areal 33 Indhold Bind 1 del I: Eksperimenterende geometri og måling 1 Eksperimentel geometri 3 Hvorfor eksperimenterende undersøgelse? 4 Eksperimentel undersøgelse: På opdagelse med sømbrættet 6 Geometriske konstruktioner

Læs mere

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Efterårssemestret 2014 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Vedligehold

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

AT SKRIVE SPECIALE Nordisk sprog og litteratur

AT SKRIVE SPECIALE Nordisk sprog og litteratur AT SKRIVE SPECIALE Nordisk sprog og litteratur Indhold Emnevalg Valg af vejleder Specialeplads Vejledningsprocessen Eksamenskontrakten Dispensation fra eksamenskontrakten Vejledningsplan Opgaveformulering

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 04-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

Studieordning 2015-2016 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 23-08-2015. Bilag 3: Praktik

Studieordning 2015-2016 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 23-08-2015. Bilag 3: Praktik Bilag 3: Praktik Modulbeskrivelser PRAKTIK... 2 MODUL: PRAKTIK NIVEAU I... 2 MODUL: PRAKTIK NIVEAU II... 4 MODUL: PRAKTIK NIVEAU III... 6 Tilrettelæggelse af prøver i praktik på niveau I, II og III...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker Erhvervsuddannelse med ekstra bonus Elektriker Studiebog grundforløb Elektriker Mødeaktivitet Der er møde- og deltagelsespligt til undervisningen og studietimer. Eleverne skal følge Syddansk Erhvervsskoles

Læs mere

Brøndbyvester Skole har godt 1000 elever, 150 lærere og pædagoger

Brøndbyvester Skole har godt 1000 elever, 150 lærere og pædagoger Brøndbyvester Skole som uddannelsessted Brøndbyvester Skole har godt 1000 elever, 150 lærere og pædagoger Brøndbyvester Skole er firesporet og rummer ud over almenklasser også kommunens specialklasserække

Læs mere

Master i. international virksomhedskommunikation

Master i. international virksomhedskommunikation Master i international virksomhedskommunikation 2 Fleksibel og målrettet uddannelse til dig, der vil videre i karrieren Har du brug for at forbedre dine kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer enten

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music

Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music STUDIEPLAN Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music Aarhus/Aalborg Gældende fra 2012 Senest revideret september 2012 1 Indhold Indhold... 2 1. Uddannelsens betegnelse på dansk

Læs mere

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I AFSÆTNINGSØKONOMI

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I AFSÆTNINGSØKONOMI 1 STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I AFSÆTNINGSØKONOMI 2000 2 1. GRUNDLAG HD uddannelsen i Afsætningsøkonomi er tilrettelagt i henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 674 af 19. august

Læs mere

ENKELTFAG - NORDISK SPROG OG LITTERATUR LEDERENS RETORIK

ENKELTFAG - NORDISK SPROG OG LITTERATUR LEDERENS RETORIK ENKELTFAG - NORDISK SPROG OG LITTERATUR LEDERENS RETORIK efter- og AeddMnlseNNS 2012/2013i EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2013/2014 LEDERENS RETORIK - TROVÆRDIG OG OVERBEVISENDE KOMMUNIKATION Lederens retorik

Læs mere

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet Struktur Optagelse på uddannelsen Ansøgning Optagelse Personlig samtale Vise egnethed Grundforløb over et år Evaluering Skriftlig opgave Eksamen efter grundforløbet Praktisk prøve Eksistentiel Dynamisk

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens

Læs mere

Formidling af kunst og kultur for børn og unge

Formidling af kunst og kultur for børn og unge STUDIEORDNING Diplomuddannelse i Formidling af kunst og kultur for børn og unge Revideret 01.07.11 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel

Læs mere

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret.

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret. Forskningsåret Medicinstuderende og tandlægestuderende ved Health på Aarhus Universitet kan søge om indskrivning på forskningsåret, et 1-årig prægraduat forløb i sundhedsvidenskabelig forskning, der afsluttes

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau I forbindelse med udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar etablerede Ballerup Kommune i 2006 et uddannelsesforløb for medarbejdere

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015

Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015 Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 2 Overgangsordning... 2 Undervisningen... 3 Undervisnings-

Læs mere

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt Modul 14 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt September 2011 Indholdsfortegnelse Modul 14: Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt.... 2 Rammer for bachelorprojektet... 3 Indholdsmæssige

Læs mere

Studieordning for MBA Master of Business Administration

Studieordning for MBA Master of Business Administration Studieordning for MBA Master of Business Administration August 2011 Studieordning for MBA 2011 2 Indholdsfortegnelse STUDIEORDNING FOR MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA... 3 Generelt... 3 Uddannelsens

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner Særfag 18. Agenter, handlinger og normer (Agents, actions and norms) a. Undervisningens omfang: 4 ugentlige timer i 2. semester. Efter gennemførelsen

Læs mere

Jordbrugsteknolog JT 10-12. Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole

Jordbrugsteknolog JT 10-12. Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole Jordbrugsteknolog JT 10-12 Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole Forord Pludselig er du nået til 4. semester på Jordbrugsteknologuddannelsen på Erhvervsakademiet

Læs mere

Sidefagssupplering i medievidenskab

Sidefagssupplering i medievidenskab Sidefagssupplering i medievidenskab Center for Medievidenskab udbyder sidefagssupplering i medievidenskab fra efteråret 2003. Undervisningen består af to moduler: Første modul er i medieproduktion, der

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik

Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik BMus (lydteknik) Rytmisk Musikkonservatorium 18. august 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav,

Læs mere

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse Efterårssemester 2015 Side 1 af 23 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Projektledelse

Læs mere