Studieordning for masteruddannelsen i matematikkens didaktik ved Institut for Læring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for masteruddannelsen i matematikkens didaktik ved Institut for Læring"

Transkript

1 Studieordning for masteruddannelsen i matematikkens didaktik ved Institut for Læring Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!1

2 Indholdsfortegnelse 1. Præambel 3 2. Varighed og titel 4 3. Adgangskrav 4 4. Formål 5 5. Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser vedrørende deltagelse i uddannelserne Generelle bestemmelser vedrørende eksamen Censur 6 6. Struktur Masteruddannelse i matematikkens didaktik - indhold Uddannelsen fordelt på semestre 8 7. Fagbeskrivelser Semester I og II Tal og algebra i matematik og matematikundervisning Sprog, kommunikation og klasserumskultur & udvikling af kompetencer Semester III og IV Geometri og stokastik i matematik og matematikundervisning Udvikling af materialer til undervisning i matematik Kvantitative og kvalitative forskningsmetoder & aktionsforskning i didaktik Semester V og VI Kvantitative og kvalitative forskningsmetoder & aktionsforskning i didaktik Masterprojekt 18 Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!2

3 1. Præambel Denne studieordning er udarbejdet af Ilisimatusarfik og er godkendt af Akademisk Råd den 22. juni Studieordningen er udarbejdet med hjemmel i: - Landstingslov nr. 19 af 19. november 2007 om Ilisimatusarfik - Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 51 af 29. december 1994 om adgangskrav til videregående og højere uddannelser uden for Grønland - Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 27 af 1. september 1995 om uddannelser og eksaminer ved Ilisimatusarfik - Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 23. juni 2008 om karakterskala og anden bedømmelse - Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 6 af 2. januar 1990 om censorer ved Ilisimatusarfik - Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!3

4 2. Varighed og titel Studiet er opbygget som et deltidsstudium, hvor der hvert semester udbydes et modul på den uddannelse, den studerende er indskrevet. Masteruddannelse er en 1-årig uddannelse svarende til 60 ECTS point. Uddannelsens varighed angives i ECTS point, da dette er den internationale standard for, hvad en akademisk uddannelse skal indeholde. Det betyder, at eftersom uddannelserne udbydes som deltidsuddannelser, er det den studerendes ansvar at sørge for at der tages ECTS point, således at uddannelsen afsluttes og en overgang til videre uddannelsesforløb muliggøres. 1 ECTS point svarer til, hvad der sædvanligvis forstås som 28 arbejdstimer. Som regel udbydes kandidatuddannelsen som en uddannelse på fuldtid, hvilket betyder at den tager 1 år på 60 ECTS point. En gennemført uddannelse giver ret til følgende titel: Master i matematikkens didaktik. 3. Adgangskrav Adgang til masteruddannelse i matematikkens didaktik forudsætter, at ansøgeren har gennemført en bacheloruddannelse som lærer med linjefag i matematik, har Akademisk diplomuddannelse i didaktik med særligt henblik på matematik, eller har dokumenteret tilsvarende kvalifikationer. Ved vurdering af, hvilke ansøgere der skal optages på uddannelserne, lægges der vægt på ansøgerens: - uddannelsesmæssige kvalifikationer - erhvervserfaring, og - begrundelse for ønsket om optagelse på uddannelsen Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!4

5 4. Formål Masteruddannelsen i matematikkens didaktik har til formål at videreudvikle de studerendes kompetencer til på et teoretisk og empirisk informeret grundlag at varetage opgaver af uddannelsesmæssig og udviklingsmæssig art på matematikundervisningens område. Desuden er det formålet, at de studerende efter endt uddannelse kan varetage mindre undersøgelses- og dokumentationsopgaver i relation til matematikundervisningen i Grønland. Mere præcist skal den studerende efter endt uddannelse: - kunne analysere og diskutere praktiske og teoretiske problemstillinger med relation til matematik og matematikundervisning, herunder adressere lærings- og undervisningsmæssige problemer af: stofdidaktisk art om sekvensering og tilrettelæggelse af indhold og om elevers læringsvanskeligheder af specifikt fagligt indhold mere generel fagdidaktisk art vedrørende fx ræsonnementers rolle i matematikundervisning, organisering af og kommunikation i matematikklasserum, og klasserumskulturens betydning for elevernes læring - kunne fungere som facilitator af udviklingsarbejder i matematikundervisning og inspirator for matematikkolleger på deres egne skoler og i lokalområdet, herunder at: initiere og kvalificere udviklingsarbejder om specifikke, faglige indholdsområder og processer formidle resultater af forsknings- og udviklingsmæssig karakter til kolleger og andre interesserede - kunne forholde sig kritisk til undersøgelser af matematikdidaktisk karakter og selvstændigt kunne designe og gennemføre mindre undersøgelser af problemer på matematikundervisningens område Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!5

6 5. Generelle bestemmelser 5.1. Generelle bestemmelser vedrørende deltagelse i uddannelserne Uddannelsen er en deltidsuddannelse. Sædvanligvis er de studerende ansat i en fuldtidsstilling, hvor der fra arbejdsgiveren ydes en reduktion i den enkeltes timetal. Deltagelse i uddannelsen anses derfor som en del af den studerendes arbejde. På internaterne er der mødepligt til undervisningen, samt krav om aktiv deltagelse i undervisningen. Aktiv deltagelse indebærer bl.a., at den studerende er velforberedt, påtager sig opgaver i forbindelse med undervisningen i form af oplæg, fremlæggelser, deltagelse i gruppearbejder / studieteams, øvelser og lignende Generelle bestemmelser vedrørende eksamen Man er som studerende automatisk tilmeldt eksamen, når man er tilmeldt et undervisningsmodul. For at kunne deltage i eksamen skal den studerende opfylde krav om afleveringer og aktiv studiedeltagelse Censur Prøverne er enten interne eller eksterne. Interne prøver bedømmes af eksaminator(erne) alene eller af eksaminator(erne) og en intern censor. Eksterne prøver bedømmes af eksaminator(erne) og en censor, som er beskikket af direktoratet. Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!6

7 6. Struktur Uddannelsen er opbygget som en deltidsuddannelse og fungerer således ved, at den studerende arbejder ved siden af studierne. Derved lægges der op til modulbaseret undervisning på internater. Nedenfor ses en skematisk opbygning af, hvordan uddannelsen tager sig ud. Skemaet giver en samlet oversigt over uddannelsens fag og prøver. De enkelte fags vægtning angives i ECTS point og hvert point svarer til en tresindstyvendedel studenterårsværk (1/60). Institutrådet fører tilsyn med, at pensum i det enkelte fag er i overensstemmelse med beskrivelsen af faget, og institutrådet er ansvarligt for pensum, herunder om angår sideantal og sværhedsgrad er i overensstemmelse med dets vægt i ECTS point. Institutrådets formand drager omsorg for at eksamenspensum i overensstemmelse hermed afleveres som bilag til eksamensplanen. Sædvanligvis er det ikke hvert år alle fag udbydes. Det afhænger af, hvilke studerende der er tilmeldt og hvilke fag institutrådet vælger at indstille til udbydelse Masteruddannelse i matematikkens didaktik - indhold Fag Lektioner Eksamen Censur ECTS Tal og algebra herunder ræsonnementer og beviser i matematik og matematikundervisning Sprog, kommunikation og klasserumskultur samt udvikling af lærerkompetencer i matematikundervisning Geometri og stokastik herunder ræsonnemen-ter og beviser i matema-tik og matematikunder-visning Udvikling af materialer til undervisning i matematik Kvantitative og kvalitative forskningsmetoder samt aktions-forskning i matematikkens didaktik 40 Mundtlig prøve på baggrund af en portefølje 40 Mundtlig prøve på baggrund af synopsis 40 Mundtlig prøve på baggrund af en portefølje 10 Mundtlig prøve på baggrund af synopsis 30 Mundtlig prøve på baggrund af projektrapport Ekstern 10 Ekstern 10 Ekstern 10 Intern 2,5 Ekstern 7,5 Afgangsprojekt 40 Afgangsprojekt Ekstern 20 Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!7

8 6.2. Uddannelsen fordelt på semestre Semester I Tal og algebra herunder ræsonnementer og beviser i matematik og matematikundervisning Sprog, kommunikation og klasserumskultur samt udvikling af lærerkompetencer i matematikundervisning Semester II Tal og algebra herunder ræsonnementer og beviser i matematik og matematikundervisning Sprog, kommunikation og klasserumskultur samt udvikling af lærerkompetencer i matematikundervisning Semester III Geometri og stokastik herunder ræsonnementer og beviser i matematik og matematikundervisning Udvikling af materialer til undervisning i matematik Kvantitative og kvalitative forskningsmetoder samt aktionsforskning (3.-6. sem) Semester IV Geometri og stokastik herunder ræsonnementer og beviser i matematik og matematikundervisning Udvikling af materialer til undervisning i matematik Kvantitative og kvalitative forskningsmetoder samt aktionsforskning Semester V Kvantitative og kvalitative forskningsmetoder samt aktionsforskning Afsluttende projekt Semester VI Kvantitative og kvalitative forskningsmetoder samt aktionsforskning Afsluttende projekt Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!8

9 7. Fagbeskrivelser 7.1. Semester I og II Tal og algebra i matematik og matematikundervisning Formålet med faget er, at den studerende: bliver i stand til, på informeret grundlag at diskutere historiske og aktuelle syn på matematik og matematikundervisning i skolen samt til at gøre rede for resultater og ræsonnementer fra den elementære talteori og udvikler sin forståelse af de hele, de rationale og de reelle tal bliver i stand til at gøre rede for og anvende centrale algebraiske begreber og resultater, herunder grupper og legemer samt variabel- og funktionsbegreber bliver i stand til at gøre rede for symbolers funktioner i algebra, og udvikler sin kompetence til at håndtere matematiske symboler i faget bliver fortrolig med repræsentationers rolle i matematikundervisningen bliver i stand til på videnskabeligt grundlag at diskutere udviklingen i børns talforståelser og forståelse af algebraiske begreber og procedurer, herunder om der er sammenhæng mellem denne udvikling og de undervisningsmæssige tiltag udvikler sin kompetence til at analysere og kvalificere arbejdet med tal og algebra i grundskolen, samt at initiere udviklingsarbejder med fokus på disse områder udvikler sin kompetence til at gennemføre og forstå matematiske ræsonnementer og beviser, samt sin indsigt i den konkrete anvendelse af forskellige typer af beviser Indhold - Historiske og aktuelle syn på matematik og matematik i skolen - Ræsonnementers og bevisers rolle i matematik - Eksempler på matematiske beviser og ræsonnementer fra tal og algebra - Elementære talteoretiske sætninger om primtal, delelighed, mv. - Taludvidelser - Grupper og legemer - Additiv og multiplikativ tænkning - Variabel- og funktionsbegreber - Præalgebra/tidlig algebra & symbolers rolle i algebra - Der lægges vægt på de undervisningsmæssige aspekter af de for skolen relevante matematiske områder Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!9

10 - Sprog: grønlandsk/dansk/engelsk - Undervisningsomfang, antal timer: 40 - Pensum udgøres af den på undervisningsplanen angivne litteratur - Eksamen: Mundtlig prøve på baggrund af portefølje - Censur: Ekstern - Karakterskala: GGS-skala - ECTS: 10 Prøveform Der foretages intern godkendelse af individuel eller gruppevis besvarelse af 3-5 opgaver af forskellig karakter, stillet efter nærmere angivelse i undervisningsplanen og besvaret inden for angivne tidsfrister i løbet af studieforløbet af grupper bestående af maksimum 3 studerende. Disse godkendte opgavebesvarelser udgør tilsammen en portefølje, som i en gennemskrevet version afleveres til eksamensadministrationen indenfor de herfra udmeldte tidsfrister. Hver del af porteføljen må i sin endelige udgave maksimalt være 6 normalsider ( anslag) med én forfatter (eksklusiv forside, referencer og bilag). Dette maksimum-omfang øges med 3 normalsider (7.200 anslag) for hver yderligere deltager i forfattergruppen. Aflevering af en godkendt portefølje er forudsætningen for at forfattergruppen kan gå til mundtlig eksamen, som inklusiv votering maksimalt varer 45 minutter ved en portefølje afleveret af en individuel studerende. Dette maksimale tidsrum øges med 20 minutter for hver yderligere studerende til samtidig bedømmelse. Den mundtlige eksamination tager udgangspunkt i en på forhånd lodtrukket opgavebesvarelse, men inddrager i øvrigt den samlede opgaveportefølje. Med den lodtrukne opgavebesvarelse følger en tilhørende tekst fra kurset, som skal inddrages i samtalen mellem den eller de studerende, censor og eksaminator. Hvilken del af porteføljen der er blevet lodtrukket og hvilken tekst der af eksaminator er valgt som den ledsagende tekst, meddeles de studerende af eksamensadministrationen senest en uge efter afleveringsfristens udløb. Bedømmelsen sker på grundlag af en vurdering af den lodtrukne opgavebesvarelse og den studerendes mundtlige præstation ved eksaminationen. Der anvendes ekstern censur og bedømmelsen følger GGS-skalaen. Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!10

11 Sprog, kommunikation og klasserumskultur & udvikling af kompetencer Formålet med faget er, at den studerende bliver i stand til på informeret grundlag at diskutere den rolle sprog og symboliseringer spiller i matematik bliver i stand til på videnskabeligt grundlag kunne diskutere den rolle sprog, kommunikation og klasserumskultur har for læringspotentialerne i matematikklasserum bliver i stand til på videnskabeligt grundlag at identificere hensigtsmæssigheden af matematikundervisning på klasse-, klassetrin- og skoleniveau samt analysere og diskutere disse bliver i stand til at forholde sig til matematiklæreres professionelle viden, personlige forestillinger og identiteter bliver i stand til på videnskabeligt grundlag at diskutere og forholde sig til fordele og ulemper ved forskellige måder at organisere og gennemføre initiativer til at igangsætte, rådgive, udvikle og vejlede matematiklærere udvikler sin kompetence til at analysere og kvalificere den aktuelle kommunikation i matematikklasserum samt at initiere udviklingsarbejder med fokus på at videreudvikle eksisterende kommunikationsmønstre Indhold - Sprog og symboliseringer i matematik - og symbolers rolle i matematiklæring - Matematik og matematikundervisning i skolen - Typer af klasserumskommunikation - Sociale og sociomatematiske normer i matematikundervisning - Lærerviden, herunder udviklingen i forståelsen af Mathematical Knowledge for Teaching - Betydning af lærerens syn på eller opfattelse af matematik i forhold til valg af indhold og metoder i matematikundervisningen - Læreridentitet, herunder professionel identitetsudvikling - Sprog: grønlandsk/dansk/engelsk - Undervisningsomfang, antal timer: 40 - Pensum udgøres af den på undervisningsplanen angivne litteratur - Eksamen: Mundtlig på baggrund af synopsis - Censur: Ekstern - Karakterskala: GGS-skala - ECTS: 10 Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!11

12 Prøveform Modulet afsluttes med en mundtlig eksamen på baggrund af en synopsis, som har et omfang på 5 sider. Synopsis udarbejdes individuelt eller i grupper på op til 3 og danner grundlag for den mundtlige eksamen. Synopsis indgår ikke i bedømmelsesgrundlaget. Der gives vejledning under opgaveskrivningen til de studerende. Eksaminationstiden er 45 minutter inklusiv votering ved individuel eksamen og øges med 20 minutter pr. ekstra studerende ved gruppeeksamen. Bedømmelsen foregår ved ekstern censur og der gives karakter efter GGS-skalaen. Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!12

13 7.2. Semester III og IV Geometri og stokastik i matematik og matematikundervisning Formålet med faget er, at de studerende bliver i stand til at gøre rede for og anvende centrale begreber, resultater og ræsonnementer fra den elementære Euklidiske geometri og den analytiske geometri bliver i stand til at gøre rede for og anvende centrale begreber, resultater og ræsonnementer fra den elementære sandsynlighedsregning og statistik bliver i stand til at anvende stokastiske begreber i modelleringsprocesser bliver i stand til på videnskabeligt grundlag at gøre rede for fordele og ulemper ved forskellige tilgange til undervisning i geometri (inkl. måling) og stokastik udvikler sin kompetence til at analysere og kvalificere arbejdet med geometri (inkl. måling) og stokastik i grundskolen, samt at initiere udviklingsarbejder med fokus på disse områder udvikler sin kompetence til at gennemføre og forstå matematiske ræsonnementer og beviser i geometri i forhold til brugen af dynamiske geometriprogrammer Indhold - Ræsonnementers og bevisers rolle i matematikundervisningen i skolen i forhold til brugen af dynamiske geometriprogrammer - Euklidisk og analytisk geometri - Stokastiske grundbegreber og metoder - Udviklingen af børns tænkning om plan, rum og måling i skolen - Udviklingen af børns tænkning om sandsynligheder og data i skolen - Sprog: grønlandsk/dansk/engelsk - Undervisningsomfang, antal timer: 40 - Pensum: Pensum udgøres af den på undervisningsplanen angivne litteratur - Eksamen: Mundtlig på baggrund af en portefølje - Censur: Ekstern - Karakterskala: GGS-skala - ECTS: 10 Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!13

14 Prøveform Der foretages intern godkendelse af individuel eller gruppevis besvarelse af 3-5 opgaver af forskellig karakter, stillet efter nærmere angivelse i undervisningsplanen og besvaret inden for angivne tidsfrister i løbet af studieforløbet af grupper bestående af maksimum 3 studerende. Disse godkendte opgavebesvarelser udgør tilsammen en portefølje, som i en gennemskrevet version afleveres til eksamensadministrationen indenfor de herfra udmeldte tidsfrister. Hver del af porteføljen må i sin endelige udgave maksimalt være 6 normalsider ( anslag) med én forfatter (eksklusiv forside, referencer og bilag). Dette maksimum-omfang øges med 3 normalsider (7.200 anslag) for hver yderligere deltager i forfattergruppen. Aflevering af en godkendt portefølje er forudsætningen for at forfattergruppen kan gå til mundtlig eksamen, som inklusive votering maksimalt varer 40 minutter ved en portefølje afleveret af en individuel studerende. Dette maksimale tidsrum øges med 20 minutter for hver yderligere studerende til samtidig bedømmelse. Den mundtlige eksamination tager udgangspunkt i en på forhånd lodtrukket opgavebesvarelser, men inddrager i øvrigt den samlede opgaveportefølje. Med den lodtrukne opgavebesvarelse følger en tilhørende tekst fra kurset, som skal inddrages i samtalen mellem den eller de studerende, censor og eksaminator. Hvilken del af porteføljen der er blevet lodtrukket og hvilken tekst der af eksaminator er valgt som den ledsagende tekst, meddeles de studerende af eksamensadministrationen senest en uge efter afleveringsfristens udløb. Bedømmelsen sker på grundlag af en vurdering af den lodtrukne opgavebesvarelse og den studerendes mundtlige præstation ved eksaminationen. Der anvendes ekstern censur og bedømmelsen følger GGS-skalaen. Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!14

15 Udvikling af materialer til undervisning i matematik Formålet med faget er, at den studerende bliver i stand til på videnskabeligt grundlag at diskutere og forholde sig til kvaliteten af undervisningsmaterialer af forskellig art til matematik i skolen bliver i stand til at bearbejde og udvikle materialer til matematikundervisning i skolen på forskellige faglige områder (fx algebra, stokastik, geometri) og med hensyntagen til forskellige faglige processer (fx matematisk ræsonnement, problemløsning, kommunikation) Indhold - Lærebøgers og andre materialers rolle i matematikundervisning, herunder relationen mellem materialer og klasserumsinteraktioner - Afdækning af syn på matematik i materialer til undervisning - Kvalitetskriterier for oplæg til undervisning - Sprog: grønlandsk/dansk/engelsk - Undervisningsomfang, antal timer: 10 - Pensum: Pensum udgøres af den på undervisningsplanen angivne litteratur - Eksamen: Mundtlig på baggrund af synopsis - Censur: Intern - Karakterskala: Bestået/ikke bestået - ECTS: 2,5 Prøveform Modulet afsluttes med en mundtlig eksamen på baggrund af en synopsis, som har et omfang på 5 sider. Synopsis udarbejdes individuelt eller i grupper på op til 3 og danner grundlag for den mundtlige eksamen. Synopsis indgår ikke i bedømmelsesgrundlaget. Der gives vejledning under opgaveskrivningen til de studerende. Eksaminationstiden er 45 minutter inklusiv votering ved individuel eksamen og øges med 20 minutter pr. ekstra studerende ved gruppeeksamen. Bedømmelsen foregår ved intern censur og der gives karakter efter GGS-skalaen. Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!15

16 Kvantitative og kvalitative forskningsmetoder & aktionsforskning i didaktik Formålet med faget er, at de studerende bliver i stand til på informeret grundlag at diskutere, hvad kvantitative og kvalitative metoder kan og ikke kan i matematikdidaktiske undersøgelser bliver i stand til at analysere og kritisk forholde sig til matematikdidaktiske undersøgelser af kvantitativ og kvalitativ art opnår nogen ekspertise i at anvende metoder til indsamling af kvantitative og kvalitative data opnår nogen ekspertise i at analysere kvantitative og kvalitative data bliver i stand til at udføre aktionsforskningsprojekter Indhold - Metoder til kvantitativ og kvalitativ dataindsamling (interviews, spørgeskema, observation, dokumentanalyse) samt metoder til aktionsforskning - Forholdet mellem teori og metode - Kodning og analyse - Case studier - Etnografi - Grounded theory - Operationalisering - Hypoteser - Population og stikprøve - Tabeller og grafer - Konfidensinterval - Signifikans - Sammenhænge mellem variable - Hypotesetest - Sprog: grønlandsk/dansk/engelsk - Undervisningsomfang, antal timer: 30 - Pensum: Pensum udgøres af den på undervisningsplanen angivne litteratur - Eksamen: Mundtlig på baggrund af en projektrapport - Censur: Ekstern censur - Karakterskala: GGS-skala - ECTS: 7,5 Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!16

17 Prøveform 1) Individuel Eksamen består af aflevering af en individuelt udarbejdet projektrapport samt efterfølgende mundtlig eksamen. Projektrapporten har et omfang på 10 normalsider (max anslag). Rapporten afleveres til Studieadministrationen indenfor de herfra udmeldte tidsfrister. Dette er forudsætningen for at kunne gå til individuel mundtlig eksamen af maksimalt 45 minutters varighed inklusiv votering. Bedømmelsen sker på grundlag af en vurdering af projektrapporten og den studerendes individuelle mundtlige præstation ved eksaminationen. Der anvendes ekstern censur og der gives bedømmelse efter GGS-skalaen. 2) Gruppe Eksamen består af aflevering af en projektrapport samt efterfølgende mundtlig eksamen. Projektrapporten har et omfang på 15 normalsider (max anslag) ved en gruppe bestående af to studerende. Dette tal øges med 5 normalsider for hver yderligere deltager i projektgruppen. Rapporten afleveres til Studieadministrationen indenfor de herfra udmeldte tidsfrister. Dette er forudsætningen for at kunne gå til individuel mundtlig eksamen af maksimalt 45 minutters varighed inklusiv votering. Bedømmelsen sker på grundlag af en vurdering af projektrapporten og den studerendes individuelle mundtlige præstation ved eksaminationen. Der anvendes ekstern censur og der gives bedømmelse efter GGS-skalaen. Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!17

18 7.3. Semester V og VI Kvantitative og kvalitative forskningsmetoder & aktionsforskning i didaktik Se beskrivelse på tidligere semester Masterprojekt Formålet med specialet er, at den studerende udvikler sine kompetencer til evt. i samarbejde med andre studerende at arbejde med et afgrænset matematikdidaktisk problem kan formulere en relevant problemstilling, analysere og anvende relevant litteratur, og evt. designe og gennemføre en lille empirisk undersøgelse kan evaluere og revidere egne metodiske og teoretiske tilgange kan samle sine resultater i en klar, struktureret og sprogligt korrekt fremstillingsform kan uddrage og sammenfatte undersøgelsens resultater samt vurdere stærke og svage sider i eget arbejde kan demonstrere det faglige overblik og den indsigt i det matematikdidaktiske felt, som er opnået gennem studieforløbet kan dokumentere, at de faglige mål med masteruddannelsen er nået, såvel med hensyn til vidensområder fra de enkelte moduler som til uddannelsens samlede niveau - Sprog: grønlandsk/dansk/engelsk - Undervisningsomfang, antal timer: 40 - Pensum: Eksamen: Skriftlig opgave - Censur: Ekstern - Karakterskala: GGS-skala - ECTS: 20 Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!18

19 Prøveform Indhold I modulet indgår forskellige pædagogiske forskningsmetoder. Undervisningen vil komme omkring følgende: planlægning af kvantitativ/kvalitativ undersøgelse udarbejdelse af forsknings- og interviewspørgsmål herunder spørgeskemaer interviewteknikker indsamle, bearbejde og analysere kvantitative/kvalitative data Der tilknyttes vejledere i arbejdet med afgangsprojektet. Det indledende arbejde med det afsluttende projekt påbegyndes i efterårssemestret med emnevalg og forberedelser til empiriske undersøgelser. Der arbejdes med et selvvalgt emne og problemstilling, som er relevant for matematiklærerprofessionen. Problemformuleringen godkendes af vejleder/-e. Afgangsprojektet tager udgangspunkt i og afspejler de kvalifikationer og kompetencer, som den studerende har opnået igennem uddannelsen. Koblingen mellem uddannelsens centrale områder - teori og praktik demonstreres i afgangsprojektet via akademisk arbejdsmåde og fremstilling. Arbejdet med afgangsprojektet foregår gennem uddannelses 5. og 6. semester. Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!19

20 Eksamen og bedømmelse Den studerende udarbejder en opgave individuelt eller i grupper på op til tre studerende. Opgaven suppleres af en mundtlig individuel prøve i form af oplæg fra den studerende samt dialog. Den mundtlige del varer 45 min. inklusiv votering. - Opgaveomfang, individuel opgave: sider (+/- 10%) - Opgaveomfang, gruppeopgave, 2 personer: sider (+/- 10%) - Opgaveomfang, gruppeopgave, 3 personer: sider (+/- 10%) Der foretages en individuel bedømmelse af gruppeopgaverne. Det skal derfor angives i opgaven, hvilke sider den enkelte studerende har skrevet. Der skal være en ligelig fordeling af de studerendes bidrag til opgaven. Dele af gruppeopgaven kan fremstå som fællesprodukt. En gruppe på 2 studerende kan angive max. 4 sider som fælles. En gruppe på 3 studerende kan angive max. 6 sider som fælles. Den studerende eksamineres med udgangspunkt i hele afhandlingen. Der er ekstern censur og bedømmelse efter GGS-skalaen. Den studerende får én samlet karakter for sin skriftlige og mundtlige præstation. - ECTS: 20 Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!20

Studieordning for akademisk diplomuddannelse i andetsprogsdidaktik ved Institut for Læring

Studieordning for akademisk diplomuddannelse i andetsprogsdidaktik ved Institut for Læring Studieordning for akademisk diplomuddannelse i andetsprogsdidaktik ved Institut for Læring Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!1 Indholdsfortegnelse 1. Præambel 3 2. Varighed

Læs mere

Studieordning for akademisk diplomuddannelse i andetsprogsdidaktik ved Institut for Læring

Studieordning for akademisk diplomuddannelse i andetsprogsdidaktik ved Institut for Læring Studieordning for akademisk diplomuddannelse i andetsprogsdidaktik ved Institut for Læring 1 Indholdsfortegnelse 1. Præambel 3 2. Varighed og Titel 3 3. Adgangskrav 4 4. Formål 4 5. Generelle bestemmelser

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik I medfør af 18 og 19, nr. 3, i landstingslov nr. 16 af 31. oktober 1996

Læs mere

Ilisimatusarfik Grønlands Universitet Institut for Læring

Ilisimatusarfik Grønlands Universitet Institut for Læring Ilisimatusarfik Grønlands Universitet Institut for Læring Studieordning for Akademisk Diplomuddannelse (AD) i Evaluering, læring & pædagogisk udvikling. Indhold 1. Introduktion 2. Varighed og titel 3.

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab

Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab 1. Varighed og titel 2. Adgangskrav 3. Formål 4. Struktur, uddannelsens fag og prøver

Læs mere

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring 1 Indholdsfortegnelse 2. Uddannelsens formelle grundlag 4 3. Formål 5 4. Læringsmål 6 5. Uddannelsens varighed 7 6. Studieforløb, progression

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Rammer og kriterier

Læs mere

ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab

ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab Kapitel 1 Varighed og titel Kapitel 2 Adgangskrav Kapitel 3 Uddannelsens formål Kapitel

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 15. marts 2012 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College ordjylland Professionshøjskolen

Læs mere

Studieordning, Kandidatuddannelsen Inooqatigiinnik ilisimatusaat Samfundsvidenskab

Studieordning, Kandidatuddannelsen Inooqatigiinnik ilisimatusaat Samfundsvidenskab Studieordning, Kandidatuddannelsen Inooqatigiinnik ilisimatusaat Samfundsvidenskab Inuiaqatigiilerinermik, Aningaasaqarnermik Tusagassiornermillu Ilisimatusarfik Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik)

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Eksterne

Læs mere

Tal og algebra. Vejledning for modulet. Et modul fra PD i Matematik Februar Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Tal og algebra

Tal og algebra. Vejledning for modulet. Et modul fra PD i Matematik Februar Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Tal og algebra Vejledning for modulet Et modul fra PD i Matematik Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Matematik, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv.

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Danmarks Biblioteksskole. 3. april 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 586 af 9. juli 1999 om åben uddannelse og nr. 679 16 om uddannelsen til Master

Læs mere

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Gældende efteråret 2016 Formål Formål med prøven er at bedømme i hvilken grad

Læs mere

Individ og specialpædagogik

Individ og specialpædagogik Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Vejledning for modulet Et modul fra PD i Specialpædagogik Februar 2011 1 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Specialpædagogik, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN 7. semester Hold Februar 07 Gældende for perioden 01.02.10-30.06.10 Indholdsfortegnelse Forord...3 Semesterets hensigt, mål og tilrettelæggelse...4 Indhold...5

Læs mere

Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring

Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!1 Indholdsfortegnelse 1. Præambel 3 2. Varighed og titel 4

Læs mere

Fagmodul i Psykologi

Fagmodul i Psykologi ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Psykologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 4. november 2015 2012-900 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Køreplan og vejledning i forbindelse med Bachelorprojekt (BAprojekt)

Køreplan og vejledning i forbindelse med Bachelorprojekt (BAprojekt) Køreplan og vejledning i forbindelse med Bachelorprojekt (BAprojekt) I denne køreplan og vejledning finder du information om BA-projektet ved Idræt og Sundhed. Det drejer sig om følgende: Tilmelding til

Læs mere

Studieordning, Kandidatuddannelsen Oqaasilerineq, atuakkialerineq tusagassiuutilerinerlu Sprog, Litteratur og Medier

Studieordning, Kandidatuddannelsen Oqaasilerineq, atuakkialerineq tusagassiuutilerinerlu Sprog, Litteratur og Medier Studieordning, Kandidatuddannelsen Oqaasilerineq, atuakkialerineq tusagassiuutilerinerlu Sprog, Litteratur og Medier Kulturimik, Oqaatsinik Oqaluttuarisaanermillu Ilisimatusarfik Institut for Kultur, Sprog

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

Teknologi og digitale læremidler i matematikfaget

Teknologi og digitale læremidler i matematikfaget PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Teknologi og digitale læremidler i matematikfaget Et modul fra PD, Matematikvejleder Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD, Matematikvejleder,

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Eksamenskatalog Teori undervisning 6. Semester 8.maj 2013 Inholdsfortegnelse Obligatoriske forhold,

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I INFORMATIK FOR KULTURHISTORIKERE. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I INFORMATIK FOR KULTURHISTORIKERE. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I INFORMATIK FOR KULTURHISTORIKERE September 1999 Senest revideret august 2007 1. Suppleringsuddannelsen i informatik

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 1. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse Et modul fra PD i Læsevejledning i grundskolen Februar 2015-1 - 1. Indledning

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Roskilde Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser

Roskilde Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser Roskilde Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser Fagmodul i Matematik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-1216 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016 og 1. september

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 2 Overblik over

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

FLEKSIBELT FORLØB. Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb

FLEKSIBELT FORLØB. Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb SIBE FLEK RLØB LTFO FLEKSIBELT FORLØB Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet April 2014 INDHOLD Masteruddannelsen som

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Et modul fra PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Pædagogisk og socialpædagogisk

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring Vejledning for modulet Voksenliv og læring Et modul fra PD i Voksenlæring Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Voksenliv og læring på PD i Voksenlæring, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra januar 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra januar 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra januar 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk/kommunom 12-01-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Afgangsprojektet...

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015 Skabelon for Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Film- og Medievidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Film and

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Filosofi og Videnskabsteori Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-906 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

1. semesterpraktik er en observationspraktik med fokus på lærerprofessionens opgaver. Se afsnit 7.1

1. semesterpraktik er en observationspraktik med fokus på lærerprofessionens opgaver. Se afsnit 7.1 11.3 Hjemkundskab og design Faget identitet Hjemkundskab tager udgangspunkt i menneskers handlemuligheder i forhold til problemstillinger knyttet til mad, måltider, husholdning og forbrug set i relation

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Opdateret 8. januar 2010 Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 4 Indholdsfortegnelse FORORD...

Læs mere

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Den pædagogiske diplomuddannelse PD16-17 Ob1 Gennemgående underviser: Jens Skou Olsen (modulansvarlig) Studievejledning: Anders Holst Internater 9.-10. november

Læs mere

Fortællinger og genrer

Fortællinger og genrer PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Fortællinger og genrer Et modul fra PD i Medier og kommunikation Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet

Læs mere

3. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

3. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration

Læs mere

Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelsen modul december 2014

Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelsen modul december 2014 Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelsen modul 14 9. december 2014 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College Nordjylland Professionshøjskolen Metropol Indholdet

Læs mere

MODUL 2 Prøvebestemmelse

MODUL 2 Prøvebestemmelse MODUL 2 Prøvebestemmelse Tema Bedømmelse Læringsmål Socialrådgivning, udvikling, rammer og praksis Intern Bestået/ikke bestået Viden: Professionens historiske udvikling, vidensgrundlag, værdier og etik

Læs mere

Kommunom- uddannelsen

Kommunom- uddannelsen Kommunom- uddannelsen PÅ AKADEMINIVEAU EKSAMENSBESTEMMELSER Afgangsprojektet på Kommunomuddannelsen GÆLDENDE FRA August 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Afgangsprojektet... 3 1.1 Eksamensform...

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Masteruddannelsen (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Masteruddannelsen (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Masteruddannelsen (MMus) Uddannelsesretning: GRUNDLÆGGENDE MUSIKFORMIDLING VERSION 1 031215 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Radiologisk studieretning

Radiologisk studieretning 11. Modulbeskrivelse Radiologisk studieretning Gældende pr. 1. februar 2013 MAGO 19. november 2012 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 3 Overblik over

Læs mere

Studieguide for speciale. Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab

Studieguide for speciale. Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab Studieguide for speciale (studieguiden er med forbehold for ændringer) Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab Gældende pr. 1. oktober 2015 Indhold Forudsætninger... 3 Omfang... 3 Modulets/fagets og

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Sygeplejestudiet Eksamenskatalog Teori Studieordning 2009

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Sygeplejestudiet Eksamenskatalog Teori Studieordning 2009 Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Sygeplejestudiet Eksamenskatalog Teori Studieordning 2009 4. semester Hold 2012 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer...

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i Psykologi August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Studieordning Voksenunderviseruddannelsen. Professionshøjskolen UCC

Studieordning Voksenunderviseruddannelsen. Professionshøjskolen UCC Studieordning Voksenunderviseruddannelsen Professionshøjskolen UCC Gældende fra januar 2015 Indhold Indledning... 3 Lovgrundlaget... 3 Optagelsesbetingelser... 4 Uddannelsens struktur... 4 Kursusdelen...

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Fagmodul i Matematik med ændringer 1. februar 2016

Fagmodul i Matematik med ændringer 1. februar 2016 ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Matematik Fagmodul i Matematik med ændringer 1. februar 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar 2016 2012-1216 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen

Læs mere

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 1½ år Studieordning STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1. Fællesbestemmelser. I henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 Tillægget omfatter 2. semester af bacheloruddannelsen (modul 2) 2 Studienævn og fakultet Bacheloruddannelsens

Læs mere

Børne- og ungdomslitteratur

Børne- og ungdomslitteratur Vejledning for modulet Et modul fra PD i Dansk August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Dansk, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E September 1999 Senest revideret maj 2007 2 1-årig suppleringsuddannelse i Historie ved Aarhus

Læs mere

Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009

Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009 Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009 Rettelserne vedr. 9, 11, 12, 13, 15, 18, 19 og 20 gælder for studerende indskrevet 1. september 2011 og senere: Rettelserne er markeret

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-906 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016

Læs mere

Kognitions- og neuropsykologi

Kognitions- og neuropsykologi Vejledning for modulet Et modul fra PD i Psykologi August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen

Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen Udformning Alle skriftlige opgaver på VUU skal være udformet således: 1. at, de kan læses og forstås uden yderligere kommentarer.

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1.

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1. Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2016 For studerende indskrevet 2016 ændres studieordning fra 1. september

Læs mere

Regler for speciale. Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet

Regler for speciale. Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet Regler for speciale Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet er på 30 ECTS. Specialet er en fri skriftlig individuel eller gruppe (max. 2 personer)

Læs mere

Såfremt den studerende vedvarende forsømmer sin mødepligt, kan den studerende miste retten til at fortsætte på studiet.

Såfremt den studerende vedvarende forsømmer sin mødepligt, kan den studerende miste retten til at fortsætte på studiet. 4.0 Generelle bestemmelser omkring mødepligt og deltagelsespligt Der er mødepligt til undervisningen og det forventes at den studerende er studieaktiv. Opfyldelsen af mødepligten og deltagelsespligt er

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis

Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis Vejledning for modulet Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis Et modul fra PD i Vejledning og supervision Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning og supervision

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

Kompetencemål for Matematik, 4.-10. klassetrin

Kompetencemål for Matematik, 4.-10. klassetrin Kompetencemål for Matematik, 4.-10. klassetrin Matematik omhandler samspil mellem matematiske emner, matematiske arbejds- og tænkemåder, matematikdidaktisk teori samt matematiklærerens praksis i folkeskolen

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i datalogi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i datalogi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i datalogi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i datalogi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Generelle indlæringsvanskeligheder

Generelle indlæringsvanskeligheder PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Generelle indlæringsvanskeligheder Et valgmodul fra PD i Specialpædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Studieordning for uddannelsen. Master i Problem Baseret Læring og Ingeniørvidenskab (MPBL)

Studieordning for uddannelsen. Master i Problem Baseret Læring og Ingeniørvidenskab (MPBL) Studieordning for uddannelsen Master i Problem Baseret Læring og Ingeniørvidenskab (MPBL) Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag Studieordningen for uddannelsen er fastlagt i henhold

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. Forår 2016

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. Forår 2016 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i ledelse Forår 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Moduler... 5 Organisation og arbejdspsykologi

Læs mere

Pædagogisk viden og forskning

Pædagogisk viden og forskning PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk viden og forskning Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention Et modul fra PD i Psykologi Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi,

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Suppleringsuddannelsen

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Efterår 2014

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Efterår 2014 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Efterår 2014 Indhold Indledning... 2 Generelle eksamensbestemmelser... 2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen...

Læs mere