Tilbageflytninger. Hovedkonklusioner:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilbageflytninger. Hovedkonklusioner:"

Transkript

1 U nges f lyttemønstre Tilbageflytninger Motivationen til at flytte kan være mangeartet, herunder afsøgning af nye jobmuligheder, uddannelse, etablering af familie eller en form for tilknytning til det nye sted. Blandt sidstnævnte er de mennesker, som flytter tilbage til det sted de har oprindelse og tilknytning til fra barndommen, kaldet tilbageflyttere. Der kan være en særlig ressource, at bysbørnene flytter tilbage, eksempelvis efter endt uddannelsesforløb, ved at de kan have en mangeårig karriere som erhvervsaktiv. Denne analyse afdækker mønstre i flytninger for 1979-fødselsårgangen, med fokus på hvor de bor når de ved indgangen til 2013 er 33 år. Hovedkonklusioner: D en 14. f ebruar 2014 Sags I D : PRJ D ok. ID : J N l.dk D irek t e W eidek ampsgade 10 Pos t boks Københav n S www. k l. dk Side 1/10 Blandt borgere i begyndelsen af 30 erne bor 42,0 pct. i den kommune hvor de er vokset op. Knap 2 ud af 3 (63,7 pct.) har været fraflyttet oprindelseskommunen i en længere periode. Blandt dem som har været fraflyttet, er ca. hver syvende igen bosiddende i oprindelseskommunen når de er i begyndelsen af 30 erne. Jo længere de unge flytter væk fra oprindelseskommunen, jo større andel er der som er arbejdsmarkedsaktive. Der er markante forskelle i flyttemønstre, afhængig af i hvilken kommune man har sin oprindelse. Jo mindre urbaniseret oprindelseskommunen er, jo større andel er arbejdsmarkedsaktive.

2 Analyserne i forhold til tilbageflytningerne i Danmark afdækker: Omfanget af tilbageflytning Karakteristik af personerne, som flytter tilbage, i forhold til uddannelse og arbejdsmarkedstilknytning Karakteristik af parforholdsstatus Det datamæssige grundlag for analyserne er registerudtræk fra Danmarks Statistik. Alle bosiddende i Danmark er registreret med bopælsadresse og bopælskommune for hvert år. Den her anvendte analysemetode har ligheder med eksempelvis analyserne Flytteanalyse for Bornholm fra CRT 2012 og Befolkningsudvikling og tilflytningsmønstre på Fur fra Socialministeriet Hvad er en tilbageflytter? Som baggrund for at definere og afgrænse hvilke personer, der skal medtages i analyserne som tilbageflyttere, tages udgangspunkt i de væsentligste spørgsmål, der søges besvaret. Med analyserne søges blandt andet afdækket i hvilket omfang unge, som flytter fra yderområderne, siden hen flytter ressourcestærke tilbage med ekstra uddannelse i baggagen. Den barndomsrelaterede tilknytning til hjemkommunen karakteriseres ved, at det er der man har taget sin afsluttende eksamen fra folkeskolen. Derfor tages udgangspunkt i, at personen har geografisk oprindelse i den kommune hvor han/hun boede som 15-årig. Selvom nogle unge afslutter deres folkeskole senere vurderes, at bopælskommunen i den aldersgruppe er et godt bud på, hvor man har sit geografiske udgangspunkt. Af datamæssige årsager fokuseres på fødselsårgangen 1979, som ved indgangen til 1995 var 15 år. Årgangen bestod primo 1995 af personer. Hvis man skal kunne karakteriseres som tilbageflytter, er det en forudsætning, at man har været flyttet væk i en længere periode. Her tænkes især på længerevarende uddannelsesforløb og/eller længerevarende ansættelse. Derfor skal man have været flyttet væk, haft bopæl i en anden dansk kommune, i en eller flere perioder, hver af en varighed på minimum 2 år. Samlet set laves opgørelser på hvor unge fra fødselsårgangen 1979 er bosiddende ved indgangen til 2013, set i forhold til deres oprindelseskommune. Følgende mulige bopælsforhold er defineret i forhold til en dansk bopæl i 2013: 1. Har boet i oprindelseskommunen ved samtlige primo-opgørelser af bopælskommune fra 1995 til

3 2. Har i hovedsagen boet i oprindelseskommunen i perioden, med perioder på maksimalt 2 sammenhængende år i andre kommuner eller i udlandet. 3. Er flyttet tilbage til oprindelseskommunen efter at have boet 1 eller flere perioder, hver på mindst 2 år i en eller flere af de andre danske kommuner. 4. Er flyttet til en anden dansk kommune indenfor samme landsdel som oprindelseskommunen 5. Er flyttet til en anden dansk kommune i en anden landsdel 6. Bor ikke i Danmark; da personen er udvandret eller død. Hvad viser tallene? Fødselsårgangen 1979 havde ved indgangen til 2013 bopæl, opgjort på de 6 grupper, som anført i tabel 1. Gruppe 3 er fremhævet, da de er i fokus i denne analyse. Tabel 1 Fødselsårgangen 1979 opgjort på deres bopælsstatus ved indgangen til 2013 Bopælsstatus primo 2013 Andel (pct.) 1 Er blevet boende i oprindelseskommunen 26,2 2 Har været sporadisk fraflyttet, men er fortsat bosiddende i oprindelseskommunen 6,7 3 Er flyttet tilbage til oprindelseskommunen efter en eller flere perioder på minimum 2 år i en anden/andre 9,1 kommuner I alt bosiddende i oprindelseskommunen 42,0 4 Bor i en anden kommune indenfor samme landsdel 17,7 5 Bor i en anden kommune indenfor en anden landsdel 36,9 6 Bor ikke i Danmark (udvandret eller død) 3,4 I alt ikke bosiddende i oprindelseskommunen 58,0 I alt 100,0 Samlet set, er 42,0 pct. af 1979 årgangen ved indgangen til 2013 bosiddende i deres oprindelseskommune. Heraf har 15,8 pct. point (6,7 pct. + 9,1 pct.) været bosiddende i korte eller længere perioder udenfor kommunen. Set som gennemsnit for de 4 kommunetyper, er der forskelle i hvor stor en andel af de unge, der bor i hjemkommunen som voksne. Som det ses af tabel 2, er andelene størst for mellem- og landkommunerne, og lavest for by- og yderkommunerne. 3

4 Tabel 2: Andele af 79-årgangen der ved indgangen til 2013 bor i oprindelseskommunen Kommunetype Andel (i pct.) Bykommune 40,9 Mellemkommune 43,3 Landkommune 43,2 Yderkommune 39,6 I alt 42,0 Tallene i tabel 2 dækker dog over stor variation kommunerne imellem. Laveste andele, med relativt få unge som i voksenalderen bor i oprindelseskommunen, findes blandt de små ø-kommuner og nogle af de nordsjællandske kommuner. Lavest andel findes for Læsø kommune, hvor kun 14,8 pct. af de unge fra 1979 årgangen bor på øen ved indgangen til Samtidig findes de største andele blandt Københavns kommune og de største provinskommuner, hvor Aalborg kommune har den højeste andel på 59,8 pct. Det kan hænge sammen med at der i de store kommuner er et bredere udbud af såvel uddannelses- som jobmuligheder. Det er af særlig interesse at få afdækket i hvilken grad det for de unge er attraktivt at flytte tilbage. Når de unge har været flyttet væk fra oprindelseskommunen, hvor stor en andel flytter tilbage igen? Som det fremgår af tabel 1, har samlet set 63,7 pct. (9,1 pct. + 17,7 pct. + 36,9 pct.) haft valgt en anden varig bopælskommune end den de oprindeligt kommer fra, enten permanent eller i en årrække og derefter vendt tilbage. Blandt de unge som har været flyttet væk fra oprindelseskommunen (63,7 pct. point), og boet i en anden kommune, er det ca. hver syvende (9,1 pct. point), der har valgt at vende tilbage til oprindelseskommunen inden de fyldte 34 år. Dermed er 14,1 pct. af dem, der flyttede væk, vendt tilbage igen. Gennemsnitstallet for hvor stor en andel blandt dem der flytter væk fra oprindelseskommunen, som vender tilbage igen, dækker over stor variation kommunerne imellem. Figur 1 illustrer hvor stor andel, blandt dem som har været flyttet væk, der flytter tilbage for den enkelte kommune. 4

5 Figur 1 Andel af unge som flytter tilbage til oprindelseskommunen efter en periode i en anden kommune. Kommunen med den laveste andel har kun 4,5 pct. som vender tilbage, mens det for kommunen med den største andel er hele 22,3 pct. Tabel 3 viser de 5 kommuner hvor relativt færrest henholdsvis flest unge vælger at flytte tilbage til oprindelseskommunen. For de små ø-kommuner viser resultaterne at hvis man en gang er flyttet væk, så er det relativt få som siden hen igen bosætter sig i hjemkommunen. Det kan hænge sammen med et begrænset udbud af arbejdspladser. For Hørsholm, og flere blandt de øvrige kommuner omkring København, er der ligeledes relativt få som flytter hjem til oprindelseskommunen. Det kan eventuelt hænge sammen med det at flytte hjem kan være ensbetydende med, at man bosætter sig i enten oprindelseskommunen eller måske i en af 5

6 nabokommunerne, som ligger geografisk tæt på der hvor man har sin oprindelse. Tabel 3 Andel af unge som flytter tilbage til oprindelseskommunen efter en periode i en anden kommune. Kommuner med laveste og højeste andele. Andel blandt de fraflyttede som ved Kommune indgangen til 2013 var flyttet tilbage til oprindelseskommunen (pct.) Læsø 4,5 Ærø 5,3 Langeland 5,6 Samsø 7,3 Hørsholm 7,5 Dragør 18,3 Favrskov 19,5 Brønderslev 19,9 Jammerbugt 20,1 Tårnby 22,3 Blandt dem der flytter væk fra oprindelseskommunen, sker det for de fleste ved års alderen. 6

7 Beskæftigelsesmæssig status I det følgende er opgjort hvordan 1979-årgangens tilknytning til arbejdsmarkedet var i 2011, som er de nyeste tilgængelige data. Opgørelsen er dermed lavet på det tidspunkt hvor personerne var 31 år. Figur 2 illustrerer andele som enten er arbejdsløse eller udenfor arbejdsstyrken. De resterende andele består af personer enten i job eller under uddannelse. Figur 2 Andel arbejdsløse og udenfor arbejdsstyrken. Studerende er ikke medtaget i gruppen udenfor arbejdsstyrken. Det ses af figur 2, at der især er forskelle i andelen, som er udenfor arbejdsstyrken, mens der kun er mindre forskelle i forhold til andelen af arbejdsløse. Den laveste andel udenfor arbejdsstyrken findes blandt dem, der er flyttet til en anden kommune. Heraf findes den laveste andel, som afspejler en relativt høj arbejdsmarkedstilknytning, blandt dem der er flyttet længst væk fra oprindelseskommunen, i.e. til en anden landsdel end der hvor deres oprindelseskommune ligger. Blandt dem der flytter tilbage til oprindelseskommunen er ca. lige så stor en andel udenfor arbejdsstyrken, som dem der er blevet boende i kommunen. Højest andel udenfor arbejdsstyrken, og dermed den laveste jobfrekvens, findes blandt den gruppe af de unge, som bopælsmæssigt har bevaret tilknytningen til oprindelseskommunen, kun afbrudt af korte perioder med bopæl andre steder. Resultaterne afspejler formodentlig i væsentlig grad, at det er de ressourcestærke unge, der flytter væk for at søge andre og bedre muligheder for især job og uddannelse, end det der tilbydes i hjemkommunen. Opgørelsen dækker over forskelle kommunerne imellem. Figur 3 illustrerer andelene af personer som enten er arbejdsløse eller udenfor arbejdsstyrken. Af hensyn til overskueligheden skelnes der i figur 3 kun mellem 2 slags flytningsmønstre dem som fortsat eller igen bor i oprindelseskommunen 7

8 (grupperne 1,2 og 3), og dem der bor i en anden kommune i Danmark (grupperne 4 og 5). Blandt personerne fra 1979-årgangen er det dem, som har oprindelse i en yderkommune, der har den laveste andel arbejdsløse eller udenfor arbejdsmarkedet, hvilket samtidig afspejler at de har den relativt største andel erhvervsaktive. Det gælder for såvel dem der blev boende i oprindelseskommunen og dem der har bosat sig andre steder i Danmark. Det er umiddelbart ikke klart, hvad årsagen er. Noget af effekten kan være kulturelt betinget. Figur 3 Andel arbejdsløse og udenfor arbejdsstyrken, opgjort på oprindelseskommuner. Studerende er ikke medregnet. Det ses også af figur 3, at jo mere urbaniseret oprindelseskommunen er, jo større andel af dem, der (fortsat) bor der, er arbejdsløse eller udenfor arbejdsmarkedet. Blandt de unge som ved indgangen til 2013 ikke bor i oprindelseskommunen ses en lignende tendens, idet unge med oprindelse i landkommunerne og især yderkommunerne har relativt lav andel arbejdsløse eller personer udenfor arbejdsstyrken. Det ses dog, at unge med oprindelse i en bykommune, som har bosat sig i en anden kommune, har en relativt lavere andel arbejdsløse eller udenfor arbejdsstyrken, sammenlignet med mellemkommunerne. Opgørelsen tyder på, at der er bedre chancer for at komme i beskæftigelse i voksenlivet, jo tyndere befolket et område man kommer fra. Den egenskab 8

9 bærer man med sig, uanset om man bliver boende i det område man kommer fra, eller om man flytter væk. Uddannelsesgrupper 1979-årgangen er i tabel 3 opgjort på deres uddannelsesmæssige status i Det ses at de unge, som bliver boende i hjemkommunen og dem som kun i kortere perioder har været flyttet væk, har de højeste andele med grundskolen som den højeste fuldførte uddannelse, på 22,6 pct. henholdsvis 22,4 pct. Det svarer til at færre end 78 pct. har en uddannelse udover grundskolen. Det er de grupper som har den laveste andel med mellemlange og lange videregående uddannelser. Samtidig er det de grupper, som har de højeste andele med en erhvervsfaglig uddannelse. Tabel 3 Højeste fuldførte uddannelse for forskellige grupper af årgangen pr (i pct.) 5 Mellemlange 1 Grundskole 2 Gymnasiale uddannelser 3 Erhvervsfaglige uddannelser 4 Kort videregående uddannelser vide- regående uddan 6 Lange videregående uddannelser I alt Blevet boende 22,6 6,4 47,6 4,6 14,5 4,3 100,0 Sporadisk fraflyttet, men 22,4 7,6 42,2 7,8 15,6 4,4 100,0 Tilbageflyttet 15,0 7,1 33,3 7,7 24,3 12,7 100,0 Anden kommune - samme 15,7 6,0 39,3 7,0 21,5 10,5 100,0 landsdel Anden kommune - anden 12,0 8,4 24,0 7,0 24,4 24,3 100,0 landsdel I alt 16,5 7,2 35,3 6,5 20,6 13,9 100,0 Blandt de unge som flytter tilbage har 85,0 pct. en uddannelse udover grundskolen (det følger af at 15,0 pct. har grundskolen som højeste fuldførte uddannelse, jf. tabel 3). Den andel er højere end den tilsvarende for dem, som har bevaret tilknytningen til hjemkommunen, evt. boet der permanent i hele perioden. Det forhold gælder for alle de 4 typer af kommuner, by-, mellem-, land- og yderkommuner, at de unge der flytter tilbage til oprindelseskommunen er bedre uddannet end dem der er blevet boende, eller har været fraflyttet i korte perioder. 9

10 Familiemæssige forhold Personernes familiemæssige forhold er opgjort i tabel 4. Der er lavet opdeling på om personen er i et parforhold, eller ej. Største andele af personer i parforhold findes blandt dem, som er flyttet væk. Andelen er lavere blandt dem som er blevet boende i oprindelseskommunen, og lavest blandt dem, som kun har været fraflyttet oprindelseskommunen i kortere perioder. Tabel 4 Oplysning om parforholdsstatus ved indgangen til 2013 for 1979 fødselsårgangen (i pct.) I parforhold Status ved indgangen til 2013 Single Blevet boende 67,1 32,9 Sporadisk fraflyttet, men tilbage i oprindelseskommunen 64,9 35,1 Tilbageflyttet 69,6 30,4 Anden kommune - samme landsdel 75,2 24,8 Anden kommune - anden landsdel 70,9 29,1 I alt 70,2 29,8 Metodemæssig bemærkning Det skal bemærkes, at der i løbet af analyseperioden har været en kommunalreform, som har ændret på kommuneinddelingerne. De kommuner der oprindeligt var hjemkommuner var opgjort på den gamle kommuneinddeling, som beregningsmæssigt er konverteret til de tilsvarende nye kommuner. Unge med bopæl i kommunerne som blev delt i forbindelse med kommunalreformen er udeladt af analysen. Det drejer sig om personer, af de i alt personer fra 1979-årgangen. 10

Unges flyttemønstre. Hovedkonklusioner:

Unges flyttemønstre. Hovedkonklusioner: U n g es f l y t temønstre Unges flyttemønstre Rettelse: I den første udgave af analysen og i Momentum-artiklen var angivet, at andelen af unge, som flytter tilbage til oprindelseskommunen er 14,1 pct.

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

I 2012 havde de 68-årige (årgang 1944) samme beskæftigelsesfrekvens som de 67-årige (årgang 1941) havde i 2008.

I 2012 havde de 68-årige (årgang 1944) samme beskæftigelsesfrekvens som de 67-årige (årgang 1941) havde i 2008. A nalys e Udviklingen i beskæftigelsesfrekvensen for personer i pensionsalderen Af Nadja Christine Andersen En række politiske tiltag har de sidste ti år haft til hensigt at få flere ældre i pensionsalderen

Læs mere

Pendling flytter skattekroner rundt i Danmark

Pendling flytter skattekroner rundt i Danmark 15. november 2017 2017:16 Pendling flytter skattekroner rundt i Danmark Af Søren Dalbro og Laust Hvas Mortensen 1 Mange beskæftigede pendler ud af deres bopælskommune til en arbejdsplads i en anden kommune.

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Stx

Viborg Gymnasium og HF Stx HF Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Hf

Viborg Gymnasium og HF Hf HF Hf giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

Langdistancependlere er i højere grad mænd, personer med en lang videregående uddannelse og topledere.

Langdistancependlere er i højere grad mænd, personer med en lang videregående uddannelse og topledere. A nalys e Langdistancependlere Af Nadja Christine Andersen Denne analyse belyser, hvilke karakteristika langdistancependlere har og om deres pendlingsmønstre er vedvarende over tid er langdistancependling

Læs mere

N OTAT. Hovedkonklusioner: Yderområder er attraktive for børnefamilier

N OTAT. Hovedkonklusioner: Yderområder er attraktive for børnefamilier N OTAT Yderområder er attraktive for børnefamilier D en 11. nov ember 2014 Sags I D : 1922991 D ok. ID : 1922991 Hovedkonklusioner: J N C @k l.dk D irek t e 3370 3802 Mobil 3131 1749 Befolkningsforskydningerne

Læs mere

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Uddannelse Uddannelsesniveauet i Region

Læs mere

Udsatte grupper eksporteres til udkantsdanmark

Udsatte grupper eksporteres til udkantsdanmark Udsatte grupper eksporteres til udkantsdanmark Mange af de udsatte grupper, som bor i udkantsdanmark, er tilflyttere fra andre kommuner. På Lolland udgør udsatte tilflyttere 6,6 pct. af generationen af

Læs mere

Notat om unge i Nordjylland. - uddannelse og ledighed

Notat om unge i Nordjylland. - uddannelse og ledighed Notat om unge i Nordjylland - uddannelse og ledighed November 2007 1 Indholdsfortegnelse Resume...4 De unges socioøkonomiske status...5 Uddannelsesniveauet for den 16-24 årige befolkning i Nordjylland...8

Læs mere

Akademikere pendler modstrøms - fra metropolerne

Akademikere pendler modstrøms - fra metropolerne Akademikere pendler modstrøms - fra metropolerne ud i oplandet D en 26. juni 2014 Mens det for en del yder- og landkommuner kan være en udfordring at tiltrække nye borgere generelt, kan det være en særlig

Læs mere

unge har været uden job og uddannelse i mindst 2 år

unge har været uden job og uddannelse i mindst 2 år 3. unge har været uden job og uddannelse i mindst år Næsten 3. unge i alderen -9 år er hverken i job eller under uddannelse. Gruppen kan karakteriseres som udsatte unge, da de har været uden for i mindst

Læs mere

- hvor går de hen? Viborg Katedralskole Stx

- hvor går de hen? Viborg Katedralskole Stx Viborg Katedralskole Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Flere får en uddannelse men der er forskel på, hvor hurtigt det går

Flere får en uddannelse men der er forskel på, hvor hurtigt det går 1 Flere får en uddannelse men der er forskel på, hvor hurtigt det går Andelen af 25-54 årige der højst har gennemført en grundskoleuddannelse er faldet markant siden 2008. På landsplan er andelen af 25-54

Læs mere

Bilag: Arbejdsstyrken i Vendsyssel

Bilag: Arbejdsstyrken i Vendsyssel Bilag: Arbejdsstyrken i I dette bilag opsummeres de væsentligste resultater fra arbejdsstyrkeanalysen for arbejdskraftområde. 1. Udvikling i arbejdsstyrken i har 93.800 personer i arbejdsstyrken i 2011,

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

Danmark i balance - Udvikling og vækst i Danmark

Danmark i balance - Udvikling og vækst i Danmark Danmark i balance - Udvikling og vækst i Danmark Høgni Kalsø Hansen Institut for geovidenskab og naturforvaltning, Geografisektionen, Københavns Universitet hh@ign.ku.dk Kolding, 18. november 2015 Ulige

Læs mere

Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1

Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1 Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1 Af Katja Behrens I skoleåret 2009/10 startede knap 85 pct. af eleverne rettidigt i børnehaveklasse, dvs. de inden udgangen af 2009 fylder 6 år. Kun få elever starter

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

Vest- og midtjyder er bedst til at bryde den sociale arv

Vest- og midtjyder er bedst til at bryde den sociale arv Vest- og midtjyder er bedst til at bryde den sociale arv Der er store geografiske forskelle på, hvor mange unge, der bryder med den negative sociale arv, og får en uddannelse efter grundskolen, når de

Læs mere

Store kommunale forskelle i iværksætteri

Store kommunale forskelle i iværksætteri 5. oktober 217 217:12 Store kommunale forskelle i iværksætteri Af Christina Juul Steengaard, Anne Kaag Andersen, Michael Drescher og Elias Stapput Knudsen Fremkomst af nye firmaer er med til at skabe job,

Læs mere

Danskerne gifter sig med folk i samme sociale klasse

Danskerne gifter sig med folk i samme sociale klasse Danskerne gifter sig med folk i samme sociale klasse Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. For hver af de sociale klasser i Danmark

Læs mere

Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs

Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs I løbet af den økonomiske krise har ledigheden ramt de unge hdt. Blandt de 1-9-ige er ledigheden over fordoblet, hvor arbejdsløsheden for de unge er

Læs mere

De ældres boligforhold 2015

De ældres boligforhold 2015 ÆLDRE I TAL 2015 De ældres boligforhold 2015 Ældre Sagen Januar 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen

Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen Samlet er der i dag knap. arbejdsløse unge under 3 år. Samtidig er der næsten lige så mange unge såkaldt ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, som

Læs mere

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012?

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? GL og Gymnasieskolernes Rektorforening følger de elever, der bestod en ungdomsuddannelse i 2008 på baggrund af dataudtræk fra Danmark

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Overuddannelse blandt akademikere

Overuddannelse blandt akademikere A NALYSE Overuddannelse blandt akademikere - Fagområder og geografiske områder set i sammenhæng Af Jan Christensen Akademikeres match med jobmarkedet belyses ved at sammenligne det kompetenceniveau, som

Læs mere

Kommunal flytteanalyse Randers Horsens - Viborg

Kommunal flytteanalyse Randers Horsens - Viborg Kommunal flytteanalyse 2012 2014 Randers Horsens - Viborg Tabellen sammenholder til- og fraflytning, samt nettoudviklingen i Randers, Horsens og Viborg i perioden 2012 2014. Til- og fraflytninger, samt

Læs mere

Flytninger i Danmark

Flytninger i Danmark Flytninger i Danmark Hvert år flytter ca. 2½ pct. af befolkningen til en anden del af landet. Det svarer til omkring 150.000 personer. Det kan blandt andet være, fordi man skal begynde på en uddannelse,

Læs mere

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel De fleste unge er enten i uddannelse eller beskæftigelse. Men der er også et stort antal unge, som ikke er. Næsten 1 pct. i alderen 16-29 år har hverken været i

Læs mere

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Teknisk baggrundsnotat 2013-01 Befolkningsbevægelser inden for Grønland 1 Indledning og konklusioner Nærværende

Læs mere

Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder

Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder Andelen af private lønmodtagere med over eller års anciennitet på deres arbejdsplads er faldende. Tendensen til, at en mindre procentdel har samme arbejde

Læs mere

Studenterhuen giver ingen jobgaranti

Studenterhuen giver ingen jobgaranti Studenterhuen giver ingen jobgaranti Uddannelse er et utroligt vigtigt parameter for, hvordan man klarer sig i livet. Analysen viser, at de unge der afslutter en gymnasial uddannelse, men som ikke kommer

Læs mere

Hvem er den rigeste procent i Danmark?

Hvem er den rigeste procent i Danmark? Hvem er den rigeste procent i Danmark? Ny kortlægning fra AE viser, at den rigeste procent også kaldet den gyldne procent - hovedsagligt udgøres af mænd i 40 erne og 50 erne med lange videregående uddannelse,

Læs mere

De ældres boligforhold 2016

De ældres boligforhold 2016 ÆLDRE I TAL 2016 De ældres boligforhold 2016 Ældre Sagen Februar 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

De rigeste danskere bor i stigende grad i de samme områder

De rigeste danskere bor i stigende grad i de samme områder De rigeste danskere bor i stigende grad i de samme områder Den rigeste procent er en eksklusiv gruppe på 33.600 personer. Samlet har den rigeste procent en indkomst før skat på knap 2,4 mio. kr. Det er

Læs mere

Økonomisk analyse: Jobfremgangen har bredt sig til hele landet. November 2017

Økonomisk analyse: Jobfremgangen har bredt sig til hele landet. November 2017 Økonomisk analyse: Jobfremgangen har bredt sig til hele landet November 7 Side af 7 Jobfremgangen har bredt sig til hele landet Fremgangen i beskæftigelsen har nu fået bredt fodfæste i hele landet. Det

Læs mere

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund Fælles ældre Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Publikationen Fælles ældre kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

N OTAT. Hovedresultater: De fleste børn har en bedsteforælder i nærheden

N OTAT. Hovedresultater: De fleste børn har en bedsteforælder i nærheden N OTAT De fleste børn har en bedsteforælder i nærheden Den 26. november 2014 Sags ID: SAG-2013-06868 Dok.ID: 1940895 Hovedresultater: JNC@kl.dk Direkte 3370 3802 Mobil 3131 1749 2 ud af 3 børn i alderen

Læs mere

Pendling mellem danske kommuner

Pendling mellem danske kommuner A N A LY S E Pendling mellem danske kommuner Af Jonas Korsgaard Christiansen Formålet med analysen er at beskrive pendlingsstrukturen i mellem de danske kommuner. Der er særligt fokus på pendling mellem

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

Uddannelse går i arv fra forældre til børn

Uddannelse går i arv fra forældre til børn Uddannelse går i arv fra forældre til børn Der er en meget stærk sammenhæng mellem forældrenes uddannelse og den uddannelse, deres børn får. Jo højere et uddannelsesniveau ens forældre har, jo mindre er

Læs mere

Hver tredje nyledig er på dagpenge et år efter

Hver tredje nyledig er på dagpenge et år efter Hver tredje nyledig er på dagpenge et år efter Ud af 152.000 nyledige dagpengemodtagere, der trådte ind i ledighedskøen fra oktober 2009 til september 2010, var 50 procent i lønmodtagerbeskæftigelse ét

Læs mere

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne Økonomisk analyse 1. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevareklyngen sikrer n i yderområderne Danmark er på flere måder et stort

Læs mere

Knap 80.000 unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder

Knap 80.000 unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder Ny kortlægningen af de 15-29-årige i Danmark Knap. unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder Denne nye kortlægning af de unge i Danmark viser, at ud af de næsten 1. mio. unge imellem 15

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNE Singler i København Indholdsfortegnelse 1. Singlernes by 2. Singlers boligforhold 3. Singlers indkomst og brug af kommunale ydelser 4. Singlers socioøkonomiske status 5. Singlers uddannelse

Læs mere

Risikoen for kontanthjælp tidobles uden ungdomsuddannelse

Risikoen for kontanthjælp tidobles uden ungdomsuddannelse Unge uden uddannelse ender uden for arbejdsmarkedet Risikoen for kontanthjælp tidobles uden ungdomsuddannelse De unge, som forlader folkeskolen uden at få en ungdomsuddannelse, har markant større risiko

Læs mere

De rige bor i stigende grad i Nordsjælland

De rige bor i stigende grad i Nordsjælland De rige bor i stigende grad i Nordsjælland Koncentrationen af rige familier er omkring 30 gange så stor i Rudersdal og Gentofte som i Thisted, Skive og Lemvig. Og mens andelen af rige familier er steget

Læs mere

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK 7. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 FORDELIG OG LEVEVILKÅR Resumé: STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK Der er stor forskel på toppen og bunden i Danmark. Mens toppen, den gyldne

Læs mere

Analyse 2. september 2014

Analyse 2. september 2014 Analyse 2. september 2014 Migration af bogligt stærke mellem de store byer Af Nicolai Kaarsen og Neil Gallagher Et tidligere Kraka-notat viste, at der sker en netto tilvandring af bogligt stærke fra provinsen

Læs mere

Økonomisk analyse: Jobfremgangen har bredt sig til hele landet. November 2017

Økonomisk analyse: Jobfremgangen har bredt sig til hele landet. November 2017 Økonomisk analyse: Jobfremgangen har bredt sig til hele landet November 7 Økonomisk analyse: Jobfremgangen har bredt sig til hele landet November 7 Økonomisk analyse: Jobfremgangen har bredt sig til hele

Læs mere

Landdistriktskommuner

Landdistriktskommuner Landdistriktskommuner - indikatorer for landdistrikt Inge Toft Kristensen Chris Kjeldsen Tommy Dalgaard Danmarks Jordbrugsforskning Afdeling for Jordbrugsproduktion og Miljø GEO-data og Regionale Analyser

Læs mere

Udvikling i aktivitet i hospitalspsykiatrien og i antallet af psykiatriske patienter

Udvikling i aktivitet i hospitalspsykiatrien og i antallet af psykiatriske patienter Udvikling i aktivitet i hospitalspsykiatrien og i antallet af psykiatriske patienter Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at belyse udviklingen i aktivitet i hospitalspsykiatrien

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Vælgergrundlaget til kommunalvalget 2017

Vælgergrundlaget til kommunalvalget 2017 Vælgergrundlaget til kommunalvalget 2017 Af Teis Bay Andersen, TEBA@kl.dk Formålet med denne analyse er at kortlægge og karakterisere nye stemmeberettigede ved det kommende kommunalvalg i 2017. De nye

Læs mere

En akademiker tjener det dobbelte af en ufaglært gennem livet

En akademiker tjener det dobbelte af en ufaglært gennem livet En akademiker tjener det dobbelte af en ufaglært gennem livet Der er meget at vinde ved at tage en uddannelse. Med uddannelse følger højere indkomst og bedre arbejdstilknytning, end hvis man forbliver

Læs mere

Analyse 10. oktober 2014

Analyse 10. oktober 2014 10. oktober 2014 Unge, der primært er dygtige til matematik, søger oftest mod de tekniske videregående uddannelser Af Kristian Thor Jakobsen og Christoffer Jessen Weissert Karakterer fra grundskolens afgangsprøver

Læs mere

Uddannelse kan sikre en øget integration af indvandrere

Uddannelse kan sikre en øget integration af indvandrere Uddannelse kan sikre en øget integration af indvandrere Tal fra Undervisningsministeriet viser, at udsigterne for indvandrernes uddannelsesniveau er knap så positive, som de har været tidligere. Markant

Læs mere

De højtuddannede er kommet bedst igennem krisen

De højtuddannede er kommet bedst igennem krisen Kortlægning af beskæftigelsesudviklingen under krisen De højtuddannede er kommet bedst igennem krisen Der har tidligere i debatten været fokus på, at højtuddannede skulle være blevet særlig hårdt ramt

Læs mere

Ifølge SFI-rapporten Kommuners rammevilkår for beskæftigelsesindsatsen 1 fra 2013 kan man ud fra Aabenraa kommunes rammebetingelser forvente, at borgere i kommunen i gennemsnit er på arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Store forskelle imellem efterlønnere og personer i arbejde

Store forskelle imellem efterlønnere og personer i arbejde Store forskelle imellem efterlønnere og personer i arbejde Der er udpræget forskel på efterlønsmodtagere og personer i beskæftigelse i alderen 60-64- årige. Generelt er der flere kvinder, ufaglærte og

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

Skæv fordelingsprofil i Liberal Alliances skattepolitik

Skæv fordelingsprofil i Liberal Alliances skattepolitik Skæv fordelingsprofil i Liberal Alliances skattepolitik Liberal Alliances forslag om en maksimal marginalskat på 40 pct. koster omkring 33 mia. kr. og har en meget skæv fordelingsprofil. De ti pct. rigeste

Læs mere

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Sammenfatning På de frie grundskoler er andelen af elever steget med 2,7 procentpoint siden 2010/11, og i den tilsvarende periode er andelen af elever

Læs mere

Ufaglærte og unge har størst risiko for at blive arbejdsløse

Ufaglærte og unge har størst risiko for at blive arbejdsløse Ufaglærte og unge har størst risiko for at blive arbejdsløse Det er forholdsvis stor forskel på ledigheden mellem de forskellige uddannelsesgrupper i Danmark. Ledigheden er næsten pct. blandt ufaglærte,

Læs mere

Erhvervsdeltagelse for personer over 60 år

Erhvervsdeltagelse for personer over 60 år Erhvervsdeltagelse for personer over 60 år Af Niels Henning Bjørn, NIHB@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at analysere udviklingen i arbejdsstyrken for personer over 60 år i lyset af implementeringen

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Karakteristik af elever i forhold til uddannelsesvalget

Karakteristik af elever i forhold til uddannelsesvalget Karakteristik af elever i forhold til uddannelsesvalget efter 9. klasse Af Jan Christensen, jnc@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at tegne billeder af unge, som går ud af 9. klasse. Der gives karakteristik

Læs mere

- hvor går de hen? Vejlefjordskolen Stx

- hvor går de hen? Vejlefjordskolen Stx Vejlefjordskolen Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015

Læs mere

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse 14. juni 2017 2017:9 Seks ud af ti i stabil beskæftigelse Af Pernille Stender Beskæftigelsesfrekvensen er en central indikator, når temperaturen på arbejdsmarkedet skal tages. Beskæftigelsesfrekvensen

Læs mere

Børns opvækstvilkår har enorm betydning for fremtiden

Børns opvækstvilkår har enorm betydning for fremtiden Social arv i Danmark Børns opvækstvilkår har enorm betydning for fremtiden Der er fortsat en betydelig social arv i forhold til indkomst i Danmark. Udviklingen i den sociale mobilitet mellem forældre og

Læs mere

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold ANALYSE Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at undersøge forskelle i hvor mange borgere, der går

Læs mere

Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen

Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen Ufaglærte har oftest det hårdeste fysiske arbejdsmiljø. Det er således den gruppe, der oftest er udsat for belastende arbejdsstillinger, tunge løft og hudpåvirkninger.

Læs mere

Ikke-vestlige efterkommere i uddannelse og beskæftigelse

Ikke-vestlige efterkommere i uddannelse og beskæftigelse 1 Ikke-vestlige efterkommere i uddannelse og beskæftigelse Det går fremad med integrationen af efterkommere af ikke-vestlige indvandrere i Danmark. Det er især de unge efterkommere, der er i gang med en

Læs mere

Befolkningsregnskab for kommunerne, 2010-2015

Befolkningsregnskab for kommunerne, 2010-2015 Befolkningsregnskab for kommunerne, 2010-2015 Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 24 Formålet med analysenotat er at belyse de forskellige årsager til den enkelte kommunes befolkningsudvikling.

Læs mere

KERNEARBEJDSKRAFTEN FORLADER DET OFFENTLIGE

KERNEARBEJDSKRAFTEN FORLADER DET OFFENTLIGE 17. marts 2008 af Kristine J. Pedersen direkte tlf. 33557727 og Jes Vilhelmsen direkte tlf. 33557721 Resumé: KERNEARBEJDSKRAFTEN FORLADER DET OFFENTLIGE Fra 2005 til 2006 var der flere beskæftigede, der

Læs mere

Folkeskolen taber terræn i hele landet

Folkeskolen taber terræn i hele landet Folkeskolen taber terræn i hele landet Flere og flere danske skolebørn går i privatskole. Siden 27 er andelen af elever i privatskoler steget. De seneste tal viser, at hvert sjette barn i 1. klasse går

Læs mere

I arbejdet med ungeindsatsen har kommunalbestyrelsen vedtaget fem overordnede mål.

I arbejdet med ungeindsatsen har kommunalbestyrelsen vedtaget fem overordnede mål. Opfølgning på resultatmål 27. maj 2014 vedtog Ungeudvalget resultatmål for ungeindsatsen. Det blev også besluttet, at der løbende skal følges op på, hvordan det går med målopfyldelsen. Dette er første

Læs mere

Region Sjælland. Undersøgelse af unges veje gennem uddannelsessystemet

Region Sjælland. Undersøgelse af unges veje gennem uddannelsessystemet Region Sjælland Undersøgelse af unges veje gennem uddannelsessystemet Region Sjælland Undersøgelse af unges veje gennem uddannelsessystemet Forfatter: Tine Høtbjerg Henriksen Med input fra Kurt Johannesen,

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

Sundhed i de sociale klasser

Sundhed i de sociale klasser Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse er der fokus på sundhedstilstanden i de sociale klasser. Der er stor forskel

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015 Økonomisk analyse 26. oktober 2015 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave Den

Læs mere

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene I dag bor der over en million enlige i Danmark. Udviklingen siden viser, at andelen af singler blandt de --årige er steget fra knap procent til knap

Læs mere

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet BILAG 2 Dato: 6.oktober 2010 Kontor: Analyseenheden Status og udvikling på integrationsområdet I dette notat beskrives status og udvikling i centrale nøgletal for nydanskeres integration i Danmark. Først

Læs mere

Den sociale arv i Østdanmark.

Den sociale arv i Østdanmark. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den sociale arv i Østdanmark. Andelen af unge fra ufaglærte hjem, der ikke har eller er i gang med en ungdomsuddannelse Januar 2012 Den sociale arv i Østdanmark.

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre - 2013

Hjemmehjælp til ældre - 2013 ÆLDRE I TAL 2014 Hjemmehjælp til ældre - 2013 Ældre Sagen Oktober 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

Folk i job fraflytter udkanten og folk uden job kommer til

Folk i job fraflytter udkanten og folk uden job kommer til Folk i job fraflytter udkanten og folk uden job kommer til Flyttemønstrene mellem landets kommuner har stor betydning for forskellene i beboersammensætningen. Særligt på Sjælland er der en markant tendens:

Læs mere

Sværere at klare sig på arbejdsmarkedet med en studenterhue alene

Sværere at klare sig på arbejdsmarkedet med en studenterhue alene Sværere at klare sig på arbejdsmarkedet med en studenterhue alene AE har undersøgt, hvordan man klarer sig på arbejdsmarkedet, hvis man kun har en gymnasial uddannelse i bagagen. Ifølge de nyeste tal har

Læs mere

3F eres brug af voksen- og efteruddannelse

3F eres brug af voksen- og efteruddannelse F eres brug af voksen- og I denne analyse foretages en kortlægning af hvilke befolkningsgrupper, der bruger voksen- og stilbuddene (VEU). Der sættes til sidst i analysen fokus på F eres anvendelse af VEU.

Læs mere

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE 6. juni 2006 ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE Dette notat forsøger at give et billede af de personer på arbejdsmarkedet, som ikke er forsikret i en A-kasse. Datagrundlaget er Lovmodelregistret, der udgør

Læs mere

AN ALYSEN OTAT. Dobbelturbanisering overordnet trend og lokale befolkningsforskydninger. Hovedresultater:

AN ALYSEN OTAT. Dobbelturbanisering overordnet trend og lokale befolkningsforskydninger. Hovedresultater: AN ALYSEN OTAT Dobbelturbanisering overordnet trend og lokale befolkningsforskydninger Urbaniseringen pågår både på det overordnede niveau med vandringer mod de største byer, og på det lokale niveau indenfor

Læs mere

Kun fem kommuner uddanner nok faglærte

Kun fem kommuner uddanner nok faglærte Erhvervsuddannelsernes Danmarkskort Kun fem kommuner uddanner nok faglærte Regeringen har en målsætning om, at 25 pct. af en årgang skal vælge erhvervsskolen direkte efter folkeskolen i 2020 og 30 pct.

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Urbanisering vor tids vandring fra land til by

Urbanisering vor tids vandring fra land til by Oplæg på SLA s årsmøde 4. oktober 2015 Urbanisering vor tids vandring fra land til by v/ Kurt Houlberg 2 Disposition Lidt om KORA og min baggrund Kommunernes økonomiske udfordringer. Herunder den dobbelte

Læs mere