Projekt VIS (Viden, Instruktion og Strategier) Udvikling af praksisformer og lærerkompetencer, der kvalificerer skolens faglige læseundervisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt VIS (Viden, Instruktion og Strategier) Udvikling af praksisformer og lærerkompetencer, der kvalificerer skolens faglige læseundervisning"

Transkript

1 Projekt VIS (Viden, Instruktion og Strategier) Udvikling af praksisformer og lærerkompetencer, der kvalificerer skolens faglige læseundervisning Elisabeth Arnbak, Louise Rønberg, Mia Finnemann Schultz, Trine Nobelius og Karina Brunsgaard Bek

2 Indhold 1. Baggrund for Projekt VIS: forskningsbaseret praksisudvikling af skolens faglige læseundervisning 2. Projekt VIS: Formål, indhold og struktur 3. Resultater 4. Diskussion og perspektivering

3 Udvikling af elevernes faglige læsekompetencer Effektiv undervisning i faglige læsestrategier er en forudsætning for, at elever udvikler funktionelle læsekompetencer, som sætter dem i stand til at gennemføre en uddannelse, fastholde et job og deltage aktivt i samfundslivet. (Shanahan, 2006; PISA 2009)

4 Mål for den faglige læseundervisning Målet for den faglige læseundervisning er, at eleverne udvikler gode læserutiner, dvs. en målrettet, strategisk læsning af fagenes tekster: Udvikling fra noget, eleven kan (en færdighed ) til noget, eleven vælger at gøre af sig selv (en strategi). Udvikling af elevens bevidsthed om fagenes særlige læse- og skrivekrav. Læsning i alle fag Nye Fælles Mål Faglærerkvalifikationer og fagdidaktiske traditioner

5 Vejen derhen. Effektiv undervisningspraksis Direkte undervisning i effektive forståelsesog skrivestrategier Synliggørelse af strategiernes nytteværdi i hverdagen Læreren som en positiv rollemodel Særlig støtte til elever med læse/skrivevanskeligheder (NICHP, 2000).

6 Udfordringer for faglæreren! Mange faglærere er ikke uddannet til at at kunne vurdere fagteksters sproglige og indholdsmæssige sværhedsgrad (ekspertens indforståethed) at medtænke undervisning i læsestrategier og redskaber i fagundervisningen at modellere brugen af forståelsesstrategier at udvikle bevidsthed om egen læsemåde og egne strategier.

7 Læse- og skriveundervisning i fagene? Haves: En fagundervisning, der kompenserer eleverne for de faglige læse/skrivekrav (teksten højtlæses i klassen eller læses i grupper) Savnes: Transfer af forskningsbaseret viden om effektive faglige læsestrategier til grundskolens fagundervisning (OECD, 2010; EVA, 2005). Ønskes: Forskningsbaseret praksisudvikling af skolens faglige læseundervisning: fx undervisning i relevante forståelsesstrategier som en del af fagundervisningen. Løsning? Praksisudvikling gennem kollegacoaching.

8 Projekt VIS, Læsevejlederprojektet Læsevejlederprojektet havde til formål at udvikle og afprøve en model for et tværfagligt samarbejde på skolen om elevernes faglige læseundervisning. Skolens læsevejledere som centrale ressourcepersoner i elevernes faglige læseudvikling Praksisudvikling gennem kollegacoaching

9 Faglig læsning i faget historie Historie er et teksttungt fag med komplekse faglige fremstillinger og et krævende fagligt ordforråd. Elevernes tekstlæsning (spørgeskema til historielæreren)? Eleverne læser teksten i mindre grupper i timen og laver opgaver til den (markeret af 60 % af lærergruppen) Eleverne læser teksten højt i klassen i fællesskab og taler om den (markeret af 50 % af lærergruppen). Differentiering (spørgeskema: historielæreren)? Planlægger du sædvanligvis forskellige typer af opgaver til forskellige typer elever? Nej: 83 %; Ja: 17 % (nogle elever får meget konkrete opgaver, de stærke elever får obligatoriske spørgsmål/svage elever kan mere frit vælge opgaver).

10 Hvorfor kollegacoaching hvorfor fokus på læsevejlederen? Hvorfor er der behov for kollegacoaching? a. Effekten af efter- og videreuddannelsesindsatser b. Forskning i praksisudvikling Læsevejlederen er skolens læsefaglige ekspert (Knight, 2007; Knight, 2011; Snow, Ippolito & Schwartz, 2005; Butler, Lauscher, Jarvis-Selinger & Beckingham, 2004)

11 Projekt VIS: fra efteruddannelse til hverdag? Projektets model for forskningsbaseret praksisudvikling: 1. Efteruddannelse af læsevejledergruppen (19 lektioner). 2. Praksisudvikling gennem faglig vejledning og kollegacoaching lokalt på skolen (14 ugers praksisperiode) 3. Kollegial inspiration og støtte vidensdeling gennem netværker (Knight, 2007; Knight, 2011; Snow, Ippolito & Schwartz, 2005; Butler, Lauscher, Jarvis-Selinger & Beckingham, 2004)

12 Hvad er en læsecoach? En læsecoach er en person, der er uddannet til at vejlede lærere om aktiviteter og tiltag, som styrker elevernes faglige læsefærdigheder. Læsecoachen fremmer lærerens bevidsthed om egen praksis og professionelle udvikling gennem et samarbejde med faglæreren om elevernes faglige læsning. (Knight, 2007; Snow, Ippolito & Schwartz, 2005; Butler, Lauscher, Jarvis- Selinger & Beckingham, 2004)

13 Læsecoachens faglige kvalifikationer (IRA, 2006): a. Læsedidaktisk ekspertise b. Undervisningserfaring c. Voksenpædagogisk viden d. Ledelses- og samarbejdsevner Hvad er kollegacoaching hvad er kollegasupervision? (Knight, 2007; Snow, Ippolito & Schwartz, 2005; Butler, Lauscher, Jarvis-Selinger & Beckingham, 2004)

14 Uge Nr. Fokusområde Redskab eller strategi De syv VIS-strategier Fokus på elevens forhåndsviden Se teksten an! (+ læseformål ) Fokus på afsnittets indhold Afsnittets emnesætning Fokus på forhåndsviden 4 Fokus på tekstens centrale elementer Mindmap (aktivering af forhåndsviden) Elevens spørgsmål til tekst og svar Fokus på fagligt ordkendskab Gæt et ord 6 Fokus på fagligt ordkendskab Ordkendskabskort Fokus på tekstens centrale elementer Overskrifter til afsnit

15 Læsevejlederens uddannelsesforløb, del 1 Læsedidaktisk ekspertise: VIS-strategierne VIS-strategiernes hvad, hvordan og hvorfor Differentiering af redskaber og strategier Evaluering af elevens arbejde med VIS-strategierne Modellering i teori og praksis Videooptagelser af egen praksis (og faglærers!)

16 VIS-strategiplakater

17 Læsevejlederens uddannelsesforløb, del 2 Metoder og redskaber i kollegacoaching: a. Samtaleteknik (fx aktiv lytning, gode spørgsmål) b. Kollegaobservationer og feedback (fx brug af observationsguides og aftaleark) c. Projektets samarbejdsmodel

18 Samarbejdet med faglæreren Læsevejleders refleksionslog Hvad kan være en udfordring i arbejdet som læsecoach? Arbejdsområder i forbindelse med coaching af faglærere At forstå tekstens fremstilling (faget), så jeg kan bruge de vigtige oplysninger i min modellering af strategien. At modellere (tydeliggøre) forståelsesstrategi/redskab for elever og lærer. At fastholde min opmærksomhed på aftalte fokuspunkter, når jeg observerer faglæreren in action. At pege på og anbefale indsatser på en måde, så faglæreren ikke oplever det som kritik. At nå at se (overskue), om eleverne arbejder fornuftigt med redskabet/strategien. Hvilke overvejelser gør du dig i forbindelse med elevernes læsning af fagteksten? At foreslå alternative aktiviteter til de svage/dygtige/uinteresserede elever. Tekstens faglige sammenhæng Bruger du andre aktiviteter og Andet? informationskilder end teksten i arbejdet med emnet - hvilke? Formålet med at læse fagteksten Hvilke oplysninger/hvilke sammenhænge er det vigtigt, at eleverne har lært efter at have læst teksten? Tekstens udfordringer (fx svære ord, vanskelige faglige forklaringer)? Hvad kan du gøre, som kan hjælpe eleverne med at håndtere disse vanskeligheder? Elever med særlige behov Er der elever i klassen, som vil have brug for særlige hjælpemidler og redskaber for at få udbytte af teksten hvad kan du gøre? Mine kommentarer og refleksioner Faglærers refleksionslog Introduktion til arbejdet med (nye) strategier og redskaber Elev/lærer-interaktion i gennemgangen Elevernes arbejde med redskab/strategi Elevernes aktivitetsniveau og motivation Forberedelse af ny læseopgave (fx i klassen eller i forbindelse med hjemmeopgaver) Er der særlige tiltag for elever med særlige behov (svage/dygtige elever) Læsevejleders observationsguide a. Bruger faglæreren modellering til at synliggøre, hvordan eleverne skal tænke? b. Bliver strategiens hvordan og hvorfor tydeliggjort? Hvordan får faglærer aktiveret eleverne i sin introduktion? a. Hvor meget tid afsættes til, at eleverne øver sig på aktiviteten (fx mindmap)? b. Hvordan samles der op på opgaven, og hvordan evalueres elevernes arbejde? a. Virker eleverne motiverede for at arbejde med strategien/aktiviteten? b. Forstår eleverne, hvordan de skal arbejde? Skriv fx kommentarer om: a. Får faglærer tydeliggjort læseformålet? b. Bliver elevernes forhåndsviden bragt i spil? c. Giver faglæreren ordforklaringer til ord i ny tekst? a. Hvordan støtter faglæreren elever med vanskeligheder? b. Får dygtige elever nye udfordringer? Andre observationer af 9. relevans for elevernes faglige læsning Evaluering af elevernes arbejde med teksten: Notér dine overvejelser her Skriv hvordan det gik? Aftaleark

19 Projekt VIS: Møde- og samarbejdsstruktur Første møde med faglærer: aftaler om emne, fagmål, tekst, fagord, strategi. Læsevejleder i klassen: modellerer VIS-strategi faglærer observerer og noterer på eget skema. Næste møde med faglærer: teamet drøfter faglærers observationer og aftaler læsevejleders observationspunkter. Læsevejleder i klassen: faglærer modellerer VIS-strategi for klassen læsevejleder observerer og noterer i egen observationsguide. Næste møde med faglærer: Teamet drøfter læsevejleders observationer. Læsevejleder gennemgår ny VIS-strategi og aftaler næste uges indsats. Modellering/observation i klassen Ugens historietimer Faglærermøde Ugens historietimer Modellering/observation i klassen Faglærermøde Kollegial støtte Månedligt netværksmøde VIS-gruppens skolebesøg

20 Læsevejleders støttekorset i praksisperioden Læsevejleders refleksionslog Netværksmøder Skolebesøg Svar på akutte problemstillinger (via mails og tlf.)

21 Læsevejlederprojektet: evalueringsredskaber Læsevejlederprojektet blev evalueret ved hjælp af en række forskellige metoder: a. Spørgeskemaer til læsevejledere, faglærere og skoleledere (før/efter praksisperiode) b. Læsevejlederes og faglæreres logbogsnotater (on-line) c. VIS-gruppens skolebesøg og netværksmøder (on-line) d. Tests af elevudbytte, fx bevidsthed om nyttige forståelsesstrategier, ordkendskab og faglig viden (før/efter praksisperiode)

22 Læsevejledernes erfaringer med VIS-strategier og redskaber Læsevejleders kursusforløb evalueret på skala M SD fra 1 (slet ikke) til 7 (i høj grad) 1 Har du lært læseredskaber og strategier at kende rigtig godt? 6,00 0,70 2 Har du følt dig tryg og klædt på til opgaven at modellere 6,10 0,57 strategier i klassen? 3 Har strategiernes hvad, hvordan hvorfor hjulpet dig til at 6,75 0,46 modellere strategierne? 4 Er du blevet bedre til at samarbejde, vejlede og coache 4,90 0,88 kolleger? 5 Oplever du, at de udleverede oversigter og materialer gode 6,30 0,68 og nyttige i arbejdet som læsevejleder? 6 Er læsevejleders refleksionslog et nyttigt redskab til at 5,00 1,23 fastholde/synliggøre tanker om samarbejdet? 7 Er læsevejleders observationsguide et nyttigt redskab til at 5,20 1,48 fastholde observationer i kassen?

23 Læsevejledererfaring: VIS-strategiernes nytteværdi Læsevejlederne vurderede generelt, at VISstrategierne var nyttige for elevernes forståelse af teksterne: M = 5,54 af max 7 (SD = 1,12). 7 af 10 læsevejledere oplyste, at eleverne var blevet mere aktive i timerne og forstod teksterne bedre 7 af 10 læsevejledere oplyste, at eleverne huskede indholdet af teksterne bedre. kun 3 af 10 læsevejledere oplyste, at eleverne blev mere motiverede af de faglige læseaktiviteter.

24 Læsevejlederevaluering af kollegacocahing Samarbejdet med historielæreren evalueret på skala fra 1 (slet ikke) til 7 (i høj grad) M SD Faglærer har følt sig støttet/motiveret af samarbejdet med læsevejleder (max 7) Faglærer har udviklet sit kendskab til metoder og redskaber gennem samarbejdet med læsevejleder (max 7) Samarbejde med læsevejleder har styrket faglærers forståelse af, hvordan man skal undervise i forståelsesstrategier (max 7) Læsevejleder har bidraget med gode ideer til differentiering (max 7) 5, 58 1,07 5,46 1,50 5,23 0,92 4,92 1

25 Historielærerevaluering af VIS-strategier Er VIS-strategierne lette at integrere i undervisningen? Svar: M = 5,22 af max 7 (1 = meget svært, 7 = meget let). Forberedelsestid ved at integrere arbejdet med forståelses-strategier i historieundervisningen? 7 af de 9 projektlærere: mere tid på at forberede deres undervisning, men at det var værd at bruge tid på -1 lærer angav samme forberedelsestid. Har VIS-strategiernes betydning for elevernes forståelse og hukommelse for teksternes indhold? Svar: M = 5 af max 7 (1 = slet ikke, 7 = i høj grad).

26 Historielærernes evaluering af kollegacoaching Samarbejdet med læsevejlederen vurderet på skala fra 1 (slet ikke) til 7 (i høj grad) Faglærer følte sig støttet/motiveret af samarbejdet med læsevejleder. Faglærer har udviklet sit kendskab til metoder og redskaber gennem samarbejdet med læsevejleder. Samarbejde med læsevejleder har styrket faglærers forståelse af, hvordan man skal undervise i forståelsesstrategier. Læsevejleder har bidraget med gode ideer til differentiering Faglærers anbefaling til kollega om samarbejde med læsevejleder. M SD 6,22 1,09 5,56 1,6 5,89 1,05 4,33 1,11 6,33 1,11

27 Hvordan kan du selv starte praksisudvikling på din skole? 1. Bliv ekspert i de strategier og redskaber, du vil arbejde med a. Tænk over strategiens formål og procedure b. Vælg en god tekst til at vise strategien/redskabet. 2. Æd din egen medicin! a. Lille spejl på væggen dér! b. Brug din læsevejlederkollega c. Øv dig i at modellere i klasser og fag, du kender d. Optag dig selv på I-Pad eller video 3. Læs om/bliv efteruddannet i kollegacoaching

28 Vil kollegacoaching kunne fungere på jeres skole/institution? 1. Strukturelle forudsætninger a. Ledelsens engagement og støtte (fx ressourcer, skemabindinger) b. Faglæreres ønsker om praksisudvikling c. Læsevejleders efteruddannelse 2. Læsevejlederkvalifikationer a. Læsefaglig ekspertise b. Undervisningserfaring c. Coachingkvalifikationer I. voksenpædagogisk erfaring II. ledelses- og samarbejdsevner

Projekt VIS. Læsevejlederprojektet

Projekt VIS. Læsevejlederprojektet Projekt VIS (Viden, instruktion og strategier) Læsevejlederprojektet Elisabeth Arnbak i samarbejde med Louise Rønberg, Mia Finnemann Schultz, Trine Nobelius og Karina Brunsgaard Bek For Undervisningsministeriet

Læs mere

Kollegacoaching: Forskningsbaseret praksisudvikling i skolens faglige læseundervisning

Kollegacoaching: Forskningsbaseret praksisudvikling i skolens faglige læseundervisning 1 Kollegacoaching: Forskningsbaseret praksisudvikling i skolens faglige læseundervisning Elisabeth Arnbak, IUP, Århus Universitet Hvis elever i folkeskolen skal udvikle effektive faglige læsefærdigheder,

Læs mere

VIS manual Læsevejlederens kollegacoaching i forbindelse med den faglige læse og skriveundervisning

VIS manual Læsevejlederens kollegacoaching i forbindelse med den faglige læse og skriveundervisning VIS manual Læsevejlederens kollegacoaching i forbindelse med den faglige læse og skriveundervisning Elisabeth Arnbak i samarbejde med Louise Rønberg, Mia Finnemann Schultz og Trine Nobelius 2 Indhold 1.

Læs mere

VIS-rutinen. Udvikling og afprøvning af planlægningsværktøj til historieundervisning med fokus på læsning af fagets tekster

VIS-rutinen. Udvikling og afprøvning af planlægningsværktøj til historieundervisning med fokus på læsning af fagets tekster VIS-rutinen Udvikling og afprøvning af planlægningsværktøj til historieundervisning med fokus på læsning af fagets tekster Elisabeth Arnbak i samarbejde med Louise Rønberg, Mia Finnemann Schultz, Trine

Læs mere

FORSKNINGSBASERET VIDEN OM LÆSEFORSTÅELSE OG FAGLIGE LÆSEKOMPETENCER

FORSKNINGSBASERET VIDEN OM LÆSEFORSTÅELSE OG FAGLIGE LÆSEKOMPETENCER FORSKNINGSBASERET VIDEN OM LÆSEFORSTÅELSE OG FAGLIGE LÆSEKOMPETENCER DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING INDHOLD 1. Læseforståelse og faglige læsekompetencer... side 3 2. Systematisk tilgang til

Læs mere

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig...

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig... Med læsning som indsats 1 En verden åbner sig... [ Indledning [Læsning er kilden til viden og oplevelser og vejen til udvikling og uddannelse Citat fra www.videnomlaesning.dk Med læsning som indsats er

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

Humlebæk skole. Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling. Ressourcecenter

Humlebæk skole. Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling. Ressourcecenter Humlebæk skole Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling Ressourcecenter Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0. årgang Mål At eleverne kan anvende alfabetet At styrke

Læs mere

Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området

Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området Fredensborg Kommune Revideret 2011 BØRN, KULTUR og SUNDHED 1 Et fælles udgangspunkt Der er i disse år stort fokus på børns sproglige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Pædagogisk Diplom, Læsevanskeligheder, 161010203 Christina Tind Pedersen, 127007

Indholdsfortegnelse. Pædagogisk Diplom, Læsevanskeligheder, 161010203 Christina Tind Pedersen, 127007 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metodeafgrænsning... 3 Case... 3 Hvorfor er læsning så svær?... 4 Læseforståelse... 6 Elever med svag læseforståelse... 7 Psykologisk ilt... 8 Kan ikke, gider ikke...

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

www.meretebrudholm.dk VI LÆSER FOR LIVET MERETE BRUDHOLM Hvad er faglig læsning, og hvorfor er det vigtigt at arbejde med læsning i alle fag?

www.meretebrudholm.dk VI LÆSER FOR LIVET MERETE BRUDHOLM Hvad er faglig læsning, og hvorfor er det vigtigt at arbejde med læsning i alle fag? 1 VI LÆSER FOR LIVET MERETE BRUDHOLM Hvad er faglig læsning, og hvorfor er det vigtigt at arbejde med læsning i alle fag? Skolens læsepædagogiske udfordring? 2 Det mest bekymrende problem som mellemtrinnets/overbygningens

Læs mere

FORSKNINGSBASERET VIDEN OM VARIERET LÆRING, UDESKOLE, BEVÆGELSE OG LEKTIEHJÆLP

FORSKNINGSBASERET VIDEN OM VARIERET LÆRING, UDESKOLE, BEVÆGELSE OG LEKTIEHJÆLP FORSKNINGSBASERET VIDEN OM VARIERET LÆRING, UDESKOLE, BEVÆGELSE OG LEKTIEHJÆLP DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING INDHOLD 1. Varieret undervisning, der virker... side 3 2. Andendelsesorienteret

Læs mere

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Af Jytte Vinther Andersen, konsulent, og Helle Plauborg, ph.d.-stipendiat 20 Denne artikel handler om aktionslæring. Aktionslæring er

Læs mere

Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov?

Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov? Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov? Folkeskolen er i en omstillingsfase. Opgaven er at udvikle folkeskolen til skolen for alle, hvor det bærende pædagogiske princip er

Læs mere

Udvikling af ordforråd og ordkendskab ved hjælp af Cooperative Learning

Udvikling af ordforråd og ordkendskab ved hjælp af Cooperative Learning Udvikling af ordforråd og ordkendskab ved hjælp af Cooperative Learning Af Dorit kjær hedegaard, lærer, læsevejleder, pd i læsning og skrivning, AnsAt i børne- ungerådgivningen i helsingør i et såkaldt

Læs mere

Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen?

Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen? Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen? Iflg. formålet for faget tysk står der, at: Undervisningen skal udvikle elevernes sproglige bevidsthed om tysk sprog og om sprogtilegnelse.

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING

HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING Århus Kommune Børn og Unge Julie 9,1 år Søren 3,4 år Benjamin 7,0 år Marie 5,6 år Ida 7,8 år Thea 8,10 år HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING Anna 3,7 år Magnus 10,7 år

Læs mere

NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE

NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE abcdef ijklmno rstuvxy æøå Inspiration og vejledning Testen i dansk, læsning De nationale test i dansk, læsning er it-baserede test, der tegner et billede

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen Ny lærer Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen Indhold Forord side 3 Baggrund og introduktion til hæftet side 4 Opgaver

Læs mere

RAPPORT Læseforståelse i fag og udvikling af læsevejlederens rolle som medpraktiker Et aktionslæringsprojekt i Gladsaxe kommune efteråret 2011

RAPPORT Læseforståelse i fag og udvikling af læsevejlederens rolle som medpraktiker Et aktionslæringsprojekt i Gladsaxe kommune efteråret 2011 RAPPORT Læseforståelse i fag og udvikling af læsevejlederens rolle som medpraktiker Et aktionslæringsprojekt i Gladsaxe kommune efteråret 2011 Susanne Arne-Hansen PROFESSIONSHØJSKOLEN UCC 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

FVU-deltageres bevidsthed om og udbytte af læse-, stave- og skriveundervisning. - en afprøvning af to undervisningsmaterialer

FVU-deltageres bevidsthed om og udbytte af læse-, stave- og skriveundervisning. - en afprøvning af to undervisningsmaterialer FVU-deltageres bevidsthed om og udbytte af læse-, stave- og skriveundervisning - en afprøvning af to undervisningsmaterialer Elisabeth Arnbak og Ina Borstrøm for Undervisningsministeriet august 2004 2

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Ny lærer. En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ny lærer. En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ny lærer En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen 2011 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ny lærer 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls - Schultz Grafisk Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Elevens egen vurdering /evaluering

Elevens egen vurdering /evaluering Elevens egen vurdering /evaluering Inerisaavik Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering af elevpræstationer Elevens egen vurdering /evaluering Møder med eleven i centrum Dette hæfte er et ud af en serie

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere