Diplomuddannelserne. Fleksibilitet og gennemsigtighed. Evalueringsrapport DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Diplomuddannelserne. Fleksibilitet og gennemsigtighed. Evalueringsrapport DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT"

Transkript

1 Diplomuddannelserne Fleksibilitet og gennemsigtighed Evalueringsrapport DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

2 Diplomuddannelserne 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter komma efter Dansk Sprognævns anbefalinger Bestilles hos: Alle boghandlere eller på EVA's hjemmeside 40,- kr. inkl. moms ISBN Foto: kühnel design a:s

3 Indhold Forord 5 1 Resume 7 2 Indledning Baggrund Formål Evalueringsgruppe og projektgruppe Uddannelsesområder og institutioner Dokumentation og metode Anbefalinger og opfølgning Rapportens opbygning 19 3 Introduktion til diplomuddannelserne Diplomuddannelsens struktur Brugen af diplomuddannelser 23 4 Diplomuddannelsernes rolle i videreuddannelsessystemet Sammenhæng i VFV-systemet Ind i eller ud af professionen? 31 5 Det faglige niveau Det faglige niveau Modulisering, progression og det faglige niveau Forskningstilknytning og samspil på tværs af uddannelsesniveauer 42

4 6 Diplomuddannelsernes tilrettelæggelse Fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen Vægtning mellem teori og praksis Realkompetencevurdering 51 7 Udbuddet af diplomuddannelser Udvikling af nye diplomuddannelser og nye moduler Udbuddets tilrettelæggelse Samarbejde om og koordinering af udbuddet Er fleksibilitet og gennemsigtighed forenelige størrelser? 66 8 Kvalitetsudvikling og tilsyn Undervisningsministeriets rolle i kvalitetsudviklingen Censorinstitutionen og eksamen Intern kvalitetsudvikling af diplomuddannelserne 76 Appendiks Appendiks A: Oversigt over anbefalinger 79 Appendiks B: Kommissorium 83 Appendiks C: Evalueringsgruppens medlemmer 89 Appendiks D: Oversigt over kriterier 91 Rapporter fra EVA 93

5 Forord Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) fremlægger i denne rapport evalueringen af diplomuddannelserne. Evalueringen undersøger om rammerne for at udbyde diplomuddannelse er hensigtsmæssige, og om diplomuddannelsen som uddannelsestype imødekommer arbejdsmarkedets behov for efterog videreuddannelse for voksne. Vi forventer at evalueringens resultater og anbefalinger vil danne grundlag for udbydernes og Undervisningsministeriets fortsatte arbejde med at udvikle og kvalitetssikre diplomuddannelserne for på den måde at være med til at øge gennemsigtigheden og fleksibiliteten i uddannelserne. Evalueringen indgår i EVA s handlingsplan for 2006 og er gennemført i perioden december 2006 til oktober Mette Ringsted Formand for evalueringsgruppen Agi Csonka Direktør for EVA Diplomuddannelserne 5

6

7 1 Resume Denne evaluering vurderer diplomuddannelsernes evne til at imødekomme aftagernes og de studerendes behov for erhvervsrettet efter- og videreuddannelse. Evalueringen undersøger diplomuddannelsernes rolle i det samlede videreuddannelsessystem for voksne (VFV-systemet), det faglige niveau og progression, fleksible tilrettelæggelsesformer, tilrettelæggelse af udbuddet og kvalitetsudviklingen af uddannelserne. Samlet set søger evalueringen svar på hvordan man kan skabe fleksible uddannelser og samtidig sikre et gennemsigtigt og overskueligt udbud af diplomuddannelser. Konklusion Diplomuddannelserne imødekommer i væsentlig grad aftagernes og de studerendes behov for efter- og videreuddannelse. Det er lykkedes Centrene for Videregående Uddannelse (CVU erne) at integrere diplomuddannelserne i et komplekst uddannelsessystem som er præget af gentagne institutionelle reformer. Diplomuddannelserne oplever samlet set en stigning i antallet af deltagere og har markeret sig som en væsentlig efter- og videreuddannelsesform for medarbejdere med en mellemlang videregående uddannelse (MVU). Rammerne for diplomuddannelserne skaber dog en række udfordringer. Evalueringen viser at der ikke er en klar sammenhæng mellem det ordinære uddannelsessystem og VFV-systemet og mellem niveauerne i VFV-systemet, fx mellem diplom- og masterniveauet. Diplomuddannelserne skal opfylde mange behov der spænder fra opgradering af medarbejdere som ikke er professionsbachelorer, til uddannelse af medarbejdere i specialistfunktioner. Det kræver en særlig fleksibilitet i systemet som gør det svært at planlægge udbuddet og give det tydelig retning. Diplomuddannelsernes vidtspændende rolle i VFV-systemet smitter af på uddannelsernes tilrettelæggelse. Fx er det ikke klart hvilken vægtning praksis skal have i diplomuddannelserne. Undervisningen tager i høj grad udgangspunkt i praksis, men det skyldes den enkelte undervisers initiativer og ikke at praksis er forankret i uddannelsernes målbeskrivelser. Det gør det vanskeligt at Diplomuddannelserne 7

8 formidle tankesættet bag diplomuddannelserne til censorer, aftagere og studerende. Det gælder fx forståelsen af progression. De studerende har vanskeligt ved at gennemskue udbuddet og mulighederne i diplomuddannelsessystemet. Det hænger sammen med at der ikke er overensstemmelse mellem de moduler der formelt eksisterer i studieordningerne, og de moduler der reelt udbydes. Mange moduler oprettes desuden ikke fordi der mangler tilslutning. Nye diplomuddannelser bliver til i et komplekst system af interessenter og beslutningstagere. Det kan gøre det svært at gennemskue hvem der har ansvaret for koordineringen og den faglige godkendelse. Særligt er det uklart hvilke kriterier der anvendes i tildelingen af udbudsret. Nogle CVU er mener at Undervisningsministeriet spiller en tilbagetrukket rolle i forhold til diplomuddannelserne og monitoreringen af området. De savner særligt at ministeriet udarbejder nøgletal og sætter effektundersøgelser i gang som kan være med til at dokumentere brugen og værdien af diplomuddannelserne. Også de økonomiske rammer for diplomuddannelserne skaber udfordringer. For det første harmonerer reglerne for Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) dårligt med fleksible uddannelser. For det andet giver moduliseringen af diplomuddannelserne en række administrative udgifter til blandt andet koordinering, vejledning, indskrivning og indkrævning af deltagergebyr som er anderledes end på grunduddannelserne. Udgifterne til eksamen er især en stor byrde. CVU erne vurderer at 30 % af indkomstgrundlaget for diplomuddannelserne bruges til eksamen, mens det udgør % på grunduddannelserne. Vigtigste anbefalinger Gør samspillet mellem det ordinære og det parallelle kompetencesystem tydeligere Det er en politisk målsætning at der ikke er blindgyder i overgangen mellem det ordinære uddannelsessystem og VFV-systemet. Bredden i VFV-systemet er afgørende for fleksibiliteten, men det er vigtigt at udbyderne fremover afdækker vertikal og horisontal sammenhæng når de udvikler nye uddannelser. Desuden bør Undervisningsministeriet og udbyderne i fællesskab tydeliggøre forskellen på niveauet for henholdsvis en master- og en diplomuddannelse ved at udarbejde beskrivelser af mål for læringsudbytte på diplomuddannelserne på baggrund af kvalifikationsrammen. Endelig er der et særligt behov for at universiteterne anerkender diplomuddannelserne som adgangsgivende til masteruddannelserne og relevante kandidatuddannelser for at fremme samspillet mellem det ordinære og det parallelle kompetencesystem. 8 Danmarks Evalueringsinstitut

9 Anerkend uddannelsens fleksibilitet Fleksibilitet er altafgørende for at diplomuddannelserne kan imødekomme de mange forskelligartede behov for efter- og videreuddannelse. Derfor har det også været en grundlæggende forudsætning for evalueringsgruppens arbejde at anbefalingerne ikke begrænser fleksibiliteten, men derimod øger mulighederne for at udøve den. Der er behov for at både udbydere, censorer og andre aktører i diplomuddannelsessystemet anerkender den fleksible uddannelses særlige kendetegn. Udbyderne bør derfor i højere grad bruge e-læring og andre fleksible tilrettelæggelsesformer, sørge for at faget videnskabsteori integreres i de faglige moduler, og udbyde introforløb for de studerende der ønsker at forbedre deres forudsætninger for at deltage i undervisningen på diplomuddannelserne. Ryd op i udbuddet, og øg gennemsigtigheden Gennemsigtighed er altafgørende i et markedsstyret uddannelsessystem. Derfor bør Undervisningsministeriet gøre systemet mere overskueligt og sanere udbuddet. Det bør ske i form af en systematisk gennemgang af studieordningerne baseret på blandt andet optagelsestal. Desuden bør antallet af moduler i diplomuddannelserne reduceres, fx fra seks til fire. Det vil give mulighed for at integrere faget videnskabsteori i modulerne og give de studerende tid til at fordybe sig i samspillet mellem teori og praksis. Et tredje væsentligt tiltag til at fremme gennemsigtigheden er at Undervisningsministeriet gør diplomuddannelserne til en del af en ny udbudsportal som samler alle udbud og beskrivelser af diplomuddannelserne og gør det nemt for aftagere og studerende at danne sig et overblik over hvad der udbydes hvornår. I det hele taget er der behov for at styrke den nationale synliggørelse af og vejledning om diplomuddannelserne. I den sammenhæng ville det lette vejledningsindsatsen hvis området var reguleret af én rammebekendtgørelse for diplomuddannelserne. Samlet set handler det om at øge muligheden for at diplomuddannelserne kan blive efterspørgselsdrevet frem for udbudsdrevet. Anbefalingernes status Anbefalinger og vurderinger er foretaget af en evalueringsgruppe der består af eksterne, faglige eksperter på området. Anbefalingerne er udtryk for evalueringsgruppens prioritering i de mange mulige anbefalinger der kan udledes af det omfattende dokumentationsmateriale. Anbefalingerne er rettet mod udbydernes af diplomuddannelserne, Undervisningsministeriet og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling og skal føre til opfølgning og udvikling på det evaluerede område. EVA har det metodiske og praktiske ansvar for evalueringen. Rapporten indeholder flere anbefalinger end dem der er anført i dette resume. Anbefalingerne er placeret løbende i rapportens kapitler i umiddelbar sammenhæng med de analyser de knytter sig til. I appendiks A findes desuden en liste over alle rapportens anbefalinger. Diplomuddannelserne 9

10

11 2 Indledning 2.1 Baggrund Indsatsen på voksen- og efteruddannelsesområdet (VEU-området) er intensiveret i de seneste år. I februar 2006 kom Trepartsudvalgets rapport Livslang opkvalificering og uddannelse for alle på arbejdsmarkedet. Rapporten blev startskuddet til en generel styrkelse af indsatsen på VEUområdet. I juni 2007 blev der således indgået forlig om blandt andet tværinstitutionel vejledning og rådgivning for voksne, brug af uddannelsesambassadører og etablering af en voksenvejledningsportal. Ligeledes betød resultatet af trepartsforhandlingerne i juni 2007 at der blev tildelt flere penge til VEU og truffet aftale om lavere kursusbetaling. Det er kendetegnende for satsningen på VEU-området at fokus er på de kortuddannede og ikke så meget på diplomuddannelserne. En del af anbefalingerne i Trepartsudvalgets rapport er dog at uddannelserne udmøntes mere fleksibelt så uddannelserne kan spille bedre sammen med den læring som finder sted på arbejdspladsen, og at udbuddet af diplomuddannelser i højere grad tilpasses arbejdsmarkedets behov for kompetenceudvikling. EVA har også bidraget til viden om efter- og videreuddannelsessystemet. I foråret 2006 udkom rapporten CVU ernes diplomuddannelser som fokuserer på deltagernes vurdering af brugen af diplomuddannelserne, undervisningens tilrettelæggelse og på deltagernes udbytte og tilfredshed med diplomuddannelserne. Undersøgelsen viste blandt andet at mange deltagere følger enkelte moduler frem for at tage en hel diplomuddannelse. Derudover viste undersøgelsen at kun forholdsvis få deltagere var blevet opfordret til at starte på en diplomuddannelse af deres arbejdsgiver. Evalueringen af diplomuddannelserne er således en fortsættelse og udbygning af EVA s undersøgelse af diplomuddannelserne og et bidrag til vidensgrundlaget om efter- og videreuddannelsessystemet og debatten om kvalitetsudvikling af dette område. Diplomuddannelserne 11

12 2.2 Formål Evalueringen er en systemevaluering der først og fremmest har til formål at vurdere hvordan og i hvilken grad diplomuddannelserne opfylder de krav som er defineret i VFV-loven. Evalueringen fokuserer med andre ord på om rammerne for at udbyde diplomuddannelse er hensigtsmæssige, og om diplomuddannelsen som uddannelsestype imødekommer arbejdsmarkedets behov for efter- og videreuddannelse for voksne. Evalueringen søger derfor svar på følgende spørgsmål: Hvad gør udbyderne for at sikre at diplomuddannelserne gennemføres på et niveau der svarer til MVU-niveau? Hvad gør udbyderne for at sikre at der er progression i voksen- og efteruddannelsessystemet så diplomuddannelserne bygger oven på en KVU eller VVU og kvalificerer til masteruddannelse? Hvad gør udbyderne for at sikre at diplomuddannelserne rettes mod deltagernes erhvervsmæssige behov og inddrager deltagernes erhvervserfaringer? Hvordan tilrettelægges diplomuddannelserne så deltagerne har mulighed for at kombinere uddannelse med tilknytning til arbejdsmarkedet? Dernæst undersøger evalueringen en række faktorer der påvirker diplomuddannelsernes evne til at opfylde kravene i VFV-loven. Det drejer sig om opdelingen af diplomuddannelser i moduler og valg af moduler (modulisering), vilkår for planlægning af udbud og kvalitetsudvikling. Evalueringen vil derfor også søge svar på følgende spørgsmål: Hvordan påvirker moduliseringen mulighederne for at sikre progression i uddannelserne og uddannelsernes niveau? Hvordan møder udbuddet af diplomuddannelser aftagernes behov, og er udbuddet gennemsigtigt? Hvordan fører Undervisningsministeriet tilsyn med diplomuddannelserne, hvordan er vilkårene for eksamen, og hvordan er udbydernes interne kvalitetsudvikling? Evalueringen identificerer styrker og svagheder ved det nuværende diplomuddannelsessystem og ser på hvordan udbyderne agerer inden for de rammer som loven opstiller. På baggrund af dette giver evalueringen anbefalinger til udvikling af diplomuddannelsessystemet og til hvordan udbyderne bør agere inden for rammerne af diplomuddannelsessystemet. 2.3 Evalueringsgruppe og projektgruppe EVA har nedsat en ekstern evalueringsgruppe der har ansvaret for rapportens vurderinger og anbefalinger. Evalueringsgruppen er nedsat til lejligheden og består af faglige eksperter som blandt andet har erfaring med planlægning af efter- og videreuddannelse, indsigt i tilsyn med og kvali- 12 Danmarks Evalueringsinstitut

13 tetsudvikling af efter- og videreuddannelse og viden om efter- og videreuddannelse i nordisk sammenhæng. Evalueringsgruppens medlemmer er: Rektor Mette Ringsted, Tårnby Gymnasium & HF (formand) Forhenværende rektor Knud Munksgaard, CVU Sjælland Uddannelseschef Marianne Fabrin, Hvidovre Hospital Chefkonsulent Hans Jørgen Knudsen, Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse Videnskabelig leder Carl Holmberg, Nationalt Centrum for Flexibelt Lärende. I appendiks C findes en nærmere beskrivelse af de enkelte medlemmers baggrund. EVA har nedsat en projektgruppe som har det metodiske og praktiske ansvar for evalueringen, og som har skrevet evalueringsrapporten. Projektgruppen består af: Evalueringskonsulent Camilla Bjerre Damgård (projektleder) Evalueringsmedarbejder Dina Celia Madsen. 2.4 Uddannelsesområder og institutioner Evalueringen er baseret på en undersøgelse af to uddannelsesområder, henholdsvis de pædagogiske diplomuddannelser inden for området pædagogik, didaktik og social inklusion (PDSI) og de sundhedsfaglige diplomuddannelser (SD). EVA har valgt udelukkende at inddrage PDSI som case i stedet for hele det pædagogiske område ud fra ønsket om at indsnævre aftagerkredsen og beskæftige sig med en uddannelsesgruppe som er mere sammenlignelig med SD. Der er i alt 34 diplomuddannelser inden for det pædagogiske område der alle primært retter sig mod lærere eller pædagoger. Uddannelserne reguleres af bekendtgørelse om de pædagogiske diplomuddannelser (PD). Studieordningen for PD blev revideret i 2006 med henblik på at samle de mange uddannelser i grupper som sigter mod et afgrænset fagligt område. Det resulterede i én fælles studieordning der inddelte diplomuddannelserne i fem indholdsområder: kommunikation, ledelse og organisation; pædagogik, didaktik og social inklusion; humanistiske fag, undervisning og læring; naturvidenskab, fag, undervisning og læring; æstetiske fag, undervisning og læring. PDSI omfatter ni uddannelsesretninger 1 (diplomuddannelser): almen pædagogik; flerkulturel pædagogik; pædagogisk arbejde; skolestart; socialpsykiatri; socialpædagogik; specialpædagogik; 1 Der anvendes forskellige begreber på henholdsvis PD og SD. PD taler om indholdsområder og uddannelsesretninger, mens SD taler om diplomuddannelser og studieretninger. Diplomuddannelserne 13

14 ungdomspædagogik; voksenpædagogik. Hver uddannelsesretning består af en række varierende faglige moduler og en række fællesfaglige moduler hvorfra der kan kombineres. Derudover er der et obligatorisk modul i faget videnskabsteori og et afgangsprojekt. SD reguleres af bekendtgørelse om sundhedsfaglige diplomuddannelser. SD består af i alt tre diplomuddannelser: sundhedsfremme og forebyggelse; sundhedsformidling og klinisk uddannelse; professionspraksis. Sidstnævnte indeholder seks forskellige studieretninger. De tre diplomuddannelser har hver deres studieordning. SD består af et obligatorisk modul som blandt andet indeholder videnskabsteori, fire fagmoduler som kan udvælges fra den enkelte diplomuddannelse eller fra forskellige diplomuddannelser inden for SD, og et afgangsprojekt. Uddannelsesområderne er valgt ud fra to hensyn. Først og fremmest sikrer de to uddannelsesområder en høj dækningsgrad i evalueringen idet de tilsammen dækker cirka en tredjedel af diplomuddannelserne målt ud fra antallet af studerende. For det andet er der en række forskelle på de to uddannelsesområder der gør dem interessante som kritiske cases i forhold til evalueringens fokus. Det drejer sig om gennemsigtigheden i udbuddet og graden af modulisering som netop forventes at have indflydelse på områdernes evne til at leve op til VFV-loven. Det viser tabel 1: Tabel 1 Uddannelsesområdernes gennemsigtighed og grad af modulisering SD PDSI Gennemsigtighed i udbuddet 3 diplomuddannelser 9 diplomuddannelser (uddannelsesretninger) Moduliseringsgrad 47 moduler 66 moduler Tabellen viser at der er flere moduler på PDSI end på SD. Derudover er SD et afgrænset område som i alt omfatter tre uddannelser hvoraf den ene diplomuddannelse diplomuddannelsen i professionspraksis omfatter seks studieretninger. PDSI derimod er en del af et meget komplekst område idet PD samlet tæller 34 uddannelsesretninger. Det er derfor rimeligt at antage at gennemsigtigheden i udbuddet er større på SD end på PDSI, ligesom graden af modulisering er højere på det pædagogiske område end på det sundhedsfaglige. PDSI og SD er uddannelser som begge udbydes på CVU erne, og som primært er rettet mod det offentlige arbejdsmarked. På trods af at evalueringen er en systemevaluering som formulerer anbefalinger til hele diplomuddannelsessystemet, retter evalueringen sig derfor særligt mod det offentlige arbejdsmarked og CVU erne. 14 Danmarks Evalueringsinstitut

15 Institutionerne PSDI og SD udbydes både på CVU er og på fritstående MVU-institutioner. Evalueringen har udelukkende valgt at inddrage CVU erne ud fra den begrundelse at de fritstående MVU-institutioner vil blive en del af professionshøjskolerne når de bliver oprettet i I selvevalueringen deltager i alt otte CVU er: PDSI og SD: CVU Sjælland og Jysk CVU SD: CVU Syd, CVU Øresund og Sundheds CVU Nordjylland PDSI: CVU Vest, CVU Storkøbenhavn og CVU Lillebælt 2. Disse institutioner er valgt fordi de har et forholdsvis stort antal diplomuddannelser. Derudover er de valgt på baggrund af ønsket om geografisk spredning og spredning i forhold til om der er tale om rent sundhedsfaglige institutioner (CVU Øresund og Sundheds CVU Nordjylland), rent pædagogiske institutioner (CVU Fyn og CVU Storkøbenhavn) eller blandede institutioner (CVU Sjælland, Jysk CVU, CVU Syd og CVU Vest). To CVU er deltager inden for både det sundhedsfaglige og det pædagogiske område (Jysk CVU og CVU Sjælland). 2.5 Dokumentation og metode Evalueringen er gennemført på baggrund af et kommissorium der blev vedtaget af EVA s bestyrelse i december Kommissoriet gør rede for evalueringens formål, organisering og metode og er at finde i appendiks B. Evalueringen er kriteriebaseret. Kriterierne tager udgangspunkt i VFV-loven, lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) mv., lov om Centre for Videregående Uddannelser (CVUloven), den danske kvalifikationsnøgle og de europæiske standarder for kvalitetsudvikling. Kriterierne udtrykker forventninger til hvordan diplomuddannelserne opfylder kravene i lovgrundlaget. Der er med andre ord tale om en fortolkning af hvad der bør kendetegne diplomuddannelsessystemet. Kriterierne er udformet i samarbejde med evalueringsgruppen. Der er flere grunde til at arbejde med kriterier. Først og fremmest er kriterierne med til at tydeliggøre evalueringens fokus de er således en operationalisering af det grundlag som evalueringen tager udgangspunkt i. Kriterierne er desuden med til at skabe større åbenhed og gennemsigtighed i evalueringen fordi vurderingsgrundlaget bliver ekspliciteret. I den forbindelse skal det understreges at evalueringens formål er at vurdere hvordan diplomuddannelsessystemet opfylder 2 CVU Fyn var udvalgt til at deltage i evalueringen. CVU Fyn har siden september 2006 været en del af CVU Lillebælt. CVU Lillebælt har dog valgt at tage udgangspunkt i de diplomuddannelser inden for PDSI som udbydes af det tidligere CVU Fyn. Diplomuddannelserne 15

16 kriterierne, frem for en absolut vurdering af om de enkelte kriterier er opfyldt eller ej. Kriterierne fremgår af appendiks D. Evalueringen bygger på en række forskellige former for dokumentation der har til formål at give et bredt og nuanceret billede af diplomuddannelsessystemet. Dokumentationsmaterialet udgør grundlaget for evalueringen og vil blive beskrevet nærmere i det følgende. Forundersøgelse I efteråret 2006 gennemførte projektgruppen en forundersøgelse. Forundersøgelsen tog blandt andet udgangspunkt i EVA s videnscenterprojekt CVU ernes diplomuddannelser, Trepartsudvalgets rapport Livslang opkvalificering og uddannelse for alle på arbejdsmarkedet, lovgrundlaget, den danske kvalifikationsnøgle, censorrapporter fra PD og SD og møder med en række nøgleinteressenter, herunder CVU-Rektorkollegiet og Undervisningsministeriet. Formålet med forundersøgelsen var primært at kvalificere udarbejdelsen af kommissoriet, men forundersøgelsen indgår endvidere som en selvstændig del af evalueringens dokumentationsmateriale. Selvevaluering I februar-marts 2007 udarbejdede hver af de otte deltagende institutioner en selvevalueringsrapport på baggrund af en vejledning fra EVA. Vejledningen tager udgangspunkt i kriterierne og lægger op til besvarelser af faktuel, beskrivende og vurderende karakter. Selvevalueringsrapporterne er generelt af en meget høj kvalitet og veksler mellem henholdsvis at beskrive og vurdere. Flere CVU er har dog haft vanskeligt ved at fremskaffe dokumentation af kvantitativ karakter som blev efterspurgt i vejledningen, ligesom der synes at være en vis usikkerhed forbundet med den fremskaffede dokumentation. Dette har besværliggjort sammenligningen af CVU erne, og der vil derfor flere steder i rapporten blive refereret til spændet i det kvantitative materiale frem for angivelserne af forholdene på de enkelte CVU er. Seminar Evalueringsgruppen og projektgruppen holdt et seminar for de selvevaluerende CVU er i april Seminaret blev valgt frem for besøg på institutionerne da der er tale om en systemevaluering som fokuserer på de samlede udfordringer ved diplomuddannelsessystemet. Der er med andre ikke fokus på kvaliteten af de respektive institutioners diplomuddannelser, men på hvordan systemet samlet set påvirker kvaliteten af diplomuddannelserne. Formålet med seminaret var: At perspektivere selvevalueringerne At præsentere resultaterne af fokusgruppeundersøgelsen for deltagerne med henblik på at nuancere og sammentænke disse resultater med resultaterne af selvevalueringerne 16 Danmarks Evalueringsinstitut

17 At samle institutioner på tværs af fagområder til en fælles diskussion om fordele og ulemper ved diplomuddannelsessystemet i et fremadrettet perspektiv. I seminaret deltog ledelse, faggruppeansvarlige, vejledere, undervisere og studerende fra de selvevaluerende CVU er. Der blev holdt to sessioner med gruppeinterview som blev styret af et medlem fra evalueringsgruppen og et medlem fra projektgruppen. Desuden arbejdede grupperne med at udarbejde forslag til forbedring af diplomuddannelsessystemet. Redegørelse fra Undervisningsministeriet Undervisningsministeriet har udarbejdet en redegørelse der beskriver dets tilsynsrolle og fastlægger udbuddet af og rammerne for diplomuddannelserne. I den forbindelse blev ministeriet bedt om at henvise til undersøgelser og nøgletal med relevans for diplomuddannelserne, men det var ikke muligt da ministeriet ikke er i besiddelse af kvantitative data om diplomuddannelserne. Ministeriet har udelukkende foretaget opgørelser over det samlede antal fuldførte studenterårsværk. Fokusgruppeundersøgelse Konsulentfirmaet NIRAS Konsulenterne gennemførte i samarbejde med EVA en fokusgruppeundersøgelse blandt tre informantgrupper: Aftagere fra henholdsvis sundhedsområdet og det pædagogiske område Censorkorpset for henholdsvis sundhedsområdet og det pædagogiske område Dimittender fra henholdsvis sundhedsområdet og det pædagogiske område. Fokusgruppeundersøgelsen er valgt ud fra ønsket om at afdække forskellige mønstre i aftagernes vurderinger af diplomuddannelserne. Desuden antog EVA at det var vanskeligt at iværksætte en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse blandt aftagere med forholdsvis begrænset viden om diplomuddannelsessystemet. Særligt fordi der var et ønske om at inddrage potentielle aftagere. En kvantitativ undersøgelse viser kun i overfladisk form og begrænset omfang aftagernes vurderinger og overvejelser. Det er med andre ord vanskeligt at afdække manglende viden i et spørgeskema. Desuden ville det være meget ressourcekrævende at identificere aftagergruppen og efterfølgende opnå en tilfredsstillende svarprocent. NIRAS Konsulenternes vanskeligheder med at rekruttere særligt aftagere understøtter denne antagelse. Hovedresultaterne af fokusundersøgelsen indgår i denne rapport. Selve undersøgelserne findes i selvstændige bilag på EVA s hjemmeside, hvor man også kan læse mere om den praktiske gennemførelse af fokusgruppeundersøgelsen, rekrutteringen mv. Individuelle interview med repræsentanter fra de fagpolitiske organisationer Ud over fokusgruppeundersøgelsen gennemførte projektgruppen individuelle interview med repræsentanter fra Danske Regioner, Kommunernes Landsforening, Dansk Sygeplejeråd, Forbundet Diplomuddannelserne 17

18 for Pædagoger og Klubfolk (BUPL) og Danmarks Lærerforening. Formålet med interviewene var at få de fagpolitiske organisationers vurdering af i hvilken grad diplomuddannelserne imødekommer behovet for efter- og videreuddannelse inden for deres område, og hvilke styrker og svagheder der er ved det nuværende diplomuddannelsessystem i forhold til blandt andet gennemsigtighed, fleksibilitet og modulisering. CVU ernes diplomuddannelser Evalueringen inddrager de undersøgelser som blev gennemført i forbindelse med videnscenterprojektet CVU ernes diplomuddannelser. Projektet er baseret på en registerundersøgelse blandt studerende på diplomuddannelserne og en spørgeskemaundersøgelse blandt dimittender. Brug af dokumentationen Når rapporten henviser til CVU ernes vurdering, er der tale om en generel holdning, og der skelnes ikke mellem resultaterne af henholdsvis selvevalueringerne og seminaret. Det vil fremgå når der er tale om forskel på det pædagogiske område og sundhedsområdet, ligesom det vil fremgå om der er tale om et enkelt CVU eller få CVU er. Det vil dog ikke fremgå hvilke CVU er der er tale om. Det skyldes at CVU erne er udvalgt som kritiske cases i en systemevaluering og ikke i en evaluering af praksis på de enkelte CVU er. Når rapporten refererer til holdningen blandt censorer, dimittender og aftagere, er det underforstået at der er tale om de deltagende censorer, dimittender og aftagere i fokusgruppen. I den udstrækning det er muligt, skelnes der mellem det pædagogiske område og sundhedsområdet. Der skelnes desuden mellem resultaterne af henholdsvis dimittendundersøgelsen og registerundersøgelsen i CVU ernes diplomuddannelser. Når interviewene med de fagpolitiske organisationer inddrages, skelner rapporten i visse tilfælde mellem aftagerorganisationer (Kommunernes Landsforening og Danske Regioner) og faglige organisationer (Danmarks Lærerforening, Dansk Sygeplejeråd og BUPL). Ellers refereres der til de fagpolitiske organisationer samlet. 2.6 Anbefalinger og opfølgning Alle evalueringsgruppens anbefalinger tager udgangspunkt i flere dokumentationskilder og er derfor placeret i den løbende tekst sammen med den dokumentation der ligger til grund for anbefalingerne. I appendiks A findes en samlet oversigt over rapportens anbefalinger. Anbefalingerne omhandler diplomuddannelsessystemet og rammerne for dette og ikke de to uddannelsesområder. Det betyder at anbefalingerne er rettet mod henholdsvis Undervisningsministeriet og udbyderne af diplomuddannelserne. Flere af anbefalingerne lægger op til et samarbej- 18 Danmarks Evalueringsinstitut

19 de mellem Undervisningsministeriet og udbyderne hvor ministeriet skal skabe rammerne for den givne handling, og udbyderne skal implementere handlingen. Da der er tale om en systemevaluering, vil anbefalingerne have relevans for andre end de selvevaluerende udbydere. 2.7 Rapportens opbygning Kapitel 3 giver en introduktion til diplomuddannelserne, mens kapitel 4 beskriver VFV-systemet og vurderer sammenhængen i systemet. Kapitel 5 handler om det faglige niveau på diplomuddannelserne og udfordringerne ved den faglige progression i fleksible uddannelser. Kapitel 6 ser nærmere på diplomuddannelsernes tilrettelæggelse og fokuserer særligt på brugen af fleksible læringsformer og på hvordan samspillet mellem teori og praksis sikres. I den forbindelse beskriver og vurderer kapitlet også brugen af realkompetencevurderinger. Kapitel 7 belyser CVU ernes udbud af diplomuddannelser herunder deres tilrettelæggelse og koordinering og CVU ernes udvikling af nye uddannelser og moduler og vurderer gennemsigtigheden i udbuddet. Kapitel 8 handler om kvalitetsudviklingen af diplomuddannelserne fra centralt hold, blandt andet Undervisningsministeriets tilsyn, taxameterstyringen, eksamen og censorinstitutionen og CVU ernes interne kvalitetsudvikling af diplomuddannelserne. Appendiks A giver en samlet oversigt over rapportens anbefalinger. Evalueringens kommissorium findes i appendiks B, og appendiks C giver en nærmere beskrivelse af evalueringsgruppens medlemmer. Appendiks D giver en samlet oversigt over kriterierne. Diplomuddannelserne 19

EVA's evaluering af diplomuddannelserne

EVA's evaluering af diplomuddannelserne 08-0075 - BORA - 09.01.2008 Kontakt: Bodil Rasmussen (Bora) - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 EVA's evaluering af diplomuddannelserne Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har i november 2007 offentliggjort

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse i Specialpædagogik VIA University College Uddannelsesveje i specialpædagogikken

Pædagogisk diplomuddannelse i Specialpædagogik VIA University College Uddannelsesveje i specialpædagogikken Pædagogisk diplomuddannelse i Specialpædagogik VIA University College Uddannelsesveje i specialpædagogikken VIA University College Videreuddannelse og kompetenceudvikling www.viauc.dk Uddannelsesveje i

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Uddannelsesveje i Specialpædagogikken

Uddannelsesveje i Specialpædagogikken Uddannelsesveje i Specialpædagogikken AKT Vejleder Specialpædagogisk vejleder ( det almene område ) Specialpædagogisk vejleder ( det specialiserede område ) Inklusionsvejleder Pædagogisk diplomuddannelse

Læs mere

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5 Kommissorium Evaluering af den internationale dimension i folkeskolen Lærerne i folkeskolen har gennem mange år haft til opgave at undervise i internationale forhold. Det er sket med udgangspunkt i gældende

Læs mere

Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier

Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet 2009- retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 15. december 2000 om fleksible forløb inden for videregående

Læs mere

FLEKSIBELT FORLØB. Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb

FLEKSIBELT FORLØB. Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb SIBE FLEK RLØB LTFO FLEKSIBELT FORLØB Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet April 2014 INDHOLD Masteruddannelsen som

Læs mere

Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning

Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2008-501/ MA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning Akkreditering af ny uddannelse

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE Sundhedspraksis AKADEMIUDDANNELSE En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Akademiuddannelse

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens Bygningsretning på Danmarks Tekniske Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens Bygningsretning på Danmarks Tekniske Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens Bygningsretning på Danmarks Tekniske Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens Bygningsretning på Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

løn& udvikling mere i løn videreuddannelse Katalog over kompetencegivende for kostforplejningsområdet økonomaforeningen

løn& udvikling mere i løn videreuddannelse Katalog over kompetencegivende for kostforplejningsområdet økonomaforeningen løn& udvikling Mere uddannelse mere i løn Katalog over kompetencegivende videreuddannelse inden for kostforplejningsområdet set i sammenhæng med Ny løn økonomaforeningen Forord Denne pjece er et redskab

Læs mere

Klar til selvevaluering. Hæfte til lærerne. Selvevaluering på gymnasier oplæg til en pædagogisk dag

Klar til selvevaluering. Hæfte til lærerne. Selvevaluering på gymnasier oplæg til en pædagogisk dag Klar til selvevaluering Hæfte til lærerne Selvevaluering på gymnasier oplæg til en pædagogisk dag Klar til selvevaluering Inspirationsmateriale til gymnasier 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Pernille

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-508/MA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Den erhvervspædagogiske læreruddannelse på Uddannelsescenter Holstebro

Den erhvervspædagogiske læreruddannelse på Uddannelsescenter Holstebro Den erhvervspædagogiske læreruddannelse på Uddannelsescenter Holstebro Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Beskrivelse af DEN ERHVERVSPÆDAGOGISKE LÆRERUDDANNELSE PÅ UDDANNELSESCENTER HOLSTEBRO

Læs mere

FFL 14 besparelser på SVU

FFL 14 besparelser på SVU 13-0186 - BORA - 10.09.2013 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 FFL 14 besparelser på SVU Den varslede beskæring af SVU vil få alvorlige konsekvenser for kompetenceudvikling blandt

Læs mere

Dimittendundersøgelse PB i Ernæring og Sundhed

Dimittendundersøgelse PB i Ernæring og Sundhed Dimittendundersøgelse 0 PB i Ernæring og Sundhed Indhold.0 Indledning.0 Dimittendernes jobsituation.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 5 5.0 Fastholdelse 8

Læs mere

Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser

Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Efter- og videreuddannelsesafdelingen september 2002 Indledning Studieordningen er udarbejdet i henhold

Læs mere

CVU'ernes diplomuddannelser DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

CVU'ernes diplomuddannelser DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT CVU'ernes diplomuddannelser DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT CVU'ernes diplomuddannelser Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-576/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af profilforløb i human resources ved CPH

Læs mere

Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning ved Professionshøjskolen Metropol i København

Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning ved Professionshøjskolen Metropol i København Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning ved Professionshøjskolen Metropol i København Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-504/MA DANMARKS

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i sportsmanagement ved Nordjyllands Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-585/ENG DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Uddannelsesbeskrivelse Uddannelse i digital læring

Uddannelsesbeskrivelse Uddannelse i digital læring Uddannelsesbeskrivelse Indhold INTRODUKTION TIL UDDANNELSEN... 2 OPBYGNING AF UDDANNELSEN... 2 MÅL FOR UDDANNELSEN... 2 INDHOLDET AF UDDANNELSEN... 2 FØRSTE DEL: DET ADGANGSGIVENDE KURSUSFORLØB...3 ANDEN

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning København, december 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål...

Læs mere

Akkreditering. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, CVSU-Fyn DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, CVSU-Fyn DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Fysioterapeutuddannelsen i Odense, CVSU-Fyn DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Fysioterapeutuddannelsen i Odense, CVSU-Fyn 2004 Indstilling i forbindelse med akkrediteringen af fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Masteruddannelse ved Søren Kierkegaard Forskningscenteret

Masteruddannelse ved Søren Kierkegaard Forskningscenteret det teologiske fakultet københavns universitet Masteruddannelse ved Søren Kierkegaard Forskningscenteret 2009 retningslinjer Foto: Buste af S. Kierkegaard, Axel Andersen Layout: Grafisk Kommuniation/Det

Læs mere

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt studerende på videregående. Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole

Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-506/MA

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv.

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Danmarks Biblioteksskole. 3. april 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Virkninger og effekter af Diplomuddannelsen i uddannelses- og erhvervsvejledning på individniveau og organisationsniveau

Virkninger og effekter af Diplomuddannelsen i uddannelses- og erhvervsvejledning på individniveau og organisationsniveau Projektbeskrivelse: Virkninger og effekter af Diplomuddannelsen i uddannelses- og erhvervsvejledning på individniveau og organisationsniveau Baggrund De første tiltag til Diplomuddannelsen i uddannelses-

Læs mere

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Historisk udvikling Uddannelse brugt i erhvervs- / arbejdsmarkedsudviklingen Livslang læring 1970 erne UNESCO Uddannelse

Læs mere

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Handlingsplan 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Handlingsplan 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Handlingsplan 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Handlingsplan 2004 2003 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indhold Handlingsplan 2004 2003 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015)

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel... 2 2 Uddannelsens varighed... 2 3 Faglig profil... 2 4 Adgangskrav...

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-520/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-587/AGI DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af administrationsøkonomuddannelsen

Læs mere

5. Behov for fagrelevante og fleksible udbud

5. Behov for fagrelevante og fleksible udbud 5. Behov for fagrelevante og fleksible udbud De studerende besvarer i det følgende spørgsmål vedrørende deres deltagelse under åben uddannelse i foråret 2001. Desuden giver de deres bud på, hvilke fremtidige

Læs mere

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark.

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Erhvervsakademiniveau Personer der opnår grader på dette niveau Viden Skal have viden om erhvervets og

Læs mere

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens IKT-retning ved Danmarks Tekniske Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens IKT-retning ved Danmarks Tekniske Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens IKT-retning ved Danmarks Tekniske Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens IKT-retning ved Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende Administration og udbud af valgfag modul 13 Administration og udbud af valgfag på ne modul 13 sker på den enkelte professionshøjskole

Læs mere

Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0145 DANMARKS

Læs mere

Fordelingen af det stigende optag på erhvervsakademierne

Fordelingen af det stigende optag på erhvervsakademierne Fordelingen af det stigende optag på erhvervsakademierne En kortlægning af udviklingen i studenterpopulationen på de ni erhvervsakademier ERHVERVS- AKADEMIERNE Fordelingen af det stigende optag på erhvervsakademierne

Læs mere

Akkreditering. Fysioterapeutuddannelsen ved CVU Syd, Næstved DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Fysioterapeutuddannelsen ved CVU Syd, Næstved DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Fysioterapeutuddannelsen ved CVU Syd, Næstved DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Fysioterapeutuddannelsen ved CVU Syd, Næstved 2004 Indstilling i forbindelse med akkrediteringen

Læs mere

Prøver og eksaminer. Brugerundersøgelser

Prøver og eksaminer. Brugerundersøgelser Prøver og eksaminer Brugerundersøgelser Prøver og eksaminer Brugerundersøgelser 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indhold Prøver og eksaminer 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk

Læs mere

Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen

Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen Metropol - Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-500/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

Projektbeskrivelse. Evaluering af pædagogikumordningen fra 2009

Projektbeskrivelse. Evaluering af pædagogikumordningen fra 2009 Projektbeskrivelse Evaluering af pædagogikumordningen fra 2009 Der blev i august 2009 indført en ny fælles pædagogikumuddannelse for lærere i de gymnasiale uddannelser. Det var nyt, at lærere på de erhvervsgymnasiale

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-ordningen i henhold til Bekendtgørelse af 15. december 2000 om fleksible forløb inden for videregående uddannelse for voksne

Læs mere

Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi

Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi Praksisrettet og udfordrende efter og videreuddannelse i VIA Inge Kirstine Møller Madsen og Kirsten Roelsgaard videreuddannelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Bekendtgørelse af lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne LBK nr 1038 af 30/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 14. september 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 17/035918 Senere ændringer

Læs mere

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer d e t t e o l o g i s k e f a k u lt e t kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet 2009 retningslinjer Foto: Bettina Hovgaard-Schulze Layout: Grafisk Kommuniation/Det

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-557/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU)

Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU) Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU) Oplæg på VEU Konferencen 2010 i workshoppen Lederuddannelse målrettet kortuddannede mandag den 6. december 2010 ved evalueringskonsulent

Læs mere

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Syddansk Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Syddansk Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Syddansk Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Syddansk Universitet 2005

Læs mere

Undersøgelse af professionshøjskolernes tilgang til og arbejde med det strategiske kompetenceløft af erhvervsskolelærerne

Undersøgelse af professionshøjskolernes tilgang til og arbejde med det strategiske kompetenceløft af erhvervsskolelærerne Projektbeskrivelse Undersøgelse af professionshøjskolernes tilgang til og arbejde med det strategiske kompetenceløft af erhvervsskolelærerne Undervisningsministeriet har bedt Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen Elektronik ved Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen Elektronik ved Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen Elektronik ved Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen Elektronik

Læs mere

Studieordning for Adjunktuddannelsen

Studieordning for Adjunktuddannelsen Studieordning for Adjunktuddannelsen Adjunktuddannelsen udbydes af Dansk Center for Ingeniøruddannelse 1.0 Formål 1.1 Formål Formålene med Adjunktuddannelsen er, at adjunkten bliver bevidst om sit pædagogiske

Læs mere

Projektbeskrivelse. Institutionernes arbejde med ECTS 1

Projektbeskrivelse. Institutionernes arbejde med ECTS 1 Projektbeskrivelse Institutionernes arbejde med ECTS 1 Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører en undersøgelse af brug af ECTS-point på erhvervsakademier, professionshøjskoler, universiteter og

Læs mere

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen University College Syddanmark i Haderslev

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen University College Syddanmark i Haderslev Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen University College Syddanmark i Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 1. juni 2014. Nr. 578. Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne Herved bekendtgøres

Læs mere

<> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Specialiseringen i <<...>> VED <> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Specialiseringen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Specialiseringen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 10. marts 2008 1 Generel del af studieordning

Læs mere

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport 2016 Evaluering af studieområdet på htx 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

EVA, kvalitetsarbejde og voksnes læring

EVA, kvalitetsarbejde og voksnes læring EVA, kvalitetsarbejde og voksnes læring NVL-Konference i Odense den 13. november 2008 ved Michael Andersen, specialkonsulent på EVA EVA s overordnede opgaver At sikre og udvikle kvalitet af undervisning

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-538/GRZ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Akkreditering. Fysioterapeutuddannelsen i København ved CVU Øresund DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Fysioterapeutuddannelsen i København ved CVU Øresund DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Fysioterapeutuddannelsen i København ved CVU Øresund DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Fysioterapeutuddannelsen i København ved CVU Øresund 2004 Indstilling i forbindelse med akkrediteringen

Læs mere

Uddannelse til Professionsbachelor i eksport og teknologi ved TietgenSkolen

Uddannelse til Professionsbachelor i eksport og teknologi ved TietgenSkolen Uddannelse til Professionsbachelor i eksport og teknologi ved TietgenSkolen Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2008-569/CW, RKP DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Uddannelse til Professionsbachelor

Læs mere

Notat vedr. videreuddannelse indenfor palliation til sundhedsprofessionelle med en mellemlang videregående uddannelse

Notat vedr. videreuddannelse indenfor palliation til sundhedsprofessionelle med en mellemlang videregående uddannelse Notat vedr. videreuddannelse indenfor palliation til sundhedsprofessionelle med en mellemlang videregående uddannelse Baggrund Fire af Danmarks syv professionshøjskoler / University College udbyder Sundhedsfaglig

Læs mere

Evaluering af VEU-centre. Tabelrapport

Evaluering af VEU-centre. Tabelrapport Evaluering af VEU-centre Tabelrapport 1 Dette bilag til EVA s evaluering af VEU-centrene tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt konsulenter og vejledere, der rådgiver virksomheder og kortuddannede

Læs mere

Akkreditering. Fysioterapeutuddannelsen ved CVU Esbjerg DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Fysioterapeutuddannelsen ved CVU Esbjerg DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Fysioterapeutuddannelsen ved CVU Esbjerg DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Fysioterapeutuddannelsen ved CVU Esbjerg 2004 Indstilling i forbindelse med akkrediteringen af fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Aftalebeskrivelse. Evaluering af studieområdet på htx

Aftalebeskrivelse. Evaluering af studieområdet på htx Aftalebeskrivelse Evaluering af studieområdet på htx Studieområdet på htx og hhx og almen studieforberedelse (AT) på stx hører til blandt de mest markante nyskabelser i den reform af de gymnasiale uddannelser,

Læs mere

3. studieårs tema: Det tværprofessionelle arbejde og tværprofessionelle samarbejde

3. studieårs tema: Det tværprofessionelle arbejde og tværprofessionelle samarbejde Generel beskrivelse af Valgmodulerne 11 og 12 3. studieårs tema: Det tværprofessionelle arbejde og tværprofessionelle samarbejde Hold 3K 2013 Modulbeskrivelse Modul 11 og 12 Januar 2016 Udarbejdet i henhold

Læs mere

Personlige uddannelsesplaner på tekniske erhvervsuddannelser

Personlige uddannelsesplaner på tekniske erhvervsuddannelser Personlige uddannelsesplaner på tekniske erhvervsuddannelser inspiration til udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Inspiration til udvikling Hæftets fire temaer fortæller om: Eleven og planen Om hvordan

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Metaevaluering af interne projektevalueringer fra Kunststyrelsen. Popkomm 2007 MIDEM 2008 Storbritannien 2007

Metaevaluering af interne projektevalueringer fra Kunststyrelsen. Popkomm 2007 MIDEM 2008 Storbritannien 2007 Metaevaluering af interne projektevalueringer fra Kunststyrelsen Metaevaluering af interne projektevalueringer fra Kunststyrelsen Metaevaluering af interne projektevalueringer fra Kunststyrelsen Danmarks

Læs mere

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelsen

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse (vvu) i Sundhedspraksis Kort videregående uddannelsesniveau Uddannelsen giver kompetencer til at varetage generelle og specialiserede funktioner og

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne LBK nr 578 af 01/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 14/006467 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Ingeniørhøjskolen i København DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Ingeniørhøjskolen i København DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Ingeniørhøjskolen i København DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Ingeniørhøjskolen

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSER for socialrådgivere. KL og Dansk Socialrådgiverforening, 2011

DIPLOMUDDANNELSER for socialrådgivere. KL og Dansk Socialrådgiverforening, 2011 DIPLOMUDDANNELSER for socialrådgivere KL og Dansk Socialrådgiverforening, 2011 1 DIPLOMUDDANNELSER for socialrådgivere KL og Dansk Socialrådgiverforening er enige om, at diplomuddannelser indenfor det

Læs mere

FTF strategi for de professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser

FTF strategi for de professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser 16.04.2009. 08-0924 FTF strategi for de professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser Notat Side 1 2 FTF strategi for de professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser Forord FTF fremlægger

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

Vejledning til selvevaluering. Skoleevalueringer 2006/07

Vejledning til selvevaluering. Skoleevalueringer 2006/07 Vejledning til selvevaluering Skoleevalueringer 2006/07 Vejledning til selvevaluering Skoleevalueringer 2006/07 Vejledning til selvevaluering Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Diplomuddannelse i vurdering

Diplomuddannelse i vurdering Diplomuddannelse i vurdering Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0082/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse i vurdering Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0082/KJE

Læs mere

Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Tabelrapport

Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Tabelrapport Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler Tabelrapport 1 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT 2 Indhold Indledning s. 4 Indledende spørgsmål s. 5 Meritansøgningen s. 5 Resultat af

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aarhus Universitet au@au.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af ny uddannelse,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 5 Bilag et faktaark pr. uddannelse...

Indholdsfortegnelse. Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 5 Bilag et faktaark pr. uddannelse... Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for PBA Multiplatform, Storytelling and Production 2016/2017... 2 Første del... 2 Resume... 2 1. Censorkorpset sammensætning (jf. 22 og 28,

Læs mere

BEK nr 876 af 07/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 876 af 07/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 876 af 07/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 059.97G.251 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Supplerende læreruddannelse - forsøg. SDU UCL Forsøgsordning kort beskrivelse

Supplerende læreruddannelse - forsøg. SDU UCL Forsøgsordning kort beskrivelse Supplerende læreruddannelse - forsøg SDU UCL Forsøgsordning kort beskrivelse Forsøget med supplerende læreruddannelse er udviklet i tæt samarbejde mellem University College Lillebælt pg Syddansk Universitet

Læs mere

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Kandidatuddannelsen i musik Cand. Musicae. Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret

Læs mere

Profilforløb i oplevelsesøkonomi

Profilforløb i oplevelsesøkonomi Profilforløb i oplevelsesøkonomi Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2008-579/ENG DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Profilforløb i oplevelsesøkonomi Akkreditering af ny uddannelse Indstilling til

Læs mere

Undersøgelse af løft af den grundlæggende pædagogiske kompetence til diplominiveau

Undersøgelse af løft af den grundlæggende pædagogiske kompetence til diplominiveau Projektbeskrivelse Undersøgelse af løft af den grundlæggende pædagogiske kompetence til diplominiveau Med flerårsaftalen for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012, som blev indgået

Læs mere

Gode råd om. Efteruddannelse. Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden. Udgivet af Dansk Handel & Service

Gode råd om. Efteruddannelse. Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden. Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Efteruddannelse Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden Udgivet af Dansk Handel & Service Efteruddannelse 2006 Gode råd om Efteruddannelse Du kan

Læs mere

<> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Linjen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 1. april 2014 1 Generel del af studieordning for masteruddannelsen

Læs mere