Dansk-engelsk uddannelsesterminologi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk-engelsk uddannelsesterminologi"

Transkript

1 Dansk-engelsk uddannelsesterminologi Januar 2008 Fiolstræde København K Tlf Fax CVR-nr

2 Om uddannelsesterminologien Denne uddannelsesterminologi er blevet udviklet af en arbejdsgruppe i CIRIUS' regi og omfatter ca uddannelsesrelaterede ord og udtryk fra uddannelsesverdenen, som det kan være vanskeligt at finde præcise oversættelser af via gængse ordbøger. Uddannelsesterminologien er udviklet som et hjælpemiddel til de mange mennesker, der arbejder med uddannelse i en international sammenhæng, og som har brug for at kommunikere, holde oplæg eller skrive om danske uddannelsesforhold på engelsk enten til kolleger i andre lande, ved konferencer, eller når institutioner har besøg fra udlandet. Dansk-engelsk uddannelsesterminologi omfatter generelle uddannelsesrelaterede ord og udtryk, som anvendes i uddannelsesmæssige og pædagogiske/psykologiske sammenhænge, samt i et vist omfang løn- og personaleadministrative termer. Fagspecifikke udtryk er derimod normalt ikke medtaget. Her henvises til fagordbøger og de særlige uddannelsesterminologier, der er udviklet på nogle områder. Terminologien er ikke en ordbog og indeholder normalt kun et eller et par forslag til oversættelse pr. ord. Der er ikke oplysninger om ordklasser, bøjningsformer m.m. Terminologien kan altså ikke erstatte brugen af en almindelig dansk-engelsk ordbog. Terminologien er også tilgængelig i en netversion, som løbende bliver opdateret: På hjemmesiden finder du også gode råd om oversættelse til engelsk og links til andre netordbøger på uddannelsesområdet.

3 13-skala 13-point marking/grading scale 7-trins-skala 7-point marking/grading scale se også tretten-skala se også syvtrinsskala absolut karaktergivning absolute grading AC se Akademikernes Centralorganisation ad hoc-udvalg ad hoc committee adfærdsforstyrrelse behavioural disorder adfærdsvanskelig ebd (emotional and behavioural difficulties) adgang (til beskæftigelse) access adgang (til uddannelse) entry access Jf. Lissabon-konventionen. I Lissabon-konventionen skelnes mellem access og admission på følgende måde. Access betegner generel adgang/adgangsgivende, og admission betegner optagelse. Se også optagelse. admission adgangsbegrænsning restricted admission numerus clausus (NC) primært i tysk- og fransktalende lande adgangsberettiget eligible for admission entitled to admission Side 3 af 166

4 adgangsbetingelse /- krav entry requirements entrance requirement admission requirement adgangseksamen entrance examination adgangsgivende satisfying general entrance requirements giving access to adgangsgivende eksamen/uddannelse (til videregående udd.) entry qualification qualification for entry (to higher education) adgangskrav se adgangsbetingelse adgangsprøve se adgangseksamen adgangsregulering regulation of admission adgangsvej entry route adjungeret professor adjunct professor adjunkt (junior) upper secondary school teacher assistant professor (US), lecturer (UK) administrationsøkonom (AK) Academy Profession Degree (AD) in Administrative Management ved gymnasierne mv ved højere uddannelsesinstitutioner akademisk titel administrativt personale administrative staff administrative personnel Side 4 af 166

5 administrator administrator administrerende organ administrative body AER se Arbejdsgivernes Elevrefusion AF se arbejdsformidling afdelingstandlæge specialist of postgraduate education in odontology senior clinical instructor in dentistry afgangsbevis leaving certificate erhvervstitel erhvervstitel se også eksamensbevis afgangseksamen leaving examination final examination afgangselev final year pupil school leaver afgangsklasse final year class afgangsprojekt final project afgangsprøve leaving examination final examination afgive indstilling give a statement submit a recommendation afgivende skole previous school Side 5 af 166

6 afhandling dissertation thesis afholde (eksamen) hold an examination conduct an examination administer an examination aflevere (opgave) submit (a paper/an essay) hand in (a paper/an essay) aflyse (timer) cancel (lessons/classes) aflægge (eksamen) take an examination se også eksamen (gå til) afskedige dismiss afslutningsår senior year (US) year of completion final year afsluttende eksamen final examination finals afsluttende projekt(arbejde) final project (work) afsluttet fag completed subject afspadsering compensatory time off time off in lieu of wages afspændingspædagog Bachelor in Relaxation and Psychomotor Therapy akademisk titel Side 6 af 166

7 psychomotor therapist erhvervstitel aftenskole night school (US) evening classes/school (UK) afvigende adfærd deviant behaviour agronom agronomist se også cand.agro. akademiker (university) graduate academic Akademikernes Centralorganisation (AC) The Danish Confederation of Professional Associations akademisk scholarly academic akademisk grad academic degree university degree akademisk miljø scientific environment academic environment akademisk uddannelse academic education/qualification higher education qualification university education/qualification akademisk år academic year akademiuddannelse se erhvervsakademiuddannelse A-kasse unemployment insurance fund Side 7 af 166

8 akkreditering accreditation akkumulering accumulation fx akkumulering af ECTSpoint aktivering se handlingsplan aktiviteter uden for læseplan/pensum/undervisning extra-curricular activities aktivt medborgerskab active citizenship aktuar actuary se cand.act. aldersdispensation age exemption aldersgruppe age group/cohort aldersgrænse age limit aldersklasse se aldersgruppe alfabetisme literacy almen kompetence general competence/qualification almen linje general stream Side 8 af 166

9 Almen Sprogforståelse General Language Comprehension Almen Studieforberedelse Multi-Subject Coursework interdisciplinary subject at upper-secondary level preparing the student for studies at higher education level. The subject comprises applied linguistics, grammar, the history of language, second language acquisition strategies, and Latin. Interdisciplinary coursework at upper-secondary level preparing the student for further studies at higher education level. The coursework links Humanities, Natural Sciences, and Social and Behavioral Sciences. almen uddannelse general education almen undervisning mainstream education i modsætning til specialundervisning almen voksenuddannelse (avu) general adult education almendannelse liberal education general education general knowledge almendannende fag general education subjects se også almene fag almendannende voksenundervisning general adult education almene fag general subjects se også almendannende fag almengymnasial uddannelse general upper secondary education Side 9 af 166

10 amt county amtscenter for undervisning regional centre for educational services se også region se Center for Undervisningsmidler AMU se arbejdsmarkedsuddannelse analfabetisme illiteracy anbefalelsesskrivelse reference letter of recommendation anciennitet years of service seniority andet fremmedsprog second foreign language anerkendelse (af uddannelse) recognition (of qualification) A-niveau (gymnasiale uddannelser) A-level se også vurdering af uddannelse forklares evt yderligere ved: advanced level anke appeal anlægstest aptitude test anskuelsesundervisning object lesson ansvar for egen læring selfdirected learning ansættelse employment engagement i en stilling i en stilling Side 10 af 166

11 position appointment post selve stillingen i en stilling selve stillingen ansættelsesaftale appointment interview ansættelsesbetingelser terms of appointment ansættelseskontrakt employment contract ansøge (om/om at) apply (for/to) ansøger applicant ansøgning application ansøgningsfrist closing date for applications deadline for applications application deadline ansøgningsskema application form anvendt forskning applied research arbejde i klassen classwork arbejder employee worker arbejderbevægelse labour movement arbejdsaftale contract of employment Side 11 af 166

12 arbejdsbelastning work load arbejdsbeskrivelse job description arbejdsbyrde work load arbejdserfaring work experience arbejdsforhold working conditions arbejdsformidling job centre (public) employment service public foranstilles når der tales om den offentlige arbejdsformidling arbejdsgiver employer Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER) The Employers' Reimbursement Scheme arbejdsgruppe team working group arbejdskraft manpower labour arbejdskraftmangel skills shortage labour shortage arbejdsliv working life arbejdsløs unemployed Side 12 af 166

13 arbejdsløshedsunderstøttelse unemployment benefits arbejdsmarked labour market job market arbejdsmarkedets parter social partners Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) ATP-Lifelong Pension (Danish Labour Market Supplementary Pension) Arbejdsmarkedets Uddannelsesfond (AUD) Labour Market Training Contribution arbejdsmarkedsforhold labour market conditions labour relations industrial relations arbejdsmarkedsuddannelse adult vocational training continuing vocational training særligt om AMU bruges i internationale sammenhænge, også om uddannelse/oplæring på arbejdspladsen arbejdsmiljø work environment working environment arbejdsopgave task assignment arbejdsplads workplace arbejdspladslæring workbased learning on the job training Side 13 af 166

14 arbejdsret labour law employment law arbejdsstyrke work force arbejdssøgning job search arbejdstager employee worker arbejdstid working time study work load working hours anvendes om de studerendes arbejdstid bl.a. i forbindelse med beregning af ECTS- point se også studiearbejdsbelastning arbejdstilladelse work permit arealnormer norms for school premises om skolebyggeri arkitektskole School of Architecture asocial adfærd antisocial behaviour ATP se Arbejdsmarkedets Tillægspension attestering attestation certification audiovisuelle hjælpemidler audiovisual equipment audiovisual aids Side 14 af 166

15 auditering audit fx i forbindelse med evaluering auditorium lecture hall/theatre auditorium aula assembly hall autisme autism autorisation authorisation i forbindelse med erhvervstitel, fx licensed/authorised/registered midwife autorisationsuddannelse professional qualification education preparing for access to a regulated profession autoriseret registered bachelorgrad (universitets) Bachelor of Theology Bachelor of Arts (BA) eller Bachelor of Science (BSc + field of study) LL.B. (Bachelor of Laws) bachelorgrad med hovedvægt i det teologiske område bachelorgrad med hovedvægt i det samfundsvidenskablige område bachelorgrad i jura se også professionsbachelor Bachelor of Arts (BA + field of study) Bachelor of Science (BSc + field of study) bachelorgrad med hovedvægt i det humanistiske område bachelorgrad med hovedvægt i det natur-, sundheds-, eller tekniskvidenskablige område Side 15 af 166

16 bachelor's degree bachelorprojekt bachelor project bachelorstuderende undergraduate student bacheloruddannelse undergraduate programme bachelor('s) degree bachelor('s) programme barselsorlov maternity leave basisuddannelse initial education basic education basic (studies) programme fx RUCs basisuddannelse bedømmelse assessment grading (US) om eksamen marking (UK) evaluation om vurdering bedømmelsesgrundlag basis for assessment bedømmelsesudvalg (academic) assessment committee academic anvendes om faglige bedømmelseudvalg bedømt arbejde assessed work befordringsrabat transport discount begavet talented gifted Side 16 af 166

17 begrebsdannelse concept formation begyndersprog beginner language first foreign language begynderundervisning elementary instruction behandlingshjem ebd (boarding) school rehabilitation home community home beherske (tilegnelse af stof) be proficient at/in master (a subject) bekendtgørelse ministerial order (executive) order bekræftelse (fx af uddannelsespapirer) confirmation verification bekræftet kopi certified copy bemanding staffing bemyndige authorize bemyndigelse authorization benchmarke (med) benchmark (against) beskikkelse admission/licence fx som advokat Side 17 af 166

18 appointment fx som medlem af et udvalg beskikket censor appointed external examiner beskyttet titel protected title beskyttet værksted sheltered workshop beskæftigelsesegnethed employability Beskæftigelsesministeriet Ministry of Employment beskæftigelsesmulighed job prospect job opportunity beskæftigelsesmæssig occupational job-related beskæftigelsespolitik employment policy beskæftiget i flere job multiple employment beslutningsdygtig legally competent bestemmelse provision regulation rule bestyrelse board school board board of governors generelt fx i folkeskole fx på privatskole Side 18 af 166

19 bestå (en eksamen) pass at test/an examination beståelseskrav requirements for passing (an exam) bestået/ikke bestået pass/fail passed/failed besætte fill appoint en stilling udnævne betaling for uddannelse tuition fee(s) betalingsskole fee-paying school betalingsvilkår terms of payment betalt frihed til uddannelse paid educational leave betænkning report bevilling funding funding allocation grant bevis certificate evidence diploma bevægelighed (på arbejdsmarkedet) (occupational) mobility om eksamensbevis om bevis i en sag om eksamensbevis erhvervsmæssigt bevægelseshæmmet physically disabled Side 19 af 166

20 bibliotekar BSc in Library and Information Science librarian akademisk titel erhvervstitel Biblioteksskolen Royal School of Library and Information Science bidrag contribution bierhverv subsidiary occupation bifag minor subject bilag attachment appendix enclosure billedkunst visual arts binært videregående uddannelsessystem binary higher education system betegnelse for et uddannelsessystem (som det danske) med 2 separate sektorer - en forskningsbaseret universitetssektor og en professionsorienteret videregående sektor two track higher education system bioanalytiker medical laboratory technologist Bachelor in Medical Laboratory Technology (B.M.L.T.) erhvervstitel akademisk titel biovidenskab life sciences blandet skole co-educational school mixed school Side 20 af 166

21 blindeskrift braille blokering inhibition bloktilskud block grant blokundervisning block release fx på eud-området block teaching B-niveau (gymnasiale uddannelser) B-level evt. forklares ved intermediate level boglig academically oriented bopæl (place of) residence bopælskommune municipality of residence bopælspligt mandatory place of residence obligation to reside borgernes medbestemmelse citizen participation borgerrettigheder civil rights bortvise (elever/studerende) expel bortvisning (af elever/studerende) expulsion suspension permanent midlertidig branche sector Side 21 af 166

22 brancheorganisation industrial organisation trade organisation professional organisation brobygningskursus bridging course brugerbetaling tuition fee(s) om studieafgifter user payment brugerundersøgelse user survey brugervenlig user-friendly budgetforslag budget proposal budgetkontor financial department budgetkontrol budgetary control bunden opgave set assignment bygge og anlæg (eud) building and construction bygge- og anlægsområdet construction industry byggetekniker (AK) building technician Academic Profession (AP) Degree in Building Technics bygningskonstruktør Bachelor of Architectural Technology and Construction Management constructing architect erhvervstitel akademisk titel akademisk titel erhvervstitel Side 22 af 166

23 bæredygtig udvikling sustainable development børne- og ungdomsforsorg child and youth welfare service børnebibliotek children's library børnehave nursery (school) pre-kindergarten (US) børnehaveklasse pre-school class kindergarten (US) reception (England, Wales) nursery class børnehaveklasseleder pre-school class teacher børnehavepædagog se pædagog børnehjem children's home reception centre børneinstitution child-care facility børnelæge paediatrician børnepenge family allowance child benefit (UK) børnepsykiatri child psychiatry børnepsykologi child psychology Side 23 af 166

24 børneværn child-welfare committee børns pasning uden for hjemmet day care børns rettigheder children's rights rights of the children cand./candidatus(a) Master of Arts (MA) Master of Science (MSc) evt. efterfulgt af fagbetegnelse, se også cand. evt. efterfulgt af fagbetegnelse, se også cand. cand.act. Master of Science (MSc) in Actuarial Mathematics cand.agro. Master of Science (MSc) in Agriculture cand.comm. Master of Arts in Communication Studies Er hovedvægten i uddannelsen på journalistisk tilføjes: in Journalism cand.cur. Master of Science (MSc) in Nursing cand.geom. Master of Science (MSc) in Surveying, Planning and Land Management cand.hort. Master of Science (MSc) in Horticulture cand.hort.arch. Master of Science (MSc) in Landscape Architecture cand.it. Master of Science (MSc) in Information Technology cand.jur. LL.M. (Master of Laws) cand.ling.merc. Master of Arts in International Business Communication Side 24 af 166

25 cand.mag. Master of Arts (+ field of study) cand.manu. Master of Science (MSc) in Chiropractic cand.med. Master of Science (MSc) in Medicine cand.med.vet. Doctor of Veterinary Medicine cand.merc. Master of Science (MSc) in Economics and Business Administration cand.merc.aud. Master of Science (MSc) in Business Economics and Auditing cand.merc.int. Master of Science (MSc) in Business, Language and Culture cand.negot. Master of Science (MSc) in Business, Language and Culture cand.odont. Master of Science (MSc) in Dental Surgery cand.oecon. Master of Science (MSc) in Economics and Management cand.oecon.agro. Master of Science (MSc) in Agricultural Economics cand.pharm. Master of Science (MSc) in Pharmacy cand.polit. Master of Science (MSc) in Economics and Management cand.polyt. Master of Science (MSc) in Engineering cand.psych. Master of Science (MSc) in Psychology Side 25 af 166

26 cand.public. Master of Journalism cand.pæd. Master of Arts (MA) (Education) oversættelsen kan suppleres med uddannelsens fagbetegnelse cand.scient. Master of Science (MSc) (+ field of study) cand.scient.adm. Master of Science (MSc) in Public Administration cand.scient.anth. Master of Science (MSc) in Anthropology cand.scient.med. Master of Science (MSc) in Biomedical Engineering cand.scient.oecon. Master of Science (MSc) in Environmental and Natural Resource Economics Master of Science (MSc) in Mathematics-Economics cand.scient.pol. Master in Political (MSc) Science cand.scient.san. Master of Health Science cand.scient.san.publ. Master of Science (MSc) in Public Health cand.scient.soc. Master of Science (MSc) in Sociology cand.scient.tech.al. Master of Science (MSc) in Food Science and Technology cand.scient.techn. Master of Science (MSc) and Technology cand.silv. Master of Science (MSc) in Forestry cand.soc. Master of Social Sciences Side 26 af 166

27 cand.techn.al. Master of Science (MSc) in Food Science and Technology cand.techn.soc. Master of Science(MSc) in Technological and Socio- Economic Planning cand.theol. Master of Theology Cedefop - Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse European Centre for the Development of Vocational Training censor (external) examiner censorformand chairman of the external examiners censorindberetning external examiners report censur marking grading Center for Undervisningsmidler regional centre for educational services se Amtscenter Center for Videregående Uddannelse (CVU) centre for higher education university college oversættelsen må kun bruges af de cvu'er der har Undervisningsministeriets godkendelse hertil centraladministration central administration centrale kundskabs- og færdighedsområder central knowledge and proficiency areas centralt stillet prøve centrally set test/examination certificering certification Side 27 af 166

28 cirkulære circular letter civilsamfund civil society civiløkonom business economist C-niveau (gymnasiale uddannelser) C-level evt. forklares med basic level computerstøttet undervisning computer-assisted learning cpr-nummer civil registration number curriculum vitae resumé (US) curriculum vitae/cv curriculumudvikling curriculum development dagelev day student day pupil daghøjskole day folk high school daginstitution day-care centre daglig tale/dagligdags sprogbrug colloquial language everyday language dagpenge daily allowance unemployment benefit per diem (allowance) dagpenge ved rejsegodtgørelse om arbejdsløshedsunderstøttelse dagpenge ved rejsegodtgørelse Side 28 af 166

29 dagpleje childminding day care (in private homes) dagplejemor (kommunal) (registered) childminder dagskole day-school dagsorden agenda dagundervisning day classes Danmarks Biblioteksskole the Royal Danish School of Librarianship Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) The Danish Evaluation Institute Danmarks Forvaltningshøjskole Danish School of Public Administration Danmarks Journalisthøjskole Danish School of Journalism Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) Danish Lawyers' and Economists' Association Danmarks Lærerforening (DL) Danish Union of Teachers Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Technical University of Denmark Dansk Arbejdsgiverforening (DA) Danish Employers' Confederation Dansk Folkeoplysnings Samråd The Danish Council for Adult Education Dansk Magisterforening (DM) Danish Association of Masters and PhDs Side 29 af 166

30 Dansk Teknisk Lærerforbund The Danish Federation for Teachers of Technical Education Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) The Danish Youth Council Danske Kulturinstitut (Det) The Danish Cultural Institute Danske Studerendes Fællesråd (DSF) National Union of Danish Students danskkundskaber proficiency in Danish Danish language skills danskprøve Danish (language) test danskundervisning Danish (language) tuition Danish (language) class dataformidlet/databaseret undervisning computer-based education computer-assisted instruction datamatiker (AK) Academy Profession (AP) Degree in Computer Science computer specialist akademisk titel erhvervstitel datasøgning information retrieval debatoplæg (regeringsforslag) green paper discussion paper dekan dean (head of faculty) delegationsleder head of delegation Side 30 af 166

31 deleksamen part-examination delemne sub-item deletime resource period (separate lesson for part of the class) deltagelse participation deltagerbetaling fee (for participation) tuition fee(s) i forbindelse med undervisning deltagergebyr se deltagerbetaling deltagerstyret undervisning student-directed instruction deltidsarbejde part-time work deltidskursus part-time course deltidslærer part-time teacher deltidsstuderende part-time student deltidsuddannelse part-time programme part-time education demokratiforståelse democratic understanding den lærende organisation the learning organisation departementschef permanent secretary Side 31 af 166

32 designteknolog (AK) Academy Profession (AP) Degree in Design and Technology akademisk titel det rummelige arbejdsmarked the inclusive labour market didaktik educational theory and educational studies didactics differentieret undervisning differentiated teaching differentiering (undervisnings-) mixed ability grouping digitale kløft digital divide dimission (fest) graduation (ceremony) dimittend graduate school leaver diplomingeniør engineer Bachelor of Engineering diplomuddannelse diploma degree/programme (continuing professional education at bachelor level) videregående uddannelse folkeskole og ungdomsuddannelser erhvervstitel akademisk titel diplomuddannelserne inden for det videregående voksenuddannelsessystem direktør (i offentlige institutioner) director-general director disciplinære foranstaltninger disciplinary measures diskonto the discount rate of the National Bank Side 32 af 166

33 dispensat exemptee exempted person dispensation exemption dispensation dispensere grant dispensation grant exemption disposition synopsis disputats dissertation thesis diæter daily allowance dagpenge ved rejsegodtgørelse DJØF se Danmarks Jurist- og Økonomforbund dobbeltgrad double degree en dobbeltgrad kan opnås hvis en studerende følger et på forhånd fastlagt og offentligt godkendt studieprogram ved to forskellige uddannelsesinstitutioner dobbeltuddannelse duplication of learning docent reader (UK) senior associate professor (US) doktorafhandling/disputats doctoral dissertation doctoral thesis Side 33 af 166

34 doktorgrad doctoral qualification doctorate doctoral degree uddybende forklaring: "A second doctoral degree obtained by mature researchers on the basis of dissertation documenting outstanding and original research" dr. + fagområde doctor of + field of study driftstilskud operational expenditure grant grant towards operational expenditure driftsudgift operational expenditure dualt system (erhvervsuddannelserne) sandwich-type system dual system alternance training system dumpe ved eksamen fail (an exam) dumpeprocent failure rate døgninstitution 24-hour-service institution residential institution døvblindhed Deaf-Blindness døvepædagog teacher of the deaf døvstumhed deaf-dumbness Side 34 af 166

35 dårlig opførsel misconduct ECTS ECTS - European credit transfer and accumulation system ECTS-point ECTS credit e-designer (AK) E-designer Academy Profession (AP) Degree in E-design erhvervstitel akademisk titel efter- og videreuddannelse continuing and further education and training eftersidning detention efterskole continuation school efterspørgsel demand efteruddannelse continuing education continuing training continuing education and training in-service/inservice training efteruddannelsesudvalg (AMU) Vocational Training Committee efterårssemester autumn semester (UK) term kan bruges i de tilfælde hvor et akademisk år er delt op i tre eller flere perioder fall semester (US) egenbetaling se brugerbetaling egnethed aptitude Side 35 af 166

36 egnethedsprøve skill(s) test aptitude test eksamen examination qualification i betydningen prøve. I daglig tale "exam". mundtlig ~: "oral" ~, skriftlig: "written" ~. i betydningen en opnået kvalifikation. Se også uddannelse eksamen (afholde) conduct an examination administer an examination hold an examination eksamen (gå til) sit (for) an exam take an exam eksamensangst examination anxiety eksamensbekendtgørelse executive order on examination regulations eksamensbesvarelse exam paper exam answer eksamensbevis degree certificate diploma certificate anvendes kun om videregående uddannelser, navnlig bachelor-, kandidatog phd-niveau bl.a. om visse videregående uddannelser bl.a. om grundskole og gymnasial uddannelser eksamensforsøg examination attempt Side 36 af 166

37 eksamensfri (fag) non-examination subjects eksamenskrav examination requirements eksamensopgave exam assignment eksamensordning examination regulations eksamenspensum examination syllabus eksamensregler examination rules exam regulations eksamensudvalg examination committee eksamensvagt invigilator eksaminand (ved afsluttende eksamen) examinee candidate eksaminator examiner ekskursion field trip excursion ekspertpanel expert panel ekstemporaltekst unseen text ekstensiv læsning extensive reading ekstern censor external examiner Side 37 af 166

38 ekstern klinisk lektor clinical associate professor ekstern lektor Part-time Lecturer eksternatkursus day school non-residential course ekstra pensum extra work (for gifted children) elev pupil (UK), student (US) student apprentice skoleuddannelser videregående uddannelser lærling elev med læringsvanskeligheder slow learner pupils with SEN (special educational needs) This denotes any child that has been identified as having some form of educational need either as a result of learning difficulty or if they are deemed as particularly bright or gifted. elev- og studenterjournal student record elevafgift tuition fee(s) elevarbejde pupils' work students' work elevbestand number of pupils/students pupil/student cohort elevcentreret (undervisning) pupil-centred (teaching) student-centred (teaching) Side 38 af 166

39 elevdemokrati pupil/student participation elevdifferentiering ability grouping streaming elevgrundlag pupil population in a given geographical area elevjournal pupil's dossier pupil's record elevløn trainee salary/wage fx i erhvervsuddannelserne elevobservation observation of pupils elevorganisation pupils' organisation elevråd pupils' council students' council elevtilgang number of new pupils elevunderlag se elevgrundlag e-læring e-learning embedsmand government official civil servant emne discipline subject area topic Side 39 af 166

40 emneorienteret undervisning thematic instruction thematic studies enetime private lesson eneundervisning individual instruction enhedsskole comprehensive school ENIC The European Network of Information Centres on Academic Recogntion and Mobility Det europæiske netværk af informationscentre om akademisk anerkendelse og mobilitet enkeltfag single subject course enkeltfags-hf Higher Preparatory Examination, single subject course enkeltfagsprøve single subject examination erfaringsbaseret læring hands-on learning experimental learning ergoterapeut occupational therapist Bachelor in Occupational Therapy erhvervstitel akademisk titel erhverv occupation profession trade erhvervs ph.d. (studerende) industrial PhD (student) erhvervsakademi academy of professional higher education Side 40 af 166

41 erhvervsakademirådet Council for Academy Profession Programmes erhvervsakademiuddannelse Academy Profession degree/programme uddybende forklaring: "2-year professionally oriented higher education" For oversættelse af de forskellige erhvervsakademiuddannelser henvises til de danske uddannelsesbetegnelser på de enkelte uddannelser, fx finansøkonom (AK). Se også AP degree/programme uddybende forklaring: "2-year professionally oriented higher education" erhvervsarbejde (gainful) employment erhvervsbeskrivelse job description career profile erhvervsbetonet voksenundervisning practical and vocational adult education and training erhvervserfaring vocational experience work experience professional experience erhvervsfaglig vocational erhvervsfaglig fællesindgang (eud) se fællesindgang (eud) erhvervsfaglig grundforløb (eud) vocational basic course erhvervsforberedende kursus pre-vocational training Side 41 af 166

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

Denmark (and Rudersdal) a quick view

Denmark (and Rudersdal) a quick view Denmark (and Rudersdal) a quick view Population: 5.2 mio Public schools: 1750 (from less than a hundred students up to app. 1000) Teachers: 60.000 A decentralized school system (98 local communities responsible

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen LÆR DANSK / LEARN DANISH Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen november 2014 / november 2014 LÆR DANSK Udenlandske statsborgere,

Læs mere

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Home Adress: Work Adress: Tordenskjoldsvej 39 The Rockwool Foundation Research Unit DK-3000 Elsingore Sølvgade 10, 2 tv. Denmark DK-1307 Copenhagen K +45 41

Læs mere

ICT and assessment in Denmark. Steen Lassen, Danish Ministry of Education steen.lassen@uvm.dk

ICT and assessment in Denmark. Steen Lassen, Danish Ministry of Education steen.lassen@uvm.dk ICT and assessment in Denmark Steen Lassen, Danish Ministry of Education steen.lassen@uvm.dk Fig. 1: Student in the classroom Fig. 2: Student at exam Upper secondary education Age 16-19, preparation for

Læs mere

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

MLC 2006 Implementering. Tim Engell Pedersen H.S.E.Q. Manager / DPA, herning shipping a.s.

MLC 2006 Implementering. Tim Engell Pedersen H.S.E.Q. Manager / DPA, herning shipping a.s. MLC 2006 Implementering Tim Engell Pedersen H.S.E.Q. Manager / DPA, herning shipping a.s. Agenda Regelsættet Regeleksempler Implementering Udfordringer Status MLC 2006 Formål Yderligere sikring af søfarendes

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Historisk udvikling Uddannelse brugt i erhvervs- / arbejdsmarkedsudviklingen Livslang læring 1970 erne UNESCO Uddannelse

Læs mere

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL til Passata Light ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL Berit Eika, professor, MD, Ph.D. r 2. linje i overskriften til Passata Light

Læs mere

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Aalborghus Gymnasium & HF Onsdag den 8. april 2015 Vita Schou, Vejleder Studievalg Nordjylland vas@studievalg.dk Emner Adgangskrav til videregående uddannelser Adgangsbegrænsning

Læs mere

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske Oversigt over adgangskrav til it-uddannelser på de danske universiteter Senest opdateret 23. april 2012 af it-vest samarbejdende universiteter. Se også www.futurepeople.dk Aalborg Universitet Datalogi

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 10 jan.2013 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

Kursus-introduktion. IT Sikkerhed Efterår 2012 04/09/2012 ITU 0.1

Kursus-introduktion. IT Sikkerhed Efterår 2012 04/09/2012 ITU 0.1 Kursus-introduktion IT Sikkerhed Efterår 2012 04/09/2012 ITU 0.1 Praktiske bemærkninger Kurset T6 (12 undervisningsuger): Forelæsninger (Lokale 4A22), Tirsdag 8:00 9:50 Øvelser (Lokale 4A54, 4A56), Tirsdag

Læs mere

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne 3. september 2013 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne Dansk Folkeparti vil styrke de

Læs mere

NYE FUNKTIONSMAILADRESSER

NYE FUNKTIONSMAILADRESSER NYE FUNKTIONSMAILADRESSER FEBRUAR 2012 Listen opdateres løbende i takt med at flere adresser oprettes. Funktion Hovedområde Funktionsmailadresse arts@au.dk scitech@au.dk health@au.dk bss@au.dk Uniled Rektor

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

Ansøgningsskema - Vejledning Postgraduate University of Technology Sydney

Ansøgningsskema - Vejledning Postgraduate University of Technology Sydney Ansøgningsskema - Vejledning Postgraduate University of Technology Sydney KILROY education hjælper dig med at søge optagelse på University of Technology Sydney. Du får blandt andet information om studietilbud,

Læs mere

Ansøgningsskema - Vejledning Undergraduate University of Technology Sydney

Ansøgningsskema - Vejledning Undergraduate University of Technology Sydney Ansøgningsskema - Vejledning Undergraduate University of Technology Sydney KILROY education hjælper dig med at søge optagelse på University of Technology Sydney. Du får blandt andet information om studietilbud,

Læs mere

Dansk A, Engelsk B og Matematik B. Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller

Dansk A, Engelsk B og Matematik B. Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller Aalborg Universitet Datalogi Datalogi (bachelor og kandidat) Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller tilsvarende) samt Dansk A, Engelsk B og Matematik A. Datalogi

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 8 januar.2012 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

RKU Rektorkollegiet for de Kunstneriske og Kulturelle Uddannelser

RKU Rektorkollegiet for de Kunstneriske og Kulturelle Uddannelser RKU Rektorkollegiet for de Kunstneriske og Kulturelle Uddannelser 2013-10-10 J.nr.:10/sags nr. RKU/afsender torben.holm@kadk.dk BESKÆFTIGELSESOVERSIGT 2013 Dimittender fra Arkitektskolen Aarhus, Designskolen

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

COWI taksonomier. Informationer i sammenhæng - Forretningstaksonomier i praksis Ensight seminar København 19 oktober 2004

COWI taksonomier. Informationer i sammenhæng - Forretningstaksonomier i praksis Ensight seminar København 19 oktober 2004 Informationer i sammenhæng - Forretningstaksonomier i praksis Ensight seminar København 19 oktober 2004 Præsentation: Niels-Jørgen Aagaard, Videnledelseschef COWI Agenda Præsentation, COWI Præsentation,

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015 1. Ansøgning om optagelse på Menighedsfakultetets bacheloruddannelse i teologi med studiestart 31. august 2015 skal ske enten ved digital ansøgning via Menighedsfakultetets

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse

Studievalg og videregående uddannelse Studievalg og videregående uddannelse VUC v. Vejledernavn Vejleder, Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Højeste fuldførte uddannelse Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Aarhus, 2013 Befolkningen i Aarhus og København har pr. 1. januar 2013 generelt

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN ENKELTFAGSKURSER OPNÅ NYE KOMPETENCER itu.dk/enkeltfag OM ENKELTFAG Hvert semester udbyder IT-Universitetet omkring 80 forskellige kurser. Et enkeltfagskursus tager 12-16 uger,

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2015 1

Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2015 1 Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Regler for optagelse på de videregående uddannelser... 3 3. Nye uddannelser... 4 4. Særlige karakterkrav

Læs mere

Velkommen til HHX HTX. Handelsgymnasiet. Teknisk Gymnasium. Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser

Velkommen til HHX HTX. Handelsgymnasiet. Teknisk Gymnasium. Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser Velkommen til HHX Handelsgymnasiet HTX Teknisk Gymnasium Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser Erhvervsskolen Nordsjælland Rasmus Knudsens Vej 9 3000 Helsingør telefon 4829

Læs mere

How to enhance the level of competences within the maritime sector

How to enhance the level of competences within the maritime sector How to enhance the level of competences within the maritime sector Henriette Dybkær, Projektleder Konference: Maritime competences in the future effects from the Danish Maritime Cluster Project København,

Læs mere

Meritlæreruddannelsens indholdsområder Meritlæreruddannelsen er på 150 ECTS point og består af 3 hovedområder:

Meritlæreruddannelsens indholdsområder Meritlæreruddannelsen er på 150 ECTS point og består af 3 hovedområder: Meritlæreruddannelsen 2014 Læreruddannelsen i Skive Hvad er en meritlæreruddannelse? Meritlæreruddannelsen blev oprettet i 2002 og sigter primært mod et arbejde som lærer i grundskolen. Den har til formål

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmaterialet er bygget op om 4 kapitler: 1) Demografi og mobilitet 2) Offentlig transport fra bopæl til studiested 3) Udbud

Læs mere

Center for Facilities Management

Center for Facilities Management Center for Facilities Management Per Anker Jensen Civilingeniør, PhD, MBA Lektor, BYG-DTU 1 Center for Facilities Management - Realdania forskning Baggrund Udvikling af fælles program for forskning og

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Tabel 1. Antal 1. prioritetsansøgninger pr. 15. marts 2011 fordelt efter uddannelseslængde

Tabel 1. Antal 1. prioritetsansøgninger pr. 15. marts 2011 fordelt efter uddannelseslængde Notat 15. marts ansøgninger til videregående uddannelser 2011 15. marts ansøgere til de videregående uddannelser er enten kvote 2-ansøgere, eller ansøgere der har adgangsgrundlag fra udlandet, søger på

Læs mere

Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart

Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart VUS Konsulenterne Vejledning / coaching om erhverv og uddannelse Uddannelsesplanlægning

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

r> v DANSK/ENGELSK ENGELSK/DANSK ORDLISTE ERG OTERAPEVT J 0 r enln gen

r> v DANSK/ENGELSK ENGELSK/DANSK ORDLISTE ERG OTERAPEVT J 0 r enln gen ERG OTERAPEVT J 0 r enln gen Nrrr. Voldgrd. 90 ll58 Kob.nhavn l( Trfi 33 13 82 ll Faxt 33 l1 3.1 37 ro!e'ro: 6 u) rr ro r> v DANSK/ENGELSK ENGELSK/DANSK ORDLISTE DANSK/ENGELSK ORDLISTE STILLINGSKATEGORIER

Læs mere

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer d e t t e o l o g i s k e f a k u lt e t kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet 2009 retningslinjer Foto: Bettina Hovgaard-Schulze Layout: Grafisk Kommuniation/Det

Læs mere

Application for Higher Education in Denmark. Application Guide. The Coordinated Enrolment

Application for Higher Education in Denmark. Application Guide. The Coordinated Enrolment Application for Higher Education in Denmark 2012 Application Guide The Coordinated Enrolment Contents Information from the Ministry of Science, Innovation and Higher Education 3 Where to receive guidance?

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

løn& udvikling mere i løn videreuddannelse Katalog over kompetencegivende for kostforplejningsområdet økonomaforeningen

løn& udvikling mere i løn videreuddannelse Katalog over kompetencegivende for kostforplejningsområdet økonomaforeningen løn& udvikling Mere uddannelse mere i løn Katalog over kompetencegivende videreuddannelse inden for kostforplejningsområdet set i sammenhæng med Ny løn økonomaforeningen Forord Denne pjece er et redskab

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

Application for Higher Education in Denmark. Application Guide. The Coordinated Enrolment

Application for Higher Education in Denmark. Application Guide. The Coordinated Enrolment Application for Higher Education in Denmark 2012 Application Guide The Coordinated Enrolment Contents Information from the Ministry of Science, Innovation and Higher Education 3 Where to receive guidance?

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

Kolding 18020 Informationsvidenskab, it og interaktionsdesign, Kolding, Studiestart: Sommerstart 13 0 44 11 alle optaget, ledige pladser

Kolding 18020 Informationsvidenskab, it og interaktionsdesign, Kolding, Studiestart: Sommerstart 13 0 44 11 alle optaget, ledige pladser Syddansk Universitet Kolding 18005 Bibliotekskundskab og videnskommunikation, Kolding, Studiestart: Sommerstart 16 0 53 17 alle optaget, ledige pladser Kolding 18035 Designkultur, Kolding, Studiestart:

Læs mere

Smart Solutions in Urban Development v. Sven Buch, development mangager

Smart Solutions in Urban Development v. Sven Buch, development mangager Smart Solutions in Urban Development v. Sven Buch, development mangager Founded in 1944 By 1960 1.000 homes By 1990 5.000 homes 2010-2020 Program for new homes and renovation approx. 6 billion d.kr. and

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Afgivet merit for 2014

Afgivet merit for 2014 Afgivet merit for År Have- og Parkingeniør (PBA) uddannelsessted ECTS personer 5981 Selandia Slagelse Jordbrugsteknolog 60 2 5980 Slagelse Jordbrugsteknolog 60 Microbiology for Allied Health, Organic Chemistry

Læs mere

(Ungdomsuddannelse til alle)

(Ungdomsuddannelse til alle) LOV nr 561 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser og forskellige andre love og om ophævelse af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser og lov om landbrugsuddannelser

Læs mere

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden Application Applicants Institution Institution name ViS, Vuxenutbildning i samverkan Institution type Adult Education Association Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country

Læs mere

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 I det følgende

Læs mere

Indhold. Pre-Placed eller Self-Placed. Ansøgningsfrister

Indhold. Pre-Placed eller Self-Placed. Ansøgningsfrister Trainee - Intern Indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Introduktion Pre-Placed eller Self-Placed Trainee Intern Priser Ansøgning Ansøgningsfrister Overblik Om MyEducation

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

%"& ' (#)! *!+ #$$! - " "$! $!!#".! / ", "#& # # & & %" # (

%& ' (#)! *!+ #$$! -  $! $!!#.! / , #& # # & & % # ( !! "#$! %"& ' (#)! *!+ #$$!,# - " "$! $!!#".! / " -##% # "#, "#& # # & & %" # (!"#$%&'& ( ' () Procent 0 5 10 15 20 25 30 35 Højeste fuldførte uddannelse Grundskole Almengymnasial udd. Erhvervsgymnasial

Læs mere

Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere

Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere AR 245 Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere Husk at læse vejledningen på sidste side, før du udfylder blanketten Rubrik 1: Navn mv. (Udfyldes

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen BbSkabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister 2010-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Innovation,

Læs mere

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 Voksenuddannelsessystemet Voksenuddannelsessystemet Forberedende voksenuddannelse (FVU) Grundlæggende voksenuddannelse (GVU) Videregående voksenuddannelse

Læs mere

OVERSIGT OVER UDBUD AF PROFESSIONSBACHELOR UDDANNELSER OG ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSER, AKADEMIUDDANNELSER OG DIPLOMUDDANNELSER

OVERSIGT OVER UDBUD AF PROFESSIONSBACHELOR UDDANNELSER OG ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSER, AKADEMIUDDANNELSER OG DIPLOMUDDANNELSER 10. juni 2015 OVERSIGT OVER UDBUD AF PROFESSIONSBACHELOR UDDANNELSER OG ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSER, AKADEMIUDDANNELSER OG DIPLOMUDDANNELSER Oversigt over erhvervsakademier og professionshøjskoler UDBUD

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) Bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010 som ændret ved bekendtgørelse nr. 429 af 10. maj 2012 Bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) I medfør

Læs mere

SUPPLERINGSORDNINGER. OVERSIGT OVER STUDIFORLØB

SUPPLERINGSORDNINGER. OVERSIGT OVER STUDIFORLØB SUPPLERINGSORDNINGER. OVERSIGT OVER STUDIFORLØB Indholdsfortegnelse Finansøkonomer... 2 Markedsføringsøkonomer med statistik og driftsøkonomi... 3 Market Economists/Marketing Management with statistics

Læs mere

Det indiske uddannelsessystem

Det indiske uddannelsessystem Det indiske uddannelsessystem NOKUT konference den 29. november 2011 Ved Inger Bruun, Det indiske uddannelsessystem Indien i dag To uddannelsesmodeller Skoleuddannelse i Indien Højere uddannelse i Indien

Læs mere

Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2014 1

Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2014 1 Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Regler for optagelse på de videregående uddannelser... 3 3. Nye uddannelser... 4 4. Særlige karakterkrav

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

CURRICULUM VITAE. Language Passive Spoken Written Danish 5 5 5 English 5 5 5 German 5 3 2 French 2 1 0

CURRICULUM VITAE. Language Passive Spoken Written Danish 5 5 5 English 5 5 5 German 5 3 2 French 2 1 0 1 CURRICULUM VITAE 1. SURNAME FAYE JACOBSEN 2. NAME ANETTE 3. DATE OF BIRTH 27.02.1957 4. NATIONALITY DANISH 5. CIVIL STATUS MARRIED 6. EDUCATION PH.D., CAND.PHIL. Institution Date: from to Degree(s) or

Læs mere

Videre fra grundskolen - de unges uddannelse

Videre fra grundskolen - de unges uddannelse TemaPubl 06:3 Videre fra grundskolen - de unges uddannelse Longitudinal study of young people s education Nuri Peker Videre fra grundskolen - de unges uddannelse TemaPubl 06:3 Udgivet af Danmarks Statistik

Læs mere

ACE Denmark - en faglig operatør

ACE Denmark - en faglig operatør Læs om hvordan ACE Denmark styrker kvaliteten på de danske universitetsuddannelser. ACE Denmark - den faglige operatør Side 2 ACE Denmark har til huse i det gamle universitetskvarter i hjertet af København.

Læs mere

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Velkommen En rundtur i det danske uddannelsessystem Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej 48 3400 Hillerød telefon 4829 0000 info@esnord.dk www.esnord.dk

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige Arbejdsmarkedsstyrelsen, den 29. juni 2009 J.nr. 2008-0002486. Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige Reglerne om forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse

Læs mere

Beslutningen om det europæiske år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne. Vedtaget af Rådet den 11. september 2011

Beslutningen om det europæiske år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne. Vedtaget af Rådet den 11. september 2011 Beslutningen om det europæiske år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne Vedtaget af Rådet den 11. september 2011 For at : Sætte fokus på den voksende befolkning af aktive, ældre medborgere

Læs mere

PH.D. Rådgivning og retningslinjer. dm.dk/phd

PH.D. Rådgivning og retningslinjer. dm.dk/phd PH.D. Rådgivning og retningslinjer dm.dk/phd DM DANSK MAGISTERFORENING PH.D. RÅDGIVNING OG RETNINGSLINJER 2 Rådgivning DM DANSK MAGISTERFORENING PH.D. RÅDGIVNING OG RETNINGSLINJER 3 før, under og efter

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Generel information om optagelse ved de videregående uddannelser

Generel information om optagelse ved de videregående uddannelser Generel information om optagelse ved de videregående uddannelser 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Særligt om krav til ansøgernes kundskaber i dansk og i engelsk... 2 Regler

Læs mere

Power of Pre-school forskning fra Storbrittanien Effective Pre-school, Primary and Secondary Education Project - EPPSE 1997-2014 Børnetopmøde 2014

Power of Pre-school forskning fra Storbrittanien Effective Pre-school, Primary and Secondary Education Project - EPPSE 1997-2014 Børnetopmøde 2014 Power of Pre-school forskning fra Storbrittanien Effective Pre-school, Primary and Secondary Education Project - EPPSE 1997-2014 Børnetopmøde 2014 Et forskningsprojekt støttet af Storbritanniens Department

Læs mere

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering Gymnasial Supplering Mangler du ét eller flere fag på bestemte niveauer for at komme ind på ønskestudiet, eller skal du have forbedret karakteren i et

Læs mere

Baggrundsrapport Hvordan får 60 pct. en videregående uddannelse? Analyse af studenterårgang 2000 s vej gennem uddannelsessystemet

Baggrundsrapport Hvordan får 60 pct. en videregående uddannelse? Analyse af studenterårgang 2000 s vej gennem uddannelsessystemet Baggrundsrapport Hvordan får 6 pct. en videregående uddannelse? Analyse af studenterårgang 2 s vej gennem uddannelsessystemet REDAKTION: Uffe Laursen, pressechef, DEA Martin Junge, seniorøkonom, DEA Maria

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Forældremøde 9.kl. 2015

Forældremøde 9.kl. 2015 Forældremøde 9.kl. 2015 Program Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathed og krav til optag Tilmelding: optagelse.dk (procedure og ansvar) Almen information og nyttige links

Læs mere

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245.

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema

Læs mere

2012 FIND DIN FREMTID

2012 FIND DIN FREMTID FIND DIN FREMTID 2012 HVOR SIKKER ER DU PÅ DINE KOMPETENCER? Din kompetenceudvikling er for vigtig en sag til, at du kan overlade den til andre. Du skal selv stille krav til dig selv og din virksomhed.

Læs mere

Udvikling af forskningsorienterede miljøer

Udvikling af forskningsorienterede miljøer Udvikling af forskningsorienterede miljøer - Strategiske valg, hvordan kommer vi i gang og lavthængende frugter Erhvervsakademiernes Rektorkollegium Seminar Nyborg Strand Den 13. jan. 2013 Søren Barlebo

Læs mere

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013 Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet Kort sagt 28. maj 2013 Syddansk Universitet Facts Oprettet i 1966 Indtægter: 2.800 mill. kr. 5 fakulteter: Det Tekniske Fakultet Det Naturvidenskabelige Fakultet

Læs mere

Baneuddannelsen. v/martin E. Vigild. Dekan for bacheloruddannelser og studiemiljø

Baneuddannelsen. v/martin E. Vigild. Dekan for bacheloruddannelser og studiemiljø Baneuddannelsen v/martin E. Vigild Dekan for bacheloruddannelser og studiemiljø 12-05-2011 til gavn for samfundet I/O PULL PUSH BSC (Danish) MSC/PHD (engelsk) DTU Unge mennesker til studiet TRANSITION:

Læs mere

Forældremøde i 10.klasse 2015-16

Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Vejlederen har ordet Samarbejde Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathed og krav til optag Tilmelding: optagelse.dk (procedure og ansvar)

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

What has happened in Denmark during the last 10 years? Professor Klaus Bock ERC Council Member

What has happened in Denmark during the last 10 years? Professor Klaus Bock ERC Council Member What has happened in Denmark during the last 10 years? Professor Klaus Bock ERC Council Member Public research budget 2002-2011 Billion DKK National Research Foundation Municipal and regional grants International

Læs mere