Dansk-engelsk uddannelsesterminologi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk-engelsk uddannelsesterminologi"

Transkript

1 Dansk-engelsk uddannelsesterminologi Januar 2008 Fiolstræde København K Tlf Fax CVR-nr

2 Om uddannelsesterminologien Denne uddannelsesterminologi er blevet udviklet af en arbejdsgruppe i CIRIUS' regi og omfatter ca uddannelsesrelaterede ord og udtryk fra uddannelsesverdenen, som det kan være vanskeligt at finde præcise oversættelser af via gængse ordbøger. Uddannelsesterminologien er udviklet som et hjælpemiddel til de mange mennesker, der arbejder med uddannelse i en international sammenhæng, og som har brug for at kommunikere, holde oplæg eller skrive om danske uddannelsesforhold på engelsk enten til kolleger i andre lande, ved konferencer, eller når institutioner har besøg fra udlandet. Dansk-engelsk uddannelsesterminologi omfatter generelle uddannelsesrelaterede ord og udtryk, som anvendes i uddannelsesmæssige og pædagogiske/psykologiske sammenhænge, samt i et vist omfang løn- og personaleadministrative termer. Fagspecifikke udtryk er derimod normalt ikke medtaget. Her henvises til fagordbøger og de særlige uddannelsesterminologier, der er udviklet på nogle områder. Terminologien er ikke en ordbog og indeholder normalt kun et eller et par forslag til oversættelse pr. ord. Der er ikke oplysninger om ordklasser, bøjningsformer m.m. Terminologien kan altså ikke erstatte brugen af en almindelig dansk-engelsk ordbog. Terminologien er også tilgængelig i en netversion, som løbende bliver opdateret: På hjemmesiden finder du også gode råd om oversættelse til engelsk og links til andre netordbøger på uddannelsesområdet.

3 13-skala 13-point marking/grading scale 7-trins-skala 7-point marking/grading scale se også tretten-skala se også syvtrinsskala absolut karaktergivning absolute grading AC se Akademikernes Centralorganisation ad hoc-udvalg ad hoc committee adfærdsforstyrrelse behavioural disorder adfærdsvanskelig ebd (emotional and behavioural difficulties) adgang (til beskæftigelse) access adgang (til uddannelse) entry access Jf. Lissabon-konventionen. I Lissabon-konventionen skelnes mellem access og admission på følgende måde. Access betegner generel adgang/adgangsgivende, og admission betegner optagelse. Se også optagelse. admission adgangsbegrænsning restricted admission numerus clausus (NC) primært i tysk- og fransktalende lande adgangsberettiget eligible for admission entitled to admission Side 3 af 166

4 adgangsbetingelse /- krav entry requirements entrance requirement admission requirement adgangseksamen entrance examination adgangsgivende satisfying general entrance requirements giving access to adgangsgivende eksamen/uddannelse (til videregående udd.) entry qualification qualification for entry (to higher education) adgangskrav se adgangsbetingelse adgangsprøve se adgangseksamen adgangsregulering regulation of admission adgangsvej entry route adjungeret professor adjunct professor adjunkt (junior) upper secondary school teacher assistant professor (US), lecturer (UK) administrationsøkonom (AK) Academy Profession Degree (AD) in Administrative Management ved gymnasierne mv ved højere uddannelsesinstitutioner akademisk titel administrativt personale administrative staff administrative personnel Side 4 af 166

5 administrator administrator administrerende organ administrative body AER se Arbejdsgivernes Elevrefusion AF se arbejdsformidling afdelingstandlæge specialist of postgraduate education in odontology senior clinical instructor in dentistry afgangsbevis leaving certificate erhvervstitel erhvervstitel se også eksamensbevis afgangseksamen leaving examination final examination afgangselev final year pupil school leaver afgangsklasse final year class afgangsprojekt final project afgangsprøve leaving examination final examination afgive indstilling give a statement submit a recommendation afgivende skole previous school Side 5 af 166

6 afhandling dissertation thesis afholde (eksamen) hold an examination conduct an examination administer an examination aflevere (opgave) submit (a paper/an essay) hand in (a paper/an essay) aflyse (timer) cancel (lessons/classes) aflægge (eksamen) take an examination se også eksamen (gå til) afskedige dismiss afslutningsår senior year (US) year of completion final year afsluttende eksamen final examination finals afsluttende projekt(arbejde) final project (work) afsluttet fag completed subject afspadsering compensatory time off time off in lieu of wages afspændingspædagog Bachelor in Relaxation and Psychomotor Therapy akademisk titel Side 6 af 166

7 psychomotor therapist erhvervstitel aftenskole night school (US) evening classes/school (UK) afvigende adfærd deviant behaviour agronom agronomist se også cand.agro. akademiker (university) graduate academic Akademikernes Centralorganisation (AC) The Danish Confederation of Professional Associations akademisk scholarly academic akademisk grad academic degree university degree akademisk miljø scientific environment academic environment akademisk uddannelse academic education/qualification higher education qualification university education/qualification akademisk år academic year akademiuddannelse se erhvervsakademiuddannelse A-kasse unemployment insurance fund Side 7 af 166

8 akkreditering accreditation akkumulering accumulation fx akkumulering af ECTSpoint aktivering se handlingsplan aktiviteter uden for læseplan/pensum/undervisning extra-curricular activities aktivt medborgerskab active citizenship aktuar actuary se cand.act. aldersdispensation age exemption aldersgruppe age group/cohort aldersgrænse age limit aldersklasse se aldersgruppe alfabetisme literacy almen kompetence general competence/qualification almen linje general stream Side 8 af 166

9 Almen Sprogforståelse General Language Comprehension Almen Studieforberedelse Multi-Subject Coursework interdisciplinary subject at upper-secondary level preparing the student for studies at higher education level. The subject comprises applied linguistics, grammar, the history of language, second language acquisition strategies, and Latin. Interdisciplinary coursework at upper-secondary level preparing the student for further studies at higher education level. The coursework links Humanities, Natural Sciences, and Social and Behavioral Sciences. almen uddannelse general education almen undervisning mainstream education i modsætning til specialundervisning almen voksenuddannelse (avu) general adult education almendannelse liberal education general education general knowledge almendannende fag general education subjects se også almene fag almendannende voksenundervisning general adult education almene fag general subjects se også almendannende fag almengymnasial uddannelse general upper secondary education Side 9 af 166

10 amt county amtscenter for undervisning regional centre for educational services se også region se Center for Undervisningsmidler AMU se arbejdsmarkedsuddannelse analfabetisme illiteracy anbefalelsesskrivelse reference letter of recommendation anciennitet years of service seniority andet fremmedsprog second foreign language anerkendelse (af uddannelse) recognition (of qualification) A-niveau (gymnasiale uddannelser) A-level se også vurdering af uddannelse forklares evt yderligere ved: advanced level anke appeal anlægstest aptitude test anskuelsesundervisning object lesson ansvar for egen læring selfdirected learning ansættelse employment engagement i en stilling i en stilling Side 10 af 166

11 position appointment post selve stillingen i en stilling selve stillingen ansættelsesaftale appointment interview ansættelsesbetingelser terms of appointment ansættelseskontrakt employment contract ansøge (om/om at) apply (for/to) ansøger applicant ansøgning application ansøgningsfrist closing date for applications deadline for applications application deadline ansøgningsskema application form anvendt forskning applied research arbejde i klassen classwork arbejder employee worker arbejderbevægelse labour movement arbejdsaftale contract of employment Side 11 af 166

12 arbejdsbelastning work load arbejdsbeskrivelse job description arbejdsbyrde work load arbejdserfaring work experience arbejdsforhold working conditions arbejdsformidling job centre (public) employment service public foranstilles når der tales om den offentlige arbejdsformidling arbejdsgiver employer Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER) The Employers' Reimbursement Scheme arbejdsgruppe team working group arbejdskraft manpower labour arbejdskraftmangel skills shortage labour shortage arbejdsliv working life arbejdsløs unemployed Side 12 af 166

13 arbejdsløshedsunderstøttelse unemployment benefits arbejdsmarked labour market job market arbejdsmarkedets parter social partners Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) ATP-Lifelong Pension (Danish Labour Market Supplementary Pension) Arbejdsmarkedets Uddannelsesfond (AUD) Labour Market Training Contribution arbejdsmarkedsforhold labour market conditions labour relations industrial relations arbejdsmarkedsuddannelse adult vocational training continuing vocational training særligt om AMU bruges i internationale sammenhænge, også om uddannelse/oplæring på arbejdspladsen arbejdsmiljø work environment working environment arbejdsopgave task assignment arbejdsplads workplace arbejdspladslæring workbased learning on the job training Side 13 af 166

14 arbejdsret labour law employment law arbejdsstyrke work force arbejdssøgning job search arbejdstager employee worker arbejdstid working time study work load working hours anvendes om de studerendes arbejdstid bl.a. i forbindelse med beregning af ECTS- point se også studiearbejdsbelastning arbejdstilladelse work permit arealnormer norms for school premises om skolebyggeri arkitektskole School of Architecture asocial adfærd antisocial behaviour ATP se Arbejdsmarkedets Tillægspension attestering attestation certification audiovisuelle hjælpemidler audiovisual equipment audiovisual aids Side 14 af 166

15 auditering audit fx i forbindelse med evaluering auditorium lecture hall/theatre auditorium aula assembly hall autisme autism autorisation authorisation i forbindelse med erhvervstitel, fx licensed/authorised/registered midwife autorisationsuddannelse professional qualification education preparing for access to a regulated profession autoriseret registered bachelorgrad (universitets) Bachelor of Theology Bachelor of Arts (BA) eller Bachelor of Science (BSc + field of study) LL.B. (Bachelor of Laws) bachelorgrad med hovedvægt i det teologiske område bachelorgrad med hovedvægt i det samfundsvidenskablige område bachelorgrad i jura se også professionsbachelor Bachelor of Arts (BA + field of study) Bachelor of Science (BSc + field of study) bachelorgrad med hovedvægt i det humanistiske område bachelorgrad med hovedvægt i det natur-, sundheds-, eller tekniskvidenskablige område Side 15 af 166

16 bachelor's degree bachelorprojekt bachelor project bachelorstuderende undergraduate student bacheloruddannelse undergraduate programme bachelor('s) degree bachelor('s) programme barselsorlov maternity leave basisuddannelse initial education basic education basic (studies) programme fx RUCs basisuddannelse bedømmelse assessment grading (US) om eksamen marking (UK) evaluation om vurdering bedømmelsesgrundlag basis for assessment bedømmelsesudvalg (academic) assessment committee academic anvendes om faglige bedømmelseudvalg bedømt arbejde assessed work befordringsrabat transport discount begavet talented gifted Side 16 af 166

17 begrebsdannelse concept formation begyndersprog beginner language first foreign language begynderundervisning elementary instruction behandlingshjem ebd (boarding) school rehabilitation home community home beherske (tilegnelse af stof) be proficient at/in master (a subject) bekendtgørelse ministerial order (executive) order bekræftelse (fx af uddannelsespapirer) confirmation verification bekræftet kopi certified copy bemanding staffing bemyndige authorize bemyndigelse authorization benchmarke (med) benchmark (against) beskikkelse admission/licence fx som advokat Side 17 af 166

18 appointment fx som medlem af et udvalg beskikket censor appointed external examiner beskyttet titel protected title beskyttet værksted sheltered workshop beskæftigelsesegnethed employability Beskæftigelsesministeriet Ministry of Employment beskæftigelsesmulighed job prospect job opportunity beskæftigelsesmæssig occupational job-related beskæftigelsespolitik employment policy beskæftiget i flere job multiple employment beslutningsdygtig legally competent bestemmelse provision regulation rule bestyrelse board school board board of governors generelt fx i folkeskole fx på privatskole Side 18 af 166

19 bestå (en eksamen) pass at test/an examination beståelseskrav requirements for passing (an exam) bestået/ikke bestået pass/fail passed/failed besætte fill appoint en stilling udnævne betaling for uddannelse tuition fee(s) betalingsskole fee-paying school betalingsvilkår terms of payment betalt frihed til uddannelse paid educational leave betænkning report bevilling funding funding allocation grant bevis certificate evidence diploma bevægelighed (på arbejdsmarkedet) (occupational) mobility om eksamensbevis om bevis i en sag om eksamensbevis erhvervsmæssigt bevægelseshæmmet physically disabled Side 19 af 166

20 bibliotekar BSc in Library and Information Science librarian akademisk titel erhvervstitel Biblioteksskolen Royal School of Library and Information Science bidrag contribution bierhverv subsidiary occupation bifag minor subject bilag attachment appendix enclosure billedkunst visual arts binært videregående uddannelsessystem binary higher education system betegnelse for et uddannelsessystem (som det danske) med 2 separate sektorer - en forskningsbaseret universitetssektor og en professionsorienteret videregående sektor two track higher education system bioanalytiker medical laboratory technologist Bachelor in Medical Laboratory Technology (B.M.L.T.) erhvervstitel akademisk titel biovidenskab life sciences blandet skole co-educational school mixed school Side 20 af 166

21 blindeskrift braille blokering inhibition bloktilskud block grant blokundervisning block release fx på eud-området block teaching B-niveau (gymnasiale uddannelser) B-level evt. forklares ved intermediate level boglig academically oriented bopæl (place of) residence bopælskommune municipality of residence bopælspligt mandatory place of residence obligation to reside borgernes medbestemmelse citizen participation borgerrettigheder civil rights bortvise (elever/studerende) expel bortvisning (af elever/studerende) expulsion suspension permanent midlertidig branche sector Side 21 af 166

22 brancheorganisation industrial organisation trade organisation professional organisation brobygningskursus bridging course brugerbetaling tuition fee(s) om studieafgifter user payment brugerundersøgelse user survey brugervenlig user-friendly budgetforslag budget proposal budgetkontor financial department budgetkontrol budgetary control bunden opgave set assignment bygge og anlæg (eud) building and construction bygge- og anlægsområdet construction industry byggetekniker (AK) building technician Academic Profession (AP) Degree in Building Technics bygningskonstruktør Bachelor of Architectural Technology and Construction Management constructing architect erhvervstitel akademisk titel akademisk titel erhvervstitel Side 22 af 166

23 bæredygtig udvikling sustainable development børne- og ungdomsforsorg child and youth welfare service børnebibliotek children's library børnehave nursery (school) pre-kindergarten (US) børnehaveklasse pre-school class kindergarten (US) reception (England, Wales) nursery class børnehaveklasseleder pre-school class teacher børnehavepædagog se pædagog børnehjem children's home reception centre børneinstitution child-care facility børnelæge paediatrician børnepenge family allowance child benefit (UK) børnepsykiatri child psychiatry børnepsykologi child psychology Side 23 af 166

24 børneværn child-welfare committee børns pasning uden for hjemmet day care børns rettigheder children's rights rights of the children cand./candidatus(a) Master of Arts (MA) Master of Science (MSc) evt. efterfulgt af fagbetegnelse, se også cand. evt. efterfulgt af fagbetegnelse, se også cand. cand.act. Master of Science (MSc) in Actuarial Mathematics cand.agro. Master of Science (MSc) in Agriculture cand.comm. Master of Arts in Communication Studies Er hovedvægten i uddannelsen på journalistisk tilføjes: in Journalism cand.cur. Master of Science (MSc) in Nursing cand.geom. Master of Science (MSc) in Surveying, Planning and Land Management cand.hort. Master of Science (MSc) in Horticulture cand.hort.arch. Master of Science (MSc) in Landscape Architecture cand.it. Master of Science (MSc) in Information Technology cand.jur. LL.M. (Master of Laws) cand.ling.merc. Master of Arts in International Business Communication Side 24 af 166

25 cand.mag. Master of Arts (+ field of study) cand.manu. Master of Science (MSc) in Chiropractic cand.med. Master of Science (MSc) in Medicine cand.med.vet. Doctor of Veterinary Medicine cand.merc. Master of Science (MSc) in Economics and Business Administration cand.merc.aud. Master of Science (MSc) in Business Economics and Auditing cand.merc.int. Master of Science (MSc) in Business, Language and Culture cand.negot. Master of Science (MSc) in Business, Language and Culture cand.odont. Master of Science (MSc) in Dental Surgery cand.oecon. Master of Science (MSc) in Economics and Management cand.oecon.agro. Master of Science (MSc) in Agricultural Economics cand.pharm. Master of Science (MSc) in Pharmacy cand.polit. Master of Science (MSc) in Economics and Management cand.polyt. Master of Science (MSc) in Engineering cand.psych. Master of Science (MSc) in Psychology Side 25 af 166

26 cand.public. Master of Journalism cand.pæd. Master of Arts (MA) (Education) oversættelsen kan suppleres med uddannelsens fagbetegnelse cand.scient. Master of Science (MSc) (+ field of study) cand.scient.adm. Master of Science (MSc) in Public Administration cand.scient.anth. Master of Science (MSc) in Anthropology cand.scient.med. Master of Science (MSc) in Biomedical Engineering cand.scient.oecon. Master of Science (MSc) in Environmental and Natural Resource Economics Master of Science (MSc) in Mathematics-Economics cand.scient.pol. Master in Political (MSc) Science cand.scient.san. Master of Health Science cand.scient.san.publ. Master of Science (MSc) in Public Health cand.scient.soc. Master of Science (MSc) in Sociology cand.scient.tech.al. Master of Science (MSc) in Food Science and Technology cand.scient.techn. Master of Science (MSc) and Technology cand.silv. Master of Science (MSc) in Forestry cand.soc. Master of Social Sciences Side 26 af 166

27 cand.techn.al. Master of Science (MSc) in Food Science and Technology cand.techn.soc. Master of Science(MSc) in Technological and Socio- Economic Planning cand.theol. Master of Theology Cedefop - Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse European Centre for the Development of Vocational Training censor (external) examiner censorformand chairman of the external examiners censorindberetning external examiners report censur marking grading Center for Undervisningsmidler regional centre for educational services se Amtscenter Center for Videregående Uddannelse (CVU) centre for higher education university college oversættelsen må kun bruges af de cvu'er der har Undervisningsministeriets godkendelse hertil centraladministration central administration centrale kundskabs- og færdighedsområder central knowledge and proficiency areas centralt stillet prøve centrally set test/examination certificering certification Side 27 af 166

28 cirkulære circular letter civilsamfund civil society civiløkonom business economist C-niveau (gymnasiale uddannelser) C-level evt. forklares med basic level computerstøttet undervisning computer-assisted learning cpr-nummer civil registration number curriculum vitae resumé (US) curriculum vitae/cv curriculumudvikling curriculum development dagelev day student day pupil daghøjskole day folk high school daginstitution day-care centre daglig tale/dagligdags sprogbrug colloquial language everyday language dagpenge daily allowance unemployment benefit per diem (allowance) dagpenge ved rejsegodtgørelse om arbejdsløshedsunderstøttelse dagpenge ved rejsegodtgørelse Side 28 af 166

29 dagpleje childminding day care (in private homes) dagplejemor (kommunal) (registered) childminder dagskole day-school dagsorden agenda dagundervisning day classes Danmarks Biblioteksskole the Royal Danish School of Librarianship Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) The Danish Evaluation Institute Danmarks Forvaltningshøjskole Danish School of Public Administration Danmarks Journalisthøjskole Danish School of Journalism Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) Danish Lawyers' and Economists' Association Danmarks Lærerforening (DL) Danish Union of Teachers Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Technical University of Denmark Dansk Arbejdsgiverforening (DA) Danish Employers' Confederation Dansk Folkeoplysnings Samråd The Danish Council for Adult Education Dansk Magisterforening (DM) Danish Association of Masters and PhDs Side 29 af 166

30 Dansk Teknisk Lærerforbund The Danish Federation for Teachers of Technical Education Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) The Danish Youth Council Danske Kulturinstitut (Det) The Danish Cultural Institute Danske Studerendes Fællesråd (DSF) National Union of Danish Students danskkundskaber proficiency in Danish Danish language skills danskprøve Danish (language) test danskundervisning Danish (language) tuition Danish (language) class dataformidlet/databaseret undervisning computer-based education computer-assisted instruction datamatiker (AK) Academy Profession (AP) Degree in Computer Science computer specialist akademisk titel erhvervstitel datasøgning information retrieval debatoplæg (regeringsforslag) green paper discussion paper dekan dean (head of faculty) delegationsleder head of delegation Side 30 af 166

31 deleksamen part-examination delemne sub-item deletime resource period (separate lesson for part of the class) deltagelse participation deltagerbetaling fee (for participation) tuition fee(s) i forbindelse med undervisning deltagergebyr se deltagerbetaling deltagerstyret undervisning student-directed instruction deltidsarbejde part-time work deltidskursus part-time course deltidslærer part-time teacher deltidsstuderende part-time student deltidsuddannelse part-time programme part-time education demokratiforståelse democratic understanding den lærende organisation the learning organisation departementschef permanent secretary Side 31 af 166

32 designteknolog (AK) Academy Profession (AP) Degree in Design and Technology akademisk titel det rummelige arbejdsmarked the inclusive labour market didaktik educational theory and educational studies didactics differentieret undervisning differentiated teaching differentiering (undervisnings-) mixed ability grouping digitale kløft digital divide dimission (fest) graduation (ceremony) dimittend graduate school leaver diplomingeniør engineer Bachelor of Engineering diplomuddannelse diploma degree/programme (continuing professional education at bachelor level) videregående uddannelse folkeskole og ungdomsuddannelser erhvervstitel akademisk titel diplomuddannelserne inden for det videregående voksenuddannelsessystem direktør (i offentlige institutioner) director-general director disciplinære foranstaltninger disciplinary measures diskonto the discount rate of the National Bank Side 32 af 166

33 dispensat exemptee exempted person dispensation exemption dispensation dispensere grant dispensation grant exemption disposition synopsis disputats dissertation thesis diæter daily allowance dagpenge ved rejsegodtgørelse DJØF se Danmarks Jurist- og Økonomforbund dobbeltgrad double degree en dobbeltgrad kan opnås hvis en studerende følger et på forhånd fastlagt og offentligt godkendt studieprogram ved to forskellige uddannelsesinstitutioner dobbeltuddannelse duplication of learning docent reader (UK) senior associate professor (US) doktorafhandling/disputats doctoral dissertation doctoral thesis Side 33 af 166

34 doktorgrad doctoral qualification doctorate doctoral degree uddybende forklaring: "A second doctoral degree obtained by mature researchers on the basis of dissertation documenting outstanding and original research" dr. + fagområde doctor of + field of study driftstilskud operational expenditure grant grant towards operational expenditure driftsudgift operational expenditure dualt system (erhvervsuddannelserne) sandwich-type system dual system alternance training system dumpe ved eksamen fail (an exam) dumpeprocent failure rate døgninstitution 24-hour-service institution residential institution døvblindhed Deaf-Blindness døvepædagog teacher of the deaf døvstumhed deaf-dumbness Side 34 af 166

35 dårlig opførsel misconduct ECTS ECTS - European credit transfer and accumulation system ECTS-point ECTS credit e-designer (AK) E-designer Academy Profession (AP) Degree in E-design erhvervstitel akademisk titel efter- og videreuddannelse continuing and further education and training eftersidning detention efterskole continuation school efterspørgsel demand efteruddannelse continuing education continuing training continuing education and training in-service/inservice training efteruddannelsesudvalg (AMU) Vocational Training Committee efterårssemester autumn semester (UK) term kan bruges i de tilfælde hvor et akademisk år er delt op i tre eller flere perioder fall semester (US) egenbetaling se brugerbetaling egnethed aptitude Side 35 af 166

36 egnethedsprøve skill(s) test aptitude test eksamen examination qualification i betydningen prøve. I daglig tale "exam". mundtlig ~: "oral" ~, skriftlig: "written" ~. i betydningen en opnået kvalifikation. Se også uddannelse eksamen (afholde) conduct an examination administer an examination hold an examination eksamen (gå til) sit (for) an exam take an exam eksamensangst examination anxiety eksamensbekendtgørelse executive order on examination regulations eksamensbesvarelse exam paper exam answer eksamensbevis degree certificate diploma certificate anvendes kun om videregående uddannelser, navnlig bachelor-, kandidatog phd-niveau bl.a. om visse videregående uddannelser bl.a. om grundskole og gymnasial uddannelser eksamensforsøg examination attempt Side 36 af 166

37 eksamensfri (fag) non-examination subjects eksamenskrav examination requirements eksamensopgave exam assignment eksamensordning examination regulations eksamenspensum examination syllabus eksamensregler examination rules exam regulations eksamensudvalg examination committee eksamensvagt invigilator eksaminand (ved afsluttende eksamen) examinee candidate eksaminator examiner ekskursion field trip excursion ekspertpanel expert panel ekstemporaltekst unseen text ekstensiv læsning extensive reading ekstern censor external examiner Side 37 af 166

38 ekstern klinisk lektor clinical associate professor ekstern lektor Part-time Lecturer eksternatkursus day school non-residential course ekstra pensum extra work (for gifted children) elev pupil (UK), student (US) student apprentice skoleuddannelser videregående uddannelser lærling elev med læringsvanskeligheder slow learner pupils with SEN (special educational needs) This denotes any child that has been identified as having some form of educational need either as a result of learning difficulty or if they are deemed as particularly bright or gifted. elev- og studenterjournal student record elevafgift tuition fee(s) elevarbejde pupils' work students' work elevbestand number of pupils/students pupil/student cohort elevcentreret (undervisning) pupil-centred (teaching) student-centred (teaching) Side 38 af 166

39 elevdemokrati pupil/student participation elevdifferentiering ability grouping streaming elevgrundlag pupil population in a given geographical area elevjournal pupil's dossier pupil's record elevløn trainee salary/wage fx i erhvervsuddannelserne elevobservation observation of pupils elevorganisation pupils' organisation elevråd pupils' council students' council elevtilgang number of new pupils elevunderlag se elevgrundlag e-læring e-learning embedsmand government official civil servant emne discipline subject area topic Side 39 af 166

40 emneorienteret undervisning thematic instruction thematic studies enetime private lesson eneundervisning individual instruction enhedsskole comprehensive school ENIC The European Network of Information Centres on Academic Recogntion and Mobility Det europæiske netværk af informationscentre om akademisk anerkendelse og mobilitet enkeltfag single subject course enkeltfags-hf Higher Preparatory Examination, single subject course enkeltfagsprøve single subject examination erfaringsbaseret læring hands-on learning experimental learning ergoterapeut occupational therapist Bachelor in Occupational Therapy erhvervstitel akademisk titel erhverv occupation profession trade erhvervs ph.d. (studerende) industrial PhD (student) erhvervsakademi academy of professional higher education Side 40 af 166

41 erhvervsakademirådet Council for Academy Profession Programmes erhvervsakademiuddannelse Academy Profession degree/programme uddybende forklaring: "2-year professionally oriented higher education" For oversættelse af de forskellige erhvervsakademiuddannelser henvises til de danske uddannelsesbetegnelser på de enkelte uddannelser, fx finansøkonom (AK). Se også AP degree/programme uddybende forklaring: "2-year professionally oriented higher education" erhvervsarbejde (gainful) employment erhvervsbeskrivelse job description career profile erhvervsbetonet voksenundervisning practical and vocational adult education and training erhvervserfaring vocational experience work experience professional experience erhvervsfaglig vocational erhvervsfaglig fællesindgang (eud) se fællesindgang (eud) erhvervsfaglig grundforløb (eud) vocational basic course erhvervsforberedende kursus pre-vocational training Side 41 af 166

Rettelser pr. 17. oktober 2017 er markeret med *

Rettelser pr. 17. oktober 2017 er markeret med * Oversigt valgdata ordinært valg 017 Valgdata Bestyrelsen 017... Valgdata Akademisk Råd 017... Valgdata Ph.d-udvalg 017... Valgdata Institutråd 017... Valgdata studienævn ENGINEERING 017... 4 Valgdata studienævn

Læs mere

UCL på engelsk, opdateret 3. feb. 2017

UCL på engelsk, opdateret 3. feb. 2017 Notat Afdeling/enhed: Vestre Engvej 51 C Oprettelsesdato: 17-09-2014 Udarbejdet af: dahl Journalnummer: 0300-1825-2013 Dokument: 2014 engelske godkendte e og titler Dokumentnummer: 481390 på engelsk, opdateret

Læs mere

UCL på engelsk, opdateret december 2016

UCL på engelsk, opdateret december 2016 Notat Afdeling/enhed: Vestre Engvej 51 C Oprettelsesdato: 17-09-2014 Udarbejdet af: dahl Journalnummer: 0300-1825-2013 Dokument: 2014 engelske godkendte e og titler Dokumentnummer: 481390 på engelsk, opdateret

Læs mere

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems På masteruddannelsen i Leadership and Innovation in Complex Systems blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning i følgende to moduler:

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures

Tal og tabeller Facts and Figures SYDDANSK UNIVERSITET UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK Telefon phone: +45 6550 1000 sdu@sdu.dk www.sdu.dk Tal og tabeller Facts and Figures 2015 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T UNIVERSITY OF SOUTHERN

Læs mere

UCL på engelsk/opdateret september 2015

UCL på engelsk/opdateret september 2015 otat Afdeling/enhed: Vestre Engvej 51 C Oprettelsesdato: 17-09-2014 Udarbejdet af: dahl Journalnummer: 0300-1825-2013 Dokument: 2014 engelske godkendte e og titler Dokumentnummer: 481390 på engelsk/opdateret

Læs mere

Notat. Terminologiliste til brug ved akkreditering af uddannelser og uddannelsesinstitutioner

Notat. Terminologiliste til brug ved akkreditering af uddannelser og uddannelsesinstitutioner Notat Terminologiliste til brug ved akkreditering af uddannelser og uddannelsesinstitutioner I akkrediteringssager bruges en helt særlig terminologi, der kan virke fremmed for personer, der ikke arbejder

Læs mere

Information Meeting, Department of Management. Last meeting 27 May 2011

Information Meeting, Department of Management. Last meeting 27 May 2011 Information Meeting Department of Management Last meeting Agenda News/Announcements The Ph.D.-school: new Ph.D.-students? New Head of Department, Department of Business Administration New Administrative

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark Tal og tabeller Facts and Figures 2013 S y d d a n s k U n i v e r s i t e t University of Southern Denmark syddansk universitet Syddansk Universitet udbyder uddannelser på højeste videnskabelige niveau

Læs mere

Afdelingens engelske navn medarbejder. Human Resource and Communication

Afdelingens engelske navn medarbejder. Human Resource and Communication otat Afdeling/enhed: Vestre Engvej 51 C Oprettelsesdato: 17-09-2014 Udarbejdet af: dahl Journalnummer: 0300-1825-2013 Dokument: 2014 engelske godkendte e og titler Dokumentnummer: 481390 på engelsk Afdelingens

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af online ansøgningsskema

Vejledning til udfyldelse af online ansøgningsskema Vejledning til udfyldelse af online ansøgningsskema University of Queensland Higher Research Degrees 1 Start your UQ Application Log ind via https://apply.uq.edu.au Du skal nu lave en ny profil ( account

Læs mere

Ansøgning til Studienævn for farmaci om godkendelse af kontrakt for INDIVIDUEL STUDIEAKTIVITET

Ansøgning til Studienævn for farmaci om godkendelse af kontrakt for INDIVIDUEL STUDIEAKTIVITET Ansøgning til Studienævn for farmaci om godkendelse af kontrakt for INDIVIDUEL STUDIEAKTIVITET mellem studerende og institut / Application to the Study Board at the Faculty of Science Concerning an Approval

Læs mere

Ansøgningen vedrører udstedelse af

Ansøgningen vedrører udstedelse af Ansøgning om Aero-medical examiner Certificate Ansøgningen vedrører udstedelse af class 2, LAPL og CC rettigheder class 1 rettigheder (kræver to års erfaring som class 2 undersøger samt advanced flymedicinsk

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af online ansøgningsskema

Vejledning til udfyldelse af online ansøgningsskema Vejledning til udfyldelse af online ansøgningsskema University of Queensland Hele bachelor- og kandidatuddannelser 1 Start your UQ Application Log ind via https://apply.uq.edu.au Du skal nu lave en ny

Læs mere

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae. DK-1307 Copenhagen K +45 41 56 26 76 Denmark +45 33 34 48 99

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae. DK-1307 Copenhagen K +45 41 56 26 76 Denmark +45 33 34 48 99 Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Home Adress: Work Adress: Tordenskjoldsvej 39 The Rockwool Foundation Research Unit DK-3000 Elsingore Sølvgade 10, 2 tv. Denmark DK-1307 Copenhagen K +45 41

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør)

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) 27. OCTOBER The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) Electrical Engineering and ICT Who are we? Henrik Karstoft (hka@iha.dk) Ingeniørdocent @ASE, Leading the group in Signal Processing and Control@ASE/EICT

Læs mere

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER FASE 2 - INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Vi behandler de indkomne ansøgninger hurtigst

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

EU s politiske processer på EUD området. Søren Nielsen. Forsker-Praktiker Netværket. 19 September 2012

EU s politiske processer på EUD området. Søren Nielsen. Forsker-Praktiker Netværket. 19 September 2012 EU s politiske processer på EUD området Søren Nielsen Forsker-Praktiker Netværket 19 September 2012 Struktur for oplæg Konteksten EU den politiske proces EU policy rammerne Education and training 2020

Læs mere

(INFORMATION TECHNOLOGY)/ (OPTICS AND ELECTRONICS)

(INFORMATION TECHNOLOGY)/ (OPTICS AND ELECTRONICS) MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING (INFORMATION TECHNOLOGY)/ (OPTICS AND ELECTRONICS) INGENIØRDOCENT HEAD OF PROGRAMS UNI VERSITy WHO AM I? Henrik Karstoft (hka@eng.au.dk) Ingeniørdocent @ ASE/ENG, Signal

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør)

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) 27. OCTOBER The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) Electrical and Computer Engineering Who am I? Henrik Karstoft (hka@iha.dk) Ingeniørdocent @ ASE, Leading the group in Signal Processing and

Læs mere

Linjebeskrivelse for. Generel erhvervsøkonomi

Linjebeskrivelse for. Generel erhvervsøkonomi Linjebeskrivelse for. Generel erhvervsøkonomi Bilag til studieordningen for Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA Esbjerg 2012 1 af 7 Denne linjebeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Novo Nordisk erfaringer med ErhvervsPhD

Novo Nordisk erfaringer med ErhvervsPhD Presentation title Novo Nordisk erfaringer med ErhvervsPhD Jørgen Dirach, MD, MBA, FFPM Director Corporate Research Affairs Novo Nordisk A/S jdi@novonordisk.com Novo Nordisk Your Protein Partner 6 May

Læs mere

Overview of education statistics in Denmark

Overview of education statistics in Denmark Overview of education statistics in Denmark Christian Vittrup Peter Bohnstedt Anan Hansen Education Statistics Statistics Denmark A simple model Basic information on the students Who Where What When Okt.

Læs mere

Valgdata Bestyrelsen 2015

Valgdata Bestyrelsen 2015 Version 30. september 01 Valgdata Bestyrelsen 01 Organ Valggruppe studerende (valggruppe 3) Valggruppe TAP (valggruppe ) Valggruppe VIP (valggruppe 1) Bestyrelsen The Board of Directors 1 Ikke muligt 1

Læs mere

Denmark (and Rudersdal) a quick view

Denmark (and Rudersdal) a quick view Denmark (and Rudersdal) a quick view Population: 5.2 mio Public schools: 1750 (from less than a hundred students up to app. 1000) Teachers: 60.000 A decentralized school system (98 local communities responsible

Læs mere

Adgangskrav for Digital Innovation & Management (optagelse august 2018)

Adgangskrav for Digital Innovation & Management (optagelse august 2018) Adgangskrav for Digital Innovation & Management (optagelse august 2018) For at søge om optagelse på IT-Universitetets kandidatuddannelse i Digital Innovation & Management skal du have en universitets-bacheloruddannelse

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

Hvad er CFA? CFA PROGRAM CFA Program 1

Hvad er CFA? CFA PROGRAM CFA Program 1 2008-2009 CFA PROGRAM 2004-2005 CFA Program 1 CFA Institute CFA uddannelsen Indhold Eksamen Krav Pris Studieteknik 2004-2005 CFA Program 2 Chartered Financial Analyst A Symbol of Integrity and Professional

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af online ansøgningsskema

Vejledning til udfyldelse af online ansøgningsskema Vejledning til udfyldelse af online ansøgningsskema University of Queensland Study Abroad 1 Start your UQ Application Log ind via https://apply.uq.edu.au Du skal nu lave en ny profil ( account ). Det gør

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland

Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Erasmus samarbejdsaftale mellem TEI Athens, Departement of Health Visiting Grækenland og UCC Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Danmark FORMÅL MED INTERNATIONALISERING

Læs mere

Eksamensplan /Examination plan Vinter/Winter 2017/2018

Eksamensplan /Examination plan Vinter/Winter 2017/2018 Eksamensplan /Examination plan Vinter/Winter / (ret til ændringer forbeholdes) Kandidatuddannelsen / Master programme Revideret den 10 december Mundtlig eksamen / oral exam Sem.nr Titel Dato synopsisaflevering/

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Ansøgning til Studienævn for Farmaci om godkendelse af SPECIALEKONTRAKT for FARMACEUTUDDANNELSEN

Ansøgning til Studienævn for Farmaci om godkendelse af SPECIALEKONTRAKT for FARMACEUTUDDANNELSEN Ansøgning til Studienævn for Farmaci om godkendelse af SPECIALEKONTRAKT for FARMACEUTUDDANNELSEN Læs vejledningen først 1. Personoplysninger / personal information Navn / name: Gade, husnummer, postnummer

Læs mere

Sæt kryds ved det semester, du ønsker at søge ind på. Husk at angive årstal samtidig. Sæt kryds ved Transfer

Sæt kryds ved det semester, du ønsker at søge ind på. Husk at angive årstal samtidig. Sæt kryds ved Transfer Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema University of Hartford Study Abroad Side 1 STUDENT INFORMATION Sæt kryds ved det semester, du ønsker at søge ind på. Husk at angive årstal samtidig. Sæt kryds

Læs mere

Studieordning del 3,

Studieordning del 3, Studieordning del 3, 2014-2016 Autoteknolog, Valgfri Uddannelseselementer Academy Profession Degree in Automotive Technology Version 0.1 Revideret 19. august 2015 Side 0 af 6 Indhold Studieordningens del

Læs mere

Titel: Generel erhvervsøkonomi Engelsk titel: General Business Administration

Titel: Generel erhvervsøkonomi Engelsk titel: General Business Administration Linjebeskrivelser for linjen Generel erhvervsøkonomi,. Titel: Generel erhvervsøkonomi Engelsk titel: General Business Administration Linjens fokusområde Linjens fokusområde er generel erhvervsøkonomi.

Læs mere

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1

Læs mere

Nærmere adgangsregler for uddannelsen

Nærmere adgangsregler for uddannelsen Børne- og Undervisningsudvalget, Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2012-13 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 143, FIV Alm.del endeligt svar på spørgsmål 143 Offentligt

Læs mere

LÆR DANSK LEARN DANISH. udlændinge i København

LÆR DANSK LEARN DANISH. udlændinge i København LÆR DANSK LEARN DANISH Danskundervisning for voksne udlændinge i København Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen maj 2016 / may 2016 LÆR DANSK Udenlandske statsborgere, der flytter til

Læs mere

Career systems at The University of Copenhagen. Kim Brinckmann Director for Research and Innovation University of Copenhagen

Career systems at The University of Copenhagen. Kim Brinckmann Director for Research and Innovation University of Copenhagen Career systems at The University of Copenhagen Kim Brinckmann Director for Research and Innovation University of Copenhagen A Comprehensive University in Scandinavia 40,000 students 9,000 employees in

Læs mere

LÆR DANSK / LEARN DANISH DANSKUNDERVISNING FOR VOKSNE UDLÆNDINGE COURSES FOR ADULT FOREIGN CITIZENS IN COPENHAGEN

LÆR DANSK / LEARN DANISH DANSKUNDERVISNING FOR VOKSNE UDLÆNDINGE COURSES FOR ADULT FOREIGN CITIZENS IN COPENHAGEN LÆR DANSK / LEARN DANISH DANSKUNDERVISNING FOR VOKSNE UDLÆNDINGE I KØBENHAVN / DANISH COURSES FOR ADULT FOREIGN CITIZENS IN COPENHAGEN MARTS 2014 / MARCH 2014 LÆR DANSK Udenlandske statsborgere, der flytter

Læs mere

Copenhagen Business School Afgørelse om godkendelse af ny uddannelse

Copenhagen Business School   Afgørelse om godkendelse af ny uddannelse Copenhagen Business School E-mail: cbs@cbs.dk Afgørelse om godkendelse af ny uddannelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Copenhagen Business Schools

Læs mere

Begrebsoversigt opbygges løbende

Begrebsoversigt opbygges løbende Begrebsoversigt opbygges løbende Medarbejderoplysninger Medarbejderoplysninger i PhD Planner overordnet kategori Medarbejderoplysninger i PhD Planner Hvad dækker det oplysningen over/hvornår anvendes den?

Læs mere

UK local government skole og kultur. Per Andersen, Souchef i Handelsafdelingen

UK local government skole og kultur. Per Andersen, Souchef i Handelsafdelingen UK local government skole og kultur Per Andersen, Souchef i Handelsafdelingen Per Andersen, Souschef i Handelsafdelingen Bosat i London siden år 2000 Søn i state school, year 1 Overordnet introduktion

Læs mere

VPN VEJLEDNING TIL MAC

VPN VEJLEDNING TIL MAC VPN VEJLEDNING TIL MAC MAC OS X 1 VPN VEJLEDNING TIL MAC Formålet med en VPN forbindelse er, at du kan tilgå nogle af Aarhus Universitets services hjemmefra, som ellers kun er tilgængelige, når du er på

Læs mere

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Styrelsen for Videregående Uddannelse

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Styrelsen for Videregående Uddannelse Om Erasmus+ - muligheder og udfordringer i en national kontekst Jean Monnet Tempus Youth in Action Erasmus Mundus Programmet for Livslang Læring Comenius Leonardo Erasmus Grundtvig Tværgående Program Erasmus+

Læs mere

Are you hiring Newcomers?

Are you hiring Newcomers? Are you hiring Newcomers? Newcomer Service offers free support You are welcome to contact Newcomer Service when you wish to: Forward information on life in Esbjerg to attract newcomers Receive advise on

Læs mere

Engelske eksaminer. Pernille Kindtler (Københavns Universitet) og Inger Bruun (Styrelsen for Universiteter og Internationalisering)

Engelske eksaminer. Pernille Kindtler (Københavns Universitet) og Inger Bruun (Styrelsen for Universiteter og Internationalisering) Engelske eksaminer Pernille Kindtler (Københavns Universitet) og Inger Bruun (Styrelsen for Universiteter og Internationalisering) Seminar om udenlandske adgangsgivende eksaminer marts 2013 Program UK

Læs mere

SØREN SKIBSTED 1/5. Telefon Direkte: Partner, Head of London Office, København, London.

SØREN SKIBSTED 1/5. Telefon Direkte: Partner, Head of London Office, København, London. SØREN SKIBSTED Partner, Head of London Office, København, London Søren leder Kromann Reumerts London-kontor og er leder af Kromann Reumerts forretningsgruppe for outsourcing. Han er beskikket som advokat

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut LBK nr 782 af 15/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 002.96Q.541 Senere ændringer til

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

Velkommen til informationsmøde på Nyborg Gymnasium. Den 21. januar 2015 Kl. 19:00 PROGRAM

Velkommen til informationsmøde på Nyborg Gymnasium. Den 21. januar 2015 Kl. 19:00 PROGRAM Velkommen til informationsmøde på Nyborg Gymnasium Den 21. januar 2015 Kl. 19:00 PROGRAM Program 1. Velkomst og introduktion til skolen ved rektor Trine Rhein-Knudsen 2. Orientering og spørgsmål vedrørende

Læs mere

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Historisk udvikling Uddannelse brugt i erhvervs- / arbejdsmarkedsudviklingen Livslang læring 1970 erne UNESCO Uddannelse

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015)

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel... 2 2 Uddannelsens varighed... 2 3 Faglig profil... 2 4 Adgangskrav...

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Skabelon for Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Curriculum for the Elective Bachelor s Studies in Intercultural Business Competence

Læs mere

Studieordning, Kandidatuddannelsen Oqaasilerineq, atuakkialerineq tusagassiuutilerinerlu Sprog, Litteratur og Medier

Studieordning, Kandidatuddannelsen Oqaasilerineq, atuakkialerineq tusagassiuutilerinerlu Sprog, Litteratur og Medier Studieordning, Kandidatuddannelsen Oqaasilerineq, atuakkialerineq tusagassiuutilerinerlu Sprog, Litteratur og Medier Kulturimik, Oqaatsinik Oqaluttuarisaanermillu Ilisimatusarfik Institut for Kultur, Sprog

Læs mere

Uddannelsesmuligheder i Norden

Uddannelsesmuligheder i Norden Uddannelsesmuligheder i Norden Nyttige link Oversigt over de nordiske uddannelsessystemer "Uddannelsesmuligheder i Norden - nyttige link og oversigt over de nordiske uddannelsessystemer" Bilag til Hallo

Læs mere

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Home Adress: Work Adress: Tordenskjoldsvej 39 The Rockwool Foundation Research Unit DK-3000 Elsingore Sølvgade 10, 2 tv. Denmark DK-1307 Copenhagen K +45 41

Læs mere

Tema: Uddannelse RAPPORT ARBEJDS MARKEDS. Dansk Arbejdsgiverforening

Tema: Uddannelse RAPPORT ARBEJDS MARKEDS. Dansk Arbejdsgiverforening Tema: Uddannelse ARBEJDS 20 04 MARKEDS RAPPORT Dansk Arbejdsgiverforening Arbejdsmarkedsrapport 2004 Dansk Arbejdsgiverforening Dansk Arbejdsgiverforening (DA) består af 13 arbejdsgiverorganisationer inden

Læs mere

Danish language study for foreign nationals in Copenhagen

Danish language study for foreign nationals in Copenhagen Københavns Kommune Danskuddannelse for udlændinge i København Den treårige uddannelsesperiode Denne pjece henvender sig til udlændinge, der bor i København, og som enten: Skal i gang med den treårige danskuddannelse

Læs mere

Mentor-netværksmøde Certificering. John Midtgaard Jensen, 9. Maj 2016

Mentor-netværksmøde Certificering. John Midtgaard Jensen, 9. Maj 2016 Mentor-netværksmøde Certificering John Midtgaard Jensen, 9. Maj 2016 1 Agendaen Velkomst og præsentation JMJ (12:00) Frokost (12:15-12:45) Introduktion til UCN (rundvisning) fortid, nutid for altid JMJ

Læs mere

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen LÆR DANSK / LEARN DANISH Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen november 2014 / november 2014 LÆR DANSK Udenlandske statsborgere,

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud.

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud. BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Revision 1 af 9 Dette dokument er et bilag, tilknyttet studieordningen for kandidatuddannelsen

Læs mere

Jobkatalog Udvikling og fastholdelse af medarbejdere

Jobkatalog Udvikling og fastholdelse af medarbejdere Jobkatalog Udvikling og fastholdelse af medarbejdere Lars Moth Baun-Nielsen Group HR - Head of Compensation & Benefits Grundfos Holding A/S Agenda Kort om Grundfos Hvorfor introducerer vi et nyt job katalog

Læs mere

2 Udsendelse af tilbud og afslag

2 Udsendelse af tilbud og afslag 2 Udsendelse af tilbud og afslag Denne guide beskriver, hvordan man udsender tilbud og afslag, når ph.d. skoleudvalgets behandling af de kvalificerede ansøgere er afsluttet. Forud for denne ligger vejledningen

Læs mere

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

Bedømmes senest / assessment deadline. Tilmeldingsfrist reeksamen. for re-exam registration

Bedømmes senest / assessment deadline. Tilmeldingsfrist reeksamen. for re-exam registration Vintereksamen 201617 - ENGELSK Opdateret 23.11.16 Der tages forbehold for ændringer subject to change - scroll ned for at se alle eksaminer please scroll down Ordinær eksamen ordinary exam Kursus course

Læs mere

DAGSORDEN FOR I AFTEN

DAGSORDEN FOR I AFTEN DAGSORDEN FOR I AFTEN Velkommen og præsentation Hvordan ser 10. klasse ud i dag Præsentation af VG10E Spørgsmål til panelet Hvad tænker I umiddelbart? Kaffepause Videre information og valgprocedure Tak

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud.

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud. Regler om adgang til kandidatuddannelsen i revision, cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i revision 1. sep. 2018 1 af 10 Dette dokument er et bilag tilknyttet studieordningen

Læs mere

Studiestartundersøgelsen 2015 Sammenfatningsrapport

Studiestartundersøgelsen 2015 Sammenfatningsrapport Studiestartundersøgelsen 2015 Sammenfatningsrapport Friday, September 4, 2015 Har du inden for det seneste halve år haft symptomer, som du selv mener skyldes stress? (sæt gerne flere markeringer) Svarprocent:

Læs mere

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Aalborghus Gymnasium & HF Onsdag den 8. april 2015 Vita Schou, Vejleder Studievalg Nordjylland vas@studievalg.dk Emner Adgangskrav til videregående uddannelser Adgangsbegrænsning

Læs mere

PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA

PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA Kort om Rambøll Vores udgangspunkt Rekruttering og kompetencer i forhold Til Ramboll Fundamentals og værdier Om projektledelse i Rambøll Project Excellence Jobfamilier;

Læs mere

Bilag 3. Læste tekster samt disses bibliografiske oplysninger

Bilag 3. Læste tekster samt disses bibliografiske oplysninger Bilag 3. Læste tekster samt disses bibliografiske oplysninger For alle fire faggrupper er læst tekster i henhold til nedenstående principper: Genre Tekst Afsender Modtager Lovstof Uddannelse: Præsentation

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 10 jan.2013 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

MLC 2006 Implementering. Tim Engell Pedersen H.S.E.Q. Manager / DPA, herning shipping a.s.

MLC 2006 Implementering. Tim Engell Pedersen H.S.E.Q. Manager / DPA, herning shipping a.s. MLC 2006 Implementering Tim Engell Pedersen H.S.E.Q. Manager / DPA, herning shipping a.s. Agenda Regelsættet Regeleksempler Implementering Udfordringer Status MLC 2006 Formål Yderligere sikring af søfarendes

Læs mere

Tilmeldingsfrist reeksamen. for re-exam registration

Tilmeldingsfrist reeksamen. for re-exam registration Vintereksamen 2016/17 - ENGELSK Opdateret 19.1.17 Der tages forbehold for ændringer / subject to change - scroll ned for at se alle eksaminer / please scroll down Ordinær eksamen / ordinary exam Bachelor

Læs mere

Vejledning til ansøgere til beskikkelse som censor i statskundskab mv.

Vejledning til ansøgere til beskikkelse som censor i statskundskab mv. Vejledning til ansøgere til beskikkelse som censor i statskundskab mv. 22. marts 2017 Ved beskikkelse som censor i Statskundskab vil man kunne blive anmodet om at censurere ved en række uddannelser, der

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22 og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

CAND.MERC.INT STUDIEORDNING

CAND.MERC.INT STUDIEORDNING CAND.MERC.INT STUDIEORDNING CAND.MERC.INT. STUDIEORDNING i henhold til bekendtgørelse nr. 670 om de integrerede uddannelser i erhvervsøkonomi og erhvervssprog af 19.08.97 1. Studieordning, cand.merc.int......side

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse CBS cbs@cbs.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af CBS ansøgning om godkendelse af ny uddannelse, truffet følgende udkast

Læs mere

ICT and assessment in Denmark. Steen Lassen, Danish Ministry of Education steen.lassen@uvm.dk

ICT and assessment in Denmark. Steen Lassen, Danish Ministry of Education steen.lassen@uvm.dk ICT and assessment in Denmark Steen Lassen, Danish Ministry of Education steen.lassen@uvm.dk Fig. 1: Student in the classroom Fig. 2: Student at exam Upper secondary education Age 16-19, preparation for

Læs mere

KARRIEREVEJE OG ADGANGSPRØVE OPLYSNINGS- OG MOTIVATIONSARRANGEMENT 2. MARTS 2015

KARRIEREVEJE OG ADGANGSPRØVE OPLYSNINGS- OG MOTIVATIONSARRANGEMENT 2. MARTS 2015 KARRIEREVEJE OG ADGANGSPRØVE OPLYSNINGS- OG MOTIVATIONSARRANGEMENT 2. MARTS 2015 V. SPECIALKONSULENT ANE KIRSTEN ANDERSEN, UDENRIGSMINISTERIET EU SOM ARBEJDSPLADS Knap 48.000 godkendte poster 10 hovedinstitutioner,

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2012-13

Forslag. Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2012-13 Fremsat den 11. oktober 2012 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Martin Lidegaard, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management

Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2006 med korrektioner

Læs mere

Retail trade and repair work, except motor vehicles

Retail trade and repair work, except motor vehicles Antallet af ny-registrerede virksomheder har været let stigende gennem de sidste tre år. Figure 5.1 Number of new registrations and employees, 1992-1997 Den klare tendens i dette skema er, at antallet

Læs mere

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske Oversigt over adgangskrav til it-uddannelser på de danske universiteter Senest opdateret 23. april 2012 af it-vest samarbejdende universiteter. Se også www.futurepeople.dk Aalborg Universitet Datalogi

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

GÅ-HJEM-MØDE OM FM OG INNOVATION

GÅ-HJEM-MØDE OM FM OG INNOVATION Centre for Facilities Management, DTU DFM Netværk GÅ-HJEM-MØDE OM FM OG INNOVATION Kgs. Lyngby, 21. Mai 2015 PROGRAM Kl. 14.00-14.10: Velkomst - Per Anker Jensen, CFM Kl. 14.10-14.45: Sony og Innovation

Læs mere

Implementation of the Building directive in Denmark. Contents. (from a layman in urban planning)

Implementation of the Building directive in Denmark. Contents. (from a layman in urban planning) Implementation of the Building directive in Denmark Contents (from a layman in urban planning) 3 Average temperature ( C) 4 Hours of sunshine FEMSEK the new secretariat for the Danish Schemes Background

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne LBK nr 578 af 01/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 14/006467 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Adgangskrav for Digital Design og Kommunikation (optagelse august 2018)

Adgangskrav for Digital Design og Kommunikation (optagelse august 2018) Adgangskrav for Digital Design og Kommunikation (optagelse august 2018) For at søge om optagelse på IT-Universitetets kandidatuddannelse i Digital Design og Kommunikation skal du have en universitets-bacheloruddannelse

Læs mere