AFTALE MELLEM KKR MIDTJYLLAND OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND 1. JANUAR 31. DECEMBER 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFTALE MELLEM KKR MIDTJYLLAND OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND 1. JANUAR 31. DECEMBER 2017"

Transkript

1 AFTALE MELLEM KKR MIDTJYLLAND OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND 1. JANUAR 31. DECEMBER 2017 Indholdsfortegnelse: 1. Formål og baggrund 2. Aftalekomplekset 3. Det midtjyske erhvervsservicesystem 4. Fælles værktøjer og virkemidler 5. Regionale strategiske fokuspunkter Aktiviteter 7. Opfølgning 8. Økonomi 9. Ikrafttræden 1. Formål og baggrund Denne aftale indeholder mål og aktiviteter for Væksthus Midtjyllands virke i Formålet med aftalen er at tilvejebringe de bedste udviklingsmuligheder for iværksættere og virksomheder med vækstpotentiale i den midtjyske region, i form af vejledning/vækstkortlægning, overblik over/henvisning til relevante muligheder for videntilførsel (eks. rådgivning) samt medfinansiering til vækst ( investering ). Dette udfoldes via de tre hoved-væksthusroller: Vækstkortlægning/vejledning Operatørfunktioner Regionalt knudepunkt Indholdet i de enkelte roller beskrives nærmere i afsnit 3. KKR Midtjylland og Vækstforum for Region Midtjylland - har i april 2013 tilsluttet sig strategien Det midtjyske Vækstunivers (Imidt) 1, som fastlægger indhold og rammer i den midtjyske erhvervsserviceindsats. Efterfølgende har KL og Erhvervs- og Vækstministeriet i 2014 udformet strategien Væksthusene 2.0 2, der i sin tilgang stort set er identisk med Det midtjyske Vækstunivers. 1 Det midtjyske Vækstunivers. Strategi Marts Væksthusene 2.0 en ny vækstmodel. IRIS Group for KL og Erhvervs- og Vækstministeriet

2 Der er således en mængde erfaringer med at arbejde med den aktuelle vækstmodel, både på regionalt og nationalt plan. KKR Midtjylland modtager halvårligt status på Væksthus Midtjyllands aktiviteter, ligesom der tidligere er udarbejdet en foreløbig opsamling på erfaringerne med Det midtjyske Vækstunivers 3. Som led i gennemførelsen af aftalen mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland for 2016 har der været gennemført en proces med det formål at afdække behovet for evt. justeringer i strategien bag Det midtjyske Vækstunivers. Konkret har der været afholdt workshops, hvor aktørerne i/omkring det midtjyske erhvervsservicesystem har været inviteret til at deltage. Resultatet af processen er vedlagt denne aftale som bilag. 2. Aftalekomplekset Aftalekomplekset omkring væksthusene består af tre niveauer: En flerårlig national rammeaftale og en etårig national aftale mellem Kommunernes Landsforening og Erhvervs- og Vækstministeriet En regional aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland En lokal aftale mellem den enkelte kommune og Væksthus Midtjylland. National rammeaftale KL og Erhvervs- og Vækstministeriet har indgået en national rammeaftale for væksthusene for perioden Aftalen beskriver bl. a. det strategiske fokus for væksthusene samt væksthusenes overordnede opgaver og fælles system- og værktøjsanvendelse. KL og Erhvervs- og Vækstministeriet har i rammeaftalen defineret en vision for væksthusene i 2020: Vision for væksthusene 2020 Væksthusene er det centrale knudepunkt i det offentlige erhvervsfremmesystem. Det er stedet, hvor virksomheder med vækstambitioner kan få adgang til gratis og uvildig vækstkortlægning, viden og vejledning, som bidrager til, at de kan realisere deres vækstpotentiale. Det ses ved, at 75% af vejledte virksomheder: vurderer, at sparringen med væksthuset har haft stor betydning for virksomhedens udvikling, øger beskæftigelsen efter sparring med væksthuset, og øger omsætningen efter sparring med væksthuset. 3 Det midtjyske Vækstunivers status sommer Behandlet på KKR Midtjyllands møde 12. september

3 Etårig national aftale 2017 KL og Erhvervs- og Vækstministeriet fastlægger årligt konkrete mål for bl. a. væksthusenes samlede aktivitetsniveau, henvisningsomfang, tilfredshed, vækst i beskæftigelse, omsætning og eksport hos vejledte virksomheder samt fordelingen af den økonomiske ramme til væksthusenes grundlæggende aktiviteter. Kommunerne kompenseres for deres finansiering af væksthusene over bloktilskuddet. I 2017 er den økonomiske basisbevilling til væksthusene i alt kr. 105 mio., heraf kr. 23,376 mio. til Væksthus Midtjylland. Indholdet i den nationale aftale for 2017 er i skrivende stund ikke udmeldt. Regional aftale 2017 KKR Midtjylland fastlægger årligt de regionale supplerende mål og erhvervspolitiske perspektiver, som ønskes prioriteret (nærværende aftale). Som nævnt under afsnit 1 har KKR Midtjylland (og Vækstforum for Region Midtjylland) besluttet, at strategien Det midtjyske Vækstunivers (Imidt) udgør rammerne for den midtjyske erhvervsserviceindsats. Lokale aftaler 2017 Den enkelte kommune har mulighed for at indgå en særskilt aftale med Væksthus Midtjylland. Denne udmøntes inden for de overordnede rammer af nærværende regionale aftale og har til formål at målrette Væksthus Midtjyllands aktiviteter mest muligt ift. den enkelte kommunes erhvervspolitiske mål og strategier. De lokale aftalers omfang skal være inden for de overordnede aktivitetsmål, som er fastlagt i denne aftales afsnit 6. En skabelon for lokale aftaler findes vedlagt denne aftale som bilag. 3. Det midtjyske erhvervsservicesystem Væksthus Midtjylland er regionalt knudepunkt i det samlede sammenhængende og enstrengede erhvervsservicesystem i den midtjyske region, som kan opdeles i følgende: Lokal/basal erhvervsservice Fokuseret erhvervsservice/-udvikling Specialiseret erhvervsservice Lokal/basal erhvervsservice er generelle ydelser (primært vejledning og henvisning til rådgivning), og målgruppen er alle iværksættere og virksomheder. Opgaverne i den lokale erhvervsservice er indledende screening af iværksættere og virksomheder. De iværksættere og virksomheder, som er i målgruppen for den fokuserede og specialiserede erhvervsservice visiteres videre til operatørerne på disse indsatser. Væksthus Midtjylland skal så vidt muligt tage kontakt til henviste iværksættere og virksomheder inden for to arbejdsdage, med mindre andet aftales. Screeningen af iværksættere og virksomheder foregår på baggrund af et fælles screeningsværktøj, aktuelt Væksthjulet. Fra den lokale erhvervsservice henvises vejledte iværksættere og virksomheder til relevante problemløsere. Fokuseret erhvervsservice/-udvikling er fokuserede tiltag (eks. kollektive forløb, kurser, målrettede vejledningsforløb) over for selektivt udvalgte sektorer/områder, som spiller en særlig rolle for den lokale erhvervsudvikling, og hvor der således er en tæt sammenhæng med den kommunale erhvervspolitiske strategi. Opgaverne kan varetages af erhvervs- 3

4 serviceoperatører, udviklingsmiljøer, selvejende institutioner m. fl. Målgruppen er iværksættere og virksomheder inden for de berørte fokuserede områder. Den fokuserede erhvervsservice henviser vejledte iværksættere og virksomheder til relevante problemløsere. Specialiseret erhvervsservice varetages af Væksthus Midtjylland og består af en række specialiserede tilbud/ydelser. Målgruppen er iværksættere og virksomheder med vækstpotentiale. Væksthus Midtjyllands opgave kan inddeles i tre dele/roller: Vækstkortlægning Operatørfunktioner Regionalt knudepunkt Vækstkortlægning er specialiseret vejledning af vækstorienterede iværksættere og virksomheder. Vækstkortlægningen sker med udgangspunkt i et fælles værktøj, aktuelt Væksthjulet. Fra den specialiserede erhvervsservice henvises vejledte iværksættere og virksomheder til relevante specialiserede videnleverandører (eks. rådgivere). Operatørrollen består af gennemførelse af regionale, nationale og internationale indsatser- /programmer/projekter. Aktiviteterne udbydes af Vækstforum for Region Midtjylland, ministerier/styrelser, EU mv. Væksthus Midtjylland har en forpligtelse til kontinuerligt at afsøge og aktivere operatørfunktioner af relevans for målgruppen og sikre udmøntning af disse i hele region Midtjylland. Regionalt knudepunkt indebærer, at Væksthus Midtjylland vedblivende vedligeholder og udbygger paletten af tilbud, som har relevans for målgruppen, ikke blot på regionalt plan men også gerne i en national og international sammenhæng. Konkret har Væksthus Midtjylland gennem de senere år opbygget to platforme for hhv. internationalisering og kapitalrejsning/vækstfinansiering med fast fysisk repræsentation af en række aktører, som ikke er hjemhørende i region Midtjylland. Disse platforme skal fortsættes, ligesom det løbende skal overvejes, hvorledes de kan udbygges, herunder også inden for andre relevante områder. International platform Central Denmark EU Office EksportKreditFonden (EKF) Eksportrådet/Udenrigsministeriet Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) Nopef/Nefco Region Midtjylland Kapitalplatform Accelerace CONNECT Denmark Det midtjyske business angels sekretariat (Vestor) Den midtjyske Iværksætterfond Regional projektledelse ift. kapitalcoaches Vækstfonden Innovationsfonden 4

5 Derudover er der siden 2008 udviklet en platform for kompetenceudvikling af konsulenter og rådgivere på tværs af erhvervsfremme-, beskæftigelses- og uddannelsesystemerne. Platformen betegnes Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi (MEA) og har til formål at etablere en fælles referenceramme for midtjyske aktører på tværs af de tre systemer. Gennem en vifte af aktiviteter sikrer MEA, at virksomhederne mødes af professionelle aktører i et enstrenget og sammenhængende system. I regi af MEA afholdes følgende kompetenceudviklingsaktiviteter: - Basismoduler - grundforløb med obligatoriske tilbud til alle medarbejdere - Vækstmoduler - specialistforløb med obligatoriske tilbud der opkvalificerer konsulenterne i at kunne vejlede iværksættere/virksomheder - Udviklingsmoduler med kompetenceudviklingstilbud inden for udvalgte emner - Det årlige Erhvervsudviklingsdøgn et tilbud til hele MEAs målgruppe med formidling af centrale aktuelle trends af interesse for de tre systemer. Årligt har MEA mere end 500 deltagere til de forskellige aktiviteter. 4. Fælles værktøjer og virkemidler Væksthus Midtjylland stiller en række værktøjer og virkemidler til rådighed for det samlede erhvervsservicesystem. Fælles CRM-system Alle vejledninger i den samlede erhvervsserviceindsats registreres i det fælles CRMsystem. Vejledte iværksættere (før start) registreres med CPR-nummer, navn, adresse, telefonnummer og uddannelse, vejledningens hovedindhold samt evt. øvrige data, som parterne har aftalt. Vejledte iværksættere efter start og indtil tre år samt virksomheder registreres med CVR-nummer, navn, adresse og branche, kontaktpersonens navn og uddannelse samt vejledningens hovedindhold samt evt. øvrige data, som parterne har aftalt. Opnår operatører inden for den fokuserede erhvervsservice og/eller Væksthus Midtjylland kontakt med en iværksætter/virksomhed uden forudgående kontakt med den lokale erhvervsservice, orienteres den stedlige lokale erhvervsservice herom via registrering i det fælles CRM-system så vidt muligt inden for to arbejdsdage, og den stedlige lokale erhvervsservice vil automatisk modtage advis. Ift. det fælles CRM-system gælder det, at alle parter, herunder parternes ansatte og eksternt tilknyttede samarbejdspartnere, er forpligtet til at iagttage ubetinget tavshed og fortrolighed i forhold til tredjemand med hensyn til alle oplysninger omkring forhold hos involverede iværksættere/virksomheder, som måtte komme til parternes kundskab som følge af samarbejdsaftalens indgåelse, og som angår forhold, der ikke er offentligt tilgængelige. Parterne er i forbindelse med indgåelse af ansættelsesaftaler, aftaler med eksterne samarbejdspartnere, etc., der vedrører forhold omfattet af denne samarbejdsaftale, endvidere forpligtet til at drage omhu for, at der i disse aftaler indsættes en fortrolighedsklausul, der tilsvarende sikrer fortrolighed omkring iværksætter/virksomhedsoplysninger, som disse måtte få kendskab til qua denne aftale. 5

6 Kompetenceudvikling For vedblivende at kunne identificere vækstpotentialet og bidrage med kvalificeret vejledning er det en forpligtelse for alle operatørenheder i det samlede erhvervsservicesystem i den midtjyske region at deltage med repræsentanter i aftalte fælles kompetenceudviklingsaktiviteter i regi af Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi (MEA). Desuden deltager aktører fra beskæftigelses- og uddannelsessystemerne. Aktiviteterne omfatter bl.a. MEAs erhvervsserviceuddannelse (basis/grund- og vækstmoduler), det årlige erhvervsudviklingsdøgn samt gensidige informationsudvekslingsmøder (eks. Imidtdage og dialogmøder på ledelsesniveau for erhvervsserviceaktørerne) De overordnede linjer for den fælles kompetenceudvikling fastlægges i MEAs akademiråd, som består af repræsentanter for kommunerne, lokale erhvervsserviceoperatører, Region Midtjylland samt øvrige aktører (bl.a. innovationsmiljøer, forsker-/udviklingsparker m. fl.). Væksthus Midtjylland stiller medarbejderressourcer til rådighed for sekretariatet for MEA. Markedsføring Væksthus Midtjylland skal som led i varetagelsen af operatørfunktioner og knudepunktsrollen arbejde for at der sker en slagkraftig markedsføring af tilbuddene i Imidt. Endvidere er kommunerne i region Midtjylland enige om, at operatørerne på den lokale og fokuserede erhvervsserviceindsats på tilsvarende vis forpligter sig til at deltage aktivt i den lokale markedsføring og udbredelse af tilbuddene under Imidt. Væksthus Midtjylland skal holde operatørerne på den lokale og fokuserede erhvervsservice ajour ift. implementeringen af den regionale indsats. De overordnede rammer for markedsføringen aftales i en fælles markedsføringsgruppe, som består af repræsentanter for kommunerne, lokale erhvervsserviceoperatører, Region Midtjylland og Væksthus Midtjylland. Evaluering/effektmåling Med henblik på at kunne tilpasse og udvikle erhvervsserviceindsatsen er det vigtigt at have den fornødne dokumentation for, i hvilket omfang aktiviteterne har en effekt ift. målgruppens økonomiske præstationer. Væksthus Midtjylland skal tilbyde interesserede kommuner en profilanalyse, som afdækker og formidler centrale data om vejledte i den lokale erhvervsservice (eks. antal ansatte, omsætning, eksport mv.) samt sikre, at deltagere i den specialiserede erhvervsserviceindsats evalueres og effektmåles. Evalueringen af den programbaserede indsats koordineres i en styregruppe, hvor bl. a. kommunerne er repræsenteret. 6

7 Honorering af lokale erhvervsserviceoperatører Den lokale erhvervsservice kan inden for denne aftale honoreres af Væksthus Midtjylland for 4 : 1) Screening/visitation af virksomheder med vækstambitioner/-perspektiver til den specialiserede erhvervsservice og ved anvendelse af Væksthjulet, som parterne er enige om. Honoraret er op til kr pr. screening/visitation til den specialiserede erhvervsservice (til faktisk timeforbrug/-sats). 2) Registrering af alle vejledte iværksættere (før start og indtil tre år). Honoraret er kr. 500 pr. iværksætter (til faktisk timeforbrug/-sats). 3) Screening/visitation af iværksættere (før start og indtil tre år) med vækstambitioner- /-perspektiver til den specialiserede erhvervsservice og ved anvendelse af Væksthjulet. Honoraret er op kr pr. screening/visitation til den specialiserede erhvervsservice (til faktisk timeforbrug/-sats). Herudover kan der aftales fælles projektudvikling og gennemførelse efter særskilt aftale om honorering. 5. Regionale strategiske fokuspunkter 2017 Indsatsen i 2017 vil have fokus på at implementere strategien/vækstmodellen i Det midtjyske Vækstunivers samt indarbejde justeringerne i strategien (bilag). Den midtjyske vækstmodel (Imidt) kan illustreres som et hus, hvor de styrende principper udgør fundamentet, og væksten bæres af fire søjler: Vækstpotentialeniveauer, vækstværktøjer, vejledning og medfinansiering. Den midtjyske vækstmodel (Imidt) Styrende principper er det værdigrundlag/sæt af pejlemærker, som strukturerer erhvervsserviceindsatsen. De styrende principper er: 1) Målet med indsatsen er vækst og skalérbarhed, 2) Der skal være et vækstpartnerskab med virksomheden, 3) Indsatsen skal være strategisk og sammenhængende, 4) Indsatsen er en investering i virksomhedens vækst og 5) Virksomhedens vækstambition/-potentiale skal trænes hele livet. Vækstværktøjer er erhvervsservicesystemets adgang til fælles værktøjer og systemer, som vedblivende skal sikre, at iværksættere og virksomheder får en kvalificeret og ikke mindst sammenhængende service. Eksempler på vækstværktøjer er camps, Væksthjulet og CRM-systemet. Vækstpotentiale er et udtryk for virksomhedens evne og vilje til at skabe nye arbejdspladser og forøgelse af omsætning og eksport. Aktuelt anvendes en enkelt terminologi med tre vækstpotentialeniveauer (A, B og C) ud fra følgende vækstkriterier: 1) Vækstambitionen, 2) Skalérbarhed, 3) Organisatorisk kapacitet, 4) Markedspotentiale/strategi for internationalisering, 5) Strategi/mulighed for finansiering af vækst, 6) Anvendelse af/perspektiver ift. ny teknologi og 7) Potentiale som rollemodel. 4 Inden for rammerne af de muligheder, som Væksthus Midtjyllands operatørfunktioner giver. Vejledning har fokus på udvikling og professionalisering af grundydelsen i den offentlige erhvervsservice. Eksempler på centrale virkemidler er kompetenceudvikling i erhvervsservicesystemet samt anvendelsen 7 af Key Account Managerfunktioner.

8 I overensstemmelse med den nationale rammeaftale og som nævnt i regeringsgrundlaget 5 er der gennemført et eftersyn af erhvervsfremmeindsatsen i Resultatet og evt. konsekvenser heraf kendes ikke i skrivende stund. 6. Aktiviteter Følgende overordnede mål er fastlagt for Væksthus Midtjyllands aktivitet i : Nationale mål 7 Suppl. midtjyske mål Overordnet mål: Samfundsmæssigt afkast Væksthusene skal skabe en samfundsmæssig værditilvækst, der er tre gange større end den offentlige investering Aktivitetsmål Vækstkortlægning for min. 448 virksomheder plus 448 øvrige kontakter (v) Henvisning af min. 80% af de virksomheder, som har fået en vækstkortlægning og vækstplan i 2017 til privat rådgivning (min. 70%) eller offentlige tilbud (v) Proces ift. afklaring af behovet for evt. justeringer i strategien Det midtjyske Vækstunivers (k) Vækstkortlægning for min virksomheder (incl. nationale mål) (v) Udvikling og implementering af kompetenceudviklingstilbud i regi af MEA efter beslutning i akademirådet (k) I regi af MEA tilbydes min. 15 moduler, 2 studieture samt Erhvervsudviklingsdøgnet (k) Min. 600 deltagere i MEA s aktiviteter (k) Min. 600 individuelle vækstforløb med medfinansiering fra regionale programmer til tilførsel af viden ifm. vækstforløb (o) 5 Sammen for fremtiden. Regeringsgrundlag. Regeringen juni Det er så vidt muligt efter hvert mål angivet, om målet vedrører vækstkortlægning (v), operatørfunktionen (o) eller knudepunktsrollen (k). 7 Som nævnt på side 3 er indholdet i den nationale aftale for 2017 ikke udmeldt i skrivende stund. De nævnte nationale mål er fra den nationale aftale for 2016 (dog ikke de nævnte årstal). 8

9 Kvalitetsmål Min. 70% af virksomhederne, som har modtaget en vækstkortlægning og vækstplan i 2017, giver udtryk for, at sparring med væksthuset har påvirket virksomhedens udvikling i middel eller høj grad (v) Net Promotor Score på min. 60 ift. virksomheder som har en vækstkortlægning og vækstplan i 2017, og der vil anbefale væksthuset til andre (v) Effektmål Virksomheder, der har fået en vækstkortlægning og vækstplan i 2015: øger beskæftigelsen min. 10 procentpoint øger omsætningen min. 15 procentpoint øger eksporten min. 10 procentpoint - mere end sammenlignelige virksomheder over en toårig periode fra (v) Min. 80% af de virksomheder, som har modtaget medfinansiering fra regionale programmer til tilførsel af viden ifm. vækstforløb er tilfredse eller meget tilfredse (o) Virksomheder, der har modtaget medfinansiering fra regionale programmer til tilførsel af viden ifm. vækstforløb: øger værditilvæksten min. 10 procentpoint - mere end øvrige virksomheder i regionen 8 (o). Andelen af væksthuskunder, som er løftet til vækstlaget, er vokset til 15%. 7. Opfølgning Der foretages opfølgning på målene i løbet af 1. kvartal Målet opgøres efter særskilte retningslinjer ifm. evaluering/effektmåling af de regionale programmer og opgøres ikke årligt. 9

10 8. Økonomi Væksthus Midtjylland modtager kr for indsatsen inden for rammerne af nærværende aftale. Beløbet faktureres kommunerne efter følgende fordelingsnøgle: Kommune Kr. Favrskov Kommune Hedensted Kommune Herning Kommune Holstebro Kommune Horsens Kommune Ikast-Brande Kommune Lemvig Kommune Norddjurs Kommune Odder Kommune Randers Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune Samsø Kommune Silkeborg Kommune Skanderborg Kommune Skive Kommune Struer Kommune Syddjurs Kommune Viborg Kommune Aarhus Kommune I alt Fakturering sker januar 2017 og forfalder til betaling pr. 31. januar Ikrafttræden Aftalen træder i kraft 1. januar For KKR Midtjylland For Væksthus Midtjylland den / 2016 den / 2016 Jan Petersen Formand for KKR Midtjylland Søren Olesen Formand for Væksthus Midtjylland 10

11 Bilag: Forslag til justeringer af strategien bag Det midtjyske Vækstunivers Vækstværktøjer: Styrkelse af samarbejdet i erhvervsservicesystemet, herunder mulighed for informationsdeling (mit.imidt) Nyt profilanalyseværktøj (identifikation af vækstboblere) Anvendelse af vækstpaneler (systematisk mulighed for sparring med udvalgte konsulenter, eksperter m. fl. ift. den enkelte virksomheds behov) Vækstpotentiale: Bedre informationsdeling (mit.imidt) Tættere samarbejde i erhvervsservicesystemet (eks. flere sambesøg og revitalisering af imidt-møder (faste møder i erhvervsservicesystemet)) Vejledning: Revitalisering af akademirådet (MEA) Relancering af basismodulet (ift. nyansatte og ift. erfarne medarbejdere) Konsulentuddannelsen deles i to muligheder: 1) En formel uddannelse med bl. a. eksamen (eks. diplomuddannelse) og 2) Moduler om nye vækstproblematikker/vigtige trends Medfinansiering: Drøftes af Vækstforum for Region Midtjylland 11

National aftale for Mål for Væksthusene i 2017

National aftale for Mål for Væksthusene i 2017 BILAG 1 Dato: 23. 08. 2016 National aftale for Mål for Væksthusene i 2017 mellem Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K og Kommunernes Landsforening Weidekampsgade 10 2300

Læs mere

LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. Erhverv Randers, Randers Kommune og Væksthus Midtjylland

LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. Erhverv Randers, Randers Kommune og Væksthus Midtjylland LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM Erhverv Randers, Randers Kommune og Væksthus Midtjylland Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM NORDDJURS KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND

LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM NORDDJURS KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM NORDDJURS KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode 4. Formål og

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Turisme Holstebro, 17. februar Erhvervsservice i Holstebro Kommune

Udvalget for Erhverv og Turisme Holstebro, 17. februar Erhvervsservice i Holstebro Kommune Udvalget for Erhverv og Turisme Holstebro, 17. februar 2014 Erhvervsservice i Holstebro Kommune Væksthus Midtjylland i korte træk Erhvervsdrivende fond, stiftet af kommunerne i region Midtjylland Regional

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM RANDERS ERHVERVS- & UDVIKLINGSRÅD, RANDERS KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND 2009

SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM RANDERS ERHVERVS- & UDVIKLINGSRÅD, RANDERS KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND 2009 SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM RANDERS ERHVERVS- & UDVIKLINGSRÅD, RANDERS KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND 2009 Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter

Læs mere

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13 KKR Midtjylland 10. juni 2011 Status 1. januar 31. maj 2011 Strategi 2011-13 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger (specialiseret erhvervsservice) 1. januar 31. maj 2011 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger

Læs mere

Aarhus Kommune, 11. november Væksthus Midtjylland

Aarhus Kommune, 11. november Væksthus Midtjylland Økonomiudvalget Aarhus Kommune, 11. november 2014 Kort præsentation af Væksthus Midtjylland STARTVÆKST Aarhus Væksthus Midtjylland Specialiseret erhvervsservice Væksthus Midtjylland Væksthus Midtjylland

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014 BILAG 3 13. juni 2013 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014 Baggrund/Indledning Væksthusene er, som en del af aftalen fra 2009 mellem KL og regeringen om kommunernes overtagelse

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

Sammenhængende erhvervsservice

Sammenhængende erhvervsservice KKR Midtjylland 9. november 2010 Sammenhængende KKR Midtjylland og Lokale aftaler med kommuner 2011 KKR Midtjylland 2011 Indhold: Midtjyske kommuners erhvervspolitiske mål og prioriteringer Formål, opgaver

Læs mere

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson s iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009 Iværksætteri Styrke den regionale iværksætterkultur Sikre stærke iværksætterkompetencer Styrke et attraktivt kapitaludbud

Læs mere

National aftale for Mål for Væksthusene i 2017

National aftale for Mål for Væksthusene i 2017 Dato: 23. 08. 2016 National aftale for for Væksthusene i 2017 mellem Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K og Kommunernes Landsforening Weidekampsgade 10 2300 København S

Læs mere

Regional aftale. mellem. KKR Nordjylland og Væksthus Nordjylland. for 2012

Regional aftale. mellem. KKR Nordjylland og Væksthus Nordjylland. for 2012 Regional aftale mellem KKR Nordjylland og Væksthus Nordjylland for 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning/baggrund 2. De nordjyske kommuners rolle 3. Formål og målgruppe 4. Regionale operatørfunktioner

Læs mere

VELKOMMEN TIL VÆKSTHUS MIDTJYLLANDS ÅRSBERETNING

VELKOMMEN TIL VÆKSTHUS MIDTJYLLANDS ÅRSBERETNING www.vaekstfortaellinger.dk 2014 FORTÆLLINGER VELKOMMEN TIL VÆKSTHUS MIDTJYLLANDS ÅRSBERETNING Side 1 DET VIRKER! Tal fra Erhvervsstyrelsen viser, at vejledte virksomheder hos Væksthus Midtjylland på toårig

Læs mere

National aftale for Væksthusene i 2018

National aftale for Væksthusene i 2018 26. april 2017 National aftale for Væksthusene i 2018 Aftale mellem og Erhvervsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Kommunernes Landsforening Weidekampsgade 10 2300 København S Indledning:

Læs mere

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Kommunerne er hver dag i berøring med virksomheder i hele Danmark og hjælper virksomhederne med at finde arbejdskraft, sørger for at infrastrukturen

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 31 Vækstforum for Region Midtjylland

Læs mere

Generel erhvervsservice i Aarhus

Generel erhvervsservice i Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 12. februar 2016 Generel erhvervsservice i Aarhus 2017-2020 Varetagelse af lokal direkte erhvervsservice til iværksættere og

Læs mere

Det midtjyske Vækstunivers. -Processkitse for erfaringsopsamling og evt. justering 2016

Det midtjyske Vækstunivers. -Processkitse for erfaringsopsamling og evt. justering 2016 Det midtjyske Vækstunivers -Processkitse for erfaringsopsamling og evt. justering 2016 December 2015 INDHOLD: 1. INDLEDNING / BAGGRUND S. 2 2. PROCES S. 2 3. DEN MIDTJYSKE VÆKSTMODEL S. 4 4. ERFARINGER

Læs mere

Markedsføringsgruppen

Markedsføringsgruppen Udvalgets sammensætning: Repræsentanter for kommunerne: Lone Jager Neldeberg - Ikast-Brande Kommune Mette Højborg - Herning Kommune Kristian Brøns Nielsen - Viborg Kommune Bo Kristensen - Syddjurs Kommune

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 1 BESKRIVELSE AF OPGAVEN Opgaven omfatter følgende aktivitetstyper: 1. Vejledning og problemafklaring af iværksættere og virksomheder

Læs mere

Regional aftale. mellem. KKR Nordjylland og Væksthus Nordjylland

Regional aftale. mellem. KKR Nordjylland og Væksthus Nordjylland Regional aftale mellem KKR Nordjylland og Væksthus Nordjylland for 2013 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning/baggrund 2. De nordjyske kommuners rolle 3. Formål og målgruppe 4. Regionale operatørfunktioner

Læs mere

Væksthusene 2.0 -Arbejdsplan

Væksthusene 2.0 -Arbejdsplan Væksthusene 2.0 -Arbejdsplan Maj 2013 1. INDLEDNING Dette notat er en arbejdsplan for gennemførelse af processen ift. afdækning af indholdet i en fokuseret vækstmodel for væksthusenes fremtidige indsats

Læs mere

Det midtjyske Vækstunivers. Strategi 2013-14

Det midtjyske Vækstunivers. Strategi 2013-14 Det midtjyske Vækstunivers Strategi 2013-14 MARTS 2013 INDHOLD: 1. INDLEDNING S. 2 2. VÆKSTMODELLEN IMIDT S. 2 3.1 Styrende principper S. 6 3.2 Vækstpotentialeniveauer S. 8 3.3 Vækstværktøjer S. 11 3.4

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

Profilanalyse udvalgte hovedresultater. 3. april 2014

Profilanalyse udvalgte hovedresultater. 3. april 2014 Profilanalyse udvalgte hovedresultater 3. april 2014 Disposition Kort om metoden Profil af vejledte Før-startere Iværksættere Etablerede virksomheder Vækstlagets brug af lokal erhvervsservice 2 Kort om

Læs mere

K K R M I D T J Y L L A N D

K K R M I D T J Y L L A N D D AG SORDEN 2012 K K R M I D T J Y L L A N D Dato : 14-06-2012 Tidspunkt: 12:15-14:00 Sted: Hotel Griffen, Ndr. Kystvej 34, 3700 Rønne Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati.

Læs mere

National aftale for Væksthusene i 2016

National aftale for Væksthusene i 2016 National aftale for Væksthusene i 2016 24. juni 2015 Aftale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K og Kommunernes Landsforening Weidekampsgade 10 2300 København S I

Læs mere

KKR Midtjylland 14. juni Erhvervsservice i region Midtjylland På vej mod: Det midtjyske vækstunivers

KKR Midtjylland 14. juni Erhvervsservice i region Midtjylland På vej mod: Det midtjyske vækstunivers KKR Midtjylland 14. juni 2012 Erhvervsservice i region Midtjylland På vej mod: Det midtjyske vækstunivers Disposition Udgangspunktet evaluering af hidtidig/nuværende praksis Fremadrettet indsats spørgsmål/forhold

Læs mere

Vækstforum, tirsdag den 15. december Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen

Vækstforum, tirsdag den 15. december Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen , Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen 2007-2014 1 Effektmålingen omfatter udelukkende de 80 projekter, der er igangsat fra 2007 til 2011 og som er finansieret af såvel regionale erhvervsudviklingsmidler

Læs mere

Dagsordenens punkt 2.

Dagsordenens punkt 2. ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Møde i KKR Nordjylland den Dagsordenens punkt 2. 314 / 11. juni 2012 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om væksthusene i 2013 Som aftalt mellem KL og Erhvervs-

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

Lokale erhvervsservice i Norddjurs Kommune

Lokale erhvervsservice i Norddjurs Kommune Juli 2014 Lokale erhvervsservice i Norddjurs Kommune - styrker og udfordringer 1. LOKAL ERHVERVSSERVICE I NORDDJURS KOMMUNE I 2013 brugte Norddjurs Kommune ca. 38 kroner pr. indbygger på lokal erhvervsservice.

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE LEVERING AF LOKAL ERHVERVSSERVICE SAMT UDFØRELSE AF PRIORITEREDE UDVIKLINGSOPGAVER MELLEM SYDDJURS KOMMUNE <KONTRAKTHOLDER>

SAMARBEJDSAFTALE LEVERING AF LOKAL ERHVERVSSERVICE SAMT UDFØRELSE AF PRIORITEREDE UDVIKLINGSOPGAVER MELLEM SYDDJURS KOMMUNE <KONTRAKTHOLDER> 1 of 7 SAMARBEJDSAFTALE OM LEVERING AF LOKAL ERHVERVSSERVICE SAMT UDFØRELSE AF PRIORITEREDE UDVIKLINGSOPGAVER MELLEM SYDDJURS KOMMUNE OG Samarbejdsaftalens parter Samarbejdsaftalen er

Læs mere

Det rådgivende udvalg vedr. regional udvikling Region Midtjylland, 14. januar 2015. Præsentation af midtjyske væksttilbud og Væksthus Midtjylland

Det rådgivende udvalg vedr. regional udvikling Region Midtjylland, 14. januar 2015. Præsentation af midtjyske væksttilbud og Væksthus Midtjylland Det rådgivende udvalg vedr. regional udvikling Region Midtjylland, 14. januar 2015 Præsentation af midtjyske væksttilbud og Væksthus Midtjylland Væksthus Midtjylland i korte træk Erhvervsdrivende fond,

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Profilanalyse 2016 Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 1: Hovedresultater fra Profilanalyse 2016... 4 1.1 De lokalt

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om væksthusene i 2013

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om væksthusene i 2013 11. juni 2012 10XXXX Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om væksthusene i 2013 Som aftalt mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet (EVM) den 15. juni 2009 får kommunerne i 2013 i alt 96.600.000

Læs mere

Evaluering af væksthuset ultimo 2008

Evaluering af væksthuset ultimo 2008 Evaluering af væksthuset ultimo 2008 KKR har gennemført en evaluering af Væksthus Midtjylland med udgangspunkt i 4 temaer: 1. den organisatoriske opdeling 2. samarbejdet med kommuner og lokale erhvervscentre

Læs mere

Et par fakta om kamelen :

Et par fakta om kamelen : Et par fakta om kamelen : Cand. scient. pol. Annemarie Elverum Ansat som projektleder i Væksthus Midtjylland siden oktober 2011 Bl.a. tidligere ansat i Århus Amt 1992-2006 - heraf ansvarlig for strukturfondsadministrationen

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 26. august 2016, fra kl. 9.00 til 11.00 Scandic Silkeborg, Udgaardsvej 2, 8600 Silkeborg. Deltagere: Erik Hattens,

Læs mere

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer Herning 12. november 2008 v/ Bent Mikkelsen Markedsvilkår og rammevilkår Statslige rammevilkår -Skat -Afgifter -Regulering Markedsvilkår

Læs mere

EVALUERING AF VÆKSTHUSENE. - Oplæg KKR Syddanmark 11/6

EVALUERING AF VÆKSTHUSENE. - Oplæg KKR Syddanmark 11/6 EVALUERING AF VÆKSTHUSENE - Oplæg KKR Syddanmark 11/6 Er der et stærkt rationale bag Væksthusene? Uvildigheden er meget central i forhold til at få sat gang i værdiskabende tiltag i virksomhederne. Det

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

UDKAST. Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd

UDKAST. Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd UDKAST Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 8 7 Kontrakt 8 7.1 Ny kontrakt

Læs mere

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk Væksthus Nordjylland Business Region North Denmark Regionalt Vækstforum Væksthus Nordjylland EU-kontor Kommunal erhvervsservice Væksthus Nordjylland Væksthus Nordjylland holder til i NOVI Science Park,

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet arbejdskraft Bilag til Regionsrådets møde den 19. november 2008 Punkt nr. 18 arbejdskraft Regionshuset Viborg Regional

Læs mere

Iværksætterkonference Viborg 10. september 2008 v/ Bent Hansen

Iværksætterkonference Viborg 10. september 2008 v/ Bent Hansen Iværksætterkonference Viborg 10. september 2008 v/ Bent Hansen Et kompetent erhvervsfremmesystem har lagt afgørende vægt på, at vi får etableret en sammenhængende og kompetent erhvervsfremmesystem, der

Læs mere

Vækstforum for Region Midtjylland - initiativer for iværksættere

Vækstforum for Region Midtjylland - initiativer for iværksættere for Region Midtjylland - initiativer for iværksættere MEAmidt fra netværk til fletværk, Herning 16. juni 2010 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland Erhvervsudvikling i en regional struktur Regionsrådet

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

Brug af de nationale og regionale erhvervsfremme- og innovationsordninger i de midtjyske kommuner

Brug af de nationale og regionale erhvervsfremme- og innovationsordninger i de midtjyske kommuner Brug af de nationale og regionale erhvervsfremme- og innovationsordninger i de midtjyske kommuner MEA, Aarhus 20. november 2014 v/ Niels Dahl Christensen, Regional Udvikling Dagens program 8.30-9.00 Registrering

Læs mere

Innovationsgrøde i Region Midtjylland

Innovationsgrøde i Region Midtjylland 17. januar 2008 Innovationsgrøde i Region Midtjylland Innovation og udvikling. Hen ved 2 ud af 3 små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har de seneste 2 år haft udviklingsaktiviteter for

Læs mere

VÆKSTmidt. Et program for virksomheder, der kan og vil vokse

VÆKSTmidt. Et program for virksomheder, der kan og vil vokse VÆKSTmidt Et program for virksomheder, der kan og vil vokse Erhvervsudviklingsstrategien og virksomhedsudvikling Erhvervsudviklingsstrategi Bl.a. delmål om: Iværksætterpotentiale i eksisterende virksomheder

Læs mere

KKR Syddanmark-møde 8. september 2014. Væksthus Syddanmark 1

KKR Syddanmark-møde 8. september 2014. Væksthus Syddanmark 1 KKR Syddanmark-møde 8. september 2014 Væksthus Syddanmark 1 Væksthus Syddanmark KKR aftale 2015 Agenda: 1. Kort status på Væksthus 2.0 2. Kort status på nuværende KKR kontrakt 2014 3. Indsatser ny KKR

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013)

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013) Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2014 (udarbejdet december 2013) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 7 7 Kontrakt

Læs mere

National aftale for Væksthusene i 2015 Opgørelse af resultatma l

National aftale for Væksthusene i 2015 Opgørelse af resultatma l Dato: 15. marts 2016 Sag 2015-14494 National aftale for ene i 2015 Opgørelse af resultatma l Indledning Når KL og regeringen i løbet af sommeren indgår den årlige aftale om kommunerens økonomi, indgås

Læs mere

VELKOMMEN! Smartskills.nu Flere unge i erhvervsuddannelse

VELKOMMEN! Smartskills.nu Flere unge i erhvervsuddannelse VELKOMMEN! Smartskills.nu Flere unge i erhvervsuddannelse Direktør Kirsten Holmgaard Mercantec Velkomst Program 13.00 Velkomst ved direktør Kirsten Holmgaard, Mercantec 13.10 Behov for flere faglærte,

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 21. august 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 PROGRAM Frau Karin Tischer Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder samt udarbejdelse

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Den midtjyske væksthusmodel - præsentation af virkemidler og status MEA, 9. oktober 2008

Den midtjyske væksthusmodel - præsentation af virkemidler og status MEA, 9. oktober 2008 Den midtjyske væksthusmodel - præsentation af virkemidler og status MEA, 9. oktober 2008 Væksthusene i Danmark Som led i aftalen mellem Økonomi- og Erhvervsministeriet og Kommunernes Landsforening overtog

Læs mere

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse 4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse Indledning I det følgende skitseres planerne for kompetenceplatformens organisering i Region Midtjylland. Kompetenceplatformen er et initiativ, som skal

Læs mere

Den midtjyske væksthusmodel Præsentation af virkemidler og status

Den midtjyske væksthusmodel Præsentation af virkemidler og status Den midtjyske væksthusmodel Præsentation af virkemidler og status Anders G. Christensen Formand, KKR Midtjylland Disposition Hvad ønskede/forventede kommunerne i Midtjylland sig af et væksthuset ved starten?

Læs mere

Væksthusenes præstationer i 2013 Opgørelse af resultatmål

Væksthusenes præstationer i 2013 Opgørelse af resultatmål enes præstationer i 2013 Opgørelse af resultatmål Indledning KL og regeringen indgik den 11. juni 2012 en national aftale for enes indsats i 2013. Aftalen er indarbejdet i hver af de fem regionale aftaler,

Læs mere

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Favrskov Kommune er kåret som Østjyllands bedste erhvervskommune i 2010, 2011,

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

Status og perspektiver for arbejdet i Vækstforum Midtjylland

Status og perspektiver for arbejdet i Vækstforum Midtjylland Status og perspektiver for arbejdet i Midtjylland Erhvervsudviklingsdøgnet 7. 8. april 2011, Papirfabrikken, Silkeborg v/ Bent Hansen, Formand for Regionsrådet og Midtjylland Region Midtjylland 2010-2013

Læs mere

Væksthusene 2.0 en ny vækstmodel

Væksthusene 2.0 en ny vækstmodel Væksthusene 2.0 en ny vækstmodel 1. INDLEDNING KL og Erhvervsstyrelsen tog sammen med Væksthusenes direktørkreds i foråret 2013 initiativ til et udviklingsarbejde, der skal føre til en ny og forbedret

Læs mere

Vækstlaget og brugen af erhvervs- og innovationssystemet i Region Midtjylland

Vækstlaget og brugen af erhvervs- og innovationssystemet i Region Midtjylland Vækstlaget og brugen af erhvervs- og innovationssystemet i Region Midtjylland Væksthus Midtjyllands bestyrelsesmøde, Hadsten, den 26. august 2015. v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Profil af personer, iværksættere og virksomheder vejledt i den lokale erhvervsservice i Region Midtjylland 2013

Profil af personer, iværksættere og virksomheder vejledt i den lokale erhvervsservice i Region Midtjylland 2013 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2014: Profil af personer, iværksættere og virksomheder vejledt i den lokale erhvervsservice i Region Midtjylland 2013 En sammenlignende analyse af 17 udvalgte kommuner

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi 1 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Baggrund... 3 3. Rammeaftalens omfang... 4 4. Aftalegrundlag Rammeaftalen...

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

" # % $# '()* &+ '(), * &#

 # % $# '()* &+ '(), * &# ! " # $ % $# & '()* &+ '(), * &# (! %!, -.( ", -. /, 0 / ) 1 23 Antal nye virksomheder Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Danmark 2006 8.848 3.510

Læs mere

Program for Virksomhedsudvikling i Region Midtjylland

Program for Virksomhedsudvikling i Region Midtjylland Program for Virksomhedsudvikling i Region Midtjylland - investering i vækst 20. august 2014 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og rationale... 3 Det nye program... 4 2. Formål, mål og målgruppe... 6 3. Det

Læs mere

Indsatsen består af to hovedtyper af tilbud til kriseramte virksomheder:

Indsatsen består af to hovedtyper af tilbud til kriseramte virksomheder: Indledning/baggrund Dette notat er en beskrivelse af, som er udarbejdet ifm. ansøgning om medfinansiering af aktiviteterne i perioden 1. januar 2017 31. december 2019 fra Færchfonden, Region Midtjylland

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 18. januar 2013, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost Medborgerhuset

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 200831. januar 2011 Journalnummer: 13376211708 Kontraktens parter Region

Læs mere

Konkretisering af projektet - Indhold og opgaver v/marie-louise Vagnby. Herning den 22. oktober 2008

Konkretisering af projektet - Indhold og opgaver v/marie-louise Vagnby. Herning den 22. oktober 2008 Konkretisering af projektet - Indhold og opgaver v/marie-louise Vagnby Herning den 22. oktober 2008 KOMPETENCEmidt Hvis man vil investere i noget, der virkelig er stabilt, skal man efteruddanne eller opkvalificere

Læs mere

Iværksætter- statistik

Iværksætter- statistik Iværksætter- statistik 2010 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Iværksætteri Indhold Nye virksomheder...2 Etableringsrate...4 Nye virksomheder med ansatte og eksport...5 Nye virksomheders aktivitet...7

Læs mere

Resultatkontrakt Væksthus Nordjylland

Resultatkontrakt Væksthus Nordjylland Resultatkontrakt 2010 - Væksthus Nordjylland 18. december 2009 /ebst Resultatkontrakten indeholder mål og vilkår for Erhvervs- og Byggestyrelsen bevilling i 2010 til Væksthus Nordjylland på 9.546.000 kr.

Læs mere

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0 !""# $ % $!""# & !!" # $% & #' ( ) *+,-,. 0 + 1#11% %. 2 3 1 1.4 1 1-15 16 1 17 +++89 http:www.rm.dkfilesregional%20udviklinganalyser%20og%20publikationerinnovationsanalyse_subregioner.pdf ' (% ( )(*(

Læs mere

Beskæftigelsesregion Midtjylland. Benchmark af indsatsen over for sygedagpengemodtagere. Beskæftigelsesregion Midtjylland. Resume.

Beskæftigelsesregion Midtjylland. Benchmark af indsatsen over for sygedagpengemodtagere. Beskæftigelsesregion Midtjylland. Resume. Beskæftigelsesregion Midtjylland Benchmark af indsatsen over for sygedagpengemodtagere i kommunerne i Beskæftigelsesregion Midtjylland Resume Februar 2008 Indholdsfortegnelse 1 Formål med benchmarkmodellen

Læs mere

1. Ny samarbejdsstruktur for det tværsektorielle samarbejde i psykiatrien. Målet med den nye struktur:

1. Ny samarbejdsstruktur for det tværsektorielle samarbejde i psykiatrien. Målet med den nye struktur: Psykiatri og Social Administrationen Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk 1. Ny samarbejdsstruktur for det tværsektorielle samarbejde

Læs mere

Erhvervsservice i Norddjurs Kommune

Erhvervsservice i Norddjurs Kommune Maj, 2016 Erhvervsservice i Norddjurs Kommune 1. INDLEDNING Formålet med dette notat er at sætte fokus på brugere af Norddjurs Kommunes erhvervsservice. Notatet beskriver antallet af brugere og tegner

Læs mere

Uddannelse i Region Midtjylland

Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelse i Region Midtjylland - uddannelsespolitik som led i vækst og udvikling Pia Fabrin, 12. august 2015 www.regionmidtjylland.dk Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelsessystemet i Region Midtjylland

Læs mere

Kontrakt. om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar december 2015 i Rudersdal Kommune. mellem

Kontrakt. om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar december 2015 i Rudersdal Kommune. mellem 28. januar 2015 Kontrakt om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2015 31. december 2015 i Rudersdal Kommune mellem Rudersdal Kommune Beskæftigelse, Beskæftigelsessekretariatet Stationsvej 36

Læs mere

Virksomhedsudvikling i Region Midtjylland

Virksomhedsudvikling i Region Midtjylland Program for Virksomhedsudvikling i Region Midtjylland - investering i vækst 2017-2019 1. september 2016 Indholdsfortegnelse Baggrund og rationale side 2 Formål, mål og målgruppe side 5 Det midtjyske erhvervsfremmesystem

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. STARTmidt Accelerator. 1. januar 2011-31. marts 2015 Journalnummer: 1-33-76-6-10. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. STARTmidt Accelerator. 1. januar 2011-31. marts 2015 Journalnummer: 1-33-76-6-10. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende STARTmidt Accelerator 1. januar 201131. marts 2015 Journalnummer: 13376610 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5 798 002

Læs mere

Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Regionshuset Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Et Midtjysk dialogforum og syv konsortier til varetagelse af Vækstforums

Læs mere