Landinspektørloven oplister i 1, stk. 2, betingelserne for at opnå beskikkelse som landinspektør:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landinspektørloven oplister i 1, stk. 2, betingelserne for at opnå beskikkelse som landinspektør:"

Transkript

1 Vilkår for at opnå beskikkelse som landinspektør Landinspektører beskikkes af Geodatastyrelsen på vegne af miljøministeren, jf. 1, stk. 1 i landinspektørloven 1. Ansøgninger om beskikkelse sendes til Geodatastyrelsen, eventuelt som e-post til styrelsens e-postkasse: eller til Erhvervsstyrelsens kvikskranke 2, jf. 2, stk. 1, i bekendtgørelse om beskikkelse som landinspektør m.m. 3 Landinspektørloven oplister i 1, stk. 2, betingelserne for at opnå beskikkelse som landinspektør: Ret til at få meddelt beskikkelse har således enhver, der: er myndig, og ikke er under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens 7, ikke er under rekonstruktionsbehandling eller konkurs, har bestået dansk landinspektøreksamen 4 og i mindst 3 år efter landinspektøreksamen har deltaget i udførelsen af almindeligt forekommende matrikulære arbejder ved ansættelse hos en praktiserende landinspektør, ved Geodatastyrelsens sønderjyske afdeling eller ved matrikelmyndigheden i Københavns eller Frederiksberg Kommune. Efter landinspektørlovens 1, stk. 3, kan miljøministeren godkende: at ansættelse andre steder, end de i det sidste punkt nævnte steder (jf. landinspektørlovens 1, stk. 2, nr. 4) kan medregnes i de 3 år, dog højst med 1 år, eller at ansættelse i Geodatastyrelsen medregnes med indtil 2 år, enten alene eller sammenlagt med indtil 1 års ansættelse andre steder end de i 1, stk. 2, nr. 4 nævnte, således at den sammenlagte periode højst bliver 2 år. Minimum 3 års praktisk erfaring med matrikulære arbejder Kravet om mindst 3 års praktisk erfaring med almindelig forekommende matrikulære arbejder efter endt landinspektøreksamen er det punkt, som oftest giver anledning til tvivl. Der er dels tale om et kvalitativt krav - hvilke typer opgaver ansøger har kendskab til - og dels et kvantitativt krav - i hvor lang tid/hvor stor en del af arbejdstiden har ansøgeren beskæftiget sig med matrikulære arbejder? Kravet om mindst 3 års praktisk erfaring søges derfor belyst nedenfor. 1 Lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 680 af 17. juni Bekendtgørelse nr. 703 af 17. juni 2013 om beskikkelse som landinspektør, om anmeldelsespligt ved midlertidig udførelse af tjenesteydelser og om landinspektørers oplysningspligter. 4 For ansøgere, som har erhvervet deres erhvervsmæssige kvalifikationer i andre EU/EØS-lande eller i lande, som EU har indgået aftale med om adgang til udøvelse af lovregulerede erhverv gælder i stedet reglerne i 5 og 6 i bekendtgørelse om beskikkelse som landinspektør m.m., som henviser til Anerkendelsesdirektivet (Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer). Endvidere gælder der særlige regler for anerkendelse af eksamener fra de øvrige nordiske lande, jf. 5, stk. 6, i bekendtgørelse om beskikkelse som landinspektør m.m.

2 Som udgangspunkt skal ansøgeren have beskæftiget sig med den type opgaver, som landinspektører med beskikkelse efter lovgivningen har eneret til at udføre, i det der svarer til omkring halvdelen af 3 års fuldtidsansættelse, for at kunne opnå beskikkelse som landinspektør. Det er derfor en betingelse, at ansøgeren i mindst 3 år har arbejdet på steder, hvor man i praksis fastlægger, afmærker og opmåler skel og udarbejder matrikulære sagsdokumenter. 3 års ansættelse hos praktiserende landinspektører, som i almindelighed også udfører en del opgaver af teknisk art, som ikke har forbindelse med matrikulære arbejder, vil således kunne føre til at beskikkelse opnås, hvis ansøgeren i mindst halvdelen af tiden har været beskæftiget med matrikulære arbejder. Udgør de matrikulære arbejder en uvæsentlig del af ansøgerens arbejdstid, kan beskikkelse ikke opnås. Deltid, ferie og barsel I tilfælde, hvor ansøgeren har haft deltidsansættelse, skal ansøgeren have deltaget i udførelsen af matrikulære arbejder i mere end 3 år. Som udgangspunkt medregnes deltidsansættelse i samme forhold som ansættelsesbrøken, dog rundes der op skønsmæssigt til ansøgerens fordel. Ved halvtidsansættelse medregnes således normalt omkring 3/5 af tiden, mens ansættelse på mere end 3/4 af normal arbejdstid medregnes næsten som heltidsansættelse. Ansættelser, hvor den daglige arbejdstid er meget begrænset, vil dog kunne føre til at beskikkelse ikke opnås, selvom ansættelsesforholdet er langvarigt. For eksempel kan et ansættelsesforhold, som kun indebærer én dags arbejde ugentligt hos en praktiserende landinspektør, ikke medregnes. Ferie, som er afholdt efter ferielovens regler under ansættelsen i de 3 års praksistid, fragår ikke. Derimod kan barselsorlov ikke medregnes. Erklæring fra arbejdsgiver Ved ansøgning om beskikkelse som landinspektør skal der foreligge dokumentation for, at ansøgeren har deltaget i udførelsen af matrikulært arbejde i fornødent omfang. Dokumentationen skal foreligge i form af erklæringer fra ansøgerens arbejdsgiver(e) med oplysning om omfanget og indholdet af de matrikulære arbejder, som ansøgeren har været beskæftiget med. Det vil normalt ikke være nødvendigt, at der foreligger oplysninger om hver eneste matrikulære sag, ansøgeren har været beskæftiget med, eller helt nøjagtige oplysninger om hvor mange arbejdstimer, ansøgeren har anvendt på matrikulært arbejde. Oplysningerne skal imidlertid være så udførlige, at det er muligt at danne sig et dækkende indtryk af, i hvilket omfang ansøgeren har deltaget i udførelsen af matrikulære arbejder. Har ansøgeren været på barsel i ansættelsesperioden, bør dette fremgå af arbejdsgiverens erklæring. Ansættelse andre steder end de i 1, stk. 2, nr. 4, nævnte Som nævnt i indledningen, kan ansættelse andre steder end hos praktiserende landinspektører, ved Geodatastyrelsens sønderjyske afdeling eller ved matrikelmyndigheden i Københavns eller Frederiksberg Kommune medregnes med indtil til 1 år. Ansættelse i Geodatastyrelsen kan dog medregnes med indtil 2 år, jf. landinspektørlovens 1, stk. 3. 2

3 Det er en forudsætning for at ansættelse andre steder end de i 1, stk. 2. nr. 4, nævnte kan medregnes, at ansøgeren har været beskæftiget med arbejdsopgaver, som har sammenhæng med matrikulære arbejder. Ansættelse ved kommunale eller regionale myndigheder, fredningsmyndigheder m.v., hvor ansøgeren har været beskæftiget med disse myndigheders behandling af sager om udstykning og andre matrikulære forandringer, eller med arealforvaltning i øvrigt, vil således kunne medregnes. Også ansættelse ved landinspektøruddannelsen ved Aalborg Universitet eller ved det færøske matrikelvæsen kan medregnes. Ved bedømmelsen af, hvorvidt ansættelse sådanne steder kan medregnes, er det afgørende, at ansøgerens arbejdsopgaver her, sammen med arbejdsopgaverne i den øvrige tid, giver ansøgeren en tilstrækkelig alsidig baggrund til at udføre matrikulære arbejder på egen hånd. Hvis disse betingelser er opfyldt, vil også ansættelse i udlandet, f.eks. ved matrikeladministrationer, kunne medregnes. Ansættelse i Geodatastyrelsen kan medregnes med indtil 2 år, hvis ansøgeren ved sit arbejde i styrelsen har fået et indgående kendskab til behandling af sager om matrikulære forandringer. Hvis ansøgeren har arbejdet med andre opgaver i styrelsen, vil ansættelsen i nogle tilfælde kunne medregnes med indtil 1 år. Dispensation fra kravet om 3 års praktisk erfaring? Efter landinspektørloven 1, stk. 4, 2. pkt., er der mulighed for at miljøministeren i særlige tilfælde kan dispensere fra kravet i 1, stk. 2, nr. 4, om mindst 3 års ansættelse i praksis med udførelse af matrikulære arbejder. Denne bestemmelse anvendes meget sjældent, og kan kun anvendes i tilfælde, hvor særlige forhold gør sig gældende, og giver kun mulighed for mindre fravigelser. Ansøgning, dokumentation m.v. Efter 1, stk. 2, i bekendtgørelse om beskikkelse som landinspektør m.m. bekræfter ansøgeren ved sin underskrift på ansøgningen, at kravene i landinspektørlovens 1, stk. 2, nr. 1 og 2 5, er opfyldt. Til dokumentation for, at kravene i lovens 1, stk. 2, nr. 3 og 4, er opfyldt, indsendes kopi af eksamensbevis og erklæring fra ansættelsesstedet om omfanget og indholdet af det matrikulære arbejde, som ansøgeren har udført hos vedkommende, jf. ovenfor. Ansøgningen vedlægges kopi af dåbs-, navne- eller fødselsattest, ligesom ansøgeren skal oplyse sin postadresse, hvor styrelsen kan kontakte ansøgeren. Geodatastyrelsen har udarbejdet et paradigme til beskikkelsesansøgninger, som kan udskrives fra styrelsens hjemmeside. Ansøgninger kan sendes til styrelsen som e-post til: eller via Erhvervsstyrelsens kvikskranke: 5 Landinspektørlovens 1, stk. 2 er i sin helhed gentaget i 1, stk. 1 i bekendtgørelse om beskikkelse som landinspektør m.m. 3

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1)

Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1) Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1) I medfør af 2 a, stk. 2, og 4, stk. 1 og 2, i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 148 af 15.

Læs mere

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Oversigt over forventede ændringer i reglerne om ansættelsesklausuler Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Konkurrenceklausuler Lovforslagets 5 En aftale om en konkurrenceklausul

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AKADEMIKERNE FOA - FAG OG ARBEJDE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til

Læs mere

Sådan søger man visum til Danmark

Sådan søger man visum til Danmark Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2009-10 UUI alm. del Bilag 120 Offentligt Bilag 1 Sådan søger man visum til Danmark Hvad er et Schengenvisum? Et Schengenvisum er en tilladelse, der giver

Læs mere

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for unge født og opvokset i Danmark i henhold til 3 A i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret med senere

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere.

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere. N O TAT Kan en kommune stille krav om at følge danske overenskomster? Dette notat handler om, hvorvidt en kommune i forbindelse med et udbud kan stille krav om, at leverandøren skal følge danske overenskomster.

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer. Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer. Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke Indledning: I forbindelse med indgåelsen af overenskomster og

Læs mere

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven N O TAT Udvælgelse af medarbejdere ved overdragelse af en del af en virksomhed Dette notat behandler spørgsmålet om, hvordan man udvælger medarbejdere, hvis der er tale om en overdragelse af en opgave,

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

God adfærd i det offentlige. Juni 2007

God adfærd i det offentlige. Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 Personalestyrelsen KL Danske Regioner God adfærd i det offentlige Udgivet Juni 2007 Udgivet af Personalestyrelsen, KL og Danske

Læs mere

Gode råd om... ansættelse af Elever

Gode råd om... ansættelse af Elever Gode råd om... ansættelse af Elever INDHOLD 1. Indledning 3 2. Godkendelse af virksomheden som praktiksted 3 3. Uddannelsesaftalen og uddannelsens længde 3 4. Prøvetid 4 5. Uddannelsesplan, uddannelsesansvarlig

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere

Bilag 1: Oversigt over videregivelsesreglerne

Bilag 1: Oversigt over videregivelsesreglerne Bilag 1: Oversigt over videregivelsesreglerne Side 2 af 6 Oversigt over videregivelsesreglerne De registre, der videregives oplysninger fra gennem OIS, indeholder i vidt omfang personoplysninger. Ved personoplysninger

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse Juridiske forhold i forbindelse med lægefaglig virksomhed med focus på praktiserende speciallæger herunder såvel speciallæger i almen medicin som øvrige speciallæger Advokat (H) Finn Altschuler Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser 1 Indholdsfortegnelse Ordliste... 6 1 Betingelser for investeringsbevisers optagelse

Læs mere