SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING"

Transkript

1 SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING kursuskatalog 2013 Rabat ved tilmelding inden 1. juli 2013, se side 2

2 Indhold Revitax er et specialfirma i skatterådgivning, der primært har revisionsfirmaer som målgruppe. Vi har defineret nogle ambitiøse mål, og vi gør alt for at leve op til disse mål, bl.a. via kompetente og engagerede medarbejdere, der arbejder med den seneste teknologi i et uformelt, men meget koncentreret arbejdsmiljø. I Revitax har vi ingen banale rutineopgaver. Vi får og løser nogle af Danmarks mest komplicerede og interessante opgaver inden for skatte- og momsområdet. Det har bevirket, at vi igennem en årrække har kunnet tiltrække og fastholde nogle af landets mest kompetente rådgivere inden for de forskellige fagdiscipliner. Kurser der opfylder kravene til obligatorisk efteruddannelse Med undtagelse af kurset Beskatning af selvstændigt erhvervsdrivende, er alle kurser, der udbydes i dette katalog på masterniveau og opfylder kravene til obligatorisk efteruddannelse for revisorer og advokater. Som dokumentation for deltagelse udstedes der kursusbeviser til deltagerne efter kursernes gennemførelse. Rabat Ved tilmelding inden 1. juli 2013 opnås 10 % rabat. Ved tilmelding af samme person til minimum 3 kurser opnås 20 % rabat. Ved tilmelding af 4 personer fra samme firma til samme kursus opnås 25 % rabat. Ved tilmelding af 6 personer fra samme firma til samme kursus opnås 30 % rabat. Rabatordningerne kan ikke kombineres. Undervisere... 4 Aktuel skat... 6 Beskatning af hovedaktionærer... 7 Beskatning af selvstændigt erhvervsdrivende... 8 Dødsbobeskatning... 9 Fonde og foreninger Generationsskifte Generationsskifte med succession Grundejernes investeringsfond Kapitalgevinstbeskatning personer Kapitalgevinstbeskatning selskaber Omstrukturering skattefri eller skattepligtig? På arbejde i Danmark hvad med dansk skat? På arbejde i udlandet hvad med dansk skat? Selskabsbeskatning Selskabsret Virksomhedsomdannelse Virksomhedsomdannelse og aktieombytning Virksomhedsbeskatning Tilmelding

3 Undervisere Camilla Poulsen er skatterevisor og merkonom i revision, og har en master i skat (MTL). Camilla har været ansat hos SKAT fra 1993 til 1999, hvorefter hun skiftede til den private sektor for skatterådgivning. Camilla har været ansat hos Revitax siden 1. oktober Camilla har i en lang årrække undervist revisorer og advokater på forskellige niveauer i forskellige discipliner inden for skatteretten. Mark Arnecke er skatterevisor og har en master i skat (MTL). Mark har beskæftiget sig med skatteret siden 1991 og har i en årrække været ansat hos Københavns Selskabsbeskatning, herunder som afdelingsleder. Mark har været ansat hos Revitax siden 1. april Mark har i en del år undervist på skatterevisoruddannelsen, herunder været eksaminator og censor. Dorte B. Madsen er cand.jur. og skatterevisor. Dorte har beskæftiget sig med skatteret siden 1978, hvor hun blev ansat hos skattemyndighederne. Dorte har været ansat hos Revitax siden 1. maj Dorte har undervist på Skatterevisoruddannelsen og på en lang række andre kurser for revisorer på forskellige niveauer. Dorte er ansvarlig for publikationen Skatteinformation og øvrige Revitax publikationer. Herudover er Dorte medforfatter til bogen Hovedaktionærbeskatning. Ebbe Melchior er cand.jur., skatterevisor og har en master i skat (MTA). Ebbe har arbejdet i den offentlige skattesektor fra 1984 til 1996, hvor han skiftede til den private rådgivningssektor. Ebbe har været ansat hos Revitax siden 1. april Ebbe har igennem nogle år undervist i skatteret, især på kurser for statsautoriserede revisorer og deres kunder, men også for studerende på Skatterevisoruddannelsen, hvor han i øvrigt har forfattet eksamensopgaver. Herudover er Ebbe medforfatter til bogen Hovedaktionærbeskatning. Martin K. Jensen er cand.jur., skatterevisor og har en master i skat (MTL). Martin har beskæftiget sig med skatteret siden 1991 og har bl.a. en fortid hos Københavns Selskabsbeskatning. Martin har været ansat hos Revitax siden 1. september 2004 og fra 1. januar 2011 hos Advokatfirmaet Lars N. Vistesen. Martin har i en lang årrække undervist i skatteret for studerende, revisorer og ansatte hos skattemyndighederne, herunder bl.a. på Skatterevisoruddannelsen, den skattefaglige efteruddannelse, kommunomuddannelsen, manuduktion for studerende på cand.merc.aud. mv. Martin har i øvrigt været eksaminator og censor samt forfattet eksamensopgaver. Herudover har Martin skrevet en række artikler, der er offentliggjort i Tidsskrift for Skatter og Afgifter (TfS), Skatterevisoren mv. Ole Aagesen, lektor i skatteret på CBS Handelshøjskolen i København og Professionshøjskolen Metropol. Erfaren underviser med solidt kendskab til skattelovgivningen og det praktiske arbejde på regnskabs- og revisionskontorer og i skatteadministrationen. Årets skatterevisor 2000 og modtager af Magnus Prisen

4 Aktuel skat Beskatning af hovedaktionærer Skatteretten ændres næsten konstant, ligesom der løbende afsiges en lang række domme og kendelser af betydning for den skattemæssige stilling. Kurset har til formål at give deltagerne en orientering om de seneste lovændringer og afgørelser på skatteområdet. Indhold Kursets indhold vil afhænge af de lovændringer og afgørelser, der gennemføres henholdsvis træffes i løbet af året. Det er dog formålet at sprede kursusindholdet ud over flere skatteretlige discipliner. Pris: kr. pr. deltager inkl. frokost ekskl. moms Underviser: Ebbe Melchior og Martin K. Jensen Tilmeldingsfrist: 19. december 2013 De fleste af landets selskaber ejes af hovedaktionærer. Sådanne aktionærer har ofte behov for rådgivning om de forskellige dispositioners skattemæssige følgevirkninger. Området er omfattende og indeholder masser af muligheder, men er også præget af mange faldgruber. Disse faldgruber er en medvirkende årsag til skattemyndighedernes varige interesse for området. et med kurset er at gøre deltagerne i stand til at rådgive hovedaktionærer om en lang række af de dispositioner, som er af skattemæssig betydning for hovedaktionærerne. Med afsæt i loven og nyeste praksis vil følgende blive gennemgået Udbyttebeskatning Rette indkomstmodtager og omkostningsbærer Beskatning af frie goder og skattefrie godtgørelser Maskeret udbytte og udlodning Armslængdeprincippet Priser og vilkår Primære, sekundære og korresponderende reguleringer Betalingskorrektion og omgørelse Nye regler om ulovlige aktionærlån Skatteforbehold og selvangivelsesomvalg Overdragelse af aktier med succession Kapitaludvidelser Revisorer på flere niveauer Medarbejdere hos skattemyndighederne Pris: kr. pr. deltager inkl. frokost - ekskl. moms Underviser: Mark Arnecke Tilmeldingsfrist: 2. oktober januar 2014 kl Glostrup Parkhotel, Hovedvej 41, 2600 Glostrup 22. januar 2014 kl Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro 5. november 2013 kl Glostrup Parkhotel, Hovedvej 41, 2600 Glostrup 7. november 2013 kl Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro 6 7

5 Beskatning af selvstændigt erhvervsdrivende Dødsbobeskatning De skatteretlige regler for personligt drevne virksomheder er mangfoldige og befinder sig mange forskellige steder i skattelovgivningen. På dette kursus vil vi gennemgå de regler, der typisk skal iagttages, når selvstændigt erhvervsdrivende skal opgøre den skattepligtige indkomst. et med kurset er at give deltagerne et overordnet overblik over de skatteretlige regler for selvstændigt erhvervsdrivende, herunder de krav der stilles til et skatteregnskab. Med afsæt i lovgivningen og nyeste praksis vil følgende blive gennemgået Principperne for indkomstopgørelsen: Nettoindkomstprincippet Driftsomkostningsbegrebet Formuebevægelser Ægtefællers beskatning af selvstændig erhvervsvirksomhed Afgrænsning af selvstændigt erhvervsdrivende, herunder hobbyvirksomhed Skatteregnskabet: Skattemæssige krav til regnskabet og regnskabsgrundlaget Konvertering til skatteregnskab Kapitalforklaring Den skattemæssige behandling af renteindtægter og renteudgifter Overordnet om virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Overordnet om afskrivningsloven og ejendomsavancebeskatningsloven Yngre revisorer Revisorer, der ønsker en overordnet opdatering af reglerne Yngre medarbejdere hos skattemyndighederne Medarbejdere hos SKAT, der ønsker en overordnet opdatering af reglerne Kurset er ikke kompetencegivende. Pris: kr. pr. deltager inkl. frokost - ekskl. moms Underviser: Mark Arnecke Tilmeldingsfrist: 30. oktober 2013 Kurset indeholder en generel introduktion til dødsbobehandling og dødsbobeskatning. Følgende spørgsmål vil blive besvaret: Kan man som rådgivere gøre et skattepligtigt bo skattefrit. Hvad er de optimale værdier i et bo? Kan 1982-cirkulæret anvendes? Skal der foretages skattemæssig succession og kan der foretages succession? Hvad kan man gøre før man dør? Det er formålet at bibringe deltagerne et generelt indblik i behandlingsmåderne i et dødsbo og reglerne i dødsboskatteloven, så disse kan anvendes optimalt ved skifte af et bo eller flere boer. Med afsæt i bl.a. dødsboskifteloven vil følgende blive gennemgået Behandlingsmåderne: Summarisk skifte Egentligt skifte Den praktiske afvikling af boet Øvrige forhold Skattekrav i dødsboet Proklama Frister Indberetninger Sagkyndig vurdering Dødsboskatteretten: Dødsboer som skattesubjekter Dødsboets skattemæssige forhold Skattefritagne dødsboer, mellemperiode Skattepligtige dødsboer, bobeskatningsperioden Dødsboets succession Udlodning med succession Værdiansættelser Passivposter Revisorer på flere niveauer Andre personer med professionel interesse for dødsbobeskatning. Advokater Underviser: Camilla Poulsen Pris: kr. pr. deltager inkl. frokost - ekskl. moms Tilmeldingsfrist: 2. september december 2013 kl Glostrup Parkhotel, Hovedvej 41, 2600 Glostrup 5. december 2013 kl Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro 1. oktober 2013 kl Glostrup Parkhotel, Hovedvej 41, 2600 Glostrup 3. oktober 2013 kl Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro 8 9

6 Fonde og foreninger Generationsskifte Udover de almindelige civilretlige regler er fonde underlagt fondslovgivningen, der bl.a. indskrænker fondes råderum. Herudover skal fonde ved indkomstopgørelsen iagttage en række komplicerede regler på skatteområdet. et med kurset er at gøre deltagerne i stand til at rådgive fonde og foreninger om de særlige regler og problemstillinger, der gælder på dette område, herunder den praksis der udøves i Civilstyrelsen og af SKAT. På kurset vil de fondsretlige regler og praksis vedrørende de ikke-erhvervsdrivende fonde blive gennemgået, herunder Anmeldelse af fonde til fondsmyndigheden Hvornår er der tale om en fond? Fondes bundne og disponible kapital Fondes uddelinger Kapitalfrigivelser Særlige regnskabsmæssige forhold i øvrigt Vedtægtsændringer Opløsning af fonde Sammenlægning af fonde Bestyrelsens og revisors pligter Med afsæt i skattelovgivningen og den nyeste praksis på området, vil følgende blive gennemgået Den subjektive og objektive skattepligt for fonde, brancheforeninger og arbejdsmarkedssammenslutninger, herunder de særlige regler om aktier og obligationer Den subjektive og objektive skattepligt for andre foreninger mv., herunder f.eks. andels foreninger Selvangivelsespligt og erklæringsskema Revisorer på flere niveauer Advokater og bestyrelsesmedlemmer Medarbejdere hos SKAT Andre med interesse for fonde mv. Pris: kr. pr. deltager inkl. frokost ekskl. moms Underviser: Martin K. Jensen og special konsulent, cand.jur. Heidi Ravnholt, Civilstyrelsen Tilmeldingsfrist: 6. september 2013 Et generationsskifte i en erhvervsvirksomhed er en hel eller delvis overdragelse inden for eller uden for familiekredsen. Et generationsskifte kan enten gennemføres i levende live eller ved arv i forbindelse med dødsfald. Ved et ikke planlagt generationsskifte vil virksomheden efter ejerens død overgå til boet/arvingerne. Boet eller et eventuelt testamente vil fastlægge, hvem der herefter skal overtage og drive virksomheden videre. et med kurset er at gøre deltagerne i stand til at kunne planlægge og gennemføre en virksomhedsoverdragelse med optimal skattemæssig udskydelse af skatter og afgifter. Følgende vil blive gennemgået Overdragelse af personlig virksomhed med virksomhedsordning Overdragelse af en virksomhedsandel i et personselskab (I/S, K/S og P/S) Overdragelse af aktier/anparter i en virksomhed i et kapitalselskab (A/S og ApS) Overdragelse af aktier/anparter i en koncern (holding) Værdiansættelsesprincipper og -metoder Skatteudskydelse med succession Beregning af udskudt skat og beregning af passivposter Finansiering af overdragelsessummer, herunder udskudt skat og løbende ydelser Revisorer på alle niveauer Andre med professionel interesse for generationsskifte Advokater Pris: kr. pr. deltager inkl. frokost - ekskl. moms Undervisere: Camilla Poulsen og Ole Aagesen Tilmeldingsfrist: 24. september oktober 2013 kl Glostrup Parkhotel, Hovedvej 41, 2600 Glostrup 8. oktober 2013 kl Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro 24. oktober 2013 kl Glostrup Parkhotel, Hovedvej 41, 2600 Glostrup 28. oktober 2013 kl Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro 10 11

7 Generationsskifte med succession I samarbejde med FAKTA Kursus På dette kursus gennemgår vi successionsmulighederne i dansk skatteret i tilknytning til generationsskifte i levende live og ved død. Du bliver klogere på at opgøre og beregne gevinster og udskudt skat ved virksomhedsoverdragelse. Mål & udbytte Efter kurset har du overblik over de særlige regler i kildeskatteloven, aktieavancebeskatningsloven og dødsboskatteloven, som regulerer dansk skatteret. Du har overblik over udfordringer ved overdragelse af virksomheder med skattemæssig succession, og du kan opgøre og beregne gevinster og udskudt skat ved virksomhedsoverdragelse med succession i levende live og ved død. Godkendt efteruddannelse Dette kursus tæller i alt 8 lektioner i kategorien Direkte og indirekte skatter. Målgruppe Revisorer, advokater og rådgivere med kendskab til skatteret og har brug for overblik og detaljer om de komplicerede skatteretlige udfordringer, der kommer i spil ved generationsskifte af personlige virksomheder og virksomheder i selskabsform med succession i levende live og ved død. Kursusindhold På dette kursus gives der er en intensiv gennemgang af successionsmulighederne ved overdragelse af personlige virksomheder og aktie-/anpartsselskabsvirksomheder med skattemæssig succession i levende live og ved død. Følgende bliver gennemgået Generelt - subjektive og objektive betingelser Definitioner og afgrænsning Principper og metoder Værdiansættelsescirkulæret fra 1982 Beregning af formueskattekursen på unoterede aktier/anparter. Finansiering med løbende ydelser Overdragelse med succession ( pengetankreglen ) Generationsskifte i levende live Familiesuccession, medarbejdersuccession og samleversuccession. Aktiver og passiver i personlige virksomheder Virksomhedsordningen (konto for opsparet overskud) Virksomheder i aktie- og anpartsselskaber Beregning af udskudt skat og passivposter Generationsskifte ved død Dødsbosuccession Succession for ægtefælle, samlever, arvinger og legatarer Aktiver og passiver i personlige virksomheder Virksomhedsordningen (konto for opsparet overskud) Virksomheder i aktie- og anpartsselskaber Beregning af udskudt skat og passivposter Undervisningsmetode Undervisningen foregår som en kombination af indlæg og diskussioner. Pris: kr. pr. deltager inkl. frokost - ekskl. moms Underviser Ole Aagesen, lektor i skatteret og ansat hos Revitax. Tilmeldingsfrist: 1. november december kl Scandic i Aarhus 12 13

8 Grundejernes investeringsfond Reglerne om henlæggelse til vedligeholdelse og forbedringer på det lejeretlige område er yderst komplicerede, blandt andet fordi der eksisterer flere forskellige hensættelsesordninger med hver deres særpræg. Dertil volder den skattemæssige behandling efter især ligningslovens 14 G store problemer for udlejernes vedkommende og ikke mindst kompliceres hele området af, at der ved begreberne vedligeholdelse og forbedring i skatteretlig henseende ofte ikke forstås det samme som i lejeretlig henseende. et med kurset er at give et solidt kendskab til de lejeretlige hensættelsesordninger og deres skattemæssige behandling, med særlig vægt på forståelsen af bestemmelsen i ligningslovens 14 G. Såvel teori som praktiske eksempler på den skattemæssige håndtering af de forskellige konti vil indgå i kurset. Med afsæt i LL 14 G vil følgende blive gennemgået De lejeretlige regler for hensættelsesordninger i boligreguleringslovens 18 og 18 b og lejelovens 63 a Hvilke ejendomme er omfattet? Hensættelser Anvendelse af hensættelserne Regnskabspligt Føring af konti, herunder udbetalinger Kontoføringsregler overfor Grundejernes Investeringsfond Nedrivning eller overgang til anden benyttelse Forskellen på lejeretlig og skatteretlig vedligeholdelse og forbedring Den skattemæssige behandling af de lejerretlige hensættelsesordninger Revisorer på flere niveauer Andre personer med professionel interesse for Grundejernes Investeringsfond Advokater Varighed: 3 timer Pris: kr. pr. deltager inkl. frokost - ekskl. moms Underviser: Mark Arnecke Tilmeldingsfrist: 2. september oktober 2013 kl Glostrup Parkhotel, Hovedvej 41, 2600 Glostrup 2. oktober 2013 kl Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro 14

9 Kapitalgevinstbeskatning personer Personers beskatning af kapitalgevinster er et kompliceret område inden for skatteretten. SKAT fortager ofte kontrol af selvangivne gevinster og tab ved afståelse af aktier/ anparter, ejendomme, fordringer, finansielle kontrakter samt ved frigørelse for gæld, da selvangivelserne ofte indeholder fejl på disse områder. Der er derfor god grund til at beherske regler og praksis inden områderne. et med kurset er at gøre deltagerne i stand til at kunne rådgive om personers beskatning ved afståelse af aktier/anparter, fast ejendom, fordringer og finansielle kontrakter samt frigørelse for gæld. Indhold Aktieavancebeskatningsloven Lovens anvendelsesområde Principper og metoder for avanceopgørelserne Børsnoterede aktier/anparter (optaget til handel) Unoterede aktier/anparter (ikke optaget til handel) Overgangsregler, herunder syntetiske indgangsværdi, kursværdien pr. 19. maj 1993, skattefri bundgrænse for børsnoterede aktier mv. Ejertidsnedslag Beviser i investeringsinstitutter (investeringsforeninger), herunder kapitalandele i investeringsselskaber Ejendomsavancebeskatningsloven Lovens anvendelsesområde Principper og metoder for avanceopgørelsen, herunder anvendelse af indgangsværdier mv. Samspillet med afskrivningsloven, herunder opgørelsen af ikke-genvundne afskrivninger og tab, som påvirker ejendomsavanceopgørelsen Samspillet med kursgevinstloven, herunder omregningen til kontantværdi Helsalg contra delsalg og salg af blandet benyttede ejendomme Genanbringelse Parcelhusreglen, sommerhusreglen og stuehus-/ejerboligreglen Kursgevinstloven Lovens anvendelsesområde Principper og metoder for opgørelsen af gevinst/tab på fordring og gæld Rekonstruktion og gældseftergivelse Finansielle kontrakter, herunder kravet om erhvervsmæssig tilknytning Revisorer på alle niveauer Rådgivere i den finansielle sektor Medarbejdere hos SKAT Andre med professionel interesse for personers kapitalgevinstbeskatning Pris: kr. pr. person inkl. frokost - ekskl. moms Undervisere Ole Aagesen og Martin K. Jensen Tilmeldingsfrist: 21. oktober november 2013 kl Glostrup Parkhotel, Hovedvej 41, 2600 Glostrup 22. november 2013 kl Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro 16 17

10 Kapitalgevinstbeskatning selskaber Omstrukturering skattefri eller skattepligtig? Selskabers kapitalgevinster undergår ofte lovændringer, senest i form af reglerne om skattefrie porteføljeaktier. Det er et område som SKAT har stor fokus på. et med kurset er at gøre deltagerne i stand til at rådgive om selskabers lagerbeskatning og selskabers beskatning ved afståelse af aktier/anparter, fast ejendom, fordringer og finansielle kontrakter samt beskatning ved frigørelse for gæld. Indhold Aktieavancebeskatningsloven Lovens anvendelsesområde Principper og metoder for avanceopgørelserne Grupperingen af aktier i selskaber, herunder datterselskabsaktier, koncernselskabsaktier, skattefrie porteføljeaktier og skattepligtige porteføljeaktier Beviser i investeringsinstitutter (investeringsforeninger), herunder kapitalandele i investeringsselskaber Ejendomsavancebeskatningsloven Lovens anvendelsesområde Principper og metoder for ejendomsavanceopgørelsen, herunder indgangsværdier mv. Samspillet med afskrivningsloven, herunder opgørelsen af ikke-genvundne afskrivninger og tab, som påvirker ejendomsavanceopgørelsen Samspillet med kursgevinstloven, herunder omregningen til kontantværdi Helsalg contra delsalg og salg af blandet benyttede ejendomme Genanbringelse Kursgevinstloven Lovens anvendelsesområde Principper og metoder for opgørelsen af gevinst/tab på fordring og gæld Rekonstruktion og gældseftergivelse Finansielle kontrakter Revisorer på alle niveauer Rådgivere i den finansielle sektor Medarbejdere hos SKAT Andre med professionel interesse for selskabers kapitalgevinstbeskatning Pris: kr. inkl. frokost - ekskl. moms Undervisere: Ole Aagesen og Martin K. Jensen Tilmeldingsfrist: 10. september 2013 Der opstår løbende en lang række situationer, hvor virksomheder har behov for at foretage selskabsretlige omstruktureringer. Imidlertid er skatteretten i vidt omfang styrende for hvilke løsninger der vælges, og der er derfor god grund til at kunne beherske de skatteretlige regler for omstrukturering. Følgende spørgsmål vil blive besvaret: Skal der foretages en skattefri eller en skattepligtig omstrukturering? Underskudsbegrænsning hvornår indtræde dette? Kan der handles med et underskud? Hvornår kan det betale sig at søge SKAT om tilladelser? et med kurset er, at deltagerne skal kunne anvende og rådgive om mulighederne for omstruktureringer, herunder identificere de relevante problemstillinger og faldgruber inden omstruktureringen gennemføres. Dette gælder såvel skatteretligt som selskabsretligt. Med afsæt i bl.a. fusionsskatteloven vil følgende blive gennemgået Fusioner Spaltninger Tilførsel af aktiver Aktieombytning Skattepligtige omdannelser Køb og salg af aktiver (aktivoverdragelse) Overordnet om virksomhedsomdannelse og faldgruber De selskabsretlige regler Revisorer på flere niveauer Andre personer med professionel interesse for virksomhedsomstrukturering Advokater Pris: kr. inkl. frokost - ekskl. moms Underviser: Camilla Poulsen og kontorchef Lars Bunch, Erhvervsstyrelsen Tilmeldingsfrist: 4. oktober oktober 2013 kl Glostrup Parkhotel, Hovedvej 41, 2600 Glostrup 11. oktober 2013 kl Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro 8. november 2013 kl Glostrup Parkhotel, Hovedvej 41, 2600 Glostrup 5. november 2013 kl Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro 18 19

11 På arbejde i Danmark hvad med dansk skat? På arbejde i udlandet hvad med dansk skat? Danske virksomheder har i flere år indgået entreprisekontrakter med udenlandske virksomheder for at få udført et stykke arbejde i Danmark. Fordelen ved entreprisekontrakter har været, at den danske virksomhed ikke har skullet indeholde skat i lønnen til medarbejderne i de udenlandske virksomheder. I 2012 vedtog Folketinget nye regler om arbejdsudleje, som medfører at mange flere danske virksomheder skal afregne AM-bidrag og A-skat, når der anvendes udenlandsk arbejdskraft, selv om der er indgået en entreprisekontrakt. Det kan blive dyrt for virksomheden ikke at kende de nye regler. Kursets formål er at gøre revisorer mfl. i stand til at rådgive deres kunder om, hvorledes de skal agere på skatteområdet, når de anvender udenlandsk arbejdskraft. Endvidere gennemgås de generelle regler og praksis for indtræden af fuld dansk skattepligt for personer. Indhold Regler og praksis om indtræden af fuld dansk skattepligt Dobbeltdomicil Arbejdsudleje (leje af udenlandsk arbejdskraft) Beskatning ved ansættelse i en dansk virksomhed Opgørelse og selvangivelse af løn ved begrænset skattepligt, herunder grænsegængerreglerne Revisorer på flere niveauer Andre med professionel interesse for de skattemæssige forhold omkring anvendelse af udenlandsk arbejdskraft Advokater Pris: kr. pr. deltager inkl. frokost - ekskl. moms Underviser: Dorte Borup Madsen Tilmeldingsfrist: 10. september 2013 Mange danskere tager et arbejde i udlandet og er derfor interesseret i at vide, hvilke konsekvenser det har i relation til dansk skat. Nogle flytter, så de skattemæssigt ikke længere er fuldt skattepligtige til Danmark. Andre flytter skattemæssigt kun delvist og havner i såkaldt dobbeltdomicil. Og den sidste gruppe vil fortsat skulle selvangive al indkomst i Danmark, men kan måske alligevel spare dansk skat. Kursets formål er at gøre revisorer mfl. i stand til at rådgive fysiske personer om de danske skattemæssige konsekvenser ved arbejde i udlandet. God rådgivning på dette område forudsætter, at man har et indgående kendskab til de danske skattepligtsregler og forstår at håndtere en dobbeltdomicilsituation. Mange danskere tager på arbejde i udlandet, men lader familien blive i Danmark. Her er det vigtigt at revisor mfl. har et indgående kendskab til dobbeltbeskatningsoverenskomsterne og de interne danske regler om lempelse efter ligningslovens 33 A. Der er mange faldgruber i relation til ligningslovens 33 A, og SKAT har stor fokus på dette område. Indhold Regler og praksis om ophør af fuld dansk skattepligt Dobbeltdomicil Beskatning i fraflytningsåret Fuld skattepligtig og skattemæssigt hjemmehørende i Danmark Beskatningsret til lønindkomst ved arbejde i udlandet Lempelse af dobbeltbeskatning efter dobbeltbeskatningsoverenskomsterne Lempelse efter ligningslovens 33 A Opgørelse og selvangivelse af den udenlandske lønindkomst Revisorer på flere niveauer Andre med professionel interesse for dansk skat ved arbejde i udlandet Pris: kr. pr. deltager inkl. frokost - ekskl. moms Underviser: Dorte Borup Madsen Tilmeldingsfrist: 11. oktober oktober 2013 kl Glostrup Parkhotel, Hovedvej 41, 2600 Glostrup 10. oktober 2013 kl Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro 12. november 2013 kl Glostrup Parkhotel, Hovedvej 41, 2600 Glostrup 14. november 2013 kl Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro 20 21

12 Selskabsbeskatning Reglerne om selskabsbeskatning for koncer ner er detaljerede og yderst komplicerede, og giver ofte anledningen til række problemer. Dette gælder f.eks. ved ind- og udtræden af sambeskatning, hvor det langt fra er i alle tilfælde, der skal foretages delårsindkomstopgørelser. De nye regler om underskudsbegrænsning og hæftelse er heller ikke ukomplicerede i sambeskattede koncerner. Udover at kunne mestre de juridiske forhold til perfektion, så spiller de skattemæssige dispositioner ofte en stor rolle for en sikker gennemførelse af sager, der gennemføres for selskaber. Dette kursus giver et væsentligt input til at opnå en solid forståelse af de skattemæssige forhold af betydning for selskaber og deres ejere. Kursets formål er at sikre, at du som deltager kan undgå de væsentligste faldgruber af skattemæssig karakter. Kurset vil indeholde en række konkrete eksempler og materiale, der kan anvendes direkte i hverdagen. Med afsæt i loven og nyeste praksis vil bl.a. følgende blive gennemgået Ind-/udtræden af sambeskatning Forholdet til hovedaktionæren, herunder eventuel beskatning af hovedaktionæren af de dispositioner selskabet måtte foretage Beskatning af ulovlige aktionærlån Handel med underskudsselskaber, herunder underskudsbegrænsning ved ejerskifte Underskudsbegrænsning ved omstrukturering Behandling af kapitalgevinster, herunder skattemæssigbehandling af porteføljeaktier - mellemholdingreglen Beskatning/etablering af partnerselskaber - skatteret contra selskabsret Revisorer på flere niveauer Medarbejdere hos skattemyndighederne Advokater Pris: kr. inkl. frokost - ekskl. moms Underviser: Martin K. Jensen & Ebbe Melchior Tilmeldingsfrist: 7.oktober 2013 Selskabsret Du får en gennemgang af de grundlæggende selskabsretlige emner og problemstillinger efter den nye selskabslov. Endvidere gennemgås de særlige ikrafttrædelses- og overgangsregler. Kurset fokuserer på de væsentligste forhold i de nugældende selskabsretlige love. Kursets hovedpunkter er Stiftelse og kapitalandele Kapitaltilførsel, herunder finansielle instrumenter Kapitalafgang, herunder udbytte og egne kapitalandele Ledelsesmodeller Generalforsamlingen Ejeraftaler (aktionæroverenskomster) Lån og selvfinansiering Fusion og spaltning Pris: kr. pr. deltager inkl. frokost ekskl. moms Underviser: Kontorchef Lars Bunch, Erhvervsstyrelsen Tilmeldingsfrist: 18. november november 2013 kl Glostrup Parkhotel, Hovedvej 41, 2600 Glostrup 12. november 2013 kl Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro 18. december 2013 kl Glostrup Parkhotel, Hovedvej 41, 2600 Glostrup 19. december 2013 kl Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro 22 23

13 Virksomhedsomdannelse For en lang række erhvervsdrivende kan det af forskellige årsager være en fordel at drive virksomhed i selskabsform og eventuelt opbygge en holdingkonstruktion. En almindelig virksomhedsoverdragelse vil i de fleste tilfælde udløse skat. Lov om skattefri virksomhedsomdannelse gør det imidlertid muligt at omdanne virksomheden til et selskab, uden at det udløser skat ved overdragelsen. Loven indeholder en del faldgruber. En skattefri virksomhedsomdannelse er derfor ikke uden risiko. et med kurset er at gøre deltagerne i stand til at kunne yde korrekt rådgivning samt identificere konkrete problemstillinger fra sag til sag. Samtidig er det hensigten, at deltagerne skal kunne foretage de nødvendige beregninger og opgørelser i forbindelse med omdannelsen. Med afsæt i virksomhedsomdannelsesloven vil følgende blive gennemgået Betingelserne for en skattefri virksomhedsomdannelse Omdannelse af virksomheder, hvor den erhvervsdrivende anvender virksomhedsordning Omdannelse af virksomheder med flere ejere, herunder ægtefælleproblematikken Vederlaget for virksomheden, herunder værdiansættelsen Opgørelse af selskabets successionsgrundlag (de skattemæssige værdier af virksomhedens aktiver og gæld) Opgørelse af aktiernes/anparterns anskaffelsessum Uudnyttede underskud og uudnyttede tab Retsvirkningerne for ejeren Retsvirkningerne for selskabet Formalia til SKAT når en virksomhed er omdannet Revisorer på alle niveauer Andre med professionel interesse for virksomhedsomdannelse Pris: kr. pr. deltager inkl. frokost - ekskl. moms Underviser: Camilla Poulsen og Ole Aagesen Tilmeldingsfrist: 4. september november 2013 kl Glostrup Parkhotel, Hovedvej 41, 2600 Glostrup 4. oktober 2013 kl Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro 25

14 Virksomhedsomdannelse og aktieombytning I samarbejde med FAKTA Kurser På dette kursus gennemgår vi skattepligtig og skattefri virksomhedsomdannelse og aktieombytning. Få styr på virksomhedsomdannelsesloven og de særlige regler, der er i aktieavancebeskatningsloven om aktieombytning. Mål & udbytte Efter kurset kan du opgøre og beregne personers skattepligtige / udskudte beskatning ved henholdsvis skattepligtig og skattefri virksomhedsomdannelse og aktieombytning. Godkendt efteruddannelse Dette kursus tæller i alt 8 lektioner i kategorien Direkte og indirekte skatter. Målgruppe Revisorer, advokater og rådgivere med almindeligt kendskab til skatteret og har brug for overblik og detaljer om de komplicerede beskatningsregler for personers skattepligtige og skattefrie virksomhedsomdannelse og aktieombytning. Kursusindhold På dette kursus foretager vi en intensiv gennemgang af virksomhedsomdannelsesloven og de særlige regler om aktieombytning i aktieavancebeskatningsloven. Følgende bliver gennemgået: Generelt - Subjektive og objektive betingelser Definitioner og afgrænsning Principper og metoder Virksomhedsformer (fordele og ulemper i mulige virksomhedsformer) Skattepligtig virksomhedsomdannelse Beskatning af realiserede gevinster og tab på aktiver og gæld Skattefri virksomhedsomdannelse Selskabets succession i virksomhedens aktiver og passiver Stifterens vederlæggelse med aktier/ anparter (opgørelse af aktiernes/anparternes skattemæssige anskaffelsessum) Stiftelse med ikke-indbetalt selskabskapital Værdiansættelse af virksomheden, herunder beregning af goodwill Beregning af udskudt skat De almindelige omdannelsesregler og særlige værnsregler i virksomhedsskatteloven ved skattefri virksomhedsomdannelse, herunder udligning af negativ indskudskonto Omdannelse af interessentskaber Indskud af biler og ejendomme med blandet benyttelse Indskud af erhvervsmæssige aktiver fra privatøkonomien Indskud af ikke-erhvervsmæssige aktiver fra privatøkonomien Skattepligtig aktieombytning Beskatning af gevinster og fradrag for tab på unoterede aktier/anparter Skattefri aktieombytning Skattefri aktieombytning med tilladelse fra SKAT, herunder den forretningsmæssige begrundelse Skattefri aktieombygning uden tilladelse fra SKAT Holdingreglen Udfordringer og konsekvenser for aktionærerne (personaktionæren og holdingselskabet) Spaltning af holdingselskaber (omdannede interessentskaber) Overdragelse med succession ( pengetankreglen ) 14. november 2013 kl Scandic i Aarhus Undervisningsmetode Undervisningen foregår som en kombination af indlæg og diskussioner. Pris: kr. inkl. frokost - ekskl. moms Underviser Ole Aagesen, lektor i skatteret og ansat hos Revitax. Tilmeldingsfrist: 15. oktober

15 Virksomhedsbeskatning 28 Selvom virksomhedsskatteloven kun i begrænset omfang er ændret de seneste år, så rummer den fortsat en række problemer, udfordringer og faldgrupper. Det er derfor ikke uden risiko at beskæftige sig med virksomhedsbeskatning, medmindre man behersker regler og praksis om virksomhedsskatteloven. et med kurset er at gøre deltagerne i stand til at kunne anvende reglerne i virksomhedsskatteloven i forbindelse med optimal rådgivning og praktisk anvendelse. Følgende spørgsmål vil bl.a. blive besvaret Hvordan anvendes virksomhedsordningen, når man deltager i et personselskab (I/S, K/S eller P/S), og hvordan er sammenhængen mellem selskabsretten og skatteretten ved fordeling af resultat mellem ejerne? Kan man placere privat gæld i virksomhedsordningen? Hvordan skal ejendomme/prioritetsgæld værdiansættes og behandles i relation til indskud og hævning i virksomhedsordningen? Hvilke værdipapirer kan placeres i virksomhedsordningen? Hvordan skal salg af én af flere virksomheder håndteres i virksomhedsordningen? Kan virksomhedsordningen med fordel anvendes på vedvarende energianlæg (solceller)? Virksomhedsordningen Betingelser for at anvende ordningen Beregningssystemet i virksomhedsordningen Opgørelse af de forskellige konti og specifikationer Resultatdisponering, hævninger og hæverækkefølge Indskud af beløb og/eller værdier Privat gæld og rentekorrektion Ophør med anvendelse af ordningen Afståelse af virksomhed og afståelse af en af flere virksomheder Med afsæt i virksomhedsskatteloven vil følgende blive gennemgået: Kapitalafkastordningen Betingelser for at anvende ordningen Opgørelse af kapitalafkastgrundlaget og kapitalafkastberegningen Konjunkturudligningsordningen Kapitalafkastordningen for aktier Udligningsordningen for kunstnere Revisorer på alle niveauer Andre med professionel interesse for beskatning af personligt erhvervsdrivende Pris: kr. inkl. frokost - ekskl. moms Undervisere: Camilla Poulsen og Ole Aagesen Tilmeldingsfrist: 28. oktober 2013 Dato Tid Sted 27. november 2013 kl Glostrup Parkhotel, Hovedvej 41, 2600 Glostrup 18. december 2013 kl Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro 29

16 Tilmelding Tilmelding kan foretages ved at faxe nedenstående blanket (fax nr ) eller på til Virksomhed Telefon Adresse Postnr./by Kursusdeltagers navn Kursusdeltagers Kursus Dato/sted Kursusdeltagers navn Kursusdeltagers Kursus Dato/sted Kursusdeltagers navn Kursusdeltagers Kursus Dato/sted Vi forbeholder os ret til at aflyse kurser ved for få tilmeldinger. Tilmeldinger er bindende. Der udstedes kursusbevis til brug for efteruddannelse. 31

17 Ewaldsgade København N T F

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

Tag på kursus med Skat & Råd i 2012/13

Tag på kursus med Skat & Råd i 2012/13 1 Tag på kursus med Skat & Råd i 2012/13 Velkommen: Vores kurser i denne sæson vil naturligvis være præget af den skattereform som regeringen netop har fremlagt i en helt overordnet form. Vi forventer

Læs mere

Copenhagen Business School Afgangsprojekt HD Regnskab og Økonomistyring Foråret 2014. Beskatning af avance på en ejendomsinvestering

Copenhagen Business School Afgangsprojekt HD Regnskab og Økonomistyring Foråret 2014. Beskatning af avance på en ejendomsinvestering Copenhagen Business School Afgangsprojekt HD Regnskab og Økonomistyring Foråret 2014 Beskatning af avance på en ejendomsinvestering Udarbejdet af: Annette Hasselbrinck Vejleder: Henrik Vestergaard Andersen

Læs mere

Valg af virksomhedsform

Valg af virksomhedsform Copenhagen Business School 2012 Cand.merc.aud.-studiet Juridisk institut Kandidatafhandling Valg af virksomhedsform Under hensyntagen til den erhvervsdrivendes skatteretlige og selskabsretlige stilling.

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

KURSUS oversigt EFTERÅR 2008 SPÆNDENDE NYE KURSUS- TILBUD FRA SRF

KURSUS oversigt EFTERÅR 2008 SPÆNDENDE NYE KURSUS- TILBUD FRA SRF KURSUS oversigt EFTERÅR 2008 SPÆNDENDE NYE KURSUS- TILBUD FRA SRF 08 URSUS Leo 2. halvår 2008 oversigt Tag på Danmarks bedste skattekurser og styrk din markedsværdi - vi har gjort vores, nu er det op til

Læs mere

Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen

Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen Søren Revsbæk Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen af Søren Revsbæk Regnskabsskolen

Læs mere

Hvis dette er fakta...

Hvis dette er fakta... M a r t s 2 0 0 1 Hvis dette er fakta... INDHOLD: Selvangivelsen 2000... 2-4 Forslag til ny årsregnskabslov... 5-6 Bliver parcelhusreglen overfortolket?... 6-7 - det bemærkes... 8 Det er klart, at vi bestræber

Læs mere

NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2011

NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2011 NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2011 Forskerskatteordningen... side 3 Tips og tricks - moms og afgifter... side 4-5 Ikrafttræden af ændringer i selskabsloven... side 6-7 It-revision... side 8-9 Kunst og skat...

Læs mere

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw.

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw. Kunstnernes Beskatning 2015 ISSN: 1604-1291 Forside: Zven Balslev Grafisk produktion: ID Tryk ApS Udgivet marts 2015 Dansk Kunstnerråd Kronprinsessegade 34 B, 2 1306 København K tlf. 35384401 dkr@danskkunstnerraad.dk

Læs mere

KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED

KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED Køb en virksomhed et inspirationshæfte til dig, der overvejer at købe en virksomhed Hæftet er udviklet som en del af

Læs mere

Aktieløn - netop nu. Adjungeret professor Søren Rasmussen

Aktieløn - netop nu. Adjungeret professor Søren Rasmussen Aktieløn - netop nu af Adjungeret professor Søren Rasmussen 1. Indledning Skatten er et centralt element ved indførelse af aktieløn. I december 2000 vedtog Folketinget lovforslag nr. L 37 (lov nr. 1286)

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

SKATTEINFORMATION / AUGUST 2013

SKATTEINFORMATION / AUGUST 2013 SKATTEINFORMATION / AUGUST 2013 Forord I bemærkningerne til stort set alle lovforslag på skatteområdet er effektivitetshensyn anført som begrundelse. Endvidere slår det aldrig fejl, at også retssikkerheden

Læs mere

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed 1 Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Dette katalog er udviklet som en del af projekt

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Så går vi to skridt frem...

Så går vi to skridt frem... J u n i 2 0 0 1 Så går vi to skridt frem... INDHOLD: Kursusdeltagelse og skat... 2-3 Kantinemoms... 3 Momsfradrag ved salg af virksomhed og fast ejendom... 4 Holdingselskabers fradrag for etableringsomkostninger...

Læs mere

Lovforslag L 84 Justering af aktionær- og selskabsbeskatningen Værdiansættelse fast ejendom betinget aftale periodisering overgang til sommerhuszone

Lovforslag L 84 Justering af aktionær- og selskabsbeskatningen Værdiansættelse fast ejendom betinget aftale periodisering overgang til sommerhuszone NYT Nr. 11 årgang 7 november 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e omstrukturering INDHOLD Lovforslag L 84 Justering af aktionær- og selskabsbeskatningen Værdiansættelse fast ejendom betinget aftale

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. april 2011 af skatteministeren (Peter Christensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven og

Læs mere

Udarbejdet af Merete Andersen

Udarbejdet af Merete Andersen Udarbejdet af Merete Andersen Side 1 af 78 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Summary... 5 3. Indledning... 6 3.1 Indledning... 6 3.2 Problemformulering... 7 3.3 Afgrænsning... 8 3.4 Model- og metodevalg...

Læs mere

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån 2. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån fra virksomhedsordning til selskabsform Ansættelsen af den første medarbejder var den direkte anledning til,

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

Mere viden om regnskab, skat og moms

Mere viden om regnskab, skat og moms Mere viden om regnskab, skat og moms Skattekonsulent Martin E. Skytte Statsaut. revisor Johnny Bækholm Kerteminde, 24. februar 2015 Program Velkomst Etablering virksomhed Regnskab, herunder bogholderi

Læs mere

Stor risiko for dobbeltbeskatning

Stor risiko for dobbeltbeskatning 4. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Stor risiko for dobbeltbeskatning iværksætterselskaber Fra den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte et iværksætterselskab (IVS) med blot én krone i selskabskapital.

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2014. Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling:

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Danske og svenske selskaber etablerer sig ofte i udlandet via et datterselskab. Nogle gange kan et fordelagtigt alternativ dog være at etablere en filial. Denne

Læs mere