SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING"

Transkript

1 SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING kursuskatalog 2013 Rabat ved tilmelding inden 1. juli 2013, se side 2

2 Indhold Revitax er et specialfirma i skatterådgivning, der primært har revisionsfirmaer som målgruppe. Vi har defineret nogle ambitiøse mål, og vi gør alt for at leve op til disse mål, bl.a. via kompetente og engagerede medarbejdere, der arbejder med den seneste teknologi i et uformelt, men meget koncentreret arbejdsmiljø. I Revitax har vi ingen banale rutineopgaver. Vi får og løser nogle af Danmarks mest komplicerede og interessante opgaver inden for skatte- og momsområdet. Det har bevirket, at vi igennem en årrække har kunnet tiltrække og fastholde nogle af landets mest kompetente rådgivere inden for de forskellige fagdiscipliner. Kurser der opfylder kravene til obligatorisk efteruddannelse Med undtagelse af kurset Beskatning af selvstændigt erhvervsdrivende, er alle kurser, der udbydes i dette katalog på masterniveau og opfylder kravene til obligatorisk efteruddannelse for revisorer og advokater. Som dokumentation for deltagelse udstedes der kursusbeviser til deltagerne efter kursernes gennemførelse. Rabat Ved tilmelding inden 1. juli 2013 opnås 10 % rabat. Ved tilmelding af samme person til minimum 3 kurser opnås 20 % rabat. Ved tilmelding af 4 personer fra samme firma til samme kursus opnås 25 % rabat. Ved tilmelding af 6 personer fra samme firma til samme kursus opnås 30 % rabat. Rabatordningerne kan ikke kombineres. Undervisere... 4 Aktuel skat... 6 Beskatning af hovedaktionærer... 7 Beskatning af selvstændigt erhvervsdrivende... 8 Dødsbobeskatning... 9 Fonde og foreninger Generationsskifte Generationsskifte med succession Grundejernes investeringsfond Kapitalgevinstbeskatning personer Kapitalgevinstbeskatning selskaber Omstrukturering skattefri eller skattepligtig? På arbejde i Danmark hvad med dansk skat? På arbejde i udlandet hvad med dansk skat? Selskabsbeskatning Selskabsret Virksomhedsomdannelse Virksomhedsomdannelse og aktieombytning Virksomhedsbeskatning Tilmelding

3 Undervisere Camilla Poulsen er skatterevisor og merkonom i revision, og har en master i skat (MTL). Camilla har været ansat hos SKAT fra 1993 til 1999, hvorefter hun skiftede til den private sektor for skatterådgivning. Camilla har været ansat hos Revitax siden 1. oktober Camilla har i en lang årrække undervist revisorer og advokater på forskellige niveauer i forskellige discipliner inden for skatteretten. Mark Arnecke er skatterevisor og har en master i skat (MTL). Mark har beskæftiget sig med skatteret siden 1991 og har i en årrække været ansat hos Københavns Selskabsbeskatning, herunder som afdelingsleder. Mark har været ansat hos Revitax siden 1. april Mark har i en del år undervist på skatterevisoruddannelsen, herunder været eksaminator og censor. Dorte B. Madsen er cand.jur. og skatterevisor. Dorte har beskæftiget sig med skatteret siden 1978, hvor hun blev ansat hos skattemyndighederne. Dorte har været ansat hos Revitax siden 1. maj Dorte har undervist på Skatterevisoruddannelsen og på en lang række andre kurser for revisorer på forskellige niveauer. Dorte er ansvarlig for publikationen Skatteinformation og øvrige Revitax publikationer. Herudover er Dorte medforfatter til bogen Hovedaktionærbeskatning. Ebbe Melchior er cand.jur., skatterevisor og har en master i skat (MTA). Ebbe har arbejdet i den offentlige skattesektor fra 1984 til 1996, hvor han skiftede til den private rådgivningssektor. Ebbe har været ansat hos Revitax siden 1. april Ebbe har igennem nogle år undervist i skatteret, især på kurser for statsautoriserede revisorer og deres kunder, men også for studerende på Skatterevisoruddannelsen, hvor han i øvrigt har forfattet eksamensopgaver. Herudover er Ebbe medforfatter til bogen Hovedaktionærbeskatning. Martin K. Jensen er cand.jur., skatterevisor og har en master i skat (MTL). Martin har beskæftiget sig med skatteret siden 1991 og har bl.a. en fortid hos Københavns Selskabsbeskatning. Martin har været ansat hos Revitax siden 1. september 2004 og fra 1. januar 2011 hos Advokatfirmaet Lars N. Vistesen. Martin har i en lang årrække undervist i skatteret for studerende, revisorer og ansatte hos skattemyndighederne, herunder bl.a. på Skatterevisoruddannelsen, den skattefaglige efteruddannelse, kommunomuddannelsen, manuduktion for studerende på cand.merc.aud. mv. Martin har i øvrigt været eksaminator og censor samt forfattet eksamensopgaver. Herudover har Martin skrevet en række artikler, der er offentliggjort i Tidsskrift for Skatter og Afgifter (TfS), Skatterevisoren mv. Ole Aagesen, lektor i skatteret på CBS Handelshøjskolen i København og Professionshøjskolen Metropol. Erfaren underviser med solidt kendskab til skattelovgivningen og det praktiske arbejde på regnskabs- og revisionskontorer og i skatteadministrationen. Årets skatterevisor 2000 og modtager af Magnus Prisen

4 Aktuel skat Beskatning af hovedaktionærer Skatteretten ændres næsten konstant, ligesom der løbende afsiges en lang række domme og kendelser af betydning for den skattemæssige stilling. Kurset har til formål at give deltagerne en orientering om de seneste lovændringer og afgørelser på skatteområdet. Indhold Kursets indhold vil afhænge af de lovændringer og afgørelser, der gennemføres henholdsvis træffes i løbet af året. Det er dog formålet at sprede kursusindholdet ud over flere skatteretlige discipliner. Pris: kr. pr. deltager inkl. frokost ekskl. moms Underviser: Ebbe Melchior og Martin K. Jensen Tilmeldingsfrist: 19. december 2013 De fleste af landets selskaber ejes af hovedaktionærer. Sådanne aktionærer har ofte behov for rådgivning om de forskellige dispositioners skattemæssige følgevirkninger. Området er omfattende og indeholder masser af muligheder, men er også præget af mange faldgruber. Disse faldgruber er en medvirkende årsag til skattemyndighedernes varige interesse for området. et med kurset er at gøre deltagerne i stand til at rådgive hovedaktionærer om en lang række af de dispositioner, som er af skattemæssig betydning for hovedaktionærerne. Med afsæt i loven og nyeste praksis vil følgende blive gennemgået Udbyttebeskatning Rette indkomstmodtager og omkostningsbærer Beskatning af frie goder og skattefrie godtgørelser Maskeret udbytte og udlodning Armslængdeprincippet Priser og vilkår Primære, sekundære og korresponderende reguleringer Betalingskorrektion og omgørelse Nye regler om ulovlige aktionærlån Skatteforbehold og selvangivelsesomvalg Overdragelse af aktier med succession Kapitaludvidelser Revisorer på flere niveauer Medarbejdere hos skattemyndighederne Pris: kr. pr. deltager inkl. frokost - ekskl. moms Underviser: Mark Arnecke Tilmeldingsfrist: 2. oktober januar 2014 kl Glostrup Parkhotel, Hovedvej 41, 2600 Glostrup 22. januar 2014 kl Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro 5. november 2013 kl Glostrup Parkhotel, Hovedvej 41, 2600 Glostrup 7. november 2013 kl Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro 6 7

5 Beskatning af selvstændigt erhvervsdrivende Dødsbobeskatning De skatteretlige regler for personligt drevne virksomheder er mangfoldige og befinder sig mange forskellige steder i skattelovgivningen. På dette kursus vil vi gennemgå de regler, der typisk skal iagttages, når selvstændigt erhvervsdrivende skal opgøre den skattepligtige indkomst. et med kurset er at give deltagerne et overordnet overblik over de skatteretlige regler for selvstændigt erhvervsdrivende, herunder de krav der stilles til et skatteregnskab. Med afsæt i lovgivningen og nyeste praksis vil følgende blive gennemgået Principperne for indkomstopgørelsen: Nettoindkomstprincippet Driftsomkostningsbegrebet Formuebevægelser Ægtefællers beskatning af selvstændig erhvervsvirksomhed Afgrænsning af selvstændigt erhvervsdrivende, herunder hobbyvirksomhed Skatteregnskabet: Skattemæssige krav til regnskabet og regnskabsgrundlaget Konvertering til skatteregnskab Kapitalforklaring Den skattemæssige behandling af renteindtægter og renteudgifter Overordnet om virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Overordnet om afskrivningsloven og ejendomsavancebeskatningsloven Yngre revisorer Revisorer, der ønsker en overordnet opdatering af reglerne Yngre medarbejdere hos skattemyndighederne Medarbejdere hos SKAT, der ønsker en overordnet opdatering af reglerne Kurset er ikke kompetencegivende. Pris: kr. pr. deltager inkl. frokost - ekskl. moms Underviser: Mark Arnecke Tilmeldingsfrist: 30. oktober 2013 Kurset indeholder en generel introduktion til dødsbobehandling og dødsbobeskatning. Følgende spørgsmål vil blive besvaret: Kan man som rådgivere gøre et skattepligtigt bo skattefrit. Hvad er de optimale værdier i et bo? Kan 1982-cirkulæret anvendes? Skal der foretages skattemæssig succession og kan der foretages succession? Hvad kan man gøre før man dør? Det er formålet at bibringe deltagerne et generelt indblik i behandlingsmåderne i et dødsbo og reglerne i dødsboskatteloven, så disse kan anvendes optimalt ved skifte af et bo eller flere boer. Med afsæt i bl.a. dødsboskifteloven vil følgende blive gennemgået Behandlingsmåderne: Summarisk skifte Egentligt skifte Den praktiske afvikling af boet Øvrige forhold Skattekrav i dødsboet Proklama Frister Indberetninger Sagkyndig vurdering Dødsboskatteretten: Dødsboer som skattesubjekter Dødsboets skattemæssige forhold Skattefritagne dødsboer, mellemperiode Skattepligtige dødsboer, bobeskatningsperioden Dødsboets succession Udlodning med succession Værdiansættelser Passivposter Revisorer på flere niveauer Andre personer med professionel interesse for dødsbobeskatning. Advokater Underviser: Camilla Poulsen Pris: kr. pr. deltager inkl. frokost - ekskl. moms Tilmeldingsfrist: 2. september december 2013 kl Glostrup Parkhotel, Hovedvej 41, 2600 Glostrup 5. december 2013 kl Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro 1. oktober 2013 kl Glostrup Parkhotel, Hovedvej 41, 2600 Glostrup 3. oktober 2013 kl Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro 8 9

6 Fonde og foreninger Generationsskifte Udover de almindelige civilretlige regler er fonde underlagt fondslovgivningen, der bl.a. indskrænker fondes råderum. Herudover skal fonde ved indkomstopgørelsen iagttage en række komplicerede regler på skatteområdet. et med kurset er at gøre deltagerne i stand til at rådgive fonde og foreninger om de særlige regler og problemstillinger, der gælder på dette område, herunder den praksis der udøves i Civilstyrelsen og af SKAT. På kurset vil de fondsretlige regler og praksis vedrørende de ikke-erhvervsdrivende fonde blive gennemgået, herunder Anmeldelse af fonde til fondsmyndigheden Hvornår er der tale om en fond? Fondes bundne og disponible kapital Fondes uddelinger Kapitalfrigivelser Særlige regnskabsmæssige forhold i øvrigt Vedtægtsændringer Opløsning af fonde Sammenlægning af fonde Bestyrelsens og revisors pligter Med afsæt i skattelovgivningen og den nyeste praksis på området, vil følgende blive gennemgået Den subjektive og objektive skattepligt for fonde, brancheforeninger og arbejdsmarkedssammenslutninger, herunder de særlige regler om aktier og obligationer Den subjektive og objektive skattepligt for andre foreninger mv., herunder f.eks. andels foreninger Selvangivelsespligt og erklæringsskema Revisorer på flere niveauer Advokater og bestyrelsesmedlemmer Medarbejdere hos SKAT Andre med interesse for fonde mv. Pris: kr. pr. deltager inkl. frokost ekskl. moms Underviser: Martin K. Jensen og special konsulent, cand.jur. Heidi Ravnholt, Civilstyrelsen Tilmeldingsfrist: 6. september 2013 Et generationsskifte i en erhvervsvirksomhed er en hel eller delvis overdragelse inden for eller uden for familiekredsen. Et generationsskifte kan enten gennemføres i levende live eller ved arv i forbindelse med dødsfald. Ved et ikke planlagt generationsskifte vil virksomheden efter ejerens død overgå til boet/arvingerne. Boet eller et eventuelt testamente vil fastlægge, hvem der herefter skal overtage og drive virksomheden videre. et med kurset er at gøre deltagerne i stand til at kunne planlægge og gennemføre en virksomhedsoverdragelse med optimal skattemæssig udskydelse af skatter og afgifter. Følgende vil blive gennemgået Overdragelse af personlig virksomhed med virksomhedsordning Overdragelse af en virksomhedsandel i et personselskab (I/S, K/S og P/S) Overdragelse af aktier/anparter i en virksomhed i et kapitalselskab (A/S og ApS) Overdragelse af aktier/anparter i en koncern (holding) Værdiansættelsesprincipper og -metoder Skatteudskydelse med succession Beregning af udskudt skat og beregning af passivposter Finansiering af overdragelsessummer, herunder udskudt skat og løbende ydelser Revisorer på alle niveauer Andre med professionel interesse for generationsskifte Advokater Pris: kr. pr. deltager inkl. frokost - ekskl. moms Undervisere: Camilla Poulsen og Ole Aagesen Tilmeldingsfrist: 24. september oktober 2013 kl Glostrup Parkhotel, Hovedvej 41, 2600 Glostrup 8. oktober 2013 kl Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro 24. oktober 2013 kl Glostrup Parkhotel, Hovedvej 41, 2600 Glostrup 28. oktober 2013 kl Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro 10 11

7 Generationsskifte med succession I samarbejde med FAKTA Kursus På dette kursus gennemgår vi successionsmulighederne i dansk skatteret i tilknytning til generationsskifte i levende live og ved død. Du bliver klogere på at opgøre og beregne gevinster og udskudt skat ved virksomhedsoverdragelse. Mål & udbytte Efter kurset har du overblik over de særlige regler i kildeskatteloven, aktieavancebeskatningsloven og dødsboskatteloven, som regulerer dansk skatteret. Du har overblik over udfordringer ved overdragelse af virksomheder med skattemæssig succession, og du kan opgøre og beregne gevinster og udskudt skat ved virksomhedsoverdragelse med succession i levende live og ved død. Godkendt efteruddannelse Dette kursus tæller i alt 8 lektioner i kategorien Direkte og indirekte skatter. Målgruppe Revisorer, advokater og rådgivere med kendskab til skatteret og har brug for overblik og detaljer om de komplicerede skatteretlige udfordringer, der kommer i spil ved generationsskifte af personlige virksomheder og virksomheder i selskabsform med succession i levende live og ved død. Kursusindhold På dette kursus gives der er en intensiv gennemgang af successionsmulighederne ved overdragelse af personlige virksomheder og aktie-/anpartsselskabsvirksomheder med skattemæssig succession i levende live og ved død. Følgende bliver gennemgået Generelt - subjektive og objektive betingelser Definitioner og afgrænsning Principper og metoder Værdiansættelsescirkulæret fra 1982 Beregning af formueskattekursen på unoterede aktier/anparter. Finansiering med løbende ydelser Overdragelse med succession ( pengetankreglen ) Generationsskifte i levende live Familiesuccession, medarbejdersuccession og samleversuccession. Aktiver og passiver i personlige virksomheder Virksomhedsordningen (konto for opsparet overskud) Virksomheder i aktie- og anpartsselskaber Beregning af udskudt skat og passivposter Generationsskifte ved død Dødsbosuccession Succession for ægtefælle, samlever, arvinger og legatarer Aktiver og passiver i personlige virksomheder Virksomhedsordningen (konto for opsparet overskud) Virksomheder i aktie- og anpartsselskaber Beregning af udskudt skat og passivposter Undervisningsmetode Undervisningen foregår som en kombination af indlæg og diskussioner. Pris: kr. pr. deltager inkl. frokost - ekskl. moms Underviser Ole Aagesen, lektor i skatteret og ansat hos Revitax. Tilmeldingsfrist: 1. november december kl Scandic i Aarhus 12 13

8 Grundejernes investeringsfond Reglerne om henlæggelse til vedligeholdelse og forbedringer på det lejeretlige område er yderst komplicerede, blandt andet fordi der eksisterer flere forskellige hensættelsesordninger med hver deres særpræg. Dertil volder den skattemæssige behandling efter især ligningslovens 14 G store problemer for udlejernes vedkommende og ikke mindst kompliceres hele området af, at der ved begreberne vedligeholdelse og forbedring i skatteretlig henseende ofte ikke forstås det samme som i lejeretlig henseende. et med kurset er at give et solidt kendskab til de lejeretlige hensættelsesordninger og deres skattemæssige behandling, med særlig vægt på forståelsen af bestemmelsen i ligningslovens 14 G. Såvel teori som praktiske eksempler på den skattemæssige håndtering af de forskellige konti vil indgå i kurset. Med afsæt i LL 14 G vil følgende blive gennemgået De lejeretlige regler for hensættelsesordninger i boligreguleringslovens 18 og 18 b og lejelovens 63 a Hvilke ejendomme er omfattet? Hensættelser Anvendelse af hensættelserne Regnskabspligt Føring af konti, herunder udbetalinger Kontoføringsregler overfor Grundejernes Investeringsfond Nedrivning eller overgang til anden benyttelse Forskellen på lejeretlig og skatteretlig vedligeholdelse og forbedring Den skattemæssige behandling af de lejerretlige hensættelsesordninger Revisorer på flere niveauer Andre personer med professionel interesse for Grundejernes Investeringsfond Advokater Varighed: 3 timer Pris: kr. pr. deltager inkl. frokost - ekskl. moms Underviser: Mark Arnecke Tilmeldingsfrist: 2. september oktober 2013 kl Glostrup Parkhotel, Hovedvej 41, 2600 Glostrup 2. oktober 2013 kl Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro 14

9 Kapitalgevinstbeskatning personer Personers beskatning af kapitalgevinster er et kompliceret område inden for skatteretten. SKAT fortager ofte kontrol af selvangivne gevinster og tab ved afståelse af aktier/ anparter, ejendomme, fordringer, finansielle kontrakter samt ved frigørelse for gæld, da selvangivelserne ofte indeholder fejl på disse områder. Der er derfor god grund til at beherske regler og praksis inden områderne. et med kurset er at gøre deltagerne i stand til at kunne rådgive om personers beskatning ved afståelse af aktier/anparter, fast ejendom, fordringer og finansielle kontrakter samt frigørelse for gæld. Indhold Aktieavancebeskatningsloven Lovens anvendelsesområde Principper og metoder for avanceopgørelserne Børsnoterede aktier/anparter (optaget til handel) Unoterede aktier/anparter (ikke optaget til handel) Overgangsregler, herunder syntetiske indgangsværdi, kursværdien pr. 19. maj 1993, skattefri bundgrænse for børsnoterede aktier mv. Ejertidsnedslag Beviser i investeringsinstitutter (investeringsforeninger), herunder kapitalandele i investeringsselskaber Ejendomsavancebeskatningsloven Lovens anvendelsesområde Principper og metoder for avanceopgørelsen, herunder anvendelse af indgangsværdier mv. Samspillet med afskrivningsloven, herunder opgørelsen af ikke-genvundne afskrivninger og tab, som påvirker ejendomsavanceopgørelsen Samspillet med kursgevinstloven, herunder omregningen til kontantværdi Helsalg contra delsalg og salg af blandet benyttede ejendomme Genanbringelse Parcelhusreglen, sommerhusreglen og stuehus-/ejerboligreglen Kursgevinstloven Lovens anvendelsesområde Principper og metoder for opgørelsen af gevinst/tab på fordring og gæld Rekonstruktion og gældseftergivelse Finansielle kontrakter, herunder kravet om erhvervsmæssig tilknytning Revisorer på alle niveauer Rådgivere i den finansielle sektor Medarbejdere hos SKAT Andre med professionel interesse for personers kapitalgevinstbeskatning Pris: kr. pr. person inkl. frokost - ekskl. moms Undervisere Ole Aagesen og Martin K. Jensen Tilmeldingsfrist: 21. oktober november 2013 kl Glostrup Parkhotel, Hovedvej 41, 2600 Glostrup 22. november 2013 kl Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro 16 17

10 Kapitalgevinstbeskatning selskaber Omstrukturering skattefri eller skattepligtig? Selskabers kapitalgevinster undergår ofte lovændringer, senest i form af reglerne om skattefrie porteføljeaktier. Det er et område som SKAT har stor fokus på. et med kurset er at gøre deltagerne i stand til at rådgive om selskabers lagerbeskatning og selskabers beskatning ved afståelse af aktier/anparter, fast ejendom, fordringer og finansielle kontrakter samt beskatning ved frigørelse for gæld. Indhold Aktieavancebeskatningsloven Lovens anvendelsesområde Principper og metoder for avanceopgørelserne Grupperingen af aktier i selskaber, herunder datterselskabsaktier, koncernselskabsaktier, skattefrie porteføljeaktier og skattepligtige porteføljeaktier Beviser i investeringsinstitutter (investeringsforeninger), herunder kapitalandele i investeringsselskaber Ejendomsavancebeskatningsloven Lovens anvendelsesområde Principper og metoder for ejendomsavanceopgørelsen, herunder indgangsværdier mv. Samspillet med afskrivningsloven, herunder opgørelsen af ikke-genvundne afskrivninger og tab, som påvirker ejendomsavanceopgørelsen Samspillet med kursgevinstloven, herunder omregningen til kontantværdi Helsalg contra delsalg og salg af blandet benyttede ejendomme Genanbringelse Kursgevinstloven Lovens anvendelsesområde Principper og metoder for opgørelsen af gevinst/tab på fordring og gæld Rekonstruktion og gældseftergivelse Finansielle kontrakter Revisorer på alle niveauer Rådgivere i den finansielle sektor Medarbejdere hos SKAT Andre med professionel interesse for selskabers kapitalgevinstbeskatning Pris: kr. inkl. frokost - ekskl. moms Undervisere: Ole Aagesen og Martin K. Jensen Tilmeldingsfrist: 10. september 2013 Der opstår løbende en lang række situationer, hvor virksomheder har behov for at foretage selskabsretlige omstruktureringer. Imidlertid er skatteretten i vidt omfang styrende for hvilke løsninger der vælges, og der er derfor god grund til at kunne beherske de skatteretlige regler for omstrukturering. Følgende spørgsmål vil blive besvaret: Skal der foretages en skattefri eller en skattepligtig omstrukturering? Underskudsbegrænsning hvornår indtræde dette? Kan der handles med et underskud? Hvornår kan det betale sig at søge SKAT om tilladelser? et med kurset er, at deltagerne skal kunne anvende og rådgive om mulighederne for omstruktureringer, herunder identificere de relevante problemstillinger og faldgruber inden omstruktureringen gennemføres. Dette gælder såvel skatteretligt som selskabsretligt. Med afsæt i bl.a. fusionsskatteloven vil følgende blive gennemgået Fusioner Spaltninger Tilførsel af aktiver Aktieombytning Skattepligtige omdannelser Køb og salg af aktiver (aktivoverdragelse) Overordnet om virksomhedsomdannelse og faldgruber De selskabsretlige regler Revisorer på flere niveauer Andre personer med professionel interesse for virksomhedsomstrukturering Advokater Pris: kr. inkl. frokost - ekskl. moms Underviser: Camilla Poulsen og kontorchef Lars Bunch, Erhvervsstyrelsen Tilmeldingsfrist: 4. oktober oktober 2013 kl Glostrup Parkhotel, Hovedvej 41, 2600 Glostrup 11. oktober 2013 kl Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro 8. november 2013 kl Glostrup Parkhotel, Hovedvej 41, 2600 Glostrup 5. november 2013 kl Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro 18 19

11 På arbejde i Danmark hvad med dansk skat? På arbejde i udlandet hvad med dansk skat? Danske virksomheder har i flere år indgået entreprisekontrakter med udenlandske virksomheder for at få udført et stykke arbejde i Danmark. Fordelen ved entreprisekontrakter har været, at den danske virksomhed ikke har skullet indeholde skat i lønnen til medarbejderne i de udenlandske virksomheder. I 2012 vedtog Folketinget nye regler om arbejdsudleje, som medfører at mange flere danske virksomheder skal afregne AM-bidrag og A-skat, når der anvendes udenlandsk arbejdskraft, selv om der er indgået en entreprisekontrakt. Det kan blive dyrt for virksomheden ikke at kende de nye regler. Kursets formål er at gøre revisorer mfl. i stand til at rådgive deres kunder om, hvorledes de skal agere på skatteområdet, når de anvender udenlandsk arbejdskraft. Endvidere gennemgås de generelle regler og praksis for indtræden af fuld dansk skattepligt for personer. Indhold Regler og praksis om indtræden af fuld dansk skattepligt Dobbeltdomicil Arbejdsudleje (leje af udenlandsk arbejdskraft) Beskatning ved ansættelse i en dansk virksomhed Opgørelse og selvangivelse af løn ved begrænset skattepligt, herunder grænsegængerreglerne Revisorer på flere niveauer Andre med professionel interesse for de skattemæssige forhold omkring anvendelse af udenlandsk arbejdskraft Advokater Pris: kr. pr. deltager inkl. frokost - ekskl. moms Underviser: Dorte Borup Madsen Tilmeldingsfrist: 10. september 2013 Mange danskere tager et arbejde i udlandet og er derfor interesseret i at vide, hvilke konsekvenser det har i relation til dansk skat. Nogle flytter, så de skattemæssigt ikke længere er fuldt skattepligtige til Danmark. Andre flytter skattemæssigt kun delvist og havner i såkaldt dobbeltdomicil. Og den sidste gruppe vil fortsat skulle selvangive al indkomst i Danmark, men kan måske alligevel spare dansk skat. Kursets formål er at gøre revisorer mfl. i stand til at rådgive fysiske personer om de danske skattemæssige konsekvenser ved arbejde i udlandet. God rådgivning på dette område forudsætter, at man har et indgående kendskab til de danske skattepligtsregler og forstår at håndtere en dobbeltdomicilsituation. Mange danskere tager på arbejde i udlandet, men lader familien blive i Danmark. Her er det vigtigt at revisor mfl. har et indgående kendskab til dobbeltbeskatningsoverenskomsterne og de interne danske regler om lempelse efter ligningslovens 33 A. Der er mange faldgruber i relation til ligningslovens 33 A, og SKAT har stor fokus på dette område. Indhold Regler og praksis om ophør af fuld dansk skattepligt Dobbeltdomicil Beskatning i fraflytningsåret Fuld skattepligtig og skattemæssigt hjemmehørende i Danmark Beskatningsret til lønindkomst ved arbejde i udlandet Lempelse af dobbeltbeskatning efter dobbeltbeskatningsoverenskomsterne Lempelse efter ligningslovens 33 A Opgørelse og selvangivelse af den udenlandske lønindkomst Revisorer på flere niveauer Andre med professionel interesse for dansk skat ved arbejde i udlandet Pris: kr. pr. deltager inkl. frokost - ekskl. moms Underviser: Dorte Borup Madsen Tilmeldingsfrist: 11. oktober oktober 2013 kl Glostrup Parkhotel, Hovedvej 41, 2600 Glostrup 10. oktober 2013 kl Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro 12. november 2013 kl Glostrup Parkhotel, Hovedvej 41, 2600 Glostrup 14. november 2013 kl Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro 20 21

12 Selskabsbeskatning Reglerne om selskabsbeskatning for koncer ner er detaljerede og yderst komplicerede, og giver ofte anledningen til række problemer. Dette gælder f.eks. ved ind- og udtræden af sambeskatning, hvor det langt fra er i alle tilfælde, der skal foretages delårsindkomstopgørelser. De nye regler om underskudsbegrænsning og hæftelse er heller ikke ukomplicerede i sambeskattede koncerner. Udover at kunne mestre de juridiske forhold til perfektion, så spiller de skattemæssige dispositioner ofte en stor rolle for en sikker gennemførelse af sager, der gennemføres for selskaber. Dette kursus giver et væsentligt input til at opnå en solid forståelse af de skattemæssige forhold af betydning for selskaber og deres ejere. Kursets formål er at sikre, at du som deltager kan undgå de væsentligste faldgruber af skattemæssig karakter. Kurset vil indeholde en række konkrete eksempler og materiale, der kan anvendes direkte i hverdagen. Med afsæt i loven og nyeste praksis vil bl.a. følgende blive gennemgået Ind-/udtræden af sambeskatning Forholdet til hovedaktionæren, herunder eventuel beskatning af hovedaktionæren af de dispositioner selskabet måtte foretage Beskatning af ulovlige aktionærlån Handel med underskudsselskaber, herunder underskudsbegrænsning ved ejerskifte Underskudsbegrænsning ved omstrukturering Behandling af kapitalgevinster, herunder skattemæssigbehandling af porteføljeaktier - mellemholdingreglen Beskatning/etablering af partnerselskaber - skatteret contra selskabsret Revisorer på flere niveauer Medarbejdere hos skattemyndighederne Advokater Pris: kr. inkl. frokost - ekskl. moms Underviser: Martin K. Jensen & Ebbe Melchior Tilmeldingsfrist: 7.oktober 2013 Selskabsret Du får en gennemgang af de grundlæggende selskabsretlige emner og problemstillinger efter den nye selskabslov. Endvidere gennemgås de særlige ikrafttrædelses- og overgangsregler. Kurset fokuserer på de væsentligste forhold i de nugældende selskabsretlige love. Kursets hovedpunkter er Stiftelse og kapitalandele Kapitaltilførsel, herunder finansielle instrumenter Kapitalafgang, herunder udbytte og egne kapitalandele Ledelsesmodeller Generalforsamlingen Ejeraftaler (aktionæroverenskomster) Lån og selvfinansiering Fusion og spaltning Pris: kr. pr. deltager inkl. frokost ekskl. moms Underviser: Kontorchef Lars Bunch, Erhvervsstyrelsen Tilmeldingsfrist: 18. november november 2013 kl Glostrup Parkhotel, Hovedvej 41, 2600 Glostrup 12. november 2013 kl Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro 18. december 2013 kl Glostrup Parkhotel, Hovedvej 41, 2600 Glostrup 19. december 2013 kl Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro 22 23

13 Virksomhedsomdannelse For en lang række erhvervsdrivende kan det af forskellige årsager være en fordel at drive virksomhed i selskabsform og eventuelt opbygge en holdingkonstruktion. En almindelig virksomhedsoverdragelse vil i de fleste tilfælde udløse skat. Lov om skattefri virksomhedsomdannelse gør det imidlertid muligt at omdanne virksomheden til et selskab, uden at det udløser skat ved overdragelsen. Loven indeholder en del faldgruber. En skattefri virksomhedsomdannelse er derfor ikke uden risiko. et med kurset er at gøre deltagerne i stand til at kunne yde korrekt rådgivning samt identificere konkrete problemstillinger fra sag til sag. Samtidig er det hensigten, at deltagerne skal kunne foretage de nødvendige beregninger og opgørelser i forbindelse med omdannelsen. Med afsæt i virksomhedsomdannelsesloven vil følgende blive gennemgået Betingelserne for en skattefri virksomhedsomdannelse Omdannelse af virksomheder, hvor den erhvervsdrivende anvender virksomhedsordning Omdannelse af virksomheder med flere ejere, herunder ægtefælleproblematikken Vederlaget for virksomheden, herunder værdiansættelsen Opgørelse af selskabets successionsgrundlag (de skattemæssige værdier af virksomhedens aktiver og gæld) Opgørelse af aktiernes/anparterns anskaffelsessum Uudnyttede underskud og uudnyttede tab Retsvirkningerne for ejeren Retsvirkningerne for selskabet Formalia til SKAT når en virksomhed er omdannet Revisorer på alle niveauer Andre med professionel interesse for virksomhedsomdannelse Pris: kr. pr. deltager inkl. frokost - ekskl. moms Underviser: Camilla Poulsen og Ole Aagesen Tilmeldingsfrist: 4. september november 2013 kl Glostrup Parkhotel, Hovedvej 41, 2600 Glostrup 4. oktober 2013 kl Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro 25

14 Virksomhedsomdannelse og aktieombytning I samarbejde med FAKTA Kurser På dette kursus gennemgår vi skattepligtig og skattefri virksomhedsomdannelse og aktieombytning. Få styr på virksomhedsomdannelsesloven og de særlige regler, der er i aktieavancebeskatningsloven om aktieombytning. Mål & udbytte Efter kurset kan du opgøre og beregne personers skattepligtige / udskudte beskatning ved henholdsvis skattepligtig og skattefri virksomhedsomdannelse og aktieombytning. Godkendt efteruddannelse Dette kursus tæller i alt 8 lektioner i kategorien Direkte og indirekte skatter. Målgruppe Revisorer, advokater og rådgivere med almindeligt kendskab til skatteret og har brug for overblik og detaljer om de komplicerede beskatningsregler for personers skattepligtige og skattefrie virksomhedsomdannelse og aktieombytning. Kursusindhold På dette kursus foretager vi en intensiv gennemgang af virksomhedsomdannelsesloven og de særlige regler om aktieombytning i aktieavancebeskatningsloven. Følgende bliver gennemgået: Generelt - Subjektive og objektive betingelser Definitioner og afgrænsning Principper og metoder Virksomhedsformer (fordele og ulemper i mulige virksomhedsformer) Skattepligtig virksomhedsomdannelse Beskatning af realiserede gevinster og tab på aktiver og gæld Skattefri virksomhedsomdannelse Selskabets succession i virksomhedens aktiver og passiver Stifterens vederlæggelse med aktier/ anparter (opgørelse af aktiernes/anparternes skattemæssige anskaffelsessum) Stiftelse med ikke-indbetalt selskabskapital Værdiansættelse af virksomheden, herunder beregning af goodwill Beregning af udskudt skat De almindelige omdannelsesregler og særlige værnsregler i virksomhedsskatteloven ved skattefri virksomhedsomdannelse, herunder udligning af negativ indskudskonto Omdannelse af interessentskaber Indskud af biler og ejendomme med blandet benyttelse Indskud af erhvervsmæssige aktiver fra privatøkonomien Indskud af ikke-erhvervsmæssige aktiver fra privatøkonomien Skattepligtig aktieombytning Beskatning af gevinster og fradrag for tab på unoterede aktier/anparter Skattefri aktieombytning Skattefri aktieombytning med tilladelse fra SKAT, herunder den forretningsmæssige begrundelse Skattefri aktieombygning uden tilladelse fra SKAT Holdingreglen Udfordringer og konsekvenser for aktionærerne (personaktionæren og holdingselskabet) Spaltning af holdingselskaber (omdannede interessentskaber) Overdragelse med succession ( pengetankreglen ) 14. november 2013 kl Scandic i Aarhus Undervisningsmetode Undervisningen foregår som en kombination af indlæg og diskussioner. Pris: kr. inkl. frokost - ekskl. moms Underviser Ole Aagesen, lektor i skatteret og ansat hos Revitax. Tilmeldingsfrist: 15. oktober

15 Virksomhedsbeskatning 28 Selvom virksomhedsskatteloven kun i begrænset omfang er ændret de seneste år, så rummer den fortsat en række problemer, udfordringer og faldgrupper. Det er derfor ikke uden risiko at beskæftige sig med virksomhedsbeskatning, medmindre man behersker regler og praksis om virksomhedsskatteloven. et med kurset er at gøre deltagerne i stand til at kunne anvende reglerne i virksomhedsskatteloven i forbindelse med optimal rådgivning og praktisk anvendelse. Følgende spørgsmål vil bl.a. blive besvaret Hvordan anvendes virksomhedsordningen, når man deltager i et personselskab (I/S, K/S eller P/S), og hvordan er sammenhængen mellem selskabsretten og skatteretten ved fordeling af resultat mellem ejerne? Kan man placere privat gæld i virksomhedsordningen? Hvordan skal ejendomme/prioritetsgæld værdiansættes og behandles i relation til indskud og hævning i virksomhedsordningen? Hvilke værdipapirer kan placeres i virksomhedsordningen? Hvordan skal salg af én af flere virksomheder håndteres i virksomhedsordningen? Kan virksomhedsordningen med fordel anvendes på vedvarende energianlæg (solceller)? Virksomhedsordningen Betingelser for at anvende ordningen Beregningssystemet i virksomhedsordningen Opgørelse af de forskellige konti og specifikationer Resultatdisponering, hævninger og hæverækkefølge Indskud af beløb og/eller værdier Privat gæld og rentekorrektion Ophør med anvendelse af ordningen Afståelse af virksomhed og afståelse af en af flere virksomheder Med afsæt i virksomhedsskatteloven vil følgende blive gennemgået: Kapitalafkastordningen Betingelser for at anvende ordningen Opgørelse af kapitalafkastgrundlaget og kapitalafkastberegningen Konjunkturudligningsordningen Kapitalafkastordningen for aktier Udligningsordningen for kunstnere Revisorer på alle niveauer Andre med professionel interesse for beskatning af personligt erhvervsdrivende Pris: kr. inkl. frokost - ekskl. moms Undervisere: Camilla Poulsen og Ole Aagesen Tilmeldingsfrist: 28. oktober 2013 Dato Tid Sted 27. november 2013 kl Glostrup Parkhotel, Hovedvej 41, 2600 Glostrup 18. december 2013 kl Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro 29

16 Tilmelding Tilmelding kan foretages ved at faxe nedenstående blanket (fax nr ) eller på til Virksomhed Telefon Adresse Postnr./by Kursusdeltagers navn Kursusdeltagers Kursus Dato/sted Kursusdeltagers navn Kursusdeltagers Kursus Dato/sted Kursusdeltagers navn Kursusdeltagers Kursus Dato/sted Vi forbeholder os ret til at aflyse kurser ved for få tilmeldinger. Tilmeldinger er bindende. Der udstedes kursusbevis til brug for efteruddannelse. 31

17 Ewaldsgade København N T F

SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING KURSUSKATALOG 2016

SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING KURSUSKATALOG 2016 SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING KURSUSKATALOG 2016 RABAT VED TILMELDING INDEN 20. MAJ 2016 Indhold Revitax er et specialfirma i skatterådgivning, der primært har revisionsfirmaer som målgruppe. Vi har defineret

Læs mere

SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING KURSUSKATALOG 2016

SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING KURSUSKATALOG 2016 SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING KURSUSKATALOG 2016 RABAT VED TILMELDING INDEN 20. MAJ 2016 Revitax er et specialfirma i skatterådgivning, der primært har revisionsfirmaer som målgruppe. Vi har defineret nogle

Læs mere

Kursuskatalog. efterår 2012. Kurser i skatteret, moms & afgifter og selskabsret

Kursuskatalog. efterår 2012. Kurser i skatteret, moms & afgifter og selskabsret Kursuskatalog efterår 2012 Kurser i skatteret, moms & afgifter og selskabsret Revitax er et specialfirma i skatterådgivning, der primært har revisionsfirmaer som målgruppe. Vi har defineret nogle ambitiøse

Læs mere

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING KURSUSKATALOG 2017

SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING KURSUSKATALOG 2017 SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING KURSUSKATALOG 2017 RABAT VED TILMELDING INDEN 20. MAJ 2017 Revitax er et specialfirma inden for skatteog momsrådgivning, der primært har revi sionsfirmaer som målgruppe. Vi har

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

Emnekatalog: Aktuel Skat 2017

Emnekatalog: Aktuel Skat 2017 katalog: Aktuel Skat 2017 Aktuel Skat er årets faglige opdatering for rådgivere og assistenter på skatteområdet. Kurset er med til at sikre en fagligt høj standard i regnskaberne samt optimal og korrekt

Læs mere

Ejer 1. Ejer 1 Ejer 1. Holding ApS. et selskab ApS. Drift ApS

Ejer 1. Ejer 1 Ejer 1. Holding ApS. et selskab ApS. Drift ApS Model 10 Ejerskifte af selskab hvor succession ikke er mulig V ejer virksomh eden i personligt regi omdanne r virksomh eden til et selskab gennemf ører en anpartso mbytning Ejer 2 49% 51% Ejer 2 gennemf

Læs mere

Generationsskifte og omstrukturering

Generationsskifte og omstrukturering Birgitte Sølvkær Olesen Generationsskifte og omstrukturering det skatteretlige grundlag 5.udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2017 Birgitte Sølvkær Olesen Generationsskifte og omstrukturering det

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skattepligt for personer. International dobbeltbeskatning. Den skattepligtige indkomst

Indholdsfortegnelse. Skattepligt for personer. International dobbeltbeskatning. Den skattepligtige indkomst Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forkortelsesliste... 5 Indholdsfortegnelse... 7 I II III Skattepligt for personer 1. Fuld skattepligt... 15 1.1. Bopæl her i landet... 16 1.2. Ophold her i landet... 19

Læs mere

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER Indledning Valget af virksomhedsform bør være en velovervejet beslutning, hvor alle aspekter løbende bliver overvejet og vurderet. For mange virksomheder

Læs mere

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte)

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte) Mentora Innovation Større indsigt Bedre rådgivning Nr. 11 Side: 1 af 5 Introduktion For en ejer af et driftsselskab kan der være flere formål med at etablere et holdingselskab, som fremover helt eller

Læs mere

Må vi præsentere. Knap 200 veluddannede og engagerede medarbejdere. Heraf 29 statsautoriserede revisorer

Må vi præsentere. Knap 200 veluddannede og engagerede medarbejdere. Heraf 29 statsautoriserede revisorer Kommanditselskaber Må vi præsentere Lokalt og regionalt statsautoriseret revisions- og rådgivningsfirma i Esbjerg, Grindsted, Kolding, København, Skjern, Tørring, Vejen, Vejle og Aarhus Knap 200 veluddannede

Læs mere

Fyraftensmøde om selskaber

Fyraftensmøde om selskaber Fyraftensmøde om selskaber 28. maj 2013 Morten Hyldgaard Jensen Specialkonsulent Jens Faurholt Registreret revisor Agenda Generelt om selskaber Fordele og ulemper ved selskaber Hvornår skal jeg drive min

Læs mere

Vejledning. omdannelse af virksomhed

Vejledning. omdannelse af virksomhed Vejledning om omdannelse af virksomhed 1. Indledning Den virksomhedsejer, som overvejer at drive sin personligt drevne virksomhed i selskabsform, har også behov for at overveje, hvorledes virksomheden

Læs mere

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma 1 Sporskifte - fra lønansat til interessentskab med to eller flere ejere af virksomheden 2 - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra

Læs mere

Summery Indledning Problemformulering Afgrænsning Målgruppe Metode...12

Summery Indledning Problemformulering Afgrænsning Målgruppe Metode...12 Indholdsfortegnelse: Summery...1 1. Indledning...8 1.2. Problemformulering...9 1.3. Afgrænsning...10 1.4. Målgruppe...12 1.5. Metode...12 2. De danske virksomheders organisering...14 3. Enkeltmandsvirksomheden...18

Læs mere

Bogen om skat for selvstændige

Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige af Søren Revsbæk Regnskabsskolen ApS 2011 Udgivet af Regnskabsskolen Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 Redaktion: Anette Sand regnskabsskolen.dk

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner. Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016

Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner. Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016 Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016 Selskabsretten Selskabslovens 119: Ledelsen skal sikre afholdelse af generalforsamling, når mere end halvdelen

Læs mere

KURSUSKATALOG 2011 / 2012. Partner A/S

KURSUSKATALOG 2011 / 2012. Partner A/S KURSUSKATALOG 2011 / 2012 1 Indholdsfortegnelse: Forord Side 3 Praktiske oplysninger Side 4 Kursussteder og tidspunkter Side 5 Værd at vide om skat (aktuel skat) Side 6-7 Stram økonomi og likviditet (rekonstruktion

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE. - generationsskifte i levende live

DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE. - generationsskifte i levende live DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE - generationsskifte i levende live GENERATIONSSKIFTE HVAD ER DET? Traditionelt Overdragelse af en virksomhed i levende live eller ved død til yngre slægtning og/eller én

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Skatteudvalget L 98 - Bilag 11 O Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Til Folketingets Skatteudvalg Vedlagt følger ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandling af Forslag til lov om

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING

GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING DET SKATTERETLIGE GRUNDLAG JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Generationsskifte og omstrukturering det skatteretlige

Læs mere

Vejen til det optimale generationsskifte

Vejen til det optimale generationsskifte Vejen til det optimale generationsskifte Økonomikonsulent Kennet Rønfeldt 6. februar 2015 Videncenter Thy-Mors Planlæg i tide Halvdelen af de mindre virksomheder i Danmark har ikke en strategi for ejerskifte,

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger Oversigt Del I Skattepligt til Danmark Kapitel 1. Introduktion til skattepligt til Danmark 21 Kapitel 2. Skattepligt for personer 23 Kapitel 3. Skattepligt for selskaber og foreninger 35 Kapitel 4. Skattepligt

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Jannie Borup Gade. Virksomhedsskatteloven med kommentarer

Jannie Borup Gade. Virksomhedsskatteloven med kommentarer Jannie Borup Gade Virksomhedsskatteloven med kommentarer Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2017 Jannie Borup Gade Virksomhedsskatteloven med kommentarer 1. udgave, 1. oplag 2017 by Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.... 4 BESKATNING AF SOLCELLEANLÆG... 5 - STANDARDMETODEN.... 5 - REGNSKABSMETODEN... 6 SPØRGSMÅL OG SVAR... 7 - REGISTRERINGER...

Læs mere

S0ren Halling-Overgaard og Birgitte S0lvkaer Olesen. Generationsskifte. - det skatteretlige grundlag ved generationsskifte og omstrukturering

S0ren Halling-Overgaard og Birgitte S0lvkaer Olesen. Generationsskifte. - det skatteretlige grundlag ved generationsskifte og omstrukturering S0ren Halling-Overgaard og Birgitte S0lvkaer Olesen Generationsskifte - det skatteretlige grundlag ved generationsskifte og omstrukturering Jurist- og 0konomforbundets Forlag 2002 Indhold Kapitel 1. Indledning

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme

EJERSKIFTE. Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Anvendelse af selskaber i minkproduktionen og i landbruget

Læs mere

Virksomhedsetablering

Virksomhedsetablering Virksomhedsetablering Copenhagen IT University, 8 September 2005 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Til diskussion Forretningsplanen Præsentation og diskussion Erfaringer fra brug af digital

Læs mere

Generationsskiftemodeller

Generationsskiftemodeller Generationsskiftemodeller v/advokat Hans Henrik Banke Mandag POWERPOINT d. 2.11.2015 (v2) TEMPLATE TITLE A focused subheading Date Generationsskifte et vidt begreb! Virksomheden Formuen Familien Generationsskiftemodeller

Læs mere

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger Oversigt Del I Skattepligt til Danmark Kapitel 1. Introduktion til skattepligt til Danmark 19 Kapitel 2. Skattepligt for personer 21 Kapitel 3. Skattepligt for selskaber og foreninger 31 Kapitel 4. Skattepligt

Læs mere

DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG. v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov

DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG. v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov 1 DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG? LEGALITETSPRINCIPPET Kravet om lovhjemmel Den formelle lovs princip LOVLIG SKATTETÆNKNING Ret

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og

Læs mere

Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed - 1 Opstart af virksomhed Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Etablering af egen virksomhed nødvendiggør en lang række overvejelser af meget forskellig karakter. Et af de centrale spørgsmål

Læs mere

Omstrukturering. skatteregler i praksis. Jane K. Bille Morten Hyldgaard Jensen René Moody Nielsen. 2. udgave

Omstrukturering. skatteregler i praksis. Jane K. Bille Morten Hyldgaard Jensen René Moody Nielsen. 2. udgave Jane K. Bille Morten Hyldgaard Jensen René Moody Nielsen Omstrukturering skatteregler i praksis 2. udgave Jane K. Bille, Morten Hyldgaard Jensen, René Moody Nielsen Omstrukturering skatteregler i praksis

Læs mere

ServiceInformation Omstrukturering Fusion af selskaber

ServiceInformation Omstrukturering Fusion af selskaber Nr. 12 Side: 1 af 5 Mentora Innovation Større indsigt Bedre rådgivning Introduktion Der kan være flere formål med at gennemføre en fusion. En fusion er en sammenlægning af to eller flere selskaber, og

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt investeringsafkast, men derimod om resultatandel i en erhvervsvirksomhed, jf. ovenfor. Side 2 Det må antages, at det er den pågældendes

Læs mere

Skatteudvalget L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Skatteudvalget L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt 16. maj 2017 J.nr. 2017-208 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 183 - Forslag til Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige

Læs mere

Ø90 Selskaber i praksis

Ø90 Selskaber i praksis Ø90 Selskaber i praksis v/ Solvejg Poulsen og Kristian Lang Heden & Fjorden Landbrugsrådgivning Syd Den 1. December 2011 Holding selskaber Typisk formål at eje anparter/aktier i et eller flere helt eller

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING

GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING DET SKATTERETLIGE GRUNDLAG JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen Generationsskifte

Læs mere

Karsten Gianelli. Dødsbobeskatning. 3. udgave THOMSON REUTERS

Karsten Gianelli. Dødsbobeskatning. 3. udgave THOMSON REUTERS Karsten Gianelli Dødsbobeskatning 3. udgave THOMSON REUTERS Forord 5 Kapitel 1 Indledning og historik 29 1. Dødsboskiftereglerne 29 2. Dødsboskattereglerne 30 2.1. De tidligere gældende regler i hovedtræk

Læs mere

Fra regnskab til selvangivelse for selvstændige erhvervsdrivende

Fra regnskab til selvangivelse for selvstændige erhvervsdrivende Henrik Jan Steffensen, Storgaard Lars Hove Bunch, Jan-Christian Bent Nilsen, Larsen Thomas Booker Brian Hansen - selskabsret, regnskab og skat Fra regnskab til selvangivelse for selvstændige erhvervsdrivende

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2015 GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget PALLE HØJ Vicedirektør og chefrådgiver i økonomi 96296650 20249998 pah@hflc.dk SITUATIONEN FOR LANDBRUGET? FINANSMARKEDET

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen

Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen Søren Revsbæk Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen af Søren Revsbæk Regnskabsskolen

Læs mere

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Rettevejledning Opgave 1. Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen, jf. ejendomsavancebeskatningslovens

Læs mere

Copenhagen Business School. Generationsskifte. Forskellige generationsskiftemodeller med udgangspunkt i personlig virksomhed

Copenhagen Business School. Generationsskifte. Forskellige generationsskiftemodeller med udgangspunkt i personlig virksomhed Copenhagen Business School Generationsskifte Forskellige generationsskiftemodeller med udgangspunkt i personlig virksomhed Uffe Conradsen og Peter Kilsgaard Mortensen 07-12-2011 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier.

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier. Skatteudvalget Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Til Skatteministeriet Pioner Allé 1 Departementet 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail: jesper.kiholm@skat.dk Tønder, den 26. marts 2009 Høringssvar

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 183 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2. juni 2017 Forslag til Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love (Nedsættelse af bo- og gaveafgiften

Læs mere

Videregående skatteret

Videregående skatteret Side 1 af 7 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, januar 2008 Videregående skatteret Onsdag den 9. januar 2008 Kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

2 Valg af virksomhedsform

2 Valg af virksomhedsform Særnummer-2014 2 Valg af virksomhedsform Denne publikation har til formål at bistå iværksætteren eller den eksisterende virksomhedsindehaver, der ønsker at omstrukturere sin virksomhed, med at vælge den

Læs mere

Indholdsoversigt. Del I Skattepligt til Danmark. Del II Den skattepligtige indkomst. Del III Avancebeskatning

Indholdsoversigt. Del I Skattepligt til Danmark. Del II Den skattepligtige indkomst. Del III Avancebeskatning Indholdsoversigt Del I Skattepligt til Danmark Kapitel 1. Introduktion til skattepligt til Danmark.......................................19 Kapitel 2. Skattepligt for personer....................................................

Læs mere

Dødsbobeskatning - selvstændig bobeskatning af dødsbo, hvor længstlevende ægtefælle er eneste legale arving - SKM2015.128.LSR

Dødsbobeskatning - selvstændig bobeskatning af dødsbo, hvor længstlevende ægtefælle er eneste legale arving - SKM2015.128.LSR - 1 06.11.2015-10 (20150303) Dødsbobeskatning Dødsbobeskatning - selvstændig bobeskatning af dødsbo, hvor længstlevende ægtefælle er eneste legale arving - SKM2015.128.LSR Af advokat (L) Bodil Christiansen

Læs mere

Generationsskifte og Strukturering

Generationsskifte og Strukturering Kim Pedersen Generationsskifte og Strukturering en håndbog for ejerledere Kim Pedersen Generationsskifte & Strukturering. en håndbog for ejerledere 1. udgave/1. oplag C Karnov Group Denmark A/S, København

Læs mere

Skat og Erhvervsfonde

Skat og Erhvervsfonde Skat og Erhvervsfonde Center for Corporate Governance, CBS indbyder til seminar hos Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 16:00 Velkomst v/professor Steen Thomsen, CBS 16:00-16:30 Fondsbeskatning: Hvordan

Læs mere

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Skattefri spaltning når din virksomhed står ved en skillevej Indhold Når din virksomhed står ved en skillevej Forord Når din

Læs mere

Aktuelle problemstillinger inden for aktieavancebeskatning

Aktuelle problemstillinger inden for aktieavancebeskatning Aktuelle problemstillinger inden for aktieavancebeskatning Nov./dec. 2015 Preben Underbjerg Poulsen 1 Disposition Minefeltet, hvor aktieafståelser detonerer udbyttebeskatning. Afståelse til koncernforbundet

Læs mere

valg AF virksomhedsform

valg AF virksomhedsform Særudgave 2011 valg AF virksomhedsform Indledende overvejelser 2 Personligt drevet enkeltmandsvirksomhed 3 Interessentskab (I/S) 3 Anpartsselskab (ApS) og aktieselskab (A/S) 4 Holdingselskab 5 Selskab

Læs mere

Iværksætteri - kom godt igang! November 2014

Iværksætteri - kom godt igang! November 2014 www.pwc.dk Iværksætteri - kom godt igang! v/partner Jesper Falk Revision. Skat. Rådgivning. Agenda De gode forudsætninger Virksomhedsbegrebet Valg af virksomhedsform Økonomistyring Budgettering 2 De gode

Læs mere

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf.

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. Generationsskifte af Udlejningsejendomme Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. 62 22 02 12 Indehavere Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Eva Kristensen

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Skattecenter København SELMNR. CVR-/SE-nr. Sluseholmen 8B 28 68 93 06 2450 København SV Virksomhedsform Administrationsselskab CVR-/SE-nr.

Skattecenter København SELMNR. CVR-/SE-nr. Sluseholmen 8B 28 68 93 06 2450 København SV Virksomhedsform Administrationsselskab CVR-/SE-nr. Indkomståret Selskabsselvangivelse 2012 Skattecenter København SELMNR. CVR-/SE-nr. Skattemyndighed Sluseholmen 8B 28 68 93 06 2450 København SV Virksomhedsform Administrationsselskab CVR-/SE-nr. Navn og

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. 13. maj L 202 Supplerende spørgsmål

Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. 13. maj L 202 Supplerende spørgsmål Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09 13 e-mail: fsr@fsr.dk

Læs mere

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG?

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? INDLÆG PÅ KOLDINGFJORD SUCCESSION PASSIVPOSTER - VÆRDIANSÆTTELSE Torsdag, den 16. maj 2013 v/advokat Birte Rasmussen, Aalborg KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? 2 1 SKM 2011.406: Værdiansættelse

Læs mere

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE Ved advokat Torben Buur - DAHL Herning DISPOSITION SITUATION 1. INTRO SKATTEPLIGT TIL DK 2. HVAD ER ARBEJDSUDLEJE 3. BESKATNING

Læs mere

SKATTEFRI VIRKSOMHEDSOMDANNELSE

SKATTEFRI VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SKATTEFRI VIRKSOMHEDSOMDANNELSE Kandidatafhandling Aalborg Universitet Cand.Merc.Aud Skrevet af: Vejleder: Liselotte Madsen Afleveret den 11. marts 2014 1 1 Indledning... 4 2 Problemformulering... 6 2.1

Læs mere

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS 30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS KORT OM VIRKSOMHEDSORDNINGEN Virksomhedsordningen har følgende hovedformål: At give fuld fradragsværdi for

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Skatteudvalget L 45 Bilag 6 Offentligt

Skatteudvalget L 45 Bilag 6 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 45 Bilag 6 Offentligt 8. december 2015 J.nr. 15-2867432 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Teknisk gennemgang af L 123

Teknisk gennemgang af L 123 Skatteudvalget 2015-16 L 123 endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Teknisk gennemgang af L 123 Folketingets Skatteudvalg, den 12. maj 2016 2.1. Opfølgning på en dom fra EU-Domstolen om genbeskatning

Læs mere

Grænseoverskridende fusioner

Grænseoverskridende fusioner Dansk Skattevidenskabelig Forening Grænseoverskridende fusioner v/senior Manager Vicki From Jørgensen 21. november 2011 Præsentation 1. Indledning 2. Den historiske udvikling 3. Skattepligtige og skattefrie

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

Ejeraftaler mellem selskabsdeltagere

Ejeraftaler mellem selskabsdeltagere - 1 Ejeraftaler mellem selskabsdeltagere Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med de nye regler for aktieselskaber og anpartsselskaber, der trådte i kraft den 1. marts 2010, er der indført nogle

Læs mere

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg Investering i solceller Faktablad om investering i solcelleanlæg INDHOLDSFORTEGNELSE KORT OM SOLCELLEANLÆG... 3 Nettomåleordningen... 3 Salg af strøm... 3 Registrering og ejerskab... 4 Aflæsning af måler...

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat 16. august 2007 EM 2007/33 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Ophævelse af sambeskatning for samlevende ægtefæller, samt indførelse af regler

Læs mere

Af advokat Nicolai Thorsted

Af advokat Nicolai Thorsted Af advokat Nicolai Thorsted Kontakt info Andersen Partners Telefon: 76 22 22 22 Fax: 76 22 22 01 www.andersen partners.dk Advokat, Partner Nicolai Thorsted nth@andersen partners.dk Dir. tlf. 76 22 22 60

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering

Læs mere

Eksempler på kapitalejerlån selskabs- og skatteretligt. Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen

Eksempler på kapitalejerlån selskabs- og skatteretligt. Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen Eksempler på kapitalejerlån selskabs- og skatteretligt Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen Indholdet af hæftet Generelt om eksemplerne - Selskabsretligt - Skatteretligt - Oversigt over

Læs mere

AKTIONÆRLÅN. v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen

AKTIONÆRLÅN. v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen AKTIONÆRLÅN v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen Historisk tilbageblik Skiftende holdninger til aktionærlån Lovligt til 1982 mod betryggende sikkerhed Forbud fra 1982 Kontrol af

Læs mere

Notat til Aalborg Byråd. vedrørende valg af selskabsform for Aalborg Letbane

Notat til Aalborg Byråd. vedrørende valg af selskabsform for Aalborg Letbane Haugaard Nielsen Advokatpartnerselskab Rasmus Haugaard Advokat (H), Ph.d. Notat til Aalborg Byråd vedrørende valg af selskabsform for Aalborg Letbane 1. Indledning I forbindelse med den forestående selskabsdannelse

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC Indledning Erhvervsfondsudvalget anfører i deres rapport 1, Den nuværende beskatning ved etableringen af en erhvervsdrivende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 214 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0038 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af

Læs mere

Skatteretlige kandidatafhandlinger

Skatteretlige kandidatafhandlinger Skatteretlige kandidatafhandlinger Jakob Bundgaard, Lektor, Ph.D., partner, Deloitte Copenhagen Research Group on International Taxation (CORIT) Først lidt om juridisk forskning på CBS. Fokus på erhvervslivets

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Hvad Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere