Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2017"

Transkript

1 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2017 December 2016

2 Forord Det Gode Liv i Syddanmark er visionen for den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Rent drikkevand hører med til et godt liv. Men rent drikkevand baseret på grundvand er ikke længere en selvfølge. Grundvandet er en fælles ressource, som skal forvaltes med ansvarlighed og handling, hvis vi og de kommende generationer skal have opfyldt vores behov for rent drikkevand. I øjeblikket er der kortlagt ca forurenede grunde og ca grunde, som kan være forurenede i regionen. Kortlægningen berører regionens borgere og vi har derfor stort fokus på at give en god og rettidig information om kortlægningen og dens betydning. De mange forurenede grunde nødvendiggør en skarp prioritering af regionens indsats. Fra 2017 prioriterer vi indsatsen efter den ny strategi for jordforureningsindsatsen. Grundvandet har højeste prioritet. Vores mål for indsatsen er at opnå Mest godt grundvand for pengene. Vi har også fokus på indeklimaproblemer på bolig-grunde, og i særlige tilfælde prioriterer vi en indsats af hensyn til overfladevand eller for at hindre direkte kontakt med forurenet jord. Samarbejde og dialog er væsentlige elementer i en god og koordineret indsats. Det gælder særligt grundvands-beskyttelsen, som varetages af mange aktører indenfor hver deres delområde. Regionen har derfor taget initiativ til flere udviklingssamarbejder med fx kommuner, vandforsyninger og vidensinstitutioner. Målet er at udvikle samarbejdsformer, der kan medvirke til løsningen af udfordringerne med fx pesticider og klorerede stoffer i grundvandet, og sikre helhed og synergi grundvandsindsatsen. På de følgende sider er forslag til, hvor regionen skal sætte nye forureningsundersøgelser og oprensninger i gang i Der er også en beskrivelse af flere andre af regionens mange aktiviteter i Hvis du har kom-mentarer til vores forslag, vil vi gerne have dem senest den 1. februar De kommentarer vi modtager, vil indgå arbejdet med at fastlægge den endelige plan. God læselyst Jørn Lehmann Petersen Udvalgsformand Forsidefoto: Dybe grundvandsboringer i Odense

3 Høring af forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger Regionens indsats over for jordforurening Regionens indsats overfor jordforurening omfatter de forureninger, hvor loven ikke giver mulighed for at påbyde forureneren at undersøge eller fjerne forureningen. Regionen kortlægger alle grunde, hvor der enten forventes eller er viden om, at grunden er forurenet. På grunde, hvor der er en forventet forurening og hvor regionen har indsats, foretager vi en indledende forureningsundersøgelse. Hvis grunden viser sig ikke at være forurenet, udgår lokaliteten af kortlægningen. For en del af de grunde, der er forurenede, kan forureningen være en risiko for værdifuldt grundvand, overfladevand eller boliger. Er det tilfældet, foretager vi en videregående undersøgelse af forureningens omfang. Viser undersøgelsen, at der fortsat er risiko, vil næste skridt være at gennemføre en oprensning. Hvad er i høring? Høringen omfatter de lokaliteter, hvor regionen foreslår at foretage videregående undersøgelse eller oprensning i Du kan se forslaget til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i tabellerne på side 4 og 5. Høringsperiode Forslaget om regionens indsats i 2017 fremlægges hermed i offentlig høring til og med den 1. februar Når høringsperioden er slut, tager regionsrådet stilling til høringssvarene og vedtager den endelige plan for, hvor der skal påbegyndes nye forureningsundersøgelser og oprensninger i Prioritering af indsatsen i 2017 De videregående forureningsundersøgelser og oprensninger er dyre, og vi er derfor nødt til at prioritere, hvilke lokaliteter vi undersøger først. Principperne for prioriteringen er nærmere beskrevet på Side 6 Vores prioritering for 2017 er regionens forventede indsats overfor jordforurening. Hvis vi får ny viden om alvorlige forureninger, som nødvendiggør en akut indsats, kan vi være nødt til at ændre prioriteringen. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på, at planen hverken medfører pligter eller rettigheder for grundejerne. Øvrige indsatser Aktiviteterne med videregående undersøgelser og oprensninger er kun en del af regionens arbejde med jordforurening. Du kan læse mere om vores indsats, udviklingsopgaver og myndighedsopgaver på de følgende sider og på Her kan du også finde oplysninger om vores strategier og arbejdsplaner for tidligere år. Økonomi De nye forureningsundersøgelser og oprensninger sættes i gang for ca. 8,1 mio. kr. Jordforurening kan påvirke mennesker og natur via transport gennem jord og grundvand. 3

4 Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2017 Nye forureningsundersøgelser Prioriteret grundvandsindsats Prioriteringsgrundlag Prioriteret grundvandsindsats Lokalitetsnr. Branche Adresse Autoværksted Prinsevej 1, 5631 Ebberup r Metalvareindustri Holtevej 21, 5620 Glamsbjerg r Autoværksted Rynkeby Bygade 19, 5350 Rynkeby r Autoværksted Assensvej 370, 5690 Tommerup r Autoværksted Neversvej 63, 5690 Tommerup r Losseplads Mosevej 16, 5492 Vissenbjerg r Materielplads Højmarken 1, 5492 Vissenbjerg r Autoværksted Industrivej 2, 5492 Vissenbjerg r Metalvareindustri Industrivej 8, 5492 Vissenbjerg r Fyldplads Katry 1A, 6440 Augustenborg r Fyldplads Smedegade 25, 6440 Augustenborg r Losseplads Notmark 21, 6440 Augustenborg r Losseplads Skovvej 27, 6430 Nordborg r Losseplads Ærvej 10, 6430 Nordborg r Losseplads Højbjergvej 5, 6520 Toftlund r r Losseplads Kobjergvej 6, 7190 Billund r Losseplads Brændevej 2, 6270 Tønder r Losseplads Washingtonvej, 6270 Tønder r Losseplads Kobjergvej 4A, 4B, 7190 Billund r Asfaltværk Savværksvej 2, 6818 Årre r Gartneri Særmarksvej 5G, 6670 Holsted r Fyldplads Roustvej 111, 6800 Varde r Fyldplads Bavnevej 9, 7321 Gadbjerg r Fyldplads Møllebro 1, 6092 Sønder Stenderup r Olieoplag Nr. Bjertvej 67, 6000 Kolding r Fremstilling af glasfiber Dridekærvej 5, 6580 Vamdrup r Grundvand Indsats Indeklima Kontakt 4

5 Nye forureningsundersøgelser Akut prioriterede forureninger Prioriteringsgrundlag Akut prioriterede forureninger Lokalitetsnr. Branche Adresse Maskinstation Strandgyden 1, 5466 Asperup r Maskinstation Volderslevvej 147, 5260 Odense S r Autoværksted Søndersøvej 245, 5462 Morud r Maskinindustri Nyvej 6, 5492 Vissenbjerg r Renseri Allegade 8, 7323 Give r Renseri Kiddesvej 3, 7100 Vejle r r Renseri Koldingvej 18, 7100 Vejle r Hjallesegade 45, Egelundsvej 18, Jernstøberi Svendborgvej 39, 5260 Odense S r Grundvand Indsats Indeklima Kontakt Nye oprensninger 2017 Nye oprensninger 2017 Indsats Prioriteringsgrundlag Lokalitetsnr. Branche Adresse Grundvand Indeklima Kontakt Akut prioriterede forureninger Autoværksted Dyreborgvej 1, 5600 Faaborg r Elværk Østrupskovgårdsvej 2, 5450 Otterup r 5

6 Hvordan er de nye forureningsundersøgelser og oprensninger udvalgt? De bærende principper for prioritering af indsatsen Principperne for regionens indsats over for jordforurening er beskrevet i politiske vedtagne strategier og handleplaner. Retningslinjer for regionens prioritering fra 2017 og frem er udformet ud fra det overordnede princip om at: 1. Indsatsen overfor grundvandstruende forureninger i områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande har højeste prioritet 2. Indsatsen overfor indeklima-problemer på boliggrunde prioriteres højt 3. Indsatsen i forhold til overfladevand og natur samt overfor jordforurening med kontaktrisiko prioriteres sideordnet: 3a Indsatsen overfor overfladevand og natur prioriteres kun i særlige tilfælde 3b Indsatsen overfor jordforurening med kontaktrisiko prioriteres kun i særlige tilfælde Grundvandsstrategi Den overordnede tanke i strategien er mest godt grundvand for pengene. Vi ønsker en tættere koordinering af de forskellige aktørers grundvandsbeskyttende tiltag gennem en tidlig dialog med kommuner og vandforsyninger. Baggrunden for den nye strategi er, at statens omfattende grundvandskortlægning har medført ny viden om grundvandets sårbarhed. Derudover er overfladevand og natur pr. 1. januar 2014 blevet en del af regionens indsatsområde. Regionen har indsats overfor grundvandstruende forureninger i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande til almene vandværker (IVO). Den grundvandsrettede indsats er defineret ved 7 bærende principper, der har fokus på stoffer, vandressourcen og vandforsyningen. Principperne fremgår af Jordforureningsstrategi Regionen prioriterer først indsatsen for de mest grundvandstruende forureninger i de sårbare områder indenfor OSD og IVO. De sårbare områder er de områder der er nitratfølsomme (NFI) og de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Som et led i prioriteringen af indsatsen fremover har vi inddelt regionen i 45 delområder. Inddelingen betyder, at regionen kan påbegynde en indsats i flere delområder samtidig. Områderne kan ændres eller nedprioriteres i samråd med kommuner og vandforsyninger. Dette kan ske, Borearbejdet i partnerskabsprojektet Odense Vest. hvor det giver mening i forhold til at sikre vandressourcen i områder, hvor det er vanskeligt at finde godt nyt grundvand. Regionen har de seneste fire år arbejdet ud fra et konkret mål om at beskytte grundvandet i 11 højt prioriterede områder. I 2017 forventes denne indsats afsluttet. Indeklima strategi Den tredelte prioritering af forureningsrisici betyder, at vi også igangsætter nye videregående forureningsun-dersøgelser og oprensninger, når vi får kendskab til jordforureninger, der giver anledning til alvorlige indeklimaproblemer i boliger. Disse forureninger kategoriserer vi som akutte sager. Strategi over for kontaktrisiko, natur og overfladevand Indsatsen over for kontaktrisiko, natur og overfladevand, prioriteres kun i særlige tilfælde. Regionen har ansvaret for at undersøge og udføre en indsats over for jordforurening, der udgør en risiko ved direkte kontakt. Indsatsen over for kontaktrisiko prioriteres, hvor stoffernes farlighed og koncentration giver en uacceptabel risiko for sundheden ved kontakt med den forurenede jord. Indsatsen i forhold til overfladevand og natur er fastlagt i en aftale mellem Danske Regioner og Miljøministeriet. Det er forudsat, at regionens indsats mod forurening af vandløb, søer og kystvande samtidig vil dække indsatsen i forhold til de internationale naturbeskyttelsesområder. Frem til 2019 skal regionen foretage kildeopsporing, risikovurdering og eventuelt udføre en akut indsats. Hvis der er behov for yderligere indsats, er det planen at oprensninger skal gennemføres i perioden

7 Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2017 Kort & Matrikelstyrelsen 7

8 Den konkrete prioritering for 2017 Regionen vil i 2017 arbejde efter principperne i den nye prioriteringsstrategi og afslutte indsatsen i de sidste områder i Grundvandsstrategi 2016, Svendborg og Søndersø. Svendborg I Svendborg området gennemføres de sidste videregående undersøgelser i Den videre indsats på lokali-teterne igangsættes løbende hen over året, når kommunernes vurdering om påbudsmuligheder på de enkelte lokaliteter er afklaret. Søndersø Regionens videregående undersøgelser i Søndersø området har vist et behov for, at der udføres en samlet risikovurdering af de forskellige forureninger, der er påvist i området. De fleste af forureningerne udgør ikke enkeltvis en risiko for grundvandet, men det er muligt, at den samlede forureningsbelastning kan udgøre en risiko. Arbejdet med den samlede risikovurdering startede i 2015 og fortsætter og afsluttes i 2017, hvor ny viden om grundvandsindvindingen i området inddrages. Udfaldet af risikovurderingen kan være, at der skal gennemføres flere videregående undersøgelser, at der skal udføres oprensning eller at der ikke er behov for yderligere ind-sats. Særlig indsats mod forurening fra tidligere renserier I 2015 påbegyndte regionen en gennemgang af udvalgte forureningsundersøgelser på tidligere renserier. Dette skyldes, at vi gennem årene har erfaret, at renserigrundene ofte er meget forurenede og at vi de seneste år har fået mere viden om, hvordan en undersøgelse af et tidligere renseri bør udføres. En gennemgang af de tidligere forureningsundersøgelser på de mange lokaliteter fortsættes i 2017 og forventes at føre til, at der udføres indledende undersøgelser på ca. 125 lokaliteter. I 2016 er de første 26 indledende undersøgelser gennemført. Dette arbejde vil fortsætte i 2017 og på de lokaliteter, hvor den indledende undersøgelse begrunder en hurtig indsats, vil der blive gennemført videregående undersøgelser. Øvrige indsatser Udover ovennævnte indsatser arbejder vi i 2017 også med videregående undersøgelser og oprensninger, der er sat i gang i tidligere år. Oprydning af forurening fra et tidligere renseri. Den konkrete indsats i 2017 Grundvand: 26 nye, videregående undersøgelser af grundvandstruende forureninger i følgende geografiske områder: Assens, Esbjerg, Skærbæk, Kerteminde, Ribe, Billund, Tommerup, Fredericia, Sønderborg, Kolding, Tønder og Ølgod. På en af lokaliteterne er der også risiko ved kontakt med jorden. Op til 11 grundvandsprioriterede forureningsundersøgelser omfattet af Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg, dog afventes kommunens afgørelser af, om der kan gives påbud til forurener. 7 videregående undersøgelser af akut prioriterede forureninger, der udgør en risiko for betydningsfuldt grundvand. Indeklima: 2 videregående undersøgelse af akut prioriteret forurening, fordi et højt indhold af flygtige stoffer i jorden kan true indeklimaet i flere boliger. En af forureningerne udgør samtidig en risiko for værdifuldt grundvand. Kontakt: 2 akut prioriterede forureninger renses op, fordi kraftig jordforurening udgør en risiko ved anvendelsen af boligernes haver. En stor del af aktiviteterne på jordforureningsområdet i 2017 er fastlagt på forhånd gennem det generelle kortlægnings- og undersøgelsesarbejde og de lovbundne opgaver. 8

9 Øvrige jordforureningsopgaver og projekter Allerede igangsatte undersøgelser I 2017 viderefører eller afslutter vi 25 forureningsundersøgelser (3,4 mio. kr.), 11 oprensninger (2,1 mio. kr.) og flere udviklingsopgaver, som blev sat i gang i 2016 eller tidligere. Kortlægnings-, undersøgelsesog myndighedsopgaver Regionens opgaver omfatter flere arbejdsområder, dels i forhold til regionens rolle som jordforureningsmyndighed og dels som grundlag for videregående undersøgelse eller oprensning. Vi indsamler og vurderer historisk materiale om mulige forureninger i hele regionen. Der indsamles først i områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til vandværker. Denne opgave forventes afslut-tet i Arbejdet danner grundlag for en kortlægning af de forurenede og muligt forurenede grunde. I dag har vi kendskab til ca forurenede og ca muligt forurenede grunde. Fremadrettet forventer vi at finde og vurdere yderligere ca muligt forurenede grunde i områder med drikkevandsinteresser og skøns-mæssigt i størrelsesordenen til udenfor. Boligundersøgelser og borgerrettede opgaver Når der er en mulig forurening på en boliggrund, har grundejeren mulighed for at bede regionen om at gennemføre en indledende forureningsundersøgelse, så det bliver afklaret, om der er en forurening eller ej. Regionen har pligt til at gennemføre forureningsundersøgelsen inden for et år. Vi regner med, at omkring 150 grundejere vil bruge denne mulighed i løbet af Tilsvarende udfører regionen for midler fra statens Værditabsordning en indsats overfor forureninger, der udgør en indeklima- eller kontaktrisiko på boligejendomme. Vi varetager mange myndighedsopgaver i forhold til privatfinansierede forureningsundersøgelser og oprensninger. Regionen har en stor opgave med at rådgive og svarer på henvendelser fra grundejere, overvåge grundvandsforureninger og sikre driften af oprensningsanlæg m.m. Overfladevand Med virkning fra januar 2014 er formålet og indsatsområderne i jordforureningsloven blevet tilpasset EU s vandrammedirektiv samt habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiverne. Det betyder, at regionerne også skal prioritere en indsats overfor jordforurening, der kan udgøre en risiko for overfladevand og natur. Regionen foretager en risikovurdering af de kortlagte jordforureninger og udfører et mindre antal undersøgelser i perioden , særligt i forhold til vandløb, søer og hav. Fra 2019 foretages en statslig forhandling af den regionale indsats overfor overfladevand og naturtruende forureninger. Den egentlige oprensning af jordforureninger, der påvirker overfladevand og natur, indgår i vandplanerne og forudsættes at ske i perioden fra 2021 og frem. Udviklingssamarbejde om drikkevandsbeskyttelse For at styrke samarbejdet og koordineringen af indsatsen med aktørerne inden for grundvandsbeskyttelsen har regionen de senere år taget initiativ til udviklingssamarbejder med blandt andet vandselskaber og kommuner. Formålet er at udvikle værktøjer, metoder og processer, der kan målrette parternes samlede indsats for drikkevandsbeskyttelse og hermed også reducere de samlede omkostninger. Fælles grundvand - fælles ansvar I 2015 har regionen indgået en aftale om et partnerskabsprojekt sammen med VandCenter Syd, Odense Kommune, GEUS og Region Syddanmark om beskyttelse af oplandene til Bolbro og Eksercermarken kildepladser. Målet er at forbedre og udvikle nye metoder til at vurdere og prioritere indsatsen overfor forureningstruslerne i de dybereliggende grundvandsmagasiner. Med afsæt i statens grundvandskortlægning er der i 2016 udarbejdet en geologisk model for området, som forventes at være færdig i januar Planen er at der, med baggrund i den geologiske model, udarbejdes en hydrogeologisk model for området i Modellen anvendes efterfølgende til risikovurdering af forureninger og kan for de terrænnære grundvandsmagasiner også omfatte forskellige arealanvendelser, indvindingsstrategier og forvaltningsmæssige dispositioner. Projektet forventes at løbe frem til 31. december

10 Pesticidpartnerskab Som led i grundvandsbeskyttelsen mod forurening fra pesticidpunktkilder har regionen i 2016 indgået en partnerskabsaftale med Esbjerg Kommune, Din Forsyning A/S, Vejen Kommune og Læborg Vandværk. Målet er at afprøve en ny samarbejdsform der i højere grad end nu kan sikre en fremadrettet og koordineret indsats til sikring af drikkevandsforsyningen mod pesticidforeninger. Med udgangspunkt i erfaringer og undersøgelser ved Aike og Læborg vandværker er formålet at udarbejde et idékatalog til pesticidramte vandværker. Idékataloget skal give overblik over de enkelte aktørers roller, og præsentere et katalog over afprøvede løsningsmuligheder til at hjælpe vandforsyningerne med at vælge en økonomisk fornuftig løsning på et pesticidproblem. Idékataloget skal også være en guide til, hvornår regionen og andre parter med fordel kan inddrages i løsningsmuligheder. Projektet forventes afsluttet i Kanalbyen ved Lillebælt I forbindelse med udviklingen af en ny bydel Kanalbyen ved Lillebælt i Fredericia på den tidligere Kemiragrund har regionen i 2016 indgået et partnerskabsprojekt med Fredericia C og Fredericia Kommune om opstilling af en grundvandsmodel. Formålet med projektet er at smidiggøre sagsbehandling i forbindelse med de tilladelser projektet kræver, når arealanvendelsen ændres og risikoen for øget påvirkning af overfladevand skal sikres. Målet med partnerskabsprojektet er at opstille en vejledning for ansøgninger og synliggøre for bygherrer, hvilke oplysninger der er nødvendige for, at projekter er tilstrækkeligt belyst til at kommunen og regionen kan vurdere, om der kan gives tilladelse til projektet. Nationalt netværk af testgrunde Region Syddanmark er en del af et nationalt netværk af testgrunde. Netværket er etableret for at tilskynde virksomheder, forsknings- og undervisningsinstitutioner til at udvikle nye teknikker og teknologier til undersøgelse og oprensninger af jord- og grundvandsforureninger. Samlet repræsenterer grundene en bred vifte af forureningsproblematikker. Region Syddanmark har stillet to testgrunde til rådighed, henholdsvis en tidligere Tjære- og Asfaltfabrik i Ringe samt et tidligere renseri på Middelfartvej i Odense. Regionen har indsats over for forureninger der påvirker overfladevand. 10

11 Miljøvurdering af Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2017 Region Syddanmark har vurderet, at indsatsen i Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2017 ikke er omfattet af lov nr af 10. december 2015 om miljøvurdering af planer og programmer, fordi den ikke fastlægger rammer for fremtidige anlæg eller arealanvendelser. Region Syddanmark træffer derfor afgørelse om, at indsatsen i Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2017 ikke skal miljøvurderes. Klagevejledning Afgørelsen om, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering, kan påklages til Natur og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. bekendtgørelsens 16 stk.2. Klageberettigede er enhver, der har en væsentlig individuel interesse i afgørelsen. Klage skal indsendes via Klageportalen på Natur og Miljøklagenævnets hjemmeside Det koster kr. 500 at klage og gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. (Der er yderligere klagevejledning på Regionen modtager klagen via Klageportalen og klagen anses for indsendt, når den er tilgængelig for regionen i Klageportalen. Ønsker du at klage over regionens afgørelse, skal din klage være tilgængelig for Region Syddanmark i Klageportalen senest den 1. februar 2017 kl På tidligere renserigrunde har vi erfaring med forurening med chlorerede opløsningsmidler, derfor foretager vi nye undersøgelser for at sikre, at vi ikke har overset en væsentlig forurening. Ofte er der kun lidt plads når forurenet jord skal graves væk. Små entreprenørmaskiner er derfor ofte i anvendelse ved oprydninger på boliggrunde. 11

12 Region Syddanmark Miljø og Råstoffer Damhaven Vejle Tlf www. regionsyddanmark.dk//miljo-raastoffer Region Syddanmark, Grafisk Service

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Januar 2014 Forord I Region Syddanmark arbejder vi målrettet på at beskytte grundvandet,

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015 December 2014 Forord Rent og naturligt drikkevand betragtes af de

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013 Maj 2013 Forord Det Gode Liv er visionen for den Regionale Udviklingsplan i Syddanmark. Det skabes

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009 26. januar 2009 Forord I Region Syddanmark gør vi en stor indsats for

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 April 2012 Forord Det at åbne for vandhanen og få adgang til rent og frisk drikkevand betragtes af de

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011 31. januar 2011 Forord Vi skal passe på vores jord og på vort grundvand.

Læs mere

Grundvandsstrategi 2016

Grundvandsstrategi 2016 Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse 2013-16 Maj 2013 2 Titel: Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen. Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 22. maj 2015 Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010 26. april 2010 Forord Regionsrådets indsats for at bekæmpe jordforurening hænger tæt sammen med vores arbejde

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Januar 2012 Forord Det at åbne for vandhanen og få adgang til rent og frisk

Læs mere

Jordforureningsstrategi 2017

Jordforureningsstrategi 2017 Miljø og Råstoffer maj 2016 Jordforureningsstrategi 2017 Forslag til en ny jordforureningsstrategi Indhold 1. Formålet med jordforureningsstrategien... 1 2. Regionens opgave på jordforureningsområdet...

Læs mere

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 20. september 2016 Udarbejdet af: Strategiteamet Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Indledning

Læs mere

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Marts 2014 2 Titel: Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Udgivet af: Region Syddanmark, Miljø og Råstoffer

Læs mere

Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer. Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012

Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer. Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012 Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012 Region Nordjylland i tal Jordforurening og Råstoffer 10 % af befolkningen og 20 % af landets

Læs mere

Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne

Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne Region ovedstaden enter for Regional Udvikling Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne John Flyvbjerg Vand og Råstoffer Region ovedstaden Grundvandsbeskyttelsen hvordan står det til?

Læs mere

Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND

Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND VI SIKRER REN JORD OG RENT VAND Hovedstadsregionen skal være en grøn og innovativ metropol med høj vækst og livskvalitet.

Læs mere

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger Eksempler fra hovedstadsområdet Møde den 1. november

Læs mere

Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats

Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats Høringsperiode 25. juni 12. september 2014. Oversigt over indkomne høringssvar. Strategien som helhed inkl. budget

Læs mere

Jordforurening Region Syddanmarks indsats i 2007

Jordforurening Region Syddanmarks indsats i 2007 Redegørelse november 2006 Indledning Region Syddanmark overtog den 1. januar 2007 langt hovedparten af myndighedsopgaverne på jordforureningsområdet jævnfør lov nr. 568 om ændring af lov om forurenet jord

Læs mere

Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv. Hanne Møller Jensen, Region Sjælland

Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv. Hanne Møller Jensen, Region Sjælland Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv Hanne Møller Jensen, Region Sjælland Det lange perspektiv set fra regionerne Regionernes indsats er ikke slut i 2015

Læs mere

Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening - Behandling af høringssvar

Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening - Behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Mette Mihle Laurbak og Jørn K. Pedersen Afdeling: Jordforureningsafdelingen E-mail: Mette.M.Laurbak@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/6334 Telefon: 7663 1941

Læs mere

Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2008 Behandling af høringssvar

Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2008 Behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Karsten Baisgaard, Ida Holm Olesen, Jørn K. Pedersen, Mette Christophersen og Mette Mihle Laurbak. Afdeling: Jordforurening E-mail: Mette.M.Laurbak@regionsyddanmark.dk

Læs mere

Hvordan sikres en helhedsorienteret planlægning mellem kommuners, vandforsyningers og regioners grundvandsbeskyttende indsats?

Hvordan sikres en helhedsorienteret planlægning mellem kommuners, vandforsyningers og regioners grundvandsbeskyttende indsats? Hvordan sikres en helhedsorienteret planlægning mellem kommuners, vandforsyningers og regioners grundvandsbeskyttende indsats? Morten Sørensen ATV møde den 02. oktober 2014 Grundvandsbeskyttelse 2 principper:

Læs mere

Jordforurening. en regional opgave. Nøgletal for / Nøgletal for 2013

Jordforurening. en regional opgave. Nøgletal for / Nøgletal for 2013 Jordforurening en regional opgave Nøgletal for 2013 1 / Nøgletal for 2013 1 / Nøgletal for 2013 Indhold 3 5 9 12 15 17 20 22 25 Forord ernes opgaver med jordforurening Kortlægning af jordforurening Indsatsen

Læs mere

Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet

Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet NOTAT Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet Forudsætninger for handleplan 2011 Visionerne for regionens arbejde blev i 2007 formuleret i en strategi for jordforureningsområdet. Strategien

Læs mere

Regionernes arbejde med JORDFORURENING

Regionernes arbejde med JORDFORURENING JORDFORURENING ernes arbejde med Indsatsen i 2014 Indhold 3 4 7 9 12 14 16 18 20 22 24 Forord Tre typer af opgaver Overblik og prioritering Indsatsen for at sikre grundvandet Indsatsen for at sikre menneskers

Læs mere

RISIKOVURDERING PÅ OPLANDSSKALA Et eksempel på en risikovurdering af punktkilder udført af en vandforsyning

RISIKOVURDERING PÅ OPLANDSSKALA Et eksempel på en risikovurdering af punktkilder udført af en vandforsyning RISIKOVURDERING PÅ OPLANDSSKALA Et eksempel på en risikovurdering af punktkilder udført af en vandforsyning Foto: Vesterled Vandværk, Brøndby Rambøll: Brøndby Kommune: Vest Vand Service: Liselotte Clausen,

Læs mere

Redegørelse om Jordforurening 2012

Redegørelse om Jordforurening 2012 Redegørelse om Jordforurening 2012 Redegørelse om jordforurening 2012 1 Redegørelse om jordforurening 2012 Redegørelse fra Miljøstyrelsen, Nr. 2, 2014 Udgivet af: Depotrådet Udgivelsesår: 2014 Udarbejdet

Læs mere

Fremtidens forvaltning af grundvandet set fra et regionalt perspektiv. Hanne Møller Jensen Region Sjælland

Fremtidens forvaltning af grundvandet set fra et regionalt perspektiv. Hanne Møller Jensen Region Sjælland Fremtidens forvaltning af grundvandet set fra et regionalt perspektiv Hanne Møller Jensen Region Sjælland Regionernes opgaver Jordforurening. Antal kortlagte pr. 31.12.2014 16.209 grunde kortlagt på V1

Læs mere

Indsatsområder sagen kort

Indsatsområder sagen kort Miljøudvalget, Miljøudvalget 2013-14 L 72 Bilag 5, L 71 Bilag 5 Offentligt Dato: 26. november 2013 Til: Folketingets Miljøudvalg Sagsbehandler: Bente Villumsen, 4097 3243, bv@dn.dk Indsatsområder sagen

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Maj 2014 Forord I Region Syddanmark arbejder vi målrettet på at beskytte grundvandet, menneskers

Læs mere

ER DIN BOLIGGRUND FORURENET

ER DIN BOLIGGRUND FORURENET ER DIN BOLIGGRUND FORURENET Kortlægning af jordforurening Kortlægning af jordforurening Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. Derfor registrerer regionerne de grunde, hvor vi enten

Læs mere

Miljøområdets ledelses- og styringsgrundlag. Værdigrundlag, mission, vision og strategi for miljøområdet (revideret den )

Miljøområdets ledelses- og styringsgrundlag. Værdigrundlag, mission, vision og strategi for miljøområdet (revideret den ) MILJØ Miljøområdets ledelses- og styringsgrundlag. Værdigrundlag, mission, vision og strategi for miljøområdet 2014-2017 (revideret den 15-10-2015) Med udgangspunkt i Ledelses- og Styringsgrundlaget for

Læs mere

GODT VAND ER RENT VAND. Ny plan mod jordforurening SYDDANMARK. Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark

GODT VAND ER RENT VAND. Ny plan mod jordforurening SYDDANMARK. Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark SYDDANMARK Ny plan mod jordforurening GODT VAND ER RENT VAND Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark Flere penge til grundvandstruende forureninger 1 intro Tekst: Morten Pickel / Foto: Hyldager Fotografi

Læs mere

HOVEDPUNKTER. Redegørelse om jordforurening 2009. Depotrådet

HOVEDPUNKTER. Redegørelse om jordforurening 2009. Depotrådet HOVEDPUNKTER Redegørelse om jordforurening 2009 Depotrådet 1 Indhold Forord Ressourcer Regionernes opgave med jordforurening Regionernes indsats for at sikre drikkevandet Regionernes indsats for at sikre

Læs mere

Regionernes anvendelse af kortlægningen. Hanne Møller Jensen Region Sjælland

Regionernes anvendelse af kortlægningen. Hanne Møller Jensen Region Sjælland Regionernes anvendelse af kortlægningen Hanne Møller Jensen Region Sjælland Regionernes opgaver Jordforurening. Antal kortlagte pr. 31.12.2014 16.209 grunde kortlagt på V1 (muligt forurenede) 16.786 grunde

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Region Syddanmark Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2011

Region Syddanmark Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2011 Region Syddanmark Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Indsatsprogram 2011 April 2011 Indhold Indledning.... 3 Rent grundvand gennem overblik og sammenhæng i indsatsen... 6 Mindske sundhedsrisikoen....

Læs mere

Fortsat monitering af afværgeanlæg med passiv ventilation til sikring af indeklima på én lokalitet ( )

Fortsat monitering af afværgeanlæg med passiv ventilation til sikring af indeklima på én lokalitet ( ) Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling miljoe@regionh.dk Frederiksberg Kommunes kommentarer til Region Hovedstadens planlagte offentlige indsats i 2017 på jordforureningsområdet x. januar 2017

Læs mere

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Hvem passer på grundvandet i fremtiden?

Hvem passer på grundvandet i fremtiden? Hvem passer på grundvandet i fremtiden? Af Kristen Simonsen, formand for Brovst Vandværk, formand for FVD-Region Nord og næstformand for FVD 32 Min artikel vil omhandle de private vandværkers holdning

Læs mere

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed Gyrite Brandt GB Consult Hovedsynspunkter (1) Grundvandet skal beskyttes der hvor det dannes, og der hvor det hentes op. Boringsnære

Læs mere

En kundes behov for analysekvalitet.

En kundes behov for analysekvalitet. En kundes behov for analysekvalitet. DANAK møde den 9. juni 2017 Abelone Christensen, Region Midt, Miljø og Lisbeth Fomsgaard Bergman, Region Sjælland GV ERFA 03112016www.regionmidtjylland.d www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Jordforurening status 2012. - opgørelse over opgaver og ressourceforbrug

Jordforurening status 2012. - opgørelse over opgaver og ressourceforbrug Jordforurening status 2012 - opgørelse over opgaver og ressourceforbrug September 2012 NOTAT Indhold Baggrund...3 Den fremtidige offentlige indsats...4 Forventet antal kortlægninger i fremtiden...4 Undersøgelses-

Læs mere

Indsatsplan for Jordforurening

Indsatsplan for Jordforurening Indsatsplan for Jordforurening Indsatsplan i forhold til jord- og grundvandsforureninger i 2007 Forside_februar2007.indd 2 25-05-2007 08:50:37 Indsatsplan i forhold til jord- og grundvandsforureninger

Læs mere

Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland UDKAST

Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland UDKAST Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland UDKAST Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland April 2015 Forord 1. Bag om Strategiplan 2015 - Principper for Strategiplan 2015 - Mål for Strategiplan

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst & præsentationsrunde Indsatsplanområder i Hvorfor skal der laves indsatsplaner? Hvad indeholder en grundvandskortlægning? Hvad indeholder en indsatsplan?

Læs mere

Nationalt netværk af testgrunde

Nationalt netværk af testgrunde Til udvikling og demonstration af undersøgelses- og oprensningsmetoder på jord- og grundvandsområdet Nationalt netværk af testgrunde Danish Soil Partnership INTRO Én indgang Nationalt netværk af testgrunde

Læs mere

NOTAT. Til: Regionsrådet. Bilag 2 Notat om henvendelser fra 5 kommuner, 1 forsyningsselskab og 1 borger med administrationens kommentarer hertil.

NOTAT. Til: Regionsrådet. Bilag 2 Notat om henvendelser fra 5 kommuner, 1 forsyningsselskab og 1 borger med administrationens kommentarer hertil. Center for Regional Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød NOTAT Til: Regionsrådet Telefon Direkte Fax Mail Web 38665000 38665700 miljoe@regionh.dk www.regionh.dk Sagsnr.: 13011338

Læs mere

DEN NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING HVAD NU!

DEN NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING HVAD NU! DEN NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING HVAD NU! Kan og skal disse data bruges i fremtiden? Christina Hansen Projektchef Rambøll NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING! Igennem de sidste 15 år er der brugt mellem

Læs mere

Indhold. 5 Forord. 6 Overblik og indsats. 10 Indsatsen for at sikre grundvandet. 14 Indsatsen for at sikre menneskers sundhed

Indhold. 5 Forord. 6 Overblik og indsats. 10 Indsatsen for at sikre grundvandet. 14 Indsatsen for at sikre menneskers sundhed ernes arbejde med jordforurening i 2015 Indhold 3 5 Forord 4 6 Overblik og indsats 7 10 Indsatsen for at sikre grundvandet 10 14 Indsatsen for at sikre menneskers sundhed 13 18 Indsatsen for at sikre overfladevand

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

Indsatsplanen set i et juridisk lys

Indsatsplanen set i et juridisk lys Indsatsplanen set i et juridisk lys Regelgrundlaget Den konkrete sagsbehandling Kursus om indsatsplanlægning til beskyttelse af drikkevandet den 20. august 2014 v/sten W. Laursen Områdeudpegning (VFL 11

Læs mere

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Notat Til: Kommunerne Vandsektor, Byer og Klimatilpasning J.nr. NST-467-00052 Ref.: maskr Den 12. december 2011 Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Dette vejledende notat har til hensigt

Læs mere

Informationsmøde om jordforurening under Grindsted By fra Grindstedværket

Informationsmøde om jordforurening under Grindsted By fra Grindstedværket Informationsmøde om jordforurening under Grindsted By fra Grindstedværket Mette Christophersen, projektleder i Jordforureningsafdelingen i Region Syddanmark De fire forureningskilder i Grindsted der har

Læs mere

Bilag 1: Oversigt over indsatser, aktører og tidsplan

Bilag 1: Oversigt over indsatser, aktører og tidsplan Bilag 1: Oversigt over indsatser, aktører og tidsplan I nedenstående tabel er alle indsatserne, som er vedtaget i denne plan, listet. Ud for hver indsats er angivet, hvem der er ansvarlig for at gennemføre

Læs mere

Hvad er regionernes rolle?

Hvad er regionernes rolle? Hvad er regionernes rolle? Behovet for dataudveksling mellem Staten, kommunerne og Regionerne Jordforureningsindsats og grundvandsbeskyttelse Natur & Miljø 22. maj 2012 Fagleder Carsten Bagge Jensen, Region

Læs mere

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Bornholms Regionskommune, Natur og Miljø. Juli 2015 2 Udgiver: Bornholms Regionskommune, Natur & Miljø, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. Tel.: 56

Læs mere

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand 1 fersk grundvand salt grundvand Vi er privilegerede i Danmark Vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet direkte fra den. Sådan skal det gerne blive ved med

Læs mere

Forsyningernes forventninger til indsatsplaner

Forsyningernes forventninger til indsatsplaner Forsyningernes forventninger til indsatsplaner Natur og Miljø 2017 Christian Ammitsøe Disposition 1.Indsatsplaner i Odense Kommune Odense Vest 2.Finansiering 3.Konkrete formuleringer Nitrat Pesticider

Læs mere

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Bilag 2 Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Målsætning for grundvandsbeskyttelse Det er Rebild Kommunes mål at drikkevandsforsyningen, nu og i fremtiden, er baseret på uforurenet

Læs mere

JORDEN MÅ IKKE VÆRE GIFTIG

JORDEN MÅ IKKE VÆRE GIFTIG SYDDANMARK Forurening i Syddanmark JORDEN MÅ IKKE VÆRE GIFTIG Ny smiley-ordning til virksomheder, der selv rydder forurening op Virksomheder inviteres til at teste ny miljøteknologi i regionen 1 intro

Læs mere

Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Resume af teknisk version

Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Resume af teknisk version Gentofte og Lyngby-Taarbæk Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Resume af teknisk version 1. FORORD I store dele af Lyngby-Taarbæk og Gentofte Kommuner indvinder vi drikkevand af høj kvalitet. Vandindvinding

Læs mere

Sønderborg Kommune

Sønderborg Kommune Sønderborg Kommune post@sonderborg.dk hzyr@sonderborg.dk Ribe vand J.nr. NST-463-00554 Ref. Jedbe/jarei Den 10. maj 2012 Udpegning af nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og indsatsområder mht. nitrat

Læs mere

Registerblad. Titel : Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2002

Registerblad. Titel : Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2002 Registerblad Titel : Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2002 Udgiver : Nordjyllands Amt Natur- og Miljøkontoret Erhvervsafdelingen, Jordforureningsgruppen Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Journal

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune 5610 Assens 5642 Millinge 5683 Haarby 5620 Glamsbjerg 5631 Ebberup 5690 Tommerup 7190 Billund 6823 Ansager 7260 Sønder Omme 7250 Hejnsvig 7270 Stakroge 6740 Bramming 6710 Esbjerg V 6760 Ribe 6683 Føvling

Læs mere

Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst

Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst Punkt 4. Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst 2016-056296 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til tillæg til indsatsplan for

Læs mere

Information. Rettigheder

Information. Rettigheder Information Rettigheder - til ejere af forurenede grunde Amtets kortlægning af jordforurening Derfor gør vi det Kortlægning I Danmark har der gennem tiderne været brugt mange kemikalier i virksomheder

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i September 2008.

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i September 2008. Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2008 September 2008 Godkendt Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Indledning.... 4 Rent

Læs mere

Godkendelse af indsats mod pesticider i byområder til beskyttelse af grundvandet

Godkendelse af indsats mod pesticider i byområder til beskyttelse af grundvandet Punkt 5. Godkendelse af indsats mod pesticider i byområder til beskyttelse af grundvandet 2011-18795 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender, at den nuværende strategi

Læs mere

Status på kommunernes brug af miljøbeskyttelseslovens regler til grundvandsbeskyttelse. Center for Miljø og Energi Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Status på kommunernes brug af miljøbeskyttelseslovens regler til grundvandsbeskyttelse. Center for Miljø og Energi Teknik og Miljø Aarhus Kommune Status på kommunernes brug af miljøbeskyttelseslovens regler til grundvandsbeskyttelse Oversigt Status Resultater spørgerunde Udfordringer Status på indsatsplanarbejdet i HVOR BRUGES MBL 24 OG 26A? 26a

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening Marts 2008 Indhold Prioritering på jordforureningsområdet... 4 Status... 9 Udfordringer...

Læs mere

Forord INDSATSPLAN 2015

Forord INDSATSPLAN 2015 INDSATSPLAN FOR JORDFORURENING 2015 Forord Regionerne er ansvarlige for indsatsen over for jordforurening. Indsatsen består blandt andet af at kortlægge, undersøge og rense forurenet jord for at sikre

Læs mere

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Koordinationsforum, Haderslev, 3. oktober 2013 Naturstyrelsens BNBO-rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen

Læs mere

Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune

Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune 1 Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune Bente Villumsen Civilingeniør DN Forurening fra jordoverfladen siver med ned og truer vores drikkevand har vi vand nok fremover? Drikkevand 2 3 Verdens bedste

Læs mere

Rammer og status for den nationale kortlægning og igangsatte udviklingsopgaver v. Kontorchef Jan Reisz, By- og Landskabsstyrelsen

Rammer og status for den nationale kortlægning og igangsatte udviklingsopgaver v. Kontorchef Jan Reisz, By- og Landskabsstyrelsen Rammer og status for den nationale kortlægning og igangsatte udviklingsopgaver v. Kontorchef Jan Reisz, By- og Landskabsstyrelsen 1 1 MENU Indledning Organisering af grundvandskortlægningen Udpegninger

Læs mere

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a.

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a. Indsatsplan for Vandcenter Djurs a.m.b.a. Dolmer Kildeplads Indledning: Ifølge vandforsyningslovens 13 skal kommunalbestyrelsen vedtage en indsatsplan i områder, som i vandplanen er udpeget som indsatsplanområder

Læs mere

T E K N I K O G M I L J Ø

T E K N I K O G M I L J Ø TEKNIK OG MILJØ Indsatsplan på Jordforureningsområdet i 2003 Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2003 Titel: Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2003 Udgiver: Nordjyllands Amt Grundvandskontoret

Læs mere

Strategisk handlingsplan for grundvandsindsatsen på jordforureningsområdet

Strategisk handlingsplan for grundvandsindsatsen på jordforureningsområdet NOTAT Brevid: 1907830 Dato: 20. november 2012 Forslag til Indsatsplan 2013 for jordforureningsområdet Forord Regionerne er ansvarlige for indsatsen overfor jordforurening. Indsatsen består blandt andet

Læs mere

HVOR LYKKES DET MED GRUNDVANDSBESKYTTELSE?

HVOR LYKKES DET MED GRUNDVANDSBESKYTTELSE? HVOR LYKKES DET MED GRUNDVANDSBESKYTTELSE? STATUS PÅ KOMMUNERNES BRUG AF MILJØBESKYTTELSES- LOVENS REGLER TIL GRUNDVANDSBESKYTTELSE Ulla Lyngs Ladekarl og Eike Stubsgaard NIRAS/Aarhus Kommune og Aarhus

Læs mere

Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning

Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning Indhold Baggrund for forslaget Formål hvad vil vi nå med principperne? Et regionalt rejsemål hvad er det? 2 Overordnede principper Den kollektive

Læs mere

Notat - ang. bemærkninger fra Landboforeningen Odder-Skanderborg

Notat - ang. bemærkninger fra Landboforeningen Odder-Skanderborg Notat - ang. bemærkninger fra Landboforeningen Odder-Skanderborg Skanderborg Kommune vil gerne kvitterer for nogle gode og konstruktive møder med landboforeningen i forbindelse med udarbejdelse af planer

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

KOMMUNERNES PLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSEN - 3 EKSEMPLER: KØGE, ALLERØD OG HEDENSTED

KOMMUNERNES PLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSEN - 3 EKSEMPLER: KØGE, ALLERØD OG HEDENSTED KOMMUNERNES PLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSEN - 3 EKSEMPLER: KØGE, ALLERØD OG HEDENSTED Projektleder Ole Frimodt Pedersen Projektleder Henrik Olesen Civilingeniør, ph.d. Hanne Møller Jensen Orbicon A/S

Læs mere

Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr.

Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. Rosenholm Kommune Tingvej 17 8543 Hornslet Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. 16. oktober 2006 8-76-5-733-79-06 Inge Broberg Kristiansen 89446698 Lokalitetsnr.: 733-0174 boal Bedes oplyst ved henvendelse

Læs mere

Indberetning 2013 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2013 til Miljøstyrelsen

Indberetning 2013 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2013 til Miljøstyrelsen Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Transport til og fra sygehuset Indberetning 2013 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2013 til Miljøstyrelsen Juni 2014 INDHOLD 1. Indledning. 3 2. Ressourceforbrug

Læs mere

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Bilag 1 Klima og Miljøudvalget NOTAT: Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Spørgsmål om forurening af grundvand og drikkevand varetages

Læs mere

Administrationsgrundlag - GKO

Administrationsgrundlag - GKO Administrationsgrundlag - GKO Beskyttelse af grundvand og drikkevand 1. Den generelle beskyttelse - Grundvandet skal kunne anvendes som drikkevand uden egentlig rensning (simpel vandbehandling) - Generel

Læs mere

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Tommy Koefoed, civilingeniør, Koordinator for miljø ATV 28. november 2017 Behov for revurdering af indsatsplan Eksisterende

Læs mere

Indberetning om jordforurening 2015

Indberetning om jordforurening 2015 Indberetning om jordforurening 2015 Maj 2016 Center for Regional Udvikling Region Hovedstaden Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Punkt nr. 14 - Indberetning om jordforureningsindsatsen 2015

Læs mere

Problemstillingen set i helikopterperspektiv

Problemstillingen set i helikopterperspektiv Problemstillingen set i helikopterperspektiv kommende udfordringer Henriette Kerrn-Jespersen, Region Hovedstaden Ida Holm Olesen, Region Syddanmark Nu har vi udviklet et koncept for opsporing og undersøgelse,

Læs mere

Indberetning 2015 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2015 til Miljøstyrelsen

Indberetning 2015 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2015 til Miljøstyrelsen Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Transport til og fra sygehuset Indberetning 2015 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2015 til Miljøstyrelsen Maj 2016 INDHOLD 1. Indledning. 3 2. Ressourceforbrug

Læs mere

Drøftelse af Jordforureningsplan for 2015

Drøftelse af Jordforureningsplan for 2015 Tema: Jordforurening Rådgivende Udvalg for Regional Udvikling Hans Fredborg 3. dec. 2014 Miljø (Jord & Råstoffer) www.regionmidtjylland.dk Drøftelse af Jordforureningsplan for 2015 Indledning status Status

Læs mere

FORORD. I begge tilfælde er bedre kollektiv trafik en naturlig del af løsningen.

FORORD. I begge tilfælde er bedre kollektiv trafik en naturlig del af løsningen. FORORD Den kollektive trafik i Danmark har det skidt. Passagerne fravælger bus og tog til fordel for stigende privatbilisme. Det er en udfordring for os at få vendt denne udvikling. Danske Regioner har

Læs mere

Adresse Rangering 1) Bemærkning Indvindingsopland

Adresse Rangering 1) Bemærkning Indvindingsopland BILAG 3 Bilag 1. Region 3 Midt s kortlægning af forurenede grunde Region Midt har pr. 3/7 2017 oplyst følgende status for de kortlagte jordforureninger: Lokaliteter, hvor det skal undersøges, Lokaliteternes

Læs mere

De store jordforureninger i Danmark

De store jordforureninger i Danmark De store jordforureninger i Danmark Regionerne og Miljøstyrelsen har netop udgivet rapporten Store jordforureningssager i Danmark. Rapporten kan ses i sin helhed på www.regioner.dk eller på www.mst.dk.

Læs mere

Store jordforureningssager Afrapportering fra den tekniske arbejdsgruppe Juni 2007

Store jordforureningssager Afrapportering fra den tekniske arbejdsgruppe Juni 2007 Miljøstyrelsen og regionerne i Danmark Store jordforureningssager Afrapportering fra den tekniske arbejdsgruppe Juni 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Resume/konklusion... 3 2 Formål... 9 3 Definition af store

Læs mere

S'O. Hovedstaden. RegiOn. Center for Regional Udvikling. BoligforeningenFrederiksberg Arbejderhjem

S'O. Hovedstaden. RegiOn. Center for Regional Udvikling. BoligforeningenFrederiksberg Arbejderhjem N RegiOn Hovedstaden S'O - 2 Center for Regional Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38665000 BoligforeningenFrederiksberg Arbejderhjem DireFkate Egemar Clausen & Gertz Mail

Læs mere

Indberetning 2007 Region Syddanmarks indberetning 2007 til miljøstyrelsen

Indberetning 2007 Region Syddanmarks indberetning 2007 til miljøstyrelsen Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Mette Mihle Laurbak og Ida H. Olesen Afdeling: Jordforurening E-mail: Mette.M.Laurbak@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/22182 Telefon: 76631941 Dato: 25. april

Læs mere

Nr. Afsender Resumé af indkomne kommentar til forslag til Grundvandsbeskyttelsesplan for Sønderborg Øst

Nr. Afsender Resumé af indkomne kommentar til forslag til Grundvandsbeskyttelsesplan for Sønderborg Øst Opsummering af høringssvar til forslag til Plan for grundvandsbeskyttelse for Sønderborg Øst, med forvaltningens bemærkninger og henvisning til rettelser, som det har medført i den endelige plan Nr. Afsender

Læs mere