Medarbejdertrivsel- og APV undersøgelse 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medarbejdertrivsel- og APV undersøgelse 2015"

Transkript

1 Aalborg Studenterkursus Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse Kommenterede resultater Medarbejdertrivsel- og APV undersøgelse Aalborg Studenterkursus

2 Aalborg Studenterkursus Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse Undersøgelsen på Aalborg Studenterkursus Årets medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse bygger på svarene fra ud af skolens ansatte, og har dermed en svarprocent på 88,9, hvilket er særdeles tilfredsstillende. Undersøgelsens statistiske usikkerhed kan generelt beregnes til ±,%, hvilket betyder at svarene forventes at ville variere inden for dette interval, hvis alle havde svaret. Sådan læses rapporten Rapporten er inddelt i en række afsnit om generel tilfredshed, fysisk- og psykisk arbejdsmiljø, ledelse mm. I hvert afsnit præsenteres medarbejdernes besvarelser i en række tabeller. De fleste tabeller indeholder flere underspørgsmål inden for samme emneområde, som vist herunder: Jeg er stolt af min skole Jeg føler mig anerkendt for mit arbejde Jeg er glad for mit arbejde Meget enig Enig Uenig Meget uenig I tabeller af samme slags som eksemplet ovenfor skal hver enkelt linje læses for sig. kolonnen til venstre viser, hvor mange der har svaret på lige netop dette spørgsmål i undersøgelsen. Procentberegningerne bygger i alle tabeller på de svar, der er afgivet. Af hensyn til overskueligheden er det ikke vist, hvor mange der har udeladt at svare på et spørgsmål. Læseren kan alligevel indirekte få oplyst, hvor mange medarbejdere der har svaret på hvert spørgsmål ved at sammenligne basen (antallet af besvarelser) med antallet af mulige besvarelser, nemlig. Visse spørgsmål har en væsentlig mindre base, nemlig i de tilfælde, hvor et spørgsmål kun er stillet til en særlig gruppe eller betinget af et tidligere svar. Kommentarer og vurderinger Nærværende rapport indeholder en kommenteret udgave af tabellerne. For at belyse de viste tal bygger kommentarerne i flere tilfælde på analyser af tal og sammenhænge, der ikke er vist i rapporten. Dette er for eksempel tilfældet, når der i kommentarerne til en tabel uddybes, hvordan forskellige medarbejdergrupper har svaret på tabellens spørgsmål. Et sæt retningslinjer, der ofte bliver brugt til fortolkning af resultater, er den såkaldte / regel. Denne regel siger, at to krav skal være opfyldt, før man kan kalde et forhold tilfredsstillende: Mindst % af svarpersonerne skal svare positivt Højst % af svarpersonerne må svare negativt / reglen er brugt til at prioritere, hvilke besvarelser det er særlig relevant at udforske og uddybe i kommentarerne til tabellerne. Bemærk, at reglen kun skal betragtes som det den er, nemlig en tommelfingerregel. Det er op til skolen selv at anlægge sine egne højere eller lavere kvalitetsvurderinger. Her er reglen udelukkende brugt til at prioritere mellem de mange sammenhænge og analyser, man kan foretage på baggrund af talmaterialet. Alt i denne rapport, der er skrevet med grøn farve samt tabel er tilføjet af Aalborg Studenterkursus. % 9 % % % 8 % 8% % 8% % % % % Aspekt R&D Side

3 Aalborg Studenterkursus Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse Resume og konklusioner Overordnet set har Aalborg Studenterkursus et særdeles positivt arbejdsmiljø, som kommer til udtryk i en række forhold. 98% af medarbejderne svarer at de er glade for deres arbejdsplads. Medarbejdernes positive indstilling til deres arbejdsplads fremgår desuden i vurderingen af skolen som helhed, som på - trinsskalaen opnår den meget flotte karakter 9. Det vil sige langt over skalaens gennemsnitsværdi på. Det meget positive indtryk suppleres af, at kun tre medarbejdere gav karakteren, og ingen har afgivet en lavere karakter endsige dumpet skolen. Det samme er i øvrigt også tilfældet for den overordnede vurdering af skolens psykiske og fysiske arbejdsmiljø, som med karaktererne 9, og 8, ligger lidt over og under den samlede vurdering for skolen. Skolens nye ledelsesstruktur blev vurderet i undersøgelsen. Resultatet viser, at medarbejderne generelt er glade for strukturen om end den, med en karakter på,, får en lavere karakter end vurderingen af skolen som helhed. Ingen medarbejdere dumper ledelsesstrukturen, men en femtedel giver den karakteren, og tre medarbejdere giver karakteren. Lærerne og de administrative medarbejdere er med gennemsnitsvurderinger på hhv., og, mest kritiske i forhold til den nye ledelsesstruktur. De fleste, 8% af medarbejderne, er stolte over skolen, og endnu flere, nemlig 9%, føler sig anerkendt for deres arbejde. Strategisk kommunikation og informationsdeling Den interne kommunikation på skolen ser ud til at fungere godt. De fleste medarbejdere kender skolens vision såvel som strategi og mål, og medarbejderne holder sig ajour med informationsstrømmen og ved desuden, hvor de skal finde relevante informationer. Skolens fokus på fastholdelse af kursister møder kritik fra en del medarbejdere, især blandt lærerne og det administrative personale. Samlet set oplever næsten en tredjedel af medarbejderne, at fokus er for stort på området. Kollegialt samarbejde Medarbejderne på ASK giver udtryk for at have et godt og solidt samarbejde i de enheder de naturligt samarbejder i. Samarbejdet er muligvis ikke lige så godt for nye medarbejdere, idet omtrent hver femte medarbejder oplever, at introduktionen af nye kolleger kunne være bedre. Evaluering af undervisningen Undervisningsevaluering er udsat for kritik af et stort mindretal af lærerne. I alt svarer mere en hver tredje lærer negativt på spørgsmålet, om de har gode personlige erfaringer med den centralt formulerede undervisningsevaluering. En øget dialog mellem ledelsen og lærerne om forventningerne til evalueringen vil dermed være en god idé. Skolens ledelse ASK s ledelse får overordnet set en positiv vurdering af medarbejderne. 88% af medarbejderne svarer, at ledelsen er god. Ledelsen er særligt god til at fordele opgaver og ansvar efter medarbejdernes kompetencer, og bliver desuden oplevet meget anerkendende i forhold til medarbejdernes arbejde. Ledelsens svagheder er, i følge medarbejderne, håndteringen af de individuelle mål som fastsattes ved MUS at handle helhedsorienteret samt motivering af medarbejderne. Aspekt R&D Side

4 Aalborg Studenterkursus Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse Jobkrav og indflydelse ASK tilbyder en høj grad af empowerment til sine medarbejdere. Man oplever stor indflydelse og frihed til at træffe beslutninger, som vedrører eget arbejdsområde. Bagsiden af denne medalje er så til gengæld et højere arbejdspres, som opleves af cirka to ud af fem medarbejdere på skolen. Mobning og chikane Fire medarbejdere, svarende til % af svarpersonerne, har oplevet ubehagelige drillerier, mobning, chikane eller nedværdigende udtalelser. Ud af disse fire, er blot en medarbejder udsat for tilbagevendende chikane. Mobning og chikane skal altid tages alvorligt, men udbredelsen på ASK ligger på niveau med eller lavere end lignende institutioner. Skolens fysiske arbejdsmiljø Skolen har ingen alvorlige problemer med sit fysiske arbejdsmiljø. Mest gennemgående findes der bemærkninger til regulering af indeklimaet og belysning i form af temperatur og sollys. I de skriftlige kommentarer nævner medarbejderne de specifikke lokaler, som kunne ønskes forbedret. Aspekt R&D Side

5 Aalborg Studenterkursus Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse Baggrundsvariabler Tabel : Hvilken arbejdsfunktion har du? Lærer/underviser % Leder 9% Administrativ medarbejder (adm., økonomi, it, bibliotek, vejledning o.l.) % Servicemedarbejder (rengøring, pedel, instruktør, kantine o.l.) % Formålet med spørgsmålet har først og fremmest været at kunne opdele svarene på undersøgelsens øvrige spørgsmål. Skolens største medarbejdergruppe er ikke overraskende lærerne. Flere end to tredjedele af svarpersonerne findes i denne gruppe. Den næststørste gruppe består af de administrative medarbejdere, som udgør en ud af otte i besvarelsen. Hermed bliver ledelsen og servicemedarbejderne de mindst repræsenterede, som tilsammen står for % af besvarelserne. Aspekt R&D Side

6 Aalborg Studenterkursus Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse Overordnede vurderinger Tabel : Hvis du skulle bruge -trinsskalaen, hvilken karakter ville du så give: Skolen som helhed Skolens fysiske arbejdsmiljø Skolens psykiske arbejdsmiljø Den nye ledelsesstruktur -trinsskalaen - 8 % % % % % % % 8 % % % 8% % % % 8% % 8% 8% % % % 9% 9% % % % % % Aalborg Studenterkursus får en særdeles positiv vurdering af sine medarbejdere. Gennemsnitsvurderingen af skolen som helhed ligger på 9. Sagt på en anden måde har 9% af skolens medarbejdere givet skolen karakteren eller derover. I alt tre medarbejdere, svarende til %, har givet skolen karakteren, og der er således ikke ansatte, som giver skolen bundkarakterer. I forhold til skolens fysiske arbejdsmiljø ser medarbejderne også ud til at være aldeles tilfredse. Samlet set får det fysiske arbejdsmiljø en karakter på 9, dvs. en smule højere end vurderingen af skolen som helhed. Det psykiske arbejdsmiljø ligger en kende lavere med en gennemsnitskarakter på 8,. I forhold til andre uddannelsesinstitutioner er de 8,, et meget fint resultat. Der er færre, der giver det psykiske miljø karakteren, men de fleste giver også her karakteren. Den nye ledelsesstruktur er en smule mindre populær, men med, stadig over skalaens gennemsnit, og der er således en større spredning på spørgsmålet. Over en femtedel giver den nye ledelsesstruktur karakteren, og tre medarbejdere, svarende til %, giver karakteren. Størstedelen af medarbejderne er dog positive, og % af medarbejderne giver ledelsesstrukturen karakteren eller derover. Arbejdsfunktion Lærer Leder Adm. medarbejder Servicemedarbejder Base Skolen som helhed 9, 8,8 9, 9,, Skolens fysiske arbejdsmiljø 9, 8,9 8,,, Skolens psykiske arbejdsmiljø 8, 8, 8, 8,, Den nye ledelsesstruktur,,,,, Tabellen ovenfor viser, målt på -trinsskalaen, medarbejdergruppernes overordnede vurderinger af skolen. Af tabellen fremgår det, at servicemedarbejderne generelt er mest positive, og de vurderer ASK til karakteren på alle områder. Servicemedarbejderne vurderer skolen som helhed samt skolens psykiske arbejdsmiljø højest sammenlignet med de øvrige medarbejdergrupper. Den højeste vurdering af det fysiske arbejdsmiljø findes hos det administrative personale. Det er værd at bemærke, at ledelsesgruppen, med et gennemsnit på 8,, giver den laveste vurdering af både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. I det store hele er der dog ikke markante udsving i vurderingerne på de tre spørgsmål. Aspekt R&D Side

7 Aalborg Studenterkursus Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse Det sidste spørgsmål angående den nye ledelsesstruktur udviser større udsving i vurderingen. Ledelsesgruppen og servicemedarbejderne er de mest positive med en gennemsnitsvurdering på over. Lærerne og de administrative medarbejdere er væsentligt mindre tilfredse, og deres vurdering på -trinsskalaen er hhv., og, skalapoint lavere end ledelsens. Tabel : Hvor enig eller uenig er du samlet set i følgende udsagn? Jeg er stolt af min skole Jeg føler mig anerkendt for mit arbejde Jeg er glad for mit arbejde Meget enig Enig Uenig Meget uenig Tabel viser en medarbejdergruppe på ASK, som er glad for arbejdet. Hele 98% af medarbejderne svarer at de er enige i udsagnet jeg er glad for mit arbejde. Det er et flot og yderst tilfredsstillende resultat. Størstedelen føler sig ligeledes stolte af skolen og har oplevelsen at blive anerkendt for deres arbejde. Kun henholdsvis % og % har svaret, at de er uenige, hvilket ifølge den tidligere nævnte / regel kan betegnes som tilfredsstillende. Det er værd at bemærke at de medarbejdere, som svarede at de er uenige i udsagnet, jeg er stolt af min skole, alle er fra lærergruppen. Medarbejderne som svarede uenig eller meget uenig i tabellens andet spørgsmål er både fra lærergruppen og det administrative personale. % 9 % % % 8 % 8% % 8% % % % % Aspekt R&D Side

8 Aalborg Studenterkursus Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse Strategi og information Tabel : Hvor enig eller uenig er du samlet set i følgende udsagn? Visionen for ASK er tydelig og præcis Jeg kender ASK's mål og strategi Jeg ved, hvor jeg skal finde de informationer, som jeg har brug for i mit arbejde Jeg sørger for at holde mig ajour med informationer fra ledelse og administration Meget enig Enig Uenig Meget uenig I denne tabel spørges der ind til ASK s vision og strategi samt forhold angående information. Ifølge / tommelfingerreglen er resultatet for alle fire spørgsmål tilfredsstillende. Resultatet viser en usædvanlig høj kendskabsgrad til mål og strategi. % af de adspurgte kunne dog ønske at strategien var mere præcis. Medarbejderne som ikke oplever, at visionen er tydelig og præcis, kommer alle fra lærergruppen. % 9% % % % 9 % % 9 % % 8% 9% % % % % % Tabel : Hvordan oplever du ASK's fokus på fastholdelse af kursister? Det er for meget 8% Det er tilpas 8 % Det er for lidt % Næsten tre ud af fire oplever, at der er tilpas fokus på fastholdelse af kursister på ASK, mens knap % oplever at fokusset er for stort. De medarbejdere, der oplever, at fastholdelsesfokusset er for stort, tilhører lærergruppen og det administrative personale. Ud fra / reglen er resultatet at betragte som mindre tilfredsstillende, og det opfordrer dermed ledelsen til at indlede en dialog med medarbejdergrupperne med henblik på at udforske, hvilke konsekvenser fokus på fastholdelse medfører. Aspekt R&D Side 8

9 Aalborg Studenterkursus Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse Kollegialt samarbejde Tabel : Hvor enig eller uenig er du samlet set i følgende udsagn? Vi er god til at dele viden hvor det er relevant Jeg oplever, at kollegerne respekterer trufne beslutninger Vi udviser respekt og tolerance over for hinanden Jeg får hjælp og støtte fra mine kolleger, hvis jeg har brug for det Mit arbejde bliver anerkendt og påskønnet af mine kolleger Jeg har tilstrækkelige muligheder for at tale med kolleger Nyansatte får en god introduktion til deres nye arbejdsplads Meget enig Enig Uenig Meget uenig Besvarelserne vedrørende det kollegiale samarbejde er samlet set yderst positive. Især spørgsmålene: Vi udviser respekt og tolerance over for hinanden og jeg får hjælp og støtte fra mine kolleger, hvis jeg har brug for det udmærker sig med hhv. 98% og 9% enige tilkendegivelser. Næsten hver sjette, er uenig i at relevant videndeling er udbredt på skolen. Størst uenighed findes blandt lærerne. Det samme billede gør sig gældende for spørgsmålet om kollegers respekt for trufne beslutninger, hvor % svarer uenig. Udsagnet nyansatte får en god introduktion til deres nye arbejdsplads har den største andel af negative svar, da hver femte svarperson er uenig. Denne holdning findes hos lærere og administrative medarbejdere. Resultatet er ifølge / reglen acceptabelt, men sammenlignet med de øvrige særdeles flotte resultater, er dette et forhold, der er værd at kigge nærmere på. Da der på området er forhold, der er problematiske ifølge /-reglen, er der udarbejdet en handlingsplan. Handlingsplan: Nye ansatte vil fremover få times målrettet kursus i FC med en af IT-vejlederne samt udleveret en folder med uundværligheder primært for undervisere. Ligeledes vil der blive skrevet i funktionsbeskrivelsen for almen mentor, at nye lærere skal have en orientering om indholdet i Personalehåndbog og Lærerhæfte. % % 9 % % % % 9 9% % % % 8 % % % 8 % % % % % 8% % % % % % % % % % Aspekt R&D Side 9

10 Aalborg Studenterkursus Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse Tabel : Hvor enig eller uenig er du samlet set i følgende udsagn? (alle eksl. lærere) Arbejdsopgaverne i mit nærmeste arbejdsteam er klart defineret Vi er gode til at forny os i teamet Meget enig % % Enig Uenig Meget uenig % 8 % % % % % Ved ikke/ Ikke relevant % % I teamet samarbejder vi om, hvordan opgaverne bedst løses Alle udviser ansvarlighed for at løse teamets opgaver Teamet har en konstruktiv dialog med ledelsen Jeg får inspiration fra mit team % 9% 9% % % % % % % % % % % % % % % % % % Bemærk at spørgsmålene i tabel er besvaret af alle medarbejdergrupper på nær lærerne, dvs. ledelsen, de administrative medarbejdere og servicemedarbejderne. Basen til besvarelsen er dermed væsentlig mindre end for de øvrige tabeller. Overordnet set ser det ud til, at disse medarbejdergrupper har et velfungerende teamsamarbejde. Fire ud af fem er enige i, at opgaverne i deres nærmeste team er klart definerede, og at alle i teamet udviser ansvarlighed for at løse opgaverne. Næsten lige så mange, knap tre ud af fire, oplever, at de er gode til at forny sig i teamet, at de samarbejder om hvordan opgaverne løses bedst, og at teamet har en konstruktiv dialog med ledelsen. Derimod oplever kun tre ud af fem, at de får inspiration fra teamet. Tabel 8: Hvor enig eller uenig er du samlet set i følgende udsagn? (kun lærere) Når vi samarbejder om en studenterkursusklasse er vores arbejds- opgaver klart defineret I samarbejdet om studenterkursusklasserne er vi gode til at inspirere hinanden I samarbejdet om studenterkursusklasserne har vi en god dialog med ledelsen Vi er gode til at inspirere hinanden i faggrupperne Det kollegiale samarbejde i forbindelse med større skriftlige opgaver (AT, SRO og SRP) fungerer godt Skolens ledelse støtter, at vi får mulighed for at genanvende allerede afprøvet materiale (f.eks. i AT, SRO og SRP) Meget enig % 9% 9% % % 9% Enig Uenig Meget uenig % 9% % % % 9% % 8% 9% 8% 8% % % % % % % % Ved ikke/ Ikke relevant % % 9% % % % Tabel 8 er, i modsætning til tabel, kun besvaret af lærerne. Overordnet set viser tabellen en lærergruppe, som er positive omkring samarbejdet på skolen. Mere end fire ud af fem er enige i, at arbejdsopgaverne i samarbejdet om studenterkursusklasserne er klart definerede. Lidt færre, nemlig 8%, er enige i, at de er gode til at inspirere hinanden i samarbejdet om klasserne. Nogenlunde samme andel af lærerne oplever, at Aspekt R&D Side

11 Aalborg Studenterkursus Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse de er gode til at inspirere hinanden i faggrupperne, og at det kollegiale samarbejde i forbindelse med større skriftlige opgaver er velfungerende. Når det kommer til spørgsmålet om kvaliteten af dialogen mellem lærere og ledelsen i samarbejdet om studenterkursusklasserne, er % positive. Derimod er blot 8% af lærerne positive i deres svar til udsagnet; skolens ledelse støtter, at vi får mulighed for at genanvende allerede afprøvet materiale. Det er dog værd at bemærke, at % har svaret ved ikke/ikke relevant, hvilket betyder at resultatet er meget uklart. Aspekt R&D Side

12 Aalborg Studenterkursus Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse Undervisningsevaluering Tabel 9: Hvor enig eller uenig er du samlet set i følgende udsagn? (kun lærere) Jeg har gode personlige erfaringer med den centralt formulerede undervisningsevaluering Jeg bruger undervisningsevaluering til at forbedre min undervisning 8 Meget enig % % Enig Uenig Meget uenig % % 8 % 8 % % % Ved ikke/ Ikke relevant % % Det fremgår af tabellen, at der i lærergruppen er blandede opfattelser af undervisningsevaluering. En smule paradoksalt er der flere lærere, der oplever, at de bruger undervisningsevaluering til at forbedre deres undervisning, end lærere der oplever, at de har gode erfaringer med undervisningsevaluering. Mindre end hver anden lærer oplever, at de har gode personlige erfaringer med den centralt formulerede undervisningsevaluering. Da hele % af lærerne angiver, at de ikke har gode erfaringer med den centralt formulerede evaluering, er dette forhold problematisk ifølge / reglen. Lidt flere svarer, som nævnt, positivt på, at de bruger evalueringer til at forbedre deres undervisning, og andelen af uenige er således under %. Resultatet af spørgsmålet er dermed lige præcis acceptabelt ifølge den omtalte tommelfingerregel. Det samlede resultat af tabellen giver anledning til at overveje, om der kan skabes en bedre kommunikation vedrørende formål og anvendelse af undervisningsevalueringen. Da der på området er forhold, der er problematiske ifølge /-reglen, er der udarbejdet en handlingsplan. Handlingsplan: - Undervisningsevalueringerne er et vigtigt element i lærernes og de studerendes samarbejde om undervisningen. De er også et vigtigt element når lærerne skal samarbejde med ledelsen om pædagogiske strategier i undervisningen. Undervisningsevalueringerne skal i højere grad også bruges i lærernes erfaringsudveksling og der skal fremadrettet være et punkt på møder i alle faggrupper, hvor de bruges til gensidig inspiration mindst én gang årligt. - Det skal være tydeligere, at den kvantitative del af undervisningsevalueringen benyttes i skoleudviklingen. Fremover fremlægges en intern benchmarking af de opsummerede optællinger for PR og skolens studenterkursister én gang årligt. - Anvendelsen af en centralt formuleret undervisningsevaluering er en forholdsvis ny opgave for skolens lærere. Opgaven har været præget af justeringer, der har besværliggjort en rutine. For at øge lærernes fortrolighed med evalueringsform og indhold benyttes udgaven fra skoleåret / mindst gange uden ændringer. Som nævnt har evalueringen været udsat for flere justeringer. Hovedparten af de adspurgte i undersøgelsen har ikke haft erfaringer med /-udgaven på tidspunktet for besvarelsen, men må forventes at have knyttet deres erfaringer til en tidligere udgave. Aspekt R&D Side

13 Aalborg Studenterkursus Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse Ledelsen Tabel : Jeg oplever, at skolens ledelse er god til at sætte retning for skolens udvikling... har fokus på kvalitetsudvikling I høj grad % % I nogen grad % % Egentlig ikke 8 % 8 % Slet ikke % % Ved ikke/ Ikke relevant % %... er god til at handle helhedsorienteret 9 % % % % 9 8%... understøtter, at vi leverer høj faglig kvalitet... har fokus på, at vi udnytter ressourcerne effektivt... tilskynder til, at jeg når de individuelle mål, der er aftalt ved MUS... følger op på, at jeg når de individuelle mål, der er aftalt ved MUS % % 8 % 8 % % % % % % % % % % % % % % 9 8% % % Tabel viser medarbejdernes samlede vurdering af ASK s ledelsesteam på en række områder. Hvis man tager udgangspunkt i / reglen, viser tabellen, at den øverste ledelse især: Sætter retning for skolens udvikling Har fokus på kvalitetsudvikling Understøtter, at skolen leverer høj faglig kvalitet Har fokus på en effektiv ressourceudnyttelse Derimod oplever medarbejderne, at den øverste ledelse er mindre god til at: Følge op på de mål, der er aftalt ved MUS Handle helhedsorienteret Tilskynde til at nå de mål, der er aftalt ved MUS Ud fra ovenstående punkter fremgår det, at der i medarbejdernes øjne bliver fokuseret for lidt på de mål der er fastsat ved de individuelle MUS-samtaler. Samtidig synes 8% af medarbejderne dog, at der er fokus på kvalitetsudvikling. Kvaliteten af medarbejdernes arbejdsindsats kan dog blive endnu højere, hvis MUS bliver anvendt mere effektivt. Det er værd at bemærke, at der i mange af spørgsmålene bliver svaret ved ikke/ikke relevant, hvilket slører resultaterne i tabellen. Især til spørgsmålene vedrørende MUS, svarer mange medarbejdere på tværs af jobfunktion ved ikke/ikke relevant. Aspekt R&D Side

14 Aalborg Studenterkursus Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse Tabel : Jeg oplever, at skolens ledelse er en god ledelse I høj grad % I nogen grad % Egentlig ikke 8% Slet ikke % Ved ikke/ Ikke relevant %... og jeg har en løbende dialog om udførelsen af mit arbejde... giver mig gode udviklingsmuligheder % 8 % 8 % % % % % % 8% %... anerkender min indsats % 9% 8% % %... giver mig opgaver og ansvar svarende til mine kompetencer... bedømmer tidsforbruget af mit arbejde realistisk... er god til at motivere mig 9 % 9 8% % 9 % % 9 8% % % % % % % % % %... er god til at inddrage medarbejderne i beslutningsprocessen... er god til at håndtere konflikter imellem medarbejderne... er god til at håndtere konflikter mellem medarbejdere og kursister 9 % % 8 % % % % % % % % % % 8 % % 9% Ledelsesopgaverne der spørges ind til i tabel, bliver vurderet meget forskelligt af medarbejderne. Besvarelserne er især positive over ledelsens evne til at fordele opgaver og ansvar efter kompetence, hvilket 9% af medarbejderne svarer positivt til. Desuden svarer 88% af medarbejderne, at ledelsen generelt er en god ledelse, og 8% af medarbejderne oplever, at ledelsen anerkender deres arbejdsindsats. Yderligere fire af de adspurgte punkter giver ud fra / reglen et tilfredsstillende resultat, og ledelsens styrker findes således også ift.: Løbende dialog om udførelsen af arbejdet Udviklingsmuligheder Realistisk bedømmelse af tidsforbruget i arbejdet Inddragelse i beslutningsprocessen I den negative ende, som ikke lever op til / reglens princip, er medarbejdernes vurdering af ledelsens: Evne til at motivere Konflikthåndtering mellem medarbejdere Konflikthåndtering mellem medarbejdere og kursister Medarbejdernes oplevelse af ikke at blive motiveret i deres arbejde, kan muligvis hænge sammen med svaret fra tabel, hvor det fremgik at medarbejderne ikke oplever at lederne tilskynder til at nå samt følger op på de mål der fastsættes i MUS. Det er bemærkelsesværdigt at omkring halvdelen af medarbejderne har besvaret spørgsmålene omkring konflikthåndtering med kategorien ved ikke/ikke relevant. Dette kan fortolkes, så der enten ikke opleves Aspekt R&D Side

15 Aalborg Studenterkursus Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse mange konflikter på ASK, eller at medarbejderne ikke er komfortable med at svare på spørgsmålet. I lyset af undersøgelsens øvrige resultater vælger vi den første tolkning. Da der på området er forhold, der er problematiske ifølge /-reglen, er der udarbejdet en handlingsplan. Handlingsplan: Angående arbejdspres skal der gøres opmærksom på, at der allerede er sket tiltag i form af en forlængelse af skoleåret og koordinering af flere større arbejdsopgaver med henblik på udjævning af spidsbelastninger for især undervisere og der henstilles til, at man går til sin nærmeste leder, hvis man føler sig for presset. I forhold til opfølgning på MUS vil der fremover stilles medarbejderne et spørgsmål, der evaluerer dette både bagudrettet med henblik på den opfølgning, der har fundet sted samt fremadrettet. Skolens servicefunktioner Tabel : Hvor enig eller uenig er du samlet set i følgende udsagn? Skolens servicefunktioner (it, pedeller, rengøring) fungerer godt... Meget enig % Enig 9 % Uenig % Meget uenig % Ved ikke/ ikke relevant % Der er en bred enighed om, at skolens servicefunktioner fungerer godt. To medarbejdere er uenige, og de kommenterer begge på pedellens jobfunktion. Aspekt R&D Side

16 Aalborg Studenterkursus Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse Jobkrav og indflydelse Tabel : Hvor enig eller uenig er du samlet set i følgende udsagn? Mit arbejde er udfordrende og lærerigt Jeg har indflydelse på tilrettelæggelsen af mine arbejdsopgaver Det står klart for mig, hvilke opgaver jeg skal løse Jeg bliver opmuntret til åbent at udtale min mening Jeg har frihed til at træffe de nødvendige beslutninger inden for mit arbejdsområde Jeg oplever, at jeg har den fornødne tid til at udføre mit arbejde Jeg har den fornødne fleksibilitet i mit arbejdsliv, så jeg kan forene kravene i mit job med mit privatliv Der er balance mellem mine egne ambitioner og det, jeg faktisk når Meget enig Enig Uenig Meget uenig Det er meget enige medarbejdere, der oplever at have indflydelse på tilrettelæggelsen af deres arbejdsopgaver, og langt hovedparten oplever, at deres arbejde er udfordrende og lærerigt. Alle medarbejderne oplever, at det er tydeligt, hvilke opgaver de skal løse, og ledelsen kan dermed roses for at udarbejde præcise og afgrænsede jobbeskrivelser. Hver femte medarbejder oplever ikke, at de bliver opmuntret til at udtale deres mening. Til gengæld tilbyder skolen medarbejderne en høj grad af empowerment, idet kun to medarbejdere ikke oplever at have den fornødne frihed til at træffe de nødvendige beslutninger på eget arbejdsområde. Selvom medarbejderne besidder en høj grad af empowerment, oplever næsten to ud af fem medarbejdere at mangle tid til at løse opgaverne tilfredsstillende. Tidspresset opleves i alle medarbejdergrupper, dog især blandt lærerne og ledelsen. % % % 9% % % 9% % % 9 % % 9% % % % % 8% % % % % % % % % % % % % % % % Aspekt R&D Side

17 Aalborg Studenterkursus Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse Det psykosociale arbejdsmiljø Tabel : Hvor enig eller uenig er du samlet set i følgende udsagn? Jeg er ikke udsat for ubehagelige drillerier, mobning, chikane eller nedværdigende udtalelser Jeg er ikke udsat for fysisk vold eller trusler om fysisk vold på min arbejdsplads Meget enig Enig Uenig Meget uenig % 8% 9 % % % % % % Tabel : Du har svaret, at du udsættes for ubehagelige drillerier, mobning, chikane eller nedværdigende udtalelser. Hvor ofte har du oplevet dette inden for de seneste seks måneder? Flere gange om ugen % Cirka gang om ugen % Cirka gang om måneden % Nogle få gange inden for de seneste seks måneder % Ikke oplevet inden for de seneste seks måneder % I alt har % af de medarbejdere der deltog i undersøgelsen oplevet en eller anden form for ubehagelige drillerier, mobning eller lignende. Værdien er inden for det almindelige på uddannelsesinstitutioner, hvor man normalt forventer et udfald mellem og %. Fra tabel til er den ene af medarbejderne, som angav at have oplevet en eller anden form for ubehagelige drillerier eller mobning, faldet fra. Der er således i alt tre personer, som svarer, at de har været udsat for ubehagelige oplevelser inden for det sidste halve år. Af disse tre er der kun et alvorligt tilfælde, hvor medarbejderen har oplevet at være udsat for chikane eller mobning ca. en gang om måneden. Positivt kan det nævnes, at der er ikke nogen medarbejdere, som angiver at have været udsat for fysiske vold eller trusler. Sikkerhedsudvalget har besluttet at anse udfaldet på % som uacceptabelt, og der er derfor udarbejdet en handlingsplan Handlingsplan: Der henstilles til, at man - holder en god omgangstone - er opmærksom på ikke at såre eller forulempe andre, og hvis man utilsigtet kommer til det, så gerne tager den snak, der kan udbedre dette - imødegår rygtedannelse ved at give/bede om konkrete eksempler på påstande - behandler andre mindst lige så pænt, som man selv ønsker at blive behandlet Aspekt R&D Side

18 Aalborg Studenterkursus Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse En medarbejder, der føler sig generet af omgangstonen eller føler sig mobbet, skal orientere rektor. Rektor skal forsøge at løse problemet, men kan også tage det op i SU, der efterfølgende fremlægger problemstillingen for PR og/eller fora med andre medarbejdergrupper. Aspekt R&D Side 8

19 Aalborg Studenterkursus Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse Fravær Tabel : Når du tænker tilbage måned for måned i det forløbne år, har der så været en eller flere gange, hvor du har været fraværende fra arbejde på grund af forhold på arbejdspladsen? Nej, det er ikke sket inden for de sidste måneder 9% Ja, det er sket en enkelt gang inden for de sidste måneder % Ja, det er sket flere gange inden for de sidste måneder % ASK har et meget flot resultat, når det kommer til arbejdsrelateret fravær. Blot to medarbejdere har været fraværende en enkelt gang inden for de sidste måneder på grund af forhold på skolen. Arbejdspladsindretning og PC Tabel : Hvor enig eller uenig er du samlet set i følgende udsagn? Vi har gode fysiske rammer og faciliteter til at udføre vores arbejde De fysiske rammer giver tilstrækkelige muligheder for kontakt med andre kolleger Jeg oplever, at jeg har mulighed for at variere mine arbejdsstillinger ved skrivebord, maskiner, udstyr, værktøj mv. Borde og stole kan justeres efter mine behov 8 Jeg bliver sjældent "træt i øjnene" i løbet af arbejdsdagen Jeg oplever sjældent generende reflekser i skærmen Der er plads på bordet foran tastatur og mus til støtte af begge underarme, mens jeg arbejder Der er mulighed for at tilpasse afstanden fra øjne til skærm til ca. - cm Jeg oplever ikke, at mit arbejde er fysisk belastende for mit helbred Meget enig 8% % % 8% % % % % % Enig Uenig Meget uenig % 8% % % % 9 % 9 % % 8 % % % % % % % % % % % % % % % % % % % De ovenstående forhold vedrørende arbejdsindretning og PC består alle, kvalitetskravene i / reglen. En mindre gruppe oplever træthed i øjnene og enkelte også generende reflekser fra skærmen. Aspekt R&D Side 9

20 Aalborg Studenterkursus Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse Lokaler Tabel 8: Hvis du tænker på det lokale, hvor du arbejder oftest på skolen, f. eks. et kontor, lærerarbejdsrum, værksted eller et klasselokale, hvordan oplever du så følgende arbejdsforhold: Lokalets lysforhold i dagslys 9 Mulighed for afskærmning mod sollys 8 Lokalets lysforhold i kunstlys Mulighed for at regulere lysstyrken i lokalet 8 Rengøringen af lokalet 9 Oprydningen i lokalet Oplevelsen af kulde og træk 8 Muligheden for at regulere temperaturen i lokalet Luftens kvalitet 8 Mulighed for udluftning 8 Lugtgener 8 Ventilationsanlæggets kvalitet Oplevelse af statisk elektricitet 9 Ingen problemer % % % % 88% % 9 % % % % % % % Mindre problemer % % % 9 9% % % 8 8% % % % % % % Kræver indgriben % % % % % % % % % % % 9% % Sammenlignet med spørgsmålene omkring arbejdspladsindretning, viser denne tabel, at der er en smule flere problemer angående skolens lokaler. Der er dog få medarbejdere, der oplever problemerne af en sådan alvorlig karakter, at man direkte opfordrer til indgriben. Flest, % peger på, at skolen har indeklimaproblemer i form af manglende muligheder for temperaturregulering. Dernæst oplever %, at der bør gøres noget ved muligheden for at afskærme for sollys. På den måde er der fin sammenhæng med svarene i tabel på foregående side. Kommentarerne vedrørende lokalerne afspejler de to områder, hvor flest ønsker, at der gribes ind. Aspekt R&D Side

21 Aalborg Studenterkursus Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse Støj Tabel 9: Hvis du tænker på det lokale, hvor du arbejder oftest på skolen, f. eks. et kontor, lærerarbejdsrum, værksted eller et klasselokale, hvordan oplever du så følgende arbejdsforhold: Lyden runger" i lokalet Svært at opfatte tale, når der er flere der taler Generende støj fra personer Generende støj fra maskiner eller installationer 9 Generende støj udefra Ingen problemer 9% % 8% 8 8% 8 % Mindre problemer 8% % % % % Kræver indgriben % % % % % Besvarelserne på spørgsmålene om støj viser, at der almindeligvis ikke findes alvorlige problemer. Flere oplever mindre problemer, men der er kun en eller to medarbejdere, der ser et behov for, at der gribes ind. Aspekt R&D Side

22 Aalborg Studenterkursus Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse Arbejde med maskiner eller køretøjer, kemiske stoffer, tunge løft m.m. Tabel : Arbejder du med maskiner eller køretøjer, kemiske stoffer, tunge løft eller er der risiko for ulykker? (Gerne flere svar) Nej, ingen af disse 8,% Ja, arbejder med kemiske stoffer, maling, lak m.m.,% Ja, arbejde indebærer en ulykkesrisiko,% Ja, arbejder med maskiner og/eller apparater 8,% Ja, arbejder med tunge løft,% Dette spørgsmål er anvendt som indgangsspørgsmål, så svarpersoner efterfølgende kun fik stillet spørgsmål om de relevante områder. Tabel : Du svarede, at du arbejder med maskiner og/eller apparater: Ja Nej Har du fået en forståelig mundtlig eller skriftlig instruktion i de maskiner, du arbejder med? Har du adgang til brugsanvisning? Er alle bevægelige dele beskyttet med afskærmningen? Har alle maskiner nødstop? Er alle maskiner godt vedligeholdte? % % % % % % % % % Det er positivt at alle har fået instruktion til de maskiner de anvender. Til de øvrige spørgsmål er der dog en person der svarer nej. Én person ud af en base på fire/tre personer, giver en høj procent, og er dermed utilfredsstillende. Tabel : Du svarede, at du arbejder med kemiske stoffer, maling, lak m.m.: Er det muligt at undgå direkte kontakt med sundhedsskadelige stoffer (f.eks. ved at bruge handsker m.m.)? Har du fået instruktion i håndtering af de stoffer, du arbejder med? Har du adgang til brugsanvisninger og produktblade for alle produkter? Findes der tilstrækkelig udsugning i lokaler, hvor der arbejdes med kemiske stoffer? Ja Nej % % % % Der er godt styr på omgangen med kemikalier på ASK: alle har fået instruktion, der kan undgås direkte kontakt med farlige stoffer, der er adgang til brugsanvisninger og produktblade og der findes tilstrækkelig udsugning. Aspekt R&D Side

23 Aalborg Studenterkursus Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse I tabel angav fem medarbejdere, at deres arbejde indebærer en ulykkesrisiko. Kommentarerne viser, at det ikke er nogen bekymrende risiko, men blot de naturlige farer der følger med, når der arbejdes med kemiske stoffer. Tabel : Du svarede, at du arbejder med tunge løft: Findes der passende hjælpemidler til tunge løft? Er du blevet instrueret i løfteteknik og ergonomi? Ja Nej % En enkelt medarbejder arbejder med tunge løft, og det ser ud til, at denne medarbejder mangler instruktion i løfteteknik. Sikkerhedsudvalget har besluttet at gennemse alle tekstsvar for derigennem at udarbejde en handlingsplan. Handlingsplan: Der henstilles til, at alle, der observerer fejl eller mangler i et lokale, bruger FC-fejlmeldingsfunktionen og indrapporterer fejlen. Selvom man ikke selv bliver berørt af en fejl, så kan man måske redde indtil flere kollegaer fra frustrationer desangående. Lysforhold: Der er især forhold, der gør sig gældende. Der har været manglende mulighed for solafskærmning i flere øst-, vest- eller sydvendte lokaler på skolen (både kontorer og undervisning) grundet defekte persienner. Det har der overfor entreprenøren fra skolens side været klaget over i lang tid, og der er nu endelig noget, der tyder på det defekte vil blive udskiftet i løbet af - det kan dreje sig om ny styring eller udskiftning af hele vinduer. Det andet forhold, der gør sig gældende er undervisningslokalerne mod nord, hvor der jo aldrig er direkte solindfald. Lokalerne mod nord har for det meste kun været forsynet med pyntegardiner - altså gardiner der ikke kan trækkes for. Især i forbindelse med forevisning af video har der vist sig behov for at dæmpe det til tider ret kraftige indirekte lysindfald. Dette problem burde være løst på nuværende tidspunkt, idet pyntegardinerne er udskiftet med gardiner, der kan trækkes for. Derudover er der også opsat sorte mørklægningsrullegardiner i disse lokaler. Temperaturstyring: Der er ikke mulighed for, at man selv kan regulere temperatur og ventilation i det lokale man befinder sig i. Temperatur og ventilation styres via et såkaldt CTS-anlæg, der reagerer på de følere der er opsat i rummene. Disse følere reagerer på temperatur og luftens indhold af CO. Der kan i CTS-anlægget laves individuelle indstillinger for de enkelte lokaler på skolen, men disse indstillinger kan kun foretages af Jøggie eller Palle. Man skal derfor melde til disse medarbejdere, hvis der ønskes ændret på forholdene i et lokale. Man kan selv ændre på luften ved at åbne vinduer, men man skal selvfølgelig vide at dette forhindre CTS-anlæggets muligheder for at opretholde de satte indstillinger. Man kan også - men man må ikke - løsne de motorventiler, der sidder på radiatorerne. Det sker alligevel at nogen gør det, men det forhindrer selvsagt også muligheden for regulering. Det har med mellemrum vist sig, at der er opstået fejl på ventiler og spjældmotorer. Hvis reguleringen af skolens indeklima skal køre optimalt, er det vigtigt at uregelmæssigheder rapporteres til pedellen. % Aspekt R&D Side

24 Aalborg Studenterkursus Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse Bilag Tabel : Tidsplan og ansvarsfordeling Beskrevet side Implementeringstidspunkt Ansvarsperson implementering Ansvarsperson opfølgning Handlingsplan vedr. kollegialt samarbejde 9 August Ole Droob Ole Droob Handlingsplan vedr. undervisningsevaluering April Søren Kveiborg Søren Kveiborg Handlingsplan vedr. ledelsen August Ole Droob Ole Droob Kaj Niesen Jette Nielsen Inger Præst Søren Kveiborg Handlingsplan vedr. psykisk arbejdsmiljø August Ole Droob Kaj Nielsen Anne Nørgaard Handlingsplan vedr. fysisk arbejdsmiljø Marts Kaj Nielsen Kaj Nielsen Aspekt R&D Side

HADERSLEV HANDELSSKOLE DET BLÅ GYMNASIUM MEDARBEJDERTRIVSELS- OG APV UNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

HADERSLEV HANDELSSKOLE DET BLÅ GYMNASIUM MEDARBEJDERTRIVSELS- OG APV UNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S HADERSLEV HANDELSSKOLE DET BLÅ GYMNASIUM MEDARBEJDERTRIVSELS- OG APV UNDERSØGELSE DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Haderslev Handelsskole/Det Blå Gymnasium Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse Undersøgelsen

Læs mere

Datarapportering Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 2009 Bornholms Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 2009 Bornholms Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse Bornholms Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Bornholms Gymnasium Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse Undersøgelsen på Bornholms Gymnasium

Læs mere

Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium

Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium Benchmarkingrapport Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 211 Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse

Læs mere

IBC MEDARBEJDERTRIVSELS- OG APV UNDERSØGELSE 2016 AFDELINGER BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S

IBC MEDARBEJDERTRIVSELS- OG APV UNDERSØGELSE 2016 AFDELINGER BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S IBC MEDARBEJDERTRIVSELS- OG APV UNDERSØGELSE 6 AFDELINGER BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S IBC Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 6 Afdelinger (kun undervisere) Læsevejledning Benchmarkingrapporten

Læs mere

Datarapportering Medarbejdertrivselsundersøgelse 2013 Ørestad Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Medarbejdertrivselsundersøgelse 2013 Ørestad Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Medarbejdertrivselsundersøgelse Ørestad Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Ørestad Gymnasium Medarbejdertrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Ørestad Gymnasium Der har deltaget i alt medarbejdere

Læs mere

APV undersøgelse 2014

APV undersøgelse 2014 APV undersøgelse Roskilde Handelsskole Datarapportering Roskilde Handelsskole APV undersøgelse APV undersøgelse på Roskilde Handelsskole Der har deltaget i alt 9 medarbejdere ud af mulige. Det giver en

Læs mere

Trivselsundersøgelse marts 2014

Trivselsundersøgelse marts 2014 Trivselsundersøgelse marts 214 Hvor eller er du samlet set i følgende udsagn? Enig U i Jeg oplever, at min leder/vejleder anvender virksomhedens personalepolitik jf. personalehåndbogen på en god måde 1

Læs mere

Hvor enig eller uenig er du samlet set i følgende udsagn? Enig Uenig Meget uenig

Hvor enig eller uenig er du samlet set i følgende udsagn? Enig Uenig Meget uenig Trivselsundersøgelse Hvor eller u er du samlet set i følgende udsagn? Enig U u Jeg oplever, at min leder/vejleder anvender virksomhedens personalepolitik jf. personalehåndbogen på en god måde 6 Jeg giver

Læs mere

SKANDERBORG ODDER CENTER FOR UDDANNELSE MEDARBEJDERTRIVSELS- OG APV UNDERSØGELSE 2016 RAPPORT ASPEKT R&D A/S

SKANDERBORG ODDER CENTER FOR UDDANNELSE MEDARBEJDERTRIVSELS- OG APV UNDERSØGELSE 2016 RAPPORT ASPEKT R&D A/S SKANDERBORG ODDER CENTER FOR UDDANNELSE MEDARBEJDERTRIVSELS- OG APV UNDERSØGELSE 6 RAPPORT ASPEKT R&D A/S Skanderborg Odder Center for Uddannelse Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 6 Indhold Undersøgelsen

Læs mere

EUD SkolePraktik-medarbejdertrivselsundersøgelse Antal besvarelser: 38. IBC Kolding 79 21 0 38

EUD SkolePraktik-medarbejdertrivselsundersøgelse Antal besvarelser: 38. IBC Kolding 79 21 0 38 Side 1 af 20 Evalueringsrapport Skema: EUD SkolePraktik-medarbejdertrivselsundersøgelse beelser: 38 Skole: IBC Kolding (Matrix-mål) Uddannelse: Skolepraktik(IBC Kolding) (IBC Kolding) (Matrix-mål) Hold:

Læs mere

@venquest 12.0 SkolePraktik Benchmark. (Matrix-mål) Uddannelse: Skolepraktik(Aalborg Handelsskole) (Matrix-mål)

@venquest 12.0 SkolePraktik Benchmark. (Matrix-mål) Uddannelse: Skolepraktik(Aalborg Handelsskole) (Matrix-mål) Side 1 af 26 Evalueringsrapport Skema: EUD SkolePraktik-medarbejdertrivselsundersøgelse beelser: 34 Skole: (Matrix-mål) Uddannelse: Skolepraktik() (Matrix-mål) Hold: Lærer: Skolepraktik() Startdato: 1

Læs mere

EUD SkolePraktik-medarbejdertrivselsundersøgelse Antal besvarelser: 39. IBC Kolding 82 18 0 39

EUD SkolePraktik-medarbejdertrivselsundersøgelse Antal besvarelser: 39. IBC Kolding 82 18 0 39 Side 1 af 15 Evalueringsrapport Skema: EUD SkolePraktik-medarbejdertrivselsundersøgelse beelser: 39 Skole: IBC Kolding (Matrix-mål) Uddannelse: Skolepraktik(IBC Kolding) (IBC Kolding) (Matrix-mål) Hold:

Læs mere

Trivsel og APV - 2012

Trivsel og APV - 2012 Trivsel og APV - 2012 Svar angivet i % med mindre andet er nævnt INDHOLD BG kort fortalt Trivsel overordnet og fordelt på områder APV Konklusioner SVARPROCENT - APV 2009 2012 Besvarelser - styk 57 (70

Læs mere

Benchmarkingrapport Aalborg Handelsskole

Benchmarkingrapport Aalborg Handelsskole Benchmarkingrapport Aalborg Handelsskole 2010 Medarbejdertrivselsundersøgelse 2010 Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Karakterbogen har til formål at gøre det relativt enkelt at se de forskellige

Læs mere

Ingrid Jespersens Gymnasieskole

Ingrid Jespersens Gymnasieskole Kommenterede resultater Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 8 Ingrid Jespersens Gymnasieskole ASPEKT R&D Ingrid Jespersens Gymnasieskole - Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 8 Undersøgelsen

Læs mere

EUD SkolePraktik medarbejdertrivselsundersøgelse Antal besvarelser: 8. Rybners Esbjerg generel. Rybners Esbjerg

EUD SkolePraktik medarbejdertrivselsundersøgelse Antal besvarelser: 8. Rybners Esbjerg generel. Rybners Esbjerg Evalueringsrapport Skema: EUD SkolePraktik medarbejdertrivselsundersøgelse beelser: 8 Skole: Uddannelse: Hold: Lærer: Rybners Esbjerg Skolepraktik(Rybners) (Rybners Esbjerg) Skolepraktik(Rybners) Rybners

Læs mere

Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HG

Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HG Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HG Udarbejdet af ASPEKT R&D Varde Handelsskole og Handelsgymnasium - HG Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Varde

Læs mere

Medarbejdertrivsel- og APV undersøgelse 2011

Medarbejdertrivsel- og APV undersøgelse 2011 Kommenterede resultater Medarbejdertrivsel- og APV undersøgelse Ingrid Jespersens Gymnasieskole Ingrid Jespersens Gymnasieskole / Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse / Indhold Undersøgelsen på Ingrid

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse

Elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse til Ressourceregnskab Masterspørgeskema 20 Dette er udgaven med det komplette spørgeskema til EUD. Der vil blive lavet to identiske versioner af spørgeskemaet, et hvor betegnelsen

Læs mere

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV AMI's Model beelser: Svarprocent: % FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV RESULTATER FORDELT PÅ 01 TEMAER Ikke relevant Total 4 8 14 49% Fysiske forhold 87 13 8% Ergonomiske forhold 78 22 Oplæring,

Læs mere

Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Arbejdspladsvurdering Datarapportering ASPEKT R&D A/S Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Arbejdspladsvurdering - Datarapportering

Læs mere

Medarbejdertrivsels og APV undersøgelse 2009/10

Medarbejdertrivsels og APV undersøgelse 2009/10 Medarbejdertrivsels og APV undersøgelse 9/ Fredericia Gymnasium Indholdsfortegnelse Indledning... Undersøgelsens hovedkonklusioner.... Undersøgelsens repræsentativitet.... Hovedkonklusion... Det psykosociale

Læs mere

2014 Undervisningsmiljøvurdering

2014 Undervisningsmiljøvurdering 2014 Undervisningsmiljøvurdering For erhvervsuddannelserne Tradium Svarprocent: 67% (1023 besvarelser ud af 1529 mulige) Vurdering af det sociale, fysiske og æstetiske miljø (hvis valgt i undersøgelsen)

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse

Elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse til Ressourceregnskab Masterspørgeskema 20 EUD Grundforløb I dette skema benyttes betegnelsen lærer, men den enkelte uddannelsesinstitution kan selv bestemme, hvorvidt man ønsker

Læs mere

Køge Gymnasium HF. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Køge Gymnasium HF. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Køge Gymnasium HF Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Køge Gymnasium, HF Køge Gymnasium, HF - Elevtrivselsundersøgelse Der har deltaget i alt elever ud af mulige.

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse. EUD Grundforløb

Elevtrivselsundersøgelse. EUD Grundforløb 2013 Elevtrivselsundersøgelse EUD Grundforløb Obligatorisk del Sådan besvarer du spørgeskemaet Inden du besvarer et spørgsmål bedes du læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. Det er vigtigt, at

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter både det fysiske og det psykiske

Læs mere

Rybners Gymnasium STX

Rybners Gymnasium STX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 205 Rybners Gymnasium STX Udarbejdet af ASPEKT R&D Rybners Gymnasium - STX Elevtrivselsundersøgelse 205 Undersøgelsen på Rybners Gymnasium, STX Der har deltaget

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse. EUD Grundforløb

Elevtrivselsundersøgelse. EUD Grundforløb 2011 Elevtrivselsundersøgelse EUD Grundforløb Obligatorisk del Sådan besvarer du spørgeskemaet Inden du besvarer et spørgsmål bedes du læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. Det er vigtigt, at

Læs mere

Rybners Gymnasium HHX

Rybners Gymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 205 Rybners Gymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Rybners Gymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 205 Undersøgelsen på Rybners Gymnasium, HHX Der har deltaget

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2014

Elevtrivselsundersøgelse 2014 Elevtrivselsundersøgelse Svendborg Gymnasium og HF HF Datarapportering Svendborg Gymnasium og HF HF Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Svendborg Gymnasium og HF, HF Der har deltaget i alt 9 hf elever

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse

Elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse til Ressourceregnskab Masterspørgeskema 20 EUD Hovedforløb reduceret udgave Dette er udgaven med det reducerede spørgeskema til EUD Hovedforløb. ASPEKT R&D A/S 25-08-20 Obligatorisk

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse

Elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse til Ressourceregnskab Masterspørgeskema 20 EUD Reduceret Hovedforløb Dette er udgaven med det reducerede spørgeskema til EUD Hovedforløb I dette skema benyttes betegnelsen lærer,

Læs mere

Køge Gymnasium STX. Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Køge Gymnasium STX. Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Køge Gymnasium STX Elevtrivselsundersøgelse 00 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Køge Gymnasium, STX Køge Gymnasium, STX - Elevtrivselsundersøgelse 00 Der har deltaget i alt elever ud af

Læs mere

Karakterbogen. Netværk E, Teknisk EUD grundforløb. Elevtrivselsundersøgelser Udarbejdet af ASPEKT R&D

Karakterbogen. Netværk E, Teknisk EUD grundforløb. Elevtrivselsundersøgelser Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Netværk E, Teknisk EUD grundforløb Elevtrivselsundersøgelser 21 Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Karakterbogen Elevtrivselsundersøgelse 21 Netværk E, Teknisk EUD grundforløb Benchmarkingrapporten

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Marie Kruses Skole Gymnasium

Marie Kruses Skole Gymnasium Marie Kruses Skole Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Marie Kruses Skole, Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Marie Kruses Skole, Gymnasium Ud af af gymnasiets

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 1 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse. EUD Reduceret hovedforløb

Elevtrivselsundersøgelse. EUD Reduceret hovedforløb 2012 Elevtrivselsundersøgelse EUD Reduceret hovedforløb Obligatorisk del Sådan besvarer du spørgeskemaet (Kan tilpasses efter skolens behov og dataindsamlingsform) Inden du besvarer et spørgsmål skal du

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2014

Elevtrivselsundersøgelse 2014 Elevtrivselsundersøgelse 204 Svendborg Gymnasium og HF STX Datarapportering Svendborg Gymnasium og HF STX Elevtrivselsundersøgelse 204 Undersøgelsen på Svendborg Gymnasium og HF, STX Der har deltaget i

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Samlet resultat for elevtrivsel på hovedforløbet anlægsgartner 2014 Frekvensanalyse (120 besvarelser svarende til 83 %)

Samlet resultat for elevtrivsel på hovedforløbet anlægsgartner 2014 Frekvensanalyse (120 besvarelser svarende til 83 %) Samlet resultat for elevtrivsel på hovedforløbet anlægsgartner 2014 Frekvensanalyse (120 besvarelser svarende til 83 %) 1. Er du kvinde eller mand? Observeret minimum Observeret maksimum Gennemsnit Respondenter

Læs mere

Datarapportering. Vestbyskolen. Horsens

Datarapportering. Vestbyskolen. Horsens Datarapportering Dataindsamling til Undervisningsmiljøvurdering Vestbyskolen Horsens 00 Udarbejdet af ASPEKT R&D Sådan læses tabellerne Der har deltaget i alt elever ud af 19 mulige. Det giver en samlet

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 14 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 14) Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 6 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering og

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 215 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 215) Svarprocent: 83% (85 besvarelser ud af 13 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse

Elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse til Ressourceregnskab Masterspørgeskema 20 EUD Hovedforløb Dette er udgaven med det komplette spørgeskema til EUD Hovedforløb I dette skema benyttes betegnelsen lærer, men den

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse. EUD skema Valgfri spørgeramme

Elevtrivselsundersøgelse. EUD skema Valgfri spørgeramme 2015 Elevtrivselsundersøgelse EUD skema Valgfri spørgeramme Modul 1- Loyalitet & tilfredshed 22. Brug en skala fra 1 til 10, hvor 1 er dårligst og 10 er bedst: Dårligst 10-trins skala 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 15 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 15) Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Revideret udgave, oktober 2015 Indhold Formål... 2 Kriterier... 2 Proces... 3 Tidsplan... 4 Bilag... 5 Bilag 1: Spørgsmål... 5 Bilag 2: Samtalen med holdet...

Læs mere

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN APV CENTER FOR BØRN OG UNDERVISNING ISHØJ KOMMUNE JUNI 2013 RESULTATER AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN. DER ER UD AF 15 BESVARELSER 80 % OG FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN. Fysiske forhold Forslag til handlinger

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse. EUD Hovedforløb

Elevtrivselsundersøgelse. EUD Hovedforløb 2013 Elevtrivselsundersøgelse EUD Hovedforløb Obligatorisk del Sådan besvarer du spørgeskemaet (Kan tilpasses efter skolens behov og dataindsamlingsform) Inden du besvarer et spørgsmål skal du læse både

Læs mere

APV 2013 Arbejdspladsvurdering

APV 2013 Arbejdspladsvurdering APV 213 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 213) Svarprocent: 82% ( besvarelser ud af 98 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune.

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Læsevejledning Der er tilføjet forslag til nogle nye spørgsmål, der omhandler kerneopgave, udviklingspartnerskabsaftalen samt samarbejdet mellem leder og

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse. EUD Hovedforløb

Elevtrivselsundersøgelse. EUD Hovedforløb 2012 Elevtrivselsundersøgelse EUD Hovedforløb Obligatorisk del Sådan besvarer du spørgeskemaet (Kan tilpasses efter skolens behov og dataindsamlingsform) Inden du besvarer et spørgsmål skal du læse både

Læs mere

APV 2012 Arbejdspladsvurdering

APV 2012 Arbejdspladsvurdering APV 12 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 12) Svarprocent: % (48 besvarelser ud af 71 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S Rapporten er lavet d.18-09-2012 APV 2012 - Firma A/S Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingssrapport Områder: APV Kortlægning: APV 2012 Denne rapport: Firma A/S Periode for svar: Fra: 06-09-2012 Til: 14-09-2012

Læs mere

Marie Kruses Skole Grundskolen

Marie Kruses Skole Grundskolen Marie Kruses Skole Grundskolen Undervisningsmiljøundersøgelse 01 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Sådan læses tabellerne Marie Kruses Skole, Grundskolen - Undervisningsmiljøundersøgelse 01 Ud af 476 af

Læs mere

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling 2013 Scenarie 1 Nuværende trivselsmåling (uændret) 98 spørgsmål Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Scenarie 2 21 spørgsmål om

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9 ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE Side 1 af 9 Forord I november 2010 gennemførte vi på SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) blandt alle institutionens medarbejdere.

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering 2014. Auto College

Undervisningsmiljøvurdering 2014. Auto College Undervisningsmiljøvurdering 2014 Undersøgelsen er gennemført via spørgeskemaundersøgelse Efterår 2014 Overordnede resultater 10 9 8 7 6 72,7 68,9 77,0 62,9 72,1 63,2 55,5 70,3 82,8 80,4 85,5 88,5 82,9

Læs mere

Aalborg Katedralskole HF

Aalborg Katedralskole HF Aalborg Katedralskole, HF Elevtrivselsundersøgelse Aalborg Katedralskole HF Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering Udarbejdet af ASPEKT R&D A/S ASPEKT R/D A/S Side af Aalborg Katedralskole, HF Elevtrivselsundersøgelse

Læs mere

Studentertrivselsundersøgelse 2014

Studentertrivselsundersøgelse 2014 Studentertrivselsundersøgelse 2014 IBA International Business Academy Datarapportering Undersøgelsen på IBA International Business Academy Der har deltaget i alt 382 medarbejdere ud af 1.070 mulige. Det

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (222 besvarelser ud af 256 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for Peder Lykke Skolen

Arbejdspladsvurdering for Peder Lykke Skolen Arbejdspladsvurdering for Peder Lykke Skolen Arbejdspladsvurderingen på Peder Lykke Skolen er vedtaget af skolens Sikkerhedsgruppe, som har valgt at benytte projektleder for Offensiv Strategi (BUF, Kontor

Læs mere

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Solrød Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Solrød Gymnasium Solrød Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse 200 Der har deltaget i alt 60 elever ud af 6

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

Viby Gymnasium og HF

Viby Gymnasium og HF Datarapportering Trivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse - 200 Viby Gymnasium og HF Udarbejdet af ASPEKT R&D Sådan læses tabellerne Min uddannelse er meningsfuld for mig 9 Samlet set lærer jeg nok

Læs mere

MARIE KRUSES SKOLE KRUSES GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2017 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

MARIE KRUSES SKOLE KRUSES GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2017 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S MARIE KRUSES SKOLE KRUSES GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 7 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Marie Kruses skole, Kruses Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 7 Undersøgelsen på Kruses Gymnasium Der har

Læs mere

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Sådan læses tabellerne Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Ud af af efterskolens elever har helt eller delvist

Læs mere

APV og Trivselsundersøgelsen 2015

APV og Trivselsundersøgelsen 2015 Rapporten er lavet d.31-01-2015 APV og Trivselsundersøgelsen 2015 02 Afgrænsninger Skabelon: Kronologisk rapport Områder: APV Kortlægning: APV og Trivselsundersøgelsen 2015 Denne rapport: Borgmesterkontoret

Læs mere

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Dansk Psykosocialt Spørgeskema. I den forbindelse

Læs mere

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013 LEVUK Trivselsundersøgelse og APV 20. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Intro... 3 2. De seks guldkorn... 3 De 6 guldkorn... 3 3. Trivsel og det psykiske arbejdsmiljø på LEVUK... 5 Teknik i den gennemførte

Læs mere

5 Undervisningens indhold 32 74. Dine muligheder for at få indflydelse på undervisningens indhold 18 69. 7 Undervisningens form 21 75

5 Undervisningens indhold 32 74. Dine muligheder for at få indflydelse på undervisningens indhold 18 69. 7 Undervisningens form 21 75 Spørgsmål PMV BBV 1 Uddannelsessted 52 72 Spørgsmål Mand Kvinde 3 Er du mand eller kvinde 93 31 Hvor tilfreds er du samlet set med følgende: Meget tilfreds Tilfreds 5 Undervisningens indhold 32 74 6 Dine

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering Dental College

Undervisningsmiljøvurdering Dental College Undervisningsmiljøvurdering 2014 Undersøgelsen er gennemført via spørgeskemaundersøgelse Efterår 2014 100,0 90,0 80,0 70,0 75,6 70,0 76,0 Overordnede resultater 67,3 63,7 64,9 76,9 86,5 89,1 98,0 60,0

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen

2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 Elevtrivselsundersøgelsen Uddannelsescenter Holstebro Svarprocent: 77% (955 besvarelser ud af 1247 mulige) Elevtrivsel 1 Uddannelsescenter Holstebro Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Midtjylland)

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Aalborg Katedralskole STX

Aalborg Katedralskole STX Aalborg Katedralskole STX Elevtrivselsundersøgelse 2 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Aalborg Katedralskole, STX Elevtrivselsundersøgelse 2 Undersøgelsen på Aalborg Katedralskole, STX Der har deltaget i

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Antal besvarelser: 44 Svarprocent 66,9% Rapporten er udarbejdet af interresearch a s Indhold Side Om denne

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 94% (11 besvarelser ud af 117 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Middelfart Gymnasium og HF

Middelfart Gymnasium og HF Datarapportering Undervisningsmiljøundersøgelse 28 Middelfart Gymnasium og HF Udarbejdet af ASPEKT R&D Sådan læses tabellerne Jeg er glad for at gå i skole 3 Jeg har fået opfyldt mine forventninger til

Læs mere

Vandret rapport UMV 2014

Vandret rapport UMV 2014 Rapporten er udarbejdet d.0-0-0 Vandret rapport UMV 0 Antal Inviterede Antal besvarede Undervisnings () () () () () Medie Ide & (0) m() () Grafisk() Design() 0 0 Svarprocent %,%,% 00%,% %,% %,%,% Samlet

Læs mere

Medarbejdertrivselsmåling 2014

Medarbejdertrivselsmåling 2014 Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Totalrapport November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 910 7 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2014

Elevtrivselsundersøgelse 2014 Elevtrivselsundersøgelse Aalborg Katedralskole HF Datarapportering Aalborg Katedralskole HF Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Aalborg Katedralskole, HF Der har deltaget i alt HF elever ud af mulige.

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING IDRÆTSEFTERSKOLEN KLINTSØGAARD Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016 beelser: 5 Svarprocent: 5 TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 26 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling for medarbejdere 26 i Randers Kommune, der er

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Samlet for hele Kommunen ForebyggelsesCentret Rapporten er udarbejdet af Mette Christiansen og Mikael B. Ernstsen for Langeland Kommune. Eventuelle spørgsmål bedes rettet til

Læs mere

APV 2014. APV-rapport 2014. Ergoterapeutuddannelsen. Udarbejdet af HR og Kommunikation

APV 2014. APV-rapport 2014. Ergoterapeutuddannelsen. Udarbejdet af HR og Kommunikation APV 2014 APV-rapport 2014 Ergoterapeutuddannelsen Udarbejdet af HR og Kommunikation Resultat af undersøgelsen af det fysiske arbejdsmiljø 1.1. Forhold i det fysiske arbejdsmiljø, der fungerer godt Fast

Læs mere

Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HG

Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HG Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 04 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HG Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt at se

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2014

Elevtrivselsundersøgelse 2014 Elevtrivselsundersøgelse 04 Aalborg Katedralskole STX Datarapportering Aalborg Katedralskole STX Elevtrivselsundersøgelse 04 Undersøgelsen på Aalborg Katedralskole, STX Der har deltaget i alt 77 STX elever

Læs mere

Handelsskolen Silkeborg Business College EUD Hovedforløb

Handelsskolen Silkeborg Business College EUD Hovedforløb Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Handelsskolen Silkeborg Business College EUD Hovedforløb Udarbejdet af ASPEKT R&D Handelsskolen Silkeborg Business College EUD Hovedforløb Elevtrivselsundersøgelse

Læs mere

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17 APV 2014 ArbejdsPladsVurdering 2014 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Side 1 af 17 Forord I november 2014 gennemførte vi på det daværende SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) bland alle institutionens

Læs mere

Gladsaxe fælles spørgeramme til medarbejderundersøgelsen

Gladsaxe fælles spørgeramme til medarbejderundersøgelsen Tema Gladsaxe fælles spørgeramme til medarbejderundersøgelsen Psykisk arbejdsmiljø: Overordnet Krav Indflydelse Mening Forudsigelighed Social støtte Udvikling Personaleledelse Man kan svare på skalaen:

Læs mere

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137)

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Tilfredshed 21/11 Region Nordjylland Januar 211 Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Fortroligt Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Strategi

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere