Er morgendagens offentlige ledere klædt på til at sætte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Er morgendagens offentlige ledere klædt på til at sætte"

Transkript

1 1 af :17 Ledelseidag.dk nr. 7, august 2011 Indholdsfortegnelse Er morgendagens offentlige ledere klædt på til at sætte en innovativ dagsorden?... sådan spørger innovationsforsker Annemette Digmann og ledelseskonsulent Egon Petersen i denne klumme. Med Kvalitetsreformen har mange offentlige ledere fået en formel lederuddannelse, men udvikles succesfulde ledere bedst via en tur på skolebænken med tilhørende diplomer? Giver de formelle uddannelser den fornødne ledelseskraft og de fornødne ledelseskompetencer? Eller er der grund til også at finde andre veje for udvikling af de ledere, der skal skabe velfærdssamfundet version 3.0? Af Annemette Digmann og Egon Petersen Kvalitetsreformens mål om bedre service, afbureaukratisering og innovation er ikke blevet indfriet. Hvor kommunaldirektørerne vurderer effekterne af strukturreformen mere positivt end de decentrale ledere, så har begge grupper vurderet, at effekterne af Kvalitetsreformen fra 2007 har været meget begrænset. Kvalitetsreformen blev iværksat i forlængelse af trepartsaftalen på det offentlige arbejdsmarked tilbage i 2007, men har ikke sat sig mange spor i de danske kommuner, bortset fra lederuddannelsesområdet. Det fremgår af et nyligt offentliggjort forskningsprojekt [1]: En undersøgelse af vilkårene for ledelse i kommunernes decentrale serviceinstitutioner fra 2011, hvor der konkluderes: Såvel kommunaldirektørerne som de decentrale ledere er tilbøjelige til at vurdere, at effekterne af Kvalitetsreformen er begrænsede for ikke at sige ubetydelige. Det eneste punkt, hvor vi klart kan påvise, at Kvalitetsreformen har gjort en positiv forskel, er i efteruddannelsen af lederne, hvor langt flere kommunale ledere har taget diplom- og masteruddannelser i kølvandet på reformen. og Kvalitetsreformens væsentligste effekt synes at være, at de decentrale ledere har fået en kompetencegivende uddannelse. Eksamensbeviser, men hvad med kompetencerne? Der er blevet satset massivt på at få lederne i det offentlige til at tage en formel lederuddannelse (Diplom- eller masteruddannelse). Op mod halvdelen af lederne har indtil nu været igennem en diplomuddannelse. Mange ledere deltager i dag i en formel lederuddannelse, og de er på vej til at få et eksamensbevis. Professionshøjskolerne (University College) har som uddannelsesudbyder haft gang i uddannelsesaktiviteterne, mens andre aktører som for eksempel private konsulentfirmaer har haft sværere ved at begå sig. Kvalitetsreformen har været med til at bane vejen for en professionalisering af ledelse, som udfoldes under

2 2 af :17 vilkår med en øget hierarkisk styring og virksomhedsgørelse i kommunerne. Op mod ud af cirka kommunale institutions- og mellemledere vil i 2015 have gennemført en lederuddannelse på diplomniveau. Det fremgår af KL s seneste opgørelse. Spørgsmålet er, om professionaliseringen af lederne i det offentlige, via en tur omkring skolebænken med dertil hørende eksamensbeviser, også forbedrer ledernes kompetencer til at gribe chancen og kreere morgendagens velfærdssamfund? Evaluering af lederuddannelsen endnu en rituel refleksion? Danmarks Evalueringsinstitut EVA er nu i gang med at undersøge, hvordan de offentlige ledere oplever lederuddannelsens betydning for deres daglige arbejde. Undersøgelsen vil fokusere på de offentlige lederes egen vurdering af betydningen af lederuddannelsen, og den vil efter planen komme i oktober Formålet er, at få viden om, hvordan de efteruddannede offentlige ledere oplever, at uddannelsen virker. Styrker uddannelsen for eksempel ledernes evne til at håndtere ledelsesopgaverne? Er den værdifuld i deres hverdag, når de skal håndtere konflikter og kommunikere med medarbejdere, lederkolleger og borgere? Den viden, som evalueringen giver, skal give de politiske beslutningstagere i kommuner og ministerier indsigt i, hvordan lederuddannelserne virker, og på hvilke områder der kan ske forbedringer, ligesom evalueringen skal kunne bruges af institutioner som udbyder lederuddannelser [2]. Fint med evaluering, men fokuseres der på det relevante? Det er relevant at spørge til ledernes oplevelser. Det vil imidlertid ikke give dækkende viden om lederuddannelsens effekter for henholdsvis leder og organisation. Hvad med lederens adfærd i hverdagen, lederens praksis og bidrag til organisationens værdiskabelse? At lederne for eksempel har været tilfredse med et særligt undervisningsmodul, kan ikke opfattes som et sikkert tegn på, at relevant læring har fundet sted. Hvordan giver lederuddannelsen værdi for den kommunale organisation og bidrager den til at udvikle de relevante lederkompetencer? Er undersøgelsen endnu en rituel refleksion? [3] Lad os pege på nogle enkelte oplagte problemstillinger, som bør overvejes i evalueringen af det omfattende lederuddannelsesinitiativ: På diplom- og masteruddannelser underordnes ledernes egne erfaringer, refleksioner og praksis ofte et teoretisk akademisk univers og et underviserregime, der let fører til fortrængning af egne erfaringer og dermed giver begrænset læring. Lederne lærer at begå sig i et uddannelsessystem og anvende copingstrategier, hvor lederen spiller med af hensyn til at kunne dokumentere indsigt i et bestemt teoretisk pensum, kunne begå sig i eksamensrummet og opnå et godt eksamensresultat. Egen ledelsesmæssige praksis, udfordringer og organisatorisk kontekst bliver sat i parentes, og hvilken effekt har det for lederens læring og praksis? På mange diplom- og masteruddannelserne er underviserne vokset op i uddannelsessystemet, hvor de er medarbejdere. De kan sagtens være gode teoretikere, men har vanskeligt ved for alvor at forstå kompleksiteten i den praktiske ledelsesudøvelse. Hvis et teoretisk uddannelsesforløb skal være effektivt, skal det følges op af mere træningsbaserede aktiviteter, hvor man får mulighed for at øve sig i trygge rammer. Der er mange ledelsesmæssige færdigheder, som

3 3 af :17 man ikke kan læse sig til. Hvordan iscenesættes lederuddannelse, hvor læringsprocesser, refleksioner om lederens praksis, bliver mere end et kulørt input i en traditionel undervisning af ledere? Ledelse er en profession og ikke et fag, der kan læres på skolebænken. At undervise i et fag forudsætter, at man kan undervise i det, løsrevet fra enhver kontekst, før det praktiseres. Leder bliver man først og fremmest i jobbet. Læring sker primært i arbejdskonteksten, og det er gennem sparring og refleksion over egne og andre situationer, lederen lærer, hvad ledelse er. Lederens egne erfaringer er en af de nyttigste lærere. Ledelse er først og fremmest en praksis, hvor lederen lærer sig at navigere i den organisatoriske kontekst og samarbejder med og understøtter sine medarbejdere. Ledelse er også et håndværk, der fordrer dømmekraft, intuition, erfaring, klogskab og menneskelighed etc. Hvordan mestrer lederen de paradoksale vilkår, og hvordan udvikles og trænes fremtidens ledere? Kan lederne uddannes til og lære eksempelvis radikal innovation på skolebænken? Er et par lektioner i Teori U eller kreativitetslaboratoriet nok? Innovation og ledelse - at gribe chancen og kreere velfærdssamfundet version 3.0. Kvalitetsreformen satte ikke kun fokus på ledelse, men også på innovation. Innovation er svaret på de udfordringer, som den offentlige sektor står over for. Vi skal fortsat sikre fornyelse og udvikling af det danske velfærdssamfund. Det stiller krav om et alternativt lederskab: et modigt, proaktivt og strategisk lederskab, der er i stand til at arbejde med at frisætte de vante forestillinger om, hvad ledelse af en innovativ velfærdskommune er. Innovation betyder fornyelse og er kendetegnet ved, at: der skal være tale om kendt eller ny viden brugt eller kombineret på nye måder. ideerne skal omsættes til praksis, og de skal tilføre organisationen en merværdi. der er tale om en dristig og eksperimenterende tilgang, hvor resultatet ikke kendes på forhånd. Den offentlige sektors udfordring består i, at behovet for velfærdsydelser er stigende, samtidig med at både finanser og arbejdskraft vil være en knap ressource. Der skal leveres mere for mindre. Det kan ikke kun gøres ved hjælp af besparelser efter grønthøstermetoden og de traditionelle management-tiltag. Det er ikke tilstrækkeligt at løse fremtidens udfordringer med gårdsdagens løsninger. At træde i de vante fodspor og forlænge brædderne giver ikke fortsat mening. Udfordringer kan kun mødes offensivt, hvis der finder innovation sted inden for alle velfærdsområder. Hvordan klæder lederuddannelserne lederne på til at leve sit lederliv i et felt af krydspres og dilemmaer og handle som bevidste aktører, når de står i ledelsespositionen/tager sig af morgendagens ledelsesopgaver? Den overordnede problemstilling består i, om den offentlige sektor og dens politiske og administrative ledere formår at gribe chancen og kreere velfærdssamfundet version 3.0. Hvad skal der til, for at vi kan forestille os og skabe fremtidens velfærdskommune? Der må satses mere på radikal innovation, dvs. både bedre service for færre midler og med brug af færre hænder, og det udfordrer fremtidens ledelse. Hvad skal der til, for at vi kan forestille os fremtidens

4 4 af :17 velfærdskommune? Det enkle svar er, at der skal ledelse til! Men hvilken form for ledelse, skal vi gribe til? Innovation og ledelseskompetencer Vi vil give et foreløbigt bud på fem kompetencer, der karakteriserer de ledere, der lykkes med at rammesætte innovation ved siden af at sikre en effektiv drift. Der er tale om analytiske roller eller kompetencer, som man kan lade sig inspirere af afhængigt af den organisatoriske kontekst og situation. Det er ikke meningen, at alle ledere på alle niveauer til alle tider skal mestre de fem kompetencer. Vi vil i stedet opfordre til, at man som innovationsleder anvender vores systematik som en form for tjekliste. For det første skal man være den strategiske aktør, idet det er vigtigt at have en langsigtet vision for opgaveløsningen, herunder at have fokus på virksomhedens fremtidige vilkår. For det andet skal man kreere et internt miljø for innovation. Ledelsesopgaven er at være kulturskaberen, der sikrer, at der er plads til kreativiteten på den ene side og systematikken på den anden. En tredje kompetence drejer sig om at kunne lede på tværs. Skal innovation fremmes, må enhver leder kunne se ud over det interne hierarkis grænser og arbejde på tværs af organisationer for det fælles mål. For det fjerde skal man have kompetencer til at coache sine medarbejdere ved at udfordre, stille spørgsmål og komme med idéer, der befordrer innovation. For det femte skal lederen have en metodebevidsthed om innovationsprocesser, så han eller hun eksempelvis ved, hvornår der skal skabes interaktion mellem forskellige vidensformer, og hvornår anderledes kompetencer skal inddrages eller nye metoder skal opfindes og afprøves. Kompetencerne skal kombineres med de personlige egenskaber, der i særlig grad understøtter innovation. Hvis I forestiller jer den leder, der er regelrytter og fejlfinder i modsætning til den leder, der dristigt kaster arbejdspladsen ud i et eksperiment med chancen for at miste fodfæstet, så er der ikke tvivl om, hvem der er bedst til innovation. Lederen er altid rollemodel for sine medarbejdere. Lederen må gå foran, også når det drejer sig om at være innovativ; enten ved at sætte sig selv og sin ledelsesadfærd på spil eller ved selv at kunne få nyskabende idéer og acceptere, at alle andre også er i stand til at være kreative. Innovation stiller krav om ledelseskraft, og vi stiller dette innovationsspørgsmål: Udvikles succesfulde ledere bedst via en tur omkring skolebænken med dertil hørende diplomer eller er tiden kommet til at lytte til Mintzbergs [4] pointe om, at ledelse er: at kombinere en hel del håndværk med den rigtige dosis kunst foruden en vis anvendelse af videnskab? Hvordan få ledere til at evne og turde sætte en innovativ dagsorden og stå i spidsen for den, og kan de traditionelle lederuddannelser bidrage til det? Vores holdning er, at vi i højere grad skal eksperimentere med lederudviklingsaktiviteter ved siden af de aktuelle lederuddannelser. Måske skal der eksperimenteres med laboratorier til ledelsesinnovation eller måske endda oprettes et Akademi for Praktisk Ledelse, hvor professionsforståelse af ledelse i højere grad skal indeholde håndværks- og mestringsdimensionerne i ledelse koblet til visioner om, hvordan vi kan skabe fremtidens

5 5 af :17 velfærdskommune. Noter 1. Den decentrale leder, En undersøgelse af vilkårene for ledelse i kommunernes decentrale serviceinstitutioner, af Kurt Klaudi Klausen, Johannes Michelsen og Dan Michael Nielsen, Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet, Peter Dahler Larsen, Den Rituelle Refleksion om evaluering i organisationer, Odense Universitetsforlag, Henry Mintzberg, Managers Not MBAs, 2004 og Henry Mintzberg, Managing, Dansk udgave: Mintzberg om Ledelse, 2010 Annemette Digmann, er afdelingschef for innovation og forskning Region Midtjylland. Cand. mag i idéhistorie og litteratur. Ph.d. i Offentligt ledelse. Læs mere på eller Kan træffes på mail eller telefon Egon Petersen er selvstændig ledelseskonsulent, EP-CONSULTING og ekstern lektor på Aalborg Universitet. Cand. mag. i samfundsfag og psykolog & HA-uddannelse i arbejdsmarkedsforhold og personalemanagement. For mere info se Kan træffes på mail eller telefon

Evaluering som rituel eller kritisk refleksion?

Evaluering som rituel eller kritisk refleksion? http://lederweb.dk/strategi/maling-og-evaluering/artikel/95302/evaluering-som-rituel-eller-kritisk-refleksion Måling og evaluering Evaluering som rituel eller kritisk refleksion? En lederuddannelse på

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Masterafhandling Hvilken forskel gør dagtilbudsledernes efteruddannelse? Anne Marie Skytte Grønnemose 070466

Masterafhandling Hvilken forskel gør dagtilbudsledernes efteruddannelse? Anne Marie Skytte Grønnemose 070466 Masterafhandling Hvilken forskel gør dagtilbudsledernes efteruddannelse? Anne Marie Skytte Grønnemose 070466 Copenhagen Business School, CBS Vejleder: Morten Knudsen December 2012 Anslag 107884 Content

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

DPL kursusdag 3. Det personlige lederskab er jeg værd at følge?

DPL kursusdag 3. Det personlige lederskab er jeg værd at følge? DPL kursusdag 3 Det personlige lederskab er jeg værd at følge? Ledelsesrummet magt, autoritet og kraft Ledelsesrummet Ledelsesmagt det formelle ledelsesmæssige mandat Ledelseskraft den faktiske ledelsesudøvelse

Læs mere

Før og efter Strukturreformen: Professionalisering af kommunal institutionsledelse?

Før og efter Strukturreformen: Professionalisering af kommunal institutionsledelse? Før og efter Strukturreformen: Professionalisering af kommunal institutionsledelse? Kurt Klaudi Klausen og Dan Michael Nielsen Abstract Denne artikel undersøger de kommunale institutionslederes professionalisering

Læs mere

Kompetencer til social innovation

Kompetencer til social innovation Kompetencer til social innovation Udvikling af kompetencer til social innovation hos pædagogisk assistentelever og social- og sundhedsassistentelever Februar 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3

Læs mere

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar fjkdsgfjkhgdsjhfgsjhkfgkdsgfkj gfdjhssgfjhdsgjhfgdsjhfgjhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Læs mere

En kur mod sygefravær?

En kur mod sygefravær? En kur mod sygefravær? Helhedsorienterede indsatser for et lavere sygefravær Erfaringer fra fire udvalgte kommuner Indhold Forord... 3 En kur mod sygefravær?... 4 De fire udvalgte kommuner... 10 Fundamentet

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

KODEKS TIL EFTERTANKE...

KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS TIL EFTERTANKE... 2 KODEKS FOR GOD SKOLELEDELSE god skoleledelse er... 1. at afklare sit ledelsesrum og påtage sig lederskabet 2. at påtage sig ansvar for, at skolen efterlever lokale, kommunale

Læs mere

BENTE JENSEN & MIE RASBECH IMPLEMENTERINGS- PROCESSER I PÆDAGOGISK PRAKSIS

BENTE JENSEN & MIE RASBECH IMPLEMENTERINGS- PROCESSER I PÆDAGOGISK PRAKSIS BENTE JENSEN & MIE RASBECH IMPLEMENTERINGS- PROCESSER I PÆDAGOGISK PRAKSIS Implementeringsprocesser i pædagogisk praksis Om konkretisering af ideer i en udviklingsproces med HPA-projektet som eksempel

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

På vej mod en fælles strategi for fremtidens HK-fag i kommuner og regioner

På vej mod en fælles strategi for fremtidens HK-fag i kommuner og regioner På vej mod en fælles strategi for fremtidens HK-fag i kommuner og regioner 1 2 Drift er ikke nok Det er ikke tilstrækkeligt at kunne driftsopgaverne. Man skal være i stand til at løfte sig til et mere

Læs mere

Guide til god ledelse

Guide til god ledelse Guide til god ledelse 1 2 GUIDE TIL GOD LEDELSE Indhold Social kapital 4 5 Rum og rammer for ledelse 6 7 Kunsten at kommunikere 8 9 Sammenhængskraft 10 Facts om ledere 12 13 Ledertalenter 14 15 Eksperternes

Læs mere

OFFENTLIG INNOVATION. Ud på kanten, ind til kernen, over til naboen

OFFENTLIG INNOVATION. Ud på kanten, ind til kernen, over til naboen 2014 OFFENTLIG INNOVATION Ud på kanten, ind til kernen, over til naboen OFFENTLIG INNOVATION: UD PÅ KANTEN, IND TIL KERNEN, OVER TIL NABOEN Juli 2014 Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

FTF dokumentation nr. 2 2014. Hvad er den nye lederrolle?

FTF dokumentation nr. 2 2014. Hvad er den nye lederrolle? FTF dokumentation nr. 2 2014 Hvad er den nye lederrolle? Side 2 Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef Foto: Jesper Ludvigsen, Mette Løvgren, FTF Layout: FTF Tryk: FTF 1. oplag:

Læs mere

2. Modstanden mod systemledelse styring

2. Modstanden mod systemledelse styring Dialog mellem ledelsesniveauerne hvorfor er det så svært? Uddannelseschef Annemette Digmann (Århus Amts Uddannelsesafdeling) og vicekontorchef Claus I. Sørensen (Økonomisk Afdeling, Århus Amt) I denne

Læs mere

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 Find vejen frem VIA University College AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AU HERNING På vej mod kompetenceudvikling Forord Kære kommende studerende,

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Ledelse over grænser Erfaringer med tværsektoriel ledelse i sundhedsvæsenet

Ledelse over grænser Erfaringer med tværsektoriel ledelse i sundhedsvæsenet Ledelse over grænser Erfaringer med tværsektoriel ledelse i sundhedsvæsenet INDHOLD Forord 3 En vanskelig rejse 4 Erfaringer fra fire samarbejder 7 Når samarbejdet lykkes 8 Samarbejdets syv plager 14 Chefopgaver

Læs mere

Den decentrale leder

Den decentrale leder Den decentrale leder En undersøgelse af vilkårene for ledelse i kommunernes decentrale serviceinstitutioner Af Kurt Klaudi Klausen, Johannes Michelsen og Dan Michael Nielsen Institut for Statskundskab,

Læs mere

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER Anbefalinger til Udvalg for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser fra Danske Professionshøjskoler

Læs mere

Uddannelse Udvikling af personlige kompetencer

Uddannelse Udvikling af personlige kompetencer Uddannelse F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E Udvikling af personlige kompetencer i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser af Vibeke Nielsen Udvikling af personlige kompetencer

Læs mere