Skatteministeriet J. nr Udkast. Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven (Udenlandske firmabiler og leasede biler)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatteministeriet J. nr. 2008-511-0021 Udkast. Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven (Udenlandske firmabiler og leasede biler)"

Transkript

1 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 172 Offentligt Skatteministeriet J. nr Udkast Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven (Udenlandske firmabiler og leasede biler) 1 I lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 804 af 29. juni 2007, foretages følgende ændringer: 1. I 1, stk. 2, ændres 3 a, stk. 7 til: 3 a, stk I 1, stk. 3, ændres 3 a, stk. 3 eller 7 til: 3 a, stk. 3 og 4 eller 9 og 3 a, stk. 3 til: 3 a, stk. 3 og a og 3 b, affattes således: 3 a. Told- og skatteforvaltningen afgør efter ansøgning, om et motorkøretøj omfattet af 1, stk. 4, skal afgiftsberigtiges efter denne lov, jf. 1, stk. 5, eller om motorkøretøjet er undtaget fra afgiftspligten. Stk. 2. Ved ansøgningen skal ansøger afgive en erklæring om, at motorkøretøjet er omfattet af 1, stk. 4, samt hvor og i hvilket omfang køretøjet skal anvendes inden for en 12-måneders-periode, jf. 1, stk. 5. Stk. 3. Told- og skatteforvaltningen kan efter ansøgning tillade, at afgiften af registreringspligtige motorkøretøjer, der er afgiftspligtige, jf. 1, stk. 5, kan betales kvartalsvis forud. For køretøjer, der er mellem 0 og 3 måneder gamle regnet fra første registrerings- eller ibrugtagningstidspunkt, uanset om det er i Danmark eller udlandet, udgør afgiften 2 pct. point af den beregnede registreringsafgift pr. påbegyndt måned efter første registrerings- eller ibrugtagningstidspunkt i de første 3 måneder, og herefter anvendes ordningen i 3. pkt. For køretøjer, der ved registreringspligtens indtræden er ældre end 3 måneder regnet fra første registrerings- eller ibrugtagningstidspunkt, uanset om det er i Danmark eller udlandet, udgør afgiften 1 pct. af den beregnede registreringsafgift pr. påbegyndt måned i de efterfølgende 33 måneder, og herefter anvendes ordningen i 4. pkt. For køretøjer, der ved registreringspligtens indtræden er ældre end 36 måneder regnet fra første registrerings- eller ibrugtagningstidspunkt, uanset om det er i

2 - 2 - Danmark eller udlandet, udgør afgiften 1/2 pct. af den beregnede registreringsafgift pr. påbegyndt måned i de efterfølgende måneder. Stk. 4. Ved betaling tillægges endvidere en forrentning af den del af den beregnede registreringsafgift, der resterer efter betaling. Forrentningen sker med den seneste offentliggjorte officielle udlånsrente på tidspunktet for afgiftsberegningen, som Nationalbanken har fastsat henholdsvis pr. den 1. januar og den 1. juli det pågældende år med et tillæg af 2.4 pct. point p.a. Tillægget fastsættes hvert femte år som en gennemsnitlig difference mellem Nationalbankens udlånsrenten og pengeinstitutternes rente ved udlån til ikke-finansielle virksomheder. Ved betaling første gang betales desuden et depositum svarende til første kvartals afgift og tillæg til dækning af eventuelle restancer vedrørende registreringsforholdet. Stk. 5. For betaling af afgift hæfter den, der stiller køretøjet til rådighed for den herboende arbejdstager. Hæftelsen for betaling af afgift vedrørende selvstændigt erhvervsdrivende følger af 19, stk. 2. Stk. 6. Pligten til betaling af afgift og tillæg ophører ved udgangen af den måned, hvori registreringspligten i Danmark ophører eller motorkøretøjet udgår af ordningen, jf. 1, stk. 3. Ophører registreringspligten, eller udgår motorkøretøjet af ordningen, jf. 1, stk. 3, tilbagebetaler told- og skatteforvaltningen depositummet samt for meget betalt afgift. Told- og skatteforvaltningen tilbagebetaler endvidere depositummet, når den samlede afgift er betalt eller der sker afgiftsberigtigelse efter stk. 8. Stk. 7. På det tidspunkt, hvor køretøjet udgår af ordningen, jf. stk. 6, fastsætter told- og skatteforvaltningen efter ansøgning køretøjets aktuelle afgiftspligtige værdi efter 10. Hvis den beregnede afgift, jf. stk. 3, overstiger den beregnede afgift, jf. stk. 7, 1. pkt., tilbagebetales differencen. Hvis den beregnede afgift, jfr. stk. 3, er mindre den beregnede afgift, jf. stk. 7, 1. pkt., opkræves differencen. Stk. 8. Overgår et motorkøretøj, der hidtil har været afgiftsfrit, jf. 1, stk. 4, til en person eller virksomhed, der ikke er omfattet af 1, stk. 4, ved salg eller anden overdragelse, forfalder resten af afgiften, medmindre afgiften af motorkøretøjet i stedet berigtiges efter reglerne i 4. Stk. 9. Bestemmelserne i stk. 1-8 finder tilsvarende anvendelse for motorkøretøjer, som er registreret med udenlandske nummerplader. Stk. 10. Efter ansøgning fritages for afgift motorkøretøjer, der er indregistreret som hyrevogne i udlandet, og som af en herboende her i landet udelukkende anvendes til erhvervsmæssig personbefordring. Stk. 11. Skatteministeren kan fastsætte regler om meddelelse og fremvisning af tilladelse og om betaling af de i stk nævnte afgifter og tillæg. 3 b. Efter ansøgning kan told- og skatteforvaltningen meddele tilladelse til, at afgiften af registreringspligtige leasingkøretøjer, der registreres med henblik på tidsbegrænset anvendelse her i landet, betales efter reglerne i stk. 2 og 3, når motorkøretøjet tilhører en virksomhed eller et fast driftssted, der er beliggende i udlandet eller i Danmark, og når køretøjet i en tidsbegrænset periode leases til en fysisk eller juridisk person, der er bosiddende her i landet i henhold til en

3 - 3 - skriftlig aftale. Kontrakten skal indeholde nøjagtige oplysninger om den aftalte leasingperiode. Ansøgningen skal indgives af enten leasingvirksomheden eller den person, som leaser køretøjet. Stk. 2. Der betales afgift af køretøjer, der skal registreres efter færdselsloven. Registreringspligten og derved afgiftspligten indtræder den dato, hvor køretøjet tages i anvendelse her i landet af en herboende. Afgiften opkræves for hele den kontraktfastsatte leasingperiodes varighed. For køretøjer, der er mellem 0 og 3 måneder gamle regnet fra første registrerings- eller ibrugtagningstidspunkt, uanset om det er i Danmark eller udlandet, udgør afgiften 2 pct. af den beregnede registreringsafgift pr. påbegyndt måned efter første registrerings- eller ibrugtagningstidspunkt i de første 3 måneder, og herefter anvendes ordningen i 5. pkt. For køretøjer, der ved registreringspligtens indtræden er ældre end 3 måneder regnet fra første registrerings- eller ibrugtagningstidspunkt, uanset om det er i Danmark eller udlandet, udgør afgiften 1 pct. af den beregnede registreringsafgift pr. påbegyndt måned i de efterfølgende 33 måneder, og herefter anvendes ordningen i 6 pkt. For køretøjer, der ved registreringspligtens indtræden er ældre end 36 måneder regnet fra første registrerings- eller ibrugtagningstidspunkt, uanset om det er i Danmark eller udlandet, udgør afgiften 1/2 pct. af den beregnede registreringsafgift pr. påbegyndt måned i de efterfølgende måneder. Stk. 3. Ved betaling tillægges endvidere en forrentning af den del af den beregnede registreringsafgift, der resterer efter betaling. Forrentningen sker med den seneste offentliggjorte officielle udlånsrente på tidspunktet for afgiftsberegningen, som Nationalbanken har fastsat henholdsvis pr. den 1. januar og den 1. juli det pågældende år med et tillæg af 2.4 pct. point p.a. Tillægget fastsættes hvert femte år som en gennemsnitlig difference mellem Nationalbankens udlånsrenten og pengeinstitutternes rente ved udlån til ikke-finansielle virksomheder. Stk. 4. For betaling af afgiften hæfter den, i hvis navn køretøjet er registreret som ejer (leasingvirksomheden). Stk. 5. I tilfælde, hvor parterne ønsker at forlænge den kontraktaftalte leasingperiode, skal told- og skatteforvaltningen ansøges herom, senest 14 dage inden den gældende kontrakt udløber. Der skal på ansøgningstidspunktet foreligge en skriftlig aftale mellem den herboende bruger og leasingvirksomheden. Aftalen skal indeholde oplysninger om den præcise tidsperiode, som kontrakten forlænges med. Afgiften og renten beregnes efter stk. 2 og 3. Stk. 6. Hvis leasingkontrakten afbrydes eller køretøjet udgår af ordningen, jf. 1, stk. 3, 5. og 6. pkt., skal leasingvirksomheden eller leasetager meddele det til told- og skatteforvaltningen, og køretøjets nummerplader skal afleveres. Told- og skatteforvaltningen tilbagebetaler den afgift og det tillæg, der eventuelt er betalt for meget. Stk. 7. På det tidspunkt, hvor leasing kontrakten afbrydes eller køretøjet udgår af ordningen, jf. stk. 6, fastsætter told- og skatteforvaltningen efter ansøgning køretøjets aktuelle afgiftspligtige værdi efter 10. Hvis den beregnede afgift, jf. stk. 2, overstiger den beregnede afgift, jf. stk. 7, 1. pkt., tilbagebetales differencen. Hvis den beregnede afgift, jf. stk. 2, er mindre den beregnede afgift, jf. stk. 7, 1. pkt., opkræves differencen. Stk. 8. Hvis køretøjets nummerplader ved leasingkontraktens udløb ikke afleveres rettidigt, skal køretøjets nummerplader snarest fjernes ved politiets foranstaltning. I tilfælde heraf skal der

4 - 4 - efterfølgende betales afgift og tillæg for den periode, der forløber fra leasingkontraktens udløb, til køretøjets nummerplader indleveres eller fjernes. Afgift og rente opkræves pr. påbegyndt måned, som fristen overskrides med, jf. stk. 2 og 3. Skatteministeren kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte nærmere regler herom. Stk. 9. Der skal udfærdiges en skriftlig leasingkontrakt for leasingkøretøjer, der skal afgiftsberigtiges efter stk. 2 og 3. Kontrakten skal omhandle køretøjet i den skikkelse, hvori det skal leases, og indeholde nærmere oplysninger til identifikation af køretøjet, navn og adresse på den leasingvirksomheden og leasetager samt leasingbeløbet. Kontrakten skal indeholde oplysninger om, hvorvidt der er aftalt en køberet og købepligt, samt betingelserne herfor. Leasingkontrakten skal indeholde en præcis angivelse af leasingperioden. Samtlige brugere skal fremgå af leasingkontrakten. Kontrakten skal være bilagt specifikation af bilens beskaffenhed og udstyr. Stk. 10. Overgår et motorkøretøj til varig anvendelse her i landet ved salg eller anden overdragelse, forfalder resten af afgiften, medmindre afgiften af køretøjet i stedet berigtiges efter reglerne i 4, 5, 5 a eller c, stk. 2, affattes således: Stk. 2. Afgiften betales kvartalsvis forud. For køretøjer, der er mellem 0 og 3 måneder gamle regnet fra første registrerings- eller ibrugtagningstidspunkt, uanset om det er i Danmark eller udlandet, udgør afgiften 2 pct. af den beregnede registreringsafgift pr. påbegyndt måned efter første registrerings- eller ibrugtagningstidspunkt i de første 3 måneder, og herefter anvendes ordningen i 3. pkt. For køretøjer, der ved registreringspligtens indtræden er ældre end 3 måneder regnet fra første registrerings- eller ibrugtagningstidspunkt, uanset om det er i Danmark eller udlandet, udgør afgiften 1 pct. af den beregnede registreringsafgift pr. påbegyndt måned i de efterfølgende 33 måneder, og herefter anvendes ordningen i 4. pkt. For køretøjer, der ved registreringspligtens indtræden er ældre end 36 måneder regnet fra første registrerings- eller ibrugtagningstidspunkt, uanset om det er i Danmark eller udlandet, udgør afgiften 1/2 pct. af den beregnede registreringsafgift pr. påbegyndt måned i de efterfølgende måneder. Ved betaling tillægges endvidere en forrentning af den del af den beregnede registreringsafgift, der resterer efter betaling. Forrentningen sker med den seneste offentliggjorte officielle udlånsrente på tidspunktet for afgiftsberegningen, som Nationalbanken har fastsat henholdsvis pr. den 1. januar og den 1. juli det pågældende år med et tillæg af 2.4 pct. point p.a. Tillægget fastsættes hvert femte år som en gennemsnitlig difference mellem Nationalbankens udlånsrenten og pengeinstitutternes rente ved udlån til ikke-finansielle virksomheder. Ved betaling første gang betales desuden et depositum svarende til første kvartals afgift og tillæg til dækning af eventuelle restancer vedrørende registreringsforholdet. 5. I 19, stk. 1, ændres 3 b, stk. 3 til: 3 b. 6. I 19, stk. 2, ændres 3 a, stk. 4 til: 3 a, stk. 5.

5 I 25, stk. 1, ændres 3 a, stk. 1, 3 eller 7 til: 3 a, stk. 1, 3, 4 eller I 27, stk. 1, nr. 2, ændres 3 a, stk. 1, 3 og 8 til: 3 a, stk. 1, 3, 4 og Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Stk. 2. For køretøjer, der efter den 1. december 2003 er afgiftsberigtiget efter de hidtil gældende regler i registreringsafgiftslovens 3 b, kan der efter ansøgning foretages omberegning af registreringsafgiften efter registreringsafgiftslovens 3 b, som affattet ved denne lov. Hvis omregningen viser, at den tidligere betalte afgift overstiger afgiften beregnet efter 3 b, stk. 7, 1. og 2. pkt., tilbagebetales differencen. Ansøgningen om omberegningen skal være modtaget hos told- og skatteforvaltningen inden den 1. marts Almindelige bemærkninger Bemærkninger til lovforslaget 1. Lovforslagets formål og baggrund Kommissionen har indledt to traktatkrænkelsesprocedurer mod Danmark i forhold til registreringsafgiftslovens 3 a om forholdsmæssig betaling af registreringsafgift for henholdsvis udenlandske firmabiler, der skal anvendes eller i det væsentlige anvendes varigt i Danmark, og registreringsafgiftslovens 3 b om registreringsafgift af udenlandske leasingkøretøjer. Kommissionen har senest den 15. december 2006 fremsendt to begrundede udtalelser. Det er Kommissionens opfattelse, at registreringsafgiftslovens 3 a er i strid med EF-Traktatens artikel 39 om arbejdskraftens fri bevægelighed, artikel 49 om fri udveksling af tjenesteydelser og artikel 90 om diskriminerende interne afgifter. I relation til registreringsafgiftslovens 3 b har Kommissionen påberåbt sig, at EF-Traktatens artikel 49 er overtrådt. Grundet den opståede uenighed om reglernes overensstemmelse med EU-retten har der efterfølgende været afholdt møder mellem embedsmænd fra Skatteministeriet og Kommissionen med henblik på at opnå en forståelse mellem parterne. Det er Skatteministeriets opfattelse, at den nuværende udformning af registreringsafgiftslovens 3 b vedrørende køretøjer leaset i udlandet indebærer en uhensigtsmæssig forskelsbehandling af de indenlandske leasingselskaber i forhold til de udenlandske leasingselskaber. Dette skyldes bl.a., at det kun er de udenlandske leasingselskaber, der har mulighed for at betale den forholdsmæssige registreringsafgift. Det har desuden vist sig, at hæftelsesbestemmelsen i registreringsafgiftslovens

6 - 6-3 b, stk. 3 i visse situationer har en utilsigtet konsekvens i forhold til momsafregningen af leasingydelsen til ugunst for indenlandske leasingselskaber. Dette ændres ved de foreslåede ændringer. Forslaget har til formål at sikre, at registreringsafgiftslovens bestemmelser vedrørende betaling af den forholdsmæssige registreringsafgift forsat er i overensstemmelse med EU-retten, herunder at sikre en ligestilling mellem indenlandske leasingselskaber og udenlandske leasingselskaber, der leaser til det danske marked. 2. Gældende regler Efter registreringsafgiftslovens 1, stk. 1, skal den fulde registreringsafgift som udgangspunkt betales i forbindelse med køretøjets første registrering i Danmark. Registreringsafgiften beregnes ud fra køretøjets almindelige pris inklusive moms, jf. for nye køretøjer 4 og 8 i registreringsafgiftsloven og for brugte køretøjer 10. Efter registreringsafgiftslovens 7 b og 7 c kan afgiften af et brugt motorkøretøj, der er afgiftsberigtiget efter registreringsafgiftslovens 4, 5, 5 a eller 6, godtgøres, hvis køretøjet afmeldes fra motorregisteret og udføres fra landet. Godtgørelsesbeløbet fastsættes som den registreringsafgift, der skulle betales, hvis det helt samme køretøj blev indført fra udlandet, jf. registreringsafgiftslovens 10. Registreringsafgiftslovens 3 a (udenlandske firmabiler), 3 b (biler leaset i udlandet) og 3 c (udlændinge biler) er undtagelser til betaling af den fulde registreringsafgift ved køretøjets første indregistrering i Danmark. Nedenfor vil registreringsafgiftslovens 3 a og 3 b blive gennemgået mere uddybende. Registreringsafgiftslovens 3 c vedrører de såkaldte udlændinge biler. Efter bestemmelsen kan der kan efter ansøgning gives tilladelse til kvartalsvis betaling af registreringsafgift for udlændinge biler. Dvs. indregistreringspligtige motorkøretøjer tilhørende en udlænding og af denne benyttet under et tidsbegrænset ophold her i landet. Ved udlændinge forstås personer, der ikke har dansk statsborgerskab. Tilladelse udstedes for en periode på højst 2 år. Afgiften beregnes på samme måde som efter registreringsafgiftslovens 3 a Udenlandske firmabiler Registreringsafgiftslovens 3 a blev med virkning fra den 1. juli 1999 indsat ved lov nr. 385 af 2. juni Baggrunden for lovændringen var indledningen af den traktatkrænkelsesprocedure, som resulterede i dommen af 15. september 2005 i sag C-464/02, Kommissionen mod Danmark (firmabilsagen).

7 - 7 - Ved indførelsen af bestemmelsen i registreringsafgiftslovens 3 a blev der givet mulighed for, at afgiften af udenlandske firmabiler, dvs. køretøjer, som en virksomhed eller et fast driftssted i udlandet som led i et arbejdsforhold stillede til rådighed for en herboende med henblik på arbejdsmæssig og privat anvendelse i udlandet eller Danmark, kunne betales pro rata per kvartal. Det var dog en betingelse, at beskæftigelsen hos virksomheden eller det faste driftssted i udlandet var den pågældende arbejdstagers hovederhverv. Efter dommen i firmabilsagen, hvor EF-Domstolen underkendte hovederhvervskriteriet, er registreringsafgiftslovens 3 a blevet ændret. Dette skete ved lov nr. 519 af 7. juni Herved blev navnlig hovederhvervskriteriet afskaffet - og reglerne blev i øvrigt udformet i overensstemmelse med EF-Domstolens dom i firmabilsagen. Reglen om muligheden for kvartalsvis betaling af registreringsafgiften blev imidlertid videreført uændret i 3 a, stk. 3, således at det også fremtidigt er muligt frivilligt at vælge mellem to betalingsmåder. Henholdsvis betaling af fuld registreringsafgift, jf. registreringsafgiftslovens 1, stk. 1 kombineret med reglerne om godtgørelse af afgift, jf. lovens 7 b og 7 c eller kvartalsvis betaling af registreringsafgiften, jf. lovens 3 a. Det skal præciseres, at dommen i firmabilsagen ikke tog stilling til beregningen af den forholdsmæssige registreringsafgift. Efter registreringsafgiftslovens 3 a, stk. 3 skal der betales 3 procent per påbegyndt kvartal af den beregnede fulde afgift. Hertil kommer et tillæg med 1,5 procent pr. påbegyndt kvartal af den resterende registreringsafgift. Endvidere skal der ved første betaling betales et depositum svarende til første kvartals afgift og tillæg til dækning af eventuelle restancer vedrørende registreringsforholdet. Det følger af registreringsafgiftslovens 3 a, stk. 5, at hvis registreringspligten ophører i løbet af et kvartal eller køretøjet udgår af ordningen som følge af reparation eller ombygning, tilbagebetales depositum samt for meget betalt afgift og tillæg Biler leaset i udlandet registreringsafgiftslovens 3 b Registreringsafgiftslovens 3 b er ligeledes en undtagelse til betaling af den fulde registreringsafgift ved køretøjets første indregistrering i Danmark. På baggrund af EF-Domstolens dom af 21. marts 2002 i sag C-451/99, Cura Anlagen, blev bestemmelsen i registreringsafgiftslovens 3 b indsat ved lov nr. 154 af 12. marts Registreringsafgiftslovens 3 b finder alene anvendelse på udenlandske leasingselskaber. Registreringsafgiftslovens 3 b giver mulighed for, at afgiften af registreringspligtige leasingkøretøjer, der registreres med henblik på tidsbegrænset anvendelse her i landet, kan betales som en forholdsmæssig registreringsafgift. Det følger af registreringsafgiftslovens 3 b, stk. 2, at afgiften opkræves for hele den kontraktfastsatte leasingperiode.

8 - 8 - For køretøjer, der er ældre end 3 måneder, udgør afgiften 1 pct. af den beregnede registreringsafgift pr. påbegyndt måned. Ved betalingen tillægges endvidere 0,5 pct. pr. påbegyndt måned af den del af den beregnede registreringsafgift, som resterer efter betaling. Der skal desuden betales et tillæg på kr., såfremt køretøjet er under 1 år. For køretøjer, der er mellem 0 og 3 måneder, udgør den forholdsmæssige afgift 2 pct. af den beregnede fulde registreringsafgift pr. påbegyndt måned i de første 3 måneder og 1 pct. af den beregnede fulde registreringsafgift pr. påbegyndt måned for de efterfølgende måneder. Ved betalingen tillægges endvidere 0,5 pct. pr. påbegyndt måned af den del af den beregnede fulde registreringsafgift, der resterer efter betaling. Der skal ligeledes betales et tillæg på kr., såfremt køretøjet er under 1 år. Efter hæftelsesbestemmelsen i registreringsafgiftslovens 3 b, stk. 3 hæfter både leasingvirksomhed og leasingtager for betaling af afgiften i fællesskab. Det følger af registreringsafgiftslovens 3 b, stk. 5, at hvis leasingkontrakten afbrydes eller køretøjet udgår af ordningen, tilbagebetaler told- og skatteforvaltningen den afgift og det tillæg, der evt. er betalt for meget. Der tilbagebetales kun afgift og tillæg for hele måneder. 3. Lovforslagets indhold Det vil stadigvæk være muligt at betale registreringsafgiften på to måder. Enten ved at betale den fulde registreringsafgift ved køretøjets indregistrering i Danmark eller ved at betale en forholdsmæssig registreringsafgift, jf. registreringsafgiftslovens 3 a, 3 b eller 3c. I forhold til gældende ret indeholder forslaget primært to ændringer. For det første ændres beregningen af den forholdsmæssige afgift. Dernæst foreslås det, at der indføres en mulighed for at få en endelig vurdering af køretøjets værditab sammenholdt med den betalte afgift, når køretøjet ikke er omfattet af ordningen længere. For meget betalt afgift vil blive tilbagebetalt og modsat vil for lidt blive opkrævet. Det foreslås desuden, at ændringerne i registreringsafgiftslovens 3 a (udenlandske firmabiler) med hensyn til afgiftsberegningen foretages i registreringsafgiftslovens 3 c (udlændinge biler). Dette skyldes, at den forholdsmæssige registreringsafgift i registreringsafgiftslovens 3 c beregnes på samme måde som efter registreringsafgiftslovens 3 a. Klager over told- og skatteforvaltnings afgørelse i disse sager vil kunne påklages til Landsskatteretten efter gældende regler. Dog med undtagelse af told- og skatteforvaltningens afgørelse, jf. registreringsafgiftslovens 10, der vil kunne påklages til motorankenævnene, jf. registreringsafgiftslovens 11, stk. 1, nr. 2.

9 Udenlandske firmabiler Det skal indledningsvis præciseres, at betingelserne for at være omfattet af bestemmelsen er uændret. Disse følger af lovens 1, stk. 4. Det vil sige, at der skal være tale om en herboende arbejdstager, som får køretøjet stillet til rådighed af en virksomhed med hjemsted eller fast forretningssted i et andet EU/EØS-land eller en herboende selvstændig erhvervsdrivende, som er etableret eller udfører tjenesteydelser i et andet EU/EØS-land, og køretøjet anvendes som led heri. Det er således muligt for den udenlandske arbejdsgiver at lease det køretøj, som der stilles til rådighed for den herboende arbejdstager. I den situation vil køretøjet skulle afgiftsberigtiges efter 3 a (udenlandsk firmabil) og ikke 3 b (leasede biler). Afgiftsberegningen tager udgangspunkt i køretøjets alder regnet fra køretøjets første registreringseller ibrugtagningstidspunkt, uanset om det er i Danmark eller udlandet. Afgiften betales kvartalvis. Det foreslås, at for køretøjer, der er mellem 0 og 3 måneder gamle, udgør afgiften 2 pct. af den beregnede registreringsafgift pr. påbegyndt måned de første 3 måneder. For køretøjer, der ved registreringspligtens indtræden er ældre end 3 måneder, udgør afgiften 1 pct. af den beregnede registreringsafgift pr. påbegyndt måned i de efterfølgende 33 måneder. For køretøjer, der ved registreringspligtens indtræden er ældre end 36 måneder, udgør afgiften ½ pct. af den beregnede registreringsafgift pr. påbegyndt måned i de efterfølgende måneder. Det foreslås samtidig, at ved betaling tillægges en forrentning af den del af den beregnede registreringsafgift, der resterer efter betaling. Forrentningen sker med den seneste offentliggjorte officielle udlånsrente på tidspunktet for afgiftsberegningen, som Nationalbanken har fastsat henholdsvis pr. den 1. januar og den 1. juli det pågældende år med et tillæg af 2.4 pct. point p.a. Disse datoer svarer til datoerne i rentelovens 5, stk. 1. Renten og tillægget skal sikre en ligestilling mellem de firmaer eller selvstændige erhvervsdrivende, der vælger at betale den fulde registreringsafgift og de firmaer eller selvstændige erhvervsdrivende, der vælger at betale den forholdsmæssige afgift. Sammenligningsgrundlaget er pengeinstitutternes rente ved udlån til ikke-finansielle virksomheder offentliggjort af Danmarks Statistik. Denne rente har gennemsnitlig siden 2002 været 2,4 pct. point højere end Nationalbankens udlånsrente. Det skal til orientering nævntes, at i dette udkast er der taget udgangspunkt i Nationalbankens udlånsrente pr. 1/5-08, dvs. 4,25 pct. For løbende at sikre, at tillægget er udtryk for dette gennemsnit forslås det, at der hver femte år foretages en ny gennemsnitsberegning af tillægget. Hvis denne beregning viser, at gennemsnittet er enten lavere eller højere end de 2,4 pct., vil tillægget blive ændret i overensstemmelse hermed.

10 Det nye tillæg vil blive offentliggjort på skatteministeriets hjemmeside Som efter de gældende regler, skal der ved betaling første gang desuden betales et depositum svarende til første kvartals afgift og tillæg til dækning af eventuelle restancer vedrørende registreringsforholdet. Den forholdsvise registreringsafgift fastsættes ved køretøjets registrering i Danmark. Ved beregningen tages der udgangspunkt i generelle beregningsregler, hvor typiske afskrivninger er forudsat. På dette tidspunkt kendes køretøjets konkrete værditab i sagens natur ikke. Det er først, når køretøjet udgår af ordningen, at køretøjets konkrete brugtbils værdi kan fastsættes. Det foreslås derfor, at der indføres en mulighed for at få en endelig vurdering af den residuale afgift, der er i køretøjet på det tidspunkt, hvor køretøjet udgår af ordningen. Vurderingen vil alene blive foretaget, såfremt ejeren af bilen ansøger herom. Hvis det viser sig, at der oprindeligt er betalt for meget i registreringsafgift, vil differencen blive tilbagebetalt. Modsat hvis der oprindeligt er betalt for lidt i registreringsafgift, vil differencen blive genopkrævet. Rentetillægget som beskrevet ovenfor sikrer, at for lidt eller for meget betalt registreringsafgift bliver forrentet. Det er den person/virksomhed, som har betalt afgiften, jf. registreringsafgiftslovens 3 a, stk. 4, der får afgiften igen ved en tilbagebetalingssituation. Det samme gælder, såfremt der skal opkræves yderligere afgift Leasede biler I forhold til gældende ret foreslås det at udvide muligheden for at betale en forholdsmæssig registreringsafgift til også at omfatte leasingselskaber med hjemsted i Danmark. Dermed opnås en ligebehandling mellem indenlandske og udenlandske leasingselskaber på det danske marked i forhold til registreringsafgiften. Afgiftsberegningen tager udgangspunkt i køretøjets alder regnet fra køretøjets første registreringseller ibrugtagningstidspunkt, uanset om det er i Danmark eller udlandet og betales på en gang for hele den kontraktfastsatte leasingperiodes varighed. Det foreslås, at for køretøjer, der er mellem 0 og 3 måneder gamle, udgør afgiften 2 pct. af den beregnede registreringsafgift pr. påbegyndt måned de første 3 måneder. For køretøjer, der ved registreringspligtens indtræden er ældre end 3 måneder, udgør afgiften 1 pct. af den beregnede registreringsafgift pr. påbegyndt måned i de efterfølgende 33 måneder. For køretøjer, der ved registreringspligtens indtræden er ældre end 36 måneder, udgør afgiften ½ pct. af den beregnede registreringsafgift pr. påbegyndt måned i de efterfølgende måneder.

11 Det foreslås samtidig, at ved betaling tillægges en forrentning af den del af den beregnede registreringsafgift, der resterer efter betaling. Forrentningen sker med den seneste offentliggjorte officielle udlånsrente på tidspunktet for afgiftsberegningen, som Nationalbanken har fastsat henholdsvis pr. den 1. januar og den 1. juli det pågældende år med et tillæg af 2.4 pct. point p.a. Disse datoer svarer til datoerne i rentelovens 5, stk. 1. Renten og tillægget skal sikre en ligestilling mellem de leasingselskaber, der vælger at betale den fulde registreringsafgift og de selskaber, der vælger at betale den forholdsmæssige afgift. Sammenligningsgrundlaget er pengeinstitutternes rente ved udlån til ikke-finansielle virksomheder offentliggjort af Danmarks Statistik. Denne rente har gennemsnitlig siden 2002 været 2,4 pct. point højere end Nationalbankens udlånsrente. Dette tillæg vil ligeledes blive reguleret hvert femte år. Der henvises til bemærkningerne til 3.1. Det foreslås ligeledes, at der indføres en mulighed for at få en endelig vurdering af den residuale afgift, der er i køretøjet på det tidspunkt, hvor køretøjet udgår af ordningen. Vurderingen vil også i denne situation alene blive foretaget, såfremt ejeren af bilen ansøger herom. Hvis det viser sig, at der oprindeligt er betalt for meget i registreringsafgift, vil differencen blive tilbagebetalt. Modsat hvis der oprindeligt er betalt for lidt i registreringsafgift, vil differencen blive genopkrævet. Rentetillægget som beskrevet ovenfor sikrer, at for lidt eller for meget betalt registreringsafgift bliver forrentet. Det foreslås endvidere at ændre hæftelsesbestemmelsen, således at det fremover alene er leasingselskabet, der hæfter for den forholdsmæssige afgift, da det er leasingselskabet, der ejer køretøjet. Dette betyder, at det også er leasingselskabet, der efter ansøgning vil få evt. for meget betalt afgift tilbagebetalt og modsat vil det være ved leasingselskabet, at for lidt betalt afgift vil blive opkrævet. Dette svarer til hæftelsesbestemmelsen i registreringsafgiftslovens 3 a, stk. 4, hvor det er der den udenlandske arbejdsgiver, som stiller køretøjet til rådighed for den herboende arbejdstager, der hæfter for den forholdsmæssige afgift. Denne ændring kan få en afledet effekt i forhold til momsafregningen af leasingydelsen, da det ikke længere vil være muligt for udenlandske leasingselskaberne at lade leasingtager betale registreringsafgiften separat og dermed holde afgiften udenfor den samlede leasingydelse og momsafregningen heraf. Danske leasingselskaber har ikke denne mulighed. Leasingselskaber som er etableret i udlandet betaler moms i det land hvor ydelsen bliver udbudt eksempelvis i Sverige. Fra 1. januar 2010 ændres momsreglerne for leasing til erhvervsdrivende, således at momsen skal betales i det land, hvor ydelsen forbruges, dvs. i Danmark, hvis bilen

12 bruges her. Fra 2013 ændres reglerne for leasing til private også til moms i forbrugslandet. Der henvises til EUT L 44 af 20. februar 2008 s Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 4.1. Økonomiske konsekvenser for det offentlige Antallet af leasede biler i Danmark skønnes at udgøre biler, der er leaset hos danske leasingselskaber, hvor til kommer ca biler leaset fra udenlandske leasingselskaber. Antallet af udenlandske firmabiler i Danmark skønnes at være begrænset. De ændrede regler for beregning af den forholdsmæssige registreringsafgift for udenlandske leasingselskaber vil føre til en reduktion i registreringsafgiften på kr. for en typisk leasingbil. Det vil medføre et årligt provenutab på ca. 10 mio. kr. Hvad angår danske leasingselskaber, som med forslaget får mulighed for at anvende den forholdsmæssige registreringsafgift, vil der på kort sigt opstå et provenutab som følge af forskydninger i de regnskabsmæssige periodiseringer af statens indtægter fra registreringsafgiften. De danske leasingselskaber får således mulighed for kun at betale en forholdsmæssig andel af den samlede registreringsafgift i modsætning til gældende regler, hvor de danske leasingselskaber betaler den fulde afgift ved køretøjets registrering i Danmark. Omfanget af de provenumæssige forskydninger afhænger af i hvor høj grad leasingselskaberne vælger at anvende den forholdsmæssige registreringsafgift frem for traditionel afgiftsberegning. Under den beregningstekniske forudsætning, at det vil være tilfældet for 20 procent af leasingbilerne, vil der de første år være et provenutab på ca. 450 mio. kr. årligt. Efter 3-4 år vil statens indtægter fra registreringsafgiften blive forøget med ca. 125 mio. kr., der modsvarer forrentningen af de midlertidige provenutab i de første 3-4 år. Tages der højde for renteeffekten, vil denne del af forslaget således være provenuneutralt på sigt. Forslagets samlede provenumæssige konsekvenser som følge af ændringer i den forholdsmæssige registreringsafgift er: Tabel 9. Forslagets samlede provenuvirkning Finansår Indkomstår mio. kr Varig virkning -10 Anm: Forudsat virkning fra 1. juli 2008 Hvad angår den momsmæssige behandling af leasingydelsen, skønnes statens indtægter fra moms, hvis der ikke ændres i hæftelsesbestemmelsen for de udenlandske leasingselskaber, at blive

13 reduceret med 90 mio. kr. årligt på kort sigt og op mod 1,6 mia. kr. på sigt. Det vil være tilfældet frem til 2013, hvor moms ved leasing i udlandet skal betales i Danmark. Ved at ændre reglerne, så leasingselskabet selv hæfter for registreringsafgiften, undgås disse fald i statens indtægter. Forslaget har ingen økonomiske konsekvenser for regioner og kommuner Administrative konsekvenser for det offentlige SKAT vurderer, at forslaget kan få væsentlige administrative konsekvenser på sigt. Ændringerne kan medføre et yderligere ressourceforbrug for SKAT, som det ikke er muligt på forhånd at fastsætte, da vurderingen af udbredelsen af ordningen bygger på skøn. Derfor vil de administrative konsekvenser reelt først stå klart, når ordningen har fungeret et stykke tid. Skatteministeriet vil løbende følge udviklingen. SKAT skønner desuden, at forslaget vil medføre engangsudgifter til annoncering på ca kr. Forslaget har ingen administrative konsekvenser for regioner og kommuner. 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 5.1. Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Med forslaget får de danske leasingselskaber også mulighed for at betale den forholdsmæssige registreringsafgift Administrative konsekvenser for erhvervslivet - 6. Administrative konsekvenser for borgerne Med forslaget videreføres den eksisterende ansøgningsprocedure. Forslaget skønnes således ikke at medføre yderligere administrative konsekvenser for borgerne. 7. Miljømæssige konsekvenser Forslaget skønnes ikke at medføre miljømæssige konsekvenser. 8. Forholdet til EU-retten Forslaget har bl.a. til formål at sikre registreringsafgiftslovens 3 a og 3 b forsatte overensstemmelse med EU-retten. 10. Høring Forslaget sendes i høring hos Advokatrådet, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Autobranchens Handels-og Industriforening i Danmark, Business Danmark, Dansk Automobilforhandler Forening, Dansk Bilforhandler Union, Danske Biludlejere, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Dansk Transport og Logistik, De Danske Bilimportører, Den Danske Bilbranche, Den Danske

14 Skatteborgerforening, Finans og Leasing, Finansministeriet, Finansrådet, FDM, Foreningen Danske Revisorer, Foreningen af Registrerede Revisorer, Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, Håndværksrådet, Justitsministeriet, Landsskatteretten, Miljøministeriet, Rigspolitiet, Statsministeriet, SKAT, Retssikkerhedschefen i SKAT, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Høringsskema samt høringssvar vil efterfølgende blive sendt til Folketingets Skatteudvalg. 11. Sammen fatning af lovforslagets økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser Økonomiske konsekvenser for stat, regioner og kommuner Administrative konsekvenser for stat, regioner og kommuner Positive konsekvenser/mindreudgifter (hvis ja, angiv omfang) x x Negative konsekvenser/merudgifter (hvis ja, angiv omfang) Forslaget skønnes at medføre et årligt provenutab på ca. 10 mio. kr. SKAT vurderer, at forslaget kan få væsentlige administrative konsekvenser på sigt. Ændringerne kan medføre et yderligere ressourceforbrug for SKAT, som det ikke er muligt på forhånd at fastsætte, da vurderingen af udbredelsen af ordningen bygger på skøn. Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Miljømæssige konsekvenser Administrative konsekvenser for borgerne x x Ingen. Ingen. Forslaget skønnes desuden at medføre engangsudgifter til annoncering på ca kr. x x Ingen. Ingen. Forholdet til Forslaget har bl.a. til formål at sikre registreringsafgiftslovens 3 a og 3 b forsatte overensstemmelse med EU-retten.

15 EU-retten Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 og 2 Der er tale om konsekvensrettelser som følge af de forslåede ændringer i 3 a. Til nr. 3 3 a, stk. 1 og 2 Der er tale om en videreførelse af de gældende bestemmelser. 3 a, stk. 3 De foreslåede ændringer vedrører beregningen af afgiften. Afgiftsberegningen tager udgangspunkt i køretøjets alder regnet fra køretøjets første registreringseller ibrugtagningstidspunkt, uanset om det er i Danmark eller udlandet og betales kvartalvis. For køretøjer, der er mellem 0 og 3 måneder gamle, udgør afgiften 2 pct. af den beregnede registreringsafgift pr. påbegyndt måned de første 3 måneder. For køretøjer, der ved registreringspligtens indtræden er ældre end 3 måneder, udgør afgiften 1 pct. af den beregnede registreringsafgift pr. påbegyndt måned i de efterfølgende 33 måneder. For køretøjer, der ved registreringspligtens indtræden er ældre end 36 måneder, udgør afgiften ½ pct. af den beregnede registreringsafgift pr. påbegyndt måned i de efterfølgende måneder. 3 a, stk. 4 Det foreslås, at ved betaling tillægges en forrentning af den del af den beregnede registreringsafgift, der resterer efter betaling. Forrentningen sker med den seneste offentliggjorte officielle udlånsrente på tidspunktet for afgiftsberegningen, som Nationalbanken har fastsat henholdsvis pr. den 1. januar og den 1. juli det pågældende år med et tillæg af 2.4 pct. point p.a. Som nævnt tidligere skal renten og tillægget sikre en ligestilling mellem de firmaer eller selvstændige erhvervsdrivende, der vælger at betale den fulde registreringsafgift og de firmaer eller selvstændige erhvervsdrivende, der vælger at betale den forholdsmæssige afgift. Sammenligningsgrundlaget er pengeinstitutternes rente ved udlån til ikke-finansielle

16 virksomheder offentliggjort af Danmarks Statistik. Denne rente har gennemsnitlig siden 2002 været 2,4 pct. højere end Nationalbankens udlånsrente. For løbende at sikre, at tillægget er udtryk for dette gennemsnit forslås det, at der hver femte år foretages en ny gennemsnitsberegning af tillægget. Hvis denne beregning viser, at gennemsnittet er enten lavere eller højere end de 2,4 pct., vil tillægget blive ændret i overensstemmelse hermed. Det nye tillæg vil blive offentliggjort på skatteministeriets hjemmeside 3 a, stk. 5 og 6 Der er tale om en videreførelse af de gældende bestemmelser i 3 a, stk. 4 og 5 med konsekvensrettelser. 3 a, stk. 7 Der er tale om en ny bestemmelse, hvor der foreslås indført en mulighed for at få en endelig vurdering af den residuale afgift, der er i køretøjet på det tidspunkt, hvor køretøjet udgår af ordningen. Vurderingen vil alene blive foretaget, såfremt ejeren af bilen ansøger herom. Vurderingen tager udgangspunkt i køretøjets afgiftspligtige værdi, jf. registreringsafgiftslovens 10, og fastsættes af told- og skatteforvaltningen. Hvis det viser sig, at der oprindeligt er betalt for meget i registreringsafgift, vil differencen blive tilbagebetalt. Modsat hvis der oprindeligt er betalt for lidt i registreringsafgift, vil differencen blive genopkrævet. Det er den person/virksomhed, som har betalt afgiften, jf. registreringsafgiftslovens 3 a, stk. 3 og 4, der får afgiften igen ved en tilbagebetalingssituation. Det samme gælder, såfremt der skal opkræves yderligere afgift. 3 a, stk. 8 Der er tale om en videreførelse af den gældende bestemmelsen i 3 a, stk. 6 med konsekvensrettelser. 3 a, stk. 9, 10 og 11 Der er tale om en videreførelse af de gældende bestemmelsen i 3 a, stk. 7, 8 og 9 med konsekvensrettelser. 3 b, stk. 1 Det foreslås, at bestemmelsen udvides til også at omfatte danske leasingselskaber. Derudover er der ingen ændringer i forhold til den gældende bestemmelse. Der er bl.a. således stadigvæk et krav om, at selskabet skal ansøge om at få en konkret bil afgiftsberigtiget efter bestemmelsen. 3 b, stk. 2

17 De forslåede ændringer vedrører beregningen af afgiften. Afgiftsberegningen tager udgangspunkt i køretøjets alder regnet fra køretøjets første registreringseller ibrugtagningstidspunkt, uanset om det er i Danmark eller udlandet. For køretøjer, der er mellem 0 og 3 måneder gamle, udgør afgiften 2 pct. af den beregnede registreringsafgift pr. påbegyndt måned de første 3 måneder. For køretøjer, der ved registreringspligtens indtræden er ældre end 3 måneder, udgør afgiften 1 pct. af den beregnede registreringsafgift pr. påbegyndt måned i de efterfølgende 33 måneder. For køretøjer, der ved registreringspligtens indtræden er ældre end 36 måneder, udgør afgiften ½ pct. af den beregnede registreringsafgift pr. påbegyndt måned i de efterfølgende måneder. 3 b, stk. 3 Det foreslås, at ved betaling tillægges en forrentning af den del af den beregnede registreringsafgift, der resterer efter betaling. Forrentningen sker med den seneste offentliggjorte officielle udlånsrente på tidspunktet for afgiftsberegningen, som Nationalbanken har fastsat henholdsvis pr. den 1. januar og den 1. juli det pågældende år med et tillæg af 2.4 pct. point p.a. For så vidt angår den løbende regulering af tillægget henvises der til bemærkningerne til 3 a, stk b, stk. 4 Hæftelsesbestemmelsen foreslås ændret, således at det fremover er leasingselskabet, der hæfter for afgiften. Dette betyder, at det også er leasingselskabet, der efter ansøgning vil få evt. for meget betalt afgift tilbagebetalt og modsat vil det være ved leasingselskabet, at for lidt betalt afgift vil blive opkrævet. Køretøjer, der er omfattet af registreringsafgiftslovens 3 b, skal være indregistreret i Danmark og have danske nummerplader. Dette betyder, at disse køretøjer også er omfattet af enten vægtafgiftsloven eller brændstofforbrugsafgiftsloven. Dette svarer til gældende ret. 3 b, stk. 5 Afgiftsberegningen i bestemmelsen ændres i overensstemmelse med den forslåede ændring i stk. 2 og 3. 3 b, stk. 6 Der er tale om en videreførelse af den gældende bestemmelse i 3 b, stk b, stk. 7

18 Der er tale om en ny bestemmelse, hvor der foreslås indført en mulighed for at få en endelig vurdering af den residuale afgift, der er i køretøjet på det tidspunkt, hvor køretøjet udgår af ordningen. Vurderingen vil alene blive foretaget, såfremt ejeren af bilen ansøger herom. Vurderingen tager udgangspunkt i køretøjets afgiftspligtige værdi, jf. registreringsafgiftslovens 10, og fastsættes af told- og skatteforvaltningen. Hvis det viser sig, at der oprindeligt er betalt for meget i registreringsafgift, vil differencen blive tilbagebetalt. Modsat hvis der oprindeligt er betalt for lidt i registreringsafgift, vil differencen blive genopkrævet. Eksempel 1 (for meget betalt registreringsafgift) Der tages udgangspunkt i en personbil, der leases i 36 måneder, og hvor den fulde registreringsafgift er kr. Den forholdsmæssige registreringsafgift for de 36 måneder udgør kr., beregnet som * (0,02*3 + 0,01*33). Den ikke betalte afgift udgør kr., beregnet som kr kr. Renteelementet udgør 0,0665*3* = kr. Den samlede ex ante betaling af den forholdsmæssige registreringsafgift er summen af den forholdsmæssige registreringsafgift og renteelementet bliver kr. Efter leasingperiodens ophør sker der en vurdering, jf. 10, der viser at den faktiske afskrivning er 30 pct., hvilket er mindre end de 39 pct., der lå til grund for ex ante betalingen. Som konsekvens skal leasingselskabet have kr. tilbage i registreringsafgift (ex post regulering). Eksempel 2 (for lidt betalt registreringsafgift) Der tages ligeledes udgangspunkt i en personbil, der leases i 36 måneder og hvor den fulde registreringsafgift er kr. Ex ante skal der jf. eksempel 1 betales kr., som dækker over de forventede typiske afskrivninger på 39 pct. samt forrentning af residualafgiften. Ved en vurdering, jf. 10 efter periodens ophør viser det sig, at bilens værdi er faldet med 50 pct., og der skal derfor ske efterbetaling af afgift på kr. Eksempel 1 Betalt for meget i afgift, da køretøjet har haft et lavere værditab end forudsat Eksempel 2 Betalt for lidt i afgift, da køretøjet har haft et højere værditab end forudsat Første 3 måneder 2% Resten af periode 1% I alt forholdsmæssig registreringsafgift I alt, procent Residual afgift Renteelement 6,65%

19 Ex ante betaling Faktisk afskrivning (1) 30,0% (2) 50% % (1) (2) Ex post regulering b, stk. 8 Der er tale om en videreførelse af registreringsafgiftslovens 3 b, stk. 6 med konsekvensrettelser. 3 b, stk. 9 og 10 Der er primært tale om en videreførelse af registreringsafgiftslovens 3 b, stk. 7 og 8. Stk. 8 indeholder en opremsning af hvilke oplysninger, som den leasingkontrakt, der forevises, skal indeholde. Udover de allerede nævnte oplysninger foreslås det, at kontrakten også skal indeholde oplysninger om, hvorvidt det er en del af leasingaftalen, at der er en køberet og/eller en købepligt, samt den aftalte pris og øvrige betingelser ved overtagelsen af bilen. Til orientering skal det nævnes, at der er tale om en køberet, hvis leasingstager har mulighed for at overtage køretøjet efter leasingperiodens ophør. Der er tale om en købepligt, hvis leasingtager har pligt til at overtage køretøjet, eller finde en køber af køretøjet, efter leasingperiodens udløb. Det er alene køretøjer, som er ejet af et leasingselskab, som er omfattet af muligheden for at betale den forholdsmæssige afgift. Hvis told- og skatteforvaltningen vurderer, at kontrakten er udformet på en sådan måde, at der ikke er tale om en leasingaftale men om et kreditkøb, vil køretøjet ikke være omfattet af muligheden for at betale den forholdsmæssige afgift. En sådan afgørelse vil kunne påklages til Landsskatteretten. Til nr. 4 Det foreslås, at de forslåede ændringer i registreringsafgiftslovens 3 a med hensyn til afgiftsberegningen foretages i registreringsafgiftslovens 3 c. Dette skyldes, at den forholdsmæssige registreringsafgift i registreringsafgiftslovens 3 c beregnes på samme måde som efter registreringsafgiftslovens 3 a. Der henvises til bemærkninger til 3 a. Til nr. 5-8 Der er tale om konsekvensrettelser som følge af de forslåede ændringer i 3 a. Til 2 Det foreslås, at lovforslaget træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Stk. 2. Det forslås samtidig, at køretøjer, der efter den 1. december 2003 er afgiftsberigtiget efter de hidtil gældende regler i registreringsafgiftslovens 3 b, efter ansøgning kan få en omberegning af registreringsafgiften efter den forslåede 3 b. Hvis omregningen viser, at den

20 tidligere betalte afgift overstiger afgiften beregnet efter 3 b, stk. 7, 1. og 2. pkt., tilbagebetales differencen. Ansøgningen om omberegningen skal være modtaget hos told- og skatteforvaltningen inden den 1. marts 2009.

Forslag. Lov om ændring af registreringsafgiftsloven

Forslag. Lov om ændring af registreringsafgiftsloven Lovforslag nr. L 64 Folketinget 2008-09 Fremsat den 13. november 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven (Udenlandske firmabiler og leasede biler)

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 L 69 Bilag 8 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 L 69 Bilag 8 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 69 Bilag 8 Offentligt 14. december 2015 J.nr. 15-3097916 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 69 - Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgiftsloven (Nedsættelse

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0021 Dato: 9. september 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven

Læs mere

Teknisk gennemgang Leasingområdet. 23. maj 2017

Teknisk gennemgang Leasingområdet. 23. maj 2017 Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 205 Offentligt Teknisk gennemgang Leasingområdet 23. maj 2017 Dagsorden for i dag v Den politiske kontekst hvorfor behov for en teknisk gennemgang v Reglerne i

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 9. november Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 9. november Forslag. til Til lovforslag nr. L 4 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 9. november 2017 Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og brændstofforbrugsafgiftsloven 1) (Ændring

Læs mere

L 171 Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven).

L 171 Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven). Page 1 of 10 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 171 Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven).

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (registreringsloven) 1) Lovforslag nr. L 171 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (registreringsloven) 1) Lovforslag nr. L 171 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 171 Folketinget 2009-10 Fremsat den 23. marts 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (registreringsloven)

Læs mere

2007/1 LSF 6 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar Fremsat den 2. oktober 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2007/1 LSF 6 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar Fremsat den 2. oktober 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2007/1 LSF 6 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-511-0011 Fremsat den 2. oktober 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Niende Afdeling) 18. januar 2018 *

DOMSTOLENS DOM (Niende Afdeling) 18. januar 2018 * DOMSTOLENS DOM (Niende Afdeling) 18. januar 2018 *»Præjudiciel forelæggelse artikel 56 TEUF fri udveksling af tjenesteydelser restriktioner motorkøretøj, som en person bosiddende i en medlemsstat leaser

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 346 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 346 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 346 Offentligt 22. maj 2017 J.nr. 2017-2430 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346 af 24. april 2017 (alm.

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 122 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2011-511-0075 Dato: 28. marts 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

D O M. afsagt den 16. marts 2017 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Thomas Jønler og Mette Koue (kst.)) i 1.

D O M. afsagt den 16. marts 2017 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Thomas Jønler og Mette Koue (kst.)) i 1. D O M afsagt den 16. marts 2017 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Thomas Jønler og Mette Koue (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 2256 14 Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Ændring af registreringsafgiftsloven (L4)

Ændring af registreringsafgiftsloven (L4) Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 11. oktober 2017 Ændring af registreringsafgiftsloven (L4) Skatteministeriet har den 3. oktober 2017 fremsendt ovennævnte lovforslag til FSR

Læs mere

Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven og forskellige love om energiafgifter

Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven og forskellige love om energiafgifter LOV nr 481 af 30/05/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-511-0075 Senere ændringer til forskriften LBK nr 615 af 07/06/2012 LBK

Læs mere

2007/2 LSF 15 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2007/2 LSF 15 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2007/2 LSF 15 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-511-0015 Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

UDKAST 29. januar 2016 Skatteministeriet J. nr

UDKAST 29. januar 2016 Skatteministeriet J. nr UDKAST 29. januar 2016 Skatteministeriet J. nr. 15-1434179 Bekendtgørelse om SKATs behandling af ansøgninger om og udstedelse af tilladelse til betaling af forholdsmæssig registreringsafgift af leasingkøretøjer

Læs mere

Skatteudvalget L 93 Bilag 6 Offentligt

Skatteudvalget L 93 Bilag 6 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 93 Bilag 6 Offentligt 9. december 2016 J.nr. 16-1708178 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt høringssvar modtaget efter

Læs mere

Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber

Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Torveporten 2, 4. sal DK-2500 Valby Telefon: +45 40 38 29 87 post@finansogleasing.dk www.finansogleasing.dk CVR nr. 75 36 12 11 15. april 2016 Til Folketingets Skatteudvalg c.c. Skatteminister Karsten

Læs mere

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven Skatteudvalget 2015-16 L 69 Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 69 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2015 2. udkast (Ændringsforslag, fra skatteministeren) Betænkning

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven Til lovforslag nr. L 69 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 16. december 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven (Nedsættelse af registreringsafgiftens

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 38 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 38 Offentligt Skatteudvalget L 217 - Bilag 38 Offentligt Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (Omlægning af bilbeskatningen for at mindske

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms Lovforslag nr. L 75 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt

Læs mere

Side 1 af 13 LBK nr 221 af 26/02/2013 Gældende (Registreringsafgiftsloven) Offentliggørelsesdato: 07-03-2013 Skatteministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 649 af 12/06/2013 9 LOV nr 789 af

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven)

Bekendtgørelse af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven) Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 219 Offentligt Bekendtgørelse af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven) Herved bekendtgøres lov om registreringsafgift af motorkøretøjer

Læs mere

I redegørelsen neden for omtales ikke spørgsmålet om forhandleres muligheder for at berigtige demobiler til forhandlernes indkøbspriser.

I redegørelsen neden for omtales ikke spørgsmålet om forhandleres muligheder for at berigtige demobiler til forhandlernes indkøbspriser. LETT Advokatpartnerselskab Artur Bugsgang Advokat J.nr. 281312-ARA 17. juni 2013 TIL HVILKEN PRIS KAN ET LEASINGSELSKAB A F- GIFTSBERIGTIGE BILER INDKØBT TIL UDLEJ- NING/LEASING? Bilbranchen og De danske

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registreringsafgiftsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om registreringsafgiftsloven 1) Lovforslag nr. L 69 Folketinget 2015-16 Fremsat den 20. november 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af lov om registreringsafgiftsloven 1) (Nedsættelse af registreringsafgiftens

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr.120, 121, 122, 123, 124 og 125 af 9. januar 2007. (Alm. del). /Tina R. Olsen

Hermed sendes svar på spørgsmål nr.120, 121, 122, 123, 124 og 125 af 9. januar 2007. (Alm. del). /Tina R. Olsen J.nr. j.nr. 07-005333 Dato : 7. februar 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.120, 121, 122, 123, 124 og 125 af 9. januar 2007. (Alm. del). Kristian Jensen /Tina R. Olsen

Læs mere

Afgørelse om værdifastsættelse

Afgørelse om værdifastsættelse Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 227 Offentligt Anmelders navn og adresse Richardt Nordberg Bygaden 16, Karlstrup 2690 Karlslunde Afgørelse om værdifastsættelse Dato Ekspeditionsnr. 12-101032

Læs mere

AP NYT. September 2010. Tilmelding til AP Nyt på www.ap.dk under Nyhedsbreve

AP NYT. September 2010. Tilmelding til AP Nyt på www.ap.dk under Nyhedsbreve Side 1 AP NYT September 2010 Velkommen til AP Nyt! AP Nyt er et nyhedsbrev til vores klienter og forretningsforbindelser, hvor vi orienterer om nye regler og aktuelle emner inden for skat, selskabsret

Læs mere

Lov om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven

Lov om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven LOV nr 545 af 26/05/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 9. juli 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-711-0026 Senere ændringer til forskriften LBK nr 175 af 23/02/2011

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 34 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2011-511-0082 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 34 Forslag til lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om forskellige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven og vægtafgiftsloven m.v.

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven og vægtafgiftsloven m.v. Skatteministeriet J. nr. 13-0161737 31. oktober 2013 Forslag til Lov om ændring af tobaksafgiftsloven og vægtafgiftsloven m.v. (Værnsregel imod unaturlig lageropbygning af tobaksvarer, teknisk justering

Læs mere

Beskrivelse af de faktiske forhold Spørger er et selskab, som driver virksomhed med leasing af biler til virksomheder og private.

Beskrivelse af de faktiske forhold Spørger er et selskab, som driver virksomhed med leasing af biler til virksomheder og private. Spørgsmål 1. Kan Skatterådet bekræfte, at spørger i alle tilfælde kan anvende den vurderede markedspris som beskatningsgrundlag ved fri bil beskatning for biler, der er over 36 måneder? 2. Hvis Skatterådet

Læs mere

Bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1)

Bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1) BEK nr 1394 af 24/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7012-00036 Senere ændringer

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-511-0012 Udkast (2) 9. oktober 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-511-0012 Udkast (2) 9. oktober 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 34 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-511-0012 Udkast (2) 9. oktober 2007 Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven (Justering af afgiftsberegningen

Læs mere

2011/1 LSF 122 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016. Fremsat den 28. marts 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag.

2011/1 LSF 122 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016. Fremsat den 28. marts 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag. 2011/1 LSF 122 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skatteministeriet, j.nr. 2011-511-0075 Fremsat den 28. marts 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen)

Læs mere

Udskrift af L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de

Udskrift af L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de nordiske lande. (Lempelse af dobbeltbeskatning for danske søfolk på skibe indregistreret i Finland, Island,

Læs mere

2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Forslag. til

2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Forslag. til 2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2030000-00009 Fremsat den 25. januar 2012 af transportministeren

Læs mere

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt LOG PÅ TASTSELV TastSelv Borger BORGER VIRKSOMHED Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation Bestil kode

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat om

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat om Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0381 Bilag 2 Offentligt Notat Skatteministeriets Koncerncenter Jura og Samfundsøkonomi Skatteadministration 6. oktober 2010 6. oktober 2010 J.nr. 2010-221-0032 Supplerende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og lov om vægtafgift af motorkøretøjer 1)

Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og lov om vægtafgift af motorkøretøjer 1) Skatteministeriet J. nr. 16-0623007 Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og lov om vægtafgift af motorkøretøjer 1) (Ændring af reglerne for registrering og udstedelse af EU-registreringsbevis

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2013-14 Fremsat den 5. december 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven (Tilpasning af procenttillæg

Læs mere

Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24)

Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24) Page 1 of 5 Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24) Dato for 18 dec 2008 11:14 offentliggørelse Til Sagsnummer 08-129094 Resumé virksomheder, der er registreret efter registreringsafgiftsloven

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 135 Offentligt J.nr. 2005-511-0057 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Kristian Jensen /John Fuhrmann Vedrørende forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven

Læs mere

L4 Bilpakken. Medlemsmøde hos DI-bilbranchen den 11. december 2017

L4 Bilpakken. Medlemsmøde hos DI-bilbranchen den 11. december 2017 L4 Bilpakken Medlemsmøde hos DI-bilbranchen den 11. december 2017 Fra SKAT: Clark Henriksen (Motor i Århus) Claus Rytter Hedegaard (Motor i Aalborg) Kurt Vittrup og Jørn Nysum Schoop (Procesejere - København)

Læs mere

Skatteudvalget L 4 Bilag 16 Offentligt

Skatteudvalget L 4 Bilag 16 Offentligt Skatteudvalget 2017-18 L 4 Bilag 16 Offentligt 26. oktober 2017 J.nr. 2017-5154 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt det modtagne høringssvar

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat Skatteudvalget, Finansudvalget, Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget, Europaudvalget 2011 KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2 Offentligt Notat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\578269\Dokumenter\ fm :7 k03 bj. Fremsat den 15. maj 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\578269\Dokumenter\ fm :7 k03 bj. Fremsat den 15. maj 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Lovforslag nr. L 215 Folketinget 2008-09 Fremsat den 15. maj 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat

Læs mere

Udkast til Forslag til Lov om afgift af skadesforsikringer (Skadesforsikringsafgiftsloven) H098-10

Udkast til Forslag til Lov om afgift af skadesforsikringer (Skadesforsikringsafgiftsloven) H098-10 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: JS@SKAT.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 907 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 907 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 907 Offentligt 29. oktober 2014 J.nr. 14-4362056 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 907 af 3. oktober 2014

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven (Kompensation for kommunale skatteforhøjelser)

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

2007/2 LSF 42 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Fremsat den 14. december 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2007/2 LSF 42 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Fremsat den 14. december 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2007/2 LSF 42 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-511-0012 Fremsat den 14. december 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Høring over udkast til forslag til Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing

Høring over udkast til forslag til Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing 13. januar 2009 FIN/RRH Høring over udkast til forslag til Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing Økonomistyrelsen sender hermed udkast til forslag til lov

Læs mere

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v.

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v. Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v.(momspakkenm.v.) Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter

Læs mere

Tale til besvarelse af spørgsmål AG, AH, AI og AJ den 23. maj På baggrund af Jyllands-Postens afdækning af, at bilimportører og leasingselskaber

Tale til besvarelse af spørgsmål AG, AH, AI og AJ den 23. maj På baggrund af Jyllands-Postens afdækning af, at bilimportører og leasingselskaber Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 402 Offentligt 19. maj 2017 J.nr. 2017-2672 Kontor: Miljø, energi og motor Samrådsspørgsmål AG-AJ Tale til besvarelse af spørgsmål AG, AH,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget (2. samling) L 42 - Svar på Spørgsmål 18 Offentligt J.nr. 2007-511-0012 Dato: 31. marts 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 42 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven,

Læs mere

9) Køretøjets restværdi: Køretøjets forventede handelspris på tidspunktet for leasingperiodens udløb.

9) Køretøjets restværdi: Køretøjets forventede handelspris på tidspunktet for leasingperiodens udløb. BEK nr 699 af 08/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-1434179 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om SKATs

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 65 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Ændring af bestemmelserne

Læs mere

Lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love LOV nr 1386 af 21/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 22. august 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-511-0042 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1051 af 02/09/2010

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Forslagets baggrund For motorkøretøjer, der er registreringspligtige i henhold til færdselsloven for Grønland skal der som udgangspunkt svares

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. og registreringsafgiftsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. og registreringsafgiftsloven Lovforslag nr. L 22 Folketinget 2008-09 Fremsat den 8. oktober 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. og registreringsafgiftsloven

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en børne- og ungeydelse

Bekendtgørelse af lov om en børne- og ungeydelse LBK nr 609 af 03/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2907880 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven)

Bekendtgørelse af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven) LBK nr 377 af 18/04/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 2. oktober 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2017-697 Senere ændringer til forskriften LOV nr 710 af 08/06/2017 LOV

Læs mere

Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

Loven træder i kraft den 1. januar 2007. Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 163 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 1. september 2006 Kontor: Kommunaladm. kt. J.nr.: 2006-2400-44 Sagsbeh.: MWP Fil-navn: L grundskyld produktionsjord

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 2 Offentligt Notat SKATTEMINISTERIET Departementet Skatte- og Afgiftsadministration 17. april 2008 8. april 2008 J.nr. 2008-251-0070 Grundnotat om Europa-Kommissionens

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 52 Bilag 4 Offentligt J.nr. 11-0296400 Dato: 15. November 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber

Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Skatteudvalget 2017-18 L 4 Bilag 32 Offentligt Finans og Leasing Torveporten 2, 4. sal DK-2500 Valby Telefon: +45 40 38 29 87 chb@finansogleaisng.dk www.finansogleasing.dk CVR nr. 75 36 12 11 26. okt.

Læs mere

Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing

Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing Side 1 af 8 Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing 1 I lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing, jf. lovbekendtgørelse nr. 724 af

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1)

Bekendtgørelse af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1) LBK nr 867 af 03/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-109-00138 Senere ændringer til

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat

Grund- og Nærhedsnotat Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0185 Bilag 1 Offentligt Notat Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) 22. juni 2012 J.nr. 2012-721-0039 Grund- og Nærhedsnotat Forslag til Rådets

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 75 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-719-0011 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2012-13 Fremsat den 14. november 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven

Læs mere

Bilag 4 - Udkast til kontrakt

Bilag 4 - Udkast til kontrakt Bilag 4 - Udkast til kontrakt Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Analyse og Finans Viborg, den xx.xx.2009 Leasingkontrakt vedr. rammeaftale om finansiel leasing af medicinsk udstyr til hospitalerne i Region

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den xx. april 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

Ændringsforslag. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og forskellige andre love

Ændringsforslag. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 61 Folketinget 2015-16 Ændringsforslag stillet den 17. december 2015 uden for betænkningen Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven,

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 107 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 107 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 107 Offentligt 19. marts 2015 J.nr. 14-4860304 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 107 af 3. november 2014 (alm.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 10 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 10 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 10 Offentligt 16. december 2015 J.nr. 15-1604999 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 61 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven

Læs mere

Lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om registrering af køretøjer og lov om spil 1)

Lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om registrering af køretøjer og lov om spil 1) LOV nr 650 af 08/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-1434179 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1494 af 06/12/2016

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt)

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) Skatteministeriet J. nr. 14-4348922 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 23.

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 52 Bilag 4 Offentligt J.nr. 11-0296400 Dato: 15. November 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse. med henblik på visse former for beskæftigelse foretages

Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse. med henblik på visse former for beskæftigelse foretages Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsbeh: Kristoffer Aagren Sagsnr.: 2014-966-0039 Dok.: 1088469 U D K A S T Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 187 Folketinget 2011-12 Fremsat den 10. maj 2012 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Ændring af loft over

Læs mere

Skatteudvalget L 104 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 104 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 104 Bilag 1 Offentligt 19. januar 2017 J.nr. 16-1729722 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 18 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Forlængelse af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love. Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040. til

Forslag. Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love. Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040. til Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 Forslag til Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love (Tilpasning til digital tinglysning, afgiftsfritagelse for udlejning af luftfartøjer

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen)

Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen) Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 5 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 15-2660247 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen) 1 I ligningsloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registreringsafgiftsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om registreringsafgiftsloven 1) 2015/1 LSF 69 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-3097916 Fremsat den 20. november 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag

Læs mere

Skatteministeriet, J. nr den 28. februar 2012

Skatteministeriet, J. nr den 28. februar 2012 Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 166 Offentligt Skatteministeriet, J. nr. 2011-511-0075 den 28. februar 2012 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere