REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: * FAX: *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk"

Transkript

1 JOOST & PARTNER ApS REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: * FAX: * side 1 Tillæg til Revisor Informerer 3. kvt Porteføljeaktier - muligheder for optimering i år Med virkning fra og med indkomståret 2010 gælder der som bekendt nye skatteregler for selskabers afståelse af aktier. Fra det tidspunkt opererer selskaber med 2 begreber: datterselskabsaktier og porteføljeaktier. Når der ejes minimum l0% af selskabskapitalen eller aktionæren er koncenforbundet med selskabet, er det datterselskabsaktier / koncenselskabsaktier. Alle andre aktier (med undtagelse af såkaldte formueplejeaktier) er porteføljeaktier. Gevinster ved afståelse af datterselskabsaktier / koncernselskabsaktier er altid skattefrie, og der er aldrig fradrag for tab. Derimod er gevinster på porteføljeaktier altid skattepligtige og der er fradrag for tab på samme. Og det gælder uanset ejertiden for aktierne. Gevinst/tab opgøres efter lagerprincippet, men med mulighed for at vælge realisationsprincippet for unoterede porteføljeaktier. Når de nye regler træder i kraft, fastsættes der en indgangsværdi for alle porteføljeaktier (uanset ejertid) svarende til deres handelsværdi ved begyndelsen af indkomståret Hvis den samlede anskaffelsessum for selskabets porteføljeaktier overstiger den samlede indgangsværdi, kan selskabet opgøre en nettotabskonto, som kan modregnes i fremtidige gevinster på porteføljeaktier. Hvis indgangsværdien derimod er større end den samlede anskaffelsessum, dvs. at aktierne samlet er steget i værdi siden anskaffelsen, så er denne værdistigning ikke skattepligtig, uanset om aktierne har været ejet over eller under 3 år ved begyndelsen af indkomståret Den nye lov indeholder flere værnsregler for at undgå, at der skal kunne spekuleres i at optimere selskabets skattemæssige situation for porteføljeaktier. En af værnsreglene indebærer, at har selskabet i perioden 25. maj 2009 og indtil begyndelsen af indkomståret 2010 foretaget skattefri salg af aktier ejet i 3 år eller mere, så skal både anskaffelsessummen og salgssummen for aktierne medregnes i opgørelsen af nettotabskontoen. Det er således ikke muligt at forøge nettotabskontoen ved at realisere sine skattefri aktieavancer inden begyndelsen af indkomståret I visse situationer er der dog mulighed for at optimere selskabets skattemæssige position i relation til beskatning af porteføljeaktier. Det gælder for selskaber, -som ejer porteføljeaktier, der er faldet i værdi siden anskaffelsen, og som har været ejet i mindre end 3 år, og - som endnu ikke har påbegyndt indkomståret Disse selskaber kan overveje at realisere disse tab, som derved bliver "gamle" kildeartstab, der fuldt ud kan fremføres og modregnes i skattepligtige aktiegevinster for indkomstret 2010 og senere indkomstår. En realisation af disse tab vil aldrig medføre en ringere skattemæssig stilling for selskabet, end i forhold til at beholde aktierne til begyndelsen af indkomståret I visse situationer vil den skattemæssige stilling blive forbedret ved realisation af de fradragsberettigede tab i indkomståret 2009, nemlig Hvis selskabet også har porteføljeaktier, som er steget i værdi. Beholdes tabsaktierne vil det fradragsberettigede tab på disse aktier blive reduceret med gevinsten på gevinstaktierne ved opgørelsen af nettotabskontoen, mens der vil være fuldt fradrag for et tab, der realiseres i indkomståret 2009.

2 side 2 Hvis tabsaktierne påregnes at stige i værdi frem til starten af indkomståret 2010 kan det være en fordel af realiseres tabet ved et salg og eventuelt genkøbe aktierne. Det tab, der realiseres nu ved et salg af aktierne, bliver fradragsberettiget, mens værdistigningen på aktierne fra genkøbet og frem til starten af indkomståret 2010 ikke er skattepligtig. Vælges genkøb skal man dog være opmærksom på, at SKAT vil forlange, at der skal være en vis tidsmæssig adskillelse mellem salget og genkøbet med en reel risiko for kursudsving. Skattefri kørepenge Når en lønmodtager kører i sin egen bil i arbejdsgiverens tjeneste, påfører han sig selv en udgift. Når arbejdsgiveren skal dække denne, kan det ske på flere måder, Ved at dække de direkte udgifter (til benzin mv.) efter regning. Ved at udbetale et rundt beløb. Ved at betale en fast sats pr. kørt kilometer. Lønmodtageren skal som udgangspunkt beskattes af disse penge. Kun hvis den sidste mulighed anvendes, og kun hvis en række andre betingelser er opfyldt, kan pengene udbetales skattefrit. I det følgende forklares reglerne for det, som i fagsprog hedder skattefri befordringsgodtgørelse, men som i daglig tale kaldes kørepenge. Egen bil Skattefri kørepenge kan kun udbetales, når kørslen foretages i medarbejderens egen bil. Ægtefællers og samleveres bil betragtes som egen bil, dog skal samlevende have fælles økonomi. Biler indregistreret i forældres navn kan anses som egen bil, men det skal kunne sandsynliggøres, at bilen reelt ejes af medarbejderen. Det kan ske med kontoudskrifter, som viser, at medarbejderen afholder alle udgifter vedrørende bilen. Der kan ikke udbetales skattefri kørepenge, hvis arbejdsgiveren allerede på anden måde har betalt for kørslen. Dette kan være tilfældet, hvis virksomheden har stillet firrmabil til rådighed eller har betalt et frikort til offentlig befordring. Der findes enkelte undtagelser. F.eks. kan der udbetales skattefri kørepenge til en medarbejder med firmabil, hvis det kan dokumenteres, at kørslen er foretaget i en anden bil end firmabilen. Erhvervsmæssig kørsel Skattefri kørepenge kan kun udbetales for erhvervsmæssig kørsel. Loven definerer det sådan: Befordring mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads i indtil 60 arbejdsdage inden for de forudgående 12 måneder, Befordring mellem arbejdspladser og Befordring inden for samme arbejdsplads. Der kan altså ikke udbetales skattefri kørepenge for kørsel mellem bopæl og arbejdsplads - men også her er der undtagelser. Ved nyansættelser er det muligt at udbetale skattefri kørepenge for de første 60 arbejdsdage. Herefter kan den ansatte alene tage befordringsfradrag efter de almindelige fradragsregler for kørsel mellem bopæl og arbejdsplads. Hvis medarbejderen efter de 60 dage får en lønstigning, der modsvarer de tidligere udbetalte kørepenge, vil dette som udgangspunkt være i strid med modregningsforbuddet, som beskrives på næste side. For håndværkere gælder 60-dages reglen for hver byggeplads de møder på. Er de typisk beskæftiget med kortvarige jobs under 60 dage, kan arbejdsgiver således fortsætte med at betale skattefri kørepenge også fra bopælen. Får en medarbejder udbetalt kørepenge fra bopæl til arbejdsplads, kan vedkommende ikke tage befordringsfradrag for den samme strækning.

3 side 3 Ulønnet arbejde Udbetaling af skattefri kørepenge forudsætter i almindelighed at kørslen sker i tilknytning til lønnet arbejde. Landsretten har således fastslået, at betingelserne for udbetaling af skattefri kørepenge ikke var opfyldt for en direktør og eneanpartshaver i et ApS uden bestyrelse. Direktøren modtog ikke løn fra selskabet - bortset fra fri telefon - og da direktøren ikke havde haft indtægtsgivende arbejde fra selskabet i det pågældende indkomstår, fastslog Landsretten, at der ikke kunne udbetales skattefri kørepenge. Medlemmer af eller medhjælpere for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd og lignende kan få skattefri kørepenge, selv om de ikke er lønnede. Bestyrelsesmedlemmer er omfattet af 60- dages reglen, og man skal være opmærksom på, hvor bestyrelsesmøder afholdes. Foreninger kan udbetale skattefri kørepenge til ulønnede bestyrelsesmedlemmer og ulønnede frivillige, der hjælper til som led i foreningens skattefri virksomhed. De er ikke omfattet af 60-dages reglen. Uddannelse Et uddannelsessted anses som udgangspunkt ikke som et arbejdssted, og der kan derfor ikke udbetales skattefri kørepenge for kørsel hertil efter de almindelige regler. Arbejdsgivere kan dog udbetale skattefri kørepenge med en særlig takst til medarbejdere, som kører i egen bil mellem bopæl og et uddannelsessted /kursussted. Sker kørslen fra arbejdspladsen, kan der også betales skattefri kørepenge. Uddannelsen må dog ikke udelukkende være af privat karakter for medarbejderen. I 2009 er taksten 1,90 kr. pr. km., uanset antallet af kørte kilometer. Taksten gælder fra første kørte kilometer, og der er ingen øvre grænse ved kørsel til et uddannelsessted. Udbetalingen er heller ikke begrænset af 60-dages reglen. Men er der er tale om undervisning i efteruddannelsesled som et led i arbejdet, betragtes uddannelsesstedet som en arbejdsplads. I denne situation kan der vælges mellem at anvende de almindelige regler for udbetaling af skattefri kørepenge eller ovennævnte regler for kørsel mellem hjem/arbejdsplads og et uddannelsessted / kursussted. Valget af dækningsmetode er bindende vedrørende den enkelte uddannelse. Selvstændige Benyttes virksomhedsskatteordningen, kan der udbetales skattefri kørepenge til sig selv, hvis bilen holdes uden for virksomhedsskatteordningen. Udbetalte kørepenge fragår i virksomhedens resultat, men beskattes ikke hos modtageren Modregningsforbud Der kan ikke udbetales skattefri kørepenge, hvis den aftalte bruttoløn reduceres med udbetalte kørepenge. Dog kan der aftales en generel nedsættelse af bruttolønnen og derefter udbetales skattefri kørepenge som tillæg til lønnen. Aftalen skal på forhånd nedfældes skriftligt som dokumentation for, at der ikke er tale om modregning. Afregning og acontobetaling Vælger arbejdsgiveren at udbetale aconto kørepenge til medarbejdere, skal den endelige opgørelse og afregning af de skattefri kørepenge være foretaget ved udgangen af den måned, som følger efter den måned, hvor kørslen er foretaget. Overholdes det ikke, er hele det modtagne beløb skattepligtigt. Arbejdsgiverens kontrol Arbejdsgiveren har pligt til at kontrollere, at medarbejderen er berettiget til at modtage skattefri kørepenge, og det er arbejdsgiveren, der skal sikre, at de anvendte satser er korrekte.

4 side 4 Bilag for udbetaling af skattefri kørepenge skal indeholde følgende oplysninger Modtagerens navn, adresse og CPR-nr. Kørslens erhvervsmæssige formål Dato for kørslen Kørslens mål med eventuelle delmål Angivelse af antal kørte kilometer De anvendte satser Beregning af godtgørelsen Manglende kontrol og bogføring fra arbejdsgiverens side kan få konsekvenser for både den ansatte og virksomheden. Kan det således ikke dokumenteres, at en godtgørelse kan udbetales skattefrit, må hele godtgørelsen medregnes til den skattepligtige indkomst. For arbejdsgiveren vil en uberettiget udbetaling af skattefri kørepenge kunne medføre strafansvar, ligesom arbejdsgiveren hæfter for den manglende A-skat mv. Hvis godtgørelsen udbetales med en højere takst end den, Ligningsrådet har fastsat eller hvis arbejdsgiveren ikke har ført fornøden kontrol, beskattes hele godtgørelsesbeløbet. Dog kan det på forhånd aftales, at kørepengene dels udgøres af den skattefri sats dels af et ekstra beløb. På kørselsgodtgørelsen skal det tydeligt fremgå, hvad der er udbetalt skattefrit, og hvad der er udbetalt som ekstra og skattepligtigt beløb. Indberetningspligt Arbejdsgiveren skal foretage indberetning med beløbsangivelser vedrørende udbetalte kørepenge uanset at pengene er skattefri for modtageren. Skatterådets satser For 2009 gælder følgende satser. Kørsel i egen bil eller på motorcykel: Indtil km/år: 3,56 kr/km. Ud over km/år. 1,90 kr/km km-grænsen gælder kun for den enkelte arbejdsgiver. Kørsel på cykel mv.: Kørsel med cykel, knallert eller EUknallert: 0,40 kr./km. For kørsel foretaget i december, men afregnet i januar, anvendes satserne for december Hæftelse for ikke indeholdt A-skat Det er aldrig rart at blive mindet om en gæld, som man ikke troede, man havde. Det sker imidlertid jævnligt for virksomheder, der udbetaler honorarer eller lignende som indkomst og altså uden at indeholde A-skat. Hvis SKAT efterfølgende vurderer, at de udbetalte beløb reelt var udtryk for løn vedrørende et ansættelsesforhold, så kan virksomheden under visse betingelser blive pålagt at indbetale den A-skat m.m., som ikke blev indeholdt ved udbetalingen, men som efter SKATs vurdering skulle have været indeholdt og indbetalt til SKAT. Problemstillingen opstår typisk i forbindelse ved brug af konsulentvirksomheder. Og mange gange hvor konsulentvirksomheden kun består af en og samme person. Der er intet i vejen for, at en person kan drive enkeltmandsvirksomhed med konsulentydelser, og at personen kan blive anset for at være selvstændig erhvervsdrivende. Men det forudsætter selvfølgelig, at virksomheden også reelt drives som en selvstændig erhvervsvirksomhed. I den situation skal personen betale årets foreløbige skatter som B-skatter.

5 side 5 I mange tilfælde er der imidlertid risiko for, at SKAT ikke vil anerkende, at der er tale om selvstændig virksomhed, men at SKAT derimod mener, at der er tale om, at personen reelt er ansat hos den virksomhed, der betaler for vedkommendes arbejde. Hvis SKAT først bliver opmærksomme på problemstillingen på et tidspunkt, hvor der allerede er indsendt selvangivelse med de omhandlede indkomster, så vil SKAT typisk nøjes med at give den udbetalende virksomhed besked om, at der fremover skal indeholdes A-skat ved udbetalinger til konsulenten. Og derefter vil skatten af konsulentindtægterne blive opkrævet hos konsulenten. I 2 situationer har SKAT derimod en særlig interesse i at rette blikket mod den udbetalende virksomhed, nemlig 1. hvis konsulenten ikke kan betale skatten, eller 2. hvis konsulenten ikke længere opholder sig her i landet. I disse situationer har SKAT hjemmel til at forsøge at få den udbetalende virksomhed til at betale den skat, som knytter sig til konsulentindtægterne. Hvis den udbetalende virksomhed har udvist forsømmelighed altså at virksomheden burde have indset, at konsulenten ikke var selvstændig erhvervsdrivende, men at vedkommende derimod skulle anses for at være ansat i virksomheden ja så kan virksomheden blive pålagt at hæfte for den A-skat, som skulle have været indeholdt, men som altså ikke blev det, ved udbetalingen. Det er senest kommet til udtryk i en dom fra Højesteret jf. SKM HR. Herefter kan aftalen med konsulenten vise sig at være en dyr fornøjelse for virksomheden. Først har virksomheden udbetalt den aftalte konsulentydelse med det fulde beløb til konsulenten altså 100 % og dernæst får virksomheden en ekstra udgift til dækning af konsulentens skat. Så har virksomheden selvfølgelig et regreskrav mod konsulenten for den betalte skat. Men hvis konsulenten ikke kan betale skatten til SKAT, ja så kan vedkommende formentlig heller ikke betale beløbet til virksomheden, og dermed er det virksomheden, som bliver taberen. Og det samme er selvsagt hvis konsulenten ikke længere er bosiddende i Danmark. Det er således ikke altid risikofrit for en virksomhed at udbetale i henhold til modtagne fakturaer. En virksomhed bør derfor altid vurdere, om en udbetaling reelt er udtryk for løn til en ansat, og i så fald skal der indeholdes A-skat m.m. ved udbetalingen. En person bliver typisk anset for at være lønmodtager, hvis vedkommende udfører løbende arbejde med faste arbejdstider, modtager regelmæssige udbetalinger for arbejdet, og hvis der er aftalt et opsigelsesvarsel. Der er ikke nogen facitliste for, hvornår en person er enten selvstændig erhvervsdrivende eller lønmodtager. Det beror på en samlet vurdering af samtlige forhold i samarbejdet. Men som nævnt kan det blive dyrt for virksomheden, hvis den vurderer forkert. Hvis virksomheden derfor er i tvivl, kan det anbefales enten at konsultere SKAT eller virksomhedens rådgivere. Momsreguleringsforpligtelse - fast ejendom Det ses ofte at en virksomhed i forbindelse med salg af en fast ejendom mener, at have overdraget den til ejendommen hørende momsreguleringsforpligtelse til køber. Men har virksomheden nu også det? Det ses alt for ofte, at betingelserne for at overdrage en reguleringsforpligtelse ikke er opfyldt, og at en overdragelse måske endda slet ikke er mulig. Yderste konsekvens heraf er, at SKAT kræver reguleringsforpligtelsen indfriet hos sælger. Hvornår kan køber overtage en momsreguleringsforpligtelse? Betingelserne for, at sælger kan overdrage en reguleringsforpligtelse til køber, er ultimative: Salget skal ske til en køber med mindst samme fradragsret, som sælger havde ved anskaffelsen af den faste ejendom. I det omfang købers fradragsret er mindre end sælgers, kan køber kun overtage reguleringsforpligtelsen delvist, svarende til købers fradragsprocent. Sælgeren skal til SKAT indbetale den del af reguleringsforpligtelsen, som ikke kan overdrages. Køber skal på særlige blanketter erklære sig indforstået med at overtage reguleringsforpligtelsen. Sælger skal indsende blanketterne til SKAT.

6 side 6 Er betingelserne ikke opfyldt, kan der ikke ske overdragelse af reguleringsforpligtelsen. Denne skal i stedet indfries af sælger. Køber og sælgers underskrift på et skøde med en standardklausul hvoraf fremgår, at køber skal overtage en eventuel reguleringsforpligtelse, medfører dermed ikke, at reguleringsforpligtelsen er overdraget i forhold til SKAT. Og hvis overdragelsen så oven i købet sker til en køber, som åbenlyst ikke har mulighed for at overtage en reguleringsforpligtelse - f.eks. en lægepraksis, der ønsker at benytte den erhvervede ejendom til lægevirksomhed - bør den røde lampe lyse. I en nyere kendelse slog Landsskatteretten endda fast, at en sælger ikke havde overdraget sin reguleringsforpligtelse til køber, uanset at køber havde underskrevet de fornødne blanketter. Begrundelsen herfor var, at køber ikke var momsregistreret på tidspunktet for overtagelse af ejendommen og derfor slet ikke kunne overtage reguleringsforpligtelsen. Beløbet blev derfor opkrævet hos sælger, der efterfølgende kun vil have mulighed for at afkræve køber beløbet gennem en civilretlig sag. Overdragelse af en momsreguleringsforpligtelse kræver, at sælger og sælgers rådgiver - har et grundigt kendskab til de omhandlede regler. Men ikke mindst er det bydende nødvendigt, at sælger foretager en grundig undersøgelse af købers momsregistreringsforhold og købers hensigt med ejendommen. Manglende iagttagelse af disse forhold, kan få store økonomiske konsekvenser for sælger - også flere år efter, at ejendommen er solgt. Og et krav om indbetaling af momsreguleringsforpligtelsen dukker ofte op i en situation, hvor beløbet ikke kan hentes hos køber gennem en civilretlig sag, f.eks. pga. købers konkurs. Reglerne forenkles lidt pr. 1/1 2011, hvor førstegangssalg af nye bygninger gøres momspligtigt, og reglerne omkring frivillig registrering for opførelse mv. af fast ejendom samtidig ophæves. For virksomheder, der efter 1/ køber byggegrunde og / eller nye bygninger med moms, eller som køber "gamle" bygninger med en hvilende momsreguleringsforpligtelse, vil problemstillingen omkring overdragelse af reguleringsforpligtelsen i forbindelse med et senere salg af den faste ejendom dog fortsat være aktuel Dette tillæg og mange andre kan også ses på

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste - 1 Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Reglerne for skattemæssig håndtering af udgifter i forbindelse med medarbejderes kørsel i arbejdsgiverens

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag Skatte- og Økonomiudvalget Kørsels- og rejsegodtgørelse Satser for både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer og ansatte Emne Grænser Sats i kr. pr. km. Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,63

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Porteføljeaktier i eget selskab

Porteføljeaktier i eget selskab Porteføljeaktier i eget selskab Generelt Denne gennemgang giver et overblik over de nye beskatningsregler for porteføljeaktier, der er ejet af et selskab. Denne artikel er derfor relevant for dig, der

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Skatteudvalget L 202 - Bilag 61 Offentligt Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Ændringsforslag stillet den 25. maj 2009 uden for betænkningen Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Kørselsrefusioner i idrætsforeninger

Kørselsrefusioner i idrætsforeninger - 1 Kørselsrefusioner i idrætsforeninger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En ny sag sætter fokus på beskatningen af kørselsrefusioner og andre udgiftsrefusioner, som foreninger udbetaler

Læs mere

Erhvervsmæssig kørsel - skattefri befordringsgodtgørelse

Erhvervsmæssig kørsel - skattefri befordringsgodtgørelse - 1 Erhvervsmæssig kørsel - skattefri befordringsgodtgørelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En arbejdsgiver kan vælge at udbetale skattefri befordringsgodtgørelse til medarbejdere, der

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2015 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2014 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2014 3 UIE United International

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER DA N S K GOL F U N ION Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER AUGUST 2012 Forord Som udgangspunkt adskiller forholdene for golfklubbers

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning

Læs mere

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2013 Godtgørelser til lønnede og ulønnede 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Hvad Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

BEK nr 1335 af 20/11/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016

BEK nr 1335 af 20/11/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 BEK nr 1335 af 20/11/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., Skatterådet, j.nr. 07-165767 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 1 Generelt om investering i investeringsbeviser... 4 2 Investering for frie

Læs mere

WorldTrack A/S informer

WorldTrack A/S informer WorldTrack A/S informer Omkring brug af elektronisk kørebog og beskatning af fri bil (firmabil), 60-dages-reglen og 25-gange-reglen mv. Indholdsfortegnelse Side 1 af 10 De forskellige kategorier af køretøjer

Læs mere

RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1. Dobbelt husførelse:

RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1. Dobbelt husførelse: 1 RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Dobbelt husførelse: Der lægges indledningsvist op til en drøftelse af, hvorvidt Annika Arndal kan opnå fradrag for sine merudgifter til dobbelt

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

BEK nr 1320 af 24/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016

BEK nr 1320 af 24/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 BEK nr 1320 af 24/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-1660746 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Skatterådets

Læs mere

Rejseudgifter. Skat 2015

Rejseudgifter. Skat 2015 Rejseudgifter Skat 2015 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave 1 Baggrund Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse findes i personalepolitikken side

Læs mere

Personalegoder og godtgørelser

Personalegoder og godtgørelser Personalegoder og godtgørelser MARTS 2010 Indhold Forord 3 Befordringsgodtgørelse 4 Skattefri befordringsgodtgørelse 4 Rejsegodtgørelse 5 Hvilke udgifter dækker en skattefri logigodtgørelse? 5 Generelt

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8

Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8 Bilordninger 2009 tax Bilordninger 2009 tax Indledning 5 Væsentlige nyheder 5 Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8 Kapitel 2 Beskatning

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Skattefri rejse 2017

Skattefri rejse 2017 Skattefri rejse 2017 København Skagensgade 1 2630 Taastrup T: 4350 5050 kbhn@ri.dk Odense Magnoliavej 12A 5250 Odense SV T: 4350 5050 odense@ri.dk Aarhus Stenvej 21B, 1. 8270 Højbjerg T: 4350 5050 aarhus@ri.dk

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2017 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

REJSE- OG KØRSELSGODTGØRELSE 2010

REJSE- OG KØRSELSGODTGØRELSE 2010 REJSE- OG KØRSELSGODTGØRELSE 2010 REVISIONSFIRMAET ALBRECHTSEN Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg Tlf. 33 93 38 34 Fax 33 93 38 36 www.albrechtsen.com Forord Skattefri

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering:

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering: NOTAT Til: Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. Fra: ACTIO Advokatpartnerselskab Dato: 19. august 2010/ Vedr.: Afnoteringen af Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. 1. Indledning 1.1 Baggrund: ACTIO

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE. Hovedsponsor:

SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE. Hovedsponsor: Hovedsponsor: SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE 1 INDHOLD FORORD 3 PERSONGRUPPER 4 SKATTEFRIE GODTGØRELSER TIL LØNNEDE MEDARBEJDERE 6 SKATTEFRIE GODTGØRELSER TIL ULØNNEDE MEDARBEJDERE 8 SKATTEPLIGTIGE

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Guide til kørsel i virksomheden

Guide til kørsel i virksomheden Guide til kørsel i virksomheden Hej virksomhedsejer Møder med kunder og forretningspartnere kan være altafgørende for, om virksomheden kan skabe indtægter og overleve år efter år. Derfor kan kørsel være

Læs mere

befordringsgodtgørelse Kørepenge om skattefri Skatten Januar 2005

befordringsgodtgørelse Kørepenge om skattefri Skatten Januar 2005 Kørepenge om skattefri befordringsgodtgørelse Januar 2005 Skatten Indhold Kørepenge 2005.qxp 10-02-2005 13:12 Side 18 Eksempel på kørselsafregning med bemærkninger om, hvad lønmodtager og arbejdsgiver

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Generelt om vejledningen... 3 1 Udloddende aktiebaserede afdelinger... 4 2 Udloddende obligationsbaserede afdelinger... 5

Læs mere

Skat 2014. Rejseudgifter.

Skat 2014. Rejseudgifter. Skat 2014 Rejseudgifter. 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom - 1 Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse krisetider sker det ofte, at fast ejendom må sælges med tab. Der opstår derfor spørgsmålet om,

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt J.nr. J.nr. 07-079332 Dato : 6. juni 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 245 og 246 af 9. maj 2007. (Alm.

Læs mere

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten?

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten? RevisorInformerer April 2007 Hjemmearbejdsplads og datakommunikation - hvordan er det med skatten? Medarbejderbredbånd og hjemmearbejdspladser er populært på arbejdspladserne. Der findes forskellige ordninger,

Læs mere

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse. HR-afdelingen oktober udgave

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse. HR-afdelingen oktober udgave Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse 6. udgave 1 Baggrund Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse findes i personalepolitikken. Vær opmærksom på, at der

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004

SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004 SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004 KPMG er et globalt netværk af revisions- og rådgivningsfirmaer. Vi leverer ydelser inden for revision, skat og rådgivning. KPMG har knap 100.000 medarbejdere

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2013 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2013 3 UIE United International

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse. HR-afdelingen februar udgave

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse. HR-afdelingen februar udgave Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse 8. udgave 1 Baggrund Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse findes i personalepolitikken. Vær opmærksom på, at der

Læs mere

Driftsomkostninger bonus til fratrådt direktør ikke fradragsret som følge af grundlaget for beregning af bonus - SKM2012.278.ØLR

Driftsomkostninger bonus til fratrådt direktør ikke fradragsret som følge af grundlaget for beregning af bonus - SKM2012.278.ØLR - 1 Driftsomkostninger bonus til fratrådt direktør ikke fradragsret som følge af grundlaget for beregning af bonus - SKM2012.278.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Fratrædelsesgodtgørelse,

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008. tax

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008. tax Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008 tax Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008 tax a m e m b e r f i r m o f t h e K P M G n e t w o r k o f i n d e p e n d e n t m e m b e r f i

Læs mere

Januar Skatteguide. - Generelt om skat.

Januar Skatteguide. - Generelt om skat. Januar 2017 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT

SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT Side 1/5 Selskaber og frivillig aconto skat Side 1 Skat i Finanslovsaftalen for 2016 Side 2 SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT SKAT giver nu selskaber mulighed for at indbetale en 3. rate aconto skat til

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2015 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2015 3 UIE United International

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert NYT OM SKAT Selskabsdagen 2013 Ved Thomas Frøbert HVORFOR INTERESSANT? Koncernjuristen skal have en basal viden om skat, især fordi skat: - spiller sammen med almindelig selskabsret (koncernstrukturering);

Læs mere

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Man bør her være opmærksom på, at der i dansk skatteretlig praksis er særdeles snævre rammer for, hvornår bestyrelseshonorar kan anses for indtjent som led i en selvstændig

Læs mere

Retningslinier for. for vederlæggelse m.v. af personer der ikke er medlem af regionsrådet for Region Nordjylland

Retningslinier for. for vederlæggelse m.v. af personer der ikke er medlem af regionsrådet for Region Nordjylland Retningslinier for for vederlæggelse m.v. af personer der ikke er medlem af regionsrådet for Region Nordjylland Gældende fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2017 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Sådan undgår at betale kørselsgodtgørelse tilbage

Sådan undgår at betale kørselsgodtgørelse tilbage Sådan undgår at betale kørselsgodtgørelse tilbage En manglende underskrift og godkendelse på et enkelt bilag fra arbejdsgiveren kan blive dyrt for de mange tusinde danskere, der hvert år får skattefri

Læs mere

240173-**** Erling Kyed Side 1 af 5 sider Cand.merc.Aud Skatteret 24-05-2007

240173-**** Erling Kyed Side 1 af 5 sider Cand.merc.Aud Skatteret 24-05-2007 240173-**** Erling Kyed Side 1 af 5 sider Opgave 1 Opgave 1.1 I henhold til momslovens 4 skal der betales afgift(moms) af varer og ydelser der leveres mod vederlag her i landet. Dette gælder også medarbejdernes

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige ATP Livslang Pension er for lønmodtagere og modtagere af visse overførselsindkomster. I loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension er der dog

Læs mere

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige - 1 Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige forhold Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Den 30. juni 2012 omtalte jeg spørgsmålet om mulighederne for at foretage skattemæssige

Læs mere

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 1. kvartal 2011

Læs mere

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Mange af vores medlemmer er i tvivl om, hvorledes de er stillet omkring dagpenge og efterløn, når de samtidig har tolkearbejde. Med denne pjece ønsker vi at give et

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer. En guide til at optimere skatten

Bestyrelsesmedlemmer. En guide til at optimere skatten Bestyrelsesmedlemmer En guide til at optimere skatten Forord Som bestyrelsesmedlem er du en del af virksomhedens øverste myndighed. Du har afgørende indflydelse på både drift og udvikling af forretningen.

Læs mere

Nyhedsbrev 3-2011. Hermed følger Boligadministratorernes seneste nyhedsbrev.

Nyhedsbrev 3-2011. Hermed følger Boligadministratorernes seneste nyhedsbrev. BOLIGADMINISTRATORERNE A/S INFORMERER Nyhedsbrev 3-2011 Hermed følger Boligadministratorernes seneste nyhedsbrev. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevets indhold, kan jeres kontaktperson

Læs mere

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009 - Erhvervsbeskatning 2. marts 2009 Udbytter og avancer til selskaber og fonde af datterselskabsaktier og af koncernselskabsaktier Datterselskabsaktier skal formentligt forstås som aktier, hvor ejerandelen

Læs mere

Idrætsklubber, frivillige og skat

Idrætsklubber, frivillige og skat - 1 Idrætsklubber, frivillige og skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteforholdene i idrætsklubber og -foreninger har de senere år påkaldt sig interesse i flere henseender. SKAT har

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj 2008. Spørgsmål er stillet efter ønske fra Colette Brix (DF).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj 2008. Spørgsmål er stillet efter ønske fra Colette Brix (DF). Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 251 Offentligt J.nr. 2008-318-0050 Dato: 13. juni 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2016 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse,

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008 Forord De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Der er i de sidste år ikke ændret meget på reglerne

Læs mere

ODENSE BYRÅD, onsdag den 6. oktober 2004

ODENSE BYRÅD, onsdag den 6. oktober 2004 ODENSE BYRÅD, onsdag den 6. oktober 2004 8. Ansøgning om kompensation til social- og sundhedspersonale i forbindelse med beskatning af udbetalt kilometergodtgørelse for kørsel mellem hjem/kommunegrænse

Læs mere

Ansættelseskontrakt ulønnet virke som træner/-instruktør

Ansættelseskontrakt ulønnet virke som træner/-instruktør STANDARDKONTRAKT 2015 Ansættelseskontrakt ulønnet virke som træner/-instruktør 1: Parterne Forening: Adresse: CVR-nr.: og Træner/instruktør: Adresse: Cpr.nr.: indgår på de i kontrakten nævnte vilkår aftale

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen 1 / 6 06.28 Ophævelsen af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger m.v. Folketinget vedtog den 21. december 2011 nye regler om ophævelse af skattefriheden

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven). Skatteudvalget L 78 - Svar på Spørgsmål 8 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier

Læs mere

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015 Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015 Vejledningen beskriver reglerne for skattepligtige personer. Vejledningen kan dog ikke anvendes af personer, der anvender virksomhedsskatteordningen. Årsopgørelse

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2015 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016 Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016 Vejledningen beskriver reglerne for skattepligtige personer. Vejledningen kan dog ikke anvendes af personer, der anvender virksomhedsskatteordningen. Årsopgørelse

Læs mere

GUIDE. Skat og foreninger

GUIDE. Skat og foreninger GUIDE Skat og foreninger Udskrevet: 2016 Indhold Skat og foreninger................................................................ 3 Moms og foreninger..............................................................

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg Investering i solceller Faktablad om investering i solcelleanlæg INDHOLDSFORTEGNELSE KORT OM SOLCELLEANLÆG... 3 Nettomåleordningen... 3 Salg af strøm... 3 Registrering og ejerskab... 4 Aflæsning af måler...

Læs mere

http://www.skat.dk/display.aspx?oid=103450&vid=202190&indhold=1

http://www.skat.dk/display.aspx?oid=103450&vid=202190&indhold=1 Side 293 af 363 Eksempler: Eksempel 1: Der vil således være mulighed for (uden tilsvarende indtægtsføring) at tage fradrag efter de almindelige regler for en ikke arbejdsgiverbetalt strækning, efter reduktion

Læs mere