Indkøbs- og udbudspolitik. Vedtaget af Thisted Kommunalbestyrelse 24. Januar 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkøbs- og udbudspolitik. Vedtaget af Thisted Kommunalbestyrelse 24. Januar 2017"

Transkript

1 Indkøbs- og udbudspolitik Vedtaget af Thisted Kommunalbestyrelse 24. Januar

2 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Det lokale erhvervsliv... 4 Omfang og afgrænsning... 4 Generelt om indkøb og udbud... 5 Lovgivning... 5 Indkøbsområder under tærskelværdierne... 6 Bygge- og anlægsopgaver... 6 Tildelingskriterier... 7 Udlicitering af driftsopgaver... 7 Medarbejderinddragelse... 7 Kontrolbud... 8 Forhold til leverandører... 8 Etik, arbejdsmiljø og sociale klausuler... 9 Miljø... 9 Klima... 9 Eksternt samarbejde Organisering Personalegoder og gaver Fortrolighed Ansvar Beslutningsprocedure ved udlicitering af driftsopgaver Ændring af Indkøbs- og udbudspolitikken Evaluering af Indkøbs- og udbudspolitikken

3 Indledning Thisted Kommunes ydelser skal være af høj kvalitet under hensyn til de økonomiske rammer. Et af midlerne til at sikre så høj kvalitet som muligt til lavest mulige pris er at udsætte opgavevaretagelsen og indkøb for konkurrence gennem udbud. Formålet med en samlet indkøbs- og udbudspolitik er at fastlægge rammerne og opstille fælles mål for og krav til indkøb og udbud i Thisted Kommune. Indkøbs- og udbudspolitikken er rettet både eksternt og internt. Den skal give borgere, potentielle leverandører og medarbejdere et overblik over Kommunalbestyrelsens beslutninger om, hvordan indkøb og udbud gribes an i Thisted Kommune. Indkøbs- og udbudspolitikken har derudover til formål at styrke og understøtte Thisted Kommunes centrale indkøbsfunktion og de decentrale indkøbsenheder. Ifølge Styrelsesvedtægtens 11 skal Thisted Kommunes Strategi- og økonomiudvalg fastsætte regler for samordning af kommunens indkøbsfunktioner. Samordning og koordination af Thisted Kommunes indkøb og udbud er nødvendig for at optimere den samlede proces, sikre lavest mulige priser i forhold til kvaliteten og opnå bedst mulige leverandørvilkår. De økonomiske ressourcer skal til enhver tid forvaltes bedst muligt, hvilket indebærer, at Thisted Kommunes samlede indkøb af varer og tjenesteydelser skal ske på tværs af forvaltninger, afdelinger og institutioner, der således kan disponere på baggrund af centralt indgåede aftaler. Hvor det er muligt og hensigtsmæssigt opdeles centrale udbudsområder i delområder. Konsortier har mulighed for at afgive tilbud ved alle Thisted Kommunes udbud, dvs. virksomheder kan gå sammen og afgive tilbud i fællesskab. Der skal tilstræbes et langsigtet samarbejde med de enkelte leverandører, så vidt det vurderes foreneligt med Udbudsloven og øvrig lovgivning. Thisted Kommunes udbud og indkøb er blandt andet reguleret af: Udbudsloven, EU-direktiver om offentlige indkøb, Tilbudsloven, Forvaltningsloven, Miljøbeskyttelsesloven m.fl. Formål Det overordnede formål med Thisted Kommunes indkøbs- og udbudspolitik er: At fastlægge rammerne for indkøb og udbud i Thisted Kommune Gennem koordinering af de decentrale indkøbsenheders indkøb af varer og tjenesteydelser at opnå de bedst mulige betingelser for indkøb i Thisted Kommune via centralt indgåede aftaler Gennem koordinering at skabe grundlag for optimale indkøbsvilkår i forhold til kvalitet, service og økonomi Derudover vil Thisted Kommunes indkøb og udbud blive foretaget under hensyntagen til det lokale erhvervsliv, hvor lovgivningen giver mulighed herfor. 3

4 Mål Indkøbs- og udbudspolitikken skal bidrage til: at der leveres de til enhver tid besluttede besparelser og effektiviseringer på kommunens samlede indkøb og udbud at gældende lovgivning og reglement for indkøbsområdet overholdes at de forskellige vedtagne politikker i Thisted Kommune inddrages når de er relevante for indkøb og udbud, det kan eksempelvis være klimapolitik, handicappolitik m.v. Endeligt skal indkøbspolitikken medvirke til, at Thisted Kommune fremstår som en troværdig og attraktiv samarbejdspartner. Det lokale erhvervsliv Thisted Kommune har en naturlig og legitim interesse i et stærkt lokalt erhvervsliv. Indenfor rammerne af den gældende lovgivning vil kommunen arbejde for at lokale virksomheder får mulighed for at deltage i kommunens udbud. Dette sikres bl.a. ved at alle udbud skal annonceres på Thisted Kommunes hjemmeside. Det kan også ske via en lovlig opdeling af de udbudte opgaver, som sikrer mindre virksomheder mulighed for at deltage i udbuddet. Thisted Kommune søger dialog og inviterer gerne til dialogmøder. Derudover giver alle kommunens udbud mulighed for tilbud fra konsortier, dvs. at mindre virksomheder kan afgive tilbud i fællesskab. Thisted Kommune vil samarbejde med relevante erhvervsforeninger for at sikre at information om kommunens udbud når ud til lokale virksomheder. Ligeledes vil kommunen meget gerne samarbejde med erhvervsforeninger og andre relevante aktører om at afholde f.eks. åbne fyraftensmøder og lignende arrangementer for det lokale erhvervsliv. Omfang og afgrænsning Indkøbs- og udbudspolitikken gælder for samtlige indkøb, udbud og udlicitering af varer, tjenesteydelser og kommunale driftsopgaver i Thisted Kommune. Kommunens indkøbsaftaler er således forpligtende for alle kommunens forvaltninger og institutioner og omfatter kommunens egne institutioner (inklusive indtægtsdækkende og kontraktstyrede virksomheder). Selvejende institutioner vurderer selv, hvorvidt de ønsker at være en del af Thisted Kommunes Indkøbs- og Udbudspolitik eller ej. Vælger en selvejende institution at være en del af Kommunens Indkøbspolitik, gælder dette i hele politikkens levetid, og institutionen er forpligtet til at arbejde indenfor politikkens rammer. Samtidig opnår institutionen ret til udbudsteknisk og udbudsjuridisk bistand i samme omfang som Kommunens øvrige institutioner. Indkøbsdisponering foretages som udgangspunkt decentralt. De enkelte forvaltninger og institutioner foretager selv indkøb og er derfor ansvarlige for, at disse indkøb sker i overensstemmelse med Thisted Kommunes indkøbs- og udbudspolitik. Bygge- og anlægsarbejder, der udbydes i henhold til loven om indhentning af tilbud i byggeog anlægssektoren (Tilbudsloven), er ligeledes omfattet af indkøbs- og udbudspolitikken. 4

5 Generelt om indkøb og udbud Udbud er betegnelsen for den situation, hvor kommunen opfordrer eksterne leverandører til i konkurrence at afgive tilbud på leverancer af varer eller tjenesteydelser. Ved større udbud tages der kontakt til Indkøbsfunktionen for at afdække: regler, love, procedure mv. Hvis en driftsopgave, der tidligere har været varetaget af kommunens egne medarbejdere, sendes i licitation og på baggrund heraf overgår til at blive udført af en ekstern leverandør, er opgaven udliciteret. Det er ved udlicitering fortsat kommunen, som fastsætter serviceomfang og kvalitet i opgavetilvejebringelsen, men det er den private leverandør, som varetager den faktiske produktion af ydelserne. Se i øvrigt afsnit om medarbejderinddragelse. Der udarbejdes en Udbudsplan for en tre-årig periode, denne gælder varer og tjenesteydelser og ajourføres løbende af indkøbsfunktionen. Udbud af anlægsopgaver fremgår af investeringsoversigten. I princippet kan alle opgaver udbydes, dog ikke myndighedsopgaver. Myndighedsopgaver er eksempelvis udstedelse af regler, godkendelser og tilladelser, betjening af den politiske ledelse, tilsyn m.v. I bestræbelserne på at realisere målene for Thisted Kommunes indkøb skal følgende prioriteres i videst muligt omfang: at der indgås indkøbsaftaler gældende for hele kommunen med henblik på opnåelse af stordriftsfordele hvor det er muligt sker inddragelse af lokale aktører at indgåede indkøbsaftaler gøres obligatoriske hvor det er hensigtsmæssig tilstræbes reduktion og standardisering i varesortiment Lovgivning Som offentlig myndighed er Thisted Kommune underlagt Udbudsloven og Tilbudsloven. Udbudsloven gælder for alle anskaffelser der overstiger de såkaldte tærskelværdier, som fastsættes af EU med to års mellemrum. Tærskelværdien bestemmer hvornår et udbud skal være et EU-udbud. Der er forskellige tærskelværdier for hhv. varer og tjenesteydelser samt bygge- og anlægsopgaver. Tærskelværdierne knytter sig til kontraktværdien. For nærmere information herom henvises til For indkøb af varer og tjenesteydelser som ligger under tærskelværdien, men over kr. gælder Udbudslovens bestemmelser om mulig udenlandsk interesse. Hvis der ikke er tale om et EU-udbud, regulerer udbudsloven og EU-ret principperne for udbud. Der er en forpligtelse til at sikre ligebehandling, proportionalitet, gennemsigtighed og ikke-diskrimination. 5

6 Indkøbsområder under tærskelværdierne For indkøbsområder, hvor der er indgået særlige aftaler, skal disse følges. For indkøb i Thisted Kommune, hvor der ikke findes særlige aftaler gælder følgende retningslinjer: Under kr. må indkøber forhandle direkte med én. Af hensyn til egen og institutionens integritet anbefales det at der altid tages mindst to tilbud, og at det ikke altid er blandt de samme. Mellem kr. og kr. kan indkøber benytte sig af mindst to underhåndsbud og maksimalt fire hvor den fjerde ikke må være lokal. Af hensyn til egen og institutionens integritet anbefales det at der altid tages mindst to tilbud, og at det ikke altid er blandt de samme. mellem kr. og tærskelværdien for varer og tjenesteydelser, hvor der ikke er en klar udenlandsk interesse kan indkøber benytte sig af to underhåndsbud og maksimalt 3, hvor den tredje ikke må være lokal. Af hensyn til egen og institutionens integritet anbefales det at der altid tages mindst to tilbud og at det ikke altid er blandt de samme. mellem kr. og tærskelværdien for varer og tjenesteydelser, hvor der er en klar udenlandsk interesse skal indkøber sende det i offentlig udbud. Bygge- og anlægsopgaver Under kr. må indkøber forhandle direkte med én tilbudsgiver. Af hensyn til egen og institutionens integritet anbefales det at der altid tages mindst to tilbud, og at det ikke altid er blandt de samme. Mellem kr. og kr. kan indkøber benytte sig af mindst to underhåndsbud og maksimalt fire hvor den fjerde ikke må være lokal. Af hensyn til egen og institutionens integritet anbefales det at det ikke altid er den samme kreds af rådgivere og entreprenører der afgiver tilbud. Mellem kr. og kr. kan indkøber benytte sig af: a) begrænset licitation med prækvalifikation, b) offentlig licitation c) indbudt licitation uden prækvalifikation, her skal mindst en tilbudsgiver være fra områder udenfor lokalområdet. Overstiger projektet kr. skal det udbydes som EU-udbud efter udbudsloven. Sikkerhedsstillelse ved gennemførelse af bygge- og anlægsopgaver Reglerne om garantistillelse er fastlagt i AB-92, som er et sæt fælles spilleregler aftalt imellem byggeriets parter. Det fremgår af AB-92 6, at der skal stilles en garanti på 15 % af entreprisesummen ved kontraktens indgåelse. Efter afholdt afleveringsforretning nedskrives garantien til 10 % 6

7 og efter afholdt etårsafleveringsforretning til 2 %. Garantien frigives efter 5 år, forudsat at garantistiller har opfyldt sine forpligtelser. Der stilles krav om garantistillelse, hvis det enkelte entreprisebeløb er større end 1 mio. kr. Der henvises til Procedurer for anlægsprojekter for yderligere oplysninger. Tildelingskriterier Der findes tre mulige tildelingskriterier som Thisted Kommune kan vælge imellem: Pris Omkostninger bedste forhold mellem pris og kvalitet Anvendelse af tildelingskriteriet bedste forhold mellem pris og kvalitet betyder, at der er mulighed for at opstille delkriterier, som indgår i vurderingen af tilbuddene. Det kan f.eks. være miljø, kvalitet, service m.m. som indgår med en procentvis vægt i vurderingen. Tildelingskriteriet omkostninger ved anvendelse af kriteriet omkostninger kan alle former for omkostninger inddrages, herunder priser og livscyklusomkostninger Tildelingskriteriet Pris (laveste pris) kan anvendes, hvis det er muligt og hensigtsmæssigt at beskrive alle kommunens krav til kvalitet, leveringssikkerhed m.v. I forbindelse med vurdering af tilbud kan totalomkostningen indgå som et parameter. Det betyder at tilbuddene sammenlignes på både anskaffelsessum og den årlige omkostning i produktets forventede levetid/kontraktperioden. På samme måde bør det indgå i vurderingen hvis indgåelse af en kontrakt/aftale har indvirkning på f.eks. effektivitet eller udgifter andetsteds i organisationen. Der skal ske aftaler med leverandører med fokus på: bedst mulige priser for den rigtige kvalitet leveringssikkerhed og bedst mulige leveringsbetingelser betalingsbetingelser servicebetingelser miljø og klima Udlicitering af driftsopgaver Medarbejderinddragelse Allerede mens der foregår overvejelser om en mulig udlicitering, skal medarbejderne i den berørte institution/afdeling orienteres og inddrages i processen. Orientering af personalet sker gennem MED-udvalg/personalemøde med MED-status. Dette fremgår bl.a. af Protokollatet om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved 7

8 omstilling, udbud og udlicitering indgået mellem KL og KTO. Medarbejderne skal have mulighed for at udtale sig og komme med konkrete forslag under hele processen, så medarbejdernes synspunkter og forslag kan indgå i beslutningsgrundlaget. Ved udlicitering af en opgave, hvor medarbejderne overgår til en ny arbejdsgiver, skal der tages stilling til, om virksomhedsoverdragelsesloven gælder i den konkrete situation. Når virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse, regulerer den vilkårene for medarbejdernes overgang til den eksterne leverandør. Herunder at medarbejderne garanteres de gældende løn- og pensionsbeløb på overtagelsestidspunktet. Finder virksomhedsoverdragelsesloven ikke anvendelse, kan der være behov for at aftale, at loven finder anvendelse. En eventuel aftale om bedre vilkår end de, der følger af virksomhedsoverdragelsesloven, kræver en lovlig kommunal interesse. Kommunen vurderer i den konkrete situation fra gang til gang, om der foreligger saglige kommunale hensyn, som kan begrunde bedre vilkår end de, der følger af gældende ret. Kontrolbud Et kontrolbud er en opgørelse af, hvad det vil koste kommunen at lave nøjagtig den opgave som udliciteres i henhold til licitationsmaterialet i eget regi. De generelle retningslinjer for omkostningskalkulationer i Budget- og regnskabssystem for kommuner, lægges til grund ved beregningen. Thisted Kommune beslutter fra sag til sag, om der skal udarbejdes kontrolbud. Dette giver Thisted Kommune muligheden for at beholde opgaven i kommunens regi, hvis kommunen er konkurrencedygtig. Senest samtidig med fristen for aflevering af tilbud skal Thisted Kommune foretage beregning af kontrolbud. Forhold til leverandører Samarbejdet mellem Thisted Kommune og kommunens leverandører skal bygge på troværdighed, respekt og engagement. Indkøbsfunktionen, centralt som decentralt, skal løbende være opmærksomme på, at holdningen til leverandørerne er saglig, forretningsmæssig og ikke diskriminerende. Fokus for samarbejdet er på løsning af indkøbsmæssige spørgsmål, og samarbejdet skal som sådan indebære en gensidig informationsudveksling. Dette er ligeledes gældende for kunde- /leverandørforholdet. Det forventes, at kommunens leverandører respekterer de indgåede indkøbsaftaler på lige fod med forpligtigelsen for kommunens ansatte i forhold til indkøbs- og udbudspolitikken. 8

9 Etik, arbejdsmiljø og sociale klausuler Sociale klausuler vil blive indarbejdet i udbudskontrakter i det omfang, det findes relevant. I forbindelse med udbudssager skal en vurdering af en eventuel anvendelse af sociale klausuler indgå. I konkrete udbudssager vil det være en Kommunalbestyrelsesbeslutning, hvorvidt det er relevant at inddrage sociale klausuler. Det forudsættes, at leverandører og disses underleverandører respekterer grundlæggende menneskerettigheder, herunder lever op til FN s Menneskerettighedserklæring og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Hvis det opdages, at en leverandør eller dennes underleverandør ikke lever op til de nævnte bestemmelser, er leverandøren forpligtet til at opfylde hovedkontrakten med et tilsvarende produkt, som opfylder hovedkontraktens krav til produktet. Leverandørens eventuelle omkostninger forbundet hermed er kommunen uvedkommende. Manglende overholdelse af etiske krav kan anses som væsentlig misligholdelse af hovedkontrakten (den indgåede rammeaftale) og kontrakten kan blive ophævet. Thisted Kommune forudsætter i ethvert udbud, at leverandøren og dennes underleverandører overholder konventioner tiltrådt af Danmark, herunder følgende grundlæggende ILO-konventioner: Forbud og afskaffelse af tvangsarbejde Forbud og afskaffelse af de værste former for børnearbejde Organisations- og foreningsfrihed og ret til at føre frie forhandlinger Ligeløn og forbud mod diskriminering Arbejdsmiljø Arbejdsklausuler Yderligere information om ILO konventionerne kan findes på Miljø Thisted Kommune ønsker at nedsætte miljøbelastningen i forbindelse med sit forbrug af varer og tjenesteydelser. Ved ethvert udbud skal medtages miljøkrav i nødvendigt og relevant omfang. Disse krav indgår med samme prioritering som øvrige krav i en helhedsvurdering. Vurderingen tager hensyn til de produkter, der er mindst miljøbelastende og ressourceforbrugende ved levering, bortskaffelse og eventuel genanvendelse. Thisted Kommune vil anvende de anbefalinger og retningslinjer, der kommer fra Miljøstyrelsen, Energistyrelsen samt de europæiske bestemmelser, der omhandler grænseværdier for udledning af farlige stoffer i miljøet, og de af EU kommissionen anerkendte miljømærkeordninger, såsom Blomsten, Svanen og lignende fra akkrediterede myndigheder under hensyntagen til pris og kvalitet. Klima Thisted Kommune er klimakommune og har ved indgåelse af aftale med Danmarks Naturfredningsforening forpligtet sig til at reducere CO2-belastningen med op til 3 % årligt indtil

10 Inden udarbejdelse af kommunens udbudsmaterialer skal det overvejes hvilke minimumsmiljøkrav til leverandørerne og leverancerne der skal opfyldes indenfor de forskellige produkt- og ydelseskategorier. Eksternt samarbejde Det er Thisted Kommunes mål, at Thisted Kommune deltager aktivt i indkøbsfaglige samarbejder, som eksempelvis: Fællesindkøb Nord, brancheforeninger, leverandører m.fl. Indkøbssamarbejdet gør det muligt at opnå størst mulige rabatter ved flerkommunale udbud sikre at flest mulige områder dækkes af indkøbsaftaler udvikle kommunens indkøbsfunktion både uddannelses- og erfaringsmæssigt Organisering Indkøbsaftalerne indgås såvel decentralt som centralt og handles decentralt. Dette betyder, at indkøbsområdet i Thisted Kommune er opbygget på følgende vis: Indkøbsfunktion under Center for IT og Digitalisering Decentralt placerede indkøbere i de forskellige forvaltninger og institutioner I forbindelse med udbud er niveau 3 chefer i de respektive forvaltninger forpligtiget til at stille nødvendigt fagpersonale til rådighed til brug for fagspecifikke afklaringer og andet i relation til det specifikke udbud. Indkøbsfunktionen Indkøbsfunktionen er placeret i Center for IT og Digitalisering. Indkøbsfunktionens overordnede opgave er at indgå indkøbsaftaler gældende for samtlige forvaltninger, og dermed sikre at Thisted Kommune kan foretage sine indkøb på de økonomisk mest fordelagtige betingelser. Indkøbsfunktionen er ansvarlig for Thisted Kommunes udbudsplan, kontraktindgåelse samt efterfølgende kontraktstyring. Decentrale indkøbere De enkelte forvaltninger og institutioner har decentrale indkøbere. Disse har til opgave at: Deltage i fælles tværfaglige udbudsprocesser Foretage indkøb på vegne af egen forvaltning men under hensyntagen til eksisterende aftaler og indkøbs- og udbudspolitik Samarbejde med den centrale indkøbsfunktion vedrørende indkøbsrelaterede spørgsmål m.m. Personalegoder og gaver Thisted Kommunes indkøbssystem og -aftaler må ikke anvendes til private indkøb. Der må ikke modtages gaver fra eksisterende eller potentielle leverandører. 10

11 Fortrolighed Indkøbsaftaler og kontrakter af indkøbsmæssig karakter kan være undtaget fra aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 12 og 13, stk. 1, nr. 5 og 6, men det kræver en konkret vurdering. Aftaler og kontrakter er som udgangspunkt fortrolige og må ikke videregives til tredjemand. Ansvar Følgende ansvarsfordeling er gældende i relation til indkøb: Strategi- og Økonomiudvalget har ansvaret for samordning af kommunens indkøbsfunktioner i henhold til styrelsesvedtægtens kapitel IV, 11. Strategi- og Økonomiudvalget har ansvaret for revision af kommunens indkøb, og at gældende retningslinjer og regler for offentlige indkøb overholdes. Direktionen har ansvaret for gennemførelse af kommunens politikker og udbudsplaner omkring indkøb, og at dette understøttes i de enkelte forvaltninger. Direktionen har ansvaret for fordeling af eventuelle besparelser Den centrale indkøbsfunktion har ansvaret for obligatoriske indkøbsaftaler og drift og vedligeholdelse af relevante systemer. Decentrale indkøbere har ansvaret for, at indkøb foretages i overensstemmelse med indkøbs- og udbudspolitikken og gældende regler for offentlige indkøb. Alle budgetansvarlige enheder er ansvarlige for efterregning i forbindelse med indkøb, således at leverede varer og tjenesteydelser stemmer overens med faktura. Beslutningsprocedure ved udlicitering af driftsopgaver Den politiske beslutningsprocedure ved udlicitering af driftsopgaver er følgende: Fagudvalg eller Strategi- og økonomiudvalg træffer beslutning om opstart af udlicitering af driftsopgave. Fagforvaltningen udarbejder licitationsmateriale, gennemgår indkomne tilbud og fremsender på baggrund heraf indstilling til valg af leverandør til fagudvalg, som indstiller til Strategi- og økonomiudvalget. Ved større og principielle licitationsopgaver fremsendes sagen til Kommunalbestyrelsens beslutning. For så vidt angår de økonomiske, juridiske og personalemæssige problemstillinger i forbindelse med en udlicitering, bør de relevante afdelinger i Thisted Kommune kontaktes. Der er også konkret hjælp at hente vedrørende alle faser af udbudsprocessen på hjemmesiden Ændring af Indkøbs- og udbudspolitikken Indkøbs- og udbudspolitikken vedtages af Thisteds Kommunalbestyrelse og ændringer i politikken skal således godkendes af Kommunalbestyrelsen. 11

12 Konsekvensændringer af faktuel eller lovgivningsmæssig karakter, såsom ændringer i de nævnte beløbsgrænser, kan dog foretages af administrationen. Evaluering af Indkøbs- og udbudspolitikken Evaluering af Indkøbs- og udbudspolitikken foretages af en arbejdsgruppe svarende til den, som har udarbejdet nærværende Indkøbs- og udbudspolitik. Evalueringen påbegyndes i februar

INDKØBSPOLITIK THISTED KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK THISTED KOMMUNE INDKØBSPOLITIK THISTED KOMMUNE Thisted november 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Formål... 2 Mål... 3 Omfang og afgrænsning... 3 Indkøbspolitikkens indhold... 4 Udbud... 4 Miljø... 4 Klima... 5

Læs mere

Thisted Kommune 2013 godkendt i Byrådet den 20. august 2013

Thisted Kommune 2013 godkendt i Byrådet den 20. august 2013 - Thisted Kommune 2013 godkendt i Byrådet den 20. august 2013 1 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Mål... 3 Det lokale erhvervsliv... 4 Omfang og afgrænsning... 4 Generelt om indkøb og udbud... 4 Lovgivning...

Læs mere

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik)

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik) Politik for konkurrenceudsættelse (Indkøbs- og Udbudspolitik) Økonomisk Forvaltning April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 1 POLITIKKENS DÆKNINGSOMRÅDE... 3 1.1 Hvad dækker politikken... 3 1.2 Hvem

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik Indkøbs- og udbudspolitik 1 2 Forord Indkøbs- og udbudspolitikken fastlægger de overordnede rammer for indkøb og udbud i Randers Kommune. Politikken gælder dermed for hele Randers Kommune. Den er rettet

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik 2017

Mariagerfjord Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik 2017 Mariagerfjord Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik 2017 Mariagerfjord Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik tager udgangspunkt i kommunens styrelsesvedtægt 12, hvorefter Økonomiudvalget fastsætter regler for

Læs mere

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD FORORD 2 1 INDKØB OG UDBUD 3 2 BAGGRUND, FORMÅL OG MÅL 3 3 POLITIK, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER 4 4 GENERELLE KRAV TIL INDKØB OG UDBUD 5 5 KRAV TIL REBILD KOMMUNES LEVERANDØRER

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNES INDKØBSPOLITIK.

NORDDJURS KOMMUNES INDKØBSPOLITIK. NORDDJURS KOMMUNES INDKØBSPOLITIK www.norddjurs.dk/erhverv/udbud-og-indkoeb/indkoeb/indkoebspolitik Denne politik sammenfatter de grundlæggende elementer for indkøb i Norddjurs Kommune. Norddjurs Kommune

Læs mere

Indkøbspolitik. Udkast

Indkøbspolitik. Udkast Indkøbspolitik Udkast INDHOLD Forord Formål Omfang og afgrænsning Retningslinjer for indkøb Indkøbsaftaler Generelle principper Udbud Leverandører 3 4 Vi vil være en erhvervsvenlig kommune. Det kræver

Læs mere

Retningslinje. for udbud af bygge- og anlægsopgaver

Retningslinje. for udbud af bygge- og anlægsopgaver Retningslinje for udbud af bygge- og anlægsopgaver 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Overvejelser før en opgave udbydes... 4 Beslutningsprocedure ved udbud af bygge- og anlægsopgaver... 5 Gennemførelse

Læs mere

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE 2 Udbudspolitik Med henvisning til Bekendtgørelse om servicestrategi og opfølgningsredegørelse jf. lovbekendtgørelse nr. 1060 af 24. oktober 2006 om kommunernes styrelse

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt 30. marts 2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål...3 2. Hvad og hvem er omfattet...3 3. Udbud af varer og tjenesteydelser...3 4. Udbud af bygge- og anlægsopgaver...4

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Indkøbspolitik Dragør Kommune. (revideret den 3. juni 2016)

Indkøbspolitik Dragør Kommune. (revideret den 3. juni 2016) Indkøbspolitik Dragør Kommune (revideret den 3. juni 2016) Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Omfang og afgrænsning... 3 3. Indhold og prioriteter... 4 4. Indkøbsaftaler... 5 4.1 Udbud af indkøbsaftaler...

Læs mere

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik Revideret januar 2015 Udbuds- og Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Tønder Kommunes udbuds- og indkøbspolitik er at skabe rammerne for, at Tønder Kommune fremstår som én kunde over for leverandørerne,

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK 7. OKTOBER 2013 RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK VEDTAGET DEN 3. SEPTEMBER 2013 VERSION 1 RødeKors.dk INDHOLD 1 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 3 2 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 3

Læs mere

INDKØBSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE INDKØBSPOLITIK I ALLERØD KOMMUNE 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indkøbspolitikkens formål og principper 2. Indkøbspolitik og udbudsstrategi 3. Hvem er omfattet 4. Organisering af indkøb i Allerød Kommune

Læs mere

Ændringsforslag til Furesø Kommunes udbudspolitik fra Socialdemokratiet og Enhedslisten

Ændringsforslag til Furesø Kommunes udbudspolitik fra Socialdemokratiet og Enhedslisten Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: VLI, MSC Fra: Byrådssekretariatet Dok.nr. 1311 Ændringsforslag til Furesø Kommunes udbudspolitik fra Socialdemokratiet og Enhedslisten 17. december 2007 Sags id: Lisbeth

Læs mere

Struer Kommunes Indkøbspolitik

Struer Kommunes Indkøbspolitik Struer Kommunes Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Struer Kommunes Indkøbspolitik er at skabe rammerne for: at Struer Kommune som helhed kan købe sine varer og tjenesteydelser på de økonomisk

Læs mere

Skanderborg Kommune foretager indkøb og udbud efter følgende grundprincipper, som skal inddrages hver gang:

Skanderborg Kommune foretager indkøb og udbud efter følgende grundprincipper, som skal inddrages hver gang: Formål Indkøbs- og udbudspolitikken fastlægger de overordnede rammer for indkøb og udbud i Skanderborg Kommune. Politikken skal skabe en ensartet adfærd for indkøb og udbud i hele organisationen og medvirke

Læs mere

Revideret april Udbuds- og Indkøbspolitik

Revideret april Udbuds- og Indkøbspolitik Revideret april 2015 Udbuds- og Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Tønder Kommunes udbuds- og indkøbspolitik er at skabe rammerne for, at Tønder Kommune fremstår som én kunde over for leverandørerne,

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1.

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. UDBUD i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for Udbud af varer og tjenesteydelser Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for retningslinjerne... 2 2. Hvem er

Læs mere

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Økonomiudvalget besluttede d. 19. marts 2013, at sociale klausuler skal anvendes i forbindelse med kommunens udbud og indkøb efter nærmere angivne

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd)

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Indledning og formål Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Viborg Kommunes udbudspolitik indeholder en kortftet

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt af Byrådet den 26 juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Hvad og hvem er omfattet 3 2.1 Tærskelværdier ved udbud: 4 3. Indkøbs- og udbudsplan

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik. Randers kommune

Indkøbs- og udbudspolitik. Randers kommune Indkøbs- og udbudspolitik Randers kommune Vedtaget af Randers Byråd d. 25. marts 2008 1 1. Indledning. 3 2. Formål. 3 3. Hvad og hvem er omfattet af indkøbs- og udbudspolitikken? 4 3.1. Hvad. 4 3.2. Hvem.

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Indkøbspolitik

Gladsaxe Kommunes Indkøbspolitik Gladsaxe Kommunes Indkøbspolitik Vedtaget af Byrådet d. 17.04.2013 Indhold 1. Indkøbspolitikkens overordnede formål 2 2. Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning 2 3. Indgåelse af aftaler 2 4. Anvendelse

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK

FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK INDHOLD 1. Indkøbspolitikkens formål. 3 1.1. Indkøbspolitik og de overordnede mål for Frederikssund Kommune.. 3 1.2. Indkøbspolitikkens omfang af afgrænsning 3 2. Grundlag

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning 2013 Formål Det overordnede mål med Roskilde Forsynings A/S indkøbs- og udbudspolitik er at skabe rammerne for, hvordan Roskilde Forsyning A/S og underliggende

Læs mere

Syddjurs Kommune Indkøbs- og udbudspolitik 18. januar 2017

Syddjurs Kommune Indkøbs- og udbudspolitik 18. januar 2017 Syddjurs Kommunes indkøbs- og udbudspolitik Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Politikkens omfang og afgrænsning... 2 3. Lovgivning... 2 4. Formål... 3 4.1 Indkøbsaftaler... 3 4.2 Inddragelse...

Læs mere

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune.

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Projekt Indkøb Dok. Nr. 306-2010-192320 Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Baggrund Odsherred kommune forvalter med sine ca. 33.000 indbyggere et indkøbsbudget på over 400 mill kr. årligt. Odsherred

Læs mere

Retningslinje. for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Retningslinje. for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Retningslinje for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Indkøb af varer og tjenesteydelse... 4 Overvejelser før en vare eller tjenesteydelse indkøbes... 4 Beslutningsprocedure

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE 2 Indholdsfortegnelse Hvad er omfattet... 3 Hvem er omfattet... 3 Forretningsmæssige kriterier... 3 Obligatoriske aftaler... 4 Digitalisering via Indkøbsportalen... 5

Læs mere

ESBJERG KOMMUNE INDKØBSPOLITIK. Esbjerg Kommunes INDKØBSPOLITIK 2015-2016

ESBJERG KOMMUNE INDKØBSPOLITIK. Esbjerg Kommunes INDKØBSPOLITIK 2015-2016 ESBJERG KOMMUNE INDKØBSPOLITIK Esbjerg Kommunes INDKØBSPOLITIK 2015-2016 INDKØBSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE Indholdsfortegnelse Grundlag for Indkøbspolitikken...3 Indkøbspolitikkens overordnede formål...4

Læs mere

Syddjurs Kommunes politik for indkøb og udbud

Syddjurs Kommunes politik for indkøb og udbud Syddjurs Kommunes politik for indkøb og udbud Indholdsfortegnelse 1. Indledning.... 1 2. Politikkens omfang og afgrænsning.... 2 3. Lovgivning.... 2 4. Indkøb.... 3 4.1 Indkøbsaftaler... 3 4.2 Inddragelse....

Læs mere

INDKØBS- OG UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE

INDKØBS- OG UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE INDKØBS- OG UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE 2012 1. Indkøbs- og udbudspolitikkens overordnede formål Det overordnede formål med Svendborg Kommunes indkøbs- og udbudspolitik er at sikre rammer for, at kommunen

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik 2014 Svendborg Kommune [Forsidebilleder] Varer og tjenesteydelser Byggeri og anlæg

Indkøbs- og udbudspolitik 2014 Svendborg Kommune [Forsidebilleder] Varer og tjenesteydelser Byggeri og anlæg Indkøbs- og udbudspolitik 2014 Svendborg Kommune [Forsidebilleder] Varer og tjenesteydelser Byggeri og anlæg 1 December 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indkøbs- og udbudspolitikkens overordnede formål...3

Læs mere

December Udbudspolitik

December Udbudspolitik December 2013 Udbudspolitik 1. Indledning Udbudspolitikken beskriver de overordnede rammer for at gennemføre udbud af såvel varer og tjenesteydelser som bygge- og anlægsopgaver. Udbudspolitikken supplerer

Læs mere

Indkøbspolitik for Furesø Kommune

Indkøbspolitik for Furesø Kommune Indkøbspolitik for Furesø Kommune Tilrettet efter beslutning truffet i Byrådet den 31. januar 2007 1. Formål Det overordnede formål med Furesø Kommunes indkøbspolitik er, at Furesø Kommune kan købe sine

Læs mere

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 December 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål og principper... 3 2.1 Stordriftsfordele... 3 2.2 Indkøbsfællesskaber, når det giver merværdi... 3 2.3 Organisering

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt den. 9. dec. 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Hvad og hvem er omfattet 3 2.1 Tærskelværdier ved udbud: 4 3. Udbudsplan 5 4. Strategier

Læs mere

Indkøbspolitik for Hillerød kommune. Gældende fra januar 2010. Side 1

Indkøbspolitik for Hillerød kommune. Gældende fra januar 2010. Side 1 Indkøbspolitik for Hillerød kommune Gældende fra januar 2010 Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Formål... 3 2. Overordnede målsætninger og indsatsområder... 3 3. Omfang og afgrænsning... 3 4. Rammebetingelser

Læs mere

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse 1. Overordnede principper... 2 Myndighedsopgaver... 2 Opgavers egnethed til udbud... 2 2. Tilrettelæggelse af udbudsforretningen... 3 Offentliggørelse

Læs mere

De budgetansvarlige og aftaleholdere i kommunens aftaleenheder er ansvarlige for, at indkøbene foretages i overensstemmelse med indkøbspolitikken.

De budgetansvarlige og aftaleholdere i kommunens aftaleenheder er ansvarlige for, at indkøbene foretages i overensstemmelse med indkøbspolitikken. Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for kontraktindgåelse, arbejdsklausuler, det gode indkøb og leasingaftaler Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde:

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik ndkøbs- og udbudspolitik Forslag Juni 2014 Fællescenter Sekretariat - 1 - Juni Oktober 2014 ndholdsfortegnelse 1. ndledning... 3 2. Mål... 3 3. Definitioner... 4 4. Forpligtelser ved indkøb og udbud...

Læs mere

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNE JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med indkøbs- og udbudspolitikken... 4 3. Principper for udbud og indkøb...

Læs mere

1. Indkøbs- og udbudspolitikkens overordnede formål Indkøbs- og udbudspolitikken og Svendborg Kommunes vision og værdier...

1. Indkøbs- og udbudspolitikkens overordnede formål Indkøbs- og udbudspolitikken og Svendborg Kommunes vision og værdier... g o s b ø k Ind k i t i l o p s d udbu 6 1 0 2 delser y e t s e n tje Varer og ri og anlæg Bygge 1 Indholdsfortegnelse 1. Indkøbs- og udbudspolitikkens overordnede formål... 4 2. Indkøbs- og udbudspolitikken

Læs mere

Indkøbspolitik for Vand og Affald

Indkøbspolitik for Vand og Affald Indkøbspolitik for Vand og Affald INDHOLD Formål med indkøbspolitikken... 2 Omfang... 2 Indkøbspolitiske mål... 2 Centrale rammeaftaler og lokale indkøbere... 2 Aftalehierarki... 3 Køb uden aftaler...

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet 21-06-2010 2 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december

Læs mere

Indkøbspolitik Februar 2013

Indkøbspolitik  Februar 2013 Indkøbspolitik Februar 2013 1. Grundlag for indkøbspolitikken Indkøbspolitikken tager sit udgangspunkt i kommunens styrelsesvedtægt 12, hvorefter Økonomiudvalget fastsætter regler for kommunens indkøbsfunktioner.

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægs

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægs Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik. Vedtaget af Rebild Byråd i oktober 2014 og ændret juni 2015 og juni 2016.

Indkøbs- og udbudspolitik. Vedtaget af Rebild Byråd i oktober 2014 og ændret juni 2015 og juni 2016. ndkøbs- og udbudspolitik Vedtaget af Rebild yråd i oktober 2014 og ændret juni 2015 og juni 2016. 1. ndledning...4 2. Mål...4 3. Definitioner...4 4. Forpligtelser ved indkøb og udbud...5 4.1 Generelt...6

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsarbejder er at sikre, at der skabes

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune

Læs mere

Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 Statens Indkøbspolitik...3 Samarbejde på tværs af Danmark...4 Lokale

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Politik for indkøb og udbud. Rammer for håndtering af indkøb og udbud i Rebild Kommune. Godkendt af byrådet november 2012.

Politik for indkøb og udbud. Rammer for håndtering af indkøb og udbud i Rebild Kommune. Godkendt af byrådet november 2012. Politik for indkøb og udbud Rammer for håndtering af indkøb og udbud i Rebild Kommune. Godkendt af byrådet november 2012. Indhold Forord... 3 1 Indkøb og udbud... 4 2 Baggrund, formål og mål... 4 3 Politik,

Læs mere

Udkast til Region Sjællands indkøbspolitik 2011-2015

Udkast til Region Sjællands indkøbspolitik 2011-2015 Dato: 28. september 2011 Brevid: 1493520 Udkast til Region Sjællands indkøbspolitik 2011-2015 1. Indledning Indkøb er et væsentligt område, der yder vigtige bidrag til, at regionens ansatte kan løse kerneopgaverne

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE Indhold 1. Indledning... 2 2. Gentofte Kommunes vision... 2 3. Formål, målsætninger og rækkevidde... 3 4. Organisering... 8 5. Dokumenter med tilknytning til spolitikken...

Læs mere

Indkøbspolitik i Esbjerg Kommune

Indkøbspolitik i Esbjerg Kommune Indkøbspolitik i Esbjerg Kommune Grundlag for indkøbspolitikken Esbjerg Kommune forvalter som Danmarks 5. største kommune et indkøbsbudget med et stort økonomisk potentiale. Det er derfor nødvendigt at

Læs mere

Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune

Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes Indkøbspolitik er vedtaget i byrådet den 25. marts 2008. Indkøbspolitikken skal sikre, at vi i Hjørring Kommune opnår

Læs mere

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS Udbudspolitik for FynBus Formål FynBus har den vision, at Den kollektive trafik skal set fra passagerernes synsvinkel være enkel, sammenhængende og konkurrencedygtig med andre

Læs mere

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune [Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Formål med konkurrenceudsættelsespolitiken 3 3. Hvad og hvem er omfattet 5 3.1 Definition 5 4. Rammer

Læs mere

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1. Procedurer for udbud og valg af rådgiver 2 1.1 Lovgivning 2 1.2 Rådgivningsydelser 2 1.2.1 Bygherrerådgivning 2 1.2.2 Projektering 3 1.2.3 Valg

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Udbudspolitik Tiltrådt af Byrådet den 31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Solrød Kommunes udbudspolitik... 2 2. Politiske mål... 2 3. Delegation

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK

FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK INDHOLD 1. De grundlæggende regler. 3 1.1. Baggrund for udbudspolitikken.. 3 1.1.2. Målsætning 3 1.2. Afgrænsning.. 3 2. Politisk ansvar og beslutning. 3 2.1. Leverandørvalg,

Læs mere

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen?

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen? Økonomi og Beskæftigelse Ejendomme og Indkøb Sagsnr. 51632 Brevid. 1146620 Ref. SEL Dir. tlf. 46 31 30 40 steene@roskilde.dk NOTAT: Regler og proces for offentlige indkøb 23. november 2010 Reglerne for

Læs mere

Introduktion til Indkøb og udbud i Sorø og Ringsted Kommuner. Ressourcecenterchef Leon K. Johansen Økonomi, IT, Digitalisering og Indkøb

Introduktion til Indkøb og udbud i Sorø og Ringsted Kommuner. Ressourcecenterchef Leon K. Johansen Økonomi, IT, Digitalisering og Indkøb Introduktion til Indkøb og udbud i Sorø og Ringsted Kommuner Ressourcecenterchef Leon K. Johansen Økonomi, IT, Digitalisering og Indkøb Sorø og Ringsted Kommuner som indkøber Der indkøbes årligt for ca.

Læs mere

Vejledning til indkøbspolitikken

Vejledning til indkøbspolitikken Vejledning til indkøbspolitikken Særligt om varer, tjenesteydelser og IT-systemer Målsætninger Der henvises til Ringkøbing-Skjern Kommunes indkøbspolitik 2016. Ringkøbing-Skjern Kommune har en målsætning

Læs mere

Udbudsstrategi for Glostrup Kommune

Udbudsstrategi for Glostrup Kommune Udbudsstrategi for Glostrup Kommune 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december 2009 om kommunal udbudsstrategi og opfølgningsredegørelse jf.

Læs mere

Udbudspolitik i Skive Kommune.

Udbudspolitik i Skive Kommune. Udbudspolitik i Skive Kommune www.skive.dk 1 INDLEDNING:... 2 2 UDBUDSLOVEN... 2 3 TILBUDSLOVEN... 2 4 STANDARD ARBEJDSKLAUSUL FOR SKIVE KOMMUNE... 3 4.1 Krav til ophold på arbejdspladsen, orientering

Læs mere

Indkøbspolitik For EUC Sjælland.

Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Revideret juli 2011. 1 Indholdsfortegnelse: EUC Sjælland i tal...3 EUC Sjællands indkøbspolitik...4 Indkøbspolitikkens formål og mål...5 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...5

Læs mere

Sådan køber vi ind i Faxe Kommune

Sådan køber vi ind i Faxe Kommune Sådan køber vi ind i Faxe Kommune Faxe Kommunes opgave er at skabe fælles løsninger for kommunens borgere, at yde service og sikre velfærd, trivsel og fremgang. For at løse de mange opgaver er det nødvendigt

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Næstved Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Næstved Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Næstved Kommune Indholdsfortegnelse FORORD... 3 1 FORMÅL... 4 2 INDKØBS- OG UDBUDSPOLITIKKENS OMFANG OG AFGRÆNSNING... 4 3 ORGANISERING... 4 3.1 INDKØBS- OG UDBUDSKONTORET...

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik Indkøbs- og udbudspolitik Maj 2012 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser... 3 2.1 Lovgivning... 3 2.2 Indkøb med en kontraktsum større end 1.489.820 kr.... 4 2.3 Indkøb med en kontraktsum

Læs mere

Udkast til. INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE

Udkast til. INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE Udkast til INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet den xx Indholdsfortegnelse 1. Hvorfor en indkøbs- og udbudspolitik?... 3 2. Overordnet målsætning med indkøbs- og udbudspolitikken...

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR MARIAGER HØJ- & EFTERSKOLE

INDKØBSPOLITIK FOR MARIAGER HØJ- & EFTERSKOLE Kort om Mariager Høj- & Efterskole Mariager Høj- & Efterskole driver højskole og efterskole under lovgivningen for frie skoler. Skolen har et årselevtal på ca. 200, ca. 45 medarbejdere og en årlig omsætning

Læs mere

Udbudspolitik for Slagelse Kommune

Udbudspolitik for Slagelse Kommune for Slagelse Kommune Gyldighedsområde ken er gældende for Slagelse Kommunes udbud af egne driftsopgaver. ken er ikke gældende for ordinære indkøb udbud og licitation af bygge- og anlægsopgaver og andre

Læs mere

Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse

Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Indkøbspolitikkens formål 3. Indkøbspolitikkens omfang 4. Indkøbspolitikkens indhold 5. Indkøbsaftaler 6. Organisering 7. Grønne

Læs mere

Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune

Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Politikkens formål og principper Udbuds- og indkøbspolitikken sætter den overordnede politiske retning for Allerød

Læs mere

Grundlag for Indkøbspolitikken Indkøbspolitikkens overordnede formål Indkøbspolitiske mål Indkøbsorganisationen...

Grundlag for Indkøbspolitikken Indkøbspolitikkens overordnede formål Indkøbspolitiske mål Indkøbsorganisationen... Indholdsfortegnelse Grundlag for Indkøbspolitikken... 1 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 1 Indkøbspolitiske mål... 1 Indkøbsorganisationen... 2 Indkøbsaftaler og leverandører... 3 Indkøbsfællesskaber...

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

Leverandør til Skive Kommune. Hvad skal du vide som leverandør til Skive Kommune? Skive det er RENT LIV SKIVE.DK

Leverandør til Skive Kommune. Hvad skal du vide som leverandør til Skive Kommune? Skive det er RENT LIV SKIVE.DK Skive det er RENT LIV Leverandør til Skive Kommune Hvad skal du vide som leverandør til Skive Kommune? Pjecen: Leverandør til Skive Kommune Dato: Udgivet februar 2015 Afsender: Skive Kommunes Indkøbsafdeling

Læs mere

Udbud af tolkeydelser Spørgsmål, svar og ændringer

Udbud af tolkeydelser Spørgsmål, svar og ændringer Udbud af tolkeydelser Spørgsmål, svar og ændringer (spørgsmål og svar pr. 21. november 2012 findes nederst i dokumentet) Spørgsmål Svar Ændringer til udbudsmateriale Besvarelse af spørgsmål modtaget indtil

Læs mere

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Efter aftale med Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) gennemgås hermed en række grundlæggende udbudsretlige emner, der vurderes at være væsentlige

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610 easj@easj.dk www.easj.dk Indkøbspolitik Indhold Overordnede formål med indkøbspolitikken... 02 Indkøbspolitiske mål... 02 Organisering... 03 Centralt indgåede aftaler...

Læs mere

Indkøb er noget, vi alle kan!

Indkøb er noget, vi alle kan! Indkøb er noget, vi alle kan! Sammen om driften Workshop om indkøb Workshop med fokus på hvornår forskellige former for indkøb og indkøbsaftaler med fordel kan benyttes. Hvordan undgår du at indgå en rigtig

Læs mere

INDKØB. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Indkøb. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1.

INDKØB. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Indkøb. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. INDKØB i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for Indkøb af varer og tjenesteydelser Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. oktober 2015 Indhold 1. Baggrund for retningslinjerne... 2 2. Hvem gælder retningslinjerne

Læs mere

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES Indkøbs- og udbudspolitik 2015 BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 2 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser...

Læs mere

Gentofte Kommunes Udbudspolitik

Gentofte Kommunes Udbudspolitik Gentofte Kommunes Udbudspolitik 1. Om udbudspolitikken Hensigten med Gentofte Kommunes udbudspolitik er at give borgere, potentielle leverandører og medarbejdere et overblik over kommunalbestyrelsens holdninger

Læs mere

INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011

INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011 INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011 Indholdsfortegnelse: Side Uddannelsescenter Holstebro i tal 3 Uddannelsescenter Holstebros indkøbspolitik 4 Indkøbspolitikkens formål og mål 5 Indkøbspolitikkens

Læs mere